Bilaga till Deklarera på NE-blanketten kortfattad information med exempel (SKV 306) Så här upprättar du ett förenklat årsbokslut

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga till Deklarera på NE-blanketten kortfattad information med exempel (SKV 306) Så här upprättar du ett förenklat årsbokslut"

Transkript

1 Bilaga till Deklarera på NEblanketten kortfattad information med exempel (SKV 306) Så här upprättar du ett förenklat årsbokslut Du som är enskild näringsidkare kan upprätta ett förenklat årsbokslut om din omsättning normalt understiger 3 miljoner kronor. I bilagan följer ett exempel hur ett sådant bokslut kan upprättas. Exemplet visar också hur aktuella delar av inkomstdeklarationen och blankett NE fylls i. På vår webbplats skatteverket.se finns en etjänst för förenklat årsbokslut.

2 Exempel en frisörsalong Förutsättningar hyr en lokal där hon bedriver en frisörsalong. Hon har inga anställda. Årets löpande bokföring har hon fört i nedanstående kolumndagbok. tillämpar kontantmetoden, vilket innebär att hon bokför affärshändelserna (köp och försäljning) vid betalningstillfället. Kolumndagboken har hämtat gratis på Bokföringsnämndens webbplats Dessa blanketter behöver Utöver kolumndagboken behöver följande Förenklat årsbokslut (SKV 2150). Bokslutsunderlag NEblankett (SKV 2161) Hjälpblankett för beräkning av räntefördelning (SKV 2196) Inkomstdeklaration 1 Samtliga blanketter hittar du på Skatteverkets webbplats De flesta en finns att hämta i pdfformat. Om du behöver andra än dessa kan du lämpligen använda Skatteverkets etjänst för förenklat årsbokslut. har fått en förifylld Inkomstdeklaration 1 med posten. denna bifogas en specifikation där flera viktiga uppgifter anges. Där finns uppgift om föregående års tillgångar och skulder, erhållen sjukpenning, medförda avdrag och påförda avgifter, pensionssparande, betalda och erhållna räntor m.m. I vilken ordning fyller i bokslutet och blanketterna? börjar med att upprätta ett förenklat årsbokslut. Du kan titta i broschyren Bokföring, bokslut och deklaration del 1 (SKV 282). Där får du information om hur du kan sköta den löpande bokföringen och upprätta ett förenklat årsbokslut. När det förenklade årsbokslutet är klart upprättar NEblanketten. När NEblanketten upprättas behövs hjälpblanketten för beräkning av räntefördelning (SKV 2196). Uppgifterna från NEblanketten förs till inkomstdeklarationens baksida. Bokslutsövning på webben Du kan med fördel, som en praktisk övning, upprätta s förenklade årsbokslut på Skatteverkets webbplats. På sista sidan i denna broschyr finns det kortfattat information om denna etjänst. Ytterligare information Broschyr som kan vara till hjälp är: Deklarera på NEblanketten (SKV 306), kortfattad information med exempel skogsfastighet.(finns bara som pdffil på Bokföring, bokslut och deklaration del 1 (SKV 282), om löpande bokföring och förenklat årsbokslut. Bokföring, bokslut och deklaration del 2 (SKV 283), hur du fyller i NEblanketten. Skatteregler för enskilda näringsidkare (SKV 295), vilka skatteregler som gäller. Bokföringsnämndens vägledning Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut (BFNAR 2006:1 finns att hämta på 2

3 VER. NR. DATUM TEXT 71 8 INKÖP FÖN VAROR ANNONS FSKATT STÄDMATERIAL VAROR KONTORSMATERIAL LOKALHYRAJANMARS KASSA TILL BANK KASSABOK DEC RÄNTA BANK SUMMA DK DECEMBER KASSA BANK EK/F:SKATT MOMS FÖRSÄLJNING VARUINKÖP ÖVR. KOSTN. RÄNTA

4 Förenklat årsbokslut 1 (Se ifyllnadsexempel på sidan 6 och 7) B14A Bokslutsunderlag Skatteskulder vid årsmoms (ingen beloppsgräns) 1. Anställd personal 2. Moms i momsdeklarationen vid årsmoms 1. Anställd personal 2. Moms i momsdeklarationen Summa, förs till förenklat årsbokslut B14 Skatteskuld Hämtas från Personalkostnad Skuld 1 Sociala avgifter Avdragen skatt 1. Summa skuld sociala avgifter och avdragen skatt förs till avsnitt 3 Summering av skatteskulder. Post Hämtas från/förs till Moms Utgående moms Ingående moms Utgående moms kundfordringar vid årets slut Bokslutsunderlag B7: Kundfordringar Summa utgående moms Ingående moms leverantörsskulder vid årets slut Bokslutsunderlag B15: Leverantörsskulder Summa ingående moms Summa momsskuld 2 B9 Bokslutsunderlag Kassa och bank (ingen beloppsgräns) Summa momsfordran förs till B8 Arbetsgivardeklarationen 2. Momsskulden förs till avsnitt 3 Summering av skatteskulder 3. Summering skatteskulder XXXXXXXX Utgående moms kundfordringar Föreg. års B7: Kundfordringar Ingående moms leverantörsskulder Föreg. års B15: Leverantörsskulder SKV sv * Skatteverket Räkenskapsår Fr.o.m. T.o.m. Verksamhetens art Fyll i det förenklade årsbokslutet på Balansräkning Anläggningstillgångar B1 B2 B3 B4 Immateriella anläggningstillgångar Byggnader och markanläggningar Mark och andra tillgångar som inte får skrivas av Maskiner och inventarier B5 Övriga anläggningstillgångar Omsättningstillgångar B6 B7 B8 B9 Varulager Kundfordringar Kassa och bank Summa tillgångar Resultaträkning Intäkter Försäljning och utfört arbete samt R1 övriga momspliktiga intäkter R2 Momsfria intäkter R3 Bil och bostadsförmån m.m. R4 Ränteintäkter m.m. Kostnader R5 Varor, material och tjänster R6 Övriga externa kostnader R7 Anställd personal R8 Räntekostnader m.m. Underskrift Kronor enligt bokföringslagen och Bokföringsnämndens regler för förenklat årsbokslut teckning Hämtas från Behållning Summa kassa och bank Bokslutsunderlag Varor, material och tjänster Övriga externa kostnader Anställd personal (ingen beloppsgräns) Post Hämtas från Årets bokförda inköp m.m. Obetalda fakturor vid årets slut Bokslutsunderlag B15: Leveransskulder Obetalda fakturor vid årets början* Föreg. års B15: Leverantörsskulder Betalda förskott vid årets slut Bokslutsunderlag B8: Betalda förskott vid årets början Föreg. års B8: Obetalda sociala avgifter vid Bokslutsunderlag B14/B14A: årets slut Skatteskulder Obetalda sociala avgifter vid årets början Varor, material och tjänster Övriga externa kostnader Föreg. års B14/B14A: Skatteskulder Anställd personal Varulager vid årets slut Bokslutsunderlag B6: Varulager Varulager vid årets början Föreg. års B6: Varulager Skuld, skadestånd m.m. Bokslutsunderlag B16: vid årets slut Övriga skulder Skuld, skadestånd m.m. Föreg. års B16: vid årets början Övriga skulder Summa kostnader förenklat förenklat förenklat årsbokslut årsbokslut årsbokslut förenklat årsbokslut B9 B8 Bokslutsunderlag Förenklat årsbokslut Enskilda näringsidkare Eget kapital Motpart Summa övriga fordringar B10 Eget kapital Obeskattade reserver Obeskattade reserver ingår i eget kapital. B11 Upplysningar lämnar du i rutorna U1U4. Avsättningar Varor/material och tjänster 1 Övriga externa kostnader 1 Personalkostnader Maskiner och inventarier 1 Ränteinkomster2 Ränteutgifter3 Fordringar beslutade men ej betalda stöd m.m. 4 Momsfordran (från B14/B14A) Person/organisationsnummer Bokföringsnämndens regler för förenklat årsbokslut (BFNAR 2006:1) och broschyr hittar du på Kronor B10 R4 R8 R1/R2 1. Utbetalt eller fakturerat förskott exkl. moms. Det är ett förskott om leveransen eller arbetet inte påbörjats och beloppet uppgår till minst kr. 2. Ränteinkomster, sammanlagt överstigande kr, som är hänförliga till räkenskapsåret men som erhålls först nästa år. 3. Ränteutgifter, sammanlagt överstigande kr, som betalts under räkenskapsåret men som är hänförliga till nästa år. 4. Offentliga stöd, skadeståndsersättningar, försäkringsersättningar som beslutas under räkenskapsåret men ännu inte utbetalats och fordringar p.g.a. försäljning av andelar i kooperativa föreningar där innehavet betingas av näringsverksamheten (fordring enligt 13 kap. 7 Inkomstskattelagen). B12 Du får inte göra avsättningar i det förenklade årsbokslutet Skulder B13 Låneskulder B14 Skatteskulder B15 Leverantörsskulder B16 Övriga skulder Summa skulder och eget kapital Avskrivningar Av och nedskrivningar av R9 byggnader och markanläggningar Av och nedskrivningar av maskiner och R10 inventarier och immateriella tillgångar Årets resultat R11 Bokfört resultat B15 Bokslutsunderlag Leverantörsskulder U1 Periodiseringsfonder U2 Expansionsfond (ingen beloppsgräns på kr) U3 Ersättningsfond Insatsemission, skogskonto, upphovsmannakonto, avbetalningsplan på U4 skog och dylikt. Faktura nr Spara detta årsbokslut i 7 år tillsammans Varor, material med bokföringen Övriga och Leverantör en. Årsbokslutet ska inte skickas och in tjänster till Skatteverket. externa Summa leverantörsskulder B4 Bokslutsunderlag Maskiner och inventarier Belopp Post Föregående års B4 Bokfört värde vid årets början Årets bokförda inköp B15 Bokslutsunderlag: Leverantörsskulder Obetalda fakturor vid årets slut 1 Föreg. års B15: Leverantörsskulder Obetalda fakturor vid årets ingång 1 Årets bokförda försäljning Avskrivningsunderlag 2, 3 Huvudregeln högst 30 % av avskrivningsunderlaget Avskrivning 3, 4 Bokfört/skattemässigt värde 4 B6 Bokslutsunderlag Varulager (beloppsgräns på kr) Varuslag Antal Anskaffningspris per enhet (kr) 1. Ett inköp ska tas med även om fakturan inte har mottagits vid årets slut, om leverans har skett vid årets slut. 2. Om avskrivningsunderlaget understiger kr får avskrivning ske med hela avskrivningsunderlaget. 3. Om avskrivningsunderlaget är negativt tas negativt belopp upp som intäkt i Bokslutsunderlag R1/R2. 4. Vid alternativregeln beräknas bokfört/skattemässigt värde. Årets avskrivning är mellanskillnaden mellan detta värde och avskrivningsunderlaget. Maskiner och inventarier Ingående moms Summa anskaffningsvärde Avgår 3 % schablonavdrag Summa lagervärde Skuld totalt Betald datum Fordran totalt B8 förenklat årsbokslut B4 Totalt anskaffningspris förenklat årsbokslut R10 och förenklat årsbokslut B6 * För dig som redovisar moms varje månad eller varje kalenderkvartal Om du fört in föregående års utgående leverantörsskulder som ingående balans i den löpande bokföringen, ska du inte fylla i något belopp på raden Obetalda fakturor vid årets början. Betalningen av fakturorna har då bokförts mot leverantörsskuldskontot i stället för ågon justering ska därför inte göras av årets kostnader i bo der R5 R6 R7 B1/B4 1 B14 eller B14A förenklat årsbokslut B15 Uppgifter för det förenklade årsbokslutet Du ska avsluta den löpande bokföringen (i kolumndagboken på sidan 3). I samband med detta ska du notera nödvändiga bokslutshändelser. Bokslutshändelserna får du bokföra genom att förteckna dem på. När du upprättar en ska du, utöver den löpande bokföringen, beakta följande: 1. Inventarier: vid årets början kr (inga inköp under året). 2. Varulager: vid årets början kr och vid årets slut kr. 3. Betalda förskott för övriga externa kostnader: vid årets början 0 kr och vid årets slut kr (lokalhyra). 4. Leverantörsskulder: vid årets början 0 kr och vid årets slut kr (inkl. moms kr) för övriga externa kostnader. 5. Kundfordringar: inga kundfordringar vid årets början eller vid årets slut. 1 B4 Maskiner och inventarier Vid föregående års bokslut hade inventarier med ett bokfört värde på kr. Hon har inte sålt eller köpt några inventarier under detta år (inköp av inventarier med ett anskaffningsvärde exkl. moms som understiger ett halvt prisbasbelopp har hon bokfört som Övriga kostnader och beloppet dras därför av omedelbart). gör avskrivning med största möjliga belopp, 30 procent av kr. Avskrivningen kr för hon in i 4

5 ruta R10 i årsbokslutet. Föregående års värde kr minus årets avskrivning för hon in i ruta B4. För specifikation och beräkningar använder hon B4 (se sidan 6). Notera att detta får verifikation 82, d.v.s. nummer serien fortsätter från kolumndagboken där sista verifikationen var B6 Varulager har värderat sitt varulager till kr efter ett schablonavdrag på 216 kr. Eftersom det överstiger kr ska det tas upp i bokslutet. Detta gör hon i ruta B6 på årsbokslutet. Varulagret specificerar hon på B6. Hon ska också föra beloppet till (se sidan 7). 3 B8 betalade lokalhyran för nästa år i förskott med kr (verifikation 78). Förskottet överstiger kr. Utgiften får därför inte dras av som kostnad detta år, utan först det år som lokalhyran avser. Hon specificerar förskottet kr på B8. Beloppet förs till ruta B8 på årsbokslutet. Hon ska också föra beloppet till R5/R6/ R7 (se sidan 7). Utgående post från föregående år Föregående år betalade inget i förskott, se bokslutsundelag. Om hade betalt förskott även föregående skulle hon ha tagit hänsyn till detta. Hade t.ex. haft en Övrig fordran föregående år p.g.a. av ett förskott på kr skulle resultatet endast ha ökats med kr ( ). 4 B9 Kassa och bank Kassa och bank specificeras på B9. Beloppen hämtar hämtar från kolumndagboken. Summan av bank och kassa kr för hon in i ruta B9 i det förenklade årsbokslutet. 5 B15 Leverantörsskulder Den 22 december köpte diverse förbrukningsinventarier för kr (inkl. moms) på kredit. Hon fick fakturan den 29 december. Den var inte betald den 31 december. Leverantörsskulden specificerar på B15 och för beloppet till ruta B15 på årsbokslutet. Hon ska också föra beloppet till R5/R6/ R7 (se sidan 7). Ingående moms ska också flyttas till B14A. 6 B14A Skatteskulder redovisar sin moms årsvis i momsdeklarationen och då ska B14A användas vid beräkning av skatteskulder. Beloppen hämtas från dagboken samt från boklsutsunderlag B15. Årets löpande utgifter börjar att föra över årets utgifter för varor (schampo, färgmedel m.m.) kr från kolumndagboken till et. Därefter för hon över Övriga externa kostnader kr. Varor, material och tjänster I förra årets årsbokslut togs varulagret upp till kr. Detta förs in i et som en pluspost. Vidare för hon in årets varulager kr som en minuspost. Hon summerar kostnaderna för varor till kr och för in beloppet i ruta R5 i det förenklade årsbokslutet. Övriga externa kostnader Den utgående leverantörsskulden på kr ökar kostnaden. Någon leverantörsskuld fanns inte i förra årets bokslut. Förskottet vid årets slut kr ska minska kostnaderna. Någon fordran fanns inte i förra årets bokslut. Övriga externa kostnader summeras till kr. beloppet förs in i ruta R6 i det förenklade årsbokslutet. Årets intäkter Eftersom inte har några kundfordringar kan intäkterna hämtas direkt från kolumndagboken. Försäljningsintäkten kr för hon till ruta R1 och Ränteintäkten 150 kr till ruta R4. B10 Eget kapital Slutligen beräknas eget kapital, ruta B10. Eget kapital är skillnaden mellan å ena sidan tillgångarna (B1 B9), å andra sidan skulderna (B13 B16). R11 Årets resultat Årets resultat beräknas genom att summera intäkterna (R1 R4) och minska detta belopp med årets kostnader (R5 R10). Resultatet kr förs in i ruta R11. U1 U4 Periodiseringsfonder m.m. Om har gjort avsättning för periodiseringsfond eller expansionsfond ska uppgift lämnas i det förenklade årsbokslutet. Hon har inte för avsikt att utnyttja dessa skattemässiga justeringar. Det innebär att det förenklade årsbokslutet är klart. Om hade haft för avsikt att göra avsättning till t.ex. periodiseringsfond hade hon inte kunnat lämna uppgift om detta (och färdigställa årsbokslutet) förrän NEdeklarationen var klar. 7 Årets kostnader På beräknar årets kostnader som ska redovisas i det förenklade årsbokslutet. 5

6 B9 Bokslutsunderlag. Kassa och bank B9 Bokslutsunderlag Kassa och bank 4 B14A Bokslutsunderlag, Skatteskulder 6 (ingen beloppsgräns) B14A Bokslutsunderlag Skatteskulder vid årsmoms (ingen beloppsgräns) 1. Anställd personal Skatteskuld Hämtas från Personalkostnad Skuld 1 B6 Bokslutsunderlag. Varulager B6 Bokslutsunderlag Varulager (beloppsgräns på kr) Bank Kassa 2 Summa kassa och bank Sociala avgifter Arbetsgivardeklarationen Avdragen skatt 1. Summa skuld sociala avgifter och avdragen skatt förs till avsnitt 3 Summering av skatteskulder. 2. Moms i momsdeklarationen vid årsmoms XXXXXXXX Varuslag Atium volorum nem Dunt dolescipsam is Nam quam, con reh Antal mi mi mi Anskaffningspris per enhet (kr) um um um an Post Hämtas från/förs till Moms Utgående moms Utgående moms kundfordringar vid årets slut Bokslutsunderlag B7: Kundfordringar Utgående moms kundfordringar vid årets början Föreg. års B7: Kundfordringar Summa utgående moms Ingående moms Ingående moms leverantörsskulder vid årets slut Bokslutsunderlag B15: Leverantörsskulder Ingående moms leverantörsskulder vid årets början Föreg. års B15: Leverantörsskulder Summa ingående moms Summa momsskuld 2 Summa momsfordran förs till B Summa anskaffningsvärde Avgår 3 % schablonavdrag Summa lagervärde * Skatteverket b För och fö Ens 2. Momsskulden förs till avsnitt 3 Summering av skatteskulder 3. Summering skatteskulder 1. Anställd personal 2. Moms i momsdeklarationen Summa, förs till förenklat årsbokslut B14 B4 Bokslutsunderlag Maskiner och inventarier Post Hämtas från Belopp Bokfört värde vid årets början Årets bokförda inköp Obetalda fakturor vid årets slut 1 Obetalda fakturor vid årets ingång 1 Årets bokförda försäljning Avskrivningsunderlag 2, 3 Avskrivning 3, 4 Bokfört/skattemässigt värde 4 1 Föregående års B4 B15 Bokslutsunderlag: Leverantörsskulder Föreg. års B15: Leverantörsskulder Huvudregeln högst 30 % av avskrivningsunderlaget förenklat årsbokslut B4 förenklat årsbokslut R10 Räkenskapsår Fr.o.m. T.o.m. Verksamhetens art Fyll i det förenklade årsbokslutet på Balansräkning Anläggningstillgångar B1 B2 B3 B4 Immateriella anläggningstillgångar Byggnader och markanläggningar Mark och andra tillgångar som inte får skrivas av Maskiner och inventarier B5 Övriga anläggningstillgångar Omsättningstillgångar B6 B7 B8 B9 Varulager Kundfordringar Kassa och bank Summa tillgångar Resultaträkning Intäkter R1 Frisör hyra Försäljning och utfört arbete samt övriga momspliktiga intäkter R2 Momsfria intäkter R3 Bil och bostadsförmån m.m. R4 Ränteintäkter m.m. Kostnader R5 Varor, material och tjänster R6 Övriga externa kostnader Kronor Eget kapi B10 Eget k Obeskatt B11 Obesk Upply Avsättnin B12 Du får Skulder B13 Lånes B14 Skatte B15 Lever B16 Övriga Summa sk Avskrivni Av oc R9 byggn Av oc R10 invent Årets res R11 Bokfö U1 U2 Period Expan 1. Ett inköp ska tas med även om fakturan inte har mottagits vid årets slut, om leverans har skett vid årets slut. 2. Om avskrivningsunderlaget understiger kr får avskrivning ske med hela avskrivningsunderlaget. 3. Om avskrivningsunderlaget är negativt tas negativt belopp upp som intäkt i Bokslutsunderlag R1/R2. 4. Vid alternativregeln beräknas bokfört/skattemässigt värde. Årets avskrivning är mellanskillnaden mellan detta värde och avskrivningsunderlaget. B4 Bokslutsunderlag. Maskiner och inventarier SKV sv R7 Anställd personal R8 Räntekostnader m.m. Underskrift enligt bokföringslagen och Bokföringsnämndens regler för förenklat årsbokslut teckning U3 U4 Ersätt Insats mann skog o Spara dett Års 6

7 B8 Bokslutsunderlag. Hämtas från Behållning B8 Bokslutsunderlag Fordringar Varor/material Övriga externa Personalkostnader 1 Ränteinkomster2 Ränteutgifter 3 beslutade men ej Fordran totalt Maskiner Momsfordran Motpart och tjänster 1 kostnader 1 och inventarier betalda stöd m.m. 4 (från B14/B14A) Förskott lokal hyra förenklat årsbokslut B9 Totalt skaffningspris mi um mi okslutsunderlag renklat årsbokslut årsbokslut kilda näringsidkare B6 Summa övriga fordringar B15 Bokslutsunderlag Leverantörsskulder 1. Utbetalt eller fakturerat förskott exkl. moms. Det är ett förskott om leveransen eller arbetet inte påbörjats och beloppet uppgår till minst kr. 2. Ränteinkomster, sammanlagt överstigande kr, som är hänförliga Upprättad till räkenskapsåret den men som erhålls först nästa år. 3. Ränteutgifter, sammanlagt överstigande kr, som betalts under räkenskapsåret men som är hänförliga till nästa år. (ingen beloppsgräns på kr) Offentliga stöd, skadeståndsersättningar, försäkringsersättningar som beslutas under räkenskapsåret men ännu inte utbetalats och fordringar p.g.a. försäljning av andelar i kooperativa föreningar där innehavet betingas av näringsverksamheten (fordringar enligt 13 kap. 7 Inkomstskattelagen). Faktura nr Leverantör 321/10 Saxar AB Varor, material och tjänster 5 Övriga externa Maskiner och inventarier 86 Ingående moms B10 Skuld totalt R4 Betald datum R8 R1/R2 B15 Bokslutsunderlag. Leverantörsskulder B8 tal apital ade reserver attade reserver ingår i eget kapital. sningar lämnar du i rutorna U1U4. gar Person/organisationsnummer Bokföringsnämndens regler för förenklat årsbokslut (BFNAR 2006:1) och broschyr hittar du på Kronor Summa leverantörsskulder 4000 B1/B B14 eller B14A Bokslutsunderlag Varor, material och tjänster Övriga externa kostnader Anställd personal förenklat årsbokslut B Bokslutsunderlag. Varor, material och tjänster, Övriga externa kostnader, Anställd personal inte göra avsättningar i det förenklade årsbokslutet kulder skulder antörsskulder skulder ulder och eget kapital ngar h nedskrivningar av ader och markanläggningar h nedskrivningar av maskiner och arier och immateriella tillgångar ultat rt resultat iseringsfonder sionsfond ningsfond emission, skogskonto, upphovsakonto, avbetalningsplan på ch dylikt (ingen beloppsgräns) Post Årets bokförda inköp m.m. Obetalda fakturor vid årets slut Obetalda fakturor vid årets början* Betalda förskott vid årets slut Betalda förskott vid årets början Obetalda sociala avgifter vid årets slut Obetalda sociala avgifter vid årets början Hämtas från Bokslutsunderlag B15: Leveransskulder Föreg. års B15: Leverantörsskulder Bokslutsunderlag B8: Föreg. års B8: Bokslutsunderlag B14/B14A: Skatteskulder Varor, material och tjänster Varulager vid årets början Föreg. års B6: Varulager Summa kostnader Övriga externa kostnader Föreg. års B14/B14A: Skatteskulder Anställd personal Varulager vid årets slut Bokslutsunderlag B6: Varulager Skuld, skadestånd m.m. vid årets slut Skuld, skadestånd m.m. vid årets början Bokslutsunderlag B16: Övriga skulder Föreg. års B16: Övriga skulder a årsbokslut i 7 år tillsammans med bokföringen och en. bokslutet ska inte skickas in till Skatteverket. * För dig som redovisar moms varje månad eller varje kalenderkvartal Om du fört in föregående års utgående leverantörsskulder som ingående balans i den löpande bokföringen, ska du inte fylla i något belopp på raden Obetalda fakturor vid årets början. Betalningen av fakturorna har då bokförts mot leverantörsskuldskontot i stället för ågon justering ska därför inte göras av årets kostnader i b der förenklat årsbokslut R5 förenklat årsbokslut R6 förenklat årsbokslut R7 Förenklat årsbokslut, sidan 1. (SKV 2150) 7

8 Inkomstdeklarationen med bilagor (Se ifyllnadsexempel på sidan 10 och 11) 2 Samråd enligt SFS1982:668 har skett med Näringslivets Regelnämnd. Det gröna fältet gäller enbart näringsverksamhet 10 Näringsverksamhet 10.1 Överskott av aktiv näringsverksamhet 10.2 Underskott av aktiv näringsverksamhet 10.3 Överskott av passiv näringsverksamhet 10.4 Underskott av passiv näringsverksamhet 10.5Inkomster för vilka uppdragsgivare ska betala socialavgifter 10.7 Underlag för avkastningsskatt på pensionskostnader 11 Räntefördelning 11.1 Positiv räntefördelning Belopp från NE Belopp från N3A Belopp från NE Belopp från N3A Belopp från NE Belopp från N3A Belopp från NE Belopp från N3A Bruttoinkomst Kostnader Eget Anställdas Belopp från NE (ruta R30) eller N3A (p.15) Negativ räntefördelning Belopp från NE (ruta R31) eller N3A (p.16). 12 Underlag för expansionsfondsskatt 12.1 Ökning av expansionsfond Belopp från NE (ruta R36) eller N3A (p.21) Minskning av expansionsfond Belopp från NE (ruta R37) eller N3A (p.22). Person/organisationsnummer 13 Nedsättning av egenavgifter 13.1Regionalt nedsättningsbelopp, endast näringsverksamhet i stödområde 14 Allmänna avdrag (näringsverksamhet) 14.1 Underskott av aktiv näringsverksamhet som du får kvitta mot förvärvsinkomst Underskott som du redovisar här ska inte redovisas vid punkt Underlag för fastighetsavgift Hyreshus: 0,3 % bostäder 0,15 % 16 Underlag för fastighetsskatt Hyreshus: tomtmark, bostäder under uppförande 0,4 % Hyreshus: lokaler 1,0 % 10.6 Underlag för särskild löneskatt på pensionskostnader Industri och elproduktionsenhet, värmekraftverk 0,5 % Elproduktionsenhet: vattenkraftverk 2,8 % Elproduktionsenhet: vindkraftverk 0,2 % Kryssa här om din näringsverksamhet har upphört under 2016 * Skatteverket Blanketten ska lämnas av fysisk person och dödsbo som bedriver enskild näringsverksamhet. Information om hur du fyller i blanketten finns i broschyrerna Bokföring, bokslut och deklaration del 1 och 2, SKV 282 och 283. Ange belopp i hela kronor. Inkomst av näringsverksamhet Enskilda näringsidkare Räkenskapsår Datum när blanketten fylls i Fr.o.m. T.o.m. Personnummer Verksamhetens art Personnummer redovisningsansvarig 1 Jag har inte tillämpat reglerna om Självständig näringsverksamhet bedrivs i utlandet Ja förenklat årsbokslut 1 Den som redovisar samtliga tillgångar och skulder samt intäkter och kostnader i NEblanketten vid gemensam verksamhet samt vid förenklat uppgiftslämnande för enkelt bolag. Om det är du som är redovisningsansvarig ska du fylla i ditt eget personnummer. Balansräkning/räkenskapsschema Anläggningstillgångar B1 Immateriella anläggningstillgångar B2 Byggnader och markanläggningar B3 Mark och andra tillgångar som inte får skrivas av B4 Maskiner och inventarier B5 Övriga anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Skulder B6 Varulager B13 Låneskulder B7 Kundfordringar B8 Eget kapital B10 Eget kapital (tillgångar skulder) Obeskattade reserver 2 B11 Obeskattade reserver Avsättningar 2 B12 B14 Avsättningar Skatteskulder NE B15 Leverantörsskulder SKV sv Övriga upplysningar Kryssa här om du begär omfördelning av rot/rutavdrag. Under "Övrigt" lämnar du uppgift om belopp, hur (till eller från) och med vem (personnummer) omfördelningen ska göras. Kryssa här om någon kontrolluppgift är felaktig/saknas. Under "Övrigt" lämnar du uppgift om utbetalarens namn, adress, ersättningens storlek och avdragen skatt. Kryssa här om du begär avräkning av utländsk skatt. Om du redan har Kryssa här om du har haft inkomst från utlandet. fått avräkning ska du inte kryssa, se din preliminära skatteuträkning. Under "Övrigt" lämnar du uppgift om typ av inkomst (t.ex. lön eller utdelning), från vilket land, inkomstens storlek och betald utländsk skatt i SEK. Här kan du lämna övriga uppgifter som inte finns på blanketten, och som Skatteverket behöver för att fastställa din slutliga skatt, t.ex. om du begär ackumulerad inkomst. Du behöver inte skriva att du bifogar bilagor eller att du lämnar bilagor elektroniskt. Övrigt 18 Underskrift teckning Telefonnummer INK1225P4 SKV sv B9 Kassa och bank Resultaträkning/räkenskapsschema Intäkter R1 R2 R3 Försäljning och utfört arbete samt övriga momspliktiga intäkter Momsfria intäkter Bil och bostadsförmån m.m. R4 Ränteintäkter m.m. Kostnader R5 Varor, material och tjänster R6 Övriga externa kostnader R7 Anställd personal R8 Räntekostnader m.m. B16 R9 R10 Lämna gärna bilagan via etjänsten Inkomstdeklaration 1, Övriga skulder 2 Ska inte fyllas i av den som upprättar förenklat årsbokslut. Avskrivningar Avskrivningar och nedskrivningar byggnader och markanläggningar Avskrivningar och nedskrivningar maskiner och inventarier och immateriella tillgångar Årets resultat Bokfört resultat (förs över till sidan 2 R12) (/) R11 Upplysningar om årsbokslutet Uppdragstagare (t.ex. redovisningskonsult) har biträtt vid upprättandet av årsbokslutet Ja Nej NEM108NNNNPN Personnummer Skattemässiga justeringar av bokfört resultat SKV sv R12 R13 R14 Bokförda intäkter som inte ska tas upp R15 R16 Bokfört resultat (förs över från R11 sidan 1) (/) Bokförda kostnader som inte ska dras av Intäkter som inte bokförts men som ska tas upp Kostnader som inte bokförts men som ska dras av R17 Sammanlagt resultat av verksamheten R18 R20 Min andel som medhjälpande make () och andel till medhjälpande make () Övriga skattemässiga justeringar, kostnader min andel (t.ex. utgifter för resor till och från arbetet) R22 R23 R24 Gemensam verksamhet överskott redovisad av annan 3a eller min andel av underskott 3b Gemensam verksamhet underskott redovisad av annan 3a eller min andel av överskott 3b R19 R21 Min andel av resultatet från verksamheten/erna Övriga skattemässiga justeringar, intäkter min andel Outnyttjat underskott från föregående beskattningsår (R48 i föregående års blankett) R25 Skogsavdrag/substansminskningsavdrag R26 R27 R28 R29 enligt blankett N8 Återföring av värdeminskningsavdrag m.m. vid avyttring av näringsfastighet och s.k. avskattning (skogs och substansminskningsavdrag redovisas även på N8) Uttag från skogs, skogsskade eller upphovsmannakonto Inbetalning till skogs, skogsskade eller upphovsmannakonto Överskott ()/Underskott () före räntefördelning 3a Anges av den som vid representantredovisning redovisar hela resultatet i R12. Övriga uppgifter 1. Har du dragit av kostnader för personbil eller lätt lastbil som är leasad (hyrd) i näringsverksamheten eller som är bokförd som tillgång? 2. Har du dragit av bilkostnader för egen bil enligt schablon (18,50 kr/mil), ange beloppet 3. Ränteutgifter enligt kontrolluppgifter för beskattningsåret som dragits av i näringsverksamhet, ange belopp 4. Vid restvärdesavskrivning: återförda belopp för av och nedskrivning, försäljning och utrangering 5. Årets begärda och tidigare års medgivna värdeminskningsavdrag som finns vid beskattningsårets utgång avseende byggnader 6. Årets begärda och tidigare års medgivna värdeminskningsavdrag som finns vid beskattningsårets utgång avseende markanläggningar 4 Uppgift behöver bara lämnas av den som har redovisat räntefördelning i ruta R30 eller R31, eller som under beskattningsåret har ökat sitt positiva fördelningsbelopp som sparas till nästa beskattningsår. 5 Uppgift behöver bara lämnas av den som vid beskattningsårets utgång har kvarvarande expansionsfond. Ja R30 R31 R32 Återföring av periodiseringsfond R33 R34 R35 R36 Positiv räntefördelning, dock högst överskott vid R29 (beloppet förs även till p på INK1) Negativ räntefördelning (beloppet förs även till p på INK1) Överskott ()/Underskott () före avsättning till periodiseringsfond Avsättning till periodiseringsfond, dock högst 30 % av överskott vid R33 Överskott ()/Underskott () före ökning av expansionsfond Ökning av expansionsfond, dock högst överskott vid R35 (beloppet förs även till p på INK1) Minskning av expansionsfond (beloppet förs även till p på INK1) R37 Egna pensionspremier eller inbetalning på pensionssparkonto i näringsverksamheten (beloppet förs även till p på INK1) R38 R39 Särskild löneskatt på pensionssparavdrag i R38 R40 R41 R42 R43 Medgivna avdrag för egenavgifter eller särskild löneskatt föregående beskattningsår Påförda egenavgifter eller särskild löneskatt föregående beskattningsår Överskott ()/Underskott () före årets avdrag för egenavgifter eller särskild löneskatt Årets beräknade avdrag för egenavgifter eller särskild löneskatt Sjukpenning hänförlig till denna näringsverksamhet R44 Allmänt avdrag. Vid konstnärlig eller nystartad näringsverksamhet utnyttjat underskott (beloppet förs även till p på INK1). R45 Underskott som utnyttjas i kapital. Vinst vid avyttring av näringsfastighet/näringsbostadsrätt och underskott i andelshus R46 R47 R48 Överskott (). Överförs till INK1 sidan 2, p eller 10.3 Underskott (). Överförs till INK1 sidan 2, p eller Nästa år förs beloppet till R24. 3b Min andel av resultatet kan hämtas från blankett NEA eller vid representantredovisning föras in direkt i NEblanketten 7. Ersättningsfonder vid beskattningsårets utgång 8. Kapitalunderlag för räntefördelning (positivt) 4 9. Kapitalunderlag för räntefördelning (negativt) Positivt fördelningsbelopp som sparas till nästa beskattningsår Kapitalunderlag expansionsfond (positivt) 5 NEM208NNNNPN * Skatteverket Blanketten ska inte lämnas till Skatteverket men bör sparas eftersom Skatteverket kan begära in en redogörelse hur kapitalunderlagen har beräknats. Siffror i ring se bifogade upplysningar på sidan 4. A. Räntefördelning kapitalunderlag SKV sv Beräkning Räntefördelning och expansionsfond Beskattningsår Vid denna beräkning ska du använda värdet på dina tillgångar och skulder vid det föregående beskattningsårets utgång. Uppgifterna hittar du i föregående års NEblankett. 2. Outnyttjat underskott vid föregående beskattningsårs utgång 3. Övergångspost, beräknades vid 1995 års taxering och är ev. korrigerad vid 1999/2000 års taxering 4. Särskild post 5. Kvarstående sparat fördelningsbelopp från föregående år 6. Icke varaktiga kapitaltillskott under det föregående beskattningsåret (tillskott av pengar eller tillgångar under 2014) 7. Summa periodiseringsfonder vid föregående beskattningsårs utgång % av expansionsfonden vid föregående beskattningsårs utgång Delsumma före justeringar av eget kapital Justering av bokfört och skattemässigt värde för fastigheter 9a. Bokfört värde av fastigheter 9b. Skattemässigt värde av fastigheter, enligt avsnitt C Summa Justering av medel på skogskonto och upphovsmannakonto 10a. Bokfört värde av skogskonto och upphovsmannakonto 10b. Hälften av medel på skogskonto och upphovsmannakonto Summa 11a. Negativ justering: t.ex. för privata tillgångar och aktier m.m. eller för ej bokförda skulder, t.ex. ersättningsfond 11b. Positiv justering: t.ex. om en tillgångs skattemässiga värde överstiger bokfört värde eller om periodiseringsfonderna är bokförda och har minskat eget kapital 12a. Överskott (positivt) 6 Kapitalunderlag 12b. Underskott (negativt) 3 Övriga justeringar än ovan där bokfört värde avviker från skattemässigt värde 7 Beräkning av fördelningsbelopp 13a. Belopp i 12a. x 6,90 % (positivt fördelningbelopp) 13b. Belopp i 12b. x 1,90 % (negativt fördelningbelopp) 14. Sparat fördelningsbelopp (samma belopp som i p. A5) 15a. Positivt fördelningsbelopp 15b. Negativt fördelningsbelopp. Förs till R31 på NEblanketten och Inkomstdeklaration 1 p Utnyttjat positivt fördelningsbelopp. Förs till R30 på NEblanketten och Inkomstdeklaration 1 p Sparat fördelningsbelopp, anges på NEblanketten Övriga uppgifter p gångar minus skulder (belopp B10 beskattningsår 2014) / / / / / Hjälpblankett 8

9 NEblanketten Första sidan på NEblanketten har i allt väsentligt samma utseende som det förenklade årsbokslutet. Det är därför enkelt att hämta uppgifterna från det förenklade årsbokslutet. På sidan två på NEblanketten ska göra skattemässiga justeringar och lämna vissa övriga upplysningar. Skattemässiga justeringar börjar med att föra över årets resultat kr från sidan 1 till ruta R12. Räntefördelning Det egna kapitalet vid årets ingång (förra årets förenklade årsbokslut) var kr. Sparat fördelningsbelopp från föregående år är kr. Hon kan därför göra positiv räntefördelning med kr, se sidan 11. Eftersom resultatet inte var så bra detta år väljer hon att spara fördelningsbeloppet (se vidare nedan Övriga uppgifter). Bilresor har rätt till avdrag för bilresor till och från arbetet. Hon drar av den del av kostnaden som överstiger kr i ruta R22. Pensionsförsäkringspremier har betalt en pensionsförsäkringspremie på kr. Denna drar hon av i ruta R38. På detta avdrag ska hon betala särskild löneskatt på pensionskostnader med 24,26 %. Därför får hon dra av kr i ruta R39. Observera att pensionskostnaden kr ska redovisas på inkomstdeklarationens baksida vid punkt 10.6 (Eget). Egenavgifter I förra årets deklaration gjorde avdrag för egenavgifter i ruta R43 med kr. Hon påfördes bara avgifter med kr. Föregående års medgivna avdrag kr tas upp i ruta R40 och påförda egenavgifter dras av i ruta R41. I ruta R42 summeras resultatet till kr. På detta belopp dras ett schablonavdrag för egenavgifter med 25 %. I ruta R43 drar av kr. Sjukpenning har varit sjuk under året och har erhållit sjukpenning av annat förvärvsarbete med kr. Detta belopp redovisar hon i ruta R44. Summa överskott Avslutningsvis summerar resultatet i ruta R47, d.v.s. det beräknade överskott blir kr. Detta belopp ska hon redovisa på inkomstdeklarationens baksida vid punkt Övriga uppgifter har fyllt i hjälpblankett SKV 2196 för beräkning av räntefördelning. Under övriga uppgifter anger hon kapitalunderlaget kr i punkt 8 och sparat fördelningsbelopp kr i punkt 10. 9

10 Inkomst av näringsverksamhet (NE), sidan 2. (SKV2161) Personnummer Skattemässiga justeringar av bokfört resultat Bokfört resultat R12 (förs över från R11 sidan 1) (/) R13 Bokförda kostnader som inte ska dras av R14 Bokförda intäkter som inte ska tas upp R15 R16 Intäkter som inte bokförts men som ska tas upp Kostnader som inte bokförts men som ska dras av R17 Sammanlagt resultat av verksamheten R18 Gemensam verksamhet överskott redovisad av annan 3a eller min andel av underskott 3b Gemensam verksamhet underskott redovisad R19 av annan 3a eller min andel av överskott 3b Positiv räntefördelning, dock högst överskott vid R30 R29 (beloppet förs även till p på INK1) Negativ räntefördelning (beloppet förs även R31 till p på INK1) R32 Återföring av periodiseringsfond R33 R34 R35 Överskott ()/Underskott () före avsättning till periodiseringsfond Avsättning till periodiseringsfond, dock högst 30 % av överskott vid R33 Överskott ()/Underskott () före ökning av expansionsfond Ökning av expansionsfond, dock högst överskott R36 vid R35 (beloppet förs även till p på INK1) Minskning av expansionsfond (beloppet förs även R37 till p på INK1) Inkomst av näringsverksamhet (NE), sidan 1. (SKV2161) * Skatteverket Blanketten ska lämnas av fysisk person och dödsbo som bedriver enskild näringsverksamhet. Information om hur du fyller i blanketten finns i broschyrerna Bokföring, bokslut och deklaration del 1 och 2, SKV 282 och 283. Ange belopp i hela kronor. Verksamhetens art Frisör SKV sv Min andel som medhjälpande make () och andel till medhjälpande make () R20 R21 Min andel av resultatet från verksamheten/erna Övriga skattemässiga justeringar, kostnader min andel (t.ex. utgifter för resor till och från R22 arbetet) Övriga skattemässiga justeringar, intäkter min R23 andel Outnyttjat underskott från föregående beskatt R24 ningsår (R48 i föregående års blankett) R25 Skogsavdrag/substansminskningsavdrag enligt blankett N8 Återföring av värdeminskningsavdrag m.m. vid avyttring av näringsfastighet och s.k. avskattning (skogs och substansminsknings R26 avdrag redovisas även på N8) Uttag från skogs, skogsskade eller upphovs R27 mannakonto Inkomst av näringsverksamhet NE Inbetalning till skogs, skogsskade eller Enskilda näringsidkare R28 upphovsmannakonto Fr.o.m. Överskott ()/Underskott T.o.m. () före ränteför R29 delning Räkenskapsår 3a Anges av den som vid representantredovisning redovisar hela resultatet i R12. Övriga uppgifter 1. Har du dragit av kostnader för personbil eller lätt lastbil som är leasad Personnummer (hyrd) i näringsverksamheten eller som är bokförd som tillgång? 2. Har du dragit av bilkostnader för egen bil enligt schablon (18,50 kr/mil), ange beloppet Självständig näringsverksamhet bedrivs i utlandet Ja 3. Ränteutgifter enligt kontrolluppgifter för beskattningsåret som dragits av i näringsverksamhet, ange belopp 4. Vid restvärdesavskrivning: Personnummer återförda redovisningsansvarig belopp för av och nedskrivning, försäljning och utrangering Jag har inte tillämpat reglerna om förenklat årsbokslut 5. Årets begärda och tidigare års medgivna värde 1 Den som redovisar samtliga tillgångar och skulder samt intäkter och kostnader i NEblanketten vid gemensam verksamhet samt vid minskningsavdrag som finns vid beskattningsårets utgång avseende förenklat uppgiftslämnande för enkelt bolag. Om det är du som är redovisningsansvarig ska du fylla i ditt eget personnummer. byggnader Balansräkning/räkenskapsschema Anläggningstillgångar B1 Immateriella anläggningstillgångar B2 Byggnader och markanläggningar Mark och andra tillgångar som inte får B3 skrivas av B4 B5 Maskiner och inventarier Övriga anläggningstillgångar Datum när blanketten fylls i Årets begärda och tidigare års medgivna värdeminskningsavdrag som finns vid beskattningsårets utgång avseende markanläggningar 4 Uppgift behöver bara lämnas av den som redovisat räntefördelning i ruta Eget kapital (tillgångar R30 eller R31, skulder) eller som under beskattningsåret har ökat sitt positiva fördelningsbelopp som sparas till nästa beskattningsår. 5 Uppgift behöver bara lämnas av den som vid beskattningsårets utgång har kvarvarande expansionsfond. Eget kapital B10 Obeskattade reserver 2 B11 Obeskattade reserver Avsättningar 2 B12 Avsättningar Ja Egna pensionspremier eller inbetalning på pensionssparkonto i näringsverksamheten R38 (beloppet förs även till p på INK1) R39 Särskild löneskatt på pensionssparavdrag i R38 R40 R41 R42 Medgivna avdrag för egenavgifter eller särskild löneskatt föregående beskattningsår Påförda egenavgifter eller särskild löneskatt föregående beskattningsår Överskott ()/Underskott () före årets avdrag för egenavgifter eller särskild löneskatt Årets beräknade avdrag för egenavgifter eller R43 särskild löneskatt Sjukpenning hänförlig till denna näringsverk R44 samhet Allmänt avdrag. Vid konstnärlig eller nystartad näringsverksamhet utnyttjat underskott R45 (beloppet förs även till p på INK1). Underskott som utnyttjas i kapital. Vinst vid avyttring av näringsfastighet/näringsbostadsrätt R46 och underskott i andelshus Överskott (). Överförs till INK1 sidan 2, p R47 eller 10.3 Underskott (). Överförs till INK1 sidan 2, p R48 eller Nästa år förs beloppet till R24. 3b Min andel av resultatet kan hämtas från blankett NEA eller vid representantredovisning föras in direkt i NEblanketten 7. Ersättningsfonder vid beskattningsårets utgång 8. Kapitalunderlag för räntefördelning (positivt) 4 9. Kapitalunderlag för räntefördelning (negativt) Positivt fördelningsbelopp som sparas till nästa beskattningsår Kapitalunderlag expansionsfond (positivt) 5 NEM208NNNNPN SKV sv Omsättningstillgångar B6 B7 B8 B9 Varulager Kundfordringar Kassa och bank Resultaträkning/räkenskapsschema Intäkter R1 R2 R3 R4 Försäljning och utfört arbete samt övriga momspliktiga intäkter Momsfria intäkter Bil och bostadsförmån m.m. Ränteintäkter m.m. Kostnader R5 R6 R7 R8 Varor, material och tjänster Övriga externa kostnader Anställd personal Räntekostnader m.m Skulder B13 B14 B15 Låneskulder Skatteskulder Leverantörsskulder B16 Övriga skulder 2 Ska inte fyllas i av den som upprättar förenklat årsbokslut. R9 R10 Lämna gärna bilagan via etjänsten Inkomstdeklaration 1, Avskrivningar Avskrivningar och nedskrivningar byggnader och markanläggningar Avskrivningar och nedskrivningar maskiner och inventarier och immateriella tillgångar Årets resultat Bokfört resultat R11 (förs över till sidan 2 R12) (/) Upplysningar om årsbokslutet Uppdragstagare (t.ex. redovisningskonsult) har biträtt vid upprättandet av årsbokslutet Ja Nej NEM108NNNNPN

11 Beräkning (hjälpblankett) sidan 1. (SKV 2196) * Skatteverket Blanketten ska inte lämnas till Skatteverket men bör sparas eftersom Skatteverket kan begära in en redogörelse hur kapitalunderlagen har beräknats. Siffror i ring se bifogade upplysningar på sidan 4. A. Räntefördelning kapitalunderlag Vid denna beräkning ska du använda värdet på dina tillgångar och skulder vid det föregående beskattningsårets utgång. Uppgifterna hittar du i föregående års NEblankett. Beräkning Räntefördelning och expansionsfond Beskattningsår 1 1. gångar minus skulder (belopp B10 beskattningsår 2014) / Hjälpblankett Outnyttjat underskott vid föregående beskattningsårs utgång 2 3. Övergångspost, beräknades vid 1995 års taxering och är ev. korrigerad vid 1999/2000 års taxering 3 4. Särskild post 4 5. Kvarstående sparat fördelningsbelopp från föregående år 6. Icke varaktiga kapitaltillskott under det föregående beskattningsåret (tillskott av pengar eller tillgångar under 2014) 7. Summa periodiseringsfonder vid föregående beskattningsårs utgång % av expansionsfonden vid föregående beskattningsårs utgång Delsumma före justeringar av eget kapital Justering av bokfört och skattemässigt värde för fastigheter 9a. Bokfört värde av fastigheter b. Skattemässigt värde av fastigheter, enligt avsnitt C Inkomstdeklaration 1, sidan 2. (SKV 2000) Summa / Justering av medel på skogskonto och upphovsmannakonto 10a. Bokfört värde av skogskonto och upphovsmannakonto 10b. Hälften av medel på skogskonto och upphovsmannakonto / Summa Övriga justeringar än ovan där bokfört värde avviker från skattemässigt Person/organisationsnummer värde / / Samråd enligt SFS1982:668 har skett med Näringslivets Regelnämnd. Det gröna fältet gäller enbart näringsverksamhet 10 Näringsverksamhet Belopp från NE 10.1 Överskott av aktiv näringsverksamhet Belopp från NE 10.2 Underskott av aktiv näringsverksamhet Belopp från NE 10.3 Överskott av passiv näringsverksamhet Belopp från NE 10.4 Underskott av passiv näringsverksamhet 10.5Inkomster för vilka Bruttoinkomst uppdragsgivare ska betala socialavgifter 10.6 Underlag för sär Eget skild löneskatt på pensionskostnader 10.7 Underlag för avkastningsskatt på pensionskostnader 11 Räntefördelning Positiv räntefördelning Belopp från NE (ruta R30) eller N3A (p.15) Negativ räntefördelning Belopp från NE (ruta R31) eller N3A (p.16). Belopp från N3A Belopp från N3A Belopp från N3A Belopp från N3A Kostnader Anställdas 12 Underlag för expansionsfondsskatt 12.1 Ökning av expansionsfond Belopp från NE (ruta R36) eller N3A (p.21). 11a. Negativ justering: t.ex. för privata tillgångar och aktier m.m. 5 eller för ej bokförda skulder, t.ex. ersättningsfond b. Positiv justering: t.ex. om en tillgångs skattemässiga värde 6 Nedsättning av överstiger egenavgifter bokfört värde eller om periodiseringsfonderna är bokförda och har minskat eget kapital 13.1Regionalt nedsättningsbelopp, endast näringsverksamhet Kapitalunderlagi stödområde 7 12a. Överskott (positivt) 12b. Underskott (negativt) 14 Allmänna avdrag (näringsverksamhet) 14.1 Underskott av aktiv Beräkning näringsverksamhet av fördelningsbelopp som du får kvitta mot förvärvsinkomst Underskott som 13a. du redovisar Belopp i 12a. här ska x 6,90 % (positivt fördelningbelopp) inte redovisas vid punkt b. Belopp i 12b. x 1,90 % (negativt fördelningbelopp) 15 Underlag för fastighetsavgift Sparat fördelningsbelopp (samma belopp som i p. A5) SKV sv Hyreshus: 0,3 % bostäder 15a. Positivt fördelningsbelopp 0,15 15b. % Negativt fördelningsbelopp. Förs till R31 på NEblanketten 8 och Inkomstdeklaration 1 p Utnyttjat positivt fördelningsbelopp. Förs till R30 på 8 NEblanketten och Inkomstdeklaration 1 p Underlag för fastighetsskatt 17. Sparat fördelningsbelopp, anges på NEblanketten 8 Hyreshus: tomtmark, bostäder under Övriga uppgifter p. 10 uppförande 0,4 % Hyreshus: lokaler 1,0 % Industri och elproduktionsenhet, värmekraftverk 0,5 % Elproduktionsenhet: vattenkraftverk 2,8 % Elproduktionsenhet: vindkraftverk 0,2 % Minskning av expansionsfond Belopp från NE (ruta R37) eller N3A (p.22). Kryssa här om din näringsverksamhet har upphört under 17 Övriga upplysningar Kryssa här om du begär omfördelning av rot/rutavdrag. Under "Övrigt" lämnar du uppgift om belopp, hur (till eller från) och med vem (personnummer) omfördelningen ska göras. Kryssa här om någon kontrolluppgift är felaktig/saknas. Under "Övrigt" lämnar du uppgift om utbetalarens namn, adress, ersättningens storlek och avdragen skatt. Kryssa här om du har haft inkomst från utlandet. Kryssa här om du begär avräkning av utländsk skatt. Om du redan har fått avräkning ska du inte kryssa, se din preliminära skatteuträkning. Under "Övrigt" lämnar du uppgift om typ av inkomst (t.ex. lön eller utdelning), från vilket land, inkomstens storlek och betald utländsk skatt i SEK. Här kan du lämna övriga uppgifter som inte finns på blanketten, och som Skatteverket behöver för att fastställa din slutliga skatt, t.ex. om du begär ackumulerad inkomst. Du behöver inte skriva att du bifogar bilagor eller att du lämnar bilagor elektroniskt. Övrigt SKV sv Underskrift teckning Telefonnummer INK1225P4 11

12 Förenklat årsbokslut på webben På Skatteverkets webbplats kan du under Inloggningsalternativ välja en anonym ingång om du vill öva på att upprätta det förenklade årsbokslutet. Först ska du ange allmänna uppgifter som namn, räkenskapsår m.m. När du är klar med detta kommer du till följande sida för Bokslutsunderlag. I vänsterkanten hittar du samtliga. Klicka på och fyll i de som du behöver. De kan innehålla många uppgifter, men vanligtvis är det endast ett fåtal som behöver fyllas i. Det är lämpligt, men inte ett krav, att du fyller i en i den ordning de visas i vänstermenyn. Alla överföringar mellan en och till det förenklade årsbokslutet sker automatiskt. Du kan när som helst under arbetets gång klicka på Mitt förenklade årsbokslut i den övre blåmarkerade menyraden. Här ser du det ifyllda årsbokslutet och en och du kan också skriva ut dem på en skrivare. Övningsexemplet För balansräkningen fyller i en B4 Maskiner och inventarier, B6 Varulager, B8, B9 Kassa och bank, B14A Skatteskulder Årsmoms samt B15 Leverantörsskulder. När det gäller resultaträkningen fyller hon i R1 Försäljning, R4 Ränteintäkter, R5 Varor och material samt R6 Övriga externa kostnader. Beloppen som ska fylla i hittar du på sidorna 4 5. På sidorna 6 7 finns det färdiga årsbokslutet och bokslutsbilagorna. 12

Bilaga till Deklarera på NE-blanketten kortfattad information med exempel (SKV 306) Så här upprättar du ett förenklat årsbokslut

Bilaga till Deklarera på NE-blanketten kortfattad information med exempel (SKV 306) Så här upprättar du ett förenklat årsbokslut Bilaga till Deklarera på NEblanketten kortfattad information med exempel (SKV 306) Så här upprättar du ett förenklat Du som är enskild näringsidkare kan upprätta ett förenklat om din omsättning normalt

Läs mer

Så här upprättar du ett förenklat årsbokslut

Så här upprättar du ett förenklat årsbokslut Bilaga till Deklarera på NEblanketten kortfattad information med exempel (SKV 306) Så här upprättar du ett förenklat årsbokslut Du som är enskild näringsidkare kan upprätta ett förenklat årsbokslut om

Läs mer

Så här upprättar du ett förenklat årsbokslut

Så här upprättar du ett förenklat årsbokslut Bilaga till Deklarera på NEblanketten kortfattad information med exempel (SKV 306) Så här upprättar du ett förenklat årsbokslut Du som är enskild näringsidkare kan upprätta ett förenklat årsbokslut om

Läs mer

Blanketten ska inte lämnas till Skatteverket

Blanketten ska inte lämnas till Skatteverket Blanketten ska inte lämnas till Skatteverket men bör sparas eftersom Skatteverket kan begära in en redogörelse hur kapitalunderlagen har beräknats. Siffror i ring se bifogade upplysningar på sidan 5. Beräkning

Läs mer

Blanketten ska inte lämnas till Skatteverket

Blanketten ska inte lämnas till Skatteverket men bör sparas eftersom Skatteverket kan begära in en redogörelse hur kapitalunderlagen har beräknats. Siffror i ring se bifogade upplysningar på sidan 5. A. Räntefördelning kapitalunderlag Vid denna beräkning

Läs mer

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Senast den 4 maj 2015 ska deklarationen finnas hos Skatteverket. Namn och adress är keramiker och hälftenägare till en keramisk verkstad som drivs i handelsbolagsform.

Läs mer

Ange belopp i hela kronor. OBS! Avser besk.

Ange belopp i hela kronor. OBS! Avser besk. Senast den 4 maj 2015 ska deklarationen finnas hos Skatteverket. Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Namn och adress I "Dags att deklarera" får du svar på de flesta av dina frågor. Person/organisationsnummer

Läs mer

SKV 306 utgåva Deklarera på NE-blanketten kortfattad information med exempel

SKV 306 utgåva Deklarera på NE-blanketten kortfattad information med exempel SKV 306 utgåva 11 2019 Deklarera på NEblanketten kortfattad information med exempel Liten verksamhet? Har du en liten verksamhet är det ofta okomplicerat att deklarera den. Det kan t.ex. vara en skogsfastighet

Läs mer

Skatteverket Inkomstdeklaration 1

Skatteverket Inkomstdeklaration 1 Skatteverket Inkomstdeklaration 1 Senast den 2 maj 216 ska deklarationen finnas hos Skatteverket. Inkomståret 215 Namn och adress Atina Karantoniou 216 Oktobergatan 11BV 1 I "Dags att deklarera" får du

Läs mer

Deklarera på NE-blanketten. kortfattad information med exempel

Deklarera på NE-blanketten. kortfattad information med exempel Deklarera på NEblanketten kortfattad information med exempel Liten verksamhet? Har du en liten verksamhet är det ofta okomplicerat att deklarera den. Det kan t.ex. vara en skogsfastighet eller så kanske

Läs mer

Skatteberäkning Beskattningsår 2015

Skatteberäkning Beskattningsår 2015 Skatteberäkning Beskattningsår 215 Namn: Skevik, Anna Kommun: Personnr: 56218182 Församling: Resultat och kompletteringsbetalning Underskott inkl. ränta 8 613 Om du vill undvika kostnadsränta bör du betala

Läs mer

Inkomst- och momsdeklaration Eva Ek 2015

Inkomst- och momsdeklaration Eva Ek 2015 Inkomst och momsdeklaration Eva Ek 2015 Eva Ek är född 1952 och fyllde alltså 62 år 2014 (året före inkomståret). Hon har inte tagit ut någon allmän pension under 2015 (inkomståret). Hade hon gjort detta

Läs mer

Deklarera på NE-blanketten

Deklarera på NE-blanketten Deklarera på NEblanketten kortfattad information med exempel Liten verksamhet? Har du en liten verksamhet är det ofta okomplicerat att deklarera den. Det kan t.ex. vara en skogsfastighet eller så kanske

Läs mer

Inkomstdeklaration 4. Handelsbolag - taxeringen. Särskild självdeklaration. 1.1 Underlag för särskild löneskatt. Underlag för avkastningsskatt

Inkomstdeklaration 4. Handelsbolag - taxeringen. Särskild självdeklaration. 1.1 Underlag för särskild löneskatt. Underlag för avkastningsskatt Skatteverket 0771567 567 Inkomstdeklaration 4 Handelsbolag taxeringen Kalenderår 2012 Namn (firma), adress Räkenskapsår Fr.o.m. T.o.m. M Samråd enligt SFS 1982:668 har skett med Näringslivets Regelnämnd.

Läs mer

Inkomstdeklaration 4 Särskilda uppgifter - Handelsbolag Utg 23

Inkomstdeklaration 4 Särskilda uppgifter - Handelsbolag Utg 23 Skatteverket 0771567 567 Särskilda uppgifter Handelsbolag Namn (firma), adress Fr.o.m. M Samråd enligt SFS 1982:668 har skett med Näringslivets Regelnämnd. Information om hur man fyller i blanketten finns

Läs mer

Deklarera senast den 2 maj gärna på Internet, sms eller telefon. Belopp i kronor 03 75 000 05. K4 avsnitt A, K10, K12 avsnitt B och K13.

Deklarera senast den 2 maj gärna på Internet, sms eller telefon. Belopp i kronor 03 75 000 05. K4 avsnitt A, K10, K12 avsnitt B och K13. Skatteverket Inkomstdeklaration 1 Inkomståret 211 212 Thomas Svensson I "Dags att deklarera" får du svar på de flesta av dina frågor. Deklarera senast den 2 maj gärna på Internet, sms eller telefon Person/Organisationsnummer

Läs mer

Inkomst- och momsdeklaration Eva Ek

Inkomst- och momsdeklaration Eva Ek Inkomst och momsdeklaration Eva Ek Eva Ek är född 1953 och fyllde alltså 62 år 2015 (året före inkomståret). Hon har inte tagit ut någon allmän pension under 2016 (inkomståret). Hade hon gjort detta (under

Läs mer

Inkomst- och momsdeklaration enskild firma

Inkomst- och momsdeklaration enskild firma Inkomst och momsdeklaration enskild firma Thomas Svensson har en enskild firma och är frilansande musiker och komponist. Thomas Svensson har sammanställt sin bokföring i en balans och resultaträkning.

Läs mer

Deklaration enskild firma Thomas Svensson

Deklaration enskild firma Thomas Svensson Deklaration enskild firma Thomas Svensson Thomas Svensson har en enskild firma och är frilansande musiker och kompositör. Thomas Svensson har sammanställt sin bokföring i en balans och resultaträkning.

Läs mer

Inkomst- och momsdeklaration Eva Ek

Inkomst- och momsdeklaration Eva Ek Inkomst och momsdeklaration Eva Ek Eva Ek är född 1953 och fyllde alltså 62 år 2016 (året före inkomståret). Hon har inte tagit ut någon allmän pension under 2017 (inkomståret). Hade hon gjort detta (under

Läs mer

Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag

Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag Lena Hansson är keramiker och hälftenägare till en keramisk verkstad som drivs i handelbolagsform. Handelsbolaget är en juridisk person som ska lämna

Läs mer

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden är koreograf och har fått beviljat ett sökt projektbidrag för en dansperformance. Hon har ingen näringsverksamhet eller eget

Läs mer

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden är koreograf och har fått beviljat ett sökt projektbidrag för en dansperformance. Hon har ingen näringsverksamhet eller eget

Läs mer

Skatteverket. Anette Jaldell. Förenklat årsbokslut. NE-blanketten. Deklarera Enskild Näringsverksamhet

Skatteverket. Anette Jaldell. Förenklat årsbokslut. NE-blanketten. Deklarera Enskild Näringsverksamhet Skatteverket Anette Jaldell Deklarera Enskild Näringsverksamhet Förenklat årsbokslut NE-blanketten 1 Enskild firma Ansvarar själv för företagets skulder Ska registreras hos Skatteverket (även hos Bolagsverket

Läs mer

Skatteverket Anette Jaldell

Skatteverket Anette Jaldell Skatteverket Anette Jaldell Deklarera Enskild Näringsverksamhet 1 Förenklat årsbokslut NE-blanketten 2 Enskild firma Ansvarar själv för företagets skulder Ska registreras hos Skatteverket (även hos Bolagsverket

Läs mer

Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning

Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning Lisa Bergström är författare och har inkomst av tjänst som författare, dramaturg, regissör, översättare och lärare. Utöver dessa inkomster har hon royaltyersättningar

Läs mer

Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag 2015

Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag 2015 Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag 2015 Lena Hansson är keramiker och hälftenägare till en keramisk verkstad som drivs i handelbolagsform. Handelsbolaget är en juridisk person som ska lämna

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration. Del 2

Bokföring, bokslut och deklaration. Del 2 Bokföring, bokslut och deklaration Del 2 Deklarationsanvisningar för enskilda näringsidkare 2008 Innehållsförteckning Introduktion 3 Övriga broschyrer som kan vara till hjälp 3 Nyheter bokslut för samtliga

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Deklarationsanvisningar för enskilda näringsidkare 2014 Del 2 Innehållsförteckning Introduktion 3 Kortfattad information 3 Övriga broschyrer som kan vara till hjälp 3

Läs mer

Dags att deklarera. Näringsverksamhet

Dags att deklarera. Näringsverksamhet 2006 Dags att deklarera Näringsverksamhet utan årsbokslut Innehåll Så här använder du broschyren, sidan 2 Blankett och A, sidan 4 Blankett N6, sidan 18 Inkomstdeklaration 1, sidan 24 Exempelsamling, sidan

Läs mer

Skatteberäkning Beskattningsår 2016

Skatteberäkning Beskattningsår 2016 Skatteberäkning Beskattningsår 216 Namn: Skevik, Anna Kommun: Personnr: 56218182 Församling: Resultat och kompletteringsbetalning Underskott inkl. ränta 3 946 Om du vill undvika kostnadsränta bör du betala

Läs mer

Här är en deklarationshandledning som beskriver deklarationen för inkomståret 2014 (deklarationen som lämnas senast måndag 4 maj 2015).

Här är en deklarationshandledning som beskriver deklarationen för inkomståret 2014 (deklarationen som lämnas senast måndag 4 maj 2015). Inkomstdeklarationen Här är en deklarationshandledning som beskriver deklarationen för inkomståret 2014 (deklarationen som lämnas senast måndag 4 maj 2015). Förenklat årsbokslut Alla enskilda näringsidkare

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Deklarationsanvisningar för enskilda näringsidkare 2012 Del 2 Innehållsförteckning Introduktion 3 Kortfattad information 3 Övriga broschyrer som kan vara till hjälp 3

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration del 2. Deklarationsanvisningar för enskilda näringsidkare 2016

Bokföring, bokslut och deklaration del 2. Deklarationsanvisningar för enskilda näringsidkare 2016 2016 Bokföring, bokslut och deklaration del 2 Deklarationsanvisningar för enskilda näringsidkare 2016 Innehåll Deklarera med elegitimation 2 NEAblanketten...31 Introduktion... 3 Deklarationsanvisningar

Läs mer

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med royaltyersättning

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med royaltyersättning Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med royaltyersättning Lisa Bergström är författare och har inkomst av tjänst som författare, dramaturg, regissör, översättare och lärare. Utöver dessa inkomster har

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Deklarationsanvisningar för enskilda näringsidkare 2011 Del 2 Innehållsförteckning Introduktion 3 Kortfattad information 3 Övriga broschyrer som kan vara till hjälp 3

Läs mer

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med royaltyersättning

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med royaltyersättning Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med royaltyersättning Lisa Bergström är författare och har inkomst av tjänst som författare, dramaturg, regissör, översättare och lärare. Utöver dessa inkomster har

Läs mer

Här är en deklarationshandledning som beskriver deklarationen för inkomståret 2017 (deklarationen som lämnas senast måndag 2 maj 2018).

Här är en deklarationshandledning som beskriver deklarationen för inkomståret 2017 (deklarationen som lämnas senast måndag 2 maj 2018). Här är en deklarationshandledning som beskriver deklarationen för inkomståret 2017 (deklarationen som lämnas senast måndag 2 maj 2018). Deklarationsexemplet som följer är för en bildkonstnär med en omsättning

Läs mer

Deklaration på Internet

Deklaration på Internet Här är en deklarationshandledning som beskriver deklarationen för inkomståret 2015 (deklarationen som lämnas senast måndag 2 maj 2016). Deklarationsexemplet som följer är för en bildkonstnär med en omsättning

Läs mer

Inkomstdeklaration 2 Aktiebolag, ekonomisk förening m.fl. - taxeringen 2009

Inkomstdeklaration 2 Aktiebolag, ekonomisk förening m.fl. - taxeringen 2009 Inkomstdeklaration 2 Aktiebolag, ekonomisk förening m.fl. taxeringen Kalenderår 2008 Namn (firma) adress Räkenskapsår Fr.o.m. T.o.m. Senast den 4 maj ska deklarationen finnas hos Skatteverket. Belopp anges

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2015

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2015 1/9 BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2015 1 Tillgångar Ändring eller tillägg jämfört med 2014. Tom rad med denna markering anger borttaget konto (endast kontona 2617, 2627 och 2637 är borttagna).

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014 1/9 BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014 1 Tillgångar Ändring eller tillägg jämfört med föregående år = 10 Immateriella anläggningstillgångar 1000 Immateriella anläggningstillgångar B1 1009 Årets

Läs mer

F- och SA-skatt. Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt

F- och SA-skatt. Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt F- och SA-skatt Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt Vad är preliminärskatt och vem ska betala den? Vårt svenska skattesystem bygger på att alla betalar en preliminärskatt under

Läs mer

Skatteberäkning - Tax 2010 Sida 1(3)

Skatteberäkning - Tax 2010 Sida 1(3) Skatteberäkning Tax 2010 Sida 1(3) Resultat Kommunalskatt 4 440 Pensionsavgift 2 300 Egenavgifter 9 802 Summa skatter och avgifter 16 542 Skattereduktion allmän pensionsavgift 2 300 Skattereduktion arbetsinkomster

Läs mer

Deklarera senast den 2 maj gärna på Internet, sms eller telefon. K4 avsnitt A, K10, K12 avsnitt B och K13.

Deklarera senast den 2 maj gärna på Internet, sms eller telefon. K4 avsnitt A, K10, K12 avsnitt B och K13. Skatteverket Inkomstdeklaration 1 Inkomståret 211 212 Lena Hansson I "Dags att deklarera" får du svar på de flesta av dina frågor. Deklarera senast den 2 maj gärna på Internet, sms eller telefon Person/Organisationsnummer

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut 2011

BAS Förenklat årsbokslut 2011 1/10 BAS Förenklat årsbokslut 2011 1 Tillgångar = Ändring eller tillägg jämfört med 2010. 10 Immateriella anläggningstillgångar Underkonton 1000 Immateriella anläggningstillgångar B1 1009 Årets avskrivningar

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD ISSN 1404-5761 Utgivare: Gunvor Pautsch, Bokföringsnämnden, Box 7849, 103 99 STOCKHOLM Allmänt råd om ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2006:1) om enskilda

Läs mer

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x Tax Inkomstdeklaration 4 2011 Handelsbolag Tillgångar på blankett 200 Text Kassa och bank BAS 2010 19xx 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x 204 Kundfordringar

Läs mer

Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag

Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag Lena Hansson är keramiker och hälftenägare till en keramisk verkstad som drivs i handelbolagsform. Handelsbolaget är en juridisk person som ska lämna

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut 2009

BAS Förenklat årsbokslut 2009 1/10 BAS Förenklat årsbokslut 2009 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 1000 Immateriella anläggningstillgångar B1 1009 Årets avskrivningar på immateriella B1 anläggningstillgångar 11 Byggnader

Läs mer

Instruktion för hur du fyller i din NE-bilaga manuellt i e- tjänsten Inkomstdeklaration 1

Instruktion för hur du fyller i din NE-bilaga manuellt i e- tjänsten Inkomstdeklaration 1 Instruktion för hur du fyller i din NE-bilaga manuellt i e- tjänsten Inkomstdeklaration 1 Här hittar du en instruktion för hur du fyller i din NE-bilaga manuellt i e-tjänsten Inkomstdeklaration 1. Observera

Läs mer

Inkomstdeklaration 3 Ideella föreningar, stiftelser m.fl. Organisationsnummer

Inkomstdeklaration 3 Ideella föreningar, stiftelser m.fl. Organisationsnummer Skatteverket 0771567 567 Ideella föreningar, stiftelser m.fl. Namn (firma), adress Fr.o.m. M Information om hur man fyller i blanketten finns i broschyrerna Skatteregler för ideella föreningar, SKV 324

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration. Del 2

Bokföring, bokslut och deklaration. Del 2 Bokföring, bokslut och deklaration Del 2 Deklarationsanvisningar för enskilda näringsidkare 2009 Innehållsförteckning Introduktion 3 Övriga broschyrer som kan vara till hjälp 3 Förenklat årsbokslut eller

Läs mer

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl.

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. SKV 0 utgåva F- och SA-skatt Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt Preliminär inkomstdeklaration Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Beskattningsår Person-/Organisationsnummer

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration del 2

Bokföring, bokslut och deklaration del 2 SKV 283 utgåva 21 2017 Bokföring, bokslut och deklaration del 2 Deklarationsanvisningar för enskilda näringsidkare 2017 Innehåll Deklarera med elegitimation... 2 NEAblanketten...31 Introduktion... 3 Deklarationsanvisningar

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration. Del 2

Bokföring, bokslut och deklaration. Del 2 Bokföring, bokslut och deklaration Del 2 Deklarationsanvisningar för enskilda näringsidkare 2010 Innehållsförteckning Introduktion 3 Kortfattad information 3 Övriga broschyrer som kan vara till hjälp 3

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration del 2

Bokföring, bokslut och deklaration del 2 SKV 283 utgåva 23 2019 Bokföring, bokslut och deklaration del 2 Deklarationsanvisningar för enskilda näringsidkare 2019 Innehåll Deklarera med elegitimation 2 NEAblanketten...25 Introduktion... 3 Deklarationsanvisningar

Läs mer

Näringsverksamhet. med årsbokslut. Dags att deklarera. www.skatteverket.se. Innehåll

Näringsverksamhet. med årsbokslut. Dags att deklarera. www.skatteverket.se. Innehåll 2007 Dags att deklarera Näringsverksamhet med årsbokslut Innehåll Nyheter 3 N2 och N2A. Inkomst av näringsverksamhet med årsbokslut 5 N6. Räntefördelning och expansionsfond 12 N7. Övertagande av fonder

Läs mer

Deklarationer Konstnärsguidens deklarationsexempel 2017 för inkomstår 2016.

Deklarationer Konstnärsguidens deklarationsexempel 2017 för inkomstår 2016. Deklarationer 2017 Konstnärsguidens deklarationsexempel 2017 för inkomstår 2016. Innehåll Kombinerad inkomst Huvudsakligen inkomst av tjänst med tillfälliga intäkter där egenavgifter ska betalas in Lisa

Läs mer

Deklarationer Konstnärsguidens deklarationsexempel 2017 för inkomstår 2016.

Deklarationer Konstnärsguidens deklarationsexempel 2017 för inkomstår 2016. Deklarationer 2017 Konstnärsguidens deklarationsexempel 2017 för inkomstår 2016. Innehåll Kombinerad inkomst Huvudsakligen inkomst av tjänst med tillfälliga intäkter där egenavgifter ska betalas in Lisa

Läs mer

Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag

Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag Lena Hansson är keramiker och hälftenägare till en keramisk verkstad som drivs i handelbolagsform. Handelsbolaget är en juridisk person som ska lämna

Läs mer

Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2013

Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2013 2014 Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2013 Den här broschyren vänder sig till löntagare, pensionärer och fysiska personer som har näringsverksamhet samt dödsbon. Innehåll Sid Sid Sid 2 Nyheter 3

Läs mer

Inkomstdeklaration 3 Ideella föreningar, stiftelser m.fl. - taxeringen

Inkomstdeklaration 3 Ideella föreningar, stiftelser m.fl. - taxeringen Samråd enligt SFS 1982:668 har skett med Näringslivets Regelnämnd. Skatteverket 0771567 567 Senast den 2 maj ska deklarationen finnas hos Skatteverket. Information om hur man fyller i blanketten finns

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Deklarationsanvisningar för enskilda näringsidkare 2013 Del 2 Innehållsförteckning Introduktion 3 Kortfattad information 3 Övriga broschyrer som kan vara till hjälp 3

Läs mer

Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2014

Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2014 2015 Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2014 Den här broschyren vänder sig till löntagare, pensionärer och fysiska personer som har näringsverksamhet samt dödsbon. Innehåll Sid Sid Sid 2 Nyheter 3

Läs mer

Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag

Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag Lena Hansson är keramiker och hälftenägare till en keramisk verkstad som drivs i handelbolagsform. Handelsbolaget är en juridisk person som ska lämna

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD ISSN 1404-5761 Utgivare: Gunvor Pautsch, Bokföringsnämnden, Box 6751, 113 85 STOCKHOLM BFNAR 2006:1 Bokföringsnämndens allmänna råd för enskilda näringsidkare som upprättar

Läs mer

SKV 420 utgåva F- och SA-skatt. Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt

SKV 420 utgåva F- och SA-skatt. Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt SKV 420 utgåva 4 2017 F- och SA-skatt Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt Vad är preliminärskatt och vem ska betala den? Vårt svenska skattesystem bygger på att alla betalar en

Läs mer

Deklarationer Konstnärsguidens deklarationsexempel 2018 för inkomstår 2017.

Deklarationer Konstnärsguidens deklarationsexempel 2018 för inkomstår 2017. Deklarationer 2018 Konstnärsguidens deklarationsexempel 2018 för inkomstår 2017. Innehåll Kombinerad inkomst Huvudsakligen inkomst av tjänst med tillfälliga intäkter där egenavgifter ska betalas in Lisa

Läs mer

Deklarationer Konstnärsguidens deklarationsexempel 2019 för inkomstår 2018.

Deklarationer Konstnärsguidens deklarationsexempel 2019 för inkomstår 2018. Deklarationer 2019 Konstnärsguidens deklarationsexempel 2019 för inkomstår 2018. Innehåll Kombinerad inkomst Huvudsakligen inkomst av tjänst med tillfälliga intäkter där egenavgifter ska betalas in Lisa

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD ISSN 1404-5761 Utgivare: Gunvor Pautsch, Bokföringsnämnden, Box 7849, 103 99 STOCKHOLM BFNAR 2010:1 Konsoliderad version Bokföringsnämndens allmänna råd för ideella föreningar

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2013-12-05 Innehållsförteckning Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel

Läs mer

Försäljning av näringsfastighet

Försäljning av näringsfastighet SKV 313 utgåva 17 2017 Försäljning av näringsfastighet Den här broschyren förklarar vilka skatteregler som gäller och hur du ska deklarera försäljningen av en näringsfastighet. Du ska redovisa försäljningen

Läs mer

Visma Eget Aktiebolag

Visma Eget Aktiebolag Visma Eget Aktiebolag Lathund för att du ska kunna se vad de olika transaktionerna som du registrerar i programmet påverkar i din deklaration. På sidan INK2R i programmet kan du också högerklicka i rutan

Läs mer

Bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förening

Bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förening Bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förening Christer Svensson 2011-2012 Att lära sig bokföra är mycket mycket lätt men... du har väl hört historien om läraren som sa: Ni tror kanske att

Läs mer

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING FÖRE UPPGIFTER... 2 3.1 KOKOKADAI... 2 3.2 BONGO... 2 3.3 KONTERA... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 3.4 SPANNARPS ALUMINIUM... 3 3.5 GIOVANNI SVENSSON... 3 3.6 ISGÄRDE... 3 3.7 SMYCKESKRINET...

Läs mer

Information från Skatteverket

Information från Skatteverket Information från Skatteverket Informationsträffar och besök Nyföretagarträffar och andra informationsträffar. Företagsbesök Nyföretagarinformationer Starta företag - Riktar sig till personer som funderar

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Ideella föreningar och registrerade trossamfund som upprättar förenklat årsbokslut

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Ideella föreningar och registrerade trossamfund som upprättar förenklat årsbokslut Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Ideella föreningar och registrerade trossamfund som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2013-12-05 Innehållsförteckning Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2010-12-10 Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel 1 Tillämpning... 6

Läs mer

Ottsjö. Landkod. 51 Aktie-/andelsinnehav (röstvärde) Utgående moms enligt sidan 3 * 109. Avdragsgill ingående moms * 110.

Ottsjö. Landkod. 51 Aktie-/andelsinnehav (röstvärde) Utgående moms enligt sidan 3 * 109. Avdragsgill ingående moms * 110. Sänd eller lämna deklarationen till SKATTEVERKET Skattekontoret i Östersund 831 87 Östersund Inkomstdeklaration 2 24 Aktiebolag, ekonomisk förening m.fl. - taxeringen 55638-5626 M Bokslutsdatum enligt

Läs mer

Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig lärare Carina Åresved-Gustavsson

Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig lärare Carina Åresved-Gustavsson Skriftligt prov i delkurs Affärsredovisning och budgetering 5p Inom kurs eller program Företagsekonomi 1-10p inr. ekonomistyrning (distans) Med kurskod FEK106 Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

Näringsverksamhet med årsbokslut

Näringsverksamhet med årsbokslut 2005 Dags att deklarera Näringsverksamhet med årsbokslut Innehåll Nyheter 3 N2 och N2A. Inkomst av näringsverksamhet med årsbokslut 5 N6. Räntefördelning och expansionsfond 12 INK1. Inkomstdeklaration

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD ISSN 1404-5761 Utgivare: Gunvor Pautsch, Bokföringsnämnden, Box 7849, 103 99 STOCKHOLM Bokföringsnämndens allmänna råd för ideella föreningar och registrerade trossamfund

Läs mer

Bokföring Kap 27 Bokföring. Enkel bokföring. Dubbel bokföring. Att föra bok. T-kontering

Bokföring Kap 27 Bokföring. Enkel bokföring. Dubbel bokföring. Att föra bok. T-kontering Bokföring Kap 27 Bokföring ME1003 IndustriellEkonomiGK 2011 Period 1 Thorolf Hedborg 1 Enkel bokföring Att föra bok Släktföreningen 2011 Bank Skattekonto Kassör Ingående 110101 Transport från 200101231

Läs mer

Försäljning av näringsfastighet

Försäljning av näringsfastighet 2014 Försäljning av näringsfastighet Den här broschyren förklarar vilka skatteregler som gäller och hur du ska deklarera försäljningen av en näringsfastighet. Du ska redovisa försäljningen på blankett

Läs mer

Seminarieuppgift. Avkastning på totalt kapital. Avkastning på eget kapital. Se också KursPM Seminarie-Info Seminarie-Siffror

Seminarieuppgift. Avkastning på totalt kapital. Avkastning på eget kapital. Se också KursPM Seminarie-Info Seminarie-Siffror Seminarieuppgift Företagsanalys Skattedeklaration Se också KursPM SeminarieInfo SeminarieSiffror ME1004 IndustriellEkonomiGK 2011 Period 3 Thorolf Hedborg 1 Avkastning på totalt kapital Lönsamhet Rt Rörelseresultat

Läs mer

Grundläggande företagsekonomi 7,5p

Grundläggande företagsekonomi 7,5p Grundläggande företagsekonomi 7,5p Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TE02 11FE00 OPUS2 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2012-08-15 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Årsredovisningslagen och Bokföringslagen

Läs mer

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Övningsuppgifter till Bokföring av Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Björn Lundén Information AB Box 84 820 64 Näsviken Tel:0650-541400 Fax: 0650-541401 info@blinfo.se www.blinfo.se Del 1

Läs mer

Bästa företagsformen. nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson

Bästa företagsformen. nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson Bästa företagsformen nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson Vanligaste företagsformerna Enskild näringsverksamhet Aktiebolag Handelsbolag Kommanditbolag Ekonomisk förening Bostadsrättsförening Samarbetsform

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2008:1343 Utkom från trycket den 19 december 2008 utfärdad den 11 december 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital:

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital: 2p 1. Ett företag köper i början av 2008 en maskin för 100 000 kr. Man beräknar att den ska kunna användas under 5 år och att restvärdet då är noll. a. Hur stor är företagets utgift 2008? Svar: 100 000

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Vad som ska bokföras i enskild näringsverksamhet UTKAST (oktober 2006) Innehållsförteckning Inledning... 1 Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:x)... 2 Tillämplighet... 2

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vinterskäret

Årsredovisning. Brf Vinterskäret 1(8) Årsredovisning Styrelsen för får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i heltal kr

Läs mer

Resultaträkning Not

Resultaträkning Not Årsbokslut 2017 1 Resultaträkning Not 2017 2016 Föreningens Intäkter Nettoomsättning 2 4 016 169 4 065 484 Offentligrättsliga bidrag 3 610 872 512 363 Gåvor och övriga bidrag 4 164 483 105 842 Medlemsavgifter

Läs mer

FUSIONSPLAN. 3. Alla av fusionen föranledda kostnader skall bäras av moderbolaget.

FUSIONSPLAN. 3. Alla av fusionen föranledda kostnader skall bäras av moderbolaget. FUSIONSPLAN Undertecknade Övningsbolaget AB, 556789-1234, moderbolaget, med säte i Nyköping, och Övningsbolaget Invest AB, 556679-1234, dotterbolaget, med säte i Nyköping, har denna dag upprättat en fusionsplan

Läs mer

Grundläggande företagsekonomi 4p

Grundläggande företagsekonomi 4p Grundläggande företagsekonomi 4p Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TE02 11FE00 OPUS2 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2015-04-30 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Årsredovisningslagen och Bokföringslagen

Läs mer

Datum för tentamen 2007-11-11

Datum för tentamen 2007-11-11 Skriftligt prov i delkurs Inom kurs eller program Med kurskod Datum för tentamen 2007-11-11 Skrivningsansvarig lärare Affärsredovisning och budgetering 7,5hp Företagsekonomi A redovisning och kalkylering

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn R0008N Inledande extern redovisning Datum Material Sammanfattning Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar Tentaplugg Redovisning

Läs mer