Preliminär självdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Inkomstår

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Preliminär självdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Inkomstår"

Transkript

1 Preliminär självdeklaration Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Inkomstår Denna blankett används för ändrad beräkning av debiterad preliminär skatt, dvs. F-skatt och särskild A-skatt. Ansökan om F-skatt görs på blankett SKV 4620 "Skatte- och avgiftsanmälan". Siffror inom ring hänvisar till upplysningarna på sidan 3, 4 och 5. Personuppgifter m.m. Namn och adress Person-/Organisationsnummer SKV 43 W utgåva Samråd enligt SFS 982:668 har skett med Näringslivets Regelnämnd. Inkomst av näringsverksamhet Överskott av aktiv näringsverksamhet, enskild verksamhet Överskott av aktiv näringsverksamhet, handelsbolag Sjukpenning som ingår i överskott av aktiv näringsverksamhet 40 Överskott av passiv näringsverksamhet, enskild verksamhet Överskott av passiv näringsverksamhet, handelsbolag eget pensionssparande anställda Ökning expansionsfond Minskning expansionsfond Underlag för avkastningsskatt pensionskostnader 2 3 Nedsättning av egenavgifter Regionalt nedsättningsbelopp - endast nedsättningsberättigad näringsverksamhet i stödområde 4 Inkomster för vilka uppdragsgivare betalar sociala avgifter m.m. Bruttoinkomst Kostnader Skatteavdrag från inkomst som redovisas i näringsverksamhet Karenstid till sjukförsäkringen Antal karensdagar för sjukförsäkringen som du anmält till Försäkringskassan Upplysningar beträffande näringsverksamheten Moms (Ska inte fyllas i om momsen redovisas i skattedeklaration) Utgående moms Avdragsgill ingående moms 6 7 Underlag för fastighetsavgift/fastighetsskatt Hyreshus, Hel avgift bostäder Halv avgift Tomt för hyreshus, bostäder/ under uppförande Hyreshus, lokaler Industrienhet/elproduktionsenhet, värmekraftverk Elproduktionsenhet, vattenkraftverk Elproduktionsenhet, vindkraftverk Småhus Hel avgift Halv avgift Tomt för småhus/under uppförande 8 Allmänna avdrag (näringsverksamhet) Underskott av aktiv näringsverksamhet som du får kvitta mot förvärvsinkomst Utländsk försäkring - Avkastningsskatt Underlag för kapitalförsäkring Underlag för pensionsförsäkring

2 Inkomster - Tjänst Inkomster hittills under året 9 2 Övriga tjänsteinkomster Person-/Organisationsnummer 2 Lön och förmåner 02 Hobbyinkomster 20 Pensioner 03 Vissa inkomster från fåmansbolag 0 Arbetsskadelivränta m.m. Andra tjänsteinkomster inkl. periodiskt understöd 30 Sjukpenning, föräldrapenning, A-kassa m.m Avdrag - Tjänst Kostnadsersättningar 05 Resor till och från arbetet 20 Avdragen A-skatt 0 Tjänsteresor 2 0 Inkomster resten av året Inkomsten avser tiden Ange med siffror vilka månader inkomsten avser. T.ex. mars - december skrivs Dubbel bosättning, tillfälligt arbete m.m. Övriga utgifter Allmänna avdrag Lön och förmåner 07 Pensionssparande m.m. 45 Pensioner Arbetsskadelivränta m.m. Summa lön/förmåner, pensioner och arbetsskadelivränta m.m Kapital Inkomsträntor m.m. som skatteavdrag görs från Inkomsträntor m.m. som skatteavdrag inte görs från OBS! Ruta 96 måste alltid fyllas i - varav lön och förmåner/pension/arbetsskadelivränta från huvudarbetsgivare - varav lön och förmåner/pension/ arbetsskadelivränta som skatteavdrag inte görs från Schablonintäkt uppskovsbelopp Inkomst uthyrning av privatbostad Kapitalvinster Sjukpenning, föräldrapenning, A-kassa m.m. 09 Utgiftsräntor 34 Kostnadsersättningar 0 Förvaltningsutgifter 38 Kapitalförluster 35 Inkomst från utländsk arbetsgivare 6 Uppgifter för sjömän Inkomst där jag själv betalar egenavgifter 25 Antal sjödagar, närfart 7 Inkomst där arbetsgivaren betalar arbetsgivaravgifter 35 Antal sjödagar, fjärrfart 36 Övriga upplysningar Underskrift Datum Underskrift Den preliminära självdeklarationen lämnas till skattekontoret. Telefon dagtid (även riktnummer) Namnförtydligande

3 Allmänna upplysningar till preliminär självdeklaration 3 Preliminär självdeklaration används av fysiska personer och dödsbon, t.ex. enskild näringsidkare och fysisk person som är delägare i handelsbolag. Andra juridiska personer än dödsbon, t.ex. aktiebolag, ska använda Preliminär självdeklaration 2. Blanketten används för ändrad beräkning av F-skatt och särskild A-skatt. Om du startar eller övertar en verksamhet ska du i stället för denna blankett använda den preliminära självdeklaration som ingår i Skatte- och avgiftsanmälan (SKV 4620). Blanketten och broschyren "Så fyller du i skatte- och avgiftsanmälan" (SKV 48) finns på och kan även hämtas hos skattekontoren. Skyldighet att lämna preliminär självdeklaration I vissa fall är du som har F-skatt eller särskild A-skatt skyldig att lämna preliminär självdeklaration.. Om den slutliga skatten vid taxeringen året efter inkomståret beräknas överstiga den slutliga skatten vid taxeringen året före inkomståret med 30 %, dock lägst ett prisbasbelopp. Den preliminära självdeklarationen ska då lämnas senast den 30 november året före inkomståret. Om du då inte kände till inkomständringen, ska deklarationen lämnas inom dagar efter det att du fått kännedom om inkomständringen. 2. Om den slutliga skatten vid taxeringen året efter inkomståret beräknas överstiga den skatt som beräknats _ enligt en tidigare lämnad preliminär självdeklaration med 30 %, dock lägst ett prisbasbelopp. I detta fall ska den preliminära självdeklarationen lämnas inom dagar efter det att förhållandena ändrades. Efter den 30 november inkomståret är du dock inte skyldig att lämna någon preliminär självdeklaration. Hur beräknas den debiterade preliminärskatten? Preliminärskatten beräknas antingen med ledning av preliminär taxering (i regel uppgifter i preliminär självdeklaration) eller enligt en schablonregel. Schablonregeln innebär att skatten beräknas med utgångspunkt från den slutliga skatten vid taxeringen året före inkomståret. Vid debitering enligt schablonregeln får preliminärskatten inte understiga den debiterade preliminärskatten året före inkomståret. När ska den debiterade preliminärskatten betalas? Den debiterade preliminärskatten ska betalas med lika stora belopp varje månad under tiden februari - januari. För den som bedriver näringsverksamhet endast under en del av året och det finns särskilda skäl, t.ex. utpräglat säsongsarbete, kan Skatteverket besluta att skatten endast ska betalas de månader verksamheten bedrivs. Betalning av skatten ska vara bokförd på Skatteverkets pluseller bankgirokonto senast på förfallodagen, som är den 2 varje månad utom i augusti och januari, då den 7 är förfallodag. För den som har en momsomsättning på minst 40 miljoner kr är den 2 förfallodag också i augusti. Upplysningar till blanketten Inkomst av näringsverksamhet Överskott av aktiv näringsverksamhet, ruta 40 och 7 Här ska du fylla i inkomst från aktiv näringsverksamhet. En näringsverksamhet anses aktivt bedriven om den skattskyldige ägnat sysslorna i verksamheten minst en tredjedel av den tid som går åt för en vanlig anställning, dvs. ca 600 timmar. Detta krav får jämkas med hänsyn till omständigheterna. Verksamhetens överskott är beräknade bruttointäkter för exempelvis försålda varor och utförda arbeten minskade med beräknade kostnader för exempelvis varuinköp, lokalkostnader och värdeminskning. Överskottet beräknas exkl. moms. Om verksamheten inte beräknas ge något överskott anges "0". I ruta 40 ska du fylla i överskott från aktiv enskild firma. I ruta 7 ska du fylla i överskott som du haft som aktiv delägare i handelsbolag/kommanditbolag. Specifikation av intäkter och kostnader kan göras på blankett SKV 435. Om det beräknade överskottet är lägre än överskottet vid taxeringen året före inkomståret eller lägre än överskottet enligt tidigare lämnad preliminär självdeklaration för inkomståret, ska förklaring till förändringen lämnas under "Upplysningar beträffande näringsverksamheten". Vid beräkning av överskottet får du också göra avdrag för beräknade egenavgifter. Avdraget är i normalfallet 25 %. För den som är född 938 och senare och som fyllt 65 år vid inkomstårets ingång är avdraget 0 % liksom för den som haft hel sjuk- eller aktivitetsersättning eller som under hela inkomståret haft hel ålderspension. För personer som inte fyllt 26 år är avdraget %. Den som är född 937 och tidigare ska inte betala några egenavgifter och får därför inte göra något avdrag. Överskott av passiv näringsverksamhet, ruta 4 och 9 Här ska du fylla i överskott av passiv näringsverksamhet, dvs. sådan näringsverksamhet som inte anses aktivt bedriven. I ruta 4 ska du fylla i överskott från passiv enskild firma. I ruta 9 ska du fylla i överskott som du haft som passiv delägare i handelsbolag/kommanditbolag. eget pensionssparande, ruta 89 Vid beräkning av överskott av näringsverksamhet får du göra avdrag för eget pensionssparande (avgift för pensionsförsäkring/inbetalning till pensionssparkonto). Avdrag får göras med kr samt 35 % av överskottet av näringsverksamheten före avdrag för sparandet och avdrag för särskild löneskatt på pensionskostnader samt avsättning för egenavgifter, dock högst 0 prisbasbelopp. Avdraget får inte överstiga inkomsten. På det pensionssparande som du drar av ska särskild löneskatt på pensionskostnader betalas. Ange underlaget i ruta 89. anställda ruta 88 Om du har utfäst en tjänstepension ska du betala särskild löneskatt på kostnaden för pensionsutfästelsen. Skatten är 24,26 %. Ökning/minskning expansionsfond, ruta 67 och 68 Om du gör avdrag för avsättning till expansionsfond ska du betala expansionsfondsskatt på avsättningen. Fyll i underlaget i ruta 67. Skatten är 26,3 % på underlaget. Om expansionsfonden minskas ska ett belopp som motsvarar nedsättningen tas upp till beskattning i näringsverksamheten. Du kommer då att tillgodoräknas expansionsfondsskatt med 26,3 % av beloppet. Fyll i underlaget i ruta 68. Underlag för avkastningsskatt pensionskostnader, ruta 97 Om skuldposten "Avsatt till pensioner" e.d. finns i balansräkningen, ska du fylla i skatteunderlaget för avkastningsskatt i ruta 97. Skatteunderlaget beräknas i två steg. Först beräknas kapitalunderlaget som är pensionsskuldens belopp vid beskattningsårets ingång. Skatteunderlaget får du sedan genom att multiplicera kapitalunderlaget med den genomsnittliga statslåneräntan året före beskattningsåret. Skatteunderlaget avrundas nedåt till helt 00-tal kr. Skatten är 5 % av skatteunderlaget. Vid beräkning av överskottet får du också göra avdrag för beräknad särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster med 20 % av överskottet.

4 Upplysningar till blanketten 2 _ Inkomster och kostnader där uppdragsgivare Exempel: betalar sociala avgifter, ruta 27, 3 och 0 Ett bostadshyreshus, som har ett taxeringsvärde på Om du inte har F-skatt är uppdragsgivaren skyldig att göra skatteavdrag och betala sociala avgifter vid utbetalning av ersättning för arbete. Om du har både F-skatt och A-skatt och kr, innehåller 25 lägenheter. 25 x = , vilket är lägre än taxeringsvärdet och blir därför underlag för fastighetsavgift. inte åberopar F-skattsedeln i uppdraget, ska uppdragsgivaren också göra skatteavdrag och betala sociala avgifter vid utbetalning av ersättning för arbete. I ruta 27 anger du bruttoinkomst som ingår i överskott av näringsverksamhet och där uppdragsgivaren gjort skatteavdrag och betalat sociala avgifter. I ruta 3 anger du kostnader som belöper på dessa inkomster. Skatteavdraget anger du i ruta 0. För nybyggda hyreshus som innehåller bostäder och där byggnaden har värdeår tas halv fastighetsavgift ut. Underlaget beräknas på samma sätt som ovan. Någon avgift tas inte ut för nybyggda hyreshus som innehåller bostäder med tillhörande tillhörande tomtmark om byggnaden har värdeår Nedsättning av egenavgifter Tomt för hyreshus, bostäder/under uppförande, ruta 63 Regionalt nedsättningsbelopp, näringsverksamhet i För hyreshus med bostäder under uppförande och obebyggda stödområde, ruta 50 tomter avsedda för hyreshus med bostäder är taxeringsvärdet Om du bedriver näringsverksamhet från fast driftställe inom underlag för fastighetsskatt. stödområde (i huvudsak Norrlands inland), kan egenavgifterna Hyreshus, lokaler, ruta 48, Industrier och värmekraftverk, och arbetsgivaravgifterna sättas ned med 0 % av avgiftsunderlaget. Egenavgifterna får sättas ned med högst För ovanstående slag av fastigheter är taxeringsvärdet under- ruta 47, Vattenkraftverk, ruta 50, Vindkraftverk, ruta 5 kr. Om du dessutom gjort motsvarande avdrag från arbetsgivaravgifterna i skattedeklarationen får den sammanlagda lag för fastighetsskatt. nedsättningen av egenavgifterna och arbetsgivaravgifterna inte överstiga kr. För delägare i handelsbolag får nedsättningen av arbetsgivaravgifterna och egenavgifterna avseende inkomsten från bolaget sammanlagt inte överstiga kr. För närmare information om detta stöd, t.ex. vilka verksamheter som omfattas och stödområdets omfattning, se broschyren "Skatteavdrag och arbetsgivaravgifter", SKV 40. I ruta 50 anger du det belopp du yrkar nedsättning med, Småhus, rutorna 53 och 54 Här anger du underlag för fastighetsavgift för småhus och småhus på lantbruk. Fastighetsavgiften för småhus är indexreglererad och är för 200 högst kr per värderingsenhet. Detta belopp motsvarar ett underlag på kr, vilket innebär att om taxeringsvärdet överstiger kr är kr underlag för fastighetsavgiften och vid lägre taxeringsvärden är taxeringsvärdet underlag för avgiften. högst kr. För nybyggda småhus där byggnaden har värdeår Karenstid till sjukförsäkringen, ruta tas halv fastighetsavgift ut. Underlaget bestäms på Du kan hos Försäkringskassan anmäla karenstid för sjukförsäkringen vid sjukdom. Avgiften blir lägre ju längre karenstid du väljer. Du kan välja mellan, 3 och 30 dagar. Vänd dig till samma sätt som ovan. Någon avgift tas inte ut för nybyggda småhus med tillhörande tomtmark om byggnaden har värdeår Försäkringskassan för mer information. Ange antal karensdagar i ruta 74. Tomt för småhus, ruta 55 5 Moms, ruta 86 och 87 För småhus under uppförande och obebyggda tomter avsedda för småhus är taxeringsvärdet underlag för fastighetsskatt. För den som har en mervärdesskattepliktig årsomsättning 8 som inte uppgår till miljon kr ska momsen normalt redovisas Utländsk försäkring - avkastningsskatt, i inkomstdeklarationen och också tas med vid beräkning av ruta 80 och 8 preliminärskatten. Med ingående mervärdesskatt avses mervärdesskatt som näringsidkaren själv betalar till leverantörer och liknande, medan utgående mervärdesskatt avser mervärdesskatt som näringsidkaren debiterar sina kunder. Om du äger eller innehar en utländsk kapitalförsäkring eller en utländsk pensionsförsäkring kan du vara skyldig att betala avkastningsskatt. Underlaget är försäkringens värde vid beskattningsårets ingång multiplicerat med den genomsnittliga statslåneräntan under året före beskattningsåret. I ruta 80 6 Allmänna avdrag (näringsverksamhet), fyller du i underlag för avkastningsskatt på kapitalförsäkring ruta 46 och i ruta 8 fyller du i underlag för avkastningsskatt på pensionsförsäkring. Du får i vissa fall dra av underskottet av nystartad aktiv näringsverksamhet. Verksamheten måste ha påbörjats 2006 eller senare. Du får inte göra större avdrag än summan av inkomst av tjänst och annan näringsverksamhet. Avdraget får Inkomster - Tjänst inte heller överstiga kr. Även om verksamheten inte 9 är nystartad kan du få avdrag för underskott av konstnärlig, Inkomster hittills under året litterär eller liknande aktiv näringsverksamhet. Läs mer i Lön och förmåner, Pensioner, Kostnadsersättningar, broschyren SKV 295. Arbetsskadelivränta, Sjukpenning, ruta 02, 03, 04, 05 och 7 Underlag för fastighetsavgift och fastighetsskatt kostnadsersättningar som du haft hittills under året, dvs. t.o.m. Här ska du ange de löner inklusive förmåner, pensioner samt Fastighetsavgift och fastighetsskatt ska betalas för hela kalenderåret av den som är ägare till fastigheten den januari inkomståret. Avgiften resp. skatten ska alltså inte proportioneras om fastigheten byter ägare under inkomståret eller om räkenskapsåret är längre eller kortare än 2 månader. Fastighetsavgiften månaden innan du lämnar in den preliminära självdeklarationen. I ruta 04 ska du ange sjukpenning, A-kassa, föräldrapenning och liknande ersättningar som du haft hittills under året. I ruta ska du ange egen arbetsskadelivränta och vårdbidrag som du haft hittills under året. resp. fastighetsskatten beräknas i regel med utgångs- punkt från fastighetens taxeringsvärde. Avdragen A-skatt, ruta 0 Här ska du ange den A-skatt som dragits från ersättningarna i rutorna 02, 03, 04 och. Hyreshus, bostäder, rutorna 64 och 59 För hyreshus, bostäder är fastighetsavgiften indexreglerad och är för 200 högst 277 kr per bostadslägenhet. Detta belopp motsvarar ett underlag på kr per lägenhet. Underlaget för fastighetsavgiften är det lägsta beloppet av fastighetens taxeringsvärde och multiplicerat med antalet lägenheter i fastigheten. Inkomsten avser tiden, ruta 06 Här anger du tiden som inkomsten avser. Endast månad ska anges. Skriv månaderna med siffror, ex. mars - 3 december skrivs 03-2.

5 Upplysningar till blanketten 0 _ 6 0 Inkomster resten av året Lön och förmåner, ruta 07 Här anger du beräknad lön resten av året. Tänk på att ta med värdet av skattepliktiga förmåner som t.ex. bilförmån och kostförmån samt traktamente och bilersättning utöver schablonen och ersättning för resor mellan bostad och arbetsplats. Även sjöinkomst och semesterersättning från semesterkassa ska anges här. Pensioner, ruta 08 Här anger du beräknad pension resten av året, t.ex. allmän pension, efterlevandepension och tjänstepension, sjukersättning, aktivitetsersättning och privata pensionsförsäkringar, andra livräntor än egen arbetsskadelivränta samt avgångsbidrag (AGB). Arbetsskadelivränta, ruta Här anger du beräknad egen arbetsskadelivränta och vårdbidrag resten av året. - varav lön och förmåner/pension/arbetsskadelivränta från huvudarbetsgivare, ruta 96 Om du har fyllt i någon av rutorna 07, 08 eller, måste du fylla i ruta 96. Huvudarbetsgivaren är den arbetsgivare/utbetalare som betalar ut din högsta inkomst avseende inkomst av tjänst inkl. förmåner. Observera att pensionsutbetalare också räknas som arbetsgivare. - varav lön och förmåner/pension/arbetsskadelivränta som skatteavdrag inte görs från, ruta 94 Om det i beloppen i rutorna 07, 08 och ingår inkomster som det inte kommer att göras något skatteavdrag från, fyller du i de inkomsterna i ruta 94. Exempel på sådan inkomst är norsk pension som ska beskattas i Sverige. Obs! Om du har inkomst från en utländsk arbetsgivare som inte gör skatteavdrag, ska du fylla i inkomsten i ruta 25 eller 35. Sjukpenning, föräldrapenning, A-kassa m.m., ruta 09 Här anger du det belopp som du beräknar att få i form av sjukpenning p.g.a. anställning, föräldrapenning, A-kassa och liknande ersättningar under resten av året. Kostnadsersättningar, ruta 0 Här anger du det belopp som du beräknar få i kostnadsersättning från din arbetsgivare under resten av året. Exempel på kostnadsersättning är ersättning för telefon och representation. Inkomst från utländsk arbetsgivare, ruta 25 och 35 Om du har en utländsk arbetsgivare som inte gör skatteavdrag från inkomsten, ska du fylla i inkomsten här. Ruta 25 fyller du i om du själv ska betala egenavgifter på inkomsten. Tänk på att du får göra avdrag från inkomsten för beräknade egenavgifter. Ruta 35 fyller du i om arbetsgivaren betalar arbetsgivaravgifter. 2 Övriga tjänsteinkomster Hobbyinkomster, ruta 20 Här anger du dina inkomster av hobbyverksamhet sedan du gjort avdrag för kostnader och egenavgifter. Vissa inkomster från fåmansbolag, ruta 0 Här anger du bl.a. - återföring av uppskovsbelopp vid andelsbyte - belopp som ska tas upp pga. ett s.k. förbjudet lån som ska beskattas - fördelning av kapitalvinst mellan tjänst och kapital. Andra tjänsteinkomster inkl. periodiskt understöd, ruta 30 Här anger du inkomster som inte är pensionsgrundande t.ex. utbetalningar från vinstandelsstiftelse och vissa ersättningar till idrottsmän. Här anger du också periodiskt understöd som du får. 3 Avdrag - tjänst Resor till och från arbetet, ruta 20 Avdrag medges med den del av resekostnaderna som överstiger kr. Skatteverket minskar automatiskt avdraget med detta belopp. Fyll därför i den totala beräknade resekostnaden. För resor med egen bil får du göra avdrag med 8:50 kr per mil. För resor med förmånsbil är avdraget 9:50 kr per mil utom i de fall när drivmedlet är dieselolja då avdraget är 6:50 kr per mil. Tjänsteresor, Dubbel bosättning, Övriga utgifter, ruta 2, 22 och 23 Om du har avdragsgilla utgifter av ovanstående slag, fyller du i rutorna 2, 22 resp. 23. Om du yrkar avdrag för t.ex. tjänsteresor och får ersättning för kostnaderna, ska ersättningen redovisas i ruta 0. Avdrag för dubbel bosättning kan du läsa om i broschyren SKV 354. För övriga utgifter i ruta 23 medges avdrag med den del som överstiger kr. Skatteverket minskar automatiskt avdraget med detta belopp. Fyll i den totala beräknade utgiften. Allmänna avdrag Pensionssparande m.m., ruta 45 Här anger du det avdragsgilla belopp som du beräknar betala till pensionssparande (pensionsförsäkring/pensionssparkonto) under året. Avdrag för pensionssparande medges med högst kr för den som har pensionsrätt i sin anställning. Högre avdrag kan medges för den som helt saknar pensionsrätt i anställningen eller som har inkomst av aktiv näringsverksamhet. Här fyller du också i periodiskt understöd som du ska betala enligt dom eller avtal. Under "Övriga upplysningar" kan du ange namn och adress till mottagaren av understödet. 5 Kapital Inkomsträntor m.m. som skatteavdrag görs från, ruta 30 Här anger du inkomsträntor, hit räknas bl.a. - ränteinkomster från banker m.fl. - utdelningar på aktier där utbetalaren ska göra skatteavdrag Inkomsträntor m.m. som skatteavdrag inte görs från, ruta 32 Här anger du inkomsträntor från exempelvis privatpersoner och räntebidrag. Schablonintäkt uppskovsbelopp, ruta 37 Den som fått uppskov med beskattning av kapitalvinst vid avyttring av privatbostad (småhus eller bostadsrätt) ska betala en ränta på uppskovsbeloppet. Räntan tas ut genom att en schablonintäkt på,67 % tas upp på uppskovsbeloppet. Skatteverket räknar ut schablonintäkten. Fyll därför i återstående medgivet uppskovsbelopp. Inkomst uthyrning av privatbostad, ruta 33 Här anger du överskott av uthyrning av villa, fritidshus, bostadsrätt, hyreslägenhet eller enstaka rum. Kapitalvinster, ruta 3 Här anger du den skattepliktiga delen av vinsten vid försäljning av t.ex. aktier, obligationer, villa, fritidshus och bostadsrätt. Utgiftsräntor, ruta 34 Här anger du beräknade utgiftsräntor, hit räknas bl.a. - räntor på dina lån i banker och kreditinstitut - andra ränteutgifter - tomträttsavgäld Tänk på att bara ta med din andel av skuldräntorna om du delar lånet med annan person. Förvaltningsutgifter, ruta 38 Här anger du om du har förvaltningsutgifter som överstiger 000 kr. Skatteverket minskar automatiskt avdraget med detta belopp. Du ska därför fylla i den totala beräknade förvaltningsutgiften. Exempel på förvaltningsutgifter är aviseringsavgift för lån och depåavgift. Kapitalförluster, ruta 35 Här anger du den avdragsgilla delen av förlusten vid försäljningar av t.ex. aktier, obligationer, villa, fritidshus och bostadsrätt. 6 Uppgifter för sjömän Antal sjödagar, närfart och fjärrfart, ruta 7 och 36 Om du har sjöinkomst får du ett sjöinkomstavdrag och en skattereduktion. För att dessa ska bli korrekt beräknade måste du lämna uppgift om antalet dagar som sjöinkomsten avser uppdelat på närfart resp. fjärrfart. Fyll i antalet dagar här. 5

Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl.

Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Beskattningsår Person-/Organisationsnummer Denna blankett används för ändrad beräkning av debiterad preliminär skatt,

Läs mer

Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl.

Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Beskattningsår Denna blankett används för ändrad beräkning av debiterad preliminär skatt, d.v.s. F-skatt och särskild

Läs mer

Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag

Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag År (inkomstår) Person-/Organisationsnummer Namn och adress Ange beloppen i hela kronor. Inkomster - Tjänst 1 Inkomster hittills under året 4 Avdrag - Tjänst Lön och

Läs mer

Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag År (inkomstår)

Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag År (inkomstår) Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag År (inkomstår) Person-/Organisationsnummer Namn och adress Civilstånd 66 Ensamstående (ogift **) Gift * Ogift ** sammanboende som har eller har haft gemensamt barn

Läs mer

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl.

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. SKV 0 utgåva F- och SA-skatt Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt Preliminär inkomstdeklaration Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Beskattningsår Person-/Organisationsnummer

Läs mer

F- och SA-skatt. Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt

F- och SA-skatt. Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt F- och SA-skatt Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt Vad är preliminärskatt och vem ska betala den? Vårt svenska skattesystem bygger på att alla betalar en preliminärskatt under

Läs mer

SKV 420 utgåva F- och SA-skatt. Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt

SKV 420 utgåva F- och SA-skatt. Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt SKV 420 utgåva 4 2017 F- och SA-skatt Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt Vad är preliminärskatt och vem ska betala den? Vårt svenska skattesystem bygger på att alla betalar en

Läs mer

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Senast den 4 maj 2015 ska deklarationen finnas hos Skatteverket. Namn och adress är keramiker och hälftenägare till en keramisk verkstad som drivs i handelsbolagsform.

Läs mer

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden är koreograf och har fått beviljat ett sökt projektbidrag för en dansperformance. Hon har ingen näringsverksamhet eller eget

Läs mer

Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning

Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning Lisa Bergström är författare och har inkomst av tjänst som författare, dramaturg, regissör, översättare och lärare. Utöver dessa inkomster har hon royaltyersättningar

Läs mer

Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2013

Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2013 2014 Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2013 Den här broschyren vänder sig till löntagare, pensionärer och fysiska personer som har näringsverksamhet samt dödsbon. Innehåll Sid Sid Sid 2 Nyheter 3

Läs mer

Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2014

Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2014 2015 Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2014 Den här broschyren vänder sig till löntagare, pensionärer och fysiska personer som har näringsverksamhet samt dödsbon. Innehåll Sid Sid Sid 2 Nyheter 3

Läs mer

Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag

Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag Lena Hansson är keramiker och hälftenägare till en keramisk verkstad som drivs i handelbolagsform. Handelsbolaget är en juridisk person som ska lämna

Läs mer

Dags att deklarera. Vill du ha dina skattepengar snabbare? Läs mer på sidan 28. Utökad telefonservice se sista sidan.

Dags att deklarera. Vill du ha dina skattepengar snabbare? Läs mer på sidan 28. Utökad telefonservice se sista sidan. Senast den 3 maj kl. 24.00 2004 Dags att deklarera Deklarera på Internet läs mer på sidan 3. Deklarera på telefon läs mer på sidan 4. Deklarera via SMS läs mer på sidan 4. Deklarera på den blankett du

Läs mer

Skatteberäkning Beskattningsår 2015

Skatteberäkning Beskattningsår 2015 Skatteberäkning Beskattningsår 215 Namn: Skevik, Anna Kommun: Personnr: 56218182 Församling: Resultat och kompletteringsbetalning Underskott inkl. ränta 8 613 Om du vill undvika kostnadsränta bör du betala

Läs mer

23 Inkomst av kapital

23 Inkomst av kapital Inkomst av kapital 389 23 Inkomst av kapital 41-44, 48, 52, 54 och 55 kap. IL SFS 1991:1833, 1993:1471, 1543, 1544, 1994:778 prop. 1989/90:110 del I s. 295 298, 388 477, 698 705, 709 730, del II s. 123

Läs mer

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med royaltyersättning

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med royaltyersättning Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med royaltyersättning Lisa Bergström är författare och har inkomst av tjänst som författare, översättare och lärare. Utöver dessa inkomster har hon royaltyersättningar

Läs mer

Inkomstdeklaration 4. Handelsbolag - taxeringen. Särskild självdeklaration. 1.1 Underlag för särskild löneskatt. Underlag för avkastningsskatt

Inkomstdeklaration 4. Handelsbolag - taxeringen. Särskild självdeklaration. 1.1 Underlag för särskild löneskatt. Underlag för avkastningsskatt Skatteverket 0771567 567 Inkomstdeklaration 4 Handelsbolag taxeringen Kalenderår 2012 Namn (firma), adress Räkenskapsår Fr.o.m. T.o.m. M Samråd enligt SFS 1982:668 har skett med Näringslivets Regelnämnd.

Läs mer

Försäljning av aktier

Försäljning av aktier SKV 33 utgåva 6 Försäljning av aktier Information, exempel och blanketter Den här informationen vänder sig till dig som under 004 har sålt marknadsnoterade aktier har löst in eller sålt nollkupongare eller

Läs mer

Inkomstdeklaration 4 Särskilda uppgifter - Handelsbolag Utg 23

Inkomstdeklaration 4 Särskilda uppgifter - Handelsbolag Utg 23 Skatteverket 0771567 567 Särskilda uppgifter Handelsbolag Namn (firma), adress Fr.o.m. M Samråd enligt SFS 1982:668 har skett med Näringslivets Regelnämnd. Information om hur man fyller i blanketten finns

Läs mer

För beräkning av skatteavdrag för år 2015 Skattetabell 29-40

För beräkning av skatteavdrag för år 2015 Skattetabell 29-40 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-40 % För beräkning av skatteavdrag för år 2015 Skattetabell 29-40 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

Framsidan. 1 Lön. Obs! Avdrag för kostnader som du fått ersättning för gör du vid punkt 2d eller i vissa fall vid punkt 2b.

Framsidan. 1 Lön. Obs! Avdrag för kostnader som du fått ersättning för gör du vid punkt 2d eller i vissa fall vid punkt 2b. Framsidan Uppgifter för sambeskattning Här står personnumret på den person som du ska sambeskattas med. Kontrollera att det är riktigt. Om rutan inte är ifylld betyder det att du inte ska sambeskattas.

Läs mer

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016 AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016 Från Företagarnas Revisionsbyrå i Stockholm januari 2016 ARBETSGIVARAVGIFTER OCH EGENAVGIFTER Arbetsgivaravgiften varierar utifrån den anställdes ålder De lagstadgade

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370); SFS 1998:684 Utkom från trycket den 30 juni 1998 utfärdad den 11 juni 1998. Enligt riksdagens 1 beslut föreskrivs att 46 1 mom.,

Läs mer

Skatteuträkningsbroschyren 2013

Skatteuträkningsbroschyren 2013 Skatteuträkningsbroschyren 2013 Inkomståret 2012 SKV 425 utgåva 19 Den här broschyren vänder sig till löntagare, pensionärer och fysiska personer som har näringsverksamhet samt dödsbon. Innehåll Sid Sid

Läs mer

Skattetabell 29-37. För beräkning av skatteavdrag för år 2013

Skattetabell 29-37. För beräkning av skatteavdrag för år 2013 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för år 2013 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

Senast den 2 maj kl. 24.00. Dags att deklarera. Dekl@rera 2006. Här får du svar på de flesta av dina frågor! Innehåll

Senast den 2 maj kl. 24.00. Dags att deklarera. Dekl@rera 2006. Här får du svar på de flesta av dina frågor! Innehåll 2006 Senast den 2 maj kl. 24.00 Dags att deklarera Dekl@rera 2006 Här får du svar på de flesta av dina frågor! Innehåll Nyheter... 2 Deklarera på Internet... 3 Deklarera på telefon eller via sms... 4 Deklarera

Läs mer

Skattetabell 29-37. För beräkning av skatteavdrag för år 2013

Skattetabell 29-37. För beräkning av skatteavdrag för år 2013 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för år 2013 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

För beräkning av skatteavdrag för år 2014 Skattetabell 29-37

För beräkning av skatteavdrag för år 2014 Skattetabell 29-37 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för år 2014 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

Skattetabell 29-37. För beräkning av skatteavdrag för år 2013

Skattetabell 29-37. För beräkning av skatteavdrag för år 2013 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för år 2013 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

26 Egenavgifter. Sammanfattning Vem ska påföras egenavgifter? Egenavgifter 401

26 Egenavgifter. Sammanfattning Vem ska påföras egenavgifter? Egenavgifter 401 Egenavgifter 401 26 Egenavgifter Sammanfattning Egenavgifter är en del av de socialavgifter som ska betalas enligt socialavgiftslagen (SAL). Socialavgifter enligt SAL utgörs av arbetsgivaravgifter enligt

Läs mer

Avräkning av utländsk skatt Privatpersoner

Avräkning av utländsk skatt Privatpersoner Denna blankett kan du använda när du begär avräkning av utländsk skatt eller så kan du fylla i uppgifterna på Övriga upplysningar på inkomstdeklaration 1. Du behöver inte fylla i blanketten om du bara

Läs mer

Deklarera senast den 2 maj gärna på Internet, sms eller telefon. Belopp i kronor 03 75 000 05. K4 avsnitt A, K10, K12 avsnitt B och K13.

Deklarera senast den 2 maj gärna på Internet, sms eller telefon. Belopp i kronor 03 75 000 05. K4 avsnitt A, K10, K12 avsnitt B och K13. Skatteverket Inkomstdeklaration 1 Inkomståret 211 212 Thomas Svensson I "Dags att deklarera" får du svar på de flesta av dina frågor. Deklarera senast den 2 maj gärna på Internet, sms eller telefon Person/Organisationsnummer

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2006:1344 Utkom från trycket den 15 december 2006 utfärdad den 7 december 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2015

För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2015 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-40 % För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2015 Skattetabell 29-40 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag

Läs mer

Så här deklarerar du dina inkomster

Så här deklarerar du dina inkomster 2015 Så här deklarerar du dina inkomster Information och övningsexempel för dig som ska deklarera för första gången Innehåll Inkomstdeklarationen...2 Deklarera steg för steg...3 Exempel 1 utan ändringar...4

Läs mer

För beräkning av skatteavdrag för år 2012. Skattetabell 29-37

För beräkning av skatteavdrag för år 2012. Skattetabell 29-37 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för år 2012 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

21 Pensionssparavdrag

21 Pensionssparavdrag 21 Pensionssparavdrag Pensionssparavdrag 407 21.1 Villkor för avdragsrätt Avdrag får göras (2 ) för premier för pensionsförsäkring som den skattskyldige äger och för inbetalningar på pensionsspararens

Läs mer

3 Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet

3 Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet 31 3 Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet Skattskyldighet 3.1 Skattskyldighet Bestämmelser om skattskyldighet (den

Läs mer

Deklarera senast den 2 maj gärna på Internet, sms eller telefon. K4 avsnitt A, K10, K12 avsnitt B och K13.

Deklarera senast den 2 maj gärna på Internet, sms eller telefon. K4 avsnitt A, K10, K12 avsnitt B och K13. Skatteverket Inkomstdeklaration 1 Inkomståret 211 212 Lena Hansson I "Dags att deklarera" får du svar på de flesta av dina frågor. Deklarera senast den 2 maj gärna på Internet, sms eller telefon Person/Organisationsnummer

Läs mer

Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag 2015

Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag 2015 Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag 2015 Lena Hansson är keramiker och hälftenägare till en keramisk verkstad som drivs i handelbolagsform. Handelsbolaget är en juridisk person som ska lämna

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2009:197 Utkom från trycket den 31 mars 2009 utfärdad den 19 mars 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Skatteuträkningsbroschyren

Skatteuträkningsbroschyren SKV 425 utgåva 23 2017 Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2016 Den här broschyren vänder sig till löntagare, pensionärer och fysiska personer som har näringsverksamhet samt dödsbon. Innehåll Sid Sid

Läs mer

12 Skattetabeller. 12.2 Allmänna skattetabeller

12 Skattetabeller. 12.2 Allmänna skattetabeller Skattetabeller, Avsnitt 12 1 12 Skattetabeller 12.1 Inledning Regler om skattetabeller finns i 12 kap. SFL. I det kapitlet finns bestämmelser om allmänna skattetabeller (12 kap. 2 och 3 SFL), se avsnitt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2012:757 Utkom från trycket den 4 december 2012 utfärdad den 22 november 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Inkomst- och momsdeklaration Eva Ek 2015

Inkomst- och momsdeklaration Eva Ek 2015 Inkomst och momsdeklaration Eva Ek 2015 Eva Ek är född 1952 och fyllde alltså 62 år 2014 (året före inkomståret). Hon har inte tagit ut någon allmän pension under 2015 (inkomståret). Hade hon gjort detta

Läs mer

2015-12-04. 5.1 Månadstabellen... 5 5.2 Tvåveckorstabellen... 6. 6 Avdrag som beaktas i preliminärskattetabellerna... 6. 6.1 Grundavdrag...

2015-12-04. 5.1 Månadstabellen... 5 5.2 Tvåveckorstabellen... 6. 6 Avdrag som beaktas i preliminärskattetabellerna... 6. 6.1 Grundavdrag... *Skatteverket 1(21) Sammanfattning... 2 1 Inledning... 2 2 Förutsättningar som skattetabellerna grundas på... 3 3 Tabellernas indelning i kolumner... 3 4 Tabellernas indelning i avlöningsperioder... 5

Läs mer

Ange belopp i hela kronor. OBS! Avser besk.

Ange belopp i hela kronor. OBS! Avser besk. Senast den 4 maj 2015 ska deklarationen finnas hos Skatteverket. Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Namn och adress I "Dags att deklarera" får du svar på de flesta av dina frågor. Person/organisationsnummer

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2008:1343 Utkom från trycket den 19 december 2008 utfärdad den 11 december 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

Skattetabell För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2017

Skattetabell För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2017 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29 40 % För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2017 Skattetabell 29 40 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag

Läs mer

11 Grundavdrag. 11.1 Beräkning av grundavdrag. Grundavdrag 103

11 Grundavdrag. 11.1 Beräkning av grundavdrag. Grundavdrag 103 Grundavdrag 103 11 Grundavdrag 63 kap. IL prop. 1999/2000:2, del 2 s. 670-675 SOU 1997:2, del II s. 496-500 Lag (1999:265) om särskilt grundavdrag och deklarationsskyldighet för fysiska personer i vissa

Läs mer

Inkomstdeklaration 3 Ideella föreningar, stiftelser m.fl. - taxeringen

Inkomstdeklaration 3 Ideella föreningar, stiftelser m.fl. - taxeringen Samråd enligt SFS 1982:668 har skett med Näringslivets Regelnämnd. Skatteverket 0771567 567 Senast den 2 maj ska deklarationen finnas hos Skatteverket. Information om hur man fyller i blanketten finns

Läs mer

Skatteuträkningsbroschyren 2012

Skatteuträkningsbroschyren 2012 Skatteuträkningsbroschyren 2012 Inkomståret 2011 SKV 425 utgåva 18 Den här broschyren vänder sig till löntagare, pensionärer och fysiska personer som har näringsverksamhet samt dödsbon. Sid Sid Sid 2 Nyheter

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter; SFS 2007:1409 Utkom från trycket den 28 december 2007 utfärdad den 18 december 2007. Enligt riksdagens

Läs mer

Deklaration inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden

Deklaration inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden Deklaration inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden Lilja Andersson är koreograf och har fått beviljat ett sökt projektbidrag för en dansperformance. Hon har ingen näringsverksamhet eller

Läs mer

Bästa företagsformen. nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson

Bästa företagsformen. nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson Bästa företagsformen nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson Vanligaste företagsformerna Enskild näringsverksamhet Aktiebolag Handelsbolag Kommanditbolag Ekonomisk förening Bostadsrättsförening Samarbetsform

Läs mer

För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2014

För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2014 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2014 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag

Läs mer

Inkomstdeklaration 3 Ideella föreningar, stiftelser m.fl. Organisationsnummer

Inkomstdeklaration 3 Ideella föreningar, stiftelser m.fl. Organisationsnummer Skatteverket 0771567 567 Ideella föreningar, stiftelser m.fl. Namn (firma), adress Fr.o.m. M Information om hur man fyller i blanketten finns i broschyrerna Skatteregler för ideella föreningar, SKV 324

Läs mer

För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2013

För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2013 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2013 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2006:1520 Utkom från trycket den 29 december 2006 utfärdad den 20 december 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

Dags att deklarera. på Förenklad självdeklaration. Vanliga frågor. www.rsv.se

Dags att deklarera. på Förenklad självdeklaration. Vanliga frågor. www.rsv.se 2000 Dags att deklarera på Förenklad självdeklaration Vanliga frågor När får jag skatteåterbäringen? Läs på sidan 22. Jag kommer att få underskott på skattekontot, dvs. kvarskatt, på högst 20 000 kr. Hur

Läs mer

För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2016 Skattetabell 29 40

För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2016 Skattetabell 29 40 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29 40 % För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2016 Skattetabell 29 40 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2007:1419 Utkom från trycket den 28 december 2007 utfärdad den 18 december 2007. Enligt riksdagens beslut 1 (1999:1229) 2

Läs mer

För beräkning av skatteavdrag för år 2017

För beräkning av skatteavdrag för år 2017 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29 40 % För beräkning av skatteavdrag för år 2017 Skattetabell 29 40 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt stående jämkning (särskild

Läs mer

Deklaration enskild firma Thomas Svensson

Deklaration enskild firma Thomas Svensson Deklaration enskild firma Thomas Svensson Thomas Svensson har en enskild firma och är frilansande musiker och kompositör. Thomas Svensson har sammanställt sin bokföring i en balans och resultaträkning.

Läs mer

28 Preliminär inkomstdeklaration

28 Preliminär inkomstdeklaration Preliminär, Avsnitt 28 1 28 Preliminär Övergångsbestämmelser 28.1 Inledning Regler om preliminär finns i 28 kap. SFL. I det kapitlet finns bestämmelserna om syftet med preliminär (28 kap. 1 ), se avsnitt

Läs mer

För beräkning av skatteavdrag för år 2016 Skattetabell 29 40

För beräkning av skatteavdrag för år 2016 Skattetabell 29 40 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29 40 % För beräkning av skatteavdrag för år 2016 Skattetabell 29 40 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt; SFS 2008:1350 Utkom från trycket den 19 december 2008 utfärdad den 11 december 2008. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Avräkning av utländsk skatt (credit) Hjälpblankett för privatpersoner

Avräkning av utländsk skatt (credit) Hjälpblankett för privatpersoner Avräkning av utländsk skatt (credit) Hjälpblankett för privatpersoner Innan inkomst och skattebeloppen förs in på sidorna 15 ska eventuell progressionshöjning och alternativ exempt ha beaktats (SKV 2702)

Läs mer

Avräkning av utländsk skatt (credit) Hjälpblankett för privatpersoner

Avräkning av utländsk skatt (credit) Hjälpblankett för privatpersoner Avräkning av utländsk skatt (credit) Hjälpblankett för privatpersoner Innan inkomst och skattebeloppen förs in på sidorna 15 ska eventuell progressionshöjning och alternativ exempt ha beaktats (SKV 2702)

Läs mer

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2013

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2013 AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2013 Från Företagarnas Revisionsbyrå i Stockholm januari 2013 ARBETSGIVARAVGIFTER OCH EGENAVGIFTER Arbetsgivaravgiften varierar utifrån den anställdes ålder De lagstadgade

Läs mer

Försäljning av aktier

Försäljning av aktier SKV 33 utgåva 8 Försäljning av aktier Information, exempel och blanketter Den här informationen vänder sig till dig som under 0 har sålt marknadsnoterade aktier har löst in eller sålt nollkupongare eller

Läs mer

21 Pensionssparavdrag

21 Pensionssparavdrag 391 21 Pensionssparavdrag 21.1 Villkor för avdragsrätt Avdrag får göras (2 ) för premier för pensionsförsäkring som den skattskyldige äger och för inbetalningar på pensionsspararens eget p-sparkonto Pensionssparavdrag

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483); SFS 1999:1300 Utkom från trycket den 27 december 1999 utfärdad den 16 december 1999. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Så här går det till att deklarera. Kontrollera!

Så här går det till att deklarera. Kontrollera! Kontrollera! Börja med att riva isär blanketterna vid perforeringen. Ta fram alla kon troll upp gif ter som du har fått från ar bets gi va re, ban ker, för säk - rings kas sa, kon to korts fö re tag m.fl.

Läs mer

21 Pensionssparavdrag

21 Pensionssparavdrag Pensionssparavdrag 373 21 Pensionssparavdrag 21.1 Villkor för avdragsrätt Avdrag får göras (2 ) för - premier för pensionsförsäkring som den skattskyldige äger och för. - inbetalningar på pensionsspararens

Läs mer

Skatteavdrag enligt tabell med ADB 2007

Skatteavdrag enligt tabell med ADB 2007 Skatteavdrag enligt tabell med ADB 2007 SKV 433 utgåva 17. Utgiven i december 2006. *Skatteverket 1(16) Sammanfattning... 2 1 Inledning... 2 2 Förutsättningar som skattetabellerna grundas på... 2 3 Tabellernas

Läs mer

Försäljning av aktier m.m.

Försäljning av aktier m.m. SKV utgåva 0 Försäljning av aktier m.m. Information, exempel och blanketter Den här informationen vänder sig till dig som under 00 har sålt eller löst in marknadsnoterade aktier har sålt eller löst in

Läs mer

Inkomstdeklaration 2 Aktiebolag, ekonomisk förening m.fl. - taxeringen 2009

Inkomstdeklaration 2 Aktiebolag, ekonomisk förening m.fl. - taxeringen 2009 Inkomstdeklaration 2 Aktiebolag, ekonomisk förening m.fl. taxeringen Kalenderår 2008 Namn (firma) adress Räkenskapsår Fr.o.m. T.o.m. Senast den 4 maj ska deklarationen finnas hos Skatteverket. Belopp anges

Läs mer

Se till att du får pension. Information till företagare

Se till att du får pension. Information till företagare Se till att du får pension Information till företagare Se till att du får pension Som företagare måste du själv ansvara för att du tjänar in till din pension, till skillnad mot en vanlig löntagare. I den

Läs mer

Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom kapital. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras.

Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom kapital. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras. Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom kapital. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras. Arvs- och gåvoskatt 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Läs mer

Avräkning av utländsk skatt Privatpersoner

Avräkning av utländsk skatt Privatpersoner Denna blankett använder du när du begär avräkning av utländsk skatt. Du behöver inte fylla i blanketten om du bara begär avräkning för utländsk skatt på utdelning och den utländska skatten finns med på

Läs mer

Deklaration och skatter i Sverige

Deklaration och skatter i Sverige Deklaration och skatter i Sverige I den här broschyren får du en översiktlig bild av det svenska skattesystemet och Skatteverket. Du får även kort information om hur du deklarerar dina inkomster och betalar

Läs mer

Blanketten ska inte lämnas till Skatteverket

Blanketten ska inte lämnas till Skatteverket Blanketten ska inte lämnas till Skatteverket men bör sparas eftersom Skatteverket kan begära in en redogörelse hur kapitalunderlagen har beräknats. Siffror i ring se bifogade upplysningar på sidan 5. Beräkning

Läs mer

Skatteberäkning Beskattningsår 2016

Skatteberäkning Beskattningsår 2016 Skatteberäkning Beskattningsår 216 Namn: Skevik, Anna Kommun: Personnr: 56218182 Församling: Resultat och kompletteringsbetalning Underskott inkl. ränta 3 946 Om du vill undvika kostnadsränta bör du betala

Läs mer

2007 Senast den 2 maj kl Dags att deklarera. Deklarera via Internet, sms eller telefon. 2007

2007 Senast den 2 maj kl Dags att deklarera. Deklarera via Internet, sms eller telefon. 2007 2007 Senast den 2 maj kl. 24.00 Dags att deklarera Deklarera via Internet, sms eller telefon Dekl@rera 2007 Här får du svar på de flesta av dina frågor! Innehåll Nyheter... 2 Deklarera på Internet... 3

Läs mer

Dags att deklarera. Näringsverksamhet

Dags att deklarera. Näringsverksamhet 2006 Dags att deklarera Näringsverksamhet utan årsbokslut Innehåll Så här använder du broschyren, sidan 2 Blankett och A, sidan 4 Blankett N6, sidan 18 Inkomstdeklaration 1, sidan 24 Exempelsamling, sidan

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter; SFS 2008:1044 Utkom från trycket den 5 december 2008 utfärdad den 27 november 2008. Enligt riksdagens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Socialavgiftslag; utfärdad den 23 november 2000. SFS 2000:980 Utkom från trycket den 5 december 2000 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Innehåll och definitioner

Läs mer

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m.

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. 2010-10-27 1(5) Analys och prognos Dnr 017108-2010 Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. Antagen förändring av den lönesumma som ligger till grund för arbetsgivaravgifter,

Läs mer

Dags att deklarera via Internet, sms, telefon eller på pappersblanketten

Dags att deklarera via Internet, sms, telefon eller på pappersblanketten Dags att deklarera via Internet, sms, telefon eller på pappersblanketten Dekl@rera 2008 Senast måndagen den 5 maj klockan 24:00! Dags att deklarera 2008 2 Nyheter 2 Elegitimation 2 Edeklarera du med! 3

Läs mer

Information från Skatteverket

Information från Skatteverket Information från Skatteverket Informationsträffar och besök Nyföretagarträffar och andra informationsträffar. Företagsbesök Nyföretagarinformationer Starta företag - Riktar sig till personer som funderar

Läs mer

Mervärdesskattedeklaration 01 Deklarationsdag 02 Person-/Organisationsnummer

Mervärdesskattedeklaration 01 Deklarationsdag 02 Person-/Organisationsnummer Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast på deklarationsdagen Mervärdesskattedeklaration 01 Deklarationsdag 02 Person/Organisationsnummer Momsregistreringsnummer (VATnummer) Bankgiro och referensnummer

Läs mer

10 Allmänna avdrag Påförda egenavgifter m.m.

10 Allmänna avdrag Påförda egenavgifter m.m. 101 10 Allmänna avdrag 62 kap. IL prop. 1999/2000:2, del 2 s. 668-670. SOU 1997:2, del II s. 494-496 prop. 1975/76:31, SkU 20 prop. 1979/80:60, prop. 1989/90:110 s. 364-366, SkU30 prop. 1991/92:43, SkU7

Läs mer

Försäljning av aktier m.m.

Försäljning av aktier m.m. SKV utgåva 9 Försäljning av aktier m.m. Information, exempel och blanketter Den här informationen vänder sig till dig som under 00 har sålt eller löst in marknadsnoterade aktier har sålt eller löst in

Läs mer

Se till att du får pension. Information till företagare

Se till att du får pension. Information till företagare Se till att du får pension Information till företagare Se till att du får pension Som företagare måste du själv ansvara för att du tjänar in till din pension. Här går vi igenom vad du bör tänka på när

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2015:775 Utkom från trycket den 4 december 2015 utfärdad den 26 november 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244); SFS 2011:1289 Utkom från trycket den 13 december 2011 utfärdad den 1 december 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2015

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2015 AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2015 Från Företagarnas Revisionsbyrå i Stockholm januari 2015 Obs. Med hänsyn till det parlamentariska läget kan vissa av nedanstående belopp komma att ändras, det gäller framför

Läs mer