Försäljning av värdepapper information, exempel och blanketter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Försäljning av värdepapper information, exempel och blanketter"

Transkript

1 SKV utgåva Försäljning av värdepapper information, exempel och blanketter Den här informationen vänder sig till dig som under 009 har sålt eller löst in marknadsnoterade aktier sålt teckningsrätter eller inlösenrätter sålt eller löst in aktieindexobligationer eller nollkupongare. Det finns flera exempel på hur du ska redovisa försäljningen på blankett K. Det finns också information om hur du ska redovisa försäljning av valuta, råvaror och kapitalplaceringstillgångar. Vet du vilka fördelar du har om du redovisar din försäljning på Internet? Läs mer på sidan. 00 Innehåll Har du sålt aktier eller andra värdepapper 009? Deklarera på Internet Skatteregler för aktier Försäljningspris Omkostnadsbelopp Aktiehistorik på Skatteverkets webbplats Utdelning av aktier Inlösen Har du enbart sålt inlösen-, tecknings- eller uniträtter 009? Lathund var ska värdepapper redovisas? Aktier köpta vid ett tillfälle alla sålda under 009 Exempel : Aktieförsäljning med vinst Exempel : Aktieförsäljning med vinst. Fondförsäljning med vinst. Försäljning av tilldelade teckningsrätter 9 Schablonmetoden 0 Exempel : Försäljning av gamla aktier 0 Exempel : Försäljning av ärvda aktier och fondförsäljning med förlust Genomsnittsmetoden Exempel : Köp, försäljning och split Exempel : Köp, fondemission, split, nyemission och försäljning Inlösen av aktier Bure och Betsson Exempel : Försäljning av inlösenrätter i Bure. Inlösen av aktier i Betsson Försäljning efter utdelning av aktier ( avknoppning ) Exempel : Försäljning av aktier i ACAP Invest efter utdelning av aktier Återföring av uppskov 0 Exempel 9: Återföring av uppskovsbelopp i ABB 0 Aktieindexobligationer Exempel 0: Inlösen av aktieindexobligation Nollkupongare och premieobligationer Exempel : Inlösen av nollkupongare och försäljning av premieobligationer Deklarera valuta, råvaror och kapitalplaceringar Exempel : Uttag på konto i utländsk valuta. Försäljning av råvaror (CFD-kontrakt) Beräkning av överskott eller underskott av kapital Aktieinformation 009 Ordlista

2 Har du sålt aktier eller andra värdepapper 009? I den här broschyren visar vi med flera exempel hur du ska redovisa dina försäljningar av mark nads noterade aktier, aktieindex obliga tioner och noll kupongare på blankett K ( sidorna ). En nyhet i deklarationen 00 är att du också kan redovisa vinster och förluster på obligationer ( fordringar ) i utländsk valuta ( avsnitt C ), valuta ( avsnitt C ), råvaror ( avsnitt D) på blankett K. Med valuta och råvaror menar vi även optioner och terminer med utländsk valuta eller råvaror som underliggande egendom. Du kan också redovisa försäljning av kapitalplaceringstillgångar ( t.ex. ädelstenar som inte infattats i smycken eller tavlor som förvarats i bankfack ) på blankett K ( avsnitt D). Se sidan. På sidan finns en förteckning ( lathund ) över vilken blankett och vilket avsnitt på blanketten du ska använda när du redovisar försäljning av olika värdepapper! Vi visar också hur du ska beräkna ditt omkostnads belopp med genomsnittsmetoden och schablon metoden ( läs vidare på sidan ) och hur du använder hjälpblanketten SKV 9 när du beräknar omkostnadsbe loppet. Det finns dessutom ett exempel som beskriver hur du ska redovisa försäljning av aktier som var föremål för andelsbyte 999, där det finns en obeskattad vinst ( uppskovsbelopp ) som ska återföras till beskattning ( sidan 0 ). Du kan redovisa dina försäljningar antingen på den pappersblankett som finns i mitten av den här broschyren eller på en Internetbilaga. Det finns många fördelar med att redovisa på Internetbilagan ( läs vidare på sidan ). Dina försäljningar av aktier och andra värdepapper, som Skatteverket har fått kon trolluppgift på, finns redovisade på specifikationen som du har fått tillsammans med inkomstdeklarationen. En kort information om bestämmelserna för aktieförsäljningar m.m. finns på sidorna. Utför ligare information finns i broschyren Skatteregler för privat personer ( SKV 0 ). Har du under 009 sålt aktier som inte är marknadsnoterade? Du ska då inte redovisa försäljningen på blankett K utan på blankett K0 ( fåmansföretag ) eller K ( övriga ). Behöver du hjälp? Vi har informationsträffar för dig som ska dek la rera dina aktieförsäljningar. Gå in på Där ser du när vi har en informations träff som passar dig. Webbplats skatteverket.se Servicetelefon

3 Deklarera på Internet På specifikationen som du har fått tillsammans med inkomstdeklarationen står det om du kan deklarera dina försäljningar av värdepapper ( aktier m.m. ) på Internet. Du behöver i så fall en e-legitimation. Fördelar Värdepapperets namn, antal sålda och den ersättning som du fått är ifyllda på rätt plats. Programmet räknar ut och flyttar alla delsummor automatiskt. Du får vinst eller förlust automatiskt uträknad. Du får hjälp att räkna ut underskott eller överskott i inkomst slaget Kapital. Du kan börja att deklarera, spara dina uppgifter och sedan fortsätta vid ett senare tillfälle. Hur gör du? Du behöver e-legitimation för att deklarera dina försäljningar av värdepapper på Internet. Du kan inte deklarera med hjälp av säkerhetskoder, eftersom du måste lägga till uppgifter i deklarationen. Gå in på (Logga in, e-tjänster Välj e-tjänst Inkomst deklaration ). Där finns information om hur du går vidare. När du ska redovisa försäljningen behöver du de avräkningsnotor som du har fått av banken (både köpnotor och säljnotor). Dessa uppgifter kan du också få från dina depåsammandrag eller transaktionssammandrag. Så här skaffar du e-legitimation Du kan skaffa e-legitimation om du är Internetkund hos Danske Bank, Handelsbanken, ICA Banken, Ikano banken, Läns försäkringar Bank, Nordea, SEB, Skandia banken, Sparbanken Finn, Sparbanken Gripen, Sparbanken Syd eller Swedbank. Gå in på din banks webb plats. Där får du information hur du ska göra för att få e-legitimation. Om du inte är Internetkund hos någon av dessa banker kan du gå in på Nordeas eller Telias webbplats och läsa hur du ska göra för att skaffa e-legitimation. Mer information finns på och på Webbplats skatteverket.se Servicetelefon

4 Skatteregler för aktier Försäljningspris I de flesta fall får Skatteverket kontrolluppgift på försälj ningspris för värdepapper som sålts i Sverige. Det är detta belopp som ska redovisas på blankett K. Försäljnings priset, som är upptaget på kontrolluppgiften och som finns redovisat på specifikationen till din inkomstdeklaration, är minskat med det courtage ( avgiften till banken ) som betalades vid försäljningen. Omkostnadsbelopp Omkostnadsbeloppet är det inköpspris som du samman lagt har betalat för t.ex. dina aktier. Omkost nadsbeloppet kan påverkas av händelser i bolaget, t.ex. nyemission, fondemission, split, utdelning av aktier och inlösen. Ditt inköpspris framgår av den avräkningsnota du fick av banken vid köpet. Även courtaget ( avgiften till banken ) ska räknas med. Det belopp du ska utgå ifrån när du beräknar ditt omkostnadsbelopp brukar normalt vara Att betala på avräknings notan. Omkostnadsbeloppet beräknas enligt genomsnittsmetoden eller schablonmetoden. Genomsnittsmetoden Denna metod använder du för att beräkna omkostnadsbeloppet om du har köpt eller fått aktier vid flera tillfällen och sålt en del av dessa under 009. Har du köpt dina aktier vid ett tillfälle och sedan sålt alla aktierna under 009 behöver du inte använda genomsnittsmetoden. Se exempel på sidorna och 9. Du gör en beräkning för samtliga aktier av samma slag och sort, t.ex. en beräkning för Ericsson B-aktier och en för Ericsson A-aktier, oavsett hur och när du förvärvade aktierna. Har du aktier av samma slag och sort på olika värdepapperskonton eller i olika depåer gör du ändå bara en beräkning av det genomsnittliga omkostnadsbeloppet för aktien. Du kan använda den hjälpblankett Genomsnittligt omkostnadsbelopp ( SKV 9 ) som finns i mitten av broschyren. Deklarerar du elektroniskt gör du beräkningen i din Internetbilaga. Beräkningen görs i tidsföljd. För att kunna göra beräkningen av omkostnadsbeloppet för en viss aktie på rätt sätt behöver du därför plocka fram alla avräkningsnotor från köp och försäljningar, utdrag från värdepapperskonton eller depåkontoutdrag från och med förvärvet av de första aktierna till och med din sista försäljning under 009. Har du fått aktierna i gåva, genom arv eller vid bodelning behöver du också den tidigare ägarens uppgifter eftersom du övertar överlåtarens omkostnadsbelopp. Du utgår från vad du har betalat för aktierna, inklusive courtage, vid olika köptillfällen och lägger ihop beloppen. Efter varje förvärv eller försäljning gör du en ny beräkning av omkostnadsbeloppet, oavsett om du köpt aktierna eller fått dem på annat sätt, t.ex. genom arv, gåva, fond- eller nyemission. Schablonmetoden För marknadsnoterade aktier och marknadsnoterade aktieindexobligationer får du som alternativ till genomsnittsmetoden i stället beräkna omkost nadsbeloppet till 0 % av försäljningspriset ( efter avdrag för courtage ). Denna metod kan du t.ex. använda om du inte känner till omkostnadsbeloppet. Du har kanske ärvt aktierna eller fått dem i gåva. Se exempel på sidan. Du kan även använda denna metod om du inte har kvar avräkningsnotan från köpet. Se exempel på sidan 0. Tips! Schablonmetoden kan vara förmånligare att använda om aktierna har gått upp mer är 00 % i värde sedan köpet. Se exempel på sidan. Behöver du använda mer än en K-blankett? Om du har gjort så många försäljningar att utrymmet på blankett K inte räcker, kan du använda fler K-blanketter. Glöm då inte att numrera blanketterna i ruta 9, uppe till höger på blanketternas framsida. Webbplats skatteverket.se Servicetelefon

5 Aktiehistorik på Skatte verkets webbplats På finns information om historiska händelser för aktier på Nasdaq OMX Stockholm, NGM Equity och First North. Kontrollera gärna här om det har hänt något i bolaget som påverkar omkostnadsbeloppet på dina aktier innan du börjar göra dina beräkningar av omkostnadsbelop pet. Fördelen med att kontrollera i aktiehistoriken är att du får uppgifter om händelser flera år tillbaka i tiden. Nedan finns ett exempel på vad aktiehistoriken innehåller. Du får information om emissioner och splittar samt länkar till Skatteverkets allmänna råd, som du kan behöva kontrollera om du exempelvis har löst in aktier eller fått utdelade ( avknop pade ) aktier. Det kan också finnas annan betydelsefull information som gör det lättare för dig att redovisa dina försäljningar rätt. S (omvänd) står för en s.k. omvänd split villkoret här S : (omvänd) innebär att om du hade fem aktier före splitten så har du bara aktie efter denna. Hade du exempelvis 00 aktier före så kommer du att ha 0 aktier efter splitten. N står för nyemission villkoret här N B:A/B, :0 kr innebär att du får köpa en ny B-aktie för varje gammal innehavd aktie (A eller B) för :0 kr. Hade du exempelvis 00 B-aktier före nyemissionen så kan du köpa 00 nyemitterade B-aktier för sammanlagt 0 kr och har i så fall 00 aktier efter emissionen. S står för split villkoret här S : innebär att du kommer att ha fyra gånger ditt tidigare innehav efter splitten. Hade du exempelvis 00 aktier före så kommer du att ha 00 aktier efter splitten. F står för fondemission villkoret här F : innebär att du får en ny aktie i bolaget för varje gammal innehavd aktie. Hade du exempelvis 00 aktier före så kommer du att ha 00 aktier efter fondemissionen. Webbplats skatteverket.se Servicetelefon

6 Utdelning av aktier Om en aktieägare utan ersättning får aktier i ett annat bolag eller andra värdepapper, ska detta normalt beskattas som utdelning. Utdelningsvärdet är den utdel ade aktiens marknadsvärde när aktieägaren får tillgång till den, och den utdelade aktien anses anskaffad till ett pris som motsvarar aktiens värde vid samma tidpunkt. Under vissa förutsättningar ska beskattning inte ske när ett bolag delar ut aktier i ett dotterbolag ( Lex Asea). I sådana fall ska en del av anskaffnings utgiften för aktier i det utdelande bolaget gå över till aktier i det bolag som delats ut. Skatteverket ger ut allmänna råd där utdelningsvärde och anskaffningsutgift samt uppdelning av anskaffningsutgiften fastställs. En sammanställning av aktuella allmänna råd finns på sidan. Inlösen Under 009 har ett antal börsbolag genomfört inlösenprogram ( inlösen av aktier ). När du löser in aktier i ett bolag anses du ha sålt aktierna. Därför måste du lämna in blankett K och göra en beräkning av vinst eller förlust. Inlösenlikviden är aktiens försäljningspris. Betalning sker vanligtvis i kontanter och detta belopp framgår av den kontrolluppgift du fått. Det förekommer också att man får betalning i form av aktier i andra företag eller i form av andra värde papper än aktier ( i Vostok Gas skedde betalning i form av depåbevis ). Det belopp du ska redovisa som inlösen likvid i dessa fall kan du se i samman ställningen på sidan. Inlösen av aktier kan ske med eller utan stöd av inlösen rätter. Beroende på vilken sorts inlösen program som genomförs så blir skattesituationen lite olika. Split med inlösen utan stöd av inlösenrätter. I de flesta inlösenprogram under 009 har inlösenrätter inte använts utan i stället har den ursprungliga aktien delats ( splittats ). I dessa program har en av de splittade aktierna blivit inlösenaktie som automatiskt har lösts in. I dessa fall ska anskaffningsutgiften fördelas mellan de ursprungliga aktierna och inlösenaktierna. Skatteverket ger ut allmänna råd där uppdelningen av anskaffningsutgiften fastställs. En sammanställning av fördelningen av anskaffningsutgiften och aktuella allmänna råd finns på sidan. För de fall där aktier lösts in efter split måste alltid blankett K lämnas in. Se även exemplet på sidorna. Inlösen med stöd av inlösenrätter. I samband med genomförande av inlösenprogram får aktieägaren i vissa fall inlösenrätter ( Bure Equity och Öresund ). Dessa kan säljas eller användas till inlösen av aktier. När inlösenrätter delas ut sker det ingen utdelningsbeskattning. Inlösen. Om du valt att delta i inlösenförfarandet redo visar du detta som en vanlig aktieförsäljning. Inlösenaktierna i Bure Equity och Öresund löstes in under 009 och ska deklareras i 00 års deklaration. Sålt inlösenrätter. Se nedan under rubriken Hur har Skatteverket beräknat vinsten? Har du enbart sålt inlösen -, teckningseller uniträtter 009? Ersättning som du fått vid försäljning av inlösenrätter finns på kontrolluppgift. Skatteverket har räknat ut din vinst. Du behöver därför inte redovisa denna försäljning på blankett K. Läs mer i "Dags att deklarera" sidan. -BANKEN BUREEQUITY I 0 0 * Då behöver du inte redovisa försäljningen på blankett K. Det framgår i så fall av specifikationen som du har fått tillsammans med din inkomstdek laration. Detta gäller inlösenrätter i Bure Equity, Öresund och teckningsrätter eller uniträtter i vissa bolag. Vilka bolagen är framgår av en lista som finns på På kontrolluppgiften för sålda inlösenrätter betecknas dessa med förkortningen SR ( särskild rätt ), teckningsrätter med TR och uniträtter med UR. Hur har Skatteverket beräknat vinsten? Tilldelningen av inlösenrätter, teckningsrätter eller uniträtter utlöser inte beskattning. Om rätterna säljs utlöser det däremot vinstbeskattning. Omkostnadsbeloppet för inlösenrätter, teckningsrätter och uniträtter som du får på grund av innehav av aktier är noll ( schablonmetoden får inte användas ). Detta innebär att hela försäljningssumman blir vinst vid försäljning av rätterna. Om du t.ex. har sålt inlösen rätter i Bure Equity för 0 kr är hela denna summa vinst. Skulle du även ha sålt andra värdepapper under 009 måste du redovisa försäljningen av inlösenrätterna, teckningsrätterna eller uniträtterna och alla andra värdepapper på blankett K. På sidan visar vi hur du redovisar försäljning av inlösenrätter i Bure och inlösen av aktier i Betsson och på sidan 9 hur du redovisar försäljning av tilldelade teckningsrätter. Har du e-legitimation kan du lämna blankett K på Internet! Webbplats skatteverket.se Servicetelefon

7 Lathund var ska värdepapper redovisas? Värdepapper Aktie - marknadsnoterad Aktie - ej marknadsnoterad Aktie - fåmansföretag Aktieindexobligation (AIO) - marknadsnoterad* Aktieindexobligation (AIO) - ej marknadsnoterad* Aktiekorgbevis (KRG) - marknadsnoterat Aktiekorgbevis (KRG) - ej marknadsnoterat Fondandelar - räntefond i SEK - marknadsnoterad Fondandelar - räntefond i SEK - ej marknadsnoterad Fondandelar - övrigt - marknadsnoterad Fondandelar - övrigt - ej marknadsnoterad Inlösenrätt (SR) - marknadsnoterad Konvertibel (KV) - marknadsnoterad Konvertibel (KV) - ej marknadsnoterad Lån/skuld i utländsk valuta - amortering av/återbetalning av Nollkupongare - se Obligation i svenska kronor Obligation i svenska kronor - marknadsnoterad (t.ex. bankcertifikat (BC), bostadscertifikat (BOC), företagscertifikat (FC), statsskuldväxel (SSVX), annan nollkupongare samt ränte bärande obligation) Obligation i svenska kronor - ej marknadsnoterad Obligation i utländsk valuta Option - aktie/aktieindex som underliggande egendom - marknadsnoterad Option - aktie/aktieindex som underliggande egendom - ej marknadsnoterad Option råvaror som underliggande egendom Option valuta som underliggande egendom Premieobligation (PO) Riksgäldsspar Räntefond - se Fondandelar - räntefond i SEK Säljrätt - marknadsnoterad Svenskt depåbevis (SDB) - se Aktie - marknadsnoterad Teckningsrätt (TR) - marknadsnoterad Teckningsoption - marknadsnoterad Teckningsoption - ej marknadsnoterad Termin - aktie/aktieindex som underliggande egendom - marknadsnoterad Termin - aktie/aktieindex som underliggande egendom - ej marknadsnoterad Termin råvaror som underliggande egendom Termin valuta som underliggande egendom Uniträtt (UR) - marknadsnoterad Uppskovsbelopp från andelsbyte Valuta Warrant - aktie/aktieindex som underliggande egendom Värdepappersfond - Se Fondandelar Återköpsrätt - se Säljrätt Försäljning redovisas på blankett/avsnitt K avsnitt A K avsnitt B K0 avsnitt B K avsnitt A K avsnitt D K avsnitt A K avsnitt D K avsnitt C** K avsnitt D** K avsnitt A** K avsnitt D** K avsnitt A K avsnitt A K avsnitt D K9 avsnitt B K avsnitt C K avsnitt D K avsnitt C K avsnitt A K avsnitt D K avsnitt D K avsnitt C K avsnitt D K avsnitt C K avsnitt A K avsnitt A K avsnitt A K avsnitt D K avsnitt A*** K avsnitt D*** K avsnitt D*** K avsnitt C*** K avsnitt A K avsnitt B K avsnitt C K avsnitt A * För aktieindexobligation med garanterad avkastning redovisas en del av utbetalt belopp på inkomstdeklarationen vid ruta 0 Ränteinkomster, utdelningar m.m., se exempel på sidan. ** Du ska bara redovisa fondvinst eller fondförlust på blankett K om det inte finns någon förtryckt uppgift på vinst eller förlust på inkomstdeklarationen. Om det finns en förtryckt uppgift, men du ändå väljer att redovisa fondvinst eller fond förlust på blankett K ( t.ex. på grund av att kontrolluppgiften är felaktig ) lägg i så fall inte ihop vinsterna och förlusterna på blankett K med vinster och förluster som är förtryckta på inkomstdeklarationen. Gör du det kommer fondvinster och fondförluster felaktigt att tas med dubbelt. *** Det finns information om hur du ska redovisa försäljning av terminer, eller värdepapper som är att betrakta som terminer, på Skatteverkets webbplats. Webbplats skatteverket.se Servicetelefon

8 Aktier köpta vid ett tillfälle alla sålda under 009 Då ska du redovisa försäljningen på blankett K. I detta fall behöver du inte beräkna något genomsnittligt omkostnadsbelopp. Du som har sålt aktier, obligationer och andra värdepapper, valuta, råvaror eller övriga tillgångar (kapitalplaceringar) ska lämna den här blanketten. Lämna den tillsammans med Inkomstdeklaration. Information om hur du fyller i blanketten finns i broschyren "Försäljning av värdepapper", SKV. Belopp anges i hela krontal. Försäljning Värdepapper m.m. Inkomstår Datum då blanketten fylls i 9 Numrering vid flera K K 00 Samråd enligt SFS 9: har skett med Näringslivets Regelnämnd. Den skattskyldiges namn A. Marknadsnoterade aktier, aktieindexobligationer, aktieoptioner m.m. Antal Skatteupplysningen I "Dags att deklarera" får du svar på de flesta av dina frågor. Personnummer Anna Larsson 09-9 Beteckning Försäljningspris Omkostnadsbelopp * Vinst Förlust 0 Orifl ame Deklarera senast maj helst på Internet, sms eller telefon Inkomstdeklaration 00 Inkomståret 009 Inkomstdeklaration Person-/Organisationsnummer Kontrollera beloppen som Skatteverket fyllt i. Om ett belopp är fel, stryk det och fyll i rätt belopp 9 0 Summering para den ena som kopia! Inkomster - Tjänst Lön, förmåner, sjukpenning m.m. Kostnadsersättningar Allmän pension och tjänstepension Privat pension och livränta 0 Summa 0 Summa Andra inkomster som inte är pensionsgrundande Inkomster, t.ex. hobby, som du själv ska betala egenavgifter för Summa vinst. För över summan till ruta på Inkomstdeklaration. OBS! Om du har en förtryckt vinst fondandelar i det gula fältet vid ruta ska du lägga ihop den med summa vinst och fylla i totalbeloppet i ruta. Inkomst enligt blankett K0, K0A och K Avdrag - Tjänst 0 Summa i den vita rutan. Fyll i totalbeloppet, dvs. summan av det ifyllda beloppet och din ändring Summa förlust. För över summan till ruta på Inkomstdeklaration. OBS! Om du har en förtryckt förlust fondandelar i det gula fältet vid ruta ska du lägga ihop den med summa förlust och fylla i totalbeloppet i ruta Summa Inkomster - Kapital Ränteinkomster, utdelningar m.m. K avsnitt C och K9 avsnitt B. Överskott vid uthyrning av privatbostad Vinst fondandelar. K avsnitt A och B, K0, K0A, K avsnitt B och K. Vinst ej marknadsnoterade fondandelar. K avsnitt D, K9 avsnitt A, K avsnitt E och KA/B. Vinst enligt bl k tt K 0 0 B. Återföring av uppskovsbelopp Exempel : Aktieförsäljning med vinst Anna sålde sina 0 aktier i Oriflame i oktober 009 för kr per aktie. Försäljningspris ( 0 aktier x kr ) courtage 00 kr 00 kr Anna köpte aktierna i oktober 00 för 0 kr per aktie. Omkostnadsbelopp ( 0 aktier x 0 kr ) + courtage 00 kr 00 kr Annas vinst blir 0 kr Anna för över sin aktievinst på 0 kr till ruta på inkomst deklarationen. Webbplats skatteverket.se Servicetelefon

9 Exempel : Aktieförsäljning med vinst Fondförsäljning med vinst Försäljning av tilldelade tecknings rätter Olle sålde 0 aktier i Tele i december 009 för 0 kr per aktie. Försäljningspris ( 0 aktier x 0 kr ) courtage 00 kr 9 00 kr Olle köpte sina 0 aktier i mars 00 för 9 kr per aktie. Omkostnadsbelopp ( 0 aktier x 9 kr ) + courtage 00 kr 0 kr Olles vinst blir 0 kr Olle har aktier i Haldex AB. Haldex beslutade om nyemission under 009 och som aktieägare blev Olle tilldelad tecknings rätter i slutet av november 009. Olle ville inte teckna några nya aktier och sålde därför sina teckningsrätter under decem ber för kr styck. Försäljningspris: ( 0 teckningsrätter x kr ) courtage 00 kr 00 kr Omkostnadsbelopp: Teckningsrätter som har tilldelats på grund av aktieinnehav har ingen anskaff ningsutgift. Olles omkostnadsbelopp blir därför noll kronor 0 kr Olles vinst blir 00 kr Olle har dessutom sålt andelar i en aktiefond med vinst på 000 kr. Beloppet finns förtryckt på hans inkomstdeklaration. Olle summerar vinsten på aktierna 0 kr med vinsten på teckningsrätterna 00 kr. Summan blir 00 kr. Detta belopp lägger han ihop med den förtryckta vinsten på fondandelar 000 kr och fyller i totalbeloppet 00 kr ( 00 kr kr ) i ruta. Samtidigt stryker han det förtryckta beloppet, 000 kr, på inkomstdeklarationen. Samråd enligt SFS 9: har skett med Näringslivets Regelnämnd. Spara den ena som kopia! 0 Summa 0 Summa Försäljning Värdepapper m.m. Du som har sålt aktier, obligationer och andra värdepapper, valuta, Inkomstår råvaror eller övriga tillgångar (kapitalplaceringar) ska lämna den 009 här blanketten. Lämna den tillsammans med Inkomstdeklaration. 9 Datum då blanketten fylls i 9 Numrering vid flera K Information om hur du fyller i blanketten finns i broschyren "Försäljning av värdepapper", SKV. Belopp anges i hela krontal. Den skattskyldiges namn A. Marknadsnoterade aktier, aktieindexobligationer, aktieoptioner m.m. 9 0 Antal Inkomster - Tjänst Lön, förmåner, sjukpenning m.m. Kostnadsersättningar Allmän pension och tjänstepension Privat pension och livränta Andra inkomster som inte är pensionsgrundande Inkomster, t.ex. hobby, som du själv ska betala egenavgifter för Inkomst enligt blankett K0, K0A och K Skatteupplysningen I "Dags att deklarera" får du svar på de flesta av dina frågor. Avdrag - Tjänst Inkomstdeklaration 00 Inkomståret 009 Person-/Organisationsnummer Kontrollera beloppen som Skatteverket fyllt i. Om ett belopp är fel, stryk det och fyll i rätt belopp Resor till och från arbetet överstiger kr. Fyll i totalbeloppet Personnummer Olle Ek 90- Summering Beteckning Försäljningspris Omkostnadsbelopp * Vinst Förlust 0 Tele B Haldex AB, TR Summa vinst. För över summan till ruta på Inkomstdeklaration. OBS! Om du har en förtryckt vinst fondandelar i det gula fältet vid ruta ska du lägga ihop 0 Summa Deklarera senast maj helst på Internet, sms eller telefon i den vita rutan. Fyll i totalbeloppet, dvs. summan av det ifyllda beloppet och din ändring. 0 Summa 0 K 00 Inkomster - Kapital Ränteinkomster, utdelningar m.m. K avsnitt C och K9 avsnitt B. Överskott vid uthyrning av privatbostad Vinst fondandelar. K avsnitt A och B, K0, K0A, K avsnitt B och K. Vinst ej marknadsnoterade fondandelar. K avsnitt D, K9 avsnitt A, K avsnitt E och KA/B. K och K. Återfört uppskov från blankett K. Vi t li Fyll i den sammanlagda vinsten i ruta! Webbplats skatteverket.se Servicetelefon

10 Schablonmetoden Har du ingen uppgift på vad du köpte aktierna för får du använda schablonmetoden. Då tar du 0 % av försäljningspriset ( efter avdrag för courtaget ) som omkostnadsbelopp. Även om du känner till det verkliga omkostnadsbeloppet kan du använda schablon metoden. Den kan vara förmånligare för dig om aktierna har gått upp mycket i värde sedan köpet. Exempel : Försäljning av gamla aktier Johan sålde sina 00 aktier i Handelsbanken i april 009 för kr per aktie. Johan köpte aktierna på 0-talet och saknar sin avräk nings nota. Han använder därför schablon metoden. Försäljningspris ( 00 aktier x kr ) courtage 00 kr 00 kr Omkostnadsbelopp enligt schablonmetoden 00 kr x 0 % 0 kr Johans vinst blir 0 kr Johan för över vinsten på 0 kr till ruta på inkomstdeklarationen. Du som har sålt aktier, obligationer och andra värdepapper, valuta, råvaror eller övriga tillgångar (kapitalplaceringar) ska lämna den här blanketten. Lämna den tillsammans med Inkomstdeklaration. Information om hur du fyller i blanketten finns i broschyren "Försäljning av värdepapper", SKV. Belopp anges i hela krontal. Försäljning Värdepapper m.m. Inkomstår Datum då blanketten fylls i 9 Numrering vid flera K K 00 Inkomstdeklaration Samråd enligt SFS 9: har skett med Näringslivets Regelnämnd. Den skattskyldiges namn A. Marknadsnoterade aktier, aktieindexobligationer, aktieoptioner m.m. 9 0 Antal Spara den ena som kopia! : Inkomster - Tjänst Lön, förmåner, sjukpenning m.m. Kostnadsersättningar Allmän pension och tjänstepension Privat pension och livränta Andra inkomster som inte är pensionsgrundande Inkomster, t.ex. hobby, som du själv ska betala egenavgifter för Inkomst enligt blankett K0, K0A och K Skatteupplysningen I "Dags att deklarera" får du svar på de flesta av dina frågor. Avdrag - Tjänst Tjänsteresor Tillfälligt arb t d bb Inkomstdeklaration 00 Inkomståret 009 Person-/Organisationsnummer Kontrollera beloppen som Skatteverket fyllt i. Om ett belopp är fel, stryk det och fyll i rätt belopp Resor till och från arbetet överstiger kr. Fyll i totalbeloppet. 0 Summa 0 Summa Deklarera senast maj helst på Internet, sms eller telefon i den vita rutan. Fyll i totalbeloppet, dvs. summan av det ifyllda beloppet och din ändring Personnummer Johan Andersson 00- Summering Beteckning Försäljningspris Omkostnadsbelopp * Vinst Förlust 00 Handelsb. A Summa vinst. För över summan till ruta på Inkomstdeklaration. OBS! Om du har en förtryckt vinst fondandelar i det gula fältet vid ruta ska du lägga ihop den med summa vinst och fylla i totalbeloppet i ruta 0 Summa Inkomster - Kapital Ränteinkomster, utdelningar m.m. K avsnitt C och K9 avsnitt B. Överskott vid uthyrning av privatbostad Vinst fondandelar. K avsnitt A och B, K0, K0A, K avsnitt B och K. Vinst ej marknadsnoterade fondandelar. K avsnitt D, K9 avsnitt A, K avsnitt E och KA/B. K och K. Återfört uppskov från blankett K. 0 Summa K och K Avdrag - Kapital Webbplats skatteverket.se Servicetelefon

11 Ärvda aktier Den som fått aktier genom arv övertar överlåtarens omkostnads belopp. I detta exempel ärvde Lennart 0 Assa Abloy-aktier av sin far våren 000. Hans far hade inga avräkningsnotor kvar. Därför känner Lennart inte till vad hans far betalat för aktierna och han kan inte ta över sin fars omkostnadsbelopp. Vid bouppteckningen var de 0 Assa Abloy-aktierna värda totalt 000 kr. Lennart får inte använda detta värde som omkostnadsbelopp. Försäljning Värdepapper m.m. Du som har sålt aktier, obligationer och andra värdepapper, valuta, Inkomstår råvaror eller övriga tillgångar (kapitalplaceringar) ska lämna den 009 här blanketten. Lämna den tillsammans med Inkomstdeklaration. 9 Datum då blanketten fylls i 9 Numrering vid flera K Information om hur du fyller i blanketten finns i broschyren "Försäljning av värdepapper", SKV. Belopp anges i hela krontal. K 00 Exempel : Försäljning av ärvda aktier och fondförsäljning med förlust Spara den ena som kopia! Allmän självdeklaration enligt lagen SFS 00: Inkomster - Tjänst Lön, förmåner, sjukpenning m.m. Kostnadsersättningar Allmän pension och tjänstepension Privat pension och livränta Andra inkomster som inte är pensionsgrundande Inkomster, t.ex. hobby, som du själv ska betala egenavgifter för Avdrag - Tjänst Tjänsteresor Samråd enligt SFS 9: har skett med Näringslivets Regelnämnd. Skatteupplysningen I "Dags att deklarera" får du svar på de flesta av dina frågor. Inkomst enligt blankett K0, K0A och K ståret 009 Person-/Organisationsnummer Kontrollera beloppen som Skatteverket fyllt i. Om ett belopp är fel, stryk det och fyll i rätt belopp Resor till och från arbetet överstiger kr. Fyll i totalbeloppet. Tillfälligt arbete, dubbel bosättning och hemresor Övriga utgifter överstiger 000 kr. Fyll i totalbeloppet. Allmänna avdrag Pensionssparande m.m. Skattereduktion Den skattskyldiges namn Lennart sålde sina 0 aktier i Assa Abloy i augusti 009 för kr per aktie. Försäljningspris ( 0 aktier x kr ) courtage 00 kr 00 kr 9 Eftersom Lennart har ärvt sina aktier känner han inte till det faktiska omkostnadsbeloppet. Därför använder han schablonmetoden när han ska räkna ut omkostnadsbeloppet. A. Marknadsnoterade aktier, aktieindexobligationer, aktieoptioner m.m. 0 Antal Summering Omkostnadsbelopp enligt schablonmetoden Försäljningspris 00 kr x 0 % 0 kr Lennarts vinst blir 00 kr Han för över sin vinst på 00 kr till ruta på inkomstdeklarationen. Lennart har dessutom sålt andelar i en aktiefond med förlust på 000 kr. Beloppet finns förtryckt i hans inkomstdeklaration vid ruta och ska inte ändras. i den vita rutan. Fyll i totalbeloppet, dvs. summan av det ifyllda beloppet och din ändring Skattereduktion - Husarbete Skattereduktion enligt blankett K Deklarera senast maj helst på Internet, sms eller telefon Inkomster - Kapital Ränteinkomster, utdelningar m.m. K avsnitt C och K9 avsnitt B. 0 Summa 0 Summa Överskott vid uthyrning av privatbostad Vinst fondandelar. K avsnitt A och B, K0, K0A, K avsnitt B och K. Vinst ej marknadsnoterade fondandelar. K avsnitt D, K9 avsnitt A, K avsnitt E och KA/B. K och K. Återfört uppskov från blankett K. K och K Avdrag - Kapital Ränteutgifter m.m. Förlust enligt blankett K avsnitt C och K9 avsnitt B. Förvaltningsutgifter överstiger 000 kr. Fyll i totalbeloppet. Förlust fondandelar. K avsnitt A, K0, K avsnitt B och K. 000 Förlust ej marknadsnoterade fondandelar. K avsnitt D, K0A, K avsnitt E och KA/B 0 Personnummer Lennart Johnsson -9 Beteckning Försäljningspris Omkostnadsbelopp * Vinst Förlust 0 Assa Abloy Summa vinst För över summan till ruta på Inkomstdeklaration Lennart vill även räkna ut sitt över skott/ underskott av kapital. Hur det går till ser du i exemplet på sidan. 0 Summa Summa Inkomstdeklaration Fondandelar och den preliminära skatteuträkningen Om du har sålt fondandelar finns vinster och förluster förtryckta på din inkomstdeklaration. På den preliminära skatteuträkningen har Skatteverket kvittat, kvoterat och summerat beloppen. Förluster har kvittats mot vinster på marknadsnoter ade fond andelar. Om vinsten inte räcker till för att kvitta bort förlusten får du avdrag med 0 % av resterande förlust. Om du har förluster på fondandelar som inte är marknads noterade får du avdrag med 0 % av för lusten. Vinster beskattas fullt ut. Webbplats skatteverket.se Servicetelefon

12 Genomsnittsmetoden Har du köpt aktier vid flera tillfällen och till olika pris? Har du sålt aktier som har varit föremål för split, nyemission eller fondemission? Då ska du först räkna ut det genomsnittliga omkostnadsbeloppet för dina aktier. Det gör du på hjälpblanketten Genomsnittligt omkostnadsbelopp. När du har räknat ut det genomsnittliga omkostnadsbeloppet jämför du vilken metod ( genomsnittsmetoden eller schablonmetoden ) som är mest fördelaktig för dig. Exempel : Köp, försäljning och split Köp I januari 99 köpte Jessica 00 aktier i Hennes & Mauritz för 09 kr per aktie. Det totala omkostnadsbeloppet var (00 x 09 kr) + 00 kr (courtage) 000 kr. Det genomsnittliga omkostnadsbeloppet blev 0 kr ( 000 kr delat med 00 aktier). Försäljning Senare under 99 sålde Jessica 0 aktier. Hon hade därefter 0 aktier kvar (00 0). Hon utnyttjade 00 kr av sitt totala omkostnads belopp vid försäljningen ( 0 aktier x genomsnitt ligt omkostnadsbelopp 0 kr ) Det totala omkostnadsbeloppet sjönk däremot till 00 kr ( 000 kr 00 kr). Det genomsnittliga omkostnadsbeloppet var oför ändrat 0 kr ( 00 kr delat med 0 aktier). Split 999 skedde en split (:) och Jessica hade därefter 00 aktier ( x 0 aktier). Det totala omkostnadsbeloppet var oförändrat 00 kr. Det genomsnittliga omkostnadsbeloppet sjönk däremot till :0 kr ( 00 kr delat med 00 aktier). Du som sålt tillgång kan beräkna ditt genomsnittliga omkostnadsbelopp på denna hjälpblankett. Ytterligare information finns i broschyren "Försäljning av värdepapper, SKV. Försäljning av aktier som Jessica ska redovisa i deklarationen 00 Jessica sålde 00 aktier i oktober 009 för 9 kr per aktie. Försäljningspriset (efter avdrag för courtage) blev 9 00 kr. Hon räknar ut omkostnadsbeloppet enligt genomsnittsmetoden för de 00 aktier hon säljer. 00 x :0 kr 0 kr. Jessica räknar också ut omkostnadsbeloppet enligt schablonmetoden för att jämföra vilken metod som är mest fördelaktig att använda. Försäljningspriset 9 00 kr x 0 % 0 kr. Genomsnittligt omkostnadsbelopp Inkomstår Jessica väljer schablonmetoden, eftersom det är mer fördelaktigt för henne att dra av ett omkostnadsbelopp på 0 kr i stället för det verkliga omkostnadsbeloppet på 0 kr. Det belopp hon ska dra av som utnyttjat omkostnadsbelopp i beräkningen nedan är det verkliga be loppet med 0 kr, trots att hon har fått använda ett högre omkostnadsbelopp genom att använda schablonmetoden. Hjälpblankett Vinsten blir då 0 kr (9 00 kr 0 kr). Hon för över sin vinst på 0 kr till ruta på inkomstdeklarationen. Blanketten ska inte lämnas till Skatteverket men bör sparas eftersom Skatteverket kan begära in en redogörelse för beräkningen av det genomsnittliga omkostnadsbeloppet. Hjälpblankett SKV 9 Den skattskyldiges namn Personnummer Jessica Lind -0 Beräkning Beteckning Datum Händelse * Antal +/- Totalt antal Inköpspris (+) respektive utnyttjat omkostnadsbelopp (-), kr Totalt outnyttjat omkostnadsbelopp för kvarvarande värdepapper, kr ll Skatteverket Genomsnittligt omkostnadsbelopp för kvarvarande värdepapper, kr H & M 99 Köp H & M 99 Förs H & M 999 S: :0 H & M 009 Förs :0 Webbplats skatteverket.se Servicetelefon

13 Samråd enligt SFS 9: har skett med Näringslivets Regelnämnd. Du som har sålt aktier, obligationer och andra värdepapper, valuta, råvaror eller övriga tillgångar (kapitalplaceringar) ska lämna den här blanketten. Lämna den tillsammans med Inkomstdeklaration. Information om hur du fyller i blanketten finns i broschyren "Försäljning av värdepapper", SKV. Belopp anges i hela krontal. Personnummer Inkomståret 009 Jessica Lind -0 Den skattskyldiges namn Antal Deklarera Beteckning Försäljningspris Omkostnadsbelopp senast * Vinst maj Förlust Skatteupplysningen helst på Internet, sms eller telefon Spara den ena som kopia! SKV 000 K utgåva Inkomstdeklaration 00 Inkomster - Kapital Inkomster - Tjänst Lön, förmåner, 0 sjukpenning m.m. Ränteinkomster, utdelningar m.m. 0 K avsnitt C och K9 Kostnadsersättningar avsnitt B. Allmän pension och tjänstepension Överskott vid uthyrning av privatbostad Privat pension och Vinst fondandelar. 9 Andra inkomster som inte är K0, K0A, K pensionsgrundande avsnitt B och K. 0 Inkomster, t.ex. hobby, 9 som du själv ska betala egenavgifter för K avsnitt D, Vinst ej marknadsnoterade fondandelar. K9 avsnitt A, K avsnitt E och livränta K avsnitt A och B, Inkomst enligt blankett K0, K0A och K KA/B. Summering 0 Summa 0 Summa 0 Summa Vinst 0 enligt Summa blankett K och K. Avdrag - Tjänst Återfört uppskov från blankett K Resor till och från arbetet 0 0 överstiger kr. Fyll i totalbeloppet. K och K Summa vinst. För över summan till ruta på Inkomstdeklaration. 0 OBS! Om du har en förtryckt vinst fondandelar i det gula fältet vid ruta ska du lägga ihop den med summa vinst och fylla i totalbeloppet Tjänsteresor i ruta. Avdrag - Kapital Tillfälligt arbete, dubbel bosättning 09 och hemresor Ränteutgifter m.m. Summa förlust. För över summan till ruta Förlust enligt Övriga på Inkomstdeklaration utgifter. 0 OBS! Om du har en förtryckt förlust fondandelar Du får i avdrag det gula endast fältet för vid den ruta del som ska du lägga ihop den med summa förlust blankett K avsnitt och fylla i totalbeloppet i ruta. överstiger 000 kr. Fyll i totalbeloppet. C och K9 avsnitt B. Förvaltningsutgifter Allmänna avdrag B. Återföring av uppskovsbelopp överstiger 000 kr. Fyll i totalbeloppet. Förlust fondandelar. Beteckning på uppskovsaktie Pensionssparande m.m. Uppskovsbelopp som återförs K avsnitt A, K0, 09 K avsnitt B och K. Allmän självdeklaration enligt lagen SFS 00: I "Dags att deklarera" får du svar på de flesta av dina frågor. Person-/Organisationsnummer NRV Skattereduktion - Husarbete HB FÅM Försäljning Värdepapper m.m. A. Marknadsnoterade aktier, aktieindexobligationer, aktieoptioner m.m. Inkomstår Datum då blanketten fylls i 9 Numrering vid flera K Kontrollera beloppen som Skatteverket fyllt i. Om ett belopp är fel, stryk det och fyll i rätt belopp i den vita rutan. Fyll i totalbeloppet, dvs. summan av det ifyllda beloppet och din ändring. Region Kontor Sektion Grupp Person-/Organisationsnummer Fåmansföretag Tax.år 00 0 Förlust ej marknadsnoterade fondandelar. Skattereduktion För över uppskovsbeloppet till ruta på Inkomstdeklaration. K avsnitt D, K0A, OBS! Om du har vinst i avsnitt A ruta 0 ovan och/eller förtryckt vinst fondandelar i det gula K avsnitt E och fältet vid ruta ska du lägga ihop uppskovsbeloppet Skattereduktion med enligt dessa blankett belopp och Kfylla i totalbeloppet KA/B. i ruta. * Omkostnadsbeloppet beräknas enligt genomsnittsmetoden Underlag alternativt för fastighetsavgift - Schablonmetoden får användas för marknadsnoterade Förlust enligt aktier blankett m.m. och K och K schablonmetoden. Mer information finns i broschyren "Försäljning av aktier omkostnadsbeloppet beräknas då till 0 % av försäljningspriset. Schablonmetoden får inte användas för terminer, optioner, teckningsrätter, fondaktie- m.m.", SKV. Småhus - För att beräkna omkostnadsbeloppet enligt genomsnittsmetoden hel avgift 0, kan % du rätter, inlösenrätter, säljrätter och dylikt. K och K använda hjälpblankett (SKV 9). Småhus halv avgift 0, % 9 Utländsk försäkring - Avkastningsskatt K Behöver du mera utrymme? Använd ytterligare K-blanketter. Skatteunderlag för Underlag för fastighetsskatt kapitalförsäkring K- Tomt för småhus/ småhus under Skatteunderlag för uppförande,0 % pensionsförsäkring SKV 0 utgåva H & M K 00 Inkomstdeklaration 0 Skriv under på baksidan! Webbplats skatteverket.se Servicetelefon

14 Forts. Genomsnittsmetoden Exempel : Köp, fondemission, split, nyemission och försäljning Köp År 99 köpte Kjell 00 B-aktier i Ericsson för 9 kr per aktie. Det totala omkostnadsbeloppet var (00 x 9 kr) + 00 kr (courtage) 9 00 kr. Det genomsnittliga omkostnadsbeloppet per aktie blev 9 kr (9 00 kr delat med 00 aktier). Fondemission År 99 skedde en fondemission (:) i Ericsson. Kjell fick då ytterligare lika många aktier som han hade tidigare utan att betala något för de nya aktierna. Kjell hade därefter 00 aktier. Det totala omkostnadsbeloppet var fort farande 9 00 kr. Det genomsnittliga omkostnadsbeloppet minskade däremot till :0 kr per aktie (9 00 kr delat med 00 aktier). Split År 000 skedde en split i Ericsson (:) och Kjell hade därefter 00 aktier ( x 00 aktier). Kjell betalade inget för de splittade aktierna. Det totala omkostnadsbeloppet var fortfarande 9 00 kr. Det genomsnittliga omkostnadsbeloppet minskade till : kr per aktie (9 00 kr delat med 00 aktier). Köp År 00 köpte Kjell ytterligare 00 B-aktier i Ericsson för 0 kr per aktie. Kjell betalade totalt 00 kr för de nya aktierna, (00 aktier x 0 kr) + 00 kr (courtage). Det totala omkostnadsbeloppet blev 900 kr (9 00 kr + 00 kr). Det genomsnittliga omkostnadsbeloppet per aktie blev :90 kr ( 900 kr delat med 000 aktier). Nyemission År 00 skedde en nyemission (B: A/B) i Ericsson till en teckningskurs på :0 kr per aktie. Kjell fick 000 teckningsrätter. Han valde att köpa 000 nya B-aktier för sina teckningsrätter. Hjälpblankett SKV 9 Du som sålt tillgång kan beräkna ditt genomsnittliga omkostnadsbelopp på denna hjälpblankett. Ytterligare information finns i broschyren "Försäljning av värdepapper, SKV. Beteckning Datum Händelse * Antal +/- Totalt antal Genomsnittligt omkostnadsbelopp Inkomstår Den skattskyldiges namn Personnummer Beräkning Inköpspris (+) respektive utnyttjat omkostnadsbelopp (-), kr Kjell betalade 00 kr (inget courtage) för de nya aktierna ( 000 aktier x :0 kr). Det totala omkostnadsbeloppet blev 00 kr ( 900 kr + 00 kr). Det genomsnittliga omkostnadsbeloppet per aktie blev : kr ( 00 kr delat med 000 aktier). Försäljning av aktier som Kjell redovisade i deklarationen 00 Kjell sålde 000 B-aktier i Ericsson i november 00 för 9:0 kr per aktie ([ 000 aktier x 9:0 kr] courtage 00 kr 9 00 kr). Han räknade ut att omkostnadsbeloppet enligt genomsnittsmetoden för de 000 aktier han sålde var 0 kr ( 000 aktier x genomsnittligt omkostnadsbelopp : kr ). Förlusten blev 0 kr (9 00 kr 0 kr). Det totala omkostnadsbeloppet sjönk till 0 kr ( 00 kr 0 kr ). Det genomsnittliga omkostnadsbeloppet per aktie var oförändrat, : kr ( 0 kr delat med 000 aktier ). I juni 00 skedde en omvänd split i Ericsson (:) och Kjell hade därefter 00 aktier (000/). Det totala omkostnadsbeloppet var fortfarande 0 kr. Det genomsnittliga omkostnadsbeloppet ökade till : kr per aktie ( 0 kr delat med 00 aktier). Försäljning av aktier som Kjell ska redovisa i deklarationen 00 I april 009 sålde Kjell 00 B-aktier i Ericsson för 9 kr per aktie. Försäljningspriset var 00 kr ([00 aktier x 9 kr] courtage 00 kr). Han ska nu dra av omkostnadsbeloppet för aktierna. Han räknar ut att omkostnadsbeloppet enligt genomsnittsmetoden för de 00 aktier han säljer är kr (00 aktier x : kr). Kjell får en förlust på kr ( 00 kr kr) som han för över till ruta på inkomstdeklara tionen. Totalt outnyttjat omkostnadsbelopp för kvarvarande värdepapper, kr mnas till Skatteverket Hjälpblankett Blanketten ska inte lämnas till Skatteverket men bör sparas eftersom Skatteverket kan begära in en redogörelse för beräkningen av det genomsnittliga omkostnadsbeloppet. 0 % av förlusten ( 0 kr) får dras av. Kvoteringen till 0 % görs automatiskt av Skatteverket. Genomsnittligt omkostnadsbelopp för kvarvarande värdepapper, kr Eric. B dec 9 Köp Eric. B maj 9 F: :0 Eric. B maj 00 S: : Eric. B apr 0 Köp :90 Eric. B aug 0 N: : Eric. B nov 0 Förs : Eric. B jun 0 S: : Eric. B apr 09 Förs :

15 Du som har sålt aktier, obligationer och andra värdepapper, valuta, råvaror eller övriga tillgångar (kapitalplaceringar) ska lämna den här blanketten. Lämna den tillsammans med Inkomstdeklaration. Information om hur du fyller i blanketten finns i broschyren "Försäljning av värdepapper", SKV. Belopp anges i hela krontal. Försäljning Värdepapper m.m. Inkomstår Datum då blanketten fylls i 9 Numrering vid flera K K 00 Samråd enligt SFS 9: har skett med Näringslivets Regelnämnd. SKV 0 utgåva Den skattskyldiges namn A. Marknadsnoterade aktier, aktieindexobligationer, aktieoptioner m.m. 9 0 Antal SKV 000 K utgåva Spara den ena som kopia! Allmän självdeklaration enligt lagen SFS 00: Inkomster - Tjänst Lön, förmåner, sjukpenning m.m. Kostnadsersättningar Allmän pension och tjänstepension Privat pension och livränta Andra inkomster som inte är pensionsgrundande Inkomster, t.ex. hobby, som du själv ska betala egenavgifter för Avdrag - Tjänst Tjänsteresor Skatteupplysningen I "Dags att deklarera" får du svar på de flesta av dina frågor. Person-/Organisationsnummer 0 Summa 0 Summa Inkomst enligt blankett K0, K0A och K Resor till och från arbetet överstiger kr. Fyll i totalbeloppet. Tillfälligt arbete, dubbel bosättning och hemresor Övriga utgifter överstiger 000 kr. Fyll i totalbeloppet. Allmänna avdrag Pensionssparande m.m. Skattereduktion Underlag för fastighetsavgift Småhus hel avgift 0, % Småhus halv avgift 0, % Underlag för fastighetsskatt Tomt för småhus/ småhus under uppförande,0 % Inkomstdeklaration 00 Inkomståret 009 Kontrollera beloppen som Skatteverket fyllt i. Om ett belopp är fel, stryk det och fyll i rätt belopp i den vita rutan. Fyll i totalbeloppet, dvs. summan av det ifyllda beloppet och din ändring Skattereduktion - Husarbete Skattereduktion enligt blankett K Deklarera senast maj helst på Internet, sms eller telefon Personnummer Kjell Björk Summering Beteckning Försäljningspris Omkostnadsbelopp * Vinst Förlust 00 Ericsson B 00 Summa vinst. För över summan till ruta på Inkomstdeklaration. OBS! Om du har en förtryckt vinst fondandelar i det gula fältet vid ruta ska du lägga ihop den med summa vinst och fylla i totalbeloppet i ruta. 0 Summa Summa förlust. För över summan till ruta på Inkomstdeklaration. OBS! Om du har en förtryckt förlust fondandelar i det gula fältet vid ruta ska du lägga ihop den med summa förlust och fylla i totalbeloppet i ruta. B. Återföring av uppskovsbelopp Beteckning på uppskovsaktie Inkomster - Kapital Ränteutgifter m.m. Förlust enligt blankett K avsnitt C och K9 avsnitt B. Förvaltningsutgifter överstiger 000 kr. Fyll i totalbeloppet. Förlust fondandelar. K avsnitt A, K0, K avsnitt B och K. Förlust ej marknadsnoterade fondandelar. K avsnitt D, K0A, K avsnitt E och KA/B. K och K K och K 9 Ränteinkomster, utdelningar m.m. K avsnitt C och K9 avsnitt B. Överskott vid uthyrning av privatbostad Vinst fondandelar. K avsnitt A och B, K0, K0A, K avsnitt B och K. Vinst ej marknadsnoterade fondandelar. K avsnitt D, K9 avsnitt A, K avsnitt E och KA/B. K och K. Återfört uppskov från blankett K. 0 Summa 00 Uppskovsbelopp som återförs 09 K och K För över uppskovsbeloppet till ruta på Inkomstdeklaration. OBS! Om du har vinst i avsnitt A ruta 0 ovan och/eller förtryckt vinst fondandelar i det gula fältet vid ruta ska du lägga ihop uppskovsbeloppet med dessa belopp och fylla i totalbeloppet i ruta. * Omkostnadsbeloppet beräknas enligt genomsnittsmetoden alternativt - Schablonmetoden får användas för marknadsnoterade aktier m.m. och schablonmetoden. Mer information finns i broschyren "Försäljning av aktier omkostnadsbeloppet beräknas då till 0 % av försäljningspriset. Schablonmetoden får inte användas för terminer, optioner, teckningsrätter, fondaktie- m.m.", SKV. - För att beräkna omkostnadsbeloppet enligt genomsnittsmetoden kan du rätter, inlösenrätter, säljrätter och dylikt. använda hjälpblankett (SKV 9). Avdrag - Kapital Behöver du mera utrymme? Använd ytterligare K-blanketter. K K- Utländsk försäkring - Avkastningsskatt Skatteunderlag för kapitalförsäkring Skatteunderlag för pensionsförsäkring Inkomstdeklaration 0 NRV HB FÅM Region Kontor Sektion Grupp Person-/Organisationsnummer Fåmansföretag Tax.år 00 Skriv under på baksidan! Webbplats skatteverket.se Servicetelefon

16 Inlösen av aktier Bure och Betsson Under 009 har ett antal börsbolag löst in aktier. In lösen kan ske med eller utan stöd av inlösenrätter. På sidan finns mer information om inlösen. Vid inlösen av aktier och försäljning av inlösenrätter ska Euroclear ( f.d. VPC ), din bank eller din fondkom missionär lämna kontrolluppgift och du ska normalt redovisa inlösen och försäljning på blankett K. Exempel : Försäljning av inlösenrätter i Bure. Inlösen av aktier i Betsson Inlösenrätter i Bure Hösten 00 fick Janne ett erbjudande om inlösen av aktier i Bure Equity. Janne hade då 00 aktier i Bure. Janne fick 00 inlösenrätter och han valde att sälja dessa i början av 009 i stället för att lösa in aktier. Janne fick totalt 00 kr för sina inlösenrätter. Janne måste redovisa försäljningen av inlösenrätterna på blankett K eftersom han också har löst in aktier i Betsson. Försäljningspris 00 kr Omkostnadsbelopp 0 kr Jannes vinst blir 00 kr Inlösenrätter som har tilldelats på grund av aktieinnehav har ingen anskaffningsutgift. Jannes omkostnadsbelopp blir därför noll kronor. Läs också under rubriken Hur har Skatteverket beräknat vinsten? på sidan. Inlösen av aktier i Betsson I maj 009 genomförde Betsson ett inlösenprogram där Janne fick 0 kr ( 00 aktier x :0 kr ) för sina inlösen aktier ( utan courtage ). Se information nedan om hur Janne beräknat omkostnadsbeloppet. Försäljningspris 00 inlösenaktier x :0 kr 0 kr Omkostnadsbelopp 00 inlösenaktier kr Jannes vinst blir kr Janne summerar beloppen i kolumnerna, och. I ruta 0 fyller han i 0 kr ( 00 kr + 0 kr ) och i ruta 0 fyller han i kr ( 0 kr + kr ). Han för över vinsten ( kolumn ) på kr ( 00 kr + kr ) till ruta på inkomst deklarationen. Omkostnadsbelopp Betsson A. Under hösten 00 köpte Janne 00 B-aktier i Betsson för totalt 00 kr ( courtage är inräknat ). B. I maj 009 genomförde Betsson ett inlösenprogram. Varje Betssonaktie delades ( split ) i två Betssonaktier, dels en ( ) ordinarie aktie, dels en ( ) inlösenaktie. Janne fick då 00 Betssonaktier och 00 inlösen aktier ( IL ). Splitten av Betssonaktien 009 innebar att omkost nadsbeloppet skulle fördelas mellan Betssonaktierna och inlösenaktierna. I Skatteverkets allmänna råd SKV A 009:9 läste Janne att, % av omkost nadsbeloppet skulle höra till inlösenaktierna. Omkostnadsbeloppet som skulle föras över till de 00 inlösenaktierna blev kr ( 00 kr x, % ). C. Inlösenaktierna löstes därefter in automatiskt för :0 kr per aktie. Webbplats skatteverket.se Servicetelefon

17 Blankett K, sidan Försäljning Värdepapper m.m. Du som har sålt aktier, obligationer och andra värdepapper, valuta, Inkomstår råvaror eller övriga tillgångar (kapitalplaceringar) ska lämna den 009 här blanketten. Lämna den tillsammans med Inkomstdeklaration. 9 Datum då blanketten fylls i 9 Numrering vid flera K Information om hur du fyller i blanketten finns i broschyren "Försäljning av värdepapper", SKV. Belopp anges i hela krontal. K 00 Hjälpblankett SKV 9 A. B. B. C. Du som sålt tillgång kan beräkna ditt genomsnittliga omkostnadsbelopp på denna hjälpblankett. Ytterligare information finns i broschyren "Försäljning av värdepapper, SKV. Beteckning Datum Händelse * Antal +/- Totalt antal Spara den ena som kopia! SFS 00: Inkomster - Tjänst Lön, förmåner, sjukpenning m.m. Kostnadsersättningar Allmän pension och tjänstepension Privat pension och livränta Andra inkomster som inte är pensionsgrundande Inkomster, t.ex. hobby, som du själv ska betala egenavgifter för Inkomst enligt blankett K0, K0A och K Samråd enligt SFS 9: har skett med Näringslivets Regelnämnd. Skatteupplysningen Antal I "Dags att deklarera" får du svar på de flesta av dina frågor. Avdrag - Tjänst Tjänsteresor Tillfälligt arbete, dubbel bosättning och hemresor Inkomstdeklaration 00 Inkomståret 009 Person-/Organisationsnummer Kontrollera beloppen som Skatteverket fyllt i. Om ett belopp är fel, stryk det och fyll i rätt belopp SKV 0 utgåva Resor till och från arbetet överstiger kr. Fyll i totalbeloppet. Övriga utgifter Du får avdrag endast för den d l Den skattskyldiges namn A. Marknadsnoterade aktier, aktieindexobligationer, aktieoptioner m.m. 9 0 Genomsnittligt omkostnadsbelopp Inkomstår Den skattskyldiges namn Personnummer Beräkning 009 Inköpspris (+) respektive utnyttjat omkostnadsbelopp (-), kr Summering Deklarera senast maj helst på Internet, sms eller telefon i den vita rutan. Fyll i totalbeloppet, dvs. summan av det ifyllda beloppet och din ändring Summa 0 Summa Inkomster - Kapital Ränteinkomster, utdelningar m.m. K avsnitt C och K9 avsnitt B. Överskott vid uthyrning av privatbostad Vinst fondandelar. K avsnitt A och B, K0, K0A, K avsnitt B och K. Vinst ej marknadsnoterade fondandelar. K avsnitt D, K9 avsnitt A, K avsnitt E och KA/B. K och K. Återfört uppskov från blankett K. K och K Avdrag - Kapital Ränteutgifter m.m. Förlust enligt Personnummer Janne Jansson 0-90 Beteckning Försäljningspris Omkostnadsbelopp * Vinst Förlust 00 Bure lr Betsson B ll 0 Summa vinst. För över summan till ruta på Inkomstdeklaration. OBS! Om du har en förtryckt vinst fondandelar i det gula fältet vid ruta ska du lägga ihop den med summa vinst och fylla i totalbeloppet i ruta. Totalt outnyttjat omkostnadsbelopp för kvarvarande värdepapper, kr 0 Summa Summa förlust. För över summan till ruta på Inkomstdeklaration. OBS! Om du har en förtryckt förlust fondandelar i det gula fältet vid ruta ska du lägga ihop den med summa förlust och fylla i totalbeloppet i ruta. B. Återföring av uppskovsbelopp Beteckning på uppskovsaktie a inte lämnas till Skatteverket Hjälpblankett Blanketten ska inte lämnas till Skatteverket men bör sparas eftersom Skatteverket kan begära in en redogörelse för beräkningen av det genomsnittliga omkostnadsbeloppet. Janne Jansson 0-90 Genomsnittligt omkostnadsbelopp för kvarvarande värdepapper, kr Betsson B Nov 0 Köp :0 Maj 09 S: :0 Betsson B ll Maj 09 S : Jun 09 lnl Uppskovsbelopp som återförs 09 Behöver du mera utrymme? Använd ytterligare K-blanketter. K K- 0 0 Summa För över uppskovsbeloppet till ruta på Inkomstdeklaration. OBS! Om du har vinst i avsnitt A ruta 0 ovan och/eller förtryckt vinst fondandelar i det gula fältet vid ruta ska du lägga ihop uppskovsbeloppet med dessa belopp och fylla i totalbeloppet i ruta. * Omkostnadsbeloppet beräknas enligt genomsnittsmetoden alternativt - Schablonmetoden får användas för marknadsnoterade aktier m.m. och schablonmetoden. Mer information finns i broschyren "Försäljning av aktier omkostnadsbeloppet beräknas då till 0 % av försäljningspriset. Schablonmetoden får inte användas för terminer, optioner, teckningsrätter, fondaktie- m.m.", SKV. - För att beräkna omkostnadsbeloppet enligt genomsnittsmetoden kan du rätter, inlösenrätter, säljrätter och dylikt. använda hjälpblankett (SKV 9). Inkomstdeklaration Kan du inte fördela omkostnadsbeloppet eftersom du saknar information om aktiernas anskaffningspris? Är aktierna köpta till ett lågt pris? Då kan du använda schablonmetoden. Du beräknar omkostnadsbeloppet för inlösenaktierna till 0 % av inlösenbeloppet ( försäljningspriset ). Hade Janne i exemplet ovan inte haft kvar sin avräkningsnota från köpet av Betssonaktierna hade han kunnat beräkna omkostnadsbeloppet till 0 kr ( 0 kr x 0 %). I sådant fall skulle han ha redovisat en vinst på 00 kr ( 0 kr 0 kr ). Webbplats skatteverket.se Servicetelefon

18 Försäljning efter utdelning av aktier (avknoppning) Har du sålt aktier i ett bolag som delat ut dotterbolagsaktier? Då ska i många fall en del av omkostnadsbeloppet för moderbolagsaktierna flyttas över till de utdelade dotterbolagsaktierna. Du kan läsa mer om hur utdelning av aktier beskattas på sidan. Du som har sålt aktier, obligationer och andra värdepapper, valuta, råvaror eller övriga tillgångar (kapitalplaceringar) ska lämna den här blanketten. Lämna den tillsammans med Inkomstdeklaration. Information om hur du fyller i blanketten finns i broschyren "Försäljning av värdepapper", SKV. Belopp anges i hela krontal. Försäljning Värdepapper m.m. Inkomstår Datum då blanketten fylls i 9 Numrering vid flera K K 00 Exempel : Försäljning av aktier i ACAP Invest efter utdelning av aktier Erik sålde 00 aktier i ACAP Invest under juli 009 för 0 kr per aktie. Allmän självdeklaration enligt lagen SFS 00: K utgåva Tjänsteresor Tillfälligt arbete, dubbel bosättning och hemresor Övriga utgifter överstiger 000 kr. Fyll i totalbeloppet. Allmänna avdrag Pensionssparande m.m. Skattereduktion Underlag för fastighetsavgift Småhus hel avgift 0, % Underlag för fastighetsskatt Tomt för småhus/ småhus under uppförande,0 % Skattereduktion - Husarbete Skattereduktion enligt blankett K Samråd enligt SFS 9: har skett med Näringslivets Regelnämnd. Småhus halv avgift 0, % Den skattskyldiges namn A. Marknadsnoterade aktier, aktieindexobligationer, aktieoptioner m.m. Antal Försäljningspris Eriks avräkningsnota visar att han har fått 00 kr för sina aktier (00 aktier x 0 kr) 9 courtage 00 kr 00 kr Omkostnadsbelopp Läs i rutan på nästa sida hur Erik beräknat omkostnadsbeloppet. Eriks förlust på aktierna blir 0 9 kr Summering Erik för över förlusten på 9 9 kr till ruta på inkomst deklarationen. 0 Summa 0 Summa Ränteutgifter m.m. Förlust enligt blankett K avsnitt C och K9 avsnitt B. Förvaltningsutgifter överstiger 000 kr. Fyll i totalbeloppet. Förlust fondandelar. K avsnitt A, K0, K avsnitt B och K. Förlust ej marknadsnoterade fondandelar. K avsnitt D, K0A, K avsnitt E och KA/B. K och K K och K 9 Avdrag - Kapital Utländsk försäkring - Avkastningsskatt Skatteunderlag för kapitalförsäkring Skatteunderlag för pensionsförsäkring Personnummer Erik Larsson kr Beteckning Försäljningspris Omkostnadsbelopp * Vinst Förlust 00 ACAP lnvest B Summa vinst. För över summan till ruta på Inkomstdeklaration. OBS! Om du har en förtryckt vinst fondandelar i det gula fältet vid ruta ska du lägga ihop den med summa vinst och fylla i totalbeloppet i ruta. 0 Summa 0 Summa Inkomstdeklaration Webbplats skatteverket.se Servicetelefon

19 Omkostnadsbelopp ACAP Invest och Active Properties A. Erik köpte 00 aktier i ACAP Invest ( nedan kallat ACAP ) under våren 00. Han plockar fram sin avräkningsnota. På denna står det han betalade 00 kr för aktierna ( 00 aktier x 0 kr ) + courtage 00 kr. B. I juni 00 genomförde ACAP en split ( : ) och Erik hade därefter 00 aktier ( x 00 aktier ). C. Den juni 009 delade ACAP ut aktier i Active Properties. Erik fick en A-aktie ( 00 x 00 st ) och sju B-aktier ( 00 x 00 st ) i Active Properties för varje aktie i ACAP. Utdelningen var skattefri, men i stället ska omkostnadsbeloppet delas upp mellan de ursprungliga och de utdelade aktierna. Av Skatteverkets allmänna råd ( SKV A 009: ) framgår att, % av omkostnadsbeloppet, eller för Eriks del 90 kr ( 00 kr x, % ), hör till aktierna i Active Properties. Det överförda omkostnadsbeloppet 90 kr fördelas med kr på de utdelade A-aktierna ( / ) och 9 kr på B-aktierna ( / ). Erik har nu kvar ett omkostnadsbelopp på 9 kr i ACAP ( 00 kr 90 kr ). Det genomsnittliga omkostnadsbeloppet är :9 kr ( 9 kr delat med 00 aktier ). D. Under juli 009 säljer Erik 00 av sina 00 aktier i ACAP. Han räknar ut sitt omkostnadsbelopp vid denna försäljning till 9 kr ( genomsnittligt omkostnadsbelopp :9 x 00 aktier ). I avsnitt A på blankett K ( se på sidan ) fyller han i 9 kr. Han har kvar ett omkostnadsbelopp på 9 kr ( 9 kr 9 kr ) för de återstående 00 aktierna. Hjälpblankett SKV 9 Du som sålt tillgång kan beräkna ditt genomsnittliga omkostnadsbelopp på denna hjälpblankett. Ytterligare information finns i broschyren "Försäljning av värdepapper, SKV. Genomsnittligt omkostnadsbelopp Inkomstår 009 Hjälpblankett Blanketten ska inte lämnas till Skatteverket men bör sparas eftersom Skatteverket kan begära in en redogörelse för beräkningen av det genomsnittliga omkostnadsbeloppet. Den skattskyldiges namn Personnummer A. B. C. D. C. C. Erik Larsson -- Beräkning Beteckning Datum Händelse * Antal +/- Totalt antal Inköpspris (+) respektive utnyttjat omkostnadsbelopp (-), kr Totalt outnyttjat omkostnadsbelopp för kvarvarande värdepapper, kr e lämnas till Skatteverket Genomsnittligt omkostnadsbelopp för kvarvarande värdepapper, kr ACAP lnv. B Maj 0 Köp Jun 0 S: Jun 09 Utd :9 Jul 09 Förs :9 Active Pr. A Jun 09 Utd : Active Pr. B Jun 09 Utd : Varför är det alltid viktigt att ta reda på vad som har hänt med aktien mellan köpet och försäljningen? I detta exempel både köpte och sålde Erik 00 aktier i ACAP. Hade han låtit bli att kontrollera att det hade skett en split och hur utdelningen av aktierna i Active Properties ska påverka omkostnadsbeloppet, och använt sig av inköpspriset 00 kr i stället för 9 kr, hade han felaktigt redovisat ett omkostnadsbelopp som var kr för högt. Webbplats skatteverket.se Servicetelefon

20 Återföring av uppskov Om du fick uppskov med vinsten vid ett aktiebyte inkomståren 999, 000, 00 eller 00 ska uppskovet återföras till beskattning om du sålt de nya aktierna under inkomståret 009. Observera att du också måste återföra ditt uppskov om du flyttar från Sverige till ett land utanför EES-området eller om bolaget upphör, t.ex. vid konkurs. Du kan även fri villigt återföra ditt uppskov till beskattning, helt eller delvis, utan att ha sålt några aktier. I specifikationen till inkomstdeklarationen finns infor mation om ditt uppskov från inkomst åren 999, 000, 00 och 00. Specifikationen innehåller information om vilka aktier som avses samt det kvarvarande uppskovsbeloppet. På aktiehistorik finns informa tion om omkostnads belopp, namnändringar m.m. för de vanligaste aktierna med uppskov. Exempel 9: Återföring av uppskovsbelopp i ABB Försäljning av aktier och återföring av uppskovsbelopp I oktober 009 sålde Jacob sina aktier i ABB Ltd för kr per aktie. Försäljningspris ( aktier x kr) courtage 00 kr kr Omkostnadsbelopp aktier x :0 kr 0 kr Läs i rutan här nedanför hur Jacob beräknat omkostnadsbeloppet. Jacobs förlust blir kr Uppskovsbeloppet på kr ska åter föras till beskattning i ruta 09 eftersom uppskovsaktierna är sålda. Beloppet för han över till ruta på inkomstdek lara tionen. I ruta 0 på blankett K för han in förlusten i ABB Ltd på kr. Han för sedan över förlusten till ruta på inkomstdeklarationen. Samråd enligt SFS 9: har skett med Näringslivets Regelnämnd. 0 0 Allmän självdeklaration enligt lagen SFS 00: Spara den ena som kopia! Inkomstdeklaration 00 Inkomståret 009 Deklarera Försäljning senast maj Skatteupplysningen helst på Värdepapper Internet, sms m.m. eller telefon Du som har sålt aktier, obligationer och andra värdepapper, valuta, Inkomstår 00 råvaror eller övriga tillgångar (kapitalplaceringar) ska lämna den 009 här blanketten. Lämna den tillsammans I "Dags med Inkomstdeklaration att deklarera" får du. svar 9 Datum då blanketten fylls i 9 Numrering vid flera K Information om hur du fyller i blanketten på de finns flesta i broschyren av dina frågor. "Försäljning av värdepapper", SKV. Belopp anges i hela krontal. Kontrollera beloppen som Skatteverket fyllt i. Om ett belopp är fel, stryk det och fyll i rätt belopp Person-/Organisationsnummer i den vita rutan. Fyll i totalbeloppet, dvs. summan av det ifyllda beloppet och din ändring. Den skattskyldiges namn Personnummer Jacob Ek Inkomster - Tjänst 00- Inkomster - Kapital Lön, förmåner, 0 A. Marknadsnoterade aktier, sjukpenning aktieindexobligationer, m.m. aktieoptioner m.m. Ränteinkomster, utdelningar m.m. 0 K avsnitt C och K9 0 Antal Beteckning Kostnadsersättningar Försäljningspris Omkostnadsbelopp * Vinst avsnitt B. Förlust Allmän pension och ABB Ltd tjänstepension 0 Överskott vid uthyrning av privatbostad Privat pension och Vinst fondandelar. livränta Andra inkomster K avsnitt A och B, som inte är K0, K0A, K pensionsgrundande avsnitt B och K. Inkomster, t.ex. hobby, 9 som du själv ska betala Vinst ej marknadsnoterade fondandelar. egenavgifter för K avsnitt D, K9 avsnitt A, K avsnitt E och Inkomst enligt blankett K0, K0A och K KA/B. K och K. Avdrag - Tjänst Återfört uppskov från blankett K. Resor till och från arbetet 0 överstiger kr. Fyll i totalbeloppet. K och K 0 Tjänsteresor Avdrag - Kapital Tillfälligt arbete, dubbel bosättning 09 9 och hemresor Ränteutgifter m.m. Förlust enligt Övriga utgifter 0 blankett K avsnitt 0 överstiger 000 kr. Fyll i totalbeloppet. C och K9 avsnitt B. Förvaltningsutgifter Allmänna avdrag överstiger 000 kr. Fyll i totalbeloppet. Förlust fondandelar. Pensionssparande m.m. Summering 0 Summa 0 Summa 0 Skattereduktion - Husarbete 0 K avsnitt A, 0K0, Summa K avsnitt B och K. Förlust ej marknadsnoterade fondandelar. Summa Summa vinst. För över summan till ruta Skattereduktion på Inkomstdeklaration. K avsnitt D, K0A, OBS! Om du har en förtryckt vinst fondandelar i det gula fältet vid ruta ska du lägga ihop K avsnitt E och den med summa vinst och fylla i totalbeloppet Skattereduktion i ruta. enligt blankett K KA/B. Summa förlust. För över summan till ruta Underlag på Inkomstdeklaration för fastighetsavgift. K och K OBS! Om du har en förtryckt förlust fondandelar i det gula fältet vid ruta ska du lägga ihop den med summa förlust Småhus och fylla i totalbeloppet i ruta. hel avgift 0, % K och K Småhus B. Återföring av uppskovsbelopp halv avgift 0, % 9 Utländsk försäkring - Avkastningsskatt Uppskovsbelopp Beteckning på uppskovsaktie som återförs 09 ABB Ltd För över uppskovsbeloppet till ruta på Inkomstdeklaration. K Omkostnadsbelopp ABB Inkomståret 999 bytte Jacob 00 aktier i ABB AB mot aktier i ABB Ltd. Han fyllde då i blanketten KB och begärde uppskov med den beräknade vinsten på kr. Av Riksskatteverkets rekommendation RSV S 999: framgår att omkostnadsbeloppet kan beräknas till 0 kr per aktie i ABB Ltd. Den maj 00 genomfördes en split (:) av ABB Ltdaktien (delning). Detta innebär att omkostnadsbelop pet för aktie i stället delas upp på aktier, och att det nya omkostnadsbeloppet per ABB Ltdaktie efter splitten blir :0 kr (0 kr dividerat med ). Efter splitten har Jacob aktier i ABB Ltd ( aktier x ). Nyemission 00 Under 00 genomförde ABB Ltd en nyemission. Jacob var inte med i nyemissionen utan sålde sina teckningsrätter. Nyemissionsvillkoren var N :0, : kr. 0 gamla aktier gav således rätt att köpa nya aktier till kursen : kr per aktie. Om Jacob hade deltagit i nyemissionen hade han således fått köpa ytterligare aktier ( aktier / 0 x ) för : kr per aktie vilket hade påverkat hans genomsnittliga omkostnadsbelopp. 0 Webbplats skatteverket.se Servicetelefon

Försäljning av aktier m.m.

Försäljning av aktier m.m. SKV utgåva 0 Försäljning av aktier m.m. Information, exempel och blanketter Den här informationen vänder sig till dig som under 00 har sålt eller löst in marknadsnoterade aktier har sålt eller löst in

Läs mer

Försäljning av värdepapper

Försäljning av värdepapper SKV utgåva Försäljning av värdepapper Information, exempel och blanketter Information till dig som under 0 har sålt eller löst in marknadsnoterade aktier och andra värdepapper. I broschyren finns flera

Läs mer

Försäljning av värdepapper

Försäljning av värdepapper SKV utgåva Försäljning av värdepapper Information, exempel och blankett Information till dig som under 0 har sålt eller löst in marknadsnoterade aktier och andra värdepapper. I broschyren finns flera exempel

Läs mer

Försäljning av aktier m.m.

Försäljning av aktier m.m. SKV utgåva 9 Försäljning av aktier m.m. Information, exempel och blanketter Den här informationen vänder sig till dig som under 00 har sålt eller löst in marknadsnoterade aktier har sålt eller löst in

Läs mer

Försäljning av värdepapper

Försäljning av värdepapper SKV utgåva Försäljning av värdepapper information, exempel och blanketter Den här informationen vänder sig till dig som under 00 har sålt eller löst in marknadsnoterade aktier sålt teckningsrätter eller

Läs mer

Försäljning av aktier

Försäljning av aktier SKV 33 utgåva 6 Försäljning av aktier Information, exempel och blanketter Den här informationen vänder sig till dig som under 004 har sålt marknadsnoterade aktier har löst in eller sålt nollkupongare eller

Läs mer

Försäljning av aktier

Försäljning av aktier SKV 33 utgåva 8 Försäljning av aktier Information, exempel och blanketter Den här informationen vänder sig till dig som under 0 har sålt marknadsnoterade aktier har löst in eller sålt nollkupongare eller

Läs mer

Försäljning av värdepapper

Försäljning av värdepapper 0 Försäljning av värdepapper Information och exempel för dig som under 0 har sålt eller löst in marknadsnoterade aktier och andra värdepapper. I broschyren finns flera exempel på hur du ska redovisa försäljningen

Läs mer

Försäljning av värdepapper

Försäljning av värdepapper 0 Försäljning av värdepapper Information och exempel för dig som under 0 har sålt eller löst in marknadsnoterade aktier och andra värdepapper. I broschyren finns flera exempel på hur du ska redovisa försäljningen

Läs mer

Dags att deklarera. Vill du ha dina skattepengar snabbare? Läs mer på sidan 28. Utökad telefonservice se sista sidan.

Dags att deklarera. Vill du ha dina skattepengar snabbare? Läs mer på sidan 28. Utökad telefonservice se sista sidan. Senast den 3 maj kl. 24.00 2004 Dags att deklarera Deklarera på Internet läs mer på sidan 3. Deklarera på telefon läs mer på sidan 4. Deklarera via SMS läs mer på sidan 4. Deklarera på den blankett du

Läs mer

Försäljning av värdepapper

Försäljning av värdepapper 0 Försäljning av värdepapper Information och exempel för dig som under 0 har sålt eller löst in marknadsnoterade aktier och andra värdepapper. I broschyren finns flera exempel på hur du ska redovisa försäljningen

Läs mer

Försäljning av värdepapper

Försäljning av värdepapper SKV utgåva 8 0 Försäljning av värdepapper Information och exempel för dig som under 0 har sålt eller löst in marknadsnoterade aktier och andra värdepapper. I broschyren finns flera exempel på hur du ska

Läs mer

Dags att deklarera via Internet, sms, telefon eller på pappersblanketten

Dags att deklarera via Internet, sms, telefon eller på pappersblanketten Dags att deklarera via Internet, sms, telefon eller på pappersblanketten Dekl@rera 2008 Senast måndagen den 5 maj klockan 24:00! Dags att deklarera 2008 2 Nyheter 2 Elegitimation 2 Edeklarera du med! 3

Läs mer

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden är koreograf och har fått beviljat ett sökt projektbidrag för en dansperformance. Hon har ingen näringsverksamhet eller eget

Läs mer

Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning

Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning Lisa Bergström är författare och har inkomst av tjänst som författare, dramaturg, regissör, översättare och lärare. Utöver dessa inkomster har hon royaltyersättningar

Läs mer

Senast den 2 maj kl. 24.00. Dags att deklarera. Dekl@rera 2006. Här får du svar på de flesta av dina frågor! Innehåll

Senast den 2 maj kl. 24.00. Dags att deklarera. Dekl@rera 2006. Här får du svar på de flesta av dina frågor! Innehåll 2006 Senast den 2 maj kl. 24.00 Dags att deklarera Dekl@rera 2006 Här får du svar på de flesta av dina frågor! Innehåll Nyheter... 2 Deklarera på Internet... 3 Deklarera på telefon eller via sms... 4 Deklarera

Läs mer

Försäljning av småhus

Försäljning av småhus SKV 379 utgåva 18 Försäljning av småhus Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt ditt småhus (villa, kedjehus, radhus eller fritidshus) eller

Läs mer

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Senast den 4 maj 2015 ska deklarationen finnas hos Skatteverket. Namn och adress är keramiker och hälftenägare till en keramisk verkstad som drivs i handelsbolagsform.

Läs mer

Försäljning av småhus 4

Försäljning av småhus 4 SKV 379 utgåva 14 Försäljning av småhus Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi hur du som har sålt ditt småhus 2007 ska deklarera försäljningen. Med småhus menar vi villa,

Läs mer

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med royaltyersättning

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med royaltyersättning Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med royaltyersättning Lisa Bergström är författare och har inkomst av tjänst som författare, översättare och lärare. Utöver dessa inkomster har hon royaltyersättningar

Läs mer

Försäljning av bostadsrätt 4

Försäljning av bostadsrätt 4 SKV 321 utgåva 7 Försäljning av bostadsrätt Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi hur du som har sålt din bostads rätt 2007 ska deklarera försäljningen. Du re do vi sar

Läs mer

Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2013

Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2013 2014 Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2013 Den här broschyren vänder sig till löntagare, pensionärer och fysiska personer som har näringsverksamhet samt dödsbon. Innehåll Sid Sid Sid 2 Nyheter 3

Läs mer

SKV 252 utgåva Information om blankett K12

SKV 252 utgåva Information om blankett K12 SKV 252 utgåva 6 2017 Information om blankett K12 Vem ska lämna blankett K12? Onoterat företag Du ska lämna blankett K12 som en bilaga till Inkomstdeklaration 1 om du har fått utdelning från ett onoterat

Läs mer

Dags att deklarera Senast måndagen den 3 maj klockan 24:00!

Dags att deklarera Senast måndagen den 3 maj klockan 24:00! Dekl@rera 2010 Dags att deklarera Senast måndagen den 3 maj klockan 24:00! Deklarera på Internet, sms eller telefon enkelt och säkert! Självbetjäning dygnet runt Webbplats: skatteverket.se Servicetelefon:

Läs mer

Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2014

Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2014 2015 Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2014 Den här broschyren vänder sig till löntagare, pensionärer och fysiska personer som har näringsverksamhet samt dödsbon. Innehåll Sid Sid Sid 2 Nyheter 3

Läs mer

E-deklarera 2013. Dags att deklarera 2013

E-deklarera 2013. Dags att deklarera 2013 E-deklarera 2013 Vad kan lämnas elektroniskt? Huvudblanketter Skatteverkets e-tjänst Inkomstdeklaration 1 Skatteverkets e-tjänst Inkomstdeklaration 2 första sidan Bilagor E-tjänsten Inkomstdeklaration

Läs mer

Dags att deklarera Senast måndagen den 2 maj klockan 24:00!

Dags att deklarera Senast måndagen den 2 maj klockan 24:00! Dekl@rera 2011 Dags att deklarera Senast måndagen den 2 maj klockan 24:00! Deklarera via Internet, mobil, sms eller telefon enkelt och säkert! Självbetjäning dygnet runt Webbplats: skatteverket.se Servicetelefon:

Läs mer

Försäljning av bostadsrätt

Försäljning av bostadsrätt SKV 321 utgåva 11 Försäljning av bostadsrätt Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt din bostadsrätt 2011 ska deklarera försäljningen och hur

Läs mer

2007 Senast den 2 maj kl Dags att deklarera. Deklarera via Internet, sms eller telefon. 2007

2007 Senast den 2 maj kl Dags att deklarera. Deklarera via Internet, sms eller telefon. 2007 2007 Senast den 2 maj kl. 24.00 Dags att deklarera Deklarera via Internet, sms eller telefon Dekl@rera 2007 Här får du svar på de flesta av dina frågor! Innehåll Nyheter... 2 Deklarera på Internet... 3

Läs mer

Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag

Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag År (inkomstår) Person-/Organisationsnummer Namn och adress Ange beloppen i hela kronor. Inkomster - Tjänst 1 Inkomster hittills under året 4 Avdrag - Tjänst Lön och

Läs mer

Dags att deklarera. Deklarera gärna genom att ringa, sms:a, använda vår app eller e-tjänst.

Dags att deklarera. Deklarera gärna genom att ringa, sms:a, använda vår app eller e-tjänst. 2015 Dags att deklarera Deklarera gärna genom att ringa, sms:a, använda vår app eller e-tjänst. Ring 020-567 100 Sms:a 71144 www.skatteverket.se/app www.skatteverket.se Deklarationen ska finnas hos Skatteverket

Läs mer

Försäljning av småhus 4

Försäljning av småhus 4 SKV 379 utgåva 15 Försäljning av småhus Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt ditt småhus 2008 ska deklarera försäljningen och hur du begär

Läs mer

Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag

Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag Lena Hansson är keramiker och hälftenägare till en keramisk verkstad som drivs i handelbolagsform. Handelsbolaget är en juridisk person som ska lämna

Läs mer

Försäljning av bostadsrätt 4

Försäljning av bostadsrätt 4 SKV 321 utgåva 8 Försäljning av bostadsrätt Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt din bostadsrätt 2008 ska deklarera försäljningen och hur

Läs mer

Så här deklarerar du dina inkomster

Så här deklarerar du dina inkomster 2014 Så här deklarerar du dina inkomster Information och övningsexempel för dig som ska deklarera för första gången Innehåll Inkomstdeklarationen...2 Deklarera steg för steg...3 Exempel 1 utan ändringar...4

Läs mer

Försäljning av bostadsrätt 4

Försäljning av bostadsrätt 4 SKV 321 utgåva 9 Försäljning av bostadsrätt Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt din bostadsrätt 2009 ska deklarera försäljningen och hur

Läs mer

Baksidan: Kapital. 6 Inkomsträntor. 7 Utgiftsräntor. Inkomstränta, räntebidrag, utdelning m.m. Inkomst vid uthyrning av privatbostad

Baksidan: Kapital. 6 Inkomsträntor. 7 Utgiftsräntor. Inkomstränta, räntebidrag, utdelning m.m. Inkomst vid uthyrning av privatbostad Baksidan: Kapital 6 Inkomsträntor Inkomstränta, räntebidrag, utdelning m.m. Det ifyllda beloppet är summan av beloppen på de kontrolluppgifter skattemyndigheten fått, t.ex. inkomsträntor räntebidrag utdelningar

Läs mer

Dags att (e-) deklarera Senast onsdagen den 2 maj klockan 24:00!

Dags att (e-) deklarera Senast onsdagen den 2 maj klockan 24:00! Dekl@rera 2012 Dags att (e-) deklarera Senast onsdagen den 2 maj klockan 24:00! E-deklarera via Internet, app, sms eller genom att ringa! Självbetjäning dygnet runt Webbplats: skatteverket.se Servicetelefon:

Läs mer

Försäljning av småhus och ägarlägenhet 4

Försäljning av småhus och ägarlägenhet 4 SKV 379 utgåva 16 Försäljning av småhus och ägarlägenhet Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt ditt småhus (villa, kedjehus, radhus eller

Läs mer

Dags att deklarera. Deklarera gärna genom att ringa, sms:a, använda vår app eller e-tjänst.

Dags att deklarera. Deklarera gärna genom att ringa, sms:a, använda vår app eller e-tjänst. 2015 Dags att deklarera Deklarera gärna genom att ringa, sms:a, använda vår app eller e-tjänst. Ring 020-567 100 Sms:a 71144 www.skatteverket.se/app www.skatteverket.se Deklarationen ska finnas hos Skatteverket

Läs mer

Så här deklarerar du dina inkomster

Så här deklarerar du dina inkomster 2015 Så här deklarerar du dina inkomster Information och övningsexempel för dig som ska deklarera för första gången Innehåll Inkomstdeklarationen...2 Deklarera steg för steg...3 Exempel 1 utan ändringar...4

Läs mer

Dags att deklarera. E-deklarationen är öppen från och med den 20 mars. Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 5 maj klockan 24:00

Dags att deklarera. E-deklarationen är öppen från och med den 20 mars. Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 5 maj klockan 24:00 2014 Dags att deklarera E-deklarationen är öppen från och med den 20 mars. Ring 020-567 100 Sms:a 71144 www.skatteverket.se www.skatteverket.se/app Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den

Läs mer

Dags att deklarera. på Förenklad självdeklaration. Vanliga frågor. www.rsv.se

Dags att deklarera. på Förenklad självdeklaration. Vanliga frågor. www.rsv.se 2000 Dags att deklarera på Förenklad självdeklaration Vanliga frågor När får jag skatteåterbäringen? Läs på sidan 22. Jag kommer att få underskott på skattekontot, dvs. kvarskatt, på högst 20 000 kr. Hur

Läs mer

Skatteberäkning Beskattningsår 2015

Skatteberäkning Beskattningsår 2015 Skatteberäkning Beskattningsår 215 Namn: Skevik, Anna Kommun: Personnr: 56218182 Församling: Resultat och kompletteringsbetalning Underskott inkl. ränta 8 613 Om du vill undvika kostnadsränta bör du betala

Läs mer

Avräkning av utländsk skatt Privatpersoner

Avräkning av utländsk skatt Privatpersoner Denna blankett kan du använda när du begär avräkning av utländsk skatt eller så kan du fylla i uppgifterna på Övriga upplysningar på inkomstdeklaration 1. Du behöver inte fylla i blanketten om du bara

Läs mer

F- och SA-skatt. Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt

F- och SA-skatt. Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt F- och SA-skatt Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt Vad är preliminärskatt och vem ska betala den? Vårt svenska skattesystem bygger på att alla betalar en preliminärskatt under

Läs mer

Instruktioner till medlemmar i Föreningen Grupptalan mot Acta avseende deklaration av förlusten i samband med förlikningen

Instruktioner till medlemmar i Föreningen Grupptalan mot Acta avseende deklaration av förlusten i samband med förlikningen Instruktioner till medlemmar i Föreningen Grupptalan mot Acta avseende deklaration av förlusten i samband med förlikningen 2015-12-04 P. Rathsman / Föreningen Grupptalan mot Acta / Referens skatteverket:

Läs mer

Försäljning av bostadsrätt

Försäljning av bostadsrätt SKV 321 utgåva 12 Försäljning av bostadsrätt Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt din bostadsrätt 2012 ska deklarera försäljningen och hur

Läs mer

Försäljning av småhus

Försäljning av småhus SKV 379 utgåva 19 Försäljning av småhus Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt ditt småhus (villa, kedjehus, radhus eller fritidshus) eller

Läs mer

Så här går det till att deklarera. Kontrollera!

Så här går det till att deklarera. Kontrollera! Kontrollera! Börja med att riva isär blanketterna vid perforeringen. Ta fram alla kon troll upp gif ter som du har fått från ar bets gi va re, ban ker, för säk - rings kas sa, kon to korts fö re tag m.fl.

Läs mer

Värdepappersinformation inför deklarationen PRIVATE BANKING

Värdepappersinformation inför deklarationen PRIVATE BANKING Värdepappersinformation inför deklarationen PRIVATE BANKING Juridik & Skatter Januari 2011 Hjälp inför deklarationen Som hjälp inför årets deklarationsarbete skickar vi ett underlag över de värdepapperstransaktioner

Läs mer

Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag År (inkomstår)

Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag År (inkomstår) Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag År (inkomstår) Person-/Organisationsnummer Namn och adress Civilstånd 66 Ensamstående (ogift **) Gift * Ogift ** sammanboende som har eller har haft gemensamt barn

Läs mer

Värdepappersinformation inför deklarationen Juridik & Skatter Januari 2012 PRIVATE BANKING

Värdepappersinformation inför deklarationen Juridik & Skatter Januari 2012 PRIVATE BANKING Värdepappersinformation inför deklarationen Juridik & Skatter Januari 2012 PRIVATE BANKING Hjälp inför deklarationen Inför ditt kommande deklarationsarbete har våra skattejurister sammanställt denna informationsfolder,

Läs mer

Bakgrund. Inlösen 2015 2

Bakgrund. Inlösen 2015 2 Inlösen 2015 Information till aktieägarna i HiQ International AB (publ) avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande Bakgrund BAKGRUND HiQ International ABs (

Läs mer

Försäljning av småhus och ägarlägenhet 4

Försäljning av småhus och ägarlägenhet 4 SKV 379 utgåva 17 Försäljning av småhus och ägarlägenhet Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt ditt småhus (villa, kedjehus, radhus eller

Läs mer

23 Inkomst av kapital

23 Inkomst av kapital Inkomst av kapital 389 23 Inkomst av kapital 41-44, 48, 52, 54 och 55 kap. IL SFS 1991:1833, 1993:1471, 1543, 1544, 1994:778 prop. 1989/90:110 del I s. 295 298, 388 477, 698 705, 709 730, del II s. 123

Läs mer

Avräkning av utländsk skatt Privatpersoner

Avräkning av utländsk skatt Privatpersoner Denna blankett använder du när du begär avräkning av utländsk skatt. Du behöver inte fylla i blanketten om du bara begär avräkning för utländsk skatt på utdelning och den utländska skatten finns med på

Läs mer

Försäljning av näringsfastighet

Försäljning av näringsfastighet 2014 Försäljning av näringsfastighet Den här broschyren förklarar vilka skatteregler som gäller och hur du ska deklarera försäljningen av en näringsfastighet. Du ska redovisa försäljningen på blankett

Läs mer

Dags att deklarera. Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj.

Dags att deklarera. Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj. 2016 Dags att deklarera Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj. Godkänn din deklaration enkelt med sms. Gör så här: 1. Sms:a ditt personnummer och din kod för underskrift till 71144.

Läs mer

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie.

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie. INLÖSEN 2008 information till aktieägarna i hiq international ab (publ) inför årsstämma den 30 april 2008 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande 1 Bakgrund

Läs mer

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl.

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. SKV 0 utgåva F- och SA-skatt Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt Preliminär inkomstdeklaration Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Beskattningsår Person-/Organisationsnummer

Läs mer

Skatteuträkningsbroschyren

Skatteuträkningsbroschyren SKV 425 utgåva 23 2017 Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2016 Den här broschyren vänder sig till löntagare, pensionärer och fysiska personer som har näringsverksamhet samt dödsbon. Innehåll Sid Sid

Läs mer

SKV 420 utgåva F- och SA-skatt. Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt

SKV 420 utgåva F- och SA-skatt. Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt SKV 420 utgåva 4 2017 F- och SA-skatt Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt Vad är preliminärskatt och vem ska betala den? Vårt svenska skattesystem bygger på att alla betalar en

Läs mer

Dags att deklarera. Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj.

Dags att deklarera. Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj. 2016 Dags att deklarera Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj. Godkänn din deklaration enkelt med sms. Gör så här: 1. Sms:a ditt personnummer och din kod för underskrift till 71144.

Läs mer

Sectras inlösenprogram

Sectras inlösenprogram Sectras inlösenprogram 205 Information till aktieägarna i Sectra AB (publ) inför årsstämma den 7 september 205 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande. Detta

Läs mer

Inkomst- och momsdeklaration Eva Ek 2015

Inkomst- och momsdeklaration Eva Ek 2015 Inkomst och momsdeklaration Eva Ek 2015 Eva Ek är född 1952 och fyllde alltså 62 år 2014 (året före inkomståret). Hon har inte tagit ut någon allmän pension under 2015 (inkomståret). Hade hon gjort detta

Läs mer

Deklarationsseminarium 2012. Välkommen!

Deklarationsseminarium 2012. Välkommen! Deklarationsseminarium 2012 2012 Välkommen! Dagens program 10.00 Inledning Pia Blank Thörnroos 10.05 Skatteverkets uppdrag och vision Ingemar Hansson 10.20 Nyheter i 2012 års inkomstdeklaration Anna Sjöberg

Läs mer

Deklarera senast den 2 maj gärna på Internet, sms eller telefon. Belopp i kronor 03 75 000 05. K4 avsnitt A, K10, K12 avsnitt B och K13.

Deklarera senast den 2 maj gärna på Internet, sms eller telefon. Belopp i kronor 03 75 000 05. K4 avsnitt A, K10, K12 avsnitt B och K13. Skatteverket Inkomstdeklaration 1 Inkomståret 211 212 Thomas Svensson I "Dags att deklarera" får du svar på de flesta av dina frågor. Deklarera senast den 2 maj gärna på Internet, sms eller telefon Person/Organisationsnummer

Läs mer

Information om inlösen av aktier i Haldex AB

Information om inlösen av aktier i Haldex AB Information om inlösen av aktier i Haldex AB Innehåll Inlösenförfarandet i korthet 1 Tidsplan 1 Bakgrund och motiv 2 Så här går inlösenförfarandet till 2 Detaljerad beskrivning av inlösenförfarandet 3

Läs mer

Deklaration och skatter i Sverige

Deklaration och skatter i Sverige Deklaration och skatter i Sverige I den här broschyren får du en översiktlig bild av det svenska skattesystemet och Skatteverket. Du får även kort information om hur du deklarerar dina inkomster och betalar

Läs mer

Första dag för handel i inlösenaktier. 12 maj 14 maj 18 maj 19 maj 1 juni 9 juni. Handel i inlösenaktier

Första dag för handel i inlösenaktier. 12 maj 14 maj 18 maj 19 maj 1 juni 9 juni. Handel i inlösenaktier INFORMATION OM INLÖSEN AV AKTIER I SWECO AB (publ) 2010 Innehåll Tidplan...2 Bakgrund och motiv...3 Så här går inlösenförfarandet till...4 Detaljerad beskrivning av inlösenförfarandet...5 Skattefrågor

Läs mer

36 Kapitalvinst andra tillgångar

36 Kapitalvinst andra tillgångar 661 36 Kapitalvinst andra tillgångar 52 kap. IL prop. 1989/90:110 s. 473 478, 726, SkU30 prop. 1999/2000:2, del 2, s. 604 608 Vad beskattas? När sker beskattning? Hur beräknas vinsten? Sammanfattning Avyttring

Läs mer

Försäljning av näringsfastighet

Försäljning av näringsfastighet SKV 313 utgåva 17 2017 Försäljning av näringsfastighet Den här broschyren förklarar vilka skatteregler som gäller och hur du ska deklarera försäljningen av en näringsfastighet. Du ska redovisa försäljningen

Läs mer

Skatteuträkningsbroschyren 2013

Skatteuträkningsbroschyren 2013 Skatteuträkningsbroschyren 2013 Inkomståret 2012 SKV 425 utgåva 19 Den här broschyren vänder sig till löntagare, pensionärer och fysiska personer som har näringsverksamhet samt dödsbon. Innehåll Sid Sid

Läs mer

Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier

Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier Information till aktieägarna i med anledning av sammanläggning av aktier 1:5 och ändring av förhållandet mellan B-aktien och ADS Detta dokument

Läs mer

Inkomstdeklaration 4. Handelsbolag - taxeringen. Särskild självdeklaration. 1.1 Underlag för särskild löneskatt. Underlag för avkastningsskatt

Inkomstdeklaration 4. Handelsbolag - taxeringen. Särskild självdeklaration. 1.1 Underlag för särskild löneskatt. Underlag för avkastningsskatt Skatteverket 0771567 567 Inkomstdeklaration 4 Handelsbolag taxeringen Kalenderår 2012 Namn (firma), adress Räkenskapsår Fr.o.m. T.o.m. M Samråd enligt SFS 1982:668 har skett med Näringslivets Regelnämnd.

Läs mer

FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO

FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO Vad är ett Investeringssparkonto? Investeringssparkontot är en schablonbeskattad sparform som är tillgänglig för privatpersoner och dödsbon från och med den

Läs mer

Information om automatisk aktieinlösen i Investment AB Kinnevik (publ)

Information om automatisk aktieinlösen i Investment AB Kinnevik (publ) Information om automatisk aktieinlösen i Investment AB Kinnevik (publ) Detta dokument utgör inte ett erbjudande att köpa eller sälja aktier. Detta dokument är endast avsett som information till aktieägarna

Läs mer

24 steg för att sänka skatten följ vår enkla guide

24 steg för att sänka skatten följ vår enkla guide Planera Bolånetaket Sid 28 PA-skolan Sid 31 24 steg för att sänka skatten följ vår enkla guide Det är nu du kan påverka skatten i nästa års deklaration. Efter årsskiftet är det för sent. Följ vår guide

Läs mer

Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ)

Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) Information till aktieägarna med anledning av styrelsens förslag om aktiesplit och obligatoriskt inlösenförfarande till årsstämma den 13 maj 2015 Detta

Läs mer

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av split och inlösen av aktier

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av split och inlösen av aktier Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av split och inlösen av aktier Innehållsförteckning Kort om inlösen av aktier 2 Bakgrund och motiv 3 Finansiella effekter av inlösenförfarandet

Läs mer

Deklarera senast den 2 maj gärna på Internet, sms eller telefon. K4 avsnitt A, K10, K12 avsnitt B och K13.

Deklarera senast den 2 maj gärna på Internet, sms eller telefon. K4 avsnitt A, K10, K12 avsnitt B och K13. Skatteverket Inkomstdeklaration 1 Inkomståret 211 212 Lena Hansson I "Dags att deklarera" får du svar på de flesta av dina frågor. Deklarera senast den 2 maj gärna på Internet, sms eller telefon Person/Organisationsnummer

Läs mer

Ange belopp i hela kronor. OBS! Avser besk.

Ange belopp i hela kronor. OBS! Avser besk. Senast den 4 maj 2015 ska deklarationen finnas hos Skatteverket. Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Namn och adress I "Dags att deklarera" får du svar på de flesta av dina frågor. Person/organisationsnummer

Läs mer

INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I ATLAS COPCO AB

INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I ATLAS COPCO AB INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I ATLAS COPCO AB med anledning av förslag om aktiesplit och automatiskt inlösenförfarande Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information om styrelsens för

Läs mer

SKV 328 utgåva Så här deklarerar du dina inkomster

SKV 328 utgåva Så här deklarerar du dina inkomster SKV 328 utgåva 38 2017 Så här deklarerar du dina inkomster Information och övningsexempel för dig som ska deklarera för första gången. SKV 2000a 26 sv 00 01Specifikationen ska du behålla! Inkomstdeklarationen

Läs mer

23 Inkomst av kapital

23 Inkomst av kapital 23 Inkomst av kapital Inkomst av kapital 423 41-44, 48, 52 54 och 55 kap. IL SFS 1991:1833, 1993:1471, 1543, 1544, 1994:489, 778 Andelsbyten SFS 1998:1601 prop. 1989/90:110 del I s. 295 298, 388 478, 698

Läs mer

Mervärdesskattedeklaration 01 Deklarationsdag 02 Person-/Organisationsnummer

Mervärdesskattedeklaration 01 Deklarationsdag 02 Person-/Organisationsnummer Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast på deklarationsdagen Mervärdesskattedeklaration 01 Deklarationsdag 02 Person/Organisationsnummer Momsregistreringsnummer (VATnummer) Bankgiro och referensnummer

Läs mer

Hur man deklarerar sin bostad i utlandet

Hur man deklarerar sin bostad i utlandet Hur man deklarerar sin bostad i utlandet Den här broschyren vänder sig till dig som: bor, eller vistas stadigvarande i Sverige direkt eller indirekt äger en bostad utomlands inte är en juridisk person.

Läs mer

Skattereduktion för husarbete som utförs och betalas från och med den 1 juli 2009

Skattereduktion för husarbete som utförs och betalas från och med den 1 juli 2009 SKV 322 utgåva 7 Skattereduktion för husarbete som utförs och betalas från och med den 1 juli 2009 Från och med den 1 juli 2009 får privatpersoner som anlitar någon som utför husarbete skattereduktion

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2006:1520 Utkom från trycket den 29 december 2006 utfärdad den 20 december 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

information om inlösen av aktier i sweco ab (publ) 2006

information om inlösen av aktier i sweco ab (publ) 2006 information om inlösen av aktier i sweco ab (publ) 2006 INNEHÅLL TIDPLAN... 1 BAKGRUND OCH MOTIV... 2 SÅ HÄR GÅR INLÖSENFÖRFARANDET TILL... 3 DETALJERAD BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET... 4 SKATTEFRÅGOR

Läs mer

Preliminär självdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Inkomstår

Preliminär självdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Inkomstår Preliminär självdeklaration Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Inkomstår Denna blankett används för ändrad beräkning av debiterad preliminär skatt, dvs. F-skatt och särskild A-skatt.

Läs mer

32 Kapitalvinst svenska fordringsrätter o.d.

32 Kapitalvinst svenska fordringsrätter o.d. Kapitalvinst svenska fordringsrätter o.d., Avsnitt 32 705 32 Kapitalvinst svenska fordringsrätter o.d. 48 kap. 3 och 23 24 IL prop. 1999/2000:2, del 2, s. 570 571, 573 574 och 584 585 Vad beskattas? När

Läs mer

Information om automatiskt inlösenförfarande i Tele2 AB

Information om automatiskt inlösenförfarande i Tele2 AB Kolumntitel Information om automatiskt inlösenförfarande i Tele2 AB Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information om styrelsens för Tele2 AB ( Tele2 eller Bolaget ) förslag om aktiesplit

Läs mer

Inför deklarationen 2012

Inför deklarationen 2012 Inför deklarationen 2012 för dig som är privatperson och löntagare I detta dokument har vi sammanställt information som kan vara till hjälp när du ska upprätta din inkomstdeklaration. Dokumentet innehåller

Läs mer

Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl.

Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Beskattningsår Denna blankett används för ändrad beräkning av debiterad preliminär skatt, d.v.s. F-skatt och särskild

Läs mer

Stockholm i mars 2014. IAR Systems Group AB (publ) Styrelsen

Stockholm i mars 2014. IAR Systems Group AB (publ) Styrelsen INLÖSEN 2014 Information till aktieägarna i IAR Systems Group AB (publ) inför årsstämma den 24 april 2014 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande BAKGRUND

Läs mer

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016 AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016 Från Företagarnas Revisionsbyrå i Stockholm januari 2016 ARBETSGIVARAVGIFTER OCH EGENAVGIFTER Arbetsgivaravgiften varierar utifrån den anställdes ålder De lagstadgade

Läs mer

Inkomstdeklaration 4 Särskilda uppgifter - Handelsbolag Utg 23

Inkomstdeklaration 4 Särskilda uppgifter - Handelsbolag Utg 23 Skatteverket 0771567 567 Särskilda uppgifter Handelsbolag Namn (firma), adress Fr.o.m. M Samråd enligt SFS 1982:668 har skett med Näringslivets Regelnämnd. Information om hur man fyller i blanketten finns

Läs mer

Hobbyverksamhet Ger din hobby inkomster?

Hobbyverksamhet Ger din hobby inkomster? Hobbyverksamhet Ger din hobby inkomster? Om du får överskott på din hobbyverksamhet ska du betala skatt för det. Hobbyn kan till exempel vara hemslöjd, biodling, trädgårdsodling, djuruppfödning, jakt,

Läs mer