Årsredovisning för. Bostadsföreningen Åsa upa Räkenskapsåret 2006

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning för. Bostadsföreningen Åsa upa 746000-1907. Räkenskapsåret 2006"

Transkript

1 Årsredovisning för Bostadsföreningen Åsa upa Räkenskapsåret

2 Styrelsen för Bostadsföreningen Åsa upa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Förvaltningsberättelse Verksamhet Förslag til vinstdisposition Årets vinst Disponeres så att: överföres til fond för yttre underhåll överföres i ny räkning

3 Not Rörelsens intäkter Månedsavgifter Övriga rörelses intäkter S:a rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Fastighetskostnader Reparationer El Värme Vatten Renhållning Försäkring KabelTV Fastighetsskatt Förvaltningsarvode Övriga förvaltningskostnader Personalkostnader Avskrivningar S:a rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Övrige ränteintäkter Räntekostnader och liknande poster Resultat efter finansiella poster Statlig inkomstskatt Resultat Vinstdisposition Överföres til fond för yttre underhåll Överföres til ny räkning

4 Balansräkning Not Tillgångar Anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Hyresfordringar Skattefordringar 98 0 Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristige fordringer Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget capital Bundet eget capital Inbetalda insatser Reservfond Fond för yttre underhåll Dispositionsfond Fritt eget capital Årets Resultat Summa eget capital Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Kortfristiga skulder Leverantörskulder Skatteskulder Övriga skulder 0 0 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder

5 Ställda säkerheter För egna skulder och avsättningar Fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser Inga Inga

6 Tilläggsupplysningar Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättas enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmäna råd. Redovisning av föreningens dispositionsfond och fond för yttre underhåll sker som egen post under bundet eget kapital i balansräkningen. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Noter: 1: Övriga rörelseintäkter Skattedreduktion byggnadsarbete Övriga rörelseintäkter Försäkringsersättning : Personalkostnader Lön Styrelsearvode Revisorsarvode Övriga arvoden Arbetsgivaravgifter : Avskrivningar Anläggningstilgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn Till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas Materiella anläggningstillgångar Byggnader 2% Inventarier 20%

7 4: Byggnader och mark Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Taxeringsvärden byggnader Taxeringsvärden mark : Inventarier Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde : Förändring av eget kapital Inbetalda insatser Reservfond Övr bundna fonder Balanseret resultat Årets resultat Belopp vid årets ingång Disposition av föregående års resultat Årets resultat Belopp vid årets utgång : Upplupna kostnader och förutbetalda intäktar Upplupna sociala avgifter Upplupna räntekostnader Upplupna arvorden Upplupna kostnader Upplupna loner Förutbetalda hyresintäkter

8 8: Ställda säkerheter För skulder i kreditinstitut: Fastighetsinteckningar Ställda säkerheter För egna skulder och avsättningar Fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser Inga Inga Malmö Erik Krag Rasmussen Carina Bäckström Frederic Bernard Herve Nebut Eva Omagbemi Sara Bergqvist Revisorspåteckning Vär revisionsberättelse har lämnats Mats Kläpp Tove Isaksson Stellan Brynell Revisor Revisor Revisor

9 Verksamhetsberättelse för bostadsföreningen Åsa upa, Malmö Styrelsen i bostadsföreningen Åsa upa avger härmed följande berättelse över föreningens verksamhet under räkenskapsåret Styrelsen har under året utgjorts av: Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Kassakontrollant Suppleant Suppleant Suppleant Erik Krag Rasmussen Carina Bäckström Sara Bergqvist Frederic Bernard Herve Nebut Eva Omagbemi Karl-Johan Johansson Ann-Charlotte Johansson Angela Fogel Övriga Revisor Revisor Revisor Revisorsuppleant Mats Kläpp Tove Isaksson Stellan Brynell Måns Hult Under året som har gått har styrelsen: Haft 13 protokollförda styrelsemöten Arrangerat 80års jubileumsfest Organiserat och kallat medlemmarna til vår- och gårdstädning Utökat och uppdaterat föreningens hemsida. Kontrakterat en firma som utför trapphusrenovering enligt beslut på årsmöte 2006 Avtalat att starta tekniska förundersökningar til kommande stambyte Givit ut 2 nummer av Åsabladet Under året som gått har Fjorton överlåtelser av lägenheter skett Två andrahandsuthyrningar har godkänts av styrelsen

10 Revisionsberättelse:

11 Verksamhetsplan för Bf Åsa 2007: Under 2007 planerar styrelsen: Att slutföra trapphusrenoveringen Att uppdatera medlemsregisteret med ytterligare information (tex andrahandsuthyrningar, panter etc ) Att renovera badrummet på vinden vid trappa 4 Att ordna vår- och höststäddagar Att påbörja teknisk analys av kommande stambyte Att uppdatera underhållsplanen för huset Att ha minst 11 protokollförda styrelsemöten Att på ett bättre sätt informera om och dokumentera styrelsens arbetsuppgifter Att ge ut minst tre Åsablad Att lägga ut ytterligare information samt uppdatera föreningens hemsida

12 Resultaträkning och budget Intäkter Budget 2007 Resultat 2006 Budget 2006 Resultat 2005 Månadsavgifter Övriga lägenhetsintäkter Summa intäkter Kostnader Rörelsens kostnader Fastighetskostnader Reparationer El Värme Vatten Renhållning Forsäkring Kabel TV Fastighetsskat Förvaltningsarvode Övriga förvaltningskostnader Personalkostnader Avskrivningar Rörelsens kostnader Kapitalkostnader Låneräntor & finansiella kostnader Summa kapitalkostnader Skattekostnader Årets skattekostnad Summa kapitalkostnader Summa kostnader ÅRETS RESULTAT Fondreservering yttre underhåll Årets resultat efter fondreservering Investeringer/Renoveringar Låsbyte Renovering badrum Trapphus Summa renoveringar

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2003 Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Rökeriet Räkenskapsåret 2010 Bostadsrättsföreningen Rökeriet 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rökeriet

Årsredovisning. Brf Rökeriet Årsredovisning för Brf Rökeriet Räkenskapsåret 2007 Brf Rökeriet 1(9) Styrelsen för Brf Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Verksamhet Föreningen

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Bostadsföreningen Iris u.p.a. 1(6) 746000-1709 Styrelsen för Bostadsföreningen Iris u.p.a. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Brf Killingen 22

Årsredovisning. Brf Killingen 22 Årsredovisning för Brf Killingen 22 Räkenskapsåret 2005 Brf Killingen 22 1(9) Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Berget 10 Räkenskapsåret 2011 Bostadsrättsföreningen Berget 10 1(10) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Berget 10 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 juni 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby Årsredovisning för Brf Hylte Ferieby Räkenskapsåret 2012 Brf Hylte Ferieby 1(9) Styrelsen för Brf Hylte Ferieby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Årsredovisning. BRFDalen

Årsredovisning. BRFDalen Årsredovisning för BRFDalen Räkenskapsåret 2011 1(11 ) Styrelsen för BRF Dalen får hänned avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Arsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2007 2006 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 1 259 052 1 250 118 Övriga rörelseintäkter 19 033 17 974 1 278 085 1 268 092 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetskostnader

Läs mer

Årsredovisning. Brf Jernet 7

Årsredovisning. Brf Jernet 7 Årsredovisning för Brf Jernet 7 Räkenskapsåret 2007 Brf Jernet 7 1(10) Styrelsen för Brf Jernet 7 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Fastighet: Järnet 7 Styrelse

Läs mer

Årsredovisning. Bf Eldaren 1 upa

Årsredovisning. Bf Eldaren 1 upa Årsredovisning för Bf Eldaren 1 upa Räkenskapsåret 2006 Bf Eldaren 1 upa 1(9) Styrelsen för Bf Eldaren 1 upa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning BRF APOTEKSSKOGEN 1

Årsredovisning BRF APOTEKSSKOGEN 1 Årsredovisning för BRF APOTEKSSKOGEN 1 769617-2811 Räkenskapsåret 2012 BRF APOTEKSSKOGEN 1 769617-2811 Styrelsen för BRF APOTEKSSKOGEN 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 Brf Södertull Org nr 745000-1222

ÅRSREDOVISNING 2013 Brf Södertull Org nr 745000-1222 ÅRSREDOVISNING 2013 Brf Södertull ÅRSREDOVISNING Brf Södertull Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2013 Föreningsfrågor

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

Årsredovisning. Brf Alphyddans Ros

Årsredovisning. Brf Alphyddans Ros Årsredovisning för Brf Alphyddans Ros Räkenskapsåret 2008 Brf Alphyddans Ros 1(10) Styrelsen för Brf Alphyddans Ros får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. för. Brf Smålänningen

Årsredovisning. för. Brf Smålänningen Årsredovisning för Brf Smålänningen Räkenskapsåret 2007 Brf Smålänningen 1(11) Dagordning årsstämma 2008 1. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar 2. Val av ordförande vid stämman 3. Val

Läs mer

Årsredovisning. Brf Lilla Korpen

Årsredovisning. Brf Lilla Korpen Årsredovisning för Brf Lilla Korpen Räkenskapsåret 2006 Brf Lilla Korpen 1(11) Styrelsen för Brf Lilla Korpen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Verksamhetsberättelse Fastighet: Korpen

Läs mer

Årsredovisning BRF VÄKTAREN 16

Årsredovisning BRF VÄKTAREN 16 Årsredovisning för BRF VÄKTAREN 16 769601-4021 Räkenskapsåret 2010 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5-6 Tilläggsupplysningar, noter mm 7-12 Org.nr 769601-4021

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

!"#"$%$&'()*$%'&+&,+&( -./- 00 1/

!#$%$&'()*$%'&+&,+&( -./- 00 1/ !"#"$%$&'()*$%'&+&+&( -./- 00 1/ 22222 #3"4)*%&$&'"5%%'*' "'+*%)%"5&$& )*)&"5&$& %$*5+66*7&$&)" "'4$$8&'"5%%'*' 2! " # $ % & ' ( ) ) ' * ( + ) + ) ' * - #$ $ '. $ * / $+ " * / $ + * / +# & * / & 0* ' &

Läs mer

Årsredovisning. Brf Lilla Korpen

Årsredovisning. Brf Lilla Korpen Årsredovisning för Brf Lilla Korpen Räkenskapsåret 2009 Brf Lilla Korpen 1(12) Styrelsen för Brf Lilla Korpen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Verksamhetsberättelse Fastighet: Korpen

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22.

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Brf Killingen 22 1(9) Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 Brf Diana 23 769624-8454 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Diana 23 får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning för tiden 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

Diariet 6. Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Organisationsnummer 769606-5502

Diariet 6. Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Organisationsnummer 769606-5502 Brf Diariet 6 Årsredovisning 2012 Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Diariet 6, Bromma, Stockholms kommun, (org. Nr 769606-5502)

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a. Årsredovisning

Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a. Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01-2006-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer