Försäljning av värdepapper

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Försäljning av värdepapper"

Transkript

1 SKV utgåva Försäljning av värdepapper Information, exempel och blankett Information till dig som under 0 har sålt eller löst in marknadsnoterade aktier och andra värdepapper. I broschyren finns flera exempel på hur du ska redovisa försäljningen av aktier på bilaga K. Det finns också exempel på hur du ska redovisa försäljning av obligationer, valuta och råvaror. Deklarera dina värdepappersförsäljningar via internet du också! Information om fördelarna finns på sidan! 0

2 Har du sålt aktier eller andra värdepapper 0? Deklarera dina värdepappersförsäljningar via internet Skatteregler för aktier Aktiehistorik på Skatteverkets webbplats Aktier köpta vid ett tillfälle alla sålda under 0 Schablonmetoden Genomsnittsmetoden 0 Inlösen av aktier Öresund och Betsson Innehåll Försäljning efter utdelning av aktier ( avknoppning ) Återföring av uppskov Aktieindexobligationer Råvaruobligation och premieobligation 0 Deklarera valuta och råvaror Beräkning av överskott eller underskott av kapital Aktieinformation 0 Lathund var ska värdepapper redovisas? Ordlista Har du sålt aktier eller andra värdepapper 0? I den här broschyren visar vi vad du ska tänka på när du ska redovisa dina försäljningar av värdepapper. Du kan deklarera försäljningarna via internet eller på blanketten du fått hemskickad. Det finns många fördelar med att redovisa på internetbilagan (läs vidare på sidan ). Med ett flertal exempel visar vi hur du ska redovisa dina försäljningar av marknadsnoterade aktier. Det finns även exempel som visar hur du ska redovisa försäljning och inlösen av aktieindexobligationer, premieobligationer, valuta och råvaror. Vi visar också hur du ska beräkna ditt omkostnadsbelopp med genomsnittsmetoden och schablonmetoden (läs vidare på sidan ). En kort information om bestämmelserna för aktieförsäljningar m.m. finns på sidorna. Utför ligare information finns i broschyren Skatteregler för privat personer ( SKV 0 ). Dina försäljningar av aktier och andra värdepapper, som Skatteverket har fått kontrolluppgift på, finns redovisade på specifikationen som du har fått hemskickad tillsammans med inkomstdeklarationen samt i internetbilagan. Av specifikationen och internetbilagan framgår också om och var på bilaga K du ska redovisa försäljningen. Om detta inte framgår eller om något behöver ändras finns det en förteckning ( lathund ) på sidan över vilken bilaga och vilket avsnitt på bilagan du ska använda när du redovisar försäljningar av värdepapper. Observera att om du under 0 har sålt teckningsrätter, inlösenrätter eller uniträtter i vissa bolag ( vilka bolag det gäller framgår av en lista på ) behöver du inte redovisa detta på bilaga K. Har du under 0 sålt aktier som inte är marknadsnoterade? Du ska då redovisa försäljningen på bilaga K0 ( fåmansföretag ) eller K ( övriga ). lnvesteringssparkonto: ny schablonbeskattad sparform för värdepapper. Mer information finns på sidan! Webbplats skatteverket.se Servicetelefon

3 Deklarera dina värdepappersförsäljningar via internet! Av specifikationen (som följer med inkomstdeklarationen) framgår om du kan göra det. Därefter följer du dessa enkla steg. Steg : Skaffa e-legitimation Du behöver e-legitimation för att deklarera dina försäljningar av värdepapper via internet. Det räcker inte med att bara godkänna, eftersom du måste lägga till uppgifter i deklarationen. Det finns flera sätt att skaffa e-legitimation. För att se vilken lösning som passar dig bäst kan du gå in på antingen eller Steg : Titta på bankens uppgifter När du ska redovisa försäljningen behöver du de avräkningsnotor som du har fått av banken (både köpnotor och säljnotor). Dessa uppgifter kan du också få från dina depåsammandrag eller transaktionssammandrag. Steg : Deklarera Gå in på Där finns information om hur du går vidare. Är du osäker på hur du ska e deklarera? Gå in på Där finns mer information om hur det går till! Fördelar Automatisk ifyllnad: Värdepapperets namn, antal sålda och den ersättning som du fått är ifyllda på rätt plats. Ta paus när du vill: Du kan börja att deklarera, spara dina uppgifter och sedan fortsätta vid ett senare tillfälle. Genomsnittsmetoden: Programmet hjälper dig att beräkna omkostnadsbeloppet enligt genomsnitts metoden. Automatisk uträkning Programmet räknar ut och flyttar alla delsummor automatiskt. Du får vinst eller förlust automatiskt uträknad. Du får hjälp att räkna ut underskott eller överskott i inkomst slaget Kapital. Automatisk uppdatering Du som deklarerar via internet har tillgång till dina senaste deklarationsuppgifter. Om de har ändrats sedan din blankett skickades ut, t.ex. att du har fått en ny kontrolluppgift, ser du de aktuella uppgifterna där! Fler möjligheter med e-legitimation När du väl har en e-legitimation så kan du använda den på andra ställen. Du kan till exempel begära föräldrapenning hos Försäkringskassan, göra en pensionsprognos, ansöka om pension och byta fonder hos Pensionsmyndigheten. Du kan även kolla trängselskatt hos Transportstyrelsen eller få koll på studieskulden hos CSN. Webbplats skatteverket.se Servicetelefon

4 Skatteregler för aktier Försäljningspris I de flesta fall får Skatteverket kontrolluppgift på försälj ningspris för värdepapper som sålts i Sverige. Det är detta belopp som ska redovisas på bilaga K. Försäljnings priset, som är upptaget på kontrolluppgiften och som finns redovisat på specifikationen till din inkomstdeklaration, är minskat med det courtage ( avgiften till banken ) som betalades vid försäljningen. När du deklarerar elektroniskt framgår försäljningspriset av din internetbilaga. Omkostnadsbelopp Omkostnadsbeloppet är det inköpspris som du samman lagt har betalat för t.ex. dina aktier. Omkost nadsbeloppet kan påverkas av händelser i bolaget, t.ex. nyemission, fondemission, split, utdelning av aktier och inlösen. Information om händelser för dina aktier finns i Aktiehistorik på Skatteverkets webbplats, Se även information på sidan. Ditt inköpspris framgår av den avräkningsnota du fick av banken vid köpet. Även courtaget ( avgiften till banken ) ska räknas med. Det belopp du ska utgå ifrån när du beräknar ditt omkostnadsbelopp brukar normalt vara Att betala på avräknings notan. Omkostnadsbeloppet beräknas enligt genomsnittsmetoden eller schablonmetoden. Genomsnittsmetoden Denna metod använder du för att beräkna om kostnadsbeloppet om du har köpt eller fått aktier vid flera tillfällen och sålt en del av dessa under 0. Har du köpt dina aktier vid ett tillfälle och sedan sålt alla aktierna under 0 behöver du inte använda genomsnittsmetoden. Se exempel på sidorna och. Du gör en beräkning för samtliga aktier av samma slag och sort, t.ex. en beräkning för Ericsson B-aktier och en för Ericsson A-aktier, oavsett hur och när du förvärvade aktierna. Har du aktier av samma slag och sort på olika värdepapperskonton eller i olika depåer gör du ändå bara en beräkning av det genomsnittliga omkostnadsbeloppet för aktien. Beräkningen görs i tidsföljd. För att kunna göra beräkningen av omkostnadsbeloppet för en viss aktie på rätt sätt behöver du därför plocka fram alla avräkningsnotor från köp och försäljningar, utdrag från värdepapperskonton eller depåkontoutdrag från och med förvärvet av de första aktierna till och med din sista försäljning under 0. Har du fått aktierna i gåva, genom arv eller vid bodelning behöver du också den tidigare ägarens uppgifter eftersom du övertar överlåtarens omkostnadsbelopp. Du utgår från vad du har betalat för aktierna, inklusive courtage, vid olika köptillfällen och lägger ihop beloppen. Efter varje förvärv eller försäljning gör du en ny beräkning av omkostnadsbeloppet, oavsett om du köpt aktierna eller fått dem på annat sätt, t.ex. genom arv, gåva, fond- eller nyemission. Se exempel på sidan 0 och framåt. Deklarerar du elektroniskt gör du beräkningen enkelt och smidigt i din internetbilaga. Du kan även använda hjälpblanketten Genomsnittligt omkostnadsbelopp (SKV ). Hjälpblanketten laddar du ner direkt från eller beställer med direktval i servicetelefonen Schablonmetoden För marknadsnoterade aktier och marknadsnoterade aktieindexobligationer får du som alternativ till genomsnittsmetoden i stället beräkna omkost nadsbeloppet till 0 % av försäljningspriset ( efter avdrag för courtage ). Denna metod kan du t.ex. använda om du inte känner till omkostnadsbeloppet. Du har kanske ärvt aktierna eller fått dem i gåva. Se exempel på sidan. Du kan även använda denna metod om du inte har kvar avräkningsnotan från köpet. Se exempel på sidan. Tips! Schablonmetoden är förmånligare att använda om aktierna har gått upp mer än 00 % i värde sedan köpet. Se exempel på sidan 0. Behöver du använda mer än en K? Du vet väl att du kan e-deklarera i stället? Med e legitimation kan du enkelt redovisa hundratals försäljningar i internetbilagan K. Om du har gjort många försäljningar och den bifogade blanketten K inte räcker till, kan du fylla i och skicka in flera K-blanketter. Ytterligare K-blanketter laddar du ner direkt från eller beställer med direktval 0 i servicetelefonen Webbplats skatteverket.se Servicetelefon

5 Aktiehistorik på Skatte verkets webbplats På finns information om historiska händelser för aktier på Nasdaq OMX Stockholm, NGM Equity, Nasdaq OMX First North Stockholm, Aktietorget och Nordic MTF. Kon trollera gärna här om det har hänt något i bolaget som påverkar omkostnadsbeloppet på dina aktier innan du börjar göra dina beräkningar av omkostnadsbe lop pet. Fördelen med att kontrollera i aktiehistoriken är att du får uppgifter om händelser flera år tillbaka i tiden. Nedan finns ett exempel på vad aktiehistoriken innehåller. Du får information om emissioner och splittar samt länkar till Skatteverkets allmänna råd, som du kan behöva kontrollera om du exempelvis har löst in aktier eller fått utdelade ( avknop pade ) aktier. Det kan också finnas annan betydelsefull information som gör det lättare för dig att redovisa dina försäljningar rätt. S (omvänd) står för en s.k. omvänd split villkoret här S : (omvänd) innebär att om du hade fem aktier före splitten så har du bara aktie efter denna. Hade du exempelvis 00 aktier före så kommer du att ha 0 aktier efter splitten. N står för nyemission villkoret här N B:A/B, :0 kr innebär att du får köpa en ny B-aktie för varje gammal innehavd aktie (A eller B) för :0 kr. Hade du exempelvis 00 B-aktier före nyemissionen så kan du köpa 00 nyemitterade B-aktier för sammanlagt 0 kr och har i så fall 00 aktier efter emissionen. S står för split villkoret här S : innebär att du kommer att ha fyra gånger ditt tidigare innehav efter splitten. Hade du exempelvis 00 aktier före så kommer du att ha 00 aktier efter splitten. F står för fondemission villkoret här F : innebär att du får en ny aktie i bolaget för varje gammal innehavd aktie. Hade du exempelvis 00 aktier före så kommer du att ha 00 aktier efter fondemissionen. Webbplats skatteverket.se Servicetelefon

6 Aktier köpta vid ett tillfälle alla sålda under 0 Då ska du redovisa försäljningen på bilaga K. I detta fall behöver du inte beräkna något genomsnittligt omkostnadsbelopp. Du som har sålt aktier, obligationer och andra värdepapper, valuta, råvaror eller övriga tillgångar (kapitalplaceringar) ska lämna den här blanketten. Lämna den tillsammans med Inkomstdeklaration. Information om hur du fyller i blanketten finns i broschyren "Försäljning av värdepapper", SKV. Ange belopp i hela krontal. Försäljning Värdepapper m.m. Inkomstår 0 Datum då blanketten fylls i Numrering vid flera K K 0 Samråd enligt SFS : har skett med Näringslivets Regelnämnd. SKV Den skattskyldiges namn A. Marknadsnoterade aktier, aktieindexobligationer, aktieoptioner m.m. Antal = SKV K -0 Spara den ena som kopia! Allmän självdeklaration enligt lagen SFS 00: Skatteverket 0- I "Dags att deklarera" får du svar på de flesta av dina frågor. Person-/organisationsnummer Inkomster - Tjänst Lön, förmåner, sjukpenning m.m. Kostnadsersättningar Allmän pension och tjänstepension m.m. Privat pension och livränta Andra inkomster som inte är pensionsgrundande Inkomster, t.ex. hobby, som du själv ska betala egenavgifter för Inkomst enligt bilaga K0, K0A och K Avdrag - Tjänst Resor till och från arbetet överstiger kr. Fyll i totalbeloppet. Tjänsteresor Tillfälligt arbete, dubbel bosättning och hemresor Övriga utgifter överstiger 000 kr. Fyll i totalbeloppet. Allmänna avdrag Pensionssparande m.m. Skattereduktioner Rot-/rutarbete enligt meddelande eller som förmån Underlag för skattereduktion för gåva Underlag för fastighetsavgift hel avgift 0, % halv avgift 0, % Underlag för fastighetsskatt /ägarlägenhet: tomtmark, byggnad under uppförande,0 % NRV HB FÅM Personnummer Anna Larsson 0- Beteckning Försäljningspris Omkostnadsbelopp Vinst Förlust 00 Swedbank A Summera beloppen på rad - i följande kolumner på varje inlämnad blankett Summa vinst. För över summan till ruta på Inkomstdeklaration. OBS! Om du har en förifylld vinst fondandelar i det gula fältet vid ruta ska du lägga ihop den med summa vinst och fylla i totalbeloppet i ruta. Summa förlust. För över summan till ruta på Inkomstdeklaration. OBS! Om du har en förifylld förlust fondandelar i det gula fältet vid ruta ska du lägga ihop den med summa förlust och fylla i totalbeloppet i ruta. B. Återföring av uppskovsbelopp Beteckning på uppskovsaktie 0 0 Inkomstdeklaration 0 Inkomståret 0 Kontrollera beloppen som Skatteverket fyllt i. Om ett belopp är fel, stryk det och fyll i rätt belopp i den vita rutan. Fyll i totalbeloppet, dvs. summan av det ifyllda beloppet och din ändring Deklarera senast den maj gärna på Internet, sms eller telefon För över uppskovsbeloppet till ruta på Inkomstdeklaration. OBS! Om du har ett belopp i Summa vinst i avsnitt A ovan och/eller förifylld vinst fondandelar i det gula fältet vid ruta ska du lägga ihop uppskovsbeloppet med dessa belopp och fylla i totalbeloppet i ruta. Exempel : Aktieförsäljning med vinst Det finns information om vad som menas med omkostnadsbelopp i - Schablonmetoden får användas för marknadsnoterade aktier m.m. och broschyren "Försäljning av värdepapper", SKV. Omkostnadsbeloppet innebär att du beräknar omkostnadsbeloppet till 0 % av försäljningspriset beräknas med genomsnittsmetoden eller schablonmetoden. (efter avdrag för courtage). Schablonmetoden får inte användas för terminer, - Du kan använda hjälpblankett SKV om du beräknar omkostnadsbeloppet med optioner, teckningsrätter, fondaktierätter, inlösenrätter, säljrätter och liknande. genomsnittsmetoden. Behöver du mera utrymme? Använd ytterligare K-blanketter Uppskovsbelopp som återförs Anna sålde sina 00 aktier i Swedbank i april 0 för 00 kr per aktie. Försäljningspris Inkomster - Kapital Ränteinkomster, utdelningar m.m. K avsnitt C m.m. Överskott vid uthyrning av privatbostad Vinst fondandelar m.m. K avsnitt A och B, K0, K0A, K avsnitt B och K. Vinst ej marknadsnoterade fondandelar m.m. Vinst enligt bilaga K avsnitt D, K avsnitt E och KA/B m.m. K och K. Återfört uppskov från bilaga K. K och K Avdrag - Kapital Ränteutgifter m.m. K avsnitt C m.m. Förvaltningsutgifter överstiger 000 kr. Fyll i totalbeloppet. Förlust fondandelar m.m. K avsnitt A, K0, K avsnitt B och K. Förlust ej marknadsnoterade fondandelar m.m. K avsnitt D, K0A, K avsnitt E och KA/B. Lämna gärna bilagan via e-tjänsten Inkomstdeklaration ("e-ink"), ( 00 aktier x 00 kr ) courtage 00 K--0M kr = 00 kr Anna köpte aktierna i november 00 för kr per aktie. K och K K och K Omkostnadsbelopp ( 00 aktier x kr ) + courtage 00 kr = 00 kr Annas vinst blir 00 kr Anna för över sin aktievinst på 00 kr till inkomst deklarationen (vid ruta ). 0 Utländsk försäkring - Avkastningsskatt kapitalförsäkring pensionsförsäkring Region Kontor Sektion Grupp Person-/organisationsnummer Fåmansföretag Tax.år Inkomstdeklaration INK--0K Webbplats skatteverket.se Servicetelefon

7 Exempel : Aktieförsäljning med vinst Fondförsäljning med vinst Försäljning av tilldelade tecknings rätter Olle sålde 0 aktier i Tele i oktober 0 för 0 kr per aktie. Försäljningspris ( 0 aktier x 0 kr ) courtage 00 kr = 00 kr Olle köpte sina 0 aktier i mars 00 för kr per aktie. Omkostnadsbelopp ( 0 aktier x kr ) + courtage 00 kr = 0 kr Olles vinst blir 0 kr Olle har även sålt andelar i en aktiefond med vinst på 000 kr. Beloppet finns förifyllt i ruta på hans inkomstdeklaration. Olle har 00 aktier i KappAhl. KappAhl beslutade om nyemission under 0 och som aktieägare blev Olle tilldelad 00 tecknings rätter i början av december 0. Olle ville inte teckna några nya aktier och sålde därför sina teckningsrätter under decem ber för,0 kr styck. Försäljningspris: ( 00 teckningsrätter x,0 kr ) courtage 00 kr = 000 kr Omkostnadsbelopp: Teckningsrätter som har tilldelats på grund av aktieinnehav har ingen anskaff ningsutgift. Olles omkostnadsbelopp blir därför noll kronor 0 kr Olles vinst blir 000 kr Han behöver inte redovisa detta på bilaga K och vinsten finns förifylld i ruta på hans inkomstdeklaration. Vinsten på aktierna 0 kr lägger Olle ihop med den förifyllda vinsten på teckningsrätter och fondandelar 000 kr ( 000 kr kr) och fyller i totalbeloppet 0 kr ( 0 kr kr ) vid ruta. Samtidigt stryker han det förifyllda beloppet, 000 kr, på inkomstdeklarationen. Du som har sålt aktier, obligationer och andra värdepapper, valuta, råvaror eller övriga tillgångar (kapitalplaceringar) ska lämna den här blanketten. Lämna den tillsammans med Inkomstdeklaration. Information om hur du fyller i blanketten finns i broschyren "Försäljning av värdepapper", SKV. Ange belopp i hela krontal. Försäljning Värdepapper m.m. Inkomstår 0 Datum då blanketten fylls i Numrering vid flera K K 0 Inkomstdeklaration 0 Inkomståret 0 Samråd enligt SFS : har skett med Näringslivets Regelnämnd. V Den skattskyldiges namn Spara den ena som kopia! Allmän självdeklaration enligt lagen SFS 00: Skatteverket A. Marknadsnoterade aktier, aktieindexobligationer, aktieoptioner m.m. Antal = 0- I "Dags att deklarera" får du svar på de flesta av dina frågor. Person-/organisationsnummer Inkomster - Tjänst Lön, förmåner, sjukpenning m.m. Kostnadsersättningar Allmän pension och tjänstepension m.m. Privat pension och livränta Andra inkomster som inte är pensionsgrundande Inkomster, t.ex. hobby, som du själv ska betala egenavgifter för Inkomst enligt bilaga K0, K0A och K Avdrag - Tjänst Resor till och från arbetet överstiger kr. Fyll i totalbeloppet. Tjänsteresor Tillfälligt arbete, dubbel bosättning och hemresor Övriga utgifter överstiger 000 kr. Fyll i totalbeloppet. Allmänna avdrag Pensionssparande m.m. Skattereduktioner Rot-/rutarbete enligt meddelande eller som förmån Underlag för skattereduktion för gåva Personnummer Olle Ek 0- Beteckning Försäljningspris Omkostnadsbelopp Vinst Förlust 0 Tele B Summera beloppen på rad - i följande kolumner på varje inlämnad blankett Summa vinst. För över summan till ruta på Inkomstdeklaration. OBS! Om du har en förifylld vinst fondandelar i det gula fältet vid ruta ska du lägga ihop den med summa vinst och fylla i totalbeloppet i ruta. Summa förlust. För över summan till ruta på Inkomstdeklaration. OBS! Om du har en förifylld förlust fondandelar i det gula fältet vid ruta ska du lägga ihop den med summa förlust och fylla i totalbeloppet i ruta. B. Återföring av uppskovsbelopp Beteckning på uppskovsaktie Uppskovsbelopp som återförs Underlag för fastighetsavgift Kontrollera beloppen som Skatteverket fyllt i. Om ett belopp är fel, stryk det och fyll i rätt belopp i den vita rutan. Fyll i totalbeloppet, dvs. summan av det ifyllda beloppet och din ändring Deklarera senast den maj gärna på Internet, sms eller telefon För över uppskovsbeloppet till ruta på Inkomstdeklaration. OBS! Om du har ett belopp i Summa vinst i avsnitt A ovan och/eller förifylld vinst fondandelar i det gula fältet vid ruta ska du lägga ihop uppskovsbeloppet med dessa belopp och fylla i totalbeloppet i ruta. Det finns information om vad som menas med omkostnadsbelopp i - Schablonmetoden får användas för marknadsnoterade aktier m.m. och broschyren "Försäljning av värdepapper", SKV. Omkostnadsbeloppet innebär att du beräknar omkostnadsbeloppet till 0 % av försäljningspriset beräknas med genomsnittsmetoden eller schablonmetoden. (efter avdrag för courtage). Schablonmetoden får inte användas för terminer, - Du kan använda hjälpblankett SKV om du beräknar omkostnadsbeloppet med optioner, teckningsrätter, fondaktierätter, inlösenrätter, säljrätter och liknande. genomsnittsmetoden. Behöver du mera utrymme? Använd ytterligare K-blanketter Inkomster - Kapital Ränteinkomster, utdelningar m.m. K avsnitt C m.m. Överskott vid uthyrning av privatbostad Vinst fondandelar m.m. K avsnitt A och B, K0, K0A, K avsnitt B och K. Vinst ej marknadsnoterade fondandelar m.m. Vinst enligt bilaga K avsnitt D, K avsnitt E och KA/B m.m. K och K. Återfört uppskov från bilaga K. K och K Avdrag - Kapital Ränteutgifter m.m. K avsnitt C m.m. Förvaltningsutgifter överstiger 000 kr. Fyll i totalbeloppet. Förlust fondandelar m.m. K avsnitt A, K0, K avsnitt B och K. Webbplats skatteverket.se Servicetelefon Fyll i den sammanlagda vinsten vid ruta! 000 Förlust ej marknadsnoterade fondandelar m.m. K avsnitt D, K0A, K avsnitt E och KA/B. 0 0

8 Schablonmetoden Har du ingen uppgift på vad du köpte aktierna för får du använda schablonmetoden. Då tar du 0 % av försäljningspriset ( efter avdrag för courtaget ) som omkostnadsbelopp. Även om du känner till det verkliga omkostnadsbeloppet kan du använda schablon metoden. Den kan vara förmånligare för dig om aktierna har gått upp mycket i värde sedan köpet. Exempel : Försäljning av gamla aktier Johan sålde sina 00 aktier i Handelsbanken i maj 0 för 0 kr per aktie. Johan köpte aktierna på 0-talet och saknar sin avräk nings nota. Han använder därför schablon metoden. Försäljningspris ( 00 aktier x 0 kr ) courtage 00 kr = 0 00 kr Omkostnadsbelopp enligt schablonmetoden 0 00 kr x 0 % = 0 kr Johans vinst blir 0 kr Johan för över vinsten på 0 kr till inkomst deklarationen (vid ruta ). Du som har sålt aktier, obligationer och andra värdepapper, valuta, råvaror eller övriga tillgångar (kapitalplaceringar) ska lämna den här blanketten. Lämna den tillsammans med Inkomstdeklaration. Information om hur du fyller i blanketten finns i broschyren "Försäljning av värdepapper", SKV. Ange belopp i hela krontal. Försäljning Värdepapper m.m. Inkomstår 0 Datum då blanketten fylls i Numrering vid flera K K 0 Inkomstdeklaration Samråd enligt SFS : har skett med Näringslivets Regelnämnd. -0 Den skattskyldiges namn A. Marknadsnoterade aktier, aktieindexobligationer, aktieoptioner m.m. Antal = Spara den ena som kopia! Allmän självdeklaration enligt lagen SFS 00: Skatteverket 0- I "Dags att deklarera" får du svar på de flesta av dina frågor. Person-/organisationsnummer Inkomster - Tjänst Lön, förmåner, sjukpenning m.m. Kostnadsersättningar Allmän pension och tjänstepension m.m. Privat pension och livränta Andra inkomster som inte är pensionsgrundande Inkomster, t.ex. hobby, som du själv ska betala egenavgifter för Inkomst enligt bilaga K0, K0A och K Avdrag - Tjänst Resor till och från arbetet överstiger kr. Fyll i totalbeloppet. Tjänsteresor Tillfälligt arbete, dubbel bosättning och hemresor Övriga utgifter överstiger 000 kr. Fyll i totalbeloppet. Allmänna avdrag Pensionssparande m.m. Skattereduktioner Rot-/rutarbete enligt meddelande eller som förmån Underlag för skattereduktion för gåva Underlag för fa 0 0 Inkomstdeklaration 0 Inkomståret 0 Kontrollera beloppen som Skatteverket fyllt i. Om ett belopp är fel, stryk det och fyll i rätt belopp i den vita rutan. Fyll i totalbeloppet, dvs. summan av det ifyllda beloppet och din ändring Personnummer Johan Andersson 00- Deklarera senast den maj gärna på Internet, sms eller telefon Beteckning Försäljningspris Omkostnadsbelopp Vinst Förlust 00 Handelsb. A Summera beloppen på rad - i följande kolumner på varje inlämnad blankett Summa vinst. För över summan till ruta på Inkomstdeklaration. OBS! Om du har en förifylld vinst fondandelar i det gula fältet vid ruta ska du lägga ihop den med summa vinst och fylla i totalbeloppet i ruta. Summa förlust. För över summan till ruta på Inkomstdeklaration. OBS! Om du har en förifylld förlust fondandelar i det gula fältet vid ruta ska du lägga ihop den med summa förlust och fylla i totalbeloppet i ruta. B. Återföring av uppskovsbelopp Beteckning på uppskovsaktie För över uppskovsbeloppet till ruta på Inkomstdeklaration. OBS! Om du har ett belopp i Summa vinst i avsnitt A ovan och/eller förifylld vinst fondandelar i det gula fältet vid ruta ska du lägga ihop uppskovsbeloppet med dessa belopp och fylla i Uppskovsbelopp som återförs Inkomster - Kapital Ränteinkomster, utdelningar m.m. K avsnitt C m.m. Överskott vid uthyrning av privatbostad Vinst fondandelar m.m. K avsnitt A och B, K0, K0A, K avsnitt B och K. Vinst ej marknadsnoterade fondandelar m.m. Vinst enligt bilaga K avsnitt D, K avsnitt E och KA/B m.m. K och K. Återfört uppskov från bilaga K. K och K Avdrag - Kapital Ränteutgifter m.m. K avsnitt C m.m. Förvaltningsutgifter överstiger 000 kr. Fyll i totalbeloppet. Förlust fondandelar m.m. K avsnitt A, K0, K avsnitt B och K. Webbplats skatteverket.se Servicetelefon Förlust ej marknadsnoterade fondandelar m.m. K avsnitt D, K0A, K avsnitt E och KA/B. 0 0

9 Ärvda aktier Den som fått aktier genom arv övertar överlåtarens omkostnads belopp. I detta exempel ärvde Lennart 0 Assa Abloy-aktier av sin far våren 000. Hans far hade inga avräkningsnotor kvar. Därför känner Lennart inte till vad hans far betalat för aktierna och han kan inte ta över sin fars omkostnadsbelopp. Vid bouppteckningen var de 0 Assa Abloy-aktierna värda totalt 000 kr. Lennart får inte använda detta värde som omkostnadsbelopp. Du som har sålt aktier, obligationer och andra värdepapper, valuta, råvaror eller övriga tillgångar (kapitalplaceringar) ska lämna den här blanketten. Lämna den tillsammans med Inkomstdeklaration. Information om hur du fyller i blanketten finns i broschyren "Försäljning av värdepapper", SKV. Ange belopp i hela krontal. Försäljning Värdepapper m.m. Inkomstår 0 Datum då blanketten fylls i Numrering vid flera K K 0 Exempel : Försäljning av ärvda aktier och fondförsäljning med förlust SKV K -0 Spara den ena som kopia! Allmän självdeklaration enligt lagen SFS 00: Skatteverket 0- I "Dags att deklarera" får du svar på de flesta av dina frågor. Person-/organisationsnummer Inkomster - Tjänst Lön, förmåner, sjukpenning m.m. Kostnadsersättningar Allmän pension och tjänstepension m.m. Privat pension och livränta Andra inkomster som inte är pensionsgrundande Inkomster, t.ex. hobby, som du själv ska betala egenavgifter för Inkomst enligt bilaga K0, K0A och K Avdrag - Tjänst Resor till och från arbetet överstiger kr. Fyll i totalbeloppet. Tjänsteresor Tillfälligt arbete, dubbel bosättning och hemresor Övriga utgifter överstiger 000 kr. Fyll i totalbeloppet. Allmänna avdrag Pensionssparande m.m. Skattereduktioner Rot-/rutarbete enligt meddelande eller som förmån Underlag för skattereduktion för gåva Underlag för fastighetsavgift hel avgift 0, % halv avgift 0, % Underlag för fastighetsskatt /ägarlägenhet: tomtmark, byggnad under uppförande,0 % NRV HB Samråd enligt SFS : har skett med Näringslivets Regelnämnd. FÅM Antal 0 0 Inkomstdeklaration 0 Inkomståret 0 Kontrollera beloppen som Skatteverket fyllt i. Om ett belopp är fel, stryk det och fyll i rätt belopp i den vita rutan. Fyll i totalbeloppet, dvs. summan av det ifyllda beloppet och din ändring Deklarera senast den maj gärna på Internet, sms eller telefon Inkomster - Kapital Ränteinkomster, utdelningar m.m. K avsnitt C m.m. Överskott vid uthyrning av privatbostad Vinst fondandelar m.m. K avsnitt A och B, K0, K0A, K avsnitt B och K. Vinst ej marknadsnoterade fondandelar m.m. Vinst enligt bilaga K avsnitt D, K avsnitt E och KA/B m.m. K och K. Återfört uppskov från bilaga K. K och K Avdrag - Kapital Ränteutgifter m.m. K avsnitt C m.m. Förvaltningsutgifter överstiger 000 kr. Fyll i totalbeloppet. Förlust fondandelar m.m. K avsnitt A, K0, K avsnitt B och K. Förlust ej marknadsnoterade fondandelar m.m. K avsnitt D, K0A, K avsnitt E och KA/B. K och K K och K Utländsk försäkring - Avkastningsskatt kapitalförsäkring pensionsförsäkring Region Kontor Sektion Grupp Person-/organisationsnummer Fåmansföretag Tax.år Den skattskyldiges namn Lennart sålde sina 0 aktier i Assa Abloy i januari 0 för 0 kr per aktie. Försäljningspris ( 0 aktier x 0 kr ) courtage 00 kr = 00 kr Eftersom Lennart har ärvt sina aktier känner han inte till det faktiska omkostnadsbeloppet. Därför använder han schablonmetoden när han ska räkna ut omkostnadsbeloppet. Omkostnadsbelopp enligt schablonmetoden Försäljningspris 00 kr x 0 % = Lennarts vinst blir Fondförsäljning och den preliminära skatteuträkningen SKV A. Marknadsnoterade aktier, aktieindexobligationer, aktieoptioner m.m. Summera beloppen på rad - i följande kolumner på varje inlämnad blankett = INK--0K Personnummer Lennart Johnsson - Beteckning Försäljningspris Omkostnadsbelopp Vinst Förlust 0 Assa Abloy Summa vinst. För över summan till ruta på Inkomstdeklaration. OBS! Om du har en förifylld vinst fondandelar i det gula fältet vid ruta ska du lägga ihop den med summa vinst och fylla i totalbeloppet i ruta. Summa förlust. För över summan till ruta på Inkomstdeklaration. OBS! Om du har en förifylld förlust fondandelar i det gula fältet vid ruta ska du lägga ihop den med summa förlust och fylla i totalbeloppet i ruta. 0 kr B. Återföring av uppskovsbelopp 0 kr Beteckning på uppskovsaktie Han för över sin vinst på 0 kr till inkomstdeklarationen (vid ruta ). Lennart har dessutom sålt andelar i en aktiefond med förlust på 00 kr. Beloppet finns förifyllt i hans inkomstdeklaration i ruta och ska inte ändras. Om du har sålt fondandelar finns vinster och förluster förifyllda på din inkomstdeklaration. På den preliminära skatteuträkningen har Skatteverket kvittat, kvoterat och summerat beloppen. Förluster har kvittats mot vinster på marknadsnoter ade fond andelar. Om vinsten inte räcker till Uppskovsbelopp som återförs 0 För över uppskovsbeloppet till ruta på Inkomstdeklaration. OBS! Om du har ett belopp i Summa vinst i avsnitt A ovan och/eller förifylld vinst fondandelar i det gula fältet vid ruta ska du lägga ihop uppskovsbeloppet med dessa belopp och fylla i totalbeloppet i ruta. Det finns information om vad som menas med omkostnadsbelopp i - Schablonmetoden får användas för marknadsnoterade aktier m.m. och broschyren "Försäljning av värdepapper", SKV. Omkostnadsbeloppet innebär att du beräknar omkostnadsbeloppet till 0 % av försäljningspriset beräknas med genomsnittsmetoden eller schablonmetoden. (efter avdrag för courtage). Schablonmetoden får inte användas för terminer, - Du kan använda hjälpblankett SKV om du beräknar omkostnadsbeloppet med optioner, teckningsrätter, fondaktierätter, inlösenrätter, säljrätter och liknande. genomsnittsmetoden. Behöver du mera utrymme? Använd ytterligare K-blanketter Lämna gärna bilagan via e-tjänsten Inkomstdeklaration ("e-ink"), Lennart vill även räkna ut sitt över skott/ underskott av kapital. Hur det går till ser du i exemplet på sidan. K--0M Inkomstdeklaration för att kvitta bort förlusten får du avdrag med 0 % av resterande förlust. Om du har förluster på fondandelar som inte är marknads noterade får du avdrag med 0 % av för lusten. Vinster beskattas fullt ut. Webbplats skatteverket.se Servicetelefon

10 Genomsnittsmetoden Har du köpt aktier vid flera tillfällen och till olika pris? Har du sålt aktier som har varit föremål för split, nyemission eller fondemission? Då ska du först räkna ut det genomsnittliga omkostnadsbeloppet för dina aktier. Det gör du enklast i vår beräkningshjälp i den elektroniska inkomstdeklarationen. Där flyttas automatiskt det mest fördelaktiga omkostnadsbeloppet ( genomsnittsmetoden eller schablonmetoden ) till bilaga K. Självklart kan du även använda hjälpblanketten Genomsnittligt omkostnadsbelopp (SKV ), men då måste du själv jämföra vilket omkostnadsbelopp som är mest fördelaktigt för dig ( se exempel nedan ). Exempel : Köp, försäljning och split Köp I januari köpte Jessica 00 aktier i Hennes & Mauritz för 0 kr per aktie. Det totala omkostnadsbeloppet var (00 x 0 kr) + 00 kr (courtage) = 000 kr. Det genomsnittliga omkostnadsbeloppet blev 0 kr ( 000 kr delat med 00 aktier). Försäljning Senare under sålde Jessica 0 aktier. Hon hade därefter 0 aktier kvar (00 0). Hon utnyttjade 00 kr av sitt totala omkostnads belopp vid försäljningen ( 0 aktier x genomsnitt ligt omkostnadsbelopp 0 kr ) Det totala omkostnadsbeloppet sjönk därefter till 00 kr ( 000 kr 00 kr). Det genomsnittliga omkostnadsbeloppet är oför ändrat 0 kr ( 00 kr delat med 0 aktier). Split skedde en split (:) och Jessica hade därefter 00 aktier ( x 0 aktier). Det totala omkostnadsbeloppet är oförändrat 00 kr. Det genomsnittliga omkostnadsbeloppet sjönk däremot till :0 kr ( 00 kr delat med 00 aktier). I juni 00 skedde ännu en split (:), och efter denna hade Jessica 00 aktier ( x 00 aktier). Du som sålt tillgång kan beräkna ditt genomsnittliga omkostnadsbelopp på denna hjälpblankett. Ytterligare information finns i broschyren "Försäljning av värdepapper, SKV. Det totala omkostnadsbeloppet är oförändrat 00 kr. Det genomsnittliga omkostnadsbeloppet sjönk ytterligare till : kr ( 00 kr delat med 00 aktier). Försäljning av aktier som Jessica ska redovisa i deklarationen 0 Jessica sålde 00 aktier i maj 0 för kr per aktie. Försäljningspriset (efter avdrag för courtage) blev 00 kr. Hon räknar ut omkostnadsbeloppet enligt genom snittsmetoden för de 00 aktier hon säljer. 00 x : kr = kr. Jessica räknar också ut omkostnadsbeloppet enligt schablonmetoden för att jämföra vilken metod som är mest fördelaktig att använda. Försäljningspriset 00 kr x 0 % = 00 kr. Genomsnittligt omkostnadsbelopp Inkomstår Jessica väljer schablonmetoden, eftersom det är mer fördelaktigt för henne att dra av ett omkostnadsbelopp på 00 kr i stället för det verkliga omkostnadsbeloppet på kr. Det belopp hon ska dra av som utnyttjat omkostnadsbelopp i beräkningen nedan är det verkliga be loppet med kr, trots att hon har fått använda ett högre omkostnadsbelopp genom att använda schablonmetoden. Hjälpblankett Vinsten blir då 00 kr ( 00 kr 00 kr). Hon för över sin vinst på 00 kr till inkomstdeklarationen (vid ruta ). Blanketten ska inte lämnas till Skatteverket men bör sparas eftersom Skatteverket kan begära in en redogörelse för beräkningen av det genomsnittliga omkostnadsbeloppet. Hjälpblankett SKV Den skattskyldiges namn Personnummer Jessica Lind -0 Beräkning Beteckning Datum Händelse * Antal +/- Totalt antal Inköpspris (+) respektive utnyttjat omkostnadsbelopp (-), kr Totalt outnyttjat omkostnadsbelopp för kvarvarande värdepapper, kr nas till Skatteverket Genomsnittligt omkostnadsbelopp för kvarvarande värdepapper, kr H & M Köp H & M Förs H & M S: :0 H & M 00 S: : H & M 0 Förs : 0 Webbplats skatteverket.se Servicetelefon

11 Samråd enligt SFS : har skett med Näringslivets Regelnämnd. SKV Du som har sålt aktier, obligationer och andra värdepapper, valuta, råvaror eller övriga tillgångar (kapitalplaceringar) ska lämna den här blanketten. Lämna den tillsammans med Inkomstdeklaration. Information om hur du fyller i blanketten finns i broschyren "Försäljning av värdepapper", SKV. Ange belopp i hela krontal. Den skattskyldiges namn Deklarera A. Marknadsnoterade aktier, aktieindexobligationer, aktieoptioner senast m.m. den maj Skatteverket gärna på Internet, sms Antal Beteckning 0- Försäljningspris Omkostnadsbelopp eller Vinst Förlust telefon I "Dags att deklarera" får du svar 00 H & M på de flesta av dina frågor. Spara den ena som kopia! Allmän självdeklaration enligt lagen SFS 00: Person-/organisationsnummer Inkomster - Tjänst Lön, förmåner, sjukpenning m.m. hel avgift 0, % Behöver du mera utrymme? Använd ytterligare K-blanketter. halv avgift 0, % Lämna gärna bilagan via e-tjänsten Inkomstdeklaration ("e-ink"), Underlag för fastighetsskatt 0 0 Inkomstdeklaration 0 Inkomståret 0 Kontrollera beloppen som Skatteverket fyllt i. Om ett belopp är fel, stryk det och fyll i rätt belopp i den vita rutan. Fyll i totalbeloppet, dvs. summan av det ifyllda beloppet och din ändring. Inkomster - Kapital Ränteinkomster, utdelningar m.m. K avsnitt C m.m. Kostnadsersättningar Allmän pension och tjänstepension m.m. Överskott vid uthyrning av privatbostad Privat pension och Vinst fondandelar m.m. Andra inkomster som inte är K0, K0A, K pensionsgrundande avsnitt B och K. Inkomster, t.ex. hobby, som du själv ska betala egenavgifter för fondandelar m.m. Vinst enligt Vinst ej marknadsnoterade Summera beloppen på rad - i följande kolumner på varje inlämnad Inkomst enligt bilaga K0, K0A 00 bilaga K avsnitt D, blankett = K avsnitt E och och K KA/B m.m. livränta K avsnitt A och B, K och K. Summa vinst. För över summan till ruta på Avdrag Inkomstdeklaration - Tjänst. Återfört uppskov från bilaga K. OBS! Om du har en förifylld vinst fondandelar i det gula fältet vid ruta ska du lägga ihop Resor till och från arbetet 0 den med summa vinst och fylla i totalbeloppet Du i får ruta avdrag. endast för den del som överstiger kr. Fyll i totalbeloppet. K och K 0 Summa förlust. För över summan till ruta Tjänsteresor på Inkomstdeklaration. OBS! Om du har en förifylld förlust fondandelar i det gula fältet vid ruta ska du lägga ihop den med summa förlust Avdrag - Kapital och fylla i totalbeloppet i ruta. Tillfälligt arbete, dubbel bosättning 0 och hemresor Ränteutgifter m.m. B. Återföring av uppskovsbelopp Övriga utgifter 0 överstiger 000 kr. Fyll i totalbeloppet. K avsnitt C m.m. Uppskovsbelopp Förvaltningsutgifter Beteckning på uppskovsaktie som återförs Allmänna avdrag överstiger 000 kr. Fyll i totalbeloppet. Förlust fondandelar m.m. Pensionssparande m.m. K avsnitt A, K0, För över uppskovsbeloppet till ruta på Inkomstdeklaration. K avsnitt B OBS! Om du har ett belopp i Summa vinst i avsnitt Skattereduktioner A ovan och/eller förifylld vinst fondandelar och K. i det gula fältet vid ruta ska du lägga ihop Rot-/rutarbete uppskovsbeloppet enligt med dessa belopp och fylla i meddelande eller Förlust ej marknadsnoterade fondandelar totalbeloppet i ruta. som förmån m.m. Det finns information om vad som menas med omkostnadsbelopp i - Schablonmetoden får användas för marknadsnoterade K avsnitt aktier D, m.m. K0A, och broschyren "Försäljning av värdepapper", SKV. Underlag Omkostnadsbeloppet för skattereduktion innebär att du beräknar omkostnadsbeloppet till 0 K % avsnitt försäljningspriset E och för gåva beräknas med genomsnittsmetoden eller schablonmetoden. (efter avdrag för courtage). Schablonmetoden får KA/B. inte användas för terminer, - Du kan använda hjälpblankett SKV om du beräknar omkostnadsbeloppet optioner, teckningsrätter, fondaktierätter, inlösenrätter, säljrätter och liknande. med genomsnittsmetoden. Underlag för fastighetsavgift K och K SKV K -0 /ägarlägenhet: tomtmark, byggnad under uppförande,0 % NRV HB FÅM K och K Utländsk försäkring - Avkastningsskatt K--0M kapitalförsäkring pensionsförsäkring Region Kontor Sektion Grupp Person-/organisationsnummer Fåmansföretag Tax.år Försäljning Värdepapper m.m. Inkomstår 0 Datum då blanketten fylls i Numrering vid flera K Personnummer Jessica Lind -0 0 K 0 Inkomstdeklaration 0 00 INK--0K Webbplats skatteverket.se Servicetelefon

12 Exempel : Köp, fondemission, split, nyemission och försäljning Köp År köpte Kjell 00 B-aktier i Ericsson för kr per aktie. Det totala omkostnadsbeloppet var (00 x kr) + 00 kr (courtage) = 00 kr. Det genomsnittliga omkostnadsbeloppet per aktie blev kr ( 00 kr delat med 00 aktier). Fondemission År skedde en fondemission (:) i Ericsson. Kjell fick då ytterligare lika många aktier som han hade tidigare utan att betala något för de nya aktierna. Kjell hade därefter 00 aktier. Det totala omkostnadsbeloppet var fort farande 00 kr. Det genomsnittliga omkostnadsbeloppet minskade däremot till :0 kr per aktie ( 00 kr delat med 00 aktier). Split År 000 skedde en split i Ericsson (:) och Kjell hade därefter 00 aktier ( x 00 aktier). Kjell betalade inget för de splittade aktierna. Det totala omkostnadsbeloppet var fortfarande 00 kr. Det genomsnittliga omkostnadsbeloppet minskade till : kr per aktie ( 00 kr delat med 00 aktier). Köp År 00 köpte Kjell ytterligare 00 B-aktier i Ericsson för 0 kr per aktie. Kjell betalade totalt 00 kr för de nya aktierna, (00 aktier x 0 kr) + 00 kr (courtage). Det totala omkostnadsbeloppet blev 00 kr ( 00 kr + 00 kr). Det genomsnittliga omkostnadsbeloppet per aktie blev :0 kr ( 00 kr delat med 000 aktier). Nyemission År 00 skedde en nyemission (B: A/B) i Ericsson till en teckningskurs på :0 kr per aktie. Kjell fick 000 teckningsrätter. Han valde att köpa 000 nya B-aktier för sina teckningsrätter. Hjälpblankett SKV Du som sålt tillgång kan beräkna ditt genomsnittliga omkostnadsbelopp på denna hjälpblankett. Ytterligare information finns i broschyren "Försäljning av värdepapper, SKV. Beteckning Datum Händelse * Antal +/- Totalt antal Genomsnittligt omkostnadsbelopp Inkomstår Den skattskyldiges namn Personnummer Beräkning Forts. Genomsnittsmetoden Inköpspris (+) respektive utnyttjat omkostnadsbelopp (-), kr Kjell betalade 00 kr (inget courtage) för de nya aktierna ( 000 aktier x :0 kr). Det totala omkostnadsbeloppet blev 00 kr ( 00 kr + 00 kr). Det genomsnittliga omkostnadsbeloppet per aktie blev : kr ( 00 kr delat med 000 aktier). Försäljning av aktier som Kjell redovisade i deklarationen 00 Kjell sålde 000 B-aktier i Ericsson i november 00 för :0 kr per aktie ([ 000 aktier x :0 kr] courtage 00 kr = 00 kr). Han räknade ut att omkostnadsbeloppet enligt genomsnittsmetoden för de 000 aktier han sålde var 0 kr ( 000 aktier x genomsnittligt omkostnadsbelopp : kr ). Förlusten blev 0 kr ( 00 kr 0 kr). Det totala omkostnadsbeloppet sjönk till 0 kr ( 00 kr 0 kr ). Det genomsnittliga omkostnadsbeloppet per aktie var oförändrat, : kr ( 0 kr delat med 000 aktier ). I juni 00 skedde en omvänd split i Ericsson (:) och Kjell hade därefter 00 aktier (000/). Det totala omkostnadsbeloppet var fortfarande 0 kr. Det genomsnittliga omkostnadsbeloppet ökade till : kr per aktie ( 0 kr delat med 00 aktier). Försäljning av aktier som Kjell ska redovisa i deklarationen 0 I juli 0 sålde Kjell 00 B-aktier i Ericsson för 0 kr per aktie. Försäljningspriset var kr ([00 aktier x 0 kr] courtage kr). Han ska nu dra av omkostnadsbeloppet för aktierna. Han räknar ut att omkostnadsbeloppet enligt genomsnittsmetoden för de 00 aktier han säljer är kr (00 aktier x : kr). Kjell får en förlust på kr ( kr kr) som han för över till inkomstdeklarationen (vid ruta ). Webbplats skatteverket.se Servicetelefon Totalt outnyttjat omkostnadsbelopp för kvarvarande värdepapper, kr mnas till Skatteverket Hjälpblankett Blanketten ska inte lämnas till Skatteverket men bör sparas eftersom Skatteverket kan begära in en redogörelse för beräkningen av det genomsnittliga omkostnadsbeloppet. 0 % av förlusten ( kr) får dras av. Kvoteringen till 0 % görs automatiskt av Skatteverket. Genomsnittligt omkostnadsbelopp för kvarvarande värdepapper, kr Eric. B dec Köp Eric. B maj F: :0 Eric. B maj 00 S: : Eric. B apr 0 Köp :0 Eric. B aug 0 N: : Eric. B nov 0 Förs : Eric. B jun 0 S: : Eric. B juli Förs :

13 Du som har sålt aktier, obligationer och andra värdepapper, valuta, råvaror eller övriga tillgångar (kapitalplaceringar) ska lämna den här blanketten. Lämna den tillsammans med Inkomstdeklaration. Information om hur du fyller i blanketten finns i broschyren "Försäljning av värdepapper", SKV. Ange belopp i hela krontal. Försäljning Värdepapper m.m. Inkomstår 0 Datum då blanketten fylls i Numrering vid flera K K 0 Samråd enligt SFS : har skett med Näringslivets Regelnämnd. SKV Den skattskyldiges namn A. Marknadsnoterade aktier, aktieindexobligationer, aktieoptioner m.m. Antal SKV K -0 = Spara den ena som kopia! Allmän självdeklaration enligt lagen SFS 00: Skatteverket 0- I "Dags att deklarera" får du svar på de flesta av dina frågor. Person-/organisationsnummer Inkomster - Tjänst Lön, förmåner, sjukpenning m.m. Kostnadsersättningar Allmän pension och tjänstepension m.m. Privat pension och livränta Andra inkomster som inte är pensionsgrundande Inkomster, t.ex. hobby, som du själv ska betala egenavgifter för Inkomst enligt bilaga K0, K0A och K Avdrag - Tjänst Resor till och från arbetet överstiger kr. Fyll i totalbeloppet. Tjänsteresor Tillfälligt arbete, dubbel bosättning och hemresor Övriga utgifter överstiger 000 kr. Fyll i totalbeloppet. Allmänna avdrag Pensionssparande m.m. Skattereduktioner Rot-/rutarbete enligt meddelande eller som förmån Underlag för skattereduktion för gåva Underlag för fastighetsavgift hel avgift 0, % halv avgift 0, % Underlag för fastighetsskatt /ägarlägenhet: tomtmark, byggnad under uppförande,0 % NRV HB FÅM 0 0 Inkomstdeklaration 0 Inkomståret 0 Kontrollera beloppen som Skatteverket fyllt i. Om ett belopp är fel, stryk det och fyll i rätt belopp i den vita rutan. Fyll i totalbeloppet, dvs. summan av det ifyllda beloppet och din ändring Deklarera senast den maj gärna på Internet, sms eller telefon Inkomster - Kapital Ränteinkomster, utdelningar m.m. K avsnitt C m.m. Överskott vid uthyrning av privatbostad Vinst fondandelar m.m. K avsnitt A och B, K0, K0A, K avsnitt B och K. Vinst ej marknadsnoterade fondandelar m.m. Vinst enligt bilaga K avsnitt D, K avsnitt E och KA/B m.m. K och K. Återfört uppskov från bilaga K. K och K Avdrag - Kapital Ränteutgifter m.m. K avsnitt C m.m. Förvaltningsutgifter överstiger 000 kr. Fyll i totalbeloppet. Förlust fondandelar m.m. K avsnitt A, K0, K avsnitt B och K. Förlust ej marknadsnoterade fondandelar m.m. K avsnitt D, K0A, K avsnitt E och KA/B. K och K K och K Utländsk försäkring - Avkastningsskatt kapitalförsäkring pensionsförsäkring Region Kontor Sektion Grupp Person-/organisationsnummer Fåmansföretag Tax.år Personnummer Kjell Björk 00- Beteckning Försäljningspris Omkostnadsbelopp Vinst Förlust 00 Ericsson B Summera beloppen på rad - i följande kolumner på varje inlämnad blankett Summa vinst. För över summan till ruta på Inkomstdeklaration. OBS! Om du har en förifylld vinst fondandelar i det gula fältet vid ruta ska du lägga ihop den med summa vinst och fylla i totalbeloppet i ruta. Summa förlust. För över summan till ruta på Inkomstdeklaration. OBS! Om du har en förifylld förlust fondandelar i det gula fältet vid ruta ska du lägga ihop den med summa förlust och fylla i totalbeloppet i ruta. B. Återföring av uppskovsbelopp Beteckning på uppskovsaktie För över uppskovsbeloppet till ruta på Inkomstdeklaration. OBS! Om du har ett belopp i Summa vinst i avsnitt A ovan och/eller förifylld vinst fondandelar i det gula fältet vid ruta ska du lägga ihop uppskovsbeloppet med dessa belopp och fylla i totalbeloppet i ruta. Det finns information om vad som menas med omkostnadsbelopp i - Schablonmetoden får användas för marknadsnoterade aktier m.m. och broschyren "Försäljning av värdepapper", SKV. Omkostnadsbeloppet innebär att du beräknar omkostnadsbeloppet till 0 % av försäljningspriset beräknas med genomsnittsmetoden eller schablonmetoden. (efter avdrag för courtage). Schablonmetoden får inte användas för terminer, - Du kan använda hjälpblankett SKV om du beräknar omkostnadsbeloppet med optioner, teckningsrätter, fondaktierätter, inlösenrätter, säljrätter och liknande. genomsnittsmetoden. Behöver du mera utrymme? Använd ytterligare K-blanketter. Lämna gärna bilagan via e-tjänsten Inkomstdeklaration ("e-ink"), Uppskovsbelopp som återförs K--0M Inkomstdeklaration 0 0 INK--0K Det genomsnittliga omkostnadsbeloppet för dina aktier beräknar du enklast i den elektroniska inkomstdeklarationen. Där flyttas automatiskt omkostnadsbeloppet (genomsnittsmetoden eller schablonmetoden ) till bilaga K. Självklart kan du även använda hjälpblanketten Genomsnittligt omkostnadsbelopp. Den laddar du ner direkt från eller beställer med direktval i servicetelefonen Webbplats skatteverket.se Servicetelefon

14 Inlösen av aktier Öresund och Betsson Under 0 har ett antal börsbolag löst in eller återköpt aktier. In lösen av aktier kan ske på två sätt och beroende på hur inlösenprogrammet genomförs så blir skattesituationen lite olika. På sidan finns mer information om inlösen. Vid inlösen av aktier och försäljning av inlösenrätter ska Euroclear, din bank eller din fondkom missionär lämna kontrolluppgift och du ska normalt redovisa inlösen och försäljning på blankett K. Ytterligare exempel som visar hur du redovisar inlösen hittar du via Exempel : Försäljning av inlösenrätter i Öresund samt inlösen av aktier i Betsson Försäljning av inlösenrätter i Öresund I december 0 fick Janne ett erbjudande om inlösen av aktier i Investment AB Öresund. Han hade då 00 aktier i Öresund och fick därför 00 inlösenrätter. Janne valde att sälja dessa i början av 0 i stället för att använda rätterna till att lösa in aktier. Janne fick totalt kr för sina inlösenrätter. Försäljningspris kr Omkostnadsbelopp 0 kr Jannes vinst blir kr De inlösenrätter som har tilldelats på grund av att Janne äger aktier i Öresund har ingen anskaff ningsutgift och hans omkostnadsbelopp blir därför noll kronor. Janne behöver inte redovisa försäljningen av inlösenrätter på bilaga K eftersom Skatteverket förifyllt vinsten (försäljningssumman), kr, i ruta på inkomstdeklarationen. Inlösen av aktier i Betsson I maj 0 genomförde Betsson ett inlösenprogram där Janne fick 0 kr (00 aktier x, kr) för sina inlösenaktier (utan courtage). Se information nedan om hur Janne beräknat omkostnadsbeloppet. Försäljningspris 00 inlösenaktier x, kr = 0 kr Omkostnadsbelopp 00 inlösenaktier = kr Jannes vinst blir kr Vinsten på de inlösta aktierna kr lägger Janne ihop med den förifyllda vinsten på inlösenrätter kr och fyller i totalbeloppet kr ( kr + kr) vid ruta. Samtidigt stryker han det förifyllda beloppet, kr, på inkomstdeklarationen. Läs också under rubriken Inlösen på sidan. Omkostnadsbelopp Betsson A. Under sommaren 00 köpte Janne 00 B-aktier i Betsson för totalt 00 kr (courtage är inräknat). B. I juni 00 genomförde Betsson ett inlösenprogram där varje Betssonaktie splittades på två Betssonaktier, dels en () ordinarie aktie, dels en () inlösenaktie. Denna split innebar att omkostnadsbeloppet skulle fördelas mellan Betssonaktierna och inlösenaktierna så att, % av omkostnadsbeloppet skulle höra till inlösenaktierna. Detta läste Janne i Skatte verkets allmänna råd SKV A 00:. Janne förde därför över kr av det totala om kostnadsbeloppet ( 00 kr x, %) till inlösenaktierna. Efter överföringen blev omkostnadsbeloppet för aktierna kr. C. I maj 0 genomförde Betsson ytterligare ett inlösenprogram där varje Betssonaktie splittades på två Betssonaktier, dels en () ordinare aktie, dels en () inlösenaktie. Denna split innebar att omkostnadsbeloppet skulle för- delas mellan Betssonaktierna och inlösenaktierna så att, % av omkostnadsbeloppet skulle höra till inlösenaktierna. Detta läste Janne i Skatteverkets allmänna råd SKV A 0:. Janne förde därför över kr av det totala omkostnadsbeloppet ( kr x, %) till inlösenaktierna. Efter överföringen blev omkostnadsbeloppet för aktierna 000 kr. Exemplet fortsätter på nästa sida!

15 Fortsättning på exempel från föregående sida: D. I maj 0 genomförde Betsson ännu en gång ett inlösenprogram där varje Betssonaktie splittades på två Betssonaktier, dels en () ordinare aktie, dels en () inlösenaktie. Denna split innebar att omkostnadsbeloppet skulle fördelas mellan Betssonaktierna och inlösenaktierna så att, % av omkostnadsbeloppet skulle höra till inlösenaktierna. Detta läste Janne i Skatteverkets allmänna råd SKV A 0:. Janne förde därför över kr av det totala omkostnadsbeloppet ( 000 kr x, %) till inlösenaktierna. Efter överföringen blev omkostnadsbeloppet för aktierna kr. E. Inlösenaktierna löstes därefter in automatiskt för, kr per aktie. Se även på sidan. Du som har sålt aktier, obligationer och andra värdepapper, valuta, råvaror eller övriga tillgångar (kapitalplaceringar) ska lämna den här blanketten. Lämna den tillsammans med Inkomstdeklaration. Information om hur du fyller i blanketten finns i broschyren "Försäljning av värdepapper", SKV. Ange belopp i hela krontal. Försäljning Värdepapper m.m. Inkomstår 0 Datum då blanketten fylls i Numrering vid flera K K 0 Hjälpblankett SKV A. B. C. D. D. E. Du som sålt tillgång kan beräkna ditt genomsnittliga omkostnadsbelopp på denna hjälpblankett. Ytterligare information finns i broschyren "Försäljning av värdepapper, SKV. Beteckning Datum Händelse * Antal +/- Totalt antal SKV K -0 Spara den ena som kopia! Allmän självdeklaration enligt lagen SFS 00: Skatteverket 0- I "Dags att deklarera" får du svar på de flesta av dina frågor. Person-/organisationsnummer Inkomster - Tjänst Lön, förmåner, sjukpenning m.m. Kostnadsersättningar Allmän pension och tjänstepension m.m. Privat pension och livränta Andra inkomster som inte är pensionsgrundande Inkomster, t.ex. hobby, som du själv ska betala egenavgifter för Inkomst enligt bilaga K0, K0A och K Avdrag - Tjänst Resor till och från arbetet överstiger kr. Fyll i totalbeloppet. Tjänsteresor Tillfälligt arbete, dubbel bosättning och hemresor Övriga utgifter överstiger 000 kr. Fyll i totalbeloppet. Allmänna avdrag Pensionssparande m.m. Skattereduktioner Rot-/rutarbete enligt meddelande eller som förmån Underlag för skattereduktion för gåva Underlag för fastighetsavgift hel avgift 0, % halv avgift 0, % Underlag för fastighetsskatt /ägarlägenhet: tomtmark, byggnad under uppförande,0 % NRV HB FÅM Samråd enligt SFS : har skett med Näringslivets Regelnämnd. Genomsnittligt omkostnadsbelopp Inkomstår Den skattskyldiges namn Den skattskyldiges namn Personnummer Beräkning SKV * Händelse N = Nyemission F = Fondemission Köp Förs = Försäljning Inköpspris (+) respektive utnyttjat omkostnadsbelopp (-), kr SKV A. Marknadsnoterade aktier, aktieindexobligationer, aktieoptioner m.m. Antal 0 0 Inkomstdeklaration 0 Inkomståret 0 Kontrollera beloppen som Skatteverket fyllt i. Om ett belopp är fel, stryk det och fyll i rätt belopp i den vita rutan. Fyll i totalbeloppet, dvs. summan av det ifyllda beloppet och din ändring Deklarera senast den maj gärna på Internet, sms eller telefon Summera beloppen på rad - i följande kolumner på varje inlämnad blankett Inkomster - Kapital Ränteinkomster, utdelningar m.m. K avsnitt C m.m. Överskott vid uthyrning av privatbostad Vinst fondandelar m.m. K avsnitt A och B, K0, K0A, K avsnitt B och K. Vinst ej marknadsnoterade fondandelar m.m. Vinst enligt bilaga K avsnitt D, K avsnitt E och KA/B m.m. K och K. Återfört uppskov från bilaga K. K och K Avdrag - Kapital Ränteutgifter m.m. K avsnitt C m.m. Förvaltningsutgifter överstiger 000 kr. Fyll i totalbeloppet. Förlust fondandelar m.m. K avsnitt A, K0, K avsnitt B och K. Förlust ej marknadsnoterade fondandelar m.m. K avsnitt D, K0A, K avsnitt E och KA/B. K och K K och K 0 Utländsk försäkring - Avkastningsskatt kapitalförsäkring pensionsförsäkring Region Kontor Sektion Grupp Person-/organisationsnummer Fåmansföretag Tax.år = Personnummer Janne Jansson 0-0 Beteckning Försäljningspris Omkostnadsbelopp Vinst Förlust 00 Betsson B ll 0 Summa vinst. För över summan till ruta på Inkomstdeklaration. OBS! Om du har en förifylld vinst fondandelar i det gula fältet vid ruta ska du lägga ihop den med summa vinst och fylla i totalbeloppet i ruta. Totalt outnyttjat omkostnadsbelopp för kvarvarande värdepapper, kr Summa förlust. För över summan till ruta på Inkomstdeklaration. OBS! Om du har en förifylld förlust fondandelar i det gula fältet vid ruta ska du lägga ihop den med summa förlust och fylla i totalbeloppet i ruta. B. Återföring av uppskovsbelopp Beteckning på uppskovsaktie Blanketten ska inte lämnas till Skatteverket S = Split OS = Omvänd split Utd = Utdelning av aktie Förm = Förmånsbeskattat belopp 0 Inl = Inlösen av aktie IR = Inlösenrätt/säljrätt Gåva Arv Hjälpblankett Blanketten ska inte lämnas till Skatteverket men bör sparas eftersom Skatteverket kan begära in en redogörelse för beräkningen av det genomsnittliga omkostnadsbeloppet. Janne Jansson 0-0 Genomsnittligt omkostnadsbelopp för kvarvarande värdepapper, kr Betsson B Jun 0 Köp :0 Jun 0 S: 00 : Maj S: Maj S: 00 : Betsson ll Maj S : Jun lnl Uppskovsbelopp som återförs För över uppskovsbeloppet till ruta på Inkomstdeklaration. OBS! Om du har ett belopp i Summa vinst i avsnitt A ovan och/eller förifylld vinst fondandelar i det gula fältet vid ruta ska du lägga ihop uppskovsbeloppet med dessa belopp och fylla i totalbeloppet i ruta. Det finns information om vad som menas med omkostnadsbelopp i - Schablonmetoden får användas för marknadsnoterade aktier m.m. och broschyren "Försäljning av värdepapper", SKV. Omkostnadsbeloppet innebär att du beräknar omkostnadsbeloppet till 0 % av försäljningspriset beräknas med genomsnittsmetoden eller schablonmetoden. (efter avdrag för courtage). Schablonmetoden får inte användas för terminer, - Du kan använda hjälpblankett SKV om du beräknar omkostnadsbeloppet med optioner, teckningsrätter, fondaktierätter, inlösenrätter, säljrätter och liknande. genomsnittsmetoden. Behöver du mera utrymme? Använd ytterligare K-blanketter. Lämna gärna bilagan via e-tjänsten Inkomstdeklaration ("e-ink"), Kan du inte fördela omkostnadsbeloppet eftersom du saknar information om aktiernas anskaffningspris? Är aktierna köpta till ett lågt pris? Då kan du använda schablonmetoden. Du beräknar omkostnadsbeloppet för inlösenaktierna till 0 % av inlösenbeloppet ( försäljningspriset ). Hade Janne i exemplet ovan inte haft kvar sin avräkningsnota från köpet av Betssonaktierna hade han kunnat beräkna omkostnadsbeloppet till kr ( 0 kr x 0 %). I sådant fall skulle han ha redovisat en vinst på kr ( 0 kr kr ). Byte = Byte vid uppköp/fusion Konv = Konvertering från skuldebrev till aktier Blan = Blankning Övr = Övrigt Webbplats skatteverket.se Servicetelefon K--0M Fyll i den sammanlagda vinsten vid ruta! Inkomstdeklaration 0 INK--0K

16 Region Kontor Sektion Grupp Person-/organisationsnummer Fåmansföretag Tax.år Försäljning efter utdelning av aktier (avknoppning) Har du sålt aktier i ett bolag som delat ut dotterbolagsaktier? Då ska i många fall en del av omkostnadsbeloppet för moderbolagsaktierna flyttas över till de utdelade dotter bolagsaktierna. Du kan läsa mer om hur utdelning av aktier beskattas på sidan. Du som har sålt aktier, obligationer och andra värdepapper, valuta, råvaror eller övriga tillgångar (kapitalplaceringar) ska lämna den här blanketten. Lämna den tillsammans med Inkomstdeklaration. Information om hur du fyller i blanketten finns i broschyren "Försäljning av värdepapper", SKV. Ange belopp i hela krontal. Försäljning Värdepapper m.m. Inkomstår 0 Datum då blanketten fylls i Numrering vid flera K K 0 Exempel : Försäljning av aktier i Modern Times Group efter utdelning av aktier SKV K -0 Spara den ena som kopia! Allmän självdeklaration enligt lagen SFS 00: Skatteverket 0- I "Dags att deklarera" får du svar på de flesta av dina frågor. Person-/organisationsnummer Inkomster - Tjänst Lön, förmåner, sjukpenning m.m. Kostnadsersättningar Allmän pension och tjänstepension m.m. Privat pension och livränta Andra inkomster som inte är pensionsgrundande Inkomster, t.ex. hobby, som du själv ska betala egenavgifter för Inkomst enligt bilaga K0, K0A och K Avdrag - Tjänst Resor till och från arbetet överstiger kr. Fyll i totalbeloppet. Tjänsteresor Tillfälligt arbete, dubbel bosättning och hemresor Övriga utgifter överstiger 000 kr. Fyll i totalbeloppet. Allmänna avdrag Pensionssparande m.m. Skattereduktioner Rot-/rutarbete enligt meddelande eller som förmån Underlag för skattereduktion för gåva Underlag för fastighetsavgift hel avgift 0, % halv avgift 0, % Underlag för fastighetsskatt /ägarlägenhet: tomtmark, byggnad under uppförande,0 % NRV HB FÅM Samråd enligt SFS : har skett med Näringslivets Regelnämnd. Den skattskyldiges namn Erik sålde 0 aktier i Modern Times Group MTG den 0 mars 0 för 0 kr per aktie. Antal Försäljningspris Eriks avräkningsnota visar att han har fått 00 kr för sina aktier (0 aktier x 0 kr) courtage 00 kr = 00 kr Omkostnadsbelopp Läs i rutan på nästa sida hur Erik beräknat omkostnadsbeloppet. kr Eriks vinst blir kr Erik för över vinsten på kr till inkomst deklarationen (vid ruta ). SKV A. Marknadsnoterade aktier, aktieindexobligationer, aktieoptioner m.m. 0 0 Inkomstdeklaration 0 Inkomståret 0 Kontrollera beloppen som Skatteverket fyllt i. Om ett belopp är fel, stryk det och fyll i rätt belopp i den vita rutan. Fyll i totalbeloppet, dvs. summan av det ifyllda beloppet och din ändring Deklarera senast den maj gärna på Internet, sms eller telefon Summera beloppen på rad - i följande kolumner på varje inlämnad blankett = Inkomster - Kapital Ränteinkomster, utdelningar m.m. K avsnitt C m.m. Överskott vid uthyrning av privatbostad Vinst fondandelar m.m. K avsnitt A och B, K0, K0A, K avsnitt B och K. Vinst ej marknadsnoterade fondandelar m.m. Vinst enligt bilaga K avsnitt D, K avsnitt E och KA/B m.m. K och K. Återfört uppskov från bilaga K. K och K Avdrag - Kapital Ränteutgifter m.m. K avsnitt C m.m. Förvaltningsutgifter överstiger 000 kr. Fyll i totalbeloppet. Förlust fondandelar m.m. K avsnitt A, K0, K avsnitt B och K. Förlust ej marknadsnoterade fondandelar m.m. K avsnitt D, K0A, K avsnitt E och KA/B. K och K K och K Utländsk försäkring - Avkastningsskatt kapitalförsäkring pensionsförsäkring 0 Personnummer Erik Larsson - Beteckning Försäljningspris Omkostnadsbelopp Vinst Förlust 0 MTG B 00 Summa vinst. För över summan till ruta på Inkomstdeklaration. OBS! Om du har en förifylld vinst fondandelar i det gula fältet vid ruta ska du lägga ihop den med summa vinst och fylla i totalbeloppet i ruta. Summa förlust. För över summan till ruta på Inkomstdeklaration. OBS! Om du har en förifylld förlust fondandelar i det gula fältet vid ruta ska du lägga ihop den med summa förlust och fylla i totalbeloppet i ruta. B. Återföring av uppskovsbelopp Beteckning på uppskovsaktie Uppskovsbelopp som återförs För över uppskovsbeloppet till ruta på Inkomstdeklaration. OBS! Om du har ett belopp i Summa vinst i avsnitt A ovan och/eller förifylld vinst fondandelar i det gula fältet vid ruta ska du lägga ihop uppskovsbeloppet med dessa belopp och fylla i totalbeloppet i ruta. Det finns information om vad som menas med omkostnadsbelopp i - Schablonmetoden får användas för marknadsnoterade aktier m.m. och broschyren "Försäljning av värdepapper", SKV. Omkostnadsbeloppet innebär att du beräknar omkostnadsbeloppet till 0 % av försäljningspriset beräknas med genomsnittsmetoden eller schablonmetoden. (efter avdrag för courtage). Schablonmetoden får inte användas för terminer, - Du kan använda hjälpblankett SKV om du beräknar omkostnadsbeloppet med optioner, teckningsrätter, fondaktierätter, inlösenrätter, säljrätter och liknande. genomsnittsmetoden. Behöver du mera utrymme? Använd ytterligare K-blanketter. 00 Lämna gärna bilagan via e-tjänsten Inkomstdeklaration ("e-ink"), Webbplats skatteverket.se Servicetelefon K--0M Inkomstdeklaration

17 Omkostnadsbelopp Modern Times Group och CDON A. Erik köpte 00 B-aktier i Modern Times Group ( nedan kallat MTG ) under våren 00. Han plockar fram sin avräkningsnota. På denna står det han betalade 00 kr för aktierna ( 00 aktier x kr ) + courtage 00 kr. B. Den december 00 delade MTG ut aktier i CDON. Erik fick en aktie i CDON för varje aktie i MTG. Utdelningen var skattefri, men i stället ska omkostnads beloppet delas upp mellan de ursprungliga och de utdelade aktierna. Av Skatteverkets allmänna råd ( SKV A 0:0 ) framgår att, % av omkostnadsbeloppet, eller för Eriks del kr ( 00 kr x, % ), hör till aktierna i CDON. Erik har nu kvar ett omkostnadsbe lopp på kr i MTG ( 00 kr kr ). Det genomsnittliga omkostnadsbeloppet är : kr ( kr delat med 00 aktier ). C. Den 0 mars 0 säljer Erik 0 av sina 00 aktier i MTG. Han räknar ut sitt omkostnadsbelopp vid denna försäljning till kr ( genomsnittligt omkostnadsbelopp : kr x 0 aktier ). I avsnitt A på bilaga K ( se på sidan ) fyller han i kr. Han har kvar ett omkostnadsbelopp på kr ( kr kr ) för de återstående 0 aktierna. Hjälpblankett SKV Du som sålt tillgång kan beräkna ditt genomsnittliga omkostnadsbelopp på denna hjälpblankett. Ytterligare information finns i broschyren "Försäljning av värdepapper, SKV. Genomsnittligt omkostnadsbelopp Inkomstår 0 Hjälpblankett Blanketten ska inte lämnas till Skatteverket men bör sparas eftersom Skatteverket kan begära in en redogörelse för beräkningen av det genomsnittliga omkostnadsbeloppet. Den skattskyldiges namn Personnummer A. B. C. B. Erik Larsson -- Beräkning Beteckning Datum Händelse * Antal +/- Totalt antal Inköpspris (+) respektive utnyttjat omkostnadsbelopp (-), kr * Händelse Totalt outnyttjat omkostnadsbelopp för kvarvarande värdepapper, kr Blanketten ska inte lämnas till Skatteverket N = Nyemission S = Split Genomsnittligt omkostnadsbelopp för kvarvarande värdepapper, kr MTG B 00 Köp Utd 00 : 00 Förs 0 0 : CDON 0 Utd : Webbplats skatteverket.se Servicetelefon

18 Återföring av uppskov Om du fick uppskov med vinsten vid ett aktiebyte inkomståren, 000, 00 eller 00 ska uppskovet återföras till beskattning om du sålt de nya aktierna eller överfört dem till ett investeringssparkonto under inkomståret 0. Observera att du också måste återföra ditt uppskov om du flyttar från Sverige till ett land utanför EES-området eller om bolaget upphör, t.ex. vid konkurs. Du kan även fri villigt återföra ditt uppskov till beskattning, helt eller delvis, utan att ha sålt några aktier. Exempel : Återföring av uppskovsbelopp i ABB Försäljning av aktier och återföring av uppskovsbelopp I augusti 0 sålde Jacob sina aktier i ABB Ltd för 0 kr per aktie. Försäljningspris ( aktier x 0 kr) courtage 00 kr = 0 kr Omkostnadsbelopp aktier x :0 kr = 0 kr Läs i rutan här nedanför hur Jacob beräknat omkostnadsbeloppet. Jacobs förlust blir 0 kr Uppskovsbeloppet på kr ska åter föras till beskattning i avsnitt B eftersom uppskovsaktierna är sålda. Beloppet för han över till inkomstdeklara tionen (vid ruta ). Förlusten på aktierna i ABB Ltd, 0 kr, för han sedan över till inkomst deklarationen (vid ruta ). Samråd enligt SFS : har skett med Näringslivets Regelnämnd. SKV Skatteverket 0- Du som har sålt aktier, obligationer och andra värdepapper, valuta, Inkomstår råvaror eller övriga tillgångar (kapitalplaceringar) I "Dags att ska deklarera" lämna den får du svar här blanketten. Lämna den tillsammans med Inkomstdeklaration. på de flesta av dina frågor. 0 Information om hur du fyller i blanketten finns i broschyren "Försäljning av värdepapper", SKV. Person-/organisationsnummer Ange belopp i hela krontal. Den skattskyldiges namn Inkomster - Tjänst Personnummer Inkomster - Kapital Lön, förmåner, 0 Jacob Ek 00- sjukpenning m.m. Ränteinkomster, utdelningar m.m. 0 A. Marknadsnoterade aktier, Kostnadsersättningar aktieindexobligationer, aktieoptioner m.m. K avsnitt C m.m. Antal Omkostnadsbelopp ABB Inkomståret bytte Jacob 00 aktier i ABB AB mot aktier i ABB Ltd. Han fyllde då i blanketten KB och begärde uppskov med den beräknade vinsten på kr. Av Riksskatteverkets rekommendation RSV S : framgår att omkostnadsbeloppet kan beräknas till 0 kr per aktie i ABB Ltd. Den maj 00 genomfördes en split (:) av ABB Ltdaktien (delning). Detta innebär att omkostnadsbelop pet för aktie i stället delas upp på aktier, och att det nya omkostnadsbeloppet per ABB Ltdaktie efter splitten blir :0 kr (0 kr dividerat Spara den ena som kopia! Inkomstdeklaration 0 Inkomståret 0 Allmän pension och Beteckning tjänstepension Försäljningspris m.m. Omkostnadsbelopp Vinst Överskott Förlust vid uthyrning av privatbostad Privat pension och Vinst fondandelar m.m. livränta K avsnitt A och B, Andra inkomster som inte är K0, K0A, K pensionsgrundande Inkomster, t.ex. hobby, avsnitt B och K. Vinst ej marknadsnoterade som du själv ska betala egenavgifter för fondandelar m.m. Vinst enligt bilaga K avsnitt D, Inkomst enligt bilaga K0, K0A K avsnitt E och och K KA/B m.m. K och K. Avdrag - Tjänst Återfört uppskov från bilaga K. Allmän självdeklaration enligt lagen SFS 00: Resor till och från arbetet överstiger kr. Fyll i totalbeloppet. Deklarera senast den maj gärna på Internet, sms eller telefon Kontrollera beloppen som Skatteverket fyllt i. Om ett belopp är fel, stryk det och fyll i rätt belopp i den vita rutan. Fyll i totalbeloppet, dvs. summan av det ifyllda beloppet och din ändring. 0 K och K 0 0 Tjänsteresor Avdrag - Kapital Tillfälligt arbete, dubbel bosättning 0 och hemresor Ränteutgifter m.m. Övriga utgifter 0 överstiger 000 kr. Fyll i totalbeloppet. K avsnitt C m.m. Förvaltningsutgifter Summera beloppen på rad - i Allmänna avdrag överstiger 000 kr. Fyll i totalbeloppet. följande kolumner på varje inlämnad = 0 0 Förlust fondandelar m.m. 0 blankett Pensionssparande m.m. K avsnitt A, K0, K avsnitt B Summa vinst. För över summan till ruta Skattereduktioner på Inkomstdeklaration. och K. 0 OBS! Om du har en förifylld vinst fondandelar i det gula fältet vid ruta ska du lägga ihop Rot-/rutarbete enligt den med summa vinst och fylla i totalbeloppet meddelande i ruta. eller Förlust ej marknadsnoterade fondandelar som förmån m.m. K avsnitt D, K0A, Underlag för skattereduktion på Inkomstdeklaration för gåva. KA/B. K avsnitt E och Summa förlust. För över summan till ruta OBS! Om du har en förifylld förlust fondandelar i det gula fältet vid ruta ska du lägga ihop den med summa förlust och fylla i totalbeloppet i ruta. Underlag för fastighetsavgift K och K B. Återföring av uppskovsbelopp hel avgift 0, % K och K Uppskovsbelopp Beteckning på uppskovsaktie som återförs halv avgift 0, % Utländsk försäkring - Avkastningsskatt ABB Ltd Skatteunderlag för Underlag för fastighetsskatt kapitalförsäkring /ägarlägenhet: tomtmark, byggnad För över uppskovsbeloppet till ruta på Inkomstdeklaration. under uppförande,0 % pensionsförsäkring OBS! Om du har ett belopp i Summa vinst i avsnitt A ovan och/eller förifylld vinst fondandelar i det gula fältet vid ruta ska du lägga ihop uppskovsbeloppet med dessa belopp och fylla i totalbeloppet i ruta. NRV HB FÅM Det finns information om vad som menas med omkostnadsbelopp i - Schablonmetoden får användas för marknadsnoterade aktier m.m. och broschyren "Försäljning av värdepapper", SKV. Omkostnadsbeloppet innebär att du beräknar omkostnadsbeloppet till 0 % av försäljningspriset beräknas med genomsnittsmetoden eller schablonmetoden. (efter avdrag för courtage). Schablonmetoden får inte användas för terminer, Region Kontor Sektion Grupp Person-/organisationsnummer Fåmansföretag Tax.år - Du kan använda hjälpblankett SKV om du beräknar omkostnadsbeloppet med genomsnittsmetoden. 0 INK--0K optioner, teckningsrätter, fondaktierätter, inlösenrätter, säljrätter och liknande. SKV K -0 Behöver du mera utrymme? Använd ytterligare K-blanketter. I specifikationen till inkomstdeklarationen finns infor mation om ditt uppskov från inkomst åren, 000, 00 och 00. Specifikationen innehåller infor mation om vilka aktier som avses samt det kvarvar ande uppskovsbeloppet. På finns informa tion om omkostnads be lopp, namnändringar m.m. för de vanligaste aktierna med uppskov. Försäljning Värdepapper m.m. Lämna gärna bilagan via e-tjänsten Inkomstdeklaration ("e-ink"), Datum då blanketten fylls i Numrering vid flera K K--0M K 0 ABB Ltd med ). Efter splitten har Jacob aktier i ABB Ltd ( aktier x ). Nyemission 00 Under 00 genomförde ABB Ltd en nyemission. Jacob var inte med i nyemissionen utan sålde sina teckningsrätter. Nyemissionsvillkoren var N :0, : kr. 0 gamla aktier gav således rätt att köpa nya aktier till kursen : kr per aktie. Om Jacob hade deltagit i nyemissionen hade han således fått köpa ytterligare aktier ( aktier / 0 x ) för : kr per aktie vilket hade påverkat hans genomsnittliga omkostnadsbelopp. Webbplats skatteverket.se Servicetelefon

19 Aktieindex obligationer Har du löst in eller sålt marknadsnoterade aktie indexobligationer ska du redovisa dessa på bilaga K, avsnitt A. Av kontroll uppgiften framgår inlösenbeloppet eller försäljnings priset. Ditt inköpspris framgår av den avräkningsnota som du fick vid köpet. Det finns en typ av aktieindexobligation där en del av avkastningen är garanterad. Den del av inlösen- belop pet som avser den garanterade avkastningen ska i så fall redo visas som ränta och resterande del av inlösen beloppet redovisas på bilaga K avsnitt A. I dessa fall lämnas två olika kontrolluppgifter, en för räntebeloppet och en för resterande del av inlösenbeloppet. Exempel 0 nedan avser en sådan aktieindex obligation. Exempel 0: Inlösen av aktieindexobligation Sven köpte i september 00 en aktieindexobligation på nominellt kr av MiniBanken. Obligationen löstes in våren 0 och inlösenkursen var 00 % plus % i garanterad avkastning. Med anledning av denna inlösen har Sven fått två kontrolluppgifter från Euroclear. Den ena avser den garanterade avkastningen på 000 kr ( % av kr ), varav 00 kr innehållits i preliminär skatt. Utbetalt belopp för den garanterade avkastningen var således 00 kr ( 000 kr 00 kr ). Den garanterade avkastningen ingår i den förifyllda ränte inkomsten ( kr) på inkomstdeklarationen. Samråd enligt SFS : har skett med Näringslivets Regelnämnd. Du som har sålt aktier, obligationer och andra värdepapper, valuta, råvaror eller övriga tillgångar (kapitalplaceringar) ska lämna den här blanketten. Lämna den tillsammans med Inkomstdeklaration. Information om hur du fyller i blanketten finns i broschyren "Försäljning av värdepapper", SKV. Ange belopp i hela krontal. Den skattskyldiges namn Spara den ena som kopia! Inkomster - Tjänst Lön, förmåner, sjukpenning m.m. Allmän pension och Inkomstår Datum då blanketten fylls i 0 tjänstepension m.m. Privat pension och livränta Numrering vid flera K Andra inkomster som inte är pensionsgrundande Inkomster, t.ex. hobby, som du själv ska betala Personnummer egenavgifter för Inkomst enligt bilaga K0, K0A och K A. Marknadsnoterade aktier, aktieindexobligationer, aktieoptioner Avdrag m.m. - Tjänst Antal Allmän självdeklaration enligt lagen SFS 00: Skatteverket 0- I "Dags att deklarera" får du svar på de flesta av dina frågor. Person-/organisationsnummer Resor till och från arbetet 0 Beteckning Försäljningspris Omkostnadsbelopp överstiger 0 Vinst 000 kr. Fyll i totalbeloppet. Förlust Övriga utgifter överstiger 000 kr. Fyll i totalbeloppet. Allmänna avdrag Pensionssparande m.m. Summa vinst. För över summan till ruta på Inkomstdeklaration. OBS! Om du har en förifylld vinst fondandelar i det gula fältet vid ruta ska du lägga ihop Underlag för fastighetsskatt den med summa vinst och fylla i totalbeloppet i ruta. /ägarlägenhet: tomtmark, byggnad under uppförande,0 % Summa förlust. För över summan till ruta på Inkomstdeklaration. OBS! Om du har en förifylld förlust fondandelar i det gula fältet vid ruta ska du lägga NRV ihop HB den FÅM med summa förlust och fylla i totalbeloppet i ruta. Svens förlust blir Inkomstdeklaration 0 0 kr Inkomståret 0 Sven för över förlusten på 0 kr till inkomst deklarationen (vid ruta ). Kontrollera beloppen som Skatteverket fyllt i. Om ett belopp är fel, stryk det och fyll i rätt belopp i den vita rutan. Fyll i totalbeloppet, dvs. summan av det ifyllda beloppet och din ändring MiBO 0X Tjänsteresor Tillfälligt arbete, dubbel bosättning 0 och hemresor = SKV K -0 Försäljning Värdepapper Kostnadsersättningar m.m. Sven Olsson 0- Summera beloppen på rad - i följande kolumner på varje inlämnad blankett B. Återföring av uppskovsbelopp Beteckning på uppskovsaktie Skattereduktioner Rot-/rutarbete enligt meddelande eller som förmån Underlag för skattereduktion för gåva hel avgift 0, % halv avgift 0, % 0 Underlag för fastighetsavgift Deklarera senast den maj gärna på Internet, sms eller telefon K Den andra kontrolluppgiften på kr (0 000 kr x 00 %) avser resten av det utbetalda beloppet som ska redovisas på följande sätt. Försäljningspris Utbetalt belopp för aktieindexobliga tion, MiBO 0X Inkomster - Kapital Ränteinkomster, utdelningar m.m. 0 K avsnitt C m.m. Överskott vid uthyrning av privatbostad Vinst fondandelar m.m. K avsnitt A och B, K0, K0A, K avsnitt B och K. Vinst ej marknadsnoterade fondandelar m.m. Vinst enligt bilaga K avsnitt D, K avsnitt E och KA/B m.m. K och K. Återfört uppskov från bilaga K. K och K Avdrag - Kapital Ränteutgifter m.m. K avsnitt C m.m. Förvaltningsutgifter överstiger 000 kr. Fyll i totalbeloppet. Förlust fondandelar m.m. K avsnitt A, K0, K avsnitt B och K. Förlust ej marknadsnoterade fondandelar m.m. K avsnitt D, K0A, K avsnitt E och KA/B. K och K K och K Utländsk försäkring - Avkastningsskatt kapitalförsäkring pensionsförsäkring Region Kontor Sektion Grupp Person-/organisationsnummer Fåmansföretag Tax.år Uppskovsbelopp 0 som återförs INK--0K kr Omkostnadsbelopp Emissionskurs 00 % x kr + courtage 0 kr = 0 0 kr 0 Inkomstdeklaration KV För över uppskovsbeloppet till ruta på Inkomstdeklaration. OBS! Om du har ett belopp i Summa vinst i avsnitt A ovan och/eller förifylld vinst fondandelar i det gula fältet vid ruta ska du lägga ihop uppskovsbeloppet med dessa belopp och fylla i totalbeloppet i ruta. Det finns information om vad som menas med omkostnadsbelopp i broschyren "Försäljning av värdepapper", SKV. Omkostnadsbeloppet beräknas med genomsnittsmetoden eller schablonmetoden. - Du kan använda hjälpblankett SKV om du beräknar omkostnadsbeloppet med genomsnittsmetoden. Behöver du mera utrymme? Använd ytterligare K-blanketter. - Schablonmetoden får användas för marknadsnoterade aktier m.m. och Webbplats skatteverket.se Servicetelefon innebär att du beräknar omkostnadsbeloppet till 0 % av försäljningspriset (efter avdrag för courtage). Schablonmetoden får inte användas för terminer, optioner, teckningsrätter, fondaktierätter, inlösenrätter, säljrätter och liknande.

20 Råvaruobligation och premieobligation Exempel : Inlösen av råvaruobligation och försäljning av premieobligationer Stina har under 0 avyttrat olika värdepapper. Hon har löst in en råvaruobligation och sålt sina premieobligationer. Stina redovisar resultatet av inlösen av råvaruobligationen och försäljningen av premieobligationerna på bilaga K, sidan. Inlösen av råvaruobligation Stina köpte i november 00 en råvaruobligation på nominellt kr av Storbanken. Obligationen löstes in av Storbanken under 0 och inlösenkursen var 0 %. Med anledning av denna inlösen har Stina fått en kontrolluppgift från Euroclear på det utbetalda beloppet, kr. Den inlösta råvaruobligationen ska redovisas i avsnitt C på bilaga K. Försäljningspris Utbetalt belopp för råvaruobligation Olja R kr Omkostnadsbelopp Stina köpte råvaruobligationen i november 00, 000 kr (Emissionskurs 0 % x kr + courtage 000 kr) 000 kr Stinas vinst blir 000 kr Fyll i vinsten i inkomstdeklarationen Vinsten på den inlösta råvaruobligationen 000 kr lägger Stina ihop med den förifyllda ränteinkomsten kr och fyller i totalbeloppet kr ( kr kr = kr ) vid ruta 0. Samtidigt stryker hon det förifyllda beloppet, kr, på inkomstdeklarationen. Försäljning av premieobligationer Stina sålde sina 0 premieobligationer 00: i mars 0 för 0 kr/st. De sålda premieobligationerna ska hon redovisa i avsnitt D på bilaga K. Försäljningspris ( 0 st x 0 kr ) courtage 00 kr = 00 kr Omkostnadsbelopp Stina köpte premieobligationerna vid emis sionen under 00 för kr ( 0 st x 000 kr ) = kr Stinas förlust blir Stina för över förlusten på 00 kr till inkomst deklarationen (vid ruta ). 00 kr Premieobligationer Dragningsvinster på premieobligationer är skattefria, men avyttring ( inlösen eller försäljning ) av premieobligationer ska beskattas. Vid avyttring av premieobligationer ska din bank eller Euroclear lämna kontrolluppgift och du ska normalt lämna in bilaga K. Under år 0 har två premieobligationslån gått till inlösen: 00: med inlösen : med inlösen Du som under 0 har löst in premieobligationer i dessa lån behöver inte redovisa detta på bilaga K. Om du har köpt eller sålt premieobligationerna till ett pris som skiljer sig från det nominella beloppet ska du redovisa försäljning/inlösen på bilaga K avsnitt D. Exempel på hur du fyller i bilaga K finns på sidan. 0 Webbplats skatteverket.se Servicetelefon

Försäljning av värdepapper

Försäljning av värdepapper 0 Försäljning av värdepapper Information och exempel för dig som under 0 har sålt eller löst in marknadsnoterade aktier och andra värdepapper. I broschyren finns flera exempel på hur du ska redovisa försäljningen

Läs mer

Försäljning av värdepapper information, exempel och blanketter

Försäljning av värdepapper information, exempel och blanketter SKV utgåva Försäljning av värdepapper information, exempel och blanketter Den här informationen vänder sig till dig som under 009 har sålt eller löst in marknadsnoterade aktier sålt teckningsrätter eller

Läs mer

Dags att deklarera. Deklarera gärna genom att ringa, sms:a, använda vår app eller e-tjänst.

Dags att deklarera. Deklarera gärna genom att ringa, sms:a, använda vår app eller e-tjänst. 2015 Dags att deklarera Deklarera gärna genom att ringa, sms:a, använda vår app eller e-tjänst. Ring 020-567 100 Sms:a 71144 www.skatteverket.se/app www.skatteverket.se Deklarationen ska finnas hos Skatteverket

Läs mer

Skattedeklarationsbroschyren

Skattedeklarationsbroschyren SKV 409 utgåva 11 Skattedeklarationsbroschyren Skattedeklarationsbroschyren för moms, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt. Broschyren vänder sig till företag som ska deklarera moms i skattedeklaration

Läs mer

Hur man deklarerar sin bostad i utlandet

Hur man deklarerar sin bostad i utlandet Hur man deklarerar sin bostad i utlandet Den här broschyren vänder sig till dig som: bor, eller vistas stadigvarande i Sverige direkt eller indirekt äger en bostad utomlands inte är en juridisk person.

Läs mer

Lämna moms- och arbetsgivardeklarationer

Lämna moms- och arbetsgivardeklarationer SKV 409 utgåva 15 Moms- och arbetsgivardeklarationer Den här broschyren innehåller information om hur moms, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt ska redovisas och betalas. Lämna moms- och arbetsgivardeklarationer

Läs mer

Skattedeklarationsbroschyren

Skattedeklarationsbroschyren SKV 409 utgåva 13 Skattedeklarationsbroschyren Skattedeklarationsbroschyren för moms, arbets givaravgifter och avdragen skatt. Broschyren vänder sig till företag som ska deklarera moms i skatte deklaration

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015 Innehåll BAKGRUND OCH MOTIV 3 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET 4 VILLKOR OCH ANVISNINGAR 6 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR ENEA 7

Läs mer

Skatteregler för enskilda näringsidkare

Skatteregler för enskilda näringsidkare SKV 295 utgåva 17 Skatteregler för enskilda näringsidkare taxeringsår 2013 Den här broschyren vänder sig till dig som driver enskild näringsverksamhet, t.ex. i form av enskild firma hyreshus jord- eller

Läs mer

i aktie- och handelsbolag 2

i aktie- och handelsbolag 2 SKV 294 utgåva 11 Skatteregler för aktie och handelsbolag Taxeringsår 2013 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i mindre aktie/handels bolag och som själv upprättar bokslut och deklaration.

Läs mer

Att bilda en aktiesparklubb

Att bilda en aktiesparklubb Aktiesparklubb Att bilda en aktiesparklubb Allt du behöver för att komma i gång med ett långsiktigt och lönsamt sparande. 1 Sveriges Aktiesparares Riksförbund 2009 1. Vad är en aktiesparklubb? En aktiesparklubb

Läs mer

Innehållsförteckning. Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3. Företagsnamnet... 4. Bolagsordningen... 6

Innehållsförteckning. Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3. Företagsnamnet... 4. Bolagsordningen... 6 Ändra aktiebolag 1 Innehållsförteckning Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3 Företagsnamnet... 4 Bolagsordningen... 6 Styrelsen och verkställande direktören... 8 Revisorer...10 Adress...12 Fondemission...14

Läs mer

Fastighetsskatt och fastighetsavgift

Fastighetsskatt och fastighetsavgift SKV 296 utgåva 20 Fastighetsskatt och fastighetsavgift Deklarationen 2012 och framåt Sammanfattning Kommunal fastighetsavgift Avgiftspliktiga fastigheter med bostäder som är uppförda, dvs. färdigbyggda

Läs mer

PM Dok.bet. PID124950 2013-11-19

PM Dok.bet. PID124950 2013-11-19 1 (12) PM Pensionsutvecklingsavdelningen Stefan Granbom Gunilla Larsson Skatt före och från och med 66-årsåret Kunskaperna om de ekonomiska konsekvenserna i valet mellan att fortsätta att arbeta eller

Läs mer

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag.

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. 2009:2 STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. Starta företag Vägen till ditt företag börjar med viljan att förverkliga

Läs mer

D a g Ta ut din pension på bästa sätt! Annika Creutzer t l Annika Creutzer Viktiga adresser Min Pension: S P Konsumenternas Försäkringsbyrå

D a g Ta ut din pension på bästa sätt! Annika Creutzer t l Annika Creutzer Viktiga adresser Min Pension: S P Konsumenternas Försäkringsbyrå Annika Creutzer Dags att lägga pensionspusslet så tar du som kvinna ut pension på bästa sätt Av Annika Creutzer Förord Annika Creutzer 2015 Ineko AB, Stockholm 2015 ISBN 978-91-637-7764-6 Pensionerna har

Läs mer

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldrapenning?

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldrapenning? Föräldrapenning Föräldrapenning är den ersättning föräldrar får för att kunna vara hemma med sina barn i stället för att arbeta. Den betalas ut i sammanlagt 480 dagar per barn. Föräldrapenningen har tre

Läs mer

AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN

AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN BJÖRN WILKE Aktie- och fondhandboken Lär dig spara i aktier och fonder för en bättre privatekonomi AKTIESPARARNA KUNSKAP Aktiespararna Kunskap Besöksadress: Rådmansgatan 70A,

Läs mer

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser...

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser... Momsbroschyren En introduktion till momsen Momsbroschyren vänder sig i första hand till små och medelstora företag men även till andra som vill ha en enkel information om moms (mervärdesskatt). Informationen

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer

22 Expansionsfonder. Sammanfattning

22 Expansionsfonder. Sammanfattning 365 22 Expansionsfonder prop. 1993/94:50 s. 234 f., 245 f. och 315 f ds 1993:28 s. 171 f, 183 f, 279 f prop. 1996/97:12 s. 28 f, 54 f bet. 1997/98:SkU30 s. 8 prop. 1999/2000:2 del 2 s. 407 f Sammanfattning

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb.

Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb. Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb. Varför föreslår styrelsen att Dalsjö GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån

Läs mer

Tio frågor och svar om options- och terminshandel

Tio frågor och svar om options- och terminshandel Tio frågor och svar om options- och terminshandel Den här broschyren vänder sig till dig som vill lära dig mer om vad optioner och terminer är. Du får samtidigt en del praktisk information och exempel

Läs mer

Information om uppdrag som god man eller förvaltare

Information om uppdrag som god man eller förvaltare Information om uppdrag som god man eller förvaltare Södertörns ÖVERFÖRMYNDARNÄMND i kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Tyresö Foto framsida: bildarkivet.se Tryck: Haninge kommuns tryckeri,

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta 2015:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Starta företag Information från myndigheterna Lättläst Driva Jag

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket... Starta aktiebolag 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta ett aktiebolag?......3 Kort om aktiebolag...4 Bilda aktiebolaget...6 Anmäl till Bolagsverket...8 Välj företagsnamn....10 Styrelsen och

Läs mer

TILL hantverkare. hantverkare

TILL hantverkare. hantverkare TILL hantverkare tips till dig som är hantverkare Checklista Jag har visat kunden att jag har F-skatt behörighet försäkringar Jag och kunden har kommit överens om arbetets omfattning när arbetet ska påbörjas

Läs mer

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN FÖRORD Detta är en vägledning där du får information om vad som krävs av dig som god man eller förvaltare.

Läs mer

Moms vid utrikeshandel

Moms vid utrikeshandel SKV 560 utgåva 5 Moms vid utrikeshandel Om du handlar med andra länder Broschyren vänder sig i första hand till företag som vill ha en enkel information om reglerna för moms (mervärdesskatt) vid utrikeshandel

Läs mer