Visma Eget Aktiebolag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Visma Eget Aktiebolag"

Transkript

1 Visma Eget Aktiebolag Lathund för att du ska kunna se vad de olika transaktionerna som du registrerar i programmet påverkar i din deklaration. På sidan INK2R i programmet kan du också högerklicka i rutan och välja Visa uppgifter för denna fältkod och på så vis se vilken post i huvudboken som har påverkat rutan.

2 Kolumn1 Kolumn2 Kolumn3 Kolumn4 Kolumn5 Kolumn6 Kolumn7 Typ Namn Ink2 INK2R INK2S rsredovisning NOTERING Inbetalningstyper I Aktieägares lån till bolaget I Aktieägartillskott 2.21neg. Not: Specifikation av eget kapital + Protokoll från Minskar fordran i 2.21 (fordran bokas upp via Löpande rutiner - Övrigt - årsstämma Eget kapital, Utlovat aktieägartillskott). I Betalning från anställda för förmåner mm 3.7neg Resultaträkning Minskar belopp i 3.7 I Försäljning 3.1 Flerårsöversikten + Resultaträkning I Försäljning av fastighet 2.3 (3.11/3.4) Not: Byggnader och Mark (Vid förkortad Minskar belopp i 2.3. Vid förlust Vid vinst 3.4. årsredovisning i Not Anläggningstillgångar)+ Resultaträkning + I Försäljning av goodwill 2.1 (3.11/3.4) Not: Goodwill (Vid förkortad årsredovisning i Not Minskar belopp i 2.1. Vid förlust Vid vinst 3.4 Anläggningstillgångar)+ Resultaträkning + I Försäljning av hyresrätter mm 2.1 (3.11/3.4) Not: Hyresrätter och liknande rättigheter (Vid Minskar belopp i 2.1. Vid förlust Vid vinst 3.4. förkortad årsredovisning i Not Anläggningstillgångar) + Resultaträkning + I Försäljning av inventarier, maskiner mm 2.4 (3.11/3.4) Not: Inventarier, verktyg och installationer (Vid minskar belopp i 2.4. Vid förlust Vid vinst 3.4. förkortad årsredovisning i Not Anläggningstillgångar) + Resultaträkning + I Försäljning av patent 2.1 (3.11/3.4) Not: Koncessioner, patent, licenser, varumärken Minskar belopp i 2.1. Vid förlust Vid vinst 3.4. etc. (Vid förkortad årsredovisning i Not Anläggningstillgångar)+ Resultaträkning + I Försäljning av presentkort 2.42 I Försäljning av tjänster till annat EU-land, momsfri 3.1 Flerårsöversikten + Resultaträkning Redovisas i ruta 39 på momsrapporten. I Försäljning av VMB-varor 2.15 ( ) Flerårsöversikten + Resultaträkning Minskar På momsrapporten i ruta 07 hamnar försäljningsunderlaget, moms i ruta 10. I Försäljning av värdepapper 2.10 och Not: Anda långfristiga värdepappersinnehav + Resultaträkning + I Försäljning-inlösen av presentkort 3.1 och 2.42 Flerårsöversikten + Resultaträkning + Bokar bort skulden i I Gamla kundfodringar 2.19 Minskar I Lån som tagits till bolaget 2.37 I Mottagna utdelningar 3.14 Resultaträkning I Ränteinkomst 3.15 Resultaträkning I Uttag från direktpensionskapital c Resultaträkning I terbetalning av deposition 2.12 I terbetalning mm (från skattekontot) 2.21 eller 2.48 I terbetalt lån från andra aktiebolag 2.12 Minskar beloppet i I Övrig försäljning av tjänster utanför Sverige 3.1 Flerårsöversikten + Resultaträkning Redovisas i ruta 40 på momsrapporten. I Övriga inkomster 3.4 Resultaträkning

3 Typ Namn Ink2 INK2R INK2S rsredovisning NOTERING Utbetalningstyper U Amortering av avbetalningsskuld 2.39 U Amortering av bolagets lån 2.37 U Amortering av lån från aktieägare mm U Betalning av deposition 2.12 Not: Andra långfristiga fordringar + Justeras i rsrutiner - Klassificering av tillgångar och skulder U Betalning av F-skatt m m (till skattekontot) 2.21 eller 2.48 U Bilutgifter 3.7 Resultaträkning U Ersättning till revisor - ersättning för andra uppdrag än revision 3.7 Resultaträkning U Ersättning till revisor - ersättning för revision 3.7 Resultaträkning U Förbättring på annans fastighet 2.5/3.9 Not: Förbättringar på annans fastighet + Avskrivningen hamnar i 3.9. Resultaträkning + U Gamla leverantörsskulder 2.45 U Inköp av tjänster med omvänd moms 3.7 Resultaträkning U Inköp av varor med omvänd moms 3.6 Resultaträkning Redovisas i ruta 23, momsen redovisas i ruta 30 samt 48. U Inte avdragsgilla utgifter c Resultaträkning U Köp av fastighet mm 2.3, / 4.18 Not: Avskrivningar, Not: Byggnader och Mark. + Avskrivningen hamnar i 3.9 och 4.17 eller 4.18 om det är markanläggning Resultaträkning + U Köp av goodwill 2.1, 3.9 Not: Avskrivningar, Not: Goodwill + Avskrivningar i 3.9. Resultaträkning + U Köp av handelsvaror 3.6 Resultaträkning U Köp av hyresrätter mm 2.1, 3.9 Not: Avskrivningar, Not: Hyresrätter och Avskrivningar i 3.9. liknande rättigheter + Resultaträkning + U Köp av inventarier, maskiner mm 2.4, 3.9 Not: Avskrivningar, Not: Inventarier, verktyg och Avskrivningar i 3.9. installationer + + Resultaträkning U Köp av inventarier, maskiner mm - bock för maskin 2.4, 3.9 Not: Avskrivningar, Not: Maskiner och andra Avskrivningar i 3.9. tekniska anläggningar + + Resultaträkning U Köp av inventarier, direktavdrag (mindre än halvt prisbasbelopp eller mindre än 3år) 3.7 Resultaträkning U Köp av patent 2.1, 3.9 Not: Avskrivningar, Not: Koncessioner, patent, Avskrivningar i 3.9. licenser, varumärken etc Resultaträkning U Köp av råvaror och förnödenheter 3.5 Resultaträkning U Köp av VMB varor 2.15 U Köp av värdepapper 2.10 Not: Andra långfristiga värdepappersinnehav + Kompletteras med rsrutiner - Värdepapper och Resultaträkning U Lokalutgifter 3.7 Resultaträkning U Lån till andra aktiebolag 2.12/ 2.21 Långfristig del i 2.12, kortfristig 2.21 (justeras i rsrutiner - Klassificering av tillgångar och skulder) U Lön mm 3.8 Not: Personalkostnader + Resultaträkning U Pensionskostnader Not: Personalkostnader + Resultaträkning Justeras i rsrutiner - Direktpensioner U Pensionskostnader -> betalning för direktpensionslöfte 2.12, 2.33, , 4.19 Not: personalkostnader, Not: Andra långfristiga Justeras i rsrutiner - Direktpensioner fodringar Not: Ställda säkerheter + U Reklam- och försäljningsutgifter 3.7 Resultaträkning U Reperation/underhåll byggnader 3.7 Resultaträkning U Representation - avdragsgill del 3.7 Resultaträkning U Representation - inte avdragsgill del Resultaträkning U Ränteutgifter 3.17 Resultaträkning U Skattefria traktamenten 3.8 Resultaträkning U Skattefri milersättning 3.8 Resultaträkning U Utdelning mm till aktieägare U terbetalning av villkorat aktieägartillskott För att boka bort fyll också i Löpande rutiner - Eget kapital. U terbetalning till kund mm 3.1 Resultaträkning Minskar 3.1. U Övriga externa kostnader 3.7 Resultaträkning U Övriga personalkostnader 3.8 Resultaträkning U Övriga transporter och resor 3.7 Resultaträkning

4 Typ Namn Ink2 INK2R INK2S rsredovisning NOTERING Övrigt Skattekonto mm På rubriken Skattekonto anges sådant som sker på skattekontot, utbetalning och inbetalning till ditt företag görs därefter via kassaboken. Ö Lämna uppgifter om årets intäktsränta/kostnadsränta samt avgifter mm 3.15 / 3.17 / c / 4.3c / 4.3c Resultaträkning Ö Lämna uppgifter om slutlig skatt tax 2012 och tillgodoförd preliminärskatt Ö Lämna uppgift om debiterad F-skatt 2.21/2.48 Ö Lämna uppgifter om vissa skatteskulder och skattefodringar per / 2.48 Ö Lämna uppgifter om eftertaxering etc / 2.48 Ö Lämna uppgifter om statligt stöd som ökat skattekontot 2.21, 3.4 Resultaträkning Inventarielista Översikt över inventarier. OBS: utrangering endast när inventarier går sönder/blir stulna Ö Utrangering 2.4, 3.11 Not: Inventarier, verktyg och installationer + Detta ska endast göras om ett inventarium blir stulet eller går sönder + Resultaträkning rsstämma 2012 Ö Beslutad aktieutdelning (totalt) vid stämman 2.28 / Not: Specifikation av eget kapital + Protokoll från Skulden från 2.49 minskas därefter genom utbetalning från kassabok. årsstämma + Eget kapital Ö Ange minskning av aktiekapitalet i bolaget i kr 2.27 Not: Specifikation av eget kapital + Ö Ange minskning av reservfonden i bolaget i kr 2.28 Not: Specifikation av eget kapital + Ö Utdelning till aktieägare Not: Specifikation av eget kapital + Minskar aktiekapitalet och bokar upp skulden på 2.49 bokas bort med utbetalning från kassaboken. Ö Ange belopp för utlovat aktieägartillskott 2.28 /2.21 Not: Specifikation av eget kapital + Fodran minskar med inbetalning Aktieägartillskott i kassaboken Ö Ange belopp för återbetalning av aktieägartillskott 2.28 / Not: Specifikation av eget kapital + Skulden minskar med utbetalning terbetalning av villkorat aktiägartillskott terinvesterad utdelning Ö terinvesterad utdelning 2.10/3.14 Not: Andra långfristiga värdepappersinnehav + Justeras i rsrutiner - Värdepapper

5 Typ Namn Ink2 INK2R INK2S rsredovisning NOTERING rsrutiner Kundfordringar Obetalda kundfakturor 2.19 / 3.1 Resultaträkning + Ökar intäkterna och utgående momsen för 2012 Leverantörsskulder mm Ange skulder till leverantörer för inköp under 2012 som betalas tidigast år kostnad Resultaträkning + Ökar kostnaderna och ingående moms för Bokas upp levskuld och den typ av kostnad som anges Ange utbetalda förskott 2012 för varor/tjänster som levereras tidigast år kostnad Resultaträkning + Minskar kostnader och ingående moms för Bokas upp fodran och minskar den typ av kostnad som man har valt. Ange mottagna förutbetalda intäkter under 2012 för leveranser som tidigast sker år , 3.1 Resultaträkning + Minskar intäkter och utgående moms Bokas upp en skuld och minskar intäkterna. Nästkommande år ökar intäkterna. Ange semesterlöneskuld och övriga uppluppna poster - Semesterlöneskuld 2.50, 3.8 Resultaträkning + Ökar kostnaden för Bokas upp som en skuld. Minskar kostnaderna nästkommande år. Ange semesterlöneskuld och övriga uppluppna poster - Övriga uppluppna kostnader kostnad Resultaträkning + Ökar kostnaden för Bokas upp som en skuld. Minskar kostnaderna nästkommande år. Ange semesterlöneskuld och övriga uppluppna poster - Uppluppna intäkter 2.23, 3.1 Resultaträkning + Ökar intäkterna och utgående momsen för Bokas upp som en fodran, minskar intäkterna nästkommande år. Ange semesterlöneskuld och övriga upplupna poster - Avsättning till tantiem 2.49, 3.8 Resultaträkning + Ökar kostnaden för Bokas upp som en skuld. Minskar kostnaderna nästkommande år. Justering av resultatet för vissa räntebelopp - Räntefordringar som avser 2011 där betalning inte mottagits den 31 december , 3.15 Resultaträkning + Ökar intäkterna för Bokas upp som en fodran, minskar intäkterna nästa år. Justering av resultatet för vissa räntebelopp - Ränteinkomster som mottagits under , 3.17 Resultaträkning + Minskar intäkter Bokas upp en skuld och ökar intäkterna nästa år. men som hör till nästa räkenskapsår Justering av resultatet för vissa räntebelopp - Ränteskulder för 2011 som inte betalats den 31 december , 3.17 Resultaträkning + Ökar kostnaden för Bokas upp som en skuld och minskar kostnaden nästa år. Justering av resultatet för vissa räntebelopp - Ränteutgifter som betalats under 2011 men som hör till nästa räkenskapsår 2.23, 3.15 Resultaträkning + Minskar kostnader för Bokas upp fodran och ökar kostnaden nästa år. Presentkort som inte lösts in och som upphört att gälla , 3.1 Resultaträkning + Skulden för presentkort bokas bort, intäkterna ökar. Löneskatt och fastighetsskatt mm rets underlag för löneskatt 1.4 Resultaträkning + rets löneskatt (24,26% av underlaget) 2.28, 2.48, 3.8 Ange uppgift om fastighetsskatt/fastighetsavgift på näringsfastighet Underlag * Resultaträkning + * Fältpåverkan beror på typ av fastighet.påverkar ruta: 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16 eller 1.17 Skatt/Avgift 2.48, 3.7 Korrigering av bokförd skatt för tidigare år Ökning av bolagsskatt för tidigare år 2.48, c Resultaträkning + Minskning av bolagsskatt för tidigare år 2.21, c Resultaträkning + Ökning av löneskatt för tidigare år 2.48, 3.8 Resultaträkning + Minskning av löneskatt för tidigare år 2.21, 3.8 Resultaträkning + Ökning av fastighetsskatt för tidigare år 2.48, 3.7 Resultaträkning + Minskning av fastighetsskatt för tidigare år 2.21, 3.7 Resultaträkning + Ökning av sociala avgifter för tidigare år 2.48, 3.8 Resultaträkning + Minskning av sociala avgifter för tidigare år 2.21, 3.8 Resultaträkning + Uppgifter om lager vid årets slut Handelsvarar i lager vid årets slut - skattemässigt värde av handelsvaror vid årets slut 2.15, 3.6 Resultaträkning + Ökar varulager och minskar varukostnaderna. Råvoror i lager vid årets slut - Skattemässigt värde av råvaror vid årets slut 2.13, 3.5 Resultaträkning + Ökar varulager och minskar varukostnaderna. Övriga lagertillgångar samt varor under tillverkning - egentillverkade varor 2.15, 3.2 Resultaträkning + Ökar lager för egentillverkade varor. (även inkomsterna ökar) Övriga lagertillgångar samt varor under tillverkning - övriga lagertillgångar 2.16, 3.6 Resultaträkning + Minskar kostnader för handelsvaror, ökar övriga lagertillgångarna Övriga lagertillgångar samt varor under tillverkning - varor under tillverkning 2.14, 3.2 Resultaträkning + Ökar Varor under tillverkning. (även inkomsterna ökar) Minskning av värde på lager av VMB 2.15, 3.6 Resultaträkning + Ökar kostnaderna för köp av VMB, minskar lager av VMB

6 Typ Namn Ink2 INK2R INK2S rsredovisning NOTERING Värdepapper Marknadsvärde på värdepappersportfölj vid årets slut 2.10 (3.16) (3.14)(4.3b) eller 4.5c) Not: Andra långfristiga värdepappersinnehav + Beloppet till 2.10 kommer från Köp av värdepapper eller Ingångsvärde. Resultaträkning + Förändringen påverkar de andra rutorna. ev minskning i 3.16, ev ökning i Schablonintäkt på investeringsfonder 4.6b Justering av överkurs, ackumulerad ränta etc 2.10, 3.14 Not: Andra långfristiga värdepappersinnehav + Beloppet minskar 2.10 Resultaträkning + Justeringar för nollkupongare etc 2.10, 3.14, b Not: Andra långfristiga värdepappersinnehav + Resultaträkning + Se också Visa åtgärder som sker för värdepapper vid årsavslut och Visa beräkningar för nedskrivninga av värdepapper vid årsavslut. Direktpensioner Marknadsvärde på tillgångarna 31/ , 2.33 (3.14, Vid minskning redovisas beloppet i 3.14 och ) rets skattepliktiga intäkt av mottagna utdelningar, räntor. 4.6e Not: Andra långfristiga fodringar, Not: Ställda säkerheter. + Resultaträkning + rets skattepliktiga kapitalvinst vid försäljning av tillgångar 4.7e Not: Andra långfristiga fodringar, Not: Ställda säkerheter. + Resultaträkning + Uppgifter vid årets slut om tillgångar för direktpensioner förvaltade i kapitalförsäkring 2.12, 2.33, 3.14, b, 4.5c Not: Andra långfristiga fodringar, Not: Ställda säkerheter. + Resultaträkning + Se också Visa åtgärder som sker för direktpensioner vid årsavslut och Visa beräkningar för nedskrivning av direktpensioner vid årsavslut. Skattemässiga justeringar Andra kostnader som bokförts och inte ska dras av 4.3c Andra intäkter som bokförts och som inte ska tas upp 4.5c Intäkter som inte bokförts men ska tas upp 4.6d Underskott som inte redovisas vid punkt 1.2 på blankett INK2 1.3 Övriga kostnader som ska dras av och som inte bokförts 4.4b Ackordsvinster som bokförts, men som inte ska tas upp 4.5a Skattemässiga förluster på aktier mm som ska dras av 4.7f Ökning av skattemässigt resultat vid avyttring av näringsfastighet 4.10 Minskning av skattemässigt resultat vid avyttring av näringsfastighet 4.10 Skogs- och substansminskningsavdrag 4.11 terföring av tidigare avdrag pga avytting av näringsfastighet 4.12 Övrig ökning av det skattemässiga resultatet för bolaget 4.13 Övrig minskning av det skattemässiga resultatet för bolaget 4.13 Reduktion av underskott 4.14b

7 Typ Namn Ink2 INK2R INK2S rsredovisning NOTERING Klassificering av vissa tillgångar och skulder Klassificering av lån till andra aktiebolag - långfristig 2.12 Klassificering av lån till andra aktiebolag - kortfristig 2.21 Klassificering av bolagets lån - Utnyttjad checkräkningskredit enligt bokföringen 2.36 Om du har ett negativt belopp på bank eller giro. Klassificering av bolagets lån - Checkräkningskredit - Varav belopp som är en kortfristig 2.41 Om du har ett negativt belopp på bank eller giro. kredit Klassificering av bolagets lån - Lån till bolaget 2.37 Klassificering av bolagets lån - Lån till bolaget - Varav kortfristig kredit 2.41 Klassificering av bolagets lån - Lån till bolaget - Lånebelopp som förfaller efter mer än fem Not: Långfristiga skulder år efter årsred. Klassificering av aktieägares fodran på bolaget - enligt bokföringen Klassificering av aktieägares fodran på bolaget - belopp som är långfristig kredit Minskar 2.49 och 4.20 med detta belopp Klassificering av aktieägares fodran på bolaget - Kredit som förfaller efter mer än fem år efter årsred. Övrigt: Ackumulerade överavskrivningar 2.30

Seminarieuppgift. Avkastning på totalt kapital. Avkastning på eget kapital. Se också KursPM Seminarie-Info Seminarie-Siffror

Seminarieuppgift. Avkastning på totalt kapital. Avkastning på eget kapital. Se också KursPM Seminarie-Info Seminarie-Siffror Seminarieuppgift Företagsanalys Skattedeklaration Se också KursPM SeminarieInfo SeminarieSiffror ME1002 IndustriellEkonomiGK 2011 Period 4 Thorolf Hedborg 1 Avkastning på totalt kapital Lönsamhet Rt Rörelseresultat

Läs mer

Deklarera senast den 2 maj gärna på Internet, sms eller telefon. K4 avsnitt A, K10, K12 avsnitt B och K13.

Deklarera senast den 2 maj gärna på Internet, sms eller telefon. K4 avsnitt A, K10, K12 avsnitt B och K13. Skatteverket Inkomstdeklaration 1 Inkomståret 211 212 Lena Hansson I "Dags att deklarera" får du svar på de flesta av dina frågor. Deklarera senast den 2 maj gärna på Internet, sms eller telefon Person/Organisationsnummer

Läs mer

Visma Eget Aktiebolag

Visma Eget Aktiebolag Bokföring, deklaration och årsredovisning 1 De viktigaste funktionerna i programmet 2 Startguide 2 Ingångsvärden från tidigare år 2 Löpande rutiner 3 Årsrutiner samt Deklaration och Årsredovisning 4 Utskrifter

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Uppdaterad 2011-02-14 Inledning... 10 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2008:1)... 11 Avsnitt I Tillämpning och principer... 11 Kapitel

Läs mer

Deklarera senast den 2 maj gärna på Internet, sms eller telefon. Belopp i kronor 03 75 000 05. K4 avsnitt A, K10, K12 avsnitt B och K13.

Deklarera senast den 2 maj gärna på Internet, sms eller telefon. Belopp i kronor 03 75 000 05. K4 avsnitt A, K10, K12 avsnitt B och K13. Skatteverket Inkomstdeklaration 1 Inkomståret 211 212 Thomas Svensson I "Dags att deklarera" får du svar på de flesta av dina frågor. Deklarera senast den 2 maj gärna på Internet, sms eller telefon Person/Organisationsnummer

Läs mer

Så här upprättar du ett förenklat årsbokslut

Så här upprättar du ett förenklat årsbokslut Bilaga till Deklarera på NEblanketten kortfattad information med exempel (SKV 306) Så här upprättar du ett förenklat årsbokslut Du som är enskild näringsidkare kan upprätta ett förenklat årsbokslut om

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD ISSN 1404-5761 Utgivare: Gunvor Pautsch, Bokföringsnämnden, Box 7849, 103 99 STOCKHOLM BFNAR 2008:1 Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre aktiebolag

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING RAPPORT Dnr 28-04/BFN Förenklingsförslag för mindre aktiebolag Bilaga 3 Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag UTKAST (april 2005) Innehållsförteckning AVSNITT I ALLMÄNNA UTGÅNGSPUNKTER...

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar Uppdaterad 2014-04-28 Inledning... 10 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2009:1)... 12 Avsnitt I Tillämpning och principer...

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Uppdaterad 2009-12-07 Inledning... 10 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2008:1)... 11 Avsnitt I Tillämpning och principer... 11 Kapitel

Läs mer

Deklaration enskild firma Thomas Svensson

Deklaration enskild firma Thomas Svensson Deklaration enskild firma Thomas Svensson Thomas Svensson har en enskild firma och är frilansande musiker och kompositör. Thomas Svensson har sammanställt sin bokföring i en balans och resultaträkning.

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2013-12-05 Innehållsförteckning Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Här är en deklarationshandledning som beskriver deklarationen för inkomståret 2014 (deklarationen som lämnas senast måndag 4 maj 2015).

Här är en deklarationshandledning som beskriver deklarationen för inkomståret 2014 (deklarationen som lämnas senast måndag 4 maj 2015). Inkomstdeklarationen Här är en deklarationshandledning som beskriver deklarationen för inkomståret 2014 (deklarationen som lämnas senast måndag 4 maj 2015). Förenklat årsbokslut Alla enskilda näringsidkare

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Bokföring och förenklat årsbokslut 4 Vem? 4 Vad? 4 Varför? 4 Hur?

Läs mer

Deklarera på NE-blanketten

Deklarera på NE-blanketten Deklarera på NEblanketten kortfattad information med exempel Liten verksamhet? Har du en liten verksamhet är det ofta okomplicerat att deklarera den. Det kan t.ex. vara en skogsfastighet eller så kanske

Läs mer

4. Bokslut enligt K2 och K3 med skattekommentarer

4. Bokslut enligt K2 och K3 med skattekommentarer 1. Om boken 2. BAS-verksamheten 3. Förkortningar 4. Bokslut enligt K2 och K3 med skattekommentarer 5. Fördjupning 6. Sökordsregister Svensk Redovisning BOKSLUTSBOKEN 2014 Innehåll 1. Om boken 9 Bokens

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Ideella föreningar och registrerade trossamfund som upprättar förenklat årsbokslut 2010-11-18 Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2010:1)... 6 Kapitel 1 Tillämpning...

Läs mer

INFORMATION OM OCH ANVISNINGAR TILL EKONOMISK REDOGÖRELSE 2013 FÖR FÖRSAMLINGAR/SAMFÄLLIGHETER

INFORMATION OM OCH ANVISNINGAR TILL EKONOMISK REDOGÖRELSE 2013 FÖR FÖRSAMLINGAR/SAMFÄLLIGHETER INFORMATION OM OCH ANVISNINGAR TILL EKONOMISK REDOGÖRELSE 2013 FÖR FÖRSAMLINGAR/SAMFÄLLIGHETER Förord Välkommen till årets upplaga av ekonomisk redogörelse! Var ute i god tid! I likhet med förra året är

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Bokföring och förenklat årsbokslut 4 Vem? 4 Vad? 4 Varför? 4 Hur?

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2010-12-10 Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel 1 Tillämpning... 6

Läs mer

INFORMATION OM OCH ANVISNINGAR TILL EKONOMISK REDOGÖRELSE 2014 FÖR FÖRSAMLINGAR OCH PASTORAT

INFORMATION OM OCH ANVISNINGAR TILL EKONOMISK REDOGÖRELSE 2014 FÖR FÖRSAMLINGAR OCH PASTORAT INFORMATION OM OCH ANVISNINGAR TILL EKONOMISK REDOGÖRELSE 2014 FÖR FÖRSAMLINGAR OCH PASTORAT Förord Välkommen till årets upplaga av ekonomisk redogörelse! Var ute i god tid! I likhet med förra året är

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Vad som ska bokföras i enskild näringsverksamhet UTKAST (oktober 2006) Innehållsförteckning Inledning... 1 Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:x)... 2 Tillämplighet... 2

Läs mer

Skatteregler för ideella föreningar

Skatteregler för ideella föreningar Skatteregler för ideella föreningar Med information om Inkomstdeklaration 3 SKV 324 utgåva 20 TAXERINGSÅR 2013 Ideella föreningar Den här broschyren vänder sig till dig som ska fylla i Inkomst deklaration

Läs mer

KFA Den löpande verksamhet 1. Resultatet räknas om till kassaflöde i den löpande verksamheten

KFA Den löpande verksamhet 1. Resultatet räknas om till kassaflöde i den löpande verksamheten Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen kompletterar BR och RR visar hur de likvida medlen har förändrats under redovisningsperioden och är en mer objektiv/begreppsklar rapport än BR och RR det finns en

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD ISSN 1404-5761 Utgivare: Gunvor Pautsch, Bokföringsnämnden, Box 6751, 113 85 STOCKHOLM BFNAR 2006:1 Bokföringsnämndens allmänna råd för enskilda näringsidkare som upprättar

Läs mer

OBADJA AB Org. nr 556438-5051. ÅRSREDOVISNING och KONCERNREDOVISNING för räkenskapsåret 2012

OBADJA AB Org. nr 556438-5051. ÅRSREDOVISNING och KONCERNREDOVISNING för räkenskapsåret 2012 OBADJA AB Org. nr ÅRSREDOVISNING och KONCERNREDOVISNING för räkenskapsåret 2012 Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar 9 Underskrifter

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer