Västra Götalandsregionen Vårdval Rehab

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Västra Götalandsregionen Vårdval Rehab"

Transkript

1 KKV1015, v1.4, BESLUT Dnr 333/ (5) Västra Götalandsregionen Regionens Hus Vänersborg Västra Götalandsregionen Vårdval Rehab Konkurrensverkets beslut Västra Götalandsregionen har brutit mot 1 kap. 2 lag (2008:962) om valfrihetssystem genom att som villkor för godkännande i valfrihetssystemet Vårdval Rehab ange att uppdraget inte får tillhandahållas på samma plats/adress där vårdgivare som ersätts enligt lag (1993:1652) om ersättning för fysioterapi är verksam. Ärendet Vi har uppmärksammat följande skrivning i ert förfrågningsunderlag (Krav- och kvalitetsbok) i valfrihetssystemet Vårdval Rehab: Godkänd leverantör inom Vårdval Rehab får inte tillhandahålla uppdraget på samma utbudspunkt där vårdgivare (sjukgymnast) som ersätts enligt lag om ersättning för fysioterapi är verksam. Med utbudspunkt menas den fysiska plats/adress där vårdgivaren är verksam. 1 Ni har angett att vårdgivare i Vårdval Rehab och vårdgivare som är verksamma enligt lag (1993:1652) om ersättning för fysioterapi (LOF) har olika ersättningssystem, takkonstruktioner och uppdrag. Kravet som förbjuder samlokalisation mellan vårdgivare i Vårdval Rehab och vårdgivare enligt LOF syftar till att minska risken för sammanblandning av de olika ersättningssystemen. De krav som ni ställer på vårdgivare i vårdval Rehab för att kunna följa upp valfrihetssystemet vad gäller ekonomi, innehåll och kvalitet skiljer sig avsevärt från de krav som ställs på sjukgymnaster enligt LOF. I dagsläget kan en patient välja att göra besök hos vårdgivare verksamma enligt LOF eller Vårdval Rehab. Patienten kontaktar aktivt respektive vårdgivare. Ni 1 Se punkt 1.1 och s. 7 i Krav- och kvalitetsboken för Vårdval Rehab. Adress Stockholm Besöksadress Torsgatan 11 Telefon Fax

2 Dnr 333/ (5) befarar att systemen kan sammanblandas och att vårdgivare utnyttjar de två parallella systemen genom att ta emot och registrera patienter i det system som blir ekonomiskt mest gynnsamt. Exempel på en situation där de parallella systemen riskerar att utnyttjas är när vårdgivare gör beställningar av medicinsk service. Ni bedömer att kravet som förbjuder samlokalisation är transparent och lika för alla. För att inte någon sökande ska diskrimineras har ni beslutat att sjukgymnast som är verksam enligt LOF ges möjlighet att låta sin etablering vila. Ni har även uppgett att för att det ska vara tydligt för patienter som eventuellt byter mellan vårdgivare som är verksamma under olika avtalsvillkor krävs två separata mottagningar utan några gemensamma lokaler/utrymmen. Om det går att lösa på samma adress så att ingen risk för sammanblandning uppstår skulle ni tillåta detta. Ni har beretts möjlighet att yttra er över vårt utkast till beslut och har bland annat anfört att ni har goda möjligheter att hämta in data och följa upp vårdvalssystemet Vårdval Rehab, men att detta inte påverkar möjligheterna att följa upp verksamhet inom LOF. Uppföljning i ett system räcker enligt er inte för att motverka risk för sammanblandning. Den effekt som vi menar riskerar att uppstå till följd av villkoret, det vill säga färre leverantörer och försämrad valfrihet, anser ni bör ställas i proportion till nyttan av att inte riskera sammanblandning samt behovet av en onödig kontrollapparat. Ni har även anfört att det är ett relativt litet antal platser begränsningen i valfriheten gäller samt att det på dessa platser finns tillgång till sjukgymnaster som verkar inom LOF. Skäl Rättsläget Upphandlande myndigheter ska behandla leverantörer på ett likvärdigt och ickediskriminerande sätt samt iaktta principerna om öppenhet, ömsesidigt erkännande och proportionalitet när den tillämpar valfrihetssystem. Det följer av 1 kap. 2 lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV). Proportionalitetsprincipen innebär att det inte får ställas högre krav än nödvändigt för att uppnå önskad effekt i ett valfrihetssystem. De grundläggande principerna i LOV är desamma som gäller enligt 1 kap. 9 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. Det finns ingen entydig rättspraxis från EU-domstolen eller Högsta förvaltningsdomstolen i frågan om hur en proportionalitetsbedömning generellt ska göras i offentliga upphandlingar. Enligt vår uppfattning torde tillämpningen av proportionalitetsprincipen variera

3 Dnr 333/ (5) beroende på i vilken situation den aktualiseras. I det här ärendet gör vi en helhetsbedömning av det ifrågasatta kravet. Upphandlande myndigheter ska godkänna samtliga sökande som uppfyller de krav som angetts i förfrågningsunderlaget. Det framgår av 8 kap. 1 LOV. Vårdenheter kan etablera sig fritt inom den offentligt finansierade primärvården förutsatt att de krav som landstinget ställer är uppfyllda. Det framgår av prop. 2008/09:74. 2 Konkurrensverkets bedömning Ert krav som förbjuder vårdgivare i Vårdval Rehab att samlokalisera med vårdgivare som är verksamma enligt LOF är inte förenligt med proportionalitetsprincipen. Syftet som kravet ska uppnå kan åstadkommas med mindre ingripande åtgärder. Ett av syftena med valfrihetssystem är att skapa en mångfald av utförare som den enskilde kan välja mellan, vilket i sin tur leder till konkurrens och förbättrad kvalitet till nytta för den enskilde. Kravet som förbjuder samlokalisation begränsar leverantörernas möjligheter att etablera sig fritt inom valfrihetssystemet. Konsekvensen riskerar att bli färre utförare i systemet och därigenom sämre valfrihet för den enskilde medborgaren. Ovanstående måste vägas mot ert intresse av att förhindra att de två ersättningssystemen enligt LOV och LOF utnyttjas på ett otillbörligt sätt. Ni anser att ni inte utan stora svårigheter kan uppnå samma syfte med ett mindre ingripande krav eller tillvägagångssätt. Det skulle enligt er i princip endast kunna ske vid granskning av enskilda journaler och direkta besök i verksamheten. En sådan kontrollapparat bedömer ni vara alltför administrativt krävande. Vi instämmer i att ett alternativ till kravet är ett effektivt och systematiskt uppföljningsarbete. I Krav- och kvalitetsboken anger ni att ni löpande följer upp att leverantören uppfyller sitt åtagande. Ni har också enligt Krav- och kvalitetsboken rätt att genomföra verksamhetsgranskningar och medicinska revisioner. Med detta avses systematiska och regelbundna uppföljningsbesök avseende medicinsk kvalitet, service och säkerhet samt följsamhet till åtagandet. Ett exempel på åtgärd i samband med besöken är granskning av patientjournaler. 3 Enligt vår bedömning finns en kontrollapparat redan reglerad i Krav- och kvalitetsboken i Vårdval Rehab. Vi anser därför inte att ni har visat att villkoret är nödvändigt utöver de möjligheter till kontroll och uppföljning som ni redan har inom systemet. Eftersom det finns ett mindre ingripande alternativ till att förhindra vårdgivare i valfrihetssystemet från att etablera sig på vissa platser eller 2 Prop. 2008/09:74 Vårdval i primärvården, s Se avsnitt 5 i Krav- och kvalitetsboken för Vårdval Rehab.

4 Dnr 333/ (5) adresser bedömer vi att kravet inte är förenligt med proportionalitetsprincipen i 1 kap. 2 LOV. Vi har förståelse för den problematik som följer av de mer begränsade möjligheterna att följa upp och styra den vård som bedrivs av sjukgymnaster som är verksamma enligt LOF. Valfrihetssystemet kan emellertid inte användas i syfte att komma åt en problematik i ett system där LOV inte är tillämplig. I sammanhanget vill vi även nämna att reglerna i Kommunallagen (1991:900) kring kommuners och landstings skyldighet att följa upp verksamhet som lämnats över till privata utförare genom avtal skärps från och med den 1 januari Syftet är att kommuner och landsting inte bara ska tillförsäkra sig en möjlighet att följa upp och kontrollera privata utförare utan också vidta faktiska åtgärder för kontroll och uppföljning. Förutom ovanstående har vi uppmärksammat ert krav på att vårdgivare ska ha kollektivavtal med berörda personalorganisationer. 4 I enlighet med gällande rätt är det inte tillåtet att ställa krav på att en leverantör ska vara ansluten till kollektivavtal för att få lämna anbud i en offentlig upphandling eller ansöka om godkännande i ett valfrihetssystem. 5 Vi har ett pågående projekt som syftar till att utreda vilket utrymme som finns för upphandlande myndigheter att ställa krav som ligger i linje med de villkor som anges i olika svenska kollektivavtal. Mot bakgrund av projektet har vi valt att i nuläget inte vidare utreda ert krav på kollektivavtal. Kravet kan dock bli föremål för tillsyn inom ramen för ett framtida ärende. 4 Se punkt 3.12 i Krav- och kvalitetsboken för Vårdval Rehab. 5 Se bland annat prop. 2008/09:29 Lag om valfrihetssystem, s

5 Dnr 333/ (5) Slutsats Vid en sammantagen bedömning anser vi att kravet som förhindrar vårdgivare i valfrihetssystemet Vårdval Rehab att samlokalisera med vårdgivare enligt LOF inte är förenligt med proportionalitetsprincipen enligt 1 kap. 2 LOV. Detta beslut har fattats av generaldirektören. Föredragande har varit Anna Hagersten. HUR MAN ÖVERKLAGAR, bilaga 1. Dan Sjöblom Anna Hagersten Detta beslut publiceras på Konkurrensverkets webbplats

Fritt val i vård och omsorg

Fritt val i vård och omsorg Fritt val i vård och omsorg Om du vill ha informationen i ett alternativt format, exempelvis i punktskrift, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00.

Läs mer

Lagen om valfrihetssystem en introduktion

Lagen om valfrihetssystem en introduktion Lagen om valfrihetssystem en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. November 2011

Läs mer

Finns det behov av att utvidga talerätten, stärka tillsynen samt införa sanktionsmöjligheter i LOV?

Finns det behov av att utvidga talerätten, stärka tillsynen samt införa sanktionsmöjligheter i LOV? Finns det behov av att utvidga talerätten, stärka tillsynen samt införa sanktionsmöjligheter i LOV? En rapport skriven av Tom Madell på uppdrag av Konkurrensverket Uppdragsforskningsrapport: 2010:2 Tom

Läs mer

Angående krav på kollektivavtal i samband med offentlig upphandling

Angående krav på kollektivavtal i samband med offentlig upphandling KKV1015, v1.1, 2010-03-23 BESLUT 2010-04-15 Dnr 259/2009 1 (7) Botkyrka kommun 147 85 Tumba Angående krav på kollektivavtal i samband med offentlig upphandling Beslut Botkyrka kommun har brutit mot 1 kap.

Läs mer

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22)

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Publicerad 2011-02-12 Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Upphandling enligt LOV - en processbeskrivning Om vägledningen Funktion och syfte Vägledningen ska fungera som ett stöd för kommuner och landsting,

Läs mer

Norrköpings kommuns köp av utbildningstjänster

Norrköpings kommuns köp av utbildningstjänster KKV1026, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2015-05-21 Dnr 743/2014 1 (5) Norrköpings kommun Utbildningskontoret 601 81 Norrköping Norrköpings kommuns köp av utbildningstjänster Konkurrensverkets beslut Norrköpings

Läs mer

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 2 Utredare: Magnus Johansson (projektledare), Suzanne Malmberg och Björn Larsson. Innehåll Om rapporten 4

Läs mer

SL:s upphandling av konsultmäklare

SL:s upphandling av konsultmäklare KKV1025, v1.4, 2013-02-05 BESLUT 2013-06-26 Dnr 155/2013 1 (6) AB Storstockholms Lokaltrafik 105 73 Stockholm SL:s upphandling av konsultmäklare Beslut Konkurrensverket avskriver ärendet från vidare handläggning.

Läs mer

Höganäs kommun köp av avfallshanteringstjänster från Nordvästra Skånes Renhållnings Aktiebolag

Höganäs kommun köp av avfallshanteringstjänster från Nordvästra Skånes Renhållnings Aktiebolag KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2015-06-24 Dnr 728/2014 1 (17) Höganäs kommun 263 82 Höganäs Höganäs kommun köp av avfallshanteringstjänster från Nordvästra Skånes Renhållnings Aktiebolag Beslut Höganäs

Läs mer

Delbetänkande På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) analys och erfarenhet av den offentliga upphandlingen

Delbetänkande På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) analys och erfarenhet av den offentliga upphandlingen KKV1007, v1.2, 2011-02-06 YTTRANDE 2012-01-19 Dnr 763/2011 1 (20) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Delbetänkande På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) analys och erfarenhet av den offentliga

Läs mer

X kommun köp av avfallshanteringstjänster från Sydskånes avfallsaktiebolag

X kommun köp av avfallshanteringstjänster från Sydskånes avfallsaktiebolag KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2015-06-24 Dnr 733/2014 1 (16) Enligt sändlista X kommun köp av avfallshanteringstjänster från Sydskånes avfallsaktiebolag Beslut X kommun får inte köpa avfallshanteringstjänster

Läs mer

Datainspektionens tillsyn av länsstyrelsernas elektroniska förvaltning

Datainspektionens tillsyn av länsstyrelsernas elektroniska förvaltning Bilaga 1 Datainspektionens tillsyn av länsstyrelsernas elektroniska förvaltning Datainspektionen granskade under år 2010 Länsstyrelsen i Västra Götalands hantering av personuppgifter i den elektroniska

Läs mer

Lagen om valfrihetssystem

Lagen om valfrihetssystem 2012:15 Lagen om valfrihetssystem Hur påverkar den kostnader och effektivitet i kommunerna? MISSIV DATUM DIARIENR 2012-03-26 2011/151-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-05-26 S2011/5391/FST (delvis) Regeringen

Läs mer

Fortsatt arbete Vägledningen kommer att uppdateras utifrån praktiska erfarenheter och utveckling av domstolspraxis och tillsynsärenden på området.

Fortsatt arbete Vägledningen kommer att uppdateras utifrån praktiska erfarenheter och utveckling av domstolspraxis och tillsynsärenden på området. Om vägledningen Funktion och syfte Dokumentet är utformat som en checklista och syftar till att vara en vägledning för upphandlande myndigheter vid utformande av förfrågningsunderlag för upphandling enligt

Läs mer

riksrevisionen granskar: staten och vården Primärvårdens styrning efter behov eller efterfrågan? rir 2014:22

riksrevisionen granskar: staten och vården Primärvårdens styrning efter behov eller efterfrågan? rir 2014:22 riksrevisionen granskar: staten och vården Primärvårdens styrning efter behov eller efterfrågan? rir 2014:22 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Publicerad 2010-09-01. Version 2010:1.2 (reviderad 2011-11-11)

Publicerad 2010-09-01. Version 2010:1.2 (reviderad 2011-11-11) Publicerad 2010-09-01 Version 2010:1.2 (reviderad 2011-11-11) Kort om konkurrenspräglad dialog Ett nytt upphandlingsförfarande i lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) som kan användas från och

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) användning av positioneringsteknik för kontroll av anställda

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) användning av positioneringsteknik för kontroll av anställda Datum Dnr 2008-02-29 806-2007 Kidde Sweden AB Box 90 120 120 21 STOCKHOLM Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) användning av positioneringsteknik för kontroll av anställda Datainspektionens beslut

Läs mer

Konkurrensfrågor och marknaden för hyresbostäder

Konkurrensfrågor och marknaden för hyresbostäder 2010-03-30 1 (12) Konkurrensfrågor och marknaden för hyresbostäder Anförande av Jan-Erik Ljusberg, stf generaldirektör Konkurrensverket, vid SABOs konferens i Stockholm den 30 mars 2010. Det talade ordet

Läs mer

Anbuds giltighetstid i Offentlig upphandling

Anbuds giltighetstid i Offentlig upphandling JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Hannah Bergman Anbuds giltighetstid i Offentlig upphandling JUBN18 Offentlig upphandling 15 högskolepoäng Innehåll SAMMANFATTNING 1 1 INLEDNING 3 1.1 Bakgrund

Läs mer

KONKURRENSVERKET. Ansökan om upphandlingsskadeavgift ANSÖKAN. Sökande. Motpart. Saken. Yrkande. Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm

KONKURRENSVERKET. Ansökan om upphandlingsskadeavgift ANSÖKAN. Sökande. Motpart. Saken. Yrkande. Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm ANSÖKAN Swedish Competition Authority 2011-11-18 Dnr 702/11 1(8) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Försvarsmakten,

Läs mer

Offentlig upphandling

Offentlig upphandling Institutionen för handelsrätt Department of commersial law Handelsrätt C Uppsats VT 2005 Offentlig upphandling Missgynnar tillämpningen av regelverken små och medelstora företag? Författare: Roland Rörstrand

Läs mer

Mellan Sigtuna kommun, 212000-0225 och Företagsnamn, Organisationsnummer har tecknats följande

Mellan Sigtuna kommun, 212000-0225 och Företagsnamn, Organisationsnummer har tecknats följande Mellan, 212000-0225 och Företagsnamn, Organisationsnummer har tecknats följande 1 Avtal 1.1 Avtalstid Avtalstiden börjar gälla från och med att parterna undertecknat avtalet. Avtalet löper tillsvidare

Läs mer

Remissvar - Upphandlingsutredningens slutbetänkande Goda affärer en strategi för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12)

Remissvar - Upphandlingsutredningens slutbetänkande Goda affärer en strategi för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm Vår referens Dnr 2013-06-14 Ulrica Dyrke S2013/1826/RU Remissvar - Upphandlingsutredningens slutbetänkande Goda affärer en strategi för hållbar offentlig

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:29

Regeringens proposition 2008/09:29 Regeringens proposition 2008/09:29 Lag om valfrihetssystem Prop. 2008/09:29 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 september 2008 Fredrik Reinfeldt Maria Larsson (Socialdepartementet)

Läs mer

Granskning av införandet av brukarval inom hemtjänsten Växjö kommun

Granskning av införandet av brukarval inom hemtjänsten Växjö kommun Granskning av införandet av brukarval inom hemtjänsten Växjö kommun Genomförd på uppdrag av kommunrevisionen 19 mars 2008 Conny Mathiesen Sammanfattning På uppdrag av kommunrevisionen har Ernst & Young

Läs mer

Betänkandet Allmänna handlingar i elektronisk form offentlighet och integritet (SOU 2010:4)

Betänkandet Allmänna handlingar i elektronisk form offentlighet och integritet (SOU 2010:4) Yttrande Diarienr 2010-06-21 552-2010 Ert diarienr Ju2010/1020/L6 Regeringskansliet Justitiedepartementet Betänkandet Allmänna handlingar i elektronisk form offentlighet och integritet (SOU 2010:4) Datainspektionen

Läs mer

Kvalitetsuppföljning. Hemvården i Svalövs kommun

Kvalitetsuppföljning. Hemvården i Svalövs kommun Kvalitetsuppföljning - Hemvården i Svalövs kommun Lagen om valfrihetssystem 2013-01-14 1 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND 2 2 SYFTE 2 3 METOD 2 4 MÅLGRUPP 3 5 RESULTAT 3 5.1 Styrkor 3 5.1.1 Systematiskt

Läs mer

DOM 2014-04-01 Meddelad i Linköping

DOM 2014-04-01 Meddelad i Linköping DOM 2014-04-01 Meddelad i Linköping Mål nr 8799-13 1 SÖKANDE VH assistans AB, 556743-2405 Östermalmsgatan 87 D 114 59 Stockholm Ombud: Advokat Göran Antonsson och Advokat Wendela Hårdemark Sandart & Partners

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) indrivning mot omyndiga

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) indrivning mot omyndiga Datum Diarienr 2014-11- 10 1890-2014 Inkasso AB Marginalen Box 26134 100 41 Stockholm Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) indrivning mot omyndiga Datainspektionens beslut Inkasso AB Marginalen

Läs mer