Seminarieuppgift. Avkastning på totalt kapital. Avkastning på eget kapital. Se också KursPM Seminarie-Info Seminarie-Siffror

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Seminarieuppgift. Avkastning på totalt kapital. Avkastning på eget kapital. Se också KursPM Seminarie-Info Seminarie-Siffror"

Transkript

1 Seminarieuppgift Företagsanalys Årsredovisning Skattedeklaration Se också KursPM SeminarieInfo SeminarieSiffror ME1004 IndustriellEkonomiGK 2011 Period 3 Thorolf Hedborg 1 Avkastning på totalt kapital Lönsamhet Rt Rörelseresultat Finansiella intäkter Rt = Genomsnittlig balansomslutning Rt = = 10,4 % ( ) / 2 2 Avkastning på eget kapital Lönsamhet Re Resultat efter finansnetto * ( 1 skattesats) Re = Genomsnittligt eget kapital Använd 30 % som skattesats * ( 1 0,3) Re = = 9,4 % ( ) / 2 3

2 Kassalikviditet Betalningsförmåga på kort sikt Omsättningstillg Förråd & Lager Kassalikviditet = Kortfristiga skulder ( ) Kassalikviditet = = 0, Balanslikviditet Betalningsförmåga på längre sikt Omsättningstillgångar Balanslikviditet = Kortfristiga skulder Balanslikviditet = = 1, Soliditet Motståndskraft mot förluster Eget kapital Soliditet = Totalt kapital Soliditet = = 66 %

3 Räntetäckningsgrad Räntebetalningsförmåga Rörelseresultat Finansintäkter Räntetäckningsgrad = Räntekostnader Räntetäckningsgrad = = 5, Årsredovisning Aktiebolag Förvaltningsberättelse (med förslag till vinstdisposition) Resultaträkning 2010 & 2009 Balansräkning 2010 & 2009 Tilläggsupplysningar (noter) 2010 Revisionsberättelse gör revisorn 8 Årsredovisning Innehåll Sid 1 (6) DIGITAL EDUCATION AKTIEBOLAG Organisationsnummer Årsredovisning 2010 Verksamhetsåret (6) Styrelsens årsredovisning innefattande Aktiebolagets namn Organisationsnummer Verksamhetsåret mm Innehållsförteckning Aktiebolagets adress Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar med värderingsprinciper och noter 6 för bolagets 20:e verksamhetsår. Digital Education AB Lindstedtsvägen Stockholm 9

4 Årsredovisning Innehåll Sid 1 (6) 2 (6) Förvaltningsberättelse VERKSAMHET Firman bildades Bolagets tjugonde verksamhetsår var Årets totala intäkter har uppgått till kr. Fakturerade försäljningen var kr och ränteintäkter var 308 kr. Företaget gjorde en vinst, efter skatt, på kr. Bolagets verksamhet har bedrivits i Sverige. Verksamhetsorten är Stockholm. Under verksamhetsåret har olika videoinspelningar gjorts. Dessa har redigerats för att sedan ingå i det utbildningsmaterial som marknadsförs. Kundkretsen har bestått av cirka tjugo svenska kunder. FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION Styrelsen föreslår att till förfogande vinstmedel: balanserat resultat årets vinst kr kr kr Aktiebolagets namn Organisationsnummer Verksamhetsåret mm Innehållsförteckning Aktiebolagets adress disponeras så att till aktieägare utdelas (3 kr per aktie) kr i ny räkning överförs kr kr Bolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat och balansräkningar med tilläggsupplysningar. 10 Årsredovisning Resultaträkning Sid 3 (6) Resultaträkning (kr) 3 (6) uppställd enligt Årsredovisningslagen (1999:1554 Kap 3 3) Nomenklaturen måste vara som redovisas för att Bolagsverket skall godkänna årsredovisningen! Rörelsens intäkter Nettoomsättning Rörelsens kostnader Kostnader för sålda varor Övriga externa kostnader (not 1) Personalkostnader (not 2) 0 0 Bruttoresultat Försäljningskostnader Administrationsomkostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner 0 0 Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat Årsredovisning Balansräkning Tillgångar Sid 4 (6) Balansräkning (kr) TILLGÅNGAR 4 (6) uppställd enligt Årsredovisningslagen (1999:1554 Kap 3 3) Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Maskiner och inventarier Finansiella anläggningstillgångar Aktier och fonder Summa anläggningstillgångar Nomenklaturen måste vara som redovisas för att Bolagsverket skall godkänna årsredovisningen! Omsättningstillgångar Varulager Råvaror och förnödenheter Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattekonto Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

5 5 (6) Årsredovisning Balansräkning EK & Skulder Sid 5 (6) uppställd enligt Årsredovisningslagen (1999:1554 Kap 3 3) Nomenklaturen måste vara som redovisas för att Bolagsverket skall godkänna årsredovisningen! EGET KAPITAL & SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital (not 3) Aktiekapital (1000 aktier á nom 100 kr) Reservfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Skulder Långfristiga skulder Övriga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Upplupna kostnader Summa kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital & skulder STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 13 Årsredovisning Tilläggsupplysningar Noter Sid 6 (6) 6 (6) Tilläggsupplysningar med värderingsprinciper och noter Allmänna redovisningsprinciper Från 1998 tillämpas den EUanpassade årsredovisningslagen. Bolaget följer Bokföringsnämndens rekommendationer. Värderingsprinciper mm Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges. Fordringar Fordringar har värderats till de belopp varmed de beräknas inflyta. Not 1 Arvode till revisor kr. Not 2 Anställda och personalkostnader Ingen anställd personal finns. Inga löner eller andra ersättningar har utbetalats. Not 3 Eget kapital Aktiekapital Reservfond Balanserad vinst Årets vinst uppställd enligt Årsredovisningslagen (1999:1554 Kap 3 3) Ingående kr kr kr kr Vinstdisposition beslut på ordinarie bolagsstämma kr kr enligt utdelas till aktieägare kr Årets vinst kr Utgående kr kr kr kr Stockholm Osqulda Oscarsson Styrelseledamot REVISIONSBERÄTTELSE Min revisionsberättelse har avgivits Barbro Johansson Auktoriserad revisor 14 Inkomstdeklaration Aktiebolag Inkomstdeklaration 2 Aktiebolag, ekonomisk förening m.fl. taxeringen Blankett SKV 2002 utgåva 20 15

6 Inkomstdeklaration 2 Tillgångar Sid INK2R1 Vid dubbla taxeringar, ange om deklarationen avser Första räkenskapsåret eller Datum då blanketten fylls i Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 2.1 Koncessioner, patent, licenser, varumärken, hyresrätter, goodwill och liknande rättigheter 2.2 Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 2.3 Byggnader och mark 2.4 Maskiner, inventarier och övriga materiella anläggningstillgångar 2.5 Förbättringsutgifter på annans fastighet 2.6 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar 2.7 Andelar i koncernföretag 2.8 Andelar i intresseföretag 2.9 Fordringar hos koncern och intresseföretag 2.10 Andra långfristiga värdepappersinnehav 2.11 Lån till delägare eller närstående 2.12 Andra långfristiga fordringar Andra räkenskapsåret Räkenskapsschema Inkomstdeklaration 2 Organisationsnummer Eget kapital 2.27 Bundet eget kapital 2.28 Fritt eget kapital Obeskattade reserver 2.29 Periodiseringsfonder 2.30 Ackumulerade överavskrivningar 2.31 Övriga obeskattade reserver Avsättningar 2.32 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser enligt lag (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m Övriga avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 2.34 Övriga avsättningar Obeskattade reserver och avsättningar Skulder Långfristiga skulder (förfaller senare än 12 månader från balansdagen) 2.35 Obligationslån INK2R Omsättningstillgångar Varulager 2.13 Råvaror och förnödenheter 2.14 Varor under tillverkning 2.15 Färdiga varor och handelsvaror Checkräkningskredit 2.37 Övriga skulder till kreditinstitut 2.38 Skulder till koncern och intresseföretag 2.39 Övriga skulder Kortfristiga skulder (förfaller inom 12 månader från balansdagen) Övriga lagertillgångar 2.40 Checkräkningskredit 2.17 Pågående arbeten för annans räkning 2.41 Övriga skulder till kreditinstitut Skall överensstämma med företagets balansräkning. SKV 2002a W Förskott till leverantörer Kortfristiga fordringar 2.19 Kundfordringar 2.20 Fordringar hos koncern och intresseföretag 2.21 Övriga fordringar 2.22 Upparbetad men ej fakturerad intäkt 2.23 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar 2.24 Andelar i koncernföretag 2.25 Övriga kortfristiga placeringar Kassa och bank 2.26 Kassa, bank och redovisningsmedel Förskott från kunder 2.43 Pågående arbeten för annans räkning 2.44 Fakturerad men ej upparbetad intäkt 2.45 Leverantörsskulder 2.46 Växelskulder 2.47 Skulder till koncern och intresseföretag 2.48 Skatteskulder 2.49 Övriga skulder 2.50 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter INK2R1 16 Inkomstdeklaration 2 Resultaträkning Sid INK2R2 Vid dubbla taxeringar, ange om deklarationen avser Första räkenskapsåret eller Andra räkenskapsåret Datum då blanketten fylls i Resultaträkning 3.1 Nettoomsättning Resultaträkning (forts.) 3.15 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 3.16 Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar 3.2 Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående 3.17 Räntekostnader och liknande arbete för annans räkning resultatposter 3.3 Aktiverat arbete för egen räkning 3.18 Extraordinära intäkter Organisationsnummer Övriga rörelseintäkter 3.19 Extraordinära kostnader 3.5 Råvaror och förnödenheter 3.20 Lämnade koncernbidrag 3.6 Handelsvaror 3.21 Mottagna koncernbidrag 3.7 Övriga externa kostnader 3.22 Återföring av periodiseringsfond 3.8 Personalkostnader 3.23 Avsättning till periodiseringsfond 3.9 Av och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 3.10 Nedskrivningar av omsättningstillgångar utöver normala nedskrivningar 3.11 Övriga rörelsekostnader 3.12 Resultat från andelar i koncernföretag 3.13 Resultat från andelar i intresseföretag 3.14 Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar Förändring av överavskrivningar 3.25 Övriga bokslutsdispositioner 3.26 Skatt på årets resultat 3.27 Övriga skatter 3.28 Årets resultat, vinst (flyttas till p. 4.1) 3.29 Årets resultat, förlust (flyttas till p. 4.2) () = () = Företaget har ingen anställd personal och äger inga fastigheter. SKV 2002a W 1010 INK2R2 17 Inkomstdeklaration 2 Skattemässiga justeringar Sid INK2S1 Vid dubbla taxeringar, ange om deklarationen avser Första räkenskapsåret eller Andra räkenskapsåret Datum då blanketten fylls i Årets resultat, vinst 4.2 Årets resultat, förlust 4.3 Bokförda kostnader som inte ska dras av a. Skatt på årets resultat b. Nedskrivning av finansiella tillgångar c. Andra kostnader Skattemässiga justeringar Inkomstdeklaration 2 Organisationsnummer Skattemässig korrigering av bokfört resultat vid avyttring av näringsfastighet och näringsbostadsrätt 4.11 Skogs/substansminskningsavdrag (specificeras på blankett N8) 4.12 Återföringar vid avyttring av fastighet, t.ex. värdeminskningsavdrag, skogsavdrag och substansminskningsavdrag (skogs och substansminskningsavdrag redovisas även på N8) INK2S Kostnader som ska dras av men som inte ingår i det redovisade resultatet a. Lämnade koncernbidrag b. Andra kostnader 4.5 Bokförda intäkter som inte ska tas upp a. Ackordsvinster b. Utdelning c. Andra intäkter 4.6 Intäkter som ska tas upp men som inte ingår i det redovisade resultatet a. Beräknad schablonintäkt på kvarvarande periodiseringsfonder vid beskattningsårets ingång Andra skattemässiga justeringar av resultatet 4.14 Underskott a. Outnyttjat underskott från tidigare år b. Reduktion av underskott med hänsyn till exempelvis ägarförändring eller ackord 4.15 Överskott (flyttas till p. 1.1 på sid. 1) 4.16 Underskott (flyttas till p. 1.2 på sid. 1) () () = = b. Mottagna koncernbidrag Övriga uppgifter c. Intäkt negativ justerad anskaffningsutgift d. Andra intäkter 4.17 Årets begärda och tidigare års medgivna värdeminskningsavdrag på byggnader som finns kvar vid beskattningsårets utgång 4.7 Avyttring av delägarrätter a. Bokförd vinst b. Bokförd förlust 4.18 Årets begärda och tidigare års medgivna värdeminskningsavdrag på markanläggningar som finns kvar vid beskattningsårets utgång c. Uppskov med kapitalvinst enligt blankett N Pensionskostnader (som ingår i p. 3.8) d. Återfört uppskov av kapitalvinst enligt blankett N Vid restvärdesavskrivning: återförda belopp för av och nedskrivning, försäljning, utrangering e. Kapitalvinst för beskattningsåret 4.21 Lån från aktieägare (fysisk person) vid räkenskapsårets utgång Företaget ingår ej i någon koncern och har ej några periodiseringsfonder. SKV 2002b W 1010 f. Kapitalförlust som ska dras av 4.8 Andel i handelsbolag (inkl. avyttring) a. Bokförd intäkt/vinst b. Skattemässigt överskott enligt N3B/ kapitalvinst c. Bokförd kostnad/förlust d. Skattemässigt underskott enligt N3B/ kapitalförlust 4.9 Skattemässig korrigering av bokfört resultat för avskrivning på byggnader och annan fast egendom samt vid restvärdesavskrivning på maskiner och inventarier 4.22 Negativ justerad anskaffningsutgift den 1 januari 2010 på ägda andelar i handelsbolag (hela den negativa anskaffningsutgiften anges) Upplysningar om årsredovisningen Uppdragstagare (t.ex. redovisningskonsult) har biträtt vid upprättandet av årsredovisningen x Ja Årsredovisningen har varit föremål för revision Ja x Nej Nej INK2S1 18

7 Inkomstdeklaration 2 Aktiebolag Sid INK21 Företaget ingår inte i någon koncern och äger ej någon fastighet. Osqulda Oscarsson SKV W 1010 Samråd enligt SFS 1982:668 har skett med Näringslivets Regelnämnd. Särskild självdeklaration enligt lagen SFS 2001: Senast den 2 maj 2011 ska deklarationen finnas hos Skatteverket. Belopp anges i hela krontal. Vid dubbla taxeringar, ange om deklarationen avser Första räkenskapsåret eller Datum då blanketten fylls i Underlag för inkomstskatt 1.1. Överskott av näringsverksamhet 1.2 Underskott av näringsverksamhet 1.3 Underskott som inte redovisas i p. 1.2, koncernbidrags och fusionsspärrat underskott Underlag för fastighetsavgift Underskrift Behörig firmatecknares namnteckning Underlag för särskild löneskatt 1.4 Underlag för särskild löneskatt på pensionskostnader 1.5 Negativt underlag för särskild löneskatt på pensionskostnader 1.10 Småhus 1.11 Hyreshus, bostäder Osqulda Oscarsson Namnförtydligande Telefonnummer Osqulda Oscarsson Inkomstdeklaration 2 Aktiebolag, ekonomisk förening m.fl. taxeringen 2011 Organisationsnummer x Fr.o.m. T.o.m. Digital Education AB Lindstedtsvägen Stockholm 1.14 Hyreshus: lokaler 1.16 Elproduktionsenhet, vattenkraftverk Region Kontor Sektion Grupp Organisationsnummer Fåmansföretag Tax.år 0,75 % 0,375 % 0,4 % 0,2 % Andra räkenskapsåret Kalenderår 2010 Namn (firma) adress Underlag för avkastningsskatt 1.6 Underlag för avkastningsskatt 15%. Försäkringsföretag m.fl. Avsatt till pensioner 1.7 Underlag för avkastningsskatt 27%. Försäkringsföretag m.fl. Utländska kapitalförsäkringar Moms (ska inte fyllas i av den som redovisat moms i skattedeklaration) 1.8 Utgående moms enligt momsbilagan 1.9 Avdragsgill ingående moms Underlag för fastighetsskatt 1.15 Industri/Elproduktionsenhet, värmekraftverk (utom vindkraftverk) 1.17 Elproduktionsenhet, vindkraftverk 2011 Räkenskapsår 1.12 Småhus/Ägarlägenhet: tomtmark, byggnad under uppförande 1.13 Hyreshus: tomtmark, bostäder under uppförande 1,0 % 0,4 % 1,0 % 0,5 % 2,2 % 0,2 % Övriga upplysningar Manuell blankett M Upplysningar kan bara lämnas i särskild skrivelse. Kryssa här om övrig upplysning lämnats (t.ex. begäran om avräkning av utländsk skatt). INK21 19 Bokföring Kap 27 ME1004 IndustriellEkonomiGK 2011 Period 3 Thorolf Hedborg 20 Bokföring Tkontering Debet Kredit Vid varje transaktion skall minst ett konto debiteras och ett annat konto krediteras Summan av kr debiterade och summan av kr krediterade skall vara lika stora 21

8 Grundbok Kolumndagbok 22 Tkontering Dubbel bokföring Ursprung från Venezia och Firenze på 1400talet Viktigt att förstå logiken bakom Tkonteringen Användbart för att förstå redovisningsfrågor Fysiska Tkonton har ersatts av datalistor 23 Bokföring Kontering Att föra bok över räkenskaperna konton verifikationer Kronologisk ordning Grundbokföring Verifikationslista Dagbok Systematisk ordning Huvudbokföring 24

9 Löpande bokföring Årsbokslut 25 Rapporter Räkningar Balansräkning Balansrapport Resultaträkning Resultatrapport visar företagets ekonomiska ställning vid en viss tidpunkt visar företagets ekonomiska resultat för en viss tidsperiod Grundbok Huvudbok visar företagets transaktioner i tidsordning (kronologisk ordning) visar företagets transaktioner i systematisk ordning 26 Balansräkning Balansrapport Balanskonton Tillgångskonton klass 1 Skuldkonton klass 2 27

10 Balanskonton Exempel 1) Ägaren tillskjuter kr. Beloppet sätts in på plusgirot. 2) Företaget lånar kr. Beloppet sätts in på banken. 3) Inventarier köps kontant för kr, tas från banken. 28 Balanskonton Exempel 1) Ägaren tillskjuter kr. Beloppet sätts in på plusgirot. 2) Företaget lånar kr. Beloppet sätts in på banken. 3) Inventarier köps kontant för kr, tas från banken. 29 Konton Fyrasiffriga 30

11 Resultaträkning Resultatrapport Resultatkonton Inkomstkonton klass 3 Utgiftskonton klass 47 Övriga konton klass 8 31 Resultatkonton Exempel 1) Företaget köper varor kontant för kr, från postgirot. 2) Löner betalas med kr, från postgirot. 3) Alla varor säljs för kr, betalning sker till postgirot. 4) Hyror betalas med kr, från postgirot. 32 Resultatkonton Kostnad & intäktskonton 1) Företaget köper varor kontant för kr, från postgirot. 2) Löner betalas med kr, från postgirot. 3) Alla varor säljs för kr, betalning sker till postgirot. 4) Hyror betalas med kr, från postgirot. 33

12 Resultatkonton Resultaträkning 34 Resultaträkning Tkontering Bokföring 35 Baskontoplan BAS

13 37 Kontering Verifikation Ett företag betalar hyra med kr via postgiro 38 Transaktioner 1 Aktiekapital 801 kr sätts in på Bank 2 Från bank uttas 202 kr och läggs i Kassa 3 Råvaror köps (Bank) för 403 kr och läggs i Förråd 4 Råvaror för 104 kr tas ur Förråd för tillverkning av produkt 5 Lön 105 kr betalas från Bank 6 Produkt säljs för 306 kr som betalas till Bank 7 Råvaror för 107 kr tas ur Förråd för tillverkning av produkt 8 Lön 107 kr betalas från Bank 9 Produkt säljs med kredit för 409 kr 10 Råvaror köps på kredit för 410 kr och läggs i Förråd 11 Kund betalar till bank 11 kr som del av köpt produkt 12 Ur Kassa tas 112 kr för att betala Leverantörsskulder Bokföringsorder Resultatkonto nollställs mot Årets resultat 39

14 BALANSKONTON Tillgångar EK & skulder Bank Aktiekapital #1940 # Kassa #1910 Leverantörsskulder # Förråd & lager # Kundfordringar # Årets resultat # RESULTATKONTON Intäkter Försäljning #3010 Kostnader Råvaror #4010 Löner # RESULTATRÄKNING Intäkter Försäljning 715 Kostnader Råvaror Löner Årets resultat 291 BALANSRÄKNING Tillgångar Bank 600 Kassa 90 Förråd & lager 602 Kundfordringar 98 Balansomslutning Årets resultat # EK & skulder Aktiekapital 801 Leverantörsskulder 298 Årets resultat 291 Balansomslutning

15 Stelvio Bokföring, Copyright Cognitive Technology AB GRUNDBOK Digital Education AB söndag 8 januari Period till Verifikat 1 14 Senaste bokf.dag Sida 1 GRUNDBOK Digital Education AB söndag 8 januari Period till Verifikat 1 14 Senaste bokf.dag Sida 2 Ver Transdag Bokfdag Text Sgn Ver Transdag Bokfdag Text Sgn Konto Specifikation Debet Kredit Konto Specifikation Debet Kredit A Inbetalning av aktiekapital 100 kr ADM 2440 Leverantörsskulder 33, Bank!100, Aktiekapital!100,00 A Från bank till kassa 40 kr ADM Kassa , Bank 40,00 A Kontantinköp av råmaterial 42 kr ADM Bank , Förråd & lager 42,00 A Råvaror från förråd till produktion 11 kr ADM Förråd 1400 & lager 11, Råvaror 11,00 A Löneutbetalning från bank 5 kr ADM A Inbetalning till bank från kund 11 kr ADM Bank , Kundfordringar 11,00 A Samla resultatet på konto Resultat ADM Försäljning , Råvaror 24, Löner 12, Resultat 10,00 A Bokföringsorder: Balansera resultatet ADM Resultat , Vinst (förlust) 10,00 Transaktioner: Bank 5, Löner 5,00 A Kontantförsäljning (till bank) 22 kr ADM 1940 Bank 22, Försäljning 22,00 A Råvaror från förråd till produktion 13 kr ADM 1400 Förråd & lager 13, Råvaror 13,00 A Löneutbetalning från bank 7 kr ADM 1940 Bank 7, Löner 7,00 A Kreditförsäljning 24 kr ADM 1510 Kundfordringar 24, Försäljning 24,00 A Råvaruköp på kredit 60 kr ADM 1400 Förråd & lager 60, Leverantörsskulder 60,00 A Betalning av leverantörer från kassa 33 kr ADM 1910 Kassa 33,00 Stelvio Bokföring, Copyright Cognitive Technology AB Stelvio Bokföring, Copyright Cognitive Technology AB HUVUDBOK Digital Education AB söndag 8 januari Period till Verifikat 1 14 Konton Senaste bokfdag Sida 1 HUVUDBOK Digital Education AB söndag 8 januari Period till Verifikat 1 14 Konton Senaste bokfdag Sida 2 Endast använda konton Endast använda konton KONTO: 1400 Förråd & lager Ingående saldo 0,00 0,00 0,00 A Kontantinköp av råmaterial 42 kr 42,00 42,00 A Råvaror från förråd till produktion 11 kr 11,00 31,00 A Råvaror från förråd till produktion 13 kr 13,00 18,00 A Råvaruköp på kredit 60 kr 60,00 78, Utgående saldo!102,00 24,00 78,00 KONTO: 1510 Kundfordringar Ingående saldo 0,00 0,00 0,00 A Kreditförsäljning 24 kr 24,00 24,00 A Inbetalning till bank från kund 11 kr 11,00 13, Utgående saldo 24,00 11,00 13,00 KONTO: 1910 Kassa Ingående saldo 0,00 0,00 0,00 A Från bank till kassa 40 kr 40,00 40,00 A Betalning av leverantörer från kassa 33 kr 33,00 7, Utgående saldo 40,00 33,00 7,00 KONTO: 1940 Bank Ingående saldo 0,00 0,00 0,00 A Inbetalning av aktiekapital 100 kr!100,00!100,00 A Från bank till kassa 40 kr 40,00 60,00 A Kontantinköp av råmaterial 42 kr 42,00 18,00 A Löneutbetalning från bank 5 kr 5,00 13,00 A Kontantförsäljning (till bank) 22 kr 22,00 35,00 A Löneutbetalning från bank 7 kr 7,00 28,00 A Inbetalning till bank från kund 11 kr 11,00 39, Utgående saldo!133,00 94,00 39,00 KONTO: 2029 Vinst (förlust) Ingående saldo 0,00 0,00 0,00 A Bokföringsorder: Balansera resultatet 10,00!10, Utgående saldo 0,00 10,00!10,00 KONTO: 2081 Aktiekapital Ingående saldo 0,00 0,00 0,00 A Inbetalning av aktiekapital 100 kr!100,00!100, Utgående saldo 0,00!100,00!100,00 KONTO: 2440 Leverantörsskulder Ingående saldo 0,00 0,00 0,00 A Råvaruköp på kredit 60 kr 60,00!60,00 A Betalning av leverantörer från kassa 33 kr 33,00!27, Utgående saldo 33,00 60,00!27,00 KONTO: 3010 Försäljning Ingående saldo 0,00 0,00 0,00 A Kontantförsäljning (till bank) 22 kr 22,00 22,00 A Kreditförsäljning 24 kr 24,00 46,00 A Samla resultatet på konto Resultat 46,00 0, Utgående saldo 46,00 46,00 0,00 KONTO: 4010 Råvaror Ingående saldo 0,00 0,00 0,00 Stelvio Bokföring, Copyright Cognitive Technology AB Se nästa sida Stelvio Bokföring, Copyright Cognitive Technology AB 45

16 Stelvio Bokföring, Copyright Cognitive Technology AB RESULTATRAPPORT Digital Education AB söndag 8 januari Period till Verifikat 112 Senaste bokf.dag Sida 1 BALANSRAPPORT Digital Education AB söndag 8 januari Period till Verifikat 114 Senaste bokf.dag Sida 1 Endast använda konton Rörelsens intäkter och lagerförändring Endast använda konton TILLGÅNGAR Nettoomsättning Ackumulerat Anläggningstillgångar 3010 Försäljning 46,00 S:a Nettoomsättning 46,00 S:a Rörelseintäkter och lagerförändring 46,00 Rörelsens kostnader S:a Anläggningstillgångar 0,00 0,00 0,00 Omsättningstillgångar Varulager mm Ing saldo Förändring Utg saldo 1400 Förråd & lager 0,00 78,00 78,00 Råvaror och förnödenheter Ackumulerat S:a Varulager mm 0,00 78,00 78, Råvaror!24,00 S:a Råvaror och förnödenheter!24,00 Fordringar Ing saldo Förändring Utg saldo 1510 Kundfordringar 0,00 13,00 13,00 S:a Fordringar 0,00 13,00 13,00 Bruttovinst 22,00 Kassa och bank Ing saldo Förändring Utg saldo Personalkostnader Ackumulerat 1910 Kassa 0,00 7,00 7, Bank 0,00 39,00 39, Löner!12,00 S:a Personalkostnader!12,00 S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm!36,00 Rörelseresultat före avskrivningar 10,00 Rörelseresultat efter avskrivningar 10,00 Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader 10,00 Resultat från finansiella investeringar S:a Resultat från finansiella investeringar 0,00 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 10,00 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 10,00 Resultat före skatt 10,00 S:a Kassa och bank 0,00 46,00 46,00 S:a Omsättningstillgångar 0,00!137,00!137,00 S:a TILLGÅNGAR 0,00!137,00!137,00 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Ing saldo Förändring Utg saldo 2029 Vinst (förlust) 0,00!10,00!10, Aktiekapital 0,00!100,00!100,00 S:a Eget kapital 0,00!110,00!110,00 Kortfristiga skulder Ing saldo Förändring Utg saldo 2440 Leverantörsskulder 0,00!27,00!27,00 S:a Kortfristiga skulder 0,00!27,00!27,00 S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 0,00!137,00!137,00 BERÄKNAT RESULTAT*** 0,00 0,00 0,00 Redovisat resultat 10,00 Stelvio Bokföring, Copyright Cognitive Technology AB Stelvio Bokföring, Copyright Cognitive Technology AB 46

Seminarieuppgift. Avkastning på totalt kapital. Avkastning på eget kapital. Se också KursPM Seminarie-Info Seminarie-Siffror

Seminarieuppgift. Avkastning på totalt kapital. Avkastning på eget kapital. Se också KursPM Seminarie-Info Seminarie-Siffror Seminarieuppgift Företagsanalys Skattedeklaration Se också KursPM SeminarieInfo SeminarieSiffror ME1004 IndustriellEkonomiGK 2011 Period 3 Thorolf Hedborg 1 Avkastning på totalt kapital Lönsamhet Rt Rörelseresultat

Läs mer

Seminarieuppgift. Avkastning på totalt kapital. Avkastning på eget kapital. Se också KursPM Seminarie-Info Seminarie-Siffror

Seminarieuppgift. Avkastning på totalt kapital. Avkastning på eget kapital. Se också KursPM Seminarie-Info Seminarie-Siffror Seminarieuppgift Företagsanalys Skattedeklaration Se också KursPM SeminarieInfo SeminarieSiffror ME1002 IndustriellEkonomiGK 2011 Period 4 Thorolf Hedborg 1 Avkastning på totalt kapital Lönsamhet Rt Rörelseresultat

Läs mer

Inkomstdeklaration 4. Handelsbolag - taxeringen. Särskild självdeklaration. 1.1 Underlag för särskild löneskatt. Underlag för avkastningsskatt

Inkomstdeklaration 4. Handelsbolag - taxeringen. Särskild självdeklaration. 1.1 Underlag för särskild löneskatt. Underlag för avkastningsskatt Skatteverket 0771567 567 Inkomstdeklaration 4 Handelsbolag taxeringen Kalenderår 2012 Namn (firma), adress Räkenskapsår Fr.o.m. T.o.m. M Samråd enligt SFS 1982:668 har skett med Näringslivets Regelnämnd.

Läs mer

Inkomstdeklaration 4 Särskilda uppgifter - Handelsbolag Utg 23

Inkomstdeklaration 4 Särskilda uppgifter - Handelsbolag Utg 23 Skatteverket 0771567 567 Särskilda uppgifter Handelsbolag Namn (firma), adress Fr.o.m. M Samråd enligt SFS 1982:668 har skett med Näringslivets Regelnämnd. Information om hur man fyller i blanketten finns

Läs mer

Inkomstdeklaration 2 Aktiebolag, ekonomisk förening m.fl. - taxeringen 2009

Inkomstdeklaration 2 Aktiebolag, ekonomisk förening m.fl. - taxeringen 2009 Inkomstdeklaration 2 Aktiebolag, ekonomisk förening m.fl. taxeringen Kalenderår 2008 Namn (firma) adress Räkenskapsår Fr.o.m. T.o.m. Senast den 4 maj ska deklarationen finnas hos Skatteverket. Belopp anges

Läs mer

Bokföring Kap 27 Bokföring. Enkel bokföring. Dubbel bokföring. Att föra bok. T-kontering

Bokföring Kap 27 Bokföring. Enkel bokföring. Dubbel bokföring. Att föra bok. T-kontering Bokföring Kap 27 Bokföring ME1003 IndustriellEkonomiGK 2011 Period 1 Thorolf Hedborg 1 Enkel bokföring Att föra bok Släktföreningen 2011 Bank Skattekonto Kassör Ingående 110101 Transport från 200101231

Läs mer

Inkomstdeklaration 3 Ideella föreningar, stiftelser m.fl. - taxeringen

Inkomstdeklaration 3 Ideella föreningar, stiftelser m.fl. - taxeringen Samråd enligt SFS 1982:668 har skett med Näringslivets Regelnämnd. Skatteverket 0771567 567 Senast den 2 maj ska deklarationen finnas hos Skatteverket. Information om hur man fyller i blanketten finns

Läs mer

Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag

Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag Lena Hansson är keramiker och hälftenägare till en keramisk verkstad som drivs i handelbolagsform. Handelsbolaget är en juridisk person som ska lämna

Läs mer

Inkomstdeklaration 3 Ideella föreningar, stiftelser m.fl. Organisationsnummer

Inkomstdeklaration 3 Ideella föreningar, stiftelser m.fl. Organisationsnummer Skatteverket 0771567 567 Ideella föreningar, stiftelser m.fl. Namn (firma), adress Fr.o.m. M Information om hur man fyller i blanketten finns i broschyrerna Skatteregler för ideella föreningar, SKV 324

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag 2015

Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag 2015 Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag 2015 Lena Hansson är keramiker och hälftenägare till en keramisk verkstad som drivs i handelbolagsform. Handelsbolaget är en juridisk person som ska lämna

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Stockholm Räkenskapsär Namn (firma) adress

Stockholm Räkenskapsär Namn (firma) adress 'f lllllllilllllllllllllliliilllllllllllll.1 Inkomstdeklaration 2 SKV 2002K 25 02 :gi Skatteverke Aktiebolag, ekonomisk förening Samråd enligt m.fi. SFS. 421668 har skett. lnläsningscentralen Inkomstdeklaration

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Kronholmen Golf AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB Årsredovisning för XTZ SOUND BALANCE AB 556567-1210 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för XTZ SOUND BALANCE AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Mastfoten 769626-3917 Räkenskapsåret 2015 01 01 2015 12 31 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Mastfoten, med säte i Kalmar, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB Årsredovisning för Suseboparken Parkerings AB 556781-9221 Räkenskapsåret 2014 1 (5) Styrelsen för Suseboparken Parkerings AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Visby Golfklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Kronhaga Strand EK Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-05-01-2016-04-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening

Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening Årsredovisning för Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Affärsreseförening AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport Årsredovisning för Naturistför. Bergslagens Solsport 875001-1960 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Naturistför. Bergslagens Solsport, med säte i Nora, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x Tax Inkomstdeklaration 4 2011 Handelsbolag Tillgångar på blankett 200 Text Kassa och bank BAS 2010 19xx 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x 204 Kundfordringar

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6 769619-3304 Räkenskapsåret 2015 2 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015.

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Froglodge Sweden AB. Årsredovisning för 556960-0512. Räkenskapsåret 2014-01-12-2014-12-31. Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Froglodge Sweden AB. Årsredovisning för 556960-0512. Räkenskapsåret 2014-01-12-2014-12-31. Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Froglodge Sweden AB Räkenskapsåret 2014-01-12 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

SK Ägir. Årsbokslut för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

SK Ägir. Årsbokslut för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsbokslut för SK Ägir Räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning för Testbolaget AB

Årsredovisning för Testbolaget AB Årsredovisning för avseende perioden 2016-01-01-2016-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad representant för () intygar dels att denna kopia av årsredovisningen stämmer överens med originalet, dels att

Läs mer

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg Årsredovisning för Föreningen Social Omsorg 802006-9251 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Föreningen Social Omsorg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Årsredovisning för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Räkenskapsåret 2007-09-01-2008-06-30 Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB 1(7) Styrelsen för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB får

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Örebrovind Nr 1 Kooperativ Ekon. Förening

Årsredovisning. Örebrovind Nr 1 Kooperativ Ekon. Förening Årsredovisning för Örebrovind Nr 1 Kooperativ Ekon. Förening 769601-1571 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Örebrovind Nr 1 Kooperativ Ekon. Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Amago Capital AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 -- 2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro 769624-7613 Räkenskapsåret 2015 1 (6) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro, med säte i Örebro, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har som ändamål att

Läs mer

Björkliden Bodaholm Golf AB

Björkliden Bodaholm Golf AB Årsredovisning för Björkliden Bodaholm Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Årsredovisning för Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Glada Laxen Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer