Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen."

Transkript

1 Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR 2008:1 Årsredovining i mindre aktiebolag (K2-reglerna). Fordringar är upptagna till det belopp som efter individuell prövning beräknas inflyta, dessutom har samtliga hyresfordringar per skrivits av. Anläggningstillgångarna är värderade till anskaffningskostnad och skrivs av systematiskt över den bedömda nyttjandeperioden. Utgifter för förbättringar av tillgångens prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångens redovisade värde. Avskrivningsprinciper, se not 5. Hyresintäkterna redovisas i den period hyrorna avser. Övriga intäkter redovisas i den period intäkterna uppkommer. Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar med avseende på tidigare års aktuella skatt samt förändringar i uppskjuten skatt. Värdering av samtliga skatteskulder och fordringar sker till nominella belopp och görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. För poster, som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande skattefeekter i resultaträkningen. Balansposter behandlas på motsvarande sätt. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden på alla temporära skillnader som uppkommer mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning. Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar. 2 Hyresintäkter Hyror Outhyrt Rabatter Bostäder Lokaler Övrigt Bostäder Lokaler Kvarboenderabatt Hyresrabatt Nettointäkter

2 3 Övriga förvaltningsintäkter Sålda tjänster Avyttring fastigheter Retur Afa Övrigt Summa Driftskostnader Reparationer Fastighetsskötsel och städning Uppvärmning Sophantering Vattenförbrukning Elförbrukning Avskrivna hyresfordringar Försäkringspremier Administration Pensioner Övriga driftskostnader Summa Avskrivningar Förvaltningsfastigheter Maskiner och inventarier Summa avskrivningar Maskiner och inventarier skrivs av med 20 % av anskaffningskostnaden. Avskrivning av fastigheter görs med 2 % på anskaffningsvärdet. 6 Anställd personal Heltid Deltid Män Kvinnor Män Kvinnor Adm. personal och arbetsledning 2 (2) 4 (4) 0 (0) 1 (1) Fastighetsarbetare 5 (4) 3 (4) 3 (2) 1 (2) Hantverkare 8 (7) 0 (0) 0 (0) 0 (0) Summa anställda 15 (13) 7 (8) 3 (2) 2 (3) Totalt antal anställda är 27 personer motsvarande 26 heltidstjänster. Män Kvinnor Styrelse 4 (4) 1 (1) Verkställande direktör 0 (0) 1 (1) Summa 4 (4) 2 (2) 7 Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro 5,00% 5,84% - långtidssjukfrånvaro (60 dgr) 2,71% 4,94% - sjukfrånvaro för män 5,31% 2,56% - sjukfrånvaro för kvinnor 4,44% 10,80% - anställda upp till 29 år 0,00% 0,00% - anställda år 0,74% 1,11% - anställda 50 år och uppåt 7,47% 8,77%

3 8 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Löner och Sociala kostnader Löner och Sociala kostnader andra (varav andra (varav ersättningar pensionskostnader) ersättningar pensionskostnader) Styrelse och Vd (77 175) (69 468) Övriga anställda ( ) ( ) Summa kronor ( ) ( ) 9 Ersättning till revisorer pwc Lekmannarevisorer Summa ersättning Bokslutsdispositioner Återföring periodiseringsfond Summa Förvaltningsfastigheter Ingående anskaffningsvärde Investeringsstöd Inköp Försäljning och utrangering Utgående ack. anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljning och utrangering Årets avskrivning Utgående ack. avskrivningar enligt plan Utgående planenligt restvärde Utgående bokfört värde Maskiner och inventarier Ingående anskaffningsvärde Inköp Försäljning och utrangering Utgående ack. anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljning och utrangering Årets avskrivning Utgående ack. avskrivningar enligt plan Utgående planenligt restvärde Utgående bokfört värde Pågående ny- och ombyggnader Tor Bokfört nettovärde

4 14 Aktier och andelar Insatskapital, HBV Uppsägningsbara återbäringsmedel, HBV Ej uppsägningsbara återbäringsmedel, HBV Bokfört nettovärde Uppskjuten skattefordran Ingående skattefordran Förändring Bokfört värde I bolaget föreligger temporär skillnad i balanslåneposter där uppskjuten skattefordran uppgår till 22 % (26 %). 16 Hyres- och kundfordringar Hyresfordringar Kundfordringar Summa Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Räntebidragsfordringar Övrigt Summa Kassa och bank Kontant Nordeakonto Koncernkonto Till koncernkontot finns en checkkredit på totalt 10 Mkr. 19 Förändring av eget kapital Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Summa Belopp vid årets ingång Vinstdisposition: Årets resultat Belopp vid årets utgång Aktiekapitalet består av aktier med ett kvotvärde på kr 1.000:-. 20 Avsättningar Ingående pensionsavsättning Inbetalning individuell del Avsättning pensioner Framtida pensioner

5 21 Långfristiga skulder Lånebelopp Snittränta Andel i % Rörlig ränta ,45 11,8 Bundet till ,89 12,1 Bundet till ,70 12,9 Bundet till ,72 39,2 Bundet till ,54 11,4 Bundet till ,35 12,5 Totalt ,40 100,0 Alla lån är amorteringsfria. Av de långfristiga skulderna har räntesäkring skett i swapar på 71,2 Mkr av lånen. Vid årsskiftet fanns ett undervärde på swaparna på 9,4 Mkr. Säkerhet för lånen utgörs av kommunal borgen. 22 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Semesterlöneskuld Upplupna räntor Förskottsbetalda hyror Övrigt Summa Nettoomsättning Omsättning Reavinst försäljning anläggningstillgångar Summa Förändring av kortfristiga fordringar Förändring hyres- och kundfordringar Förändring övriga fordringar Förändring förutbet. kostn / uppl. int Summa Förändring av kortfristiga skulder Förändring leverantörsskulder Förändring koncernkonto Förändring övriga kortfristiga skulder Förändring uppl. kostn. / förutbet. int Summa Investering i byggnader och mark Inköp netto, not Förändring pågående Försäljning Summa

6 27 Investering i inventarier Inköp, not Försäljning Summa Vaggeryd den 20 mars 2013 Lars-Erik Joakimson Patrik Isaksson Peter Sjöberg Ordförande V.ordf. Ann-Christin Hallinder Sven Samuelsson Satu Jonsson Verkställande direktör Min revisionsberättelse har avgivits den 20 mars 2013 Mats Nilsson Auktoriserad revisor

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE + Å R S R E D O V I S N I N G 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Inregistrerad firma: Sölvesborgshem Aktiebolag Organisationsnummer: 55 63 49-9267 Bolagets säte: Sölvesborgs kommun, Blekinge län Bolaget bildat:

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning

Årsredovisning. Koncernredovisning Årsredovisning och Koncernredovisning för N.P. Nilssons Trävaru AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisningen och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

30 våningar hög skyskrapa i slutet på Allégatan.

30 våningar hög skyskrapa i slutet på Allégatan. VD HAR ORDET 2011 var ett spännande år på AB Bostäder - och i Borås! AB Bostäder är en viktigt del när det gäller att vara med och utveckla Borås. Detta visade vi i hyresgästtidningen Hemma som vi skickade

Läs mer

VD har ordet. Lars Björklund

VD har ordet. Lars Björklund ÅRSREDOVISNING 2011 VD har ordet. 2011 blev året då det skedde ett trendbrott i Sölvesborgshems verksamhet, vi startade nyproduktion av nya marklägenheter efter femton års uppehåll. Byggnation av nya bostäder

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning för räkenskapsåret 2010 1(19) Dignitana AB (publ.) Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2010 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

100 98 96 94 92 90 Uthyrningsgrad i % år 2010-2014 2010 2011 2012 2013 2014 Fig 1. Uthyrningsgrad i procent under åren 2010-2014. Cirkus Brazil Jack, ett av Karlskogahems mervärden under året. Baggängens

Läs mer

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter Resultaträkningar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 1(24) Örebroporten Fastigheter AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

FORIA. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013. FORIA Holding AB Org nr 556154-5970 1(27)

FORIA. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013. FORIA Holding AB Org nr 556154-5970 1(27) förvaltningsberättelse FORIA 1(27) FORIA Holding AB Org nr 5561545970 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följ ande årsredovisning och koncemredovisning. Innehåll

Läs mer

Årsredovisning 2012 GRUMS HYRESBOSTÄDER AB

Årsredovisning 2012 GRUMS HYRESBOSTÄDER AB Årsredovisning 2012 GRUMS HYRESBOSTÄDER AB 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Grums Hyresbostäder AB, 556526-6680, avger härmed följande årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 1(11) Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren nr 3-5 Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 2013 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Krokomsbostäder AB Frisörvägen 6 835 80 Krokom. Telefon: 0640 161 00 Organisationsnummer: 556458-8639

Krokomsbostäder AB Frisörvägen 6 835 80 Krokom. Telefon: 0640 161 00 Organisationsnummer: 556458-8639 Årsredovisning 2014 Krokomsbostäder AB Frisörvägen 6 835 80 Krokom Telefon: 0640 161 00 Organisationsnummer: 556458-8639 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Om inte annat

Läs mer

Haninge Bostäder AB Årsredovisning 2007

Haninge Bostäder AB Årsredovisning 2007 Haninge Bostäder AB Årsredovisning 2007 Sammanfattning och nyckeltal sammanfattning och nyckeltal EKONOMI 2007 Omsättningen ökade till 136,0 mkr (128,6). Resultat efter finansnetto uppgick till 14,1 mkr

Läs mer

Skandrenting årsredovisning 2006

Skandrenting årsredovisning 2006 Skandrenting årsredovisning 2006 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Skandrenting AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2006. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2010

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2010 Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2010 NEHÅLL INNEHÅLL Nyckeltal 2 Förvaltningsberättelse 3 Finansiella

Läs mer

INDUSTRIBYGGNADER I BORÅS AB

INDUSTRIBYGGNADER I BORÅS AB ÅRSREDOVISNING FÖR INDUSTRIBYGGNADER I BORÅS AB ORGANISATIONSNUMMER 556080-0087 RÄKENSKAPSÅRET 2014 Redovisningen omfattar Sid - Förvaltningsberättelse 2 - Resultaträkning 5 - Balansräkning 6 - Kassaflödesanalys

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för TORNBERGET Fastighetsförvaltnings AB i Haninge får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Styrelse. Året i korthet. Vd har ordet. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Balansräkning. Kassaflödesanalys. Tilläggsupplysningar.

Styrelse. Året i korthet. Vd har ordet. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Balansräkning. Kassaflödesanalys. Tilläggsupplysningar. Årsredovisning 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 3 4 6 8 9 11 12 13 14 19 Styrelse Året i korthet Vd har ordet Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Tilläggsupplysningar Nyckeltal

Läs mer

Årsredovisning. Företaget ägs av Bollnäs kommun

Årsredovisning. Företaget ägs av Bollnäs kommun Årsredovisning 2011 Företaget ägs av Bollnäs kommun 2 ÅRET I KORTHET BOLLNÄS ENERGI 2010-04-09 2010-09-15 2010-12-08 2010-12-17 2011-01-12 2011-05-20 Året i korthet 2011 Kraftvärmeprojektet vid Säverstaverket

Läs mer

Styrelse. Året i korthet. Vd har ordet. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Balansräkning. Kassaflödesanalys. Tilläggsupplysningar

Styrelse. Året i korthet. Vd har ordet. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Balansräkning. Kassaflödesanalys. Tilläggsupplysningar Årsredovisning 2010 2 innehållsförteckning BOLLNÄS ENERGI INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 3 4 6 8 9 11 12 13 14 19 Styrelse Året i korthet Vd har ordet Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys

Läs mer

AKTIEBOLAGET HULTSFREDS BOSTÄDER

AKTIEBOLAGET HULTSFREDS BOSTÄDER AKTIEBOLAGET HULTSFREDS BOSTÄDER ÅRSREDOVISNING 2013 2 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge Å R S R E D O V I S N I N G för räkenskapsåret 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 VALBOHEM AB

ÅRSREDOVISNING 2010 VALBOHEM AB ÅRSREDOVISNING 2010 VALBOHEM AB Omslag: Bengt Sundholm 458 80 FÄRGELANDA Tel. 0528-56 78 00 Hemsida: www.valbohem.se E-post: info@valbohem.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD har ordet sid 2 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Ålosredovisning för räkenslmpsåret 2011

Ålosredovisning för räkenslmpsåret 2011 1(21) Norabostäder Aktiebolag Org nr 556470-7569 Ålosredovisning för räkenslmpsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll förvaltningsberättelse resultaträkning

Läs mer