Seminarieuppgift. Avkastning på totalt kapital. Avkastning på eget kapital. Se också KursPM Seminarie-Info Seminarie-Siffror

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Seminarieuppgift. Avkastning på totalt kapital. Avkastning på eget kapital. Se också KursPM Seminarie-Info Seminarie-Siffror"

Transkript

1 Seminarieuppgift Företagsanalys Årsredovisning Skattedeklaration Se också KursPM SeminarieInfo SeminarieSiffror ME1004 IndustriellEkonomiGK 2011 Period 3 Thorolf Hedborg 1 Avkastning på totalt kapital Lönsamhet Rt Rörelseresultat Finansiella intäkter Rt = Genomsnittlig balansomslutning Rt = = 10,4 % ( ) / 2 2 Avkastning på eget kapital Lönsamhet Re Resultat efter finansnetto * ( 1 skattesats) Re = Genomsnittligt eget kapital Använd 30 % som skattesats * ( 1 0,3) Re = = 9,4 % ( ) / 2 3

2 Kassalikviditet Betalningsförmåga på kort sikt Omsättningstillg Förråd & Lager Kassalikviditet = Kortfristiga skulder ( ) Kassalikviditet = = 0, Balanslikviditet Betalningsförmåga på längre sikt Omsättningstillgångar Balanslikviditet = Kortfristiga skulder Balanslikviditet = = 1, Soliditet Motståndskraft mot förluster Eget kapital Soliditet = Totalt kapital Soliditet = = 66 %

3 Räntetäckningsgrad Räntebetalningsförmåga Rörelseresultat Finansintäkter Räntetäckningsgrad = Räntekostnader Räntetäckningsgrad = = 5, Årsredovisning Aktiebolag Förvaltningsberättelse (med förslag till vinstdisposition) Resultaträkning 2010 & 2009 Balansräkning 2010 & 2009 Tilläggsupplysningar (noter) 2010 Revisionsberättelse gör revisorn 8 Årsredovisning Innehåll Sid 1 (6) DIGITAL EDUCATION AKTIEBOLAG Organisationsnummer Årsredovisning 2010 Verksamhetsåret (6) Styrelsens årsredovisning innefattande Aktiebolagets namn Organisationsnummer Verksamhetsåret mm Innehållsförteckning Aktiebolagets adress Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar med värderingsprinciper och noter 6 för bolagets 20:e verksamhetsår. Digital Education AB Lindstedtsvägen Stockholm 9

4 Årsredovisning Innehåll Sid 1 (6) 2 (6) Förvaltningsberättelse VERKSAMHET Firman bildades Bolagets tjugonde verksamhetsår var Årets totala intäkter har uppgått till kr. Fakturerade försäljningen var kr och ränteintäkter var 308 kr. Företaget gjorde en vinst, efter skatt, på kr. Bolagets verksamhet har bedrivits i Sverige. Verksamhetsorten är Stockholm. Under verksamhetsåret har olika videoinspelningar gjorts. Dessa har redigerats för att sedan ingå i det utbildningsmaterial som marknadsförs. Kundkretsen har bestått av cirka tjugo svenska kunder. FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION Styrelsen föreslår att till förfogande vinstmedel: balanserat resultat årets vinst kr kr kr Aktiebolagets namn Organisationsnummer Verksamhetsåret mm Innehållsförteckning Aktiebolagets adress disponeras så att till aktieägare utdelas (3 kr per aktie) kr i ny räkning överförs kr kr Bolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat och balansräkningar med tilläggsupplysningar. 10 Årsredovisning Resultaträkning Sid 3 (6) Resultaträkning (kr) 3 (6) uppställd enligt Årsredovisningslagen (1999:1554 Kap 3 3) Nomenklaturen måste vara som redovisas för att Bolagsverket skall godkänna årsredovisningen! Rörelsens intäkter Nettoomsättning Rörelsens kostnader Kostnader för sålda varor Övriga externa kostnader (not 1) Personalkostnader (not 2) 0 0 Bruttoresultat Försäljningskostnader Administrationsomkostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner 0 0 Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat Årsredovisning Balansräkning Tillgångar Sid 4 (6) Balansräkning (kr) TILLGÅNGAR 4 (6) uppställd enligt Årsredovisningslagen (1999:1554 Kap 3 3) Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Maskiner och inventarier Finansiella anläggningstillgångar Aktier och fonder Summa anläggningstillgångar Nomenklaturen måste vara som redovisas för att Bolagsverket skall godkänna årsredovisningen! Omsättningstillgångar Varulager Råvaror och förnödenheter Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattekonto Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

