F- och SA-skatt. Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "F- och SA-skatt. Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt"

Transkript

1 F- och SA-skatt Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt

2 Vad är preliminärskatt och vem ska betala den? Vårt svenska skattesystem bygger på att alla betalar en preliminärskatt under samma år som man har en inkomst. Det gäller alla, oavsett vilken form av preliminärskatt man har. Hur mycket preliminärskatt som ska betalas beror på hur stor inkomsten beräknas bli under året. Vem som är ansvarig för att betala in preliminärskatten till Skatteverket beror på vilken form av preliminärskatt som man har. De olika former som finns är: A-skatt F-skatt F-skatt i kombination med A-skatt (FA-skatt) Särskild A-skatt (SA-skatt). A-skatt Den som inte är godkänd för F-skatt har automatiskt A-skatt. Är du anställd eller pensionär betalar utbetalaren in preliminärskatten till Skatteverket. Samma sak gäller för ränteinkomster och aktieutdelningar där exempelvis banken drar av den preliminära skatten. A-skatt behandlas inte ytterligare i den här broschyren. F-skatt Den som är godkänd för F-skatt betalar själv sin preliminärskatt genom att ha en debiterad preliminärskatt. Det gäller oavsett om du är en enskild näringsidkare eller en juridisk person, som exempelvis aktiebolag eller handelsbolag. För enskilda näringsidkare ingår även egenavgifter i den debiterade preliminärskatten. FA-skatt Du som har enskild näringsverksamhet och dessutom har anställning och är godkänd för F-skatt ska ha F-skatt i kombination med A-skatt, s.k. FA-skatt. Din arbetsgivare betalar in preliminärskatt på din lön till Skatteverket, men för din näringsverksamhet är du själv ansvarig för att betala in din preliminärskatt och egenavgifter. Det gör du genom en debiterad preliminärskatt. Särskild A-skatt Den som bedriver näringsverksamhet och som inte är godkänd för F-skatt betalar sin debiterade preliminärskatt i form av särskild A-skatt (SA-skatt). Det gäller också för delägare i handels- och kommanditbolag och övriga som har inkomster som inte en arbetsgivare, bank eller någon annan gör skatteavdrag för. Informationen i den här broschyren är översiktlig och rör endast dig som själv ska betala in din preliminärskatt. Hur ska du göra för att få en debiterad preliminärskatt? När du ansöker om att bli godkänd för F- eller FA-skatt hos Skatteverket ska du lämna nödvändiga uppgifter för att Skatteverket ska kunna beräkna din debiterade preliminärskatt. Därefter får du ett beslut om debiterad preliminärskatt. Är du redan godkänd för F- eller FA-skatt men inte har någon debitering av preliminärskatt får du det om du lämnar in en preliminär inkomstdeklaration. Detsamma gäller om du ska betala SA-skatt. Hur mycket ska du betala? Den debiterade preliminärskatt som du ska betala grundas normalt antingen på de uppgifter du lämnar i en preliminär inkomstdeklaration eller i samband med ansökan om godkännande för F- eller FA-skatt. Beloppet ska så nära som möjligt stämma överens med vad din slutliga skatt kommer att bli. Beräkningen ska därför göras utifrån alla dina inkomster, såsom företagets beräknade överskott, tjänste- och kapitalinkomster samt fastighetsinnehav. Utifrån dessa uppgifter beslutar Skatteverket hur mycket debiterad preliminärskatt du ska betala. Under vissa förutsättningar görs i stället en schablonberäkning av din debiterade preliminärskatt. I normalfallet beräknas schablondebiteringen till 110 procent av den slutliga skatten. Om den slutliga skatten understiger den preliminära skatten beräknas schablondebiteringen till 105 procent av den slutliga skatten. För handelsbolag beräknas schablondebiteringen till det belopp som motsvarar den slutliga skatten. Schablonberäkningen understiger aldrig den senast debiterade preliminärskatten. Besluten om schablonberäknad preliminärskatt skickas ut i januari, maj, juli och september. De som har ett brutet räkenskapsår får sitt beslut vid något av dessa fyra tillfällen beroende på när räkenskapsåret slutar. Enskilda näringsidkare och företag som har räkenskapsår som motsvarar kalenderår får sitt beslut i mitten av januari. När den schablonmässigt beräknade preliminärskatten grundas på den slutliga skatten innebär det att tillfälliga inkomster (t.ex. vinst vid försäljning av fastighet) ingår i den preliminärskatt som du ska betala. Detta kan innebära att den schablonberäknade preliminärskatten blir för hög. För att ändra din debitering kan du lämna in en preliminär inkomstdeklaration. För att undvika en felaktig debitering bör du lämna in en preliminär inkomstdeklaration. Detta kan du göra i förväg, d.v.s. redan innan du får beslutet. För att Skatteverket ska kunna ta hänsyn till dina uppgifter bör du lämna din preliminära inkomstdeklaration några månader innan beskattningsårets början. 2

3 Hur gör du för att ändra den debiterade preliminärskatten? Några gånger per år bör du kontrollera att du betalar rätt preliminärskatt. Du ska varken betala för mycket eller för lite. Om du behöver ändra preliminärskatten gör du det enklast i e-tjänsten Preliminär inkomstdeklaration. En annan möjlighet är att använda blankett SKV 4314 (Preliminär inkomstdeklaration 1, Enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag) eller SKV 4313 (Preliminär inkomstdeklaration 2, Aktiebolag och handelsbolag m.fl.) Du kan ladda ner blanketterna från eller beställa dem via Skatteverkets servicetelefon på I slutet av denna broschyr kan du se hur du ska fylla i den preliminära inkomstdeklarationen. När ska du betala den preliminära skatten? Den debiterade preliminärskatten ska betalas under samma år som man har inkomsten, d.v.s. under beskattningsåret. Du får alltså inte själv välja att betala in skatten i efterhand utan ska betala din debiterade preliminärskatt med lika stora belopp varje månad under beskattningsåret. Förfallodagen är i regel den 12:e varje månad. Av Skatteverkets beslut framgår vilket belopp du ska betala och vilket datum betalningen ska ha kommit in på ditt skattekonto. Kontrollera att du skrivit rätt OCR-nummer om du betalar via internet. OCRnumret hittar du på ditt beslut om debiterad preliminärskatt. Vad händer om du inte betalar preliminärskatten? Om du inte betalar preliminärskatten i tid kan det medföra att du får ett underskott på ditt skattekonto och att du får betala kostnadsränta. Den obetalda skatten kan även överlämnas till Kronofogden. Obetalda skatter är dessutom ett skäl för att återkalla ditt godkännande för F-skatt, vilket kan påverka dina möjligheter att fortsätta att bedriva din näringsverksamhet. Vad händer sen? Året efter beskattningsåret deklarerar du inkomsterna i en inkomstdeklaration och den slutliga skatten bestäms. Den slutliga skatten stäms av mot den debiterade preliminärskatten. Vid avstämningen uppkommer vanligtvis ett överskott eller ett underskott av slutlig skatt. Ett överskott tillgodoförs på skattekontot. Om du har ett underskott av slutlig skatt har du betalat för lite skatt och måste därför betala ett belopp motsvarande underskottet. Har du betalat in för mycket eller för lite preliminärskatt? Om du under beskattningsåret ser att du betalat in för mycket eller för lite preliminärskatt bör du snarast lämna in en ny preliminär inkomstdeklaration. Skatteverket fattar då ett nytt beslut om hur mycket preliminärskatt du ska betala. Om du upptäcker detta efter beskattningsårets slut kan du lämna in en ny preliminär inkomstdeklaration inom sex månader efter beskattningsårets utgång. Tidsaxel för hur preliminärskatten betalas. Beskattningsåret Året efter beskattningsåret Andra året efter beskattningsåret Det år du får inkomsten. Inkomsterna deklareras Eventuellt underskott av och debiterad preliminärskatt slutlig skatt (avseende år 1) Preliminärskatt (för år 1) (för år 1) stäms av mot den betalas in senast tre månader betalas in varje månad. slutliga skatten. efter att du fått slutskattebeskedet. Eventuellt överskott av slutlig skatt (för år 1) betalas ut. Preliminärskatt (för år 3) betalas in varje månad. Preliminärskatt (för år 2) betalas in varje månad. 3

4 När måste du lämna en ny preliminär inkomstdeklaration? Du bör lämna en ny preliminär inkomstdeklaration om du tror att den slutliga skatten kommer att bli högre än den debiterade preliminärskatten. Om skillnaden är betydande är du skyldig att lämna en ny preliminär inkomstdeklaration. Med betydande skillnad menas en skillnad mellan den preliminära och slutliga skatten på cirka 30 procent, dock lägst ett prisbasbelopp (för aktuellt år). Preliminär inkomstdeklaration ska lämnas så snart som möjligt efter det att förhållandena ändrats. Skyldigheten att lämna preliminär inkomstdeklaration gäller ända fram till det att mindre än en månad återstår av beskattningsåret. Om du anser att Skatteverkets beslut är fel Om du har fått ett beslut om debiterad preliminärskatt som du anser är fel kan du begära omprövning eller överklaga beslutet. Hur du ska göra framgår av beslutet. Tänk på att det gamla beslutet gäller tills du fått ett nytt beslut! Vad händer med din preliminärskatt när du avslutar verksamheten? När du avregisterar din verksamhet ändras inte din debiterade preliminärskatt automatiskt. Du behöver därför ta ställning till om den behöver ändras och vid behov lämna in en preliminär inkomstdeklaration. Tänk på att uppgifterna i den preliminära inkomstdeklarationen ska avse hela beskattningsåret. 4

5 Så här fyller du i sidan 1 på blanketten Preliminär inkomstdeklaration 1 Q Fyll i det år (ÅÅÅÅ) du vill lämna en preliminär inkomstdeklaration för. W Fyll i namn och personnummer. E Här redovisar du resultatet av verksamheten, efter avdrag för samtliga kostnader. Du fyller i resultatet i den ruta som stämmer överens med din typ av verksamhet. Se ytterligare information i anvisningarna till blanketten Preliminär inkomstdeklaration 1 (SKV 4314). R Om du gör avdrag för egen pensionsförsäkringspremie i näringsverksamheten eller betalar pensionskostnader för anställda ska du redovisa beloppen här. T Om näringsverksamheten bedrivs inom ett stödområde kan du, under vissa förutsättningar, få betala lägre egenavgifter. Vilka områden som klassas som stödområde, och vilka verksamheter som berörs, kan du läsa om i broschyren Skatteavdrag och arbetsgivaravgifter (SKV 401). Y Fyll i dina tjänsteinkomster hittills under året i den eller de rutor som är aktuella för dig. Inkomster som hör till din näringsverksamhet ska du inte ta upp här. U Fyll i den preliminära A-skatt som din utbetalare har dragit av på inkomsterna hittills under året. I Fyll i beräknade tjänsteinkomster för resten av året. Inkomster som hör till din näringsverksamhet ska du inte ta upp här. O Om du fyllt i någon av rutorna 7.2, 7.3 eller 7.4 måste du alltid fylla i den här rutan. Beloppet som ska fyllas i är inkomsten från den utbetalare du får högst inkomst från. SKV sv T W E R Samråd enligt SFS 1982:668 har skett med Näringslivets Regelnämnd. 1 * Skatteverket Denna blankett används för ändrad beräkning av debiterad preliminär skatt, d.v.s. F-skatt och särskild A-skatt. Använd gärna e-tjänsten Preliminär inkomstdeklaration i stället om du har möjlighet. Ansökan om F-skatt görs på eller på blankett Företagsregistrering (SKV 4620). Siffror inom ring hänvisar till upplysningarna på sidan 3, 4, 5 och 6. Namn Näringsverksamhet 1.1 Överskott av aktiv näringsverksamhet, enskild näringsverksamhet 1.2 Överskott av aktiv näringsverksamhet, handelsbolag 1.3 Sjukpenning som ingår i överskott av aktiv näringsverksamhet 1.4 Överskott av passiv näringsverksamhet, enskild näringsverksamhet 1.5 Överskott av passiv näringsverksamhet, handelsbolag 1.6 Underlag för särskild löneskatt på pensionskostnader, eget pensionssparande 1.7 Underlag för särskild löneskatt på pensionskostnader, anställda 1.8 Ökning av expansionsfond 1.9 Minskning av expansionsfond 1.10 Underlag för avkastningsskatt på pensionskostnader 2 Inkomster i näringsverksamhet där socialavgifter/skatt betalas av annan 2.1 Bruttoinkomst 2.2 Kostnader 2.3 Skatteavdrag som görs av andra 3 Allmänna avdrag (näringsverksamhet) 3.1 Underskott av aktiv näringsverksamhet som du får kvitta mot förvärvsinkomst 4 Nedsättning av egenavgifter 4.1 Regionalt nedsättningsbelopp - endast näringsverksamhet i stödområde 5 Karenstid till sjukförsäkringen 5.1 Antal karensdagar som du anmält till Försäkringskassan 6 Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Beskattningsår Person-/organisationsnummer Tjänst - Inkomster och skatt hittills under året 6.1 Lön och förmåner 6.2 Pensioner inkl. utländska pensioner 6.3 Arbetsskadelivränta, vårdbidrag m.m. 6.4 Sjukpenning, föräldrapenning, A-kassa m.m. 6.5 Kostnadsersättningar 6.6 Avdragen A-skatt 7 Inkomster resten av året 7.1 Inkomsten avser tiden Ange med siffror vilka månader inkomsten avser. T.ex. mars - december skrivs Lön och förmåner 7.3 Pensioner inkl. utländska pensioner 7.4 Arbetsskadelivränta, vårdbidrag m.m. Summa lön/förmåner, pensioner och arbetsskadelivränta m.m. 7.5 OBS! Måste alltid fyllas i - varav lön och förmåner/pension/arbets- skadelivränta från huvudutbetalare varav lön och förmåner/pension/ arbetsskadelivränta som skatteavdrag inte görs från 7.7 Sjukpenning, föräldrapenning, A-kassa m.m. 7.8 Kostnadsersättningar 8 Q Inkomst från utländsk arbetsgivare/utbetalare 8.1 Inkomst där arbetsgivaren betalar arbetsgivaravgifter eller där socialavgiftsavtal finns 8.2 Övriga inkomster där socialavgifter betalas i utlandet (t.ex. utsändning) U _ O 1 (6) I P Y De här rutorna ska bara användas om du har inkomst från en utländsk arbetsgivare. Se ytterligare information i anvisningen till blankett Preliminär inkomstdeklaration 1 (SKV 4314). 5

6 Så här fyller du i sidan 2 på blanketten Preliminär inkomstdeklaration 1 { Här ska du fylla i de avdragsgilla kostnader som hör till din anställning. } Fyll i det avdragsgilla belopp du räknar med att betala till pensionssparande under året och som du inte drar av i din näringsverksamhet. q Här ska du fylla i de belopp du beräknar få i ränteinkomst, aktieutdelning och liknande. w Här fyller du i den skattepliktiga delen av din kapitalvinst. Det kan exempelvis vara beräknad vinst när du säljer din bostad eller dina aktier. e De ränteutgifter du beräknar betala på dina lån ska fyllas i här. Tänk på att bara ta med din andel av ränteutgifterna om du delar lånet med någon annan. Ränteutgifter som hör till din näringsverksamhet ska dras av som kostnad där. r Här fyller du i den avdragsgilla delen av förväntad kapitalförlust. Det kan exempelvis vara beräknad förlust när du säljer din bostad eller dina aktier. t Den som äger en fastighet vid årets ingång ska betala fastighetsavgift eller fastighetsskatt för hela året. Fyll i underlaget i aktuell ruta. { } q Samråd enligt SFS 1982:668 har skett med Näringslivets Regelnämnd. 9 Övriga tjänsteinkomster 9.1 Hobbyinkomster, royalty m.m. 9.2 Vissa inkomster från fåmansbolag 9.3 Andra tjänsteinkomster inkl. periodiskt understöd 10 Avdrag - Tjänst 10.1 Resor till och från arbetet 10.2 Tjänsteresor 10.3 Tillfälligt arbete, dubbel bosättning och hemresor 10.4 Övriga utgifter 11 Allmänna avdrag 11.1 Pensionssparande m.m. 12 Kapital 12.1 Ränteinkomster, utdelningar m.m. som skatteavdrag görs från 12.2 Ränteinkomster, utdelningar m.m. som skatteavdrag inte görs från 12.3 Återstående uppskovsbelopp för privatbostad 12.4 Överskott vid uthyrning av privatbostad 12.5 Skattepliktig del av kapitalvinster 12.6 Ränteutgifter m.m Förvaltningsutgifter 12.8 Avdragsgill del av kapitalförluster 12.9 Investeraravdrag Övriga upplysningar w e r 13 Person-/organisationsnummer Utländsk försäkring - Avkastningsskatt 13.1 Skatteunderlag för kapitalförsäkring 13.2 Skatteunderlag för pensionsförsäkring 14 Underlag för fastighetsavgift/ fastighetsskatt 14.1 Hyreshus: bostäder Hel avgift Halv avgift 14.2 Hyreshus: tomtmark, bostäder under uppförande 14.3 Hyreshus: lokaler 14.4 Industri- och elproduktionsenhet: värmekraftverk 14.5 Elproduktionsenhet: vattenkraftverk 14.6 Elproduktionsenhet: vindkraftverk 14.7 Hel avgift Småhus Halv avgift 14.8 Småhus/ägarlägenhet: tomtmark, byggnad under uppförande 15 Skattereduktion 15.1 Underlag för skattereduktion för gåva 16 Uppgift för sjömän 16.1 Antal sjödagar, närfart 16.2 Antal sjödagar, fjärrfart t y Kom ihåg att skriva under deklarationen innan du skickar den till inläsningscentralen. SKV sv y 17 Underskrift Datum Namnteckning Telefonnummer Namnförtydligande Skicka blanketten till Skatteverkets inläsningscentral PD FE Malmö 2 (6) 6

7 Så här fyller du i blanketten Preliminär inkomstdeklaration 2 Q Fyll i det beskattningsår företaget vill lämna preliminär inkomstdeklaration för. Fyll i ÅÅMMDD i rutan för fr.o.m. och ÅÅMMDD i rutan för t.o.m. W Fyll i namn och organisationsnummer. E Fyll i resultatet av verksamheten, efter avdrag för kostnader. Beloppet ska vara exklusive moms. W * Skatteverket Denna blankett används för ändrad beräkning av debiterad preliminär skatt, d.v.s. F-skatt och särskild A-skatt. Använd gärna e-tjänsten Preliminär inkomstdeklaration i stället om ni har möjlighet. Ansökan om F-skatt görs på eller på blankett Företagsregistrering (SKV 4620). Siffror inom ring hänvisar till upplysningarna på sidan 2 och 3. Namn Q 1 Preliminär inkomstdeklaration 2 Aktiebolag och handelsbolag m.fl. Beskattningsår Fr.o.m. T.o.m. Organisationsnummer R Om företaget har pensionskostnader för anställda ska företaget betala särskild löneskatt. Underlaget d.v.s. pensionskostnaden, ska fyllas i här. T Den som äger en fastighet vid årets ingång ska betala fastighetsavgift eller fastighetsskatt för hela året. Fyll i underlaget i aktuell ruta. Y Kom ihåg att behörig firmatecknare ska skriva under deklarationen innan den skickas till inläsningscentralen. Y SKV sv Samråd enligt SFS 1982:668 har skett med Näringslivets Regelnämnd. 2 Underlag för inkomstskatt m.m. 2.1 Överskott av näringsverksamhet 2.2 Underlag för särskild löneskatt på pensionskostnader 2.3 Underlag för avkastningsskatt avsatt till pensioner 2.4 Underlag för avkastningsskatt utländska kapitalförsäkringar 2.5 Skatteavdrag som görs av andra Övriga upplysningar 4 Underskrift Datum Behörig firmatecknares namnteckning Telefonnummer Namnförtydligande E R 3 Underlag för fastighetsavgift/fastighetsskatt 3.1 Hyreshus: Hel avgift bostäder Halv avgift 3.2 Hyreshus: tomtmark, bostäder under uppförande 3.3 Hyreshus: lokaler 3.4 Industri- och elproduktionsenhet: värmekraftverk 3.5 Elproduktionsenhet: vattenkraftverk 3.6 Elproduktionsenhet: vindkraftverk 3.7 Hel avgift Småhus Halv avgift 3.8 Småhus/ägarlägenhet: tomtmark, byggnad under uppförande Skicka blanketten till Skatteverkets inläsningscentral PD FE Malmö 1 (3) T 7

8 Självbetjäning dygnet runt Webbplats: skatteverket.se Servicetelefon: Personlig service Ring Skatteupplysningen, inom Sverige: från utlandet: SKV 420 utgåva 3. Utgiven i mars Denna utgåva finns bara som pdf-fil på

SKV 420 utgåva F- och SA-skatt. Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt

SKV 420 utgåva F- och SA-skatt. Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt SKV 420 utgåva 4 2017 F- och SA-skatt Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt Vad är preliminärskatt och vem ska betala den? Vårt svenska skattesystem bygger på att alla betalar en

Läs mer

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl.

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. SKV 0 utgåva F- och SA-skatt Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt Preliminär inkomstdeklaration Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Beskattningsår Person-/Organisationsnummer

Läs mer

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden är koreograf och har fått beviljat ett sökt projektbidrag för en dansperformance. Hon har ingen näringsverksamhet eller eget

Läs mer

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Senast den 4 maj 2015 ska deklarationen finnas hos Skatteverket. Namn och adress är keramiker och hälftenägare till en keramisk verkstad som drivs i handelsbolagsform.

Läs mer

Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning

Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning Lisa Bergström är författare och har inkomst av tjänst som författare, dramaturg, regissör, översättare och lärare. Utöver dessa inkomster har hon royaltyersättningar

Läs mer

Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl.

Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Beskattningsår Denna blankett används för ändrad beräkning av debiterad preliminär skatt, d.v.s. F-skatt och särskild

Läs mer

Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag

Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag År (inkomstår) Person-/Organisationsnummer Namn och adress Ange beloppen i hela kronor. Inkomster - Tjänst 1 Inkomster hittills under året 4 Avdrag - Tjänst Lön och

Läs mer

Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl.

Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Beskattningsår Person-/Organisationsnummer Denna blankett används för ändrad beräkning av debiterad preliminär skatt,

Läs mer

Preliminär självdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Inkomstår

Preliminär självdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Inkomstår Preliminär självdeklaration Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Inkomstår Denna blankett används för ändrad beräkning av debiterad preliminär skatt, dvs. F-skatt och särskild A-skatt.

Läs mer

Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2013

Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2013 2014 Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2013 Den här broschyren vänder sig till löntagare, pensionärer och fysiska personer som har näringsverksamhet samt dödsbon. Innehåll Sid Sid Sid 2 Nyheter 3

Läs mer

Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2014

Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2014 2015 Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2014 Den här broschyren vänder sig till löntagare, pensionärer och fysiska personer som har näringsverksamhet samt dödsbon. Innehåll Sid Sid Sid 2 Nyheter 3

Läs mer

Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag

Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag Lena Hansson är keramiker och hälftenägare till en keramisk verkstad som drivs i handelbolagsform. Handelsbolaget är en juridisk person som ska lämna

Läs mer

Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag År (inkomstår)

Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag År (inkomstår) Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag År (inkomstår) Person-/Organisationsnummer Namn och adress Civilstånd 66 Ensamstående (ogift **) Gift * Ogift ** sammanboende som har eller har haft gemensamt barn

Läs mer

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med royaltyersättning

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med royaltyersättning Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med royaltyersättning Lisa Bergström är författare och har inkomst av tjänst som författare, översättare och lärare. Utöver dessa inkomster har hon royaltyersättningar

Läs mer

Skatteberäkning Beskattningsår 2015

Skatteberäkning Beskattningsår 2015 Skatteberäkning Beskattningsår 215 Namn: Skevik, Anna Kommun: Personnr: 56218182 Församling: Resultat och kompletteringsbetalning Underskott inkl. ränta 8 613 Om du vill undvika kostnadsränta bör du betala

Läs mer

Inkomstdeklaration 4. Handelsbolag - taxeringen. Särskild självdeklaration. 1.1 Underlag för särskild löneskatt. Underlag för avkastningsskatt

Inkomstdeklaration 4. Handelsbolag - taxeringen. Särskild självdeklaration. 1.1 Underlag för särskild löneskatt. Underlag för avkastningsskatt Skatteverket 0771567 567 Inkomstdeklaration 4 Handelsbolag taxeringen Kalenderår 2012 Namn (firma), adress Räkenskapsår Fr.o.m. T.o.m. M Samråd enligt SFS 1982:668 har skett med Näringslivets Regelnämnd.

Läs mer

Dags att deklarera. Vill du ha dina skattepengar snabbare? Läs mer på sidan 28. Utökad telefonservice se sista sidan.

Dags att deklarera. Vill du ha dina skattepengar snabbare? Läs mer på sidan 28. Utökad telefonservice se sista sidan. Senast den 3 maj kl. 24.00 2004 Dags att deklarera Deklarera på Internet läs mer på sidan 3. Deklarera på telefon läs mer på sidan 4. Deklarera via SMS läs mer på sidan 4. Deklarera på den blankett du

Läs mer

Inkomstdeklaration 4 Särskilda uppgifter - Handelsbolag Utg 23

Inkomstdeklaration 4 Särskilda uppgifter - Handelsbolag Utg 23 Skatteverket 0771567 567 Särskilda uppgifter Handelsbolag Namn (firma), adress Fr.o.m. M Samråd enligt SFS 1982:668 har skett med Näringslivets Regelnämnd. Information om hur man fyller i blanketten finns

Läs mer

Försäljning av aktier

Försäljning av aktier SKV 33 utgåva 6 Försäljning av aktier Information, exempel och blanketter Den här informationen vänder sig till dig som under 004 har sålt marknadsnoterade aktier har löst in eller sålt nollkupongare eller

Läs mer

Dags att deklarera. på Förenklad självdeklaration. Vanliga frågor. www.rsv.se

Dags att deklarera. på Förenklad självdeklaration. Vanliga frågor. www.rsv.se 2000 Dags att deklarera på Förenklad självdeklaration Vanliga frågor När får jag skatteåterbäringen? Läs på sidan 22. Jag kommer att få underskott på skattekontot, dvs. kvarskatt, på högst 20 000 kr. Hur

Läs mer

Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag 2015

Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag 2015 Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag 2015 Lena Hansson är keramiker och hälftenägare till en keramisk verkstad som drivs i handelbolagsform. Handelsbolaget är en juridisk person som ska lämna

Läs mer

Skatteuträkningsbroschyren

Skatteuträkningsbroschyren SKV 425 utgåva 23 2017 Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2016 Den här broschyren vänder sig till löntagare, pensionärer och fysiska personer som har näringsverksamhet samt dödsbon. Innehåll Sid Sid

Läs mer

Så här deklarerar du dina inkomster

Så här deklarerar du dina inkomster 2015 Så här deklarerar du dina inkomster Information och övningsexempel för dig som ska deklarera för första gången Innehåll Inkomstdeklarationen...2 Deklarera steg för steg...3 Exempel 1 utan ändringar...4

Läs mer

Avräkning av utländsk skatt Privatpersoner

Avräkning av utländsk skatt Privatpersoner Denna blankett kan du använda när du begär avräkning av utländsk skatt eller så kan du fylla i uppgifterna på Övriga upplysningar på inkomstdeklaration 1. Du behöver inte fylla i blanketten om du bara

Läs mer

Deklarera senast den 2 maj gärna på Internet, sms eller telefon. Belopp i kronor 03 75 000 05. K4 avsnitt A, K10, K12 avsnitt B och K13.

Deklarera senast den 2 maj gärna på Internet, sms eller telefon. Belopp i kronor 03 75 000 05. K4 avsnitt A, K10, K12 avsnitt B och K13. Skatteverket Inkomstdeklaration 1 Inkomståret 211 212 Thomas Svensson I "Dags att deklarera" får du svar på de flesta av dina frågor. Deklarera senast den 2 maj gärna på Internet, sms eller telefon Person/Organisationsnummer

Läs mer

Information från Skatteverket

Information från Skatteverket Information från Skatteverket Informationsträffar och besök Nyföretagarträffar och andra informationsträffar. Företagsbesök Nyföretagarinformationer Starta företag - Riktar sig till personer som funderar

Läs mer

Skatteuträkningsbroschyren 2013

Skatteuträkningsbroschyren 2013 Skatteuträkningsbroschyren 2013 Inkomståret 2012 SKV 425 utgåva 19 Den här broschyren vänder sig till löntagare, pensionärer och fysiska personer som har näringsverksamhet samt dödsbon. Innehåll Sid Sid

Läs mer

Avräkning av utländsk skatt Privatpersoner

Avräkning av utländsk skatt Privatpersoner Denna blankett använder du när du begär avräkning av utländsk skatt. Du behöver inte fylla i blanketten om du bara begär avräkning för utländsk skatt på utdelning och den utländska skatten finns med på

Läs mer

Information från Skatteverket 2014-05-10

Information från Skatteverket 2014-05-10 Information från Skatteverket 2014-05-10 Vår vision är ett samhälle där alla vill göra rätt för sig Med vänlig hälsning Skatteverket Starta företag? Hjälp att komma igång och att komma vidare! Efter kontakt

Läs mer

FUSIONSPLAN. 3. Alla av fusionen föranledda kostnader skall bäras av moderbolaget.

FUSIONSPLAN. 3. Alla av fusionen föranledda kostnader skall bäras av moderbolaget. FUSIONSPLAN Undertecknade Övningsbolaget AB, 556789-1234, moderbolaget, med säte i Nyköping, och Övningsbolaget Invest AB, 556679-1234, dotterbolaget, med säte i Nyköping, har denna dag upprättat en fusionsplan

Läs mer

Inkomst- och momsdeklaration Eva Ek 2015

Inkomst- och momsdeklaration Eva Ek 2015 Inkomst och momsdeklaration Eva Ek 2015 Eva Ek är född 1952 och fyllde alltså 62 år 2014 (året före inkomståret). Hon har inte tagit ut någon allmän pension under 2015 (inkomståret). Hade hon gjort detta

Läs mer

Senast den 2 maj kl. 24.00. Dags att deklarera. Dekl@rera 2006. Här får du svar på de flesta av dina frågor! Innehåll

Senast den 2 maj kl. 24.00. Dags att deklarera. Dekl@rera 2006. Här får du svar på de flesta av dina frågor! Innehåll 2006 Senast den 2 maj kl. 24.00 Dags att deklarera Dekl@rera 2006 Här får du svar på de flesta av dina frågor! Innehåll Nyheter... 2 Deklarera på Internet... 3 Deklarera på telefon eller via sms... 4 Deklarera

Läs mer

Deklarera senast den 2 maj gärna på Internet, sms eller telefon. K4 avsnitt A, K10, K12 avsnitt B och K13.

Deklarera senast den 2 maj gärna på Internet, sms eller telefon. K4 avsnitt A, K10, K12 avsnitt B och K13. Skatteverket Inkomstdeklaration 1 Inkomståret 211 212 Lena Hansson I "Dags att deklarera" får du svar på de flesta av dina frågor. Deklarera senast den 2 maj gärna på Internet, sms eller telefon Person/Organisationsnummer

Läs mer

Sommar- och extrajobb Information till skolungdom och studerande

Sommar- och extrajobb Information till skolungdom och studerande 2006 Sommar- och extrajobb Information till skolungdom och studerande Arbetsgivaren måste enligt lag dra skatt från din lön. Skatteavdraget kan bli för stort för dig som bara jobbar extra. Jämka så blir

Läs mer

Mervärdesskattedeklaration 01 Deklarationsdag 02 Person-/Organisationsnummer

Mervärdesskattedeklaration 01 Deklarationsdag 02 Person-/Organisationsnummer Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast på deklarationsdagen Mervärdesskattedeklaration 01 Deklarationsdag 02 Person/Organisationsnummer Momsregistreringsnummer (VATnummer) Bankgiro och referensnummer

Läs mer

Skattereduktion för bredband

Skattereduktion för bredband SKV 399 utgåva 4 Skattereduktion för bredband Denna information vänder sig till småhus- och hyreshusägare dig som bedriver näringsverksamhet från fast driftställe Du som installerar bredband och tar installationen

Läs mer

Utbetalning av ersättning till utomlands bosatta artister, idrottsutövare m.fl.

Utbetalning av ersättning till utomlands bosatta artister, idrottsutövare m.fl. Utbetalning av ersättning till utomlands bosatta artister, idrottsutövare m.fl. Den här informationen vänder sig till: artister och idrottsutövare som är bosatta utanför Sverige utländska artistföretag

Läs mer

26 Egenavgifter. Sammanfattning Vem ska påföras egenavgifter? Egenavgifter 401

26 Egenavgifter. Sammanfattning Vem ska påföras egenavgifter? Egenavgifter 401 Egenavgifter 401 26 Egenavgifter Sammanfattning Egenavgifter är en del av de socialavgifter som ska betalas enligt socialavgiftslagen (SAL). Socialavgifter enligt SAL utgörs av arbetsgivaravgifter enligt

Läs mer

23 Inkomst av kapital

23 Inkomst av kapital Inkomst av kapital 389 23 Inkomst av kapital 41-44, 48, 52, 54 och 55 kap. IL SFS 1991:1833, 1993:1471, 1543, 1544, 1994:778 prop. 1989/90:110 del I s. 295 298, 388 477, 698 705, 709 730, del II s. 123

Läs mer

55 Beslut om preliminär skatt... 1

55 Beslut om preliminär skatt... 1 Innehåll 55 Beslut om preliminär skatt... 1 55.1 Innehåll... 1 55.2 55.2.1 Beslut om debitering av preliminär skatt... 2 Beräkning enligt schablon... 3 55.2.2 Beräkning enligt tillgängliga uppgifter...

Läs mer

SKV 252 utgåva Information om blankett K12

SKV 252 utgåva Information om blankett K12 SKV 252 utgåva 6 2017 Information om blankett K12 Vem ska lämna blankett K12? Onoterat företag Du ska lämna blankett K12 som en bilaga till Inkomstdeklaration 1 om du har fått utdelning från ett onoterat

Läs mer

Inkomstdeklaration 2 Aktiebolag, ekonomisk förening m.fl. - taxeringen 2009

Inkomstdeklaration 2 Aktiebolag, ekonomisk förening m.fl. - taxeringen 2009 Inkomstdeklaration 2 Aktiebolag, ekonomisk förening m.fl. taxeringen Kalenderår 2008 Namn (firma) adress Räkenskapsår Fr.o.m. T.o.m. Senast den 4 maj ska deklarationen finnas hos Skatteverket. Belopp anges

Läs mer

Försäljning av aktier

Försäljning av aktier SKV 33 utgåva 8 Försäljning av aktier Information, exempel och blanketter Den här informationen vänder sig till dig som under 0 har sålt marknadsnoterade aktier har löst in eller sålt nollkupongare eller

Läs mer

Deklaration och skatter i Sverige

Deklaration och skatter i Sverige Deklaration och skatter i Sverige I den här broschyren får du en översiktlig bild av det svenska skattesystemet och Skatteverket. Du får även kort information om hur du deklarerar dina inkomster och betalar

Läs mer

Så här deklarerar du dina inkomster

Så här deklarerar du dina inkomster 2014 Så här deklarerar du dina inkomster Information och övningsexempel för dig som ska deklarera för första gången Innehåll Inkomstdeklarationen...2 Deklarera steg för steg...3 Exempel 1 utan ändringar...4

Läs mer

Skattereduktion för husarbete som utförs och betalas från och med den 1 juli 2009

Skattereduktion för husarbete som utförs och betalas från och med den 1 juli 2009 SKV 322 utgåva 7 Skattereduktion för husarbete som utförs och betalas från och med den 1 juli 2009 Från och med den 1 juli 2009 får privatpersoner som anlitar någon som utför husarbete skattereduktion

Läs mer

Deklaration enskild firma Thomas Svensson

Deklaration enskild firma Thomas Svensson Deklaration enskild firma Thomas Svensson Thomas Svensson har en enskild firma och är frilansande musiker och kompositör. Thomas Svensson har sammanställt sin bokföring i en balans och resultaträkning.

Läs mer

Skatteuträkningsbroschyren 2012

Skatteuträkningsbroschyren 2012 Skatteuträkningsbroschyren 2012 Inkomståret 2011 SKV 425 utgåva 18 Den här broschyren vänder sig till löntagare, pensionärer och fysiska personer som har näringsverksamhet samt dödsbon. Sid Sid Sid 2 Nyheter

Läs mer

Ange belopp i hela kronor. OBS! Avser besk.

Ange belopp i hela kronor. OBS! Avser besk. Senast den 4 maj 2015 ska deklarationen finnas hos Skatteverket. Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Namn och adress I "Dags att deklarera" får du svar på de flesta av dina frågor. Person/organisationsnummer

Läs mer

Inkomstdeklaration 3 Ideella föreningar, stiftelser m.fl. Organisationsnummer

Inkomstdeklaration 3 Ideella föreningar, stiftelser m.fl. Organisationsnummer Skatteverket 0771567 567 Ideella föreningar, stiftelser m.fl. Namn (firma), adress Fr.o.m. M Information om hur man fyller i blanketten finns i broschyrerna Skatteregler för ideella föreningar, SKV 324

Läs mer

Sommar- och extrajobb

Sommar- och extrajobb 2016 Sommar- och extrajobb Information till skolungdom och studerande Arbetsgivaren måste enligt lag dra skatt från din lön. Du betalar skatt om du tjänar 18 739 kronor eller mer under år 2016. Skatteavdraget

Läs mer

Hobbyverksamhet Ger din hobby inkomster?

Hobbyverksamhet Ger din hobby inkomster? Hobbyverksamhet Ger din hobby inkomster? Om du får överskott på din hobbyverksamhet ska du betala skatt för det. Hobbyn kan till exempel vara hemslöjd, biodling, trädgårdsodling, djuruppfödning, jakt,

Läs mer

Dags att deklarera. Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj.

Dags att deklarera. Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj. 2016 Dags att deklarera Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj. Godkänn din deklaration enkelt med sms. Gör så här: 1. Sms:a ditt personnummer och din kod för underskrift till 71144.

Läs mer

Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare

Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare 2013 Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare Lämna din ansökan/anmälan elektroniskt via Broschyren vänder sig till dig som är eller ska bli före

Läs mer

Utbetalning av ersättning till utomlands bosatta artister, idrottsutövare m.fl.

Utbetalning av ersättning till utomlands bosatta artister, idrottsutövare m.fl. Utbetalning av ersättning till utomlands bosatta artister, idrottsutövare m.fl. Den här informationen vänder sig till: artister och idrottsutövare som är bosatta utanför Sverige utländska artistföretag

Läs mer

Framsidan. 1 Lön. Obs! Avdrag för kostnader som du fått ersättning för gör du vid punkt 2d eller i vissa fall vid punkt 2b.

Framsidan. 1 Lön. Obs! Avdrag för kostnader som du fått ersättning för gör du vid punkt 2d eller i vissa fall vid punkt 2b. Framsidan Uppgifter för sambeskattning Här står personnumret på den person som du ska sambeskattas med. Kontrollera att det är riktigt. Om rutan inte är ifylld betyder det att du inte ska sambeskattas.

Läs mer

Utbetalning av ersättning till utomlands bosatta artister, idrottsutövare m.fl.

Utbetalning av ersättning till utomlands bosatta artister, idrottsutövare m.fl. Utbetalning av ersättning till utomlands bosatta artister, idrottsutövare m.fl. Den här informationen vänder sig till: artister och idrottsutövare som är bosatta utanför Sverige utländska artistföretag

Läs mer

Inkomstdeklaration 3 Ideella föreningar, stiftelser m.fl. - taxeringen

Inkomstdeklaration 3 Ideella föreningar, stiftelser m.fl. - taxeringen Samråd enligt SFS 1982:668 har skett med Näringslivets Regelnämnd. Skatteverket 0771567 567 Senast den 2 maj ska deklarationen finnas hos Skatteverket. Information om hur man fyller i blanketten finns

Läs mer

Skattereduktion för vissa miljöförbättrande installationer (Miljö-ROT)

Skattereduktion för vissa miljöförbättrande installationer (Miljö-ROT) SKV 323 utgåva 1 Skattereduktion för vissa miljöförbättrande installationer (Miljö-ROT) Denna information vänder sig till ägare av småhus ägare av lantbruksenhet med småhus Du kan få skattereduktion om

Läs mer

28 Preliminär inkomstdeklaration

28 Preliminär inkomstdeklaration Preliminär, Avsnitt 28 1 28 Preliminär Övergångsbestämmelser 28.1 Inledning Regler om preliminär finns i 28 kap. SFL. I det kapitlet finns bestämmelserna om syftet med preliminär (28 kap. 1 ), se avsnitt

Läs mer

SKV 328 utgåva Så här deklarerar du dina inkomster

SKV 328 utgåva Så här deklarerar du dina inkomster SKV 328 utgåva 38 2017 Så här deklarerar du dina inkomster Information och övningsexempel för dig som ska deklarera för första gången. SKV 2000a 26 sv 00 01Specifikationen ska du behålla! Inkomstdeklarationen

Läs mer

Företagsregistrering

Företagsregistrering Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare Lämna din ansökan/anmälan elektroniskt via Broschyren vänder sig till dig som är eller ska bli före tagare

Läs mer

Skattereduktion för bredband

Skattereduktion för bredband SKV 399 utgåva 3 Skattereduktion för bredband Denna information vänder sig till Småhus- och hyreshusägare De som bedriver näringsverksamhet från fast driftställe Sedan den 1 januari 2001 gäller en ny lag

Läs mer

Försäljning av aktier m.m.

Försäljning av aktier m.m. SKV utgåva 0 Försäljning av aktier m.m. Information, exempel och blanketter Den här informationen vänder sig till dig som under 00 har sålt eller löst in marknadsnoterade aktier har sålt eller löst in

Läs mer

Dags att deklarera via Internet, sms, telefon eller på pappersblanketten

Dags att deklarera via Internet, sms, telefon eller på pappersblanketten Dags att deklarera via Internet, sms, telefon eller på pappersblanketten Dekl@rera 2008 Senast måndagen den 5 maj klockan 24:00! Dags att deklarera 2008 2 Nyheter 2 Elegitimation 2 Edeklarera du med! 3

Läs mer

Företagsregistrering

Företagsregistrering SKV 418 utgåva 28 Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare Lämna din ansökan/anmälan elektroniskt via verksamt.se Broschyren vänder sig till dig

Läs mer

54 Beslut om särskild inkomstskatt

54 Beslut om särskild inkomstskatt Beslut om särskild inkomstskatt, Avsnitt 54 1 54 Beslut om särskild inkomstskatt SINK A-SINK SFL 54.1 Inledning I 54 kap. SFL finns bestämmelser om beslut om särskild inkomstskatt. Kapitlet innehåller

Läs mer

Dags att deklarera. Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj.

Dags att deklarera. Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj. 2016 Dags att deklarera Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj. Godkänn din deklaration enkelt med sms. Gör så här: 1. Sms:a ditt personnummer och din kod för underskrift till 71144.

Läs mer

Skatteberäkning Beskattningsår 2016

Skatteberäkning Beskattningsår 2016 Skatteberäkning Beskattningsår 216 Namn: Skevik, Anna Kommun: Personnr: 56218182 Församling: Resultat och kompletteringsbetalning Underskott inkl. ränta 3 946 Om du vill undvika kostnadsränta bör du betala

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

Deklaration inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden

Deklaration inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden Deklaration inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden Lilja Andersson är koreograf och har fått beviljat ett sökt projektbidrag för en dansperformance. Hon har ingen näringsverksamhet eller

Läs mer

Dags att starta eget?

Dags att starta eget? Utgiven 2002 av Riksskatteverket RSV 462 utgåva 2 Skattemyndigheten informerar Dags att starta eget? Funderar du på att starta eget företag? Varje dag startas över hundra företag i Sverige. I denna broschyr

Läs mer

Dags att deklarera. E-deklarationen är öppen från och med den 20 mars. Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 5 maj klockan 24:00

Dags att deklarera. E-deklarationen är öppen från och med den 20 mars. Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 5 maj klockan 24:00 2014 Dags att deklarera E-deklarationen är öppen från och med den 20 mars. Ring 020-567 100 Sms:a 71144 www.skatteverket.se www.skatteverket.se/app Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den

Läs mer

Skatteavdrag och arbetsgivaravgifter

Skatteavdrag och arbetsgivaravgifter Skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för anställda i Sverige och utomlands Den här broschyren innehåller information till arbetsgivare i Sverige och utomlands om reglerna för skyldighet att betala arbetsgivaravgifter

Läs mer

Försäljning av småhus

Försäljning av småhus SKV 379 utgåva 18 Försäljning av småhus Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt ditt småhus (villa, kedjehus, radhus eller fritidshus) eller

Läs mer

Skatteberäkning Beskattningsår

Skatteberäkning Beskattningsår Skatteberäkning Beskattningsår 215 Namn Org.nr Luleå Segel Sällskap, ny 89781 21511 2151231 Resultat och kompletteringsbetalning Underskott inkl. ränta Företaget behöver inte göra någon kompletteringsbetalning.

Läs mer

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016 AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016 Från Företagarnas Revisionsbyrå i Stockholm januari 2016 ARBETSGIVARAVGIFTER OCH EGENAVGIFTER Arbetsgivaravgiften varierar utifrån den anställdes ålder De lagstadgade

Läs mer

Försäljning av värdepapper

Försäljning av värdepapper SKV utgåva Försäljning av värdepapper Information, exempel och blankett Information till dig som under 0 har sålt eller löst in marknadsnoterade aktier och andra värdepapper. I broschyren finns flera exempel

Läs mer

Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag

Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag Lena Hansson är keramiker och hälftenägare till en keramisk verkstad som drivs i handelbolagsform. Handelsbolaget är en juridisk person som ska lämna

Läs mer

Dags att deklarera. Deklarera gärna genom att ringa, sms:a, använda vår app eller e-tjänst.

Dags att deklarera. Deklarera gärna genom att ringa, sms:a, använda vår app eller e-tjänst. 2015 Dags att deklarera Deklarera gärna genom att ringa, sms:a, använda vår app eller e-tjänst. Ring 020-567 100 Sms:a 71144 www.skatteverket.se/app www.skatteverket.se Deklarationen ska finnas hos Skatteverket

Läs mer

Skatteregler för delägare i handelsbolag

Skatteregler för delägare i handelsbolag SKV 299 utgåva 18 Skatteregler för delägare i handelsbolag med deklarationsanvisningar Taxeringsår 2013 Den här broschyren behandlar beskattning av delägare i handels- och kommanditbolag fysiska och juridiska

Läs mer

Viktiga datum, 2014-års kalender

Viktiga datum, 2014-års kalender av 20 2014-01-03 09:52 Viktiga datum, 2014-års kalender Privat Företag & organisationer Visa alla datum 3 januari Företag En eventuell extra skatteinbetalning ska vara bokförd på Skatteverkets konto om

Läs mer

Skatte- och avgiftsanmälan

Skatte- och avgiftsanmälan Skatte ch avgiftsanmälan 1/9 Uppgifter I din skatte ch avgiftsanmälan lämnar du uppgifter sm ligger till grund för din Fskatt, arbetsgivarregistrering, mmsregistrering ch preliminärskatt. Du kan välja

Läs mer

Så registrerar du ditt företag

Så registrerar du ditt företag Så registrerar du ditt företag Tycker du att det verkar krångligt att starta företag? Lugn. De här sidorna förklarar exakt hur du registrerar företaget och får en F-skattsedel. Följer du guiden är du klar

Läs mer

2007 Senast den 2 maj kl Dags att deklarera. Deklarera via Internet, sms eller telefon. 2007

2007 Senast den 2 maj kl Dags att deklarera. Deklarera via Internet, sms eller telefon. 2007 2007 Senast den 2 maj kl. 24.00 Dags att deklarera Deklarera via Internet, sms eller telefon Dekl@rera 2007 Här får du svar på de flesta av dina frågor! Innehåll Nyheter... 2 Deklarera på Internet... 3

Läs mer

Se till att du får pension. Information till företagare

Se till att du får pension. Information till företagare Se till att du får pension Information till företagare Se till att du får pension Som företagare måste du själv ansvara för att du tjänar in till din pension, till skillnad mot en vanlig löntagare. I den

Läs mer

Enskild firma. Allmänt

Enskild firma. Allmänt Enskild firma 1/4 Allmänt Väljer du att driva företaget som en enskild firma är det viktigt att veta att du själv ansvarar för allt du gör i företagets namn, t.ex. att avtal hålls och skulder betalas.

Läs mer

Dags att (e-) deklarera Senast onsdagen den 2 maj klockan 24:00!

Dags att (e-) deklarera Senast onsdagen den 2 maj klockan 24:00! Dekl@rera 2012 Dags att (e-) deklarera Senast onsdagen den 2 maj klockan 24:00! E-deklarera via Internet, app, sms eller genom att ringa! Självbetjäning dygnet runt Webbplats: skatteverket.se Servicetelefon:

Läs mer

Näringsverksamhet. med årsbokslut. Dags att deklarera. www.skatteverket.se. Innehåll

Näringsverksamhet. med årsbokslut. Dags att deklarera. www.skatteverket.se. Innehåll 2007 Dags att deklarera Näringsverksamhet med årsbokslut Innehåll Nyheter 3 N2 och N2A. Inkomst av näringsverksamhet med årsbokslut 5 N6. Räntefördelning och expansionsfond 12 N7. Övertagande av fonder

Läs mer

Sommar- och extrajobb

Sommar- och extrajobb 2007 Sommar- och extrajobb Information till skolungdom och studerande Arbetsgivaren måste enligt lag dra skatt från din lön. Du betalar skatt om du tjänar 17 100 kr eller mer. Skatteavdraget kan bli för

Läs mer

E-deklarera 2013. Dags att deklarera 2013

E-deklarera 2013. Dags att deklarera 2013 E-deklarera 2013 Vad kan lämnas elektroniskt? Huvudblanketter Skatteverkets e-tjänst Inkomstdeklaration 1 Skatteverkets e-tjänst Inkomstdeklaration 2 första sidan Bilagor E-tjänsten Inkomstdeklaration

Läs mer

Sommar- och extrajobb Information till skolungdom och studerande

Sommar- och extrajobb Information till skolungdom och studerande 2009 Sommar- och extrajobb Information till skolungdom och studerande Arbetsgivaren måste enligt lag dra skatt från din lön. Du betalar skatt om du tjänar 18 200 kr eller mer under år 2009. Skatteavdraget

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2006:1344 Utkom från trycket den 15 december 2006 utfärdad den 7 december 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Försäljning av värdepapper

Försäljning av värdepapper SKV utgåva Försäljning av värdepapper Information, exempel och blanketter Information till dig som under 0 har sålt eller löst in marknadsnoterade aktier och andra värdepapper. I broschyren finns flera

Läs mer

Dags att deklarera. Näringsverksamhet

Dags att deklarera. Näringsverksamhet 2006 Dags att deklarera Näringsverksamhet utan årsbokslut Innehåll Så här använder du broschyren, sidan 2 Blankett och A, sidan 4 Blankett N6, sidan 18 Inkomstdeklaration 1, sidan 24 Exempelsamling, sidan

Läs mer

Försäljning av aktier m.m.

Försäljning av aktier m.m. SKV utgåva 9 Försäljning av aktier m.m. Information, exempel och blanketter Den här informationen vänder sig till dig som under 00 har sålt eller löst in marknadsnoterade aktier har sålt eller löst in

Läs mer

Så här går det till att deklarera. Kontrollera!

Så här går det till att deklarera. Kontrollera! Kontrollera! Börja med att riva isär blanketterna vid perforeringen. Ta fram alla kon troll upp gif ter som du har fått från ar bets gi va re, ban ker, för säk - rings kas sa, kon to korts fö re tag m.fl.

Läs mer

Dags att deklarera Senast måndagen den 3 maj klockan 24:00!

Dags att deklarera Senast måndagen den 3 maj klockan 24:00! Dekl@rera 2010 Dags att deklarera Senast måndagen den 3 maj klockan 24:00! Deklarera på Internet, sms eller telefon enkelt och säkert! Självbetjäning dygnet runt Webbplats: skatteverket.se Servicetelefon:

Läs mer

Avsluta företag Enskild näringsverksamhet Försäljning Försäljningen ska tas upp till beskattning

Avsluta företag Enskild näringsverksamhet Försäljning Försäljningen ska tas upp till beskattning Avsluta företag... 7 1 Enskild näringsverksamhet... 8 1.1 Försäljning... 8 1.1.1 Försäljningen ska tas upp till beskattning... 8 1.1.2 Anmäl avregistrering till Skatteverket... 9 1.1.3 Betala rätt preliminär

Läs mer