Försäljning av värdepapper information, exempel och blanketter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Försäljning av värdepapper information, exempel och blanketter"

Transkript

1 SKV utgåva Försäljning av värdepapper information, exempel och blanketter Den här informationen vänder sig till dig som under 009 har sålt eller löst in marknadsnoterade aktier sålt teckningsrätter eller inlösenrätter sålt eller löst in aktieindexobligationer eller nollkupongare. Det finns flera exempel på hur du ska redovisa försäljningen på blankett K. Det finns också information om hur du ska redovisa försäljning av valuta, råvaror och kapitalplaceringstillgångar. Vet du vilka fördelar du har om du redovisar din försäljning på Internet? Läs mer på sidan. 00 Innehåll Har du sålt aktier eller andra värdepapper 009? Deklarera på Internet Skatteregler för aktier Försäljningspris Omkostnadsbelopp Aktiehistorik på Skatteverkets webbplats Utdelning av aktier Inlösen Har du enbart sålt inlösen-, tecknings- eller uniträtter 009? Lathund var ska värdepapper redovisas? Aktier köpta vid ett tillfälle alla sålda under 009 Exempel : Aktieförsäljning med vinst Exempel : Aktieförsäljning med vinst. Fondförsäljning med vinst. Försäljning av tilldelade teckningsrätter 9 Schablonmetoden 0 Exempel : Försäljning av gamla aktier 0 Exempel : Försäljning av ärvda aktier och fondförsäljning med förlust Genomsnittsmetoden Exempel : Köp, försäljning och split Exempel : Köp, fondemission, split, nyemission och försäljning Inlösen av aktier Bure och Betsson Exempel : Försäljning av inlösenrätter i Bure. Inlösen av aktier i Betsson Försäljning efter utdelning av aktier ( avknoppning ) Exempel : Försäljning av aktier i ACAP Invest efter utdelning av aktier Återföring av uppskov 0 Exempel 9: Återföring av uppskovsbelopp i ABB 0 Aktieindexobligationer Exempel 0: Inlösen av aktieindexobligation Nollkupongare och premieobligationer Exempel : Inlösen av nollkupongare och försäljning av premieobligationer Deklarera valuta, råvaror och kapitalplaceringar Exempel : Uttag på konto i utländsk valuta. Försäljning av råvaror (CFD-kontrakt) Beräkning av överskott eller underskott av kapital Aktieinformation 009 Ordlista

2 Har du sålt aktier eller andra värdepapper 009? I den här broschyren visar vi med flera exempel hur du ska redovisa dina försäljningar av mark nads noterade aktier, aktieindex obliga tioner och noll kupongare på blankett K ( sidorna ). En nyhet i deklarationen 00 är att du också kan redovisa vinster och förluster på obligationer ( fordringar ) i utländsk valuta ( avsnitt C ), valuta ( avsnitt C ), råvaror ( avsnitt D) på blankett K. Med valuta och råvaror menar vi även optioner och terminer med utländsk valuta eller råvaror som underliggande egendom. Du kan också redovisa försäljning av kapitalplaceringstillgångar ( t.ex. ädelstenar som inte infattats i smycken eller tavlor som förvarats i bankfack ) på blankett K ( avsnitt D). Se sidan. På sidan finns en förteckning ( lathund ) över vilken blankett och vilket avsnitt på blanketten du ska använda när du redovisar försäljning av olika värdepapper! Vi visar också hur du ska beräkna ditt omkostnads belopp med genomsnittsmetoden och schablon metoden ( läs vidare på sidan ) och hur du använder hjälpblanketten SKV 9 när du beräknar omkostnadsbe loppet. Det finns dessutom ett exempel som beskriver hur du ska redovisa försäljning av aktier som var föremål för andelsbyte 999, där det finns en obeskattad vinst ( uppskovsbelopp ) som ska återföras till beskattning ( sidan 0 ). Du kan redovisa dina försäljningar antingen på den pappersblankett som finns i mitten av den här broschyren eller på en Internetbilaga. Det finns många fördelar med att redovisa på Internetbilagan ( läs vidare på sidan ). Dina försäljningar av aktier och andra värdepapper, som Skatteverket har fått kon trolluppgift på, finns redovisade på specifikationen som du har fått tillsammans med inkomstdeklarationen. En kort information om bestämmelserna för aktieförsäljningar m.m. finns på sidorna. Utför ligare information finns i broschyren Skatteregler för privat personer ( SKV 0 ). Har du under 009 sålt aktier som inte är marknadsnoterade? Du ska då inte redovisa försäljningen på blankett K utan på blankett K0 ( fåmansföretag ) eller K ( övriga ). Behöver du hjälp? Vi har informationsträffar för dig som ska dek la rera dina aktieförsäljningar. Gå in på Där ser du när vi har en informations träff som passar dig. Webbplats skatteverket.se Servicetelefon

3 Deklarera på Internet På specifikationen som du har fått tillsammans med inkomstdeklarationen står det om du kan deklarera dina försäljningar av värdepapper ( aktier m.m. ) på Internet. Du behöver i så fall en e-legitimation. Fördelar Värdepapperets namn, antal sålda och den ersättning som du fått är ifyllda på rätt plats. Programmet räknar ut och flyttar alla delsummor automatiskt. Du får vinst eller förlust automatiskt uträknad. Du får hjälp att räkna ut underskott eller överskott i inkomst slaget Kapital. Du kan börja att deklarera, spara dina uppgifter och sedan fortsätta vid ett senare tillfälle. Hur gör du? Du behöver e-legitimation för att deklarera dina försäljningar av värdepapper på Internet. Du kan inte deklarera med hjälp av säkerhetskoder, eftersom du måste lägga till uppgifter i deklarationen. Gå in på (Logga in, e-tjänster Välj e-tjänst Inkomst deklaration ). Där finns information om hur du går vidare. När du ska redovisa försäljningen behöver du de avräkningsnotor som du har fått av banken (både köpnotor och säljnotor). Dessa uppgifter kan du också få från dina depåsammandrag eller transaktionssammandrag. Så här skaffar du e-legitimation Du kan skaffa e-legitimation om du är Internetkund hos Danske Bank, Handelsbanken, ICA Banken, Ikano banken, Läns försäkringar Bank, Nordea, SEB, Skandia banken, Sparbanken Finn, Sparbanken Gripen, Sparbanken Syd eller Swedbank. Gå in på din banks webb plats. Där får du information hur du ska göra för att få e-legitimation. Om du inte är Internetkund hos någon av dessa banker kan du gå in på Nordeas eller Telias webbplats och läsa hur du ska göra för att skaffa e-legitimation. Mer information finns på och på Webbplats skatteverket.se Servicetelefon

4 Skatteregler för aktier Försäljningspris I de flesta fall får Skatteverket kontrolluppgift på försälj ningspris för värdepapper som sålts i Sverige. Det är detta belopp som ska redovisas på blankett K. Försäljnings priset, som är upptaget på kontrolluppgiften och som finns redovisat på specifikationen till din inkomstdeklaration, är minskat med det courtage ( avgiften till banken ) som betalades vid försäljningen. Omkostnadsbelopp Omkostnadsbeloppet är det inköpspris som du samman lagt har betalat för t.ex. dina aktier. Omkost nadsbeloppet kan påverkas av händelser i bolaget, t.ex. nyemission, fondemission, split, utdelning av aktier och inlösen. Ditt inköpspris framgår av den avräkningsnota du fick av banken vid köpet. Även courtaget ( avgiften till banken ) ska räknas med. Det belopp du ska utgå ifrån när du beräknar ditt omkostnadsbelopp brukar normalt vara Att betala på avräknings notan. Omkostnadsbeloppet beräknas enligt genomsnittsmetoden eller schablonmetoden. Genomsnittsmetoden Denna metod använder du för att beräkna omkostnadsbeloppet om du har köpt eller fått aktier vid flera tillfällen och sålt en del av dessa under 009. Har du köpt dina aktier vid ett tillfälle och sedan sålt alla aktierna under 009 behöver du inte använda genomsnittsmetoden. Se exempel på sidorna och 9. Du gör en beräkning för samtliga aktier av samma slag och sort, t.ex. en beräkning för Ericsson B-aktier och en för Ericsson A-aktier, oavsett hur och när du förvärvade aktierna. Har du aktier av samma slag och sort på olika värdepapperskonton eller i olika depåer gör du ändå bara en beräkning av det genomsnittliga omkostnadsbeloppet för aktien. Du kan använda den hjälpblankett Genomsnittligt omkostnadsbelopp ( SKV 9 ) som finns i mitten av broschyren. Deklarerar du elektroniskt gör du beräkningen i din Internetbilaga. Beräkningen görs i tidsföljd. För att kunna göra beräkningen av omkostnadsbeloppet för en viss aktie på rätt sätt behöver du därför plocka fram alla avräkningsnotor från köp och försäljningar, utdrag från värdepapperskonton eller depåkontoutdrag från och med förvärvet av de första aktierna till och med din sista försäljning under 009. Har du fått aktierna i gåva, genom arv eller vid bodelning behöver du också den tidigare ägarens uppgifter eftersom du övertar överlåtarens omkostnadsbelopp. Du utgår från vad du har betalat för aktierna, inklusive courtage, vid olika köptillfällen och lägger ihop beloppen. Efter varje förvärv eller försäljning gör du en ny beräkning av omkostnadsbeloppet, oavsett om du köpt aktierna eller fått dem på annat sätt, t.ex. genom arv, gåva, fond- eller nyemission. Schablonmetoden För marknadsnoterade aktier och marknadsnoterade aktieindexobligationer får du som alternativ till genomsnittsmetoden i stället beräkna omkost nadsbeloppet till 0 % av försäljningspriset ( efter avdrag för courtage ). Denna metod kan du t.ex. använda om du inte känner till omkostnadsbeloppet. Du har kanske ärvt aktierna eller fått dem i gåva. Se exempel på sidan. Du kan även använda denna metod om du inte har kvar avräkningsnotan från köpet. Se exempel på sidan 0. Tips! Schablonmetoden kan vara förmånligare att använda om aktierna har gått upp mer är 00 % i värde sedan köpet. Se exempel på sidan. Behöver du använda mer än en K-blankett? Om du har gjort så många försäljningar att utrymmet på blankett K inte räcker, kan du använda fler K-blanketter. Glöm då inte att numrera blanketterna i ruta 9, uppe till höger på blanketternas framsida. Webbplats skatteverket.se Servicetelefon

