Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013"

Transkript

1 Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013

2 Om Kyllenius Kyllenius hjälper företag att få en Effektiv ekonomi Vi hjälper våra kunder med löpande bokföring, deklarationer, löner och bokslut, men även med exempelvis budgetering, kalkylering och andra ekonomitjänster Våra kunder anlitar oss normalt löpande (månads- eller kvartalsbasis) eller på årsbasis (exempelvis samband med inkomstdeklaration/årsredovisning)

3 Bokföring och redovisning behövs för Att kunna sköta betalning av skatter och avgifter enligt lag Att få kontroll på hur företaget går ekonomiskt och för att styra verksamheten åt rätt håll Att skapa förtroende hos intressenter: finansiärer, kunder, leverantörer etc.

4 Bokföring Bokföring innebär att dokumentera affärstransaktioner och därmed redovisa ekonomiska händelser Varje ekonomisk händelse måste kunna verifieras genom en så kallad verifikation Verifikationerna skall vara numrerade

5 En ekonomisk händelse blir en verifikation Underlag Verifikation

6 Bokföring forts. Exempel på transaktioner som ska bokföras: - in- & utbetalning - förändring av fordringar & skulder - överföring mellan konton - egen insättning & uttag - varor & tjänster som köps & säljs - utbetalning av löner - inventarier som anskaffas. Bokföringen speglar vad som hänt i företaget Bokföra kronologiskt och löpande (manuellt eller dataprogram) Grundregel: en utomstående part ska utan svårighet kunna följa bokföringen

7 Redovisning Redovisning innebär att, med hjälp av olika ekonomiska rapporter, visa resultatet av bokföringen

8 Extern och intern redovisning Extern redovisning Lag på bokföring för företag Staten (via Skatteverket) ska ha ett underlag för beskattning Bolagsverket eller andra myndigheter vill ha ekonomiska rapporter. Intressenter, t.ex. bank, kunder, ska känna till företagets ekonomiska ställning. Intern redovisning Ägarna till företaget ska veta hur verksamheten går (i detalj) Intern uppföljning av olika delar av verksamheten (t.ex. olika butiker i en butikskedja) Många mindre företag lägger ofta störst vikt på extern redovisning

9 De vanligaste ekonomiska rapporterna Resultatrapporten visar vad som hänt under en period exempelvis en månad eller ett år Balansrapporten visar tillgångar och skulder per ett visst datum Huvudboken visar transaktioner på alla bokföringskonton under en viss period Verifikationslistan visar alla verifikationer i detalj under en viss period

10 Resultatrapporten Visar vad som hänt under en period exempelvis en månad eller ett år Uppdelad i avsnitt, exempelvis: Intäkter (försäljning), Varukostnader/konsultkostnader Övriga kostnader Personalkostnader Finansiella poster Resultat etc.

11 Resultatrapporten Visar vad som hänt under en period exempelvis en månad eller ett år Uppdelad i avsnitt, exempelvis: Intäkter (försäljning), Varukostnader/konsultkostnader Övriga kostnader Personalkostnader Finansiella poster Resultat etc.

12 Balansrapporten Visar tillgångar och skulder per ett visst datum Uppdelad i avsnitt, exempelvis: Tillgångar, t.ex. inventarier, varulager och kapital på bankkonto Eget kapital och skulder, t.ex. banklån.

13 Huvudboken Visar transaktioner på alla bokföringskonton under en viss period Används för att se exempelvis: vill se vilka transaktioner som bokförts på bankkontot eller hur många gånger man har betalat för t.ex. telefoni.

14 Verifikationslistan Visar alla verifikationer i detalj under en viss period Visar verifikationer i nummerföljd

15 Bokföringen påverkar redovisningen Bokföring av kvitto D K , ,

16 Intäkt/inbetalning Kostnad/utbetalning Intäkt uppstår när företaget utför en debiterbar prestation (varuleverans, utförande av en tjänst) Inbetalning uppstår när företaget erhåller någon form av likvida medel, t.ex. inbetalning på bankkonto eller kontant Kostnad uppkommer vid förbrukning av resurser Utbetalning uppkommer vid betalningen av kostnaden

17 Exempel på skillnad mellan kostnad och utbetalning Underlag kostnad Underlag utbetalning

18 Exempel på skillnad mellan intäkt och inbetalning Underlag intäkt Underlag inbetalning

19 Redovisning till Skatteverket och Bolagsverket De två myndigheterna som man huvudsakligen måste rapportera till är Skatteverket och Bolagsverket Skatteverket Underlag för beskattning: moms, arbetsgivaravgifter, kommunalskatt, bolagsskatt m.m. Bolagsverket Årsredovisningar för aktiebolag

20 Moms Moms är en förkortning av ordet mervärdesskatt Läggs på för de allra flesta produkterna och tjänsterna Påverkar normalt inte ett företags resultat. Privatpersoner (konsumenter) får dock inte dra av moms Momssatser 25 % - allmän momssats 12 % - reducerad momssats, t.ex. för mat på restaurang 6 % - starkt reducerad momssats, t.ex. för böcker och tidningar 0 % - momsfritt

21 De vanligaste redovisningstillfällena Momsdeklaration - redovisning av hur mycket moms som ett företag ska betala in gentemot hur mycket moms som företaget ska få tillbaka Arbetsgivardeklaration - redovisning av hur mycket lön och skattepliktiga förmåner som företaget har betalat ut samt hur mycket företaget ska betala i skatt i form av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt (bl.a. kommunalskatt) Inkomstdeklaration privatpersoner redovisar hur mycket de har tjänat året som gått och företag redovisar resultatet för senaste året Årsredovisning - redovisar hur verksamheten gått ekonomiskt senaste året (inkl. information om resultat, tillgångar, skulder m.m.)

22 Momsdeklaration Redovisning av hur mycket moms som ett företag ska betala in gentemot hur mycket moms som företaget ska få tillbaka För alla företagsformer Redovisning sker vid något av tillfällena: Månad Kvartal eller År

23 Arbetsgivardeklaration Redovisning av hur mycket lön och skattepliktiga förmåner som företaget har betalat ut samt hur mycket företaget ska betala i skatt i form av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt (bl.a. kommunalskatt) För alla företagsformer Redovisning sker varje månad

24 Inkomstdeklaration Privatpersoner redovisar hur mycket de har tjänat året som gått och företag redovisar resultatet för senaste året För alla företagsformer Privatpersoner/EF/HB/KB lämnar normalt in 2 maj Aktiebolag lämnar normalt in c:a 5-9 månader efter räkenskapsårets slut

25 Årsredovisning Redovisar hur verksamheten gått ekonomiskt senaste året (inkl. information om resultat, tillgångar, skulder m.m.) I första hand för aktiebolag Ska vara inlämnad till Bolagsverket senast 7 månader efter räkenskapsårets slut

26 AB med kalenderår och kvartalsmoms (2013) Exempel redovisningsdatum 12 November Momsdeklaration kvartalsmoms 12 februari Momsdeklaration kvartalsmoms 19 Augusti Momsdeklaration kvartalsmoms 31 Juli Årsredovisning 2 maj Inkomstdeklaration 13 maj Momsdeklaration kvartalsmoms

27 Den nya Skatteförfarandelagen En större förändring på skatteområdet under perioden Två förändringar Årsmoms redovisas i en momsdeklaration strax efter årsskiftet och inte i samband med Inkomstdeklarationen Inkomstdeklarationen för företag som inte har räkenskapsår som kalenderår redovisas inte den 2 maj, utan sex månader efter räkenskapsårets slut Förändringar sker successivt från och med 1 januari 2012

28 Bolagsformer Enskild firma/enskild näringsidkare Mindre komplicerad verksamhet En person som driver företaget Inget större risktagande i verksamheten eller större vinst än vad som önskas att tas ut i egen lön Fördelar: enklare administration, kräver ingen kapitalinsats Nackdelar: personligt betalningsansvar, vid större omsättning och vinst kan leda till högre beskattning Handelsbolag/Kommanditbolag Liknande förutsättningar som för enskild firma men när ni är två eller flera fysiska eller juridiska personer som driver företaget. I kommanditbolag kan en eller flera ägare ha ansvar som begränsas till kapitalinsats

29 Bolagsformer forts. Aktiebolag Vid större verksamheter eller större satsningar Om det finns betydande ekonomiska risker Om det finns större vinst/vinstpotential i verksamheten Fördelar: företagets ägare tar inte ekonomisk risk utöver sin insats i företaget, normalt bättre skattemöjligheter än i andra bolagsformer, större respekt hos intressenter (kunder, leverantörer, bank etc.) Nackdelar: mer omfattande administration, mer komplicerat att avbryta företagssatsningen i ett aktiebolag, kräver insats på minst 50 tkr Ekonomisk förening Alternativ till aktiebolag om verksamheten inte drivs med direkt vinstsyfte i företaget (medlemmarna ska gynnas), t.ex. är inköps- och medlemsorganisationer ofta ekonomiska föreningar.

