Försäljning av värdepapper

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Försäljning av värdepapper"

Transkript

1 SKV utgåva Försäljning av värdepapper information, exempel och blanketter Den här informationen vänder sig till dig som under 00 har sålt eller löst in marknadsnoterade aktier sålt teckningsrätter eller inlösenrätter sålt eller löst in aktieindexobligationer eller nollkupongare. Det finns flera exempel på hur du ska redovisa försäljningen på blankett K. Det finns också information om hur du ska redovisa försäljning av valuta, råvaror och kapitalplaceringstillgångar. Vet du vilka fördelar du har om du redovisar din försäljning på Internet? Läs mer på sidan. 0 Innehåll Har du sålt aktier eller andra värdepapper 00? Deklarera via Internet Skatteregler för aktier Försäljningspris Omkostnadsbelopp Aktiehistorik på Skatteverkets webbplats Utdelning av aktier Inlösen Har du enbart sålt inlösen- eller teckningsrätter 00? Lathund var ska värdepapper redovisas? Aktier köpta vid ett tillfälle alla sålda under 00 Exempel : Aktieförsäljning med vinst Exempel : Aktieförsäljning med vinst. Fondförsäljning med vinst. Försäljning av tilldelade teckningsrätter Schablonmetoden 0 Exempel : Försäljning av gamla aktier 0 Exempel : Försäljning av ärvda aktier och fondförsäljning med förlust Genomsnittsmetoden Exempel : Köp, försäljning och split Exempel : Köp, fondemission, split, nyemission och försäljning Inlösen av aktier Öresund och Betsson Exempel : Försäljning av inlösen- rätter i Öresund. Inlösen av aktier i Betsson Försäljning efter utdelning av aktier ( avknoppning ) Exempel : Försäljning av aktier i Modern Times Group efter utdelning av aktier Återföring av uppskov 0 Exempel : Återföring av uppskovsbelopp i ABB 0 Aktieindexobligationer Exempel 0: Inlösen av aktieindexobligation Nollkupongare och premieobligationer Exempel : Inlösen av nollkupongare och försäljning av premieobligationer Deklarera valuta, råvaror och kapitalplaceringar Exempel : Uttag på konto i utländsk valuta. Försäljning av råvaror (CFD kontrakt) Beräkning av överskott eller underskott av kapital Aktieinformation 00 Ordlista

2 Har du sålt aktier eller andra värdepapper 00? I den här broschyren visar vi med flera exempel hur du ska redovisa dina försäljningar av mark nadsnoter ade aktier, aktieindex obliga tioner och nollkupongare på blankett K ( sidorna ). På blankett K kan du också redovisa vinster och förluster på bland annat marknadsnoterade obligationer (fordringar) i utländsk valuta i avsnitt C valuta samt optioner, terminer och CFD-kontrakt med valuta som underliggande egendom i avsnitt C (se sidan ) råvaror samt optioner, terminer och CFD-kontrakt med råvaror som underliggande egendom i avsnitt D (se sidan ) och kapitalplaceringstillgångar (t.ex. ädelstenar som inte infattats i smycken eller tavlor som förvarats i bankfack) i avsnitt D På sidan finns en förteckning ( lathund ) över vilken blankett och vilket avsnitt på blanketten du ska använda när du redovisar försäljning av olika värdepapper! Vi visar också hur du ska beräkna ditt omkostnadsbe lopp med genomsnittsmetoden och schablonmetoden ( läs vidare på sidan ) och hur du använder hjälpblanketten SKV när du beräknar omkostnadsbeloppet. Det finns dessutom ett exempel som beskriver hur du ska redovisa försäljning av aktier som var föremål för andelsbyte, där det finns en obeskattad vinst ( uppskovsbelopp ) som ska återföras till beskattning ( sidan 0 ). Du kan redovisa dina försäljningar antingen på den pappersblankett som finns i mitten av den här broschyren eller på en Internetbilaga. Det finns många fördelar med att redovisa på Internetbilagan ( läs vidare på sidan ). Dina försäljningar av aktier och andra värdepapper, som Skatteverket har fått kon trolluppgift på, finns redovisade på specifikationen som du har fått tillsammans med inkomstdeklarationen. En kort information om bestämmelserna för aktieförsäljningar m.m. finns på sidorna. Utför ligare information finns i broschyren Skatteregler för privat personer ( SKV 0 ). Har du under 00 sålt aktier som inte är marknadsnoterade? Du ska då inte redovisa försäljningen på blankett K utan på blankett K0 ( fåmansföretag ) eller K ( övriga ). Behöver du hjälp? Vi har informationsträffar för dig som ska dek la rera dina aktieförsäljningar. Gå in på Där ser du när vi har en informations träff som passar dig. Webbplats skatteverket.se Servicetelefon

3 Deklarera via Internet På specifikationen som du har fått tillsammans med inkomstdeklarationen står det om du kan deklarera dina försäljningar av värdepapper ( aktier m.m. ) via Internet. Du behöver i så fall en e-legitimation. Fördelar Värdepapperets namn, antal sålda och den ersättning som du fått är ifyllda på rätt plats. Programmet räknar ut och flyttar alla delsummor automatiskt. Du får vinst eller förlust automatiskt uträknad. Du får hjälp att räkna ut underskott eller överskott i inkomst slaget Kapital. Du kan börja att deklarera, spara dina uppgifter och sedan fortsätta vid ett senare tillfälle. Hur gör du? Du behöver e-legitimation för att deklarera dina försäljningar av värdepapper via Internet. Du kan inte deklarera med hjälp av säkerhetskoder, eftersom du måste lägga till uppgifter i deklarationen. Gå in på (Logga in, e tjänster Välj e tjänst Inkomst deklaration ). Där finns information om hur du går vidare. När du ska redovisa försäljningen behöver du de avräkningsnotor som du har fått av banken (både köpnotor och säljnotor). Dessa uppgifter kan du också få från dina depåsammandrag eller transaktionssammandrag. Så här skaffar du e-legitimation Du kan skaffa e-legitimation om du är Internetkund hos Danske Bank, Handelsbanken, ICA Banken, Ikano Bank, Läns försäkringar Bank, Nordea, SEB, Skandia banken, Sparbanken Syd, Sparbanken Öresund eller Swedbank. Om du inte är Internetkund hos någon av dessa banker kan du gå in på Nordeas eller Telias webbplats och läsa hur du ska göra för att skaffa e-legitimation. Mer information finns på och på Webbplats skatteverket.se Servicetelefon

4 Skatteregler för aktier Försäljningspris I de flesta fall får Skatteverket kontrolluppgift på försälj ningspris för värdepapper som sålts i Sverige. Det är detta belopp som ska redovisas på blankett K. Försäljnings priset, som är upptaget på kontrolluppgiften och som finns redovisat på specifikationen till din inkomstdeklaration, är minskat med det courtage ( avgiften till banken ) som betalades vid försäljningen. Omkostnadsbelopp Omkostnadsbeloppet är det inköpspris som du samman lagt har betalat för t.ex. dina aktier. Omkost nadsbeloppet kan påverkas av händelser i bolaget, t.ex. nyemission, fondemission, split, utdelning av aktier och inlösen. Ditt inköpspris framgår av den avräkningsnota du fick av banken vid köpet. Även courtaget ( avgiften till banken ) ska räknas med. Det belopp du ska utgå ifrån när du beräknar ditt omkostnadsbelopp brukar normalt vara Att betala på avräknings notan. Omkostnadsbeloppet beräknas enligt genomsnittsmetoden eller schablonmetoden. Genomsnittsmetoden Denna metod använder du för att beräkna omkostnadsbeloppet om du har köpt eller fått aktier vid flera tillfällen och sålt en del av dessa under 00. Har du köpt dina aktier vid ett tillfälle och sedan sålt alla aktierna under 00 behöver du inte använda genomsnittsmetoden. Se exempel på sidorna och. Du gör en beräkning för samtliga aktier av samma slag och sort, t.ex. en beräkning för Ericsson B-aktier och en för Ericsson A-aktier, oavsett hur och när du förvärvade aktierna. Har du aktier av samma slag och sort på olika värdepapperskonton eller i olika depåer gör du ändå bara en beräkning av det genomsnittliga omkostnadsbeloppet för aktien. Du kan använda den hjälpblankett Genomsnittligt omkostnadsbelopp ( SKV ) som finns i mitten av broschyren. Deklarerar du elektroniskt gör du beräkningen i din Internetbilaga. Beräkningen görs i tidsföljd. För att kunna göra beräkningen av omkostnadsbeloppet för en viss aktie på rätt sätt behöver du därför plocka fram alla avräkningsnotor från köp och försäljningar, utdrag från värdepapperskonton eller depåkontoutdrag från och med förvärvet av de första aktierna till och med din sista försäljning under 00. Har du fått aktierna i gåva, genom arv eller vid bodelning behöver du också den tidigare ägarens uppgifter eftersom du övertar överlåtarens omkostnadsbelopp. Du utgår från vad du har betalat för aktierna, inklusive courtage, vid olika köptillfällen och lägger ihop beloppen. Efter varje förvärv eller försäljning gör du en ny beräkning av omkostnadsbeloppet, oavsett om du köpt aktierna eller fått dem på annat sätt, t.ex. genom arv, gåva, fond- eller nyemission. Schablonmetoden För marknadsnoterade aktier och marknadsnoterade aktieindexobligationer får du som alternativ till genomsnittsmetoden i stället beräkna omkost nadsbeloppet till 0 % av försäljningspriset ( efter avdrag för courtage ). Denna metod kan du t.ex. använda om du inte känner till omkostnadsbeloppet. Du har kanske ärvt aktierna eller fått dem i gåva. Se exempel på sidan. Du kan även använda denna metod om du inte har kvar avräkningsnotan från köpet. Se exempel på sidan 0. Tips! Schablonmetoden kan vara förmånligare att använda om aktierna har gått upp mer är 00 % i värde sedan köpet. Se exempel på sidan. Behöver du använda mer än en K-blankett? Om du har gjort så många försäljningar att utrymmet på blankett K inte räcker, kan du använda fler K-blanketter. Glöm då inte att numrera blanketterna i ruta, uppe till höger på blanketternas framsida. Webbplats skatteverket.se Servicetelefon

5 Aktiehistorik på Skatte verkets webbplats På finns information om historiska händelser för aktier på Nasdaq OMX Stockholm, NGM Equity, Nasdaq OMX First North Stockholm, Aktietorget och Nordic MTF. Kon trollera gärna här om det har hänt något i bolaget som påverkar omkostnadsbeloppet på dina aktier innan du börjar göra dina beräkningar av omkostnadsbe lop pet. Fördelen med att kontrollera i aktiehistoriken är att du får uppgifter om händelser flera år tillbaka i tiden. Nedan finns ett exempel på vad aktiehistoriken innehåller. Du får information om emissioner och splittar samt länkar till Skatteverkets allmänna råd, som du kan behöva kontrollera om du exempelvis har löst in aktier eller fått utdelade ( avknop pade ) aktier. Det kan också finnas annan betydelsefull information som gör det lättare för dig att redovisa dina försäljningar rätt. S (omvänd) står för en s.k. omvänd split villkoret här S : (omvänd) innebär att om du hade fem aktier före splitten så har du bara aktie efter denna. Hade du exempelvis 00 aktier före så kommer du att ha 0 aktier efter splitten. N står för nyemission villkoret här N B:A/B, :0 kr innebär att du får köpa en ny B-aktie för varje gammal innehavd aktie (A eller B) för :0 kr. Hade du exempelvis 00 B-aktier före nyemissionen så kan du köpa 00 nyemitterade B-aktier för sammanlagt 0 kr och har i så fall 00 aktier efter emissionen. S står för split villkoret här S : innebär att du kommer att ha fyra gånger ditt tidigare innehav efter splitten. Hade du exempelvis 00 aktier före så kommer du att ha 00 aktier efter splitten. F står för fondemission villkoret här F : innebär att du får en ny aktie i bolaget för varje gammal innehavd aktie. Hade du exempelvis 00 aktier före så kommer du att ha 00 aktier efter fondemissionen. Webbplats skatteverket.se Servicetelefon

6 Utdelning av aktier Om en aktieägare utan ersättning får aktier i ett annat bolag eller andra värdepapper, ska detta normalt beskattas som utdelning. Utdelningsvärdet är den utdel ade aktiens marknadsvärde när aktieägaren får tillgång till den, och den utdelade aktien anses anskaffad till ett pris som motsvarar aktiens värde vid samma tidpunkt. Under vissa förutsättningar ska beskattning inte ske när ett bolag delar ut aktier i ett dotterbolag ( Lex Asea). I sådana fall ska en del av anskaffnings utgiften för aktier i det utdelande bolaget gå över till aktier i det bolag som delats ut. Skatteverket ger ut allmänna råd där utdelningsvärde och anskaffningsutgift samt uppdelning av anskaffningsutgiften fastställs. En sammanställning av aktuella allmänna råd finns på sidan. Inlösen Under 00 har ett antal börsbolag genomfört inlösenprogram ( inlösen av aktier ). När du löser in aktier i ett bolag anses du ha sålt aktierna. Därför måste du lämna in blankett K och göra en beräkning av vinst eller förlust. Inlösenlikviden är aktiens försäljningspris. Betalning sker vanligtvis i kontanter och detta belopp framgår av den kontrolluppgift du fått. Det före kommer också att man får betalning i form av aktier i andra företag eller i form av andra värde papper än aktier. Det belopp du ska redovisa som inlösen likvid kan du se i samman ställningen på sidan. Inlösen av aktier kan ske med eller utan stöd av inlösen rätter. Beroende på vilken sorts inlösenprogram som genomförs så blir skattesituationen lite olika. Split med inlösen utan stöd av inlösenrätter. I de flesta inlösenprogram under 00 har inlösenrätter inte använts utan i stället har den ursprungliga aktien delats ( splittats ). I dessa program har en eller flera av de splittade aktierna blivit inlösenaktie som auto matiskt har lösts in. I dessa fall ska anskaffningsutgiften fördelas mellan de ursprungliga aktierna och inlösenaktierna. Skatteverket ger ut allmänna råd där uppdelningen av anskaffningsutgiften fastställs. En sammanställning av fördelningen av anskaffningsutgiften och aktuella allmänna råd finns på sidan. För de fall där aktier lösts in efter split måste alltid blankett K lämnas in. Se även exemplet på sidorna. Inlösen med stöd av inlösenrätter. I samband med genomförande av inlösenprogram får aktieägaren i vissa fall inlösenrätter ( Öresund ). Dessa kan säljas eller användas till inlösen av aktier. När inlösenrätter delas ut sker det ingen utdelningsbeskattning. Specifikationen ska du behålla! SKV 000a K utgåva Inlösen. Om du valt att delta i inlösenförfarandet redo visar du detta som en vanlig aktieförsäljning. Specifikation till Inkomstdeklaration för inkomstår 00 Har du anmält inlösen av Öresundsaktier, fått inlösenaktier och sålt dessa under 00 ska du redovisa försäljningen i deklarationen 0. Om inlösenak Sid Namn Person-/Organisationsnummer tierna har sålts 0 eller, om du i stället för att sälja Larsson, Anna 0- Din kod för identifiering Din kod för underskrift inlösenaktierna Du kan deklarera via Internet, har telefon löst 00- in dessa 00 eller 0, ska du redo sms till. Läs i "Dags att deklarera", sidorna och. visa detta i deklarationen 0. Uppgifter med * har Skatteverket redan fyllt i på deklarationsblanketten. Kontrolluppgifter Inkomster - Tjänst: Lön, förmåner, sjukpenning m.m. - AKTIEBOLAGET Allmänna avdrag: Pensionssparande - SMÅSTADS PENSIONSSPAR Inkomster - Kapital Ränteinkomst på konto m.m. - SMÅSTADS SPARBANK Inkomst/ Avdrag Sålt inlösenrätter. Se nedan under rubriken Hur har Skatteverket beräknat vinsten? Har du enbart sålt inlösen - eller teckningsrätter 00? 00 * 000 * Ersättning som du fått vid försäljning av inlösenrätter finns på kontrolluppgift. Skatteverket har räknat ut din vinst. Du behöver därför inte redovisa denna försäljning på blankett K. Läs mer i "Dags att deklarera" sidan. - BANKEN Öresund 0 0 * Summa avdragen skatt Då behöver du inte redovisa försäljningen på blankett K. Det framgår i så fall av specifikationen som du har fått tillsammans med din inkomstdek laration. Detta gäller inlösenrätter i Öresund och teckningsrätter i vissa bolag. På framgår vilka bolag det gäller. Hur har Skatteverket beräknat vinsten? Tilldelningen av inlösenrätter eller teckningsrätter utlöser inte beskattning. Om rätterna säljs utlöser det däremot vinstbeskattning. Omkostnadsbeloppet för inlösenrätter och teckningsrätter som du får på grund av innehav av aktier är noll ( schablonmetoden får inte användas ). Detta innebär att hela försäljningssumman blir vinst vid försälj ning av rättterna. Om du t.ex. har sålt inlösen rätter i Öresund för 0 kr är hela denna summa vinst. Har du även sålt andra värdepapper under 00 måste du redovisa försäljningen av inlösenrätterna eller teckningsrätterna och alla andra värdepapper på blankett K. På sidan visar vi hur du redovisar försäljning av inlösenrätter i Öresund och inlösen av aktier i Betsson och på sidan hur du redovisar försäljning av till delade teckningsrätter. Har du e legitimation kan du lämna blankett K på Internet! 0 * Avdragen skatt 0 0 = Webbplats skatteverket.se Servicetelefon

7 Lathund var ska värdepapper redovisas? Värdepapper Aktie - marknadsnoterad Aktie - ej marknadsnoterad Aktie - fåmansföretag Aktieindexobligation (AIO) i SEK - marknadsnoterad* Aktieindexobligation (AIO) i SEK - ej marknadsnoterad* Aktiekorgbevis (KRG) - marknadsnoterat Aktiekorgbevis (KRG) - ej marknadsnoterat Certifikat - benämning på flera olika typer av värdepapper, prospektet styr beskattningen CFD - se Termin Fondandelar - räntefond i SEK - marknadsnoterad Fondandelar - räntefond i SEK - ej marknadsnoterad Fondandelar - övrigt - marknadsnoterad Fondandelar - övrigt - ej marknadsnoterad Indexobligation - i SEK, alla index utom aktieindex - marknadsnoterad Indexobligation - i SEK, alla index utom aktieindex - ej marknadsnoterad Inlösenrätt - marknadsnoterad Konvertibel (KV) - marknadsnoterad Konvertibel (KV) - ej marknadsnoterad Lån/skuld i utländsk valuta - amortering av/återbetalning av Nollkupongare - se Obligation i svenska kronor Obligation i svenska kronor - marknadsnoterad (t.ex. bankcertifikat (BC), bostadscertifikat (BOC), företagscertifikat (FC), statsskuldväxel (SSVX), annan nollkupongare samt ränte bärande obligation) Obligation i svenska kronor - ej marknadsnoterad Obligation i utländsk valuta Option - aktie/aktieindex som underliggande egendom - marknadsnoterad Option - aktie/aktieindex som underliggande egendom - ej marknadsnoterad Option råvaror som underliggande egendom Option valuta som underliggande egendom Premieobligation (PO) Riksgäldsspar Räntefond - se Fondandelar - räntefond i SEK Säljrätt - marknadsnoterad Svenskt depåbevis (SDB) - se Aktie - marknadsnoterad Teckningsrätt (TR) - marknadsnoterad Teckningsoption - marknadsnoterad Teckningsoption - ej marknadsnoterad Termin - aktie/aktieindex som underliggande egendom - marknadsnoterad Termin - aktie/aktieindex som underliggande egendom - ej marknadsnoterad Termin råvaror som underliggande egendom Termin valuta som underliggande egendom Uniträtt - marknadsnoterad Uppskovsbelopp från andelsbyte Valuta Warrant - aktie/aktieindex som underliggande egendom Värdepappersfond - Se Fondandelar Återköpsrätt - se Säljrätt Försäljning redovisas på blankett/avsnitt K avsnitt A K avsnitt B K0 avsnitt B K avsnitt A K avsnitt D K avsnitt A K avsnitt D K avsnitt C** K avsnitt D** K avsnitt A** K avsnitt D** K avsnitt C K avsnitt D K avsnitt A K avsnitt A K avsnitt D K avsnitt B K avsnitt C K avsnitt D K avsnitt C K avsnitt A K avsnitt D K avsnitt D K avsnitt C K avsnitt D K avsnitt C K avsnitt A K avsnitt A K avsnitt A K avsnitt D K avsnitt A*** K avsnitt D*** K avsnitt D*** K avsnitt C*** K avsnitt A K avsnitt B K avsnitt C K avsnitt A * För aktieindexobligation med garanterad avkastning redovisas en del av utbetalt belopp på inkomstdeklarationen vid ruta 0 Ränteinkomster, utdelningar m.m., se exempel på sidan. ** Du ska bara redovisa fondvinst eller fondförlust på blankett K om det inte finns någon förtryckt uppgift på vinst eller förlust på inkomstdeklarationen. Om det finns en förtryckt uppgift, men du ändå väljer att redovisa fondvinst eller fond förlust på blankett K ( t.ex. på grund av att kontrolluppgiften är felaktig ) lägg i så fall inte ihop vinsterna och förlusterna på blankett K med vinster och förluster som är förtryckta på inkomstdeklarationen. Gör du det kommer fondvinster och fondförluster felaktigt att tas med dubbelt. *** Det finns information om hur du ska redovisa försäljning av terminer, eller värdepapper som är att betrakta som terminer, på Skatteverkets webbplats. Webbplats skatteverket.se Servicetelefon

8 Aktier köpta vid ett tillfälle alla sålda under 00 Då ska du redovisa försäljningen på blankett K. I detta fall behöver du inte beräkna något genomsnittligt omkostnadsbelopp. Du som har sålt aktier, obligationer och andra värdepapper, valuta, råvaror eller övriga tillgångar (kapitalplaceringar) ska lämna den här blanketten. Lämna den tillsammans med Inkomstdeklaration. Information om hur du fyller i blanketten finns i broschyren "Försäljning av värdepapper", SKV. Ange belopp i hela krontal. Försäljning Värdepapper m.m. Inkomstår 00 Datum då blanketten fylls i Numrering vid flera K K 0 Samråd enligt SFS : har skett med Näringslivets Regelnämnd. SKV Den skattskyldiges namn A. Marknadsnoterade aktier, aktieindexobligationer, aktieoptioner m.m. 0 Antal SKV K 0-0 Spara den ena som kopia! Allmän självdeklaration enligt lagen SFS 00: Inkomster - Tjänst Lön, förmåner, sjukpenning m.m. Kostnadsersättningar Allmän pension och tjänstepension Privat pension och livränta Andra inkomster som inte är pensionsgrundande Inkomster, t.ex. hobby, som du själv ska betala egenavgifter för Avdrag - Tjänst Tjänsteresor Tillfälligt arbete, dubbel bosättning och hemresor NRV Person-/Organisationsnummer Inkomst enligt blankett K0, K0A och K Resor till och från arbetet överstiger 000 kr. Fyll i totalbeloppet. Övriga utgifter överstiger 000 kr. Fyll i totalbeloppet. I "Dags att deklarera" får du svar på de flesta av dina frågor. Underlag för fastighetsskatt /Ägarlägenhet: tomtmark, byggnad under uppförande,0 % HB Allmänna avdrag Pensionssparande m.m. Skattereduktion Skatteverket 0-0 Summa 0 Summa = = = Underlag för fastighetsavgift hel avgift 0, % halv avgift 0, % FÅM Personnummer Anna Larsson 0- Beteckning Försäljningspris Omkostnadsbelopp * Vinst Förlust 0 Oriflame Summera beloppen på rad - i följande kolumner på varje inlämnad blankett Summa vinst. För över summan till ruta på Inkomstdeklaration. OBS! Om du har en förtryckt vinst fondandelar i det gula fältet vid ruta ska du lägga ihop den med summa vinst och fylla i totalbeloppet i ruta. 0 Summa Summa förlust. För över summan till ruta på Inkomstdeklaration. OBS! Om du har en förtryckt förlust fondandelar i det gula fältet vid ruta ska du lägga ihop den med summa förlust och fylla i totalbeloppet i ruta. B. Återföring av uppskovsbelopp Beteckning på uppskovsaktie 0 0 Inkomstdeklaration 0 Inkomståret 00 Kontrollera beloppen som Skatteverket fyllt i. Om ett belopp är fel, stryk det och fyll i rätt belopp i den vita rutan. Fyll i totalbeloppet, dvs. summan av det ifyllda beloppet och din ändring Skattereduktion - Husarbete Deklarera senast den maj helst på Internet, sms eller telefon 0 Summa = För över uppskovsbeloppet till ruta på Inkomstdeklaration. OBS! Om du har vinst i avsnitt A ruta 0 ovan och/eller förtryckt vinst fondandelar i det gula fältet vid ruta ska du lägga ihop uppskovsbeloppet med dessa belopp och fylla i totalbeloppet i ruta. * Det finns information om vad som menas med omkostnadsbelopp i - Schablonmetoden får användas för marknadsnoterade aktier m.m. och broschyren "Försäljning av värdepapper", SKV. Omkostnadsbeloppet innebär att du beräknar omkostnadsbeloppet till 0 % av försäljningspriset beräknas med genomsnittsmetoden eller schablonmetoden. (efter avdrag för courtage). Schablonmetoden får inte användas för terminer, 00 för kr - Du kan använda hjälpblankett SKV om du beräknar omkostnadsbeloppet med optioner, per teckningsrätter, aktie. fondaktierätter, inlösenrätter, säljrätter och liknande. genomsnittsmetoden. Behöver du mera utrymme? Använd ytterligare K-blanketter. K K Uppskovsbelopp som återförs 0 Exempel : Aktieförsäljning med vinst Anna sålde sina 0 aktier i Oriflame i november Inkomster - Kapital Ränteutgifter m.m. Förlust enligt blankett K avsnitt C och K avsnitt B. Förlust fondandelar. K avsnitt A, K0, K avsnitt B och K. Region Kontor Sektion Grupp Person-/Organisationsnummer Fåmansföretag Tax.år Förvaltningsutgifter överstiger 000 kr. Fyll i totalbeloppet. Förlust ej marknadsnoterade fondandelar. K avsnitt D, K0A, K avsnitt E och K och K K och K Ränteinkomster, utdelningar m.m. K avsnitt C och K avsnitt B. Överskott vid uthyrning av privatbostad Vinst fondandelar. K avsnitt A och B, K0, K0A, K avsnitt B och K. Vinst ej marknadsnoterade fondandelar. K avsnitt D, K avsnitt A, K avsnitt E och K och K. Återfört uppskov från blankett K. K och K Avdrag - Kapital Försäljningspris ( 0 aktier x kr ) courtage 00 kr = 00 kr Anna köpte aktierna i oktober 00 för 0 kr per aktie. Omkostnadsbelopp ( 0 aktier x 0 kr ) + courtage 00 kr = 00 kr Annas vinst blir 0 kr Anna för över sin aktievinst på 0 kr till ruta på inkomst deklarationen. 0 Utländsk försäkring - Avkastningsskatt kapitalförsäkring pensionsförsäkring Inkomstdeklaration 0 0 Skriv under på baksidan! Webbplats skatteverket.se Servicetelefon

9 Exempel : Aktieförsäljning med vinst Fondförsäljning med vinst Försäljning av tilldelade tecknings rätter Olle sålde 0 aktier i Tele i maj 00 för 0 kr per aktie. Försäljningspris ( 0 aktier x 0 kr ) courtage 00 kr = 00 kr Olle köpte sina 0 aktier i mars 00 för kr per aktie. Omkostnadsbelopp ( 0 aktier x kr ) + courtage 00 kr = 0 kr Olles vinst blir 0 kr Olle har aktier i Eniro. Eniro beslutade om nyemission under 00 och som aktieägare blev Olle tilldelad tecknings rätter i början av december 00. Olle ville inte teckna några nya aktier och sålde därför sina teckningsrätter under decem ber för : kr styck. Försäljningspris: ( 000 teckningsrätter x : kr ) courtage 00 kr = 00 kr Omkostnadsbelopp: Teckningsrätter som har till- delats på grund av aktieinnehav har ingen anskaff ningsutgift. Olles omkostnadsbelopp blir därför noll kronor 0 kr Olles vinst blir 00 kr Olle har dessutom sålt andelar i en aktiefond med vinst på 000 kr. Beloppet finns förtryckt på hans inkomstdeklaration. Olle summerar vinsten på aktierna 0 kr med vinsten på teckningsrätterna 00 kr. Summan blir 00 kr. Detta belopp lägger han ihop med den förtryckta vinsten på fondandelar 000 kr och fyller i totalbeloppet 00 kr ( 00 kr kr ) i ruta. Samtidigt stryker han det förtryckta beloppet, 000 kr, på inkomstdeklarationen. Samråd enligt SFS : har skett med Näringslivets Regelnämnd. Du som har sålt aktier, obligationer och andra värdepapper, valuta, råvaror eller övriga tillgångar (kapitalplaceringar) ska lämna den här blanketten. Lämna den tillsammans med Inkomstdeklaration. Information om hur du fyller i blanketten finns i broschyren "Försäljning av värdepapper", SKV. Ange belopp i hela krontal. Den skattskyldiges namn Spara den ena som kopia! enligt lagen SFS 00: 0 Summa 0 Summa Försäljning Värdepapper m.m. A. Marknadsnoterade aktier, aktieindexobligationer, aktieoptioner m.m. 0 Antal Summera beloppen på rad - i följande kolumner på varje inlämnad blankett Inkomstår 00 Datum då blanketten fylls i Inkomster - Tjänst Lön, förmåner, sjukpenning m.m. Kostnadsersättningar Allmän pension och tjänstepension Privat pension och livränta Andra inkomster som inte är pensionsgrundande Inkomster, t.ex. hobby, som du själv ska betala egenavgifter för Inkomst enligt blankett K0, K0A och K Avdrag - Tjänst Tjänsteresor Tillfälligt arbete, dubbel bosättning och hemresor Skatteverket 0- I "Dags att deklarera" får du svar på de flesta av dina frågor. = = = 0 0 Inkomstdeklaration 0 Inkomståret 00 Person-/Organisationsnummer Kontrollera beloppen som Skatteverket fyllt i. Om ett belopp är fel, stryk det och fyll i rätt belopp Resor till och från arbetet överstiger 000 kr. Fyll i totalbeloppet. Övriga utgifter överstiger 000 kr. Fyll i totalbeloppet. Allmänna avdrag Numrering vid flera K Personnummer Beteckning Försäljningspris Omkostnadsbelopp * Vinst Förlust Summa vinst. För över summan till ruta på Inkomstdeklaration. OBS! Om du har en förtryckt vinst fondandelar i det gula fältet vid ruta ska du lägga ihop den med summa vinst och fylla i totalbeloppet i ruta. 0 Summa Summa förlust. För över summan till ruta på Inkomstdeklaration. OBS! Om du har en förtryckt förlust fondandelar i det gula fältet vid ruta ska du lägga ihop den med summa förlust och fylla i totalbeloppet i ruta. B. Återföring av uppskovsbelopp Beteckning på uppskovsaktie Olle Ek 0-0 Tele B Eniro, TR Uppskovsbelopp som återförs Deklarera senast den maj helst på Internet, sms eller telefon i den vita rutan. Fyll i totalbeloppet, dvs. summan av det ifyllda beloppet och din ändring. 0 Summa = K 0 Inkomster - Kapital Ränteinkomster, utdelningar m.m. K avsnitt C och K avsnitt B. Överskott vid uthyrning av privatbostad Vinst fondandelar. K avsnitt A och B, K0, K0A, K avsnitt B och K. Vinst ej marknadsnoterade fondandelar. K avsnitt D, K avsnitt A, K avsnitt E och K och K. Återfört uppskov från blankett K. K och K Avdrag - Kapital Webbplats skatteverket.se Servicetelefon Ränteutgifter m.m. Förlust enligt blankett K avsnitt C och K avsnitt B. Förvaltningsutgifter överstiger 0 Fyll i den sammanlagda vinsten i ruta!

10 Schablonmetoden Har du ingen uppgift på vad du köpte aktierna för får du använda schablonmetoden. Då tar du 0 % av försäljningspriset ( efter avdrag för courtaget ) som omkostnadsbelopp. Även om du känner till det verkliga omkostnadsbeloppet kan du använda schablon metoden. Den kan vara förmånligare för dig om aktierna har gått upp mycket i värde sedan köpet. Exempel : Försäljning av gamla aktier Johan sålde sina 00 aktier i Handelsbanken i mars 00 för 0 kr per aktie. Johan köpte aktierna på 0-talet och saknar sin avräk nings nota. Han använder därför schablon metoden. Försäljningspris ( 00 aktier x 0 kr ) courtage 00 kr = 0 00 kr Omkostnadsbelopp enligt schablonmetoden 0 00 kr x 0 % = 0 kr Johans vinst blir 0 kr Johan för över vinsten på 0 kr till ruta på inkomstdeklarationen. Du som har sålt aktier, obligationer och andra värdepapper, valuta, råvaror eller övriga tillgångar (kapitalplaceringar) ska lämna den här blanketten. Lämna den tillsammans med Inkomstdeklaration. Information om hur du fyller i blanketten finns i broschyren "Försäljning av värdepapper", SKV. Ange belopp i hela krontal. Försäljning Värdepapper m.m. Inkomstår 00 Datum då blanketten fylls i Numrering vid flera K K 0 Inkomstdeklaration Samråd enligt SFS : har skett med Näringslivets Regelnämnd. Den skattskyldiges namn A. Marknadsnoterade aktier, aktieindexobligationer, aktieoptioner m.m. 0 Antal Summera beloppen på rad - i följande kolumner på varje inlämnad blankett Spara den ena som kopia! Allmän självdeklaration enligt lagen SFS 00: Inkomster - Tjänst Lön, förmåner, sjukpenning m.m. Kostnadsersättningar Allmän pension och tjänstepension Privat pension och livränta Andra inkomster som inte är pensionsgrundande Inkomster, t.ex. hobby, som du själv ska betala egenavgifter för Avdrag - Tjänst Tjänsteresor Tillfälligt arbete, dubbel bosättning och hemresor I "Dags att deklarera" får du svar på de flesta av dina frågor. Inkomst enligt blankett K0, K0A och K 0 0 Inkomstdeklaration 0 Inkomståret 00 Person-/Organisationsnummer Kontrollera beloppen som Skatteverket fyllt i. Om ett belopp är fel, stryk det och fyll i rätt belopp Resor till och från arbetet överstiger 000 kr. Fyll i totalbeloppet. Övriga utgifter överstiger 000 kr. Fyll i totalbeloppet. Allmänna avdrag Pensionssparande m.m. Skattereduktion Skatteverket 0-0 Summa 0 Summa = = = hel avgift 0, % i den vita rutan. Fyll i totalbeloppet, dvs. summan av det ifyllda beloppet och din ändring Skattereduktion - Husarbete Underlag för fastighetsavgift Deklarera senast den maj helst på Internet, sms eller telefon Personnummer Beteckning Försäljningspris Omkostnadsbelopp * Vinst Förlust Summa vinst. För över summan till ruta på Inkomstdeklaration. OBS! Om du har en förtryckt vinst fondandelar i det gula fältet vid ruta ska du lägga ihop den med summa vinst och fylla i totalbeloppet i ruta. 0 Summa Inkomster - Kapital Ränteinkomster, utdelningar m.m. K avsnitt C och K avsnitt B. Överskott vid uthyrning av privatbostad Vinst fondandelar. K avsnitt A och B, K0, K0A, K avsnitt B och K. Vinst ej marknadsnoterade fondandelar. K avsnitt D, K avsnitt A, K avsnitt E och K och K. Återfört uppskov från blankett K. 0 Summa = K och K Avdrag - Kapital Ränteutgifter m.m. Förlust enligt blankett K avsnitt C och K avsnitt B. Förvaltningsutgifter överstiger 000 kr. Fyll i totalbeloppet. Summa förlust. För över summan till ruta på Inkomstdeklaration. OBS! Om du har en förtryckt förlust fondandelar i det gula fältet vid ruta ska du lägga ihop den med summa förlust och fylla i totalbeloppet i ruta. 0 B. Återföring av uppskovsbelopp Webbplats skatteverket.se Servicetelefon Johan Andersson Handelsb. A Beteckning på uppskovsaktie Uppskovsbelopp som återförs 0 Förlust fondandelar. K avsnitt A, K0, K avsnitt B och K. Förlust ej marknadsnoterade fondandelar. K avsnitt D, K0A, K avsnitt E och 0 0

11 Ärvda aktier Den som fått aktier genom arv övertar överlåtarens omkostnads belopp. I detta exempel ärvde Lennart 0 Assa Abloy-aktier av sin far våren 000. Hans far hade inga avräkningsnotor kvar. Därför känner Lennart inte till vad hans far betalat för aktierna och han kan inte ta över sin fars omkostnadsbelopp. Vid bouppteckningen var de 0 Assa Abloy-aktierna värda totalt 000 kr. Lennart får inte använda detta värde som omkostnadsbelopp. Du som har sålt aktier, obligationer och andra värdepapper, valuta, råvaror eller övriga tillgångar (kapitalplaceringar) ska lämna den här blanketten. Lämna den tillsammans med Inkomstdeklaration. Information om hur du fyller i blanketten finns i broschyren "Försäljning av värdepapper", SKV. Ange belopp i hela krontal. Försäljning Värdepapper m.m. Inkomstår 00 Datum då blanketten fylls i Numrering vid flera K K 0 Exempel : Försäljning av ärvda aktier och fondförsäljning med förlust SKV K 0-0 Spara den ena som kopia! Allmän självdeklaration enligt lagen SFS 00: NRV Inkomster - Tjänst Lön, förmåner, sjukpenning m.m. Kostnadsersättningar Allmän pension och tjänstepension Privat pension och livränta Andra inkomster som inte är pensionsgrundande Inkomster, t.ex. hobby, som du själv ska betala egenavgifter för Avdrag - Tjänst Tjänsteresor Tillfälligt arbete, dubbel bosättning och hemresor I "Dags att deklarera" får du svar på de flesta av dina frågor. Person-/Organisationsnummer Inkomst enligt blankett K0, K0A och K Resor till och från arbetet överstiger 000 kr. Fyll i totalbeloppet. Övriga utgifter överstiger 000 kr. Fyll i totalbeloppet. Underlag för fastighetsskatt /Ägarlägenhet: tomtmark, byggnad under uppförande,0 % HB Allmänna avdrag Pensionssparande m.m. Skattereduktion Samråd enligt SFS : har skett med Näringslivets Regelnämnd. Skatteverket 0- hel avgift 0, % halv avgift 0, % FÅM Antal Den skattskyldiges namn Lennart sålde sina 0 aktier i Assa Abloy i juni 00 för 0 kr per aktie. Försäljningspris ( 0 aktier x 0 kr ) courtage 00 kr = 00 kr Eftersom Lennart har ärvt sina aktier känner han inte till det faktiska omkostnadsbeloppet. Därför använder han schablonmetoden när han ska räkna ut omkostnadsbeloppet. Omkostnadsbelopp enligt schablonmetoden Försäljningspris 00 kr x 0 % = Lennarts vinst blir Fondförsäljning och den preliminära skatteuträkningen SKV A. Marknadsnoterade aktier, aktieindexobligationer, aktieoptioner m.m Summera beloppen på rad - i följande kolumner på varje inlämnad blankett Inkomstdeklaration 0 Inkomståret 00 Kontrollera beloppen som Skatteverket fyllt i. Om ett belopp är fel, stryk det och fyll i rätt belopp i den vita rutan. Fyll i totalbeloppet, dvs. summan av det ifyllda beloppet och din ändring Underlag för fastighetsavgift Skattereduktion - Husarbete Deklarera senast den maj helst på Internet, sms eller telefon Inkomster - Kapital Ränteutgifter m.m. Förlust enligt blankett K avsnitt C och K avsnitt B. Förlust fondandelar. K avsnitt A, K0, K avsnitt B och K. Region Kontor Sektion Grupp Person-/Organisationsnummer Fåmansföretag Tax.år Förvaltningsutgifter överstiger 000 kr. Fyll i totalbeloppet. Förlust ej marknadsnoterade fondandelar. K avsnitt D, K0A, K avsnitt E och K och K K och K Ränteinkomster, utdelningar m.m. K avsnitt C och K avsnitt B. 0 Summa 0 Summa = = = Överskott vid uthyrning av privatbostad Vinst fondandelar. K avsnitt A och B, K0, K0A, K avsnitt B och K. Vinst ej marknadsnoterade fondandelar. K avsnitt D, K avsnitt A, K avsnitt E och K och K. Återfört uppskov från blankett K. K och K Avdrag - Kapital 0 Utländsk försäkring - Avkastningsskatt kapitalförsäkring pensionsförsäkring 00 0 Personnummer Lennart Johnsson - Beteckning Försäljningspris Omkostnadsbelopp * Vinst Förlust 0 Assa Abloy Summa vinst. För över summan till ruta på Inkomstdeklaration. OBS! Om du har en förtryckt vinst fondandelar i det gula fältet vid ruta ska du lägga ihop den med summa vinst och fylla i totalbeloppet i ruta. 0 kr 0 Summa Summa förlust. För över summan till ruta på Inkomstdeklaration. OBS! Om du har en förtryckt förlust fondandelar i det gula fältet vid ruta ska du lägga ihop den med summa förlust och fylla i totalbeloppet i ruta. 0 kr B. Återföring av uppskovsbelopp Han för över sin vinst på 0 kr till ruta på inkomstdeklarationen. Lennart har dessutom sålt andelar i en aktiefond med förlust på 00 kr. Beloppet finns förtryckt i hans inkomstdeklaration vid ruta och ska inte ändras. Beteckning på uppskovsaktie Om du har sålt fondandelar finns vinster och förluster förtryckta på din inkomstdeklaration. På den preliminära skatteuträkningen har Skatteverket kvittat, kvoterat och summerat beloppen. Förluster har kvittats mot vinster på marknadsnoter ade fond andelar. Om vinsten inte räcker till Lennart vill även räkna ut sitt över skott/ underskott av kapital. Hur det går till ser du i exemplet på sidan Uppskovsbelopp som återförs 0 0 Summa = 0 Behöver du mera utrymme? Använd ytterligare K-blanketter. K K- Skriv under på baksidan! För över uppskovsbeloppet till ruta på Inkomstdeklaration. OBS! Om du har vinst i avsnitt A ruta 0 ovan och/eller förtryckt vinst fondandelar i det gula fältet vid ruta ska du lägga ihop uppskovsbeloppet med dessa belopp och fylla i totalbeloppet i ruta. * Det finns information om vad som menas med omkostnadsbelopp i - Schablonmetoden får användas för marknadsnoterade aktier m.m. och broschyren "Försäljning av värdepapper", SKV. Omkostnadsbeloppet innebär att du beräknar omkostnadsbeloppet till 0 % av försäljningspriset beräknas med genomsnittsmetoden eller schablonmetoden. (efter avdrag för courtage). Schablonmetoden får inte användas för terminer, - Du kan använda hjälpblankett SKV om du beräknar omkostnadsbeloppet med optioner, teckningsrätter, fondaktierätter, inlösenrätter, säljrätter och liknande. genomsnittsmetoden. Inkomstdeklaration för att kvitta bort förlusten får du avdrag med 0 % av resterande förlust. Om du har förluster på fondandelar som inte är marknads noterade får du avdrag med 0 % av för lusten. Vinster beskattas fullt ut. Webbplats skatteverket.se Servicetelefon

12 Har du köpt aktier vid flera tillfällen och till olika pris? Har du sålt aktier som har varit föremål för split, nyemission eller fondemission? Då ska du först räkna ut det genomsnittliga omkostnadsbeloppet för dina aktier. Det gör du på hjälpblanketten Genomsnittligt omkostnadsbelopp. När du har räknat ut det genomsnittliga omkostnadsbeloppet jämför du vilken metod ( genomsnittsmetoden eller schablonmetoden ) som är mest fördelaktig för dig. Exempel : Köp, försäljning och split Genomsnittsmetoden Köp I januari köpte Jessica 00 aktier i Hennes & Mauritz för 0 kr per aktie. Det totala omkostnadsbeloppet var (00 x 0 kr) + 00 kr (courtage) = 000 kr. Det genomsnittliga omkostnadsbeloppet blev 0 kr ( 000 kr delat med 00 aktier). Försäljning Senare under sålde Jessica 0 aktier. Hon hade därefter 0 aktier kvar (00 0). Hon utnyttjade 00 kr av sitt totala omkostnads belopp vid försäljningen ( 0 aktier x genomsnitt ligt omkostnadsbelopp 0 kr ) Det totala omkostnadsbeloppet sjönk däremot till 00 kr ( 000 kr 00 kr). Det genomsnittliga omkostnadsbeloppet är oför ändrat 0 kr ( 00 kr delat med 0 aktier). Split skedde en split (:) och Jessica hade därefter 00 aktier ( x 0 aktier). Det totala omkostnadsbeloppet är oförändrat 00 kr. Det genomsnittliga omkostnadsbeloppet sjönk däremot till :0 kr ( 00 kr delat med 00 aktier). I juni 00 skedde ännu en split (:), och efter denna fick Jessica 00 aktier ( x 00 aktier). Du som sålt tillgång kan beräkna ditt genomsnittliga omkostnadsbelopp på denna hjälpblankett. Ytterligare information finns i broschyren "Försäljning av värdepapper, SKV. Det totala omkostnadsbeloppet är oförändrat 00 kr. Det genomsnittliga omkostnadsbeloppet sjönk ytterligare till : kr ( 00 kr delat med 00 aktier). Försäljning av aktier som Jessica ska redovisa i deklarationen 0 Jessica sålde 00 aktier i oktober 00 för kr per aktie. Försäljningspriset (efter avdrag för courtage) blev 00 kr. Hon räknar ut omkostnadsbeloppet enligt genom snittsmetoden för de 00 aktier hon säljer. 00 x : kr = kr. Jessica räknar också ut omkostnadsbeloppet enligt schablonmetoden för att jämföra vilken metod som är mest fördelaktig att använda. Försäljningspriset 00 kr x 0 % = 00 kr. Genomsnittligt omkostnadsbelopp Inkomstår Jessica väljer schablonmetoden, eftersom det är mer fördelaktigt för henne att dra av ett omkostnadsbelopp på 00 kr i stället för det verkliga omkostnadsbeloppet på kr. Det belopp hon ska dra av som utnyttjat om- kostnadsbelopp i beräkningen nedan är det verkliga be loppet med kr, trots att hon har fått använda ett högre omkostnadsbelopp genom att använda schablonmetoden. Hjälpblankett Vinsten blir då 00 kr ( 00 kr 00 kr). Hon för över sin vinst på 00 kr till ruta på inkomstdeklarationen. Blanketten ska inte lämnas till Skatteverket men bör sparas eftersom Skatteverket kan begära in en redogörelse för beräkningen av det genomsnittliga omkostnadsbeloppet. Hjälpblankett SKV Den skattskyldiges namn Personnummer Jessica Lind -0 Beräkning Beteckning Datum Händelse * Antal +/- Totalt antal Inköpspris (+) respektive utnyttjat omkostnadsbelopp (-), kr Totalt outnyttjat omkostnadsbelopp för kvarvarande värdepapper, kr nas till Skatteverket Genomsnittligt omkostnadsbelopp för kvarvarande värdepapper, kr H & M Köp H & M Förs H & M S: :0 H & M 00 S: : H & M 00 Förs : Webbplats skatteverket.se Servicetelefon

13 Samråd enligt SFS : har skett med Näringslivets Regelnämnd. SKV Du som har sålt aktier, obligationer och andra värdepapper, valuta, råvaror eller övriga tillgångar (kapitalplaceringar) ska lämna den här blanketten. Lämna den tillsammans med Inkomstdeklaration. Information om hur du fyller i blanketten finns i broschyren "Försäljning av värdepapper", SKV. Ange belopp i hela krontal. Personnummer Inkomståret 00 Jessica Lind -0 Den skattskyldiges namn A. Marknadsnoterade aktier, aktieindexobligationer, aktieoptioner m.m. Deklarera Antal Beteckning Försäljningspris Omkostnadsbelopp senast * den Vinst maj Förlust Skatteverket helst på Internet, sms 00 H & M 0-00 eller 00 telefon 00 Inkomstdeklaration 0 Inkomster - Tjänst Inkomster - Kapital Lön, förmåner, 0 sjukpenning m.m. Ränteinkomster, utdelningar m.m. 0 K avsnitt C och K Kostnadsersättningar avsnitt B. Allmän pension och tjänstepension Överskott vid uthyrning av privatbostad Privat pension och Vinst fondandelar. Andra inkomster som inte är K0, K0A, K pensionsgrundande avsnitt B och K. 0 Inkomster, t.ex. hobby, som du själv ska betala egenavgifter för K avsnitt D, Vinst ej marknadsnoterade fondandelar. K avsnitt A, K avsnitt E och livränta K avsnitt A och B, Inkomst enligt blankett K0, K0A och K 0 Summa 0 Summa 0 Summa Vinst 0 enligt Summa blankett K och K. Summera beloppen på rad - i följande Avdrag - Tjänst Återfört uppskov från blankett K. kolumner på varje inlämnad blankett = 00 = 00 = Resor till och från arbetet 0 00 = överstiger 000 kr. Fyll i totalbeloppet. K och K Summa vinst. För över summan till ruta på Inkomstdeklaration. 0 OBS! Om du har en förtryckt vinst fondandelar i det gula fältet vid ruta ska du lägga ihop den med summa vinst och fylla i totalbeloppet Tjänsteresor i ruta. Avdrag - Kapital Tillfälligt arbete, dubbel bosättning 0 och hemresor Ränteutgifter m.m. Summa förlust. För över summan till ruta Förlust enligt Övriga på Inkomstdeklaration utgifter. 0 OBS! Om du har en förtryckt förlust fondandelar Du får i avdrag det gula endast fältet för vid den ruta del som ska du lägga ihop den med summa förlust blankett K avsnitt och fylla i totalbeloppet i ruta. överstiger 000 kr. Fyll i totalbeloppet. C och K avsnitt B. Förvaltningsutgifter B. Återföring av uppskovsbelopp Allmänna avdrag överstiger 000 kr. Fyll i totalbeloppet. Förlust fondandelar. Pensionssparande m.m. Uppskovsbelopp Beteckning på uppskovsaktie som återförs K avsnitt A, K0, 0 K avsnitt B och K. SKV K 0-0 Spara den ena som kopia! Allmän självdeklaration enligt lagen SFS 00: I "Dags att deklarera" får du svar på de flesta av dina frågor. Person-/Organisationsnummer NRV Skattereduktion - Husarbete HB FÅM Försäljning Värdepapper m.m. Inkomstår 00 Datum då blanketten fylls i Numrering vid flera K Kontrollera beloppen som Skatteverket fyllt i. Om ett belopp är fel, stryk det och fyll i rätt belopp i den vita rutan. Fyll i totalbeloppet, dvs. summan av det ifyllda beloppet och din ändring. Förlust ej marknadsnoterade fondandelar. K avsnitt D, K0A, K avsnitt E och Region Kontor Sektion Grupp Person-/Organisationsnummer Fåmansföretag Tax.år 0 0 Underlag för fastighetsskatt Utländsk försäkring - Avkastningsskatt K Behöver /Ägarlägenhet: du mera utrymme? Använd ytterligare K-blanketter. tomtmark, byggnad K- under uppförande,0 % kapitalförsäkring pensionsförsäkring K 0 Skattereduktion För över uppskovsbeloppet till ruta på Inkomstdeklaration. OBS! Om du har vinst i avsnitt A ruta 0 ovan och/eller förtryckt vinst fondandelar i det gula fältet vid ruta ska du lägga ihop uppskovsbeloppet Underlag med dessa för belopp fastighetsavgift och fylla i totalbeloppet i ruta. * Det finns information om vad som menas med hel omkostnadsbelopp avgift 0, i % - Schablonmetoden får användas för marknadsnoterade Förlust enligt aktier blankett m.m. och K och K broschyren "Försäljning av värdepapper", SKV. Omkostnadsbeloppet innebär att du beräknar omkostnadsbeloppet till 0 % av försäljningspriset beräknas med genomsnittsmetoden eller schablonmetoden. (efter avdrag för courtage). Schablonmetoden får inte användas för terminer, - Du kan använda hjälpblankett SKV om du halv beräknar avgift omkostnadsbeloppet med 0, % optioner, teckningsrätter, fondaktierätter, inlösenrätter, Förlust säljrätter enligt blankett och liknande. K och K genomsnittsmetoden. Inkomstdeklaration 00 Skriv under på baksidan! Webbplats skatteverket.se Servicetelefon

14 Forts. Genomsnittsmetoden Exempel : Köp, fondemission, split, nyemission och försäljning Köp År köpte Kjell 00 B-aktier i Ericsson för kr per aktie. Det totala omkostnadsbeloppet var (00 x kr) + 00 kr (courtage) = 00 kr. Det genomsnittliga omkostnadsbeloppet per aktie blev kr ( 00 kr delat med 00 aktier). Fondemission År skedde en fondemission (:) i Ericsson. Kjell fick då ytterligare lika många aktier som han hade tidigare utan att betala något för de nya aktierna. Kjell hade därefter 00 aktier. Det totala omkostnadsbeloppet var fort farande 00 kr. Det genomsnittliga omkostnadsbeloppet minskade däremot till :0 kr per aktie ( 00 kr delat med 00 aktier). Split År 000 skedde en split i Ericsson (:) och Kjell hade därefter 00 aktier ( x 00 aktier). Kjell betalade inget för de splittade aktierna. Det totala omkostnadsbeloppet var fortfarande 00 kr. Det genomsnittliga omkostnadsbeloppet minskade till : kr per aktie ( 00 kr delat med 00 aktier). Köp År 00 köpte Kjell ytterligare 00 B-aktier i Ericsson för 0 kr per aktie. Kjell betalade totalt 00 kr för de nya aktierna, (00 aktier x 0 kr) + 00 kr (courtage). Det totala omkostnadsbeloppet blev 00 kr ( 00 kr + 00 kr). Hjälpblankett SKV Du som sålt tillgång kan beräkna ditt genomsnittliga omkostnadsbelopp på denna hjälpblankett. Ytterligare information finns i broschyren "Försäljning av värdepapper, SKV. Det genomsnittliga omkostnadsbeloppet per aktie blev :0 kr ( 00 kr delat med 000 aktier). Nyemission År 00 skedde en nyemission (B: A/B) i Ericsson till en teckningskurs på :0 kr per aktie. Beteckning Datum Händelse * Antal +/- Totalt antal Genomsnittligt omkostnadsbelopp Inkomstår Den skattskyldiges namn Personnummer Kjell fick 000 teckningsrätter. Han valde att köpa 000 nya B-aktier för sina teckningsrätter. Beräkning Inköpspris (+) respektive utnyttjat omkostnadsbelopp (-), kr Kjell betalade 00 kr (inget courtage) för de nya aktierna ( 000 aktier x :0 kr). Det totala omkostnadsbeloppet blev 00 kr ( 00 kr + 00 kr). Det genomsnittliga omkostnadsbeloppet per aktie blev : kr ( 00 kr delat med 000 aktier). Försäljning av aktier som Kjell redovisade i deklarationen 00 Kjell sålde 000 B-aktier i Ericsson i november 00 för :0 kr per aktie ([ 000 aktier x :0 kr] courtage 00 kr = 00 kr). Han räknade ut att omkostnadsbeloppet enligt genomsnittsmetoden för de 000 aktier han sålde var 0 kr ( 000 aktier x genomsnittligt om- kostnadsbelopp : kr ). Förlusten blev 0 kr ( 00 kr 0 kr). Det totala omkostnadsbeloppet sjönk till 0 kr ( 00 kr 0 kr ). Det genomsnittliga omkostnadsbeloppet per aktie var oförändrat, : kr ( 0 kr delat med 000 aktier ). I juni 00 skedde en omvänd split i Ericsson (:) och Kjell hade därefter 00 aktier (000/). Det totala omkostnadsbeloppet var fortfarande 0 kr. Det genomsnittliga omkostnadsbeloppet ökade till : kr per aktie ( 0 kr delat med 00 aktier). Försäljning av aktier som Kjell ska redovisa i deklarationen 0 I april 00 sålde Kjell 00 B-aktier i Ericsson för kr per aktie. Försäljningspriset var 00 kr ([00 aktier x kr] courtage 00 kr). Totalt outnyttjat omkostnadsbelopp för kvarvarande värdepapper, kr mnas till Skatteverket Hjälpblankett Han ska nu dra av omkostnadsbeloppet för aktierna. Han räknar ut att omkostnadsbeloppet enligt genomsnittsmetoden för de 00 aktier han säljer är kr (00 aktier x : kr). Kjell får en förlust på kr ( 00 kr kr) som han för över till ruta på inkomstdeklara tionen. Blanketten ska inte lämnas till Skatteverket men bör sparas eftersom Skatteverket kan begära in en redogörelse för beräkningen av det genomsnittliga omkostnadsbeloppet. 0 % av förlusten ( 0 kr) får dras av. Kvoteringen till 0 % görs automatiskt av Skatteverket. Genomsnittligt omkostnadsbelopp för kvarvarande värdepapper, kr Eric. B dec Köp Eric. B maj F: :0 Eric. B maj 00 S: : Eric. B apr 0 Köp :0 Eric. B aug 0 N: : Eric. B nov 0 Förs : Eric. B jun 0 S: : Eric. B apr 0 Förs :

15 Du som har sålt aktier, obligationer och andra värdepapper, valuta, råvaror eller övriga tillgångar (kapitalplaceringar) ska lämna den här blanketten. Lämna den tillsammans med Inkomstdeklaration. Information om hur du fyller i blanketten finns i broschyren "Försäljning av värdepapper", SKV. Ange belopp i hela krontal. Försäljning Värdepapper m.m. Inkomstår 00 Datum då blanketten fylls i Numrering vid flera K K 0 SKV Samråd enligt SFS : har skett med Näringslivets Regelnämnd. Den skattskyldiges namn A. Marknadsnoterade aktier, aktieindexobligationer, aktieoptioner m.m. 0 Antal SKV K 0-0 Spara den ena som kopia! Allmän självdeklaration enligt lagen SFS 00: Inkomster - Tjänst Lön, förmåner, sjukpenning m.m. Kostnadsersättningar Allmän pension och tjänstepension Privat pension och livränta Andra inkomster som inte är pensionsgrundande Inkomster, t.ex. hobby, som du själv ska betala egenavgifter för Avdrag - Tjänst Tjänsteresor Tillfälligt arbete, dubbel bosättning och hemresor NRV I "Dags att deklarera" får du svar på de flesta av dina frågor. Person-/Organisationsnummer Inkomst enligt blankett K0, K0A och K Resor till och från arbetet överstiger 000 kr. Fyll i totalbeloppet. Övriga utgifter överstiger 000 kr. Fyll i totalbeloppet. Underlag för fastighetsskatt /Ägarlägenhet: tomtmark, byggnad under uppförande,0 % HB Allmänna avdrag Pensionssparande m.m. Skattereduktion Skatteverket 0-0 Summa 0 Summa = = = hel avgift 0, % halv avgift 0, % FÅM Inkomstdeklaration 0 Inkomståret 00 Kontrollera beloppen som Skatteverket fyllt i. Om ett belopp är fel, stryk det och fyll i rätt belopp i den vita rutan. Fyll i totalbeloppet, dvs. summan av det ifyllda beloppet och din ändring Skattereduktion - Husarbete Underlag för fastighetsavgift Deklarera senast den maj helst på Internet, sms eller telefon Personnummer Kjell Björk 00- Beteckning Försäljningspris Omkostnadsbelopp * Vinst Förlust 00 Ericsson B 00 Summera beloppen på rad - i följande kolumner på varje inlämnad blankett Summa vinst. För över summan till ruta på Inkomstdeklaration. OBS! Om du har en förtryckt vinst fondandelar i det gula fältet vid ruta ska du lägga ihop den med summa vinst och fylla i totalbeloppet i ruta. 0 Summa Summa förlust. För över summan till ruta på Inkomstdeklaration. OBS! Om du har en förtryckt förlust fondandelar i det gula fältet vid ruta ska du lägga ihop den med summa förlust och fylla i totalbeloppet i ruta. B. Återföring av uppskovsbelopp Beteckning på uppskovsaktie Inkomster - Kapital Ränteutgifter m.m. Förlust enligt blankett K avsnitt C och K avsnitt B. Förlust fondandelar. K avsnitt A, K0, K avsnitt B och K. Region Kontor Sektion Grupp Person-/Organisationsnummer Fåmansföretag Tax.år Förvaltningsutgifter överstiger 000 kr. Fyll i totalbeloppet. Förlust ej marknadsnoterade fondandelar. K avsnitt D, K0A, K avsnitt E och K och K K och K Ränteinkomster, utdelningar m.m. K avsnitt C och K avsnitt B. Överskott vid uthyrning av privatbostad Vinst fondandelar. K avsnitt A och B, K0, K0A, K avsnitt B och K. Vinst ej marknadsnoterade fondandelar. K avsnitt D, K avsnitt A, K avsnitt E och K och K. Återfört uppskov från blankett K. 0 Summa = 00 Uppskovsbelopp som återförs 0 K och K För över uppskovsbeloppet till ruta på Inkomstdeklaration. OBS! Om du har vinst i avsnitt A ruta 0 ovan och/eller förtryckt vinst fondandelar i det gula fältet vid ruta ska du lägga ihop uppskovsbeloppet med dessa belopp och fylla i totalbeloppet i ruta. * Det finns information om vad som menas med omkostnadsbelopp i - Schablonmetoden får användas för marknadsnoterade aktier m.m. och broschyren "Försäljning av värdepapper", SKV. Omkostnadsbeloppet innebär att du beräknar omkostnadsbeloppet till 0 % av försäljningspriset beräknas med genomsnittsmetoden eller schablonmetoden. (efter avdrag för courtage). Schablonmetoden får inte användas för terminer, - Du kan använda hjälpblankett SKV om du beräknar omkostnadsbeloppet med optioner, teckningsrätter, fondaktierätter, inlösenrätter, säljrätter och liknande. genomsnittsmetoden. Avdrag - Kapital Behöver du mera utrymme? Använd ytterligare K-blanketter. K K- 0 Utländsk försäkring - Avkastningsskatt kapitalförsäkring pensionsförsäkring Inkomstdeklaration 0 Skriv under på baksidan! Webbplats skatteverket.se Servicetelefon

16 Inlösen av aktier Öresund och Betsson Under 00 har ett antal börsbolag löst in aktier. In lösen kan ske med eller utan stöd av inlösenrätter. På sidan finns mer information om inlösen. Vid inlösen av aktier och försäljning av inlösenrätter ska Euroclear ( f.d. VPC ), din bank eller din fondkom missionär lämna kontrolluppgift och du ska normalt redovisa inlösen och försäljning på blankett K. Exempel : Försäljning av inlösenrätter i Öresund. Inlösen av aktier i Betsson Inlösenrätter i Öresund November 00 fick Janne ett erbjudande om inlösen av aktier i Investment AB Öresund. Han hade då 00 aktier i Öresund och fick därför 00 inlösenrätter. Janne valde att sälja dessa i början av december 00 i stället för att använda rättterna till att lösa in aktier. Janne fick totalt 00 kr för sina inlösenrätter. Janne måste redovisa försäljningen av inlösenrätterna på blankett K eftersom han också har löst in aktier i Betsson. Försäljningspris 00 kr Omkostnadsbelopp 0 kr Jannes vinst blir 00 kr Inlösenrätter som har tilldelats på grund av att du äger aktier i ett bolag, har ingen anskaffningsutgift. Jannes omkostnadsbelopp blir därför noll kronor. Läs också under rubriken Hur har Skatteverket beräknat vinsten? på sidan. Inlösen av aktier i Betsson I juni 00 genomförde Betsson ett inlösenprogram där Janne fick 00 kr (00 aktier x kr) för sina inlösenaktier (utan courtage). Se information nedan om hur Janne beräknat omkostnadsbeloppet. Försäljningspris 00 inlösenaktier x kr = 00 kr Omkostnadsbelopp 00 inlösenaktier = kr Jannes vinst blir kr Janne summerar beloppen i kolumnerna. I ruta 0 fyller han i 00 kr (00 kr + 00 kr), i ruta 0 fyller han i kr (0 kr + kr) och i ruta 0 fyller han i kr (00 kr + kr). Han för över vinsten kr (ruta 0) till ruta på inkomstdeklarationen. Omkostnadsbelopp Betsson A. Under hösten 00 köpte Janne 00 B-aktier i Betsson för totalt 00 kr (courtage är inräknat). B. I maj 00 genomförde Betsson ett inlösenprogram. Varje Betssonaktie delades (split) i två Betssonaktier, dels en () ordinare aktie, dels en () inlösenaktie. Janne fick då 00 Betssonaktier och 00 inlösenaktier (IL). Splitten 00 innebar att omkostnadsbeloppet skulle fördelas mellan Betssonaktierna och inlösenaktierna. I Skatteverkets allmänna råd SKV A 00: läste Janne då att, % av omkostnadsbeloppet skulle höra till inlösenaktierna. Han förde därför över kr av det totala omkostnadsbeloppet ( 00 kr x, %) till inlösenaktierna och därefter blev det totala omkostnadsbeloppet för Betssonaktierna kr. C. I juni 00 genomförde Betsson ytterligare ett inlösenprogram där varje Betssonaktie åter splittades på två Betssonaktier, dels en () ordinarie aktie, dels en () inlösenaktie. Denna split innebar att omkostnadsbeloppet skulle fördelas mellan Bets- sonaktierna och inlösenaktierna så att, % av omkostnadsbeloppet skulle höra till inlösenaktierna. Detta läste Janne i Skatteverkets allmänna råd SKV A 00:. Janne förde därför över kr av det totala omkostnadsbeloppet ( kr x, %) till inlösenaktierna. Efter överföringen blev omkostnadsbeloppet kr. D. Inlösenaktierna löstes därefter in automatiskt för kr per aktie. Webbplats skatteverket.se Servicetelefon

17 Blankett K, sidan Du som har sålt aktier, obligationer och andra värdepapper, valuta, råvaror eller övriga tillgångar (kapitalplaceringar) ska lämna den här blanketten. Lämna den tillsammans med Inkomstdeklaration. Information om hur du fyller i blanketten finns i broschyren "Försäljning av värdepapper", SKV. Ange belopp i hela krontal. Försäljning Värdepapper m.m. Inkomstår 00 Datum då blanketten fylls i Numrering vid flera K K 0 Hjälpblankett SKV A. B. C. C. D. Du som sålt tillgång kan beräkna ditt genomsnittliga omkostnadsbelopp på denna hjälpblankett. Ytterligare information finns i broschyren "Försäljning av värdepapper, SKV. Beteckning Datum Händelse * Antal +/- Totalt antal SKV K 0-0 Spara den ena som kopia! Allmän självdeklaration enligt lagen SFS 00: Inkomster - Tjänst Lön, förmåner, sjukpenning m.m. Kostnadsersättningar Allmän pension och tjänstepension Privat pension och livränta Andra inkomster som inte är pensionsgrundande Inkomster, t.ex. hobby, som du själv ska betala egenavgifter för Avdrag - Tjänst Tjänsteresor Tillfälligt arbete, dubbel bosättning och hemresor NRV I "Dags att deklarera" får du svar på de flesta av dina frågor. Person-/Organisationsnummer Inkomst enligt blankett K0, K0A och K Resor till och från arbetet överstiger 000 kr. Fyll i totalbeloppet. Övriga utgifter överstiger 000 kr. Fyll i totalbeloppet. Underlag för fastighetsskatt /Ägarlägenhet: tomtmark, byggnad under uppförande,0 % HB Allmänna avdrag Pensionssparande m.m. Skattereduktion Skatteverket 0- Underlag för fastighetsavgift hel avgift 0, % halv avgift 0, % FÅM Samråd enligt SFS : har skett med Näringslivets Regelnämnd. Genomsnittligt omkostnadsbelopp Inkomstår Den skattskyldiges namn Den skattskyldiges namn Personnummer Beräkning SKV * Händelse N = Nyemission F = Fondemission Köp Förs = Försäljning Inköpspris (+) respektive utnyttjat omkostnadsbelopp (-), kr SKV A. Marknadsnoterade aktier, aktieindexobligationer, aktieoptioner m.m. Antal 0 Summera beloppen på rad - i följande kolumner på varje inlämnad blankett 0 0 Inkomstdeklaration 0 Inkomståret 00 Kontrollera beloppen som Skatteverket fyllt i. Om ett belopp är fel, stryk det och fyll i rätt belopp i den vita rutan. Fyll i totalbeloppet, dvs. summan av det ifyllda beloppet och din ändring Skattereduktion - Husarbete Deklarera senast den maj helst på Internet, sms eller telefon 0 Summa 0 Summa = = = Inkomster - Kapital Ränteutgifter m.m. Förlust enligt blankett K avsnitt C och K avsnitt B. Förlust fondandelar. K avsnitt A, K0, K avsnitt B och K. Region Kontor Sektion Grupp Person-/Organisationsnummer Fåmansföretag Tax.år Förvaltningsutgifter överstiger 000 kr. Fyll i totalbeloppet. Förlust ej marknadsnoterade fondandelar. K avsnitt D, K0A, K avsnitt E och K och K K och K Ränteinkomster, utdelningar m.m. K avsnitt C och K avsnitt B. Överskott vid uthyrning av privatbostad Vinst fondandelar. K avsnitt A och B, K0, K0A, K avsnitt B och K. Vinst ej marknadsnoterade fondandelar. K avsnitt D, K avsnitt A, K avsnitt E och K och K. Återfört uppskov från blankett K. K och K Avdrag - Kapital 0 Utländsk försäkring - Avkastningsskatt kapitalförsäkring pensionsförsäkring Personnummer Janne Jansson 0-0 Beteckning Försäljningspris Omkostnadsbelopp * Vinst Förlust 00 Öresund lr Betsson B ll 00 Summa vinst. För över summan till ruta på Inkomstdeklaration. OBS! Om du har en förtryckt vinst fondandelar i det gula fältet vid ruta ska du lägga ihop den med summa vinst och fylla i totalbeloppet i ruta. Totalt outnyttjat omkostnadsbelopp för kvarvarande värdepapper, kr 0 Summa Summa förlust. För över summan till ruta på Inkomstdeklaration. OBS! Om du har en förtryckt förlust fondandelar i det gula fältet vid ruta ska du lägga ihop den med summa förlust och fylla i totalbeloppet i ruta. B. Återföring av uppskovsbelopp Beteckning på uppskovsaktie Blanketten ska inte lämnas till Skatteverket S OS Utd Förm = Split = Omvänd split = Utdelning av aktie = Förmånsbeskattat belopp 00 Inl = Inlösen av aktie IR = Inlösenrätt/säljrätt Gåva Arv Hjälpblankett Blanketten ska inte lämnas till Skatteverket men bör sparas eftersom Skatteverket kan begära in en redogörelse för beräkningen av det genomsnittliga omkostnadsbeloppet. Janne Jansson 0-0 Genomsnittligt omkostnadsbelopp för kvarvarande värdepapper, kr Betsson B Nov 0 Köp :0 Maj 0 S: 00 :0 Jun 0 S: 00 : Betsson B Jun 0 S :0 ll Jul 0 lnl Uppskovsbelopp som återförs 0 Behöver du mera utrymme? Använd ytterligare K-blanketter. K K- 0 0 Summa = För över uppskovsbeloppet till ruta på Inkomstdeklaration. OBS! Om du har vinst i avsnitt A ruta 0 ovan och/eller förtryckt vinst fondandelar i det gula fältet vid ruta ska du lägga ihop uppskovsbeloppet med dessa belopp och fylla i totalbeloppet i ruta. * Det finns information om vad som menas med omkostnadsbelopp i - Schablonmetoden får användas för marknadsnoterade aktier m.m. och broschyren "Försäljning av värdepapper", SKV. Omkostnadsbeloppet innebär att du beräknar omkostnadsbeloppet till 0 % av försäljningspriset beräknas med genomsnittsmetoden eller schablonmetoden. (efter avdrag för courtage). Schablonmetoden får inte användas för terminer, - Du kan använda hjälpblankett SKV om du beräknar omkostnadsbeloppet med optioner, teckningsrätter, fondaktierätter, inlösenrätter, säljrätter och liknande. genomsnittsmetoden. Kan du inte fördela omkostnadsbeloppet eftersom du saknar information om aktiernas anskaffningspris? Är aktierna köpta till ett lågt pris? Då kan du använda schablonmetoden. Du beräknar omkostnadsbeloppet för inlösenaktierna till 0 % av inlösenbeloppet ( försäljningspriset ). Hade Janne i exemplet ovan inte haft kvar sin avräkningsnota från köpet av Betssonaktierna hade han kunnat beräkna omkostnadsbeloppet till 00 kr ( 00 kr x 0 %). I sådant fall skulle han ha redovisat en vinst på 00 kr ( 00 kr 00 kr ). Byte = Byte vid uppköp/fusion Konv = Konvertering från skuldebrev till aktier Blan = Blankning Övr = Övrigt Skriv under på baksidan! Inkomstdeklaration Webbplats skatteverket.se Servicetelefon

18 Försäljning efter utdelning av aktier (avknoppning) Har du sålt aktier i ett bolag som delat ut dotterbolagsaktier? Då ska i många fall en del av omkostnadsbeloppet för moderbolagsaktierna flyttas över till de utdelade dotterbolagsaktierna. Du kan läsa mer om hur utdelning av aktier beskattas på sidan. Du som har sålt aktier, obligationer och andra värdepapper, valuta, råvaror eller övriga tillgångar (kapitalplaceringar) ska lämna den här blanketten. Lämna den tillsammans med Inkomstdeklaration. Information om hur du fyller i blanketten finns i broschyren "Försäljning av värdepapper", SKV. Ange belopp i hela krontal. Försäljning Värdepapper m.m. Inkomstår 00 Datum då blanketten fylls i Numrering vid flera K K 0 Exempel : Försäljning av aktier i Modern Times Group efter utdelning av aktier SKV K 0-0 Spara den ena som kopia! Allmän självdeklaration enligt lagen SFS 00: Inkomster - Tjänst Lön, förmåner, sjukpenning m.m. Kostnadsersättningar Allmän pension och tjänstepension Privat pension och livränta Andra inkomster som inte är pensionsgrundande Inkomster, t.ex. hobby, som du själv ska betala egenavgifter för Avdrag - Tjänst Tjänsteresor Tillfälligt arbete, dubbel bosättning och hemresor NRV I "Dags att deklarera" får du svar på de flesta av dina frågor. Person-/Organisationsnummer Inkomst enligt blankett K0, K0A och K Resor till och från arbetet överstiger 000 kr. Fyll i totalbeloppet. Övriga utgifter överstiger 000 kr. Fyll i totalbeloppet. Underlag för fastighetsskatt /Ägarlägenhet: tomtmark, byggnad under uppförande,0 % HB FÅM Allmänna avdrag Pensionssparande m.m. Skattereduktion Skatteverket 0- Samråd enligt SFS : har skett med Näringslivets Regelnämnd. hel avgift 0, % halv avgift 0, % Den skattskyldiges namn Erik sålde 0 aktier i Modern Times Group MTG Antal den december 00 för kr per aktie. Försäljningspris Eriks avräkningsnota visar att han har fått kr för sina aktier (0 aktier x kr) courtage kr = kr Omkostnadsbelopp Läs i rutan på nästa sida hur Erik beräknat omkostnadsbeloppet. kr Eriks vinst på aktierna blir kr Erik för över vinsten på kr till ruta på inkomst deklarationen. SKV A. Marknadsnoterade aktier, aktieindexobligationer, aktieoptioner m.m Inkomstdeklaration 0 Inkomståret 00 Kontrollera beloppen som Skatteverket fyllt i. Om ett belopp är fel, stryk det och fyll i rätt belopp i den vita rutan. Fyll i totalbeloppet, dvs. summan av det ifyllda beloppet och din ändring Skattereduktion - Husarbete Underlag för fastighetsavgift Deklarera senast den maj helst på Internet, sms eller telefon Summera beloppen på rad - i följande kolumner på varje inlämnad blankett 0 Summa 0 Summa = = = Inkomster - Kapital Ränteutgifter m.m. Förlust enligt blankett K avsnitt C och K avsnitt B. Förlust fondandelar. K avsnitt A, K0, K avsnitt B och K. Region Kontor Sektion Grupp Person-/Organisationsnummer Fåmansföretag Tax.år Förvaltningsutgifter överstiger 000 kr. Fyll i totalbeloppet. Förlust ej marknadsnoterade fondandelar. K avsnitt D, K0A, K avsnitt E och K och K K och K Ränteinkomster, utdelningar m.m. K avsnitt C och K avsnitt B. Överskott vid uthyrning av privatbostad Vinst fondandelar. K avsnitt A och B, K0, K0A, K avsnitt B och K. Vinst ej marknadsnoterade fondandelar. K avsnitt D, K avsnitt A, K avsnitt E och K och K. Återfört uppskov från blankett K. K och K Avdrag - Kapital 0 Utländsk försäkring - Avkastningsskatt kapitalförsäkring pensionsförsäkring 0 Personnummer Erik Larsson - Beteckning Försäljningspris Omkostnadsbelopp * Vinst Förlust 0 MTG B Summa vinst. För över summan till ruta på Inkomstdeklaration. OBS! Om du har en förtryckt vinst fondandelar i det gula fältet vid ruta ska du lägga ihop den med summa vinst och fylla i totalbeloppet i ruta. 0 Summa Summa förlust. För över summan till ruta på Inkomstdeklaration. OBS! Om du har en förtryckt förlust fondandelar i det gula fältet vid ruta ska du lägga ihop den med summa förlust och fylla i totalbeloppet i ruta. B. Återföring av uppskovsbelopp Beteckning på uppskovsaktie Uppskovsbelopp som återförs 0 Behöver du mera utrymme? Använd ytterligare K-blanketter. K K- Skriv under på 0 Summa = För över uppskovsbeloppet till ruta på Inkomstdeklaration. OBS! Om du har vinst i avsnitt A ruta 0 ovan och/eller förtryckt vinst fondandelar i det gula fältet vid ruta ska du lägga ihop uppskovsbeloppet med dessa belopp och fylla i totalbeloppet i ruta. * Det finns information om vad som menas med omkostnadsbelopp i - Schablonmetoden får användas för marknadsnoterade aktier m.m. och broschyren "Försäljning av värdepapper", SKV. Omkostnadsbeloppet innebär att du beräknar omkostnadsbeloppet till 0 % av försäljningspriset beräknas med genomsnittsmetoden eller schablonmetoden. (efter avdrag för courtage). Schablonmetoden får inte användas för terminer, - Du kan använda hjälpblankett SKV om du beräknar omkostnadsbeloppet med optioner, teckningsrätter, fondaktierätter, inlösenrätter, säljrätter och liknande. genomsnittsmetoden. Webbplats skatteverket.se Servicetelefon Inkomstdeklaration

19 Omkostnadsbelopp Modern Times Group och CDON A. Erik köpte 00 B-aktier i Modern Times Group ( nedan kallat MTG ) under våren 00. Han plockar fram sin avräkningsnota. På denna står det han betalade 00 kr för aktierna ( 00 aktier x kr ) + courtage 00 kr. B. Den december 00 delade MTG ut aktier i CDON. Erik fick en aktie i CDON för varje aktie i MTG. Utdelningen var skattefri, men i stället ska omkostnads beloppet delas upp mellan de ursprung- liga och de utdelade aktierna. Av Skatteverkets allmänna råd ( SKV A 0:0 ) framgår att, % av omkostnadsbeloppet, eller för Eriks del kr ( 00 kr x, % ), hör till aktierna i CDON. Erik har nu kvar ett omkostnadsbe lopp på kr i MTG ( 00 kr kr ). Det genomsnittliga omkostnadsbeloppet är : kr ( kr delat med 00 aktier ). C. Den december 00 säljer Erik 0 av sina 00 aktier i MTG. Han räknar ut sitt omkostnadsbelopp vid denna försäljning till kr ( genomsnittligt omkostnadsbelopp : x 0 aktier ). I avsnitt A på blankett K ( se på sidan ) fyller han i kr. Han har kvar ett omkostnadsbelopp på kr ( kr kr ) för de återstående 0 aktierna. Hjälpblankett SKV Du som sålt tillgång kan beräkna ditt genomsnittliga omkostnadsbelopp på denna hjälpblankett. Ytterligare information finns i broschyren "Försäljning av värdepapper, SKV. Genomsnittligt omkostnadsbelopp Inkomstår 00 Hjälpblankett Blanketten ska inte lämnas till Skatteverket men bör sparas eftersom Skatteverket kan begära in en redogörelse för beräkningen av det genomsnittliga omkostnadsbeloppet. Den skattskyldiges namn Personnummer A. B. C. B. Erik Larsson -- Beräkning Beteckning Datum Händelse * Antal +/- Totalt antal Inköpspris (+) respektive utnyttjat omkostnadsbelopp (-), kr * Händelse Totalt outnyttjat omkostnadsbelopp för kvarvarande värdepapper, kr Blanketten ska inte lämnas till Skatteverket N = Nyemission S = Split Genomsnittligt omkostnadsbelopp för kvarvarande värdepapper, kr MTG B 00 Köp Utd 00 : 0 Förs 0 0 : CDON 0 Utd : Webbplats skatteverket.se Servicetelefon

20 Återföring av uppskov Om du fick uppskov med vinsten vid ett aktiebyte inkomståren, 000, 00 eller 00 ska uppskovet återföras till beskattning om du sålt de nya aktierna under inkomståret 00. Observera att du också måste återföra ditt uppskov om du flyttar från Sverige till ett land utanför EES-området eller om bolaget upphör, t.ex. vid konkurs. Du kan även fri villigt återföra ditt uppskov till beskattning, helt eller delvis, utan att ha sålt några aktier. I specifikationen till inkomstdeklarationen finns infor mation om ditt uppskov från inkomst åren, 000, 00 och 00. Specifikationen innehåller information om vilka aktier som avses samt det kvarvarande uppskovsbeloppet. På aktiehistorik finns informa tion om omkostnads belopp, namnändringar m.m. för de vanligaste aktierna med uppskov. Exempel : Återföring av uppskovsbelopp i ABB Försäljning av aktier och återföring av uppskovsbelopp I mars 00 sålde Jacob sina aktier i ABB Ltd för kr per aktie. Försäljningspris ( aktier x kr) courtage 00 kr = kr Omkostnadsbelopp aktier x :0 kr = 0 kr Läs i rutan här nedanför hur Jacob beräknat omkostnadsbeloppet. Jacobs förlust blir kr Uppskovsbeloppet på kr ska åter föras till beskattning i ruta 0 eftersom uppskovsaktierna är sålda. Beloppet för han över till ruta på inkomstdek lara tionen. I ruta 0 på blankett K för han in förlusten i ABB Ltd på kr. Han för sedan över förlusten till ruta på inkomstdeklarationen. Omkostnadsbelopp ABB Inkomståret bytte Jacob 00 aktier i ABB AB mot aktier i ABB Ltd. Han fyllde då i blanketten KB och begärde uppskov med den beräknade vinsten på kr. Av Riksskatteverkets rekommendation RSV S : framgår att omkostnadsbeloppet kan beräknas till 0 kr per aktie i ABB Ltd. Den maj 00 genomfördes en split (:) av ABB Ltdaktien (delning). Detta innebär att omkostnadsbelop pet för aktie i stället delas upp på aktier, och att det nya omkostnadsbeloppet per ABB Ltdaktie efter splitten blir :0 kr (0 kr dividerat SKV Samråd enligt SFS : har skett med Näringslivets Regelnämnd. Spara den ena som kopia! Allmän självdeklaration enligt lagen SFS 00: Inkomstdeklaration 0 Inkomståret 00 Deklarera Försäljning senast den maj Skatteverket helst på Värdepapper Internet, sms m.m. 0- eller telefon Du som har sålt aktier, obligationer och andra värdepapper, valuta, Inkomstår 0 råvaror eller övriga tillgångar (kapitalplaceringar) ska lämna den 00 här blanketten. Lämna den tillsammans I "Dags med Inkomstdeklaration att deklarera" får du. svar Datum då blanketten fylls i Numrering vid flera K Information om hur du fyller i blanketten på de finns flesta i broschyren av dina frågor. "Försäljning av värdepapper", SKV. Ange belopp i hela krontal Kontrollera beloppen som Skatteverket fyllt i. Om ett belopp är fel, stryk det och fyll i rätt belopp Person-/Organisationsnummer i den vita rutan. Fyll i totalbeloppet, dvs. summan av det ifyllda beloppet och din ändring. Den skattskyldiges namn Personnummer Jacob Ek Inkomster - Tjänst 00- Inkomster - Kapital Lön, förmåner, 0 A. Marknadsnoterade aktier, sjukpenning aktieindexobligationer, m.m. aktieoptioner m.m. Ränteinkomster, utdelningar m.m. 0 K avsnitt C och K 0 Antal Beteckning Kostnadsersättningar Försäljningspris Omkostnadsbelopp * Vinst avsnitt B. Förlust Allmän pension och ABB Ltd tjänstepension 0 Överskott vid uthyrning av privatbostad Privat pension och Vinst fondandelar. livränta Andra inkomster K avsnitt A och B, som inte är K0, K0A, K pensionsgrundande avsnitt B och K. Inkomster, t.ex. hobby, som du själv ska betala Vinst ej marknadsnoterade fondandelar. egenavgifter för K avsnitt D, K avsnitt A, K avsnitt E och Inkomst enligt blankett K0, K0A och K K och K. Avdrag - Tjänst Återfört uppskov från blankett K. Resor till och från arbetet 0 överstiger 000 kr. Fyll i totalbeloppet. K och K 0 Tjänsteresor Avdrag - Kapital Tillfälligt arbete, dubbel bosättning 0 och hemresor Ränteutgifter m.m. Förlust enligt Övriga utgifter 0 blankett K avsnitt 0 överstiger 000 kr. Fyll i totalbeloppet. C och K avsnitt B. Förvaltningsutgifter Allmänna avdrag överstiger 000 kr. Fyll i totalbeloppet. Förlust fondandelar. Pensionssparande m.m. 0 Summa 0 Summa 0 Summa K avsnitt A, 0 K0, Summa Summera beloppen på rad - i följande K avsnitt B kolumner på varje inlämnad blankett Skattereduktion = - Husarbete = 0 = och K. = fondandelar. Förlust ej marknadsnoterade Skattereduktion Summa vinst. För över summan till ruta på Inkomstdeklaration. K avsnitt D, K0A, OBS! Om du har en förtryckt vinst fondandelar i det gula fältet vid ruta ska du lägga ihop K avsnitt E och den med summa vinst och fylla i totalbeloppet Underlag i ruta. för fastighetsavgift hel avgift 0, % K och K Summa förlust. För över summan till ruta på Inkomstdeklaration. OBS! Om du har en förtryckt förlust fondandelar i det gula fältet vid ruta ska du lägga ihop den med summa förlust och fylla i totalbeloppet i ruta. halv avgift 0, % K och K B. Återföring av uppskovsbelopp Underlag för fastighetsskatt Utländsk försäkring - Avkastningsskatt /Ägarlägenhet: tomtmark, byggnad Uppskovsbelopp Beteckning på uppskovsaktie under uppförande,0 % som återförskapitalförsäkring 0 pensionsförsäkring SKV K 0-0 ABB Ltd K För över uppskovsbeloppet till ruta på Inkomstdeklaration. OBS! Om du har vinst i avsnitt A ruta 0 ovan och/eller förtryckt vinst fondandelar i det gula fältet vid ruta ska du lägga ihop uppskovsbeloppet med dessa belopp och fylla i totalbeloppet i ruta. NRV HB FÅM Region Kontor Sektion Grupp Person-/Organisationsnummer Fåmansföretag Tax.år * Det finns information om vad som menas med omkostnadsbelopp i - Schablonmetoden får användas för marknadsnoterade aktier m.m. och broschyren "Försäljning av värdepapper", SKV. Omkostnadsbeloppet innebär att du beräknar omkostnadsbeloppet till 0 % av försäljningspriset 0 beräknas med genomsnittsmetoden med eller schablonmetoden. ). Efter splitten (efter avdrag har för courtage). Jacob Schablonmetoden aktier får inte användas i för ABB terminer, Ltd - Du kan använda hjälpblankett SKV om du beräknar omkostnadsbeloppet med optioner, teckningsrätter, fondaktierätter, inlösenrätter, säljrätter och liknande. genomsnittsmetoden. ( aktier x ). Nyemission 00 Under 00 genomförde ABB Ltd en nyemission. Jacob var inte med i nyemissionen utan sålde sina Behöver du mera utrymme? Använd ytterligare K-blanketter. K K- teckningsrätter. Nyemissionsvillkoren var N :0, : kr. 0 gamla aktier gav således rätt att köpa nya aktier till kursen : kr per aktie. Om Jacob hade deltagit i nyemissionen hade han således fått köpa ytterligare aktier ( aktier / 0 x ) för : kr per aktie vilket hade påverkat hans genomsnittliga omkostnadsbelopp. Skriv under på baksidan! 0 Webbplats skatteverket.se Servicetelefon

Försäljning av aktier m.m.

Försäljning av aktier m.m. SKV utgåva 0 Försäljning av aktier m.m. Information, exempel och blanketter Den här informationen vänder sig till dig som under 00 har sålt eller löst in marknadsnoterade aktier har sålt eller löst in

Läs mer

Försäljning av värdepapper

Försäljning av värdepapper SKV utgåva Försäljning av värdepapper Information, exempel och blanketter Information till dig som under 0 har sålt eller löst in marknadsnoterade aktier och andra värdepapper. I broschyren finns flera

Läs mer

Försäljning av värdepapper

Försäljning av värdepapper SKV utgåva Försäljning av värdepapper Information, exempel och blankett Information till dig som under 0 har sålt eller löst in marknadsnoterade aktier och andra värdepapper. I broschyren finns flera exempel

Läs mer

Försäljning av aktier m.m.

Försäljning av aktier m.m. SKV utgåva 9 Försäljning av aktier m.m. Information, exempel och blanketter Den här informationen vänder sig till dig som under 00 har sålt eller löst in marknadsnoterade aktier har sålt eller löst in

Läs mer

Försäljning av värdepapper information, exempel och blanketter

Försäljning av värdepapper information, exempel och blanketter SKV utgåva Försäljning av värdepapper information, exempel och blanketter Den här informationen vänder sig till dig som under 009 har sålt eller löst in marknadsnoterade aktier sålt teckningsrätter eller

Läs mer

Försäljning av värdepapper

Försäljning av värdepapper 0 Försäljning av värdepapper Information och exempel för dig som under 0 har sålt eller löst in marknadsnoterade aktier och andra värdepapper. I broschyren finns flera exempel på hur du ska redovisa försäljningen

Läs mer

Försäljning av aktier

Försäljning av aktier SKV 33 utgåva 6 Försäljning av aktier Information, exempel och blanketter Den här informationen vänder sig till dig som under 004 har sålt marknadsnoterade aktier har löst in eller sålt nollkupongare eller

Läs mer

Försäljning av aktier

Försäljning av aktier SKV 33 utgåva 8 Försäljning av aktier Information, exempel och blanketter Den här informationen vänder sig till dig som under 0 har sålt marknadsnoterade aktier har löst in eller sålt nollkupongare eller

Läs mer

Försäljning av värdepapper

Försäljning av värdepapper 0 Försäljning av värdepapper Information och exempel för dig som under 0 har sålt eller löst in marknadsnoterade aktier och andra värdepapper. I broschyren finns flera exempel på hur du ska redovisa försäljningen

Läs mer

Försäljning av värdepapper

Försäljning av värdepapper 01 Försäljning av värdepapper Information och exempel för dig som under 01 har sålt eller löst in marknadsnoterade aktier och andra värdepapper. I broschyren finns flera exempel på hur du ska redovisa

Läs mer

Dags att deklarera. Vill du ha dina skattepengar snabbare? Läs mer på sidan 28. Utökad telefonservice se sista sidan.

