Deklarera senast den 2 maj gärna på Internet, sms eller telefon. K4 avsnitt A, K10, K12 avsnitt B och K13.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Deklarera senast den 2 maj gärna på Internet, sms eller telefon. K4 avsnitt A, K10, K12 avsnitt B och K13."

Transkript

1 Skatteverket Inkomstdeklaration 1 Inkomståret Lena Hansson I "Dags att deklarera" får du svar på de flesta av dina frågor. Deklarera senast den 2 maj gärna på Internet, sms eller telefon Person/Organisationsnummer Inkomster Tjänst Lön, förmåner, sjukpenning m.m. Kostnadsersättningar Allmän pension och tjänstepension Privat pension och livränta Andra inkomster som inte är pensionsgrundande Inkomster, t.ex. hobby, som du själv ska betala egenavgifter för Inkomst enligt blankett K1, K1A och K13 Avdrag Tjänst Resor till och från arbetet Du får avdrag endast för den del som överstiger 9 kr. Fyll i totalbeloppet. Tjänsteresor Tillfälligt arbete, dubbel bosättning och hemresor Övriga utgifter Du får avdrag endast för den del som överstiger 5 kr. Fyll i totalbeloppet. Allmänna avdrag Pensionssparande m.m. Småhus hel avgift Småhus/ägarlägenhet: tomtmark, byggnad under uppförande 1,% Kontrollera beloppen som Skatteverket fyllt i. Om ett belopp är fel, stryk det och fyll i rätt belopp i den vita rutan. Fyll i totalbeloppet, dvs. summan av det ifyllda beloppet och din ändring. Belopp i kronor Skattereduktion Husarbete Skattereduktion Underlag för fastighetsavgift Småhus halv avgift,75 %,375 % Underlag för fastighetsskatt 7 8 Ränteutgifter m.m. Förlust enligt blankett K4 avsnitt C och K9 avsnitt B. Förvaltningsutgifter Du får avdrag endast för den del som överstiger 1 kr. Fyll i totalbeloppet. Förlust fondandelar m.m. Förlust enligt blankett K4 avsnitt A, K1, K12 avsnitt B och K13. 9 Inkomster Kapital Ränteinkomster, utdelningar m.m. Vinst enligt blankett K4 avsnitt C och K9 avsnitt B. Överskott vid uthyrning av privatbostad Vinst fondandelar m.m. Vinst enligt blankett K4 avsnitt A och B, K1, K1A, K12 avsnitt B och K13. Vinst ej marknadsnoterade fondandelar m.m. Vinst enligt blanket K4 avsnitt D, K9 avsnitt A, K12 avsnitt E och K15A/B. Vinst enligt blankett K5 och K6. Återfört uppskov från blankett K2. Vinst enligt blankett K7 och K8 Avdrag Kapital Förlust ej marknadsnoterade fondandelar m.m. Förlust enligt blankett K4 avsnitt D, K1A, K12 avsnitt E och K15A/B. Förlust enligt blankett K5 och K6 Förlust enligt blankett K7 och K8 Belopp i kronor Utländsk försäkring Avkastningsskatt Skatteunderlag för kapitalförsäkring Skatteunderlag för pensionsförsäkring NRV HB FÅM Region Kontor Sektion Grupp Person/Organisationsnummer Fåmansföretag Tax.år 212 Skriv under på baksidan!

2 Person/Organisationsnummer Tax.år 212 Detta gröna fält gäller enbart näringsverksamhet Näringsverksamhet Överskott av aktiv näringsverksamhet Underskott av aktiv näringsverksamhet Överskott av passiv näringsverksamhet Underskott av passiv näringsverksamhet Inkomster för vilka uppdragsgivare ska betala socialavgifter Underlag för särskild löneskatt på pensionskostnader Underlag för expansionsfondsskatt Underlag för avkastningsskatt på pensionskostnader Räntefördelning 1 Enskild verksamhet 117 Handelsbolag Enskild verksamhet 129 Handelsbolag 12 Enskild verksamhet 119 Handelsbolag 126 Enskild verksamhet 13 Handelsbolag 127 Bruttoinkomst 131 Kostnader Positiv räntefördelning Belopp från NE (ruta R3) eller N3A (p.15). Negativ räntefördelning Belopp från NE (ruta R31) eller N3A (p.16). Underskott av aktiv näringsverksamhet som du får kvitta mot förvärvsinkomst. Underskott som du redovisar här ska inte redovisas i rutorna 125 eller Anställdas 12 Eget Ökning 132 Minskning 121 Allmänna avdrag (näringsverksamhet) Hyreshus, bostäder 16 Nedsättning av egenavgifter Jag begär maximal nedsättning. Den beräknas automatiskt av Skatteverket om du inte fyller i nedsättningsbelopp. Fyll i (noll) om du inte har rätt till nedsättning p.g.a att du har fått statliga stöd av mindre betydelse Fyll i ditt nedsättningsbelopp om du är delägare i handelsbolag/enkelt bolag och inte har rätt till maximal nedsättning Regionalt nedsättningsbelopp endast nedsättningsberättigad näringsverksamhet i stödområde. Moms Utgående moms enligt momsbilagan Avdragsgill ingående moms Underlag för fastighetsavgift,4 %,2 % Underlag för fastighetsskatt Hyreshus: tomtmark, bostäder under uppförande,4 % Hyreshus, lokaler 1, % Industri/elproduktionsenhet, värmekraftverk,5 % Elproduktionsenhet, vattenkraftverk 2,8 % Elproduktionsenhet, vindkraftverk,2 % (Ska inte fyllas i av den som redovisat moms i skattedeklaration.) Obs! Om du lämnar in blanketter elektroniskt ska du inte skicka samma blanketter på papper. 17 Övriga upplysningar 9 18 Underskrift Namnteckning Lämna inte in denna blankett till ditt skattekontor Telefonnummer dagtid Telefonnummer kvällstid

3 Skatteverket Blanketten ska lämnas av fysisk person eller dödsbo som är delägare i handelsbolag. Information om hur du fyller i blanketten finns i broschyren Skatteregler för delägare i handelsbolag, SKV 299. Ange belopp i hela krontal. Du kan även fylla i blanketten på Andel i handelsbolag Fysisk person och dödsbo Kalenderår Räkenskapsår Datum då blanketten fylls i 11 Fr.o.m. 12 T.o.m. N3A 212 Den skattskyldiges namn Person/organisationsnummer Lena Hansson Handelsbolagets namn (firma) 55 Organisationsnummer Krukmakeriet Krukan HB Beräkning av resultat 1.Min andel av bolagets överskott Min andel av bolagets underskott Förmånsvärdet av fri bil 82 4.Övriga förmåner och uttag av varor och tjänster Övriga justeringar av redovisat resultat a.intäktsposter, t.ex. privata kostnader som bokförts som kostnad i handelsbolaget 816 b.kostnadsposter, t.ex. privata intäkter som bokförts som intäkt i handelsbolaget Avyttring av värdepapper och andelar i handelsbolag a.min andel av kapitalvinst som ska tas upp till beskattning 893 b.min andel av kapitalförlust som ska dras av 7.Vid överlåtelse av andel i handelsbolag: Vinst som beskattas i näringsverksamhet Outnyttjat underskott från tidigare år som ska påverka anskaffningsutgiften Uppskov med vinst enligt blankett N Återfört uppskov av vinst enligt blankett N4 836 Överskott/Underskott (/) 11.Inkomst som ska påverka anskaffningsutgiften = Outnyttjat underskott från tidigare år som inte ska påverka anskaffningsutgiften Kostnader för resor mellan bostad och arbetsplats till den del kostnaden överstiger 9 kr samt andra egna kostnader för bolagets verksamhet Inkomst före räntefördelning = 894 Överskott/Underskott (/) Positiv räntefördelning enligt p. 45 dock högst överskott vid p. 14. Beloppet förs till INK 1* kod Negativ räntefördelning enligt p. 44. Beloppet förs till INK 1* kod * Inkomstdeklaration Återföring av periodiseringsfond 875 Överskott/Underskott (/) 18.Inkomst före avsättning till periodiseringsfond = Avsättning till periodiseringsfond, dock högst 3 % av överskott vid p Inkomst före avsättning till expansionsfond 831 Överskott/Underskott(/) = Ökning av expansionsfond, dock högst överskott vid p. 2 eller positivt kapitalunderlag enligt p. 53. Beloppet förs till INK 1* kod Minskning av expansionsfond Beloppet förs till INK 1* kod Egen pensionsförsäkringspremie i näringsverksamheten. Beloppet förs till INK1* kod Beräknad särskild löneskatt (24,26%) på ovanstående pensionsförsäkringspremie 3.Resultat Överskott överförs till INK1*, kod 117 eller Vid 211 års taxering medgivna avdrag för egenavgifter eller särskild löneskatt Påförda egenavgifter eller särskild löneskatt enligt slutskattebesked Avgiftsunderlag Överskott/Underskott (/) för egenavgifter eller särskild löneskatt på förvärvsinkomster = Årets beräknade avdrag för egenavgifter eller särskild löneskatt på förvärvsinkomster Sjukpenning hänförlig till denna näringsverksamhet Underskott 85 31a.Allmänt avdrag. Vid konstnärlig eller nystartad näringsverksamhet utnyttjat underskott (för även beloppet till ruta 45 i INK1*) b.Underskott som utnyttjats i kapital. Vinst vid avyttring av näringsfastighet/ näringsbostadsrätt och underskott i andelshus. 32.Kvarvarande underskott. Överförs till INK1*, kod 129 eller N3A Lämna gärna bilagan via etjänsten Inkomstdeklaration 1 ("eink"), N3A1

4 Person/organisationsnummer Kapitalunderlag för räntefördelning m.m. 33.Positiv justerad anskaffningsutgift vid beskattningsårets ingång Negativ justerad anskaffningsutgift vid beskattningsårets ingång Icke varaktiga kapitaltillskott till handelsbolaget under beskattningsåret 21 (exklusive tillskott vid bildande av bolaget) Ränteförmånligt lån från handelsbolaget till delägaren under beskattningsåret Ständig övergångspost vid 1995 års taxering Sparat fördelningsbelopp från 211 års taxering 863 Överskott/Underskott(/) 39.Kapitalunderlag = Positivt kapitalunderlag enligt p. 39 multiplicerat med 7,84 % (= positivt fördelningsbelopp) * 843 = 41.Negativt kapitalunderlag enligt p. 39 multiplicerat med 3,84 % (=negativt fördelningsbelopp) * 86 = 42.Sparat fördelningsbelopp från 211 års taxering 885 Summa fördelningsbelopp 43.Positivt belopp 861 = Underskott som påverkar anskaffningsutgiften 54.Underskott vid p Negativ räntefördelning enligt p. 16, återföring av periodiseringsfond enligt p. 17, minskning av expansionsfond enligt p. 22 (i nu nämnd ordning) dock högst negativt belopp vid p Summan av p. 54 och 55 Underskott 57.Om summan av p. 12, 13, 2326, 28 och 29 är positiv förs summan in här, dock högst negativt belopp vid p Summan av p. 56 och 57 Underskott 59.Utnyttjat underskott vid p. 31b, dock högst negativt belopp vid p. 58 Underskott 6.Summan av p. 58 och Utnyttjat underskott vid p. 31a, dock högst negativt belopp vid p. 6 Underskott 62.Underskott att dras av nästa år vid p. 8 Underskott som inte påverkar anskaffningsutgiften 63.Underskott vid p Summan av utnyttjade underskott enligt p. 59 och 61 ovan 44.Negativt belopp 862 = 45.Utnyttjat positivt fördelningsbelopp vid p Eventuellt kvarvarande positivt räntefördelningsbelopp som sparas till 213 års taxering 867 = * Fördelningsbelopp ska endast beräknas om kapitalunderlaget överstiger eller understiger (/) 5 kr och då på hela beloppet. Om räkenskapsåret inte är 12 månader ska fördelningsbeloppet korrigeras i motsvarande grad. 65.Kvarvarande utnyttjade underskott (belopp vid p. 31a och b minus utnyttjat belopp vid p. 59 och 61) 66.Underskott enligt p. 62 ovan Underskott 67.Underskott att dras av nästa år vid p. 12 Kapitalunderlag för expansionsfond 47.Positiv justerad anskaffningsutgift vid beskattningsårets utgång före ändring pga. expansionsfond enligt p Negativ justerad anskaffningsutgift vid beskattningsårets utgång före ändring pga. expansionsfond enligt p Icke varaktiga kapitaltillskott till handelsbolaget under beskattningsåret 211 (exklusive tillskott vid bildande av bolaget) 5.Ränteförmånligt lån från handelsbolaget till delägaren under beskattningsåret Ständig övergångspost vid 1995 års taxering 52.Minskning av expansionsfond som kvittats mot underskott vid p. 55 och som medfört att underskottet anses utnyttjat vid p Beskattningsårets kapitalunderlag för expansionsfond 868 Överskott/Underskott(/) = N3A2

5 Person/organisationsnummer Beräkning av anskaffningsutgift för handelsbolag Expansionsfond 68.Positiv justerad anskaffningsutgift vid beskattningsårets ingång/ ersättning om andelen förvärvats under beskattningsåret Expansionsfond vid årets ingång Ökning av expansionsfond enligt p Negativ justerad anskaffningsutgift vid beskattningsårets ingång Minskning av expansionsfond enligt p Delägarens skattepliktiga inkomst enligt p. 11 om det är överskott Expansionsfond vid årets utgång enligt bilaga INK4DU* samt privata intäkter vid p. 5b från bolaget avseende under p. 34 upptagna förmåner Delägarens övriga uttag enligt bilaga INK4DU* samt privata kostnader vid p. 5a Övriga uppgifter 1.Har ni uppburit ersättning från handelsbolaget för upplåtelse av lokal eller annat utrymme? Om ja, ska överskottet tas upp i INK1* ruta 51, om det är fråga om privatbostadsfastighet eller privatbostad. I annat fall lämnas redovisning på blankett NE 886 Ja 74.Årets avsättning till periodiseringsfond enligt p Årets återföring av periodiseringsfond enligt p Utnyttjat underskott under p. 55, 57 och Skattepliktig vinst på fastighet, bostadsrätt m.m Avdragsgill förlust på fastighet, bostadsrätt m.m Justerad Överskott/Underskott(/) anskaffningsutgift före expansionsfond 812 = Ökning av expansionsfond enligt p Expansionsfondsskatt att betala, 26,3% på beloppet vid p Minskning av expansionsfond enligt p Expansionsfondsskatt att tillgodoföras på minskning av expansionsfond, 26,3 % på beloppet vid p Överskott 84.Positiv justerad anskaffningsutgift vid beskattningsårets utgång/ avyttringstidpunkten 883 Underskott 85.Negativ justerad anskaffningsutgift vid beskattningsårets utgång/ avyttringstidpunkten 884 * Bilaga "Delägaruppgifter" till Inkomstdeklaration 4. ** Inkomstdeklaration N3A3

6 Periodiseringsfond beräkningsbilaga Namn Personnr/Orgnr Taxeringsår Lena Hansson Kopplad till Blankett N3A Bilaga nr 1 Sammanställning av avsättningar och återföringar Taxeringsår Tax.årets avsättning Återfört tax Återfört tax. 28 Återfört tax. 29 Återfört tax. 21 Återfört tax. 211 Årets återf. (tax. 212) Återstående avsättn. Måste senast återföras vid tax: 75 Tax år 212 Tax år 213 Tax år 214 Tax år 215 Tax år 216 Tax år 217 Tax år 218 Årets återföring av periodiseringsfond Återföring som måste ske tax. 212 Högsta möjliga återföring av periodiseringsfond vid tax. 212 Återföring av periodiseringsfond enligt årets deklaration Årets avsättning av periodiseringsfond Högsta möjliga avsättning till periodiseringsfond taxeringsår 212 Avsättning till periodiseringsfond enligt årets deklaration Total avsättning till periodiseringsfonder vid årets utgång 75

7 Krukmakeriet Krukan HB RESULTATRÄKNING Blankett Intäkter enl bokföringen INK4R Text konto belopp moms Försäljning butik Cafeförsäljning Kurser/Utbildning Övriga inäkter Kostnader enl bokföringen Text konto belopp moms material Lagerförändring cafevaror kursmaterial Lokalhyra Övriga lokalkostnader Förbrukningsinventarier Förbrukningsmaterial Resor/Logi Annonser/marknadsföring Reprsentation Kontorsmaterial Telefon/Porto Försäkringar Övriga administra kostnader Ej avdragsilla kostnader Lön ansställda Sociala avgifter anställda räntor lån Värdeminkning inventarier summa kostnader överskott

8 Krukmakeriet Krukan HB BALANSRÄKNING Blankett INK4R Enligt bokföringen Tillgångar Inventarier Ugn Lager Lager varormaterial Kundfordringar obetalda fakturor till kund Övriga fordringar förutbetalda kostnader Kassa/Bank Konto Nordea Summa tillgångar 4518 Skulder Låneskuld Lån för ugninköp Leverantörsskulder Obetalda fakturor på inköp Övriga skulder skatt/soc avg anställda moms Eget kapital Egna insatser egen insättning under året egna uttag under året 3 årets överskott Summa skulder/eget kapital 4518

9 Skatteverket Inkomstdeklaration 4 Handelsbolag taxeringen 212 Organisationsnummer M Kalenderår 211 Namn (firma), adress Räkenskapsår Krukmakeriet Krukan HB Fr.o.m T.o.m. Senast den 2 maj 212 ska deklarationen finnas hos Skatteverket. Information om hur man fyller i blanketten finns i broschyren Skatteregler för aktie och handelsbolag, SKV 294. Ange belopp i hela krontal Vid dubbla taxeringar, ange om deklarationen avser Första räkenskapsåret Datum då blanketten fylls i Andra räkenskapsåret Särskild självdeklaration Uppgifter för särskild löneskatt 1.1 Underlag för särskild löneskatt på pensionskostnader 1.2 Negativt underlag för särskild löneskatt på pensionskostnader Underlag för fastighetsavgift 1.5 Småhus 1.6 Hyreshus, bostäder,75 %,375 %,4 % Underlag för avkastningsskatt 1.3 Underlag för avkastningsskatt 15% Försäkringsföretag m.fl. Avsatt till pensioner 1.4 Underlag för avkastningsskatt 27% Försäkringsföretag m.fl. Utländska kapitalförsäkringar Underlag för fastighetsskatt 1.7 Småhus/ägarlägenhet: tomtmark, byggnad under uppförande 1, % 1.8 Hyreshus: tomtmark, bostäder under uppförande,4 %,2 % 1.9 Hyreshus: lokaler 1.1 Industri/elproduktionsenhet, värmekraftverk (utom vindkraftverk) 1.11 Elproduktionsenhet, vattenkraftverk 1.12 Elproduktionsenhet, vindkraftverk 1, %,5 % 2,8 %,2 % Underskrift För handelsbolag som inte är skyldigt att lämna självdeklaration gäller underskriften i stället avlämnandet av uppgifterna för delägarnas taxeringar (särskilda uppgifter). Behörig firmatecknares namnteckning Vilande bolag Bolaget bedriver ingen verksamhet och saknar tillgångar och skulder. Övriga upplysningar Namnförtydligande Telefonnummer Upplysningar kan bara lämnas i särskild skrivelse. Kryssa här om övrig upplysning lämnats (t.ex. begäran om avräkning av utländsk skatt). Region Kontor Sektion Grupp Organisationsnummer Fåmansföretag Tax.år 212 INK41212M

10 Skatteverket Vid dubbla taxeringar, ange om deklarationen avser Första räkenskapsåret Datum då blanketten fylls i Andra räkenskapsåret Räkenskapsschema INK4R Inkomstdeklaration Organisationsnummer Balansräkning Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 2.1 Koncessioner, patent, licenser, varumärken, hyresrätter, goodwill och liknande rättigheter Eget kapital 2.18 Ingående kapital (vid kapitalbrist anges minus) 2.19 Delägarnas nettouttag() nettotillskott () Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar 2.2 Årets redovisade vinst () Materiella anläggningstillgångar 2.3 Byggnader och mark Årets redovisade förlust () 2.4 Maskiner, inventarier och övriga materiella anläggningstillgångar 2.22 Utgående kapital = (/) Förbättringsutgifter på annans fastighet Obeskattade reserver och avstättningar 2.6 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Obeskattade reserver 2.23 Ackumulerade överavskrivningar 2.24 Övriga obeskattade reserver 2.7 Andelar i koncern och intresseföretag Avsättningar 2.8 Fordringar hos koncern och intresseföretag 2.9 Andra finansiella anläggningstillgångar 2.25 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensionsförpliktelser m.m Övriga avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 2.27 Övriga avsättningar Omsättningstillgångar Skulder Långfristiga skulder 2.1 Lagertillgångar Skulder till koncern och intresseföretag 2.11 Pågående arbeten för annans räkning 2.29 Övriga skulder Förskott till leverantör Kortfristiga skulder 2.3 Förskott från kunder Kortfristiga fordringar 2.13 Kundfordringar Pågående arbeten för annans räkning 2.14 Övriga fordringar 2.32 Leverantörsskulder Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Skatteskulder Kortfristiga placeringar 2.16 Övriga kortfristiga placeringar 2.34 Övriga skulder 2.17 Kassa, bank och redovisningsmedel Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter INK4R1212M

11 Vid dubbla taxeringar, ange om deklarationen avser Första räkenskapsåret Andra räkenskapsåret Datum då blanketten fylls i Organisationsnummer Resultaträkning 3.1 Nettoomsättning Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning Aktiverat arbete för egen räkning 3.4 Övriga rörelseintäkter 3.5 Råvaror och förmödenheter Handelsvaror 3.7 Övriga externa kostnader 3.8 Personalkostnader 3.9 Av och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader 3.11 Reslutat från andelar i koncernföretag 3.12 Resultat från andelar i intresseföretag 3.13 Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar 3.14 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 3.15 Nedskrivning av finansiella anläggnigstillgångar och kortfristiga placeringar 3.16 Räntekostnader och liknande resultatposter Bokslutsdispositioner (t.ex. förändring av överavskrivningar) 3.18 Årets resultat, vinst (flyttas till p. 4.1) () = 3.19 Årets resultat, förlust (flyttas till p. 4.2) () = INK4R2212M

12 Skatteverket Vid dubbla taxeringar, ange om deklarationen avser Första räkenskapsåret Datum då blanketten fylls i Andra räkenskapsåret Skattemässiga justeringar INK4S Inkomstdeklaration Organisationsnummer Årets resultat, vinst (från p. 3.18) 4.2 Årets resultat, förlust (från p. 3.19) 4.3 Bokförda kostnader som inte ska dras av a. Nedskrivning av finansiella tillgångar b. Andra bokförda kostnader 4.4 Kostnader som ska dras av men som inte ingår i det redovisade resultatet a. Skogs/substansminskningsavdrag (specificeras på blankett N8) b. Andra ej bokförda kostnader 4.5 Bokförda intäkter som inte ska tas upp a. Ackordsvinster b. Andra bokförda intäkter 4.6 Intäkter som ska tas upp men som inte ingår i det redovisade resultatet a. Återföringar av värdeminskningsavdrag m.m. vid avyttring av fastighet (skogs och substansminskningsavdrag specificeras på N8 b. Andra ej bokförda intäkter 4.7 Delägarnas förmner och andra uttagna varor och tjänster Bokförd intäkt av gjorda uttag 4.8 Resultat från andel i handelsbolag a. Bokförd intäkt b. Bokförd kostnad c. Skattemässigt överskott enligt blankett N3B d. Skattemässigt underskott enligt blankett N3B Övriga uppgifter 4.14 Årets begärda och tidigare års medgivna värdeminskningsavdrag på byggnader som finns kvar vid beskattningsårets utgång 4.15 Årets begärda och tidigare års medgivna värdeminskningsavdrag på markanläggningar som finns kvar vid beskattningsårets utgång Upplysningar om årsbokslutet/årsredovisningen Uppdragstagare (t.ex redovisningskonsult) har biträtt vid upprättandet av årsbokslutet/årsredovisningen Ja Nej Årsredovisningen har varit föremål för revision Ja Nej 4.9 Skattemässig justering av bokfört resultat för avskrivning på byggnader och annan fast egendom samt vid restvärdesavskrivning på maskiner och inventarier 4.1 Bokfört resultat avyttrad fastighet/ bostadsrätt a. Bokförd vinst b. Bokförd förlust 4.11 Bokfört resultat avyttrade värdepapper och handelsbolagsandelar a. Bokförd vinst b. Bokförd förlust 4.12 Överskott Beloppet fördelas på bilaga Delägaruppgifter från handelsbolag 4.13 Underskott Beloppet fördelas på bilaga Delägaruppgifter från handelsbolag () = () = INK4S1212M

13 Skatteverket Vid dubbla taxeringar, ange om deklarationen avser: Första räkenskapsåret Datum då blanketten fylls i Andra räkenskapsåret Delägaruppgifter INK4DU Handelsbolag 212 Organisationsnummer Numrering vid flera delägaruppgifter Uppgifter för redovisning av Delägaruppgifter från handelsbolag (Lämnar du fler INK4DU bilagor numreras bilagorna vid Numrering vid flera delägaruppgifter) Person/Organisationsnummer Person/Organisationsnummer Person/Organisationsnummer Person/Organisationsnummer Person/Organisationsnummer Person/Organisationsnummer Person/Organisationsnummer Person/Organisationsnummer Person/Organisationsnummer Person/Organisationsnummer Person/Organisationsnummer Person/Organisationsnummer Person/Organisationsnummer Person/Organisationsnummer Person/Organisationsnummer Person/Organisationsnummer *Har bolaget gjort avdrag från arbetsgivaravgifterna (regional nedsättning) för bolagets anställda ska uppgift lämnas om delägarens andel av detta avdrag. INK4DU1212M

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Senast den 4 maj 2015 ska deklarationen finnas hos Skatteverket. Namn och adress är keramiker och hälftenägare till en keramisk verkstad som drivs i handelsbolagsform.

Läs mer

Deklarera senast den 2 maj gärna på Internet, sms eller telefon. Belopp i kronor 03 75 000 05. K4 avsnitt A, K10, K12 avsnitt B och K13.

Deklarera senast den 2 maj gärna på Internet, sms eller telefon. Belopp i kronor 03 75 000 05. K4 avsnitt A, K10, K12 avsnitt B och K13. Skatteverket Inkomstdeklaration 1 Inkomståret 211 212 Thomas Svensson I "Dags att deklarera" får du svar på de flesta av dina frågor. Deklarera senast den 2 maj gärna på Internet, sms eller telefon Person/Organisationsnummer

Läs mer

Deklaration enskild firma Thomas Svensson

Deklaration enskild firma Thomas Svensson Deklaration enskild firma Thomas Svensson Thomas Svensson har en enskild firma och är frilansande musiker och kompositör. Thomas Svensson har sammanställt sin bokföring i en balans och resultaträkning.

Läs mer

Här är en deklarationshandledning som beskriver deklarationen för inkomståret 2014 (deklarationen som lämnas senast måndag 4 maj 2015).

Här är en deklarationshandledning som beskriver deklarationen för inkomståret 2014 (deklarationen som lämnas senast måndag 4 maj 2015). Inkomstdeklarationen Här är en deklarationshandledning som beskriver deklarationen för inkomståret 2014 (deklarationen som lämnas senast måndag 4 maj 2015). Förenklat årsbokslut Alla enskilda näringsidkare

Läs mer

Deklarera på NE-blanketten

Deklarera på NE-blanketten Deklarera på NEblanketten kortfattad information med exempel Liten verksamhet? Har du en liten verksamhet är det ofta okomplicerat att deklarera den. Det kan t.ex. vara en skogsfastighet eller så kanske

Läs mer

Försäljning av näringsfastighet

Försäljning av näringsfastighet 2014 Försäljning av näringsfastighet Den här broschyren förklarar vilka skatteregler som gäller och hur du ska deklarera försäljningen av en näringsfastighet. Du ska redovisa försäljningen på blankett

Läs mer

Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl.

Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Beskattningsår Denna blankett används för ändrad beräkning av debiterad preliminär skatt, d.v.s. F-skatt och särskild

Läs mer

Skatteregler för ideella föreningar

Skatteregler för ideella föreningar Skatteregler för ideella föreningar Med information om Inkomstdeklaration 3 SKV 324 utgåva 19 TAXERINGSÅR 2012 Ideella föreningar Den här broschyren vänder sig till dig som ska fylla i Inkomst deklaration

Läs mer

Skatteregler för delägare i handelsbolag

Skatteregler för delägare i handelsbolag SKV 299 utgåva 15 Skatteregler för delägare i handelsbolag med deklarationsanvisningar Taxeringsår 2010 Den här broschyren vänder sig till delägare i handels- och kommanditbolag fysiska och juridiska personer

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Deklarationsanvisningar för enskilda näringsidkare 2011 Del 2 Innehållsförteckning Introduktion 3 Kortfattad information 3 Övriga broschyrer som kan vara till hjälp 3

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration. Del 2

Bokföring, bokslut och deklaration. Del 2 Bokföring, bokslut och deklaration Del 2 Deklarationsanvisningar för enskilda näringsidkare 2008 Innehållsförteckning Introduktion 3 Övriga broschyrer som kan vara till hjälp 3 Nyheter bokslut för samtliga

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration. Del 2

Bokföring, bokslut och deklaration. Del 2 Bokföring, bokslut och deklaration Del 2 Deklarationsanvisningar för enskilda näringsidkare 2009 Innehållsförteckning Introduktion 3 Övriga broschyrer som kan vara till hjälp 3 Förenklat årsbokslut eller

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Deklarationsanvisningar för enskilda näringsidkare 2014 Del 2 Innehållsförteckning Introduktion 3 Kortfattad information 3 Övriga broschyrer som kan vara till hjälp 3

Läs mer

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl.

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. SKV 0 utgåva F- och SA-skatt Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt Preliminär inkomstdeklaration Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Beskattningsår Person-/Organisationsnummer

Läs mer

Försäljning av småhus 4

Försäljning av småhus 4 SKV 379 utgåva 15 Försäljning av småhus Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt ditt småhus 2008 ska deklarera försäljningen och hur du begär

Läs mer

Försäljning av bostadsrätt 4

Försäljning av bostadsrätt 4 SKV 321 utgåva 7 Försäljning av bostadsrätt Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi hur du som har sålt din bostads rätt 2007 ska deklarera försäljningen. Du re do vi sar

Läs mer

Försäljning av småhus 4

Försäljning av småhus 4 SKV 379 utgåva 14 Försäljning av småhus Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi hur du som har sålt ditt småhus 2007 ska deklarera försäljningen. Med småhus menar vi villa,

Läs mer

Försäljning av småhus och ägarlägenhet 4

Försäljning av småhus och ägarlägenhet 4 SKV 379 utgåva 16 Försäljning av småhus och ägarlägenhet Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt ditt småhus (villa, kedjehus, radhus eller

Läs mer

Skatteregler för delägare i handelsbolag

Skatteregler för delägare i handelsbolag SKV 299 utgåva 16 Skatteregler för delägare i handelsbolag med deklarationsanvisningar Taxeringsår 2011 Den här broschyren vänder sig till delägare i handels- och kommanditbolag fysiska och juridiska personer

Läs mer

Försäljning av bostadsrätt

Försäljning av bostadsrätt SKV 321 utgåva 12 Försäljning av bostadsrätt Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt din bostadsrätt 2012 ska deklarera försäljningen och hur

Läs mer

Så här deklarerar du dina inkomster

Så här deklarerar du dina inkomster 2014 Så här deklarerar du dina inkomster Information och övningsexempel för dig som ska deklarera för första gången Innehåll Inkomstdeklarationen...2 Deklarera steg för steg...3 Exempel 1 utan ändringar...4

Läs mer

ÅRETS DEKLARATIONSHANDLEDNING FÖR DIG SOM ÄR FASTIGHETSÄGARE WWW.FASTIGHETSTIDNINGEN.SE NR 3 2010 SEKTION 2 PRIS: 135 KR EXKL. MOMS RÄTT BLANKETT!

ÅRETS DEKLARATIONSHANDLEDNING FÖR DIG SOM ÄR FASTIGHETSÄGARE WWW.FASTIGHETSTIDNINGEN.SE NR 3 2010 SEKTION 2 PRIS: 135 KR EXKL. MOMS RÄTT BLANKETT! ÅRETS DEKLARATIONSHANDLEDNING FÖR DIG SOM ÄR FASTIGHETSÄGARE DEKLARATION 2010 WWW.FASTIGHETSTIDNINGEN.SE NR 3 2010 SEKTION 2 PRIS: 135 KR EXKL. MOMS Skuldfria bostadsrättsföreningar vinnare SID 29 DEKLARERA

Läs mer

Försäljning av småhus

Försäljning av småhus SKV 379 utgåva 19 Försäljning av småhus Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt ditt småhus (villa, kedjehus, radhus eller fritidshus) eller

Läs mer

Inför deklarationen 2013

Inför deklarationen 2013 Inför deklarationen 2013 för dig som bedriver näringsverksamhet eller är delägare i fåmansföretag I detta dokument har vi sammanställt information som kan vara till hjälp när du ska upprätta din inkomstdeklaration.

Läs mer

Dags att deklarera. Deklarera gärna genom att ringa, sms:a, använda vår app eller e-tjänst.

Dags att deklarera. Deklarera gärna genom att ringa, sms:a, använda vår app eller e-tjänst. 2015 Dags att deklarera Deklarera gärna genom att ringa, sms:a, använda vår app eller e-tjänst. Ring 020-567 100 Sms:a 71144 www.skatteverket.se/app www.skatteverket.se Deklarationen ska finnas hos Skatteverket

Läs mer

Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag År (inkomstår)

Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag År (inkomstår) Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag År (inkomstår) Person-/Organisationsnummer Namn och adress Civilstånd 66 Ensamstående (ogift **) Gift * Ogift ** sammanboende som har eller har haft gemensamt barn

Läs mer

deklaration deklarationshandledning För dig som Är FastighetsÄgare en bilaga Från Fastighetstidningen EN BILAGA TILL FASTIGHETSTIDNINGEN NR 3/2013

deklaration deklarationshandledning För dig som Är FastighetsÄgare en bilaga Från Fastighetstidningen EN BILAGA TILL FASTIGHETSTIDNINGEN NR 3/2013 deklaration EN BILAGA TILL FASTIGHETSTIDNINGEN NR 3/2013 deklarationshandledning För dig som Är FastighetsÄgare 2013 en bilaga Från Fastighetstidningen momsredovisning, restvärde, frivillig skatteskyldighet,

Läs mer

Försäljning av aktier m.m.

Försäljning av aktier m.m. SKV utgåva 9 Försäljning av aktier m.m. Information, exempel och blanketter Den här informationen vänder sig till dig som under 00 har sålt eller löst in marknadsnoterade aktier har sålt eller löst in

Läs mer

Skatteregler för bostadsrättsföreningar

Skatteregler för bostadsrättsföreningar SKV 378 utgåva 3 Skatteregler för bostadsrättsföreningar och deras medlemmar Broschyren vänder sig till bostadsrättsföreningar och deras medlemmar och behandlar de skattefrågor som är aktuella antingen

Läs mer