5 Aktiehistorik på Skatte verkets webbplats På finns information om historiska händelser för aktier på Nasdaq OMX Stockholm, NGM Equity och First North. Kontrollera gärna här om det har hänt något i bolaget som påverkar omkostnadsbeloppet på dina aktier innan du börjar göra dina beräkningar av omkostnadsbelop pet. Fördelen med att kontrollera i aktiehistoriken är att du får uppgifter om händelser flera år tillbaka i tiden. Nedan finns ett exempel på vad aktiehistoriken innehåller. Du får information om emissioner och splittar samt länkar till Skatteverkets allmänna råd, som du kan behöva kontrollera om du exempelvis har löst in aktier eller fått utdelade ( avknop pade ) aktier. Det kan också finnas annan betydelsefull information som gör det lättare för dig att redovisa dina försäljningar rätt. S (omvänd) står för en s.k. omvänd split villkoret här S : (omvänd) innebär att om du hade fem aktier före splitten så har du bara aktie efter denna. Hade du exempelvis 00 aktier före så kommer du att ha 0 aktier efter splitten. N står för nyemission villkoret här N B:A/B, :0 kr innebär att du får köpa en ny B-aktie för varje gammal innehavd aktie (A eller B) för :0 kr. Hade du exempelvis 00 B-aktier före nyemissionen så kan du köpa 00 nyemitterade B-aktier för sammanlagt 0 kr och har i så fall 00 aktier efter emissionen. S står för split villkoret här S : innebär att du kommer att ha fyra gånger ditt tidigare innehav efter splitten. Hade du exempelvis 00 aktier före så kommer du att ha 00 aktier efter splitten. F står för fondemission villkoret här F : innebär att du får en ny aktie i bolaget för varje gammal innehavd aktie. Hade du exempelvis 00 aktier före så kommer du att ha 00 aktier efter fondemissionen. Webbplats skatteverket.se Servicetelefon

6 Utdelning av aktier Om en aktieägare utan ersättning får aktier i ett annat bolag eller andra värdepapper, ska detta normalt beskattas som utdelning. Utdelningsvärdet är den utdel ade aktiens marknadsvärde när aktieägaren får tillgång till den, och den utdelade aktien anses anskaffad till ett pris som motsvarar aktiens värde vid samma tidpunkt. Under vissa förutsättningar ska beskattning inte ske när ett bolag delar ut aktier i ett dotterbolag ( Lex Asea). I sådana fall ska en del av anskaffnings utgiften för aktier i det utdelande bolaget gå över till aktier i det bolag som delats ut. Skatteverket ger ut allmänna råd där utdelningsvärde och anskaffningsutgift samt uppdelning av anskaffningsutgiften fastställs. En sammanställning av aktuella allmänna råd finns på sidan. Inlösen Under 009 har ett antal börsbolag genomfört inlösenprogram ( inlösen av aktier ). När du löser in aktier i ett bolag anses du ha sålt aktierna. Därför måste du lämna in blankett K och göra en beräkning av vinst eller förlust. Inlösenlikviden är aktiens försäljningspris. Betalning sker vanligtvis i kontanter och detta belopp framgår av den kontrolluppgift du fått. Det förekommer också att man får betalning i form av aktier i andra företag eller i form av andra värde papper än aktier ( i Vostok Gas skedde betalning i form av depåbevis ). Det belopp du ska redovisa som inlösen likvid i dessa fall kan du se i samman ställningen på sidan. Inlösen av aktier kan ske med eller utan stöd av inlösen rätter. Beroende på vilken sorts inlösen program som genomförs så blir skattesituationen lite olika. Split med inlösen utan stöd av inlösenrätter. I de flesta inlösenprogram under 009 har inlösenrätter inte använts utan i stället har den ursprungliga aktien delats ( splittats ). I dessa program har en av de splittade aktierna blivit inlösenaktie som automatiskt har lösts in. I dessa fall ska anskaffningsutgiften fördelas mellan de ursprungliga aktierna och inlösenaktierna. Skatteverket ger ut allmänna råd där uppdelningen av anskaffningsutgiften fastställs. En sammanställning av fördelningen av anskaffningsutgiften och aktuella allmänna råd finns på sidan. För de fall där aktier lösts in efter split måste alltid blankett K lämnas in. Se även exemplet på sidorna. Inlösen med stöd av inlösenrätter. I samband med genomförande av inlösenprogram får aktieägaren i vissa fall inlösenrätter ( Bure Equity och Öresund ). Dessa kan säljas eller användas till inlösen av aktier. När inlösenrätter delas ut sker det ingen utdelningsbeskattning. Inlösen. Om du valt att delta i inlösenförfarandet redo visar du detta som en vanlig aktieförsäljning. Inlösenaktierna i Bure Equity och Öresund löstes in under 009 och ska deklareras i 00 års deklaration. Sålt inlösenrätter. Se nedan under rubriken Hur har Skatteverket beräknat vinsten? Har du enbart sålt inlösen -, teckningseller uniträtter 009? Ersättning som du fått vid försäljning av inlösenrätter finns på kontrolluppgift. Skatteverket har räknat ut din vinst. Du behöver därför inte redovisa denna försäljning på blankett K. Läs mer i "Dags att deklarera" sidan. -BANKEN BUREEQUITY I 0 0 * Då behöver du inte redovisa försäljningen på blankett K. Det framgår i så fall av specifikationen som du har fått tillsammans med din inkomstdek laration. Detta gäller inlösenrätter i Bure Equity, Öresund och teckningsrätter eller uniträtter i vissa bolag. Vilka bolagen är framgår av en lista som finns på På kontrolluppgiften för sålda inlösenrätter betecknas dessa med förkortningen SR ( särskild rätt ), teckningsrätter med TR och uniträtter med UR. Hur har Skatteverket beräknat vinsten? Tilldelningen av inlösenrätter, teckningsrätter eller uniträtter utlöser inte beskattning. Om rätterna säljs utlöser det däremot vinstbeskattning. Omkostnadsbeloppet för inlösenrätter, teckningsrätter och uniträtter som du får på grund av innehav av aktier är noll ( schablonmetoden får inte användas ). Detta innebär att hela försäljningssumman blir vinst vid försäljning av rätterna. Om du t.ex. har sålt inlösen rätter i Bure Equity för 0 kr är hela denna summa vinst. Skulle du även ha sålt andra värdepapper under 009 måste du redovisa försäljningen av inlösenrätterna, teckningsrätterna eller uniträtterna och alla andra värdepapper på blankett K. På sidan visar vi hur du redovisar försäljning av inlösenrätter i Bure och inlösen av aktier i Betsson och på sidan 9 hur du redovisar försäljning av tilldelade teckningsrätter. Har du e-legitimation kan du lämna blankett K på Internet! Webbplats skatteverket.se Servicetelefon

7 Lathund var ska värdepapper redovisas? Värdepapper Aktie - marknadsnoterad Aktie - ej marknadsnoterad Aktie - fåmansföretag Aktieindexobligation (AIO) - marknadsnoterad* Aktieindexobligation (AIO) - ej marknadsnoterad* Aktiekorgbevis (KRG) - marknadsnoterat Aktiekorgbevis (KRG) - ej marknadsnoterat Fondandelar - räntefond i SEK - marknadsnoterad Fondandelar - räntefond i SEK - ej marknadsnoterad Fondandelar - övrigt - marknadsnoterad Fondandelar - övrigt - ej marknadsnoterad Inlösenrätt (SR) - marknadsnoterad Konvertibel (KV) - marknadsnoterad Konvertibel (KV) - ej marknadsnoterad Lån/skuld i utländsk valuta - amortering av/återbetalning av Nollkupongare - se Obligation i svenska kronor Obligation i svenska kronor - marknadsnoterad (t.ex. bankcertifikat (BC), bostadscertifikat (BOC), företagscertifikat (FC), statsskuldväxel (SSVX), annan nollkupongare samt ränte bärande obligation) Obligation i svenska kronor - ej marknadsnoterad Obligation i utländsk valuta Option - aktie/aktieindex som underliggande egendom - marknadsnoterad Option - aktie/aktieindex som underliggande egendom - ej marknadsnoterad Option råvaror som underliggande egendom Option valuta som underliggande egendom Premieobligation (PO) Riksgäldsspar Räntefond - se Fondandelar - räntefond i SEK Säljrätt - marknadsnoterad Svenskt depåbevis (SDB) - se Aktie - marknadsnoterad Teckningsrätt (TR) - marknadsnoterad Teckningsoption - marknadsnoterad Teckningsoption - ej marknadsnoterad Termin - aktie/aktieindex som underliggande egendom - marknadsnoterad Termin - aktie/aktieindex som underliggande egendom - ej marknadsnoterad Termin råvaror som underliggande egendom Termin valuta som underliggande egendom Uniträtt (UR) - marknadsnoterad Uppskovsbelopp från andelsbyte Valuta Warrant - aktie/aktieindex som underliggande egendom Värdepappersfond - Se Fondandelar Återköpsrätt - se Säljrätt Försäljning redovisas på blankett/avsnitt K avsnitt A K avsnitt B K0 avsnitt B K avsnitt A K avsnitt D K avsnitt A K avsnitt D K avsnitt C** K avsnitt D** K avsnitt A** K avsnitt D** K avsnitt A K avsnitt A K avsnitt D K9 avsnitt B K avsnitt C K avsnitt D K avsnitt C K avsnitt A K avsnitt D K avsnitt D K avsnitt C K avsnitt D K avsnitt C K avsnitt A K avsnitt A K avsnitt A K avsnitt D K avsnitt A*** K avsnitt D*** K avsnitt D*** K avsnitt C*** K avsnitt A K avsnitt B K avsnitt C K avsnitt A * För aktieindexobligation med garanterad avkastning redovisas en del av utbetalt belopp på inkomstdeklarationen vid ruta 0 Ränteinkomster, utdelningar m.m., se exempel på sidan. ** Du ska bara redovisa fondvinst eller fondförlust på blankett K om det inte finns någon förtryckt uppgift på vinst eller förlust på inkomstdeklarationen. Om det finns en förtryckt uppgift, men du ändå väljer att redovisa fondvinst eller fond förlust på blankett K ( t.ex. på grund av att kontrolluppgiften är felaktig ) lägg i så fall inte ihop vinsterna och förlusterna på blankett K med vinster och förluster som är förtryckta på inkomstdeklarationen. Gör du det kommer fondvinster och fondförluster felaktigt att tas med dubbelt. *** Det finns information om hur du ska redovisa försäljning av terminer, eller värdepapper som är att betrakta som terminer, på Skatteverkets webbplats. Webbplats skatteverket.se Servicetelefon

