Behandling av direktpension i bokföring och årsredovisning enligt K2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Behandling av direktpension i bokföring och årsredovisning enligt K2"

Transkript

1 Behandling av direktpension i bokföring och årsredovisning enligt K2 Denna redogörelse utgår ifrån att överenskommelse träffats mellan bolaget och den anställde om en avsättning till direktpension, som inte sker enligt 5 i Tryggandelagens bestämmelser. Avsättningen ska enligt överenskommelsen täcka både löneskatt och annan skatt som kan komma att beräknas för bolaget vid det senare år då den utfästa direktpensionen utbetalas. Den anställde har enligt överenskommelsen all rätt till avkastningen på det avsatta kapitalet. Avsättningen betecknas av bolaget som en finansiell anläggningstillgång. Beskrivningen utgår från K2-reglerna i Bokföringsnämndens allmänna råd för årsredovisning i mindre aktiebolag BFNAR 2008:1 och från nämndens kommentarer och exempel i Vägledningen till detta allmänna råd. Förslag på konton som kan användas för den som använder kontoplanen BAS ges också i texten. Avsättningen och dess avkastning kan pantsättas till förmån för den anställde i anslutning till avsättningen och skyddas då mot bolagets fordringsägare vid en eventuell konkurs i bolaget. En avsättning till direktpension kan exempelvis placeras i en depå eller i en kapitalförsäkring. I beskrivningen nedan förutsätts att depå används. Det spelar ingen roll för själva bokföringen av en avsättning till direktpension och avsättning är pantsatt eller inte. Om en ägare till ett fåmansbolag som vill sätta av till direktpension vet att det inte finns minsta risk för konkurs i det egna bolaget, kan denna strunta i pantsättning överhuvudtaget.

2 Utbetalning från bolaget för att säkerställa direktpensionslöften Bokföring av utbetalning Utbetalningar från bolaget för att säkerställa direktpensionslöften från bolaget sker till anställdas direktpensionskonton (depåkonto eller liknande). Utbetalningen bokförs som en minskning av bolagets banktillgångar etc. Samtidigt tar bolaget upp en ny tillgång på BAS-kontot 1380 Andra långfristiga fordringar. Det beror på att det utbetalda beloppet fortfarande tillhör bolaget, även om tillgången är en avsättning till framtida pensioner för anställda. Det utbetalda beloppet tas i bokföringen även upp som en pensionskostnad på konto 7490 Övriga pensionskostnader. Dessutom tas hela beloppet i bokföringen upp som en skuld för direktpensionslöften på kontot 2230 Avsättningar för övriga pensioner och liknande förpliktelser. Det kontot används enligt BAS-kontoplanens anvisningar för avsättningar för pensioner som inte sker enligt tryggandelagens bestämmelser, vilket gäller för direktpensionen. Det bolag som har flera anställda som vardera har en avsättning för direktpension och vill ha separat redovisning över storleken på respektive anställds avsättning, kan använda olika skuldkonton inom kontointervallet Den del av avsättningen till direktpension som utgörs av latent löneskatt behöver inte beräknas eller särskilt anges i bokföring eller årsredovisning. Hela åtagandet inklusive den framtida löneskatten får redovisas som kapital till direktpension respektive skuld för direktpensionslöften. (BFNAR 2008:1, punkt 16:17 med kommentarer) kr utbetalas från bank som avsättning till direktpension. Beloppet bokförs i debet på konto 1380 samt konto Beloppet bokförs i kredit på bolagets bankkonto samt konto Skattemässig behandling av utbetalning Det är ytterst viktigt för att uppnå fördelarna med direktpensioner att utbetalningen till den anställdes depåkonto bokförs och deklareras som en avsättning som inte sker enligt tryggandelagens bestämmelser. Det medför att särskild löneskatt inte ska betalas vid avsättningstillfället och att avsättningen behandlas som en skattemässigt inte avdragsgill kostnad. Genom att bolaget undviker ett omedelbart uttag av statlig löneskatt, blir det direktpensionskapital som kan ge årlig avkastning större, vilket ger en värdefull räntapå-ränta-effekt under spartiden. Metoden ger dessutom mycket stora andra fördelar för ägare av fåmansbolag när dessa i en framtid ska ta ut det avsatta kapitalet från bolaget (läs mer om detta längre fram). I deklarationen för avsättningsåret korrigeras därför den bokförda pensionskostnaden och tas med bland bokförda kostnader som inte ska dras av.

3 En avsättning till direktpension har skett med kr, som bokförts som pensionskostnad på konto På räkenskapsschemat i deklarationen kommer kr därigenom att anges vid punkt 3.8 för Personalkostnader på deklarationsblankett INK2R. Dessutom ska samma belopp anges bland Bokförda kostnader som inte ska dras av vid punkt 4.3 c på deklarationsblankett INK2S. Genom att avsättningen till direktpension inte skett enligt tryggandelagens bestämmelser ska beloppet alltså inte ingå i underlaget för beräkning av statlig löneskatt på pensionskostnader för det år som avsättningen sker. I deklarationen för avsättningsåret ska således beloppet inte tas med vid punkt 1.4 på deklarationsblanketten INK2. För att tydliggöra för Skatteverket vad det handlar om bör man bifoga en upplysning till bolagets deklaration där man klargör att bolaget gjort X kr i pensionsavsättning som inte följer tryggandelagens bestämmelser och som inte ska ingå i underlaget för löneskatt och inte heller tagits upp som avdragsgill kostnad i deklarationen.

4 Behandling i bokföring respektive deklaration av årets händelser Ingen bokföring av löpande omplaceringar Som jag tolkar Bokföringsnämndens K2-regler behöver löpande omplaceringar under året av kapitalet i en depå för direktpension, exempelvis köp och försäljning av värdepapper, inte bokföras alls. Resultatet av dessa omplaceringar påverkar ju inte alls bolagets resultat eller dess egna kapital, eftersom pensionsöverenskommelsen innebär att den anställde har rätt till all avkastning på det avsatta beloppet och personligen drabbas av varje värdeminskning på placeringarna. Om kapitalet för direktpension placerats i en kapitalförsäkring ska köp- och försäljningar inom kapitalförsäkringen inte heller bokföras. Det ska dock sägas att det inte finns något som hindrar att man bokför realiserade värdeökningar som en ökning av avsättningen till direktpensionskapital. (BFNAR 2008:1, punkt 6.2 och 7.2. Se även exempel 16d i Vägledningen till BFNAR 2008:1, första stycket i avsnittet Förutsättningar ÅR 10 ). Behandling av årets realiserade avkastning i bolagets deklaration Nettovinster på gjorda försäljningar av värdepapper och all annan avkastning på kapitalet för direktpensioner som mottagits under året, exempelvis ränta, utdelning etc, räknas som en skattepliktig inkomst för bolaget när avsättningen till direktpensionen placerats i en depå etc. När bolaget har valt att inte bokföra sådana inkomster, måste den skattepliktiga inkomsten istället redovisas i deklarationen som en skattepliktig inkomst som inte bokförts. Ränteinkomster och reavinster på försäljningar på direktpensionskapitalet har under året uppgått till kr. Detta belopp är skattepliktigt och anges i bolagets deklaration på blankett INK2S, exempelvis vid punkt 4.6c. Behandling av realiserade kapitalförluster som uppstått under året Om förvaltningen av direktpensionskapital under året inneburit att förluster uppstått på försäljningar av värdepapper, får sådana förluster när det skattemässiga resultatet beräknas, enbart kvittas mot vinster på värdepapper som bolaget gjort. Om förlusterna varit större än vinsterna får nettoförlusten sparas och kvittas mot kapitalvinster ett senare år.

5 Behandling av tillgång/skuld i årsredovisningen En avsättning till direktpensionskapital behandlas på följande sätt när årsredovisningen för bolaget ska upprättas och ingen utbetalning skett under året från direktpensionskapitalet: Värdeökning som inte är realiserad Då årsredovisningen för aktiebolaget sker enligt K2-reglerna får en finansiell anläggningstillgång aldrig skrivas upp. Om kapitalet för direktpension stiger i värde jämfört med ursprunglig avsättning, ska denna värdeökning inte bokföras. (BFNAR 2008:1, punkt 11.21) Värdeminskning som inte är realiserad Om marknadsvärdet på kapitalet som placerades när avsättningar till direktpensionskapital skedde, är lägre än bokfört värde när årsredovisningen görs och den värdenedgången kan antas bli bestående, ska tillgångens värde skrivas ned om inte värdeökning är försumbar. Om tillgången skrivits ned och ett senare år har ökat i värde vid årets slut, ska återföring ske av tidigare nedskrivning. Dock högst till värdet av den ursprungliga avsättningen. (BFNAR 2008:1, punkterna med kommentarer.) Bokfört värde på kapitalet till direktpensioner är kr vid årets utgång. Marknadsvärdet vid årets slut är kr. Nedskrivning ska då göras i årsredovisningen med kr, vilket krediteras konto 1389 så att tillgången i årsredovisningen blir kr. Samtidigt debiteras konto 8270 med en skattemässigt inte avdragsgill kostnad för nedskrivningen på kr. Ingen resultateffekt uppstår dock, eftersom en minskning av skulden samtidigt bokförs som en intäkt (se nästa stycke). Om en återföring av en nedskrivning ska ske kan exempelvis konto 8291 användas i kredit samtidigt som konto 1389 debiteras med samma belopp. Minskning av skuld för direktpensionslöften Den skuld som alltid motsvarar tillgången som finns för direktpensionskapital, ska i årsredovisningen tas upp till samma belopp som tillgångens redovisade värde. Skulden tas således alltid upp som bokfört värde av tillgången minskat med eventuella nedskrivningar av tillgången. (BFNAR 2008:1, punkt med kommentarer). Skuld för direktpensionslöften är då en nedskrivning av tillgången sker med kr i årsredovisningen. Detta innebär att även skulden ska minskas med kr. Skuldminskningen tas då upp som en inte skattepliktig intäkt i kredit exempelvis på konto 8293 som kan ges namnet Minskning av skuld för

6 direktpensioner, samtidigt som värdeförändringen även debiteras konto Man kan tänka sig att skuldminskningen istället för att redovisas som en intäkt, kan bokföras som en negativ kostnad på konto 7490 för pensionskostnader. I de fall och det är inte ovanligt som detta belopp skulle vara den enda posten för personalkostnader i årets bokföring skulle det dock ge ett märkligt och för utomstående närmast obegripligt resultat i både årsredovisning och deklaration. Återföring av tidigare nedskrivning Om en återföring av en nedskrivning av fordran har skett måste skulden också ökas igen. Då kan man exempelvis använda konto 8294 i debet som kan ges namnet Ökning av skuld för direktpensioner samtidigt som konto 2230 krediteras. Skattemässig behandling av nedskrivning Såväl en nedskrivning som en återföring av en nedskrivning blir helt kostnadsneutral för bolaget och påverkar vare sig det bokföringsmässiga eller det skattemässiga resultatet. Trots det anses det att bokföringsreglerna föreskriver att man tar upp händelserna i resultaträkningen, vilket då ger både en intäkt och en kostnad som alltid är lika stora. Eftersom posterna inte är vare sig avdragsgilla eller skattepliktiga, måste dessutom korrigering av de bokförda posterna ske i deklarationen. Vid nedskrivning ska beloppet anges vid punkt 4.3 b på deklarationsblanketten INK2S samtidigt som beloppet anges vid punkt 4.5 c. Vid återföring av en nedskrivning ska beloppet anges vid punkt 4.5 c på INK2S samtidigt som beloppet anges vid punkt 4.3 c.

7 Inbetalning till bolaget genom uttag från avsättningen för direktpensioner När avsatt kapital för direktpensioner ska tas i anspråk, sker normalt en inbetalning till bolagets bankkonto från den pensionsberättigades direktpensionsdepå. Bokföring av inbetalning från depå Inbetalningen bokförs som inbetalning till bolagets bankkonto. Samtidigt bokförs beloppet som en finansiell inkomst för bolaget, som inte är skattepliktig. Från depån för direktpension inbetalas kr till bolagets bankkonto. I debet anges kr på bolagets bankkonto samtidigt som beloppet bokförs i kredit på konto Angående alternativet att istället bokföra en skuldminskning som en negativ kostnad, se kommentaren ovan angående minskning av skuld vid nedskrivningar. Skattemässig behandling av inbetalning Eftersom avsättningen till direktpension skattemässigt behandlades som en inte avdragsgill kostnad, ska inbetalningen från kapitalet för direktpensioner skattemässigt behandlas som en inte skattepliktig intäkt i bolaget. Inbetalningen utlöser ingen löneskatt eller annan beskattning, utan det enda som händer i detta skede är att bolagets fria egna kapital kommer att öka lika mycket som inbetalningen kr inbetalas till bolaget från ägarens kapital för direktpension. Beloppet räknas som en inte skattepliktig intäkt för bolaget. Genom intäkten ökar bolagets vinst med kr samtidigt som skatten på vinstökningen blir 0 kr. Bolagets fria egna kapital ökar således med kr. I deklarationen anges intäkten som en inkomst vid punkt 3.14 på blanketten INK2R samt som en inte skattepliktig intäkt vid punkt 4.5 c på blankett INK2S. Inbetalningens påverkan på bokförd tillgång/skuld Hur årets inbetalningar från den pensionsberättigades direktpensionsdepå påverkar bokförd tillgång och skuld för direktpensioner visar sig först när årsredovisningen upprättas, då bokfört värde vid årets slut jämförs med marknadsvärdet på kvarvarande tillgångarna i depån. Värdeökning Om marknadsvärdet på direktpensionskapitalet efter inbetalningen till bolaget fortfarande är högre än bokfört värde, kommer bokförd tillgång och skuld för direktpensionskapital inte påverkas alls av årets inbetalning till bolagets bankkonto från direktpensionsdepån.

8 Inbetalningen anses då ha skett från den inte bokförda värdeökningen på det avsatta kapitalet. (Se exempel 16d i Vägledningen till BFNAR 2008:1, första stycket i avsnittet Förutsättningar ÅR 10.) Värdeminskning Om marknadsvärdet vid räkenskapsårets slut däremot är lägre än det bokförda värdet, ska årets värdenedgång bokföras som en minskning av tillgången för direktpensionskapital, dock högst till den del nedgången motsvaras av årets uttag från depån. Om årets värdenedgång är större än årets uttag från depån, ska resterande del av nedgången bokföras som en nedskrivning enligt tidigare beskrivning. Ett kapital för direktpension finns vid årets ingång på kr. Uttag från depån sker med kr. Marknadsvärdet på depån vid årets slut är kr. Tillgången för direktpension tas nu upp till kr i årsredovisningen, dvs konto 1380 krediteras kr. Skulden på konto 2230 debiteras med Dessutom sker en nedskrivning av tillgången med kr som även minskar skulden lika mycket. Bolagets användning av inbetalning från direktpensionskapitalet Ovan har visats vad som händer i bolaget när bolaget fått en inbetalning från direktpensionskapitalet. Om ägaren av bolaget och den pensionsberättigade är överens, är det efter inbetalningen möjligt för bolaget att använda inbetalningen på en rad olika sätt. Och det behöver inte vara att betala ut pension. Följande tre alternativ ligger med dagens regler närmast till hands: Betala ut direktpension Betala ut lön Göra utdelning från bolaget Med tanke på den snabba förändring som brukar ske av regelverken i Sverige är ovanstående valfrihet helt suverän och det är enbart med direktpension som inte omfattas av tryggandelagens regler som denna valfrihet är möjlig att uppnå. Som visas i följande avsnitt finns det stora fördelar för ägare av fåmansbolag som nu närmar sig pensionsåldern att ha gjort avsättningar till direktpension med den valfrihet detta medger. Hur uttagsalternativen slår beror på förutsättningarna i varje enskilt fall, vilket närmare beskrivs på följande sidor.

9 Inbetalningen används för direktpension När bolaget betalar ut pension till den som är berättigad till direktpension tas pengar från bolagets bankkonto. Då bokförs också en pensionskostnad och en kostnad för beräknad löneskatt. Exempel Bolaget betalar under 2016 ut kr i direktpension. Som pensionskostnad på konto 7460 debiteras kr samtidigt som bolagets bankkonto krediteras samma belopp. Löneskatt på utbetalningen blir ca kr och debiteras konto 7530 och krediteras konto 2510 för skatteskulder. Total utgift för bolaget är kr. Skattemässig effekt för ägaren För ägaren av fåmansbolaget kommer en direktpension att deklareras som inkomst av pension. Inkomsten läggs på toppen av övriga löne- och pensionsinkomster som ägaren har. Bolaget betalar under 2016 ut kr i direktpension. Marginalskatten på direktpensionen blir normalt procent beroende på övriga inkomster. Ägaren får då behålla ca kr av bolagets totala kostnad på kr för direktpensionen. Skattemässig behandling i bolaget av utbetalning av pension En utbetalning av direktpension är en skattemässigt avdragsgill kostnad för bolaget. Även den löneskatt som tas ut är en avdragsgill kostnad för bolaget. Utgifterna tas upp som kostnad vid punkt 3.8 för Personalkostnader på räkenskapsschemat på deklarationsblankett INK2R och redovisas därigenom automatiskt som en avdragsgill kostnad i bolagets deklaration det år utbetalning av pensionen sker. Bolaget betalar under 2016 ut kr i direktpension och får betala ca kr i löneskatt. Som avdragsgill personalkostnad anges kr i bolagets deklaration. En ofta värdefull sidoeffekt av utbetalningen av direktpension är att bolaget får en skattemässigt avdragsgill kostnad på kr. Om bolaget under 2016 har vanliga inkomster, exempelvis kapitalinkomster, blir dessa fria från bolagsskatt så länge de inte överstiger kr under Kvarvarande skattemässigt underskott får sparas till kommande år. Om den avdragsgilla kostnaden kan utnyttjas fullt ut, inbesparas ca kr i bolagsskatt. Om det inbesparade beloppet i bolagsskatt kan delas ut till 20 procent utdelningsskatt ger det ägaren ca kr efter skatt.

10 Bolaget har under 2016 använt kr till utbetalning av direktpension till ägaren och betalning av löneskatt på direktpensionen. Under 2016 avkastar kapitalet som avsatts till direktpension kr, vilket är en skattepliktig inkomst för bolaget. Eftersom kapitalinkomsterna kan kvittas mot pensionskostnaderna blir kapitalinkomsterna fria från bolagsskatt, som annars hade uppgått till ca kr. Ett underskott på kr kan dessutom sparas till kommande år.

11 Lön oftast bättre än pension Som redan påpekats måste en inbetalning till bolaget från depån som innehåller avsättningen för direktpension, inte användas för en pensionsutbetalning. För en annan användning krävs förstås att den anställde som fått löftet om direktpension, godtar att bolaget använder de mottagna pengarna för andra ändamål. Några andra problem finns inte för pengarna är ju formellt fortfarande bolagets egendom, även i de fall då de pantsatts för den anställdes räkning för att säkerställa bolagets löfte om pension. Pengarna används till en löneutbetalning Med dagens regler är det uppenbart att för den som blivit lite mer senior (fyller minst 66 år under året då löneutbetalning sker) är utbetalning av lön för närvarande ett klart bättre alternativ än utbetalning av pension. Detta eftersom mottagaren av lönen får del av det generösa jobbskatteavdraget för pensionärer samtidigt som arbetsgivaravgifter + löneskatt är 16,36 procent, dvs klart lägre än löneskatten på pension samtidigt som lönen ger rätt till en viss höjning av den statliga inkomstpensionen. Man brukar kunna räkna med att inkomstpensionen ökar med ca kr per år livet ut, för varje år som den som är 66+ deklarerar för en lön på kr. För personer födda 1937 och tidigare blir det enbart löneskatt med 6,15 procent på en löneutbetalning, men ingen ny pensionsrätt tjänas in. För den som är 66+ är det i regel också bättre med utbetalning av lön än utbetalning av lågbeskattad aktieutdelning. Detta gäller faktiskt oavsett hur hög pension som mottagaren har, men lägst skatt blir det förstås på lönen om den inte belastas med hög marginalskatt. Blir det hög marginalskatt på löneutbetalningen blir det ungefär samma netto eter skatt som för utdelning, men för den som är född efter 1937 tillkommer pensionsrätt på lönen medan utdelningar inte ger ökad pension. I slutet av 2015 får bolaget kr som inbetalas från en depå för direktpensionskapital som tidigare avsatts till förmån för ägaren. Beloppet blir en skattefri intäkt i bolaget. Hela beloppet används under 2016 för en löneutbetalning som blir brutto och som ger arbetsgivaravgifter + löneskatt på ca kr. Skatten på löneinkomsten blir ca kr efter jobbskatteavdrag, vilket ger ca kr kvar efter skatt. Dessutom får ägaren en viss uppräkning av de kommande årens allmänna pension, eftersom lönen är pensionsgrundande. Skatten är beräknad efter att ägaren är minst 66 år och inte betalar statlig skatt på lönen. Liksom vid utbetalning av pension blir en värdefull sidoeffekt av lönealternativet i detta exempel, att bolaget får en avdragsgill kostnad på kr. Bolaget övriga inkomster blir därigenom fria från bolagsskatt så länge de inte överstiger kr under Kvarvarande skattemässigt underskott får sparas till kommande år.

12 Om den avdragsgilla kostnaden kan utnyttjas fullt ut, inbesparas ca kr i bolagsskatt. Om det beloppet kan delas ut till 20 procent utdelningsskatt ger det ägaren ca kr efter skatt.

13 Inbetalningen används till aktieutdelning I en del fall kommer utdelning att vara det mest förmånliga sättet att använda det kapital som byggts upp genom avsättning till direktpension för en ägare av ett fåmansbolag. Detta gäller exempelvis om ägarens vanliga pensionsinkomster är så pass stora att en ytterligare löne- eller pensionsinkomst skulle beskattas med hög marginalskatt. För löneutbetalning kan det också vara på så sätt att jobbskatteavdraget redan är utnyttjat genom en annan löneinkomst. Utdelning kanske också framstår som det bästa alternativet i de fall då bolaget inte har några inkomster utöver utbetalningar från direktpensionskapital, så att man bedömer att den avdragsgilla kostnaden för lön eller pension aldrig kommer att kunna utnyttjas för att sänka skatten på andra bolagsinkomster. I dessa fall är det förmånligast för ägaren att låta bolaget använda det mottagna beloppet för utbetalning av utdelning. I slutet av 2015 får bolaget kr som inbetalas från en depå för direktpension som ägaren har. Beloppet blir en skattefri intäkt i bolaget. Hela beloppet används för utdelning under 2016 som då kommer att beskattas med 20 procents kapitalskatt. Kvar blir ca kr efter skatt. Om bolaget bedrivs passivt under fem år är det möjligt att det sjätte året ta ut hela det kvarvarande direktpensionskapitalet till 25 procent i utdelningsskatt. Av Jan-Erik W Persson Denna text avser reglerna som gäller per

FARs UTTALANDEN I REDOVISNINGSFRÅGOR. RedU 14 Redovisning av kapitalförsäkringar

FARs UTTALANDEN I REDOVISNINGSFRÅGOR. RedU 14 Redovisning av kapitalförsäkringar FARs UTTALANDEN I REDOVISNINGSFRÅGOR RedU 14 Redovisning av kapitalförsäkringar FARS UTTALANDEN I REDOVISNINGSFRÅGOR RedU 14 Redovisning av kapitalförsäkringar (december 2013) Bakgrund REDU 14 REDOVISNING

Läs mer

Visma Eget Aktiebolag

Visma Eget Aktiebolag Visma Eget Aktiebolag Lathund för att du ska kunna se vad de olika transaktionerna som du registrerar i programmet påverkar i din deklaration. På sidan INK2R i programmet kan du också högerklicka i rutan

Läs mer

Dnr 31/05 Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension

Dnr 31/05 Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension ALLMÄNT RÅD (BFNAR 2005:X) 1. Detta allmänna råd skall tillämpas av bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen

Läs mer

Redovisning av kapitalförsäkringar till förmån för anställda och förtroendevalda

Redovisning av kapitalförsäkringar till förmån för anställda och förtroendevalda INFORMATION Redovisning av kapitalförsäkringar till förmån för anställda och förtroendevalda Maj 2017 Bakgrund Efter att SKL tog fram OPF-KL har olika former av kapitalförsäkringslösningar tagits fram

Läs mer

Sluta genast med pensionsförsäkring - spara i det egna bolaget istället

Sluta genast med pensionsförsäkring - spara i det egna bolaget istället Sluta genast med pensionsförsäkring - spara i det egna bolaget istället Att pensionsspara via det egna företaget är enligt mina beräkningar en överlägsen sparmetod jämfört med att sätta in pengarna i pensionsförsäkringar.

Läs mer

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x Tax Inkomstdeklaration 4 2011 Handelsbolag Tillgångar på blankett 200 Text Kassa och bank BAS 2010 19xx 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x 204 Kundfordringar

Läs mer

Inkomstdeklaration 4. Handelsbolag - taxeringen. Särskild självdeklaration. 1.1 Underlag för särskild löneskatt. Underlag för avkastningsskatt

Inkomstdeklaration 4. Handelsbolag - taxeringen. Särskild självdeklaration. 1.1 Underlag för särskild löneskatt. Underlag för avkastningsskatt Skatteverket 0771567 567 Inkomstdeklaration 4 Handelsbolag taxeringen Kalenderår 2012 Namn (firma), adress Räkenskapsår Fr.o.m. T.o.m. M Samråd enligt SFS 1982:668 har skett med Näringslivets Regelnämnd.

Läs mer

Inkomstdeklaration 4 Särskilda uppgifter - Handelsbolag Utg 23

Inkomstdeklaration 4 Särskilda uppgifter - Handelsbolag Utg 23 Skatteverket 0771567 567 Särskilda uppgifter Handelsbolag Namn (firma), adress Fr.o.m. M Samråd enligt SFS 1982:668 har skett med Näringslivets Regelnämnd. Information om hur man fyller i blanketten finns

Läs mer

Tessin Nordic AB Skattefrågor vid vissa investeringar i skuldebrev och okvalificerade aktier

Tessin Nordic AB Skattefrågor vid vissa investeringar i skuldebrev och okvalificerade aktier Entreprenörsskatt Skattefrågor vid vissa investeringar i skuldebrev och okvalificerade aktier Konfidentiellt Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar 3 2 Skuldebrev 4 3 5 4 Kontrolluppgifter

Läs mer

Aktuella skattefrågor inför årets deklaration. Johanna Wiklund 08-524 674 27 johanna.wiklund@se.gt.com

Aktuella skattefrågor inför årets deklaration. Johanna Wiklund 08-524 674 27 johanna.wiklund@se.gt.com Aktuella skattefrågor inför årets deklaration Johanna Wiklund 08-524 674 27 johanna.wiklund@se.gt.com Agenda Allmänt om bolagsdeklarationen Att tänka på när man gör de skattemässiga justeringarna Vanliga

Läs mer

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Övningsuppgifter till Bokföring av Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Björn Lundén Information AB Box 84 820 64 Näsviken Tel:0650-541400 Fax: 0650-541401 info@blinfo.se www.blinfo.se Del 1

Läs mer

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Senast den 4 maj 2015 ska deklarationen finnas hos Skatteverket. Namn och adress är keramiker och hälftenägare till en keramisk verkstad som drivs i handelsbolagsform.

Läs mer

Inkomstdeklaration 3 Ideella föreningar, stiftelser m.fl. - taxeringen

Inkomstdeklaration 3 Ideella föreningar, stiftelser m.fl. - taxeringen Samråd enligt SFS 1982:668 har skett med Näringslivets Regelnämnd. Skatteverket 0771567 567 Senast den 2 maj ska deklarationen finnas hos Skatteverket. Information om hur man fyller i blanketten finns

Läs mer

Inkomstdeklaration 3 Ideella föreningar, stiftelser m.fl. Organisationsnummer

Inkomstdeklaration 3 Ideella föreningar, stiftelser m.fl. Organisationsnummer Skatteverket 0771567 567 Ideella föreningar, stiftelser m.fl. Namn (firma), adress Fr.o.m. M Information om hur man fyller i blanketten finns i broschyrerna Skatteregler för ideella föreningar, SKV 324

Läs mer

Bästa företagsformen. nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson

Bästa företagsformen. nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson Bästa företagsformen nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson Vanligaste företagsformerna Enskild näringsverksamhet Aktiebolag Handelsbolag Kommanditbolag Ekonomisk förening Bostadsrättsförening Samarbetsform

Läs mer

Inkomstdeklaration 2 Aktiebolag, ekonomisk förening m.fl. - taxeringen 2009

Inkomstdeklaration 2 Aktiebolag, ekonomisk förening m.fl. - taxeringen 2009 Inkomstdeklaration 2 Aktiebolag, ekonomisk förening m.fl. taxeringen Kalenderår 2008 Namn (firma) adress Räkenskapsår Fr.o.m. T.o.m. Senast den 4 maj ska deklarationen finnas hos Skatteverket. Belopp anges

Läs mer

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital:

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital: 2p 1. Ett företag köper i början av 2008 en maskin för 100 000 kr. Man beräknar att den ska kunna användas under 5 år och att restvärdet då är noll. a. Hur stor är företagets utgift 2008? Svar: 100 000

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 659 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600-604 prop. 1995/96:109, s. 94-95 prop. 1992/93:151 Särskilda bestämmelser

Läs mer

Bokföring Kap 27 Bokföring. Enkel bokföring. Dubbel bokföring. Att föra bok. T-kontering

Bokföring Kap 27 Bokföring. Enkel bokföring. Dubbel bokföring. Att föra bok. T-kontering Bokföring Kap 27 Bokföring ME1003 IndustriellEkonomiGK 2011 Period 1 Thorolf Hedborg 1 Enkel bokföring Att föra bok Släktföreningen 2011 Bank Skattekonto Kassör Ingående 110101 Transport från 200101231

Läs mer

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB Årsredovisning för Objekt Teknik Stockholm AB Räkenskapsåret 2008 Objekt Teknik Stockholm AB 1(9) Styrelsen för Objekt Teknik Stockholm AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Redovisat eget kapital i balansräkningen. 2011 Bengt Bengtsson

Redovisat eget kapital i balansräkningen. 2011 Bengt Bengtsson Redovisat eget kapital i balansräkningen 2011 Bengt Bengtsson Redovisat eget kapital i balansräkningen Företagets skuld till ägaren Skillnaden mellan företagets tillgångar och skulder brukar benämnas företagets

Läs mer

Investeringssparkonto med förenklad värdepappersskatt

Investeringssparkonto med förenklad värdepappersskatt Investeringssparkonto med förenklad värdepappersskatt investeringssparkonto förenklad värdepappersskatt från årsskiftet Investeringssparkonto, ISK, är en ny kontoform för investerare som är tillgänglig

Läs mer

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000 1 (9) 1 Bokföring av RAY-understöd Penningautomatunderstöden redovisas i bokslutet utifrån användningsändamålet enligt följande: 1. De understöd som beviljats för verksamheten i allmänhet (Ay) redovisas

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Blanketten ska inte lämnas till Skatteverket

Blanketten ska inte lämnas till Skatteverket men bör sparas eftersom Skatteverket kan begära in en redogörelse hur kapitalunderlagen har beräknats. Siffror i ring se bifogade upplysningar på sidan 5. A. Räntefördelning kapitalunderlag Vid denna beräkning

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

Vägledning om redovisning av återbäring av överskottsmedel i SPP

Vägledning om redovisning av återbäring av överskottsmedel i SPP 1 (9) Vägledning om redovisning av återbäring av överskottsmedel i SPP Introduktion Bokföringsnämnden (BFN) har i ett allmänt råd om redovisning av återbäring av överskottsmedel i SPP angett hur bokföringsskyldiga

Läs mer

FÖRBUNDSINFO. Deklarationsanvisningar för blankett Inkomstdeklaration 3

FÖRBUNDSINFO. Deklarationsanvisningar för blankett Inkomstdeklaration 3 Kopiera gärna FÖRBUNDSINFO FÖRBUNDSINFO Nr 7 februari 2010 Deklarationsanvisningar för blankett Inkomstdeklaration 3 Samtliga ekonomiska enheter inom Svenska kyrkan har skyldighet att lämna inkomstdeklaration.

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn R0008N Inledande extern redovisning Datum 2013-10-31 Material Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Tentamen Monika Kurkkio G 42; VG 56 58

Läs mer

UFR 4. Uppdaterad januari 2012 UTTALANDE FRÅN RÅDET FÖR FINANSIELL RAPPORTERING (UFR)

UFR 4. Uppdaterad januari 2012 UTTALANDE FRÅN RÅDET FÖR FINANSIELL RAPPORTERING (UFR) UFR 4 Uppdaterad januari 2012 UTTALANDE FRÅN RÅDET FÖR FINANSIELL RAPPORTERING (UFR) UTTALANDE FRÅN RÅDET FÖR FINANSIELL RAPPORTERING UFR 4 Redovisning av särskild löneskatt och avkastningsskatt När den

Läs mer

18 Periodiseringsfonder

18 Periodiseringsfonder 18 Periodiseringsfonder Periodiseringsfonder 1109 30 kap. IL Prop. 1993/94:50, SkU 15 prop. 1993/94:234, SkU 25 prop. 1994/95:25, FiU 1 prop. 1994/95:91, SkU 11 prop. 1996/97:45, SkU 13 prop. 1997/98:150,

Läs mer

Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag

Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag Lena Hansson är keramiker och hälftenägare till en keramisk verkstad som drivs i handelbolagsform. Handelsbolaget är en juridisk person som ska lämna

Läs mer

Tillämpningsfrågor K2/K november 2017

Tillämpningsfrågor K2/K november 2017 www.pwc.se Tillämpningsfrågor K2/K3 2017 Välkommen! Sune Edvardsson Auktoriserad revisor/director Dagens agenda Nyheter och förtydligande i K2 och K3 Vanliga frågor under våren 2017 2 Nyheter 2017 3 #kunskapsdagar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om underlag för årsredovisning för staten; SFS 2011:231 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(5) NR/OEM Monica Leonardsson

STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(5) NR/OEM Monica Leonardsson STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(5) SCBFS 2015:29 Bilaga 3 Nedan följer en beskrivning av de variabler som efterfrågas i undersökningen om Räkenskapssammandrag för kommunalförbund och samordningsförbund.

Läs mer

Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag

Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag Lena Hansson är keramiker och hälftenägare till en keramisk verkstad som drivs i handelbolagsform. Handelsbolaget är en juridisk person som ska lämna

Läs mer

Uppgift #23, sid 1 [10] t-konto - nivå A - facit

Uppgift #23, sid 1 [10] t-konto - nivå A - facit Uppgift #23, sid 1 [10] 14 152 000 1221 152 000 BR BR 15 200 1228 15 200 30 1510 IB 128 125 128 125 1 2 80 000 12 000 10 5 60 000 80 000 18 17 200 000 48 000 21 19 890 000 70 000 31 20 70 000 25 720 27

Läs mer

Företagsekonomi grundkurs, FOA134, Ten3, 4 hp

Företagsekonomi grundkurs, FOA134, Ten3, 4 hp Mälardalens högskola Företagsekonomi grundkurs, FOA134, Ten3, 4 hp Fredagen den 4 november 2016 kl. 14:30 18:30 Del 1 Kontaktperson för Del 1 är Yvonne Mattsson. Tentamensvakten har telefonnummer. Telefontid

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 653 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 51 kap. IL SkU 1992/93:20, prop. 1992/93:151 SkU 1995/96:20, prop. 1995/96:109 s. 94 95 SkU 1999/2000:2, 5 och 8, prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600

Läs mer

Med möjlighet till unika avtal och individuella lösningar. SPPs Avgångspension

Med möjlighet till unika avtal och individuella lösningar. SPPs Avgångspension Med möjlighet till unika avtal och individuella lösningar. SPPs Pensionering med stora möjligheter. SPPs är en enkel och flexibel pensionslösning som du som arbetsgivare kan erbjuda dina anställda som

Läs mer

23 Inkomst av kapital

23 Inkomst av kapital Inkomst av kapital 389 23 Inkomst av kapital 41-44, 48, 52, 54 och 55 kap. IL SFS 1991:1833, 1993:1471, 1543, 1544, 1994:778 prop. 1989/90:110 del I s. 295 298, 388 477, 698 705, 709 730, del II s. 123

Läs mer

Årsredovisning 2011 Bostadsrättsföreningen Islandet Adolf

Årsredovisning 2011 Bostadsrättsföreningen Islandet Adolf Årsredovisning 2011 Bostadsrättsföreningen Islandet Adolf Detalj från konstglasfönster Adolf Fredriks Kyrkogata 15. Nytillverkat 2011 med inspiration från originalparti över inre entrédörr. Motiv och djupblästring,

Läs mer

Arbetsgivar- och egenavgifterna är oförändrade 2011 jämfört med 2010.

Arbetsgivar- och egenavgifterna är oförändrade 2011 jämfört med 2010. Aktuellt Arbetsgivar- och egenavgifterna är oförändrade 2011 jämfört med 2010. Arbetsgivaravgifterna 2011 Arbetsgivaravgifter betalas med 31,42 % på summan av kontant lön, skattepliktigförmåner och skattepliktig

Läs mer

L.9 Eget kapital, Obeskattade reserver och Skatt Litteratur:

L.9 Eget kapital, Obeskattade reserver och Skatt Litteratur: L.9 Eget kapital, Obeskattade reserver och Skatt Litteratur: FARs samlingsvolym Jonäll och Lumsden: Kap 4 sid 63 73, Kap 5 sid 84-87 Bergevärn mfl.: Övningar 4.1 4.11, 5.6 5.12 Inkomstskattelag (IL) kap

Läs mer

PENSIONSENHETEN. - Pensionsenheten - Nämndernas VB 2008

PENSIONSENHETEN. - Pensionsenheten - Nämndernas VB 2008 273 PENSIONSENHETEN Sammanfattning Pensionsenheten omfattar kommunens samtliga kostnader för nyintjänade pensionsförmåner enligt KollektivAvtalad Pension KAP-KL. Därutöver ingår kostnaden för förändring

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012/2013

ÅRSREDOVISNING 2012/2013 ÅRSREDOVISNING 2012/2013 Styrelsen för Lions Forskningsfond mot Folksjukdomar får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-07-01--2013-06-30. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Vad som ska bokföras i enskild näringsverksamhet UTKAST (oktober 2006) Innehållsförteckning Inledning... 1 Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:x)... 2 Tillämplighet... 2

Läs mer

Pensionsfonden övergripande mål och strategi. Mora kommun

Pensionsfonden övergripande mål och strategi. Mora kommun Pensionsfonden övergripande mål och strategi Mora kommun Beslutad av Kommunfullmäktige 2009-12-14 116 Diarienr: KF 2009/346 024 1(7) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Kommunens

Läs mer

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013 Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013 Om Kyllenius Kyllenius hjälper företag att få en Effektiv ekonomi Vi hjälper våra kunder med löpande bokföring, deklarationer, löner och

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter för rapportering av ekonomisk information till statsredovisningen (S-koder). Beslutade den

Läs mer

Balansrapport Förändring

Balansrapport Förändring 1 (1) 7696271530 Utskriven: 20160322, 11:53 20150101 20151231 Balansrapport 20150101 Förändring 20151231 TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 1910 Kassa 0,00 1 100,00 1 100,00 1930 Företagskonto/checkkonto/affärskont

Läs mer

Årsbokslut Tillgångar. Redovisning och kalkylering F09, HT 2014 Thomas Carrington

Årsbokslut Tillgångar. Redovisning och kalkylering F09, HT 2014 Thomas Carrington Årsbokslut Tillgångar Redovisning och kalkylering F09, HT 2014 Thomas Carrington mea culpa Fel i texten till duggafråga 2, punkt 4 ska stå "Betald frakt och försäkring" inte "Betald frakt och försäljning!

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie.

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie. INLÖSEN 2008 information till aktieägarna i hiq international ab (publ) inför årsstämma den 30 april 2008 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande 1 Bakgrund

Läs mer

Blanketten ska inte lämnas till Skatteverket

Blanketten ska inte lämnas till Skatteverket Blanketten ska inte lämnas till Skatteverket men bör sparas eftersom Skatteverket kan begära in en redogörelse hur kapitalunderlagen har beräknats. Siffror i ring se bifogade upplysningar på sidan 5. Beräkning

Läs mer

Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB

Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB 2014-03-11 Mirja Hjelmberg Mikael Westin Dokumentationen utges i informationssyfte och är av generell karaktär och ska inte betraktas som rådgivning. Agenda

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013/2014

ÅRSREDOVISNING 2013/2014 ÅRSREDOVISNING 2013/2014 Styrelsen för Lions Forskningsfond mot Folksjukdomar får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-07-01--2014-06-30. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Brf Skogsviolen Årsredovisning 2015

Brf Skogsviolen Årsredovisning 2015 Brf Skogsviolen Årsredovisning 2015 Brf Skogsviolen Org. nr 716422-5349 5(10) RESULTATRÄKNING INTÄKTER Nettoomsättning 2015 Not 2014 Årsavgifter 2 917 632 2 917 632 Hyresintäkter 84 036 3 001 668 82

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Hässleholms Hantverks- & Industriförening

Hässleholms Hantverks- & Industriförening Hässleholms Hantverks- & Industriförening Information om De nya 3:12-reglerna Jerker Thorvaldsson www.hantverkarna.nu 1990 års reform Arbetsinkomster beskattas mellan 32 % upp till 57 % Kapitalinkomster

Läs mer

11.26 MARIK AB kassaflödesanalys med indirekt metod

11.26 MARIK AB kassaflödesanalys med indirekt metod 11.26 MARIK AB kassaflödesanalys med indirekt metod MARIKAB redovisar nedanstående balans- och resultaträkning för 20X8. Upprätta en kassaflödesanalys för 20X8 med hjälp av dessa rapporter och upplysningarna

Läs mer

Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB

Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB 2014-03-13 Mirja Hjelmberg Lotta Abrahamsson Dokumentationen utges i informationssyfte och är av generell karaktär och ska inte betraktas som rådgivning.

Läs mer

Årsredovisning. Pingst Förvaltning AB

Årsredovisning. Pingst Förvaltning AB Årsredovisning för Pingst Förvaltning AB 556048-6713 Räkenskapsåret 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter 6 Underskrifter 8 Årsredovisning för Pingst Förvaltning

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Enskild firma. Allmänt

Enskild firma. Allmänt Enskild firma 1/4 Allmänt Väljer du att driva företaget som en enskild firma är det viktigt att veta att du själv ansvarar för allt du gör i företagets namn, t.ex. att avtal hålls och skulder betalas.

Läs mer

Värdepappersinformation inför deklarationen PRIVATE BANKING

Värdepappersinformation inför deklarationen PRIVATE BANKING Värdepappersinformation inför deklarationen PRIVATE BANKING Juridik & Skatter Januari 2011 Hjälp inför deklarationen Som hjälp inför årets deklarationsarbete skickar vi ett underlag över de värdepapperstransaktioner

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 1(9) Ideonfonden AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

HÄLSOFONDEN Stiftelsen Hälsoforskning. Årsredovisning

HÄLSOFONDEN Stiftelsen Hälsoforskning. Årsredovisning Stiftelsen Hälsoforskning Org nr 822003-1689 Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31 Förvaltningsberättelse Stiftelsen är en insamlingsstiftelse vars ändamål är att genom bidrag stödja

Läs mer

Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp]

Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp] Tentamenskod: Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp] Delkurs: [Externredovisning och räkenskapsanalys, 6 hp. Provkod:0530] Datum: [2013-12-14] Antal timmar: [14:15-19:15] Ansvarig lärare: [Per

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Hundstallet i Sverige AB

Hundstallet i Sverige AB Årsredovisning för Hundstallet i Sverige AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hundstallet i Sverige AB, får härmed avge årsredovisning för 2014 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Sammanfattning redovisning. Redovisning och kalkylering F15, HT 2014 Thomas Carrington

Sammanfattning redovisning. Redovisning och kalkylering F15, HT 2014 Thomas Carrington Sammanfattning redovisning Redovisning och kalkylering F15, HT 2014 Thomas Carrington DAGENS FÖRELÄSNING Grundläggande begrepp Bokföring (exempel) Bokslut Analys (nyckeltal) AVGRÄNSNINGAR I TID OCH RUM

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Media Evolution Ideell Förening

Media Evolution Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Ideell Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

23 Inkomst av kapital

23 Inkomst av kapital Inkomst av kapital, Avsnitt 23 471 23 Inkomst av kapital 41 44, 48, 52, 54 och 55 kap. IL prop. 1999/2000:2 Vem beskattas i kapital? Vad beskattas i kapital? Sammanfattning Endast fysiska personer och

Läs mer

33 Ersättningar till anställda

33 Ersättningar till anställda Ersättningar till anställda, Avsnitt 33 295 33 Ersättningar till anställda Tillämpningsområde Sammanfattning/ definitioner 33.1 RR 29 Ersättningar till anställda I RR 29 behandlas hur ett företag ska redovisa

Läs mer

Innehållsförteckning. EKONOMIDATA I SOLNA VÄSTKUSTENS EKONOMIDATA Brevduvegatan 3 2014-12-03 169 72 SOLNA Tel 0703 18 34 97

Innehållsförteckning. EKONOMIDATA I SOLNA VÄSTKUSTENS EKONOMIDATA Brevduvegatan 3 2014-12-03 169 72 SOLNA Tel 0703 18 34 97 Innehållsförteckning 1 Bokslut Arbetsgång... 3 1.1 Har du bokfört alla händelser som skett under året?... 3 1.2 Är resultatet för föregående år omfört till kontot för balanserat resultat?... 3 2 Bank-

Läs mer

Företagets löpande bokföring. Daniel Nordström

Företagets löpande bokföring. Daniel Nordström Företagets löpande bokföring Daniel Nordström Presentationens innehåll Begrepp Vem sköter bokföringen? Bokföringslagen Kontering före registrering Praktiskt bokföringsarbete Verifikationer Kontering vid

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD ISSN 1404-5761 Utgivare: Gunvor Pautsch, Bokföringsnämnden, Box 7849, 103 99 STOCKHOLM BFNAR 2010:1 Konsoliderad version Bokföringsnämndens allmänna råd för ideella föreningar

Läs mer

Skattenyheter. Visma Skatteprogram. Undvik höjda avgifter för unga företagare under Född 1989: Ta ut hela årslönen senast i april

Skattenyheter. Visma Skatteprogram. Undvik höjda avgifter för unga företagare under Född 1989: Ta ut hela årslönen senast i april Visma Skatteprogram Skattenyheter Av Jan-Erik W Persson Undvik höjda avgifter för unga företagare under 2015 Är du företagare med aktiebolag och född senast under 1989? Då kan ditt aktiebolag tjäna tiotusentals

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter; SFS 2005:344 Utkom från trycket den 31 maj 2005 utfärdad den 19 maj 2005. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2008:1343 Utkom från trycket den 19 december 2008 utfärdad den 11 december 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

Se till att du får pension Information till företagare

Se till att du får pension Information till företagare Se till att du får pension Information till företagare Se till att du får pension Som företagare måste du själv ansvara för att du tjänar in till din pension. Här går vi igenom vad du bör tänka på när

Läs mer

Företag X. Rapport 201 X-XX-XX till 201 X-XX-XX. Bokoredo AB info@bokoredo.se

Företag X. Rapport 201 X-XX-XX till 201 X-XX-XX. Bokoredo AB info@bokoredo.se Företag X Rapport 201 X-XX-XX till 201 X-XX-XX Bokoredo AB info@bokoredo.se Innehållsförteckning 1. Verksamheten den gångna perioden... 1.1 Resultaträkning 1.2 Balansräkning 2. Förfallna kundfakturor...

Läs mer

Allmänna råd - BFNAR 1999:1

Allmänna råd - BFNAR 1999:1 Allmänna råd - BFNAR 1999:1 Bokföringsnämndens allmänna råd om fusion av helägt aktiebolag; beslutade den 27 oktober 1999. Bokföringsnämnden lämnar följande allmänna råd om redovisning av fusion av helägt

Läs mer

Se till att du får pension. Information till företagare

Se till att du får pension. Information till företagare Se till att du får pension Information till företagare Se till att du får pension Som företagare måste du själv ansvara för att du tjänar in till din pension, till skillnad mot en vanlig löntagare. I den

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag 2015

Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag 2015 Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag 2015 Lena Hansson är keramiker och hälftenägare till en keramisk verkstad som drivs i handelbolagsform. Handelsbolaget är en juridisk person som ska lämna

Läs mer

Årsräkning, redogörelse och arvode

Årsräkning, redogörelse och arvode Redovisning av ekonomi Årsräkning, redogörelse och arvode Varje år ska du redovisa huvudmannens ekonomi och ditt uppdrag i en årsräkning och en redogörelse. Dessa lämnar du in till överförmyndaren före

Läs mer