Skatteeffekter i samband med flytt mellan egnahem och bostadsrätt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skatteeffekter i samband med flytt mellan egnahem och bostadsrätt"

Transkript

1 Skatteeffekter i samband med flytt mellan egnahem och bostadsrätt Av Maria Kulander och Hans Lind november 2008 Institutionen för Fastigheter och Byggande Avdelningen för Bygg- och fastighetsekonomi, KTH Stockholm 2008 Uppsats nr 48 1

2 Sammanfattning Den svenska fastighetsbeskattningen har flera olika komponenter. När man talar om fastighetsskatt är det i första hand den löpande beskattningen som åsyftas, men det finns också skatter som är knutna till själva transaktionen, främst realisationsvinstbeskattning och stämpelskatten. I debatten har det lyfts fram att dessa skatter kan ha negativa konsekvenser genom att det uppstår inlåsningseffekter av olika slag. Syftet med denna rapport är i första hand att i detalj beräkna hur stora merkostnader som skattesystemet skapar i samband med en flytt. Kalkyler görs för - två städer med olika prisnivå (Stockholm resp Gävle) - för ett pensionärshushåll (som flyttar från en villa till en bostadsrätt) och för en barnfamilj (som flyttar från en bostadsrätt till en villa) - för pensionärshushållet görs en uppdelning efter hur länge man bott på orten - för barnfamiljen görs en uppdelning utifrån om man har uppskov på tidigare realisationsvinstbeskattning eller ej. Detta ger totalt 8 olika fall. I samtliga fall antas att inkomsterna hos hushållen är sådan att inga särskilda bidrag utgår. Kalkylen är uppbyggt så att alla engångskostnader, t ex stämpelskatten, finansieras med lån och det som redovisas är förändringen i hushållets löpande månadskostnad före respektive efter flytten. I tabellerna nedan sammanfattas resultatet. Det antas att hushållen köper en bostad som kostar lika som det som de får för den som de säljer (5 miljoner i Stockholm, 2 miljoner i Gävle). Översikt pensionärsalternativ Förändring i månadsutgift Stockholm - bott länge +4618, varav amortering: Stockholm - bott ca 10 år , varav amortering: 550 Gävle- bott länge +475, varav amortering: 92 Gävle- bott ca 10 år +17, (ingen amortering pga inget lån) Översikt barnfamilj Förändring i månadsutgift Stockholm - inget tidigare uppskov +2405, varav amortering: 592 Stockholm - tidigare uppskov +3369, varav amortering: 1203 Gävle- - inget tidigare uppskov +1047, varav amortering: 139 Gävle- tidigare uppskov +1047, varav amortering: 139 Som framgår av tabellerna är det betydande kostnadsökningar pga de transaktionsrelaterade skatterna, särskilt vid höga prisnivåer som de som antogs i Stockholmsfallet. Den största kostnadsökningen uppstår för pensionshushåll som bott länge i sitt hus och för barnfamiljer som redan tidigare har ett uppskov med en realisationsvinstskatt. 2

3 Konsekvenserna av kostnadsökningar som dessa för hushållets flyttbenägenheten är svår att mäta, men med tanke på beloppens storlek är det rimligt att tro att de har betydelse för flyttbeslutet. Detta leder till ett sämre utnyttjande av beståndet och till svårigheter för hushållen att anpassa sin bostadssituation till sin nuvarande situation. Det kan också ha konsekvenser för arbetsmarknaden. Tänkbara åtgärder är att sänka stämpelskatten till en nivå som speglar de direkta kostnaderna för myndigheterna och att återgå till ett system där enbart reala vinster beskattas, dvs inköpspriset får räknas upp med inflationen. 3

4 Förord Det har varit mycket kontroverser kring fastighetsbeskattningen och det är viktigt att de politiska diskussionerna bygger på bra kunskap om vad olika system ger för direkta eller indirekta effekter. För att belysa konsekvenserna av de transaktionsbaserade skatterna, främst realisationsvinstbeskattningen och stämpelskatten, tog Villaägarna initiativ till den utredning som presenteras i denna rapport. Avd f Bygg- och fastighetsekonomi har sedan länge varit engagerad i debatten kring fastighetsbeskattning och en mer detaljerad analys av skattekonsekvenserna av en flytt inom det ägda beståndet ligger helt i linje med inriktningen på KTH. Studien fokuserar på de direkta mätbara ekonomiska konsekvenserna av en tänkt flytt, och är alltså tänkt att ge en bättre grund för diskussionerna om de mer svårmätbara konsekvenserna på omflyttning och utnyttjande av fastighetsbeståndet, samt de mer direkta politiska frågorna om lämpliga åtgärder. Stockholm november 2008 Hans Lind KTH Hans Lemke Villaägarna 4

5 Innehållsförteckning 1. Inledning Förutsättningar Scenarier Antaganden om inkomster och driftskostnader Effekter för pensionärshushåll Pensionär Fall 1: Stockholm - lång boendetid Pensionär Fall 2: Stockholm - kort boendetid Pensionär Fall 3: Gävle - lång boendetid Pensionär Fall 4: Gävle - kort boendetid Barnfamilj Barnfamilj Fall 1: Stockholm uppskov saknas Barnfamilj Fall 2: Stockholm med uppskov Barnfamilj Fall 3: Gävle - samma pris utan uppskov Barnfamilj Fall 4: Gävle samma pris, med tidigare uppskov Sammanfattande analys Översikt Avslutande kommentarer...23 Referenser

