Principer för en ny nummerplan, inklusive överväganden om riktnummerområden. Rapport från Post- och telestyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Principer för en ny nummerplan, inklusive överväganden om riktnummerområden. Rapport från Post- och telestyrelsen"

Transkript

1 Principer för en ny nummerplan, inklusive överväganden om riktnummerområden Rapport från Post- och telestyrelsen

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING INLEDNING NATIONELLA NUMMERPLANER I EUROPA PRINCIPER FÖR SVENSK NUMMERPLAN FÖR TELEFONI BESKRIVNING AV NUMMERPLANEN NUMMERPLANENS FÖRUTSÄTTNINGAR Teknisk bakgrund Tillgängligheten till nummerresurser NUMMERPLANEN OCH EN TELEMARKNAD MED KONKURRENS Grundläggande krav Konkurrens- och användaraspekter ÖVERVÄGANDEN OM UTVECKLINGEN AV DEN SVENSKA NUMMERPLANEN TELEMARKNADENS UTVECKLING OCH NUMMERPLANEN ETT LÅNGSIKTIGT MÅL FÖR DEN FRAMTIDA SVENSKA NUMMERPLANEN En sluten icke begränsande nummerplan Istället för riktnummer Nackdelar med ett förslag om färre riktnummerområden Telefonnummer och taxeinformation ARBETE MED NUMMERPLANEN Planeringsarbete Informationsinsatser Tilldelning av nummer i framtiden...18 BEGREPP OCH FÖRKORTNINGAR

3 Sammanfattning Regeringen har genom regleringsbrevet för budgetåret 1998 uppdragit åt Post- och telestyrelsen (PTS) att senast den 31 december 1998 redovisa principer för en ny nummerplan, inklusive överväganden om riktnummerområden. Förutsättningarna har kartlagts för en utveckling på lång sikt av den svenska telefoninummerplanen. PTS redovisar i rapporten bl.a. det långsiktiga målet för den svenska telefoninummerplanen. Följande huvudslutsatser görs: Nuvarande struktur för telefoninummerplanen bör behållas ytterligare en tid Det långsiktiga målet är en sluten, icke begränsande nummerplan utan riktnummerindelning PTS kommer fortlöpande att pröva när behov och förutsättningar för ändring av nummerplanen förligger Den nuvarande strukturen för den svenska nummerplanen för telefoni, med indelningen i 264 riktnummerområden, bör behållas ytterligare en tid. Enligt den bedömning PTS gör finns det inte anledning att på kort sikt genomföra några större strukturella förändringar av nummerplanen. Nuvarande nummerplan har dock en del brister, genom att den bl.a. begränsar möjligheter till tjänsteutveckling och full nummerportabilitet t.ex. mellan en fast telefonitjänst och en mobiltelefonitjänst. Enligt PTS uppfattning finns det därför anledning att sätta upp ett långsiktigt mål för nummerplanen. Nyckelordet för PTS arbete med den framtida svenska nummerplanen är flexibilitet. Det långsiktiga målet för den svenska nummerplanen för telefoni bör vara en sluten plan, utan riktnummerindelning, där fasta och mobila tjänster, och kombinationer av dem kan omfattas av samma nummerserier. Planen ska samtidigt i andra delar ge utrymme för att nya teletjänster ska kunna utvecklas i framtiden, med vissa nummerserier eller korta nummer som kan särskiljas. Nummerplanen för telefoni ska också möta olika krav i form av bl.a. konkurrensneutralitet och 2

4 användarvänlighet. Inom vilken tidsram det långsiktiga målet bör genomföras har operatörerna olika åsikter om, där bedömningarna varierar från fem till femton år. PTS avser att vidare utreda hur vägen till den slutna, icke begränsande planen ser ut. Varje steg som tas bör underlätta att det långsiktiga målet nås. Hur och när varje enskilt steg tas måste styras av behov och möjligheter. Antalet förändringar som innebär nummerändringar bör minimeras eftersom varje nummerändring medför besvär och kostnader för abonnenter och teleoperatörer. Varje förändring måste därför vara väl motiverad. Svårbedömbarheten i telemarknadens utveckling gör att framtida behov av nummerkapacitet är svåra att uppskatta både vad gäller mängden operatörer på marknaden och utvecklingen av ny teknik och nya tjänster. Den tekniska utvecklingen kan medföra nya tekniska lösningar och nya tjänster som kan komma att ta nummerresurser i anspråk ur nummerplanen för telefoni. Konkurrensen om kunderna gör att prissättning av samtal sker på helt nya sätt idag. Det har innan telemarknaden i Sverige öppnades för konkurrens varit möjligt att ge taxeinformation genom telefonnumret, men redan i dag har kopplingen mellan taxesättning och riktnummer delvis försvunnit. I framtiden kommer denna information i numren att försvinna alltmer på grund av mängden teleoperatörer och konkurrensen mellan dem. Möjligheterna att möta de olika kraven på nummerplanen för telefoni kommer att analyseras vidare. Olika former av full nummertagning ska undersökas dvs. en så kallad sluten plan utan nuvarande nummertagning för lokalsamtal. Förutsättningarna för de nummerändringar som därmed kan bli nödvändiga behöver klargöras innan omfattande förändringar kan ske i nummerplanen. 3

5 1 Inledning Regeringen har genom regleringsbrevet för budgetåret 1998 uppdragit åt Post- och telestyrelsen (PTS) att senast den 31 december 1998 redovisa principer för en ny nummerplan, inklusive överväganden om riktnummerområden. Förutsättningarna har kartlagts för en utveckling på lång sikt av den svenska telefoninummerplanen. PTS har under arbetet haft samråd med de teleoperatörer som önskat deltaga. PTS redovisar i rapporten bl.a. det långsiktiga målet för den svenska telefoninummerplanen, samt beskriver också det vidare arbete som behöver utföras med utvecklingen av nummerplanen mot det långsiktiga målet. 2 Nationella nummerplaner i Europa Ett antal olika länder i Europa har genomfört eller har planer att genomföra större nummerändringar i samband med att telemarknaderna öppnats för konkurrens. I ett flertal länder innebär förändringen en övergång till färre riktnummerområden. Ytterligare ett antal länder har genomfört en sammanslagning till en helt sluten nummerplan. Nummerplanerna har efter dessa förändringar behållit en uppdelning med olika nummer för fasta respektive mobila nät och samtidigt fått utökad nummerkapacitet för nya operatörer och för framtida tjänster. Förändringarna av nummerplanerna har gjorts olika utifrån de nationella förutsättningarna i respektive land. I den svenska nummerplanen har inte behov av förändringar bedömts föreligga på samma sätt som i många andra länder, som i sig skulle uppväga de nackdelar som en genomgripande förändring medför. Långsiktigt finns det däremot behov av att förändra också den svenska planen, där den svenska målsättningen dessutom innebär att fasta och mobila nummer kommer att blandas för att möta konvergensen mellan fasta och mobila tjänster, i en så kallad icke begränsande plan. 4

6 3 Principer för svensk nummerplan för telefoni 3.1 Beskrivning av nummerplanen Den svenska nummerplanen har en geografisk uppdelning i 264 riktnummerområden och är en s.k. öppen plan, som innebär att nummertagning inom området sker med endast abonnentnumret, s.k. SN (Subscriber Number). Riktnumret utgörs av en nolla tillsammans med de första siffrorna i det nationella numret, vilka benämns NDC (National Destination Code). Nollan utgör det nationella prefixet. Dessutom finns det i nummerplanen ett antal NDC som används för icke geografiska ändamål, t.ex. i 020-nummer för frisamtalstjänster och i 070-nummer för mobiltelefonitjänster. Den största andelen NDC används för geografiska nummer med en stor spridning i planen, där endast 07-serien inte innehåller riktnummer. Det finns lediga NDC för framtida utnyttjande i nummerplanen, men de är inte distinkt särskiljbara från de serier som är i bruk. Nya nummerserier tas i bruk med nio siffrors nummerlängd. De nummer som används sedan längre tid tillbaka är dock kortare. Här räknas sammanlagd längd av NDC samt SN, förutom det inledande nationella prefixet noll. Korta nummer för olika tjänster samt nummer för betalteletjänster avviker från dessa nummerlängder. Förutom för fast telefonitjänst används geografiska nummer också mot kund för vissa andra användningsområden, exempelvis så sker uppkoppling till Internet via modempool med hjälp av telefonitjänsten som underliggande tjänst. Vilka nummer som tagits i bruk för olika tjänster beror ofta på taxan och den information numret ger användaren om förväntad taxa. I den svenska nummerplanen finns också en mängd nummer som användaren aldrig kommer i kontakt med som används för dirigering av teletrafiken i nätet. 5

7 Den svenska nummerplanen för telefoni kan övergripande beskrivas enligt följande: ledigt till då internationellt prefix 00 införs kombinerat internationellt prefix och nätprefix till då 00 införs bl.a. riktnummer och frisamtalstjänster (0+NDC) 07 bl.a. mobila teletjänster (0+NDC) bl.a. riktnummer och betalteletjänster (0+NDC) 10 lokalsamtal (abonnentnummer, SN) 11 tjänster av samhällsintresse t.ex. 112 (nödnummer), 118 xxx (nummerupplysn.) lokalsamtal (SN) 2-8 lokalsamtal (SN) 90 korta nummer, bl.a lokalsamtal (SN) 95 teleoperatörsprefix lokalsamtal (SN) 3.2 Nummerplanens förutsättningar Teknisk bakgrund De många riktnummerområden som finns i Sverige har tillkommit på grund av de tekniska förutsättningar som fanns tidigare, då antalet nummer som kunde knytas till respektive lokalstation var begränsat. Fortfarande ligger i nätet abonnentnummerserierna uppdelade på olika telefonstationer. Då samtalet ska kopplas upp sker avläsning av de första siffrorna i numret varefter samtalet kopplas vidare antingen inom samma operatörs nät fram till den telefonstation som abonnentlinjen tillhör alternativt till annan operatörs nät. Analysförfarandet innebär att hela nummerblock om eller nummer måste tilldelas teleoperatörerna. Det ställer krav på att hela nummerserier finns lediga för nya operatörer och för utökad tilldelning till dem som i stor utsträckning belagt redan tilldelade block. Dessa villkor förändras då ny teknik införs i nätet som medför att varje nummer kan avläsas i sin helhet Tillgängligheten till nummerresurser Efter det att telemarknaden i Sverige öppnades för konkurrens genom telelagen (SFS 1993:597) den 1 juli 1993 och PTS övertog ansvaret för telefoninummerplanen från Telia AB (Telia), centraliserades också hanteringen av de olika abonnentnummerserierna efter att 6

8 ansvaret tidigare legat spritt i Telia/Televerket. Detta tidigare regionalt uppdelade ansvar för planen medför att beläggningen av abonnentnumren har skett efter olika principer i olika riktnummerområden. Beläggning av nummerserierna har kunnat ske utan enhetliga krav på nummerplanering. Kunderna har kunnat välja fritt bland numren på ett sätt som inte kan ges möjlighet till idag, då varje teleoperatör istället tilldelas nummerserier efter förväntat behov. För att säkerställa tillräcklig mängd lediga nummerserier till alla teleoperatörer fattade PTS beslut om nummerändringar i ett femtiotal riktnummerområden under Enligt konsultbolaget Ovum som i en studie för PTS har analyserat den nuvarande svenska nummerplanen, finns det tillräcklig mängd ledig kapacitet att tillgå för att möta framtida krav. De lediga numren kan dock fortfarande vara svåra att utnyttja på grund av den spridda beläggningen. Men bedömningen är att ytterligare nummerändringar inte ska behövas av kapacitetsskäl. 3.3 Nummerplanen och en telemarknad med konkurrens Grundläggande krav Vid arbetet med den svenska nummerplanen finns ett antal krav som måste tillgodoses: - Tillräcklig tillgång till nummerresurser. Planen skall alltid ge tillräcklig tillgång till nummerresurser. De lediga nummerserier som finns i den nuvarande planen kan anses ge tillräcklig långsiktig kapacitet. Dessutom medför införandet av nummerportabilitet att teleoperatörerna kan överta kunder utan att ta lediga nummer i anspråk. Trots detta är det viktigt att säkerställa att det alltid går att utvidga kapaciteten i den aktuella planen. Brist på nummerresurser hindrar marknaden för nya eller befintliga tjänster eller för tjänsteleverantörer och måste undvikas. - Användarvänlighet. Planen skall vara enkel att förstå och använda. Den skall minimera risken för felringningar och inte försvåra memorering av numren. Numren kan också ge användaren information om typ av tjänst och information om kostnadsnivå. Dessutom ska numren ge användarna lika information om typ 7

9 av tjänst från de olika tjänsteleverantörer och teleoperatörer som erbjuder samma tjänster. Telemarknadens nya förutsättningar bör tas i beaktande vad avser att användarna samtidigt kan ha olika abonnemang hos flera olika teleoperatörer för olika tjänster. Vid överväganden om nummerändringar så måste alltid tas i beaktande att de är kostsamma för abonnenterna. I framtiden kan förutses nya teletjänster och teknisk konvergens med fler valmöjligheter för användarna genom kombinationer av fast och mobil teknik. Att i nummerplanen ge förutsättningar för dessa nya tjänster främjar också användarvänlighet. - Flexibilitet. Nummerplanen måste kunna möta efterfrågan från ett antal olika teleoperatörer, samt möta teknikutvecklingen och utvecklingen av nya teletjänster. - Konkurrensneutralitet. Planen ska ge alla tjänsteleverantörer lika tillgång till nummerresurser och korta nummer. Den ska medge att nummertagning kan ske på ett likartat sätt för likartade tjänster hos alla konkurrerande tjänsteleverantörer och teleoperatörer. - Internationella krav. Planen ska uppfylla krav exempelvis i form av direktiv från EU, och bör också införliva harmoniseringsåtgärder som har allmänt stöd i andra länder. - Rimliga kostnader. Vid förändringar i planen ska de långsiktiga sociala och ekonomiska fördelarna för Sverige uppväga kostnaden för att införa förändringarna. Dessa sex huvudkrav kan stå i konflikt med varandra och måste vägas mot varandra vid beslut om förändringar. Främst måste ovanstående två första områden säkerställas, då det alltid måste finnas en tillräcklig mängd nummer förutom att olika användaraspekter alltid måste beaktas. I ett fortlöpande arbete med planens utveckling måste alla olika aspekter övervägas, med 8

10 problemformuleringar utifrån olika tekniska, marknadsmässiga och användarinriktade önskemål från alla dessa huvudområden Konkurrens- och användaraspekter Det ses ofta som en konkurrensfördel att Telia har tillgång till abonnentnummerserier med kortare nummerlängd för kunderna och där det också finns lediga nummer att erbjuda kunder. Detta kommer att förändras i framtiden med införandet av nummerportabilitet som medför att nummer som används med kortare nummerlängd kan överföras till nya operatörer. Dessutom kommer utredning att ske av förutsättningarna att tilldela nummerresurser i mindre enheter. Generella nummerändringar kan inte kortsiktigt motiveras enbart av konkurrensskäl på grund av de kostnader och de olägenheter de skulle innebära för användarna. Därutöver kan det från användarnas synvinkel vara önskvärt med enhetliga nummerlängder då telefonnumrens längd nu inte ger information om ett nummer är fullständigt, men det är inte heller av detta skäl lämpligt med omfattande nummerändringar. Som en del av den vidare utvecklingen av nummerplanen bör dock enhetligare nummerlängder eftersträvas. Som en första möjlighet till byte av operatör med bibehållande av numren innan nummerportabilitet är infört i nätet, kan hela nummerblock flyttas till en annan operatör. Detta gäller nummerserier med befintliga nummerlängder och förutsätter att alla abonnentnummer i en nummerserie om 1000 eller nummer flyttas. För användarna har den geografiska informationen i ett telefonnummer haft och har fortfarande stor betydelse. Vilket riktnummerområde ett telefonnummer tillhör ger ofta information om var personen man söker befinner sig och information om kostnadsnivå för samtalet. Efter införande av vidarekopplingstjänsten har den geografiska informationen i viss mån minskat i betydelse. Även inom ett riktnummerområde kan abonnentnumret ge geografisk information i och med anknytningen till olika lokalstationer i Telias nät, men detta har ändrats alltmer, bland annat i samband med att fler operatörer kommit in på marknaden. Med införandet av nya tekniska funktioner, såsom geografisk portabilitet, kommer denna geografiska koppling att försvinna. På 9

11 den konkurrensutsatta svenska marknaden är det redan idag så att det inte heller finns några krav på koppling mellan riktnummer och taxor. 4 Överväganden om utvecklingen av den svenska nummerplanen 4.1 Telemarknadens utveckling och nummerplanen Telekommunikationer genomgår en ständig utveckling med ny teknik som ger större kapacitet i överföringarna både i de fasta och mobila näten, som nuvarande exempel med ATM (Asynchronous Transfer Mode), liksom i framtiden UMTS (Universal Mobile Telecommunications Systems). Dessutom pågår nu en förändring genom att traditionella taltelefonitjänster kan förmedlas via Internetprotokoll, s.k. IP-nät. Vid det långsiktiga arbetet med nummerplanen kan förutses att teknikutvecklingen kommer att fortsätta på detta sätt med de möjligheter som därmed ges för att skapa mängder av nya tjänster. Utvecklingen går mycket fort och hur de olika adresseringsformer som finns i olika nätlösningar kan komma att konvergera är svårt att förutsäga, även vad gäller en närmare framtid. Diskussioner pågår internationellt kring hur olika nummer- och adresseringsformer i nuvarande planer ska hanteras och hur de eventuellt kan samverka. I den konvergens som kommer att äga rum är det inte otänkbart att helt nya former av adressering kommer att utvecklas. Vidare kan i den närmare framtiden förutses en tillväxt av bland annat telefonitjänster via IP-nät och ett antal nya tjänster som möjliggörs genom utvecklingen av ny teknik. Det är dock ännu oklart om särskilda nummer ur nummerplanen kommer att behövas för dessa ändamål. Hur många teleoperatörer som på sikt kan väntas på marknaden är också svårbedömt, och om de kommer att satsa på olika tjänster eller om de kommer att erbjuda många likartade tjänster. Den framtida telemarknadens utveckling avseende antalet operatörer och vilka teletjänster de 10

12 kommer att satsa på är av stor betydelse för att kunna fastställa vilka krav som kommer att ställas på nummerplanen. Tillräcklig nummerkapacitet måste alltid finnas i de olika serierna. Det kan bättre tillgodoses om planen inte låses upp i olika delar genom att alltför många olika serier särskiljs för olika tjänster. Vidare kommer nummerportabilitet för olika teletjänster att samverka med hur nummerplanen kan utvecklas, både vad gäller teleoperatörsportabilitet liksom geografisk nummerportabilitet och teletjänsteportabilitet. En utveckling av teletjänsterna sker vad gäller konvergens mellan fasta och mobila tjänster, vilket ger ökade möjligheter till effektiv konkurrens mellan fastnäts- och mobilnätsoperatörer. Användandet av telefonnumren kommer i och med denna konvergens att förändras så att den geografiska informationen försvinner alltmer, vilket också ställer krav på förändringar av nummerplanen. Det är viktigt att nummerplanen är tillräckligt flexibel för att kunna möta den snabba utvecklingen inom telekommunikationsområdet. 4.2 Ett långsiktigt mål för den framtida svenska nummerplanen En sluten icke begränsande nummerplan Det finns inte av nummerkapacitetsskäl behov av att på kort sikt genomföra större strukturella förändringar av den svenska nummerplanen för telefoni. Att genomföra större förändringar på kort sikt av andra skäl än akut brist på nummerkapacitet bedömer PTS som olämpligt, eftersom varje förändring medför olägenheter och kostnader för användarna genom nummerändringar. Strukturen på nummerplanen, som den är idag, bör således inte förändras i nuläget. Nuvarande nummerplan har dock en del brister, genom att den bl.a. begränsar möjligheter till tjänsteutveckling och full nummerportabilitet t.ex. mellan en fast telefonitjänst och en mobiltelefonitjänst. Enligt PTS uppfattning finns det därför anledning att sätta upp ett långsiktigt mål för nummerplanen. För att inte försvåra möjligheter att nå målet bör varje mindre förändring av planen ske så att inte det långsiktiga målet äventyras. Planen ska ge alla tjänsteleverantörer lika 11

13 tillgång till nummer och korta nummer. Den ska medge att nummertagning kan ske på ett likartat sätt för likartade tjänster hos alla konkurrerande tjänsteleverantörer och teleoperatörer. Det långsiktiga målet för den svenska nummerplanen för telefoni bör enligt PTS vara en sluten icke begränsande plan där fasta, mobila och personliga nummer blandas. Denna uppfattning stöds av de teleoperatörer som deltagit i arbetet. Målet utgörs av en nummerplan utan geografisk indelning av numren. Nummerserier i en del av nummerplanen kan därmed användas för telefonitjänst såväl inom fasta telenät som mobiltelenät och i olika kombinerade nätlösningar. Det är inte idag möjligt att uttala sig om inom vilken tidsram som det långsiktiga målet kan uppnås. Operatörernas bedömningar varierar från fem till femton år. Det vidare, mer detaljinriktade utredningsarbetet får utvisa hur fort det kan gå. Förändringstakten bör styras av behov och förutsättningar, bl.a. tekniska och ekonomiska. PTS bedömer således att det inte i nuläget är ändamålsenligt att fastslå vid vilken tidpunkt målet kan uppnås. Nummerplanen kan, när den geografiska begränsningen i numren tas bort, möjliggöra en utveckling av nya teletjänster som utnyttjar olika fasta och mobila nätlösningar. Vidare skulle landsomfattande geografisk portabilitet och nummerportabilitet mellan teletjänster bli möjliga att genomföra. Utrymme skulle finnas att utveckla tjänster för telefoni som ger större rörelsefrihet och nya möjligheter för användarna. Samtidigt skapas bättre möjligheter för konkurrens mellan den traditionella fasta telefonin och mobiltelefonin. Samtidigt ska utrymme ges i andra delar av nummerplanen för teletjänster som behöver särskiljas. Dessa kan vara tjänster som finns redan idag som korta nummer, exempelvis samhällsåtaganden inom handikappområdet och nödnummer 112, eller frisamtalstjänster och betalteletjänster som utmärks av speciella nummerserier. Dessutom kommer nummerserier behöva reserveras för framtida utveckling av nya tjänster. Målet om en sluten, icke begränsande nummerplan och olika sätt att införa full nummertagning ska analyseras vidare av PTS. Vissa NDC kan behöva nummerändras för att planen ska få en klarare struktur i framtiden, eftersom NDC för geografiska nummer tillsammans med NDC för 12

14 mobilteletjänster nu innefattar serier från 1 till 9. I den svenska nummerplanen finns därför brist på lediga siffror för nya tjänster som kan ge signifikant information till användarna. Det kan också finnas ett behov av kortare nummer för vissa tjänster, vilket den svenska planen har brist på. Nya, ännu okända tjänster kan vara lämpliga att adressera i nummerplanen och behöva särskiljas. Vikten av att ge viss information i numren finns bland annat för tjänster som betalteletjänster och vissa korta nummer. Det måste klarläggas i vilken utsträckning det är lämpligt att genomföra nummerändringar för att frigöra nummer för specifika tjänster Istället för riktnummer Ett antal möjliga vägar mot den slutna, icke begränsande nummerplanen ska utvärderas i det kommande arbetet. Däribland finns alternativet att först nummerändra hela planen till en sluten plan. Dessutom bör en analys göras om nummerlängderna bör vara lika i de delar av planen som gäller framtida teletjänster. Det som särskilt behöver analyseras är nummerlängderna för nuvarande geografiska nummer. Vidare utredning ska ske av de nummerändringar som behövs vid en eventuell övergång till enhetliga nummerlängder i samband med fullständig nummertagning. Nummertagning i en sluten plan kan ske genom att man alltid slår hela numret (NDC samt SN), med bibehållande av den inledande siffran 0. Denna nummertagningsprincip tillämpas redan nu i de mobila näten. Därmed skulle alla serier som inleds med siffrorna 1 till 9 bli lediga, dvs. de nummer som tidigare utgjort abonnentnummer, förutom de korta nummer som skulle kvarstå, t.ex. 118-serien. En sådan förändring i planen medför inte omfattande nummerändringsarbete i förväg, och kräver inte heller alltför omfattande informationsinsatser. Alternativt kan en sluten nummerplan istället införas genom att den inledande siffran 0 tas bort. Nummertagning skulle då alltid ske med någon av siffrorna 1 till 9 först, medan 0-serien skulle bli ledig. I och med en sådan övergång till en sluten plan så uppstår behov av ett antal nummerändringar för att inte krockar ska uppstå t.ex. mellan korta nummer och tidigare riktnummerområden. Exempelvis skulle samtal till abonnenter inom tidigare riktnummerområde 13

15 011 krocka med korta nummer i 11-serien, t.ex. 112, om inte nummerändringar gjordes gällande detta riktnummerområde före en övergång till en sluten plan. För övrigt diskuteras ett gradvist införande av den slutna, icke begränsande nummerplanen enligt det första alternativet ovan. Detta av skälet att olika operatörer har olika förutsättningar avseende tidpunkt för att ändra den geografiska betydelsen av numren som finns idag. Detta är bl.a. beroende av de olika nätens uppbyggnad och vilka krav som ställs på förändringar i bl.a. olika stödsystem. Tidsramarna för övergång till en sluten plan berörs också av att olika system i samhället är uppbyggda efter indelningen av riktnummerområden, vilket också kan gälla andra system än de som är nödvändiga för teletrafiken, t.ex. olika företags kundregister. Många länder har gjort större nummerändringar medan den svenska nummerplanen är i stort oförändrad. Eftersom telemarknadens utveckling är oklar så medför stora nummerändringar inga garantier för att utvecklingen inte snart kommer att medföra andra behov av nummerresurser. Därför bör den nuvarande planen behållas på kortare sikt för att planerna i ett mer långsiktigt arbete ska kunna fastställas. Därför är det inte lämpligt att redan nu fastställa på vilket sätt det långsiktiga målet ska nås och vilka nummer som kan bli aktuella för nummerändring Nackdelar med ett förslag om färre riktnummerområden PTS har undersökt möjligheten att behålla en öppen plan men med ett mindre antal riktnummerområden, t.ex. ett för varje första siffra i NDC. Detta förordas dock inte, eftersom en sammanslagning till exempelvis åtta riktnummerområden, med riktnummer 01, 02 osv., har stora nackdelar i och med att det medför nummerändringar för många abonnenter. Inte heller erhålls samma fördelar som vid en sluten, icke begränsande nummerplan vad avser geografisk portabilitet eller samma möjligheter till tjänsteutveckling och nummerportabilitet mellan teletjänster. Nackdelarna med att gå över till en öppen plan med dessa riktnummer kan beskrivas med de nummerändringar som krävs vid sammanslagningar till riktnummer 03 och 04 som exempel. Abonnentnummer som börjar med 1 inom Göteborgs riktnummerområde 031 skulle behöva nummerändras för att inte krocka med samtal till 112, 118-serien osv. Likaså skulle alla 14

16 abonnenter i Malmö, som nu har riktnummer 040, behöva nummerändra då annars lokalsamtal inom det nya området 04 skulle börja på 01, 02 osv, vilket också skulle motsvara samtal till andra riktnummerområden 01, 02 osv. Många abonnenter med telefonnummer i andra serier och andra riktnummerområden skulle också behöva nummerändra av liknande orsaker. En ändring till färre riktnummerområden skulle ge begränsade fördelar i form av viss utökad geografisk nummerportabilitet, till kostnader av omfattande nummerändringar och utan garanti för att inte nya stora nummerändringar skulle behöva genomföras igen inom kort tid Telefonnummer och taxeinformation Önskemål om en indelning i färre riktnummerområden brukar ofta motiveras med att teletaxorna skulle bli lägre inom vissa områden. Det finns dock idag ingenting som tvingar operatörerna att koppla taxor till riktnummerindelning. Vissa teleoperatörer tillämpar redan idag andra principer för taxorna. Nummerplanen anger hur nummertagning ska ske, men begränsar inte teletaxorna, vilka istället ska tas fram av en marknad i konkurrens. Det medför i sin tur att numren inte längre kan innehålla den prisinformation som funnits tidigare, då endast en teleoperatör fanns i landet. Teleoperatörerna vill ha största möjliga flexibilitet vad gäller att sätta taxor. Det innefattar möjligheten att definiera lokala avgiftsområden på det sätt som de anser bäst för att få en konkurrensfördel. På kort sikt ger den geografiska uppdelningen i riktnummerområden ännu möjligheter att definiera lokala taxeområden med hjälp av nummerplanen. På lång sikt innebär utvecklingen på telemarknaden, med många olika operatörer kombinerat med mängden nya fasta och mobila tjänster, att nya metoder behövs för att informera om samtalskostnader. 4.3 Arbete med nummerplanen Planeringsarbete 15

17 I det kommande arbetet med utvecklingen av nummerplanen kan förutses ett omfattande planeringsarbete, där operatörer och representanter för olika användare kommer att beröras bland annat i form av remissarbete och marknadsstudier. Behov av nya nummerresurser på kort och lång sikt påverkar planeringsarbetet. Olika användargrupper kan som exempel ha önskemål om särskilda nummer, men de önskemål som ställs på planen går inte alltid att uppfylla. Exempelvis kan nämnas företagsnummer, där olika företag önskar egna signifikanta nummerserier. Detta kan vara svårt att tillgodose med lätt igenkännliga nummer då det tar mycket utrymme ur nummerplanen, medan syftet med speciella nummerserier försvinner om numren blir långa med de karakteristiska siffrorna på lägre nivå i numret. Tidsaspekter och vilka steg som är lämpliga i förändringarna av planen ska utredas för att förebygga onödiga nummerändringar. En granskning av målet och de olika etapperna i planerna bör göras med vissa intervall. Då planer tas fram för övergripande nummerändringar bör hänsyn tas till erfarenheter från större nummerändringar som har gjorts tidigare, t.ex. den ändring av 07-serien inom stor- Stockholmsområdet som genomfördes av dåvarande Televerket. Vidare kan diskussion ske kring erfarenheter från andra länder som genomfört större nummerändringar. Före beslut om nummerändring ska konsekvenserna för användare och operatörer analyseras. I planeringen behöver tidsramarna för förändringarna övervägas, där kostnaderna för användare, teleoperatörer och tjänsteleverantörer ska vara motiverade utifrån de möjligheter en ny indelning av nummerplanen ger. För många abonnenter är kostnaderna stora vid nummerändringar, varför många förväntar sig högst en nummerändring inom loppet av ett antal år, om nödvändigt, istället för flera som följer på varandra. Det bör eftersträvas att högst en nummerändring per användare behövs för att nå det långsiktiga målet, en sluten icke begränsande nummerplan. Dessa önskemål är av stor betydelse, även om föränderligheten på telemarknaden medför att enskilda användare aldrig kan ges några garantier att nummerändringar inte kommer att behövas. 16

18 17

19 4.3.2 Informationsinsatser Nummerändringarna ska föregås av informationsinsatser i god tid för att minimera riskerna för felringning. Nummerändringarna bör vara enkla att förmedla till användarna och om möjligt genomföras med en parallellkopplingsperiod, då både det gamla och det nya numret kan användas. Tidsramarna för nummerändringarna bör ge användare och operatörer utrymme för planering. Publicering ska göras av beslut om nummerändringar, dessutom bör målsättning om långsiktiga förändringar i nummerplanen offentliggöras. Hur information till användarna om samtalskostnader ska kunna tillhandahållas i framtiden behöver studeras, eftersom nummerplanen inte kan ge informationen och nya metoder kan behövas som alternativ. I arbetet med planen måste hänsyn tas till den information som ännu finns i numren och när den inte längre behövs. Vid införande av en sluten, icke begränsande nummerplan går denna information förlorad och kan inte återupptas. Om förändringarna bör göras i ett större steg eller som långsamma förändringar ska undersökas. Användarna bör involveras i utvärderingen av de olika stegen för att få de bästa lösningarna och för att skapa förståelse för nödvändiga förändringar Tilldelning av nummer i framtiden Kännedom om mängden teleoperatörer på en framtida telemarknad är viktig för att det ska vara möjligt att avgöra vilket behov som finns av ledig nummerkapacitet. I framtiden bör mindre enheter av nummerresurserna kunna tilldelas varje operatör. Utredning av eventuell tilldelning ur vissa serier av nummer direkt till abonnenter kommer att göras i samband med att ny teknik ger dessa möjligheter. Dessa rutiner kan komma att tas fram för tilldelning av viss nummerkapacitet efter det att nya funktioner som nummerportabilitet har införts. Central tilldelning av enskilda nummer kan bli möjlig. I och med detta ska det undersökas om användarna kan tilldelas nummer från en central instans för att sedan anlita en tjänsteleverantör eller om tjänsteleverantörer bör ha fortsatt tillgång till en viss mängd nummer. En översyn ska göras om det är lämpligt att ta ut 18

20 avgifter för tilldelade nummer och på vilket sätt detta skulle kunna bidra till ett effektivare utnyttjande av nummerresurserna. Begrepp och förkortningar NDC SN Nummerportabilitet National Destination Code, de första siffror som anger t.ex. tjänst eller geografiskt område i nationella nummerplaner. Subscriber Number, abonnentnummer. t.ex: ; NDC är här 8 och SN är här ; NDC är här 70 och SN är här Teleoperatörsportabilitet medför att abonnenter kommer att kunna behålla sitt telefonnummer vid byte av teleoperatör. Teletjänsteportabilitet möjliggör flytt av telefonnummer mellan olika teletjänster. Geografisk nummerportabilitet medför att telefonnummer kan flyttas t.ex. vid byte av bostad. Icke begränsande plan s.k. ostrukturerad plan där samma nummerserier kan användas i olika sorters nät (t.ex. i fasta och mobila nät) och/eller till olika tjänster. Sluten nummerplan Öppen nummerplan Fullständig nummertagning, dvs. utan lokal nummertagning, t.ex. 0 NDC SN (används nu i mobilnäten) eller NDC SN. En nummerplan där landet är uppdelat i olika geografiska områden (riktnummerområden). Nummertagning med enbart abonnentnummer inom varje område (Sverige har en öppen plan i det fasta telenätet). 19

Fragmentering av nummerplanen 2007-10-25. Netlight Consulting AB

Fragmentering av nummerplanen 2007-10-25. Netlight Consulting AB Fragmentering av nummerplanen 2007-10-25 1 Uppdraget från PTS Fokus i fragmentering av nummerplanen Långsiktiga frågeställningar kring nummerplanens framtid Specifika frågeställningar från PTS Orsak och

Läs mer

BESLUT. Ändring av den svenska nummerplanen för telefoni (E.164) avseende flytt av massanropstjänsten från NDC 1 718 till NDC 963.

BESLUT. Ändring av den svenska nummerplanen för telefoni (E.164) avseende flytt av massanropstjänsten från NDC 1 718 till NDC 963. BESLUT HANDLÄGGARE, AVDELNING, TELEFON, E-POST Pamela Davidsson Teleavdelningen +46 8 678 5593 Pamela.Davidsson@pts.se DATUM VÅR REFERENS 2002-09-06 Dnr 02-8434 enligt sändlista Part Telia AB, 123 86 FARSTA

Läs mer

070 0XXXXXX, 076 0XXXXXX, 076 9XXXXXX Samtliga med 0+9 siffrors nummerlängd vilket ger 3 miljoner nummer

070 0XXXXXX, 076 0XXXXXX, 076 9XXXXXX Samtliga med 0+9 siffrors nummerlängd vilket ger 3 miljoner nummer BESLUT HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Ann-Charlotte Bejerskog Nätsäkerhetsavdelningen + 46 8 678 55 37 ann-charlotte.bejerskog@pts.se DATUM VÅR REFERENS 29 oktober 2007 dnr 07-11203-9 Saken

Läs mer

Nätinterna nummer och nummer för SMS-tjänster

Nätinterna nummer och nummer för SMS-tjänster REMISS HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Pamela Davidsson Teleavdelningen 08 678 55 93 pamela.davidsson@pts.se DATUM VÅR REFERENS 11 april 2003 02-13500 Nätinterna nummer och nummer för SMS-tjänster

Läs mer

Sammanställning av svensk nummerplan för telefoni 2010-08-19

Sammanställning av svensk nummerplan för telefoni 2010-08-19 Sammanställning av svensk nummerplan för telefoni 2010-08-19 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2 INLEDNING...1 1 TERMER...1 2 STRUKTUR PÅ DET INTERNATIONELLA E.164 NUMRET...6 3 STANDARDER...7

Läs mer

Remiss angående PTS förslag på framtida förändring av telefoninummerplanen

Remiss angående PTS förslag på framtida förändring av telefoninummerplanen Post- och telestyrelsen Bo Martinsson Public Sidnr 1 (9) Handläggare Per Hemrin per.hemrin@teliasonera.com Tel: 08-504 522 47 Ert datum Tillhör objekt Er referens bo.martinsson@pts.se 2010-09-29 10-8918

Läs mer

Rapportnummer PTS-ER-2016:15. Datum Mobilnummerstrategi

Rapportnummer PTS-ER-2016:15. Datum Mobilnummerstrategi Rapportnummer PTS-ER-2016:15 Datum 2016-04-07 Mobilnummerstrategi Rapportnummer PTS-ER-2016:15 Diarienummer 15-11341 ISSN 1650-9862 Författare Susanne Chennell samt medarbetare på PTS enhet för nummer

Läs mer

Svar på remiss om ändring av nummerplanen

Svar på remiss om ändring av nummerplanen Post- och tleestyrelsen Endast via e-post Kista 2010-11-39 Svar på remiss om ändring av nummerplanen (Tele2) ha erbjudits möjlighet att kommentera PTS rapport PTS-ER-2010:20 Behov av en framtidsinriktad

Läs mer

2011-10-24 1(6) Datum: Torsdagen den 13 oktober 2011, kl. 09:30-12.00 Plats: PTS lokaler, Valhallavägen 117

2011-10-24 1(6) Datum: Torsdagen den 13 oktober 2011, kl. 09:30-12.00 Plats: PTS lokaler, Valhallavägen 117 9 Datum Vår referens Sida 2011-10-24 1(6) Minnesanteckningar från Nummerforum Datum: Torsdagen den 13 oktober 2011, kl. 09:30-12.00 Plats: PTS lokaler, Valhallavägen 117 Bilaga 1 Framtida telefoninummerplanen

Läs mer

Telefonnummer på framtida marknader

Telefonnummer på framtida marknader DATUM Rapportnummer 31 januari 2002 PTS-ER-2002:1 ISSN 1650-9862 Telefonnummer på framtida marknader 1 Innehållsförteckning Begrepp och termer Sammanfattning 1 Inledning... 7 1.1 Bakgrund... 7 1.2 Syfte

Läs mer

Beslut om ändring av telefoninummerplanen

Beslut om ändring av telefoninummerplanen BESLUT 1(5) Datum Vår referens 2016-02-16 Dnr: 15-10583 Nätsäkerhetsavdelningen Beslut om ändring av telefoninummerplanen Saken Ändring av den svenska nummerplanen för telefoni (E.164) avseende 071 0-

Läs mer

Advokatfirma Linse&Wirgin, på uppdrag av Teledigit Scandinavia AB och

Advokatfirma Linse&Wirgin, på uppdrag av Teledigit Scandinavia AB och BESLUT HANDLÄGGARE, AVDELNING, TELEFON, E-POST Bo Martinsson Teleavdelningen +46 8 678 5653 Bo.Martinsson@pts.se DATUM VÅR REFERENS 2002-04-23 Dnr 02-2885 Enligt sändlista Saken Ändring av den svenska

Läs mer

Förslag till beslut om ändring av telefoninummerplanen

Förslag till beslut om ändring av telefoninummerplanen Förslag till BESLUT 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga 2013-12-03 Dnr: 13 11805 Nätsäkerhetsavdelningen Ann-Charlotte Bejerskog 08-678 55 37 Ann-charlotte.bejerskog@pts.se Förslag till beslut om ändring

Läs mer

Thomas Floreteng Konsult Elektronisk kommunikation Mjölnare Grips väg 17 136 47 HANINGE thomas@floreteng.se

Thomas Floreteng Konsult Elektronisk kommunikation Mjölnare Grips väg 17 136 47 HANINGE thomas@floreteng.se Sida 1 av 5 Thomas Floreteng Konsult Elektronisk kommunikation Mjölnare Grips väg 17 136 47 HANINGE thomas@floreteng.se Yttrande PTS Att. Bo Martinsson Box 5398 102 49 STOCKHOLM 2010-11-07 Remissyttrande

Läs mer

Hantering av nummerserierna 71xxx och 72xxx för SMS-innehållstjänster

Hantering av nummerserierna 71xxx och 72xxx för SMS-innehållstjänster PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2013-11-22 Dnr: 13-11551 1(5) Nätsäkerhetsavdelningen Susanne Chennell 08 678 55 73 susanne.chennell@pts.se Hantering av nummerserierna 71xxx och 72xxx för SMS-innehållstjänster

Läs mer

Ändring av telefoninummerplanen

Ändring av telefoninummerplanen BESLUT 1(8) Datum Vår referens Aktbilaga 2013-03-18 Dnr: 12-10625 Nätsäkerhetsavdelningen Susanne Chennell 08-6785573 susanne.chennell@pts.se Ändring av telefoninummerplanen Saken Ändring av den svenska

Läs mer

Hantering av nummerserierna 71xxx och 72xxx för SMS-innehållstjänster

Hantering av nummerserierna 71xxx och 72xxx för SMS-innehållstjänster PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2013-11-22 Dnr: 13-11551 1(6) Nätsäkerhetsavdelningen Susanne Chennell 08 678 55 73 susanne.chennell@pts.se Hantering av nummerserierna 71xxx och 72xxx för SMS-innehållstjänster

Läs mer

Nummerserie Lediga Vilande Återlämnade 070 (1994/2007) 10 000 200 108 200

Nummerserie Lediga Vilande Återlämnade 070 (1994/2007) 10 000 200 108 200 PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2015-12-15 Dnr: 15-11341 1(11) Nätsäkerhetsavdelningen Susanne Chennell 08 678 55 73 susanne.chennell@pts.se Mobilnummerstrategi 1.1 Bakgrund PTS fastställde den 25 november

Läs mer

Nummerplanstrategi. Nummerforum den 21 oktober 2013 Bo Martinsson. Post- och telestyrelsen

Nummerplanstrategi. Nummerforum den 21 oktober 2013 Bo Martinsson. Post- och telestyrelsen Nummerplanstrategi Nummerforum den 21 oktober 2013 Bo Martinsson Post- och telestyrelsen Vad som tas upp Arbetet hittills. Varför vi behöver förändra nummerplanen. Var vi är nu. Vad som händer framöver.

Läs mer

Föreläggande enligt 60 första stycket telelagen (1993:597)

Föreläggande enligt 60 första stycket telelagen (1993:597) FÖRELÄGGANDE DATUM VÅR REFERENS 17 januari 2003 02-12813 HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS Bo Martinsson Teleavdelningen +46 8 678 5653 Bo.martinsson@pts.se TeliaSonera

Läs mer

Strategi för telefoninummerplanen

Strategi för telefoninummerplanen Strategi för telefoninummerplanen MX-ONE Seminarium den 12 maj 2014 Bo Martinsson Post- och telestyrelsen Innehållet i presentationen Telefoninummerplanens plats i adresseringsdjungeln. Den långa färden

Läs mer

Strategi för telefoninummerplanen

Strategi för telefoninummerplanen Rapportnummer PTS-ER-2014:19 Datum 2014-04-23 Strategi för telefoninummerplanen På lång sikt samt förändringar på kort sikt På lång sikt samt förändringar på kort sikt Rapportnummer PTS-ER-2014:19 Diarienummer

Läs mer

3. PTS beslutar att 116 112 undantas från tilldelning. 4. PTS beslutar att 116 200-116 999 reserveras för framtida bruk.

3. PTS beslutar att 116 112 undantas från tilldelning. 4. PTS beslutar att 116 200-116 999 reserveras för framtida bruk. BESLUT ER REFERENS HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Bo Martinsson Nätsäkerhetsavdelningen + 46 8 678 5653 Bo.martinsson@pts.se DATUM VÅR REFERENS 7 december 2007 07-12807 Saken Ändring av

Läs mer

3. PTS beslutar att 1179 reserveras för framtida bruk.

3. PTS beslutar att 1179 reserveras för framtida bruk. BESLUT ER REFERENS HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Susanne Lindström-Chennell Avdelningen för marknadsfrågor + 46 8 678 55 73 susanne.lindstrom-chennell@pts.se DATUM VÅR REFERENS 28 oktober

Läs mer

Beslut om ändring av telefoninummerplanen

Beslut om ändring av telefoninummerplanen BESLUT 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga 2014-04-07 Dnr: 13 11805 13 Nätsäkerhetsavdelningen Ann-Charlotte Bejerskog 08 678 55 73 Ann-charlotte.bejerskog@pts.se Beslut om ändring av telefoninummerplanen

Läs mer

Denna rapport är utförd på uppdrag av Post- och telestyrelsen.

Denna rapport är utförd på uppdrag av Post- och telestyrelsen. November år 2001 Denna rapport är utförd på uppdrag av Post- och telestyrelsen. Rapporten har utförts av: Jörgen Ahlström HiQ Data AB Tel: 08-588 900 00 Peter Händig HiQ Data AB Tel: 08-588 900 00 Annika

Läs mer

IP-telefoni Regulatoriska frågor

IP-telefoni Regulatoriska frågor Regulatoriska frågor Martin Sjöberg Verksjurist martin.sjoberg@pts.se Klicka häroch förtelestyrelsens roll PostGenom reglering, tillståndsgivning, tillsyn, tvistlösning, beslutsfattande och informationsinsatser

Läs mer

Behov av en framtidsinriktad telefoninummerplan

Behov av en framtidsinriktad telefoninummerplan Rapportnummer PTS-ER-2010:20 Datum 2010-09-29 Behov av en framtidsinriktad telefoninummerplan 6 olika förändringsalternativ Det fortsatta arbetet 6 olika förändringsalternativ Det fortsatta arbetet Rapportnummer

Läs mer

PROMEMORIA. Datum: torsdag den 11 oktober 2012, kl. 9.30 12.00 Plats: PTS lokaler, Valhallavägen 117

PROMEMORIA. Datum: torsdag den 11 oktober 2012, kl. 9.30 12.00 Plats: PTS lokaler, Valhallavägen 117 PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2012-10-24 Dnr: 1(7) Minnesanteckningar från Nummerforum Datum: torsdag den 11 oktober 2012, kl. 9.30 12.00 Plats: PTS lokaler, Valhallavägen 117 Bilaga 1 - En modern

Läs mer

Post- och telestyrelsens författningssamling

Post- och telestyrelsens författningssamling Post- och telestyrelsens författningssamling Utgivare: Eva Hallén, Post- och telestyrelsen, Box 5398, 102 49 Stockholm ISSN 1400-187X Föreskrifter om ändring i Post- och telestyrelsens föreskrifter och

Läs mer

Förändringar i nya LEK

Förändringar i nya LEK Förändringar i nya LEK Informationsmöte 6 september 2011 Staffan Lindmark Bo Martinsson Nätsäkerhetsavdelningen Vi kommer att beskriva förändringar inom följande områden Driftssäkerhet och informationssäkerhet.

Läs mer

Föreskrift om numrering i ett allmänt telefonnät

Föreskrift om numrering i ett allmänt telefonnät 1 (16) Föreskrift om numrering i ett allmänt telefonnät Utfärdad i Helsingfors den 8 december 2014 Kommunikationsverket har med stöd av 98 99, 104 105, 244 och 278 i informationssamhällsbalken av den 7

Läs mer

Agenda Inledning 2. Summering av rapporten 3. Diskussion 4. Vidare arbete, upplägg 5. Nästa möte

Agenda Inledning 2. Summering av rapporten 3. Diskussion 4. Vidare arbete, upplägg 5. Nästa möte Agenda 20061116 1. Inledning 2. Summering av rapporten 3. Diskussion 4. Vidare arbete, upplägg 5. Nästa möte Framtidens 90-serie några frågeställningar Vilka tjänster ska 90-serien användas till? Ska nuvarande

Läs mer

Hantering av nummerserierna 71xxx och 72xxx för SMSinnehållstjänster

Hantering av nummerserierna 71xxx och 72xxx för SMSinnehållstjänster Post- och telestyrelsen Susanne Chennell Sidnr 1 (5) Handläggare Per Hemrin per.hemrin@teliasonera.com Tel: 08-504 522 47 Ert datum Tillhör objekt Er referens 2013-11-22 13-11551 Hantering av nummerserierna

Läs mer

Alla hälsades välkomna och en kort presentationsrunda följde. Genomgång av agendan. Två punkter anmäldes till övriga frågor.

Alla hälsades välkomna och en kort presentationsrunda följde. Genomgång av agendan. Två punkter anmäldes till övriga frågor. Datum Sida 2014-11-19 1(6) Nätsäkerhetsavdelningen Gudrun Thelander 08-678 57 85 gudrun.thelander@pts.se Minnesanteckningar Nummerforum 20 oktober 2014 kl. 13-16 Datum: Måndagen den 20 oktober 2014 kl.

Läs mer

Klicka här för att ändra

Klicka här för att ändra Klicka här för att ändra Post- och telestyrelsen Klicka här för att ändra format på bakgrundstexten Per Bergstrand Nivå två verksjurist Nivå tre per.bergstrand@pts.se Nivå fyra» Nivå fem Lag Bakgrund till

Läs mer

Datum: Torsdag den 14 oktober 2004 Plats: PTS, Birger Jarlsgatan 16, Stockholm Deltagarlista: Se bilaga 1

Datum: Torsdag den 14 oktober 2004 Plats: PTS, Birger Jarlsgatan 16, Stockholm Deltagarlista: Se bilaga 1 PROMEMORIA 1(5) Minnesanteckningar Nummerforum Datum: Torsdag den 14 oktober 2004 Plats: PTS, Birger Jarlsgatan 16, Stockholm Deltagarlista: Se bilaga 1 1. Mötets öppnande Bo Martinsson hälsade deltagarna

Läs mer

För att underlätta läsningen har tillämplig lagtext i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK) bifogats sist i dokumentet.

För att underlätta läsningen har tillämplig lagtext i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK) bifogats sist i dokumentet. 1(5) Frågor och svar om spärrtjänster - information till teleoperatörer Sedan reglerna om nummerspärr och kreditspärr började gälla den 1 juli 2008 har PTS tagit emot ett antal frågor från operatörer om

Läs mer

Nummerplanen för telefoni. Diskussion kring beskrivning och dokumentation av den svenska nummerplanen

Nummerplanen för telefoni. Diskussion kring beskrivning och dokumentation av den svenska nummerplanen Nummerplanen för telefoni Diskussion kring beskrivning och dokumentation av den svenska nummerplanen 2005-10 10-27 1 Den svenska nummerplanen för telefoni 1. Vad är den svenska nummerplanen för telefoni

Läs mer

BILAGA A4: TEKNIK. 2.1 Trafikriktning TeliaSoneras Telenät mot Operatörens Telenät

BILAGA A4: TEKNIK. 2.1 Trafikriktning TeliaSoneras Telenät mot Operatörens Telenät BILAGA A4: TEKNIK 1 Nätplanering Parterna skall vid regelbundet återkommande samtrafikmöten informera varandra om kortsiktiga och långsiktiga planer för: Inrättande eller avveckling av anslutningspunkter

Läs mer

BILAGA A8: TRAFIKTJÄNSTER

BILAGA A8: TRAFIKTJÄNSTER BILAGA A8: TRAFIKTJÄNSTER 1 Allmänt Parterna tillhandahåller Trafiktjänster mot den ersättning och enligt de villkor som anges nedan, och de villkor som respektive Part anger i bilaga till Avtalet. Priser

Läs mer

Föreläggandet gäller omedelbart enligt 64 telelagen. ---

Föreläggandet gäller omedelbart enligt 64 telelagen. --- FÖRELÄGGANDE HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST My Bergdahl Rättsavdelningen 08-678 57 23 my.bergdahl@pts.se DATUM VÅR REFERENS 26 juni 2003 03-1862 Callmedia Telecom CMT AB Box 239 201 22 Malmö

Läs mer

Motivering till och tillämpning av föreskrift 32. Om numrering i ett allmänt telefonnät

Motivering till och tillämpning av föreskrift 32. Om numrering i ett allmänt telefonnät MPS 32 8.12.2014 Motivering till och tillämpning av föreskrift 32 Om numrering i ett allmänt telefonnät MPS 32 INNEHÅLL AVDELNING A CENTRALA ÄNDRINGAR OCH ÄNDRINGSHISTORIK... 3 1 ÄNDRINGAR... 3 2 ÄNDRINGSHISTORIK

Läs mer

BILAGA A8: TRAFIKTJÄNSTER

BILAGA A8: TRAFIKTJÄNSTER BILAGA A8: TRAFIKTJÄNSTER 1 Allmänt Parterna tillhandahåller Trafiktjänster mot den ersättning och enligt de villkor som anges nedan, och de villkor som respektive Part anger i bilaga till Avtalet. Priser

Läs mer

Rapport. Användande av 90-serien och 078-serien i den svenska nummerplanen för telefoni. Stockholm 2005-12-16

Rapport. Användande av 90-serien och 078-serien i den svenska nummerplanen för telefoni. Stockholm 2005-12-16 Rapport Användande av 90-serien och 078-serien i den svenska nummerplanen för telefoni Stockholm 2005-12-16 Kristoffer Nilsson Nils Weidstam Jonas Hovmark NetLight Consulting AB www.netlight.se Söder Mälarstrand

Läs mer

Föreskrift om interoperabilitet av kommunikationsnät och kommunikationstjänster

Föreskrift om interoperabilitet av kommunikationsnät och kommunikationstjänster 1 (5) Föreskrift om interoperabilitet av kommunikationsnät och kommunikationstjänster Utfärdad i Helsingfors den 9 december 2014 Kommunikationsverket har med stöd av 99 och 244 i informationssamhällsbalken

Läs mer

Kommunikationsverket 46 F/2007 M. Föreskrift OM TELEFONNUMMERPORTABILITET. Meddelad i Helsingfors den 24 juli 2007

Kommunikationsverket 46 F/2007 M. Föreskrift OM TELEFONNUMMERPORTABILITET. Meddelad i Helsingfors den 24 juli 2007 1 (5) Föreskrift OM TELEFONNUMMERPORTABILITET Meddelad i Helsingfors den 24 juli 2007 Kommunikationsverket har med stöd av 51 och 52 i kommunikationsmarknadslagen av den 23 maj 2003 (393/2003) meddelat

Läs mer

Sammanställning av svensk nummerplan för telefoni

Sammanställning av svensk nummerplan för telefoni Datum Sida 2016-10-18 1(57) Nätsäkerhetsavdelningen Sammanställning av svensk nummerplan för telefoni Post- och telestyrelsen Postadress: Besöksadress: Telefon: 08-678 55 00 Box 5398 Valhallavägen 117

Läs mer

Bo Martinsson hälsar deltagarna välkomna och samtliga presenterar sig kort.

Bo Martinsson hälsar deltagarna välkomna och samtliga presenterar sig kort. Datum Vår referens Sida 2014-05-16 1(6) Nätsäkerhetsavdelningen Gudrun Thelander 08-678 57 85 gudrun.thelander@pts.se Minnesanteckningar från Nummerforum Datum: måndag den 7 april 2014, kl. 13.00 16.00

Läs mer

Införande av åtgärder på kort sikt enligt PTS strategi för telefoninummerplanen

Införande av åtgärder på kort sikt enligt PTS strategi för telefoninummerplanen Rapportnummer PTS-ER-2016:20 Datum 2016-10-26 Införande av åtgärder på kort sikt enligt PTS strategi för telefoninummerplanen Geografiska telefonnummer blir möjliga att använda i andra riktnummerområden

Läs mer

Utredning om ekonomiska konsekvenser av större förändringar av telefoninummerplanen

Utredning om ekonomiska konsekvenser av större förändringar av telefoninummerplanen Utredning om ekonomiska konsekvenser av större förändringar av telefoninummerplanen - Alternativ 4 och 5 Januari 2012 www.a-focus.se A-focus A-focus, etablerat 2000, är ett svenskt konsult- och researchföretag

Läs mer

2.1 Trafikriktning TeliaSoneras Telenät mot OPERATÖRENs Telenät

2.1 Trafikriktning TeliaSoneras Telenät mot OPERATÖRENs Telenät BILAGA A4: TEKNIK 1 Nätplanering Parterna skall vid regelbundet återkommande samtrafikmöten informera varandra om kortsiktiga och långsiktiga planer för: Inrättande eller avveckling av anslutningspunkter

Läs mer

(5) Minnesanteckningar från Nummerforum. Datum: Torsdagen den 14 april 2011, kl. 09: Plats: PTS lokaler, Valhallavägen 117

(5) Minnesanteckningar från Nummerforum. Datum: Torsdagen den 14 april 2011, kl. 09: Plats: PTS lokaler, Valhallavägen 117 9 Datum Vår referens Sida 2011-04-26 1(5) Minnesanteckningar från Nummerforum Datum: Torsdagen den 14 april 2011, kl. 09:30-12.00 Plats: PTS lokaler, Valhallavägen 117 Bilaga 1 Förstudien om en framtida

Läs mer

Ny nummerplan. Fokusgrupper bland företag, offentliga organisationer och allmänheten. Post & Telestyrelsen 2001

Ny nummerplan. Fokusgrupper bland företag, offentliga organisationer och allmänheten. Post & Telestyrelsen 2001 Ny nummerplan Fokusgrupper bland företag, offentliga organisationer och allmänheten Post & Telestyrelsen 2001 2 Bakgrund och syfte För närvarande arbetar Post & Telestyrelsen med ett förslag till ny nummerplan

Läs mer

Telia överlämnar frågan till PTS prövning.

Telia överlämnar frågan till PTS prövning. YTTRANDE HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Mikael Grape Teletillsyn 08-678 55 19 mikael.grape@pts.se DATUM VÅR REFERENS 11 april 2001 Dnr 01-0154/23 Tele2 AB Box 62 164 94 KISTA Telia AB 123

Läs mer

Internet möjliggörare och utmanare

Internet möjliggörare och utmanare Internet möjliggörare och utmanare Internetdagarna 2005 Marianne Treschow Generaldirektör Post- och telestyrelsen Agenda Inledning IP-baserad telefoni marknad, konkurrenspåverkan och tankar kring reglering

Läs mer

Dnr: ab.42 1(12)

Dnr: ab.42 1(12) Datum Vår referens Sida 2008-02-01 Dnr: 07-7582 ab.42 1(12) Nätsäkerhetsavdelningen Susanne Lindström Chennell 08 678 55 73 susanne.lindstrom-chennell@pts.se Sammanställning av remissvar gällande 90-serien

Läs mer

PTS samarbete med Konsumentverket och Konkurrensverket

PTS samarbete med Konsumentverket och Konkurrensverket PTS samarbete med Konsumentverket och Konkurrensverket 1997-07-01-1997-12-31 Februari 1998 1 PTS samarbete med Konsumentverket och Konkurrensverket 1997-07-01-1997-12-31 1 Bakgrund I regeringens proposition

Läs mer

Efterlevnad av tillstånd avseende användning av nummer i 118-serien för nummerupplysningstjänster

Efterlevnad av tillstånd avseende användning av nummer i 118-serien för nummerupplysningstjänster BESLUT 1(8) Datum Vår referens Aktbilaga 2014-04-03 Dnr: 13-7182 Nätsäkerhetsavdelningen Jeanette Kronwall 08-6785898 jeanette.kronwall@pts.se Eniro 118 118 AB Gustav III:s Boulevard 40 169 73 Solna Efterlevnad

Läs mer

Post&Telestyrelsen. Ny nummerplan. Undersökning i Temo Direkt oktober Oktober 2001 T-22275

Post&Telestyrelsen. Ny nummerplan. Undersökning i Temo Direkt oktober Oktober 2001 T-22275 1 Ny nummerplan Undersökning i Temo Direkt oktober 2001 2 Temo har på uppdrag av Post & Telestyrelsen genomfört en uppföljande studie av en tidigare genomförd kvalitativ undersökning om attityderna till

Läs mer

Kartläggning av Specificerade telefonräkningar

Kartläggning av Specificerade telefonräkningar PROMEMORIA DATUM VÅR REFERENS 22 december 2004 04-13115 HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Pamela Davidsson Avdelningen för marknadsfrågor 08 678 55 93 pamela.davidsson@pts.se Kartläggning av

Läs mer

PTS granskning av TeliaSoneras kalkyler i det fasta nätet för 2001

PTS granskning av TeliaSoneras kalkyler i det fasta nätet för 2001 DATUM RAPPORTNUMMER 19 mars 2003 PTS-ER-2003:12 ISSN 1650-9862 PTS granskning av TeliaSoneras kalkyler i det fasta nätet för 2001 Innehåll 1 Inledning... 1 2 TeliaSoneras kostnadsredovisning av tillståndspliktig

Läs mer

Framtida telefoninummerplanen

Framtida telefoninummerplanen Framtida telefoninummerplanen Förstudie påbörjades på PTS i slutet av augusti. PTS arbete hittills: Brainstorming kring behov för olika aktörer, och utmaningar kopplade till de olika behoven. Tagit fram

Läs mer

KONSEKVENSER FÖR SVERIGES TELEOPERATÖRER vid ändring av nummerplanen

KONSEKVENSER FÖR SVERIGES TELEOPERATÖRER vid ändring av nummerplanen KONSEKVENSER FÖR SVERIGES TELEOPERATÖRER vid ändring av nummerplanen KONSEKVENSER FÖR SVERIGES TELEOPERATÖRER VID ÄNDRING AV NUMMERPLANEN Utarbetad för: Post & Telestyrelsen Oktober 2001 Utarbetad av:

Läs mer

PTS granskning av TeliaSoneras kalkyler i det fasta nätet för 2002

PTS granskning av TeliaSoneras kalkyler i det fasta nätet för 2002 DATUM RAPPORTNUMMER 2004-10-13 PTS-ER-2004:35 ISSN PTS granskning av TeliaSoneras kalkyler i det fasta nätet för 2002 Innehåll 1 Inledning... 1 2 TeliaSoneras kostnadsredovisning av tillståndspliktig verksamhet...

Läs mer

Motivering till och tillämpning av föreskrift 32

Motivering till och tillämpning av föreskrift 32 MPS 32 1 (48) Motivering till och tillämpning av föreskrift 32 Om numrering i ett allmänt telefonnät MPS 32 MPS 32 2 (48) INNEHÅLL 1 Lagstiftning... 4 1.1 Rättsgrund... 4 1.2 EG-lagstiftning... 5 1.3 Övriga

Läs mer

Överlämnande av nummer vid byte av tjänsteleverantör

Överlämnande av nummer vid byte av tjänsteleverantör AVSKRIVNINGSBESLUT 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga 2016-10-04 Dnr: 16-5176 30 Nätsäkerhetsavdelningen Andreas Häll 08-6785800 andreas.hall@pts.se SwedfoneNet AB, 556892-3360 Björkgatan 77 752 23 Uppsala

Läs mer

Underrättelse om att Halebops villkor för registrering av kontantkort strider mot 5 kap. 9 lagen (2004:389) om elektronisk kommunikation (LEK).

Underrättelse om att Halebops villkor för registrering av kontantkort strider mot 5 kap. 9 lagen (2004:389) om elektronisk kommunikation (LEK). UNDERRÄTTELSE 1(7) Datum Vår referens Aktbilaga 2009-01-23 Dnr: 08-10523/23 15 Konkurrensavdelningen Helena Klasson 08-678 57 87 helena.klasson@pts.se TeliaSonera AB Stab Juridik, Regulatoriska frågor

Läs mer

29 januari /68. Avgiftsmodeller för nummer

29 januari /68. Avgiftsmodeller för nummer DATUM DIARIENUMMER 29 januari 2002 01-26765/68 Avgiftsmodeller för nummer Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 2 2 Förord... 3 3 Pris som styrmedel... 4 4 Nummertilldelning idag... 4 5 Problemet...

Läs mer

Enum som en komponent i NGN. Gert Öster Ericsson

Enum som en komponent i NGN. Gert Öster Ericsson Enum som en komponent i NGN Gert Öster Ericsson Samtal! Med Vem? Två dominerande address format för att identifiera en användare som man vill kommunicera med Nummer baserade addresser, tex Telefon nummer

Läs mer

Dubbelt så mycket till halva priset. Varför IP- Kommunikation Lägre kostnad, Högre effektivitet

Dubbelt så mycket till halva priset. Varför IP- Kommunikation Lägre kostnad, Högre effektivitet Dubbelt så mycket till halva priset Varför IP- Kommunikation Lägre kostnad, Högre effektivitet Vilka är vi? Internationell consulting gentemot operatörer, ISPer, service providers och företag. Från powerpoint

Läs mer

Remissvar avseende ENUM slutrapport, Ert diarienummer N2004/1365/ITFoU

Remissvar avseende ENUM slutrapport, Ert diarienummer N2004/1365/ITFoU Remissvar avseende ENUM slutrapport, Ert diarienummer N2004/1365/ITFoU Stiftelsen för Internetinfrastruktur, som har lämnats tillfälle att yttra sig över rubricerade remiss, får med anledning därav anföra

Läs mer

Föreskrift OM INTEROPERABILITET AV KOMMUNIKATIONSNÄT OCH KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER. Meddelad i Helsingfors den 24 november 2010

Föreskrift OM INTEROPERABILITET AV KOMMUNIKATIONSNÄT OCH KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER. Meddelad i Helsingfors den 24 november 2010 1 (7) Föreskrift OM INTEROPERABILITET AV KOMMUNIKATIONSNÄT OCH KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER Meddelad i Helsingfors den 24 november 2010 Kommunikationsverket har med stöd av 47, 63 och 129 i kommunikationsmarknadslagen

Läs mer

Routning av nödtrafik från företagsnät. Kommunikationsverkets rekommendationer

Routning av nödtrafik från företagsnät. Kommunikationsverkets rekommendationer Rekommendation 1 (5) Routning av nödtrafik från företagsnät s rekommendationer Rekommendation 2 (5) Innehåll 1 Inledning... 3 2 Nödtrafik från företagsnät... 3 3 Positionering i företagsnät... 4 4 Val

Läs mer

TELENOR WIRELESS OFFICE. Med Mobil Anknytning

TELENOR WIRELESS OFFICE. Med Mobil Anknytning TELENOR WIRELESS OFFICE Med Mobil Anknytning Beskrivning Öppen 2 (24) DOKUMENTSTYRNING Revisionshistoria Revision Datum Beskrivning A 2004-05-06 Första revision B 2004-09-20 Tillägg och förtydligande av

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i telelagen (1993:597); SFS 2002:282 Utkom från trycket den 28 maj 2002 utfärdad den 16 maj 2002. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om telelagen

Läs mer

Arbeten relaterat till tekniska planer Dirigeringsprefix vid NP

Arbeten relaterat till tekniska planer Dirigeringsprefix vid NP Arbeten relaterat till tekniska planer Dirigeringsprefix vid NP Nummerforum 2014-10-20 Post- och telestyrelsen Arbete med dirigeringsprefixplanen Dirigeringsprefix vid NP Ansökan från Tele2 PTS remiss

Läs mer

Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun

Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 2012-03-28 Diarienr: XXXX.XXX 1(5) KOMMUNLEDNING Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 2(5) Innehållsförteckning Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 1 Förord 3 Mål 3 Extern kommunikationsoperatör

Läs mer

Utredning om möjligheten för PTS att tilldela nummerserier med utporterade nummer. Kirei 2016:33

Utredning om möjligheten för PTS att tilldela nummerserier med utporterade nummer. Kirei 2016:33 Utredning om möjligheten för PTS att tilldela nummerserier med utporterade nummer Kirei 2016:33 1 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och rekommendation... 3 2. Frågeställning och metod... 5 3. Definitioner...

Läs mer

Kartläggning av hur teleoperatörer håller information om priser, taxor och allmänna villkor allmänt tillgänglig

Kartläggning av hur teleoperatörer håller information om priser, taxor och allmänna villkor allmänt tillgänglig PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2010-07-02 Dnr: 10-7098 1(14) Konsumentmarknadsavdelningen Anna Montelius 08-678 58 12 anna.montelius@pts.se Kartläggning av hur teleoperatörer håller information om

Läs mer

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2015-10-08 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Denna bredbandsstrategi är en revidering av förgående bredbandsstrategi antagen av kommunstyrelsen 2014-09-18. Allmän bakgrund till

Läs mer

Nummerportabilitet. Idag enligt PTSFS 2010:4 Kommande LEK CEPT ECC Report 155. Joakim Strålmark Nummerforum 2010-10-21

Nummerportabilitet. Idag enligt PTSFS 2010:4 Kommande LEK CEPT ECC Report 155. Joakim Strålmark Nummerforum 2010-10-21 Nummerportabilitet Idag enligt PTSFS 2010:4 Kommande LEK CEPT ECC Report 155 Joakim Strålmark Nummerforum 2010-10-21 Nummerportabilitet idag enligt PTSFS 2010:4 Regleringsstruktur NP fr.o.m. 1/7 2010 USO

Läs mer

Regeringens proposition 2000/01:74

Regeringens proposition 2000/01:74 Regeringens proposition 2000/01:74 Ändringar i telelagen (1993:597) avseende nummerportabilitet Prop. 2000/01:74 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 januari 2001 Göran

Läs mer

10 mars Torsten Löfvenholm Avdelningen för marknadsfrågor

10 mars Torsten Löfvenholm Avdelningen för marknadsfrågor BESLUT DATUM VÅR REFERENS 10 mars 2006 05-002068 HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Torsten Löfvenholm Avdelningen för marknadsfrågor 08-678 56 78 torsten.lofvenholm@pts.se Begäran om tillsyn

Läs mer

Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020

Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi Härryda kommun 2013-2020 Sida 2 (7) Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH LAGSTIFTNING... 3 2.1 NATIONELL BREDBANDSSTRATEGI...

Läs mer

Rapport om nummerspärrar och kreditspärrar

Rapport om nummerspärrar och kreditspärrar Rapportnummer PTS-ER-2009:15 Datum 2009-03-18 Rapport om nummerspärrar och kreditspärrar Rapportnummer PTS-ER-2009:15 Diarienummer 09-2401 ISSN 1650-9862 Författare Anna Boström Post- och telestyrelsen

Läs mer

(5) Vägledning för anmälan av anmälningspliktig verksamhet. 1. Inledning. 2. Anmälningsplikt Hur görs en anmälan?

(5) Vägledning för anmälan av anmälningspliktig verksamhet. 1. Inledning. 2. Anmälningsplikt Hur görs en anmälan? Datum Sida 2016-01-22 1(5) Vägledning för anmälan av anmälningspliktig verksamhet För att tillhandahålla kommunikationsnät och elektroniska tjänster i Sverige krävs i vissa fall att verksamheten anmäls

Läs mer

Tele2 och Telenorbolagen stödjer PTS förslag i stort men har synpunkter på formuleringar, ändringar och önskar vidare förtydliganden av förslaget.

Tele2 och Telenorbolagen stödjer PTS förslag i stort men har synpunkter på formuleringar, ändringar och önskar vidare förtydliganden av förslaget. REMISSAMMANSTÄLLNING Datum Vår referens Sida 2009-11-25 Dnr: 09-6502 1(5) Nätsäkerhetsavdelningen Camilla Grimelund Thomsen 08-678 56 87 camilla.grimelund-thomsen@pts.se Sammanställning av remissvar angående

Läs mer

Företagarombudsmannen

Företagarombudsmannen Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se Ärendenummer: FO 2012-12 Datum: 121114 Utredare: Viktor Robertson, Micha Velasco Utredning avseende kommunal olaglig verksamhet

Läs mer

Beslut om ändring av telefoninummerplanen

Beslut om ändring av telefoninummerplanen BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2015-xx-xx Dnr: 15-10583 1 Nätsäkerhetsavdelningen Andreas Häll andreas.hall@pts.se Beslut om ändring av telefoninummerplanen Saken Ändring av den svenska nummerplanen

Läs mer

kirei Utredning om konsekvenser av förändringar av telefoninummerplanen PTS Kirei 2015:25 8 februari 2016

kirei Utredning om konsekvenser av förändringar av telefoninummerplanen PTS Kirei 2015:25 8 februari 2016 kirei PM 8 februari 2016 PTS Kirei 2015:25 Utredning om konsekvenser av förändringar av telefoninummerplanen Innehåll 1 Frågeställningen... 3 2 Genomförande av studien... 5 3 Marknaden idag och drivkrafter...

Läs mer

Översyn av telekommunikation. Chatrine Lundbeck Christian Schoultz

Översyn av telekommunikation. Chatrine Lundbeck Christian Schoultz Översyn av telekommunikation Chatrine Lundbeck Christian Schoultz Tjänsteprisindex, Priser (MP/PR), SCB Mars 2007 1 Förord Översyn av Telekommunikation Som ett led i att förbättra den ekonomiska statistiken

Läs mer

Minnesanteckningar Nummerforum 13 oktober 2016

Minnesanteckningar Nummerforum 13 oktober 2016 PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2016-11-14 1(5) Nätsäkerhet Gudrun Thelander 08-678 57 85 gudrun.thelander@pts.se Minnesanteckningar Nummerforum 13 oktober 2016 1. Inledning. Bo Martinsson hälsade alla

Läs mer

Marknaden för samtalsterminering i individuella allmänna telefonnät via en fast anslutningspunkt: Skyldigheter för Telenor AB.

Marknaden för samtalsterminering i individuella allmänna telefonnät via en fast anslutningspunkt: Skyldigheter för Telenor AB. Datum 2004-06-14 Referens Post & Telestyrelsen Via e-post: smp@pts.se Telenors yttrande avseende PTS förslag till beslut på marknaderna för samtrafik i fasta telenätet, terminering av samtal i mobilnät

Läs mer

Dnr: (9)

Dnr: (9) PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2013-09-30 Dnr: 12-8342-5 1(9) Konsumentmarknadsavdelningen Ellen Källström 08 678 57 39 ellen.kallstrom@pts.se Slutredovisning av uppdrag att fortsatt genomföra särskilda

Läs mer

Exempel på en riskanalys på övergripande organisatorisk nivå inför en förändring

Exempel på en riskanalys på övergripande organisatorisk nivå inför en förändring Exempel på en riskanalys på övergripande organisatorisk nivå inför en förändring I Riskanalys och händelseanalys, handbok för patientsäkerhetsarbete redovisas ett exempel på en riskanalys på lokal verksamhetsnära

Läs mer

Utredning om möjligheten för PTS att tilldela nummerserier med utporterade nummer

Utredning om möjligheten för PTS att tilldela nummerserier med utporterade nummer Utredning om möjligheten för PTS att tilldela nummerserier med utporterade nummer Nils Weidstam Kirei 2016:33 Prognos över tillgång på nummer för mobiltelefoni Från början 50 miljoner mobilnummer Idag

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om elektronisk kommunikation; SFS 2003:396 Utkom från trycket den 23 juni 2003 utfärdad den 12 juni 2003. Regeringen föreskriver följande. Allmänna bestämmelser 1

Läs mer

10 frågor och svar om. bredband

10 frågor och svar om. bredband 10 frågor och svar om bredband Bredband var för några år sedan ett i det närmaste okänt begrepp för de flesta av oss. I dag tävlar företagen om att erbjuda de snabbaste bredbandsuppkopplingarna till hushåll

Läs mer

Datum Vår referens Sida

Datum Vår referens Sida Datum Vår referens Sida 2009-08-31 Dnr: 09-6502 1(10) Nätsäkerhetsavdelningen Camilla Grimelund Thomsen 08-678 56 87 camilla.grimelund-thomsen@pts.se Konsekvensutredning avseende ändring i Post- och telestyrelsens

Läs mer