Föreläggande till TeliaSonera att tillhandahålla tillträde till svart fiber i accessnätet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föreläggande till TeliaSonera att tillhandahålla tillträde till svart fiber i accessnätet"

Transkript

1 BESLUT 1(11) Datum Vår referens Aktbilaga Dnr: Konkurrensavdelningen Peter Thörnqvist TeliaSonera AB, org.nr och berörda dotterbolag Att. Per Hemrin Stab Juridik, Regulatoriska frågor Farsta Föreläggande till TeliaSonera att tillhandahålla tillträde till svart fiber i accessnätet Saken Föreläggande vid vite enligt 7 kap. 5 lagen (2003:389) om elektroniska kommunikationer (LEK). Post- och telestyrelsens avgörande Post- och telestyrelsen (PTS) förelägger TeliaSonera AB, org.nr , och berörda dotterbolag (TeliaSonera) att vid vite om 100 miljoner ( ) kronor senast tre veckor efter att TeliaSonera delgetts detta föreläggande göra följande: 1. TeliaSonera ska vid varje rimlig begäran från annan operatör tillhandahålla tillträde på det sätt som anvisas i skyldighet 2 enligt PTS beslut den 24 maj 2010 i ärende nr (skyldighetsbeslutet), innebärande att företaget vid sådan begäran ska tillhandahålla tillträde: - mellan slutkundens fasta anslutningspunkt och TeliaSoneras anslutningspunkt för aktiv transmissionsutrustning i närmast följande nod, - mellan den anslutningspunkt i TeliaSoneras nät som motsvarar slutkundens fasta anslutningspunkt, och TeliaSoneras anslutningspunkt för aktiv transmissionsutrustning i närmast följande nod, - mellan den anslutningspunkt i TeliaSoneras nät som motsvarar slutkundens fasta anslutningspunkt och den anslutningspunkt i nätet Kommunikationsmyndigheten PTS Post- och telestyrelsen Postadress: Besöksadress: Telefon: Box 5398 Valhallavägen 117 Telefax: Stockholm

2 2(11) som motsvarar TeliaSoneras anslutningspunkt för aktiv transmissionsutrustning, - mellan slutkundens fasta anslutningspunkt och den anslutningspunkt i nätet som motsvarar TeliaSoneras anslutningspunkt för aktiv transmissionsutrustning, 2. TeliaSonera ska upphöra med att i sitt offentliggjorda externa referenserbjudande tillämpa villkoret att tillträde endast får användas för att etablera en kundunik förbindelse mellan en Slutkunds fasta Nätanslutningspunkt och närmaste Tillträdespunkt. 3. TeliaSonera ska justera sitt offentliggjorda externa referenserbjudande på sätt som krävs enligt skyldighet 12 i skyldighetsbeslutet, så att det i referenserbjudandet framgår att företaget tillhandahåller tillträdet enligt punkten 1 ovan, och utan villkoret som avses i punkten 2 ovan. Föreläggandet gäller omedelbart enligt 8 kap. 22 LEK. Bakgrund PTS har i skyldighetsbeslutet, som inte inhiberats och därmed gäller, ålagt TeliaSonera att fr o m den 24 maj 2010 bl.a. tillhandahålla nätinfrastrukturtillträde i form av svart fiber (skyldighet 2). Vidare har företaget ålagts en skyldighet att senast tre månader efter detta datum i externt referenserbjudande specificera och offentliggöra uppgifter om och villkor för sitt tillhandahållande av tillträde och därtill hörande tjänster enligt skyldighetsbeslutet (skyldighet 12). TeliaSonera har den 24 augusti 2010 offentliggjort ett externt referenserbjudande för svart fiber, härefter kallat referenserbjudandet 1. Därefter har företaget gjort vissa uppdateringar i erbjudandet 2. Av referenserbjudandet framgår bl.a. att TeliaSonera tillhandahåller produkter som företaget benämner Skanova Reglerad Fiberaccess Företag och Skanova Reglerad Fiberaccess Privat. Av produktbilagorna till dessa produkter framgår att produkterna endast får användas för att etablera en kundunik förbindelse mellan en slutkunds fasta nätanslutningspunkt och närmaste tillträdespunkt Se Skanova Nyhetsbrev Avtal per den 15 december 2010 för en sammanfattning av genomförda förändringar 3 Se produktbilaga Skanova Reglerad Fiberaccess Företag punkten 2.2, Skanova Reglerad backhaul Svartfiber punkten 2.2 samt Produktbilaga Skanova Reglerad Fiberaccess Privat punkten 2.1.

3 3(11) PTS har inlett tillsyn av referenserbjudandet. 4 PTS har i en remiss ombett grossistkunderna att komma in med synpunkter. Sammanfattningsvis har grossistkunderna lämnat följande synpunkter i fråga om de i detta föreläggande aktuella frågeställningarna. Com Hem AB har konstaterat att TeliaSonera inte uppfyller skyldigheten att tillhandahålla tillträde till infrastruktur baserad på svart fiber. TDC Sverige AB har uttryckt att den fiberprodukt som beskrivs i referenserbjudandet är felaktig i så många delar att det är omöjligt att kommentera samtliga, men bl.a. förhållandet att TeliaSonera begränsar erbjudandet till att endast omfatta slutkund är orimligt. Telenor Sverige 5 anför att TeliaSonera försöker begränsa tillträdesskyldigheten genom att snäva in begreppet kundunik förbindelse. Tele2 Sverige AB menar att fiberdelen av referenserbjudandet överhuvudtaget är mycket oklar och konstaterar att fiber enbart erbjuds mellan slutkundadress och närmaste Tillträdespunkt. TeliaSonera tillhandahåller utöver de tillträden som framgår av referenserbjudandet även en produkt benämnd Skanova Fiber Den 3 november 2010 kommunicerade PTS grossistkundernas synpunkter med TeliaSonera och lämnade företaget tillfälle att kommentera remissvaren. Vidare begärde PTS svar på ett antal frågor med anledning av inkomna synpunkter. Den 16 november 2010 inkom TeliaSonera med en skrivelse till PTS med företagets synpunkter och svar med anledning av PTS begäran. I skrivelsen anför TeliaSonera att skyldighetsbeslutet uppfylls. Vidare anförs att produkten benämnd Skanova Reglerad Fiberaccess är avsedd att uppfylla de krav som skyldighetsbeslutet ställer upp. Vad gäller omfattningen av referenserbjudandet menar TeliaSonera att ett kundunikt tillträde utgör en kärnegenskap för nätinfrastrukturtillträde, varför endast sådana förbindelser levereras i enlighet med referenserbjudandet mellan slutkundens nätanslutningspunkt och en tillträdespunkt. I skrivelse (e-post) till PTS den 26 november 2010 förklarar TeliaSonera att det inte är aktuellt att för närvarande ändra referenserbjudandet i den delen. PTS har den 17 december 2010 underrättat TeliaSonera om att myndigheten misstänker att företaget, genom att bl.a. ställa upp begränsningar i sitt externa referenserbjudande om svart fiber till att enbart omfatta kundunika förbindelser mellan en slutkunds fasta nästanslutningspunkt och närmaste tillträdespunkt, agerar i strid med skyldigheten att tillhandahålla tillträde till svart fiber i accessnät, som ålagts företaget genom skyldighetsbeslutet. 4 Se PTS ärende med dnr Med Telenor Sverige avses Telenor Sverige AB, B2 Bredband AB och Glocalnet Scandinavia AB.

4 4(11) TeliaSonera har den 24 januari 2011 inkommit med yttrande över underrättelsen. TeliaSonera framhåller att det är oklart vilken punkt i accessnätet som PTS avser med den anslutningspunkt i nätet som motsvarar TeliaSoneras anslutningspunkt för aktiv transmissionsutrustning. Härutöver anför TeliaSonera att Skanova genom produkten Skanova Fiber 2009 tillhandahåller tillträde till varje anslutningspunkt i sitt fiberbaserade accessnät, oberoende av om tillträdet är kundunikt eller inte. Vidare anförs att Skanova tillhandahåller det av PTS efterfrågade tillträdet. Härutöver anförs att [e]ftersom TeliaSonera tillhandahåller all den fiber som krävs genom Skanova Fiber 2009 är det inte otillåtet att därutöver, genom andra produkter, tillhandahålla ett mer begränsat fiberutbud än som följer av skyldighetsbeslutet i nu gällande lydelse, t.ex. fiberförbindelser som endast medger ett kundunikt tillträde. Av det anförda framgår att TeliaSonera inte avser vidta några åtgärder med anledning av underrättelsen. Tillämpliga bestämmelser Tillämpliga skyldigheter enligt skyldighetsbeslutet PTS har i beslut den 24 maj 2010 i ärende med dnr ålagt TeliaSonera skyldigheter med stöd av 8 kap. 6 LEK. Skyldighetsbeslutet är i vissa delar överklagat och inhiberat men gäller för alla de för detta ärende aktuella delar. TeliaSonera ska vid varje rimlig begäran från annan operatör tillhandahålla tillträde till svart fiber i accessnät mellan slutkundens fasta anslutningspunkt, eller motsvarande anslutningspunkt i TeliaSoneras nät, och TeliaSoneras anslutningspunkt för aktiv transmissionsutrustning i närmast följande nod, eller motsvarande anslutningspunkt. (Skyldighet 2 i skyldighetsbeslutet.) Vad tillträdet omfattar är preciserat närmare i beslutstexten och i motiveringen i avsnitt i skyldighetsbeslutet. TeliaSonera ska i externt referenserbjudande specificera och offentliggöra uppgifter om och villkor för tillhandahållande av nätinfrastrukturtillträde och därtill hörande tjänster. Det som TeliaSonera ska specificera och offentliggöra utgörs bl.a. av alla de villkor som TeliaSonera ska tillämpa för tillträde enligt skyldighetsbeslutet. Om TeliaSonera tillämpar villkor därutöver eller om andra uppgifter behövs för nämnda syfte ska TeliaSonera specificera och offentliggöra dessa på samma sätt. (Skyldighet 12 i skyldighetsbeslutet.) TeliaSonera ska specificera och offentliggöra i externt referenserbjudande bl.a. beskrivning av vad TeliaSonera tillhandahåller för att efterleva skyldigheterna enligt skyldighetsbeslutet. Denna beskrivning ska bl.a. innehålla komplett redogörelse för vilka tillträden som TeliaSonera tillhandahåller i enlighet med tillträdesskyldigheten, med uppgift om vad tillhandahållandet består av,

5 5(11) uppdelat i komponenter i enlighet med marknadens behov och skyldighetens utformning. (Skyldighet 12.1.a. i skyldighetsbeslutet.) Tillämpliga bestämmelser enligt LEK Finner PTS skäl att misstänka att den som bedriver verksamhet enligt LEK inte efterlever bland annat de beslut om skyldigheter som har meddelats med stöd av LEK, ska PTS underrätta den som bedriver verksamheten om detta förhållande och ge denne möjlighet att yttra sig. I underrättelsen ska myndigheten ange att den kan komma att meddela ett föreläggande eller förbud om inte rättelse sker inom skälig tid. Skälig tid får inte understiga en månad, annat än vid upprepade fall av överträdelse, om inte den som underrättas samtycker till kortare tidsfrist. (Se 7 kap. 4 LEK.) Om en underrättelse enligt 4 inte leder till rättelse får PTS meddela de förelägganden och förbud som behövs för att rättelse ska ske. Förelägganden och förbud får förenas med vite. (Se 7 kap. 5 LEK). Ett beslut enligt LEK eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av lagen ska gälla omedelbart, om inte annat har bestämts. (Se 8 kap. 22 LEK). Tillämpliga bestämmelser enligt lagen om viten Enligt 3 lag (1985:206) om viten (viteslagen) ska ett vite fastställas till ett belopp som med hänsyn till vad som är känt om adressatens ekonomiska förhållanden och till omständigheterna i övrigt kan antas förmå honom att följa det föreläggande som är förenat med vitet. Vitet ska fastställas till ett bestämt belopp, om annat inte följer av 4. PTS bedömning TeliaSoneras referenserbjudande är alltför begränsat i sin omfattning för att företaget ska kunna anses fullgöra sina skyldigheter Enligt skyldighetsbeslutet ska TeliaSonera tillhandahålla tillträde till svart fiber i accessnät mellan slutkundens fasta anslutningspunkt, eller motsvarande anslutningspunkt i TeliaSoneras nät, och TeliaSoneras anslutningspunkt för aktiv transmissionsutrustning i närmast följande nod, eller motsvarande anslutningspunkt. Vad som avses med den anslutningspunkt i nätet som motsvarar TeliaSoneras anslutningspunkt för aktiv transmissionsutrustning liksom vad som i övrigt innefattas i tillträdesskyldigheten ifråga framgår av skyldighet 2 och beskrivs närmare i motiveringen i avsnitt i skyldighetsbeslutet. TeliaSonera erbjuder enligt sitt offentliggjorda referenserbjudande endast möjlighet för grossistkunderna att erhålla tillträde mellan slutkundens fasta nätanslutningspunkt och närmaste tillträdespunkt. Dessutom begränsar

6 6(11) TeliaSonera enligt referenserbjudandet tillträde till att grossistkunderna endast får använda produkterna Skanova Reglerad Fiberaccess Privat och Skanova Reglerad Fiberaccess Företag i syfte att etablera en kundunik förbindelse. Som redogjorts för ovan anför TeliaSonera som svar på PTS underrättelse att [e]ftersom TeliaSonera tillhandahåller all den fiber som krävs genom Skanova Fiber 2009 är det inte otillåtet att därutöver, genom andra produkter, tillhandahålla ett mer begränsat fiberutbud än som följer av skyldighetsbeslutet i nu gällande lydelse, t.ex. fiberförbindelser som endast medger ett kundunikt tillträde (PTS kursivering). Med andra produkter än Skanova Fiber 2009 (jfr kursiverad text ovan) synes TeliaSonera avse de produkter som företaget erbjuder inom ramen för sitt offentliggjorda referenserbjudande, dvs bl.a. den ovan beskrivna produkten benämnd Skanova Reglerad Fiberaccess. Ett tillhandahållande av endast slutkundsunika fiberförbindelser anser nu således både TeliaSonera och PTS vara ett tillhandahållande av ett mer begränsat fiberutbud än som följer av skyldighetsbeslutet i nu gällande lydelse. Företaget har följaktligen ändrat uppfattning jämfört med vad man framhöll i ovannämnda skrivelse till PTS från de 16 november 2010, i vilken man menade att Skanova Reglerad Fiberaccess är avsedd att uppfylla de krav som skyldighetsbeslutet ställer upp. Nu menar företaget istället att denna produkt och det man i övrigt tillhandahåller inom ramen för sitt offentliggjorda referenserbjudande på företagets hemsida, erbjuder ett mer begränsat tillträde än vad som följer av lydelsen i skyldighetsbeslutet. Följaktligen synes TeliaSonera nu dela PTS bedömning att skyldighetsbeslutet inte är begränsat till att avse tillträde som endast får användas för att etablera en kundunik förbindelse mellan en slutkunds fasta nätanslutningspunkt och närmaste tillträdespunkt. Detta bekräftas för övrigt även av TeliaSoneras inställning i målet 6 där företaget överklagat skyldighetsbeslutet och bl.a. yrkat ändring av skyldighet 2. Som framhålls i skyldighetsbelsutet (sid. 299) syftar insynsskyldigheten till att säkerställa att de skyldigheter om tillträde, skyldighet att tillämpa ickediskriminerande villkor m.m. som ålagts TeliaSonera verkligen följs. Genom att TeliaSonera ålagts att offentliggöra villkoren kan såväl PTS som marknadsaktörerna enkelt bedöma vilka tjänster TeliaSonera tillhandahåller för att efterleva sina skyldigheter, samt i vilken mån TeliaSonera lever upp till skyldigheterna. Skyldigheter om insyn är således nödvändiga för att övriga 6 Förvaltningsrätten i Stockholm, målnr

7 7(11) skyldigheter, såsom t.ex. skyldigheten om icke-diskriminering, ska ha avsedd effekt. TeliaSonera har via Skanovas hemsida offentliggjort ett referenserbjudande som presenteras under fliken Referenserbjudande 7. På hemsidan presenteras även vilka fiberbaserade produkter & nät som företaget i övrigt tillhandahåller, under fliken Fiber 8. Under sistnämnda flik presenteras ett utbud av olika produkter, t.ex. den säljstoppade produkten Skanova Fiber 9 och produkten Skanova Fiber Av hemsidan framgår att TeliaSonera gör en tydlig uppdelning mellan vad som erbjuds inom ramen för företagets referenserbjudande och vad som erbjuds i övrigt. T.ex. finns inte ovannämnda två fiberprodukter med under fliken Referenserbjudande, utan under den fliken beskrivs följande produkter efter en inledande text där bl.a. följande framhålls: Några av våra produkter har PTS (Post & Telestyrelsen) valt att reglera. De ingår i vårt Referenserbjudande : Skanova Reglerad Fiberaccess Företag Skanova Reglerad Fiberaccess Privat Skanova Reglerad Backhaul Svartfiber Skanova Reglerad Backhaul Kanal Skanova Kopparaccess Skanova Samlokalisering Skanova Operatörstrunk Skanova Anslutning till kopplingsskåp Att det skulle vara tillåtet enligt skyldighetsbeslutet att göra som TeliaSonera och låta det offentliggjorda referenserbjudandet, som företaget är skyldigt att offentliggöra enligt skyldighet 12 i beslutet, innehålla ett mer begränsat tillhandahållande av tillträde än vad som stipuleras i skyldighet 2 i skyldighetsbeslutet, är fel. Skyldighet 12 anger tydligt att alla uppgifter om och villkor för tillhandahållandet av tillträde enligt skyldighetsbeslutet ska specificeras och offentliggöras i ett referenserbjudande. Av detta följer att det inte är förenligt med skyldighetsbeslutet att göra som TeliaSonera och hänvisa till att delar av det tillträde som företaget ålagts att tillhandahålla genom skyldighetsbeslutet, tillhandahålls på villkor som inte har

8 8(11) specificerats och offentliggjorts i referenserbjudandet på företagets hemsida utan på villkor som ingår i annat tillhandahållande, i detta fall i produkten Skanova Fiber PTS har därför inte haft anledning att inom ramen för tillsyn av nu aktuellt skyldighetsbeslut bedöma om villkor som TeliaSonera tillämpar generellt eller för produkter vid sidan av referenserbjudandet, såsom Skanova Fiber 2009 eller Skanova Fiber som säljstoppats efter skyldighetsbeslutet 11, är i överensstämmelse med kraven som skyldighetsbeslutet uppställer. Däremot har myndigheten noterat att nu aktuell begränsning om att grossistkunden endast får tillträde för att etablera en kundunik förbindelse mellan en slutkunds fasta nätanslutningspunkt och närmaste tillträdespunkt inte tycks gälla för Skanova Fiber Av TeliaSoneras hemsida 12 framgår att den produkten finns i följande varianter: Kundadress till kundadress (kund-kund); Mellan koordinater; Kundadress till telestation (kund-nod); Telestation till telestation (nod-nod). Det tycks således inte finnas några tekniska hinder för TeliaSonera att fullgöra nu aktuella skyldigheter utan denna begränsning. TeliaSonera har inte heller anfört att skälet till att företaget inte avser att vidta några åtgärder med anledning av underrättelsen beror på att det föreligger tekniska eller andra faktiska hinder för fullgörandet av aktuella skyldigheter. Slutsatsen av TeliaSoneras svar på underrättelsen är att de tillträdesprodukter som företaget erbjuder genom Skanova Fiber 2009, och som enligt TeliaSonera motsvarar den av PTS föreskrivna skyldigheten att tillhandahålla tillträde baserat på svart fiber, således inte framgår av det offentliggjorda referenserbjudandet. PTS anser därför att TeliaSonera brister i skyldigheten att i referenserbjudandet offentliggöra alla de uppgifter om och villkor för tillträde som tillhandahålls som en konsekvens av och som motsvarar den aktuella tillträdesskyldigheten. Sammanfattningsvis gör PTS följande bedömning: Det är uppenbart att TeliaSonera är medvetet om att det referenserbjudande företaget offentliggjort, vilket innefattar villkor för bl.a. produkten Skanova Reglerad Fiberaccess men inte villkoren för produkten Skanova Fiber 2009, inte är förenligt med vad som stipuleras genom skyldigheterna 2 och 12 i skyldighetsbeslutet. Genom att TeliaSonera begränsat tillhandahållandet av tillträde inom ramen för 11 På hemsidan anger TeliaSonera följande: Skanova Fiber säljstoppad fr o m Skanova Fiber (förutom prisnivå 3) avvecklas med start 30 november (Du kan läsa om detta i nyhetsnotisen från den 30 november här på webben) Produkten kommer att utgå ur vårt produktsortiment nio månader senare, det betyder att sista beställningsdag är 31 augusti De hyresavtal som finns idag på produkterna sägs inte upp, utan fortsätter att gälla då det enbart är stopp för nyförsäljning. 12

9 9(11) referenserbjudandet med villkoret att grossistkunden endast får tillträde för att etablera en kundunik förbindelse mellan en slutkunds fasta nätanslutningspunkt och närmaste tillträdespunkt bryter TeliaSonera uppsåtligen mot det gällande skyldighetsbeslutet eftersom företaget är medvetet om att denna begränsning saknas i skyldighetsbeslutet. Att TeliaSonera ändrat uppfattning och nu tycks mena att det är genom produkten Skanova Fiber 2009 som skyldighetsbeslutet efterlevs ändrar inte denna bedömning. Om TeliaSonera menar att villkoren för produkten Skanova Fiber 2009 som beskrivits ovan, och inte endast de nu aktuella begränsande villkoren som specificerats och offentliggjorts i referenserbjudandet, ska gälla för det tillträde och de tjänster som företaget tillhandahåller till följd av skyldighetsbeslutet, måste nuvarande villkor i referenserbjudandet justeras i enlighet med detta föreläggande. T.ex. kan villkor i Skanova Fiber 2009 utan motsvarande begränsningar föras in i referenserbjudandet. PTS slutsats Enligt PTS bedömning handlar TeliaSonera i strid med PTS skyldighetsbeslut, skyldigheterna 2 och 12. Eftersom TeliaSonera uttryckligen angett i sitt svar på underrättelsen att man inte avser att vidta den rättelse som enligt PTS krävs för att företaget ska anses efterleva skyldighetsbeslutet föreläggs TeliaSonera vid vite om 100 miljoner ( ) kronor senast tre veckor efter att TeliaSonera delgetts detta föreläggande att göra följande: 1. TeliaSonera ska vid varje rimlig begäran från annan operatör tillhandahålla tillträde på det sätt som anvisas i skyldighet 2 enligt PTS beslut den 24 maj 2010 i ärende nr (skyldighetsbeslutet), innebärande att företaget vid sådan begäran ska tillhandahålla tillträde: - mellan slutkundens fasta anslutningspunkt och TeliaSoneras anslutningspunkt för aktiv transmissionsutrustning i närmast följande nod, - mellan den anslutningspunkt i TeliaSoneras nät som motsvarar slutkundens fasta anslutningspunkt, och TeliaSoneras anslutningspunkt för aktiv transmissionsutrustning i närmast följande nod, - mellan den anslutningspunkt i TeliaSoneras nät som motsvarar slutkundens fasta anslutningspunkt och den anslutningspunkt i nätet som motsvarar TeliaSoneras anslutningspunkt för aktiv transmissionsutrustning, - mellan slutkundens fasta anslutningspunkt och den anslutningspunkt i nätet som motsvarar TeliaSoneras anslutningspunkt för aktiv transmissionsutrustning.

10 10(11) 2. TeliaSonera ska upphöra med att i sitt offentliggjorda externa referenserbjudande tillämpa villkoret att tillträde endast får användas för att etablera en kundunik förbindelse mellan en Slutkunds fasta Nätanslutningspunkt och närmaste Tillträdespunkt. 3. TeliaSonera ska justera sitt offentliggjorda externa referenserbjudande på sätt som krävs enligt skyldighet 12 i skyldighetsbeslutet, så att det i referenserbjudandet framgår att företaget tillhandahåller tillträdet enligt punkten 1 ovan, och utan villkoret som avses i punkten 2 ovan. Till följd av förhållandet att TeliaSonera redan tillhandahåller tillträde från och till kundadresser och debiteringspunkter i olika kombinationer, kan det enligt PTS bedömning inte antas finnas några tekniska hinder eller andra faktiska hinder för TeliaSonera att fullgöra sina skyldigheter enligt vad som framgår av detta föreläggande, varför föreläggandet måste anses proportionerligt. PTS bedömer att TeliaSonera har såväl rättslig som faktiskt möjlighet att inom en tid om tre veckor från dagen för detta föreläggande vidta de åtgärder som krävs. TeliaSonera ska följaktligen senast inom tre veckor från den dag företaget delgetts detta föreläggande erbjuda tillträde och justera referenserbjudandet i enlighet med detta föreläggande. För att säkerställa att grossistkunderna nås av information, och får möjlighet att dra fördel därav, ska TeliaSonera även föreläggas att samma dag offentliggöra revideringen i referenserbjudande. Enligt PTS bedömning måste föreläggandet förenas med vite för att förmå företaget att rätta sig efter detta föreläggande. Skälet för denna slutsats är att TeliaSonera är medvetet om att företaget bryter mot skyldighetsbeslutet, men uppgett till PTS att man trots det inte avser att rätta sig efter PTS underrättelse från den 17 december Vidare har möjligheten att erhålla aktuellt tillträde en avgörande betydelse för att grossistkunderna ska kunna konkurrera på marknaden. PTS har i skyldighetsbeslutet bedömt att TeliaSonera till följd av företagets betydande inflytande på marknaden saknar incitament att tillhandahålla ett sådant tillträde på villkor som ger grossistkunder möjlighet att agera på marknaden på rimliga villkor. Ett vite med ett betydande belopp bedöms sammantaget vara nödvändigt för att förmå företaget att rätta sig efter detta föreläggande. Med hänsyn till TeliaSoneras ekonomiska förhållanden och till omständigheterna i övrigt bedömer PTS att vitesbeloppet måste bestämmas till 100 miljoner ( ) kronor.

11 11(11) Underrättelse om överklagande Om ni vill överklaga detta beslut ska ni skriva till Förvaltningsrätten i Stockholm. Brevet ska dock sändas till Post- och telestyrelsen, Box 5398, Stockholm. Tala om i brevet vilket beslut ni överklagar genom att ange beslutets nummer. Tala också om vilken ändring av beslutet ni vill ha. Brevet ska skrivas under. PTS måste ha fått ert överklagande inom tre veckor från den dag ni fått del av beslutet. Annars kan överklagandet inte prövas. PTS sänder överklagandet vidare till Förvaltningsrätten i Stockholm för prövning om PTS inte själv ändrar beslutet på det sätt ni begärt. Om något är oklart kan ni vända er till PTS. Beslutet har fattats av stf generaldirektören Catarina Wretman. I ärendets slutliga handläggning har även avdelningschefen David Troëng, enhetschefen Karoline Boström, Fredrik Blomström och Peter Thörnqvist (föredragande) deltagit.

Föreläggande till TeliaSonera om sänkning av grossistpriser för telefoniabonnemang

Föreläggande till TeliaSonera om sänkning av grossistpriser för telefoniabonnemang FÖRELÄGGANDE 1(8) Datum Vår referens 2010-04-28 Dnr: 10-354 Konkurrensavdelningen Ann-Sofie Eriksson Fahlgren 08-678 55 57 ann-sofie.eriksson.fahlgren@pts.se Föreläggande till TeliaSonera om sänkning av

Läs mer

Jakob Rutberg Avdelningen för marknadsfrågor TeliaSonera AB Stab Juridik, Regulatoriska frågor FARSTA

Jakob Rutberg Avdelningen för marknadsfrågor TeliaSonera AB Stab Juridik, Regulatoriska frågor FARSTA FÖRELÄGGANDE DATUM VÅR REFERENS 9 maj 2005 04-13230 HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Jakob Rutberg Avdelningen för marknadsfrågor 08-678 57 82 jakob.rutberg@pts.se TeliaSonera AB Stab Juridik,

Läs mer

Misstanke om underlåtenhet att tillhandahålla information på marknaden för lokalt tillträde till nätinfrastruktur (marknad 3 a)

Misstanke om underlåtenhet att tillhandahålla information på marknaden för lokalt tillträde till nätinfrastruktur (marknad 3 a) UNDERRÄTTELSE 1(8) Datum Vår referens Aktbilaga 2015-06-17 Dnr: 14-5283 Konkurrensavdelningen Lars-Göran Hansson 08-678 58 34 lars-goran.hansson@pts.se TeliaSonera AB, org.nr. 556103-4249 Stab Juridik,

Läs mer

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST FÖRELÄGGANDE 1 ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Sofie Berg Cormier Tillsyn konkurrensfrågor 08-678 55 85 sofie.berg-cormier@pts.se DATUM VÅR REFERENS 29 september 2005 05-8713 TeliaSonera

Läs mer

UNDERRÄTTELSE 1(4) Vår referens 2009-12-17 Dnr: 09-10850

UNDERRÄTTELSE 1(4) Vår referens 2009-12-17 Dnr: 09-10850 UNDERRÄTTELSE 1(4) Datum Vår referens 2009-12-17 Dnr: 09-10850 Konkurrensavdelningen Ann-Sofie Eriksson Fahlgren 08-678 55 57 ann-sofie.eriksson.fahlgren@pts.se TeliaSonera AB TeliaSonera Network Sales

Läs mer

Vår referens Dnr:

Vår referens Dnr: BESLUT 1(4) Datum Vår referens 2009-10-09 Dnr: 09-9138 Konkurrensavdelningen Ann-Sofie Eriksson Fahlgren 08-678 55 57 ann-sofie.eriksson.fahlgren@pts.se TeliaSonera AB TeliaSonera Network Sales AB Att:

Läs mer

(EkomL) avseende avgift för övergång från delad till hel ledning.

(EkomL) avseende avgift för övergång från delad till hel ledning. BESLUT HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Lars Erik Axelsson Avdelningen för marknadsfrågor 08-678 5560 lars.erik.axelsson@pts.se DATUM VÅR REFERENS 23 februari 2005 04-12593 TeliaSonera AB

Läs mer

Datum Vår referens Aktbilaga 2008-09-10 Dnr: 07-10121 10

Datum Vår referens Aktbilaga 2008-09-10 Dnr: 07-10121 10 BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2008-09-10 Dnr: 07-10121 10 Konkurrensavdelningen Helena Klasson 08-678 57 87 helena.klasson@pts.se Sökande B2 Bredband Holding AB, 556557-5825 B2 Bredband AB,

Läs mer

Beslut om avskrivning

Beslut om avskrivning BESLUT 1(5) Datum Vår referens 2017-06-16 Dnr: 16-357 Beslut om avskrivning Part Telia Company AB, org.nr. 556103-4249 Stab Juridik, Regulatoriska frågor 169 94 Solna Saken Tillsyn avseende nedläggning

Läs mer

Föreläggande till TeliaSonera om sänkning av grossistpriser för telefoniabonnemang

Föreläggande till TeliaSonera om sänkning av grossistpriser för telefoniabonnemang FÖRELÄGGANDE 1(10) Datum Vår referens 2010-09-08 Dnr: 10-5925 Konkurrensavdelningen Mattias Wellander 08-678 58 75 mattias.wellander@pts.se Föreläggande till TeliaSonera om sänkning av grossistpriser för

Läs mer

Tvistlösning enligt 7 kap. 10 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK)

Tvistlösning enligt 7 kap. 10 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK) BESLUT 1(4) Datum Vår referens Aktbilaga 2009-10-21 Dnr 09-7828 7 Konkurrensavdelningen Jonas Nordström 08-678 57 84 jonas.nordstrom@pts.se Sökande TeliaSonera AB, 556103-4249 Att. Per Hemrin TeliaSonera

Läs mer

31/1 31/3 31/5. Underrättelse enligt 7 kap. 4 LEK avseende beställningsrutinen för fullt tillträde (s.k. hel ledning) till kopparaccess (LLUB).

31/1 31/3 31/5. Underrättelse enligt 7 kap. 4 LEK avseende beställningsrutinen för fullt tillträde (s.k. hel ledning) till kopparaccess (LLUB). UNDERRÄTTELSE ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET,, E-POST ERT DATUM ER REFERENS Viktoria Arwinge 19 december 2007 07-12195 Konkurrensavdelningen Accessnätsenheten viktoria.arwinge@pts.se TeliaSonera AB Att:

Läs mer

Underrättelse om misstanke att Tele2 Sverige AB:s prissättning på mobil samtalsterminering inte är kostnadsorienterad

Underrättelse om misstanke att Tele2 Sverige AB:s prissättning på mobil samtalsterminering inte är kostnadsorienterad UNDERRÄTTELSE 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga 2013-07-03 Dnr: 13-7974 4 Konkurrensavdelningen Fredrik Lundberg 08-678 56 33 fredrik.lundberg@pts.se Tele2 Sverige AB org.nr 556267-5164 Att: Gustaf Ehrner

Läs mer

TeliaSonera skall tillhandahålla samlokalisering enligt ovan utan dröjsmål.

TeliaSonera skall tillhandahålla samlokalisering enligt ovan utan dröjsmål. UNDERRÄTTELSE DATUM 22 december 2004 VÅR REFERENS 04-14965 HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Jakob Rutberg Avdelningen för marknadsfrågor 08-678 57 82 jakob.rutberg@pts.se TeliaSonera AB Stab

Läs mer

Att: Per Hemrin TeliaSonera Sverige AB Stab Juridik, Regulatoriska frågor 123 86 FARSTA

Att: Per Hemrin TeliaSonera Sverige AB Stab Juridik, Regulatoriska frågor 123 86 FARSTA FÖRELÄGGANDE HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Viktoria Arwinge Tillsyn konkurrensfrågor 08-678 58 76 Viktoria.arwinge@pts.se DATUM VÅR REFERENS 19 december 2007 07-11513 TeliaSonera AB Att:

Läs mer

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS FÖRELÄGGANDE DATUM VÅR REFERENS 12 juli 2006 05-13745/79 ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS Adrienne Adilz Administrativa avdelningen 08-678 58 90 Vattenfall AB 162

Läs mer

Föreläggande vid vite att efterleva tillståndsvillkor om effektnivå för den fullständiga multiplexsignalen vid användning av ljudrundradiosändare

Föreläggande vid vite att efterleva tillståndsvillkor om effektnivå för den fullständiga multiplexsignalen vid användning av ljudrundradiosändare BESLUT 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga 2016-11-24 Dnr: 16-9899 22 Spektrumavdelningen Bauer Media AB, org. nr 556602-1647 Box 34108 100 26 Stockholm Föreläggande vid vite att efterleva tillståndsvillkor

Läs mer

Föreläggande vid vite att efterleva tillståndsvillkor om effektnivå för den fullständiga multiplexsignalen vid användning av ljudrundradiosändare

Föreläggande vid vite att efterleva tillståndsvillkor om effektnivå för den fullständiga multiplexsignalen vid användning av ljudrundradiosändare BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2016-11-24 Dnr: 16-9900 37 Spektrumavdelningen Teracom AB, org. nr 556441-5098 Box 30150 104 25 Stockholm Föreläggande vid vite att efterleva tillståndsvillkor

Läs mer

Beslut om avslag av begäran om omedelbara tillsynsåtgärder mot TeliaSonera Network Sales AB

Beslut om avslag av begäran om omedelbara tillsynsåtgärder mot TeliaSonera Network Sales AB BESLUT 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga 2008-11-21 Dnr: 08-10862 17 Konkurrensavdelningen Tove Källberg 08-678 56 63 tove.kallberg@pts.se Telenor Sverige AB Box 4247 102 65 Stockholm Saken Beslut om avslag

Läs mer

Överlämnande av nummer vid byte av tjänsteleverantör

Överlämnande av nummer vid byte av tjänsteleverantör AVSKRIVNINGSBESLUT 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga 2016-10-04 Dnr: 16-5176 30 Nätsäkerhetsavdelningen Andreas Häll 08-6785800 andreas.hall@pts.se SwedfoneNet AB, 556892-3360 Björkgatan 77 752 23 Uppsala

Läs mer

Tvistlösning enligt lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät

Tvistlösning enligt lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät BESLUT 1(8) Datum Vår referens Aktbilaga 2016-11-11 Dnr: 16-8191 14 Rättssekretariatet Björn van der Veer 08-678 57 26 bjorn.vanderveer@pts.se Tvistlösning enligt lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad

Läs mer

Föreläggande att på begäran lämna ut uppgifter om abonnemang

Föreläggande att på begäran lämna ut uppgifter om abonnemang BESLUT 1(8) Datum Vår referens Aktbilaga 2016-03-31 Dnr: 15-9942 27 Nätsäkerhetsavdelningen Bahnhof AB, org. nr 556519-9493 Att: Jon Karlung Box 7702 103 95 Stockholm Föreläggande att på begäran lämna

Läs mer

Anmälan enligt kap 2 1 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK)

Anmälan enligt kap 2 1 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK) BESLUT 1(4) Datum Vår referens Aktbilaga 2008-11-05 Dnr: 08-9691 Konkurrensavdelningen Ingela Cronberg 08-678 57 47 ingela.cronberg@pts.se Telemar Scandinavia AB Box 9304 400 97 GÖTEBORG Part Telemar Scandinavia

Läs mer

Underrättelse om misstanke att TeliaSonera inte tillmötesgår en rimlig begäran om bitströmstillträde

Underrättelse om misstanke att TeliaSonera inte tillmötesgår en rimlig begäran om bitströmstillträde UNDERRÄTTELSE 1(9) Datum Vår referens Aktbilaga 2014-04-15 Dnr: 13-8584 Konkurrensavdelningen Lars Erik Axelsson 08-678 55 00 pts@pts.se TeliaSonera AB (org.nr 556103-4249) Att: Per Hemrin Stab Juridik,

Läs mer

Föreläggandet gäller omedelbart enligt 64 telelagen. ---

Föreläggandet gäller omedelbart enligt 64 telelagen. --- FÖRELÄGGANDE HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST My Bergdahl Rättsavdelningen 08-678 57 23 my.bergdahl@pts.se DATUM VÅR REFERENS 26 juni 2003 03-1862 Callmedia Telecom CMT AB Box 239 201 22 Malmö

Läs mer

Föreläggande om efterlevnad av skyldighet att lagra trafikuppgifter m.m. för brottsbekämpande ändamål

Föreläggande om efterlevnad av skyldighet att lagra trafikuppgifter m.m. för brottsbekämpande ändamål BESLUT 1(8) Datum Vår referens Aktbilaga 2014-10-27 Dnr: 14-8147 24 Nätsäkerhetsavdelningen Bahnhof AB Org.nr 556519-9493 Jon Karlung Box 7702 10395 Stockholm Föreläggande om efterlevnad av skyldighet

Läs mer

Underrättelse om misstanke om att Viasat AB tillämpar en längre inledande bindningstid än 24 månader

Underrättelse om misstanke om att Viasat AB tillämpar en längre inledande bindningstid än 24 månader UNDERRÄTTELSE 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2017-09-08 Dnr: 17-2528 13 Viasat AB Org. nummer 556304-7041 Underrättelse om misstanke om att Viasat AB tillämpar en längre inledande bindningstid än 24

Läs mer

AllTele Företag Sverige AB (AllTele Företag) 556629-0549 Att: Mats Larsson Hammarsten, Niklas Norberg och Peter Bellgran Box 368 541 28 SKÖVDE

AllTele Företag Sverige AB (AllTele Företag) 556629-0549 Att: Mats Larsson Hammarsten, Niklas Norberg och Peter Bellgran Box 368 541 28 SKÖVDE BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2014-02-10 Dnr 13-10602 17 Konkurrensavdelningen Christian Blomberg Helena Klasson Omprövning av beslut Sökande AllTele Företag Sverige AB (AllTele Företag) 556629-0549

Läs mer

Underrättelse om misstanke om att Canal Digital Sverige AB tillämpar en längre inledande bindningstid än 24 månader

Underrättelse om misstanke om att Canal Digital Sverige AB tillämpar en längre inledande bindningstid än 24 månader UNDERRÄTTELSE 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2017-09-08 Dnr: 17-2527 10 Canal Digital Sverige AB org. nummer 556039-8306 Underrättelse om misstanke om att Canal Digital Sverige AB tillämpar en längre

Läs mer

DATUM ERT DATUM. Ändring i telenätet - PTS önskar kommentarer på TeliaSoneras svar. PTS frågor och Telt'aS oneras svar på PTS frågor bifogas.

DATUM ERT DATUM. Ändring i telenätet - PTS önskar kommentarer på TeliaSoneras svar. PTS frågor och Telt'aS oneras svar på PTS frågor bifogas. IIPosT&TELESlYRELSEN DATUM 29 mars 2007 ERT DATUM VAR REFERENS 06-14318 ER REFERENS HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Tillsyn konkurrens frågor 08-678 56 64 maria.aust@pts.se Till operatörer

Läs mer

Föreläggande om efterlevnad av skyldighet att lagra trafikuppgifter m.m. för brottsbekämpande ändamål

Föreläggande om efterlevnad av skyldighet att lagra trafikuppgifter m.m. för brottsbekämpande ändamål BESLUT 1(7) Datum Vår referens Aktbilaga 2014-10-01 Dnr: 14-4682 10 Nätsäkerhetsavdelningen Peder Cristvall ComHem AB Org. nr 556181-8724 Bo Bredby FE 521 833 84 Strömsund Föreläggande om efterlevnad av

Läs mer

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS FÖRELÄGGANDE DATUM VÅR REFERENS 7 juni 2006 05-11843/23 ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS Alev Yeter Avdelningen för marknadsfrågor Tillsyn konsumentfrågor 08-6785691

Läs mer

Ombud: advokaterna Ingrid Eliasson och Fredrik Gustafsson, Advokatfirma Lindhs DLA Nordic KB, Box 7315, Stockholm.

Ombud: advokaterna Ingrid Eliasson och Fredrik Gustafsson, Advokatfirma Lindhs DLA Nordic KB, Box 7315, Stockholm. 1661 BESLUT Datum Vår referens Aktbilaga 2008-03-12 Dnr: 08-1331/23 Konkurrensavdelningen Barbro Svensson 08-678 56 50 barbro.svensson@pts.se Teracom AB Att: advokaterna Ingrid Eliasson och Fredrik Gustafsson

Läs mer

Beslut om ändring av telefoninummerplanen

Beslut om ändring av telefoninummerplanen BESLUT 1(5) Datum Vår referens 2016-02-16 Dnr: 15-10583 Nätsäkerhetsavdelningen Beslut om ändring av telefoninummerplanen Saken Ändring av den svenska nummerplanen för telefoni (E.164) avseende 071 0-

Läs mer

Underrättelse om att Halebops villkor för registrering av kontantkort strider mot 5 kap. 9 lagen (2004:389) om elektronisk kommunikation (LEK).

Underrättelse om att Halebops villkor för registrering av kontantkort strider mot 5 kap. 9 lagen (2004:389) om elektronisk kommunikation (LEK). UNDERRÄTTELSE 1(7) Datum Vår referens Aktbilaga 2009-01-23 Dnr: 08-10523/23 15 Konkurrensavdelningen Helena Klasson 08-678 57 87 helena.klasson@pts.se TeliaSonera AB Stab Juridik, Regulatoriska frågor

Läs mer

Föreläggande 1(8) Vår referens

Föreläggande 1(8) Vår referens Föreläggande 1(8) Datum Vår referens 2008-07-16 Dnr: 08-6271/23 Konkurrensavdelningen Robert Liljeström 0703-775869 robert.liljestrom@pts.se TeliaSonera AB Att. Per Hemrin TeliaSonera Sverige AB Stab Juridik,

Läs mer

Nordisk Mobiltelefon Sverige AB:s konkursbo, 556684-6340. Lagrummet december nr 1580 AB, 556773-3091, under namnbyte till AINMT Sverige AB

Nordisk Mobiltelefon Sverige AB:s konkursbo, 556684-6340. Lagrummet december nr 1580 AB, 556773-3091, under namnbyte till AINMT Sverige AB BESLUT 1(4) Datum Vår referens Aktbilaga 2009-03-11 Dnr: 09-2097/18 4 Spektrummarknadsavdelningen Per G. Andersson 08 678 57 73 per.g.andersson@pts.se Nordisk Mobiltelefon Sverige AB:s konkursbo Lagrummet

Läs mer

Förbud att sälja radioutrustning m.m. enligt lagen (2000:121) om radio- och teleterminalutrustning

Förbud att sälja radioutrustning m.m. enligt lagen (2000:121) om radio- och teleterminalutrustning BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2008-07-01 Dnr: 08-8152 2 Spektrummarknadsavdelningen Carina Horvath 08-678 56 85 carina.horvath@pts.se Axcom AB Box 50 164 94 KISTA Saken Förbud att sälja radioutrustning

Läs mer

Föreläggande om efterlevnad av skyldighet att lagra trafikuppgifter m.m. för brottsbekämpande ändamål

Föreläggande om efterlevnad av skyldighet att lagra trafikuppgifter m.m. för brottsbekämpande ändamål BESLUT 1(7) Datum Vår referens Aktbilaga 2014-06-27 Dnr: 14-4175 22 Nätsäkerhetsavdelningen Peder Cristvall 08-6785529 peder.cristvall@pts.se Tele2 Sverige AB Att: Stefan Backman Box 63 164 94 Kista Föreläggande

Läs mer

Telia AB föreläggs vid vite av tio miljoner ( ) kronor. PTS föreläggande gäller omedelbart enligt 64 telelagen (1993:597).

Telia AB föreläggs vid vite av tio miljoner ( ) kronor. PTS föreläggande gäller omedelbart enligt 64 telelagen (1993:597). FÖRELÄGGANDE DATUM VÅR REFERENS 31 oktober 2002 02-11758 ERT DATUM ER REFERENS HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Cecilia Östrand, teletillsyn 08-678 57 58, cecilia.ostrand@pts.se My Bergdahl,

Läs mer

Sökande Telia Sonera Network Sales AB, Farsta

Sökande Telia Sonera Network Sales AB, Farsta BESLUT DATUM DIARIENR 24 juni 2004 04-3682 AKTBIL. 20 HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Peter Sigurdson Rättsavdelningen, enheten för tvistlösning 08-678 57 85 peter.sigurdson@pts.se Sökande

Läs mer

Beslut om förbud enligt 12 radioutrustningslagen

Beslut om förbud enligt 12 radioutrustningslagen BESLUT 1(5) Birger Hägg Spektrumavdelningen 08-678 56 41 birger.hagg@pts.se Datum Vår referens Aktbilaga 2018-01-09 Dnr: 18-77 4 Polla Hadi, Thomsons väg 54, lgh 1701 213 72 Malmö Beslut om förbud enligt

Läs mer

Tillsynsrapport Nätinfrastruktur- och Bitströmstillträde 2013

Tillsynsrapport Nätinfrastruktur- och Bitströmstillträde 2013 Rapportnummer PTS-ER-2013:25 Datum 2013-12-19 Tillsynsrapport Nätinfrastruktur- och Bitströmstillträde 2013 Rapportnummer PTS-ER-2013:25 Diarienummer 13-356 ISSN 1650-9862 Författare Lars-Erik Axelsson,

Läs mer

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS UNDERRÄTTELSE DATUM VÅR REFERENS 14 mars 2007 07-585 ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS Anna-Karin Falkenstrand Enhet för Tillsyn 08-678 56 03 anna-karin.falkenstrand@pts.se

Läs mer

Beslut om ändring av telefoninummerplanen

Beslut om ändring av telefoninummerplanen BESLUT 1(10) Datum Vår referens Aktbilaga 2018-01-11 Dnr: 17-5391 Nätsäkerhetsavdelningen Bo Martinsson 08-678 5653 bo.martinsson@pts.se Beslut om ändring av telefoninummerplanen Saken Ändring av den svenska

Läs mer

Årlig tillsyn rörande incidentrapportering och inträffade driftstörningar och avbrott

Årlig tillsyn rörande incidentrapportering och inträffade driftstörningar och avbrott BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2015-08-12 Dnr: 15-2012 10 Nätsäkerhetsavdelningen Peder Cristvall 08-678 55 29 Peder.cristvall@pts.se TeliaSonera AB Stab Juridik 123 86 Farsta Att: Per Hemrin

Läs mer

Förslag till beslut om ändring av telefoninummerplanen

Förslag till beslut om ändring av telefoninummerplanen Förslag till BESLUT 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga 2013-12-03 Dnr: 13 11805 Nätsäkerhetsavdelningen Ann-Charlotte Bejerskog 08-678 55 37 Ann-charlotte.bejerskog@pts.se Förslag till beslut om ändring

Läs mer

Tillsyn över dokumentation av tillgångar och förbindelser

Tillsyn över dokumentation av tillgångar och förbindelser AVSKRIVNINGSBESLUT 1(5) Datum Vår referens 2017-03-23 Dnr: 16-3568 Nätsäkerhetsavdelningen Anna Montelius 08-678 58 12 anna.montelius@pts.se Hi3G Access AB Att. Magnus Forslund Tillsyn över dokumentation

Läs mer

Telia överlämnar frågan till PTS prövning.

Telia överlämnar frågan till PTS prövning. YTTRANDE HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Mikael Grape Teletillsyn 08-678 55 19 mikael.grape@pts.se DATUM VÅR REFERENS 11 april 2001 Dnr 01-0154/23 Tele2 AB Box 62 164 94 KISTA Telia AB 123

Läs mer

Informationsskyldighet vid tillhandahållande av Minicall-tjänst

Informationsskyldighet vid tillhandahållande av Minicall-tjänst BESLUT 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga 2012-12-18 Dnr: 12-8689 18 Nätsäkerhetsavdelningen Karin Malmberg 08-678 56 04 Karin.Malmberg@pts.se Generic Mobile Systems Sweden AB Box 4023 131 04 Nacka Informationsskyldighet

Läs mer

Ändring av telefoninummerplanen

Ändring av telefoninummerplanen BESLUT 1(8) Datum Vår referens Aktbilaga 2013-03-18 Dnr: 12-10625 Nätsäkerhetsavdelningen Susanne Chennell 08-6785573 susanne.chennell@pts.se Ändring av telefoninummerplanen Saken Ändring av den svenska

Läs mer

Tvistlösning - fråga om PTS behörighet att pröva en oreglerad tjänst

Tvistlösning - fråga om PTS behörighet att pröva en oreglerad tjänst BESLUT 1(9) Datum Vår referens Aktbilaga 2011-03-15 Dnr: 10-9917/2.12 20 Konkurrensavdelningen Helena Klasson 08-678 57 87 helena.klasson@pts.se Tvistlösning - fråga om PTS behörighet att pröva en oreglerad

Läs mer

Konkurrenstillsyn - andra halvåret 2015

Konkurrenstillsyn - andra halvåret 2015 Rapportnummer PTS-ER-2015:32 Datum 2015-12-18 Konkurrenstillsyn - andra halvåret 2015 Rapportnummer PTS-ER-2015:32 Diarienummer 15-2357 ISSN 1650-9862 Författare Jennie Ljungkvist, Lars-Göran Hansson,

Läs mer

Datum Vår referens Aktbilaga 2009-03-18 Dnr: 08-7630/23 19

Datum Vår referens Aktbilaga 2009-03-18 Dnr: 08-7630/23 19 BESLUT 1(10) Datum Vår referens Aktbilaga 2009-03-18 Dnr: 08-7630/23 19 Konkurrensavdelningen Helena Klasson 08-678 57 87 helena.klasson@pts.se Sökande Itesco AB, 556574-0759 Ombud: Advokat Anna Fernqvist

Läs mer

Exponerade fakturor på internet

Exponerade fakturor på internet BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2013-12-18 Dnr: 13-9151 12 Nätsäkerhetsavdelningen Jeanette Kronwall 08-6785898 jeanette.kronwall@pts.se TeliaSonera AB Att: Ann Ekstrand Stab Juridik, Regulatoriska

Läs mer

26 september AKTBIL. 2. Per G. Andersson Spektrummarknadsavdelningen Box ÖRNSKÖLDSVIK

26 september AKTBIL. 2. Per G. Andersson Spektrummarknadsavdelningen Box ÖRNSKÖLDSVIK BESLUT HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Per G. Andersson Spektrummarknadsavdelningen 08-678 57 73 per.g.andersson@pts.se DATUM DIARIENR 26 september 2007 07-10958 AKTBIL. 2 Malux Sweden AB

Läs mer

Villkor enligt 2 kap. 4 postlagen (2010:1045).

Villkor enligt 2 kap. 4 postlagen (2010:1045). BESLUT 1(8) Datum Vår referens Aktbilaga 2011-10-03 Dnr: 11- Postavdelningen Åsa Gustafsson 08-678 57 70 asa.gustafsson@pts.se [Tillståndshavarens namn/firma Tillståndsvillkor för postverksamhet Saken

Läs mer

Torsten Löfvenholm Avdelningen för marknadsfrågor Föreläggande enligt 7 kap. 5 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

Torsten Löfvenholm Avdelningen för marknadsfrågor Föreläggande enligt 7 kap. 5 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation FÖRELÄGGANDE DATUM VÅR REFERENS 30 maj 2007 07-573 b HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Torsten Löfvenholm Avdelningen för marknadsfrågor 08-678 56 78 torsten.lofvenholm@pts.se TeliaSonera AB

Läs mer

Årlig tillsyn över incidentrapportering och inträffade incidenter Hi3G Access AB

Årlig tillsyn över incidentrapportering och inträffade incidenter Hi3G Access AB AVSKRIVNINGSBESLUT 1(6) Datum Vår referens 2015-06-16 Dnr: 15-1621 Nätsäkerhetsavdelningen Karin Lodin 08-678 56 04 karin.lodin@pts.se Årlig tillsyn över incidentrapportering och inträffade incidenter

Läs mer

Beslut om tillstånd att använda radiosändare i 1800 MHz-bandet

Beslut om tillstånd att använda radiosändare i 1800 MHz-bandet BESLUT 1(7) Datum Vår referens Aktbilaga 2011-10-17 Dnr: 10-6250 Spektrumavdelningen Beslut om tillstånd att använda radiosändare i 1800 MHz-bandet Sökande Hi3G Access AB, 556593-4899 Net4Mobility HB,

Läs mer

Årlig tillsyn över incidentrapportering och inträffade integritetsincidenter Telia Company AB

Årlig tillsyn över incidentrapportering och inträffade integritetsincidenter Telia Company AB AVSKRIVNINGSBESLUT 1(6) Datum Vår referens 2016-04-29 Dnr: 16-1327 Nätsäkerhetsavdelningen Anna Montelius 08-678 58 12 anna.montelius@pts.se Telia Company AB Årlig tillsyn över incidentrapportering och

Läs mer

Om behovet att uppdatera fast LRIC avseende samtrafik inför 2015

Om behovet att uppdatera fast LRIC avseende samtrafik inför 2015 Datum Vår referens Sida 2014-10-09 Dnr: 14-10410 1(5) Konkurrensavdelningen Om behovet att uppdatera fast LRIC avseende samtrafik inför 2015 Enligt PTS föreskrifter (PTSFS 2013:2) om ändring i PTS föreskrifter

Läs mer

Tvistlösning - fråga om ersättning för fast samtrafik efter nedläggning av lokala anslutningspunkter

Tvistlösning - fråga om ersättning för fast samtrafik efter nedläggning av lokala anslutningspunkter T BESLUT 1(10) Datum Vår referens Aktbilaga 2011-10-12 Dnr: 11-7176/2.12 16 Konkurrensavdelningen Helena Klasson 08-678 57 87 helena.klasson@pts.se Tvistlösning - fråga om ersättning för fast samtrafik

Läs mer

Konkurrenstillsyn - första halvåret 2015

Konkurrenstillsyn - första halvåret 2015 Rapportnummer PTS-ER-2015:21 Datum 2015-06-22 Konkurrenstillsyn - första halvåret 2015 Rapportnummer PTS-ER-2015:21 Diarienummer 15-2357 ISSN 1650-9862 Författare Jennie Ljungkvist, Lars-Göran Hansson,

Läs mer

Tillsyn om ersättning vid utlämnande av lagrade uppgifter för brottsbekämpande ändamål

Tillsyn om ersättning vid utlämnande av lagrade uppgifter för brottsbekämpande ändamål AVSKRIVNINGSBESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2016-02-10 Dnr: 14-1611 11 Nätsäkerhetsavdelningen Anders Lindell 08-6785541 anders.lindell@pts.se Hi3G Access AB Tillsyn om ersättning vid utlämnande

Läs mer

Tillsyn över dokumentation av informationsbehandlingstillgångar

Tillsyn över dokumentation av informationsbehandlingstillgångar AVSKRIVNINGSBESLUT 1(6) Datum Vår referens 2017-02-01 Dnr: 16-6142 Nätsäkerhetsavdelningen Karin Lodin 08-678 56 04 karin.lodin@pts.se Hi3G Access AB Tillsyn över dokumentation av informationsbehandlingstillgångar

Läs mer

Årlig tillsyn över incidentrapportering och inträffade integritetsincidenter Tele2 Sverige AB

Årlig tillsyn över incidentrapportering och inträffade integritetsincidenter Tele2 Sverige AB AVSKRIVNINGSBESLUT 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga 2017-04-20 Dnr: 17-1211 Nätsäkerhetsavdelningen Ulrika de la Iglesia 08-678 56 29 ulrika.delaiglesia@pts.se Tele2 Sverige AB Årlig tillsyn över incidentrapportering

Läs mer

Angående TeliaSoneras skyldighet att tillhandahålla bitström för tv och funktionalitet för distributed multicast replication

Angående TeliaSoneras skyldighet att tillhandahålla bitström för tv och funktionalitet för distributed multicast replication PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2011-06-27 Dnr: 10-8138 1(6) Konkurrensavdelningen Susanne Severin Tedborn Lena Töregård 08-678 55 00 susanne.tedborn@pts.se lena.toregard@pts.se Angående TeliaSoneras

Läs mer

Tele2 och Telenorbolagen stödjer PTS förslag i stort men har synpunkter på formuleringar, ändringar och önskar vidare förtydliganden av förslaget.

Tele2 och Telenorbolagen stödjer PTS förslag i stort men har synpunkter på formuleringar, ändringar och önskar vidare förtydliganden av förslaget. REMISSAMMANSTÄLLNING Datum Vår referens Sida 2009-11-25 Dnr: 09-6502 1(5) Nätsäkerhetsavdelningen Camilla Grimelund Thomsen 08-678 56 87 camilla.grimelund-thomsen@pts.se Sammanställning av remissvar angående

Läs mer

2. TeliaSonera skall på begäran tillhandahålla såväl ETC-kort som 2 Mbit/s direktförbindelse till ett kostnadsorienterat pris.

2. TeliaSonera skall på begäran tillhandahålla såväl ETC-kort som 2 Mbit/s direktförbindelse till ett kostnadsorienterat pris. UNDERRÄTTELSE HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Lars Erik Axelsson Tillsyn konkurrensfrågor 08-678 5560 lars.erik.axelsson@pts.se DATUM VÅR REFERENS 5 september 2006 05-9642/23 TeliaSonera

Läs mer

(5) Vägledning för anmälan av anmälningspliktig verksamhet. 1. Inledning. 2. Anmälningsplikt Hur görs en anmälan?

(5) Vägledning för anmälan av anmälningspliktig verksamhet. 1. Inledning. 2. Anmälningsplikt Hur görs en anmälan? Datum Sida 2016-01-22 1(5) Vägledning för anmälan av anmälningspliktig verksamhet För att tillhandahålla kommunikationsnät och elektroniska tjänster i Sverige krävs i vissa fall att verksamheten anmäls

Läs mer

Saken. PTS underrättelse

Saken. PTS underrättelse Underrättelse Datum Vår referens Sida 2013-10-03 Dnr: 13-9210 1(5) Konsumentmarknadsavdelningen Linn Berggren 08-678 57 08 linn.berggren@pts.se Hi3G Access AB Att: Jennie Ljungqvist, Josefine Jonsson Carin

Läs mer

Tele2 Sverige AB, Box KISTA. Ventelo Sverige AB, Box SKÖVDE

Tele2 Sverige AB, Box KISTA. Ventelo Sverige AB, Box SKÖVDE BESLUT 1(8) Datum Vår referens Aktbilaga 2011-04-13 Dnr: 11-112 30 Konkurrensavdelningen Fredrik Lundberg 08-644 56 33 fredrik.lundberg@pts.se Sökande Tele2 Sverige AB, 556267-5164 Box 62 164 94 KISTA

Läs mer

Föreläggande mot Fortum Markets AB med anledning av bristfällig information till konsumenter

Föreläggande mot Fortum Markets AB med anledning av bristfällig information till konsumenter EI2000, W-3.1, 2013-01-30 BESLUT 1 (6) Fortum Markets AB 115 77 Stockholm Föreläggande mot Fortum Markets AB med anledning av bristfällig information till konsumenter Beslut Energimarknadsinspektionen

Läs mer

BESLUT. Ändring av den svenska nummerplanen för telefoni (E.164) avseende flytt av massanropstjänsten från NDC 1 718 till NDC 963.

BESLUT. Ändring av den svenska nummerplanen för telefoni (E.164) avseende flytt av massanropstjänsten från NDC 1 718 till NDC 963. BESLUT HANDLÄGGARE, AVDELNING, TELEFON, E-POST Pamela Davidsson Teleavdelningen +46 8 678 5593 Pamela.Davidsson@pts.se DATUM VÅR REFERENS 2002-09-06 Dnr 02-8434 enligt sändlista Part Telia AB, 123 86 FARSTA

Läs mer

Beslut om tillstånd att använda radiosändare i 3,5 GHz-bandet

Beslut om tillstånd att använda radiosändare i 3,5 GHz-bandet BESLUT 1(6) Datum Vår referens 2011-12-08 Dnr: 11-4936 Spektrumavdelningen Beslut om tillstånd att använda radiosändare i 3,5 GHz-bandet Sökande SavMAN AB, 556490-9439 Saken Tillstånd att använda radiosändare

Läs mer

Föreningen Sveriges Sändareamatörer, Box 45, Sollentuna.

Föreningen Sveriges Sändareamatörer, Box 45, Sollentuna. BESLUT 1(8) Datum Vår referens Aktbilaga 2016-11-02 Dnr: 16-7346 Spektrumavdelningen Föreningen Sveriges Sändareamatörer Box 45 191 21 Sollentuna Överlämnande av uppgift att anordna kunskapsprov i fråga

Läs mer

10 mars Torsten Löfvenholm Avdelningen för marknadsfrågor

10 mars Torsten Löfvenholm Avdelningen för marknadsfrågor BESLUT DATUM VÅR REFERENS 10 mars 2006 05-002068 HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Torsten Löfvenholm Avdelningen för marknadsfrågor 08-678 56 78 torsten.lofvenholm@pts.se Begäran om tillsyn

Läs mer

Post- och telestyrelsen avvisar Vodafones begäran. Post- och telestyrelsen avvisar Hi3G:s begäran. Post- och telestyrelsen avslår Oranges ansökan.

Post- och telestyrelsen avvisar Vodafones begäran. Post- och telestyrelsen avvisar Hi3G:s begäran. Post- och telestyrelsen avslår Oranges ansökan. BESLUT HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Hans Brändström Telefrågor 08-678 55 97 hans.brandstrom@pts.se DATUM VÅR REFERENS 2003-04-23 03-2918 Orange Sverige AB att. Pontus Nylander Stora Varvsgatan

Läs mer

Produktbilaga Skanova Kopparaccess

Produktbilaga Skanova Kopparaccess 1 (5) Produktbilaga Skanova Kopparaccess gäller från 2015-01-01 Innehållsförteckning 1. Allmänt... 2 2. Användning av Kopparaccess... 2 3. Beställnings- och leveransrutiner... 2 4. Byte av Produkt eller

Läs mer

Tillsyn avseende domännamnsregistret för den nationella toppdomänen.se

Tillsyn avseende domännamnsregistret för den nationella toppdomänen.se AVSKRIVNINGSBESLUT 1(7) Datum Vår referens Aktbilaga 2016-12-13 Dnr: 16-9097 32 Nätsäkerhetsavdelningen Tillsyn avseende domännamnsregistret för den nationella toppdomänen.se Saken Tillsyn avseende domännamnsregistret

Läs mer

Datum Vår referens Aktbilaga 2009-03-18 Dnr: 08-7629/23 19

Datum Vår referens Aktbilaga 2009-03-18 Dnr: 08-7629/23 19 BESLUT 1(9) Datum Vår referens Aktbilaga 2009-03-18 Dnr: 08-7629/23 19 Konkurrensavdelningen Helena Klasson 08-678 57 87 helena.klasson@pts.se Sökande Infodata AB, 556197-9740 Ombud: Advokat Ola Hansson

Läs mer

2007-09-13 07-6932 AKTBIL. Martin Gynnerstedt Konkurrensavdelningen Enheten för accessnät 08-678 57 46 martin.gynnerstedt@pts.se

2007-09-13 07-6932 AKTBIL. Martin Gynnerstedt Konkurrensavdelningen Enheten för accessnät 08-678 57 46 martin.gynnerstedt@pts.se BESLUT ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Martin Gynnerstedt Konkurrensavdelningen Enheten för accessnät 08-678 57 46 martin.gynnerstedt@pts.se DATUM DIARIENR 2007-09-13 07-6932 AKTBIL. 19

Läs mer

Föreläggande om rättelse av tillämpningen av Posten AB:s prismodell (zonprismodellen)

Föreläggande om rättelse av tillämpningen av Posten AB:s prismodell (zonprismodellen) FÖRELÄGGANDE Datum Vår referens Sida 2010-09-30 Dnr: 10-8803 1(8) Postavdelningen Emma Maraschin 08-678 56 74 emma.maraschin@pts.se Föreläggande om rättelse av tillämpningen av Posten AB:s prismodell (zonprismodellen)

Läs mer

Kostnadsresultat för LRIC hybridmodell för det fasta nätet v.9.1

Kostnadsresultat för LRIC hybridmodell för det fasta nätet v.9.1 Datum Vår referens Sida 2012-12-14 Dnr: 12-6520 1(5) Konkurrensavdelningen Micael Tiger 08-678 58 74 micael.tiger@pts.se Kostnadsresultat för LRIC hybridmodell för det fasta nätet v.9.1 Detta dokument

Läs mer

Tillsyn efter inträffad integritetsincident i fakturasystem

Tillsyn efter inträffad integritetsincident i fakturasystem BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2014-09-30 Dnr: 14-6336 9 Nätsäkerhetsavdelningen Karin Lodin 08-678 56 04 karin.lodin@pts.se Tillsyn efter inträffad integritetsincident i fakturasystem Saken

Läs mer

Beslut om ändring av telefoninummerplanen

Beslut om ändring av telefoninummerplanen BESLUT 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga 2014-04-07 Dnr: 13 11805 13 Nätsäkerhetsavdelningen Ann-Charlotte Bejerskog 08 678 55 73 Ann-charlotte.bejerskog@pts.se Beslut om ändring av telefoninummerplanen

Läs mer

070 0XXXXXX, 076 0XXXXXX, 076 9XXXXXX Samtliga med 0+9 siffrors nummerlängd vilket ger 3 miljoner nummer

070 0XXXXXX, 076 0XXXXXX, 076 9XXXXXX Samtliga med 0+9 siffrors nummerlängd vilket ger 3 miljoner nummer BESLUT HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Ann-Charlotte Bejerskog Nätsäkerhetsavdelningen + 46 8 678 55 37 ann-charlotte.bejerskog@pts.se DATUM VÅR REFERENS 29 oktober 2007 dnr 07-11203-9 Saken

Läs mer

Föreläggande mot Skellefteå Kraft AB med anledning av bristfällig information till konsumenter

Föreläggande mot Skellefteå Kraft AB med anledning av bristfällig information till konsumenter BESLUT 1 (5) Skellefteå Kraft Kanalgatan 71 931 80 Skellefteå Föreläggande mot Skellefteå Kraft AB med anledning av bristfällig information till konsumenter Beslut Energimarknadsinspektionen (Ei) förelägger

Läs mer

DELDOM Meddelad i Stockholm

DELDOM Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN Avdelning 01 DELDOM 2014-02-24 Meddelad i Stockholm Mål nr 1724-13 1 KLAGANDE TeliaSonera AB, 556103-4249 Ombud: Ann Ekstrand och Peter Holm TeliaSonera AB, Stab Juridik 123 86 Farsta MOTPART

Läs mer

Tillstånd att använda radiosändare enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation - LEK; fråga om omprövning av tillståndsvillkor

Tillstånd att använda radiosändare enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation - LEK; fråga om omprövning av tillståndsvillkor BESLUT Datum Vår referens Aktbilaga 2008-06-10 Dnr: 08-1708 Spektrummarknadsavdelningen Elena Belkow 08-678 55 20 elena.belkow@pts.se Mälarenergi Stadsnät AB (556554-1488) Att: Alf Edgren 721 03 Västerås

Läs mer

BESLUT. Datum Förbud vid vite enligt 25 lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. (förmånslagen)

BESLUT. Datum Förbud vid vite enligt 25 lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. (förmånslagen) BESLUT 1 (6) Datum 2015-11-30 Vår beteckning PART Apotek Hjärtat Retail AB (org. nr. 556773-8249) Solna Torg 19 171 45 Solna SAKEN Förbud vid vite enligt 25 lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

Läs mer

1 Fastställande av kalkylräntan för det fasta nätet

1 Fastställande av kalkylräntan för det fasta nätet Datum Vår referens Sida 2011-02-02 Dnr: 10-420/2.1.2 1(5) Konkurrensavdelningen Bengt G Mölleryd 08 678 55 64 bengt.molleryd@pts.se Reviderad 2 februari ersätter publicerat dokument 25 januari 2011 1 Fastställande

Läs mer

Blockering och reservering av abonnentledningar

Blockering och reservering av abonnentledningar SKRIVELSE HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Lars Erik Axelsson Tillsyn konkurrensfrågor 08-678 5560 lars.erik.axelsson@pts.se DATUM VÅR REFERENS 16 december 2005 05-3673/23 Till berörda bredbandsleverantörer

Läs mer

Post- och telestyrelsen (PTS) har med utgångspunkt från myndighetens verksamhetsområde följande synpunkter.

Post- och telestyrelsen (PTS) har med utgångspunkt från myndighetens verksamhetsområde följande synpunkter. Datum Vår referens Sida 2008-12-18 Dnr: 08-12135/60 1(5) Ert datum Er referens N2008/7658/ITP Rättssekretariatet Eva Hallén 08-678 57 86 eva.hallen@pts.se Näringsdepartementet Enheten för IT-politik 103

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät; SFS 2016:534 Utkom från trycket den 3 juni 2016 utfärdad den 26 maj 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap.

Läs mer

Årlig tillsyn över incidentrapportering och inträffade incidenter Com Hem AB

Årlig tillsyn över incidentrapportering och inträffade incidenter Com Hem AB AVSKRIVNINGSBESLUT 1(7) Datum Vår referens 2016-04-29 Dnr: 16-2574 Nätsäkerhetsavdelningen Mikael Ejner 08-678 57 21 mikael.ejner@pts.se Com Hem AB Årlig tillsyn över incidentrapportering och inträffade

Läs mer

1 Fastställande av kalkylräntan för det fasta nätet

1 Fastställande av kalkylräntan för det fasta nätet Datum Vår referens Sida 2011-01-25 Dnr: 10-420/2.1.2 1(5) Konkurrensavdelningen Bengt G Mölleryd 08-678 55 64 bengt.molleryd@pts.se 1 Fastställande av kalkylräntan för det fasta nätet 1.1 Metoden för att

Läs mer

Årlig tillsyn över incidentrapportering och inträffade incidenter Hi3G Access AB

Årlig tillsyn över incidentrapportering och inträffade incidenter Hi3G Access AB AVSKRIVNINGSBESLUT 1(6) Datum Vår referens 2016-04-29 Dnr: 16-1282 Nätsäkerhetsavdelningen Anders Lindell 08-678 55 41 anders.lindell@pts.se Hi3G Access AB Årlig tillsyn över incidentrapportering och inträffade

Läs mer

Föreläggande om åtgärder

Föreläggande om åtgärder Föreläggande om åtgärder 15 Åtgärder eller förbud? Vad visar utredningen? Hur stor är omfattningen av problemen? Går det att åtgärda problemen? Vad är skäligt att ställa krav på? Det ska inte vara mer

Läs mer