8 Aktier köpta vid ett tillfälle alla sålda under 009 Då ska du redovisa försäljningen på blankett K. I detta fall behöver du inte beräkna något genomsnittligt omkostnadsbelopp. Du som har sålt aktier, obligationer och andra värdepapper, valuta, råvaror eller övriga tillgångar (kapitalplaceringar) ska lämna den här blanketten. Lämna den tillsammans med Inkomstdeklaration. Information om hur du fyller i blanketten finns i broschyren "Försäljning av värdepapper", SKV. Belopp anges i hela krontal. Försäljning Värdepapper m.m. Inkomstår Datum då blanketten fylls i 9 Numrering vid flera K K 00 Samråd enligt SFS 9: har skett med Näringslivets Regelnämnd. Den skattskyldiges namn A. Marknadsnoterade aktier, aktieindexobligationer, aktieoptioner m.m. Antal Skatteupplysningen I "Dags att deklarera" får du svar på de flesta av dina frågor. Personnummer Anna Larsson 09-9 Beteckning Försäljningspris Omkostnadsbelopp * Vinst Förlust 0 Orifl ame Deklarera senast maj helst på Internet, sms eller telefon Inkomstdeklaration 00 Inkomståret 009 Inkomstdeklaration Person-/Organisationsnummer Kontrollera beloppen som Skatteverket fyllt i. Om ett belopp är fel, stryk det och fyll i rätt belopp 9 0 Summering para den ena som kopia! Inkomster - Tjänst Lön, förmåner, sjukpenning m.m. Kostnadsersättningar Allmän pension och tjänstepension Privat pension och livränta 0 Summa 0 Summa Andra inkomster som inte är pensionsgrundande Inkomster, t.ex. hobby, som du själv ska betala egenavgifter för Summa vinst. För över summan till ruta på Inkomstdeklaration. OBS! Om du har en förtryckt vinst fondandelar i det gula fältet vid ruta ska du lägga ihop den med summa vinst och fylla i totalbeloppet i ruta. Inkomst enligt blankett K0, K0A och K Avdrag - Tjänst 0 Summa i den vita rutan. Fyll i totalbeloppet, dvs. summan av det ifyllda beloppet och din ändring Summa förlust. För över summan till ruta på Inkomstdeklaration. OBS! Om du har en förtryckt förlust fondandelar i det gula fältet vid ruta ska du lägga ihop den med summa förlust och fylla i totalbeloppet i ruta Summa Inkomster - Kapital Ränteinkomster, utdelningar m.m. K avsnitt C och K9 avsnitt B. Överskott vid uthyrning av privatbostad Vinst fondandelar. K avsnitt A och B, K0, K0A, K avsnitt B och K. Vinst ej marknadsnoterade fondandelar. K avsnitt D, K9 avsnitt A, K avsnitt E och KA/B. Vinst enligt bl k tt K 0 0 B. Återföring av uppskovsbelopp Exempel : Aktieförsäljning med vinst Anna sålde sina 0 aktier i Oriflame i oktober 009 för kr per aktie. Försäljningspris ( 0 aktier x kr ) courtage 00 kr 00 kr Anna köpte aktierna i oktober 00 för 0 kr per aktie. Omkostnadsbelopp ( 0 aktier x 0 kr ) + courtage 00 kr 00 kr Annas vinst blir 0 kr Anna för över sin aktievinst på 0 kr till ruta på inkomst deklarationen. Webbplats skatteverket.se Servicetelefon

9 Exempel : Aktieförsäljning med vinst Fondförsäljning med vinst Försäljning av tilldelade tecknings rätter Olle sålde 0 aktier i Tele i december 009 för 0 kr per aktie. Försäljningspris ( 0 aktier x 0 kr ) courtage 00 kr 9 00 kr Olle köpte sina 0 aktier i mars 00 för 9 kr per aktie. Omkostnadsbelopp ( 0 aktier x 9 kr ) + courtage 00 kr 0 kr Olles vinst blir 0 kr Olle har aktier i Haldex AB. Haldex beslutade om nyemission under 009 och som aktieägare blev Olle tilldelad tecknings rätter i slutet av november 009. Olle ville inte teckna några nya aktier och sålde därför sina teckningsrätter under decem ber för kr styck. Försäljningspris: ( 0 teckningsrätter x kr ) courtage 00 kr 00 kr Omkostnadsbelopp: Teckningsrätter som har tilldelats på grund av aktieinnehav har ingen anskaff ningsutgift. Olles omkostnadsbelopp blir därför noll kronor 0 kr Olles vinst blir 00 kr Olle har dessutom sålt andelar i en aktiefond med vinst på 000 kr. Beloppet finns förtryckt på hans inkomstdeklaration. Olle summerar vinsten på aktierna 0 kr med vinsten på teckningsrätterna 00 kr. Summan blir 00 kr. Detta belopp lägger han ihop med den förtryckta vinsten på fondandelar 000 kr och fyller i totalbeloppet 00 kr ( 00 kr kr ) i ruta. Samtidigt stryker han det förtryckta beloppet, 000 kr, på inkomstdeklarationen. Samråd enligt SFS 9: har skett med Näringslivets Regelnämnd. Spara den ena som kopia! 0 Summa 0 Summa Försäljning Värdepapper m.m. Du som har sålt aktier, obligationer och andra värdepapper, valuta, Inkomstår råvaror eller övriga tillgångar (kapitalplaceringar) ska lämna den 009 här blanketten. Lämna den tillsammans med Inkomstdeklaration. 9 Datum då blanketten fylls i 9 Numrering vid flera K Information om hur du fyller i blanketten finns i broschyren "Försäljning av värdepapper", SKV. Belopp anges i hela krontal. Den skattskyldiges namn A. Marknadsnoterade aktier, aktieindexobligationer, aktieoptioner m.m. 9 0 Antal Inkomster - Tjänst Lön, förmåner, sjukpenning m.m. Kostnadsersättningar Allmän pension och tjänstepension Privat pension och livränta Andra inkomster som inte är pensionsgrundande Inkomster, t.ex. hobby, som du själv ska betala egenavgifter för Inkomst enligt blankett K0, K0A och K Skatteupplysningen I "Dags att deklarera" får du svar på de flesta av dina frågor. Avdrag - Tjänst Inkomstdeklaration 00 Inkomståret 009 Person-/Organisationsnummer Kontrollera beloppen som Skatteverket fyllt i. Om ett belopp är fel, stryk det och fyll i rätt belopp Resor till och från arbetet överstiger kr. Fyll i totalbeloppet Personnummer Olle Ek 90- Summering Beteckning Försäljningspris Omkostnadsbelopp * Vinst Förlust 0 Tele B Haldex AB, TR Summa vinst. För över summan till ruta på Inkomstdeklaration. OBS! Om du har en förtryckt vinst fondandelar i det gula fältet vid ruta ska du lägga ihop 0 Summa Deklarera senast maj helst på Internet, sms eller telefon i den vita rutan. Fyll i totalbeloppet, dvs. summan av det ifyllda beloppet och din ändring. 0 Summa 0 K 00 Inkomster - Kapital Ränteinkomster, utdelningar m.m. K avsnitt C och K9 avsnitt B. Överskott vid uthyrning av privatbostad Vinst fondandelar. K avsnitt A och B, K0, K0A, K avsnitt B och K. Vinst ej marknadsnoterade fondandelar. K avsnitt D, K9 avsnitt A, K avsnitt E och KA/B. K och K. Återfört uppskov från blankett K. Vi t li Fyll i den sammanlagda vinsten i ruta! Webbplats skatteverket.se Servicetelefon

10 Schablonmetoden Har du ingen uppgift på vad du köpte aktierna för får du använda schablonmetoden. Då tar du 0 % av försäljningspriset ( efter avdrag för courtaget ) som omkostnadsbelopp. Även om du känner till det verkliga omkostnadsbeloppet kan du använda schablon metoden. Den kan vara förmånligare för dig om aktierna har gått upp mycket i värde sedan köpet. Exempel : Försäljning av gamla aktier Johan sålde sina 00 aktier i Handelsbanken i april 009 för kr per aktie. Johan köpte aktierna på 0-talet och saknar sin avräk nings nota. Han använder därför schablon metoden. Försäljningspris ( 00 aktier x kr ) courtage 00 kr 00 kr Omkostnadsbelopp enligt schablonmetoden 00 kr x 0 % 0 kr Johans vinst blir 0 kr Johan för över vinsten på 0 kr till ruta på inkomstdeklarationen. Du som har sålt aktier, obligationer och andra värdepapper, valuta, råvaror eller övriga tillgångar (kapitalplaceringar) ska lämna den här blanketten. Lämna den tillsammans med Inkomstdeklaration. Information om hur du fyller i blanketten finns i broschyren "Försäljning av värdepapper", SKV. Belopp anges i hela krontal. Försäljning Värdepapper m.m. Inkomstår Datum då blanketten fylls i 9 Numrering vid flera K K 00 Inkomstdeklaration Samråd enligt SFS 9: har skett med Näringslivets Regelnämnd. Den skattskyldiges namn A. Marknadsnoterade aktier, aktieindexobligationer, aktieoptioner m.m. 9 0 Antal Spara den ena som kopia! : Inkomster - Tjänst Lön, förmåner, sjukpenning m.m. Kostnadsersättningar Allmän pension och tjänstepension Privat pension och livränta Andra inkomster som inte är pensionsgrundande Inkomster, t.ex. hobby, som du själv ska betala egenavgifter för Inkomst enligt blankett K0, K0A och K Skatteupplysningen I "Dags att deklarera" får du svar på de flesta av dina frågor. Avdrag - Tjänst Tjänsteresor Tillfälligt arb t d bb Inkomstdeklaration 00 Inkomståret 009 Person-/Organisationsnummer Kontrollera beloppen som Skatteverket fyllt i. Om ett belopp är fel, stryk det och fyll i rätt belopp Resor till och från arbetet överstiger kr. Fyll i totalbeloppet. 0 Summa 0 Summa Deklarera senast maj helst på Internet, sms eller telefon i den vita rutan. Fyll i totalbeloppet, dvs. summan av det ifyllda beloppet och din ändring Personnummer Johan Andersson 00- Summering Beteckning Försäljningspris Omkostnadsbelopp * Vinst Förlust 00 Handelsb. A Summa vinst. För över summan till ruta på Inkomstdeklaration. OBS! Om du har en förtryckt vinst fondandelar i det gula fältet vid ruta ska du lägga ihop den med summa vinst och fylla i totalbeloppet i ruta 0 Summa Inkomster - Kapital Ränteinkomster, utdelningar m.m. K avsnitt C och K9 avsnitt B. Överskott vid uthyrning av privatbostad Vinst fondandelar. K avsnitt A och B, K0, K0A, K avsnitt B och K. Vinst ej marknadsnoterade fondandelar. K avsnitt D, K9 avsnitt A, K avsnitt E och KA/B. K och K. Återfört uppskov från blankett K. 0 Summa K och K Avdrag - Kapital Webbplats skatteverket.se Servicetelefon