6 1. Inledning Den svenska fastighetsbeskattningen har en lång historia fylld av kontroverser och ständiga ändringar. Den grundläggande frågan är självklart om det överhuvudtaget ska finnas en särskild beskattning av fastigheter. Nästa fråga är om denna beskattning ska vara statlig (som den i praktiken fortfarande är i Sverige) eller om den ska vara kommunal (som i de flesta andra länder). Fastighetsbeskattning kan också inträda i en rad olika situationer: stämpelskatt i samband med köp, löpande beskattning av en hypotetisk avkastning på det kapital som finns investerat i huset, och en realisationsvinstbeskattning om en försäljning görs med vinst. Dessutom kan det finnas särskilda avgifter för pantsättning av fastigheter. Sverige är ett av de få länder som har skatt i alla dessa skeden. En viktig fråga när man ska ta ställning till om man ska ha en fastighetsskatt och hur den i så fall ska utformas är att bedöma vilka effekter den har. En uppenbar sådan aspekt som ofta varit i fokus är hur skatten påverkar olika inkomstgrupper och att den kan belasta vissa grupper orimligt hårt. Olika former av skyddsregler har därför införts. I Sverige fokuserar denna skyddsregel på att fastighetsskatten inte får vara mer än en viss andel av hushållets inkomst. I andra länder förekommer skyddsregler som begränsar höjningen av fastighetsskatten från ett år till ett annat. En annan aspekt som är viktig att beakta är hur fastighetsbeskattning påverkar incitamenten för bostadsbyggande och som understryks i t ex Mandell (2001) kan en kommunal fastighetsskatt baserat på fastighetens värde skapa incitament både till förbättringar av infrastrukturen och till nybyggande. Denna rapport fokuserar emellertid på en tredje aspekt och det är fastighetsskattens ekonomiska effekter i samband med en flytt mellan olika bostäder inom det ägda beståndet. Vad "kostar" det att flytta från en bostad till en annan? I en dynamisk ekonomi är det viktigt att hushåll kan flytta mellan regioner när det dyker upp bättre arbetstillfällen och att inte bostadsmarknaden försvårar företagens rekrytering av arbetskraft (se t ex diskussionen i Borg et al, 2007). Ur ett livscykelperspektiv, och utifrån målet om ett effektivt utnyttjande av fastighetsbeståndet är det viktigt att skattesystemet inte försvårar flyttningar i samband med förändringar i familjesituationen. En fråga som diskuterats mycket under senare år är t ex att ökande antal personer i familjebildande ålder gör det viktigt att det finns incitament för äldre hushåll att flytta från större till mindre bostäder, och från egnahem till lägenheter. Syftet med denna rapport är att lägga en bättre grund för diskussionen om hur skattesystemet kan anpassas för att underlätta rörligheten på bostadsmarknaden. Det är empiriskt mycket svårt att ta reda på hur en enskild faktor som skattesystemet påverkar så komplexa beslut som ett beslut att flytta. Ambitionen i denna rapport är därför enbart att i detalj beskriva vad dagens skattesystem konkret medför för kostnader i samband med flytt för olika grupper av hushåll och vid olika prisnivåer. 1 1 Vi har även gjort kalkyler för det förslag som Skatteverkets lade fram i ett remissvar till regeringens förslag (efter att de justerat sina förutsättningar till dagens situation med 6000 kr i kommunal avgift). Detta system hade liknande effekter som det nuvarande systemet och redovisas därför inte i denna slutrapport, men den som är intresserad av denna analys kan kontakta Hans Lind, 6

7 2. Förutsättningar 2.1 Scenarier I analysen kommer pensionärernas respektive barnfamiljernas situation att belysas. För varje situation så har vi två scenarier ett där priserna ligger i medelnivå, t ex situationen i Gävle, samt en situation där priserna är höga, i t ex något av Stockholms mest eftertraktade områden. Enligt NAI-Svefas ortsprismaterial så ligger priserna på friliggande villor på över 100 kvm som inte är sjönära i Stockholm i genomsnitt på 5 miljoner och K/T (köpeskilling/taxeringsvärde) på 2 under det senaste året, dvs. priserna motsvarar ungefär dubbla taxeringsvärdet då det gäller Stockholms kommun (180). I analysen används därför dessa siffror i scenario 1. Enligt samma källa så ligger motsvarande priser för Gävle kommun (2180) som väntat lägre i genomsnitt så ligger priserna på ca 2 miljoner, men även här så är priserna motsvarande dubbla taxeringsvärdet, vilket kommer att motsvara scenario 2. Då det gäller pensionärerna så analyseras effekterna när de flyttar från en villa till en bostadsrätt under antagandet att båda bostäderna är lika dyra dels när ett pensionärspar bott ca 10 år i en villa, och dels då de bott ca 30 år i samma villa (se tabell 2.1.1). Antaganden om priserna idag är desamma oberoende av boendetiden. Antaganden om prisutvecklingen har varit i enlighet med fastighetsprisindex (FPI). Tabell Översikt pensionärsalternativ Bott ca 30 år Bott ca 10 år Stockholm P-Fall 1 P-Fall 2 Gävle P-Fall 3 P-Fall 4 Då det gäller barnfamiljerna så förväntas boendekarriären totalt sett ha varat i ca 10 år, och situationen som analyseras är när en barnfamilj flyttar från en bostadsrätt till en villa dels då hushållet har uppskov med en tidigare realisationsvinst, och dels då uppskov saknas. I båda fallen är villan lika dyr som bostadsrätten (se tabell 2.1.2). Tabell Översikt barnfamiljsalternativ Uppskov saknas Uppskov finns sedan tidigare Stockholm B-Fall 1 B-Fall 2 Gävle B-Fall 3 B Fall 4 7

8 2.2 Antaganden om inkomster och driftskostnader Eftersom det viktiga inte är vilka effekter som uppstår av olika driftskostnaderna i jämförelsen, så utgår vi ifrån samma driftskostnader oberoende av boendeform, så att driftskostnader för att bo i villa motsvarar månadsavgift i bostadsrätt samt hemförsäkring och elkostnader. Vi kommer att anta att månadsavgiften plus direkta driftskostnader i bostadsrätten motsvarar driftskostnaderna i villan, men särskiljer de 100 kr som består av den kommunala avgiften då vi sammanställer skillnaderna i kostnader. Pensionärsparet antas vara fött före 1937 så att de får pension enligt det tidigare ATPsystemet. Deras årsinkomst antas vara vad en genomsnittlig kvinna och man fick i pension december 2007 i Stockholms län respektive i Gävle län multiplicerat med 12, vilket innebär att ingen av dem har garantipension. För att vara berättigade till bostadsbidrag enligt Försäkringskassans regler så ska boendekostnaden vara högst kr, och man får då maximalt 93 % av kostnaden betald, vilket blir kr för ogift eller kr var för gifta personer. Maximalt kan därför paret få kr/person. Bidraget reduceras emellertid då inkomsten är större än kr för gifta pensionärer. Inkomstavdraget är 62 % till kr och 50 % över detta. Då inkomstavdraget här antas vara större än kr så utgår därför inget bostadsbidrag i något av fallen i respektive scenario för pensionärerna. Barnfamiljen består av ett par med 2 barn på ca 5 år respektive 8 år, där mannen jobbar som gymnasielärare och där kvinnan jobbar som sjuksköterska. Mannen arbetar 100 %, medan kvinnan är tjänstledig till 20 % så att hon erhåller 80 % i lön. För att få fullt bostadsbidrag får årsinkomsten inte överstiga kr för barnfamiljer. För årsinkomster över kr minskas den bidragsgrundande inkomsten med 20 %. Parets gemensamma årsinkomst efter tjänstledigheter kommer att vara klart över kr så att inkomstavdraget blir alltför stort dvs. inget bostadsbidrag antas utgå i detta fall heller. 8

9 3. Effekter för pensionärshushåll. I det första fallet (lång boendetid) har pensionärsparet bott i sin villa i 30 år, men vill nu flytta till en bostadsrätt istället, som är lika dyr som villan. I det andra fallet (kort boendetid) så har pensionärsparet istället flyttat till sin villa någon gång på 1990-talet. Eftersom fokus ligger på förändringar i samband med flytten antar vi att tidigare lån kommer att vara kvar efter flytten så storleken på dessa spelar ingen roll för resultaten. 3.1 Pensionär Fall 1: Stockholm - lång boendetid Då de flyttade in i villan på 1970-talet antas paret ha betalat kr för villan, som nu är värd 5 miljoner. Priset antas vara dubbla taxeringsvärdet, så detta är då 2,5 miljoner. Vilka utgifter som paret har beror på om de väljer att bo kvar eller flytta, men vi kommer att fokusera på skillnaderna mellan att flytta och bo kvar med det nuvarande systemet för den kommunala avgiften. Innan flytt När paret bodde i villan betalade man den kommunala avgift som efterträdde fastighetsskatten, enligt nuvarande skattesystemet. Detta innebär att de ska betala antingen kr/år dvs 500 kr per månad eller 0,75 % av taxeringsvärdet. Med ett taxeringsvärde på 2,5 miljoner så blir denna summa kr eller kr/månaden dvs kostnaden blir 500 kr/månad. En begränsningsregel finns på 4 % av beskattningsbar inkomst, men denna är inte tillämpbar i detta fall. Flyttat till bostadsrätt Pensionärsparet tänker sig nu istället att de ska flytta till en lika dyr bostadsrätt, dvs. den kostar 5 miljoner. I tabell framgår realisationsvinst mm.. Tabell Effekter vid flytt (P-Fall 1) Försäljning av villa: Köp av villa 1970-tal: Köp av bostadsrätt: Reavinstskatt: 0,22 Reavinst: uppskovsbelopp: uppskovsränta: 0,005 Årligt belopp att år 1-:

10 Eftersom paret förväntas ha flyttat in i sin villa på 1970-talet och då ha betalat kr så blir reavinsten 4,75 miljoner kronor, varav uppskovet kan bli maximalt 1,6 miljoner kr. Detta uppskov ska de sedan betala 0,5 % ränta på nästkommande år dvs. årlig kostnad på kr, motsvarande 667 kr/månad, om inget frivilligt uppskov betalas in. På resterande delen, 3,15 miljoner kr, betalar pensionärsparet 22/30 av 30 %, dvs. 22 % reavinstskatt, vilket blir en nettokostnad på kr (se tabell 3.1.2). Tabell Direkteffekt på kapital (P-Fall 1) Försäljning av villa: Köp av bostadsrätt: Köpesumma 1970-tal för villan: Reavinst från villaförsäljning Uppskovsbelopp Beskattningsbar vinst Reavinstskatt Belopp att finansiera: För att kunna få en jämförbar månadskostnad av en flytt antas att denna utgift finansieras med ett nytt lån. Med ett antagande om 6 % i ränta där vi har utgått från bankernas ungefärliga genomsnittliga utlåningsränta blir räntekostnaderna efter att hänsyn tagits till skatteeffekter kr per månad. Därtill tillkommer uppskovsräntan på 667 kr (se tabell 3.1.3). Med rak amortering på 30 år så amorteras kr per år, vilket motsvarar kr per månad. Amorteringen innebär att räntekostnaderna per månad minskar med ca 80 kr vilket är 970 kr efter skatteeffekter varje år, men tabellen visar enbart år 1. Tillkommande månadsavgift vid flytt är då kr. Tabell Månadskostnader (P-Fall 1) Bostadsutgifter Nya ränteutgifter efter skatt, för finansiering av flytt Ny amortering för finansiering av flytt Uppskovsränta 0,5 % av uppskovsbeloppet 667 Avdrag för tidigare betald kommunal avgift, netto -400 Tillkommande månadsutgift år 1 vid flytt

11 3.2 Pensionär Fall 2: Stockholm - kort boendetid I detta fall så har pensionärsparet tidigare bott i en annan typ av boende (t ex hyresrätt) länge för att sedan ha flyttat till villa i mitten av 1990-talet. De köper en lika dyr bostadsrätt som den villa de bor i. Pensionärsparet antas på 1990-talets mitt ha betalat 2,5 miljoner för den villa de nu säljer för 5 miljoner. De köper en lika dyr bostadsrätt för 5 miljoner. Alternativet kvarboende är detsamma som i första fallet, liksom nuvarande pension och övriga liknande förutsättningar. Enligt nuvarande skattesystem så får de en reavinst på 2,5 miljoner kr, men får uppskov på det maximala beloppet 1,6 miljoner kr, som de betalar 0,5 % uppskovsränta på från och med år 1, dvs kr per år = 667 kr/mån. Resterande kr ska beskattas (se tabell 3.2.1) och detta antas finansieras med ett nytt lån. Tabell Flytta till bostadsrätt (P-Fall 2) Försäljning av villa: Köp av villa 1990-tal: Köp av bostadsrätt: Reavinstskatt: 0,22 Reavinst: Uppskovsbelopp: uppskovsränta: 0,005 Årligt belopp att år 1-: På den beskattningsbara vinsten på kr så betalar pensionärsparet en skatt på 22 %, vilket betyder kr, vilket finansieras via lån till en ränta på 6 % (se tabell 3.2.2). Efter hänsyn till skatteeffekten så blir räntekostnaderna 693 kr (se tabell 3.2.3). Med rak amortering på 30 år så blir kostnaden kr per år vilket motsvarar 550 kr per månad. I och med amorteringen så minskar räntekostnaden med ca 280 kr per år efter skatt, men tabellen visar år 1. Detta år ökar kostnaderna med kr per månad. Tabell Direkteffekt, (P-Fall 2) Försäljning av villa: Köp av bostadsrätt: Köpesumma 1990-tal för villan: Reavinst från villaförsäljning Uppskovsbelopp Beskattningsbar vinst Reavinstskatt Belopp att finansiera

12 Tabell Månadsutgift (P-Fall 2) Bostadsutgifter Nya ränteutgifter efter skatt, för finansiering av flytt 693 Ny amortering för finansiering av flytt 550 Uppskovsränta 0,5 % av uppskovsbeloppet 667 Avdrag för tidigare betald kommunal avgift, netto -400 Tillkommande månadsutgift år 1 vid flytt Pensionär Fall 3: Gävle - lång boendetid Kvarboende När paret bodde i villan betalade man den kommunala avgift som efterträdde fastighetsskatten, enligt det nuvarande skattesystemet. Detta innebär att de ska betala antingen kr/år dvs. 500 kr per månad eller 0,75 % av taxeringsvärdet. Denna gång är taxeringsvärdet på 1 miljon kronor så denna summa blir kr eller 625 kr/månaden dvs. kostnaden blir 500 kr/månad. Begränsningsregel på 4 % av beskattningsbar inkomst är inte heller här tillämpbar. Flyttat till bostadsrätt Pensionärsparet säljer villan för 2 miljoner och flyttar till en lika dyr bostadsrätt. Villan antas ha varit köpt för kr, så reavinsten blir 1,75 miljoner kr, men med ett uppskovsbelopp på maximala 1,6 miljoner kr (se tabell 3.3.1). Från och med år 1 så betalar de 0,5 % av beloppet i uppskovsränta dvs kr om året eller 667 kr/mån. På resterande kr ska de betala 22 % skatt. Tabell Flytta till bostadsrätt, (P-Fall 3), Försäljning av villa Köp av villa 1970-tal Köp av bostadsrätt Reavinstskatt 0,22 Reavinst Uppskovsbelopp Uppskovsränta 0,005 Årligt belopp att betala år 1-:

13 Tabell Direkteffekt vid flytt till bostadsrätt (P-Fall 3), Försäljning av villa Köp av bostadsrätt Köpesumma 1970-talet för villan Reavinst från försäljningen Uppskovsbelopp Beskattningsbar vinst Reavinstskatt Belopp att finansiera Med en skattesats på 22 % så är reavinstskatten kr, vilket måste finansieras på något sätt (se tabell 3.3.2). Paret antas därför ta ett lån på summan. Med en ränta på 6 % så blir månadskostnaden efter avdrag för skatteeffekter 116 kronor. Amorteringar som betalas av på 30 år blir kr/år eller 92 kr/månad (se tabell 3.3.3). Pga amorteringarna minskar räntebetalningarna efter skatt med 46 kr för varje år, men tabellen visar år 1. Det kostar totalt ca 475 kr mer att flytta, med den tidigare kommunala avgiften avdragen samt den nuvarande som tillkommer. Tabell Månadskostnad vid flytt till bostadsrätt, (P-Fall 3), Bostadsutgifter Nya ränteutgifter efter skatt, för finansiering av flytt 116 Ny amortering för finansiering av flytt 92 Uppskovsränta 0,5 % av uppskovsbeloppet 667 Avdrag för tidigare betald kommunal avgift, netto -400 Tillkommande månadsutgift år 1 vid flytt Pensionär Fall 4: Gävle - kort boendetid I detta fall så har pensionärsparet tidigare bott i en annan typ av boende (hyresrätt) länge för att sedan ha flyttat till villa i mitten av 1990-talet. De köper nu en lika dyr bostadsrätt som den villa de bor i. Även i detta scenario så har pensionärsparet köpt sin villa i mitten av 1990-talet, men antas ha köpt sin villa för 1 miljon kronor för att sedan sälja den 2008 för 2 miljoner kronor. De köper en lika dyr bostadsrätt för 2 miljoner (se tabell 3.4.1). 13

14 Flytta till bostadsrätt (P-Fall 4), Reavinsten är 1 miljon kronor, och eftersom detta är under maxbeloppet för uppskov så kommer hela summan att beviljas uppskov för. Uppskovsräntan 0,5 % på detta ger ett belopp på kr att betala årligen från år 1, dvs. 417 kronor per månad. Tabell Flytta till bostadsrätt, (P-Fall 4), Försäljning av villa: Köp av villa 1990-tal: Köp av bostadsrätt: Reavinstskatt: 0,22 Reavinst: uppskovsbelopp: uppskovsränta: 0,005 Årligt belopp att år 1-: Eftersom ingen reavinstskatt betalas i detta fall så behöver inget lån tas och därmed blir det inga räntekostnader för detta, och inte heller någon amortering. Däremot får man betala de extra 417 kronorna i uppskovsränta varje månad. Vid kvarboende så var den kommunala avgiften 500 kronor, vilket innebär att i detta fall så kommer det att löna sig att flytta, även om det är marginellt, - 83 kronor, men med tillägg för de 100 kr som ingår som kommunal avgift i månadsavgiften, så går det nästan jämt ut (se tabell 3.4.2) exakt tillkommande kostnad blir då 17 kr. Tabell Månadskostnader, (P-Fall 4) Bostadsutgifter Nya ränteutgifter efter skatt, för finansiering av flytt 0 Ny amortering för finansiering av flytt 0 Uppskovsränta 0,5 % av uppskovsbeloppet 417 Avdrag för tidigare kommunal avgift, netto -400 Tillkommande månadsutgift år 1 vid flytt 17 14

15 4. Barnfamilj 4.1 Barnfamilj Fall 1: Stockholm uppskov saknas Kvarboende Då det inte finns några tidigare uppskov med realisationsvinst i detta fall så är det inga kostnader som försvinner vid flytt. Driftskostnader och inkomster antas vara lika vid kvarboende och flytt. Endast förändringar i kostnader tas hänsyn till. Flytta till villa (B Fall 1) I detta fall så bor familjen i Stockholm och vill köpa en villa som är lika dyr som den bostadsrätt som de nu bor i, dvs. 5 miljoner kr. De förväntas ha köpt sin bostadsrätt för 3 miljoner kr år 2000 (se tabell 4.1.1). Uppskovsbeloppet är på maximala 1,6 miljoner och resterande reavinst på kr ska de betala skatt för till 22/30 av 30 % dvs. 22 % vilket blir kr. Tillsammans med stämpelskatt och pantbrevsskatt så blir detta ett belopp på kr som paret måste låna till (se tabell 4.1.2). Pantbrevsskatten är 2 % av uttagna pantbrev och stämpelskatten är 1,5 % av köpesumman vid köp av villa. Halva köpesumman antas ha intecknats med nytt pantbrev. Tabell Flytt till villa (B Fall 1) Försäljning av bostadsrätt: Köp av bostadsrätt: Köp av villa: Reavinstskatt: 0,22 Reavinst: uppskovsbelopp: uppskovsränta: 0,005 Årligt belopp att år 1-: Stämpelskatt, 1,5 % 0,015 Pantbrevsskatt, 2 % 0,020 Tidigare uppskov 0 15

16 Tabell Direkteffekter vid flytt till villa (B Fall 1) Försäljning av bostadsrätt: Köp av villa: Köpesumma för bostadsrätt: Reavinst från bostadsrättsförsäljning Uppskovsbelopp Beskattningsbar vinst Reavinstskatt Stämpelskatt, 1,5 % av inköpssumman Pantbrevsskatt, 2 % av uttagna pantbrev Belopp att finansiera Även här räknas på en räntesats av 6 %, och med hänsyn tagen till skatteeffekten blir bostadsräntekostnaderna 746 kr/månad. Amortering på lån beräknas på 30 år, vilket innebär kr per år eller 592 kr per månad vid rak amortering. Räntebetalningarna minskar med ca 25 kr efter skatt per månad vilket innebär 300 kr varje år i och med amorteringarna, men tabellen visar år 1. Till detta tillkommer en uppskovsränta på 0,5 % på uppskovsbeloppet vilket innebär 667 kr per månad från och med år 1. Den kommunala avgiften på kr/år är ett bättre alternativ än 0,75 % av taxeringsvärdet vilket skulle motsvara kr per år. Kostnaden kommer därför att bli 500 kr/månad. Regeln att inte betala mer än 4 % av sin beskattningsbara inkomst är ej tillämpbar här. De tillkommande kostnaderna för att flytta jämfört med att bo kvar då den kommunala avgiften som ingår i månadsavgiften dras av blir kr per månad (se tabell 4.1.3). Tabell Månadskostnader (B Fall 1) Bostadsutgifter Nya ränteutgifter efter skatt, för finansiering av flytt 746 Ny amortering för finansiering av flytt 592 Uppskovsränta 0,5 % av uppskovsbeloppet 667 Tillkommande kommunal avgift, netto 400 Uppskovsränta sedan tidigare 0 Tillkommande månadsutgift år 1 vid flytt

17 4.2 Barnfamilj Fall 2: Stockholm med uppskov I detta fall så antas det finnas ett uppskov med realisationsvinst sedan tidigare på 1 miljon kr. Villan kostar fortfarande 5 miljoner kr, liksom bostadsrätten som de flyttade ifrån. Reavinsten blir då utöver nuvarande vinst på 2 miljoner även det tidigare uppskovet, dvs. total vinst blir 3 miljoner kr. I detta fall ökas kostnaden i alternativet kvarboende genom att en uppskovsränta på tidigare uppskov tillkommer på 417 kr/månad. Flytta till villa (B Fall 2) När det finns ett uppskov på 1 miljon kr så kommer reavinsten att öka med denna summa, vilket påverkar beskattningsbar vinst (se tabell 4.2.1). Tabell Flytt till villa med tidigare uppskov (B Fall 2) Försäljning av bostadsrätt: Köp av bostadsrätt: Köp av villa: Reavinstskatt: 0,22 Reavinst inkl tidigare uppskov: uppskovsbelopp: Uppskovsränta: 0,005 Årligt belopp att år 1: Stämpelskatt, 1,5 % 0,015 Pantbrevsskatt 2 % 0,020 Tidigare uppskov Eftersom det finns en uppskovsgräns på 1,6 miljoner så kommer den beskattningsbara vinsten att vara 1,4 miljoner i detta fall, vilket innebär att det nu behöver upplånas kr till 6 % ränta (se tabell 4.2.2), vilket innebär en månadskostnad på kr i tillkommande bostadsräntekostnader efter skatt. Den nya uppskovsräntan är 667 kr/månad. Av de kr består kr av ren reavinstskatt, kr är stämpelskatt och pantbrevsskatten är kr. Rak amortering på 30 år innebär en kostnad på kr årligen eller kr per månad. Amorteringen minskar räntekostnaderna efter skatt med ca 600 kr per år, men tabellen visar år 1. Jämfört med att bo kvar i bostadsrätt så ökar månadskostnaden för familjen efter att den kommunala avgift som ingår i månadsavgiften dragits av - med kr (se tabell 4.2.3). 17

18 Tabell Direkteffekter vid flytt till villa (B Fall 2) Försäljning av bostadsrätt: Köp av villa: Köpesumma för bostadsrätt: Reavinst från bostadsrättsförsäljning, inkl tidigare uppskov Uppskovsbelopp Beskattningsbar vinst Reavinstskatt Stämpelskatt, 1,5 % av inköpssumman Pantbrevsskatt, 2 % på uttagna pantbrev Belopp att finansiera Tabell Månadseffekter vid flytt till villa (B Fall 2) Bostadsutgifter Nya ränteutgifter efter skatt, för finansiering av flytt Ny amortering för finansiering av flytt Uppskovsränta 0,5 % av uppskovsbeloppet 667 Tillkommande kommunal avgift, netto 400 Uppskovsränta sedan tidigare -417 Tillkommande månadsutgift år 1 vid flytt Barnfamilj Fall 3: Gävle - samma pris utan uppskov Kvarboende Då det inte finns några tidigare uppskov i detta fall så är det inga kostnader som försvinner vid flytt. Driftskostnader och inkomster antas vara lika vid kvarboende och flytt. Endast förändringar i kostnader tas hänsyn till. Flytta till villa Familjen köper i detta fall sin villa för 2 miljoner kr vilket är lika mycket som de får för sin bostadsrätt. Bostadsrätten förväntas de ha köpt för 1,2 miljoner kr år Vid flytten blir det en reavinst på kr och hela beloppet blir här uppskovsbelopp, eftersom summan är under maxbeloppet på 1,6 miljoner kr. Med 0,5 % ränta på detta så blir den årliga uppskovsräntan kr. Till detta tillkommer pantbrevsskatt samt stämpelskatt (se tabell 4.3.1). 18

19 Tabell Flytt till villa (B Fall 3) Försäljning av bostadsrätt: Köp av bostadsrätt: Köp av villa: Reavinstskatt: 0,22 Reavinst: uppskovsbelopp: uppskovsränta: 0,005 Årligt belopp att år 1-: Stämpelskatt 0,015 Pantbrevsskatt 0,020 Tidigare uppskov 0 Hela reavinstbeloppet blir uppskov och då bostadsrätten som såldes samt villan är lika dyra, så består den direkta kostnaden av pantbrevsskatt och stämpelskatt på sammanlagt kr (se tabell 4.3.2). Stämpelskatten är 1,5 % av inköpssumman och pantbrevsskatten är 2 % där halva lånet antas motsvara uttagna pantbrev. Detta antas behöva finansieras via lån till räntan 6 %. Tabell Direkteffekt vid flytt till villa (B Fall 3) Försäljning av bostadsrätt: Köp av villa: Köpesumma för bostadsrätt: Reavinst från bostadsrättsförsäljning Uppskovsbelopp Beskattningsbar vinst 0 Reavinstskatt 0 Stämpelskatt, 1,5 % av inköpssumman Pantbrevsskatt, 2 % av uttagna pantbrev Belopp att finansiera Bostadsräntekostnaderna blir 175 kr per månad efter skatteeffekter. Till detta tillkommer det 333 kr i uppskovsränta samt en kommunal avgift på 500 kr eftersom den kommunala avgiften på kr/år är mindre än 0,75 % av taxeringsvärdet, vilket skulle motsvara kr/år. Från detta skall dras de 100 kr som man betalar i kommunal fastighetsavgift för bostadsrätten. En amortering sker på 30 år vilket med rak amortering blir kr per år eller 139 kr per månad. Amorteringen minskar den årliga räntekostnaden med 70 kr per år efter skatt, men tabellen visar år 1. Den tillkommande månadskostnaden vid flytt blir kr (se tabell 4.3.3). 19

20 Tabell Månadseffekter vid flytt till villa (B Fall 3) Bostadsutgifter Nya ränteutgifter efter skatt, för finansiering av flytt 175 Ny amortering för finansiering av flytt 139 Uppskovsränta 0,5 % av uppskovsbeloppet 333 Tillkommande kommunal avgift, netto 400 Uppskovsränta sedan tidigare 0 Tillkommande månadsutgift år 1 vid flytt Barnfamilj Fall 4: Gävle samma pris, med tidigare uppskov Även i detta fall så köper barnfamiljen ett lika dyrt boende, men här finns även ett tidigare uppskov på kr. Villan kostar fortfarande 2 miljoner, och de får 2 miljoner för bostadsrätten. Kvarboendealternativet påverkas på samma sätt som i fall 2 genom det tidigare uppskovet, dvs. det blir en uppskovsränta på 167 kr. Flytta till villa I detta fall så finns det ett gammalt uppskov på kr som gör att reavinsten ökar till 1,2 miljoner. Detta belopp är under maxbeloppet på 1,6 miljoner så i detta fall blir det uppskov på hela beloppet (se tabell 4.4.1). Tabell Flytta till villa (B Fall 4) Försäljning av bostadsrätt: Köp av bostadsrätt: Köp av villa: Reavinstskatt: 0,22 Reavinst inkl tidigare uppskov: Uppskovsbelopp: Uppskovsränta: 0,005 Årligt belopp att år 1-: Stämpelskatt 0,015 Pantbrevsskatt 0,020 Tidigare uppskov

Det måste bli lättare att flytta

Det måste bli lättare att flytta 2012:8 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares rapport Det måste bli lättare att flytta Hur flyttskatter låser Stockholms bostadsmarknad Det måste bli lättare att flytta Bostadssituationen i huvudstadsregionen

Läs mer

Belåningsgrader och lånevillkor - en studie av husköpare våren 2008

Belåningsgrader och lånevillkor - en studie av husköpare våren 2008 Belåningsgrader och lånevillkor - en studie av husköpare våren 2008 Av Maria Kulander och Hans Lind april 2009 Institutionen för Fastigheter och Byggande Avdelningen för Bygg- och fastighetsekonomi, KTH

Läs mer

Rapport. Unga vuxnas boende i Malmö och Lund 2003 och 2009

Rapport. Unga vuxnas boende i Malmö och Lund 2003 och 2009 Rapport Unga vuxnas boende i Malmö och Lund 2003 och 2009 HUR BOR 20 27-ÅRINGARNA? HUR VILL DE BO? Sven Bergenstråhle 2 (54) I sammandrag 27 000 unga i Malmö och Lund saknar egen bostad Det har blivit

Läs mer

Ungas etablering på bostadsmarknaden

Ungas etablering på bostadsmarknaden Ungas etablering på bostadsmarknaden en problembeskrivning med förslag till lösningar Stockholm den 3 augusti 2006 Roger Bernow Ted Lindqvist 2 (24) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Unga flyttar till tillväxtregioner...3

Läs mer

Svenska folkets flyttskatteskuld

Svenska folkets flyttskatteskuld Svenska folkets flyttskatteskuld Vad är den genomsnittliga småhusägaren skyldig staten? Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00

Läs mer

Incitamentseffekter av slopad fastighetsskatt *

Incitamentseffekter av slopad fastighetsskatt * Rapport till Finanspolitiska rådet 2008/7 Incitamentseffekter av slopad fastighetsskatt * Ann Öberg Finanspolitiska rådet De åsikter som uttrycks i denna rapport är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis

Läs mer

Boende för äldre till rimliga kostnader. Underlag till diskussionen om ett boendepolitiskt program för PRO

Boende för äldre till rimliga kostnader. Underlag till diskussionen om ett boendepolitiskt program för PRO Boende för äldre till rimliga kostnader Underlag till diskussionen om ett boendepolitiskt program för PRO ÄLDRES BOENDE IDAG OCH I FRAMTIDEN 3 Förord De allra flesta äldre vill bo kvar hemma i sitt eget

Läs mer

Fastighetstaxeringen 2015, prognos Så hög blir den nya skatten på småhus

Fastighetstaxeringen 2015, prognos Så hög blir den nya skatten på småhus Fastighetstaxeringen 2015, prognos Så hög blir den nya skatten på småhus Innehåll Sammanfattning......................................................... 3 Störst skattehöjning i Kiruna....5 Störst skattehöjning

Läs mer

ATT BO I MÄLARDALEN. - en jämförelse med fem pendlingsorter runt Stockholm

ATT BO I MÄLARDALEN. - en jämförelse med fem pendlingsorter runt Stockholm ATT BO I MÄLARDALEN - en jämförelse med fem pendlingsorter runt Stockholm Rapport ATT BO I MÄLARDALEN - en jämförelse med fem pendlingsorter runt Stockholm Institutet för Privatekonomi Ulla Samuel Lina

Läs mer

Pressmeddelande 22 november, 2012

Pressmeddelande 22 november, 2012 Pressmeddelande 22 november, 212 Ju större bolån, desto sämre amorteringsvilja Tre av fyra hushåll med bolån amorterar, men ju större bolånen är desto mindre amorterar man. Flest amorterare finns i grupperna

Läs mer

Låst läge på bostadsmarknaden

Låst läge på bostadsmarknaden Maj 2014 Låst läge på bostadsmarknaden Marknadsrapport Titel: Låst läge på bostadsmarknaden, Marknadsrapport, maj 2014 Utgiven av: Boverket Författare och kontaktperson: Bengt Hansson 0455-35 33 75 Analysarbete:

Läs mer

Bostadsmarknaden och den ekonomiska utvecklingen

Bostadsmarknaden och den ekonomiska utvecklingen Bostadsmarknaden och den ekonomiska utvecklingen Per-Anders Bergendahl Monika Hjeds Löfmark Hans Lind Bilaga 3 till Långtidsutredningen 2015 Stockholm 2015 SOU 2015:48 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

TCO GRANSKAR: BOSTADSBRISTEN FÖR UNGA OCH STUDENTER #10/09

TCO GRANSKAR: BOSTADSBRISTEN FÖR UNGA OCH STUDENTER #10/09 TCO GRANSKAR: BOSTADSBRISTEN FÖR UNGA OCH STUDENTER #10/09 TCO i samarbete med SUS. 2009-09-16 Författare: Jana Fromm Utredare Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO (föräldraledig) Kristina Persdotter

Läs mer

Bolånetaket - Dess effekter på prisutvecklingen på bostadsrätter

Bolånetaket - Dess effekter på prisutvecklingen på bostadsrätter Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete inom samhällsbyggnad, grundnivå (15 hp) Bygg- och fastighetsekonomi Nr 87 Bolånetaket - Dess effekter på prisutvecklingen på bostadsrätter Författare:

Läs mer

rapport 2014:34 Flyttmönster till följd av omfattande renoveringar

rapport 2014:34 Flyttmönster till följd av omfattande renoveringar rapport 2014:34 REGERINGSUPPDRAG Flyttmönster till följd av omfattande renoveringar Flyttmönster till följd av omfattande renoveringar Boverket december 2014 Titel: Flyttmönster till följd av omfattande

Läs mer

Från ax till limpa: den svenska bolånemarknaden och dess roll i det finansiella systemet

Från ax till limpa: den svenska bolånemarknaden och dess roll i det finansiella systemet Från ax till limpa: den svenska bolånemarknaden och dess roll i det finansiella systemet Riksbanksstudier, april 2014 s v e r i g e s r i k s b a n k Från ax till limpa: den svenska bolånemarknaden och

Läs mer

Den svenska bolånemarknaden 2014

Den svenska bolånemarknaden 2014 Den svenska bolånemarknaden 214 1 APRIL 214 1 april 214 Dnr 13-7755 Innehåll SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 Beskrivning av undersökningen 4 SVENSKA BOLÅNETAGARE 7 Blancolån 8 Hushåll med belåningsgrader över

Läs mer

Bo-ekonomen Innehåll Förord...3 Kan samhällsekonomin påverka dina boendekostnader?...4 Inflation...4 Hög- och lågkonjunktur...4 Räntemarknaden...5 Vilka lån ska jag ta?...5 Lånelöfte... 7 Kontantinsats...

Läs mer

DET SPELAR ROLL VAR VI BOR - jämförelse mellan 38 kommuner

DET SPELAR ROLL VAR VI BOR - jämförelse mellan 38 kommuner DET SPELAR ROLL VAR VI BOR - jämförelse mellan 38 kommuner Rapport Det spelar roll var vi bor - jämförelse mellan 38 kommuner Institutet för Privatekonomi Lina Gustafsson Ulla Samuel Juni 2004 Institutet

Läs mer

Leder hyreslagens regler till rätt renoveringar:

Leder hyreslagens regler till rätt renoveringar: Rapport 2015:1 Leder hyreslagens regler till rätt renoveringar: analys och förslag H ANS L IND 2 Leder hyreslagens regler till rätt renoveringar Leder hyreslagens regler till rätt renoveringar: - Analys

Läs mer

Den svenska bolånemarknaden 2013

Den svenska bolånemarknaden 2013 Den svenska bolånemarknaden 213 7 MARS 213 7 mars 213 Dnr 13-2825 Innehåll SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 Beskrivning av undersökningen 4 LÅNTAGARANALYS 7 Belåningsgrader 7 Amorteringstid och amorteringsfrihet

Läs mer

Bo-ekonomen 2 Innehåll Förord...3 Kan samhällsekonomin påverka dina boendekostnader?...4 Inflation...4 Hög- och lågkonjunktur...4 Räntemarknaden...5 Vilka lån ska jag ta?... 7 Lånelöfte... 7 Kontantinsats...

Läs mer

Bo-ekonomen Innehåll Förord...3 Kan samhällsekonomin påverka dina boendekostnader?...4 Inflation...4 Hög- och lågkonjunktur...4 Räntemarknaden...5 Vilka lån ska jag ta?... 7 Lånelöfte... 7 Kontantinsats...

Läs mer

Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar

Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar Hans Lind Stellan Lundström Institutionen för Fastigheter och Byggande Avdelningen för Bygg- och fastighetsekonomi, KTH Stockholm 2011 Rapport 2011:1 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Drivkrafter bakom hushållens skuldsättning

Drivkrafter bakom hushållens skuldsättning P R O M E M O R I A Datum 2015-07-03 Drivkrafter bakom hushållens skuldsättning Vid Finansiella stabilitetsrådets möte den 11 november 2014 fanns en gemensam oro om än i något olika grad för den höga och

Läs mer

Aktuell Analys från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi

Aktuell Analys från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi Aktuell Analys från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi 2005-05-03 Räkna med amortering Svenska hushåll ökar sin skuldsättning, framförallt vad gäller lån på bostäder. När räntan är låg är

Läs mer

Unga vuxnas boende i Sverige 2013 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende i Sverige 2013 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende i Sverige 13 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 3 Hur ga unga vuxna

Läs mer

Av Lina Gustafsson, Institutet för Privatekonomi Redaktör: Viveca Svenander Produktion: S.A.M. Reklam Tryck: NRS Tryckeri Första upplagan (1) Best

Av Lina Gustafsson, Institutet för Privatekonomi Redaktör: Viveca Svenander Produktion: S.A.M. Reklam Tryck: NRS Tryckeri Första upplagan (1) Best Bo-ekonomen Av Lina Gustafsson, Institutet för Privatekonomi Redaktör: Viveca Svenander Produktion: S.A.M. Reklam Tryck: NRS Tryckeri Första upplagan (1) Best nr: 94901004 FöreningsSparbanken/Institutet

Läs mer

Etablering på ägarrättsmarknaden

Etablering på ägarrättsmarknaden Etablering på ägarrättsmarknaden 29 februari 2012 Titel: Etablering på ägarrättsmarknaden Redovisning av regeringsuppdrag S2011/3877/PBB (delvis) Utgiven av: Statens bostadskreditnämnd (BKN) BKN:s dnr:

Läs mer

PM Dok.bet. PID124950 2013-11-19

PM Dok.bet. PID124950 2013-11-19 1 (12) PM Pensionsutvecklingsavdelningen Stefan Granbom Gunilla Larsson Skatt före och från och med 66-årsåret Kunskaperna om de ekonomiska konsekvenserna i valet mellan att fortsätta att arbeta eller

Läs mer