5 5 (6) Årsredovisning Balansräkning EK & Skulder Sid 5 (6) uppställd enligt Årsredovisningslagen (1999:1554 Kap 3 3) Nomenklaturen måste vara som redovisas för att Bolagsverket skall godkänna årsredovisningen! EGET KAPITAL & SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital (not 3) Aktiekapital (1000 aktier á nom 100 kr) Reservfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Skulder Långfristiga skulder Övriga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Upplupna kostnader Summa kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital & skulder STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 13 Årsredovisning Tilläggsupplysningar Noter Sid 6 (6) 6 (6) Tilläggsupplysningar med värderingsprinciper och noter Allmänna redovisningsprinciper Från 1998 tillämpas den EUanpassade årsredovisningslagen. Bolaget följer Bokföringsnämndens rekommendationer. Värderingsprinciper mm Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges. Fordringar Fordringar har värderats till de belopp varmed de beräknas inflyta. Not 1 Arvode till revisor kr. Not 2 Anställda och personalkostnader Ingen anställd personal finns. Inga löner eller andra ersättningar har utbetalats. Not 3 Eget kapital Aktiekapital Reservfond Balanserad vinst Årets vinst uppställd enligt Årsredovisningslagen (1999:1554 Kap 3 3) Ingående kr kr kr kr Vinstdisposition beslut på ordinarie bolagsstämma kr kr enligt utdelas till aktieägare kr Årets vinst kr Utgående kr kr kr kr Stockholm Osqulda Oscarsson Styrelseledamot REVISIONSBERÄTTELSE Min revisionsberättelse har avgivits Barbro Johansson Auktoriserad revisor 14 Inkomstdeklaration Aktiebolag Inkomstdeklaration 2 Aktiebolag, ekonomisk förening m.fl. taxeringen Blankett SKV 2002 utgåva 20 15

6 Inkomstdeklaration 2 Tillgångar Sid INK2R1 Vid dubbla taxeringar, ange om deklarationen avser Första räkenskapsåret eller Datum då blanketten fylls i Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 2.1 Koncessioner, patent, licenser, varumärken, hyresrätter, goodwill och liknande rättigheter 2.2 Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 2.3 Byggnader och mark 2.4 Maskiner, inventarier och övriga materiella anläggningstillgångar 2.5 Förbättringsutgifter på annans fastighet 2.6 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar 2.7 Andelar i koncernföretag 2.8 Andelar i intresseföretag 2.9 Fordringar hos koncern och intresseföretag 2.10 Andra långfristiga värdepappersinnehav 2.11 Lån till delägare eller närstående 2.12 Andra långfristiga fordringar Andra räkenskapsåret Räkenskapsschema Inkomstdeklaration 2 Organisationsnummer Eget kapital 2.27 Bundet eget kapital 2.28 Fritt eget kapital Obeskattade reserver 2.29 Periodiseringsfonder 2.30 Ackumulerade överavskrivningar 2.31 Övriga obeskattade reserver Avsättningar 2.32 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser enligt lag (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m Övriga avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 2.34 Övriga avsättningar Obeskattade reserver och avsättningar Skulder Långfristiga skulder (förfaller senare än 12 månader från balansdagen) 2.35 Obligationslån INK2R Omsättningstillgångar Varulager 2.13 Råvaror och förnödenheter 2.14 Varor under tillverkning 2.15 Färdiga varor och handelsvaror Checkräkningskredit 2.37 Övriga skulder till kreditinstitut 2.38 Skulder till koncern och intresseföretag 2.39 Övriga skulder Kortfristiga skulder (förfaller inom 12 månader från balansdagen) Övriga lagertillgångar 2.40 Checkräkningskredit 2.17 Pågående arbeten för annans räkning 2.41 Övriga skulder till kreditinstitut Skall överensstämma med företagets balansräkning. SKV 2002a W Förskott till leverantörer Kortfristiga fordringar 2.19 Kundfordringar 2.20 Fordringar hos koncern och intresseföretag 2.21 Övriga fordringar 2.22 Upparbetad men ej fakturerad intäkt 2.23 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar 2.24 Andelar i koncernföretag 2.25 Övriga kortfristiga placeringar Kassa och bank 2.26 Kassa, bank och redovisningsmedel Förskott från kunder 2.43 Pågående arbeten för annans räkning 2.44 Fakturerad men ej upparbetad intäkt 2.45 Leverantörsskulder 2.46 Växelskulder 2.47 Skulder till koncern och intresseföretag 2.48 Skatteskulder 2.49 Övriga skulder 2.50 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter INK2R1 16 Inkomstdeklaration 2 Resultaträkning Sid INK2R2 Vid dubbla taxeringar, ange om deklarationen avser Första räkenskapsåret eller Andra räkenskapsåret Datum då blanketten fylls i Resultaträkning 3.1 Nettoomsättning Resultaträkning (forts.) 3.15 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 3.16 Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar 3.2 Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående 3.17 Räntekostnader och liknande arbete för annans räkning resultatposter 3.3 Aktiverat arbete för egen räkning 3.18 Extraordinära intäkter Organisationsnummer Övriga rörelseintäkter 3.19 Extraordinära kostnader 3.5 Råvaror och förnödenheter 3.20 Lämnade koncernbidrag 3.6 Handelsvaror 3.21 Mottagna koncernbidrag 3.7 Övriga externa kostnader 3.22 Återföring av periodiseringsfond 3.8 Personalkostnader 3.23 Avsättning till periodiseringsfond 3.9 Av och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 3.10 Nedskrivningar av omsättningstillgångar utöver normala nedskrivningar 3.11 Övriga rörelsekostnader 3.12 Resultat från andelar i koncernföretag 3.13 Resultat från andelar i intresseföretag 3.14 Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar Förändring av överavskrivningar 3.25 Övriga bokslutsdispositioner 3.26 Skatt på årets resultat 3.27 Övriga skatter 3.28 Årets resultat, vinst (flyttas till p. 4.1) 3.29 Årets resultat, förlust (flyttas till p. 4.2) () = () = Företaget har ingen anställd personal och äger inga fastigheter. SKV 2002a W 1010 INK2R2 17 Inkomstdeklaration 2 Skattemässiga justeringar Sid INK2S1 Vid dubbla taxeringar, ange om deklarationen avser Första räkenskapsåret eller Andra räkenskapsåret Datum då blanketten fylls i Årets resultat, vinst 4.2 Årets resultat, förlust 4.3 Bokförda kostnader som inte ska dras av a. Skatt på årets resultat b. Nedskrivning av finansiella tillgångar c. Andra kostnader Skattemässiga justeringar Inkomstdeklaration 2 Organisationsnummer Skattemässig korrigering av bokfört resultat vid avyttring av näringsfastighet och näringsbostadsrätt 4.11 Skogs/substansminskningsavdrag (specificeras på blankett N8) 4.12 Återföringar vid avyttring av fastighet, t.ex. värdeminskningsavdrag, skogsavdrag och substansminskningsavdrag (skogs och substansminskningsavdrag redovisas även på N8) INK2S Kostnader som ska dras av men som inte ingår i det redovisade resultatet a. Lämnade koncernbidrag b. Andra kostnader 4.5 Bokförda intäkter som inte ska tas upp a. Ackordsvinster b. Utdelning c. Andra intäkter 4.6 Intäkter som ska tas upp men som inte ingår i det redovisade resultatet a. Beräknad schablonintäkt på kvarvarande periodiseringsfonder vid beskattningsårets ingång Andra skattemässiga justeringar av resultatet 4.14 Underskott a. Outnyttjat underskott från tidigare år b. Reduktion av underskott med hänsyn till exempelvis ägarförändring eller ackord 4.15 Överskott (flyttas till p. 1.1 på sid. 1) 4.16 Underskott (flyttas till p. 1.2 på sid. 1) () () = = b. Mottagna koncernbidrag Övriga uppgifter c. Intäkt negativ justerad anskaffningsutgift d. Andra intäkter 4.17 Årets begärda och tidigare års medgivna värdeminskningsavdrag på byggnader som finns kvar vid beskattningsårets utgång 4.7 Avyttring av delägarrätter a. Bokförd vinst b. Bokförd förlust 4.18 Årets begärda och tidigare års medgivna värdeminskningsavdrag på markanläggningar som finns kvar vid beskattningsårets utgång c. Uppskov med kapitalvinst enligt blankett N Pensionskostnader (som ingår i p. 3.8) d. Återfört uppskov av kapitalvinst enligt blankett N Vid restvärdesavskrivning: återförda belopp för av och nedskrivning, försäljning, utrangering e. Kapitalvinst för beskattningsåret 4.21 Lån från aktieägare (fysisk person) vid räkenskapsårets utgång Företaget ingår ej i någon koncern och har ej några periodiseringsfonder. SKV 2002b W 1010 f. Kapitalförlust som ska dras av 4.8 Andel i handelsbolag (inkl. avyttring) a. Bokförd intäkt/vinst b. Skattemässigt överskott enligt N3B/ kapitalvinst c. Bokförd kostnad/förlust d. Skattemässigt underskott enligt N3B/ kapitalförlust 4.9 Skattemässig korrigering av bokfört resultat för avskrivning på byggnader och annan fast egendom samt vid restvärdesavskrivning på maskiner och inventarier 4.22 Negativ justerad anskaffningsutgift den 1 januari 2010 på ägda andelar i handelsbolag (hela den negativa anskaffningsutgiften anges) Upplysningar om årsredovisningen Uppdragstagare (t.ex. redovisningskonsult) har biträtt vid upprättandet av årsredovisningen x Ja Årsredovisningen har varit föremål för revision Ja x Nej Nej INK2S1 18

7 Inkomstdeklaration 2 Aktiebolag Sid INK21 Företaget ingår inte i någon koncern och äger ej någon fastighet. Osqulda Oscarsson SKV W 1010 Samråd enligt SFS 1982:668 har skett med Näringslivets Regelnämnd. Särskild självdeklaration enligt lagen SFS 2001: Senast den 2 maj 2011 ska deklarationen finnas hos Skatteverket. Belopp anges i hela krontal. Vid dubbla taxeringar, ange om deklarationen avser Första räkenskapsåret eller Datum då blanketten fylls i Underlag för inkomstskatt 1.1. Överskott av näringsverksamhet 1.2 Underskott av näringsverksamhet 1.3 Underskott som inte redovisas i p. 1.2, koncernbidrags och fusionsspärrat underskott Underlag för fastighetsavgift Underskrift Behörig firmatecknares namnteckning Underlag för särskild löneskatt 1.4 Underlag för särskild löneskatt på pensionskostnader 1.5 Negativt underlag för särskild löneskatt på pensionskostnader 1.10 Småhus 1.11 Hyreshus, bostäder Osqulda Oscarsson Namnförtydligande Telefonnummer Osqulda Oscarsson Inkomstdeklaration 2 Aktiebolag, ekonomisk förening m.fl. taxeringen 2011 Organisationsnummer x Fr.o.m. T.o.m. Digital Education AB Lindstedtsvägen Stockholm 1.14 Hyreshus: lokaler 1.16 Elproduktionsenhet, vattenkraftverk Region Kontor Sektion Grupp Organisationsnummer Fåmansföretag Tax.år 0,75 % 0,375 % 0,4 % 0,2 % Andra räkenskapsåret Kalenderår 2010 Namn (firma) adress Underlag för avkastningsskatt 1.6 Underlag för avkastningsskatt 15%. Försäkringsföretag m.fl. Avsatt till pensioner 1.7 Underlag för avkastningsskatt 27%. Försäkringsföretag m.fl. Utländska kapitalförsäkringar Moms (ska inte fyllas i av den som redovisat moms i skattedeklaration) 1.8 Utgående moms enligt momsbilagan 1.9 Avdragsgill ingående moms Underlag för fastighetsskatt 1.15 Industri/Elproduktionsenhet, värmekraftverk (utom vindkraftverk) 1.17 Elproduktionsenhet, vindkraftverk 2011 Räkenskapsår 1.12 Småhus/Ägarlägenhet: tomtmark, byggnad under uppförande 1.13 Hyreshus: tomtmark, bostäder under uppförande 1,0 % 0,4 % 1,0 % 0,5 % 2,2 % 0,2 % Övriga upplysningar Manuell blankett M Upplysningar kan bara lämnas i särskild skrivelse. Kryssa här om övrig upplysning lämnats (t.ex. begäran om avräkning av utländsk skatt). INK21 19 Bokföring Kap 27 ME1004 IndustriellEkonomiGK 2011 Period 3 Thorolf Hedborg 20 Bokföring Tkontering Debet Kredit Vid varje transaktion skall minst ett konto debiteras och ett annat konto krediteras Summan av kr debiterade och summan av kr krediterade skall vara lika stora 21

8 Grundbok Kolumndagbok 22 Tkontering Dubbel bokföring Ursprung från Venezia och Firenze på 1400talet Viktigt att förstå logiken bakom Tkonteringen Användbart för att förstå redovisningsfrågor Fysiska Tkonton har ersatts av datalistor 23 Bokföring Kontering Att föra bok över räkenskaperna konton verifikationer Kronologisk ordning Grundbokföring Verifikationslista Dagbok Systematisk ordning Huvudbokföring 24

9 Löpande bokföring Årsbokslut 25 Rapporter Räkningar Balansräkning Balansrapport Resultaträkning Resultatrapport visar företagets ekonomiska ställning vid en viss tidpunkt visar företagets ekonomiska resultat för en viss tidsperiod Grundbok Huvudbok visar företagets transaktioner i tidsordning (kronologisk ordning) visar företagets transaktioner i systematisk ordning 26 Balansräkning Balansrapport Balanskonton Tillgångskonton klass 1 Skuldkonton klass 2 27

10 Balanskonton Exempel 1) Ägaren tillskjuter kr. Beloppet sätts in på plusgirot. 2) Företaget lånar kr. Beloppet sätts in på banken. 3) Inventarier köps kontant för kr, tas från banken. 28 Balanskonton Exempel 1) Ägaren tillskjuter kr. Beloppet sätts in på plusgirot. 2) Företaget lånar kr. Beloppet sätts in på banken. 3) Inventarier köps kontant för kr, tas från banken. 29 Konton Fyrasiffriga 30

11 Resultaträkning Resultatrapport Resultatkonton Inkomstkonton klass 3 Utgiftskonton klass 47 Övriga konton klass 8 31 Resultatkonton Exempel 1) Företaget köper varor kontant för kr, från postgirot. 2) Löner betalas med kr, från postgirot. 3) Alla varor säljs för kr, betalning sker till postgirot. 4) Hyror betalas med kr, från postgirot. 32 Resultatkonton Kostnad & intäktskonton 1) Företaget köper varor kontant för kr, från postgirot. 2) Löner betalas med kr, från postgirot. 3) Alla varor säljs för kr, betalning sker till postgirot. 4) Hyror betalas med kr, från postgirot. 33

12 Resultatkonton Resultaträkning 34 Resultaträkning Tkontering Bokföring 35 Baskontoplan BAS

13 37 Kontering Verifikation Ett företag betalar hyra med kr via postgiro 38 Transaktioner 1 Aktiekapital 801 kr sätts in på Bank 2 Från bank uttas 202 kr och läggs i Kassa 3 Råvaror köps (Bank) för 403 kr och läggs i Förråd 4 Råvaror för 104 kr tas ur Förråd för tillverkning av produkt 5 Lön 105 kr betalas från Bank 6 Produkt säljs för 306 kr som betalas till Bank 7 Råvaror för 107 kr tas ur Förråd för tillverkning av produkt 8 Lön 107 kr betalas från Bank 9 Produkt säljs med kredit för 409 kr 10 Råvaror köps på kredit för 410 kr och läggs i Förråd 11 Kund betalar till bank 11 kr som del av köpt produkt 12 Ur Kassa tas 112 kr för att betala Leverantörsskulder Bokföringsorder Resultatkonto nollställs mot Årets resultat 39

14 BALANSKONTON Tillgångar EK & skulder Bank Aktiekapital #1940 # Kassa #1910 Leverantörsskulder # Förråd & lager # Kundfordringar # Årets resultat # RESULTATKONTON Intäkter Försäljning #3010 Kostnader Råvaror #4010 Löner # RESULTATRÄKNING Intäkter Försäljning 715 Kostnader Råvaror Löner Årets resultat 291 BALANSRÄKNING Tillgångar Bank 600 Kassa 90 Förråd & lager 602 Kundfordringar 98 Balansomslutning Årets resultat # EK & skulder Aktiekapital 801 Leverantörsskulder 298 Årets resultat 291 Balansomslutning

15 Stelvio Bokföring, Copyright Cognitive Technology AB GRUNDBOK Digital Education AB söndag 8 januari Period till Verifikat 1 14 Senaste bokf.dag Sida 1 GRUNDBOK Digital Education AB söndag 8 januari Period till Verifikat 1 14 Senaste bokf.dag Sida 2 Ver Transdag Bokfdag Text Sgn Ver Transdag Bokfdag Text Sgn Konto Specifikation Debet Kredit Konto Specifikation Debet Kredit A Inbetalning av aktiekapital 100 kr ADM 2440 Leverantörsskulder 33, Bank!100, Aktiekapital!100,00 A Från bank till kassa 40 kr ADM Kassa , Bank 40,00 A Kontantinköp av råmaterial 42 kr ADM Bank , Förråd & lager 42,00 A Råvaror från förråd till produktion 11 kr ADM Förråd 1400 & lager 11, Råvaror 11,00 A Löneutbetalning från bank 5 kr ADM A Inbetalning till bank från kund 11 kr ADM Bank , Kundfordringar 11,00 A Samla resultatet på konto Resultat ADM Försäljning , Råvaror 24, Löner 12, Resultat 10,00 A Bokföringsorder: Balansera resultatet ADM Resultat , Vinst (förlust) 10,00 Transaktioner: Bank 5, Löner 5,00 A Kontantförsäljning (till bank) 22 kr ADM 1940 Bank 22, Försäljning 22,00 A Råvaror från förråd till produktion 13 kr ADM 1400 Förråd & lager 13, Råvaror 13,00 A Löneutbetalning från bank 7 kr ADM 1940 Bank 7, Löner 7,00 A Kreditförsäljning 24 kr ADM 1510 Kundfordringar 24, Försäljning 24,00 A Råvaruköp på kredit 60 kr ADM 1400 Förråd & lager 60, Leverantörsskulder 60,00 A Betalning av leverantörer från kassa 33 kr ADM 1910 Kassa 33,00 Stelvio Bokföring, Copyright Cognitive Technology AB Stelvio Bokföring, Copyright Cognitive Technology AB HUVUDBOK Digital Education AB söndag 8 januari Period till Verifikat 1 14 Konton Senaste bokfdag Sida 1 HUVUDBOK Digital Education AB söndag 8 januari Period till Verifikat 1 14 Konton Senaste bokfdag Sida 2 Endast använda konton Endast använda konton KONTO: 1400 Förråd & lager Ingående saldo 0,00 0,00 0,00 A Kontantinköp av råmaterial 42 kr 42,00 42,00 A Råvaror från förråd till produktion 11 kr 11,00 31,00 A Råvaror från förråd till produktion 13 kr 13,00 18,00 A Råvaruköp på kredit 60 kr 60,00 78, Utgående saldo!102,00 24,00 78,00 KONTO: 1510 Kundfordringar Ingående saldo 0,00 0,00 0,00 A Kreditförsäljning 24 kr 24,00 24,00 A Inbetalning till bank från kund 11 kr 11,00 13, Utgående saldo 24,00 11,00 13,00 KONTO: 1910 Kassa Ingående saldo 0,00 0,00 0,00 A Från bank till kassa 40 kr 40,00 40,00 A Betalning av leverantörer från kassa 33 kr 33,00 7, Utgående saldo 40,00 33,00 7,00 KONTO: 1940 Bank Ingående saldo 0,00 0,00 0,00 A Inbetalning av aktiekapital 100 kr!100,00!100,00 A Från bank till kassa 40 kr 40,00 60,00 A Kontantinköp av råmaterial 42 kr 42,00 18,00 A Löneutbetalning från bank 5 kr 5,00 13,00 A Kontantförsäljning (till bank) 22 kr 22,00 35,00 A Löneutbetalning från bank 7 kr 7,00 28,00 A Inbetalning till bank från kund 11 kr 11,00 39, Utgående saldo!133,00 94,00 39,00 KONTO: 2029 Vinst (förlust) Ingående saldo 0,00 0,00 0,00 A Bokföringsorder: Balansera resultatet 10,00!10, Utgående saldo 0,00 10,00!10,00 KONTO: 2081 Aktiekapital Ingående saldo 0,00 0,00 0,00 A Inbetalning av aktiekapital 100 kr!100,00!100, Utgående saldo 0,00!100,00!100,00 KONTO: 2440 Leverantörsskulder Ingående saldo 0,00 0,00 0,00 A Råvaruköp på kredit 60 kr 60,00!60,00 A Betalning av leverantörer från kassa 33 kr 33,00!27, Utgående saldo 33,00 60,00!27,00 KONTO: 3010 Försäljning Ingående saldo 0,00 0,00 0,00 A Kontantförsäljning (till bank) 22 kr 22,00 22,00 A Kreditförsäljning 24 kr 24,00 46,00 A Samla resultatet på konto Resultat 46,00 0, Utgående saldo 46,00 46,00 0,00 KONTO: 4010 Råvaror Ingående saldo 0,00 0,00 0,00 Stelvio Bokföring, Copyright Cognitive Technology AB Se nästa sida Stelvio Bokföring, Copyright Cognitive Technology AB 45

16 Stelvio Bokföring, Copyright Cognitive Technology AB RESULTATRAPPORT Digital Education AB söndag 8 januari Period till Verifikat 112 Senaste bokf.dag Sida 1 BALANSRAPPORT Digital Education AB söndag 8 januari Period till Verifikat 114 Senaste bokf.dag Sida 1 Endast använda konton Rörelsens intäkter och lagerförändring Endast använda konton TILLGÅNGAR Nettoomsättning Ackumulerat Anläggningstillgångar 3010 Försäljning 46,00 S:a Nettoomsättning 46,00 S:a Rörelseintäkter och lagerförändring 46,00 Rörelsens kostnader S:a Anläggningstillgångar 0,00 0,00 0,00 Omsättningstillgångar Varulager mm Ing saldo Förändring Utg saldo 1400 Förråd & lager 0,00 78,00 78,00 Råvaror och förnödenheter Ackumulerat S:a Varulager mm 0,00 78,00 78, Råvaror!24,00 S:a Råvaror och förnödenheter!24,00 Fordringar Ing saldo Förändring Utg saldo 1510 Kundfordringar 0,00 13,00 13,00 S:a Fordringar 0,00 13,00 13,00 Bruttovinst 22,00 Kassa och bank Ing saldo Förändring Utg saldo Personalkostnader Ackumulerat 1910 Kassa 0,00 7,00 7, Bank 0,00 39,00 39, Löner!12,00 S:a Personalkostnader!12,00 S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm!36,00 Rörelseresultat före avskrivningar 10,00 Rörelseresultat efter avskrivningar 10,00 Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader 10,00 Resultat från finansiella investeringar S:a Resultat från finansiella investeringar 0,00 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 10,00 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 10,00 Resultat före skatt 10,00 S:a Kassa och bank 0,00 46,00 46,00 S:a Omsättningstillgångar 0,00!137,00!137,00 S:a TILLGÅNGAR 0,00!137,00!137,00 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Ing saldo Förändring Utg saldo 2029 Vinst (förlust) 0,00!10,00!10, Aktiekapital 0,00!100,00!100,00 S:a Eget kapital 0,00!110,00!110,00 Kortfristiga skulder Ing saldo Förändring Utg saldo 2440 Leverantörsskulder 0,00!27,00!27,00 S:a Kortfristiga skulder 0,00!27,00!27,00 S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 0,00!137,00!137,00 BERÄKNAT RESULTAT*** 0,00 0,00 0,00 Redovisat resultat 10,00 Stelvio Bokföring, Copyright Cognitive Technology AB Stelvio Bokföring, Copyright Cognitive Technology AB 46

Seminarieuppgift. Avkastning på totalt kapital. Avkastning på eget kapital. Se också KursPM Seminarie-Info Seminarie-Siffror

Seminarieuppgift. Avkastning på totalt kapital. Avkastning på eget kapital. Se också KursPM Seminarie-Info Seminarie-Siffror Seminarieuppgift Företagsanalys Skattedeklaration Se också KursPM SeminarieInfo SeminarieSiffror ME1004 IndustriellEkonomiGK 2011 Period 3 Thorolf Hedborg 1 Avkastning på totalt kapital Lönsamhet Rt Rörelseresultat

Läs mer

Seminarieuppgift. Avkastning på totalt kapital. Avkastning på eget kapital. Se också KursPM Seminarie-Info Seminarie-Siffror

Seminarieuppgift. Avkastning på totalt kapital. Avkastning på eget kapital. Se också KursPM Seminarie-Info Seminarie-Siffror Seminarieuppgift Företagsanalys Skattedeklaration Se också KursPM SeminarieInfo SeminarieSiffror ME1002 IndustriellEkonomiGK 2011 Period 4 Thorolf Hedborg 1 Avkastning på totalt kapital Lönsamhet Rt Rörelseresultat

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Visma Eget Aktiebolag

Visma Eget Aktiebolag Visma Eget Aktiebolag Lathund för att du ska kunna se vad de olika transaktionerna som du registrerar i programmet påverkar i din deklaration. På sidan INK2R i programmet kan du också högerklicka i rutan

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Deklarera senast den 2 maj gärna på Internet, sms eller telefon. K4 avsnitt A, K10, K12 avsnitt B och K13.

Deklarera senast den 2 maj gärna på Internet, sms eller telefon. K4 avsnitt A, K10, K12 avsnitt B och K13. Skatteverket Inkomstdeklaration 1 Inkomståret 211 212 Lena Hansson I "Dags att deklarera" får du svar på de flesta av dina frågor. Deklarera senast den 2 maj gärna på Internet, sms eller telefon Person/Organisationsnummer

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x Tax Inkomstdeklaration 4 2011 Handelsbolag Tillgångar på blankett 200 Text Kassa och bank BAS 2010 19xx 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x 204 Kundfordringar

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. XX AB Org.nr 000000-0000. för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31

ÅRSREDOVISNING. XX AB Org.nr 000000-0000. för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31 ÅRSREDOVISNING XX AB Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, samt att resultat- och balansräkningen

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning

Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning Välkommen till Industriell Ekonomi gk Redovisning Kapitel 22: Årsredovisning Kapitel 23: Grundläggande finansiell analys 1 Håkan Kullvén Hakan.kullven@indek.kth.se Redovisning Bokföring Bokföring är ett

Läs mer

1/18/2011. Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning. Redovisning Bokföring. Årsredovisning SSAB 2009, Sid 1: Information

1/18/2011. Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning. Redovisning Bokföring. Årsredovisning SSAB 2009, Sid 1: Information Välkommen till Industriell Ekonomi gk Redovisning Kapitel 22: Årsredovisning Kapitel 23: Grundläggande finansiell analys 1 Håkan Kullvén Hakan.kullven@indek.kth.se Redovisning Bokföring Bokföring är ett

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Smedby Affärsfastighet AB

Smedby Affärsfastighet AB Årsredovisning för Smedby Affärsfastighet AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

CWS Comfort Window System AB

CWS Comfort Window System AB 556574-9826 Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Styrelsen för får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Bolagets sjätte räkenskapsår Redovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsbokslut. Idrottsföreningen Friskis&Svettis 889601-2625

Årsbokslut. Idrottsföreningen Friskis&Svettis 889601-2625 1(6) Årsbokslut Idrottsföreningen Friskis&Svettis Styrelsen för Idrottsföreningen Friskis&Svettis får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814 Innehållsförteckning Sida RESULTATRÄKNING 2 BALANSRÄKNING 3 BALANSRÄKNING 4 KASSAFLÖDESANALYS 5 NYCKELTAL OCH EGET KAPITAL 6 BYTE

Läs mer

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader 1(1) Resultatrapport (t o m ver 3) 2013/14 2012/13 Nettoomsättning 3040 Avgifter 132 300,00 3740 Öresutjämning 9,00 Summa nettoomsättning 9,00 132 300,00 Övriga rörelseintäkter 3910 Hyresintäkter 226 800,00

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Årsredovisning 2014 för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Styrelsen och verkställande dirktören för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Årsredovisning Tillväxt Motala AB

Årsredovisning Tillväxt Motala AB Årsredovisning Tillväxt Motala AB Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 1 (9) Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tillväxt Motala AB avger härmed

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

ÅRSBOKSLUT. för. Hopphästklubben 817606-9006. räkenskapsåret. Genarp den / 2013. Hopphästklubben. Ronny Persson AB

ÅRSBOKSLUT. för. Hopphästklubben 817606-9006. räkenskapsåret. Genarp den / 2013. Hopphästklubben. Ronny Persson AB ÅRSBOKSLUT för räkenskapsåret 2012 Genarp den / 2013 2(7) R E S U L T A T R Ä K N I N G 2012 2011 Nettoomsättning 186 543 192 547 Övriga intäkter 57 500 47 500 244 043 2447 Rörelsens kostnader Råvaror

Läs mer

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening Årsredovisning för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening 769619-5598 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr 769608-9874. för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31

ÅRSREDOVISNING. Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr 769608-9874. för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 ÅRSREDOVISNING Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING Not - 2007-12-31-2006-12-31 Styrelsen för Fjällbete i Åredalen ek. för.

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 1 (12) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 Styrelsen för Borås Golfklubb avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

Havells Sylvania Sweden AB

Havells Sylvania Sweden AB Årsredovisning Havells Sylvania Sweden AB Räkenskapsår 2012-01-01-2012-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat- och

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554); SFS 2000:73 Utkom från trycket den 7 mars 2000 utfärdad den 24 februari 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 att 4

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Senast den 4 maj 2015 ska deklarationen finnas hos Skatteverket. Namn och adress är keramiker och hälftenägare till en keramisk verkstad som drivs i handelsbolagsform.

Läs mer

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening ------- --- -- -- - Årsredovisning för Lan Fiber Ekonomisk Förening 769624-5203 Räkenskapsåret 2014 Lau Fiber Ekonomisk Förening l (7) Styrelsen för Lau Fiber Ekonomisk Förening rar härmed avge årsredovisning

Läs mer

Brf Nya Hettemarkshuset

Brf Nya Hettemarkshuset Brf Nya Hettemarkshuset Årsredovisning 2013 BRFNyaHettemarkshusetorgnr76961497672 ÅRSREDOVISNING avseenderäkenskapsåret1januari 31december2013 Förvaltningsberättelse Föreningsinformation Bostadsrättsföreningenregistrerades2006307313undernamnetStIlian9:1,namnändradessedantill

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Monumentet

Bostadsrättsföreningen Monumentet Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Monumentet får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2007-31 december 2007 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014 Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014 2014 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Norrtelje Elektronik Aktiebolag

Norrtelje Elektronik Aktiebolag Styrelsen och verkställande direktören för Norrtelje Elektronik Aktiebolag får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 1999 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 3-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för QBNK Company AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Granska årsredovisning - Zingo Djurvård AB

Granska årsredovisning - Zingo Djurvård AB Granska årsredovisning - Zingo Djurvård AB Du ska som revisor granska årsredovisningen för Zingo Djurvård AB för 2014. Bolaget ägs av Lisen Krall som tidigare drev företaget som enskild näringsidkare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2004 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2004-01-01--2004-12-31

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2003 Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Boksluts- och nyckeltalsinformation

Boksluts- och nyckeltalsinformation Datum Sida August 2014 1 (2) Boksluts- och nyckeltalsinformation Boksluts- och nyckeltalsinformation kan erhållas för alla svenska aktiva aktiebolag. Informationen omfattar som mest de fem senaste årens

Läs mer

Balansrapport 2014-01-01 Förändring 2014-12-31

Balansrapport 2014-01-01 Förändring 2014-12-31 1 (1) 769624-4412 Utskriven: 2015-05-05, 10:03 2014-01-01-2014-12-31 T o m ver nr: A 89, I 696, K 694, L 66, U 67 Balansrapport 2014-01-01 Förändring 2014-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 1181 Pågående

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Verkstaden

Bostadsrättsföreningen Verkstaden Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Verkstaden i Upplands Väsby Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR RFA UTBILDNINGSCENTER AUTISM AB Org.nr 556558-5444

ÅRSREDOVISNING FÖR RFA UTBILDNINGSCENTER AUTISM AB Org.nr 556558-5444 ÅRSREDOVISNING FÖR RFA UTBILDNINGSCENTER AUTISM AB Org.nr 556558-5444 Vi lämnar härmed vår redogörelse för bolagets utveckling för tiden 2014-01-01 2014-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN Allmänt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2005 2 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2005-01-01--2005-12-31

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. De olika landslagen, föreningsutveckling och förbättring av tävlingsarrangemangen i landet har varit prioriterade områden.

ÅRSREDOVISNING 2014. De olika landslagen, föreningsutveckling och förbättring av tävlingsarrangemangen i landet har varit prioriterade områden. ÅRSREDOVISNING 2014 Svenska Skidskytteförbundet Styrelsen för Svenska Skidskytteförbundet får härmed avge årsredovisning för förbundets verksamhetsår omfattande perioden 2013.05.01-2014.04.30. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Rökeriet Räkenskapsåret 2010 Bostadsrättsföreningen Rökeriet 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer