Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl."

Transkript

1 SKV 0 utgåva F- och SA-skatt Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt Preliminär inkomstdeklaration Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Beskattningsår Person-/Organisationsnummer Samråd enligt SFS 98:668 har skett med Näringslivets Regelnämnd. Denna blankett används för ändrad beräkning av debiterad preliminär skatt, dvs. F-skatt och särskild A-skatt. Ansökan om F-skatt görs på blankett SKV 60 "Skatte- och avgiftsanmälan". Siffror inom ring hänvisar till upplysningarna på sidan,, 5 och 6. Personuppgifter m.m. Namn och adress Person-/Organisationsnummer Inkomst av näringsverksamhet Överskott av aktiv näringsverksamhet, enskild verksamhet Överskott av aktiv näringsverksamhet, handelsbolag Sjukpenning som ingår i överskott av aktiv näringsverksamhet Överskott av passiv näringsverksamhet, enskild verksamhet Överskott av passiv näringsverksamhet, handelsbolag Underlag för särskild löneskatt pensionskostnader, eget pensionssparande Underlag för särskild löneskatt pensionskostnader, anställda Ökning expansionsfond Minskning expansionsfond Underlag för avkastningsskatt pensionskostnader SKV -0 Nedsättning av egenavgifter Regionalt nedsättningsbelopp - endast nedsättningsberättigad näringsverksamhet i stödområde 5 Inkomster för vilka uppdragsgivare betalar sociala avgifter m.m. Bruttoinkomst Kostnader Skatteavdrag från inkomst som redovisas i näringsverksamhet Allmänna avdrag (näringsverksamhet) Underskott av aktiv näringsverksamhet som du får kvitta mot förvärvsinkomst Karenstid till sjukförsäkringen Antal karensdagar för sjukförsäkringen som du anmält till Försäkringskassan Nedsättningsbelopp 5 %, högst kr, för inkomst av aktiv näringsverksamhet Moms (Ska inte fyllas i om momsen redovisas i skattedeklaration) Utgående moms Avdragsgill ingående moms Inkomster - Tjänst 7 Inkomster hittills under året Lön och förmåner Pensioner Arbetsskadelivränta m.m. Sjukpenning, föräldrapenning, A-kassa m.m. Kostnadsersättningar Avdragen A-skatt 8 Inkomster resten av året Inkomsten avser tiden Ange med siffror vilka månader inkomsten avser. T.ex. mars - december skrivs 0 - Lön och förmåner Pensioner Arbetsskadelivränta m.m. Summa lön/förmåner, pensioner och arbetsskadelivränta m.m. OBS! Ruta 96 måste alltid fyllas i - varav lön och förmåner/pension/arbetsskadelivränta från huvudarbetsgivare - varav lön och förmåner/pension/ arbetsskadelivränta som skatteavdrag inte görs från Samråd enligt SFS 98:668 har skett med Näringslivets Regelnämnd. Sjukpenning, föräldrapenning, A-kassa m.m. Kostnadsersättningar 9 Inkomst från utländsk arbetsgivare Inkomst där jag själv betalar egenavgifter Inkomst där arbetsgivaren betalar arbetsgivaravgifter Denna blankett används för ändrad beräkning av debiterad preliminär skatt, dvs. F-skatt och särskild A-skatt. Ansökan om F-skatt görs på blankett SKV 60 "Skatte- och avgiftsanmälan". Siffror inom ring hänvisar till upplysningarna på sidan och. Inkomst av näringsverksamhet 0 0 Personuppgifter m.m. Namn och adress 05 Överskott av näringsverksamhet Inkomst för investeringsfond som ingår i överskottet ovan Underlag för särskild löneskatt på pensionskostnader Räkenskapsår Kalenderår Brutet Underlag för avkastningsskatt 5 % avsatt till pensioner Underlag för avkastningsskatt 0 % utländska kapitalförsäkringar Skatteavdrag från inkomst som redovisas i näringsverksamhet Moms (Ska inte fyllas i om momsen redovisas i skattedeklaration) Utgående moms Avdragsgill ingående moms Övriga upplysningar Fr.o.m. T.o.m Preliminär inkomstdeklaration Aktiebolag och handelsbolag m.fl. Beskattningsår Underlag för fastighetsavgift/fastighetsskatt Hyreshus, Hel avgift bostäder Tomt för hyreshus, bostäder/ under uppförande Hyreshus, lokaler Industrienhet/elproduktionsenhet, värmekraftverk Elproduktionsenhet, vattenkraftverk Elproduktionsenhet, vindkraftverk Småhus Hel avgift Tomt för småhus/under uppförande Organisationsnummer SKV 05-0 Underskrift Datum Underskrift Telefon dagtid (även riktnummer) Namnförtydligande Ansökan skickas till Skatteverkets inläsningscentral PD FE Malmö

2 Vad är preliminärskatt och vem ska betala sådan skatt? Redan det år du får inkomster ska du betala preliminärskatt på dem. Är du anställd eller pensionär drar arbetsgivaren/pensionsutbetalaren av skatt på ersättningen. På ränteinkomster och aktieutdelningar drar utbetalaren (t.ex. banken) av den preliminära skatten. Som företagare är du själv ansvarig för att betala in dina skatter och avgifter. Skatten ska du betala med lika stora belopp varje månad, s.k. debiterad preliminärskatt (fortsättningsvis kallad preliminärskatt). Informationen i den här broschyren är översiktlig och rör endast dig som själv ska betala in din preliminärskatt. Vilken typ av preliminärskatt ska du betala? Det finns olika former av preliminärskatt: A-skatt löntagare/pensionär (behandlas inte i denna broschyr) F-skatt F-skatt i kombination med A-skatt (FA-skatt) Särskild A-skatt (SA-skatt) Vilken typ av preliminärskatt du ska betala beror bl.a. på om du bedriver näringsverksamhet eller inte. F-skatt Du som bedriver enskild näringsverksamhet bör som regel vara godkänd för F skatt. Det innebär att du själv betalar dina skatter och socialavgifter varje månad. Juridiska personer, som exempelvis aktiebolag och handelsbolag, har normalt också F-skatt. FA-skatt Du som har både enskild näringsverksamhet och anställning ska normalt ha F-skatt i kombination med A-skatt, s.k. FA-skatt. Din arbetsgivare drar då av skatt på din lön, men du ska själv betala preliminärskatt och egenavgifter på inkomsterna som hör till näringsverksamheten. Att du har F-skatt får du endast hänvisa till vad gäller inkomster från din näringsverksamhet. Särskild A-skatt Du som har A-skatt kan även ha en särskilt debiterad A-skatt (SA-skatt). Om du har SA-skatt och dessutom har en arbetsgivare drar denne av skatt som vanligt vid löneutbetalning. Dessutom ska du själv betala in den SA-skatt som Skatteverket beslutat om. SA-skatt är vanligast för delägare i handels- och kommanditbolag personer som har inkomster som inte arbetsgivare, bank eller någon annan gör skatteavdrag för. Hur ska du göra för att få en debiterad preliminärskatt? I samband med att du ansöker om att bli godkänd för F-/FA-skatt hos Skatteverket får du också ett beslut om debiterad preliminärskatt. Du ansöker enklast via e-tjänsten Registrera företag på Du kan även lämna in din ansökan på papper (blankett SKV 60) som du kan ladda ner från Är du redan godkänd för F-/FA-skatt men inte har någon debitering av preliminärskatt får du det om du lämnar in en preliminär inkomstdeklaration. Detsamma gäller för SA-skatt. Hur mycket ska du betala i preliminärskatt? Den preliminärskatt du betalar ska så nära som möjligt stämma överens med vad din slutliga skatt kommer att bli. Skatteverket beslutar hur mycket preliminärskatt du ska betala till ditt skattekonto. Beräkningen baseras på alla dina inkomster (t.ex. företagets beräknade överskott, tjänste- och kapitalinkomster), eventuellt fastighetsinnehav m.m. Preliminärskatten du ska betala grundas normalt antingen på uppgifter du lämnar i en preliminär inkomstdeklaration eller i samband med ansökan om godkännande för F-skatt en schablonberäkning om du inte lämnat någon preliminär inkomstdeklaration. I normalfallet beräknas schablondebiteringen till 0 procent av den slutliga skatten. Om den slutliga skatten understiger den preliminära skatten beräknas schablondebiteringen till 05 procent av den slutliga skatten. För handelsbolag beräknas schablondebiteringen till det belopp som motsvarar den slutliga skatten. Schablonberäkningen får aldrig understiga den senast debiterade preliminärskatten. Besluten om schablonberäknad preliminärskatt skickas ut i januari, maj, juli och september. De som har ett brutet räkenskapsår får sitt beslut vid något av dessa fyra tillfällen beroende på när räkenskapsåret slutar. Enskilda näringsidkare och företag som har räkenskapsår som motsvarar kalenderår får sitt beslut i mitten av januari. När den schablonmässigt beräknade preliminärskatten grundas på den slutliga skatten innebär det att tillfälliga inkomster (t.ex. vinst vid försäljning av fastighet) ingår i preliminärskatten som du ska betala. Detta kan innebära att den schablonberäknade preliminärskatten blir för hög. För att undvika en felaktig debitering bör du lämna in en preliminär inkomstdeklaration. Detta kan du göra i förväg, d.v.s. redan innan du får beslutet. För att Skatteverket ska

3 kunna ta hänsyn till dina uppgifter bör du lämna din preliminära inkomstdeklaration några månader innan beskattningsårets början. Hur gör du för att ändra preliminärskatten Om du behöver ändra preliminärskatten ska du lämna in en preliminär inkomstdeklaration till Skatteverket. Enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag ska lämna blankett SKV. Aktiebolag, handelsbolag m.fl. ska lämna blankett SKV. Om du har e-legitimation kan du lämna in din preliminära inkomstdeklaration genom e-tjänsten Preliminär inkomstdeklaration på Blanketterna kan du ladda ner från vår webbplats eller beställa via Skatteverkets servicetelefon på Några gånger per år bör du kontrollera att du betalar rätt preliminärskatt. Du ska varken betala för mycket eller för lite. Behöver den preliminära skatten justeras jämfört med de uppgifter du tidigare lämnat kan du när som helst under det år du har inkomsten (beskattningsåret) lämna in en ny preliminär inkomstdeklaration. I slutet av denna broschyr kan du se hur du ska fylla i den preliminära inkomstdeklarationen. Mer information hittar du i e-tjänsten och på respektive blanketts informationsblad. Du kan också kontakta Skatteupplysningen på När ska du betala den preliminära skatten? Skattesystemet bygger på att den preliminära skatten betalas under samma år som man har inkomsten (beskattningsåret). Du får alltså inte själv välja att betala in skatten i efterhand. Året efter beskattningsåret deklarerar du inkomsterna i en inkomstdeklaration. Med denna som grund fastställer Skatteverket en slutlig skatt. Den slutliga skatten stäms av mot den preliminärskatt du betalat in. Vid avstämningen uppkommer ibland ett överskott (överskjutande skatt) eller ett underskott (kvarskatt) på ditt skattekonto. Överskjutande skatt betalas ut året efter beskattningsåret. Kvarskatt ska du betala in i början av andra året efter beskattningsåret. Se figuren. Nya regler från Endast du som har brutet räkenskapsår berörs av detta under. Förändringarna, vad gäller den preliminära skatten, innebär i huvudsak att beskattningsåret alltid är detsamma som räkenskapsåret det för varje räkenskapsår finns en bestämd debiteringsperiod, det finns fyra debiteringsperioder momsen inte ingår i preliminärskatten, den redovisas i en mervärdesskattedeklaration. Mer information finns i broschyren SKV 7 som du laddar ner från Så här betalar du din preliminärskatt! Av Skatteverkets beslut framgår vilket belopp du ska betala varje månad och vilket datum betalningen ska ha kommit in på ditt skattekonto hos Skatteverket. Du kan betala via internet, genom automatisk överföring från banken eller med inbetalningskort. Inbetalningskort kan du beställa på Kontrollera att du angett rätt OCR-nummer om du betalar via internet. Ditt OCR-nummer finns på ditt beslut om debiterad preliminärskatt. Tidsaxel för hur preliminärskatten betalas. Beskattningåret Året efter beskattningsåret Andra året efter beskattninsgåret Det år du får inkomsten. Inkomsterna deklareras Eventuell kvarsskatt och inbetald preliminärskatt (avseende år ) betalas in (för år ) stäms av mot den. senast tre månader efter du fått slutskattebeskedet. Preliminärskatt (för år ) Eventuell överskjutande Preliminärskatt (för år ) betalas in varje månad. skatt (för år ) betalas ut. betalas in varje månad. Preliminärskatt (för år ) betalas in varje månad.

4 Har du betalat in för mycket eller för lite preliminärskatt? Om du under beskattningsåret konstaterar att du betalat in för mycket eller för lite preliminärskatt bör du snarast lämna in en ny preliminär inkomstdeklaration. Skatteverket fattar då ett nytt beslut om hur mycket preliminärskatt du ska betala. Om du upptäcker detta efter beskattningsårets slut kan du också lämna in en ny preliminär inkomstdeklaration inom sex månader efter beskattningsårets utgång. När måste du lämna en ny preliminär inkomstdeklaration? Du bör lämna en ny preliminär inkomstdeklaration om du har anledning att tro att den slutliga skatten kommer att bli högre än den preliminära. Om skillnaden mellan den preliminära och den slutliga skatten är betydande är du skyldig att lämna en ny preliminär inkomstdeklaration. Med betydande skillnad menas en skillnad mellan den preliminära och slutliga skatten på cirka 0 procent, dock lägst ett prisbasbelopp (för aktuellt år). Preliminär inkomstdeklaration ska lämnas så snart som möjligt efter det att förhållandena ändrats. Skyldigheten att lämna preliminär inkomstdeklaration gäller ända fram till det att en månad återstår av beskattningsåret. När Skatteverket räknat ut den nya skatten får du ett nytt beslut om preliminärskatt där det framgår hur mycket du ska betala och när. Om du anser att Skatteverkets beslut är fel Om du har fått ett beslut om preliminärskatt som du anser är felaktigt kan du begära omprövning av beslutet. Detta gör du genom att lämna en ny preliminär inkomstdeklaration. Du har också möjlighet att överklaga. Hur du ska göra framgår av beslutet. Om du har lämnat in en preliminär inkomstdeklaration eller begärt omprövning gäller det gamla beslutet tills du har fått ett nytt beslut. Så här gör du när du avslutar din verksamhet! När du avslutar din verksamhet ska du lämna en anmälan om avregistrering på Du kan även lämna denna anmälan på blankett SKV 69. Du ska också lämna in en preliminär inkomstdeklaration där du anger vad resultatet av verksamheten beräknas bli för hela beskattningsåret samt att verksamheten kommer att avslutas. Vad händer om du inte betalar preliminärskatten? Om du inte betalar preliminärskatten i rätt tid leder det normalt till att den obetalade skatten överlämnas till Kronofogden. Obetalda skatter är även ett skäl för återkallelse av F-skatt. En återkallelse av F-skatten påverkar dina möjligheter att bedriva näringsverksamhet. Blanketter Preliminär inkomstdeklaration för fysiska personer (SKV ) Preliminär inkomstdeklaration för juridiska personer (SKV ) Hjälpblankett preliminär resultatberäkning (SKV 5) Skatte- och avgiftsanmälan (SKV 60) Ansökan/anmälan avregistrering/ändring av uppgifter (SKV 69)

5 Så här fyller du i sidan på blanketten Preliminär inkomstdeklaration! Fyll i det år som du får Fyll i namn och fullständig adress. # Redovisa resultatet av verksamheten, efter avdrag för verksamhetens samtliga kostnader här. Beroende på hur och i vilken form verksamheten bedrivs ska resultatet redovisas i respektive ruta. Se ytterligare information i anvisningen till blankett SKV. För att beräkna verksamhetens resultat kan du använda blankett SKV 5. $ Om du gör avdrag för egen pensionsförsäkringspremie i näringsverksamheten eller betalar pensionskostnader för anställda ska beloppen som betalats redovisas i respektive ruta. % Under vissa förutsättningar (beroende av verksamhet och var den bedrivs) kan egenavgifterna sänkas. Se ytterligare information i anvisningen till blankett SKV. ^ Ange antalet karensdagar. Kontrollera med Försäkringskassan om du inte är säker på vad du anmält. Det vanligaste är sju dagar. & Om du redovisar moms i inkomstdeklarationen ska du redovisa den här. SKV -0 % # $ Samråd enligt SFS 98:668 har skett med Näringslivets Regelnämnd. Denna blankett används för ändrad beräkning av debiterad preliminär skatt, dvs. F-skatt och särskild A-skatt. Ansökan om F-skatt görs på blankett SKV 60 "Skatte- och avgiftsanmälan". Siffror inom ring hänvisar till upplysningarna på sidan,, 5 och 6. Inkomst av näringsverksamhet Överskott av aktiv näringsverksamhet, enskild verksamhet Överskott av aktiv näringsverksamhet, handelsbolag Sjukpenning som ingår i överskott av aktiv näringsverksamhet Överskott av passiv näringsverksamhet, enskild verksamhet Överskott av passiv näringsverksamhet, handelsbolag Underlag för särskild löneskatt pensionskostnader, eget pensionssparande Underlag för särskild löneskatt pensionskostnader, anställda Ökning expansionsfond Minskning expansionsfond Underlag för avkastningsskatt pensionskostnader Nedsättning av egenavgifter Regionalt nedsättningsbelopp - endast nedsättningsberättigad näringsverksamhet i stödområde 5 Personuppgifter m.m. Inkomster för vilka uppdragsgivare betalar sociala avgifter m.m. Bruttoinkomst Kostnader Skatteavdrag från inkomst som redovisas i näringsverksamhet Allmänna avdrag (näringsverksamhet) Underskott av aktiv näringsverksamhet som du får kvitta mot förvärvsinkomst Nedsättningsbelopp 5 %, högst kr, för inkomst av aktiv näringsverksamhet 0 50 Karenstid till sjukförsäkringen Antal karensdagar för sjukförsäkringen som du anmält till Försäkringskassan Preliminär inkomstdeklaration Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Beskattningsår Person-/Organisationsnummer Moms (Ska inte fyllas i om momsen redovisas i skattedeklaration) Utgående moms Avdragsgill ingående moms Inkomster - Tjänst 7 Inkomster hittills under året Lön och förmåner Pensioner Arbetsskadelivränta m.m. Sjukpenning, föräldrapenning, A-kassa m.m. Kostnadsersättningar Avdragen A-skatt Inkomsten avser tiden Lön och förmåner Pensioner Inkomster resten av året Ange med siffror vilka månader inkomsten avser. T.ex. mars - december skrivs 0 - Arbetsskadelivränta m.m. Summa lön/förmåner, pensioner och arbetsskadelivränta m.m. OBS! Ruta 96 måste alltid fyllas i - varav lön och förmåner/pension/arbetsskadelivränta från huvudarbetsgivare - varav lön och förmåner/pension/ arbetsskadelivränta som skatteavdrag inte görs från Sjukpenning, föräldrapenning, A-kassa m.m. Kostnadsersättningar 9 8! Namn och adress Person-/Organisationsnummer Inkomst från utländsk arbetsgivare Inkomst där jag själv betalar egenavgifter Inkomst där arbetsgivaren betalar arbetsgivaravgifter * ( & ) * Moms på försäljningen. ( Moms på inköpen. ) Ange dina tjänsteinkomster hittills under året i respektive ruta. Inkomster som redovisas i näringsverksamheten ska du inte ta upp här. Ange avdragen skatt hittills under året. Ange beräknade inkomster under resten av året. Dock inte inkomster som hör till näringsverksamheten. Om du fyllt i någon av rutorna 07, 08 eller måste du fylla i denna ruta. Ange beloppet som avser ersättningen som kommer från den utbetalare du har högst ersättning från. Här fyller du i inkomst från utländsk arbetsgivare. Se ytterligare information i anvisningen till blankett SKV. 5

6 Så här fyller du i sidan på blanketten Preliminär inkomstdeklaration 5 Ange avdrag för kostnader som du haft och som avser tjänsteinkomsterna. Reseavdrag m.m. som avser resor i näringsverksamheten ska ingå i resultatet från näringsverksamheten. 6 Ange pensionsförsäkringspremie som inte dras av i näringsverksamhet. 7 Ange inkomsträntor, aktieutdelning m.m.. Dock inte de som avser näringsverksamheten. Dessa ska i stället ingå i näringsverksamhetens resultat. 8 Här fyller du i vinster på t.ex. aktier. 9 Här fyller du i utgiftsräntor, dock inte de som avser näringsverksamheten. Dessa ska ingå i resultatet från näringsverksamheten. 0 Här fyller du i förluster på t.ex. aktier. o Fastighetsavgift och fastighetsskatt betalas av den som äger fastigheten den januari beskattningsåret. Fyll i värdet vid respektive typ av fastighet. 5 Övriga tjänsteinkomster Hobbyinkomster Vissa inkomster från fåmansbolag Andra tjänsteinkomster inkl. periodiskt understöd Avdrag - Tjänst Resor till och från arbetet Tjänsteresor Dubbel bosättning, tillfälligt arbete m.m. Övriga utgifter Allmänna avdrag Pensionssparande m.m. 0 Kapital Inkomsträntor m.m. som skatteavdrag görs från Inkomsträntor m.m. som skatteavdrag inte görs från Schablonintäkt uppskovsbelopp Inkomst uthyrning av privatbostad Kapitalvinster Utgiftsräntor Förvaltningsutgifter Kapitalförluster Övriga upplysningar Hyreshus, lokaler Industrienhet/elproduktionsenhet, värmekraftverk 6 Uppgifter för sjömän Antal sjödagar, närfart Antal sjödagar, fjärrfart Person-/Organisationsnummer Underlag för fastighetsavgift/fastighetsskatt Hyreshus, Hel avgift bostäder Tomt för hyreshus, bostäder/ under uppförande Elproduktionsenhet, vattenkraftverk Elproduktionsenhet, vindkraftverk Småhus Utländsk försäkring - Avkastningsskatt Underlag för kapitalförsäkring Underlag för pensionsförsäkring 5 Hel avgift Tomt för småhus/ägarlägenheter och småhus/ägarlägenheter under uppförande o p Skriv under och ange telefonnummer där vi kan nå dig under dagtid. SKV 0-0 p Underskrift Datum Underskrift Telefon dagtid (även riktnummer) Namnförtydligande Ansökan skickas till Skatteverkets inläsningscentral PD FE Malmö 6

7 Så här fyller du i blanketten Preliminär inkomstdeklaration! Fyll i det år som verksamheten får Fyll i namn och fullständig adress. # Redovisa resultatet av verksamheten, efter avdrag för verksamhetens samtliga kostnader här. $ Om verksamheten drar av pensionskostnader för anställda ska beloppet som betalats redovisas här. % Om verksamheten redovisar moms i inkomstdeklaration ska den redovisas här. ^ Fyll i moms på försäljningen. & Fyll i moms på inköpen. * Fastighetsavgift och fastighetsskatt betalas av den som äger fastigheten den januari beskattningsåret. Fyll i rätt värde vid respektive typ av fastighet. Samråd enligt SFS 98:668 har skett med Näringslivets Regelnämnd. Denna blankett används för ändrad beräkning av debiterad preliminär skatt, dvs. F-skatt och särskild A-skatt. Ansökan om F-skatt görs på blankett SKV 60 "Skatte- och avgiftsanmälan". Siffror inom ring hänvisar till upplysningarna på sidan och. Inkomst av näringsverksamhet Överskott av näringsverksamhet Inkomst för investeringsfond som ingår i överskottet ovan Underlag för särskild löneskatt på pensionskostnader Personuppgifter m.m. Namn och adress Räkenskapsår Kalenderår Brutet Underlag för avkastningsskatt 5 % avsatt till pensioner Underlag för avkastningsskatt 0 % utländska kapitalförsäkringar Skatteavdrag från inkomst som redovisas i näringsverksamhet Moms (Ska inte fyllas i om momsen redovisas i skattedeklaration) Utgående moms Avdragsgill ingående moms Övriga upplysningar Fr.o.m. T.o.m # $ ^ & Preliminär inkomstdeklaration Aktiebolag och handelsbolag m.fl. Underlag för fastighetsavgift/fastighetsskatt Hyreshus, Hel avgift bostäder Tomt för hyreshus, bostäder/ under uppförande Hyreshus, lokaler Industrienhet/elproduktionsenhet, värmekraftverk Elproduktionsenhet, vattenkraftverk Elproduktionsenhet, vindkraftverk Småhus Beskattningsår! Hel avgift Tomt för småhus/under uppförande Organisationsnummer * ( Skriv under (behörig firmatecknare) och ange telefonnummer där vi kan nå företaget under dagtid. SKV 05-0 ( Underskrift Datum Underskrift Telefon dagtid (även riktnummer) Namnförtydligande Ansökan skickas till Skatteverkets inläsningscentral PD FE Malmö 7

8 Självbetjäning dygnet runt Webbplats: skatteverket.se Servicetelefon: Personlig service Ring Skatteupplysningen, inom Sverige: från utlandet: SKV 0 utgåva. Utgiven i september. Denna utgåva finns bara som pdf-fil på

Skattedeklarationsbroschyren

Skattedeklarationsbroschyren SKV 409 utgåva 11 Skattedeklarationsbroschyren Skattedeklarationsbroschyren för moms, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt. Broschyren vänder sig till företag som ska deklarera moms i skattedeklaration

Läs mer

Dags att deklarera. Deklarera gärna genom att ringa, sms:a, använda vår app eller e-tjänst.

Dags att deklarera. Deklarera gärna genom att ringa, sms:a, använda vår app eller e-tjänst. 2015 Dags att deklarera Deklarera gärna genom att ringa, sms:a, använda vår app eller e-tjänst. Ring 020-567 100 Sms:a 71144 www.skatteverket.se/app www.skatteverket.se Deklarationen ska finnas hos Skatteverket

Läs mer

Lämna moms- och arbetsgivardeklarationer

Lämna moms- och arbetsgivardeklarationer SKV 409 utgåva 15 Moms- och arbetsgivardeklarationer Den här broschyren innehåller information om hur moms, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt ska redovisas och betalas. Lämna moms- och arbetsgivardeklarationer

Läs mer

Skattedeklarationsbroschyren

Skattedeklarationsbroschyren SKV 409 utgåva 13 Skattedeklarationsbroschyren Skattedeklarationsbroschyren för moms, arbets givaravgifter och avdragen skatt. Broschyren vänder sig till företag som ska deklarera moms i skatte deklaration

Läs mer

Försäljning av småhus och ägarlägenhet 4

Försäljning av småhus och ägarlägenhet 4 SKV 379 utgåva 16 Försäljning av småhus och ägarlägenhet Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt ditt småhus (villa, kedjehus, radhus eller

Läs mer

Skatteregler för enskilda näringsidkare

Skatteregler för enskilda näringsidkare SKV 295 utgåva 17 Skatteregler för enskilda näringsidkare taxeringsår 2013 Den här broschyren vänder sig till dig som driver enskild näringsverksamhet, t.ex. i form av enskild firma hyreshus jord- eller

Läs mer

Försäljning av värdepapper

Försäljning av värdepapper SKV utgåva Försäljning av värdepapper Information, exempel och blankett Information till dig som under 0 har sålt eller löst in marknadsnoterade aktier och andra värdepapper. I broschyren finns flera exempel

Läs mer

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag.

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. 2009:2 STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. Starta företag Vägen till ditt företag börjar med viljan att förverkliga

Läs mer

Hur man deklarerar sin bostad i utlandet

Hur man deklarerar sin bostad i utlandet Hur man deklarerar sin bostad i utlandet Den här broschyren vänder sig till dig som: bor, eller vistas stadigvarande i Sverige direkt eller indirekt äger en bostad utomlands inte är en juridisk person.

Läs mer

Försäljning av värdepapper information, exempel och blanketter

Försäljning av värdepapper information, exempel och blanketter SKV utgåva Försäljning av värdepapper information, exempel och blanketter Den här informationen vänder sig till dig som under 009 har sålt eller löst in marknadsnoterade aktier sålt teckningsrätter eller

Läs mer

Fastighetsskatt och fastighetsavgift

Fastighetsskatt och fastighetsavgift SKV 296 utgåva 20 Fastighetsskatt och fastighetsavgift Deklarationen 2012 och framåt Sammanfattning Kommunal fastighetsavgift Avgiftspliktiga fastigheter med bostäder som är uppförda, dvs. färdigbyggda

Läs mer

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta 2015:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Starta företag Information från myndigheterna Lättläst Driva Jag

Läs mer

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser...

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser... Momsbroschyren En introduktion till momsen Momsbroschyren vänder sig i första hand till små och medelstora företag men även till andra som vill ha en enkel information om moms (mervärdesskatt). Informationen

Läs mer

22 Expansionsfonder. Sammanfattning

22 Expansionsfonder. Sammanfattning 365 22 Expansionsfonder prop. 1993/94:50 s. 234 f., 245 f. och 315 f ds 1993:28 s. 171 f, 183 f, 279 f prop. 1996/97:12 s. 28 f, 54 f bet. 1997/98:SkU30 s. 8 prop. 1999/2000:2 del 2 s. 407 f Sammanfattning

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

Så registrerar du ditt företag

Så registrerar du ditt företag Så registrerar du ditt företag Tycker du att det verkar krångligt att starta företag? Lugn. De här sidorna förklarar exakt hur du registrerar företaget och får en F-skattsedel. Följer du guiden är du klar

Läs mer

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på Skuldsanering Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på www.kronofogden.se. Du kan också ringa Kronofogden på

Läs mer

Din skog din skatt. Ekonomi för skogsägare. www.scaskog.com

Din skog din skatt. Ekonomi för skogsägare. www.scaskog.com Din skog din skatt Ekonomi för skogsägare www.scaskog.com Innehåll En plan för framtiden... 4 Skogsägare en egen företagare... 9 Skatta lagom... 12 Vikten av att planera... 14 Betalningsplan och skogskonto...

Läs mer

i aktie- och handelsbolag 2

i aktie- och handelsbolag 2 SKV 294 utgåva 11 Skatteregler för aktie och handelsbolag Taxeringsår 2013 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i mindre aktie/handels bolag och som själv upprättar bokslut och deklaration.

Läs mer

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Du som deltar i ett program på Arbetsförmedlingen kan få ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du har fyllt 25 år eller uppfyller

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

Försäljning av värdepapper

Försäljning av värdepapper 0 Försäljning av värdepapper Information och exempel för dig som under 0 har sålt eller löst in marknadsnoterade aktier och andra värdepapper. I broschyren finns flera exempel på hur du ska redovisa försäljningen

Läs mer

Dnr 31/05 Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension

Dnr 31/05 Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension ALLMÄNT RÅD (BFNAR 2005:X) 1. Detta allmänna råd skall tillämpas av bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen

Läs mer

PM Dok.bet. PID124950 2013-11-19

PM Dok.bet. PID124950 2013-11-19 1 (12) PM Pensionsutvecklingsavdelningen Stefan Granbom Gunilla Larsson Skatt före och från och med 66-årsåret Kunskaperna om de ekonomiska konsekvenserna i valet mellan att fortsätta att arbeta eller

Läs mer

Bostadsbidrag. barnfamiljer. Några viktiga gränser. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Preliminärt och slutligt bidrag

Bostadsbidrag. barnfamiljer. Några viktiga gränser. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Preliminärt och slutligt bidrag Bostadsbidrag barnfamiljer Barnfamiljer med låga inkomster kan få bostadsbidrag. Hur mycket du kan få beror på dina inkomster, dina boendekostnader, bostadens storlek och hur många barn du har. Du söker

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015 Innehåll BAKGRUND OCH MOTIV 3 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET 4 VILLKOR OCH ANVISNINGAR 6 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR ENEA 7

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2010-12-10 Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel 1 Tillämpning... 6

Läs mer

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014 Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation AB Trettiosjätte reviderade

Läs mer

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2015

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2015 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2015 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2015 Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation AB Trettiosjunde reviderade

Läs mer

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldrapenning?

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldrapenning? Föräldrapenning Föräldrapenning är den ersättning föräldrar får för att kunna vara hemma med sina barn i stället för att arbeta. Den betalas ut i sammanlagt 480 dagar per barn. Föräldrapenningen har tre

Läs mer