Årsredovisning Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621"

Transkript

1 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr

2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att iordningställa, uppföra och förvalta lokaler för småindustri, småföretag och hantverk. Verksamhetens mål är att underlätta utveckling och nyetablering av mindre företag i kommunen. Bolaget började sin verksamhet Bolaget äger, förvaltar och hyr ut ca m2 industri- och kontorslokaler. ÄGARFÖRHÅLLANDEN Sundsvalls Företagslokaler AB ägs till 100% av Sundsvalls kommuns Industrifastighetsutveckling AB som ägs till 100% av Stadsbacken AB vilket ägs till 100% av Sundsvalls kommun. VERKSAMHETEN UNDER RÄKENSKAPSÅRET VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET Temaplan har genomfört en fastighetsstrategiutredning på uppdrag av Kommunstyrelsen som berör hela Sundsvalls kommuns fastighetsinnehav. Som en följd av denna utredning har fullmäktige i juni 2003 tagit ett beslut som innebär att Sundsvalls Företagslokaler AB inte längre skall vara med och stödja företag med lokaler utan att detta skall ske genom den privata marknaden. Sundsvalls Företagslokaler skall avyttras förutom ett mindre antal fastigheter som skall stanna kvar inom kommunkoncernen. Bolaget har under året bytt VD. INVESTERINGAR Sundsvalls Företagslokaler AB investering i byggnader och mark uppgår till kkr och avser om- och tillbyggnad. Investering i markanläggningar uppgår till kkr. Investering i maskiner och inventarier uppgår till 134 kkr. Under året har bolaget följt ägardirektiven och avyttrat sex fastigheter, varav fem inom Södra Bergets Företagsby och en i Matfors. MILJÖ I koncernen har under året fortsatt arbetet med att bygga ett kvalitetssystem startats som avser både kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Inom miljödelen kommer frågor rörande Agenda 21 och bolagens miljömål att styras. FLERÅRSJÄMFÖRELSE Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag. Kkr Rörelsens intäkter Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet 6,1% 5,5% 5,7% 7,3% 6,5% RESULTAT Bolagets resultat efter finansiella poster uppgår till 694 kkr vilket är kkr bättre jämfört med föregående års resultat kkr. Det bättre resultatet 2003 beror bl.a. på att under 2002 sanerades en oljeskada i fastigheten Skedlo 2:68 kostnad 1834 kkr, kundförluster 558 kkr samt ökade kostnader för pensioner. Årets förlust täcks via koncernbidrag från Sundsvalls Kommuns Parkerings AB på kkr. FÖRSLAG TILL DISPOSITION AV VINSTEN Till bolagsstämmans förfogande står följande medel Balanserade medel :17 Årets resultat : :16 Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras så att :16 överförs i ny räkning. FRAMTIDA UTVECKLING Den framtida utvecklingen för bolaget är osäkert. Om en försäljning är möjlig att genomföra blir klart under början av Vad som sker med bolaget om en försäljning inte går att genomföra är i dagsläget inte klart. En större investering för en ny hyresgäst i gamla SCA-fabriken i Matfors kommer förmodligen att ske under SKIFU årsredovisning 2

3 RESULTATRÄKNING KKR Rörelsens intäkter Nettoomsättning Reavinst vid avyttring anläggningstillgångar Övriga rörelseintäkter Not Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Not Avskrivningar av anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Summa kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Not Skatt Not ÅRETS RESULTAT SKIFU årsredovisning 3

4 BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR KKR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Not Pågående ny- till- och ombyggnad Markanläggningar Not Maskiner och inventarier Not Finansiella anläggningstillgångar Aktier och andelar Not Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar koncernbolag Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och postgiro 0 27 Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR SKIFU årsredovisning 4

5 BALANSRÄKNING EGET KAPITAL OCH SKULDER KKR Eget kapital Not 10 Bundet eget kapital Aktiekapital (2000 aktier a nom kr) Reservfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserad vinst Koncernbidrag Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Obeskattade reserver Not Avsättningar för skatter Långfristiga skulder Not Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder koncernbolag Koncernkonto Not Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not Summa kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL Ställda panter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga SKIFU årsredovisning 5

6 KASSAFLÖDESANALYS KKR Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Reavinst vid avyttring anläggningstillgångar Avskrivningar Erhållen ränta Erlagd ränta Betald inkomstskatt 0 0 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet Förändring i rörelsekapital Förändringar av fordringar Förändring av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Koncernbidrag Förändring koncernkonto Upptagna lån Amortering av lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring av likvida medel Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut 0 27 SKIFU årsredovisning 6

7 NOTER MED REDOVISNINGSPRINCIPER OCH BOKSLUTSKOMMENTARER BELOPP I KKR Redovisnings- och värderingsprinciper Företagets årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med tidigare år. Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Inkomstskatter Redovisade inkomstskattar innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år samt justeringar avseende tidigare års aktuella skatt. Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt företagets bedömningar skall erläggas till eller erhållas från skattemyndigheten. Fordringar Fordringar har upptagits till det belopp varmed de beräknas inflyta. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Avskrivning enligt plan beräknas på ursprungliga anskaffningsvärden och baseras på tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod, varvid följande procentsatser används: Kontorsbyggnader 2% Mässhall, varmlager och läkemedelsindustri 3% Industribyggnader och kallager 4% Markanläggningar 5% Byggnadsinventarier 10-20% Inventarier 10-20% Datainventarier 33% Kassaflödesanalys Kassaflödesanalys upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar. Koncernuppgifter Bolaget är helägt dotterbolag till Sundsvalls kommuns Industrifastighetsutveckling AB, SKIFU org.nr med säte i Sundsvall. Sundsvalls kommuns Industrifastighetsutveckling AB ingår i en koncern där Stadsbacken AB, org nr med säte i Sundsvall, upprättar koncernredovisning för den största koncernen. Personal All personal är anställd i moderbolaget. Not 1 Rörelsens intäkter Intäkter från lokaluthyrning Reavinst vid avyttring anläggningstillgångar Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Not 2 Ersättning till styrelse och revisorer Ersättningar har uppgått till Styrelse Sociala avgifter enligt lag och avtal 7 24 Till styrelsens ordförande har under året utgått kr ( kr) i arvode. Till övriga styrelseledamöter har totalt utgått kr (28 911) i arvode. F r om bolagsstämman 2003 är det samma styrelse i alla bolag i koncernen och arvoden utgår endast för moderbolaget. ÖPWC-revisorsuppdrag 0 10 ÖPWC övriga uppdrag 0 78 Lekmannarevisor 1 5 KPMG övriga uppdrag 0 0 KPMG-revisorsuppdrag faktureras i moderbolaget. SKIFU årsredovisning 7

8 Not 3 Bokslutsdispositioner Skillnad mellan bokförd avskrivning och avskrivning enligt plan för maskiner och inventarier Not 4 Skatt 0 0 Skatt på årets resultat 0 0 Uppskjuten skatt Skatt på koncernbidrag Summa skatt Not 5 Byggnader Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärden Årets anskaffningar Årets avyttringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar enligt plan Ingående avskrivningar Årets avyttringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Ackumulerade uppskrivningar Ingående uppskrivning Ackumulerade avskrivningar Årets avskrivning på uppskrivit belopp Utgående ackumulerade uppskrivningar netto Utgående planenligt restvärde Taxeringsvärden, byggnader Not 6 Mark Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärden Årets anskaffningar 0 11 Årets avyttringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Taxeringsvärden, mark Taxeringsvärden, arrenderad mark Not 7 Markanläggningar Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärden Årets anskaffningar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar enligt plan Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde SKIFU årsredovisning 8

9 Not 8 Maskiner och inventarier Ingående anskaffningsvärden Årets anskaffningar Årets avyttringar och utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avyttringar och utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Not 9 Aktier och andelar Insatskapital Sköns Prästbord (kommanditandelar) 1 1 Not 10 Eget kapital Förändring av Aktie- Reserv- Fritt eget Summa eget kapital kapital fond kapital Belopp vid årets ingång Koncernbidrag Skatt koncernbidrag Årets resultat Belopp vid årets utgång Not 11 Obeskattade reserver Periodiseringsfond Ackumulerade avskrivningar under/över plan maskiner och inventarier Bokfört värde vid årets slut Av obeskattade reserver utgör uppskjuten skatt Not 12 Långfristiga skulder Förfallotidpunkt 2-5 år från balansdagen Förfallotidpunkt senare än 5 år från balansdagen Bokfört värde vid årets slut Not 13 Koncernkonto Beviljad kreditlimit Outnyttjad del Utnyttjat kreditbelopp SKIFU årsredovisning 9

10 Not 14 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Periodisering av intäkter avseende kvartal 1, Övriga poster Bokfört värde vid årets slut Sundsvall Inger Svensson Ordförande Lennart Andersson John Östlund Lennart Dahlin Patrik Jonsson Vår revisionsberättelse har avgivits KPMG Peter Clemin Verkställande direktör Lars Eklund Auktoriserad revisor SKIFU årsredovisning 10

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning 2001. Sundsvalls kommuns Industrifastighetsutveckling AB. Org.nr. 556437-1424

Årsredovisning 2001. Sundsvalls kommuns Industrifastighetsutveckling AB. Org.nr. 556437-1424 Årsredovisning 2001 Sundsvalls kommuns Industrifastighetsutveckling AB Org.nr. 556437-1424 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sundsvall kommuns Industrifastighetsutveckling AB, SKIFU Org.nr. 556437-1424 VÄSENTLIGA

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning

Årsredovisning. Koncernredovisning Årsredovisning och Koncernredovisning för N.P. Nilssons Trävaru AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisningen och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Karlshamn Energi Elförsäljning AB. Org nr 556527-9345. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Karlshamn Energi Elförsäljning AB. Org nr 556527-9345. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Karlshamn Energi Elförsäljning AB får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Årsredovisning 2014 1 Fastum UBC Förvaltning AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

INDUSTRIBYGGNADER I BORÅS AB

INDUSTRIBYGGNADER I BORÅS AB ÅRSREDOVISNING FÖR INDUSTRIBYGGNADER I BORÅS AB ORGANISATIONSNUMMER 556080-0087 RÄKENSKAPSÅRET 2014 Redovisningen omfattar Sid - Förvaltningsberättelse 2 - Resultaträkning 5 - Balansräkning 6 - Kassaflödesanalys

Läs mer

ÅRSREDOVISNING EKSJÖ ELNÄT AB

ÅRSREDOVISNING EKSJÖ ELNÄT AB 2014 ÅRSREDOVISNING EKSJÖ ELNÄT AB INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Kassaflödesanalys 10 Noter 11 Underskrifter 16 Revisionsberättelse 17 Granskningsrapport 18 Styrelse

Läs mer

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter Resultaträkningar

Läs mer

STURESTADENS FASTIGHETS AB

STURESTADENS FASTIGHETS AB FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Sturestadens Fastighets AB (organisationsnummer 556167-2063) avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 2011.

Läs mer

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för QBNK Company AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bodens energi nät årsredovisning

Bodens energi nät årsredovisning Bodens energi nät årsredovisning 2010 1 2 Årsredovisning 2010 Bodens Energi Nät AB 556526-8561 Innehåll sida Verksamheten 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Silentium AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Sturestadens Fastighets AB (organisationsnummer 556167-2063) avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för år 2013. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Karlshamn Energi Elförsäljning AB. Org nr 556527-9345. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Karlshamn Energi Elförsäljning AB. Org nr 556527-9345. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Karlshamn Energi Elförsäljning AB får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Skandrenting årsredovisning 2006

Skandrenting årsredovisning 2006 Skandrenting årsredovisning 2006 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Skandrenting AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2006. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE + Å R S R E D O V I S N I N G 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Inregistrerad firma: Sölvesborgshem Aktiebolag Organisationsnummer: 55 63 49-9267 Bolagets säte: Sölvesborgs kommun, Blekinge län Bolaget bildat:

Läs mer

Org.nr. 897001-1154. Årsredovisning. för. Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154. Räkenskapsåret

Org.nr. 897001-1154. Årsredovisning. för. Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154 Räkenskapsåret 2013 1 1 Styrelsen för Stiftelsen Haparandabostäder f$ rhärmed avge $rsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 1(24) Örebroporten Fastigheter AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning TvÅTUsenToLv

Årsredovisning TvÅTUsenToLv Årsredovisning TVÅTUSENTOLV 2 förvaltningsberättelse 4 resultaträkning 5 balansräkning 6 ställda säkerheter & ansvarsförbindelser 7 kassaflödesanalys 8 tilläggsupplysningar 14 underskrifter VD HAR ordet

Läs mer

Eksjö Energi ELIT AB ÅRSREDOVISNING 2013

Eksjö Energi ELIT AB ÅRSREDOVISNING 2013 Eksjö Energi ELIT AB ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Kassaflödesanalys 9 Redovisningsprinciper 10 Noter 11 Underskrifter 14 Revisionsberättelse 15

Läs mer

Årsredovisning 2002 Siemens AB

Årsredovisning 2002 Siemens AB s Årsredovisning 2002 Siemens AB Styrelsen och verkställande direktören för Siemens AB får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 oktober 2001-30 september 2002 Innehåll:

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013 Lidköping Biogas AB är ett dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget ägs till 95 procent av Göteborg Energi AB, resterande 5 procent ägs av Lidköpings kommun. Företagets verksamhet är att producera

Läs mer

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 2013 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Årsredovisning 2007. Barken Invest AB. Årsredovisning 2007 Barken Invest AB Org.nr 556216-1272

Årsredovisning 2007. Barken Invest AB. Årsredovisning 2007 Barken Invest AB Org.nr 556216-1272 Årsredovisning 2007 Barken Invest AB Årsredovisning 2007 Barken Invest AB Org.nr 556216-1272 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Sid 2-4 Resultaträkning Sid 5 Balansräkning Sid 6-7 Kassaflödesanalys

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Gasnät AB (GEGAB) är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget startades 2005 och har som uppgift att bedriva koncernens verksamhet för överföring av naturgas och biogas.

Läs mer