Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl."

Transkript

1 Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Beskattningsår Denna blankett används för ändrad beräkning av debiterad preliminär skatt, d.v.s. F-skatt och särskild A-skatt. Ansökan om F-skatt görs på blankett SKV 4620 "Skatte- och avgiftsanmälan". Siffror inom ring hänvisar till upplysningarna på sidan 3, 4, 5 och 6. Personuppgifter m.m. Namn och adress Person-/Organisationsnummer Samråd enligt SFS 1982:668 har skett med Näringslivets Regelnämnd. 1 Inkomst av näringsverksamhet Överskott av aktiv näringsverksamhet, enskild verksamhet Överskott av aktiv näringsverksamhet, handelsbolag Sjukpenning som ingår i överskott av aktiv näringsverksamhet 401 Överskott av passiv näringsverksamhet, enskild verksamhet Överskott av passiv näringsverksamhet, handelsbolag eget pensionssparande anställda Ökning expansionsfond Minskning expansionsfond Underlag för avkastningsskatt på pensionskostnader Inkomster - Tjänst 6 Inkomster hittills under året Lön och förmåner Pensioner Arbetsskadelivränta m.m. Sjukpenning, föräldrapenning, A-kassa m.m. Kostnadsersättningar Avdragen A-skatt 7 Inkomster resten av året Inkomsten avser tiden Ange med siffror vilka månader inkomsten avser. T.ex. mars - december skrivs Lön och förmåner Inkomster för vilka uppdragsgivare betalar sociala avgifter m.m. Bruttoinkomst Kostnader Skatteavdrag från inkomst som redovisas i näringsverksamhet Pensioner Arbetsskadelivränta m.m. Summa lön/förmåner, pensioner och arbetsskadelivränta m.m. OBS! Ruta 96 måste alltid fyllas i - varav lön och förmåner/pension/arbetsskadelivränta från huvudutbetalare - varav lön och förmåner/pension/ arbetsskadelivränta som skatteavdrag inte görs från SKV W Nedsättning av egenavgifter Regionalt nedsättningsbelopp - endast nedsättningsberättigad näringsverksamhet i stödområde 5 Allmänna avdrag (näringsverksamhet) Underskott av aktiv näringsverksamhet som du får kvitta mot förvärvsinkomst 150 Karenstid till sjukförsäkringen Antal karensdagar för sjukförsäkringen som du anmält till Försäkringskassan Sjukpenning, föräldrapenning, A-kassa m.m. Kostnadsersättningar 8 Inkomst från utländsk arbetsgivare Inkomst där arbetsgivaren betalar arbetsgivaravgifter eller där socialavgiftsavtal finns

2 Person-/Organisationsnummer 9 Övriga tjänsteinkomster 13 Utländsk försäkring - Avkastningsskatt Hobbyinkomster 120 Skatteunderlag för kapitalförsäkring 80 Vissa inkomster från fåmansbolag 110 Skatteunderlag för pensionsförsäkring 81 Andra tjänsteinkomster inkl. periodiskt understöd Avdrag - Tjänst 14 Underlag för fastighetsavgift/fastighetsskatt Resor till och från arbetet Tjänsteresor Tillfälligt arbete, dubbel bosättning och hemresor Hyreshus, bostäder Hel avgift Halv avgift Tomt för hyreshus, bostäder/ under uppförande Övriga utgifter 23 Hyreshus, lokaler Allmänna avdrag Industrienhet/elproduktionsenhet, värmekraftverk 47 Pensionssparande m.m. 45 Elproduktionsenhet, vattenkraftverk Kapital Elproduktionsenhet, vindkraftverk 51 Ränteinkomster, utdelningar m.m. som skatteavdrag görs från Ränteinkomster m.m. som skatteavdrag inte görs från Uppskovsbelopp Småhus Hel avgift Halv avgift Tomt för småhus/ägarlägenheter och småhus/ägarlägenheter under uppförande Överskott vid uthyrning av privatbostad Skattereduktion för gåvor Kapitalvinster 31 Underlag skattereduktion gåvor 76 Ränteutgifter Uppgifter för sjömän Förvaltningsutgifter 38 Antal sjödagar, närfart 17 Kapitalförluster 35 Antal sjödagar, fjärrfart 36 Övriga upplysningar 90 SKV W Underskrift Datum Telefon dagtid (även riktnummer) Underskrift Namnförtydligande Ansökan skickas till Skatteverkets inläsningscentral PD FE Malmö

3 Allmänna upplysningar till preliminär inkomstdeklaration 1 Preliminär inkomstdeklaration 1 används av fysiska personer och dödsbon, t.ex. enskild näringsidkare och fysisk person som är delägare i handelsbolag. Andra juridiska personer än dödsbon, t.ex. aktiebolag, ska använda Preliminär inkomstdeklaration 2. Blanketten används för ändrad beräkning av F-skatt och särskild A-skatt. Om du startar eller övertar en verksamhet ska du i stället för denna blankett använda den preliminära inkomstdeklaration som ingår i Skatteoch avgiftsanmälan (SKV 4620). Blanketten och broschyren "Så fyller du i skatte- och avgiftsanmälan" (SKV 418) finns på och kan även hämtas hos skattekontoren. Skyldighet att lämna preliminär inkomstdeklaration I vissa fall är du som är godkänd för F-skatt eller betalar särskild A-skatt skyldig att lämna preliminär inkomstdeklaration. 1. Om den slutliga skatten för beskattningsåret beräknas överstiga motsvarande skatt för det föregående beskattningsåret och skillanden uppgår till 30 %, dock minst ett prisbasbelopp, eller om räkenskapsåret har lagts om utan Skatteverkets tillstånd ska deklarationen ha kommit in till Skatteverket senast en månad före beskattningsårets ingång. 2. Om det kan antas att den slutliga skatten för beskattningsåret kommer att överstiga den debiterade preliminärskatten och skillnaden uppgår till 30 %, dock minst ett prisbasbelopp, eller om räkenskapsåret har lagts om utan Skatteverkets tillstånd, ska deklarationen ha kommit in till Skatteverket inom 14 dagar från det att deklarationsskyldigheten uppkom alternativt förhållandena ändrades. När mindre än en månad återstår av beskattningsåret behöver deklarationen inte lämnas. Hur beräknas den debiterade preliminärskatten? Preliminärskatten beräknas antingen med ledning av preliminär taxering (i regel uppgifter i preliminär inkomstdeklaration) eller enligt en schablonregel. Schablonregeln innebär att skatten beräknas med utgångspunkt från den slutliga skatten vid taxeringen året före beskattningsåret. Vid debitering enligt schablonregeln får preliminärskatten inte understiga den debiterade preliminärskatten året före beskattningsåret. När ska den debiterade preliminärskatten betalas? Den debiterade preliminärskatten ska betalas med lika stora belopp varje månad under tiden februari - januari. För den som bedriver näringsverksamhet endast under en del av året och det finns särskilda skäl, t.ex. utpräglat säsongsarbete, kan Skatteverket besluta att skatten endast ska betalas de månader verksamheten bedrivs. Betalning av skatten ska vara bokförd på Skatteverkets bankgirokonto senast på förfallodagen, som är den 12 varje månad utom i augusti och januari, då den 17 är förfallodag. För den som har en momsomsättning på minst 40 miljoner kronor är den 12 förfallodag också i augusti. Upplysningar till blanketten 1 SKV W Inkomst av näringsverksamhet Överskott av aktiv näringsverksamhet, ruta 40 och 117 Här ska du fylla i inkomst från aktiv näringsverksamhet. En näringsverksamhet anses aktivt bedriven om den skattskyldige ägnat sysslorna i verksamheten minst en tredjedel av den tid som går åt för en vanlig anställning, d.v.s. ca 600 timmar. Detta krav får jämkas med hänsyn till omständigheterna. Verksamhetens överskott är beräknade bruttointäkter för exempelvis försålda varor och utförda arbeten minskade med beräknade kostnader för exempelvis varuinköp, lokalkostnader och värdeminskning. Överskottet beräknas exkl. moms. Om verksamheten inte beräknas ge något överskott anges "0". I ruta 40 ska du fylla i överskott från aktiv enskild näringsverksamhet. I ruta 117 ska du fylla i överskott som du haft som aktiv delägare i handelsbolag/kommanditbolag. Specifikation av intäkter och kostnader kan göras på blankett SKV Om det beräknade överskottet är lägre än överskottet vid taxeringen året före beskattningsåret eller lägre än överskottet enligt tidigare lämnad preliminär inkomstdeklaration för beskattningsåret, ska förklaring till förändringen lämnas under "Övriga upplysningar". Vid beräkning av överskottet får du också göra avdrag för beräknade egenavgifter. Avdraget är i normalfallet 25 %. För den som är född 1938 och senare och som fyllt 65 år vid inkomstårets ingång är avdraget 10 % liksom för den som haft hel sjuk- eller aktivitetsersättning eller som under hela inkomståret haft hel ålderspension. För personer som inte fyllt 26 år är avdraget 14 %. Den som är född 1937 och tidigare ska inte betala några egenavgifter och får därför inte göra något avdrag. Överskott av passiv näringsverksamhet, ruta 41 och 119 Här ska du fylla i överskott av passiv näringsverksamhet, d.v.s. sådan näringsverksamhet som inte anses aktivt bedriven. I ruta 41 ska du fylla i överskott från passiv enskild näringsverksamhet. I ruta 119 ska du fylla i överskott som du haft som passiv delägare i handelsbolag/kommanditbolag. Vid beräkning av överskottet får du också göra avdrag för beräknad särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster med 20 % av överskottet. eget pensionssparande, ruta 89 Vid beräkning av överskott av näringsverksamhet får du göra avdrag för eget pensionssparande (avgift för pensionsförsäkring/inbetalning till pensionssparkonto). Avdrag får göras med kr samt 35 % av överskottet av näringsverksamheten före avdrag för sparandet och avdrag för särskild löneskatt på pensionskostnader samt avsättning för egenavgifter, dock högst 10 prisbasbelopp. Avdraget får inte överstiga inkomsten. På det pensionssparande som du drar av ska särskild löneskatt på pensionskostnader betalas. Ange underlaget i ruta 89. anställda ruta 88 Om du har utfäst en tjänstepension ska du betala särskild löneskatt på kostnaden för pensionsutfästelsen. Skatten är 24,26 %.

4 Upplysningar till blanketten 2 _ 6 SKV W Ökning/minskning expansionsfond, ruta 67 och 68 Om du gör avdrag för avsättning till expansionsfond ska du betala expansionsfondsskatt på avsättningen. Fyll i underlaget i ruta 67. Skatten är 22 % på underlaget. Om expansionsfonden minskas ska ett belopp som motsvarar nedsättningen tas upp till beskattning i näringsverksamheten. Du kommer då att tillgodoräknas expansionsfondsskatt med 26,3 % av beloppet. Fyll i underlaget i ruta 68. Expansionsfondsskatten är 22 % fr.o.m. den 1 januari Befintliga avsättningar behandlas enligt de nya reglerna. Övergången till de nya reglerna sker genom att tidigare gjorda avsättningar anses återförda enligt gamla regler och genast återavsatta enligt de nya reglerna den 1 januari Om du vill att korrigering mellan tidigare betald skatt med 26,3 % och den nya skatten på 22 %, d.v.s. med 4,3 %, ska göras i din debitering måste du lämna information om detta under övriga upplysningar. Det innebär att du ska ange hur stor expansionsfonden var den 31 december 2012 samt årets avsättning som du beräknar att göra. Underlag för avkastningsskatt pensionskostnader, ruta 97 Om skuldposten "Avsatt till pensioner" e.d. finns i balansräkningen, ska du fylla i skatteunderlaget för avkastningsskatt i ruta 97. Skatteunderlaget beräknas i två steg. Först beräknas kapitalunderlaget som är pensionsskuldens belopp vid beskattningsårets ingång. Skatteunderlaget får du sedan genom att multiplicera kapitalunderlaget med den genomsnittliga statslåneräntan året före beskattningsåret. Skatteunderlaget avrundas nedåt till helt 100-tal kr. Skatten är 15 % av skatteunderlaget. 2 Inkomster och kostnader där uppdragsgivare betalar sociala avgifter, rutorna 127, 131 och 01 Om du inte är godkänd för F-skatt är uppdragsgivaren skyldig att göra skatteavdrag och betala sociala avgifter vid utbetalning av ersättning för arbete. Om du är godkänd för F-skatt och även har A-skatt och inte åberopar att du är godkänd för F-skatt i uppdraget, ska uppdragsgivaren också göra skatteavdrag och betala sociala avgifter vid utbetalning av ersättning för arbete. I ruta 127 anger du bruttoinkomst som ingår i överskott av näringsverksamhet och där uppdragsgivaren gjort skatteavdrag och betalat sociala avgifter. I ruta 131 anger du kostnader som belöper på dessa inkomster. Skatteavdraget anger du i ruta Allmänna avdrag (näringsverksamhet), ruta 46 Du får i vissa fall dra av underskottet av nystartad aktiv näringsverksamhet. Verksamheten måste ha påbörjats 2008 eller senare. Du får inte göra större avdrag än summan av inkomst av tjänst och annan näringsverksamhet. Avdraget får inte heller överstiga kr. Även om verksamheten inte är nystartad kan du få avdrag för underskott av konstnärlig, litterär eller liknande aktiv näringsverksamhet. Läs mer i broschyren Skatteregler för enskilda näringsidkare, SKV Regionalt nedsättningsbelopp, näringsverksamhet i stödområde, ruta 150 Om du bedriver näringsverksamhet från fast driftställe inom stödområde (i huvudsak Norrlands inland), kan egenavgifterna och arbetsgivaravgifterna sättas ned med 10 % av avgiftsunderlaget. Egenavgifterna får sättas ned med högst kr. Om du dessutom gjort motsvarande avdrag från arbetsgivaravgifterna i skattedeklarationen får den sammanlagda nedsättningen av egenavgifterna och arbetsgivaravgifterna inte överstiga kr. För delägare i handelsbolag får nedsättningen av arbetsgivaravgifterna och egenavgifterna avseende inkomsten från bolaget sammanlagt inte överstiga kr. För närmare information om detta stöd, t.ex. vilka verksamheter som omfattas och stödområdets omfattning, se broschyren Skatteavdrag och arbetsgivaravgifter, SKV 401. I ruta 150 anger du det belopp du yrkar nedsättning med, högst kr. 5 Karenstid till sjukförsäkringen, ruta 745 Du kan hos Försäkringskassan anmäla karenstid för sjukförsäkringen vid sjukdom. Avgiften blir lägre ju längre karenstid du väljer. Om du inte aktivt meddelat något annat till Försäkringskassan så tillämpar de 7 dagar. Vänd dig till Försäkringskassan för mer information om sjukförsäkringen och karenstid. Inkomster - Tjänst 6 Inkomster hittills under året Lön och förmåner, Pensioner, Arbetsskadelivränta m.m., Sjukpenning m.m., Kostnadsersättning, rutorna 02, 03, 11, 04 och 05 I rutorna 02, 03 och 05 ska du ange de löner inklusive förmåner, pensioner samt kostnadsersättningar som du haft hittills under året, d.v.s. t.o.m. månaden innan du lämnar in din preliminära inkomstdeklaration. I ruta 04 ska du ange sjukpenning, föräldrapenning, A-kassa och liknande ersättningar som du haft hittills under året. I ruta 11 ska du ange egen arbetsskadelivränta och vårdbidrag som du haft hittills under året. Om du har förmån från din arbetsgivare för rot-/rutarbete så ska hela förmånens värde ingå i den summa som du anger under lön i ruta 02 resp. ruta 07. I rutan "Övriga upplysningar" bör du då också ange hur stor förmånen är. Avdragen skatt, ruta 01 I ruta 01 ska du ange den skatt som dragits från ersättningarna i rutorna 02, 03, 11 och 04. Rutan måste fyllas i om du fyllt i belopp i någon av rutorna 02, 03, 11 och 04.

5 SKV W Upplysningar till blanketten 7 _ 12 Inkomsten avser tiden, ruta 06 Här anger du tiden som inkomsten avser. Endast månad ska anges. Skriv månaderna med siffror, t.ex. 1 mars - 31 december skrivs Inkomster resten av året Lön och förmåner, ruta 07 Här anger du beräknad lön resten av året. Tänk på att ta med värdet av skattepliktiga förmåner som t.ex. bilförmån och kostförmån samt traktamente och bilersättning utöver schablonen och ersättning för resor mellan bostad och arbetsplats. Även sjöinkomst och semesterersättning från semesterkassa ska anges här. Pensioner, ruta 08 Här anger du beräknad pension resten av året, t.ex. allmän pension, efterlevandepension och tjänstepension, sjukersättning, aktivitetsersättning och privata pensionsförsäkringar, andra livräntor än egen arbetsskadelivränta samt avgångsbidrag (AGB). Arbetsskadelivränta m.m., ruta 14 Här anger du beräknad egen arbetsskadelivränta och vårdbidrag resten av året. - varav lön och förmåner/pensioner/arbetsskadelivränta från huvudutbetalare, ruta 96 Om du har fyllt i någon av rutorna 07, 08 eller 14, måste du fylla i ruta 96. Huvudutbetalaren är den arbetsgivare/utbetalare som betalar ut din högsta inkomst avseende inkomst av tjänst inkl. förmåner och som gör skatteavdrag. - varav lön och förmåner/pension/arbetsskadelivränta som skatteavdrag inte görs från, ruta 94 Om det i beloppen i rutorna 07, 08 och 14 ingår inkomster som det inte kommer att göras något skatteavdrag från, fyller du i de inkomsterna i ruta 94. Exempel på sådan inkomst är norsk pension som ska beskattas i Sverige. Obs! Om du har inkomst från en utländsk arbetsgivare som inte gör skatteavdrag, ska du fylla i inkomsten i ruta 135. Sjukpenning, föräldrapenning, A-kassa m.m., ruta 09 Här anger du det belopp som du beräknar att få i form av sjukpenning p.g.a. anställning, föräldrapenning, A-kassa och liknande ersättningar under resten av året. Kostnadsersättningar, ruta 10 Här anger du det belopp som du beräknar få i kostnadsersättning från din arbetsgivare under resten av året. Exempel på kostnadsersättning är ersättning för telefon och representation. 8 Inkomst från utländsk arbetsgivare, ruta 135 Här fyller du i din bruttoinkomst, d.v.s. din inkomst före skatteavdrag. Från och med den 1 januari 2013 gäller nya regler som innebär att du som har ett socialavgiftsavtal inte längre ska betala egenavgifter. I stället ska du redovisa och betala arbetsgivaravgifter. Det innebär att du varje månad ska redovisa lön och eventuella förmåner i en arbetsgivardeklaration och betala arbetsgivaravgifter. De nya reglerna gäller för dig som är anställd av en utländsk arbetsgivare utan fast driftställe i Sverige och har en överenskommelse (socialavgiftsavtal) med din arbetsgivare om att själv betala arbetsgivaravgifter. 9 Övriga tjänsteinkomster Hobbyinkomster, ruta 120 Här anger du dina inkomster av hobbyverksamhet efter att du gjort avdrag för kostnader och egenavgifter. Du kan göra beräkningen på blanketten Inkomst av tjänst för inkomstgivande hobby, SKV Du ska här även ange om du har fått royalty eller andra arvoden. Ta hjälp av blanketten Inkomst av tjänst i vissa fall, SKV 2050 för att räkna ut vilket belopp som ska fyllas i. Där hittar du även mer information om vilka inkomster som omfattas. Ersättning som betalas ut enligt socialavgiftsavtal ska redovisas i ruta 135. Vissa inkomster från fåmansbolag, ruta 110 Här anger du bl.a. - återföring av uppskovsbelopp vid andelsbyte - belopp som ska tas upp p.g.a. ett s.k. förbjudet lån som ska beskattas - fördelning av kapitalvinst mellan tjänst och kapital. Andra tjänsteinkomster inkl. periodiskt understöd, ruta 130 Här anger du inkomster som inte är pensionsgrundande t.ex. utbetalningar från vinstandelsstiftelse och vissa ersättningar till idrottsmän. Här anger du också periodiskt understöd som du får samt lön, förmåner m.m. om du tillhör ett annat lands socialförsäkring enligt A1-/E101- eller utsändningsintyg 10 Avdrag - tjänst Resor till och från arbetet, ruta 20 Avdrag medges med den del av resekostnaderna som överstiger kr. Skatteverket minskar automatiskt avdraget med detta belopp. Fyll därför i den totala beräknade resekostnaden. För resor med egen bil får du göra avdrag med 18:50 kr per mil. För resor med förmånsbil är avdraget 9:50 kr per mil utom i de fall när drivmedlet är dieselolja då avdraget är 6:50 kr per mil. Tjänsteresor, Tillfälligt arbete, dubbel bosättning och hemresor, Övriga utgifter, rutorna 21, 22 och 23 Om du har avdragsgilla utgifter av ovanstående slag, fyller du i rutorna 21, 22 resp. 23. Om du yrkar avdrag för t.ex. tjänsteresor och får ersättning för kostnaderna, ska ersättningen redovisas i ruta 10. Avdrag för tillfälligt arbete, dubbel bosättning och hemresor kan du läsa om i broschyren Traktamenten och andra kostnadsersättningar, SKV 354. För övriga utgifter i ruta 23 medges avdrag med den del som överstiger kr. Skatteverket minskar automatiskt avdraget med detta belopp. Fyll i den totala beräknade utgiften. 11 Allmänna avdrag Pensionssparande m.m., ruta 45 Här anger du det avdragsgilla belopp som du beräknar betala till pensionssparande (pensionsförsäkring/pensionssparkonto) under året. Avdrag för pensionssparande medges med högst kr för den som har pensionsrätt i sin anställning. Högre avdrag kan medges för den som helt saknar pensionsrätt i anställningen eller som har inkomst av aktiv näringsverksamhet. Här fyller du också i periodiskt understöd som du ska betala enligt dom eller avtal. Under "Övriga upplysningar" bör du ange namn och adress till mottagaren av understödet. 12 Kapital Ränteinkomster, utdelningar m.m. som skatteavdrag görs från, ruta 30 Här anger du ränteinkomster, hit räknas bl.a. - ränteinkomster från banker m.fl. - utdelningar på aktier där utbetalaren ska göra skatteavdrag. Ränteinkomster m.m. som skatteavdrag inte görs från, ruta 32 Här anger du ränteinkomster från exempelvis privatpersoner och räntebidrag. Även schablonintäkter från investeringsfonder och investeringssparkonto tas upp här.

6 SKV W Upplysningar till blanketten 13 _ 17 Uppskovsbelopp, ruta 37 Den som fått uppskov med beskattning av kapitalvinst vid avyttring av privatbostad (småhus eller bostadsrätt) ska betala en ränta på uppskovsbeloppet. Räntan tas ut genom att en schablonintäkt på 1,67 % tas upp på uppskovsbeloppet. Skattverket räknar ut schablonintäkten. Fyll därför i återstående medgivet uppskovsbelopp. Överskott vid uthyrning av privatbostad, ruta 33 Här anger du överskott av uthyrning av villa, fritidshus, bostadsrätt, hyreslägenhet eller enstaka rum. Kapitalvinster, ruta 31 Här anger du den skattepliktiga delen av vinsten vid försäljning av t.ex. aktier, obligationer, villa, fritidshus och bostadsrätt. Ränteutgifter, ruta 34 Här anger du beräknade ränteutgifter, hit räknas bl.a. - räntor på dina lån i banker och kreditinstitut - andra ränteutgifter - tomträttsavgäld Tänk på att bara ta med din andel av ränteutgifterna om du delar lånet med annan person. Förvaltningsutgifter, ruta 38 Här anger du om du har förvaltningsutgifter som överstiger kr. Skatteverket minskar automatiskt avdraget med detta belopp. Du ska därför fylla i den totala beräknade förvaltningsutgiften. Exempel på förvaltningsutgifter är aviseringsavgift för lån och depåavgift. Kapitalförluster, ruta 35 Här anger du den avdragsgilla delen av förlusten vid försäljningar av t.ex. aktier, obligationer, villa, fritidshus och bostadsrätt. 13 Utländsk försäkring - avkastningsskatt, rutorna 80 och 81 Om du äger eller innehar en utländsk kapitalförsäkring eller en utländsk pensionsförsäkring kan du vara skyldig att betala avkastningsskatt. I ruta 80 fyller du i skatteunderlag för avkastningsskatt på kapitalförsäkring och i ruta 81 fyller du i skatteunderlag för avkastningsskatt på pensionsförsäkring. Du kan läsa mer om hur du beräknar ditt skatteunderlag på samt i broschyren Skatteregler för privatpersoner, SKV Underlag för fastighetsavgift och fastighetsskatt Fastighetsavgift och fastighetsskatt ska betalas för hela kalenderåret av den som är ägare till fastigheten den 1 januari beskattningsåret. Avgiften resp. skatten ska alltså inte proportioneras om fastigheten byter ägare under beskattningsåret eller om räkenskapsåret är längre eller kortare än 12 månader. Fastighetsavgiften resp. fastighetsskatten beräknas i regel med utgångspunkt från fastighetens taxeringsvärde. Hyreshus, bostäder, rutorna 64 och 59 Nya regler gäller avseende nyproducerade hyreshus med bostäder och som har ett värdeår som är 2012 eller senare. Någon fastighetsavgift ska inte tas ut under de 14 första åren. För år tas halv fastighetsavgift ut. Om tomtmark och byggnad har olika ägare, omfattar skattelättnaden endast byggnaden. Fastighetsavgiften är för 2013 högst kr vid hel avgift och 605 kr vid halv avgift per bostadslägenhet. Dessa belopp motsvarar ett underlag på kr per lägenhet. Underlaget för avgiften är det lägsta beloppet av fastighetens taxeringsvärde och kr multiplicerat med antalet lägenheter. Exempel Ett bostadshyreshus, som har ett taxeringsvärde på kr, innehåller 25 lägenheter. 25 x = , vilket är lägre än taxeringsvärdet och blir därför underlag för fastighetsavgift. För hyreshus som innehåller bostäder och där byggnaden har värdeår tas halv fastighetsavgift ut. Underlaget beräknas på samma sätt som ovan. Någon avgift tas inte ut för hyreshus som innehåller bostäder med tillhörande tomtmark om byggnaden har värdeår Tomt för hyreshus, bostäder/under uppförande, ruta 63 För hyreshus med bostäder under uppförande och obebyggda tomter avsedda för hyreshus med bostäder är taxeringsvärdet underlag för fastighetsskatt. Hyreshus, lokaler, ruta 48, Industrienhet/elproduktionsenhet, värmekraftverk, ruta 47, Elproduktionsenhet, vattenkraftverk, ruta 50, Elproduktionsenhet, vindkraftverk, ruta 51 För ovanstående slag av fastigheter är taxeringsvärdet underlag för fastighetsskatt. Småhus, rutorna 53 och 54 Här anger du underlag för fastighetsavgift för småhus och småhus på lantbruk. Fastighetsavgiften för småhus är indexreglererad och är för 2013 högst kr per värderingsenhet. Detta belopp motsvarar ett underlag på kr, vilket innebär att om taxeringsvärdet överstiger kr är kr underlag för fastighetsavgiften och vid lägre taxeringsvärden är taxeringsvärdet underlag för avgiften. För nybyggda småhus där byggnaden har värdeår tas halv fastighetsavgift ut. Underlaget bestäms på samma sätt som ovan. Någon avgift tas inte ut för nybyggda småhus med tillhörande tomtmark om byggnaden har värdeår Exempel: Göte äger en villa vars taxeringsvärde är kr. Villan är nybyggd och har värdeår Dessutom är han hälftenägare till ett fritidshus vars taxeringsvärde är kr. Fritidshuset är byggt på 1950-talet. Eftersom villan är nybyggd ska Göte bara betala halv fastighetsavgift. Han anger därför i ruta 54. I ruta 53 anger han hälften av kr, d.v.s Tomt för småhus/ägarlägenheter och småhus/ ägarlägenheter under uppförande, ruta 55 För småhus/ägarlägenheter under uppförande och obebyggda tomter avsedda för småhus/ägarlägenheter är taxeringsvärdet underlag för fastighetsskatt. 15 Skattereduktion för gåvor, ruta 76 Underlag skattereduktion gåvor Underlaget består av summan av gåvor som har lämnats under beskattningsåret. Endast gåvor som vid varje gåvotillfälle uppgår till minst 200 kr räknas in i underlaget. Om det sammanlagda underlaget för skattereduktion understiger kr medges ingen skattereduktion. Skattereduktionen uppgår till 25 procent av underlaget. Skattereduktionen får för ett beskattningsår uppgå till högst kr. Läs mera om detta på 16 Uppgifter för sjömän Antal sjödagar, närfart och fjärrfart, rutorna 17 och 36 Om du har sjöinkomst får du ett sjöinkomstavdrag och en skattereduktion. För att dessa ska bli korrekt beräknade måste du lämna uppgift om antalet dagar som sjöinkomsten avser uppdelat på närfart resp. fjärrfart. Fyll i antalet dagar här. 17 Underskrift När du skriver under försäkrar du att de uppgifter du lämnat är riktiga och att du inte har utelämnat något.

Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag År (inkomstår)

Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag År (inkomstår) Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag År (inkomstår) Person-/Organisationsnummer Namn och adress Civilstånd 66 Ensamstående (ogift **) Gift * Ogift ** sammanboende som har eller har haft gemensamt barn

Läs mer

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl.

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. SKV 0 utgåva F- och SA-skatt Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt Preliminär inkomstdeklaration Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Beskattningsår Person-/Organisationsnummer

Läs mer

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Senast den 4 maj 2015 ska deklarationen finnas hos Skatteverket. Namn och adress är keramiker och hälftenägare till en keramisk verkstad som drivs i handelsbolagsform.

Läs mer

Dags att deklarera. Deklarera gärna genom att ringa, sms:a, använda vår app eller e-tjänst.

Dags att deklarera. Deklarera gärna genom att ringa, sms:a, använda vår app eller e-tjänst. 2015 Dags att deklarera Deklarera gärna genom att ringa, sms:a, använda vår app eller e-tjänst. Ring 020-567 100 Sms:a 71144 www.skatteverket.se/app www.skatteverket.se Deklarationen ska finnas hos Skatteverket

Läs mer

Inför deklarationen 2013

Inför deklarationen 2013 Inför deklarationen 2013 för dig som är privatperson och löntagare I detta dokument har vi sammanställt information som kan vara till hjälp när du ska upprätta din inkomstdeklaration. Dokumentet innehåller

Läs mer

Försäljning av näringsfastighet

Försäljning av näringsfastighet 2014 Försäljning av näringsfastighet Den här broschyren förklarar vilka skatteregler som gäller och hur du ska deklarera försäljningen av en näringsfastighet. Du ska redovisa försäljningen på blankett

Läs mer

Deklaration enskild firma Thomas Svensson

Deklaration enskild firma Thomas Svensson Deklaration enskild firma Thomas Svensson Thomas Svensson har en enskild firma och är frilansande musiker och kompositör. Thomas Svensson har sammanställt sin bokföring i en balans och resultaträkning.

Läs mer

Dags att deklarera Senast måndagen den 3 maj klockan 24:00!

Dags att deklarera Senast måndagen den 3 maj klockan 24:00! Dekl@rera 2010 Dags att deklarera Senast måndagen den 3 maj klockan 24:00! Deklarera på Internet, sms eller telefon enkelt och säkert! Självbetjäning dygnet runt Webbplats: skatteverket.se Servicetelefon:

Läs mer

Här är en deklarationshandledning som beskriver deklarationen för inkomståret 2014 (deklarationen som lämnas senast måndag 4 maj 2015).

Här är en deklarationshandledning som beskriver deklarationen för inkomståret 2014 (deklarationen som lämnas senast måndag 4 maj 2015). Inkomstdeklarationen Här är en deklarationshandledning som beskriver deklarationen för inkomståret 2014 (deklarationen som lämnas senast måndag 4 maj 2015). Förenklat årsbokslut Alla enskilda näringsidkare

Läs mer

Deklarera senast den 2 maj gärna på Internet, sms eller telefon. Belopp i kronor 03 75 000 05. K4 avsnitt A, K10, K12 avsnitt B och K13.

Deklarera senast den 2 maj gärna på Internet, sms eller telefon. Belopp i kronor 03 75 000 05. K4 avsnitt A, K10, K12 avsnitt B och K13. Skatteverket Inkomstdeklaration 1 Inkomståret 211 212 Thomas Svensson I "Dags att deklarera" får du svar på de flesta av dina frågor. Deklarera senast den 2 maj gärna på Internet, sms eller telefon Person/Organisationsnummer

Läs mer

Inför deklarationen 2011

Inför deklarationen 2011 Inför deklarationen 2011 för dig som är privatperson och löntagare I detta dokument har vi sammanställt information som kan vara till hjälp när du ska upprätta din inkomstdeklaration. Dokumentet innehåller

Läs mer

Skatteregler för delägare i handelsbolag

Skatteregler för delägare i handelsbolag SKV 299 utgåva 15 Skatteregler för delägare i handelsbolag med deklarationsanvisningar Taxeringsår 2010 Den här broschyren vänder sig till delägare i handels- och kommanditbolag fysiska och juridiska personer

Läs mer

Information för arbetsgivare

Information för arbetsgivare DOKUMENTATION 2009 skatteverket.se Information för arbetsgivare Välkommen till Skatteverkets Arbetsgivardag! Som arbetsgivare eller ansvarig för ett företags personal- eller ekonomiavdelning fyller du

Läs mer

Skatteregler för privatpersoner

Skatteregler för privatpersoner SKV 330 utgåva 32 Skatteregler för privatpersoner Deklarera via Internet, mobil, sms, telefon eller på pappersblanketten. Dekl@rera 2011 Självbetjäning dygnet runt: Personlig service: Webbplats: skatteverket.se

Läs mer

Skatteregler för privatpersoner

Skatteregler för privatpersoner SKV 330 utgåva 34 Skatteregler för privatpersoner Deklarera via internet, app, sms, telefon eller på pappersblanketten. Dekl@rera 2013 Självbetjäning dygnet runt: Personlig service: Webbplats: skatteverket.se

Läs mer

Skatteregler för bostadsrättsföreningar

Skatteregler för bostadsrättsföreningar SKV 378 utgåva 4 Skatteregler för bostadsrättsföreningar och deras medlemmar Broschyren vänder sig till bostadsrättsföreningar och deras medlemmar och behandlar de skattefrågor som är aktuella antingen

Läs mer

Inför deklarationen 2013

Inför deklarationen 2013 Inför deklarationen 2013 för dig som bedriver näringsverksamhet eller är delägare i fåmansföretag I detta dokument har vi sammanställt information som kan vara till hjälp när du ska upprätta din inkomstdeklaration.

