!"#"$%$&'()*$%'&+&,+&( -./- 00 1/

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "!"#"$%$&'()*$%'&+&,+&( -./- 00 1/"

Transkript

1 !"#"$%$&'()*$%'&+&+&( -./- 00 1/ #3"4)*%&$&'"5%%'*' "'+*%)%"5&$& )*)&"5&$& %$*5+66*7&$&)" "'4$$8&'"5%%'*'

2 2! " # $ % & ' ( ) ) ' * ( + ) + ) ' * - #$ $ '. $ * / $+ " * / $ + * / +# & * / & 0* ' & ( ( $ $ $ / $ 12. * '* ' + $. $ +.* +&.. $" ' +.. ' *'' 34 ' ' *5 6' 7 8 +" 3 $ "$ 3 $+ &#"

3 3 0 *. ' 0' * 9. :;.< ( (. /! = 2! * 7 > 0! 407 *?* 7! : ( = ( * 407 * *.. / 9. :;.< ( (.! = 2! * % * ' $" ' ( (. / 7 > *.. 7! / : ( 9. :;.<! = ' *.. ' * A > 7 :* *.. 9 ' % :;.< 0 7* *.. >? 6/' / * 9. :;.< ' "! = ' & ( % ( *!0 4 * * / '

4 4 B ' $ *% ' &&. " ' B ' 3 C* > / ' ' '. 0' 8 ' / * $" $ 0 ' ( * 5 * 9 / */ 6 * $! ' ' ' ' *' '. -/ ' ' 9 $ * / + * /!"#*'"*+"# -!-%-**./"%""#012+3 % År #"%$"*78#&"*% %/8!"#9"&*"99-#%-+ %7*5% %/+'# 47% 25% 27% 21% 32% 48% Ensamhushåll Barnfamiljer Två vuxna $+'*+56 -!78#"% %/"%+*./"%""# 4 ' ' ' / - ' ' ' * / D 6 ' ( ' ' / EE ' * ' '. * D! ""#$%&"#'#"( ". 0 F'. /. ' $ * 3./ / * * ( * / 3 * ' * / ' ) '!" #$% & '(!

5 5 45'&%*$)5&('*'"+&('"9"'% '$%&$& #* /+-&/""%* /:"+ % %/ / * * $$ * $" $$ 7 *..' *. +&('"9*6*)& G * *. / % * $ HB6( / '. ' / * '. '. * ' - ' * / * '. * / '.* A' B6( * $ / ' ' * ' *! I& J ' * '... / ' *.? * 5. $. - * -... *.. '. $+ ' ' '. ' $# F'. EE /. > ' / 0/ ' * *. ' / * / ' *? $ *.. '' F' / 7* '. ' *.. / ' ' *. / 7*. ' '5 * %. $$ * / / * / ' 3' '... * ' * / ' '. 0 * *..* $" :. * * "# & +$%&"#'* A * 7* ' F'. / ' B' / ' A '* 3 ' *. G' ' B6( A. " " " &$ & $ &&#$ $99-(;<;;;=(> 86-%&"$%&"#'* A '' F' / 7* "+ "?' / ' && & A * /. & +&#?. ' / '* # 3..' ' # & ' / ' " # -*$%&"#'*++%-&"#(

6 6 =<<B 5#"*+"%-# :$&/""%78#=<<B6*-%"#--$78#-78*C-%&"$%&"#'*( G F ' A / %2!! ' 9.. / %2! ' ( H+ A F' ' '. >. ' $$ - * * $" * E*E / 0 F / A > > * ' ' /. ' / '. ' / / 6 '.. ' / 0. / A * 6 / ' * ' ' ' / - *.. / +K ' *.. * - / ' ' * '' I ' ' J. ' % * *. ' / * * / $ " >* / - '.. /.* L * *. $$$ 1. $& 6'* ' '. ' * 8 ' ' # ' ' ' 3' ' * * * 0 ' * * / '.. Vattenförbrukning Elförbrukning Värmeförbrukning

7 7 G $$ K $" *..' * G *.. & $ * *. $" $&. 0 $ * : ' ' ' > 0> $$$$ :./ A * * ' ' &+ K $$ 0 * / $" $+" :./ A &$ K ' $" > 0. &#. $$. * > */ '* ' ' > ' * * / ' ' ' - * / / ' ' =<<= =<<?=<<<?111 A' &"& &"" &"&& & $&$?* #"& $+ $ $# $ $+"?*. & # 7* $ +## $ $ $ + $ ###!) / K ' # # # G '. & &$ &+ &" * +# # "& # G *.. $ 0. 3 '.. -. G 0. #& $ + #" -. + #"?* * / ' * *) / '

8 HSB:S BRF KRISTINEDAL I STENUNGSUND RESULTATRÄKNING NOT Nettoomsättning Rörelsens kostnader Drift Underhåll Avsättning till/ disponerat ur fond för yttre underhåll Avskrivningar Summa kostnader Rörelseresultat Finansiella poster Ränteintäkter Räntekostnader Summa finansiella poster ÅRETS RESULTAT

9 HSB:S BRF KRISTINEDAL I STENUNGSUND BALANSRÄKNING NOT TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader Mark Maskiner och inventarier Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Hyres- avgifts- och andra kundfordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga fordringar Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Avräkningskonto HSB Södra Bohuslän Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

10 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 11 Bundet eget kapital Insatskapital Fritt eget kapital Dispositionsfond Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Avsättningar Fond för yttre underhåll Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Kortfristiga skulder Fond för inre underhåll Leverantörsskulder Övriga skulder Skatteskulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Pantbrevssäkerhet för skuld till kreditgivare Ansvarsförbindelser Inga Inga

11 HSB:S BRF KRISTINEDAL I STENUNGSUND TILLÄGGSUPPLYSNINGAR REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen. I balansräkningen upptagna avsättningar avser emellertid ej förpliktelser till utomstående utan avser framtida underhållsåtgärder i föreningens egna fastigheter. Avsättning till underhållsfond har skett enligt underhållsplan. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Skulder har upptagits till nominellt belopp. ÖVRIGA BOKSLUTSKOMMENTARER Inkomstskatt Föreningen beskattas med utgångspunkt från en schablonintäkt om 3% av taxeringsvärdet och med tillägg/avdrag för finansiella poster. Efter avräkning av eventuellt underskott sker beskattning med 28%. Föreningens skattemässiga underskott uppgick vid årets slut till tkr ( tkr). Föreningen betalar ingen inkomsskatt så länge ett underskott finns. NOTER 1 NETTOOMSÄTTNING Årsavgifter bostäder Hyresintäkter Hyresbortfall Övriga intäkter

12 2 DRIFT Förtroendevalda och personalkostnader spec i Not Fastighetsskötsel Administration Revisionsarvode BoRevision Kabel tv Försäkringspremier fastighet Statlig fastighetsskatt Uppvärmning Va-avgift Fastighetsel Renhållning Föreningsavgifter Medlemsverksamhet Leasingkostnader Övriga driftkostnader FÖRTROENDEVALDA OCH PERSONALKOSTNADER Medelantalet anställda har varit två personer varav en kvinna och en man. Löner Styrelsearvoden Arvode vicevärd Arvode föreningsvald revisorer Övriga arvoden Sociala avgifter Uttagsskatt Av de sociala kostnader är kronor hänförliga till styrelsens medlemmar. 4 UNDERHÅLL Löpande underhåll Periodiskt underhåll FÖRÄNDRING AV FOND FÖR YTTRE UNDERHÅLL Årets avsättning enligt underhållsplan Extra avsättning utöver underhållsplan Disponering för årets periodiska underhåll

13 6 AVSKRIVNINGAR Maskiner och inventarier Byggnader BYGGNADER På fastighetens byggnader har avskrivning ägt rum med belopp motsvarande årets ordinarie amorteringar på kronor samt avskrivning på kvartersgården med kronor. Kvartersgården avskrivs enligt upprättad plan på 20 år. Föreningen äger fastigheten Söbacken 4: Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Taxeringsvärden byggnader Taxeringsvärden mark MASKINER OCH INVENTARIER Avskrivning sker med 20 % per år 5 år Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar enligt plan Ingående avskrivningar enligt plan Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Utgående planenligt restvärde

14 9 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER Försäkringspremie Plus Energi Kabel Tv Wasa Kredit AB Fordran Länsförsäkringar Fordran SE Banken Solarieintäkter Fordran Folksam för skada Nycklar ÖVRIGA FORDRINGAR Skattefordran Övrig kortfristig fordran FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL Inbetalda Disposi- Utgående insatser tionsfond resultat Belopp vid årets ingång Disposition av föregående års resultat Årets resultat Belopp vid årets utgång SKULDER TILL KREDITINSTITUT Kreditgivare Utgående Ränta Konverteringslåneskuld % datum SEB *) SEB Nordea Summa

15 Föreningens genomsnittliga låneränta var under året 744%. Föregående år var räntan 744 % Under hösten löstes Spintablånet på kronor *) Styrelsen har beslutat att förtidsbinda lånet som konverteras Ny långivare blir Nordea med en ränta på 521 % till och med Nästa års amortering beräknas till kronor. 13 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER Upplupna kostnader Förskottsbetalda hyror Upplupna räntor Reserverade semesterlöner Stenungsund Bengt Eriksson Carl-Anders Forslund Anita Jinton Kimmo Korpinen Ulpiano Lopez Jarl Kindmark

16 REVISORSPÅTECKNING Vår revisionsberättelse har avgivits Nils Eriksson Revisor BoRevision AB Revisor

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2064 HSB brf Fölet 1 Styrelsen för HSB:s bostadsrättsförening Fölet i Motala,, får härmed avge redovisning för 2006-07-01--2007-06-30, föreningens 36:e verksamhetsår. Bostadsrättsföreningen FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för HSB Brf 95 Vinkelhaken får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 till och med 2013-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningens ekonomi Det gångna

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE rg.nr: 716401-2317 Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening 61 Annerstedt i Uppsala får hänned avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2008-01-01 till och med 2008-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Brf Muttern 4. Årsredovisning 716419-6888. För räkenskapsåret

Brf Muttern 4. Årsredovisning 716419-6888. För räkenskapsåret Brf Muttern 4 Årsredovisning För räkenskapsåret 2009 Brf Muttern 4 1(10) Årsredovisning Styrelsen för Brf Muttern 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Styrelse

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 Brf Diana 23 769624-8454 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Diana 23 får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning för tiden 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 juni 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. HSB:s Bostadsrättsförening Schultz i Ystad Organisationsnummer: 748000-0756

ÅRSREDOVISNING. för. HSB:s Bostadsrättsförening Schultz i Ystad Organisationsnummer: 748000-0756 o Arsredovisning2003 Il) HSB:S BRF SCHULTZ I YSTAD. ÅRSREDVISNING för HSB:s Bostadsrättsförening Schultz i Ystad rganisationsnummer: Styrelsen för HSB:s BRF SCHULTZ I YSTAD får härmed avge årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780 ÅRSREDOVISNING 2012 HSB Brf Päronet i Lund ÅRSREDOVISNING HSB Brf Päronet i Lund Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg Årsredovisning för Brf Bo Klok Jakobsberg Räkenskapsåret 2007 Brf Bo Klok Jakobsberg 1(11) Styrelsen för Brf Bo Klok Jakobsberg, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007.

Läs mer

Styrelsen för BRF Killingen 31 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006.

Styrelsen för BRF Killingen 31 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KILLINGEN 31 Årsredovisning 2006 Styrelsen för BRF Killingen 31 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningens registrerades den 5/10

Läs mer

För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161

För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161 ÅRSREDOVISNING För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161 Styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm far härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Brf Lilla Korpen

Årsredovisning. Brf Lilla Korpen Årsredovisning för Brf Lilla Korpen Räkenskapsåret 2006 Brf Lilla Korpen 1(11) Styrelsen för Brf Lilla Korpen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Verksamhetsberättelse Fastighet: Korpen

Läs mer

Brf Stabbygårdarna Årsredovisning 2011

Brf Stabbygårdarna Årsredovisning 2011 Brf Stabbygårdarna Årsredovisning 2011 1(10) Årsredovisning Brf Stabbygårdarna Org.nr 717600-3171 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF KADETTEN 3. Org nr 716425-8126 ÅRSREDOVISNING

BRF KADETTEN 3. Org nr 716425-8126 ÅRSREDOVISNING BRF KADETTEN 3 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2004 Brf Kadetten 3 1(12) Styrelsen för Brf Kadetten 3 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE STYRELSEN Styrelsen

Läs mer

2133 HSB brf Idrottstränaren 1 org.nr 716425-9322

2133 HSB brf Idrottstränaren 1 org.nr 716425-9322 2133 HSB brf Idrottstränaren 1 Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Idrottstränaren i Linköping,, får härmed avge redovisning för 21-1-1--12-31, föreningens 21:e verksamhetsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Freden 0236 får härmed avge Årsredovisning i för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 5 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Soleken

Årsredovisning. Brf Soleken Årsredovisning för Brf Soleken Räkenskapsåret 2013 Brf Soleken 1(10) Styrelsen för Brf Soleken, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kungssätrahöjden

Årsredovisning. Brf Kungssätrahöjden Årsredovisning för Brf Kungssätrahöjden Räkenskapsåret 2007 Brf Kungssätrahöjden 1(12) Styrelsen för Brf Kungssätrahöjden, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BOSTADEN I ÖRBY 1. Reg nr 769613-9158 ÅRSREDOVISNING. för

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BOSTADEN I ÖRBY 1. Reg nr 769613-9158 ÅRSREDOVISNING. för Reg nr 769613-9158 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Bostaden i Örby 1 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009. STYRELSEN

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kämpevägen

Årsredovisning. Brf Kämpevägen Årsredovisning för Brf Kämpevägen 769603-5117 Räkenskapsåret 2014 2 (13) Styrelsen för Brf Kämpevägen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

Årsredovisning 2003 för Brf Alphyddans Ros.

Årsredovisning 2003 för Brf Alphyddans Ros. Brf Alphyddans Ros 1(10) Årsredovisning 2003 för Brf Alphyddans Ros. Styrelsen för Brf Alphyddans Ros får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2003-01-01 2003-12-31.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING 2011 BRF SANDKILEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Bostadsrättsföreningen Sandkilens styrelse avlämnar härmed följande redovisning för verksamhetsåret 20110101 20111231

Läs mer

GÄRDAN. Bostadsrättsföreningen. Årsredovisning 2004. Omslagsbilden Lavskrika Fotograf: Ingemar Lind, Svenska Naturfilmare BRF GÄRDAN 797000-2106

GÄRDAN. Bostadsrättsföreningen. Årsredovisning 2004. Omslagsbilden Lavskrika Fotograf: Ingemar Lind, Svenska Naturfilmare BRF GÄRDAN 797000-2106 Bostadsrättsföreningen GÄRDAN Årsredovisning 2004 Omslagsbilden Lavskrika Fotograf: Ingemar Lind, Svenska Naturfilmare 1 av 11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för BRF GÄRDAN får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för 2009

Årsredovisning för 2009 Årsredovisning för 2009 HSB Bostadsrättsförening Taffelberget Stockholm Organisationsnummer 716418-6921 ÅR-Brf_Taffelberget2009 Sidan 1 av 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE för 2009 Styrelsen lämnar härmed redovisning

Läs mer

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Norra Varvet 769608-6441. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för. Brf Norra Varvet 769608-6441. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för Brf Norra Varvet Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Brf Norra Varvet Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och

Läs mer

Diariet 6. Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Organisationsnummer 769606-5502

Diariet 6. Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Organisationsnummer 769606-5502 Brf Diariet 6 Årsredovisning 2012 Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Diariet 6, Bromma, Stockholms kommun, (org. Nr 769606-5502)

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Brf Hälsingör Malmö

ÅRSREDOVISNING. Brf Hälsingör Malmö ÅRSREDOVISNING Brf Hälsingör Malmö 2008 Brf Hälsingör 1 Förvaltningsberättelse... 2 Resultaträkning... 4 Balansräkning... 5 Underskrifter... 7 Revisionsberättelse... 8 Brf Hälsingör 2 Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer