Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom kapital. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom kapital. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras."

Transkript

1 Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom kapital. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras. Arvs- och gåvoskatt Utgår arvs- och gåvoskatt på dödsboets kvarlåtenskap? Första arvklassen omfattar efterlevande gift och barn Andra arvsklassen omfattar avlidens föräldrar och deras avkomlingar (syskon, syskonbarn)? Tredje arvsklassen omfattar far- och morföräldrar (faster, farbror, moster, morbror) Kan kusiner ärva? Förmögenhetsskatt Förmögenhetsskatt gräns för förmögenhet i kronor per individ Förmögenhetsskatt gräns för förmögenhet i kronor per hushåll Förmögenhetskatt (%) 1, Gräns för förmögenhetskatt i kronor per individ Gräns för beskattningsbar bankkontobehållning (kr vid årsskifte) Utgör fastighetens taxeringsvärde förmögenhetspliktig tillgång? Ja Andel av noterad akties pris som är förmögenhetsskattepliktig (% x börsvärde vid årsskifte) Andel av O-listenoterad akties pris som är förmögenhetsskattepliktig (% x börsvärde vid årsskifte) Andel av ej-börsnoterade, ej "arbetande kapital", i fåmansbolag som är förmögenhetsskattepliktigt? Andel av ej-börsnoterade, "arbetande kapital", i fåmansbolag som är förmögenhetsskattepliktigt? Är jordbruksfastigheter förmögenhetsskattepliktiga? Nej Är skogsbruksfastigheter förmögenhetsskattepliktiga? Nej Är pensionssparnade förmögenhetsskattepliktigt? Nej

2 Tak i kronor för hur stor förmögenhetsskatten får vara <= Rödgrönt förslag Statlig fastighetsskatt egnahem Statlig fastighetsskatt / kommunal fastighetsavgift småhus Utgångsbelopp kommunal fastighetsavgift Beräknad max fastighetsavgift villor i kronor Fastighetsskatt max fastighetsavgift villor i procent av inkomst (%) 0 0 art Fastighetsskatt/avgift villor i % av taxeringsvärde (%) 1 1 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 Fastighetsavgift max fastighetsavgift villor i procent av inkomst (>= 65 år) 0 0 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Fastighetsavgift tak i kronor som begränsar den kommunala fastighetsavgiften för garantipensionärer Omfattas tomtmarkens taxeringvärde av begränsningsregeln? 0 0 Nej Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Är taken indexerade till inkomstbasbeloppet? 0 0 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ska förändringen av IBB avrundas till två decimaler och ska takbeloppet avrundas nedåt till närmst krontal? Är golvet för begränsning av fastighetsavgift för +65 år indexerat med prisbasbeloppet? 0 0 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Omfattas fastigheter med småhus som saknar byggnadsvärde av uppskovsreglerna? 0 0 Nej Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Omfattas småhus som är bebyggda på ofri grund (tomträtt) av begränsningen av fastighetsavgiften? 0 0 Nej Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Taxeringsvärdets andel av marknadsvärdet Fastighetsavgift antal uppskovsår av full fastighetsavgift för nybyggda fastigheter Fastighetsavgift antal uppskovsår för 1/2 fastighetsavgift från när fullt uppskov tas bort art art art Statlig fastighetsskatt bostadsrätt/hyresrätt Statlig fastighetsskatt hrf/brf Utgångsbelopp kommunal fastighetsavgift hrf/brf

3 Beräknad max fastighetsavgift hrf/brf i kronor Fastighetsavgift max fastighetsavgift brf i procent av inkomst (%) 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 Fastighetsskatt/avgift brf i % av taxeringsvärde (%) Realisationsvinstskatt egnahem/bostadsrätter Kapital reavinstskatt villor / brf andel av normal kapitalskatt 0 0, , ,733 0,733 0,733 0,733 0,733 0,733 0,733 Kapital max reavinstuppskovsbelopp (kr) Kapital andel av uppskovsbelopp som är uppskovsräntan (Andel x Uppskovsbelopp x Generell kapitalvinstskatt / Uppskovsbelopp) ,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 Kapital ränta på uppskovsbelopp (%) ,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Kapital om man säljer en ersättningsbostad med förlust, reduceras uppskovsbeloppet? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Kapital antal år tillbaka i tiden som en bostadssäljare får dra av förbättringsutgifter Årligt belopp som förbättringsutgifter måste överstiga för att vara avdragsgilla från realisationsvinsten Avdrag i % av realisationsförlusten som är avdragsgill mot inkomst av tjänst Får man automatiskt uppskov under inkomståret när man säljer en bostad utan att ha köpt en ersättningsbostad? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Måste man ansöka om ytterligare ett års uppskov under taxeringsåret om man ej ännu köpt en ersättningsbostad? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Är maximalt antal uppskovsdagar dagar? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Är minimalt antal uppskovsdagar dagar? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Om man inte köpt en ersättningsbostad efter uppskovstidens utgång måste man betala realisationsvinstskatten? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Om ersättningsbostaden övergår till annan genom arv, testamente eller gåva återförs uppskovsbeloppet till beskattning? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Golv för tillämpning av uppskovsförfarande Stämpelskatt och pantbrevsavgift Stämpelskatt i procent ej näringsbetingade fastigheter (%) ,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Stämpelskatt i procent näringsbetingade fastigheter (%) ,25 4,25 4,25 4,25 4,25 3

4 Är stämpelskatt en engångskostnad som köparen betalar för lagfarten, d.v.s. ägarbeviset? Ja Ja Ja Ja Ja Betalar bostadsrättsköpare stämpelskatt? Nej Nej Nej Nej Nej Betalade bostadsrättsföringen stämpelskatt när föreningen bildades? Ja Ja Pantbrevsavgift i procent (%) Är pantbrevsavgift en kostnad som köparen betalar till banken som banken betalar till inskrivningsmyndigheten? Ja Ja Ja Ja Ja Kapitalskatt Kapital huvudregel kapitalvinst = ersättning omkostnadsbelopp Ja Kapital huvudregel omkostnadsbelopp = anskaffningsutgift + förbättringskostnader Ja Kapital normal kapitalskatt på kapitalvinst (%) Kapital kapitalskatt onoterade bolag andel av normal kapitalskatt ,833 0,833 0,833 0,833 0,833 0,833 0,833 Kapital avkastningsskatt pensionsförsäkringar (%) Kapital avkastningsskatt kapitalförsäkringar som andel av normal kapitalskatt 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0, Kapital fåman AB andel av normal kapitalskatt för kvalificerade aktier , , , , , , , Kapital är utgifter för att förvärva och bibehålla kapitalinkomster avdragsgilla Ja Ja Ja Ja Ja Kapital min avdrag för förvaltningskostnader av kapital (golv) Kapital ska ränteinkomster tas upp under kapital Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Kapital ska utdelningar tas upp under kapital Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Kapital ska hyresinkomster vid uthyrnnig av privatbostadsfastighet tas upp under kapital Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Kapital ska räntekostnader dras av under kapital Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Kapital ska tomträttsavgälder dras av under kapital Ja Ja Ja Ja Ja Kapital ska utdelningar, kapitalvinster,..., på pensionssparande tas upp under kapital Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Kapital andel av underskott i näringsverksamhet som får dras av (%) Skattereduktion vid underskott av kapital ("ränteavdraget")

5 Kapital brytpunkt för skattereduktion tjänst m.a.a. underskott av kapital Kapital skattereduktion i % av underskott av kapital under brytpunkt (%) Skattereduktion i % av underskott av kapital över brytpunkt (%) Kapital omkostnadsbelopp noterade aktier ska i första hand beräknas med genomsnittsmetoden Ja Kapital omkostnadsbelopp noterade aktier ska i andra hand beräknas med schablonmetoden Ja Kapital anskaffningsvärde enligt schablonmetoden som andel av ersättning (%) Schablonbeskattning vid andrahandsuthyrning Kapital schablonavdrag från hyresinkomster vid andrahandsuthyrning Kapital avdrag från hyresinkomster vid andrahandsuthyrning av privatbostadsfastighet(%) Kapital avdrag från hyresinkomst vid andrahandsuthyrning av brf - brf-avgiften? Ja Ja Ja Ja Ja Kapital ska kapitalkostnader kunna inkluderas i andrahandshyran? Ja Ja Ja Kapital ska andrahandshyrare kunna retroaktivt kräva tillbaka hyra? Nej Nej Nej Kapital schablonomkostnadsbelopp personligt lösöre (%) Kapital min kapitalvinst för beskattning av lösöre (golv) Kapital kapitalvinst fastigheter golv för att ta upp vinst Kapital kapitalvinst fastigheter golv för avdragsgilla förbättringsutgifter Kapital kapitalvinst fastigheter år som förbättringsutgifter är avdragsgilla Schablonbeskattning av svenskregistrerade fonder (av SLR) ,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Kapital avdragsgill andel av kapitalförlust svenska marknadsnoterade delägarrätter (%) Kapital avdragsgill andel av kapitalförlust utländska marknadsnoterade delägarrätter(%) Kapital avdragsgill andel av kapitalförlust svenska onoterade delägarrätter (%) ,833 0,833 0,833 0,833 0,833 0,833 0,833 Kapital avdragsgill andel av kapitalförlust svenska investeringsfonder (%) Kapital avdragsgill andel av kapitalförlust övriga tillgångar (%) Kapital avdragsgill andel av kapitalförlust lösöre (%)

6 Andel av generell skattereduktion som medger skattereduktion inom inkomst av tjänst kvalificerade andelar / aktier , , , Näringsfastigheter Procentuellt förlustavdrag vid försäljning av näringsfastighet Investeringssparkonto (ISK) Investeringssparkonto - kan man flytta finansiella tillgångar till kontot Ja Ja Ja Ja Investeringssparkonto - ägs tillgångar direkt av spararen, ej indirekt via ett försäkringsbolag Ja Ja Ja Ja Investeringssparkonto - får schablonintäkter kvittas mot kapitalförluster inom inkomstslaget kapital Ja Ja Ja Ja Investeringssparkonto - ska kapitalunderlaget beräknas varje kvartal Ja Ja Ja Ja Investeringssparkonto - IB tillgångar varje kvartal + inbetalt belopp unde + överförda finansiella tillgångar + överförda finansiella tillångar från annans ISK = Kapitalunderlaget Ja Ja Ja Ja Investeringssparkonto - om man för över tillgångar till investeringssparkontot, ska de reavinstbeskattas Ja Ja Ja Ja Investeringssparkonto - datum då SLR fastställs Investeringssparkonto - räntefaktor = SLR + tillägg X % Investeringssparkonto - ska schablonintäkten beskattas med generell kapitalskatt Ja Ja Ja Ja Investeringssparkonto - golv för räntefaktor Kapitalförsäkring Kapitalförsäkring - får schablonintäkter kvittas mot andra kapitalförluster Nej Kapitalförsäkring - datum då SLR fastställs Kapitalförsäkring - räntefaktor = SLR + tillägg X % ,

7 Kapitalförsäkring - andel av schablonintäkt som ska tas upp till beskattning 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0, Kapitalförsäkring - antal år som kapital måste finnas i kapitalförsäkringshägnet (tror jag) Kapitalförsäkring - X % av värdet som ges till efterlevande vid dödsfall (försäkringsmomentet) Kapitalförsäkring - golv för räntefaktor Ägarskatter Ägarskatter noterade bolag (%) Ägarskatter onoterade bolag aktiva ägare (%) Ägarskatter onoterade bolag passiva ägare (%) Räntefördelning har att göra med enskilda näringsidkare och handelsbolag Ja Ja Ja Expansionsfondsregler enskilda firmor och handelsbolag ,69 128,21 128,21 128,21 Expansionsfondsregler enskilda firmor och handelsbolag , Positiv räntefördelning - antal procentenheter ,5 5,5 5,5 0 Negativ räntefördelning - antal procentenheter Expansionsfondsregler enskilda firmor och handelsbolag , Räntor Statslåneräntan (genomsnittlig slutet av året) 3,62 4,14 3,87 3,11 2,77 2,75 1,52 2, Statslåneräntan ( r) 3,54 4,16 2,89 3,2 2,84 1,65 1,49 1,52 2,09 0,9 7

Skatteregler för dödsbon

Skatteregler för dödsbon SKV 465 utgåva 1 Skatteregler för dödsbon Denna broschyr riktar sig till dödsboet efter en avliden person. Den innehåller information om när och hur dödsboet ska deklarera och de särskilda skatteregler

Läs mer

G Gemensam verifikation 60 Gränsbelopp 55 Gåvor till anställda 34. H Hemreseavdrag 34 Hus-avdrag 48 Hushållstjänster 48 Hälso- och sjukvård 31

G Gemensam verifikation 60 Gränsbelopp 55 Gåvor till anställda 34. H Hemreseavdrag 34 Hus-avdrag 48 Hushållstjänster 48 Hälso- och sjukvård 31 Skatteguiden 2014 FÖRORD I denna upplaga av Skatteguiden har vi tagit med förändringar och nyheter som inträffat fram till 7 januari 2014. Alla fakta och uppgifter gäller beskattningsåren 2013 och 2014.

Läs mer

Försäljning av näringsfastighet

Försäljning av näringsfastighet 2014 Försäljning av näringsfastighet Den här broschyren förklarar vilka skatteregler som gäller och hur du ska deklarera försäljningen av en näringsfastighet. Du ska redovisa försäljningen på blankett

Läs mer

Skattenyheter 2015. Innehåll

Skattenyheter 2015. Innehåll Innehåll 1 FYSISKA PERSONER... 3 1.1 MILERSÄTTNING I TJÄNSTEN... 3 1.2 AVDRAG FÖR RESOR MED BIL TILL OCH FRÅN ARBETET... 3 1.3 GRUNDAVDRAG OCH BRYTPUNKTER FÖR LÖNER... 3 1.4 SINK- SKATT... 4 1.5 NÄRINGSIDKARES

Läs mer

Skattenyheter 2014. Innehåll

Skattenyheter 2014. Innehåll Innehåll 1 FYSISKA PERSONER... 3 1.1 MILERSÄTTNING I TJÄNSTEN... 3 1.2 AVDRAG FÖR RESOR MED BIL TILL OCH FRÅN ARBETET... 3 1.3 GRUNDAVDRAG OCH BRYTPUNKTER... 3 1.4 SINK- SKATT... 4 1.5 NÄRINGSIDKARES PENSIONSSPARAVDRAG...

Läs mer

Bakgrund. Inlösen 2015 2

Bakgrund. Inlösen 2015 2 Inlösen 2015 Information till aktieägarna i HiQ International AB (publ) avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande Bakgrund BAKGRUND HiQ International ABs (

Läs mer

Dags att deklarera. Deklarera gärna genom att ringa, sms:a, använda vår app eller e-tjänst.

Dags att deklarera. Deklarera gärna genom att ringa, sms:a, använda vår app eller e-tjänst. 2015 Dags att deklarera Deklarera gärna genom att ringa, sms:a, använda vår app eller e-tjänst. Ring 020-567 100 Sms:a 71144 www.skatteverket.se/app www.skatteverket.se Deklarationen ska finnas hos Skatteverket

Läs mer

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2015

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2015 AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2015 Från Företagarnas Revisionsbyrå i Stockholm januari 2015 Obs. Med hänsyn till det parlamentariska läget kan vissa av nedanstående belopp komma att ändras, det gäller framför

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2011:1271 Utkom från trycket den 13 december 2011 utfärdad den 1 december 2011. Enligt riksdagens 1 beslut föreskrivs i fråga

Läs mer

Skatteregler för bostadsrättsföreningar

Skatteregler för bostadsrättsföreningar SKV 378 utgåva 4 Skatteregler för bostadsrättsföreningar och deras medlemmar Broschyren vänder sig till bostadsrättsföreningar och deras medlemmar och behandlar de skattefrågor som är aktuella antingen

Läs mer

Vissa fastighetsrättsliga skattefrågor

Vissa fastighetsrättsliga skattefrågor Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Vissa fastighetsrättsliga skattefrågor Juni 2009 1 Innehållsförteckning Sammanfattning...4 1 Lagförslag...6 1.1 Förslag till lag om ändring i fastighetstaxeringslagen

Läs mer

Sectras inlösenprogram

Sectras inlösenprogram Sectras inlösenprogram 205 Information till aktieägarna i Sectra AB (publ) inför årsstämma den 7 september 205 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande. Detta

Läs mer

Försäljning av småhus 4

Försäljning av småhus 4 SKV 379 utgåva 15 Försäljning av småhus Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt ditt småhus 2008 ska deklarera försäljningen och hur du begär

Läs mer

Försäljning av småhus och ägarlägenhet 4

Försäljning av småhus och ägarlägenhet 4 SKV 379 utgåva 16 Försäljning av småhus och ägarlägenhet Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt ditt småhus (villa, kedjehus, radhus eller

Läs mer

Inför deklarationen 2013

Inför deklarationen 2013 Inför deklarationen 2013 för dig som bedriver näringsverksamhet eller är delägare i fåmansföretag I detta dokument har vi sammanställt information som kan vara till hjälp när du ska upprätta din inkomstdeklaration.

Läs mer

Skatteregler för bostadsrättsföreningar

Skatteregler för bostadsrättsföreningar SKV 378 utgåva 3 Skatteregler för bostadsrättsföreningar och deras medlemmar Broschyren vänder sig till bostadsrättsföreningar och deras medlemmar och behandlar de skattefrågor som är aktuella antingen

Läs mer

Inför deklarationen 2013

Inför deklarationen 2013 Inför deklarationen 2013 för dig som är privatperson och löntagare I detta dokument har vi sammanställt information som kan vara till hjälp när du ska upprätta din inkomstdeklaration. Dokumentet innehåller

Läs mer

FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO

FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO Vad är ett Investeringssparkonto? Investeringssparkontot är en schablonbeskattad sparform som är tillgänglig för privatpersoner och dödsbon från och med den

Läs mer

Hur man deklarerar sin bostad i utlandet

Hur man deklarerar sin bostad i utlandet SKV 398 utgåva 14 Hur man deklarerar sin bostad i utlandet Denna broschyr vänder sig till dig som är bosatt i Sverige eller vistas här stadigvarande, och som direkt eller indirekt äger en bostad utomlands.

Läs mer

Dags att deklarera Senast måndagen den 3 maj klockan 24:00!

Dags att deklarera Senast måndagen den 3 maj klockan 24:00! Dekl@rera 2010 Dags att deklarera Senast måndagen den 3 maj klockan 24:00! Deklarera på Internet, sms eller telefon enkelt och säkert! Självbetjäning dygnet runt Webbplats: skatteverket.se Servicetelefon:

Läs mer

Skatteregler för delägare i handelsbolag

Skatteregler för delägare i handelsbolag SKV 299 utgåva 15 Skatteregler för delägare i handelsbolag med deklarationsanvisningar Taxeringsår 2010 Den här broschyren vänder sig till delägare i handels- och kommanditbolag fysiska och juridiska personer

Läs mer

Hur man deklarerar sin bostad i utlandet

Hur man deklarerar sin bostad i utlandet Hur man deklarerar sin bostad i utlandet Den här broschyren vänder sig till dig som: bor, eller vistas stadigvarande i Sverige direkt eller indirekt äger en bostad utomlands inte är en juridisk person.

Läs mer

Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ)

Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) Information till aktieägarna med anledning av styrelsens förslag om aktiesplit och obligatoriskt inlösenförfarande till årsstämma den 13 maj 2015 Detta

Läs mer

Försäljning av bostadsrätt

Försäljning av bostadsrätt SKV 321 utgåva 12 Försäljning av bostadsrätt Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt din bostadsrätt 2012 ska deklarera försäljningen och hur

Läs mer

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Senast den 4 maj 2015 ska deklarationen finnas hos Skatteverket. Namn och adress är keramiker och hälftenägare till en keramisk verkstad som drivs i handelsbolagsform.

Läs mer

Skatteregler för bostadsrättsföreningar

Skatteregler för bostadsrättsföreningar SKV 378 utgåva 7 Skatteregler för bostadsrättsföreningar och deras medlemmar Broschyren vänder sig till bostadsrättsföreningar och deras medlemmar och behandlar de skattefrågor som är aktuella antingen

Läs mer

Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl.

Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Beskattningsår Denna blankett används för ändrad beräkning av debiterad preliminär skatt, d.v.s. F-skatt och särskild

Läs mer

Stockholm i mars 2014. IAR Systems Group AB (publ) Styrelsen

Stockholm i mars 2014. IAR Systems Group AB (publ) Styrelsen INLÖSEN 2014 Information till aktieägarna i IAR Systems Group AB (publ) inför årsstämma den 24 april 2014 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande BAKGRUND

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015 Innehåll BAKGRUND OCH MOTIV 3 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET 4 VILLKOR OCH ANVISNINGAR 6 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR ENEA 7

Läs mer

Inlösen av aktier i OEM International

Inlösen av aktier i OEM International Inlösen av aktier i OEM International INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I OEM INTERNATIONAL AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMA DEN 29 APRIL 2014 AVSEENDE STYRELSENS FÖRSLAG TILL KAPITALÖVERFÖRING GENOM AUTOMATISK INLÖSEN

Läs mer