Läs mer

Skatteregler för privatpersoner

Skatteregler för privatpersoner SKV 330 utgåva 31 Skatteregler för privatpersoner Deklarera via Internet, sms, telefon eller på pappersblanketten. Dekl@rera 2010 Självbetjäning dygnet runt: Personlig service: Webbplats: skatteverket.se

Läs mer

G Gemensam verifikation 60 Gränsbelopp 55 Gåvor till anställda 34. H Hemreseavdrag 34 Hus-avdrag 48 Hushållstjänster 48 Hälso- och sjukvård 31

G Gemensam verifikation 60 Gränsbelopp 55 Gåvor till anställda 34. H Hemreseavdrag 34 Hus-avdrag 48 Hushållstjänster 48 Hälso- och sjukvård 31 Skatteguiden 2014 FÖRORD I denna upplaga av Skatteguiden har vi tagit med förändringar och nyheter som inträffat fram till 7 januari 2014. Alla fakta och uppgifter gäller beskattningsåren 2013 och 2014.

Läs mer

Skatteregler för bostadsrättsföreningar

Skatteregler för bostadsrättsföreningar SKV 378 utgåva 7 Skatteregler för bostadsrättsföreningar och deras medlemmar Broschyren vänder sig till bostadsrättsföreningar och deras medlemmar och behandlar de skattefrågor som är aktuella antingen

Läs mer

Skatteregler för samfälligheter

Skatteregler för samfälligheter SKV 293 utgåva 2 Skatteregler för samfälligheter Broschyren behandlar de skattefrågor som är aktuella för samfälligheter och deras delägare. Här behandlas således, förutom inkomstskattefrågor, även deklarations-

Läs mer

Försäljning av småhus och ägarlägenhet 4

Försäljning av småhus och ägarlägenhet 4 SKV 379 utgåva 16 Försäljning av småhus och ägarlägenhet Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt ditt småhus (villa, kedjehus, radhus eller

Läs mer

Försäljning av bostadsrätt 4

Försäljning av bostadsrätt 4 SKV 321 utgåva 7 Försäljning av bostadsrätt Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi hur du som har sålt din bostads rätt 2007 ska deklarera försäljningen. Du re do vi sar

Läs mer

Så här deklarerar du dina inkomster

Så här deklarerar du dina inkomster 2014 Så här deklarerar du dina inkomster Information och övningsexempel för dig som ska deklarera för första gången Innehåll Inkomstdeklarationen...2 Deklarera steg för steg...3 Exempel 1 utan ändringar...4

Läs mer

Rapport Inkomstliggaren 2015 ESV 2015:21

Rapport Inkomstliggaren 2015 ESV 2015:21 Rapport Inkomstliggaren 2015 ESV 2015:21 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas ner som tillgänglig

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration. Del 2

Bokföring, bokslut och deklaration. Del 2 Bokföring, bokslut och deklaration Del 2 Deklarationsanvisningar för enskilda näringsidkare 2009 Innehållsförteckning Introduktion 3 Övriga broschyrer som kan vara till hjälp 3 Förenklat årsbokslut eller

Läs mer

Försäljning av bostadsrätt

Försäljning av bostadsrätt SKV 321 utgåva 12 Försäljning av bostadsrätt Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt din bostadsrätt 2012 ska deklarera försäljningen och hur

Läs mer

Skatteregler för bostadsrättsföreningar

Skatteregler för bostadsrättsföreningar SKV 378 utgåva 3 Skatteregler för bostadsrättsföreningar och deras medlemmar Broschyren vänder sig till bostadsrättsföreningar och deras medlemmar och behandlar de skattefrågor som är aktuella antingen

Läs mer

Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare

Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare 2013 Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare Lämna din ansökan/anmälan elektroniskt via Broschyren vänder sig till dig som är eller ska bli före

Läs mer

Skatteregler för privatpersoner. Deklarera genom att ringa, sms:a, använda vår app, e-tjänst eller pappersblanketten.

Skatteregler för privatpersoner. Deklarera genom att ringa, sms:a, använda vår app, e-tjänst eller pappersblanketten. 2015 Skatteregler för privatpersoner Deklarera genom att ringa, sms:a, använda vår app, e-tjänst eller pappersblanketten. 1 2 Innehållsförteckning Allmänna upplysningar 5 Inkomstskattesystemet 5 Anteckningar

Läs mer