Så här går det till att deklarera. Kontrollera!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Så här går det till att deklarera. Kontrollera!"

Transkript

1 Kontrollera! Börja med att riva isär blanketterna vid perforeringen. Ta fram alla kon troll upp gif ter som du har fått från ar bets gi va re, ban ker, för säk - rings kas sa, kon to korts fö re tag m.fl. Kontrollera uppgifterna Kontrollera att alla kontrolluppgifter finns med på specifikationen och att be lop pen stämmer. De flesta upp gif ter som finns på specifikationen är redan ifyllda på din de kla ra tions blan kett. Postadress Besöksadress Skatteupplysningen SKATTEKONTORET I WISTAD BOX WISTAD STORGATAN Inkomstdeklaration Inkomståret 2003 Person-/Organisationsnummer SKV 2000a K utgåva Specifikationen ska du behålla! Specifikation till Inkomstdeklaration 1 för inkomstår 2003 Namn Person-/Organisationsnr Mattsson, Anders Du kan deklarera på Internet om du använder e-legitimation. Läs i "Dags att deklarera", sidan 3. Uppgifter med * har Skatteverket redan fyllt i på deklarationsblanketten. Observera att du också har uppgifter som du själv ska redovisa i deklarationen. Kontrolluppgifter Inkomst/Avdrag Avdragen skatt Tillgång(T)/Skuld(S) 1 Inkomster - Tjänst: Lön, förmåner, sjukpenning m.m. - AKTIEBOLAGET * Allmänna avdrag: Pensionssparande - SMÅSTADS PENSIONSSPAR 4 Kapital/ 5 Förmögenhet (tillgångar/skulder): utdelningar m.m./behållning Ränteinkomst på konto m.m. - SMÅSTADS SPARBANK Avdrag för ränteutgifter m.m. Ränteutgift/Skuld - BANKEN Kapitalvinst/Kapitalförlust Vinst/Förlust - aktiefond/blandfond - FONDBOLAGET AKTIEFONDEN förlust Taxeringsvärde på småhus Summa tillgångar Summa skulder Summa avdragen skatt * Uppgifter som du själv ska redovisa i deklarationen Enligt tillgängliga uppgifter har fastighet förvärvats. Räkna ut underlag för fastighetsskatt i förhållande till den tid fastigheten ägts under 2003, se "Dags att deklarera" sidan 15. Belopp för beräkningen (ruta 80, dvs. ): kr. 973 * * 700 * Fortsättning på sidan 2 (baksidan). Upplysningar på specifikationen På specifikationen får du också upp lys ning ar om vad du själv ska re do vi sa i de kla ra tio nen. Du kanske har sålt aktier sålt villa eller bostadsrätt löst in nollkupongare. Du har i så fall fått en särskild broschyr som förklarar hur du ska redovisa försäljningen. Sid 1 Spara den ena som kopia! T S T SKV 2000 K utgåva Allmän självdeklaration enligt lagen SFS 20:1227 ska deklarationen finnas hos Skatteverket. Läs först i "Dags att deklarera" hur du ska fylla i blanketten. 1 Inkomster - Tjänst Lön, förmåner, sjukpenning m.m. Kostnadsersättningar Allmän pension och tjänstepension Privat pension och livränta Andra inkomster som inte är pensionsgrundande Inkomster, t.ex. hobby, som du själv ska betala egenavgifter för 2 Avdrag - Tjänst 3 Inkomst enligt blankett K10, K4C eller N3A Allmänna avdrag Pensionssparande m.m. Skriv under på baksidan! NRV Senast måndagen den 3 maj 2004 Kontrollera belopp som Skatteverket fyllt i. Om en uppgift är fel, stryk över den och fyll i rätt totalbelopp i vit ruta. Ändra eller lägg till uppgifter endast i vit ruta. Övriga utgifter FÅM Kapital utdelningar m.m. Överskott vid uthyrning av privatbostad enligt blankett K3 Avdrag för ränteutgifter m.m. Kapitalvinst Kapitalförlust Tillgångar Skulder Småhus eller tomt för småhus Privatbostad i utlandet Förmögenhet Region Kontor Sektion Grupp Person-/Organisationsnummer Tax.år 02 P Utländsk försäkring - Avkastningsskatt Skatteunderlag för kapitalförsäkring Skatteunderlag för pensionsförsäkring 7 Mattsson, Anders STORGATAN WISTAD Du fyller i din förmögenhet - om du ska sambeskattas och om Fåmansföretag Underlag för fastighetsskatt din, din makes och dina hemmavarande barns sammanlagda förmögenhet överstiger kr. Sambeskattads personnummer om du inte ska sambeskattas och om din och dina hemmavarande barns sammanlagda förmögenhet överstiger kr. Läs i "Dags att deklarera" på sidan 12 om hur barns förmögenhet redovisas. Särskilt för näringsidkare Eftersom det inte går att avgöra till vilket inkomstslag en kontrolluppgift hör har Skatteverket förtryckt 0 * * Lägg till underlaget för fastighet som du ägt endast en del av året. inkomster under Inkomster Tjänst räntor, tillgångar och skulder under Kapital pensionssparande under Allmänna avdrag L0402 Om dessa uppgifter hör till inkomstslaget nä rings verk - sam het ska du själv omfördela beloppen. Läs mer på sidan 18. När det t.ex. gäller sjukpenning för näringsidkare och skogskontouttag har Skatteverket för ut satt att inkomsten i stället hör till näringsverksamhet. I så fall finns dessa uppgifter endast med på specifikationen. 6

