Norrköpings kommuns köp av utbildningstjänster

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Norrköpings kommuns köp av utbildningstjänster"

Transkript

1 KKV1026, v1.4, BESLUT Dnr 743/ (5) Norrköpings kommun Utbildningskontoret Norrköping Norrköpings kommuns köp av utbildningstjänster Konkurrensverkets beslut Norrköpings kommun har brutit mot lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) genom att under 2013 köpa utbildningstjänster avseende Our Network utan att ha annonserat enligt 15 kap. 4 LOU. Ärendet Vi har genom ett tips fått information om att ni har köpt utbildningstjänster från JN Partnership Ltd utan att upphandla detta i enlighet med lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). Vi begärde att ni skulle redogöra för de omständigheter som ni ansåg ha betydelse i sammanhanget samt komma in med en sammanställning av de inköp som gjorts under 2013 till oktober I vår utredning medger ni att ni har köpt utbildningstjänster av JN Partnership utan att ha annonserat först. Ni anger att JN Partnership är ett engelskt utbildningsföretag ägt av James Nottingham. Köpen avser två olika tjänster Our Network och Visible Learning plus. Our Network är ett koncept för skolutbildning, från vision till verklighet där en gemensam vision skapas av alla deltagare. Värdegrund bearbetas och forskningsgrupper jobbar med att genomföra visionen. Detta koncept ägs av John Edwards från Australien och Bill Martin från USA. Ett antal förskolor och skolor i Norrköpingskommun har arbetat med konceptet sedan Dessa tjänster har beställts och betalats av enheterna själva. Förklaringen till att kostnaderna för Our Network överskridit direktupphandlingsgränsen är att enskilda enhetschefer inom kommunen vid olika tidpunkter har ingått avtal avseende Our Network och inte haft kännedom om varandras köp av denna tjänst. I utvecklingsarbetet på enheterna har James Adress Stockholm Besöksadress Torsgatan 11 Telefon Fax

2 Dnr 743/ (5) Nottingham varit en av de aktuella konsulterna för insatsen. JN partnership har varit fakturerande part under Tjänsten Visible Learning Plus är även det ett utvecklingsarbete men av en helt annan karaktär. Ledningsgrupper i 27 skolor i Norrköpings kommun har utbildats i hur man tar reda på att det man gör i undervisningen verkligen har en effekt på elevernas lärande. De får verktyg i form av metoder och matriser. Bakom detta koncept ligger skolforskaren John Hattie. Konceptet ägs av ett bolag från Nya Zealand, Cognition, och de har i sin tur gett JN Partnership exklusiv ensamrätt att utföra programmet Visible Learning Plus i hela Skandinavien. Det finns andra konsulter som kallar sina insatser Synligt lärande, Visible Learning och så vidare, men de har inte John Hattie själv bakom sig. De har heller inte tillgång till allt material som ingår i Visible Learning Plus. Ni har inte ingått något skriftligt avtal med JN Partnership för användning av tjänsterna Visible Learning plus och Our Network. En sammanställning av de tjänster som köpts under 2013 och 2014 är enligt följande: Our Network Silverdansen Hultdalsskolan Önskestjärnan m.fl Matteusskolan Vikbolandets förskolor Utbildningskontoret 0 Summa: Utbildningskontoret 0 Summa: Visible Learning Plus Utbildningskontoret Summa: Utbildningskontoret Summa:

3 Dnr 743/ (5) De sammanlagda inköpen för åren är kr. Ni anser att utbildningstjänsterna Visible Learning Plus och Our Network är så olika att de inte kan hänföras till samma kategori av inköp. Ni menar att direktupphandlingsgränsen bör tillämpas var och en för sig. Det har aldrig varit kommunens avsikt att medvetet bryta mot upphandlingsreglerna. Ni har fått möjlighet att svara på vårt utkast till beslut men ni har valt att inte göra detta. Skäl för beslutet Vi bedriver tillsyn över upphandlingslagstiftningen i syfte att öka regelefterlevnaden och att bidra till en effektiv offentlig upphandling. Tillsynen bedrivs bland annat genom tillsynsbeslut och ansökan om upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 LOU. I detta fall är en ansökan om upphandlingsskadeavgift inte ett alternativ då preskriptionsfristen för en sådan ansökan har löpt ut. Rättsläget Syftet med upphandlingsreglerna är bland annat att upphandlande myndigheter ska använda offentliga medel för köp av varor och tjänster på bästa sätt genom att uppsöka och dra nytta av konkurrensen på aktuell marknad. Samtidigt syftar regelverket till att ge leverantörerna möjlighet att tävla på lika villkor i varje upphandling. LOU innehåller regler om hur upphandlande myndigheter ska agera innan den tilldelar kontrakt till privata leverantörer. Offentliga upphandlingar ska som huvudregel annonseras (7 kap. 1 LOU) och alla leverantörer ska ha rätt att lämna anbud eller att ansöka om att lämna anbud. Annonsering är huvudregel även vid upphandling som inte omfattas av direktiv 2004/18/EG. En upphandlande myndighet måste i första hand konstatera om den aktuella tjänsten som ska köpas är en A-tjänst eller en B-tjänst (se bilaga 2 och 3 till LOU). Upphandling av utbildningstjänster är en så kallad B-tjänst. En B-tjänst är av sådan karaktär att det anses svårare att dra nytta av konkurrens från utländska leverantörer och regleras i 15 kap. LOU. En upphandlande myndighet som planerar att tilldela ett kontrakt ska som huvudregel annonsera upphandlingen, om inte vissa undantagsfall som är angivna i 15 kap. 3 andra stycket LOU föreligger. Den upphandlande myndigheten ska vid beräkningen av det totala värdet av ett kontrakt ta hänsyn till direktupphandlingar av samma slag gjorda av myndigheten under räkenskapsåret. En upphandling får inte delas upp i syfte att kringgå bestämmelserna i LOU. Vid beräkningen ska options- och

4 Dnr 743/ (5) förlängningsklausuler beaktas som om de utnyttjats. Detta framgår av 15 kap. 3a LOU. Om det totala, uppskattade, värdet av ett kontrakt uppgår till högst 15 procent (2013) och 28 procent (1 juli 2014) av det tröskelvärde som anges i 3 kap. 1 första stycket 2 och andra stycket LOU, får en upphandlande myndighet använda direktupphandling för sitt köp. Det följer av 15 kap. 3 LOU. Procentsatserna motsvaras av kronor respektive kronor. Ni har fått möjlighet att svara på vårt utkast till beslut men ni har valt att inte göra detta. Konkurrensverkets bedömning Ni har gjort otillåtna direktupphandlingar avseende tjänsten Our Network till ett värde som kraftigt överstiger gränsen för direktupphandling. Under åren har ni, utöver inköpen rörande Our Network, direktupphandlat tjänsten Visible Learning Plus. Båda tjänsterna fakturerades Norrköpings kommun av JN partnership. När det gäller Visible Learning Plus har ni köpt tjänster under direktupphandlingsgränsen. Vi har inte tillräcklig information för att göra en prövning om dessa tjänster är av samma slag som Our Network utan fokuserar vårt beslut på avtalet avseende Our Network. Vi har dock i ett beslut avseende Flens kommun (dnr 639/2014) bedömt att det inte föreligger någon ensamrätt i LOUs mening för JN Partnership att tillhandahålla utbildningsprogrammet Visible Learning Plus. I detta fall har enskilda skolor oberoende av varandra köpt tjänsten Our Network. Tillsammans överskrider inköpen gränsen för direktupphandling. Det är viktigt att ni som kommun och upphandlande myndighet har god intern styrning och kontroll. Ett skäl till detta är regeln som säger att direktupphandlingar av varor och tjänster av samma slag ska sammanräknas. Ni har anfört att kostnaderna för Our Network överskridit direktupphandlingsgränsen på grund av att enskilda enhetschefer inom kommunen vid olika tidpunkter har ingått avtal avseende tjänsten. Inköpen har uteslutande skett genom muntliga avtal och de olika enhetscheferna har inte haft kännedom om varandras köp. En upphandlande myndighet ska säkerställa att det upphandlingsrättsliga regelverket iakttas. Vid tveksamheter om lagstiftningens innebörd ska den ta reda på vad som gäller för att tillämpa LOU på ett korrekt sätt. 1 Fakturagranskningen visar att ni har köpt tjänsten Our Network under 2013 för kronor. Direktupphandlingsgränsen uppgick detta år till kr. Detta innebär att köpet av Our Network skulle ha föregåtts av förenklat förfarande eller urvalsförfarande enligt 15 kap. 3 LOU och annonserats i enlighet med 15 kap Jfr bl.a. Förvaltningsrätten i Karlstads dom den 17 juli 2013 i mål nr

5 Dnr 743/ (5) Det har i utredningen inte framkommit några andra omständigheter som skulle göra att någon av de övriga undantagssituationerna i 4:5-9 LOU skulle kunna bli tillämpliga. Vår bedömning grundar sig på att ni är en upphandlande myndighet och att utbildningstjänster är en så kallad B-tjänst. Slutsats Vi bedömer att det inte finns några omständigheter som medför att någon undantagsgrund i LOU skulle kunna bli tillämplig. Era köp av utbildningstjänsten avseende Our Network för 2013 borde ha upphandlats enligt reglerna i 15 kap. LOU. Eftersom ni inte gjort det är köpet en otillåten direktupphandling. Detta beslut har fattats av generaldirektören. Föredragande har varit Ann Fryksdahl. Dan Sjöblom Ann Fryksdahl HUR MAN ÖVERKLAGAR, bilaga 1 Detta beslut publiceras på Konkurrensverkets webbplats

KONKURRENSVERKET. Ansökan om upphandlingsskadeavgift ANSÖKAN. Sökande. Motpart. Saken. Yrkande. Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm

KONKURRENSVERKET. Ansökan om upphandlingsskadeavgift ANSÖKAN. Sökande. Motpart. Saken. Yrkande. Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm ANSÖKAN Swedish Competition Authority 2011-11-18 Dnr 702/11 1(8) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Försvarsmakten,

Läs mer

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 2 Utredare: Magnus Johansson (projektledare), Suzanne Malmberg och Björn Larsson. Innehåll Om rapporten 4

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) KKV1040, v1.4, 2015-03-30 ANSÖKAN 2015-05-22 Dnr 380/2015 1 (7) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Upplands-Bro

Läs mer

KONKURRENSVERKET Swedish Competition Authority

KONKURRENSVERKET Swedish Competition Authority 2014-07-31 Dnr 189/2014 1 (3) Täby kommun 183 80 Täby Täby- Förfrågan angående- ärende och hanteringssystemet Evolution Konkurrensverkets beslut Konkurrensverket avskriver ärendet och kommer inte att utreda

Läs mer

KONKURRENSVERKET Swedish Competition Authority

KONKURRENSVERKET Swedish Competition Authority Swedish Competition Authority BESLUT 2011-03-17 Dnr 146/2010 1(8) Kustbevakningen Box 536 371 23 Karlskrona Kustbevakningen har brutit mot LOU Beslut Konkurrensverket bedömer att Kustbevakningen har brutit

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Juli 2014 ISBN 978-91-88566-23-2

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling; SFS 2010:571 Utkom från trycket den 15 juni 2010 utfärdad den 3 juni 2010. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

DOM 2014-10-23 Meddelad i Jönköping

DOM 2014-10-23 Meddelad i Jönköping KAMMARRÄTTEN I JÖNKÖPING Avdelning 2 DOM 2014-10-23 Meddelad i Jönköping Mål nr 1164-14 1 KLAGANDE Samres AB, 556433-7417 Kyrkogatan 19 222 22 Lund Ombud: Chefsjurist Pär Cronhult Box 5625 114 86 Stockholm

Läs mer

KONKURRENSVERKET Swedish Competition Authority 2011-10-06 Dnr 605/2011 1(9)

KONKURRENSVERKET Swedish Competition Authority 2011-10-06 Dnr 605/2011 1(9) Swedish Competition Authority 2011-10-06 Dnr 605/2011 1(9) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Tornberget

Läs mer

SL:s upphandling av konsultmäklare

SL:s upphandling av konsultmäklare KKV1025, v1.4, 2013-02-05 BESLUT 2013-06-26 Dnr 155/2013 1 (6) AB Storstockholms Lokaltrafik 105 73 Stockholm SL:s upphandling av konsultmäklare Beslut Konkurrensverket avskriver ärendet från vidare handläggning.

Läs mer

Kort om. Direktupphandling - till lågt värde 2011:06

Kort om. Direktupphandling - till lågt värde 2011:06 Kort om Direktupphandling - till lågt värde 2011:06 Vad är direktupphandling? En direktupphandling är en upphandling utan krav på annonsering. Det är ett enklare förfarande jämfört med övriga upphandlingsförfaranden

Läs mer

angående gränserna för direktupphandling enligt LOU *

angående gränserna för direktupphandling enligt LOU * PM angående gränserna för direktupphandling enligt LOU * Jag har av Huddinge kommun blivit ombett att uttala mig om förutsättningarna och gränserna för direktupphandling enligt de bestämmelser i 15 kap.

Läs mer

Konkurrens- och upphandlingsproblem i byggbranschen

Konkurrens- och upphandlingsproblem i byggbranschen KKV1000, v1.1, 2010-05-05 2011-09-28 1 (7) Konkurrens- och upphandlingsproblem i byggbranschen Anförande av Dan Sjöblom, generaldirektör Konkurrensverket vid konferens Entreprenadrisker inom bygg och anläggning,

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. April 2008, Camilla

Läs mer

Direktupphandling - Vägledning

Direktupphandling - Vägledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Direktupphandling - Vägledning OM VÄGLEDNINGEN... 2 1 KORT OM DIREKTUPPHANDLING... 3 1.1 VAD ÄR DIREKTUPPHANDLING?... 3 1.2 NÄR FÅR MAN DIREKTUPPHANDLA?... 3 1.3 RESTRIKTIV TILLÄMPNING

Läs mer

Siffror och fakta om offentlig upphandling

Siffror och fakta om offentlig upphandling Rygg Siffror och fakta om offentlig upphandling Rapport 2011:1 Siffror och fakta om offentlig upphandling Konkurrensverkets rapportserie 2011:1 Konkurrensverket januari 2011 Utredare: Anette Eriksson och

Läs mer

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: - Dnr: DUC 2014/1879/10 Ersätter: - Relaterade dokument: Bilaga 1, Upphandlingsprocessen. Bilaga 2, Handläggningsordning

Läs mer

DOM 2015-05-27 Meddelad i Falun

DOM 2015-05-27 Meddelad i Falun Föredragande Ann Liljedal DOM 2015-05-27 Meddelad i Falun Mål nr 6075-14 1 SÖKANDE Konkurrensverket 103 85 Stockholm MOTPART Kommunalförbundet Inköp Gävleborg 826 80 Söderhamn SAKEN Upphandlingsskadeavgift

Läs mer

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna en introduktion på lättläst svenska Innehåll 1. Inledning 7 --De som ska följa lagen om offentlig upphandling, LOU 8 --Det

Läs mer

DOM. Meddelad i Sundsvall. KLAGANDE Konkurrensverket 103 85 Stockholm

DOM. Meddelad i Sundsvall. KLAGANDE Konkurrensverket 103 85 Stockholm DOM Meddelad i Sundsvall Sida 1 (10) KONKURRENSVERKET 2013-10- 1 0 KLAGANDE Konkurrensverket 103 85 Stockholm MOTPART Falu kommun 791 83 Falun Avd -30 Dnr KSnr Aktbil ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten

Läs mer

DOM 2014-12-04 Meddelad i Uppsala

DOM 2014-12-04 Meddelad i Uppsala Enhet 1 DOM 2014-12-04 Meddelad i Uppsala Mål nr 3560-14 1 SÖKANDE MacSupport Aktiebolag, 556216-9267 Ombud: Advokat Roger Wier Advokatfirman Morris AB Södra Larmgatan 4 411 16 Göteborg MOTPARTER 1. Mälarenergi

Läs mer

Revisionsrapport. Domstolsverkets hantering av anskaffningar av byggnationer

Revisionsrapport. Domstolsverkets hantering av anskaffningar av byggnationer Revisionsrapport Domstolsverket 551 81 Jönköping Datum Dnr 2012-03-28 32-2011-0641 Domstolsverkets hantering av anskaffningar av byggnationer Som ett led i den årliga revisionen av Domstolsverket har Riksrevisionen

Läs mer

DOM 2014-02-05 Meddelad i Luleå

DOM 2014-02-05 Meddelad i Luleå Föredragande: R. Funck Meddelad i Luleå Mål nr Enhet 1 1 SÖKANDE Medarbetare Norr AB, 556585-6571 Ombud: Viktor Robertson Stiftelsen Den Nya Välfärden Box 5625 114 86 Stockholm MOTPARTER 1. StudentConsulting

Läs mer

Teknik och säkerhetsupphandlingar

Teknik och säkerhetsupphandlingar Presentation OffSÄK:s höstkonferens 2011 Anna Ulfsdotter Forssell /Partner /Advokat Stockholm den 2 Agenda Inledning vad, varför, vem och när? Principerna för offentlig upphandling Kort genomgång av de

Läs mer

Siffror och fakta om offentlig upphandling

Siffror och fakta om offentlig upphandling Siffror och fakta om offentlig upphandling Statistik om upphandlingar som genomförts under 2011 Rapport 2012:6 Siffror och fakta om offentlig upphandling Statistik om upphandlingar som genomförts under

Läs mer

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Lag (2007:1091) om offentlig upphandling 1 kap. Lagens innehåll och tillämpningsområde samt allmänna bestämmelser Lagens innehåll 1 I denna lag finns föreskrifter om - lagens innehåll och tillämpningsområde

Läs mer

Delbetänkande På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) analys och erfarenhet av den offentliga upphandlingen

Delbetänkande På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) analys och erfarenhet av den offentliga upphandlingen KKV1007, v1.2, 2011-02-06 YTTRANDE 2012-01-19 Dnr 763/2011 1 (20) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Delbetänkande På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) analys och erfarenhet av den offentliga

Läs mer

Anbuds giltighetstid i Offentlig upphandling

Anbuds giltighetstid i Offentlig upphandling JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Hannah Bergman Anbuds giltighetstid i Offentlig upphandling JUBN18 Offentlig upphandling 15 högskolepoäng Innehåll SAMMANFATTNING 1 1 INLEDNING 3 1.1 Bakgrund

Läs mer

PROMEMORIA. Carl Schwieler. Annika Blomqvist. Datum: 2015-05-20. Social impact bonds vissa LOU-frågor 1 BAKGRUND

PROMEMORIA. Carl Schwieler. Annika Blomqvist. Datum: 2015-05-20. Social impact bonds vissa LOU-frågor 1 BAKGRUND Advokatfirma DLA Nordic KB Kungsgatan 9 PO Box 7315 SE - 103 90 Stockholm, Sweden T +46 8 701 78 00 F +46 8 701 78 99 www.dlanordic.se SE: 916629-6658 PROMEMORIA Till: Från: Carl Schwieler Annika Blomqvist

Läs mer

Lagen om valfrihetssystem en introduktion

Lagen om valfrihetssystem en introduktion Lagen om valfrihetssystem en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. November 2011

Läs mer