Deklarera senast den 2 maj gärna på Internet, sms eller telefon. Belopp i kronor K4 avsnitt A, K10, K12 avsnitt B och K13.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Deklarera senast den 2 maj gärna på Internet, sms eller telefon. Belopp i kronor 03 75 000 05. K4 avsnitt A, K10, K12 avsnitt B och K13."

Transkript

1 Skatteverket Inkomstdeklaration 1 Inkomståret Thomas Svensson I "Dags att deklarera" får du svar på de flesta av dina frågor. Deklarera senast den 2 maj gärna på Internet, sms eller telefon Person/Organisationsnummer Inkomster Tjänst Lön, förmåner, sjukpenning m.m. Kostnadsersättningar Allmän pension och tjänstepension Privat pension och livränta Andra inkomster som inte är pensionsgrundande Inkomster, t.ex. hobby, som du själv ska betala egenavgifter för Inkomst enligt blankett K1, K1A och K13 Avdrag Tjänst Resor till och från arbetet Du får avdrag endast för den del som överstiger 9 kr. Fyll i totalbeloppet. Tjänsteresor Tillfälligt arbete, dubbel bosättning och hemresor Övriga utgifter Du får avdrag endast för den del som överstiger 5 kr. Fyll i totalbeloppet. Allmänna avdrag Pensionssparande m.m. Småhus hel avgift Småhus/ägarlägenhet: tomtmark, byggnad under uppförande 1,% Kontrollera beloppen som Skatteverket fyllt i. Om ett belopp är fel, stryk det och fyll i rätt belopp i den vita rutan. Fyll i totalbeloppet, dvs. summan av det ifyllda beloppet och din ändring. Belopp i kronor Skattereduktion Husarbete Skattereduktion Underlag för fastighetsavgift Småhus halv avgift,75 %,375 % Underlag för fastighetsskatt 7 8 Ränteutgifter m.m. Förlust enligt blankett K4 avsnitt C och K9 avsnitt B. Förvaltningsutgifter Du får avdrag endast för den del som överstiger 1 kr. Fyll i totalbeloppet. Förlust fondandelar m.m. Förlust enligt blankett K4 avsnitt A, K1, K12 avsnitt B och K13. 9 Inkomster Kapital Ränteinkomster, utdelningar m.m. Vinst enligt blankett K4 avsnitt C och K9 avsnitt B. Överskott vid uthyrning av privatbostad Vinst fondandelar m.m. Vinst enligt blankett K4 avsnitt A och B, K1, K1A, K12 avsnitt B och K13. Vinst ej marknadsnoterade fondandelar m.m. Vinst enligt blanket K4 avsnitt D, K9 avsnitt A, K12 avsnitt E och K15A/B. Vinst enligt blankett K5 och K6. Återfört uppskov från blankett K2. Vinst enligt blankett K7 och K8 Avdrag Kapital Förlust ej marknadsnoterade fondandelar m.m. Förlust enligt blankett K4 avsnitt D, K1A, K12 avsnitt E och K15A/B. Förlust enligt blankett K5 och K6 Förlust enligt blankett K7 och K8 Belopp i kronor Utländsk försäkring Avkastningsskatt Skatteunderlag för kapitalförsäkring Skatteunderlag för pensionsförsäkring NRV HB FÅM Region Kontor Sektion Grupp Person/Organisationsnummer Fåmansföretag Tax.år 212 Skriv under på baksidan!