11 Ärvda aktier Den som fått aktier genom arv övertar överlåtarens omkostnads belopp. I detta exempel ärvde Lennart 0 Assa Abloy-aktier av sin far våren 000. Hans far hade inga avräkningsnotor kvar. Därför känner Lennart inte till vad hans far betalat för aktierna och han kan inte ta över sin fars omkostnadsbelopp. Vid bouppteckningen var de 0 Assa Abloy-aktierna värda totalt 000 kr. Lennart får inte använda detta värde som omkostnadsbelopp. Försäljning Värdepapper m.m. Du som har sålt aktier, obligationer och andra värdepapper, valuta, Inkomstår råvaror eller övriga tillgångar (kapitalplaceringar) ska lämna den 009 här blanketten. Lämna den tillsammans med Inkomstdeklaration. 9 Datum då blanketten fylls i 9 Numrering vid flera K Information om hur du fyller i blanketten finns i broschyren "Försäljning av värdepapper", SKV. Belopp anges i hela krontal. K 00 Exempel : Försäljning av ärvda aktier och fondförsäljning med förlust Spara den ena som kopia! Allmän självdeklaration enligt lagen SFS 00: Inkomster - Tjänst Lön, förmåner, sjukpenning m.m. Kostnadsersättningar Allmän pension och tjänstepension Privat pension och livränta Andra inkomster som inte är pensionsgrundande Inkomster, t.ex. hobby, som du själv ska betala egenavgifter för Avdrag - Tjänst Tjänsteresor Samråd enligt SFS 9: har skett med Näringslivets Regelnämnd. Skatteupplysningen I "Dags att deklarera" får du svar på de flesta av dina frågor. Inkomst enligt blankett K0, K0A och K ståret 009 Person-/Organisationsnummer Kontrollera beloppen som Skatteverket fyllt i. Om ett belopp är fel, stryk det och fyll i rätt belopp Resor till och från arbetet överstiger kr. Fyll i totalbeloppet. Tillfälligt arbete, dubbel bosättning och hemresor Övriga utgifter överstiger 000 kr. Fyll i totalbeloppet. Allmänna avdrag Pensionssparande m.m. Skattereduktion Den skattskyldiges namn Lennart sålde sina 0 aktier i Assa Abloy i augusti 009 för kr per aktie. Försäljningspris ( 0 aktier x kr ) courtage 00 kr 00 kr 9 Eftersom Lennart har ärvt sina aktier känner han inte till det faktiska omkostnadsbeloppet. Därför använder han schablonmetoden när han ska räkna ut omkostnadsbeloppet. A. Marknadsnoterade aktier, aktieindexobligationer, aktieoptioner m.m. 0 Antal Summering Omkostnadsbelopp enligt schablonmetoden Försäljningspris 00 kr x 0 % 0 kr Lennarts vinst blir 00 kr Han för över sin vinst på 00 kr till ruta på inkomstdeklarationen. Lennart har dessutom sålt andelar i en aktiefond med förlust på 000 kr. Beloppet finns förtryckt i hans inkomstdeklaration vid ruta och ska inte ändras. i den vita rutan. Fyll i totalbeloppet, dvs. summan av det ifyllda beloppet och din ändring Skattereduktion - Husarbete Skattereduktion enligt blankett K Deklarera senast maj helst på Internet, sms eller telefon Inkomster - Kapital Ränteinkomster, utdelningar m.m. K avsnitt C och K9 avsnitt B. 0 Summa 0 Summa Överskott vid uthyrning av privatbostad Vinst fondandelar. K avsnitt A och B, K0, K0A, K avsnitt B och K. Vinst ej marknadsnoterade fondandelar. K avsnitt D, K9 avsnitt A, K avsnitt E och KA/B. K och K. Återfört uppskov från blankett K. K och K Avdrag - Kapital Ränteutgifter m.m. Förlust enligt blankett K avsnitt C och K9 avsnitt B. Förvaltningsutgifter överstiger 000 kr. Fyll i totalbeloppet. Förlust fondandelar. K avsnitt A, K0, K avsnitt B och K. 000 Förlust ej marknadsnoterade fondandelar. K avsnitt D, K0A, K avsnitt E och KA/B 0 Personnummer Lennart Johnsson -9 Beteckning Försäljningspris Omkostnadsbelopp * Vinst Förlust 0 Assa Abloy Summa vinst För över summan till ruta på Inkomstdeklaration Lennart vill även räkna ut sitt över skott/ underskott av kapital. Hur det går till ser du i exemplet på sidan. 0 Summa Summa Inkomstdeklaration Fondandelar och den preliminära skatteuträkningen Om du har sålt fondandelar finns vinster och förluster förtryckta på din inkomstdeklaration. På den preliminära skatteuträkningen har Skatteverket kvittat, kvoterat och summerat beloppen. Förluster har kvittats mot vinster på marknadsnoter ade fond andelar. Om vinsten inte räcker till för att kvitta bort förlusten får du avdrag med 0 % av resterande förlust. Om du har förluster på fondandelar som inte är marknads noterade får du avdrag med 0 % av för lusten. Vinster beskattas fullt ut. Webbplats skatteverket.se Servicetelefon

12 Genomsnittsmetoden Har du köpt aktier vid flera tillfällen och till olika pris? Har du sålt aktier som har varit föremål för split, nyemission eller fondemission? Då ska du först räkna ut det genomsnittliga omkostnadsbeloppet för dina aktier. Det gör du på hjälpblanketten Genomsnittligt omkostnadsbelopp. När du har räknat ut det genomsnittliga omkostnadsbeloppet jämför du vilken metod ( genomsnittsmetoden eller schablonmetoden ) som är mest fördelaktig för dig. Exempel : Köp, försäljning och split Köp I januari 99 köpte Jessica 00 aktier i Hennes & Mauritz för 09 kr per aktie. Det totala omkostnadsbeloppet var (00 x 09 kr) + 00 kr (courtage) 000 kr. Det genomsnittliga omkostnadsbeloppet blev 0 kr ( 000 kr delat med 00 aktier). Försäljning Senare under 99 sålde Jessica 0 aktier. Hon hade därefter 0 aktier kvar (00 0). Hon utnyttjade 00 kr av sitt totala omkostnads belopp vid försäljningen ( 0 aktier x genomsnitt ligt omkostnadsbelopp 0 kr ) Det totala omkostnadsbeloppet sjönk däremot till 00 kr ( 000 kr 00 kr). Det genomsnittliga omkostnadsbeloppet var oför ändrat 0 kr ( 00 kr delat med 0 aktier). Split 999 skedde en split (:) och Jessica hade därefter 00 aktier ( x 0 aktier). Det totala omkostnadsbeloppet var oförändrat 00 kr. Det genomsnittliga omkostnadsbeloppet sjönk däremot till :0 kr ( 00 kr delat med 00 aktier). Du som sålt tillgång kan beräkna ditt genomsnittliga omkostnadsbelopp på denna hjälpblankett. Ytterligare information finns i broschyren "Försäljning av värdepapper, SKV. Försäljning av aktier som Jessica ska redovisa i deklarationen 00 Jessica sålde 00 aktier i oktober 009 för 9 kr per aktie. Försäljningspriset (efter avdrag för courtage) blev 9 00 kr. Hon räknar ut omkostnadsbeloppet enligt genomsnittsmetoden för de 00 aktier hon säljer. 00 x :0 kr 0 kr. Jessica räknar också ut omkostnadsbeloppet enligt schablonmetoden för att jämföra vilken metod som är mest fördelaktig att använda. Försäljningspriset 9 00 kr x 0 % 0 kr. Genomsnittligt omkostnadsbelopp Inkomstår Jessica väljer schablonmetoden, eftersom det är mer fördelaktigt för henne att dra av ett omkostnadsbelopp på 0 kr i stället för det verkliga omkostnadsbeloppet på 0 kr. Det belopp hon ska dra av som utnyttjat omkostnadsbelopp i beräkningen nedan är det verkliga be loppet med 0 kr, trots att hon har fått använda ett högre omkostnadsbelopp genom att använda schablonmetoden. Hjälpblankett Vinsten blir då 0 kr (9 00 kr 0 kr). Hon för över sin vinst på 0 kr till ruta på inkomstdeklarationen. Blanketten ska inte lämnas till Skatteverket men bör sparas eftersom Skatteverket kan begära in en redogörelse för beräkningen av det genomsnittliga omkostnadsbeloppet. Hjälpblankett SKV 9 Den skattskyldiges namn Personnummer Jessica Lind -0 Beräkning Beteckning Datum Händelse * Antal +/- Totalt antal Inköpspris (+) respektive utnyttjat omkostnadsbelopp (-), kr Totalt outnyttjat omkostnadsbelopp för kvarvarande värdepapper, kr ll Skatteverket Genomsnittligt omkostnadsbelopp för kvarvarande värdepapper, kr H & M 99 Köp H & M 99 Förs H & M 999 S: :0 H & M 009 Förs :0 Webbplats skatteverket.se Servicetelefon

13 Samråd enligt SFS 9: har skett med Näringslivets Regelnämnd. Du som har sålt aktier, obligationer och andra värdepapper, valuta, råvaror eller övriga tillgångar (kapitalplaceringar) ska lämna den här blanketten. Lämna den tillsammans med Inkomstdeklaration. Information om hur du fyller i blanketten finns i broschyren "Försäljning av värdepapper", SKV. Belopp anges i hela krontal. Personnummer Inkomståret 009 Jessica Lind -0 Den skattskyldiges namn Antal Deklarera Beteckning Försäljningspris Omkostnadsbelopp senast * Vinst maj Förlust Skatteupplysningen helst på Internet, sms eller telefon Spara den ena som kopia! SKV 000 K utgåva Inkomstdeklaration 00 Inkomster - Kapital Inkomster - Tjänst Lön, förmåner, 0 sjukpenning m.m. Ränteinkomster, utdelningar m.m. 0 K avsnitt C och K9 Kostnadsersättningar avsnitt B. Allmän pension och tjänstepension Överskott vid uthyrning av privatbostad Privat pension och Vinst fondandelar. 9 Andra inkomster som inte är K0, K0A, K pensionsgrundande avsnitt B och K. 0 Inkomster, t.ex. hobby, 9 som du själv ska betala egenavgifter för K avsnitt D, Vinst ej marknadsnoterade fondandelar. K9 avsnitt A, K avsnitt E och livränta K avsnitt A och B, Inkomst enligt blankett K0, K0A och K KA/B. Summering 0 Summa 0 Summa 0 Summa Vinst 0 enligt Summa blankett K och K. Avdrag - Tjänst Återfört uppskov från blankett K Resor till och från arbetet 0 0 överstiger kr. Fyll i totalbeloppet. K och K Summa vinst. För över summan till ruta på Inkomstdeklaration. 0 OBS! Om du har en förtryckt vinst fondandelar i det gula fältet vid ruta ska du lägga ihop den med summa vinst och fylla i totalbeloppet Tjänsteresor i ruta. Avdrag - Kapital Tillfälligt arbete, dubbel bosättning 09 och hemresor Ränteutgifter m.m. Summa förlust. För över summan till ruta Förlust enligt Övriga på Inkomstdeklaration utgifter. 0 OBS! Om du har en förtryckt förlust fondandelar Du får i avdrag det gula endast fältet för vid den ruta del som ska du lägga ihop den med summa förlust blankett K avsnitt och fylla i totalbeloppet i ruta. överstiger 000 kr. Fyll i totalbeloppet. C och K9 avsnitt B. Förvaltningsutgifter Allmänna avdrag B. Återföring av uppskovsbelopp överstiger 000 kr. Fyll i totalbeloppet. Förlust fondandelar. Beteckning på uppskovsaktie Pensionssparande m.m. Uppskovsbelopp som återförs K avsnitt A, K0, 09 K avsnitt B och K. Allmän självdeklaration enligt lagen SFS 00: I "Dags att deklarera" får du svar på de flesta av dina frågor. Person-/Organisationsnummer NRV Skattereduktion - Husarbete HB FÅM Försäljning Värdepapper m.m. A. Marknadsnoterade aktier, aktieindexobligationer, aktieoptioner m.m. Inkomstår Datum då blanketten fylls i 9 Numrering vid flera K Kontrollera beloppen som Skatteverket fyllt i. Om ett belopp är fel, stryk det och fyll i rätt belopp i den vita rutan. Fyll i totalbeloppet, dvs. summan av det ifyllda beloppet och din ändring. Region Kontor Sektion Grupp Person-/Organisationsnummer Fåmansföretag Tax.år 00 0 Förlust ej marknadsnoterade fondandelar. Skattereduktion För över uppskovsbeloppet till ruta på Inkomstdeklaration. K avsnitt D, K0A, OBS! Om du har vinst i avsnitt A ruta 0 ovan och/eller förtryckt vinst fondandelar i det gula K avsnitt E och fältet vid ruta ska du lägga ihop uppskovsbeloppet Skattereduktion med enligt dessa blankett belopp och Kfylla i totalbeloppet KA/B. i ruta. * Omkostnadsbeloppet beräknas enligt genomsnittsmetoden Underlag alternativt för fastighetsavgift - Schablonmetoden får användas för marknadsnoterade Förlust enligt aktier blankett m.m. och K och K schablonmetoden. Mer information finns i broschyren "Försäljning av aktier omkostnadsbeloppet beräknas då till 0 % av försäljningspriset. Schablonmetoden får inte användas för terminer, optioner, teckningsrätter, fondaktie- m.m.", SKV. Småhus - För att beräkna omkostnadsbeloppet enligt genomsnittsmetoden hel avgift 0, kan % du rätter, inlösenrätter, säljrätter och dylikt. K och K använda hjälpblankett (SKV 9). Småhus halv avgift 0, % 9 Utländsk försäkring - Avkastningsskatt K Behöver du mera utrymme? Använd ytterligare K-blanketter. Skatteunderlag för Underlag för fastighetsskatt kapitalförsäkring K- Tomt för småhus/ småhus under Skatteunderlag för uppförande,0 % pensionsförsäkring SKV 0 utgåva H & M K 00 Inkomstdeklaration 0 Skriv under på baksidan! Webbplats skatteverket.se Servicetelefon

14 Forts. Genomsnittsmetoden Exempel : Köp, fondemission, split, nyemission och försäljning Köp År 99 köpte Kjell 00 B-aktier i Ericsson för 9 kr per aktie. Det totala omkostnadsbeloppet var (00 x 9 kr) + 00 kr (courtage) 9 00 kr. Det genomsnittliga omkostnadsbeloppet per aktie blev 9 kr (9 00 kr delat med 00 aktier). Fondemission År 99 skedde en fondemission (:) i Ericsson. Kjell fick då ytterligare lika många aktier som han hade tidigare utan att betala något för de nya aktierna. Kjell hade därefter 00 aktier. Det totala omkostnadsbeloppet var fort farande 9 00 kr. Det genomsnittliga omkostnadsbeloppet minskade däremot till :0 kr per aktie (9 00 kr delat med 00 aktier). Split År 000 skedde en split i Ericsson (:) och Kjell hade därefter 00 aktier ( x 00 aktier). Kjell betalade inget för de splittade aktierna. Det totala omkostnadsbeloppet var fortfarande 9 00 kr. Det genomsnittliga omkostnadsbeloppet minskade till : kr per aktie (9 00 kr delat med 00 aktier). Köp År 00 köpte Kjell ytterligare 00 B-aktier i Ericsson för 0 kr per aktie. Kjell betalade totalt 00 kr för de nya aktierna, (00 aktier x 0 kr) + 00 kr (courtage). Det totala omkostnadsbeloppet blev 900 kr (9 00 kr + 00 kr). Det genomsnittliga omkostnadsbeloppet per aktie blev :90 kr ( 900 kr delat med 000 aktier). Nyemission År 00 skedde en nyemission (B: A/B) i Ericsson till en teckningskurs på :0 kr per aktie. Kjell fick 000 teckningsrätter. Han valde att köpa 000 nya B-aktier för sina teckningsrätter. Hjälpblankett SKV 9 Du som sålt tillgång kan beräkna ditt genomsnittliga omkostnadsbelopp på denna hjälpblankett. Ytterligare information finns i broschyren "Försäljning av värdepapper, SKV. Beteckning Datum Händelse * Antal +/- Totalt antal Genomsnittligt omkostnadsbelopp Inkomstår Den skattskyldiges namn Personnummer Beräkning Inköpspris (+) respektive utnyttjat omkostnadsbelopp (-), kr Kjell betalade 00 kr (inget courtage) för de nya aktierna ( 000 aktier x :0 kr). Det totala omkostnadsbeloppet blev 00 kr ( 900 kr + 00 kr). Det genomsnittliga omkostnadsbeloppet per aktie blev : kr ( 00 kr delat med 000 aktier). Försäljning av aktier som Kjell redovisade i deklarationen 00 Kjell sålde 000 B-aktier i Ericsson i november 00 för 9:0 kr per aktie ([ 000 aktier x 9:0 kr] courtage 00 kr 9 00 kr). Han räknade ut att omkostnadsbeloppet enligt genomsnittsmetoden för de 000 aktier han sålde var 0 kr ( 000 aktier x genomsnittligt omkostnadsbelopp : kr ). Förlusten blev 0 kr (9 00 kr 0 kr). Det totala omkostnadsbeloppet sjönk till 0 kr ( 00 kr 0 kr ). Det genomsnittliga omkostnadsbeloppet per aktie var oförändrat, : kr ( 0 kr delat med 000 aktier ). I juni 00 skedde en omvänd split i Ericsson (:) och Kjell hade därefter 00 aktier (000/). Det totala omkostnadsbeloppet var fortfarande 0 kr. Det genomsnittliga omkostnadsbeloppet ökade till : kr per aktie ( 0 kr delat med 00 aktier). Försäljning av aktier som Kjell ska redovisa i deklarationen 00 I april 009 sålde Kjell 00 B-aktier i Ericsson för 9 kr per aktie. Försäljningspriset var 00 kr ([00 aktier x 9 kr] courtage 00 kr). Han ska nu dra av omkostnadsbeloppet för aktierna. Han räknar ut att omkostnadsbeloppet enligt genomsnittsmetoden för de 00 aktier han säljer är kr (00 aktier x : kr). Kjell får en förlust på kr ( 00 kr kr) som han för över till ruta på inkomstdeklara tionen. Totalt outnyttjat omkostnadsbelopp för kvarvarande värdepapper, kr mnas till Skatteverket Hjälpblankett Blanketten ska inte lämnas till Skatteverket men bör sparas eftersom Skatteverket kan begära in en redogörelse för beräkningen av det genomsnittliga omkostnadsbeloppet. 0 % av förlusten ( 0 kr) får dras av. Kvoteringen till 0 % görs automatiskt av Skatteverket. Genomsnittligt omkostnadsbelopp för kvarvarande värdepapper, kr Eric. B dec 9 Köp Eric. B maj 9 F: :0 Eric. B maj 00 S: : Eric. B apr 0 Köp :90 Eric. B aug 0 N: : Eric. B nov 0 Förs : Eric. B jun 0 S: : Eric. B apr 09 Förs :

15 Du som har sålt aktier, obligationer och andra värdepapper, valuta, råvaror eller övriga tillgångar (kapitalplaceringar) ska lämna den här blanketten. Lämna den tillsammans med Inkomstdeklaration. Information om hur du fyller i blanketten finns i broschyren "Försäljning av värdepapper", SKV. Belopp anges i hela krontal. Försäljning Värdepapper m.m. Inkomstår Datum då blanketten fylls i 9 Numrering vid flera K K 00 Samråd enligt SFS 9: har skett med Näringslivets Regelnämnd. SKV 0 utgåva Den skattskyldiges namn A. Marknadsnoterade aktier, aktieindexobligationer, aktieoptioner m.m. 9 0 Antal SKV 000 K utgåva Spara den ena som kopia! Allmän självdeklaration enligt lagen SFS 00: Inkomster - Tjänst Lön, förmåner, sjukpenning m.m. Kostnadsersättningar Allmän pension och tjänstepension Privat pension och livränta Andra inkomster som inte är pensionsgrundande Inkomster, t.ex. hobby, som du själv ska betala egenavgifter för Avdrag - Tjänst Tjänsteresor Skatteupplysningen I "Dags att deklarera" får du svar på de flesta av dina frågor. Person-/Organisationsnummer 0 Summa 0 Summa Inkomst enligt blankett K0, K0A och K Resor till och från arbetet överstiger kr. Fyll i totalbeloppet. Tillfälligt arbete, dubbel bosättning och hemresor Övriga utgifter överstiger 000 kr. Fyll i totalbeloppet. Allmänna avdrag Pensionssparande m.m. Skattereduktion Underlag för fastighetsavgift Småhus hel avgift 0, % Småhus halv avgift 0, % Underlag för fastighetsskatt Tomt för småhus/ småhus under uppförande,0 % Inkomstdeklaration 00 Inkomståret 009 Kontrollera beloppen som Skatteverket fyllt i. Om ett belopp är fel, stryk det och fyll i rätt belopp i den vita rutan. Fyll i totalbeloppet, dvs. summan av det ifyllda beloppet och din ändring Skattereduktion - Husarbete Skattereduktion enligt blankett K Deklarera senast maj helst på Internet, sms eller telefon Personnummer Kjell Björk Summering Beteckning Försäljningspris Omkostnadsbelopp * Vinst Förlust 00 Ericsson B 00 Summa vinst. För över summan till ruta på Inkomstdeklaration. OBS! Om du har en förtryckt vinst fondandelar i det gula fältet vid ruta ska du lägga ihop den med summa vinst och fylla i totalbeloppet i ruta. 0 Summa Summa förlust. För över summan till ruta på Inkomstdeklaration. OBS! Om du har en förtryckt förlust fondandelar i det gula fältet vid ruta ska du lägga ihop den med summa förlust och fylla i totalbeloppet i ruta. B. Återföring av uppskovsbelopp Beteckning på uppskovsaktie Inkomster - Kapital Ränteutgifter m.m. Förlust enligt blankett K avsnitt C och K9 avsnitt B. Förvaltningsutgifter överstiger 000 kr. Fyll i totalbeloppet. Förlust fondandelar. K avsnitt A, K0, K avsnitt B och K. Förlust ej marknadsnoterade fondandelar. K avsnitt D, K0A, K avsnitt E och KA/B. K och K K och K 9 Ränteinkomster, utdelningar m.m. K avsnitt C och K9 avsnitt B. Överskott vid uthyrning av privatbostad Vinst fondandelar. K avsnitt A och B, K0, K0A, K avsnitt B och K. Vinst ej marknadsnoterade fondandelar. K avsnitt D, K9 avsnitt A, K avsnitt E och KA/B. K och K. Återfört uppskov från blankett K. 0 Summa 00 Uppskovsbelopp som återförs 09 K och K För över uppskovsbeloppet till ruta på Inkomstdeklaration. OBS! Om du har vinst i avsnitt A ruta 0 ovan och/eller förtryckt vinst fondandelar i det gula fältet vid ruta ska du lägga ihop uppskovsbeloppet med dessa belopp och fylla i totalbeloppet i ruta. * Omkostnadsbeloppet beräknas enligt genomsnittsmetoden alternativt - Schablonmetoden får användas för marknadsnoterade aktier m.m. och schablonmetoden. Mer information finns i broschyren "Försäljning av aktier omkostnadsbeloppet beräknas då till 0 % av försäljningspriset. Schablonmetoden får inte användas för terminer, optioner, teckningsrätter, fondaktie- m.m.", SKV. - För att beräkna omkostnadsbeloppet enligt genomsnittsmetoden kan du rätter, inlösenrätter, säljrätter och dylikt. använda hjälpblankett (SKV 9). Avdrag - Kapital Behöver du mera utrymme? Använd ytterligare K-blanketter. K K- Utländsk försäkring - Avkastningsskatt Skatteunderlag för kapitalförsäkring Skatteunderlag för pensionsförsäkring Inkomstdeklaration 0 NRV HB FÅM Region Kontor Sektion Grupp Person-/Organisationsnummer Fåmansföretag Tax.år 00 Skriv under på baksidan! Webbplats skatteverket.se Servicetelefon

16 Inlösen av aktier Bure och Betsson Under 009 har ett antal börsbolag löst in aktier. In lösen kan ske med eller utan stöd av inlösenrätter. På sidan finns mer information om inlösen. Vid inlösen av aktier och försäljning av inlösenrätter ska Euroclear ( f.d. VPC ), din bank eller din fondkom missionär lämna kontrolluppgift och du ska normalt redovisa inlösen och försäljning på blankett K. Exempel : Försäljning av inlösenrätter i Bure. Inlösen av aktier i Betsson Inlösenrätter i Bure Hösten 00 fick Janne ett erbjudande om inlösen av aktier i Bure Equity. Janne hade då 00 aktier i Bure. Janne fick 00 inlösenrätter och han valde att sälja dessa i början av 009 i stället för att lösa in aktier. Janne fick totalt 00 kr för sina inlösenrätter. Janne måste redovisa försäljningen av inlösenrätterna på blankett K eftersom han också har löst in aktier i Betsson. Försäljningspris 00 kr Omkostnadsbelopp 0 kr Jannes vinst blir 00 kr Inlösenrätter som har tilldelats på grund av aktieinnehav har ingen anskaffningsutgift. Jannes omkostnadsbelopp blir därför noll kronor. Läs också under rubriken Hur har Skatteverket beräknat vinsten? på sidan. Inlösen av aktier i Betsson I maj 009 genomförde Betsson ett inlösenprogram där Janne fick 0 kr ( 00 aktier x :0 kr ) för sina inlösen aktier ( utan courtage ). Se information nedan om hur Janne beräknat omkostnadsbeloppet. Försäljningspris 00 inlösenaktier x :0 kr 0 kr Omkostnadsbelopp 00 inlösenaktier kr Jannes vinst blir kr Janne summerar beloppen i kolumnerna, och. I ruta 0 fyller han i 0 kr ( 00 kr + 0 kr ) och i ruta 0 fyller han i kr ( 0 kr + kr ). Han för över vinsten ( kolumn ) på kr ( 00 kr + kr ) till ruta på inkomst deklarationen. Omkostnadsbelopp Betsson A. Under hösten 00 köpte Janne 00 B-aktier i Betsson för totalt 00 kr ( courtage är inräknat ). B. I maj 009 genomförde Betsson ett inlösenprogram. Varje Betssonaktie delades ( split ) i två Betssonaktier, dels en ( ) ordinarie aktie, dels en ( ) inlösenaktie. Janne fick då 00 Betssonaktier och 00 inlösen aktier ( IL ). Splitten av Betssonaktien 009 innebar att omkost nadsbeloppet skulle fördelas mellan Betssonaktierna och inlösenaktierna. I Skatteverkets allmänna råd SKV A 009:9 läste Janne att, % av omkost nadsbeloppet skulle höra till inlösenaktierna. Omkostnadsbeloppet som skulle föras över till de 00 inlösenaktierna blev kr ( 00 kr x, % ). C. Inlösenaktierna löstes därefter in automatiskt för :0 kr per aktie. Webbplats skatteverket.se Servicetelefon

17 Blankett K, sidan Försäljning Värdepapper m.m. Du som har sålt aktier, obligationer och andra värdepapper, valuta, Inkomstår råvaror eller övriga tillgångar (kapitalplaceringar) ska lämna den 009 här blanketten. Lämna den tillsammans med Inkomstdeklaration. 9 Datum då blanketten fylls i 9 Numrering vid flera K Information om hur du fyller i blanketten finns i broschyren "Försäljning av värdepapper", SKV. Belopp anges i hela krontal. K 00 Hjälpblankett SKV 9 A. B. B. C. Du som sålt tillgång kan beräkna ditt genomsnittliga omkostnadsbelopp på denna hjälpblankett. Ytterligare information finns i broschyren "Försäljning av värdepapper, SKV. Beteckning Datum Händelse * Antal +/- Totalt antal Spara den ena som kopia! SFS 00: Inkomster - Tjänst Lön, förmåner, sjukpenning m.m. Kostnadsersättningar Allmän pension och tjänstepension Privat pension och livränta Andra inkomster som inte är pensionsgrundande Inkomster, t.ex. hobby, som du själv ska betala egenavgifter för Inkomst enligt blankett K0, K0A och K Samråd enligt SFS 9: har skett med Näringslivets Regelnämnd. Skatteupplysningen Antal I "Dags att deklarera" får du svar på de flesta av dina frågor. Avdrag - Tjänst Tjänsteresor Tillfälligt arbete, dubbel bosättning och hemresor Inkomstdeklaration 00 Inkomståret 009 Person-/Organisationsnummer Kontrollera beloppen som Skatteverket fyllt i. Om ett belopp är fel, stryk det och fyll i rätt belopp SKV 0 utgåva Resor till och från arbetet överstiger kr. Fyll i totalbeloppet. Övriga utgifter Du får avdrag endast för den d l Den skattskyldiges namn A. Marknadsnoterade aktier, aktieindexobligationer, aktieoptioner m.m. 9 0 Genomsnittligt omkostnadsbelopp Inkomstår Den skattskyldiges namn Personnummer Beräkning 009 Inköpspris (+) respektive utnyttjat omkostnadsbelopp (-), kr Summering Deklarera senast maj helst på Internet, sms eller telefon i den vita rutan. Fyll i totalbeloppet, dvs. summan av det ifyllda beloppet och din ändring Summa 0 Summa Inkomster - Kapital Ränteinkomster, utdelningar m.m. K avsnitt C och K9 avsnitt B. Överskott vid uthyrning av privatbostad Vinst fondandelar. K avsnitt A och B, K0, K0A, K avsnitt B och K. Vinst ej marknadsnoterade fondandelar. K avsnitt D, K9 avsnitt A, K avsnitt E och KA/B. K och K. Återfört uppskov från blankett K. K och K Avdrag - Kapital Ränteutgifter m.m. Förlust enligt Personnummer Janne Jansson 0-90 Beteckning Försäljningspris Omkostnadsbelopp * Vinst Förlust 00 Bure lr Betsson B ll 0 Summa vinst. För över summan till ruta på Inkomstdeklaration. OBS! Om du har en förtryckt vinst fondandelar i det gula fältet vid ruta ska du lägga ihop den med summa vinst och fylla i totalbeloppet i ruta. Totalt outnyttjat omkostnadsbelopp för kvarvarande värdepapper, kr 0 Summa Summa förlust. För över summan till ruta på Inkomstdeklaration. OBS! Om du har en förtryckt förlust fondandelar i det gula fältet vid ruta ska du lägga ihop den med summa förlust och fylla i totalbeloppet i ruta. B. Återföring av uppskovsbelopp Beteckning på uppskovsaktie a inte lämnas till Skatteverket Hjälpblankett Blanketten ska inte lämnas till Skatteverket men bör sparas eftersom Skatteverket kan begära in en redogörelse för beräkningen av det genomsnittliga omkostnadsbeloppet. Janne Jansson 0-90 Genomsnittligt omkostnadsbelopp för kvarvarande värdepapper, kr Betsson B Nov 0 Köp :0 Maj 09 S: :0 Betsson B ll Maj 09 S : Jun 09 lnl Uppskovsbelopp som återförs 09 Behöver du mera utrymme? Använd ytterligare K-blanketter. K K- 0 0 Summa För över uppskovsbeloppet till ruta på Inkomstdeklaration. OBS! Om du har vinst i avsnitt A ruta 0 ovan och/eller förtryckt vinst fondandelar i det gula fältet vid ruta ska du lägga ihop uppskovsbeloppet med dessa belopp och fylla i totalbeloppet i ruta. * Omkostnadsbeloppet beräknas enligt genomsnittsmetoden alternativt - Schablonmetoden får användas för marknadsnoterade aktier m.m. och schablonmetoden. Mer information finns i broschyren "Försäljning av aktier omkostnadsbeloppet beräknas då till 0 % av försäljningspriset. Schablonmetoden får inte användas för terminer, optioner, teckningsrätter, fondaktie- m.m.", SKV. - För att beräkna omkostnadsbeloppet enligt genomsnittsmetoden kan du rätter, inlösenrätter, säljrätter och dylikt. använda hjälpblankett (SKV 9). Inkomstdeklaration Kan du inte fördela omkostnadsbeloppet eftersom du saknar information om aktiernas anskaffningspris? Är aktierna köpta till ett lågt pris? Då kan du använda schablonmetoden. Du beräknar omkostnadsbeloppet för inlösenaktierna till 0 % av inlösenbeloppet ( försäljningspriset ). Hade Janne i exemplet ovan inte haft kvar sin avräkningsnota från köpet av Betssonaktierna hade han kunnat beräkna omkostnadsbeloppet till 0 kr ( 0 kr x 0 %). I sådant fall skulle han ha redovisat en vinst på 00 kr ( 0 kr 0 kr ). Webbplats skatteverket.se Servicetelefon

18 Försäljning efter utdelning av aktier (avknoppning) Har du sålt aktier i ett bolag som delat ut dotterbolagsaktier? Då ska i många fall en del av omkostnadsbeloppet för moderbolagsaktierna flyttas över till de utdelade dotterbolagsaktierna. Du kan läsa mer om hur utdelning av aktier beskattas på sidan. Du som har sålt aktier, obligationer och andra värdepapper, valuta, råvaror eller övriga tillgångar (kapitalplaceringar) ska lämna den här blanketten. Lämna den tillsammans med Inkomstdeklaration. Information om hur du fyller i blanketten finns i broschyren "Försäljning av värdepapper", SKV. Belopp anges i hela krontal. Försäljning Värdepapper m.m. Inkomstår Datum då blanketten fylls i 9 Numrering vid flera K K 00 Exempel : Försäljning av aktier i ACAP Invest efter utdelning av aktier Erik sålde 00 aktier i ACAP Invest under juli 009 för 0 kr per aktie. Allmän självdeklaration enligt lagen SFS 00: K utgåva Tjänsteresor Tillfälligt arbete, dubbel bosättning och hemresor Övriga utgifter överstiger 000 kr. Fyll i totalbeloppet. Allmänna avdrag Pensionssparande m.m. Skattereduktion Underlag för fastighetsavgift Småhus hel avgift 0, % Underlag för fastighetsskatt Tomt för småhus/ småhus under uppförande,0 % Skattereduktion - Husarbete Skattereduktion enligt blankett K Samråd enligt SFS 9: har skett med Näringslivets Regelnämnd. Småhus halv avgift 0, % Den skattskyldiges namn A. Marknadsnoterade aktier, aktieindexobligationer, aktieoptioner m.m. Antal Försäljningspris Eriks avräkningsnota visar att han har fått 00 kr för sina aktier (00 aktier x 0 kr) 9 courtage 00 kr 00 kr Omkostnadsbelopp Läs i rutan på nästa sida hur Erik beräknat omkostnadsbeloppet. Eriks förlust på aktierna blir 0 9 kr Summering Erik för över förlusten på 9 9 kr till ruta på inkomst deklarationen. 0 Summa 0 Summa Ränteutgifter m.m. Förlust enligt blankett K avsnitt C och K9 avsnitt B. Förvaltningsutgifter överstiger 000 kr. Fyll i totalbeloppet. Förlust fondandelar. K avsnitt A, K0, K avsnitt B och K. Förlust ej marknadsnoterade fondandelar. K avsnitt D, K0A, K avsnitt E och KA/B. K och K K och K 9 Avdrag - Kapital Utländsk försäkring - Avkastningsskatt Skatteunderlag för kapitalförsäkring Skatteunderlag för pensionsförsäkring Personnummer Erik Larsson kr Beteckning Försäljningspris Omkostnadsbelopp * Vinst Förlust 00 ACAP lnvest B Summa vinst. För över summan till ruta på Inkomstdeklaration. OBS! Om du har en förtryckt vinst fondandelar i det gula fältet vid ruta ska du lägga ihop den med summa vinst och fylla i totalbeloppet i ruta. 0 Summa 0 Summa Inkomstdeklaration Webbplats skatteverket.se Servicetelefon

19 Omkostnadsbelopp ACAP Invest och Active Properties A. Erik köpte 00 aktier i ACAP Invest ( nedan kallat ACAP ) under våren 00. Han plockar fram sin avräkningsnota. På denna står det han betalade 00 kr för aktierna ( 00 aktier x 0 kr ) + courtage 00 kr. B. I juni 00 genomförde ACAP en split ( : ) och Erik hade därefter 00 aktier ( x 00 aktier ). C. Den juni 009 delade ACAP ut aktier i Active Properties. Erik fick en A-aktie ( 00 x 00 st ) och sju B-aktier ( 00 x 00 st ) i Active Properties för varje aktie i ACAP. Utdelningen var skattefri, men i stället ska omkostnadsbeloppet delas upp mellan de ursprungliga och de utdelade aktierna. Av Skatteverkets allmänna råd ( SKV A 009: ) framgår att, % av omkostnadsbeloppet, eller för Eriks del 90 kr ( 00 kr x, % ), hör till aktierna i Active Properties. Det överförda omkostnadsbeloppet 90 kr fördelas med kr på de utdelade A-aktierna ( / ) och 9 kr på B-aktierna ( / ). Erik har nu kvar ett omkostnadsbelopp på 9 kr i ACAP ( 00 kr 90 kr ). Det genomsnittliga omkostnadsbeloppet är :9 kr ( 9 kr delat med 00 aktier ). D. Under juli 009 säljer Erik 00 av sina 00 aktier i ACAP. Han räknar ut sitt omkostnadsbelopp vid denna försäljning till 9 kr ( genomsnittligt omkostnadsbelopp :9 x 00 aktier ). I avsnitt A på blankett K ( se på sidan ) fyller han i 9 kr. Han har kvar ett omkostnadsbelopp på 9 kr ( 9 kr 9 kr ) för de återstående 00 aktierna. Hjälpblankett SKV 9 Du som sålt tillgång kan beräkna ditt genomsnittliga omkostnadsbelopp på denna hjälpblankett. Ytterligare information finns i broschyren "Försäljning av värdepapper, SKV. Genomsnittligt omkostnadsbelopp Inkomstår 009 Hjälpblankett Blanketten ska inte lämnas till Skatteverket men bör sparas eftersom Skatteverket kan begära in en redogörelse för beräkningen av det genomsnittliga omkostnadsbeloppet. Den skattskyldiges namn Personnummer A. B. C. D. C. C. Erik Larsson -- Beräkning Beteckning Datum Händelse * Antal +/- Totalt antal Inköpspris (+) respektive utnyttjat omkostnadsbelopp (-), kr Totalt outnyttjat omkostnadsbelopp för kvarvarande värdepapper, kr e lämnas till Skatteverket Genomsnittligt omkostnadsbelopp för kvarvarande värdepapper, kr ACAP lnv. B Maj 0 Köp Jun 0 S: Jun 09 Utd :9 Jul 09 Förs :9 Active Pr. A Jun 09 Utd : Active Pr. B Jun 09 Utd : Varför är det alltid viktigt att ta reda på vad som har hänt med aktien mellan köpet och försäljningen? I detta exempel både köpte och sålde Erik 00 aktier i ACAP. Hade han låtit bli att kontrollera att det hade skett en split och hur utdelningen av aktierna i Active Properties ska påverka omkostnadsbeloppet, och använt sig av inköpspriset 00 kr i stället för 9 kr, hade han felaktigt redovisat ett omkostnadsbelopp som var kr för högt. Webbplats skatteverket.se Servicetelefon

20 Återföring av uppskov Om du fick uppskov med vinsten vid ett aktiebyte inkomståren 999, 000, 00 eller 00 ska uppskovet återföras till beskattning om du sålt de nya aktierna under inkomståret 009. Observera att du också måste återföra ditt uppskov om du flyttar från Sverige till ett land utanför EES-området eller om bolaget upphör, t.ex. vid konkurs. Du kan även fri villigt återföra ditt uppskov till beskattning, helt eller delvis, utan att ha sålt några aktier. I specifikationen till inkomstdeklarationen finns infor mation om ditt uppskov från inkomst åren 999, 000, 00 och 00. Specifikationen innehåller information om vilka aktier som avses samt det kvarvarande uppskovsbeloppet. På aktiehistorik finns informa tion om omkostnads belopp, namnändringar m.m. för de vanligaste aktierna med uppskov. Exempel 9: Återföring av uppskovsbelopp i ABB Försäljning av aktier och återföring av uppskovsbelopp I oktober 009 sålde Jacob sina aktier i ABB Ltd för kr per aktie. Försäljningspris ( aktier x kr) courtage 00 kr kr Omkostnadsbelopp aktier x :0 kr 0 kr Läs i rutan här nedanför hur Jacob beräknat omkostnadsbeloppet. Jacobs förlust blir kr Uppskovsbeloppet på kr ska åter föras till beskattning i ruta 09 eftersom uppskovsaktierna är sålda. Beloppet för han över till ruta på inkomstdek lara tionen. I ruta 0 på blankett K för han in förlusten i ABB Ltd på kr. Han för sedan över förlusten till ruta på inkomstdeklarationen. Samråd enligt SFS 9: har skett med Näringslivets Regelnämnd. 0 0 Allmän självdeklaration enligt lagen SFS 00: Spara den ena som kopia! Inkomstdeklaration 00 Inkomståret 009 Deklarera Försäljning senast maj Skatteupplysningen helst på Värdepapper Internet, sms m.m. eller telefon Du som har sålt aktier, obligationer och andra värdepapper, valuta, Inkomstår 00 råvaror eller övriga tillgångar (kapitalplaceringar) ska lämna den 009 här blanketten. Lämna den tillsammans I "Dags med Inkomstdeklaration att deklarera" får du. svar 9 Datum då blanketten fylls i 9 Numrering vid flera K Information om hur du fyller i blanketten på de finns flesta i broschyren av dina frågor. "Försäljning av värdepapper", SKV. Belopp anges i hela krontal. Kontrollera beloppen som Skatteverket fyllt i. Om ett belopp är fel, stryk det och fyll i rätt belopp Person-/Organisationsnummer i den vita rutan. Fyll i totalbeloppet, dvs. summan av det ifyllda beloppet och din ändring. Den skattskyldiges namn Personnummer Jacob Ek Inkomster - Tjänst 00- Inkomster - Kapital Lön, förmåner, 0 A. Marknadsnoterade aktier, sjukpenning aktieindexobligationer, m.m. aktieoptioner m.m. Ränteinkomster, utdelningar m.m. 0 K avsnitt C och K9 0 Antal Beteckning Kostnadsersättningar Försäljningspris Omkostnadsbelopp * Vinst avsnitt B. Förlust Allmän pension och ABB Ltd tjänstepension 0 Överskott vid uthyrning av privatbostad Privat pension och Vinst fondandelar. livränta Andra inkomster K avsnitt A och B, som inte är K0, K0A, K pensionsgrundande avsnitt B och K. Inkomster, t.ex. hobby, 9 som du själv ska betala Vinst ej marknadsnoterade fondandelar. egenavgifter för K avsnitt D, K9 avsnitt A, K avsnitt E och Inkomst enligt blankett K0, K0A och K KA/B. K och K. Avdrag - Tjänst Återfört uppskov från blankett K. Resor till och från arbetet 0 överstiger kr. Fyll i totalbeloppet. K och K 0 Tjänsteresor Avdrag - Kapital Tillfälligt arbete, dubbel bosättning 09 9 och hemresor Ränteutgifter m.m. Förlust enligt Övriga utgifter 0 blankett K avsnitt 0 överstiger 000 kr. Fyll i totalbeloppet. C och K9 avsnitt B. Förvaltningsutgifter Allmänna avdrag överstiger 000 kr. Fyll i totalbeloppet. Förlust fondandelar. Pensionssparande m.m. Summering 0 Summa 0 Summa 0 Skattereduktion - Husarbete 0 K avsnitt A, 0K0, Summa K avsnitt B och K. Förlust ej marknadsnoterade fondandelar. Summa Summa vinst. För över summan till ruta Skattereduktion på Inkomstdeklaration. K avsnitt D, K0A, OBS! Om du har en förtryckt vinst fondandelar i det gula fältet vid ruta ska du lägga ihop K avsnitt E och den med summa vinst och fylla i totalbeloppet Skattereduktion i ruta. enligt blankett K KA/B. Summa förlust. För över summan till ruta Underlag på Inkomstdeklaration för fastighetsavgift. K och K OBS! Om du har en förtryckt förlust fondandelar i det gula fältet vid ruta ska du lägga ihop den med summa förlust Småhus och fylla i totalbeloppet i ruta. hel avgift 0, % K och K Småhus B. Återföring av uppskovsbelopp halv avgift 0, % 9 Utländsk försäkring - Avkastningsskatt Uppskovsbelopp Beteckning på uppskovsaktie som återförs 09 ABB Ltd För över uppskovsbeloppet till ruta på Inkomstdeklaration. K Omkostnadsbelopp ABB Inkomståret 999 bytte Jacob 00 aktier i ABB AB mot aktier i ABB Ltd. Han fyllde då i blanketten KB och begärde uppskov med den beräknade vinsten på kr. Av Riksskatteverkets rekommendation RSV S 999: framgår att omkostnadsbeloppet kan beräknas till 0 kr per aktie i ABB Ltd. Den maj 00 genomfördes en split (:) av ABB Ltdaktien (delning). Detta innebär att omkostnadsbelop pet för aktie i stället delas upp på aktier, och att det nya omkostnadsbeloppet per ABB Ltdaktie efter splitten blir :0 kr (0 kr dividerat med ). Efter splitten har Jacob aktier i ABB Ltd ( aktier x ). Nyemission 00 Under 00 genomförde ABB Ltd en nyemission. Jacob var inte med i nyemissionen utan sålde sina teckningsrätter. Nyemissionsvillkoren var N :0, : kr. 0 gamla aktier gav således rätt att köpa nya aktier till kursen : kr per aktie. Om Jacob hade deltagit i nyemissionen hade han således fått köpa ytterligare aktier ( aktier / 0 x ) för : kr per aktie vilket hade påverkat hans genomsnittliga omkostnadsbelopp. 0 Webbplats skatteverket.se Servicetelefon

Försäljning av värdepapper

Försäljning av värdepapper 0 Försäljning av värdepapper Information och exempel för dig som under 0 har sålt eller löst in marknadsnoterade aktier och andra värdepapper. I broschyren finns flera exempel på hur du ska redovisa försäljningen

Läs mer

Dags att deklarera. Deklarera gärna genom att ringa, sms:a, använda vår app eller e-tjänst.

Dags att deklarera. Deklarera gärna genom att ringa, sms:a, använda vår app eller e-tjänst. 2015 Dags att deklarera Deklarera gärna genom att ringa, sms:a, använda vår app eller e-tjänst. Ring 020-567 100 Sms:a 71144 www.skatteverket.se/app www.skatteverket.se Deklarationen ska finnas hos Skatteverket

Läs mer

Hur man deklarerar sin bostad i utlandet

Hur man deklarerar sin bostad i utlandet Hur man deklarerar sin bostad i utlandet Den här broschyren vänder sig till dig som: bor, eller vistas stadigvarande i Sverige direkt eller indirekt äger en bostad utomlands inte är en juridisk person.

Läs mer

Skattedeklarationsbroschyren

Skattedeklarationsbroschyren SKV 409 utgåva 11 Skattedeklarationsbroschyren Skattedeklarationsbroschyren för moms, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt. Broschyren vänder sig till företag som ska deklarera moms i skattedeklaration

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015 Innehåll BAKGRUND OCH MOTIV 3 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET 4 VILLKOR OCH ANVISNINGAR 6 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR ENEA 7

Läs mer

Lämna moms- och arbetsgivardeklarationer

Lämna moms- och arbetsgivardeklarationer SKV 409 utgåva 15 Moms- och arbetsgivardeklarationer Den här broschyren innehåller information om hur moms, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt ska redovisas och betalas. Lämna moms- och arbetsgivardeklarationer

Läs mer

i aktie- och handelsbolag 2

i aktie- och handelsbolag 2 SKV 294 utgåva 11 Skatteregler för aktie och handelsbolag Taxeringsår 2013 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i mindre aktie/handels bolag och som själv upprättar bokslut och deklaration.

Läs mer

PM Dok.bet. PID124950 2013-11-19

PM Dok.bet. PID124950 2013-11-19 1 (12) PM Pensionsutvecklingsavdelningen Stefan Granbom Gunilla Larsson Skatt före och från och med 66-årsåret Kunskaperna om de ekonomiska konsekvenserna i valet mellan att fortsätta att arbeta eller

Läs mer

Innehållsförteckning. Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3. Företagsnamnet... 4. Bolagsordningen... 6

Innehållsförteckning. Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3. Företagsnamnet... 4. Bolagsordningen... 6 Ändra aktiebolag 1 Innehållsförteckning Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3 Företagsnamnet... 4 Bolagsordningen... 6 Styrelsen och verkställande direktören... 8 Revisorer...10 Adress...12 Fondemission...14

Läs mer

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag.

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. 2009:2 STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. Starta företag Vägen till ditt företag börjar med viljan att förverkliga

Läs mer

Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster

Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster Information om Skandinaviska Enskilda Banken Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer 502032-9081, 106 40

Läs mer

AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN

AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN BJÖRN WILKE Aktie- och fondhandboken Lär dig spara i aktier och fonder för en bättre privatekonomi AKTIESPARARNA KUNSKAP Aktiespararna Kunskap Besöksadress: Rådmansgatan 70A,

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

22 Expansionsfonder. Sammanfattning

22 Expansionsfonder. Sammanfattning 365 22 Expansionsfonder prop. 1993/94:50 s. 234 f., 245 f. och 315 f ds 1993:28 s. 171 f, 183 f, 279 f prop. 1996/97:12 s. 28 f, 54 f bet. 1997/98:SkU30 s. 8 prop. 1999/2000:2 del 2 s. 407 f Sammanfattning

Läs mer

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser...

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser... Momsbroschyren En introduktion till momsen Momsbroschyren vänder sig i första hand till små och medelstora företag men även till andra som vill ha en enkel information om moms (mervärdesskatt). Informationen

Läs mer

Tio frågor och svar om options- och terminshandel

Tio frågor och svar om options- och terminshandel Tio frågor och svar om options- och terminshandel Den här broschyren vänder sig till dig som vill lära dig mer om vad optioner och terminer är. Du får samtidigt en del praktisk information och exempel

Läs mer

Dubbel bokföring klassificering i två dimensioner. 2011 Bengt Bengtsson

Dubbel bokföring klassificering i två dimensioner. 2011 Bengt Bengtsson Dubbel bokföring klassificering i två dimensioner 2011 Bengt Bengtsson Klassificering i två dimensioner Bokföring av ekonomiska händelser för affärsmän och företagare har förekommit allt sedan skrivkonstens

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2010-12-10 Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel 1 Tillämpning... 6

Läs mer

D a g Ta ut din pension på bästa sätt! Annika Creutzer t l Annika Creutzer Viktiga adresser Min Pension: S P Konsumenternas Försäkringsbyrå

D a g Ta ut din pension på bästa sätt! Annika Creutzer t l Annika Creutzer Viktiga adresser Min Pension: S P Konsumenternas Försäkringsbyrå Annika Creutzer Dags att lägga pensionspusslet så tar du som kvinna ut pension på bästa sätt Av Annika Creutzer Förord Annika Creutzer 2015 Ineko AB, Stockholm 2015 ISBN 978-91-637-7764-6 Pensionerna har

Läs mer

Information om uppdrag som god man eller förvaltare

Information om uppdrag som god man eller förvaltare Information om uppdrag som god man eller förvaltare Södertörns ÖVERFÖRMYNDARNÄMND i kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Tyresö Foto framsida: bildarkivet.se Tryck: Haninge kommuns tryckeri,

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN FÖRORD Detta är en vägledning där du får information om vad som krävs av dig som god man eller förvaltare.

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer

Moms vid utrikeshandel

Moms vid utrikeshandel SKV 560 utgåva 5 Moms vid utrikeshandel Om du handlar med andra länder Broschyren vänder sig i första hand till företag som vill ha en enkel information om reglerna för moms (mervärdesskatt) vid utrikeshandel

Läs mer

Bouppteckning Denna information gäller för dödsfall som inträffar fr.o.m. den 1 januari 2005

Bouppteckning Denna information gäller för dödsfall som inträffar fr.o.m. den 1 januari 2005 SKV 461 utgåva 4 Bouppteckning Denna information gäller för dödsfall som inträffar fr.o.m. den 1 januari 2005 Den här broschyren vänder sig till dödsboet efter en avliden person. Här finns information

Läs mer

Att skänka aktieutdelning till ideella organisationer

Att skänka aktieutdelning till ideella organisationer Att skänka aktieutdelning till ideella organisationer Frågor och svar, uppdaterad Februari 2008 Frivilligorganisationernas Insamlingsråd - FRII - verkar för etisk och professionell insamling. Denna text

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket... Starta aktiebolag 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta ett aktiebolag?......3 Kort om aktiebolag...4 Bilda aktiebolaget...6 Anmäl till Bolagsverket...8 Välj företagsnamn....10 Styrelsen och

Läs mer

Företagens kostnader för 3:12-reglerna

Företagens kostnader för 3:12-reglerna Företagens kostnader för 3:12-reglerna Augusti 2007 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund...3 Metod...5 Studiens upplägg...6 Företagens hantering av 3:12-reglerna...7 Studiens resultat...9 Kostnader

Läs mer

Din skog din skatt. Ekonomi för skogsägare. www.scaskog.com

Din skog din skatt. Ekonomi för skogsägare. www.scaskog.com Din skog din skatt Ekonomi för skogsägare www.scaskog.com Innehåll En plan för framtiden... 4 Skogsägare en egen företagare... 9 Skatta lagom... 12 Vikten av att planera... 14 Betalningsplan och skogskonto...

Läs mer

Din allmänna pension en del av din totala pension

Din allmänna pension en del av din totala pension 60 + Försäkringskassan och smyndigheten Din allmänna pension en del av din totala pension Det här årsbeskedet handlar om den allmänna pensionen. Utöver den får de flesta löntagare tjänstepension från sin

Läs mer