Principer för en ny nummerplan, inklusive överväganden om riktnummerområden. Rapport från Post- och telestyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Principer för en ny nummerplan, inklusive överväganden om riktnummerområden. Rapport från Post- och telestyrelsen"

Transkript

1 Principer för en ny nummerplan, inklusive överväganden om riktnummerområden Rapport från Post- och telestyrelsen

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING INLEDNING NATIONELLA NUMMERPLANER I EUROPA PRINCIPER FÖR SVENSK NUMMERPLAN FÖR TELEFONI BESKRIVNING AV NUMMERPLANEN NUMMERPLANENS FÖRUTSÄTTNINGAR Teknisk bakgrund Tillgängligheten till nummerresurser NUMMERPLANEN OCH EN TELEMARKNAD MED KONKURRENS Grundläggande krav Konkurrens- och användaraspekter ÖVERVÄGANDEN OM UTVECKLINGEN AV DEN SVENSKA NUMMERPLANEN TELEMARKNADENS UTVECKLING OCH NUMMERPLANEN ETT LÅNGSIKTIGT MÅL FÖR DEN FRAMTIDA SVENSKA NUMMERPLANEN En sluten icke begränsande nummerplan Istället för riktnummer Nackdelar med ett förslag om färre riktnummerområden Telefonnummer och taxeinformation ARBETE MED NUMMERPLANEN Planeringsarbete Informationsinsatser Tilldelning av nummer i framtiden...18 BEGREPP OCH FÖRKORTNINGAR

3 Sammanfattning Regeringen har genom regleringsbrevet för budgetåret 1998 uppdragit åt Post- och telestyrelsen (PTS) att senast den 31 december 1998 redovisa principer för en ny nummerplan, inklusive överväganden om riktnummerområden. Förutsättningarna har kartlagts för en utveckling på lång sikt av den svenska telefoninummerplanen. PTS redovisar i rapporten bl.a. det långsiktiga målet för den svenska telefoninummerplanen. Följande huvudslutsatser görs: Nuvarande struktur för telefoninummerplanen bör behållas ytterligare en tid Det långsiktiga målet är en sluten, icke begränsande nummerplan utan riktnummerindelning PTS kommer fortlöpande att pröva när behov och förutsättningar för ändring av nummerplanen förligger Den nuvarande strukturen för den svenska nummerplanen för telefoni, med indelningen i 264 riktnummerområden, bör behållas ytterligare en tid. Enligt den bedömning PTS gör finns det inte anledning att på kort sikt genomföra några större strukturella förändringar av nummerplanen. Nuvarande nummerplan har dock en del brister, genom att den bl.a. begränsar möjligheter till tjänsteutveckling och full nummerportabilitet t.ex. mellan en fast telefonitjänst och en mobiltelefonitjänst. Enligt PTS uppfattning finns det därför anledning att sätta upp ett långsiktigt mål för nummerplanen. Nyckelordet för PTS arbete med den framtida svenska nummerplanen är flexibilitet. Det långsiktiga målet för den svenska nummerplanen för telefoni bör vara en sluten plan, utan riktnummerindelning, där fasta och mobila tjänster, och kombinationer av dem kan omfattas av samma nummerserier. Planen ska samtidigt i andra delar ge utrymme för att nya teletjänster ska kunna utvecklas i framtiden, med vissa nummerserier eller korta nummer som kan särskiljas. Nummerplanen för telefoni ska också möta olika krav i form av bl.a. konkurrensneutralitet och 2

4 användarvänlighet. Inom vilken tidsram det långsiktiga målet bör genomföras har operatörerna olika åsikter om, där bedömningarna varierar från fem till femton år. PTS avser att vidare utreda hur vägen till den slutna, icke begränsande planen ser ut. Varje steg som tas bör underlätta att det långsiktiga målet nås. Hur och när varje enskilt steg tas måste styras av behov och möjligheter. Antalet förändringar som innebär nummerändringar bör minimeras eftersom varje nummerändring medför besvär och kostnader för abonnenter och teleoperatörer. Varje förändring måste därför vara väl motiverad. Svårbedömbarheten i telemarknadens utveckling gör att framtida behov av nummerkapacitet är svåra att uppskatta både vad gäller mängden operatörer på marknaden och utvecklingen av ny teknik och nya tjänster. Den tekniska utvecklingen kan medföra nya tekniska lösningar och nya tjänster som kan komma att ta nummerresurser i anspråk ur nummerplanen för telefoni. Konkurrensen om kunderna gör att prissättning av samtal sker på helt nya sätt idag. Det har innan telemarknaden i Sverige öppnades för konkurrens varit möjligt att ge taxeinformation genom telefonnumret, men redan i dag har kopplingen mellan taxesättning och riktnummer delvis försvunnit. I framtiden kommer denna information i numren att försvinna alltmer på grund av mängden teleoperatörer och konkurrensen mellan dem. Möjligheterna att möta de olika kraven på nummerplanen för telefoni kommer att analyseras vidare. Olika former av full nummertagning ska undersökas dvs. en så kallad sluten plan utan nuvarande nummertagning för lokalsamtal. Förutsättningarna för de nummerändringar som därmed kan bli nödvändiga behöver klargöras innan omfattande förändringar kan ske i nummerplanen. 3

5 1 Inledning Regeringen har genom regleringsbrevet för budgetåret 1998 uppdragit åt Post- och telestyrelsen (PTS) att senast den 31 december 1998 redovisa principer för en ny nummerplan, inklusive överväganden om riktnummerområden. Förutsättningarna har kartlagts för en utveckling på lång sikt av den svenska telefoninummerplanen. PTS har under arbetet haft samråd med de teleoperatörer som önskat deltaga. PTS redovisar i rapporten bl.a. det långsiktiga målet för den svenska telefoninummerplanen, samt beskriver också det vidare arbete som behöver utföras med utvecklingen av nummerplanen mot det långsiktiga målet. 2 Nationella nummerplaner i Europa Ett antal olika länder i Europa har genomfört eller har planer att genomföra större nummerändringar i samband med att telemarknaderna öppnats för konkurrens. I ett flertal länder innebär förändringen en övergång till färre riktnummerområden. Ytterligare ett antal länder har genomfört en sammanslagning till en helt sluten nummerplan. Nummerplanerna har efter dessa förändringar behållit en uppdelning med olika nummer för fasta respektive mobila nät och samtidigt fått utökad nummerkapacitet för nya operatörer och för framtida tjänster. Förändringarna av nummerplanerna har gjorts olika utifrån de nationella förutsättningarna i respektive land. I den svenska nummerplanen har inte behov av förändringar bedömts föreligga på samma sätt som i många andra länder, som i sig skulle uppväga de nackdelar som en genomgripande förändring medför. Långsiktigt finns det däremot behov av att förändra också den svenska planen, där den svenska målsättningen dessutom innebär att fasta och mobila nummer kommer att blandas för att möta konvergensen mellan fasta och mobila tjänster, i en så kallad icke begränsande plan. 4

6 3 Principer för svensk nummerplan för telefoni 3.1 Beskrivning av nummerplanen Den svenska nummerplanen har en geografisk uppdelning i 264 riktnummerområden och är en s.k. öppen plan, som innebär att nummertagning inom området sker med endast abonnentnumret, s.k. SN (Subscriber Number). Riktnumret utgörs av en nolla tillsammans med de första siffrorna i det nationella numret, vilka benämns NDC (National Destination Code). Nollan utgör det nationella prefixet. Dessutom finns det i nummerplanen ett antal NDC som används för icke geografiska ändamål, t.ex. i 020-nummer för frisamtalstjänster och i 070-nummer för mobiltelefonitjänster. Den största andelen NDC används för geografiska nummer med en stor spridning i planen, där endast 07-serien inte innehåller riktnummer. Det finns lediga NDC för framtida utnyttjande i nummerplanen, men de är inte distinkt särskiljbara från de serier som är i bruk. Nya nummerserier tas i bruk med nio siffrors nummerlängd. De nummer som används sedan längre tid tillbaka är dock kortare. Här räknas sammanlagd längd av NDC samt SN, förutom det inledande nationella prefixet noll. Korta nummer för olika tjänster samt nummer för betalteletjänster avviker från dessa nummerlängder. Förutom för fast telefonitjänst används geografiska nummer också mot kund för vissa andra användningsområden, exempelvis så sker uppkoppling till Internet via modempool med hjälp av telefonitjänsten som underliggande tjänst. Vilka nummer som tagits i bruk för olika tjänster beror ofta på taxan och den information numret ger användaren om förväntad taxa. I den svenska nummerplanen finns också en mängd nummer som användaren aldrig kommer i kontakt med som används för dirigering av teletrafiken i nätet. 5

7 Den svenska nummerplanen för telefoni kan övergripande beskrivas enligt följande: ledigt till då internationellt prefix 00 införs kombinerat internationellt prefix och nätprefix till då 00 införs bl.a. riktnummer och frisamtalstjänster (0+NDC) 07 bl.a. mobila teletjänster (0+NDC) bl.a. riktnummer och betalteletjänster (0+NDC) 10 lokalsamtal (abonnentnummer, SN) 11 tjänster av samhällsintresse t.ex. 112 (nödnummer), 118 xxx (nummerupplysn.) lokalsamtal (SN) 2-8 lokalsamtal (SN) 90 korta nummer, bl.a lokalsamtal (SN) 95 teleoperatörsprefix lokalsamtal (SN) 3.2 Nummerplanens förutsättningar Teknisk bakgrund De många riktnummerområden som finns i Sverige har tillkommit på grund av de tekniska förutsättningar som fanns tidigare, då antalet nummer som kunde knytas till respektive lokalstation var begränsat. Fortfarande ligger i nätet abonnentnummerserierna uppdelade på olika telefonstationer. Då samtalet ska kopplas upp sker avläsning av de första siffrorna i numret varefter samtalet kopplas vidare antingen inom samma operatörs nät fram till den telefonstation som abonnentlinjen tillhör alternativt till annan operatörs nät. Analysförfarandet innebär att hela nummerblock om eller nummer måste tilldelas teleoperatörerna. Det ställer krav på att hela nummerserier finns lediga för nya operatörer och för utökad tilldelning till dem som i stor utsträckning belagt redan tilldelade block. Dessa villkor förändras då ny teknik införs i nätet som medför att varje nummer kan avläsas i sin helhet Tillgängligheten till nummerresurser Efter det att telemarknaden i Sverige öppnades för konkurrens genom telelagen (SFS 1993:597) den 1 juli 1993 och PTS övertog ansvaret för telefoninummerplanen från Telia AB (Telia), centraliserades också hanteringen av de olika abonnentnummerserierna efter att 6