2 Person/Organisationsnummer Tax.år 212 Detta gröna fält gäller enbart näringsverksamhet Näringsverksamhet Överskott av aktiv näringsverksamhet Underskott av aktiv näringsverksamhet Överskott av passiv näringsverksamhet Underskott av passiv näringsverksamhet Inkomster för vilka uppdragsgivare ska betala socialavgifter Underlag för särskild löneskatt på pensionskostnader Underlag för expansionsfondsskatt Underlag för avkastningsskatt på pensionskostnader Räntefördelning 1 Enskild verksamhet 117 Handelsbolag Enskild verksamhet 129 Handelsbolag 12 Enskild verksamhet 119 Handelsbolag 126 Enskild verksamhet 13 Handelsbolag 127 Bruttoinkomst 131 Kostnader Positiv räntefördelning Belopp från NE (ruta R3) eller N3A (p.15). Negativ räntefördelning Belopp från NE (ruta R31) eller N3A (p.16). Underskott av aktiv näringsverksamhet som du får kvitta mot förvärvsinkomst. Underskott som du redovisar här ska inte redovisas i rutorna 125 eller Anställdas 12 Eget Ökning 132 Minskning 121 Allmänna avdrag (näringsverksamhet) Hyreshus, bostäder 16 Nedsättning av egenavgifter Jag begär maximal nedsättning. Den beräknas automatiskt av Skatteverket om du inte fyller i nedsättningsbelopp. Fyll i (noll) om du inte har rätt till nedsättning p.g.a att du har fått statliga stöd av mindre betydelse Fyll i ditt nedsättningsbelopp om du är delägare i handelsbolag/enkelt bolag och inte har rätt till maximal nedsättning Regionalt nedsättningsbelopp endast nedsättningsberättigad näringsverksamhet i stödområde. Moms Utgående moms enligt momsbilagan Avdragsgill ingående moms Underlag för fastighetsavgift,4 %,2 % Underlag för fastighetsskatt Hyreshus: tomtmark, bostäder under uppförande,4 % Hyreshus, lokaler 1, % Industri/elproduktionsenhet, värmekraftverk,5 % Elproduktionsenhet, vattenkraftverk 2,8 % Elproduktionsenhet, vindkraftverk,2 % (Ska inte fyllas i av den som redovisat moms i skattedeklaration.) Obs! Om du lämnar in blanketter elektroniskt ska du inte skicka samma blanketter på papper. 17 Övriga upplysningar 9 18 Underskrift Namnteckning Lämna inte in denna blankett till ditt skattekontor Telefonnummer dagtid Telefonnummer kvällstid

3 Skatteverket Blanketten ska lämnas av fysisk person och dödsbo som bedriver enskild näringsverksamhet. Information om hur du fyller i blanketten finns i broschyrerna Bokföring, bokslut och deklaration del 1 och 2, SKV 282 och 283. Ange belopp i hela krontal. Inkomst av näringsverksamhet Enskilda näringsidkare 11 Fr.o.m. 12 T.o.m Kalenderår Räkenskapsår Datum då blanketten fylls i NE 212 Den skattskyldiges namn Person/organisationsnummer Thomas Svensson Verksamhetens art frilansmusiker och kompositör Jag har inte tillämpat reglerna om 35 Personnummer redovisningsansvarig* Självständig näringsverksamhet bedrivs i utlandet Ja förenklat årsbokslut *Den som redovisar samtliga tillgångar och skulder samt intäkter och kostnader i NEblanketten vid gemensam verksamhet samt vid förenklat uppgiftslämnande för enkelt bolag. Om det är du som är redovisningsansvarig ska du fylla i ditt eget personnummer. Balansräkning/räkenskapsschema Anläggningstillgångar B1 Immateriella anläggningstillgångar B2 Byggnader och markanläggningar B3 Mark och andra tillgångar som inte får skrivas av B4 Maskiner och inventarier B5 Övriga anläggningstillgångar Eget kapital B1 Eget kapital (tillgångar skulder) Obeskattade reserver ** B11 Obeskattade reserver Avsättningar ** B12 Avsättningar ** Ska inte fyllas i av den som upprättar förenklat årsbokslut Omsättningstillgångar B6 Varulager B7 Kundfordringar B8 Övriga fordringar B9 Kassa och bank Skulder B13 Låneskulder B14 Skatteskulder B15 Leverantörsskulder B16 Övriga skulder Resultaträkning/räkenskapsschema Intäkter R1 Försäljning och utfört arbete samt övriga momspliktiga intäkter R2 Momsfria intäkter R3 Bil och bostadsförmån m.m. R4 Ränteintäkter m.m Avskrivningar R9 Avskrivningar och nedskrivningar byggnader och markanläggningar Avskrivningar och nedskrivningar maskiner och R1 inventarier och immateriella tillgångar Årets resultat Bokfört resultat R11 (förs över till sidan 2 R12) (/) Kostnader R5 Varor, material och tjänster R6 Övriga externa kostnader R7 Anställd personal R8 Räntekostnader m.m Upplysningar om årsbokslutet Uppdragstagare (t.ex. redovisningskonsult) har biträtt vid upprättandet av årsbokslutet 88 Ja 89 Nej NE1

