Anmälan enligt 4 kap. 7 konkurrenslagen (2008:579) (KL) om företagskoncentration; nu fråga om förbud enligt 4 kap. 12 tredje stycket KL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anmälan enligt 4 kap. 7 konkurrenslagen (2008:579) (KL) om företagskoncentration; nu fråga om förbud enligt 4 kap. 12 tredje stycket KL"

Transkript

1 KKV2023, v1.3, BESLUT Dnr 72/ (6) Anmälande företag Swedbank Franchise AB, , Box 644, Stockholm Ombud: advokaten Erik Hellners och jur. kand. Mikael Rydkvist, Setterwalls Advokatbyrå AB, Box 1050, Stockholm Andra parter och medverkande i koncentrationen Förvärvat bolag: Svensk Fastighetsförmedling AB, , Box 47106, Stockholm Säljare: DNB Bank ASA, ,Postboks 1600, 0191 Oslo, Norge Saken Anmälan enligt 4 kap. 7 konkurrenslagen (2008:579) (KL) om företagskoncentration; nu fråga om förbud enligt 4 kap. 12 tredje stycket KL Beslut Konkurrensverket förbjuder Swedbank Franchise AB, vid vite av (tjugo miljoner) kronor, att direkt eller indirekt - utöva de rättigheter som följer av Svensk Fastighetsförmedling AB:s aktieinnehav i Hemnet Sverige AB ( ), och - företräda Svensk Fastighetsförmedling AB:s franchisetagare i Sveriges Fastighetsmäklarsamfund ( ). Beslutet gäller till utgången av Konkurrensverkets inledande prövningsfas enligt 4 kap. 11 KL. Adress Stockholm Besöksadress Torsgatan 11 Telefon Fax

2 Dnr 72/ (6) Anmälan 1. Swedbank Franchise AB (Swedbank Franchise) har den 21 januari 2014, enligt 4 kap. 7 KL, anmält förvärv av ensam kontroll över Svensk Fastighetsförmedling AB (Svensk Fastighetsförmedling). Säljare är DNB Bank ASA. Konkurrensverkets utredning Förbud av en företagskoncentration 2. En företagskoncentration som prövas enligt 4 kap. 1 KL ska förbjudas om den är ägnad att påtagligt hämma förekomsten eller utvecklingen av en effektiv konkurrens inom landet i dess helhet eller en avsevärd del av det. Vid prövningen av om en företagskoncentration ska förbjudas ska särskilt beaktas om den medför att en dominerande ställning skapas eller förstärks. 3. Syftet med prövningar av företagskoncentrationer är att koncentrationer som är skadliga för konkurrensen, och därmed för samhällsekonomin och konsumenterna, inte ska få genomföras. 4. Swedbank Franchise äger Swedbank Fastighetsbyrå AB (Fastighetsbyrån) som är den största mäklarkedjan i Sverige. Fastighetsbyrån äger 25 procent av aktierna i Hemnet Sverige AB (Hemnet). 5. Swedbank Franchises förvärv av Svensk Fastighetsförmedling (inklusive ytterligare 25 procent av aktierna i Hemnet) har såväl horisontella som vertikala och andra icke-horisontella aspekter. 6. Avseende de horisontella aspekterna visar ingivet material att Fastighetsbyrån och Svensk Fastighetsförmedling är de två största svenska fastighetsmäklarkedjorna med nationella marknadsandelar på ca 21 procent respektive ca 15 procent. Med en gemensam marknadsandel på ca 36 procent är de två kedjorna betydligt större än övriga konkurrerande mäklarkedjor, t.ex. Länsförsäkringar Fastighetsförmedling (ca 8 procent), Mäklarhuset (ca 5,5 procent), Skandiamäklarna (ca 3 procent), HusmanHagberg (ca 2 procent) och Bjurfors (ca 2 procent). 7. Materialet har vidare visat att Fastighetsbyrån och Svensk Fastighetsförmedling har en gemensam marknadsandel som överstiger 50 procent i Gävleborgs, Kalmar, Norrbottens och Värmlands län och en gemensam marknadsandel som överstiger 40 procent i Blekinge, Dalarnas, Jönköpings, Kronobergs, Södermanlands och Västra Götalands län. 8. Marknadsandelar och koncentrationsnivåer ger en första indikation på de samgående parternas och konkurrenternas marknadsmakt och betydelse för

3 Dnr 72/ (6) konkurrensen. I det här fallet kan konstateras att det inte kan uteslutas att företagskoncentrationen har en negativ effekt på konkurrensen för fastighetsmäklartjänster. 9. Avseende de vertikala aspekterna kontrollerar Swedbank Franchise efter transaktionen 50 procent av aktierna i Hemnet. Hemnets webbplats är en viktig plattform för svenska fastighetsmäklare för att annonsera bostäder som ska säljas. Av statistik från Hemnet framgår dels att de flesta potentiella bostadsköpare (ca 58 procent) i första hand skulle söka på Hemnets webbplats efter en bostad, dels att Hemnet är den kanal som de flesta bostadsköpare (ca 63 procent) hittar det bostadsobjekt som de därefter köper. Hemnets webbplats tycks också ha betydligt fler besök än andra, konkurrerande webbplatser. 10. Mot bakgrund av detta och Fastighetsbyråns/Svensk Fastighetsförmedlings marknadsposition avseende fastighetsmäklartjänster kan det inte uteslutas att företagskoncentrationen har negativa, utestängande effekter. Därför utreder Konkurrensverket dels om det är sannolikt att med Fastighetsbyrån/Svensk Fastighetsförmedling konkurrerande mäklares tillgång till Hemnets webbplats kommer att begränsas, dels om det är sannolikt att med Hemnet konkurrerande webbplatsers tillgång till ett tillräckligt kunderunderlag kommer att begränsas. 11. Avseende övriga icke-horisontella aspekter finns ett ömsesidigt förhållande mellan Swedbanks verksamhet i form av bolån och Fastighetsbyråns/Svensk Fastighetsförmedlings fastighetsmäklartjänster. Företagen har i det här avseendet samma potentiella kundbas, då en bostadsköpare normalt behöver finansiera sitt köp genom ett bolån som tecknas i samband med att köpet genomförs. Fastighetsbyrån erbjuder idag bolån från Swedbank till de som köper sin bostad via Fastighetsbyrån. Swedbank självt har uppgett att koncernen år 2012 hade en marknadsandel på den svenska privatmarknaden för bolån på ca 26 procent. 12. Mot bakgrund av detta och Fastighetsbyråns/Svensk Fastighetsförmedlings marknadsposition avseende fastighetsmäklartjänster utreder Konkurrensverket också om det är sannolikt dels att med Swedbank konkurrerande bolånegivares tillgång till ett tillräckligt kundunderlag kommer att begränsas, dels att med Fastighetsbyråns/Svensk Fastighetsförmedling konkurrerande mäklares tillgång till ett tillräckligt kundunderlag kommer att begränsas.

4 Dnr 72/ (6) Hemnet 13. Fastighetsbyrån, Svensk Fastighetsförmedling, Mäklarsamfundet och Fastighetsmäklarförbundet äger var för sig 25 procent av aktierna i Hemnet. Samtliga aktier i Hemnet har lika röstvärde. 14. Genom förvärvet har Swedbank Franchise förvärvat kontrollen över Svensk Fastighetsförmedlings aktiepost i Hemnet. Swedbank Franchise kontrollerar efter förvärvet således 50 procent av aktierna i Hemnet (både Fastighetsbyråns 25 procent och Svenska Fastighetsförmedlings 25 procent av aktierna). 15. Mellan aktieägarna i Hemnet finns ett aktieägaravtal. Enligt aktieägaravtalet har vardera av de fyra aktieägarna rätt att nominera två av totalt åtta styrelseledamöter. Efter transaktionen har Swedbank Franchise möjligheten att utöva kontroll över nomineringen av hälften av ledamöterna i Hemnets styrelse. 16. Fastighetsbyrån har innehaft ordförandeposten i Hemnets styrelse sedan år Ordföranden i Hemnet är också ordförande i Fastighetsbyrån och Svensk Fastighetsförmedling samt styrelseledamot i Mäklarsamfundet. 17. Av interna dokument som Fastighetsbyrån inkommit med under Konkurrensverkets utredning framgår att ett av motiven till affären varit att kunna kontrollera Hemnet. Mäklarsamfundet 18. Mäklarsamfundet är den största av de två branschorganisationer som organiserar fastighetsmäklare. Genom avtal med Mäklarsamfundet har Fastighetsbyrån och Svensk Fastighetsförmedling anslutit samtliga fastighetsmäklare som arbetar under respektive franchisekoncept som medlemmar i Mäklarsamfundet. 19. Det är den enskilda fastighetsmäklaren som är medlem i Mäklarsamfundet, men fastighetsmäklarna representeras vid Mäklarsamfundets årsmöte av sina respektive franchisegivare. Fastighetsbyrån och Svensk Fastighetsförmedling har möjlighet att utöva rösträtten för de medlemmar som ingår i respektive franschiseorganisation om dessa inte valt att själv företräda sin röst eller företräds av den geografiska krets de tillhör. Vid det senaste årsmötet företrädde Fastighetsbyrån röster och Svenska Fastighetsförmedling 818 röster av totalt röster. 20. Fastighetsmäklare från Fastighetsbyrån och Svenska Fastighetsförmedling står alltså för mer än en tredjedel av medlemmarna i Mäklarsamfundet, vilket

5 Dnr 72/ (6) innebär att de som representerar fastighetsmäklarna i Fastighetsbyrån och Svensk Fastighetsförmedling har stort inflytande i Mäklarsamfundet. 21. Mäklarsamfundet äger 25 procent av aktierna i Hemnet och har på samma sätt som övriga ägare rätt att utse två styrelseledamöter. På grund av att Swedbank Franschise efter förvärvet har ett inflytande i Mäklarsamfundet som motsvarar en tredjedel av rösterna på årsstämman, har Swedbank Franschise även genom Mäklarsamfundet möjlighet att påverka beslut som fattas i Hemnets styrelse. Fullföljdsförbudet eller stand still 22. Enligt 4 kap. 12 KL får part och annan medverkande i en företagskoncentration inte vidta någon åtgärd för att fullfölja en anmäld koncentration. 23. Avsikten med regeln är att en prövning av en företagskoncentration ska ske innan företagskoncentrationen genomförs. 24. I förevarande fall har koncentrationen redan genomförts på det sättet att Fastighetsbyrån redan hade tillträtt aktierna i Svensk Fastighetsförmedling när anmälan lämnades till Konkurrensverket. 25. Enligt 4 kap 12 tredje stycket KL har Konkurrensverket möjlighet att meddela förbud eller åläggande för parterna eller andra medverkande i en företagskoncentration för att säkerställa att den s.k. stand still-regeln i 4 kap. 12 KL första stycket efterlevs. 26. Ett sådant förbud eller åläggande får enligt 6 kap 1 första stycket KL förenas med vite. 27. Vid tillkomsten av bestämmelsen framkom att stand still-regeln borde sanktioneras. En möjlighet skulle skapas för fall där påtagliga indikationer föreligger på att stand still-regeln inte kommer att efterlevas beträffande en företagskoncentration som Konkurrensverket på det inledande stadiet anser vara kritisk från konkurrenssynpunkt. Här kunde det enligt regeringen tänkas olika typer av sanktioner. Enligt EU:s koncentrationsförordning kan böter utdömas om inte stand still-regeln efterlevs. Regeringen ansåg dock att det för svenska förhållanden var en lämpligare ordning att ett förbud eller åläggande får förenas med vite I förevarande ärende finns skäl att utfärda ett förbud för Fastighetsbyrån att under Konkurrensverkets utredning agera som ägare i Svensk 1 Se prop 1998/99:144 s. 83.

6 Dnr 72/ (6) Fastighetsförmedling, främst med inriktning på Hemnet. Ett sådant förbud behövs för att förhindra att irreparabel skada på konkurrensen uppkommer. 29. I normalfallet sker Konkurrensverkets prövning av en företagskoncentration före genomförandet av densamma. I detta ärende har dock företagskoncentrationen genomförts redan innan anmälan gjordes. Konsekvenserna av att utfärda ett förbud efter att aktierna tillträtts är inte annorlunda än om en anmälan hade gjorts före tillträdet av aktierna. Under alla förhållanden är ett förbud inte så ingripande att det inte uppvägs av intresset av att skydda konkurrensen under Konkurrensverkets prövning. 30. Konkurrensverkets beslut gäller till utgången av den inledande prövningsfasen. När den inledande prövningsfasen är till ända kan Konkurrensverket ansöka interimistiskt hos Stockholms tingsrätt om ett fortsatt förbud för Fastighetsbyrån att vidta samma åtgärder som enligt förevarande beslut. Detta beslut har fattats av ställföreträdande generaldirektören. Föredragande har varit processrådet Hanna Lekås. Kristina Geiger Hanna Lekås Bilaga 1 Hur man överklagar Detta beslut publiceras på Konkurrensverkets webbplats.

KONKURRENSVERKET Swedish Competition Authority

KONKURRENSVERKET Swedish Competition Authority 2014-06-17 Dnr 426/2014 1 (46) Stockholms tingsrätt Avdelning 5 Box 8307 104 20 STOCKHOLM Ansökan om stämning Kärande Konkurrensverket, 103 85 STOCKHOLM Svarande 1. Swedbank Franchise AB, 556431-1016,

Läs mer

Ombud: Advokat Johan Carle, jur.kand. Daniel Kim och jur.kand. Henrik Andersson, Mannheimer Swartling, Box 1711, 111 87 Stockholm

Ombud: Advokat Johan Carle, jur.kand. Daniel Kim och jur.kand. Henrik Andersson, Mannheimer Swartling, Box 1711, 111 87 Stockholm KKV2023, v1.3, 2011-05-15 BESLUT 2013-12-19 Dnr 667/2013 1 (8) Anmälande företag Telenor Sverige AB, 556421-0309, Katarinavägen 15, 116 88 Stockholm Ombud: Advokat Johan Carle, jur.kand. Daniel Kim och

Läs mer

Anmälan enligt 4 kap. 6 konkurrenslagen (2008:579) om företagskoncentration; låssmedsverksamhet.

Anmälan enligt 4 kap. 6 konkurrenslagen (2008:579) om företagskoncentration; låssmedsverksamhet. KKV2023, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2011-03-23 Dnr 588/2010 1 (11) Anmälande företag ASSA Sverige AB, org.nr 556061-8455, Box 371, 631 05 Eskilstuna Ombud: advokaten Johan Carle och jur.kand. Urszula Sieradzka,

Läs mer

Svenska Hockeyligan AB, org.nr 556220-9519, Box 5095, 121 16 Johanneshov

Svenska Hockeyligan AB, org.nr 556220-9519, Box 5095, 121 16 Johanneshov KKV2000, v1.2, 2011-02-05 BESLUT 2012-09-20 Dnr 501/2012 1 (13) Part Svenska Hockeyligan AB, org.nr 556220-9519, Box 5095, 121 16 Johanneshov Ombud: Advokaterna Lennart Ernstson och Gunnar Blomberg, Wistrand

Läs mer

Påstått missbruk av dominerande ställning leveransvägran av tillträde till s.k. onlineförsäljning av fjärrtågbiljetter

Påstått missbruk av dominerande ställning leveransvägran av tillträde till s.k. onlineförsäljning av fjärrtågbiljetter KKV1004, v1.5, 2014-03-10 BESLUT 2014-05-14 Dnr 178/2014 1 (9) MTR Express (Sweden) AB Advokat Morvarid Dorkhan Nilsson Baker & McKenzie Advokatbyrå Box 180 101 23 STOCKHOLM Påstått missbruk av dominerande

Läs mer

Ifrågasatt konkurrensbegränsning gällande kommunal bredbandsverksamhet Växjö Energi AB

Ifrågasatt konkurrensbegränsning gällande kommunal bredbandsverksamhet Växjö Energi AB KKV1004, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2010-12-15 Dnr 377/2010 1 (6) Växjö Energi AB Box 497 352 41 VÄXJÖ Ifrågasatt konkurrensbegränsning gällande kommunal bredbandsverksamhet Växjö Energi AB Konkurrensverkets

Läs mer

Ifrågasatt konkurrensproblem avseende angörande av bussar vid flygterminal

Ifrågasatt konkurrensproblem avseende angörande av bussar vid flygterminal KKV1004, v1.3, 2012-07-20 BESLUT 2013-06-13 Dnr 186/2012 1 (6) Klagandebolagen genom Danowsky & Partners Advokatbyrå KB Box 16097 103 22 STOCKHOLM Ifrågasatt konkurrensproblem avseende angörande av bussar

Läs mer

Ifrågasatt konkurrensbegränsning gällande kommunal bredbandsverksamhet - Luleå

Ifrågasatt konkurrensbegränsning gällande kommunal bredbandsverksamhet - Luleå KKV1004, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2011-06-22 Dnr 376/2010 1 (6) Lulebo AB, Lunet AB och Luleå kommun Advokat Kaisa Adlercreutz MAQS Law Firm Advokatbyrå AB Box 11918 404 39 Göteborg Ifrågasatt konkurrensbegränsning

Läs mer

Seminarium konkurrensrätt. Konkurrens- och Marknadsrättsliga föreningen, Göteborg Chefsjurist Per Karlsson Tisdagen den 2 juni 2015

Seminarium konkurrensrätt. Konkurrens- och Marknadsrättsliga föreningen, Göteborg Chefsjurist Per Karlsson Tisdagen den 2 juni 2015 Seminarium konkurrensrätt Konkurrens- och Marknadsrättsliga föreningen, Göteborg Chefsjurist Per Karlsson Tisdagen den 2 juni 2015 1 Dagens agenda»private enforcement»public enforcement» Mäklarfusionen

Läs mer

X kommun köp av avfallshanteringstjänster från Sydskånes avfallsaktiebolag

X kommun köp av avfallshanteringstjänster från Sydskånes avfallsaktiebolag KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2015-06-24 Dnr 733/2014 1 (16) Enligt sändlista X kommun köp av avfallshanteringstjänster från Sydskånes avfallsaktiebolag Beslut X kommun får inte köpa avfallshanteringstjänster

Läs mer

Höganäs kommun köp av avfallshanteringstjänster från Nordvästra Skånes Renhållnings Aktiebolag

Höganäs kommun köp av avfallshanteringstjänster från Nordvästra Skånes Renhållnings Aktiebolag KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2015-06-24 Dnr 728/2014 1 (17) Höganäs kommun 263 82 Höganäs Höganäs kommun köp av avfallshanteringstjänster från Nordvästra Skånes Renhållnings Aktiebolag Beslut Höganäs

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Konkurrenslag; utfärdad den 18 juni 2008. SFS 2008:579 Utkom från trycket den 30 juni 2008 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser Lagens

Läs mer

Konkurrensverkets författningssamling

Konkurrensverkets författningssamling Konkurrensverkets författningssamling ISSN 1103-6303 Konkurrensverkets föreskrifter om anmälan om företagskoncentration enligt konkurrenslagen (2008:579); KKVFS 2010:3 Utkom från trycket den 25 oktober

Läs mer

Norrköpings kommuns köp av utbildningstjänster

Norrköpings kommuns köp av utbildningstjänster KKV1026, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2015-05-21 Dnr 743/2014 1 (5) Norrköpings kommun Utbildningskontoret 601 81 Norrköping Norrköpings kommuns köp av utbildningstjänster Konkurrensverkets beslut Norrköpings

Läs mer

Effektiv förvärvsprövning

Effektiv förvärvsprövning 2011-03-11 1 (6) Med anledning av att koncentrationsregler har funnits i 20 år inom EU ger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom sin bild av hur kontrollen av företagskoncentrationer har utvecklats

Läs mer

Konkurrenslag (2008:579)

Konkurrenslag (2008:579) Konkurrenslag (2008:579) Innehåll 1 kap. Inledande bestämmelser 2 kap. Förbjudna konkurrensbegränsningar 3 kap. Åtgärder mot konkurrensbegränsningar 4 kap. Företagskoncentrationer 5 kap. Utredning av konkurrensärenden

Läs mer

Svensk författningssamling SFS_1993:20 SFS i senaste lydelse Utfårdad:1993-01-14. Konkurrenslag (1993 :20) Näringsdepartementet

Svensk författningssamling SFS_1993:20 SFS i senaste lydelse Utfårdad:1993-01-14. Konkurrenslag (1993 :20) Näringsdepartementet I Svensk författningssamling SFS_1993:20 SFS i senaste lydelse Utfårdad:1993-01-14 Konkurrenslag (1993 :20) Näringsdepartementet Ändringar införda t.o.m. SFS 1994: 1846 Inledande bestämmelser 1 Denna lag

Läs mer

1. KPA Pensionsservice AB, 556569-1077, Östgötagatan 90, 106 85 Stockholm

1. KPA Pensionsservice AB, 556569-1077, Östgötagatan 90, 106 85 Stockholm KKV2023, v1.3, 2011-05-15 BESLUT 2013-09-04 Dnr 276/2013 1 (23) Anmälande företag 1. KPA Pensionsservice AB, 556569-1077, Östgötagatan 90, 106 85 Stockholm 2. KPA Pensionsförsäkring AB, 516401-6544, Östgötagatan

Läs mer

DOM 2015-07-29 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-07-29 Meddelad i Stockholm 1 DOM 2015-07-29 Meddelad i Stockholm Mål nr T 9162-15 PARTER Kärande Konkurrensverket 103 85 Stockholm Svarande 1. Cederroth Intressenter AB, 556745-7386 Box 715 194 27 Upplands Väsby Ombud: Advokat Eric

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2005:25 2005-06-30 Dnr A 4/04

MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2005:25 2005-06-30 Dnr A 4/04 1 MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2005:25 2005-06-30 Dnr A 4/04 ÖVERKLAGAT BESLUT Konkurrensverkets beslut den 15 april 2004, dnr 727/2003, se bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE Svenska försäkringsmäklares förening,

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2005:5 2005-02-09 Dnr A 3/04. ÖVERKLAGAT BESLUT Konkurrensverkets beslut 2004-03-02, dnr 498/2002, se bilaga (ej bilagd här)

MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2005:5 2005-02-09 Dnr A 3/04. ÖVERKLAGAT BESLUT Konkurrensverkets beslut 2004-03-02, dnr 498/2002, se bilaga (ej bilagd här) MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2005:5 2005-02-09 Dnr A 3/04 ÖVERKLAGAT BESLUT Konkurrensverkets beslut 2004-03-02, dnr 498/2002, se bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE VVS-Installatörerna, Box 17537, 118 91 STOCKHOLM

Läs mer

Kommittédirektiv. En utökad beslutanderätt för Konkurrensverket. Dir. 2015:48. Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015

Kommittédirektiv. En utökad beslutanderätt för Konkurrensverket. Dir. 2015:48. Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015 Kommittédirektiv En utökad beslutanderätt för Konkurrensverket Dir. 2015:48 Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015 Sammanfattning En särskild utredare får i uppdrag att utreda förutsättningarna

Läs mer

Dnr 2000-319 2000-10-19 D 13/00-01

Dnr 2000-319 2000-10-19 D 13/00-01 Dnr 2000-319 2000-10-19 D 13/00-01 LR: dom 2001-10-05, mål nr 20262-00 (ref) KamR: dom 2002-11-27, mål nr 6170-2001 (ref) D 13/00-01 Bakgrunden till förevarande disciplinärende utgörs av uppgifter i massmedia

Läs mer

1. Alfa Quality Moving AB, 556501-0229, Fordonsvägen 15, 553 02 JÖNKÖPING

1. Alfa Quality Moving AB, 556501-0229, Fordonsvägen 15, 553 02 JÖNKÖPING Fel! Okänt namn på dokumentegenskap. STÄMNINGSANSÖKAN 2014-07-14 Dnr 511/2014 1 (39) Stockholms tingsrätt Box 8307 104 20 STOCKHOLM Ansökan om stämning Kärande Konkurrensverket, 103 85 STOCKHOLM Svarande

Läs mer

Marknadsföring av katalogtjänster på Internet

Marknadsföring av katalogtjänster på Internet MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2011:8 2008: Datum 2011-04-05 Dnr C 12/10 KÄRANDE Hittapunktse AB, Norr Mälarstrand 6, 112 20 Stockholm Ombud: advokaten P. E. A., Advokatfirman Vinge KB, Box 1703, 111 87 Stockholm

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2010:14 2010-02-29

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2010:14 2010-02-29 Aktiemarknadsnämndens uttalande 2010:14 2010-02-29 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av NBK:s regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag

Läs mer

Ansökan om undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen (1998:204)

Ansökan om undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen (1998:204) BESLUT Dnr 2006-02-24 1344-2005 Svenska Bankföreningen Box 7603 103 94 Stockholm Såsom ombud för: Se bilaga. Ansökan om undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen (1998:204) Datainspektionens beslut

Läs mer

Konkurrensfrågor och marknaden för hyresbostäder

Konkurrensfrågor och marknaden för hyresbostäder 2010-03-30 1 (12) Konkurrensfrågor och marknaden för hyresbostäder Anförande av Jan-Erik Ljusberg, stf generaldirektör Konkurrensverket, vid SABOs konferens i Stockholm den 30 mars 2010. Det talade ordet

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:5 2015-04-22 Mål nr B 5/13

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:5 2015-04-22 Mål nr B 5/13 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:5 2015-04-22 Mål nr B 5/13 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 Karlstad Processråden I. N. och G. W. SVARANDE mysafety AB, 556522-0612, Box 27142, 102 52 Stockholm

Läs mer

SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD

SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2008:3 2008-01-30 Dnr B 2/06 SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD MOTPART Mobillån Sverige AB, Box 618, 101 32 STOCKHOLM Ombud: advokaten G. B., W. Advokatbyrå,

Läs mer