8 ansvaret tidigare legat spritt i Telia/Televerket. Detta tidigare regionalt uppdelade ansvar för planen medför att beläggningen av abonnentnumren har skett efter olika principer i olika riktnummerområden. Beläggning av nummerserierna har kunnat ske utan enhetliga krav på nummerplanering. Kunderna har kunnat välja fritt bland numren på ett sätt som inte kan ges möjlighet till idag, då varje teleoperatör istället tilldelas nummerserier efter förväntat behov. För att säkerställa tillräcklig mängd lediga nummerserier till alla teleoperatörer fattade PTS beslut om nummerändringar i ett femtiotal riktnummerområden under Enligt konsultbolaget Ovum som i en studie för PTS har analyserat den nuvarande svenska nummerplanen, finns det tillräcklig mängd ledig kapacitet att tillgå för att möta framtida krav. De lediga numren kan dock fortfarande vara svåra att utnyttja på grund av den spridda beläggningen. Men bedömningen är att ytterligare nummerändringar inte ska behövas av kapacitetsskäl. 3.3 Nummerplanen och en telemarknad med konkurrens Grundläggande krav Vid arbetet med den svenska nummerplanen finns ett antal krav som måste tillgodoses: - Tillräcklig tillgång till nummerresurser. Planen skall alltid ge tillräcklig tillgång till nummerresurser. De lediga nummerserier som finns i den nuvarande planen kan anses ge tillräcklig långsiktig kapacitet. Dessutom medför införandet av nummerportabilitet att teleoperatörerna kan överta kunder utan att ta lediga nummer i anspråk. Trots detta är det viktigt att säkerställa att det alltid går att utvidga kapaciteten i den aktuella planen. Brist på nummerresurser hindrar marknaden för nya eller befintliga tjänster eller för tjänsteleverantörer och måste undvikas. - Användarvänlighet. Planen skall vara enkel att förstå och använda. Den skall minimera risken för felringningar och inte försvåra memorering av numren. Numren kan också ge användaren information om typ av tjänst och information om kostnadsnivå. Dessutom ska numren ge användarna lika information om typ 7

9 av tjänst från de olika tjänsteleverantörer och teleoperatörer som erbjuder samma tjänster. Telemarknadens nya förutsättningar bör tas i beaktande vad avser att användarna samtidigt kan ha olika abonnemang hos flera olika teleoperatörer för olika tjänster. Vid överväganden om nummerändringar så måste alltid tas i beaktande att de är kostsamma för abonnenterna. I framtiden kan förutses nya teletjänster och teknisk konvergens med fler valmöjligheter för användarna genom kombinationer av fast och mobil teknik. Att i nummerplanen ge förutsättningar för dessa nya tjänster främjar också användarvänlighet. - Flexibilitet. Nummerplanen måste kunna möta efterfrågan från ett antal olika teleoperatörer, samt möta teknikutvecklingen och utvecklingen av nya teletjänster. - Konkurrensneutralitet. Planen ska ge alla tjänsteleverantörer lika tillgång till nummerresurser och korta nummer. Den ska medge att nummertagning kan ske på ett likartat sätt för likartade tjänster hos alla konkurrerande tjänsteleverantörer och teleoperatörer. - Internationella krav. Planen ska uppfylla krav exempelvis i form av direktiv från EU, och bör också införliva harmoniseringsåtgärder som har allmänt stöd i andra länder. - Rimliga kostnader. Vid förändringar i planen ska de långsiktiga sociala och ekonomiska fördelarna för Sverige uppväga kostnaden för att införa förändringarna. Dessa sex huvudkrav kan stå i konflikt med varandra och måste vägas mot varandra vid beslut om förändringar. Främst måste ovanstående två första områden säkerställas, då det alltid måste finnas en tillräcklig mängd nummer förutom att olika användaraspekter alltid måste beaktas. I ett fortlöpande arbete med planens utveckling måste alla olika aspekter övervägas, med 8

10 problemformuleringar utifrån olika tekniska, marknadsmässiga och användarinriktade önskemål från alla dessa huvudområden Konkurrens- och användaraspekter Det ses ofta som en konkurrensfördel att Telia har tillgång till abonnentnummerserier med kortare nummerlängd för kunderna och där det också finns lediga nummer att erbjuda kunder. Detta kommer att förändras i framtiden med införandet av nummerportabilitet som medför att nummer som används med kortare nummerlängd kan överföras till nya operatörer. Dessutom kommer utredning att ske av förutsättningarna att tilldela nummerresurser i mindre enheter. Generella nummerändringar kan inte kortsiktigt motiveras enbart av konkurrensskäl på grund av de kostnader och de olägenheter de skulle innebära för användarna. Därutöver kan det från användarnas synvinkel vara önskvärt med enhetliga nummerlängder då telefonnumrens längd nu inte ger information om ett nummer är fullständigt, men det är inte heller av detta skäl lämpligt med omfattande nummerändringar. Som en del av den vidare utvecklingen av nummerplanen bör dock enhetligare nummerlängder eftersträvas. Som en första möjlighet till byte av operatör med bibehållande av numren innan nummerportabilitet är infört i nätet, kan hela nummerblock flyttas till en annan operatör. Detta gäller nummerserier med befintliga nummerlängder och förutsätter att alla abonnentnummer i en nummerserie om 1000 eller nummer flyttas. För användarna har den geografiska informationen i ett telefonnummer haft och har fortfarande stor betydelse. Vilket riktnummerområde ett telefonnummer tillhör ger ofta information om var personen man söker befinner sig och information om kostnadsnivå för samtalet. Efter införande av vidarekopplingstjänsten har den geografiska informationen i viss mån minskat i betydelse. Även inom ett riktnummerområde kan abonnentnumret ge geografisk information i och med anknytningen till olika lokalstationer i Telias nät, men detta har ändrats alltmer, bland annat i samband med att fler operatörer kommit in på marknaden. Med införandet av nya tekniska funktioner, såsom geografisk portabilitet, kommer denna geografiska koppling att försvinna. På 9

11 den konkurrensutsatta svenska marknaden är det redan idag så att det inte heller finns några krav på koppling mellan riktnummer och taxor. 4 Överväganden om utvecklingen av den svenska nummerplanen 4.1 Telemarknadens utveckling och nummerplanen Telekommunikationer genomgår en ständig utveckling med ny teknik som ger större kapacitet i överföringarna både i de fasta och mobila näten, som nuvarande exempel med ATM (Asynchronous Transfer Mode), liksom i framtiden UMTS (Universal Mobile Telecommunications Systems). Dessutom pågår nu en förändring genom att traditionella taltelefonitjänster kan förmedlas via Internetprotokoll, s.k. IP-nät. Vid det långsiktiga arbetet med nummerplanen kan förutses att teknikutvecklingen kommer att fortsätta på detta sätt med de möjligheter som därmed ges för att skapa mängder av nya tjänster. Utvecklingen går mycket fort och hur de olika adresseringsformer som finns i olika nätlösningar kan komma att konvergera är svårt att förutsäga, även vad gäller en närmare framtid. Diskussioner pågår internationellt kring hur olika nummer- och adresseringsformer i nuvarande planer ska hanteras och hur de eventuellt kan samverka. I den konvergens som kommer att äga rum är det inte otänkbart att helt nya former av adressering kommer att utvecklas. Vidare kan i den närmare framtiden förutses en tillväxt av bland annat telefonitjänster via IP-nät och ett antal nya tjänster som möjliggörs genom utvecklingen av ny teknik. Det är dock ännu oklart om särskilda nummer ur nummerplanen kommer att behövas för dessa ändamål. Hur många teleoperatörer som på sikt kan väntas på marknaden är också svårbedömt, och om de kommer att satsa på olika tjänster eller om de kommer att erbjuda många likartade tjänster. Den framtida telemarknadens utveckling avseende antalet operatörer och vilka teletjänster de 10

12 kommer att satsa på är av stor betydelse för att kunna fastställa vilka krav som kommer att ställas på nummerplanen. Tillräcklig nummerkapacitet måste alltid finnas i de olika serierna. Det kan bättre tillgodoses om planen inte låses upp i olika delar genom att alltför många olika serier särskiljs för olika tjänster. Vidare kommer nummerportabilitet för olika teletjänster att samverka med hur nummerplanen kan utvecklas, både vad gäller teleoperatörsportabilitet liksom geografisk nummerportabilitet och teletjänsteportabilitet. En utveckling av teletjänsterna sker vad gäller konvergens mellan fasta och mobila tjänster, vilket ger ökade möjligheter till effektiv konkurrens mellan fastnäts- och mobilnätsoperatörer. Användandet av telefonnumren kommer i och med denna konvergens att förändras så att den geografiska informationen försvinner alltmer, vilket också ställer krav på förändringar av nummerplanen. Det är viktigt att nummerplanen är tillräckligt flexibel för att kunna möta den snabba utvecklingen inom telekommunikationsområdet. 4.2 Ett långsiktigt mål för den framtida svenska nummerplanen En sluten icke begränsande nummerplan Det finns inte av nummerkapacitetsskäl behov av att på kort sikt genomföra större strukturella förändringar av den svenska nummerplanen för telefoni. Att genomföra större förändringar på kort sikt av andra skäl än akut brist på nummerkapacitet bedömer PTS som olämpligt, eftersom varje förändring medför olägenheter och kostnader för användarna genom nummerändringar. Strukturen på nummerplanen, som den är idag, bör således inte förändras i nuläget. Nuvarande nummerplan har dock en del brister, genom att den bl.a. begränsar möjligheter till tjänsteutveckling och full nummerportabilitet t.ex. mellan en fast telefonitjänst och en mobiltelefonitjänst. Enligt PTS uppfattning finns det därför anledning att sätta upp ett långsiktigt mål för nummerplanen. För att inte försvåra möjligheter att nå målet bör varje mindre förändring av planen ske så att inte det långsiktiga målet äventyras. Planen ska ge alla tjänsteleverantörer lika 11

13 tillgång till nummer och korta nummer. Den ska medge att nummertagning kan ske på ett likartat sätt för likartade tjänster hos alla konkurrerande tjänsteleverantörer och teleoperatörer. Det långsiktiga målet för den svenska nummerplanen för telefoni bör enligt PTS vara en sluten icke begränsande plan där fasta, mobila och personliga nummer blandas. Denna uppfattning stöds av de teleoperatörer som deltagit i arbetet. Målet utgörs av en nummerplan utan geografisk indelning av numren. Nummerserier i en del av nummerplanen kan därmed användas för telefonitjänst såväl inom fasta telenät som mobiltelenät och i olika kombinerade nätlösningar. Det är inte idag möjligt att uttala sig om inom vilken tidsram som det långsiktiga målet kan uppnås. Operatörernas bedömningar varierar från fem till femton år. Det vidare, mer detaljinriktade utredningsarbetet får utvisa hur fort det kan gå. Förändringstakten bör styras av behov och förutsättningar, bl.a. tekniska och ekonomiska. PTS bedömer således att det inte i nuläget är ändamålsenligt att fastslå vid vilken tidpunkt målet kan uppnås. Nummerplanen kan, när den geografiska begränsningen i numren tas bort, möjliggöra en utveckling av nya teletjänster som utnyttjar olika fasta och mobila nätlösningar. Vidare skulle landsomfattande geografisk portabilitet och nummerportabilitet mellan teletjänster bli möjliga att genomföra. Utrymme skulle finnas att utveckla tjänster för telefoni som ger större rörelsefrihet och nya möjligheter för användarna. Samtidigt skapas bättre möjligheter för konkurrens mellan den traditionella fasta telefonin och mobiltelefonin. Samtidigt ska utrymme ges i andra delar av nummerplanen för teletjänster som behöver särskiljas. Dessa kan vara tjänster som finns redan idag som korta nummer, exempelvis samhällsåtaganden inom handikappområdet och nödnummer 112, eller frisamtalstjänster och betalteletjänster som utmärks av speciella nummerserier. Dessutom kommer nummerserier behöva reserveras för framtida utveckling av nya tjänster. Målet om en sluten, icke begränsande nummerplan och olika sätt att införa full nummertagning ska analyseras vidare av PTS. Vissa NDC kan behöva nummerändras för att planen ska få en klarare struktur i framtiden, eftersom NDC för geografiska nummer tillsammans med NDC för 12

14 mobilteletjänster nu innefattar serier från 1 till 9. I den svenska nummerplanen finns därför brist på lediga siffror för nya tjänster som kan ge signifikant information till användarna. Det kan också finnas ett behov av kortare nummer för vissa tjänster, vilket den svenska planen har brist på. Nya, ännu okända tjänster kan vara lämpliga att adressera i nummerplanen och behöva särskiljas. Vikten av att ge viss information i numren finns bland annat för tjänster som betalteletjänster och vissa korta nummer. Det måste klarläggas i vilken utsträckning det är lämpligt att genomföra nummerändringar för att frigöra nummer för specifika tjänster Istället för riktnummer Ett antal möjliga vägar mot den slutna, icke begränsande nummerplanen ska utvärderas i det kommande arbetet. Däribland finns alternativet att först nummerändra hela planen till en sluten plan. Dessutom bör en analys göras om nummerlängderna bör vara lika i de delar av planen som gäller framtida teletjänster. Det som särskilt behöver analyseras är nummerlängderna för nuvarande geografiska nummer. Vidare utredning ska ske av de nummerändringar som behövs vid en eventuell övergång till enhetliga nummerlängder i samband med fullständig nummertagning. Nummertagning i en sluten plan kan ske genom att man alltid slår hela numret (NDC samt SN), med bibehållande av den inledande siffran 0. Denna nummertagningsprincip tillämpas redan nu i de mobila näten. Därmed skulle alla serier som inleds med siffrorna 1 till 9 bli lediga, dvs. de nummer som tidigare utgjort abonnentnummer, förutom de korta nummer som skulle kvarstå, t.ex. 118-serien. En sådan förändring i planen medför inte omfattande nummerändringsarbete i förväg, och kräver inte heller alltför omfattande informationsinsatser. Alternativt kan en sluten nummerplan istället införas genom att den inledande siffran 0 tas bort. Nummertagning skulle då alltid ske med någon av siffrorna 1 till 9 först, medan 0-serien skulle bli ledig. I och med en sådan övergång till en sluten plan så uppstår behov av ett antal nummerändringar för att inte krockar ska uppstå t.ex. mellan korta nummer och tidigare riktnummerområden. Exempelvis skulle samtal till abonnenter inom tidigare riktnummerområde 13

15 011 krocka med korta nummer i 11-serien, t.ex. 112, om inte nummerändringar gjordes gällande detta riktnummerområde före en övergång till en sluten plan. För övrigt diskuteras ett gradvist införande av den slutna, icke begränsande nummerplanen enligt det första alternativet ovan. Detta av skälet att olika operatörer har olika förutsättningar avseende tidpunkt för att ändra den geografiska betydelsen av numren som finns idag. Detta är bl.a. beroende av de olika nätens uppbyggnad och vilka krav som ställs på förändringar i bl.a. olika stödsystem. Tidsramarna för övergång till en sluten plan berörs också av att olika system i samhället är uppbyggda efter indelningen av riktnummerområden, vilket också kan gälla andra system än de som är nödvändiga för teletrafiken, t.ex. olika företags kundregister. Många länder har gjort större nummerändringar medan den svenska nummerplanen är i stort oförändrad. Eftersom telemarknadens utveckling är oklar så medför stora nummerändringar inga garantier för att utvecklingen inte snart kommer att medföra andra behov av nummerresurser. Därför bör den nuvarande planen behållas på kortare sikt för att planerna i ett mer långsiktigt arbete ska kunna fastställas. Därför är det inte lämpligt att redan nu fastställa på vilket sätt det långsiktiga målet ska nås och vilka nummer som kan bli aktuella för nummerändring Nackdelar med ett förslag om färre riktnummerområden PTS har undersökt möjligheten att behålla en öppen plan men med ett mindre antal riktnummerområden, t.ex. ett för varje första siffra i NDC. Detta förordas dock inte, eftersom en sammanslagning till exempelvis åtta riktnummerområden, med riktnummer 01, 02 osv., har stora nackdelar i och med att det medför nummerändringar för många abonnenter. Inte heller erhålls samma fördelar som vid en sluten, icke begränsande nummerplan vad avser geografisk portabilitet eller samma möjligheter till tjänsteutveckling och nummerportabilitet mellan teletjänster. Nackdelarna med att gå över till en öppen plan med dessa riktnummer kan beskrivas med de nummerändringar som krävs vid sammanslagningar till riktnummer 03 och 04 som exempel. Abonnentnummer som börjar med 1 inom Göteborgs riktnummerområde 031 skulle behöva nummerändras för att inte krocka med samtal till 112, 118-serien osv. Likaså skulle alla 14

16 abonnenter i Malmö, som nu har riktnummer 040, behöva nummerändra då annars lokalsamtal inom det nya området 04 skulle börja på 01, 02 osv, vilket också skulle motsvara samtal till andra riktnummerområden 01, 02 osv. Många abonnenter med telefonnummer i andra serier och andra riktnummerområden skulle också behöva nummerändra av liknande orsaker. En ändring till färre riktnummerområden skulle ge begränsade fördelar i form av viss utökad geografisk nummerportabilitet, till kostnader av omfattande nummerändringar och utan garanti för att inte nya stora nummerändringar skulle behöva genomföras igen inom kort tid Telefonnummer och taxeinformation Önskemål om en indelning i färre riktnummerområden brukar ofta motiveras med att teletaxorna skulle bli lägre inom vissa områden. Det finns dock idag ingenting som tvingar operatörerna att koppla taxor till riktnummerindelning. Vissa teleoperatörer tillämpar redan idag andra principer för taxorna. Nummerplanen anger hur nummertagning ska ske, men begränsar inte teletaxorna, vilka istället ska tas fram av en marknad i konkurrens. Det medför i sin tur att numren inte längre kan innehålla den prisinformation som funnits tidigare, då endast en teleoperatör fanns i landet. Teleoperatörerna vill ha största möjliga flexibilitet vad gäller att sätta taxor. Det innefattar möjligheten att definiera lokala avgiftsområden på det sätt som de anser bäst för att få en konkurrensfördel. På kort sikt ger den geografiska uppdelningen i riktnummerområden ännu möjligheter att definiera lokala taxeområden med hjälp av nummerplanen. På lång sikt innebär utvecklingen på telemarknaden, med många olika operatörer kombinerat med mängden nya fasta och mobila tjänster, att nya metoder behövs för att informera om samtalskostnader. 4.3 Arbete med nummerplanen Planeringsarbete 15

17 I det kommande arbetet med utvecklingen av nummerplanen kan förutses ett omfattande planeringsarbete, där operatörer och representanter för olika användare kommer att beröras bland annat i form av remissarbete och marknadsstudier. Behov av nya nummerresurser på kort och lång sikt påverkar planeringsarbetet. Olika användargrupper kan som exempel ha önskemål om särskilda nummer, men de önskemål som ställs på planen går inte alltid att uppfylla. Exempelvis kan nämnas företagsnummer, där olika företag önskar egna signifikanta nummerserier. Detta kan vara svårt att tillgodose med lätt igenkännliga nummer då det tar mycket utrymme ur nummerplanen, medan syftet med speciella nummerserier försvinner om numren blir långa med de karakteristiska siffrorna på lägre nivå i numret. Tidsaspekter och vilka steg som är lämpliga i förändringarna av planen ska utredas för att förebygga onödiga nummerändringar. En granskning av målet och de olika etapperna i planerna bör göras med vissa intervall. Då planer tas fram för övergripande nummerändringar bör hänsyn tas till erfarenheter från större nummerändringar som har gjorts tidigare, t.ex. den ändring av 07-serien inom stor- Stockholmsområdet som genomfördes av dåvarande Televerket. Vidare kan diskussion ske kring erfarenheter från andra länder som genomfört större nummerändringar. Före beslut om nummerändring ska konsekvenserna för användare och operatörer analyseras. I planeringen behöver tidsramarna för förändringarna övervägas, där kostnaderna för användare, teleoperatörer och tjänsteleverantörer ska vara motiverade utifrån de möjligheter en ny indelning av nummerplanen ger. För många abonnenter är kostnaderna stora vid nummerändringar, varför många förväntar sig högst en nummerändring inom loppet av ett antal år, om nödvändigt, istället för flera som följer på varandra. Det bör eftersträvas att högst en nummerändring per användare behövs för att nå det långsiktiga målet, en sluten icke begränsande nummerplan. Dessa önskemål är av stor betydelse, även om föränderligheten på telemarknaden medför att enskilda användare aldrig kan ges några garantier att nummerändringar inte kommer att behövas. 16

18 17

19 4.3.2 Informationsinsatser Nummerändringarna ska föregås av informationsinsatser i god tid för att minimera riskerna för felringning. Nummerändringarna bör vara enkla att förmedla till användarna och om möjligt genomföras med en parallellkopplingsperiod, då både det gamla och det nya numret kan användas. Tidsramarna för nummerändringarna bör ge användare och operatörer utrymme för planering. Publicering ska göras av beslut om nummerändringar, dessutom bör målsättning om långsiktiga förändringar i nummerplanen offentliggöras. Hur information till användarna om samtalskostnader ska kunna tillhandahållas i framtiden behöver studeras, eftersom nummerplanen inte kan ge informationen och nya metoder kan behövas som alternativ. I arbetet med planen måste hänsyn tas till den information som ännu finns i numren och när den inte längre behövs. Vid införande av en sluten, icke begränsande nummerplan går denna information förlorad och kan inte återupptas. Om förändringarna bör göras i ett större steg eller som långsamma förändringar ska undersökas. Användarna bör involveras i utvärderingen av de olika stegen för att få de bästa lösningarna och för att skapa förståelse för nödvändiga förändringar Tilldelning av nummer i framtiden Kännedom om mängden teleoperatörer på en framtida telemarknad är viktig för att det ska vara möjligt att avgöra vilket behov som finns av ledig nummerkapacitet. I framtiden bör mindre enheter av nummerresurserna kunna tilldelas varje operatör. Utredning av eventuell tilldelning ur vissa serier av nummer direkt till abonnenter kommer att göras i samband med att ny teknik ger dessa möjligheter. Dessa rutiner kan komma att tas fram för tilldelning av viss nummerkapacitet efter det att nya funktioner som nummerportabilitet har införts. Central tilldelning av enskilda nummer kan bli möjlig. I och med detta ska det undersökas om användarna kan tilldelas nummer från en central instans för att sedan anlita en tjänsteleverantör eller om tjänsteleverantörer bör ha fortsatt tillgång till en viss mängd nummer. En översyn ska göras om det är lämpligt att ta ut 18

20 avgifter för tilldelade nummer och på vilket sätt detta skulle kunna bidra till ett effektivare utnyttjande av nummerresurserna. Begrepp och förkortningar NDC SN Nummerportabilitet National Destination Code, de första siffror som anger t.ex. tjänst eller geografiskt område i nationella nummerplaner. Subscriber Number, abonnentnummer. t.ex: ; NDC är här 8 och SN är här ; NDC är här 70 och SN är här Teleoperatörsportabilitet medför att abonnenter kommer att kunna behålla sitt telefonnummer vid byte av teleoperatör. Teletjänsteportabilitet möjliggör flytt av telefonnummer mellan olika teletjänster. Geografisk nummerportabilitet medför att telefonnummer kan flyttas t.ex. vid byte av bostad. Icke begränsande plan s.k. ostrukturerad plan där samma nummerserier kan användas i olika sorters nät (t.ex. i fasta och mobila nät) och/eller till olika tjänster. Sluten nummerplan Öppen nummerplan Fullständig nummertagning, dvs. utan lokal nummertagning, t.ex. 0 NDC SN (används nu i mobilnäten) eller NDC SN. En nummerplan där landet är uppdelat i olika geografiska områden (riktnummerområden). Nummertagning med enbart abonnentnummer inom varje område (Sverige har en öppen plan i det fasta telenätet). 19

BESLUT. Ändring av den svenska nummerplanen för telefoni (E.164) avseende flytt av massanropstjänsten från NDC 1 718 till NDC 963.

BESLUT. Ändring av den svenska nummerplanen för telefoni (E.164) avseende flytt av massanropstjänsten från NDC 1 718 till NDC 963. BESLUT HANDLÄGGARE, AVDELNING, TELEFON, E-POST Pamela Davidsson Teleavdelningen +46 8 678 5593 Pamela.Davidsson@pts.se DATUM VÅR REFERENS 2002-09-06 Dnr 02-8434 enligt sändlista Part Telia AB, 123 86 FARSTA

Läs mer

070 0XXXXXX, 076 0XXXXXX, 076 9XXXXXX Samtliga med 0+9 siffrors nummerlängd vilket ger 3 miljoner nummer

070 0XXXXXX, 076 0XXXXXX, 076 9XXXXXX Samtliga med 0+9 siffrors nummerlängd vilket ger 3 miljoner nummer BESLUT HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Ann-Charlotte Bejerskog Nätsäkerhetsavdelningen + 46 8 678 55 37 ann-charlotte.bejerskog@pts.se DATUM VÅR REFERENS 29 oktober 2007 dnr 07-11203-9 Saken

Läs mer

Remiss angående PTS förslag på framtida förändring av telefoninummerplanen

Remiss angående PTS förslag på framtida förändring av telefoninummerplanen Post- och telestyrelsen Bo Martinsson Public Sidnr 1 (9) Handläggare Per Hemrin per.hemrin@teliasonera.com Tel: 08-504 522 47 Ert datum Tillhör objekt Er referens bo.martinsson@pts.se 2010-09-29 10-8918

Läs mer

Nätinterna nummer och nummer för SMS-tjänster

Nätinterna nummer och nummer för SMS-tjänster REMISS HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Pamela Davidsson Teleavdelningen 08 678 55 93 pamela.davidsson@pts.se DATUM VÅR REFERENS 11 april 2003 02-13500 Nätinterna nummer och nummer för SMS-tjänster

Läs mer

2011-10-24 1(6) Datum: Torsdagen den 13 oktober 2011, kl. 09:30-12.00 Plats: PTS lokaler, Valhallavägen 117

2011-10-24 1(6) Datum: Torsdagen den 13 oktober 2011, kl. 09:30-12.00 Plats: PTS lokaler, Valhallavägen 117 9 Datum Vår referens Sida 2011-10-24 1(6) Minnesanteckningar från Nummerforum Datum: Torsdagen den 13 oktober 2011, kl. 09:30-12.00 Plats: PTS lokaler, Valhallavägen 117 Bilaga 1 Framtida telefoninummerplanen

Läs mer

Thomas Floreteng Konsult Elektronisk kommunikation Mjölnare Grips väg 17 136 47 HANINGE thomas@floreteng.se

Thomas Floreteng Konsult Elektronisk kommunikation Mjölnare Grips väg 17 136 47 HANINGE thomas@floreteng.se Sida 1 av 5 Thomas Floreteng Konsult Elektronisk kommunikation Mjölnare Grips väg 17 136 47 HANINGE thomas@floreteng.se Yttrande PTS Att. Bo Martinsson Box 5398 102 49 STOCKHOLM 2010-11-07 Remissyttrande

Läs mer

Strategi för telefoninummerplanen

Strategi för telefoninummerplanen Rapportnummer PTS-ER-2014:19 Datum 2014-04-23 Strategi för telefoninummerplanen På lång sikt samt förändringar på kort sikt På lång sikt samt förändringar på kort sikt Rapportnummer PTS-ER-2014:19 Diarienummer

Läs mer

Hantering av nummerserierna 71xxx och 72xxx för SMS-innehållstjänster

Hantering av nummerserierna 71xxx och 72xxx för SMS-innehållstjänster PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2013-11-22 Dnr: 13-11551 1(5) Nätsäkerhetsavdelningen Susanne Chennell 08 678 55 73 susanne.chennell@pts.se Hantering av nummerserierna 71xxx och 72xxx för SMS-innehållstjänster

Läs mer

Strategi för telefoninummerplanen

Strategi för telefoninummerplanen Strategi för telefoninummerplanen MX-ONE Seminarium den 12 maj 2014 Bo Martinsson Post- och telestyrelsen Innehållet i presentationen Telefoninummerplanens plats i adresseringsdjungeln. Den långa färden

Läs mer

PROMEMORIA. Datum: torsdag den 11 oktober 2012, kl. 9.30 12.00 Plats: PTS lokaler, Valhallavägen 117

PROMEMORIA. Datum: torsdag den 11 oktober 2012, kl. 9.30 12.00 Plats: PTS lokaler, Valhallavägen 117 PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2012-10-24 Dnr: 1(7) Minnesanteckningar från Nummerforum Datum: torsdag den 11 oktober 2012, kl. 9.30 12.00 Plats: PTS lokaler, Valhallavägen 117 Bilaga 1 - En modern

Läs mer

IP-telefoni Regulatoriska frågor

IP-telefoni Regulatoriska frågor Regulatoriska frågor Martin Sjöberg Verksjurist martin.sjoberg@pts.se Klicka häroch förtelestyrelsens roll PostGenom reglering, tillståndsgivning, tillsyn, tvistlösning, beslutsfattande och informationsinsatser

Läs mer

3. PTS beslutar att 116 112 undantas från tilldelning. 4. PTS beslutar att 116 200-116 999 reserveras för framtida bruk.

3. PTS beslutar att 116 112 undantas från tilldelning. 4. PTS beslutar att 116 200-116 999 reserveras för framtida bruk. BESLUT ER REFERENS HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Bo Martinsson Nätsäkerhetsavdelningen + 46 8 678 5653 Bo.martinsson@pts.se DATUM VÅR REFERENS 7 december 2007 07-12807 Saken Ändring av

Läs mer

Ny nummerplan. Fokusgrupper bland företag, offentliga organisationer och allmänheten. Post & Telestyrelsen 2001

Ny nummerplan. Fokusgrupper bland företag, offentliga organisationer och allmänheten. Post & Telestyrelsen 2001 Ny nummerplan Fokusgrupper bland företag, offentliga organisationer och allmänheten Post & Telestyrelsen 2001 2 Bakgrund och syfte För närvarande arbetar Post & Telestyrelsen med ett förslag till ny nummerplan

Läs mer

Motivering till och tillämpning av föreskrift 32. Om numrering i ett allmänt telefonnät

Motivering till och tillämpning av föreskrift 32. Om numrering i ett allmänt telefonnät MPS 32 8.12.2014 Motivering till och tillämpning av föreskrift 32 Om numrering i ett allmänt telefonnät MPS 32 INNEHÅLL AVDELNING A CENTRALA ÄNDRINGAR OCH ÄNDRINGSHISTORIK... 3 1 ÄNDRINGAR... 3 2 ÄNDRINGSHISTORIK

Läs mer

KONSEKVENSER FÖR SVERIGES TELEOPERATÖRER vid ändring av nummerplanen

KONSEKVENSER FÖR SVERIGES TELEOPERATÖRER vid ändring av nummerplanen KONSEKVENSER FÖR SVERIGES TELEOPERATÖRER vid ändring av nummerplanen KONSEKVENSER FÖR SVERIGES TELEOPERATÖRER VID ÄNDRING AV NUMMERPLANEN Utarbetad för: Post & Telestyrelsen Oktober 2001 Utarbetad av:

Läs mer

BILAGA A8: TRAFIKTJÄNSTER

BILAGA A8: TRAFIKTJÄNSTER BILAGA A8: TRAFIKTJÄNSTER 1 Allmänt Parterna tillhandahåller Trafiktjänster mot den ersättning och enligt de villkor som anges nedan, och de villkor som respektive Part anger i bilaga till Avtalet. Priser

Läs mer

Föreläggandet gäller omedelbart enligt 64 telelagen. ---

Föreläggandet gäller omedelbart enligt 64 telelagen. --- FÖRELÄGGANDE HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST My Bergdahl Rättsavdelningen 08-678 57 23 my.bergdahl@pts.se DATUM VÅR REFERENS 26 juni 2003 03-1862 Callmedia Telecom CMT AB Box 239 201 22 Malmö

Läs mer

Föreskrift om interoperabilitet av kommunikationsnät och kommunikationstjänster

Föreskrift om interoperabilitet av kommunikationsnät och kommunikationstjänster 1 (5) Föreskrift om interoperabilitet av kommunikationsnät och kommunikationstjänster Utfärdad i Helsingfors den 9 december 2014 Kommunikationsverket har med stöd av 99 och 244 i informationssamhällsbalken

Läs mer

Remissvar avseende ENUM slutrapport, Ert diarienummer N2004/1365/ITFoU

Remissvar avseende ENUM slutrapport, Ert diarienummer N2004/1365/ITFoU Remissvar avseende ENUM slutrapport, Ert diarienummer N2004/1365/ITFoU Stiftelsen för Internetinfrastruktur, som har lämnats tillfälle att yttra sig över rubricerade remiss, får med anledning därav anföra

Läs mer

Rapport om nummerspärrar och kreditspärrar

Rapport om nummerspärrar och kreditspärrar Rapportnummer PTS-ER-2009:15 Datum 2009-03-18 Rapport om nummerspärrar och kreditspärrar Rapportnummer PTS-ER-2009:15 Diarienummer 09-2401 ISSN 1650-9862 Författare Anna Boström Post- och telestyrelsen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i telelagen (1993:597); SFS 2002:282 Utkom från trycket den 28 maj 2002 utfärdad den 16 maj 2002. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om telelagen

Läs mer

TELENOR WIRELESS OFFICE. Med Mobil Anknytning

TELENOR WIRELESS OFFICE. Med Mobil Anknytning TELENOR WIRELESS OFFICE Med Mobil Anknytning Beskrivning Öppen 2 (24) DOKUMENTSTYRNING Revisionshistoria Revision Datum Beskrivning A 2004-05-06 Första revision B 2004-09-20 Tillägg och förtydligande av

Läs mer

Internet möjliggörare och utmanare

Internet möjliggörare och utmanare Internet möjliggörare och utmanare Internetdagarna 2005 Marianne Treschow Generaldirektör Post- och telestyrelsen Agenda Inledning IP-baserad telefoni marknad, konkurrenspåverkan och tankar kring reglering

Läs mer

Kartläggning av hur teleoperatörer håller information om priser, taxor och allmänna villkor allmänt tillgänglig

Kartläggning av hur teleoperatörer håller information om priser, taxor och allmänna villkor allmänt tillgänglig PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2010-07-02 Dnr: 10-7098 1(14) Konsumentmarknadsavdelningen Anna Montelius 08-678 58 12 anna.montelius@pts.se Kartläggning av hur teleoperatörer håller information om

Läs mer

Enum som en komponent i NGN. Gert Öster Ericsson

Enum som en komponent i NGN. Gert Öster Ericsson Enum som en komponent i NGN Gert Öster Ericsson Samtal! Med Vem? Två dominerande address format för att identifiera en användare som man vill kommunicera med Nummer baserade addresser, tex Telefon nummer

Läs mer

Föreskrift OM INTEROPERABILITET AV KOMMUNIKATIONSNÄT OCH KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER. Meddelad i Helsingfors den 24 november 2010

Föreskrift OM INTEROPERABILITET AV KOMMUNIKATIONSNÄT OCH KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER. Meddelad i Helsingfors den 24 november 2010 1 (7) Föreskrift OM INTEROPERABILITET AV KOMMUNIKATIONSNÄT OCH KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER Meddelad i Helsingfors den 24 november 2010 Kommunikationsverket har med stöd av 47, 63 och 129 i kommunikationsmarknadslagen

Läs mer

Bakgrund och fördjupning Bilaga till skrivelse Speciell nummerserie för telematik nummer för M2Mkommunikation.

Bakgrund och fördjupning Bilaga till skrivelse Speciell nummerserie för telematik nummer för M2Mkommunikation. Bilaga 23 HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Thomas Floreteng Avdelningen för marknadsfrågor 08-678 56 44 thomas.floreteng@pts.se DATUM VÅR REFERENS 16 juni 2004 04-9134 Bakgrund och fördjupning

Läs mer

Underrättelse om att Halebops villkor för registrering av kontantkort strider mot 5 kap. 9 lagen (2004:389) om elektronisk kommunikation (LEK).

Underrättelse om att Halebops villkor för registrering av kontantkort strider mot 5 kap. 9 lagen (2004:389) om elektronisk kommunikation (LEK). UNDERRÄTTELSE 1(7) Datum Vår referens Aktbilaga 2009-01-23 Dnr: 08-10523/23 15 Konkurrensavdelningen Helena Klasson 08-678 57 87 helena.klasson@pts.se TeliaSonera AB Stab Juridik, Regulatoriska frågor

Läs mer

Teleoperatörers kundregister. Datainspektionens rapport December 1998

Teleoperatörers kundregister. Datainspektionens rapport December 1998 Teleoperatörers kundregister Datainspektionens rapport December 1998 Innehållsförteckning Bakgrund till inspektionen 3 Inledning 3 Målet för inspektionen 3 Förteckning över inspekterade teleoperatörer

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i telelagen (1993:597); utfärdad den 3 juni 1999. SFS 1999:578 Utkom från trycket den 16 juni 1999 Omtryck Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om telelagen

Läs mer

Dubbelt så mycket till halva priset. Varför IP- Kommunikation Lägre kostnad, Högre effektivitet

Dubbelt så mycket till halva priset. Varför IP- Kommunikation Lägre kostnad, Högre effektivitet Dubbelt så mycket till halva priset Varför IP- Kommunikation Lägre kostnad, Högre effektivitet Vilka är vi? Internationell consulting gentemot operatörer, ISPer, service providers och företag. Från powerpoint

Läs mer

10 frågor och svar om. bredband

10 frågor och svar om. bredband 10 frågor och svar om bredband Bredband var för några år sedan ett i det närmaste okänt begrepp för de flesta av oss. I dag tävlar företagen om att erbjuda de snabbaste bredbandsuppkopplingarna till hushåll

Läs mer

POST- OCH TELESTYRELSEN SVENSK TELEMARKNAD 2000 41. Tabell 1 Antal abonnemang och indirekt anslutna för fast telefoni (PSTN & ISDN) 2000-12-31

POST- OCH TELESTYRELSEN SVENSK TELEMARKNAD 2000 41. Tabell 1 Antal abonnemang och indirekt anslutna för fast telefoni (PSTN & ISDN) 2000-12-31 POST- OCH TELESTYRELSEN SVENSK TELEMARKNAD 2000 41 9 Marknadsdata 2000 9.1 Fast telefoni Tabell 1 Antal abonnemang och indirekt anslutna för fast telefoni (PSTN & ISDN) 2000-12-31 PSTN-abonnemang 3 870

Läs mer

Datum Vår referens Sida 2009-03-18 Dnr: 09-2553 1(10)

Datum Vår referens Sida 2009-03-18 Dnr: 09-2553 1(10) PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2009-03-18 Dnr: 09-2553 1(10) Konsumentavdelningen Enheten för konsumentfrågor Allmänhetens klagomål till PTS på området elektronisk kommunikation 2008 PTS tar emot frågor

Läs mer

Översyn av telekommunikation. Chatrine Lundbeck Christian Schoultz

Översyn av telekommunikation. Chatrine Lundbeck Christian Schoultz Översyn av telekommunikation Chatrine Lundbeck Christian Schoultz Tjänsteprisindex, Priser (MP/PR), SCB Mars 2007 1 Förord Översyn av Telekommunikation Som ett led i att förbättra den ekonomiska statistiken

Läs mer

Yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

Yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation KKV1007, v1.2, 2011-02-06 YTTRANDE 2012-05-16 Dnr 207/2012 1 (7) Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm Yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation Era dnr 11-6823,

Läs mer

Handbok Telefoni från Bredbandsbolaget

Handbok Telefoni från Bredbandsbolaget Handbok Telefoni från Bredbandsbolaget Innehåll Välkommen......................................................... 2 Vad finns i startförsändelsen?......................................... 2 När du vill

Läs mer

Synpunkter på fast och mobil telefoni inom Strömsunds kommun

Synpunkter på fast och mobil telefoni inom Strömsunds kommun 1 IT- och regionminister Anna-Karin Hatt Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Synpunkter på fast och mobil telefoni inom Strömsunds kommun Sänder er detta brev som ett försök att beskriva den frustration

Läs mer

Telefoni från Bredbandsbolaget

Telefoni från Bredbandsbolaget Kundtjänst Telefon 020-120 00 70. Eller använd vårt kundtjänstformulär på sidan: www.bredbandsbolaget.se/kundtjanst Teknisk support Telefon 020-120 00 70. Eller använd vårt supportformulär på sidan: www.bredbandsbolaget.se/support

Läs mer

Marknaden för samtalsterminering i individuella allmänna telefonnät via en fast anslutningspunkt: Skyldigheter för Telenor AB.

Marknaden för samtalsterminering i individuella allmänna telefonnät via en fast anslutningspunkt: Skyldigheter för Telenor AB. Datum 2004-06-14 Referens Post & Telestyrelsen Via e-post: smp@pts.se Telenors yttrande avseende PTS förslag till beslut på marknaderna för samtrafik i fasta telenätet, terminering av samtal i mobilnät

Läs mer

2010-09-30. Näringslivets telekomförening, NTK c/o Nilsson, Fatburstrappan 18, T19:4 118 26 Stockholm E-post: info@ntk-forening.se

2010-09-30. Näringslivets telekomförening, NTK c/o Nilsson, Fatburstrappan 18, T19:4 118 26 Stockholm E-post: info@ntk-forening.se Remissyttrande PM Bättre regler för elektroniska kommunikationer (Ds 20120:19). Härmed överlämnas Näringslivets Telekomförening, NTK, yttrande över rubricerad promemoria. NTK tackar för möjligheten och

Läs mer

Synpunkter på fast och mobil telefoni inom Strömsunds kommun

Synpunkter på fast och mobil telefoni inom Strömsunds kommun 1 IT- och regionminister Anna-Karin Hatt Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Synpunkter på fast och mobil telefoni inom Strömsunds kommun Sänder er detta brev som ett försök att beskriva den frustration

Läs mer

Unicorn Telecoms synpunkter till PTS Konkurrensavdelning ang PTS Tredje samrådsbeslut för Fast Terminering Dnr 09-9061, 11-6823, 25 och 11-6826, 27

Unicorn Telecoms synpunkter till PTS Konkurrensavdelning ang PTS Tredje samrådsbeslut för Fast Terminering Dnr 09-9061, 11-6823, 25 och 11-6826, 27 Stockholm 2013-03-22 Unicorn Telecoms synpunkter till PTS Konkurrensavdelning ang PTS Tredje samrådsbeslut för Fast Terminering Dnr 09-9061, 11-6823, 25 och 11-6826, 27 Unicorn Telecom anser att PTS har

Läs mer

Konsultation avseende konkurrenssituationen inom accessnätet

Konsultation avseende konkurrenssituationen inom accessnätet 1 (10) Konsultation avseende konkurrenssituationen inom accessnätet Post- och telestyrelsen, PTS, utreder för närvarande hur konkurrenssituationen inom accessnätet kan förbättras framförallt avseende kundsegmentet

Läs mer

11-6825 Tele2 svar på remiss om nytt skyldighetsbeslut mobil terminering

11-6825 Tele2 svar på remiss om nytt skyldighetsbeslut mobil terminering SMP@pts.se Peter von Wovern Endat via e-post 2012-04-02 11-6825 Tele2 svar på remiss om nytt skyldighetsbeslut mobil terminering Tele2 Sverige AB (Tele2) har givits möjlighet att kommentera utkast till

Läs mer

Granskning av rutiner och vissa kostnader avseende telefon- och Internet. Jönköpings kommun. Juni 2006 Johan Bokinge

Granskning av rutiner och vissa kostnader avseende telefon- och Internet. Jönköpings kommun. Juni 2006 Johan Bokinge Granskning av rutiner och vissa kostnader avseende telefon- och Internet Jönköpings kommun Juni 2006 Johan Bokinge Innehållsförteckning 1INLEDNING 3 1.1Sammanfattning 3 1.2 Bakgrund 4 1.3 Syfte, metod

Läs mer

SNPAC Swedish Number Portability Administrative Centre

SNPAC Swedish Number Portability Administrative Centre 1 (9) TJÄNSTEBESKRIVNING INTRODUKTION & BAKGRUND Post & Telestyrelsen (PTS) har utsett SNPAC Swedish Number Portability Administrative Centre AB (SNPAC) till den organisation som skall tillhandahålla referensdata

Läs mer

NY NUMMERPLAN KONSEKVENSER FÖR FÖRETAG OCH ORGANISATIONER

NY NUMMERPLAN KONSEKVENSER FÖR FÖRETAG OCH ORGANISATIONER NY NUMMERPLAN KONSEKVENSER FÖR FÖRETAG OCH ORGANISATIONER NY NUMMERPLAN KONSEKVENSER FÖR FÖRETAG OCH ORGANISATIONER September 2001 Utarbetad för: Post & Telestyrelsen Utarbetad av: wx.3.telecoms-consultancy

Läs mer

Teletjänster i KPI konsumentprofiler

Teletjänster i KPI konsumentprofiler STATISTISKA CENTRALBYRÅN PM 1(8) Teletjänster i KPI konsumentprofiler Enhetens för prisstatistik förslag. Enheten för prisstatistik föreslår att konsumentprofiler används vid beräkning av index för telefoni

Läs mer

Föreläggande om rättelse av tillämpningen av Posten AB:s prismodell (zonprismodellen)

Föreläggande om rättelse av tillämpningen av Posten AB:s prismodell (zonprismodellen) FÖRELÄGGANDE Datum Vår referens Sida 2010-09-30 Dnr: 10-8803 1(8) Postavdelningen Emma Maraschin 08-678 56 74 emma.maraschin@pts.se Föreläggande om rättelse av tillämpningen av Posten AB:s prismodell (zonprismodellen)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om elektronisk kommunikation; SFS 2003:396 Utkom från trycket den 23 juni 2003 utfärdad den 12 juni 2003. Regeringen föreskriver följande. Allmänna bestämmelser 1

Läs mer

Telefonpolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2004-08-10 Diarienummer 384/04 Laholms Kommun 2004. IT-enheten 2004-06-03

Telefonpolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2004-08-10 Diarienummer 384/04 Laholms Kommun 2004. IT-enheten 2004-06-03 Telefonpolicy Antagen av kommunstyrelsen 2004-08-10 Diarienummer 384/04 Laholms Kommun 2004 IT-enheten 2004-06-03 Telefonpolicy för Laholms kommun Laholms kommuns telefonimål för 2005-2007 Kommunens telefoni

Läs mer

Post- och telestyrelsens författningssamling

Post- och telestyrelsens författningssamling Post- och telestyrelsens författningssamling Utgivare: Eva Liljefors, Post- och telestyrelsen, Box 5398, 102 49 Stockholm ISSN 1400-187X Föreskrifter om ändring i Post- och telestyrelsens föreskrifter

Läs mer

Detta är vad vi kommer att ha om vi inte gör något. Idag. Imorgon. Fast telefon ADSL. Trygghetslarm

Detta är vad vi kommer att ha om vi inte gör något. Idag. Imorgon. Fast telefon ADSL. Trygghetslarm Fibernät? Varför? Dagens samhälle har nyttjat de s.k. kopparledningarna i ca 100 år. En teknik som börjar fasas ur. Tekniskt så blir det en flaskhals med tanke på morgondagens behov. Idag Detta är vad

Läs mer

6YHQVNDPRELOWHOHPDUNQDGHQ XUHWWNRQVXPHQWRFK NRQNXUUHQVSHUVSHNWLY

6YHQVNDPRELOWHOHPDUNQDGHQ XUHWWNRQVXPHQWRFK NRQNXUUHQVSHUVSHNWLY 6YHQVNDPRELOWHOHPDUNQDGHQ XUHWWNRQVXPHQWRFK NRQNXUUHQVSHUVSHNWLY En rapport från Post- och telestyrelsen, Konsumentverket och Konkurrensverket december 1999 ) URUG Sverige är ett av världens mobiltelefontätaste

Läs mer

Marknaden för telekommunikation i Sverige

Marknaden för telekommunikation i Sverige STELACON Marknaden för telekommunikation i Sverige 1996 AB Stelacon, Gårdsfogdevägen 18B, 168 66 Bromma, Tel +46 (0)8-587 120 00, Fax +46 (0)8-587 120 02 Internet: http://www.stelacon.se, E-mail: office@stelacon.se

Läs mer

Nu bygger vi bredband i Hökhult

Nu bygger vi bredband i Hökhult Nu bygger vi bredband i Hökhult UppCom erbjuder dig att ansluta dig till bredband via optofiber. Byggstart kommer att ske under hösten. Förväntad tid för arbetet är ca 8 veckor. Ett nät flera tjänster

Läs mer

Kapitel 13: Telefoninäten. Spanning Tree. Jämförelse med OSI-modellen. Jens A Andersson (Maria Kihl)

Kapitel 13: Telefoninäten. Spanning Tree. Jämförelse med OSI-modellen. Jens A Andersson (Maria Kihl) Kapitel 13: Telefoninäten Jens A Andersson (Maria Kihl) Spanning Tree Att bygga träd av grafer som kan se ut hur som helst Hindra paket att gå runt i oändliga loopar Bygga effektiva transportvägar Spanning

Läs mer

A. Sammanfattning HI3G Access AB

A. Sammanfattning HI3G Access AB A. Sammanfattning HI3G Access AB HI3G Access AB ( HI3G ) ansöker härmed om tillstånd att tillhandahålla nätkapacitet för mobila teletjänster enligt UMTS/IMT 2000-standard. Det tillstånd som HI3G söker

Läs mer

Detta är vad vi kommer att ha om vi inte gör något. Idag. Imorgon. Fast telefoni ADSL. Trygghetslarm

Detta är vad vi kommer att ha om vi inte gör något. Idag. Imorgon. Fast telefoni ADSL. Trygghetslarm Fiber i Höje - Välkomnande - Kommunen informerar (Göran Eriksson) -Varför fiber (Fibergruppen) - Kaffe paus - Erfarenheter från Årjängs fiberförening (Peter Lustig) - Frågestund, Vad gör vi nu! - Intresseanmälan

Läs mer

Kort om internationellt arbete - Nummerforum

Kort om internationellt arbete - Nummerforum Kort om internationellt arbete - Nummerforum Susanne Lindström-Chennell/Joakim Strålmark Internationellt arbete inom nummeroch adresseringsområdet PTS bevakar internationellt arbete aktivt/passivt inom

Läs mer

Televerksamhet 2014 Telecommunications 2014

Televerksamhet 2014 Telecommunications 2014 Statistik 2015:17 Televerksamhet 2014 Telecommunications 2014 Publiceringsdatum: 17 juni 2015 Kontaktperson: Trafikanalys Andreas Holmström tel: 010-414 42 13, e-post: andreas.holmstrom@trafa.se Statistiska

Läs mer

Björn Björk IT strateg/projektledare

Björn Björk IT strateg/projektledare www.lf.svekom.se/it Björn Björk, IT-enheten nr 1 Björn Björk IT strateg/projektledare Svenska kommunförbundet / Landstingsförbundet tel: 08-452 74 25 mobil: 0703-25 51 25 epost: bjorn.bjork@svekom.se Projekt

Läs mer

Exempel på en riskanalys på övergripande organisatorisk nivå inför en förändring

Exempel på en riskanalys på övergripande organisatorisk nivå inför en förändring Exempel på en riskanalys på övergripande organisatorisk nivå inför en förändring I Riskanalys och händelseanalys, handbok för patientsäkerhetsarbete redovisas ett exempel på en riskanalys på lokal verksamhetsnära

Läs mer

Telefonpolicy, Härjedalens kommun

Telefonpolicy, Härjedalens kommun FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Klu 79 2008-04-23 23 1 Telefonpolicy, Härjedalens kommun Mål Härjedalens kommun skall ha bra service med hög tillgänglighet till kommunens förvaltningar. Målet

Läs mer

Allmänhetens klagomål på teleområdet

Allmänhetens klagomål på teleområdet DATUM RAPPORTNUMMER 30 maj 2003 PTS:ER-2003:24 Allmänhetens klagomål på teleområdet Post- och telestyrelsen Innehåll Allmänhetens klagomål på teleområdet... 1 Inledning 1 PTS rutiner för behandling av

Läs mer

16.8.2011 MOTIVERING TILL OCH TILLÄMPNING AV FÖRESKRIFT 35 OM SPÄRRKATEGORIER INOM TELETRAFIKEN MPS 35

16.8.2011 MOTIVERING TILL OCH TILLÄMPNING AV FÖRESKRIFT 35 OM SPÄRRKATEGORIER INOM TELETRAFIKEN MPS 35 16.8.2011 MOTIVERING TILL OCH TILLÄMPNING AV FÖRESKRIFT 35 OM SPÄRRKATEGORIER INOM TELETRAFIKEN MPS 35 Kommunikationsverket MPS 35 1 (11) INNEHÅLL INNEHÅLL... 1 1 LAGSTIFTNING... 2 1.1 LAGSTIFTNINGSGRUND

Läs mer

Om kommunikationsmyndigheten

Om kommunikationsmyndigheten Om kommunikationsmyndigheten PTS Det här är PTS Sverige liberaliserade sin post- och telemarknad redan 1993, som ett av de första länderna i världen. Sedan dess har marknaden för elektronisk kommunikation

Läs mer

Konsekvenser för konsumenter av nyligen konkurrensutsatta

Konsekvenser för konsumenter av nyligen konkurrensutsatta 2003:22 Konsekvenser för konsumenter av nyligen konkurrensutsatta marknader - Telemarknaden Konsekvenser för konsumenter av nyligen konkurrensutsatta marknader - Telemarknaden PM 2003:22 ISBN 91-7398-849-9

Läs mer

Samråd nr 2, PTS förslag till beslut dnr: 08-11308 - Förslag till beslut Fast tillträde, Fast samtalsoriginering och Fast samtalsterminering

Samråd nr 2, PTS förslag till beslut dnr: 08-11308 - Förslag till beslut Fast tillträde, Fast samtalsoriginering och Fast samtalsterminering Post & Telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm Samråd nr 2, PTS förslag till beslut dnr: 08-11308 - Förslag till beslut Fast tillträde, Fast samtalsoriginering och Fast samtalsterminering Nummerupplysningsföretagen

Läs mer

Post/betaltjänster och telefoni/bredband med ett landsbygdsperspektiv

Post/betaltjänster och telefoni/bredband med ett landsbygdsperspektiv Post/betaltjänster och telefoni/bredband med ett landsbygdsperspektiv Sten Selander, PTS och Urban Landmark, PTS 5 december 2013 Post- och telestyrelsen PTS arbete med post- och betaltjänster i landsbygd

Läs mer

ecall och nummerrelaterade frågor

ecall och nummerrelaterade frågor ecall och nummerrelaterade frågor Arbetsmöte 12 maj på PTS Uppdaterad efter mötet (10/6) Post- och telestyrelsen Kort om ecall Föreslagen agenda Tidpunkter - ecall Varianter av ecall Nummerfrågor och ecall

Läs mer

Vad säger PTS om öppenhet och exklusiva avtal med fastighetsägare?

Vad säger PTS om öppenhet och exklusiva avtal med fastighetsägare? Vad säger PTS om öppenhet och exklusiva avtal med fastighetsägare? David Troëng david.troeng@pts.se PTS en myndighet med sektorsansvar PTS bildades 1992 Samlat sektorsansvar för: Postområdet och Området

Läs mer

Föreskrift om tekniskt genomförande och säkerställande av nödtrafik

Föreskrift om tekniskt genomförande och säkerställande av nödtrafik 1 (5) Föreskrift om tekniskt genomförande och säkerställande av nödtrafik Utfärdad i Helsingfors den 17 december 2014 Kommunikationsverket har med stöd av 244 och 278 i informationssamhällsbalken av den

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 2013. Marknadsöversikt 2013. Televerksamhetens omsättning och investeringar

MARKNADSÖVERSIKT 2013. Marknadsöversikt 2013. Televerksamhetens omsättning och investeringar MARKNADSÖVERSIKT 2013 Marknadsöversikt 2013 Televerksamhetens omsättning och investeringar Innehåll Inledning... 3 Telemarknadens omfattning... 4 Utveckling av omsättningen... 6 Intäkter per konsumentabonnemang

Läs mer

Föreskrift OM SPÄRRKATEGORIER INOM TELETRAFIKEN. Meddelad i Helsingfors den 16 augusti 2011

Föreskrift OM SPÄRRKATEGORIER INOM TELETRAFIKEN. Meddelad i Helsingfors den 16 augusti 2011 1 (6) Föreskrift OM SPÄRRKATEGORIER INOM TELETRAFIKEN Meddelad i Helsingfors den 16 augusti 2011 Kommunikationsverket har med stöd av 79 i kommunikationsmarknadslagen av den 23 maj 2003 (393/2003) meddelat

Läs mer

SAMTRAFIKAVTAL. TeliaSonera Mobile Networks AB:s Referenserbjudande. TeliaSonera Mobile Networks AB. Operatören AB. Sida 1/8

SAMTRAFIKAVTAL. TeliaSonera Mobile Networks AB:s Referenserbjudande. TeliaSonera Mobile Networks AB. Operatören AB. Sida 1/8 Sida 1/8 TeliaSonera Mobile Networks AB:s Referenserbjudande SAMTRAFIKAVTAL mellan TeliaSonera Mobile Networks AB och Operatören AB Sida 2/8 TeliaSonera Mobile Networks AB, org.nr 556025-7932, 123 86 Farsta,

Läs mer

Som nämnts i kapitel 2 finns ett antal konsumentpolitiska instanser som konsumenter kan vända sig till om de har problem.

Som nämnts i kapitel 2 finns ett antal konsumentpolitiska instanser som konsumenter kan vända sig till om de har problem. 1 PTS är sektorsmyndighet på teleområdet. Det innebär att myndigheten skall följa utvecklingen på teleområdet och bevaka att alla invånare i landet får effektiva telekommunikationer till ett rimligt pris.

Läs mer

Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun

Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 2012-03-28 Diarienr: XXXX.XXX 1(5) KOMMUNLEDNING Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 2(5) Innehållsförteckning Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 1 Förord 3 Mål 3 Extern kommunikationsoperatör

Läs mer

Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020

Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi Härryda kommun 2013-2020 Sida 2 (7) Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH LAGSTIFTNING... 3 2.1 NATIONELL BREDBANDSSTRATEGI...

Läs mer

DATUM ERT DATUM. Ändring i telenätet - PTS önskar kommentarer på TeliaSoneras svar. PTS frågor och Telt'aS oneras svar på PTS frågor bifogas.

DATUM ERT DATUM. Ändring i telenätet - PTS önskar kommentarer på TeliaSoneras svar. PTS frågor och Telt'aS oneras svar på PTS frågor bifogas. IIPosT&TELESlYRELSEN DATUM 29 mars 2007 ERT DATUM VAR REFERENS 06-14318 ER REFERENS HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Tillsyn konkurrens frågor 08-678 56 64 maria.aust@pts.se Till operatörer

Läs mer

Prislista Teleabonnemang & ledningar

Prislista Teleabonnemang & ledningar Företag Prislista Teleabonnemang & ledningar Gäller: Telia Företagsabonnemang Telia Bredbandstelefoni Företag Telia SIP-anslutning Telia Direktansluten växelledning Telia Analog växelledning Telia ISDN

Läs mer

Svensk Betaltelemarknad 21a oktober 2013. Miljardindustrin som förenklar miljoner av konsumenters vardag och som skapar jobb

Svensk Betaltelemarknad 21a oktober 2013. Miljardindustrin som förenklar miljoner av konsumenters vardag och som skapar jobb Svensk Betaltelemarknad 21a oktober 2013 Miljardindustrin som förenklar miljoner av konsumenters vardag och som skapar jobb VAD? VARFÖR? HUR? Vad är Betalteles Ekosystem? Ca 2,7miljarder oms 2012 (0900,

Läs mer

Lägre avgifter, konsekventare regler, ökad konkurrens: Planer på sänkta mobiltelefonavgifter i EU

Lägre avgifter, konsekventare regler, ökad konkurrens: Planer på sänkta mobiltelefonavgifter i EU IP/08/1016 Bryssel den 26 juni 2008 Lägre avgifter, konsekventare regler, ökad konkurrens: Planer på sänkta mobiltelefonavgifter i EU I syfte att öka konkurrensen mellan operatörerna och sänka telefonavgifterna

Läs mer

Ombud: Advokat Johan Carle, jur.kand. Daniel Kim och jur.kand. Henrik Andersson, Mannheimer Swartling, Box 1711, 111 87 Stockholm

Ombud: Advokat Johan Carle, jur.kand. Daniel Kim och jur.kand. Henrik Andersson, Mannheimer Swartling, Box 1711, 111 87 Stockholm KKV2023, v1.3, 2011-05-15 BESLUT 2013-12-19 Dnr 667/2013 1 (8) Anmälande företag Telenor Sverige AB, 556421-0309, Katarinavägen 15, 116 88 Stockholm Ombud: Advokat Johan Carle, jur.kand. Daniel Kim och

Läs mer

TELE2 SVERIGE AB (COMVIQ) OPERATÖREN

TELE2 SVERIGE AB (COMVIQ) OPERATÖREN Referenserbjudande Mobil Samtrafik 1(23) Rev. B 2009-09-02 AVTAL OM SAMTRAFIK MELLAN TELE2 SVERIGE AB (COMVIQ) OCH OPERATÖREN Referenserbjudande Mobil Samtrafik 1(23) Rev. B 2009-09-02 Innehållsförteckning

Läs mer

Utvecklingen av IP-telefoni? Kommer IP-telefoni att ersätta dagens kretskopplade nät?

Utvecklingen av IP-telefoni? Kommer IP-telefoni att ersätta dagens kretskopplade nät? Utvecklingen av IP-telefoni? Kommer IP-telefoni att ersätta dagens kretskopplade nät? Vilka innovationer och tekniker som blir marknadsframgångar är svårt att sia om! Inferior Winners Cobol vs Algol/Pascal

Läs mer

Landskrona kommuns konkurrensutsättningspolicy

Landskrona kommuns konkurrensutsättningspolicy Sidan 1 av 6 Antagen av kommunfullmäktige 2008-10-27, 151, att gälla från och med det kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft. Landskrona kommuns konkurrensutsättningspolicy 1. Definition 2. Mål och

Läs mer

10 frågor och svar om. bredband 2.0

10 frågor och svar om. bredband 2.0 10 frågor och svar om bredband 2.0 Bredband var för ett par år sedan ett i det närmaste okänt begrepp för de flesta av oss. Sedan en tid pågår dock bredbandsuppkopplingen av hushåll och företag för fullt.

Läs mer

1 I Om telefoni. om telefoni

1 I Om telefoni. om telefoni 1 I Om telefoni om telefoni GRAFISK FORM: Gandini Forma - Karin Gandini FOTO: Pernille Tofte TRYCK: Lenanders Grafiska AB OM TELEFONI Den här broschyren handlar om den telefoni som du får via en fast anslutning

Läs mer

Nu måste vi bestämma oss!

Nu måste vi bestämma oss! Nu måste vi bestämma oss! Vill vi ha fiber med bredband, TV och telefon till våra fastigheter? Vad är gjort hittills? Vid första mötet den 18 april i bygdegården upplevde vi ett stort intresse från sockenborna

Läs mer

Telenor One alla växelfunktioner i mobilen.

Telenor One alla växelfunktioner i mobilen. Telenor One alla växelfunktioner i mobilen. Fullt ös, vettu! Telenor One. Låter medarbetarna vara där de gör mest nytta. 2 3 En mobil växel för ökad tillgänglighet och service. Vi lever i en allt mer mobil

Läs mer

Mobiltele marknaden. Mobiltelemarknaden i Sverige ur ett konsumentoch konkurrensperspektiv

Mobiltele marknaden. Mobiltelemarknaden i Sverige ur ett konsumentoch konkurrensperspektiv Mobiltelemarknaden i Sverige ur ett konsumentoch konkurrensperspektiv Mobiltele marknaden En rapport från Post- och telestyrelsen, Konsumentverket och Konkurrensverket 1. Förord Ett av de grundläggande

Läs mer

Telefoninäten. Jens A Andersson

Telefoninäten. Jens A Andersson Telefoninäten Jens A Andersson Referens-modeller OSI-modellen Applikation Presentation Session Transport Nät Länk Fysisk TCP/IP-modellen Applikation Transport Nät IP-bärande nät 2 Data communication After

Läs mer

Trygghetslarm en vägledning

Trygghetslarm en vägledning Trygghetslarm en vägledning Trygghetslarm en vägledning Trygghetslarm är en av flera insatser som bidrar till att ge trygghet för ett stort antal äldre och personer med funktionsnedsättning. I ordet trygghet

Läs mer

Handbok Telefoni från Bredbandsbolaget. Kundservice: www.bredbandsbolaget.se/kundservice Telefon 0770-777 000

Handbok Telefoni från Bredbandsbolaget. Kundservice: www.bredbandsbolaget.se/kundservice Telefon 0770-777 000 Handbok Telefoni från Bredbandsbolaget Kundservice: www.bredbandsbolaget.se/kundservice Telefon 0770-777 000 Innehåll Välkommen......................................................... 2 Vad finns i startförsändelsen?.........................................

Läs mer

Måste Sveriges 200 000 trygghetslarm bytas ut 2013?

Måste Sveriges 200 000 trygghetslarm bytas ut 2013? Måste Sveriges 200 000 trygghetslarm bytas ut 2013? Åsa Lindskog Konsumentmarknadsavdelningen Post- och telestyrelsen Johnny Leidegren Leidegren Consulting Projektledare, storskaliga projektet i Sjuhärad

Läs mer

Kommentarer på PTS Samråd om kalkylränta för det mobila nätet

Kommentarer på PTS Samråd om kalkylränta för det mobila nätet Post- och telestyrelsen Kista 2010-12-16 Kommentarer på PTS Samråd om kalkylränta för det mobila nätet, som givits tillfälle därtill, kommenterar nedan PTS samrådsförslag rörande kalkylränta för det mobila

Läs mer