30 Registrera bolag och påbörja verksamhet Två steg Registrera bolag: verksamt.se alternativt Bolagsverket Skatte- och avgiftsanmälan: verksamt.se alternativt Skatteverket Som enskild näringsidkare behövs endast Skatte- och avgiftsanmälan

31 Skatte- och avgiftsanmälan Vad ansöks om i Skatte- och avgiftsanmälan ansöka om F-skatt ansöka om FA-skatt anmäla företaget för arbetsgivarregistrering anmäla företaget för moms. Tid för registrering 2-4 veckor hos Skatteverket

32 Registreringstid bolag, f-skatt, moms m.m. Bolagsregistrering Skatte- och avgiftsanmälan (f-skatt, moms, arbetsgivaravgifter m.m.) 3-6 veckor

33 Avdragsgillt och icke avdragsgillt Grundregeln är att det som rör företaget är avdragsgillt och det som inte rör företaget (privata omkostnader) inte är avdragsgillt Standardavdrag Kontor i hemmet: kr/år alt kr/år Milersättning Traktamenten Försäkring för företaget är avdragsgillt. Hemförsäkring är inte avdragsgill (den täcker inte heller t.ex. förlust av en dator som du köpt för företagets räkning)

34 Håll koll på din ekonomi Håll koll på ditt bokföringsunderlag Spara kvitton, fakturor, bankkontoutdrag, material från Skatteverket på ett samlat ställe, t.ex. i pärm, plastficka, datamapp Är du osäker på om något ska bokföras eller inte, bättre att spara det och lägga det med övrigt underlag Ordna bokföringsunderlaget kronologiskt Sortera efter datum och/eller kontoutdrag Viktigt är grundregeln: det ska vara lätt att följa (hitta i) bokföringen Lägg undan för skatt/moms Om du inte redovisar skatt och moms löpande så är det lämpligt att lägga undan för en buffert så att det inte kommer som en överraskning i samband med Inkomstdeklarationen

35 Sköta själv eller anlita någon Det finns en bild av att företagare ska göra allting själv Du kan mycket väl bokföra själv om du är intresserad av bokföring och redovisning Företagare sparar inte alltid pengar på att bokföra själva Det kan i många fall vara ekonomiskt effektivt att anlita någon för företagets bokföring och redovisning

36 Nyttiga informationskällor Registrera bolag, bolagsinformation Skatte- och avgiftsanmälan, skatteinformation Riktlinjer kring bokföring och redovisning Enkelt söka information om bolag Sammanfattad information om t.ex. Inkomstdeklaration och Momsdeklaration

37 Lycka till med ert företagande!

Skatter och bokföring Starta Eget-Kurs Innovationskontoret SU 27 maj 2014

Skatter och bokföring Starta Eget-Kurs Innovationskontoret SU 27 maj 2014 Skatter och bokföring Starta Eget-Kurs Innovationskontoret SU 27 maj 2014 Om Kyllenius Kyllenius ger er Effektiv ekonomi Kyllenius hanterar allt som rör företags ekonomi. Vi hjälper våra kunder med allt

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Bokföring och förenklat årsbokslut 4 Vem? 4 Vad? 4 Varför? 4 Hur?

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Bokföring och förenklat årsbokslut 4 Vem? 4 Vad? 4 Varför? 4 Hur?

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Vem får upprätta förenklat årsbokslut? 3 Vilka regler tillämpas?

Läs mer

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG?

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2010-11-10 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler för skatter, förmåner etc för dig som driver ditt företag

Läs mer

Starta företag 2010:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2010:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2010:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

Välkommen till Kreativt Kooperativ möjligheternas arena

Välkommen till Kreativt Kooperativ möjligheternas arena Kreativt Kooperativ i Halmstad ek för Box 2258 550 02 Jönköping E post: kk.ekfor@juv.nu Hemsida: www.juv.nu/kreativt Bankgiro: 5091 8465 Ordförande: Inger Novak, ingernovak2@hotmail.se, 076 8729598 Kassör:

Läs mer

Starta företag 2011:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2011:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2011:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG och hur du i så fall byter på lättaste sättet Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2012-04-03 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler

Läs mer

Starta företag 2013:2. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2013:2. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2013:2 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

Företagsregistrering

Företagsregistrering SKV 418 utgåva 28 Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare Lämna din ansökan/anmälan elektroniskt via verksamt.se Broschyren vänder sig till dig

Läs mer

Att välja företagsform

Att välja företagsform 5. ADMINISTRATION Introduktion Starta och driva företag 3 Registrera företaget 5 Ansökan om F-skatt 6 Försäkringar 8 När företaget är igång 10 Fördjupning Val av företagsform 12 Olika företagsformer 13

Läs mer

Välkommen till kursen Bokföring grundkurs. "Nyckeln till all framgång är kunskap"

Välkommen till kursen Bokföring grundkurs. Nyckeln till all framgång är kunskap Välkommen till kursen Bokföring grundkurs "Nyckeln till all framgång är kunskap" Första blocket Ekonomiska grundbegrepp Den här kursen består av 6 block och där varje block innehåller en teoretisk beskrivning,

Läs mer

Handbok e-bokföring. Swedbanks handbok för e-bokföring. Framtagen åt Swedbank av SpeedLedger

Handbok e-bokföring. Swedbanks handbok för e-bokföring. Framtagen åt Swedbank av SpeedLedger Handbok e-bokföring Swedbanks handbok för e-bokföring Framtagen åt Swedbank av SpeedLedger e-bokföring Handbok e-bokföring, Handbok Copyright SpeedLedger AB 2009, All rights reserved Tryck: Intellecta

Läs mer

Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare

Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare 2013 Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare Lämna din ansökan/anmälan elektroniskt via Broschyren vänder sig till dig som är eller ska bli före

Läs mer

Dags att starta eget?

Dags att starta eget? Utgiven 2002 av Riksskatteverket RSV 462 utgåva 2 Skattemyndigheten informerar Dags att starta eget? Funderar du på att starta eget företag? Varje dag startas över hundra företag i Sverige. I denna broschyr

Läs mer

Bokföring för nybörjare.

Bokföring för nybörjare. Bokföring för nybörjare. Har du precis startat företag och vill sköta din egen bokföring? Den här bokföringsguiden är till för dig! Senast uppdaterad: 2015-05-22 Vi tar ditt företagande personligt Innehåll.

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Bokföring har funnits

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE REDOVISNING

GRUNDLÄGGANDE REDOVISNING UTBILDNINGSDAGARNA 2013 GRUNDLÄGGANDE REDOVISNING för kassörer och ekonomiansvariga Spår B, söndag Som kassören ansvarar du för: - Budgetering - Löpande redovisning - Betalning av fakturor - Fakturering

Läs mer

Starta företag Information från myndigheterna

Starta företag Information från myndigheterna Starta företag Information från myndigheterna Lättläst 2013:2 Fundera Starta Driva Utveckla Avveckla Starta företag Lättläst 3 Till läsaren Den här broschyren är för dig som vill starta företag. Här får

Läs mer

Starta & Driva Företag

Starta & Driva Företag Övningsuppgifter till Starta & Driva Företag av Björn Lundén och Ulf Bokelund Svensson 20:e upplagan FACIT Björn Lundén Information AB Box 84, 820 64 Näsviken Tel: 0650-54 14 00 Fax 0650-54 14 01 info@blinfo.se

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag.

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. 2009:2 STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. Starta företag Vägen till ditt företag börjar med viljan att förverkliga

Läs mer

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta 2015:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Starta företag Information från myndigheterna Lättläst Driva Jag

Läs mer

Starta företag Information från myndigheterna Lättläst

Starta företag Information från myndigheterna Lättläst Starta företag Information från myndigheterna Lättläst 2011 3 Till läsaren Den här broschyren är för dig som vill starta företag. Här får du veta det viktigaste. Texten är skriven på lättläst svenska

Läs mer

Enskild firma. Allmänt

Enskild firma. Allmänt Enskild firma 1/4 Allmänt Väljer du att driva företaget som en enskild firma är det viktigt att veta att du själv ansvarar för allt du gör i företagets namn, t.ex. att avtal hålls och skulder betalas.

Läs mer

Bokföring FACIT. Övningsuppgifter till. av Björn Lundén och Anette Broberg. 18:e upplagan

Bokföring FACIT. Övningsuppgifter till. av Björn Lundén och Anette Broberg. 18:e upplagan Övningsuppgifter till Bokföring av Björn Lundén och Anette Broberg FACIT 18:e upplagan Björn Lundén Information AB Bo 84 820 64 Näsviken Tel:0650-541400 Fa: 0650-541401 info@blinfo.se www.blinfo.se Del

Läs mer

Del 1 Praktikfall. Sven Tullgren och Studentlitteratur Praktikfall 1 5

Del 1 Praktikfall. Sven Tullgren och Studentlitteratur Praktikfall 1 5 1 Del 1 Praktikfall I denna första del av arbetsboken ska du arbeta med redovisning i olika företag. Det finns fem praktikfall av olika omfattning som du kan arbeta med. I det första får du lite tips och

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer