Datum Vår referens Sida Dnr: (10)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Datum Vår referens Sida 2009-05-13 Dnr: 09-1210-2 1(10)"

Transkript

1 Datum Vår referens Sida Dnr: (10) Ert datum Er referens Nätsäkerhetsavdelningen Peder Cristvall Justitiedepartementet Stockholm En mer rättssäker inhämtning av elektronisk kommunikation i brottsbekämpningen, Delbetänkande av Polismetodutredningen (SOU 2009:1) Post- och telestyrelsen (PTS) har enligt 1 förordningen (2007:951) med instruktion för Post- och telestyrelsen ett samlat ansvar inom området för elektronisk kommunikation. PTS har med utgångspunkt från myndighetens verksamhetsområden följande synpunkter. Sammanfattning All form av statlig kontroll innebär mer eller mindre ingripande åtgärder gentemot den enskilde. Då beslut fattas om statlig kontroll bör en avvägning göras mellan den samhälleliga nytta eller säkerhet kontrollen medför jämfört med det ingripande som den enskilde utsätts för. PTS anser att det beträffande flera av utredningens förslag saknas en avvägning mellan effektivitet i brottsbekämpningen och skyddet för den personliga integriteten. I stället framhålls vikten av att de brottsbekämpande myndigheterna får utökad tillgång till uppgifter om enskilda. PTS konstaterar att de gränsdragningsproblem som förekommer med nuvarande reglering, vad gäller vilken kategori av uppgifter en begäran om utlämnande av uppgifter ska hänföras till, nu enligt utredningens förslag föreslås bedömas av olika myndigheter och överprövas av olika domstolar. PTS anser därför att det är av stor vikt att det i förarbetena till den föreslagna lagstiftningen på ett tydligt sätt redovisas när en begäran om utlämnande av uppgifter ska betraktas såsom en begäran om uppgift om abonnemang, respektive som en begäran om uppgift som angår ett särskilt elektroniskt meddelande. PTS anser vidare att kategorierna uppgift om abonnemang och annan uppgift som angår ett särskilt elektroniskt meddelande är förlegade och att en annan uppdelning av uppgifterna i kategorier skulle vara mer ändamålsenlig. Förslagen i delbetänkandet leder dock varken till en sådan mer Kommunikationsmyndigheten PTS Post- och telestyrelsen Postadress: Besöksadress: Telefon: Box 5398 Birger Jarlsgatan 16 Telefax: Stockholm

2 2(10) ändamålsenlig reglering eller ett sådant förtydligande av rättsläget som myndigheten under lång tid har efterfrågat. PTS anser vidare att skälen till utredningens förslag om att de brottsbekämpande myndigheterna ska få inhämta lokaliseringsuppgifter som saknar samband med kommunikation inte redovisas på ett tillfredställande sätt. Förslaget innebär en utvidgning av gällande rätt att inhämta uppgifter på bekostnad av att skyddet för den personliga integriteten minskar. PTS är även av uppfattningen att utredningens förslag att uppgifter om abonnemang ska få begäras ut av brottsbekämpande myndigheter utan begränsning till brott av viss svårighetsgrad är bristfälligt motiverat. Det görs i betänkandet inte någon avvägning mellan de brottsbekämpande myndigheternas behov av ökad tillgång till uppgifter om abonnemang och det motstående intresset av att skydda de aktuella uppgifterna, vilka omfattas av tystnadsplikt. PTS anser att det är lämpligt att kontrollfunktioner inrättas då det föreslås bli lättare för de brottsbekämpande myndigheterna att få ut uppgifter om elektronisk kommunikation än enligt nuvarande reglering. Att den enskildes rätt till överprövning är beroende av att underrättelse sker innebär att möjlighet till överprövning endast kommer att vara aktuell i begränsad omfattning. PTS anser att det bör redovisas tydligare i vilken mån underrättelse i praktiken kommer att ske, varigenom det skulle framgå i vilken utsträckning den enskilde faktiskt har möjlighet att nyttja rätten till överprövning av ett beslut. Då det enligt utredningens förslag ska fattas beslut om inhämtning av uppgifter för underrättelseverksamhet i den egna verksamheten, och det finns mycket få rättssäkerhetsgarantier i övrigt, anser PTS att det bör finnas en skyldighet att underrätta enskild även vid inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i underrättelseverksamhet. Myndigheten är vidare av uppfattningen att det med utredningens förslag om utökade möjligheter till inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation blir än viktigare med den kontrollfunktion som ett offentligt ombud innebär. Möjligheten att ha offentliga ombud vid beslut om inhämtande av uppgifter om elektronisk kommunikation bör därför utredas ytterligare.

3 3(10) Inställning 6.2 Tydliga och rättssäkra befogenheter för utfående av uppgifter om elektronisk kommunikation Enligt utredningens förslag kommer PTS även i fortsättningen att vara den myndighet som med stöd av lag (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK) har att utöva tillsyn över, och i det enskilda fallet bedöma en begäran om inhämtande av uppgift om abonnemang. Utredningen föreslår dock att annan uppgift som angår ett särskilt elektroniskt meddelande ska kunna inhämtas från leverantörer efter beslut om hemlig teleövervakning enligt bestämmelserna i rättegångsbalken. I underrättelseverksamhet ska uppgift som angår ett särskilt meddelande kunna hämtas in med stöd av den föreslagna lag om tillgång till uppgifter om viss elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet PTS är den myndighet som idag har att utöva tillsyn över inhämtandet av uppgift om abonnemang och uppgift som angår ett särskilt elektroniskt meddelande enligt 6 kap respektive 3 LEK. Det är följaktligen PTS som i sin verksamhet har att i det enskilda fallet bedöma huruvida en begäran om utlämnande av en viss uppgift ska anses avse uppgift om abonnemang, uppgift som angår ett särskilt elektroniskt meddelande eller om begäran inte omfattas av skyldigheten att lämna ut uppgifter med stöd av bestämmelsen. PTS har erfarenhet av att det vid tillämpningen av nuvarande regelverk kan uppstå gränsdragningsproblem vid bedömningen av vilken av de nämnda bestämmelserna i LEK som en begäran om utlämnande av uppgifter ska hänföras till. Mot bakgrund av att den kategori som en uppgift anses tillhöra är avgörande för under vilka förutsättningar den aktuella uppgiften skall lämnas ut är bedömningen av hur en begäran ska kategoriseras av stor betydelse. PTS förslås även fortsättningsvis ha tillsynsansvar vad gäller beslut om utlämnande av uppgift om abonnemang och myndighetens ställningstaganden kommer såsom förvaltningsbeslut även framöver att kunna överklagas till förvaltningsdomstol. Vad gäller utlämnande av uppgifter som angår ett särskilt elektroniskt meddelande kommer det enligt utredningens förslag i stället att vara domstol, åklagare, förundersökningsledare eller chefen för den brottsbekämpande myndigheten som i de olika verksamheterna har att bedöma om en begäran om utlämnande av en viss uppgift avser just annan uppgift som angår ett särskilt elektroniskt meddelande. I den mån det enligt utredningens förslag kommer att vara möjligt att överklaga de beslut som fattas om inhämtande av uppgifter som angår ett särskilt elektroniskt meddelande är det allmän domstol som kommer att pröva de utlämnanden som beslutats. Det kan dock konstateras att PTS fortfarande kommer att göra bedömningar beträffande utlämnande av annan uppgift som angår ett särskilt elektroniskt

4 4(10) meddelande enligt 6 kap. 22 första stycket 8 LEK då SOS Alarm begär ut sådana uppgifter. De gränsdragningsproblem som förekommer med nuvarande reglering vad gäller vilken kategori av uppgifter en begäran ska hänföras till kommer enligt utredningens förslag att bedömas av olika myndigheter beroende på karaktären av den uppgift som efterfrågas och sedermera även att prövas av olika domstolar. Det skulle i praktiken kunna innebära att PTS kan göra bedömningen att en begäran om utlämnande av en specifik uppgift snarare bör betraktas såsom en uppgift om ett särskilt elektroniskt meddelande, i stället för en begäran om uppgift om abonnemang. De som fattar beslut vid de brottsbekämpande myndigheterna, respektive den överprövande domstolen, kan i stället komma att bedöma en begäran om utlämnande av en likadan uppgift som en uppgift om abonnemang. Det är därför av stor vikt att det i förarbetena till den föreslagna lagstiftningen på ett tydligt sätt redovisas när en begäran om utlämnande av uppgifter ska betraktas såsom en begäran om uppgift om abonnemang, respektive som en begäran om uppgift som angår ett särskilt elektroniskt meddelande. 6.4 Tillgång till uppgifter om elektronisk kommunikation i underrättelseverksamhet (6.4.3 Vem ska fatta beslut) PTS är av uppfattningen att det är viktigt ur rättsäkerhetssynpunkt att beslut om tvångsmedel inte fattas inom den organisation som ska använda informationen i sin verksamhet och som därmed har eget intresse i saken. Myndigheten har i utredningen framfört ståndpunkten att beslut om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation som utgångspunkt bör fattas utom underrättelseverksamheten och att det i första hand bör vara domstol som fattar beslut. Ståndpunkten har dock inte hörsammats i utredningen. 6.5 Tillgång till lokaliseringsuppgifter Utredningen föreslår att lokaliseringsuppgifter som saknar samband med kommunikation ska få inhämtas under samma förutsättningar som hemlig teleövervakning enligt rättegångsbalken, samt med stöd av den föreslagna lagen om tillgång till uppgifter om viss elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet. De brottsbekämpande myndigheterna har idag inte möjlighet att inhämta sådana uppgifter med stöd av rättegångsbalken eller LEK. PTS kan konstatera att det i betänkandet endast redogörs för de behov de brottsbekämpande myndigheterna anser sig ha i sin verksamhet av uppgifter om lokaliseringsuppgifter som saknar samband med kommunikation. Det motstående intresset som utgörs av den enskildes intresse av att sådana uppgifter inte skall vara tillgängliga i den utsträckning som de

5 5(10) brottsbekämpande myndigheterna anser sig ha behov av beaktas dock inte av utredningen. Det görs i betänkandet inte heller någon avvägning mellan det behov av tillgång till uppgifter om lokaliseringsuppgifter som saknar samband med kommunikation som utredningen anser föreligga och det motstående intresset av att skydda de här aktuella uppgifterna. PTS anser att denna brist på redovisning av de skäl som ligger bakom utredningens förslag är märklig mot bakgrund av att förslaget innebär en förändring av gällande rätt som minskar skyddet för den personliga integriteten. Detta i synnerhet då förslaget medför att information om var någon befunnit sig vid en viss tidpunkt då elektronisk kommunikation inte ens har skett blir tillgänglig för myndigheters granskning. 6.6 Inhämtning av uppgifter om abonnemang Uppgifter om abonnemang ska få lämnas ut utan begränsning till brott av viss svårighetsgrad Utredningen föreslår att den nu gällande begränsningen av skyldigheten för leverantörer att till brottsbekämpande myndigheter lämna ut uppgifter om abonnemang endast vid misstanke om brott av viss svårighetsgrad ska tas bort. Detta medför att sådana uppgifter får begäras ut av brottsbekämpande myndigheter utan begränsning till brott av en viss svårighetsgrad. Uppgift om abonnemang omfattas enligt 6 kap. 20 första stycket 1 LEK av tystnadsplikt. Sådana uppgifter får dock, trots tystnadsplikt, med stöd av 6 kap. 22 första stycket 2 LEK lämnas ut till brottsbekämpande myndigheter då det rör sig om brott för vilket fängelse är föreskrivet och där brottet i det enskilda fallet bedöms föranleda annan påföljd än böter. PTS kan konstatera att det i betänkandet endast redogörs för de behov de brottsbekämpande myndigheterna anser sig ha av uppgifter om abonnemang. Något argument för att det skyddsintresse som legat till grund för gällande lagstiftning, enligt vilket uppgifter om abonnemang omfattas av tystnadsplikt och endast får lämnas ut under vissa förutsättningar, inte längre gör sig gällande anförs inte. Den enskildes intresse av att sådana uppgifter inte skall vara tillgängliga i den utsträckning som de brottsbekämpande myndigheterna anser sig ha behov av beaktas inte av utredningen. Det görs i betänkandet inte heller någon avvägning mellan det behov av en ökad tillgång till uppgifter om abonnemang som utredningen anser föreligga och det motstående intresset av att skydda de här aktuella uppgifterna, vilka omfattas av tystnadsplikt. Inte heller framförs argument för att de behov som anges föreligga av utvidgade möjligheter till utlämnande av uppgifter om abonnemang ska väga tyngre än de intressen som ligger bakom nuvarande lagstiftning.

6 6(10) Då utredningens förslag innebär att uppgifter om abonnemang, till skillnad från idag, utan begränsning ska få begäras ut av brottsbekämpande myndigheter är den bristande redovisningen av skälen för utredningens bedömning anmärkningsvärd. PTS har genom sitt deltagande i utredningen gett uttryck för denna ståndpunkt, vilket dock inte har beaktats. De brottsbekämpande myndigheterna ska få besluta om inhämtning av uppgifter om abonnemang Utredningen föreslår att de brottsbekämpande myndigheterna även fortsättningsvis ska få fatta beslut om inhämtande av uppgifter om abonnemang. Som skäl anförs att integritetsskyddsskäl inte hindrar en sådan ordning då det är fråga om uppgifter som inte avslöjar användningen av elektronisk kommunikation. PTS kan konstatera att det enligt nuvarande lagstiftning i LEK visserligen är de brottsbekämpande myndigheterna som fattar beslut om inhämtande av uppgifter om abonnemang. Detta förhållande balanseras dock av att det för ett utlämnande av uppgifterna krävs att det är fråga om misstanke om brott av viss svårighetsgrad. Denna begränsning föreslår utredningen ska tas bort. PTS anser att det är märkligt att utredningen inte redovisar några skäl för varför den rådande balansen i regleringen ska förändras då utredningens förslag innebär att uppgifter om abonnemang ska bli tillgängliga för de brottsbekämpande myndigheter i större utsträckning än idag. Att det vid en förändring av gällande rätt till nackdel för skyddet för den personliga integriteten inte redovisas några skäl för varför de brottsbekämpande myndigheterna även fortsättningsvis ska få fatta beslut om inhämtande av uppgifter om abonnemang är anmärkningsvärt. Myndigheten anser därför att skälen för förslaget är bristfälligt redovisade. Mer ändamålsenlig indelning av uppgifter i olika kategorier Förutsättningarna för att brottsbekämpande myndigheter ska få tillgång till uppgift om abonnemang eller annan uppgift som angår ett särskilt elektroniskt meddelande regleras i 6 kap. 22 första stycket 2 och 3 LEK. PTS har i olika sammanhang framfört ståndpunkten att dessa kategorier av uppgifter, som enligt 6 kap. 20 första stycket 1 och 3 LEK omfattas av tystnadsplikt, är förlegade och att en annan uppdelning av uppgifterna i kategorier skulle vara mer ändamålsenlig. Den tekniska utvecklingen har inneburit att det i många fall har varit svårt att bedöma hur nya tekniska företeelser ska betraktas inom ramen för de befintliga kategorierna av uppgifter. Förarbetena till lagstiftningen har heller inte lämnat någon direkt vägledning för

7 7(10) bedömningen av vilka uppgifter som i det enskilda fallet ska anses tillhöra endera kategorin. PTS är av uppfattningen att det vore lämpligt med en uppdelning av uppgifter i fler kategorier än de nuvarande två och där uppdelningen är mer inriktad på syftet med användningen av uppgifterna. En sådan uppdelning skulle även vara teknikneutral. De idag återkommande svåra gränsdragningsproblemen rörande vilken av de nuvarande två kategorierna en uppgift skall hänföras till skulle kunna undvikas med en sådan uppdelning. En sådan uppdelning skulle även möjliggöra att man i större utsträckning kan ställa olika krav på utlämnande av olika uppgifter, vilket skulle ge utrymme för avvägningar beträffande de konsekvenser för den personliga integriteten som ett utlämnande av uppgifter av olika slag medför. Med dagens två kategorier av uppgifter och de vitt skilda skyddsnivåer som enligt utredningens förslag ska tillämpas för ett utlämnande av de olika uppgifterna får det mycket stor betydelse vilken kategori en begärd uppgift hänförs till. PTS har i sitt arbete i utredningen framhållit behovet av att en förändring av bestämmelserna i LEK om tystnadsplikt och utlämnande av uppgifter övervägs. Behovet har dock inte hörsammats i utredningen, vilket PTS beklagar. De i delbetänkandet förslagna förändringarna av lagstiftningen om utlämnande av uppgifter om elektronisk kommunikation leder varken till en sådan mer ändamålsenlig reglering eller ett sådant förtydligande av rättsläget som myndigheten under lång tid har efterfrågat. De tillämpningsproblem som hittills förekommit kommer med utredningens förslag att finnas kvar. 6.7 Överprövning m.m. PTS anser att det är lämpligt att kontrollfunktioner inrättas då det föreslås bli lättare för de brottsbekämpande myndigheterna att få ut uppgifter om elektronisk kommunikation än enligt nuvarande reglering. PTS är därför av uppfattningen att det är lämpligt att det är möjligt att överklaga beslut om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation. Enligt utredningens förslag är det dock endast då hemlig teleövervakning beslutats av undersökningsledare eller åklagare som det ska finnas möjlighet för den enskilde att överklaga ett beslut. Myndigheten anser att det vore önskvärt att möjligheten att överklaga beslut om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation även finns då beslut fattats om inhämtning av uppgifter i underrättelseverksamhet. Då det enligt utredningens förslag inte ska finnas offentliga ombud blir möjligheten att kunna begära överprövning av ett beslut än viktigare (se nedan 6.8). Som framgår av betänkandet saknar dock den enskilde i praktiken möjlighet att överklaga beslut om utlämnande av uppgifter om elektronisk kommunikation

8 8(10) eftersom denne vanligtvis saknar kunskap om beslutet. Möjligheten till rättens prövning av beslutet fyller därför bara en reell funktion ur rättssäkerhetsperspektiv i de situationer det sker en underrättelse till enskild. Denna, enligt utredningens förslag, enda möjlighet för den enskilde att utnyttja möjligheten till överprövning av ett beslut föreslås dock vara föremål för omfattande undantag. Att rätten till överprövning är beroende av att underrättelse sker innebär, som framgår av betänkandet, att möjlighet till överprövning endast kommer att vara aktuell i begränsad omfattning. I den mån det blir aktuellt med överprövning kommer sådan även i praktiken att ske först en tid efter det att uppgifter inhämtats om en person. PTS anser att det bör redovisas tydligare i vilken utsträckning den enskilde faktiskt har möjlighet att nyttja rätten till överprövning av ett beslut om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation. Den faktiska nivån på skyddet för rättssäkerheten vid inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation enligt utredningens förslag ska framgå tydligt så att rättssäkerheten inte framstår som högre än vad den faktiskt är Offentligt ombud Utredningen har inte ansett sig ha möjlighet att pröva frågan om offentliga ombud bör medverka i de fall som enligt utredningens förslag ska kräva beslut om hemlig teleövevakning. Som framgått ovan anser PTS att det är lämpligt att kontrollfunktioner inrättas för att balansera utredningen föreslag om att det ska bli lättare för de brottsbekämpande myndigheterna att få ut uppgifter om elektronisk kommunikation. Som redan framhållits är den föreslagna rätten till överprövning beroende av att underrättelse sker, vilket innebär att möjlighet till överprövning i praktiken endast kommer att finnas i begränsad omfattning. PTS är därför av uppfattningen att det finns behov av att en oberoende part i form av offentligt ombud bevakar enskildas integritetsintressen vid de beslut som fattas. Myndigheten gör bedömningen att detta behov finns såväl vid beslut om hemlig teleövervakning med stöd av rättegångsbalkens bestämmelser, som vid beslut om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i underrättelseverksamhet. Utredningen gör bedömningen att inhämtningen av uppgifter om elektronisk kommunikation till följd av utredningens förslag kommer att öka. PTS kan konstatera att till detta kommer Trafikuppgiftsutredningens förslag om skyldighet för leverantörer att lagra uppgifter om elektronisk kommunikation (SOU 2007:76). Myndigheten instämmer i utredningens bedömning att

9 9(10) inhämtningen av uppgifter om elektronisk kommunikation sannolikt kommer att öka. PTS anser därför att det med utredningens förslag om utökade möjligheter till inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation blir än viktigare med den kontrollfunktion som ett offentligt ombud innebär. Möjligheten att ha offentliga ombud vid beslut om inhämtande av uppgifter om elektronisk kommunikation bör därför utredas ytterligare. 6.8 Underrättelse till enskild I betänkandet föreslås att underrättelse till enskild ska ske i efterhand vid inhämtande av uppgifter om elektronisk kommunikation genom beslut om hemlig teleövervakning. Underrättelse ska dock inte ske bl.a. när uppgifter inhämtats om vilka mobila elektroniska kommunikationsutrustningar som har funnits inom ett visst avgränsat geografiskt område. Förutsättningarna för underrättelse är reglerade i rättegångsbalken och innebär bl.a. att om det gäller sekretess för en uppgift i en underrättelse får den skjutas upp tills sekretessen inte längre gäller och att underrättelse får underlåtas om sekretess hindrat underrättelse under ett års tid. PTS anser att då den enskilde har mycket små möjligheter att bevaka sin rätt vid inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation bör det med hänsyn till behovet av rättssäkerhet finnas en skyldighet att underrätta den enskilde. Då det enligt utredningens förslag ska fattas beslut om inhämtning av uppgifter för underrättelseverksamhet i den egna verksamheten, och det finns mycket få rättssäkerhetsgarantier i övrigt, bör det finnas skyldighet att underrätta enskild även vid inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i underrättelseverksamhet. Utredningen anför som skäl emot att införa skyldighet att underrätta enskild att en sådan skyldighet skulle behöva omgärdas med så många undantag att den skulle framstå som illusorisk (s. 150). Å andra sidan framgår det även av betänkandet att en sådan skyldighet kan ha en återhållande verkan på användningen av metoderna och bidra till att prövningen inför ett beslut sker på ett än mer noggrant sätt(s. 149). PTS anser det senare har stor betydelse i sammanhanget och att det därför bör finnas skyldighet att underrätta enskild även vid inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i underrättelseverksamhet. Myndigheten kan konstatera att det i betänkandet inte redovisas i vilken utsträckning inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i praktiken bör komma att omfattas av sekretess och i vilken mån ett års sekretess är vanligt förekommande, med konsekvensen att underrättelse får

10 10(10) underlåtas. Det är därför svårt att göra en bedömning av i vilken mån underrättelse till enskild kommer att ske i praktiken. PTS efterlyser därför en tydligare redovisning av i vilken mån utredningens förslag om skyldighet att underrätta enskild medför att den enskilde får möjlighet att bevaka sina rättigheter vid inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation. Katarina Kämpe Yttrandet har beslutats av stf. generaldirektören Katarina Kämpe. I ärendets handläggning har även t.f. avdelningschefen Christoffer Karsberg och juristerna Camilla Philipson Watz och Peder Cristvall (föredragande) deltagit.

Betänkandet SOU 2015:31 Datalagring och integritet

Betänkandet SOU 2015:31 Datalagring och integritet REMISSYTTRANDE 2015-08-26 Institutet för Juridik och Internet Box 586 114 79 Stockholm info@juridikinstitutet.se Betänkandet SOU 2015:31 Datalagring och integritet Sammanfattning Institutet för Juridik

Läs mer

Yttrande över betänkandet Datalagring och integritet (SOU 2015:31)

Yttrande över betänkandet Datalagring och integritet (SOU 2015:31) Sida 1 (5) Utvecklingscentrum Malmö Datum Dnr ÅM-A 2015/0743 Kammaråklagare Anna Palmqvist Ert datum Er beteckning Justitiedepartementet Åklagarenheten 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Datalagring

Läs mer

Föreläggande att på begäran lämna ut uppgifter om abonnemang

Föreläggande att på begäran lämna ut uppgifter om abonnemang BESLUT 1(8) Datum Vår referens Aktbilaga 2016-03-31 Dnr: 15-9942 27 Nätsäkerhetsavdelningen Bahnhof AB, org. nr 556519-9493 Att: Jon Karlung Box 7702 103 95 Stockholm Föreläggande att på begäran lämna

Läs mer

Datalagring och integritet (SOU 2015:31)

Datalagring och integritet (SOU 2015:31) Yttrande Diarienr 1 (6) 2015-08-28 902-2015 Ert diarienr Ju2015/3153/Å Justitiedepartementet Åklagarenheten 103 33 Stockholm Datalagring och integritet (SOU 2015:31) Datainspektionen har granskat betänkandet

Läs mer

Anmälan enligt kap 2 1 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK)

Anmälan enligt kap 2 1 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK) BESLUT 1(4) Datum Vår referens Aktbilaga 2008-11-05 Dnr: 08-9691 Konkurrensavdelningen Ingela Cronberg 08-678 57 47 ingela.cronberg@pts.se Telemar Scandinavia AB Box 9304 400 97 GÖTEBORG Part Telemar Scandinavia

Läs mer

Yttrande över Polismetodutredningens delbetänkande En mer rättssäker inhämtning av elektronisk kommunikation i brottsbekämpningen (SOU 2009:1)

Yttrande över Polismetodutredningens delbetänkande En mer rättssäker inhämtning av elektronisk kommunikation i brottsbekämpningen (SOU 2009:1) Remissyttrande Sida 1 (7) Byråchefen Stefan Johansson Ert datum Er beteckning Ju2009/834/Å Justitiedepartementet (Ju/Å) 103 33 Stockholm Yttrande över Polismetodutredningens delbetänkande En mer rättssäker

Läs mer

Tillsyn om ersättning vid utlämnande av lagrade uppgifter för brottsbekämpande ändamål

Tillsyn om ersättning vid utlämnande av lagrade uppgifter för brottsbekämpande ändamål AVSKRIVNINGSBESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2016-02-10 Dnr: 14-1611 11 Nätsäkerhetsavdelningen Anders Lindell 08-6785541 anders.lindell@pts.se Hi3G Access AB Tillsyn om ersättning vid utlämnande

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-01-18 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson samt justitieråden Eskil Nord och Ann-Christine Lindeblad. De brottsbekämpande myndigheternas tillgång

Läs mer

Post- och telestyrelsen (PTS) är förvaltningsmyndighet med ett samlat ansvar inom postområdet och området för elektronisk kommunikation.

Post- och telestyrelsen (PTS) är förvaltningsmyndighet med ett samlat ansvar inom postområdet och området för elektronisk kommunikation. REMISSVAR Datum Vår referens Sida 2009-05-13 Dnr: 09-1730 Er referens Ju2009/1044/L6 1(5) Rättsserkretariatet Ylva Ehn 08-678 5739 ylva.ehn@pts.se Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Remissvar angående

Läs mer

De brottsbekämpande myndigheternas. tillgång till uppgifter om elektronisk kommunikation samt

De brottsbekämpande myndigheternas. tillgång till uppgifter om elektronisk kommunikation samt Konstitutionsutskottets yttrande 2011/12:KU6y De brottsbekämpande myndigheternas tillgång till uppgifter om elektronisk kommunikation Till justitieutskottet Justitieutskottet beslutade den 13 mars att

Läs mer

SOU 2014:67 Inbyggd integritet inom Inspektionen för socialförsäkringen

SOU 2014:67 Inbyggd integritet inom Inspektionen för socialförsäkringen Yttrande Diarienr 1 (6) 2015-02-26 2529-2014 Ert diarienr S2014/6786/SF Socialdepartementet Regeringskansliet 103 33 STOCKHOLM SOU 2014:67 Inbyggd integritet inom Inspektionen för socialförsäkringen Sammanfattning

Läs mer

Remiss av promemorian Ds 2014:30 Informationsutbyte vid samverkan mot grov organiserad brottslighet

Remiss av promemorian Ds 2014:30 Informationsutbyte vid samverkan mot grov organiserad brottslighet Yttrande Diarienr 2014-12-01 1915-2014 Ert diarienr Ju2014/5172/L4 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Remiss av promemorian Ds 2014:30 Informationsutbyte vid samverkan mot grov organiserad brottslighet

Läs mer

Tvistlösning enligt 7 kap. 10 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK)

Tvistlösning enligt 7 kap. 10 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK) BESLUT 1(4) Datum Vår referens Aktbilaga 2009-10-21 Dnr 09-7828 7 Konkurrensavdelningen Jonas Nordström 08-678 57 84 jonas.nordstrom@pts.se Sökande TeliaSonera AB, 556103-4249 Att. Per Hemrin TeliaSonera

Läs mer

Granskning av underrättelser om beslut om inhämtning av uppgifter enligt inhämtningslagen

Granskning av underrättelser om beslut om inhämtning av uppgifter enligt inhämtningslagen Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2015-03-25 Dnr 46-2014 Granskning av underrättelser om beslut om inhämtning av uppgifter enligt inhämtningslagen 1. SAMMANFATTNING Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

Läs mer

Datum Dnr Sid Justitieombudsmannen 2013-09-27 R 62-2013 1 (5) Cecilia Renfors Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm

Datum Dnr Sid Justitieombudsmannen 2013-09-27 R 62-2013 1 (5) Cecilia Renfors Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm YTTRANDE Datum Dnr Sid Justitieombudsmannen 2013-09-27 R 62-2013 1 (5) Cecilia Renfors Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Remiss av Polisorganisationskommitténs betänkande Tillsyn

Läs mer

Tillsyn efter inträffad integritetsincident i fakturasystem

Tillsyn efter inträffad integritetsincident i fakturasystem BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2014-09-30 Dnr: 14-6336 9 Nätsäkerhetsavdelningen Karin Lodin 08-678 56 04 karin.lodin@pts.se Tillsyn efter inträffad integritetsincident i fakturasystem Saken

Läs mer

Föreläggande om efterlevnad av skyldighet att lagra trafikuppgifter m.m. för brottsbekämpande ändamål

Föreläggande om efterlevnad av skyldighet att lagra trafikuppgifter m.m. för brottsbekämpande ändamål BESLUT 1(7) Datum Vår referens Aktbilaga 2014-10-01 Dnr: 14-4682 10 Nätsäkerhetsavdelningen Peder Cristvall ComHem AB Org. nr 556181-8724 Bo Bredby FE 521 833 84 Strömsund Föreläggande om efterlevnad av

Läs mer

Granskning av underrättelser om beslut om inhämtning av uppgifter enligt inhämtningslagen

Granskning av underrättelser om beslut om inhämtning av uppgifter enligt inhämtningslagen Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2014-03-27 Dnr 14-2013 Granskning av underrättelser om beslut om inhämtning av uppgifter enligt inhämtningslagen 1 SAMMANFATTNING Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

Läs mer

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS FÖRELÄGGANDE DATUM VÅR REFERENS 12 juli 2006 05-13745/79 ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS Adrienne Adilz Administrativa avdelningen 08-678 58 90 Vattenfall AB 162

Läs mer

Nordisk Mobiltelefon Sverige AB:s konkursbo, 556684-6340. Lagrummet december nr 1580 AB, 556773-3091, under namnbyte till AINMT Sverige AB

Nordisk Mobiltelefon Sverige AB:s konkursbo, 556684-6340. Lagrummet december nr 1580 AB, 556773-3091, under namnbyte till AINMT Sverige AB BESLUT 1(4) Datum Vår referens Aktbilaga 2009-03-11 Dnr: 09-2097/18 4 Spektrummarknadsavdelningen Per G. Andersson 08 678 57 73 per.g.andersson@pts.se Nordisk Mobiltelefon Sverige AB:s konkursbo Lagrummet

Läs mer

Yttrande Datum. EKOBROTTSMYNDIGHETEN Rättsenheten Chefsjurist Roland Andersson / Regeringskansliet Justitiedepartementet

Yttrande Datum. EKOBROTTSMYNDIGHETEN Rättsenheten Chefsjurist Roland Andersson / Regeringskansliet Justitiedepartementet EKOBROTTSMYNDIGHETEN Rättsenheten Chefsjurist Roland Andersson Yttrande Datum 2004-02-27 Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Diarienr (åberopas vid korresp) 900 2003/0373 Er referens

Läs mer

DOM 2014-01-28 Meddelad i Göteborg

DOM 2014-01-28 Meddelad i Göteborg Avdelning 2 2014-01-28 Meddelad i Göteborg 1 KLAGANDE Carl Larsson SVT Sörmland Box 146 44 630 14 Eskilstuna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Polismyndigheten i Skånes beslut den 25 oktober 2013, dnr A243.677/2013,

Läs mer

Förslag till beslut om ändring av telefoninummerplanen

Förslag till beslut om ändring av telefoninummerplanen Förslag till BESLUT 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga 2013-12-03 Dnr: 13 11805 Nätsäkerhetsavdelningen Ann-Charlotte Bejerskog 08-678 55 37 Ann-charlotte.bejerskog@pts.se Förslag till beslut om ändring

Läs mer

Delbetänkandet SOU 2009:1 En mer rättssäker inhämtning av elektronisk kommunikation i brottsbekämpningen, Sammanfattning av Datainspektionens yttrande

Delbetänkandet SOU 2009:1 En mer rättssäker inhämtning av elektronisk kommunikation i brottsbekämpningen, Sammanfattning av Datainspektionens yttrande YTTRANDE Diarienr 2009-05-15 226-2009 Justitiedepartementet Åklagarenheten 103 33 STOCKHOLM Delbetänkandet SOU 2009:1 En mer rättssäker inhämtning av elektronisk kommunikation i brottsbekämpningen, Ju2009/834/Å

Läs mer

Tillsyn avseende domännamnsregistret för den nationella toppdomänen.se

Tillsyn avseende domännamnsregistret för den nationella toppdomänen.se AVSKRIVNINGSBESLUT 1(7) Datum Vår referens Aktbilaga 2016-12-13 Dnr: 16-9097 32 Nätsäkerhetsavdelningen Tillsyn avseende domännamnsregistret för den nationella toppdomänen.se Saken Tillsyn avseende domännamnsregistret

Läs mer

Tillsyn över dokumentation av informationsbehandlingstillgångar

Tillsyn över dokumentation av informationsbehandlingstillgångar AVSKRIVNINGSBESLUT 1(6) Datum Vår referens 2017-02-01 Dnr: 16-6142 Nätsäkerhetsavdelningen Karin Lodin 08-678 56 04 karin.lodin@pts.se Hi3G Access AB Tillsyn över dokumentation av informationsbehandlingstillgångar

Läs mer

Ombud: advokaterna Ingrid Eliasson och Fredrik Gustafsson, Advokatfirma Lindhs DLA Nordic KB, Box 7315, Stockholm.

Ombud: advokaterna Ingrid Eliasson och Fredrik Gustafsson, Advokatfirma Lindhs DLA Nordic KB, Box 7315, Stockholm. 1661 BESLUT Datum Vår referens Aktbilaga 2008-03-12 Dnr: 08-1331/23 Konkurrensavdelningen Barbro Svensson 08-678 56 50 barbro.svensson@pts.se Teracom AB Att: advokaterna Ingrid Eliasson och Fredrik Gustafsson

Läs mer

Remissyttrande över departementspromemorian Ny delgivningslag

Remissyttrande över departementspromemorian Ny delgivningslag YTTRANDE 1 (5) Justitiedepartementet Enheten för processrätt och domstolsfrågor 103 33 STOCKHOLM Remissyttrande över departementspromemorian Ny delgivningslag m.m. (Ds 2009:28) Ert diarienummer Ju2009/5326/DOM

Läs mer

Betänkandet EU:s direktiv om sanktioner mot arbetsgivare (SOU 2010:63)

Betänkandet EU:s direktiv om sanktioner mot arbetsgivare (SOU 2010:63) Yttrande Diarienr 2010-12-20 1556-2010 Ert diarienr Ju2010/7476/EMA Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet EU:s direktiv om sanktioner mot arbetsgivare (SOU 2010:63) Datainspektionen, som har

Läs mer

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703 Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-03-28 Dnr 114-2011 Försvararsamtal BAKGRUND Enligt lagen (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet (tillsynslagen) har Säkerhets-

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i rättegångsbalken; SFS 2012:281 Utkom från trycket den 29 maj 2012 utfärdad den 16 maj 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om rättegångsbalken

Läs mer

Yttrande över betänkandet Effektiv och rättssäker PBL-överprövning (SOU 2014:14)

Yttrande över betänkandet Effektiv och rättssäker PBL-överprövning (SOU 2014:14) REMISSYTTRANDE 1 (5) Mark- och miljööverdomstolen Socialdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Effektiv och rättssäker PBL-överprövning (SOU 2014:14) Regeringskansliets diarienummer S2014/2509/PBB

Läs mer

Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Stockholm)

Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Stockholm) SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN Uttalande med beslut 2016-06-14 Dnr 70-2016 Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (region Stockholm) 1. SAMMANFATTNING Nämnden

Läs mer

Hur står det till med den personliga integriteten? (SOU 2016:41)

Hur står det till med den personliga integriteten? (SOU 2016:41) Yttrande Diarienr 1 (6) 2016-10-21 1360-2016 Ert diarienr Ju2016/04398/L6 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Hur står det till med den personliga integriteten? (SOU 2016:41) Datainspektionen har granskat

Läs mer

Beslut om avslag av begäran om omedelbara tillsynsåtgärder mot TeliaSonera Network Sales AB

Beslut om avslag av begäran om omedelbara tillsynsåtgärder mot TeliaSonera Network Sales AB BESLUT 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga 2008-11-21 Dnr: 08-10862 17 Konkurrensavdelningen Tove Källberg 08-678 56 63 tove.kallberg@pts.se Telenor Sverige AB Box 4247 102 65 Stockholm Saken Beslut om avslag

Läs mer

070 0XXXXXX, 076 0XXXXXX, 076 9XXXXXX Samtliga med 0+9 siffrors nummerlängd vilket ger 3 miljoner nummer

070 0XXXXXX, 076 0XXXXXX, 076 9XXXXXX Samtliga med 0+9 siffrors nummerlängd vilket ger 3 miljoner nummer BESLUT HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Ann-Charlotte Bejerskog Nätsäkerhetsavdelningen + 46 8 678 55 37 ann-charlotte.bejerskog@pts.se DATUM VÅR REFERENS 29 oktober 2007 dnr 07-11203-9 Saken

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-09-15. Utvidgad användning av DNA-tekniken inom brottsbekämpningen

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-09-15. Utvidgad användning av DNA-tekniken inom brottsbekämpningen 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-09-15 Närvarande: f.d. regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson, regeringsrådet Stefan Ersson och justitierådet Lars Dahllöf. Utvidgad användning av DNA-tekniken

Läs mer

Överlämnande av nummer vid byte av tjänsteleverantör

Överlämnande av nummer vid byte av tjänsteleverantör AVSKRIVNINGSBESLUT 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga 2016-10-04 Dnr: 16-5176 30 Nätsäkerhetsavdelningen Andreas Häll 08-6785800 andreas.hall@pts.se SwedfoneNet AB, 556892-3360 Björkgatan 77 752 23 Uppsala

Läs mer

Föreläggande om efterlevnad av skyldighet att lagra trafikuppgifter m.m. för brottsbekämpande ändamål

Föreläggande om efterlevnad av skyldighet att lagra trafikuppgifter m.m. för brottsbekämpande ändamål BESLUT 1(8) Datum Vår referens Aktbilaga 2014-10-27 Dnr: 14-8147 24 Nätsäkerhetsavdelningen Bahnhof AB Org.nr 556519-9493 Jon Karlung Box 7702 10395 Stockholm Föreläggande om efterlevnad av skyldighet

Läs mer

Remissyttrande över promemorian Skyndsamhetskrav och tidsfrister i ärenden med unga misstänkta och unga målsäganden (Ds 2013:30)

Remissyttrande över promemorian Skyndsamhetskrav och tidsfrister i ärenden med unga misstänkta och unga målsäganden (Ds 2013:30) YTTRANDE 1 (5) Justitiedepartementet Åklagarenheten 103 33 Stockholm Remissyttrande över promemorian Skyndsamhetskrav och tidsfrister i ärenden med unga misstänkta och unga målsäganden (Ds 2013:30) Ert

Läs mer

3. PTS beslutar att 116 112 undantas från tilldelning. 4. PTS beslutar att 116 200-116 999 reserveras för framtida bruk.

3. PTS beslutar att 116 112 undantas från tilldelning. 4. PTS beslutar att 116 200-116 999 reserveras för framtida bruk. BESLUT ER REFERENS HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Bo Martinsson Nätsäkerhetsavdelningen + 46 8 678 5653 Bo.martinsson@pts.se DATUM VÅR REFERENS 7 december 2007 07-12807 Saken Ändring av

Läs mer

UNDERRÄTTELSE 1(4) Vår referens 2009-12-17 Dnr: 09-10850

UNDERRÄTTELSE 1(4) Vår referens 2009-12-17 Dnr: 09-10850 UNDERRÄTTELSE 1(4) Datum Vår referens 2009-12-17 Dnr: 09-10850 Konkurrensavdelningen Ann-Sofie Eriksson Fahlgren 08-678 55 57 ann-sofie.eriksson.fahlgren@pts.se TeliaSonera AB TeliaSonera Network Sales

Läs mer

Underrättelse om misstanke om att Canal Digital Sverige AB tillämpar en längre inledande bindningstid än 24 månader

Underrättelse om misstanke om att Canal Digital Sverige AB tillämpar en längre inledande bindningstid än 24 månader UNDERRÄTTELSE 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2017-09-08 Dnr: 17-2527 10 Canal Digital Sverige AB org. nummer 556039-8306 Underrättelse om misstanke om att Canal Digital Sverige AB tillämpar en längre

Läs mer

Föreläggande om efterlevnad av skyldighet att lagra trafikuppgifter m.m. för brottsbekämpande ändamål

Föreläggande om efterlevnad av skyldighet att lagra trafikuppgifter m.m. för brottsbekämpande ändamål BESLUT 1(7) Datum Vår referens Aktbilaga 2014-06-27 Dnr: 14-4175 22 Nätsäkerhetsavdelningen Peder Cristvall 08-6785529 peder.cristvall@pts.se Tele2 Sverige AB Att: Stefan Backman Box 63 164 94 Kista Föreläggande

Läs mer

Till statsrådet och chefen för Justitiedepartementet

Till statsrådet och chefen för Justitiedepartementet Till statsrådet och chefen för Justitiedepartementet Genom beslut den 20 december 2007 bemyndigade regeringen chefen för Justitiedepartementet att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att överväga

Läs mer

Beslut om ändring av telefoninummerplanen

Beslut om ändring av telefoninummerplanen BESLUT 1(5) Datum Vår referens 2016-02-16 Dnr: 15-10583 Nätsäkerhetsavdelningen Beslut om ändring av telefoninummerplanen Saken Ändring av den svenska nummerplanen för telefoni (E.164) avseende 071 0-

Läs mer

Åklagarmyndighetens synpunkter på gränsdragningen för polisiär signalspaning; Syften och förutsättningar

Åklagarmyndighetens synpunkter på gränsdragningen för polisiär signalspaning; Syften och förutsättningar Kammaråklagare Charlotta Tanner Ert datum Sida 1 (5) Er beteckning Justitiedepartementet Enhetens för polisfrågor samt allmän ordning och säkerhet 103 33 STOCKHOLM Åklagarmyndighetens synpunkter på gränsdragningen

Läs mer

Tele2 och Telenorbolagen stödjer PTS förslag i stort men har synpunkter på formuleringar, ändringar och önskar vidare förtydliganden av förslaget.

Tele2 och Telenorbolagen stödjer PTS förslag i stort men har synpunkter på formuleringar, ändringar och önskar vidare förtydliganden av förslaget. REMISSAMMANSTÄLLNING Datum Vår referens Sida 2009-11-25 Dnr: 09-6502 1(5) Nätsäkerhetsavdelningen Camilla Grimelund Thomsen 08-678 56 87 camilla.grimelund-thomsen@pts.se Sammanställning av remissvar angående

Läs mer

Årlig tillsyn över incidentrapportering och inträffade incidenter Com Hem AB

Årlig tillsyn över incidentrapportering och inträffade incidenter Com Hem AB AVSKRIVNINGSBESLUT 1(7) Datum Vår referens 2016-04-29 Dnr: 16-2574 Nätsäkerhetsavdelningen Mikael Ejner 08-678 57 21 mikael.ejner@pts.se Com Hem AB Årlig tillsyn över incidentrapportering och inträffade

Läs mer

Årlig tillsyn över incidentrapportering och inträffade integritetsincidenter Tele2 Sverige AB

Årlig tillsyn över incidentrapportering och inträffade integritetsincidenter Tele2 Sverige AB AVSKRIVNINGSBESLUT 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga 2017-04-20 Dnr: 17-1211 Nätsäkerhetsavdelningen Ulrika de la Iglesia 08-678 56 29 ulrika.delaiglesia@pts.se Tele2 Sverige AB Årlig tillsyn över incidentrapportering

Läs mer

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS FÖRELÄGGANDE DATUM VÅR REFERENS 7 juni 2006 05-11843/23 ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS Alev Yeter Avdelningen för marknadsfrågor Tillsyn konsumentfrågor 08-6785691

Läs mer

Yttrande över SOU 2013:51 - Skydd för geografisk information

Yttrande över SOU 2013:51 - Skydd för geografisk information LANTMÄTERIET 1 (7) YITRANDE 2014-02-26 Regeringskansliet Försvarsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Dnr 102-2013/3858 Yttrande över SOU 2013:51 - Skydd för geografisk information Regeringskansliets dru Fö2013/1371

Läs mer

Underrättelse om misstanke om att Viasat AB tillämpar en längre inledande bindningstid än 24 månader

Underrättelse om misstanke om att Viasat AB tillämpar en längre inledande bindningstid än 24 månader UNDERRÄTTELSE 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2017-09-08 Dnr: 17-2528 13 Viasat AB Org. nummer 556304-7041 Underrättelse om misstanke om att Viasat AB tillämpar en längre inledande bindningstid än 24

Läs mer

Årlig tillsyn över incidentrapportering och inträffade integritetsincidenter Telia Company AB

Årlig tillsyn över incidentrapportering och inträffade integritetsincidenter Telia Company AB AVSKRIVNINGSBESLUT 1(6) Datum Vår referens 2016-04-29 Dnr: 16-1327 Nätsäkerhetsavdelningen Anna Montelius 08-678 58 12 anna.montelius@pts.se Telia Company AB Årlig tillsyn över incidentrapportering och

Läs mer

Vår referens Dnr:

Vår referens Dnr: BESLUT 1(4) Datum Vår referens 2009-10-09 Dnr: 09-9138 Konkurrensavdelningen Ann-Sofie Eriksson Fahlgren 08-678 55 57 ann-sofie.eriksson.fahlgren@pts.se TeliaSonera AB TeliaSonera Network Sales AB Att:

Läs mer

Åklagarmyndighetens synpunkter på Betänkandet Utvärdering av buggning och preventiva tvångsmedel SOU 2009:70

Åklagarmyndighetens synpunkter på Betänkandet Utvärdering av buggning och preventiva tvångsmedel SOU 2009:70 Sida 1 (6) Kammaråklagare Charlotta Tanner Ert datum Er beteckning Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Åklagarmyndighetens synpunkter på Betänkandet Utvärdering av buggning och preventiva tvångsmedel

Läs mer

Remissyttrande avseende betänkandet Färre i häkte och minskad isolering (SOU 2016:52)

Remissyttrande avseende betänkandet Färre i häkte och minskad isolering (SOU 2016:52) MALMÖ TINGSRÄTT REMISSYTTRANDE 2016-12-01 Dnr 391-16 Justitiedepartementet Åklagarenheten 103 33 Stockholm Remissyttrande avseende betänkandet Färre i häkte och minskad isolering (SOU 2016:52) Inledning

Läs mer

Yttrande över betänkandet Mer tid för kunskap - förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola (SOU 2015:81)

Yttrande över betänkandet Mer tid för kunskap - förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola (SOU 2015:81) SKOLVÄSENDETS ÖVERKLAGANDENÄMND YTTRANDE Ä 2016-02-29 Sida 1 (6) Dnr 2015:513 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm u.remissvar regeringskansliet.se Yttrande över betänkandet Mer tid för kunskap -

Läs mer

Post- och telestyrelsen (PTS) har med utgångspunkt från myndighetens verksamhetsområde följande synpunkter.

Post- och telestyrelsen (PTS) har med utgångspunkt från myndighetens verksamhetsområde följande synpunkter. Datum Vår referens Sida 2008-12-18 Dnr: 08-12135/60 1(5) Ert datum Er referens N2008/7658/ITP Rättssekretariatet Eva Hallén 08-678 57 86 eva.hallen@pts.se Näringsdepartementet Enheten för IT-politik 103

Läs mer

Yttrande över departementspromemorian En europeisk utredningsorder

Yttrande över departementspromemorian En europeisk utredningsorder YTTRANDE 1 (7) Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över departementspromemorian En europeisk utredningsorder (Ds 2015:57) Sammanfattning Hovrätten tillstyrker med de påpekanden

Läs mer

En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24)

En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) KKV1007, v1.3, 2012-09-10 YTTRANDE 2015-10-22 Dnr 336/2015 1 (5) Finansdepartementet Kommunenheten 103 33 STOCKHOLM En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) Fi 2015/1581 Konkurrensverket begränsar sitt

Läs mer

Datum Vår referens Aktbilaga 2008-09-10 Dnr: 07-10121 10

Datum Vår referens Aktbilaga 2008-09-10 Dnr: 07-10121 10 BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2008-09-10 Dnr: 07-10121 10 Konkurrensavdelningen Helena Klasson 08-678 57 87 helena.klasson@pts.se Sökande B2 Bredband Holding AB, 556557-5825 B2 Bredband AB,

Läs mer

Remissyttrande över departementspromemorian Behandling av personuppgifter i polisens brottsbekämpande verksamhet (Ds 2007:43)

Remissyttrande över departementspromemorian Behandling av personuppgifter i polisens brottsbekämpande verksamhet (Ds 2007:43) Yttrande Sida 1 (5) Rättsenheten Bitr. chefsjuristen Katarina Holmberg Ert Er beteckning Telefon 08-762 00 22 2007-11-28 Ju2007/9805/PO Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissyttrande över departementspromemorian

Läs mer

Ändring av telefoninummerplanen

Ändring av telefoninummerplanen BESLUT 1(8) Datum Vår referens Aktbilaga 2013-03-18 Dnr: 12-10625 Nätsäkerhetsavdelningen Susanne Chennell 08-6785573 susanne.chennell@pts.se Ändring av telefoninummerplanen Saken Ändring av den svenska

Läs mer

Betänkandet Skyddet för den personliga integriteten Bedömningar och förslag (SOU 2008:3)

Betänkandet Skyddet för den personliga integriteten Bedömningar och förslag (SOU 2008:3) Yttrande Dnr 2008-06-04 446-2008 Ert Dnr Ju2008/675/L6 Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet Skyddet för den personliga integriteten Bedömningar och förslag (SOU 2008:3)

Läs mer

att: Malin Hjort

att: Malin Hjort DATUM VÅR REFERENS 2006-11-22 06-12813 ERT DATUM ER REFERENS HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Per Bergstrand Telenor Sverige AB (org nr 556421-0309) Avdelningen för nätsäkerhet att: Malin

Läs mer

En möjlighet för Kustbevakningen att förelägga ordningsbot

En möjlighet för Kustbevakningen att förelägga ordningsbot Justitieutskottets betänkande 2005/06:JuU9 En möjlighet för Kustbevakningen att förelägga ordningsbot Sammanfattning I detta betänkande behandlar utskottet regeringens proposition 2005/06:33 En möjlighet

Läs mer

Datum Vår referens Sida Dnr: (5) Remissvar avseende vallagskommitténs slutbetänkande Eröstning och andra valfrågor (SOU 2013:24)

Datum Vår referens Sida Dnr: (5) Remissvar avseende vallagskommitténs slutbetänkande Eröstning och andra valfrågor (SOU 2013:24) Datum Vår referens Sida 2013-07-30 Dnr: 13-5692 1(5) Ert datum Er referens 2013-05-02 Ju2013/3126/L6 Rättssekretariatet Anneli Sihlstedt 08-678 5578 anneli.sihlstedt@pts.se Justitiedepartementet 103 33

Läs mer

Föreläggande vid vite att efterleva tillståndsvillkor om effektnivå för den fullständiga multiplexsignalen vid användning av ljudrundradiosändare

Föreläggande vid vite att efterleva tillståndsvillkor om effektnivå för den fullständiga multiplexsignalen vid användning av ljudrundradiosändare BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2016-11-24 Dnr: 16-9900 37 Spektrumavdelningen Teracom AB, org. nr 556441-5098 Box 30150 104 25 Stockholm Föreläggande vid vite att efterleva tillståndsvillkor

Läs mer

Gränsdragningen mellan den generella personuppgiftsregleringen och regleringen för området elektronisk kommunikation bör tydliggöras

Gränsdragningen mellan den generella personuppgiftsregleringen och regleringen för området elektronisk kommunikation bör tydliggöras Datum Vår referens Sida 2012-03-05 Dnr: 12-1100 1(6) Ert datum Er referens Ju2012/1000/L6 Nätsäkerhetsavdelningen Staffan Lindmark 08-678 57 36 staffan.lindmark@pts.se Justitiedepartementet Grundlagsenheten

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Box Birger Jarls Torg Stockholm

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Box Birger Jarls Torg Stockholm REMISSYTTRANDE 1 (5) Datum Diarienr 2014-09-29 AdmD-357-2014 Ert datum Ert diarienr 2014-07-03 S2014/5303/RU Socialdepartementet 103 33 Stockholm Departementspromemorian och Genomförandeutredningens delbetänkande

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 13 juli 2015 Ö 2345-15 KLAGANDE JH SAKEN Utfående av allmän handling ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Svea hovrätts beslut 2015-04-13 Dnr 210-15

Läs mer

Årlig tillsyn över incidentrapportering och inträffade incidenter Hi3G Access AB

Årlig tillsyn över incidentrapportering och inträffade incidenter Hi3G Access AB AVSKRIVNINGSBESLUT 1(6) Datum Vår referens 2016-04-29 Dnr: 16-1282 Nätsäkerhetsavdelningen Anders Lindell 08-678 55 41 anders.lindell@pts.se Hi3G Access AB Årlig tillsyn över incidentrapportering och inträffade

Läs mer

Remissvar på betänkandet SOU 2014:76 Fortsatt utveckling av förvaltningsprocessen och specialisering för skattemål.

Remissvar på betänkandet SOU 2014:76 Fortsatt utveckling av förvaltningsprocessen och specialisering för skattemål. Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Datum Vår beteckning (anges vid kontakt med oss) Er beteckning 2015-04-02 CJ Ju2014/7269/DOM Remissvar på betänkandet SOU 2014:76 Fortsatt utveckling av förvaltningsprocessen

Läs mer

Hemlig teleavlyssning, m.m.

Hemlig teleavlyssning, m.m. Justitieutskottets betänkande 2006/07:JuU4 Hemlig teleavlyssning, m.m. Sammanfattning I detta ärende behandlar utskottet regeringens skrivelse 2006/07:28 Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och

Läs mer

Regeringskansliet Justitiedepartementet Straffrättsenheten 103 33 STOCKHOLM. Ju.L5@regeringskans1iet.se

Regeringskansliet Justitiedepartementet Straffrättsenheten 103 33 STOCKHOLM. Ju.L5@regeringskans1iet.se REMISSYTTRANDE Datum Dnr 2015-09- 21 4329-15-80 Aktbilaga ) Regeringskansliet Justitiedepartementet Straffrättsenheten 103 33 STOCKHOLM Ju.L5@regeringskans1iet.se Straffrättsliga åtgärder mot terrorismresor

Läs mer

2010-03-18 1(5) Anna Rappe anna.rappe@pts.se. Mötesanteckningar Integritetsforum, 18 mars 2010

2010-03-18 1(5) Anna Rappe anna.rappe@pts.se. Mötesanteckningar Integritetsforum, 18 mars 2010 PROMEMORIA Datum Sida 2010-03-18 1(5) Anna Rappe anna.rappe@pts.se Mötesanteckningar Integritetsforum, 18 mars 2010 Anmälda deltagare: Pär Nygårds, Nils Weidstam (IT&Telekomföretagen), Stefan Tengvall

Läs mer

Särskilt yttrande. av experten Anne Ramberg. Allmänt

Särskilt yttrande. av experten Anne Ramberg. Allmänt 1 Särskilt yttrande av experten Anne Ramberg Allmänt Tvångsmedelsanvändning skulle ur ett brottsbekämpningsperspektiv kunna användas utan begränsning, inte bara vid varje brottsutredning, utan också i

Läs mer

Myndighetsdatalag (SOU 2015:39)

Myndighetsdatalag (SOU 2015:39) ISF1007, v1.1, 2015-09-22 REMISSVAR 1 (5) Datum Diarienummer 2015-11-16 2015-87 Justitiedepartementet Grundlagsenheten Att: Nils Sjöblom 103 33 Stockholm Myndighetsdatalag (SOU 2015:39) Inspektionen för

Läs mer

Sida l (3) KAMMARRÄTTEN y^ ^ny r Mål nr 4267-12 I STOCKHOLM JJUiVL Avdelning 03 2012-09-21 Meddelad i Stockholm

Sida l (3) KAMMARRÄTTEN y^ ^ny r Mål nr 4267-12 I STOCKHOLM JJUiVL Avdelning 03 2012-09-21 Meddelad i Stockholm Sida l (3) KAMMARRÄTTEN y^ ^ny r Mål nr 4267-12 I STOCKHOLM JJUiVL Avdelning 03 2012-09-21 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Anders Johansson Aftonbladet, Rättsredaktionen Blekholmsgatan 18 105 18 Stockholm

Läs mer

Datainspektionen lämnar följande synpunkter.

Datainspektionen lämnar följande synpunkter. Yttrande Diarienr 1(7) 2017-10-11 1684-2017 Ert diarienr Ju2017/05728/L6 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Remittering av promemorian Anpassning av lagen (2001:183) om behandling av personuppgifter

Läs mer

AllTele Företag Sverige AB (AllTele Företag) 556629-0549 Att: Mats Larsson Hammarsten, Niklas Norberg och Peter Bellgran Box 368 541 28 SKÖVDE

AllTele Företag Sverige AB (AllTele Företag) 556629-0549 Att: Mats Larsson Hammarsten, Niklas Norberg och Peter Bellgran Box 368 541 28 SKÖVDE BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2014-02-10 Dnr 13-10602 17 Konkurrensavdelningen Christian Blomberg Helena Klasson Omprövning av beslut Sökande AllTele Företag Sverige AB (AllTele Företag) 556629-0549

Läs mer

Utvärdering av buggning och preventiva tvångsmedel (SOU 2009:70)

Utvärdering av buggning och preventiva tvångsmedel (SOU 2009:70) REMISSVAR 1 (5) Justitiedepartementet Åklagarenheten 103 33 Stockholm Prot. nr. 42/09 Er referens Ju2009/2312/Å Utvärdering av buggning och preventiva tvångsmedel (SOU 2009:70) All tvångsmedelsanvändning

Läs mer

Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (Nationella operativa avdelningen)

Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (Nationella operativa avdelningen) SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN Uttalande med beslut 2016-06-14 Dnr 163-2015 och 165-2015 Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (Nationella operativa avdelningen)

Läs mer

Stalkning ett allvarligt brott (SOU 2008:81)

Stalkning ett allvarligt brott (SOU 2008:81) SVEA HOVRÄTT YTTRANDE 2009-02-06 Stockholm Dnr 658-08 Justitiedepartementet Kriminalpolitiska enheten 103 33 Stockholm Stalkning ett allvarligt brott (SOU 2008:81) 1. Ny lag om kontaktförbud Behov av en

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1988:688) om besökförbud; SFS 2011:487 Utkom från trycket den 24 maj 2011 utfärdad den 12 maj 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om lagen

Läs mer

Tillsyn över dokumentation av tillgångar och förbindelser

Tillsyn över dokumentation av tillgångar och förbindelser AVSKRIVNINGSBESLUT 1(5) Datum Vår referens 2017-03-23 Dnr: 16-3568 Nätsäkerhetsavdelningen Anna Montelius 08-678 58 12 anna.montelius@pts.se Hi3G Access AB Att. Magnus Forslund Tillsyn över dokumentation

Läs mer

Betänkandet Allmänna handlingar i elektronisk form offentlighet och integritet (SOU 2010:4)

Betänkandet Allmänna handlingar i elektronisk form offentlighet och integritet (SOU 2010:4) Yttrande Diarienr 2010-06-21 552-2010 Ert diarienr Ju2010/1020/L6 Regeringskansliet Justitiedepartementet Betänkandet Allmänna handlingar i elektronisk form offentlighet och integritet (SOU 2010:4) Datainspektionen

Läs mer

DOM. Meddelad i Stockholm. SAKEN Rätt att ta del av allmän handling KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE. 2. Kammarrätten avslår överklagandet.

DOM. Meddelad i Stockholm. SAKEN Rätt att ta del av allmän handling KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE. 2. Kammarrätten avslår överklagandet. Avdelning 5 DOM Meddelad i Stockholm Sida 1 (8) Mål nr 1979-16 KLAGANDE A ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Skatteverkets beslut den 10 mars 2016, dnr 131-116944-16/263 SAKEN Rätt att ta del av allmän handling KAMMARRÄTTENS

Läs mer

Betänkande En ny lag om värdepappersmarknaden (SOU 2006:50 samt SOU 2006:74)

Betänkande En ny lag om värdepappersmarknaden (SOU 2006:50 samt SOU 2006:74) AD. 41-549/2006 851 81 Sundsvall 2006-08-11 1 (5) Tel: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se bolagsverket.se Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen 103 33 Stockholm Betänkande

Läs mer

Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning

Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning Remissvar Datum Vår referens Sida 2013-07-02 Dnr: 13-4788 1(8) Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning Den 25 april 2013 gick PTS ut med en remiss till marknaden

Läs mer

YTTRANDE (5) Beredningsjuristen Sofia Andersson Ju2010/3874/L6 EBM A-2010/0261 Rätts- och utvecklingsenheten

YTTRANDE (5) Beredningsjuristen Sofia Andersson Ju2010/3874/L6 EBM A-2010/0261 Rätts- och utvecklingsenheten Datum Sida YTTRANDE 2010-09-27 1 (5) Ert dnr Beredningsjuristen Sofia Andersson Ju2010/3874/L6 EBM A-2010/0261 Rätts- och utvecklingsenheten Dnr Justitiedepartementet Grundlagsenheten 103 33 Stockholm

Läs mer

Betänkandet Uppgiftslämnarservice för företagen (SOU 2015:33)

Betänkandet Uppgiftslämnarservice för företagen (SOU 2015:33) Yttrande Diarienr 1 (5) 2015-10-28 1216-2015 Ert diarienr N2015/3074/FF Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet Uppgiftslämnarservice för företagen (SOU 2015:33) Datainspektionen har granskat

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-03-15. Internationell rättslig hjälp i brottmål

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-03-15. Internationell rättslig hjälp i brottmål 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-03-15 Närvarande: f.d. justitierådet Staffan Magnusson, f.d. regeringsrådet Leif Lindstam och justitierådet Nina Pripp. Internationell rättslig hjälp

Läs mer

Betänkandet SOU 2010:4 Allmänna handlingar i elektronisk form offentlighet och integritet (Dnr Ju2010/1020/L6)

Betänkandet SOU 2010:4 Allmänna handlingar i elektronisk form offentlighet och integritet (Dnr Ju2010/1020/L6) Yttrande Ärendenummer AD 364/2010 851 81 Sundsvall 2010-06-10 1 (5) Tfn: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Justitiedepartementet 103 33 Stockholm ulrika.nydevik@justice.ministry.se

Läs mer

REMISSYTTRANDE 1 (5) KST2016/ Fi2016/04014/K. Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Stockholm

REMISSYTTRANDE 1 (5) KST2016/ Fi2016/04014/K. Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Stockholm REMISSYTTRANDE 1 (5) Datum Diarienr 2017-02-17 KST2016/514 Ert datum Ert diarienr 2016-11-24 Fi2016/04014/K Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning 103 33 Stockholm Välfärdsutredningens

Läs mer

Telia överlämnar frågan till PTS prövning.

Telia överlämnar frågan till PTS prövning. YTTRANDE HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Mikael Grape Teletillsyn 08-678 55 19 mikael.grape@pts.se DATUM VÅR REFERENS 11 april 2001 Dnr 01-0154/23 Tele2 AB Box 62 164 94 KISTA Telia AB 123

Läs mer

Återställande av bestämmelse i lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet. Maria Hedegård (Försvarsdepartementet)

Återställande av bestämmelse i lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet. Maria Hedegård (Försvarsdepartementet) Lagrådsremiss Återställande av bestämmelse i lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 1 oktober 2015 Peter Hultqvist Maria

Läs mer

Socialstyrelsens yttrande angående Nya påföljder

Socialstyrelsens yttrande angående Nya påföljder 2012-11-23 Dnr 1.4 31600/2012 1(5) Avdelningen för kunskapsstyrning Håkan Aronsson håkan.aronsson@socialstyrelsen.se Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Socialstyrelsens yttrande angående

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-11-27

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-11-27 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-11-27 Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Severin Blomstrand samt justitierådet Kristina Ståhl. Erkännande och verkställighet av beslut

Läs mer