2 Ändra eller lägg till! Är någon av de ifyllda uppgifterna felaktig eller ofullständig? Det kan t.ex. vara fel på en kon troll upp gift som Skatteverket fått eller det kan saknas en kontrolluppgift. Så här ändrar du en uppgift Exempel: Skatteverket har fyllt i beloppet Du har dessutom haft en löneinkomst på kr som inte finns med på specifikationen. a Stryk det ifyllda beloppet! b Fyll i det rätta totalbeloppet , i den vita rutan bredvid! c Skriv dessutom under Övriga upplysningar på blankettens baksida: Utbetalarens namn, person-/organisationsnummer eller adress, beloppet (3 000 kr) och hur mycket skatt som dragits av. Så här lägger du till en uppgift I de vita rutorna lägger du själv till uppgifter som Skat te verket inte känner till, t.ex. avdrag för resor till och från arbetet. Exempel: Dina bussresor till och från arbetet har kostat kr under Du får endast avdrag för den del som överstiger kr. Fyll i hela kostnaden i ruta. Skatteverket minskar automatiskt ditt avdrag med kr. Postadress Besöksadress Skatteupplysningen Spara den ena som kopia! SKV 2000 K utgåva Allmän självdeklaration enligt lagen SFS 20:1227 ska deklarationen finnas hos Skatteverket. Läs först i "Dags att deklarera" hur du ska fylla i blanketten. 1 Inkomster - Tjänst Lön, förmåner, sjukpenning m.m. Kostnadsersättningar Allmän pension och tjänstepension Privat pension och livränta Andra inkomster som inte är pensionsgrundande Inkomster, t.ex. hobby, som du själv ska betala egenavgifter för 2 Avdrag - Tjänst Övriga utgifter 3 Inkomst enligt blankett K10, K4C eller N3A Allmänna avdrag Pensionssparande m.m. Skriv under på baksidan! NRV SKATTEKONTORET I WISTAD BOX WISTAD STORGATAN Senast måndagen den 3 maj 2004 Kontrollera belopp som Skatteverket fyllt i. Om en uppgift är fel, stryk över den och fyll i rätt totalbelopp i vit ruta. Ändra eller lägg till uppgifter endast i vit ruta. Kom ihåg! FÅM Senast den 3 maj 2004 klockan ska deklarationen finnas hos Skatteverket. Spara alla uppgifter om dina inkomster och Inkomstdeklaration Inkomståret 2003 Kapital utdelningar m.m. Överskott vid uthyrning av privatbostad enligt blankett K3 Avdrag för ränteutgifter m.m. Kapitalvinst Kapitalförlust Tillgångar Skulder Småhus eller tomt för småhus Privatbostad i utlandet Förmögenhet Region Kontor Sektion Grupp Person-/Organisationsnummer Fåmansföretag Tax.år P avdrag! Uppgifterna behövs t.ex. om Skatteverket begär att du styrker dina avdrag. Lämna med eventuella bilagor. Du kan komplettera i efterhand om du har glömt något. Skriv under deklarationen Utländsk försäkring - Avkastningsskatt Skatteunderlag för kapitalförsäkring Skatteunderlag för pensionsförsäkring 7 Person-/Organisationsnummer Mattsson, Anders STORGATAN WISTAD Du fyller i din förmögenhet - om du ska sambeskattas och om Underlag för fastighetsskatt din, din makes och dina hemmavarande barns sammanlagda förmögenhet överstiger kr. Sambeskattads personnummer om du inte ska sambeskattas och om din och dina hemmavarande barns sammanlagda förmögenhet överstiger kr. Läs i "Dags att deklarera" på sidan 12 om hur barns förmögenhet redovisas. 0 * * Lägg till underlaget för fastighet som du ägt endast en del av året L0402 7

3 Inkomster - Tjänst Lön, förmåner, sjukpenning m.m. Det ifyllda beloppet är summan av beloppen på de kon troll upp gif ter Skatteverket fått, t.ex. på din kontanta lön och dina skattepliktiga för må ner (fri kost, fri bil, fritt drivmedel, personaloptioner m.m.). Be loppet innehåller också bl.a. trak ta men ten och bilersätt ning utöver scha blo nen, ersättning för resor mellan bostaden och ar bets plat sen, semesterersättning från se mes - ter kas sa samt er sätt ning från försäkrings kassan och ar bets lös het skas san. Om arbetsskadelivränta, som är pensionsgrundande, har betalats ut ingår den i detta belopp. Kostnadsersättningar Det ifyllda beloppet är summan av de kostnadsersättningar som du fått av din arbetsgivare. Exempel på kostnadsersättning är ersättning för telefon, representation och dagbarnvårdares omkostnadsersättning. Allmän pension och tjänstepension Det ifyllda beloppet är summan av beloppen på de kon troll upp gif ter Skatteverket fått på din all män na pension (inkomst-, tilläggs-, premie- och garantipen si on) och på din tjäns te pen sion. Barn pen si on har re do vi sats med den skattepliktiga delen av be lop pet. Privat pension och livränta Det ifyllda Postadress beloppet SKATTEKONTORET är summan I WISTAD av beloppen på de kon troll upp gif BOX ter 123 Skatteverket fått på ut be tal ning ar Besöksadress privata pensionssparande och på din skatte WISTAD från ditt STORGATAN 35 pliktiga Skatteupplysningen liv rän ta. Läs om 567 pensionsgrundande arbetsskadelivränta under rubriken Lön, förmåner, sjukpenning m.m. Senast måndagen den 3 maj 2004 ska deklarationen finnas hos Skatteverket. Läs först i "Dags att deklarera" hur du ska fylla i blanketten. Kontrollera belopp som Skatteverket fyllt i. Om en uppgift är fel, stryk över den och fyll i rätt totalbelopp i vit ruta. Ändra eller lägg till uppgifter endast i vit ruta. Andra inkomster som inte är pensionsgrundande Det ifyllda beloppet är t.ex. utbetalningar från vinstan dels stif tel se och vissa ersättningar till idrottsmän. Här fyller du i om du har fått periodiskt understöd enligt dom eller avtal från tidigare make. Inkomster, t.ex. hobby, som du själv ska betala egenavgifter för Det ifyllda beloppet består av inkomster enligt kontrolluppgifter av tjänst eller hobby avstämning av föregående års egenavgifter m.m. avsättning för årets egenavgifter m.m. Om du ändrar eller lägger till något ska du lämna blankett T1 eller T2. Nedsättning av egenavgifter, se sidan 20. Inkomst enligt blankett K10, K4C och N3A Här fyller du i om du ska återföra uppskovsbelopp vid andelsbyte ska ta upp belopp på grund av ett s.k. förbjudet lån som ska tas upp till beskattning fått utdelning på aktier i fåmansföretag som är högre Inkomstdeklaration än beräknad normal kapitalavkastning, s.k. gräns- Inkomståret belopp 2003 ska fördela kapitalvinst mellan tjänst och kapital. Person-/Organisationsnummer K10 via ADB Är du delägare eller företagsledare i ett fåmansföretag ska Mattsson, du lämna Andersblankett K10. I vissa fall ska även närstå STORGATAN en de lämna 8 blankett K10. Lämnar du blankett K10 via WISTAD ADB ska du inte skicka in samma uppgifter på papper. 8 Spara den ena som kopia! t lagen SFS 20: Inkomster - Tjänst Lön, förmåner, sjukpenning m.m. Kostnadsersättningar Allmän pension och tjänstepension Privat pension och livränta Andra inkomster som inte är pensionsgrundande Inkomster, t.ex. hobby, som du själv ska betala egenavgifter för Inkomst enligt blankett K10, K4C eller N3A 2 Avdrag - Tjänst Kapital utdelningar m.m. Överskott vid uthyrning av privatbostad enligt blankett K Avdrag för ränteutgifter m.m. Kapitalvinst Kapitalförlust 5 Tillgångar Förmögenhet Sambeskattads personnummer Du fyller i din förmögenhet - om du ska sambeskattas och om din, din makes och dina hemmavarande barns sammanlagda förmögenhet överstiger kr. - om du inte ska sambeskattas och om din och dina hemmavarande barns sammanlagda förmögenhet överstiger kr. Läs i "Dags att deklarera" på sidan 12 om hur barns förmögenhet redovisas

4 p Avdrag - Tjänst Är de utgifter som du kan dra av för resor till och från arbetet högre än kr? Fyll i så fall i hela utgiften Postadress Besöksadress Skatteupplysningen Anders bussresor Senast till måndagen och från arbetet den 3 maj har 2004 kostat kr under ska deklarationen Anders finnas fyller hos Skatteverket. i hela utgiften (totalbeloppet) i ruta. Läs först i "Dags att deklarera" hur du ska fylla i blanketten. Skatteverket Kontrollera minskar belopp automatiskt som Skatteverket avdraget fyllt i. Om en uppgift med kr. är fel, stryk över den och fyll i rätt totalbelopp i vit ruta. Ändra eller lägg till uppgifter endast i vit ruta. pensionsgrundande som du själv ska betala egenavgifter för Du drar av för utgifter i samband med tjäns te re sor i ruta. 2 Avdrag - Tjänst Allmän självdeklaration enligt lagen SFS 20:1227 SKATTEKONTORET I WISTAD BOX WISTAD STORGATAN (totalbeloppet) i ruta. Skatteverket minskar au to ma tiskt ditt avdrag med kr. g Exempel: 2 Avdrag - Tjänst Inkomst enligt blankett K10, K4C eller N3A Tillfälligt arbete, dubbel bosättning och Har du haft utgifter för tillfälligt arbete, dubbel bo sätt - ning och? Du drar av be lop pet i ruta. Övriga utgifter 3 Allmänna avdrag Pensionssparande m.m Allmänna avdrag Pensionssparande m.m. Här har Skatteverket fyllt i premien på din pen sions - för säk ring och det belopp som du betalat in på ditt pen si ons spar kon to. I vissa fall har Skatteverket fyllt i ett lägre belopp än det som framgår av kontrolluppgift. Högsta avdrag är i de flesta fall kr (ett halvt prisbasbelopp). Om tjäns te in kom sten, efter begärda avdrag, är högre än kr är avdraget 5 % av inkomsten, dock högst Övriga Inkomstdeklaration utgifter Har du haft andra utgifter, som du har rätt att dra av, Inkomståret 2003 på Person-/Organisationsnummer mer än kr? Fyll i så fall i hela utgiften (to tal - be lop pet) i ruta 06. Skatteverket minskar au to ma - tiskt ditt avdrag med kr. Skatteverket minskar automatiskt avdraget 4med Kapital kr. Tillgångar Läs mer på sidorna 22 och 23 om 67 Skulder vad som krävs för att få avdrag Utländsk försäkring - Avkastningsskatt 43 p Exempel: Mattsson, Anders STORGATAN Eva har arbetat 8 som dagmamma och har fått WISTAD kr i kostnadsersättning. Detta belopp är ifyllt på deklarationsblanketten vid ruta 05. Hon har rätt att begära avdrag för kostnadsersättningen. Eva fyller i hela utgiften (totalbeloppet) i ruta 06. g g - om du ska sambeskattas och om din, din makes och dina hemmavarande barns sammanlagda förmögenhet överstiger kr. - om du inte ska sambeskattas och om din och dina hemmavarande barns sammanlagda förmögenhet överstiger kr. Läs i "Dags att deklarera" på sidan 12 om hur barns förmögenhet redovisas. Skatteunderlag för kapitalförsäkring Skatteunderlag för pensionsförsäkring 7 2 Underlag för fastighetsskatt Småhus eller tomt för småhus Avdrag - Tjänst Övriga utgifter 0 * kr. Se vidare i Skatteregler för privatpersoner (SKV 330). Periodiskt understöd I ruta 43 gör du avdrag för periodiskt understöd enligt dom eller avtal till tidigare make. Observera att du inte har rätt att göra avdrag för fri - villigt periodiskt understöd. Du får inte heller göra av drag för underhållsbidrag till barn. Fackföreningsavgift Du ska inte själv göra något avdrag för avgift till arbetslöshetskassa och fackföreningsavgift. Skatteverket minskar din skatt automatiskt genom skattereduktion

5 Kapital utdelningar m.m. Det ifyllda beloppet är summan av beloppen på de kontrolluppgifter Skatteverket har fått, t.ex. ränteinkomster räntebidrag utdelningar på aktier kapitalvinst på andelar i räntefonder. Har du fått någon ränta som du inte fått kon troll upp gift på, t.ex. ränta från en privatperson? Under Övriga upplysningar skriver du utbetalarens namn. För privatperson skriver du även personnummer eller adress. Fyll i det rätta totalbeloppet i ruta. Nollkupongare Har du löst in eller sålt en nollkupongare under 2003, ska du redovisa vinsten som ränteinkomst. Vinsten räknar du fram på blankett K4 (avsnitt E). När du har räknat fram vinsten ska du föra över den till deklarationsblan ketten. Finns det redan ett förtryckt belopp stryker du det och lägger ihop det med din fram räk - na de vinst. Fyll i det rätta totalbeloppet i ruta. Se exempel i bro schy ren Försäljning av aktier (SKV 332). Utländsk skatt på aktieutdelningar Har du betalat utländsk skatt på aktieutdelningar? Då kan du se på den preliminära skatteuträkningen om Skatteverket har räknat av den utländska skatten från den svenska skatten. Annars kan du själv begära avräkning under Övriga upplysningar på blankettens baksida. Överskott vid uthyrning av privatbostad Har du under 2003 hyrt ut din villa, fritidsfastighet, bo stads rätts lä gen het, hyreslägenhet eller enstaka rum, ska du redovisa uthyrningen. Räkna ut överskottet (inkomsten) på blankett K3. Fyll i över skot tet i ruta 51 och lämna med blanketten till Skatteverket. Avdrag för ränteutgifter m.m. Det ifyllda beloppet är summan av beloppen på de kontrolluppgifter Skatteverket fått, t.ex. räntorna på dina lån i banker och kreditinstitut samt andra ränteutgifter tomträttsavgäld kapitalförlust på andelar i räntefond. Här ska du också göra avdrag för de räntor du har betalat till en privatperson och för andra ränteut - gifter som du inte fått kontrolluppgift på. Under Övriga upp lys ning ar skriver du långivarens namn, person-/ or ga ni sa tions num mer eller adress, hur mycket ränta du har betalat under 2003 och hur stor skulden var den 31 december Fyll i det rätta totalbeloppet i ruta 53. Gemensamt betalningsansvar för ett lån Tänk på att din bank fördelar räntorna lika mellan dig och den person som du delar lånet med, om ni inte har med de lat banken något annat. Även tomträttsavgäld fördelas lika. Obs! Om ni inte är sambeskattade och gör en annan för del ning av räntorna än vad som står på kon troll upp - gif ten, skriv då under Övriga upp lys ning ar per son - num mer på den person som du delar lånet med. Exempel: Gemensamt betalningsansvar Anders och Eva äger en villa. Skulden på villan är kr. Räntorna är på kr. De har gemensamt betalningsansvar för lånet. Banken har fördelat räntorna lika mellan Anders och Eva på deras kontrolluppgifter. Anders har själv betalat hela räntan på banklånet, kr. Han har rätt att dra av hela beloppet i sin deklaration. Anders stryker i den gula rutan och fyller i i ruta 53. Eva stryker i den gula rutan och fyller i 0 i ruta 53. Anders deklaration 4 Kapital utdelningar m.m. Överskott vid uthyrning av privatbostad enligt blankett K3 Avdrag för ränteutgifter m.m. Evas deklaration 4 Kapital utdelningar m.m. Överskott vid uthyrning av privatbostad enligt blankett K3 Avdrag för ränteutgifter m.m. 973 Anders och Eva meddelar också banken att de vill ha en annan fördelning av räntorna nästa år

6 Kapital (forts.) Har du haft förvaltningsutgifter på mer än kr som du har rätt att dra av? Fyll i så fall i hela utgiften (to tal be lop pet) i ruta 61. Skatteverket minskar au to ma tiskt ditt avdrag med kr. Läs mer om för valt nings ut gif ter på sidan 23. Kapitalvinst och kapitalförlust Skatteverket får bl.a. kontrolluppgifter på försäljningar och inlösen av marknadsnoterade aktier, obligationer, optioner m.m. Kontrolluppgifterna innehåller enbart uppgift om erhållen er sätt ning efter avdrag för courtage. Du måste själv fylla i en K-blankett och sedan fylla i vinsten eller för lus ten på din de kla ra tions blan kett. sålda andelar i vär de pap pers fon der. Vinster och förluster på andelar i aktiefonder eller blandfonder redovisas som kapitalvinst res pek ti ve kapitalförlust. Uppgif terna är redan ifyllda på deklarationsblanketten. Aktiefonder och blandfonder Har du både vinst och förlust? Om du har sålt fondandelar med både vinst och förlust, har hänsyn tagits till det när beloppet för tryck tes på deklarationsblanketten. I det belopp som redovisas som vinst eller förlust på deklarationsblan ketten har nämli gen för lus ter kvittats mot vinster enligt de regler som gäller för detta. Förluster och vinster på andelar i aktiefonder och blandfonder får kvittas fullt ut mot varandra och även mot andra marknadsnoterade vär de pap per samt onoterade svenska aktier. Om vinsten inte räcker till för att kvitta bort för lus ten, får resten av för lus ten dras av med 70 %. Har du även sålt andra tillgångar? Om du har sålt andelar i aktiefonder eller bland fon der och dess ut om har sålt andra tillgångar, t.ex. aktier, villa, fri tids hus eller bostadsrätt, gäller föl jan de. Du re do visar försäljning av aktier på blankett K4, försäljning av små hus på blankett K5 och försäljning av bostadsrätt på blankett K6. Om du har fyllt i flera K-blanketter räknar du fram din sammanlagda kapitalvinst eller kapitalförlust på blankett K1. Därefter för du över beloppet till ruta 56 (vinst) eller ruta 57 (för lust).! Observera! Har du sålt fondandelar och har ett förtryckt belopp vid ruta 56 eller 57? Har du dessutom gjort fler försäljningar, t.ex. sålt en bostadsrätt, ska du räkna fram en ny vinst eller förlust. I den uträkningen ska du räkna med det förtryckta beloppet. Fyll sedan i din sammanlagda kapitalvinst eller kapitalförlust (inklusive fondandelar) i ruta 56 eller ruta 57. Exempel: Försäljning av bostadsrätt och andelar i aktiefond Karin har under 2003 sålt andelar i en aktiefond med en förlust på kr. På inkomstdeklarationen är förlusten reducerad till 700 kr (70 % av kr). Beloppet är ifyllt på deklarationsblanketten vid ruta 57. Under 2003 har Karin dessutom sålt en bostadsrätt. Karin redovisar sin försäljning av bostadsrätten på blankett K6. Där räknar hon fram en vinst på kr. I ruta 56 fyller Karin i sin kapitalvinst på kr ( kr 700 kr). g g g Kapitalvinst Kapitalförlust Premieobligationer Dragningsvinster på premieobligationer är skattefria, men avyttring (inlösen eller försäljning) av premieobligationer utlöser beskattning. Vid avyttring av premieobligationer ska din bank eller VPC lämna kontrolluppgift och du ska normalt sett lämna in blankett K4. Under år 2003 har fyra stora premieobligationslån gått till inlösen. De fyra är: 1996:1, inlösen :2, inlösen :1, inlösen :2, inlösen Du som under 2003 enbart har löst in eller sålt premieobligationer i dessa lån behöver inte deklarera detta. Det framgår också av din specifikation, se nedan. Om du ändå vill redovisa avyttringen av premieobligationerna, t.ex. om du har gjort en förlust finns exempel på hur du fyller i blankett K4 i broschyren Försäljning av aktier (SKV 332). Erhållen ersättning vid avyttring (inlösen eller försäljning) av premieobligationer finns på kontrolluppgift enligt nedan. Du behöver inte redovisa denna avyttring på blankett K4, se "Dags att deklarera" sidan VPC AB SVENSKA STATEN 1996:

7 12 Förmögenhet Makar samt föräldrar med hemmavarande barn (ej fosterbarn) som inte fyllt 18 år den 1 november 2003 sambeskattas för förmögenhet. Sambeskattning medför gemensam beräkning av förmögenhetsskatten. Med makar och gifta avses även registrerade partner. Sambeskattads personnummer Om du ska sambeskattas är personnumret på den person som du ska sambeskattas med ifyllt på deklarationsblanketten. Kontrollera att det är riktigt. Om uppgifterna för sambeskattning inte stämmer Under Övriga upplysningar på deklarationens bak si dan fyller du då i om du ska sambeskattas eller inte. Ska du sambeskattas, skriv namn och per son - num mer på den person du ska sambeskattas med. Om ni har barn skriv även barnets födelsedatum (år, månad, dag). Vilka sambeskattas? Makar som gift sig före 2003 och bott ihop större delen av Som makar räknas också de som vid 2003 års ingång bor ihop utan att vara gifta: om de har eller har haft gemensamt barn fött före 2003 eller om de tidigare varit gifta med varandra. Om makar inte har bott ihop pga. att den ena maken måste vistas på sjukhem ska de ändå sambeskattas. Om ena maken avlidit under 2003 gäller reglerna om sambeskattning oavsett när under året dödsfallet in träf fa de. Vilka sambeskattas inte? Gifta som inte bor ihop. De som gift sig under Sambor som fått sitt första barn under De som bor ihop men varken har eller har haft gemensamt barn eller tidigare varit gifta med varandra. De som tidigare varit gifta med varandra, separerat och under 2003 flyttat ihop igen. Spara den ena som kopia! n självdeklaration enligt lagen SFS 20:1227 Tillgångar och skulder Förmögenhetsskatten be räk nas på den sam man lag da be skatt nings ba ra förmögenheten, och fördelas sedan i för hål lan de till vars och ens skattepliktiga för mö gen het. Fribelopp Förmögenhetsskatten är 1,5 % av den del av förmögenheten som överstiger fribeloppet. Fri be lop pet är kr för ensamstående och kr för sam be skat ta de par. Skatteverket drar au to ma tiskt av fribeloppet innan för mö gen hets skat ten räknas ut. Du ska alltså inte dra av något belopp innan du re do vi sar i de kla ra tio nen. Du kan läsa om un der skott av för mö gen het (vid sam be skatt ning) och om begränsningsregeln i Skatteuträkningsbroschyren 2004 (SKV 425). Sambeskattade med eller utan hemmavarande barn Om din, din makes och dina hemmavarande barns sammanlagda förmögenhet över sti ger kr, ska tillgångar och skulder deklareras. Makar re do vi sar alltid var för sig. Har ni hemmavarande barn, läs under rub riken Hemmavarande barn under 18 år. Ensamstående med eller utan hemmavarande barn Om din och dina hemmavarande barns sammanlagda förmögenhet överstiger kr, ska till gånga rna och skul der na deklareras. Har du hemmavarande barn, läs under rubriken Hemmavarande barn under 18 år. Hemmavarande barn under 18 år Om barnet inte ska lämna egen deklaration ska en av föräldrarna ta upp barnets tillgångar och skulder i sin deklaration. Om barnet ska lämna egen de kla ra tion ska barnets för mö gen het tas upp där. Postadress Besöksadress Skatteupplysningen ska deklarationen finnas hos Skatteverket. Läs först i "Dags att deklarera" hur du ska fylla i blanketten. 1 Inkomster - Tjänst Lön, förmåner, sjukpenning m.m. Kostnadsersättningar Allmän pension och tjänstepension Privat pension och livränta Andra inkomster som inte är pensionsgrundande Inkomster, t.ex. hobby, som du själv ska betala egenavgifter för 2 Avdrag - Tjänst 3 SKATTEKONTORET I WISTAD BOX WISTAD STORGATAN Senast måndagen den 3 maj 2004 Kontrollera belopp som Skatteverket fyllt i. Om en uppgift är fel, stryk över den och fyll i rätt totalbelopp i vit ruta. Ändra eller lägg till uppgifter endast i vit ruta. Inkomst enligt blankett K10, K4C eller N3A Övriga utgifter Allmänna avdrag Inkomstdeklaration Inkomståret 2003 Kapital utdelningar m.m. Överskott vid uthyrning av privatbostad enligt blankett K3 Avdrag för ränteutgifter m.m. Kapitalvinst Kapitalförlust 5 Tillgångar Skulder 6 Förmögenhet Utländsk försäkring - Avkastningsskatt Skatteunderlag Person-/Organisationsnummer Sammanlagd förmögenhet För makar, föräldrar och barn gäller att det är fa mil jens sam man lag da förmögenhet som avgör om för mögen - hets upp gifter har fyllts i på deklarationsblanketten. Mattsson, Anders STORGATAN WISTAD Om förmögenhetsuppgifter har fyllts i av Skatteverket och uppgifterna är riktiga och full stän di ga, be hö ver du inte göra något mer. Om något ifyllt belopp är fel eller ofull stän digt, stryker du beloppet i den gula rutan och fyller i det rätta beloppet i den vita rutan bredvid, tillgånga rna i ruta 66 och skul der na i ruta Du fyller i din förmögenhet - om du ska sambeskattas och om din, din makes och dina hemmavarande barns sammanlagda förmögenhet överstiger kr. Sambeskattads personnummer om du inte ska sambeskattas och om din och dina hemmavarande barns sammanlagda förmögenhet överstiger kr. Läs i "Dags att deklarera" på sidan 12 om hur barns förmögenhet redovisas.

8 Förmögenhet (forts.) Förmögenhetsuppgifter På specifikationen som du har fått tillsammans med deklarationsblanketten finns de till gång ar och skulder som Skatteverket har uppgift om. Om du enligt dessa uppgifter har en beskattningsbar förmögenhet har Skatteverket fyllt i beloppet på din de kla ra tions blan kett. För mö gen hets upp gif ter har också fyllts i om du hade be skatt nings bar för mö gen het i fö re gå en de års de kla - ra tion. Vissa tillgångar är inte med på specifikationen, t.ex. bilar och fritidsbåtar. Om du har sådana tillgångar måste du alltså lägga till värdet av dessa när du be räk - nar din förmögenhet. Du får endast dra av skulder som avser anskaffning av tillgångar som ska tas med när du beräknar din skattepliktiga förmögenhet. Om en skuld avser skattepliktiga aktier får du göra avdrag för den, men dä re mot inte om den avser aktier som inte är skattepliktiga, t.ex. aktier på O-listan. Skat te verket har inte uppgift om vad dina skulder avser. Detta innebär att om det på specifikationen finns skulder som du inte kan göra avdrag för måste du dra ifrån värdet av dessa när du be räk nar din förmögenhet. Ob ser ve ra! Förmögenhetsskatten ingår inte i den preliminära skatteuträk ning som du fått till sam mans med deklarationsblanketten. Här kan du räkna ut din förmögenhet Person 1 Person 2 Hemmavarande barn som lämnar egen deklaration Fastighet/Bostadsrätt Taxeringsvärde på småhus Förmögenhetsvärde på bostadsrätt Bankmedel/Värdepapper Bankmedel Aktier Värdepappersfonder Obligationer Övriga värdepapper Övriga tillgångar Bilar och andra yttre inventarier Kapitalförsäkringar Förmögenhet för hemmavarande barn som inte lämnar deklaration Lämnar egen deklaration Summa tillgångar den 31 december 2003 = = = Skulder den 31 december 2003 Skattepliktig förmögenhet (+) Underskott (-) = = = Läs mer om förmögenhet i broschyren Skatteregler för privatpersoner (SKV 330). 13

9 Utländsk försäkring Avkastningsskatt Om du har en ut ländsk ka pi tal för säk ring eller en utländsk pen sions för säk ring kan du vara skyl dig att betala avkastningsskatt. För försäkringar som tecknats åren räknas skat te un der la get fram genom att multiplicera för säk - ring ens värde vid 2003 års ingång med den ge nom - snitt li ga stats låne rän tan under 2002, som är 5,15 %. Underlaget avrundas till närmast lägre hund ra tal. Skatten är 27 % av skat te un der la get för ka pi tal för säkring ar och 15 % för pensionsförsäk ringar. Om du har tecknat en försäkring under 2003 ska du inte ta upp något skatteunderlag för den försäkringen. Exempel Eva har tecknat en utländsk kapitalförsäkring i februari Den 1 januari 2003 är försäkringens värde efter valutaomräkning kr. 5,15 % av kr = kr (avrundas till kr). Eva fyller i i ruta 62. Skatten blir då kr (27 % av kr). Försäkringsföretaget ska lämna kontrolluppgift om för säk ring ens värde. Om Skatteverket har hunnit få kontrolluppgiften har skat te un der la get förtryckts på deklarationsblanketten. Finns inget underlag förtryckt ska du själv fylla i skatteunder laget i ruta 62, eller i ruta 63 om försäkringen i Sverige anses vara en pensions för säk ring. Vid förtryckningen har Skatteverket förutsatt att för säk ring en är tecknad 1997 eller senare och att det är en ka pi tal för säk ring. Om detta inte stämmer ska du själv ändra eller lägga till rätt un der lag i ruta 62 eller ruta 63. Försäkringar som är slut be tal da före 1997 är un dan - tag na från denna skatt om de inte är köpta i andra hand (s.k. be gag na de försäkringar) under 1997 eller senare. Om du tecknat försäkringen före 1997 och fortsatt att betala på den under 1997 eller senare är försäkringen delvis un dan ta gen från av kast nings skatt. Om du har betalat skatt utomlands för försäkringen skriver du om detta under Övriga upplysningar. Läs mer i Skatteregler för pri vat per so ner (SKV 330). 6 Utländsk försäkring - Avkastningsskatt Skatteunderlag för kapitalförsäkring Skatteunderlag för pensionsförsäkring Underlag för fastighetsskatt Småhus/Tomt för småhus Underlaget för fastighetsskatt är i regel ifyllt på din inkomstdeklaration. Kontrollera att uppgifterna är riktiga. Skatteverket har tagit hänsyn till eventuell dämpning av underlaget. Nyhet: Har du vid 2003 års allmänna fastighetstaxering fått höjt taxeringsvärde fördelas höjningen på tre år (dämpningsregeln). Detta innebär att underlaget för fastighetsskatt är 2002 års taxeringsvärde plus en tredjedel av höjningen av taxeringsvärdet mellan åren 2002 och Exempel: Taxeringsvärdet på en villa var vid 2002 års fastighetstaxering kr. Värdet höjdes till kr vid 2003 års allmänna fastighetstaxering en höjning med kr. I deklarationen 2004 är underlaget för fastighetsskatt förtryckt med kr ( /3 av ). Underlaget för fastighetsskatten för villan i 2005 års deklaration blir kr ( /3 av ) och i 2006 års deklaration hela taxeringsvärdet, dvs kr. Om ditt taxeringsvärde är oförändrat eller har sänkts är det taxeringsvärdet som gäller som underlag. 14

10 Underlag för fastighetsskatt (forts.) Obs! Om du har ägt en fastighet endast en del av 2003 har inte Skatteverket fyllt i något un der lag för fast ig - hets skatt på blanketten. Fast ig hets skat ten finns då inte heller med på den preliminära skatteuträkningen. Du måste själv räkna ut ditt underlag för den tid du har ägt fast ig he ten och fylla i det i rätt ruta. På specifikationen hittar du det belopp som du ska använda när du räknar ut ditt underlag. Det är normalt köpekontraktsdatumet som gäller när du räknar ut ditt underlag för fastighetsskatt. Exempel Anders och Eva köpte en villa den 1 mars De äger hälften var. Taxeringsvärdet är kr. Förra året var taxeringsvärdet kr. Värdet har höjts med kr. Genom att taxeringsvärdet ska dämpas (fördelas) under tre år blir underlaget för fastighetsskatt för hela året kr (5 000 kr kr). Anders och Eva ska betala fastighetsskatt endast för de dagar de har ägt villan. De ägde huset från den 1 mars, alltså i 306 av årets 365 dagar. Anders och Eva räknar ut underlaget för fastighetsskatt för år 2003: 306/365 x kr = kr. Anders och Eva fyller i i ruta 80 på sina deklarationer. Anders deklaration 7 Småhus eller tomt för småhus Privatbostad 84 i utlandet * Lägg till underlaget för fastighet som du ägt endast en del av året. Evas deklaration 7 Underlag för fastighetsskatt 0 * Underlag för fastighetsskatt Småhus eller tomt för småhus 0 * Privatbostad 84 i utlandet * Lägg till underlaget för fastighet som du ägt endast en del av året Fastighetsskatten är 1 % av underlaget för fastighetsskatt. Undantag: Fastighetsskatten är av underlaget för fastighetsskatt om huset har värdeår Ingen fastighetsskatt för ny bygg da småhus och tillhörande tomt om huset har värdeår Då finns det inte heller något för tryckt un der lag. Observera att fastighetsskatten är 1 % för obebyggda tomter och för bygg na der som är under upp fö ran de, eftersom de inte har något värdeår. Värdeår En nybyggd fastighet får ett värdeår vid fast ig hets - tax e ring en och detta värdeår motsvarar nybyggnadsåret. Om en större om- eller tillbyggnad skett efter det att byggnaden färdigställts kan ett värdeår senare än nybyggnadsåret ha fastställts. Detta sker vid fast ig hets - tax e ring en året efter byggnationen och gäller från det årets ingång. För småhus ändras värdeåret av om- och tillbyggnader som ökar småhusets boyta. Exempel Ett hus byggs färdigt Vid fastighetstaxeringen 2003 bestämdes värdeåret till Detta värdeår gäller från den 1 januari 2003 och ligger till grund för beräkningen av fastighetsskatten i deklarationen Med färdigt menas att det är inflyttningsklart till övervägande del. Har du rätt till skattereduktion för fastighetsskatt får du det au to ma tiskt. Mer information finns på sidan 25. Privatbostad i utlandet Om du har en privatbostad (småhus eller bo stads rätt) utomlands (gäller inte bostad i Grekland) måste du betala fast ig hets skatt för den. Underlaget är 75 % av mark nads vär det för bostaden. Fyll i underlaget i ruta 84. Skatten är 1 % av underlaget. Skatt som du har betalat i utlandet för pri vat bo sta den räknas av från den svenska fastighetsskatten. Du kan högst få av räk ning med vad du betalat i svensk fast ig hets skatt. Beloppet skriver du under Övriga upp lys ning ar. Läs mer i broschyren Fastighetsskatt (SKV 296). Beställ på direktval