4 Skattemässiga justeringar av bokfört resultat 4 Bokfört resultat R12 (förs över från R11 sidan 1) (/) R13 Bokförda kostnader som inte ska dras av 42 R14 Bokförda intäkter som inte ska tas upp 43 Intäkter som inte bokförts men som ska R15 tas upp 44 Kostnader som inte bokförts men som R16 ska dras av R17 Sammanlagt resultat av verksamheten R18 R19 R22 Gemensam verksamhet underskott redovisad 1a 1b av annan eller min andel av överskott Min andel som medhjälpande make () och R2 andel till medhjälpande make () Min andel av resultatet från R21 verksamheten/erna Outnyttjat underskott från föregående beskattningsår (R48 i föregående års R24 blankett) R25 Skogsavdrag/substansminskningsavdrag enligt blankett N8 R26 Gemensam verksamhet överskott redovisad av annan 1a eller min andel av underskott 1b Övriga skattemässiga justeringar, kostnader min andel (t.ex. utgifter för resor till och från arbetet) Övriga skattemässiga justeringar, R23 intäkter min andel Återföring av värdeminskningsavdrag m.m. vid avyttring av näringsfastighet och s.k. avskattning (skogs och substansminskningsavdrag redovisas även på N8) Uttag från skogs, skogsskade eller R27 upphovsmannakonto Inbetalning till skogs, skogsskade eller R28 upphovsmannakonto Negativ räntefördelning (beloppet förs även till R31 ruta 55 på INK1) R32 Återföring av periodiseringfond Överskott ()/Underskott () före R33 avsättning till periodiseringsfond Avsättning till periodiseringsfond, dock R34 högst 3 % av överskott vid R33 Överskott ()/Underskott () före R35 ökning av expansionsfond 2 Ökning av expansionsfond, dock högst överskott R36 vid R35 (beloppet förs även till ruta 128 på INK1) Minskning av expansionsfond (beloppet R37 förs även till ruta 132 på INK1) R38 Egna pensionspremier eller inbetalning på pensionssparkonto i näringsverksamheten (beloppet förs även till ruta 12 på INK1) Särskild löneskatt på R39 pensionssparavdrag i R38 Vid 211 års taxering medgivna avdrag för R4 egenavgifter eller särskild löneskatt Påförda egenavgifter eller särskild R41 löneskatt enligt slutskattebesked 211 Överskott ()/Underskott () före årets avdrag för egenavgifter eller särskild R42 löneskatt Årets beräknade avdrag för egenavgifter R43 eller särskild löneskatt Sjukpenning hänförlig till denna R44 näringsverksamhet R45 R46 Allmänt avdrag. Vid konstnärlig eller nystartad näringsverksamhet utnyttjat underskott (beloppet förs även till ruta 45 på INK1) Underskott som utnyttjas i kapital. Vinst vid avyttring av näringsfastighet/näringsbostadsrätt och underskott i andelshus Överskott(). Överförs till INK1 R47 sidan 2, ruta 1 eller 12 Överskott ()/Underskott () före Underskott(). Överförs till INK1 sidan 2, ruta R29 räntefördelning R eller 126. Nästa år förs beloppet till R24. 1a Anges av den som vid representantredovisning redovisar hela resultatet i R12. 1b Min andel av resultatet kan hämtas från blankett NEA eller vid representantredovisning föras in direkt i NEblanketten. 2 För beräkning av räntefördelning och expansionsfond, se beräkningsbilaga SKV R3 Positiv räntefördelning, dock högst överskott vid R29 (beloppet förs även till ruta 52 på INK1) Övriga uppgifter Har du dragit av kostnader för personbil eller lätt lastbil som är leasad (hyrd) i näringsverksamheten eller som är bokförd som tillgång? Har du dragit av bilkostnader för egen bil enligt schablon (18,5 kr/mil), ange beloppet. Ränteutgifter enligt kontrolluppgifter för år 211 som dragits av i näringsverksamhet, ange belopp 4. Vid restvärdesavskrivning: återförda belopp för av och nedskrivning, försäljning och utrangering 5. Årets begärda och tidigare års medgivna värdeminskningsavdrag på byggnader som finns vid beskattningsårets utgång 6. Årets begärda och tidigare års medgivna värdeminskningsavdrag på markanläggningar som finns vid beskattningsårets utgång 3 Uppgift behöver bara lämnas av den som har redovisat räntefördelning i ruta R3 eller R31, eller som vid årets taxering har ökat sitt positiva fördelningsbelopp som sparas till nästa års taxering. 4 Uppgift behöver bara lämnas av den som vid beskattningsårets utgång har kvarvarande expansionsfond Ja 7. Ersättningsfonder vid beskattningsårets utgång Kapitalunderlag för räntefördelning (positivt) Kapitalunderlag för räntefördelning (negativt) 3 1. Positivt fördelningsbelopp som sparas till nästa års taxering Kapitalunderlag expansionsfond (positivt) NE2

5 Periodiseringsfond beräkningsbilaga Namn Personnr/Orgnr Taxeringsår Thomas Svensson Kopplad till NE, Ink. av näringsverksamhet Bilaga nr 1 Sammanställning av avsättningar och återföringar Taxeringsår Tax.årets avsättning Återfört tax Återfört tax. 28 Återfört tax. 29 Återfört tax. 21 Återfört tax. 211 Årets återf. (tax. 212) Återstående avsättn. Måste senast återföras vid tax: 5 Tax år 212 Tax år 213 Tax år 214 Tax år 215 Tax år 216 Tax år 217 Tax år 218 Årets återföring av periodiseringsfond Återföring som måste ske tax. 212 Högsta möjliga återföring av periodiseringsfond vid tax. 212 Återföring av periodiseringsfond enligt årets deklaration Årets avsättning av periodiseringsfond Högsta möjliga avsättning till periodiseringsfond taxeringsår 212 Avsättning till periodiseringsfond enligt årets deklaration Total avsättning till periodiseringsfonder vid årets utgång 5

6 Skatteverket Obs! Den här momsbilagan lämnar du tillsammans med Inkomstdeklaration 1 (NE), 2 eller 3. Ange belopp i hela krontal. Övriga upplysningar kan bara lämnas i särskild skrivelse. Blanketten ska inte lämnas om du redovisar moms i skattedeklarationen. Momsbilaga Inkomstdeklaration Fr.o.m T.o.m 212 Kalenderår 211 Räkenskapsår Datum då blanketten fylls i Vid dubbla taxeringar ange om blanketten avser* Första Andra räkenskapsåret räkenskapsåret * Uppgiften kan bara bli aktuell om detta är en bilaga till Inkomstdeklaration 2 eller 3. Den skattskyldiges namn Person/organisationsnummer Thomas Svensson Momspliktig försäljning eller uttag exklusive moms Utgående moms på försäljning eller uttag i ruta Momspliktig försäljning som inte ingår i annan ruta nedan Momspliktiga uttag Beskattningsunderlag vid vinstmarginalbeskattning Utgående moms 25 % Utgående moms 12 % Utgående moms 6 % Utgående moms på inköp i ruta Utgående moms på inköp i ruta 33 sid Summa utgående moms, rutorna 113. Beloppet förs till Inkomstdeklarationen Ingående moms Har du rätt till avdrag eller återbetalning av ingående moms ska du inte redovisa detta i momsbilagan, utan endast i inkomstdeklarationen. Din ingående moms anger du i ruta 11 på inkomstdeklaration 1, ruta 1.9 på Inkomstdeklaration 2 och ruta 1.1 på Inkomstdeklaration 3. Fler uppgifter på sidan 2 Uppgifterna ovan är de vanligast förekommande deklarationsuppgifterna för moms. Du kan dock vara skyldig att även lämna uppgifter i någon eller några av rutorna på sidan 2. Det gäller bl.a om du har haft utrikeshandel och om du köpt eller sålt varor eller tjänster i Sverige där köparen ska betala momsen (omvänd skattskyldighet). Omvänd skattskyldighet är vanligt förekommande inom byggsektorn. Ytterligare information Du hittar mer information om hur du fyller i momsbilagan på och i Skattedeklarationsbroschyren (SKV 49). Rutornas numrering i momsbilagan är densamma som i skattedeklarationen. Information för enskilda näringsidkare finns också i broschyren Bokföring, bokslut och deklaration, del 2 (SKV 283). Allmän information om moms finns i Momsbroschyren (SKV 552). Glöm inte att föra över utgående moms i ruta 34 till din inkomstdeklaration (ruta 19 på INK1, ruta 1.8 på INK2 och ruta 1.9 på Inkomstdeklaration 3). Lämna gärna bilagan via etjänsten Inkomstdeklaration 1 ("eink"), MB1212M

7 Person/Organisationsnummer Momspliktiga inköp där köparen är skattskyldig (omvänd skattskyldighet) I vissa fall ska du redovisa utgående moms på dina egna inköp (s.k. omvänd skattskyldighet). Det gäller för de flesta byggtjänster när du själv är verksam inom byggsektorn och köparen i sin tur säljer sådana tjänster. Omvänd skattskyldighet kan också förekomma om du köpt varor eller tjänster av en utländsk företagare i Sverige. Den omvända skattskyldigheten är obligatorisk när du köpt varor momsfritt från ett annat EUland genom att åberopa ditt momsregistreringsnummer (s.k. gemenskapsinterna förvärv). Omvänd skattskyldighet gäller också som huvudregel när du köper tjänster från andra länder. Du kan läsa mer i broschyren Moms vid utrikeshandel (SKV 56). Den utgående moms som du själv beräknar vid omvänd skattskyldighet får du dra av som ingående moms med de begränsningar som gäller enligt de allmänna bestämmelserna. Beräknad ingående moms redovisas inte i momsbilagan. Den redovisas tillsammans med debiterad ingående moms i inkomstdeklarationen. Momspliktiga inköp vid omvänd skattskyldighet 2 2 Inköp av varor från ett annat EUland 21 Inköp av tjänster från annat EUland, 21 enligt huvudregeln Inköp av tjänster från länder utanför EU Inköp av varor i Sverige Övriga inköp av tjänster Utgående moms på inköp i ruta Utgående moms 25 % 31 Utgående moms 12 % 32 Utgående moms 6 % Summa 33 Utgående moms, förs till ruta 13 sid Försäljning m.m. som är undantagen från moms Om du har sålt varor eller tjänster utan moms ska du specificera dessa försäljningar. Det gäller bl.a. om du sålt varor och tjänster till andra länder eller om du utfört byggtjänster där omvänd skattskyldighet gäller. Uppgifterna i ruta 42 ska du bara lämna om försäljningen har något samband med din momspiktiga verksamhet. Försäljning m.m. som är undantagen från moms Försäljning av varor till ett annat 35 1 EUland 36 Försäljning av varor utanför EU Mellanmans inköp av 37 varor vid trepartshandel Mellanmans försäljning av 38 1 varor vid trepartshandel Försäljning av tjänster till en näringsidkare i ett annat EUland, enligt huvudregeln 39 Övrig försäljning av tjänster 4 4 omsatta utanför Sverige 41 Försäljning när köparen är 41 skattskyldig i Sverige Övrig försäljning m.m. 4 1 Om du redovisat ett belopp i rutan måste du också lämna periodisk sammanställning MB2212M

8 Thomas Svensson RESULTATRÄKNING Blankett Intäkter enl bokföringen NE Text konto belopp moms Utfört arbete moms 25% R 1 Utfört arbete moms 6% R 1 Utfört arbete ej moms R 2 Royalty moms 6 % R 1 Projektbidrag Konstn nämnd R Kostnader enl bokföringen Text konto belopp moms Musiktillbehör R 5 Musikinstrument R 5 Musikunderhåll R 5 Inköpta tjänster musik R 5 Agentarvode R 6 Del i replokal 51 6 R 6 Övriga lokalkostnader R 6 Förbrukningsinventarier R 6 Förbrukningsmaterial R 6 Resor/Logi R 6 Annonser/marknadsföring R 6 Reprsentation R 6 Kontorsmaterial R 6 Telefon/Porto R 6 Försäkringar R 6 Övriga administra kostnader R 6 Ej avdragsilla kostnader R 6 Lön anställda musiker R 7 Sociala avgifter anställda R 7 Räntor lån Flygel 84 9 R 8 Värdeminskning inv R korrigering ing moms blandad verksamhet R 6 Korrigarade kostnader/moms Övriga kostnader ej bokförda Resor med egen bil 225 mil a 18,5 kr 4162 R 16 Arbetsrum i egen lägenhet 4 R 16 Traktamente turne Sverige R dygn med övernattning 28* R 16 Traktamente turne Tyskland 6 dygn med övernattning 6* R 16 Pensionsförsäkring 18 R 38

9 Thomas Svensson BALANSRÄKNING Enligt bokföringen Tillgångar Inventarier Flygel, ej värdeminskning 175 gitarr/dragspel 5 värdeminskning 2 % per år 2 nettovärde inventarier 25 B 4 Kundfordringar obetalda fakturor till kund 25 B 7 Övriga fordringar förutbetalda kostnader B 8 Kassa/Bank Konto Nordea 75 B 9 Summa tillgångar 3175 Skulder Låneskuld Lån för flygel 15 B 13 Leverantörsskulder Obetalda fakturor på inköp 195 B 15 Övriga skulder Kontokortsskuld 15 B 16 Eget kapital Thomas eget kapital 1465 B 1 Summa skulder/eget kapital 3175

Deklaration enskild firma Thomas Svensson

Deklaration enskild firma Thomas Svensson Deklaration enskild firma Thomas Svensson Thomas Svensson har en enskild firma och är frilansande musiker och kompositör. Thomas Svensson har sammanställt sin bokföring i en balans och resultaträkning.

Läs mer

Deklarera på NE-blanketten

Deklarera på NE-blanketten Deklarera på NEblanketten kortfattad information med exempel Liten verksamhet? Har du en liten verksamhet är det ofta okomplicerat att deklarera den. Det kan t.ex. vara en skogsfastighet eller så kanske

Läs mer

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl.

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. SKV 0 utgåva F- och SA-skatt Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt Preliminär inkomstdeklaration Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Beskattningsår Person-/Organisationsnummer

Läs mer

Försäljning av småhus och ägarlägenhet 4

Försäljning av småhus och ägarlägenhet 4 SKV 379 utgåva 16 Försäljning av småhus och ägarlägenhet Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt ditt småhus (villa, kedjehus, radhus eller

Läs mer

Dags att deklarera. Deklarera gärna genom att ringa, sms:a, använda vår app eller e-tjänst.

Dags att deklarera. Deklarera gärna genom att ringa, sms:a, använda vår app eller e-tjänst. 2015 Dags att deklarera Deklarera gärna genom att ringa, sms:a, använda vår app eller e-tjänst. Ring 020-567 100 Sms:a 71144 www.skatteverket.se/app www.skatteverket.se Deklarationen ska finnas hos Skatteverket

Läs mer

Skatteregler för enskilda näringsidkare

Skatteregler för enskilda näringsidkare SKV 295 utgåva 17 Skatteregler för enskilda näringsidkare taxeringsår 2013 Den här broschyren vänder sig till dig som driver enskild näringsverksamhet, t.ex. i form av enskild firma hyreshus jord- eller

Läs mer

Försäljning av värdepapper

Försäljning av värdepapper SKV utgåva Försäljning av värdepapper Information, exempel och blankett Information till dig som under 0 har sålt eller löst in marknadsnoterade aktier och andra värdepapper. I broschyren finns flera exempel

Läs mer

Försäljning av värdepapper information, exempel och blanketter

Försäljning av värdepapper information, exempel och blanketter SKV utgåva Försäljning av värdepapper information, exempel och blanketter Den här informationen vänder sig till dig som under 009 har sålt eller löst in marknadsnoterade aktier sålt teckningsrätter eller

Läs mer

Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare

Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare 2013 Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare Lämna din ansökan/anmälan elektroniskt via Broschyren vänder sig till dig som är eller ska bli före

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Vem får upprätta förenklat årsbokslut? 3 Vilka regler tillämpas?

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Bokföring och förenklat årsbokslut 4 Vem? 4 Vad? 4 Varför? 4 Hur?

Läs mer

SKOG OCH 2012 SKATTER

SKOG OCH 2012 SKATTER SKOG OCH 2012 SKATTER Denna broschyr innehåller information om skatteregler m.m. som skogsägare kan beröras av. Genom att kortfattat och samlat presentera de viktigaste reglerna är avsikten att ge en överblick

Läs mer

Inför deklarationen 2013

Inför deklarationen 2013 Inför deklarationen 2013 för dig som är privatperson och löntagare I detta dokument har vi sammanställt information som kan vara till hjälp när du ska upprätta din inkomstdeklaration. Dokumentet innehåller

Läs mer

Skattedeklarationsbroschyren

Skattedeklarationsbroschyren SKV 409 utgåva 11 Skattedeklarationsbroschyren Skattedeklarationsbroschyren för moms, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt. Broschyren vänder sig till företag som ska deklarera moms i skattedeklaration

Läs mer

Skatt för nyföretagare frågor och svar

Skatt för nyföretagare frågor och svar Skatt för nyföretagare frågor och svar Skatt för nyföretagare frågor och svar Att bli egen företagare innebär......många förändringar. Både som näringsidkare i en enskild firma och som delägare i ett handelsbolag

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2013-12-05 Innehållsförteckning Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2010-12-10 Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel 1 Tillämpning... 6

Läs mer

Skatteregler för privatpersoner

Skatteregler för privatpersoner SKV 330 utgåva 32 Skatteregler för privatpersoner Deklarera via Internet, mobil, sms, telefon eller på pappersblanketten. Dekl@rera 2011 Självbetjäning dygnet runt: Personlig service: Webbplats: skatteverket.se

Läs mer

Skatteregler för privatpersoner

Skatteregler för privatpersoner SKV 330 utgåva 31 Skatteregler för privatpersoner Deklarera via Internet, sms, telefon eller på pappersblanketten. Dekl@rera 2010 Självbetjäning dygnet runt: Personlig service: Webbplats: skatteverket.se

Läs mer

Skattedeklarationsbroschyren

Skattedeklarationsbroschyren SKV 409 utgåva 13 Skattedeklarationsbroschyren Skattedeklarationsbroschyren för moms, arbets givaravgifter och avdragen skatt. Broschyren vänder sig till företag som ska deklarera moms i skatte deklaration

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD ISSN 1404-5761 Utgivare: Gunvor Pautsch, Bokföringsnämnden, Box 6751, 113 85 STOCKHOLM BFNAR 2006:1 Bokföringsnämndens allmänna råd för enskilda näringsidkare som upprättar

Läs mer

Lämna moms- och arbetsgivardeklarationer

Lämna moms- och arbetsgivardeklarationer SKV 409 utgåva 15 Moms- och arbetsgivardeklarationer Den här broschyren innehåller information om hur moms, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt ska redovisas och betalas. Lämna moms- och arbetsgivardeklarationer

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Vad som ska bokföras i enskild näringsverksamhet UTKAST (oktober 2006) Innehållsförteckning Inledning... 1 Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:x)... 2 Tillämplighet... 2

Läs mer

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser...

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser... SKV 552 utgåva 20 Momsbroschyren En introduktion till momsen Momsbroschyren vänder sig i första hand till små och medelstora företag men även till andra som vill ha en enkel information om moms (mervärdesskatt).

Läs mer

Manual efredo Sidan 1 (146) Manual. efredo. Redovisning för enskild Firma. Copyright Stifor IT 2014. Utgåva 14 2014-11-18-1 -

Manual efredo Sidan 1 (146) Manual. efredo. Redovisning för enskild Firma. Copyright Stifor IT 2014. Utgåva 14 2014-11-18-1 - Manual efredo Sidan 1 (146) Manual efredo Redovisning för enskild Firma Copyright Stifor IT 2014 Utgåva 14 2014-11-18-1 - Manual efredo Sidan 2 (146) Innehållsförteckning 1. Inledning... 5 2. Start av

Läs mer

i aktie- och handelsbolag 2

i aktie- och handelsbolag 2 SKV 294 utgåva 11 Skatteregler för aktie och handelsbolag Taxeringsår 2013 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i mindre aktie/handels bolag och som själv upprättar bokslut och deklaration.

Läs mer

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Övningsuppgifter till Bokföring av Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Björn Lundén Information AB Box 84 820 64 Näsviken Tel:0650-541400 Fax: 0650-541401 info@blinfo.se www.blinfo.se Del 1

Läs mer

Bokföring FACIT. Övningsuppgifter till. av Björn Lundén och Anette Broberg. 18:e upplagan

Bokföring FACIT. Övningsuppgifter till. av Björn Lundén och Anette Broberg. 18:e upplagan Övningsuppgifter till Bokföring av Björn Lundén och Anette Broberg FACIT 18:e upplagan Björn Lundén Information AB Bo 84 820 64 Näsviken Tel:0650-541400 Fa: 0650-541401 info@blinfo.se www.blinfo.se Del

Läs mer

Bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förening

Bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förening Bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förening Christer Svensson 2011-2012 Att lära sig bokföra är mycket mycket lätt men... du har väl hört historien om läraren som sa: Ni tror kanske att

Läs mer