11 Övriga upplysningar Här fyller du bland annat i uppgifter för sambeskattning, se sidan 12 om du har haft inkomster som inte finns med på specifikationen. Fyll i ut be ta lar ens namn, person-/ organisationsnummer eller adress, belopp och avdragen skatt om någon kontrolluppgift är felaktig. Fyll i utbetalarens namn och adress och rätt belopp om du fördelar ränteutgifter på annat sätt än vad som står på kontrolluppgift, se sidan 10 om du har lånat pengar av en privatperson. Fyll i personens namn och personnummer eller adress, betald ränta under 2003 och skuld vid årets utgång om du begär avräkning av utländsk skatt om du begär avdrag för pensionssparande med ett annat belopp än det som Skatteverket redan fyllt i på din deklaration Person-/Organisationsnummer 8 Näringsverksamhet Överskott av aktiv näringsverksamhet Underskott av aktiv näringsverksamhet Överskott av passiv näringsverksamhet Underskott av passiv näringsverksamhet Inkomster för vilka uppdragsgivare betalar socialavgifter Underlag för särskild löneskatt på pensionskostnader Underlag för expansionsfondsskatt Underlag för avkastningsskatt på pensionskostnader 9 Detta gröna fält gäller enbart näringsverksamhet Räntefördelning Positiv räntefördelning Inkomst av kapital enligt N-blankett Negativ räntefördelning Avdrag i kapital enligt N-blankett 117 Enskild verksamhet Handelsbolag 129 Enskild verksamhet Handelsbolag 119 Enskild verksamhet Handelsbolag 130 Enskild verksamhet Handelsbolag 131 Bruttoinkomst Kostnader 120 Anställdas Eget 132 Ökning Minskning Allmänna avdrag (näringsverksamhet) Underskott av aktiv näringsverksamhet som du får kvitta mot förvärvsinkomst. Underskott som du redovisar här ska inte redovisas i rutorna 125 eller Nedsättning av egenavgifter Generellt nedsättningsbelopp Regionalt nedsättningsbelopp - endast nedsättningsberättigad näringsverksamhet i stödområde. 12 Moms Moms som du inte ska redovisa i skattedeklarationen 13 Hyreshus, bostäder/ Tomt för hyreshus Hyreshus, lokaler Underlag för fastighetsskatt Industri- eller elproduktionsenhet om du vill komplettera med uppgifter som inte får plats på andra ställen i blanketten. Du kan också skriva om sådant som du är osäker på. Det kan förhindra skattetillägg om du haft uppskovsavdrag vid byte av pri vat bo stad och äganderätten till ersättningsbostaden har övergått till någon annan. Har det skett genom arv, testamente, bodelning eller gåva ska du lämna uppgift om den nye ägarens namn, adress och person-/or ga ni sa tions num mer om du fått aktier eller andelar genom arv, testamente, bodelning eller gåva och tidigare ägare har uppskov med beskattning av kapitalvinst vid andelsbyte, ska du lämna uppgift om över lå ta rens namn, person-/ organisationsnummer och adress om du har invandrat eller utvandrat under 2003 om du har haft inkomster från annat land. Läs mer på sidan 17 om du begär ackumulerad inkomst. 0,25 % Utgående Avdragsgill ingående Obs! Om du lämnar N-bilagor via ADB ska du inte skicka samma bilagor på papper Underskrift 96 När du skriver under försäkrar du att de uppgifter du lämnat är riktiga och att du inte har utelämnat något. Observera att du också försäkrar att de uppgif ter Skatteverket fyllt i och som du inte ändrat är riktiga. Samråd enligt SFS 1982:668 har skett med Näringslivets Regelnämnd. 14 Övriga upplysningar Underskrift Namnteckning Telefonnummer bostaden Telefonnummer arbetet Spara den ena blanketten som kopia! 16

12 Ska du lämna bilagor? Du ska lämna särskilda bilagor om du har sålt eller på annat sätt avyttrat fastighet, bostadsrätt, aktier och andra värdepapper eller annan tillgång (K-blankett) du ändrar eller lägger till något belopp i ruta 19 på deklarationsblanketten (T-blankett) du har haft inkomst vid uthyrning av privatbostad (blankett K3) du är företagsledare eller delägare i fåmansföretag (blankett K10). I vissa fall ska även närstående till företagsledare eller delägare lämna blankett K10. du har fått utdelning på aktier eller om du har sålt aktier med kapitalvinst i ett onoterat företag (blankett K12) du begär uppskovsavdrag vid byte av bostad (blankett SKV 2252) du har fått preliminärt uppskovsavdrag vid byte av bostad vid föregående års taxering (blankett SKV 2252) du har inkomst av näringsverksamhet (N-blankett) du är delägare i ett handelsbolag (blankett N3A). Har du haft inkomster utomlands? Har du t.ex. bankkonto eller aktiedepå i utlandet? Då ska du redovisa dem i deklarationen. Har du en utländsk kapital- eller pensionsförsäkring? Läs mer på sidan 14. Om du bor i Sverige eller har väsentlig anknytning till Sverige ska du betala skatt för alla inkomster och tillgångar, oavsett var du har haft inkomsten eller var tillgången finns. Kontrolluppgifter från utlandet är oftast inte med bland de uppgifter som Skatteverket har förtryckt. Om du har haft utländska inkomster och utländska tillgångar eller skulder måste du själv lägga till dem. Skriv dessutom under Övriga upplysningar hur mycket du har tjänat och hur mycket skatt du har betalat i det landet. Har du privatbostad i utlandet? Läs mer på sidan 15. Du kan under vissa förutsättningar vara befriad från att betala skatt på utländsk löneinkomst enligt sexmånaders- eller ettårsregeln. Du måste själv visa att förutsättningarna för skattebefrielse är uppfyllda. Bor du i ett land som Sverige har skatteavtal med kan det påverka hur mycket skatt du ska betala. Läs mer i broschyren Skattskyldighet i Sverige vid arbete utomlands (SKV 339), direktval Ring Skatteupplysningen, , om du behöver ytterligare information. Skatteverket en ny myndighet Skatteverket är en ny myndighet med hela landet som verksamhetsområde. Verket bildades den 1 januari 2004 och ersätter de tidigare tio skattemyndigheterna och Riksskatteverket. Vi vill uppnå två syften med den nya myndigheten: Använda våra resurser på ett mer effektivt sätt. Möta medborgare och företag på ett mer enhetligt sätt. Den största förändringen för dig, oavsett om du är en privatperson eller en företagare, är att du möts av namnet Skatteverket. Dessutom kan ärenden handläggas på vilket skattekontor som helst i landet. Beslut i ett ärende kan därför komma från ett annat skattekontor än tidigare. 17

Senast den 2 maj kl. 24.00. Dags att deklarera. Dekl@rera 2006. Här får du svar på de flesta av dina frågor! Innehåll

Senast den 2 maj kl. 24.00. Dags att deklarera. Dekl@rera 2006. Här får du svar på de flesta av dina frågor! Innehåll 2006 Senast den 2 maj kl. 24.00 Dags att deklarera Dekl@rera 2006 Här får du svar på de flesta av dina frågor! Innehåll Nyheter... 2 Deklarera på Internet... 3 Deklarera på telefon eller via sms... 4 Deklarera

Läs mer

Dags att deklarera Senast måndagen den 3 maj klockan 24:00!

Dags att deklarera Senast måndagen den 3 maj klockan 24:00! Dekl@rera 2010 Dags att deklarera Senast måndagen den 3 maj klockan 24:00! Deklarera på Internet, sms eller telefon enkelt och säkert! Självbetjäning dygnet runt Webbplats: skatteverket.se Servicetelefon:

Läs mer

Dags att deklarera. Deklarera gärna genom att ringa, sms:a, använda vår app eller e-tjänst.

Dags att deklarera. Deklarera gärna genom att ringa, sms:a, använda vår app eller e-tjänst. 2015 Dags att deklarera Deklarera gärna genom att ringa, sms:a, använda vår app eller e-tjänst. Ring 020-567 100 Sms:a 71144 www.skatteverket.se/app www.skatteverket.se Deklarationen ska finnas hos Skatteverket

Läs mer

Deklaration och skatter i Sverige

Deklaration och skatter i Sverige Deklaration och skatter i Sverige I den här broschyren får du en översiktlig bild av det svenska skattesystemet och Skatteverket. Du får även kort information om hur du deklarerar dina in kom ster och

Läs mer

Försäljning av småhus 4

Försäljning av småhus 4 SKV 379 utgåva 14 Försäljning av småhus Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi hur du som har sålt ditt småhus 2007 ska deklarera försäljningen. Med småhus menar vi villa,

Läs mer

Försäljning av bostadsrätt 4

Försäljning av bostadsrätt 4 SKV 321 utgåva 7 Försäljning av bostadsrätt Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi hur du som har sålt din bostads rätt 2007 ska deklarera försäljningen. Du re do vi sar

Läs mer

Försäljning av småhus 4

Försäljning av småhus 4 SKV 379 utgåva 15 Försäljning av småhus Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt ditt småhus 2008 ska deklarera försäljningen och hur du begär

Läs mer

Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag År (inkomstår)

Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag År (inkomstår) Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag År (inkomstår) Person-/Organisationsnummer Namn och adress Civilstånd 66 Ensamstående (ogift **) Gift * Ogift ** sammanboende som har eller har haft gemensamt barn

Läs mer

Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl.

Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Beskattningsår Denna blankett används för ändrad beräkning av debiterad preliminär skatt, d.v.s. F-skatt och särskild

Läs mer

Försäljning av småhus och ägarlägenhet 4

Försäljning av småhus och ägarlägenhet 4 SKV 379 utgåva 16 Försäljning av småhus och ägarlägenhet Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt ditt småhus (villa, kedjehus, radhus eller

Läs mer

Inför deklarationen 2011

Inför deklarationen 2011 Inför deklarationen 2011 för dig som är privatperson och löntagare I detta dokument har vi sammanställt information som kan vara till hjälp när du ska upprätta din inkomstdeklaration. Dokumentet innehåller

Läs mer

Så här deklarerar du dina inkomster

Så här deklarerar du dina inkomster 2014 Så här deklarerar du dina inkomster Information och övningsexempel för dig som ska deklarera för första gången Innehåll Inkomstdeklarationen...2 Deklarera steg för steg...3 Exempel 1 utan ändringar...4

Läs mer

Inför deklarationen 2013

Inför deklarationen 2013 Inför deklarationen 2013 för dig som är privatperson och löntagare I detta dokument har vi sammanställt information som kan vara till hjälp när du ska upprätta din inkomstdeklaration. Dokumentet innehåller

Läs mer

Försäljning av aktier m.m.

Försäljning av aktier m.m. SKV utgåva 9 Försäljning av aktier m.m. Information, exempel och blanketter Den här informationen vänder sig till dig som under 00 har sålt eller löst in marknadsnoterade aktier har sålt eller löst in

Läs mer

Deklaration och skatter i Sverige

Deklaration och skatter i Sverige Deklaration och skatter i Sverige I den här broschyren får du en översiktlig bild av det svenska skattesystemet och Skatteverket. Du får även kort information om hur du deklarerar dina inkomster och betalar

Läs mer

Försäljning av näringsfastighet

Försäljning av näringsfastighet 2014 Försäljning av näringsfastighet Den här broschyren förklarar vilka skatteregler som gäller och hur du ska deklarera försäljningen av en näringsfastighet. Du ska redovisa försäljningen på blankett

Läs mer

Försäljning av bostadsrätt

Försäljning av bostadsrätt SKV 321 utgåva 12 Försäljning av bostadsrätt Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt din bostadsrätt 2012 ska deklarera försäljningen och hur

Läs mer

Försäljning av värdepapper

Försäljning av värdepapper SKV utgåva Försäljning av värdepapper information, exempel och blanketter Den här informationen vänder sig till dig som under 00 har sålt eller löst in marknadsnoterade aktier sålt teckningsrätter eller

Läs mer

Försäljning av aktier m.m.

Försäljning av aktier m.m. SKV utgåva 0 Försäljning av aktier m.m. Information, exempel och blanketter Den här informationen vänder sig till dig som under 00 har sålt eller löst in marknadsnoterade aktier har sålt eller löst in

Läs mer

Försäljning av värdepapper information, exempel och blanketter

Försäljning av värdepapper information, exempel och blanketter SKV utgåva Försäljning av värdepapper information, exempel och blanketter Den här informationen vänder sig till dig som under 009 har sålt eller löst in marknadsnoterade aktier sålt teckningsrätter eller

Läs mer

Kontrolluppgifter lön, för måner m.m.

Kontrolluppgifter lön, för måner m.m. SKV 304 utgåva 33 Kontrolluppgifter lön, för måner m.m. Inkomståret 2011 Information till dig som lämnar följande kontrolluppgifter: Kontrolluppgift från arbetsgivare m.fl. Särskild kontrolluppgift Pensionsgrundande

Läs mer

Försäljning av småhus

Försäljning av småhus SKV 379 utgåva 19 Försäljning av småhus Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt ditt småhus (villa, kedjehus, radhus eller fritidshus) eller

Läs mer

Försäljning av värdepapper

Försäljning av värdepapper SKV utgåva Försäljning av värdepapper Information, exempel och blankett Information till dig som under 0 har sålt eller löst in marknadsnoterade aktier och andra värdepapper. I broschyren finns flera exempel

Läs mer

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl.

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. SKV 0 utgåva F- och SA-skatt Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt Preliminär inkomstdeklaration Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Beskattningsår Person-/Organisationsnummer

Läs mer

Här är en deklarationshandledning som beskriver deklarationen för inkomståret 2014 (deklarationen som lämnas senast måndag 4 maj 2015).

Här är en deklarationshandledning som beskriver deklarationen för inkomståret 2014 (deklarationen som lämnas senast måndag 4 maj 2015). Inkomstdeklarationen Här är en deklarationshandledning som beskriver deklarationen för inkomståret 2014 (deklarationen som lämnas senast måndag 4 maj 2015). Förenklat årsbokslut Alla enskilda näringsidkare

Läs mer

Skatteregler för privatpersoner

Skatteregler för privatpersoner SKV 330 utgåva 30 Skatteregler för privatpersoner Deklarera via Internet, sms, telefon eller på pappersblanketten. Dekl@rera 2009 Självbetjäning dygnet runt: Personlig service: Webbplats: skatteverket.se

Läs mer

Försäljning av värdepapper

Försäljning av värdepapper 0 Försäljning av värdepapper Information och exempel för dig som under 0 har sålt eller löst in marknadsnoterade aktier och andra värdepapper. I broschyren finns flera exempel på hur du ska redovisa försäljningen

Läs mer

Skatteregler för dödsbon

Skatteregler för dödsbon SKV 465 utgåva 1 Skatteregler för dödsbon Denna broschyr riktar sig till dödsboet efter en avliden person. Den innehåller information om när och hur dödsboet ska deklarera och de särskilda skatteregler

Läs mer

Skatteregler för privatpersoner

Skatteregler för privatpersoner SKV 330 utgåva 32 Skatteregler för privatpersoner Deklarera via Internet, mobil, sms, telefon eller på pappersblanketten. Dekl@rera 2011 Självbetjäning dygnet runt: Personlig service: Webbplats: skatteverket.se

Läs mer

Skatteregler för privatpersoner

Skatteregler för privatpersoner SKV 330 utgåva 34 Skatteregler för privatpersoner Deklarera via internet, app, sms, telefon eller på pappersblanketten. Dekl@rera 2013 Självbetjäning dygnet runt: Personlig service: Webbplats: skatteverket.se

Läs mer