Dags att deklarera. Vill du ha dina skattepengar snabbare? Läs mer på sidan 28. Utökad telefonservice se sista sidan. Senast den 3 maj kl. 24.00 2004 Dags att deklarera Deklarera på Internet läs mer på sidan 3. Deklarera på telefon läs mer på sidan 4. Deklarera via SMS läs mer på sidan 4. Deklarera på den blankett du

Läs mer

Försäljning av värdepapper

Försäljning av värdepapper 0 Försäljning av värdepapper Information och exempel för dig som under 0 har sålt eller löst in marknadsnoterade aktier och andra värdepapper. I broschyren finns flera exempel på hur du ska redovisa försäljningen

Läs mer

Senast den 2 maj kl. 24.00. Dags att deklarera. Dekl@rera 2006. Här får du svar på de flesta av dina frågor! Innehåll

Senast den 2 maj kl. 24.00. Dags att deklarera. Dekl@rera 2006. Här får du svar på de flesta av dina frågor! Innehåll 2006 Senast den 2 maj kl. 24.00 Dags att deklarera Dekl@rera 2006 Här får du svar på de flesta av dina frågor! Innehåll Nyheter... 2 Deklarera på Internet... 3 Deklarera på telefon eller via sms... 4 Deklarera

Läs mer

Försäljning av värdepapper

Försäljning av värdepapper SKV utgåva 8 0 Försäljning av värdepapper Information och exempel för dig som under 0 har sålt eller löst in marknadsnoterade aktier och andra värdepapper. I broschyren finns flera exempel på hur du ska

Läs mer

Dags att deklarera via Internet, sms, telefon eller på pappersblanketten

Dags att deklarera via Internet, sms, telefon eller på pappersblanketten Dags att deklarera via Internet, sms, telefon eller på pappersblanketten Dekl@rera 2008 Senast måndagen den 5 maj klockan 24:00! Dags att deklarera 2008 2 Nyheter 2 Elegitimation 2 Edeklarera du med! 3

Läs mer

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden är koreograf och har fått beviljat ett sökt projektbidrag för en dansperformance. Hon har ingen näringsverksamhet eller eget

Läs mer

Försäljning av småhus

Försäljning av småhus SKV 379 utgåva 18 Försäljning av småhus Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt ditt småhus (villa, kedjehus, radhus eller fritidshus) eller

Läs mer

Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning

Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning Lisa Bergström är författare och har inkomst av tjänst som författare, dramaturg, regissör, översättare och lärare. Utöver dessa inkomster har hon royaltyersättningar

Läs mer

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden är koreograf och har fått beviljat ett sökt projektbidrag för en dansperformance. Hon har ingen näringsverksamhet eller eget

Läs mer

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Senast den 4 maj 2015 ska deklarationen finnas hos Skatteverket. Namn och adress är keramiker och hälftenägare till en keramisk verkstad som drivs i handelsbolagsform.

Läs mer

Försäljning av småhus 4

Försäljning av småhus 4 SKV 379 utgåva 14 Försäljning av småhus Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi hur du som har sålt ditt småhus 2007 ska deklarera försäljningen. Med småhus menar vi villa,

Läs mer

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med royaltyersättning

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med royaltyersättning Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med royaltyersättning Lisa Bergström är författare och har inkomst av tjänst som författare, översättare och lärare. Utöver dessa inkomster har hon royaltyersättningar

Läs mer

SKV 252 utgåva Information om blankett K12

SKV 252 utgåva Information om blankett K12 SKV 252 utgåva 6 2017 Information om blankett K12 Vem ska lämna blankett K12? Onoterat företag Du ska lämna blankett K12 som en bilaga till Inkomstdeklaration 1 om du har fått utdelning från ett onoterat

Läs mer

Dags att deklarera Senast måndagen den 3 maj klockan 24:00!

Dags att deklarera Senast måndagen den 3 maj klockan 24:00! Dekl@rera 2010 Dags att deklarera Senast måndagen den 3 maj klockan 24:00! Deklarera på Internet, sms eller telefon enkelt och säkert! Självbetjäning dygnet runt Webbplats: skatteverket.se Servicetelefon:

Läs mer

Försäljning av bostadsrätt 4

Försäljning av bostadsrätt 4 SKV 321 utgåva 7 Försäljning av bostadsrätt Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi hur du som har sålt din bostads rätt 2007 ska deklarera försäljningen. Du re do vi sar

Läs mer

Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2013

Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2013 2014 Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2013 Den här broschyren vänder sig till löntagare, pensionärer och fysiska personer som har näringsverksamhet samt dödsbon. Innehåll Sid Sid Sid 2 Nyheter 3

Läs mer

Dags att deklarera Senast måndagen den 2 maj klockan 24:00!

Dags att deklarera Senast måndagen den 2 maj klockan 24:00! Dekl@rera 2011 Dags att deklarera Senast måndagen den 2 maj klockan 24:00! Deklarera via Internet, mobil, sms eller telefon enkelt och säkert! Självbetjäning dygnet runt Webbplats: skatteverket.se Servicetelefon:

Läs mer

E-deklarera 2013. Dags att deklarera 2013

E-deklarera 2013. Dags att deklarera 2013 E-deklarera 2013 Vad kan lämnas elektroniskt? Huvudblanketter Skatteverkets e-tjänst Inkomstdeklaration 1 Skatteverkets e-tjänst Inkomstdeklaration 2 första sidan Bilagor E-tjänsten Inkomstdeklaration

Läs mer

Så här deklarerar du dina inkomster

Så här deklarerar du dina inkomster 2014 Så här deklarerar du dina inkomster Information och övningsexempel för dig som ska deklarera för första gången Innehåll Inkomstdeklarationen...2 Deklarera steg för steg...3 Exempel 1 utan ändringar...4

Läs mer

Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2014

Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2014 2015 Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2014 Den här broschyren vänder sig till löntagare, pensionärer och fysiska personer som har näringsverksamhet samt dödsbon. Innehåll Sid Sid Sid 2 Nyheter 3

Läs mer

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med royaltyersättning

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med royaltyersättning Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med royaltyersättning Lisa Bergström är författare och har inkomst av tjänst som författare, dramaturg, regissör, översättare och lärare. Utöver dessa inkomster har

Läs mer

Dags att (e-) deklarera Senast onsdagen den 2 maj klockan 24:00!

Dags att (e-) deklarera Senast onsdagen den 2 maj klockan 24:00! Dekl@rera 2012 Dags att (e-) deklarera Senast onsdagen den 2 maj klockan 24:00! E-deklarera via Internet, app, sms eller genom att ringa! Självbetjäning dygnet runt Webbplats: skatteverket.se Servicetelefon:

Läs mer

Dags att deklarera. E-deklarationen är öppen från och med den 20 mars. Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 5 maj klockan 24:00

Dags att deklarera. E-deklarationen är öppen från och med den 20 mars. Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 5 maj klockan 24:00 2014 Dags att deklarera E-deklarationen är öppen från och med den 20 mars. Ring 020-567 100 Sms:a 71144 www.skatteverket.se www.skatteverket.se/app Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den

Läs mer

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med royaltyersättning

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med royaltyersättning Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med royaltyersättning Lisa Bergström är författare och har inkomst av tjänst som författare, dramaturg, regissör, översättare och lärare. Utöver dessa inkomster har

Läs mer

2007 Senast den 2 maj kl Dags att deklarera. Deklarera via Internet, sms eller telefon. 2007

2007 Senast den 2 maj kl Dags att deklarera. Deklarera via Internet, sms eller telefon. 2007 2007 Senast den 2 maj kl. 24.00 Dags att deklarera Deklarera via Internet, sms eller telefon Dekl@rera 2007 Här får du svar på de flesta av dina frågor! Innehåll Nyheter... 2 Deklarera på Internet... 3

Läs mer

Aktiesparprogrammet Skatteregler och deklarationsguide inkomstår Group HR Compensation & Benefits

Aktiesparprogrammet Skatteregler och deklarationsguide inkomstår Group HR Compensation & Benefits Aktiesparprogrammet Skatteregler och deklarationsguide inkomstår 2016 Group HR Compensation & Benefits Introduktion Detta dokument syftar till att beskriva hur du beskattas för och ska deklarera ditt deltagande

Läs mer

Försäljning av bostadsrätt

Försäljning av bostadsrätt SKV 321 utgåva 11 Försäljning av bostadsrätt Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt din bostadsrätt 2011 ska deklarera försäljningen och hur

Läs mer

Dags att deklarera. Deklarera gärna genom att ringa, sms:a, använda vår app eller e-tjänst.

Dags att deklarera. Deklarera gärna genom att ringa, sms:a, använda vår app eller e-tjänst. 2015 Dags att deklarera Deklarera gärna genom att ringa, sms:a, använda vår app eller e-tjänst. Ring 020-567 100 Sms:a 71144 www.skatteverket.se/app www.skatteverket.se Deklarationen ska finnas hos Skatteverket

Läs mer

Så här deklarerar du dina inkomster

Så här deklarerar du dina inkomster 2015 Så här deklarerar du dina inkomster Information och övningsexempel för dig som ska deklarera för första gången Innehåll Inkomstdeklarationen...2 Deklarera steg för steg...3 Exempel 1 utan ändringar...4

Läs mer

Försäljning av småhus 4

Försäljning av småhus 4 SKV 379 utgåva 15 Försäljning av småhus Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt ditt småhus 2008 ska deklarera försäljningen och hur du begär

Läs mer

Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag

Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag År (inkomstår) Person-/Organisationsnummer Namn och adress Ange beloppen i hela kronor. Inkomster - Tjänst 1 Inkomster hittills under året 4 Avdrag - Tjänst Lön och

Läs mer

Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag

Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag Lena Hansson är keramiker och hälftenägare till en keramisk verkstad som drivs i handelbolagsform. Handelsbolaget är en juridisk person som ska lämna

Läs mer

Dags att deklarera. Deklarera gärna genom att ringa, sms:a, använda vår app eller e-tjänst.

Dags att deklarera. Deklarera gärna genom att ringa, sms:a, använda vår app eller e-tjänst. 2015 Dags att deklarera Deklarera gärna genom att ringa, sms:a, använda vår app eller e-tjänst. Ring 020-567 100 Sms:a 71144 www.skatteverket.se/app www.skatteverket.se Deklarationen ska finnas hos Skatteverket

Läs mer

Baksidan: Kapital. 6 Inkomsträntor. 7 Utgiftsräntor. Inkomstränta, räntebidrag, utdelning m.m. Inkomst vid uthyrning av privatbostad

Baksidan: Kapital. 6 Inkomsträntor. 7 Utgiftsräntor. Inkomstränta, räntebidrag, utdelning m.m. Inkomst vid uthyrning av privatbostad Baksidan: Kapital 6 Inkomsträntor Inkomstränta, räntebidrag, utdelning m.m. Det ifyllda beloppet är summan av beloppen på de kontrolluppgifter skattemyndigheten fått, t.ex. inkomsträntor räntebidrag utdelningar

Läs mer

Försäljning av bostadsrätt 4

Försäljning av bostadsrätt 4 SKV 321 utgåva 9 Försäljning av bostadsrätt Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt din bostadsrätt 2009 ska deklarera försäljningen och hur

Läs mer

Avräkning av utländsk skatt Privatpersoner

Avräkning av utländsk skatt Privatpersoner Denna blankett kan du använda när du begär avräkning av utländsk skatt eller så kan du fylla i uppgifterna på Övriga upplysningar på inkomstdeklaration 1. Du behöver inte fylla i blanketten om du bara

Läs mer

Dags att deklarera. på Förenklad självdeklaration. Vanliga frågor. www.rsv.se

Dags att deklarera. på Förenklad självdeklaration. Vanliga frågor. www.rsv.se 2000 Dags att deklarera på Förenklad självdeklaration Vanliga frågor När får jag skatteåterbäringen? Läs på sidan 22. Jag kommer att få underskott på skattekontot, dvs. kvarskatt, på högst 20 000 kr. Hur

Läs mer

Försäljning av småhus och ägarlägenhet 4

Försäljning av småhus och ägarlägenhet 4 SKV 379 utgåva 16 Försäljning av småhus och ägarlägenhet Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt ditt småhus (villa, kedjehus, radhus eller

Läs mer

Försäljning av bostadsrätt 4

Försäljning av bostadsrätt 4 SKV 321 utgåva 8 Försäljning av bostadsrätt Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt din bostadsrätt 2008 ska deklarera försäljningen och hur

Läs mer

F- och SA-skatt. Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt

F- och SA-skatt. Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt F- och SA-skatt Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt Vad är preliminärskatt och vem ska betala den? Vårt svenska skattesystem bygger på att alla betalar en preliminärskatt under

Läs mer

Instruktioner till medlemmar i Föreningen Grupptalan mot Acta avseende deklaration av förlusten i samband med förlikningen

Instruktioner till medlemmar i Föreningen Grupptalan mot Acta avseende deklaration av förlusten i samband med förlikningen Instruktioner till medlemmar i Föreningen Grupptalan mot Acta avseende deklaration av förlusten i samband med förlikningen 2015-12-04 P. Rathsman / Föreningen Grupptalan mot Acta / Referens skatteverket:

Läs mer

Så här går det till att deklarera. Kontrollera!

Så här går det till att deklarera. Kontrollera! Kontrollera! Börja med att riva isär blanketterna vid perforeringen. Ta fram alla kon troll upp gif ter som du har fått från ar bets gi va re, ban ker, för säk - rings kas sa, kon to korts fö re tag m.fl.

Läs mer

Information till aktieägarna i Serendipity Ixora AB om skattekonsekvenser. samt utdelning av aktier i portföljbolag under 2017 och 2018

Information till aktieägarna i Serendipity Ixora AB om skattekonsekvenser. samt utdelning av aktier i portföljbolag under 2017 och 2018 Information till aktieägarna i Serendipity Ixora AB om skattekonsekvenser med anledning av inlösenförfarande, fondemissioner samt utdelning av aktier i portföljbolag under 2017 och 2018 1. Inledning Serendipity

Läs mer

Värdepappersinformation inför deklarationen PRIVATE BANKING

Värdepappersinformation inför deklarationen PRIVATE BANKING Värdepappersinformation inför deklarationen PRIVATE BANKING Juridik & Skatter Januari 2011 Hjälp inför deklarationen Som hjälp inför årets deklarationsarbete skickar vi ett underlag över de värdepapperstransaktioner

Läs mer

Skatteberäkning Beskattningsår 2015

Skatteberäkning Beskattningsår 2015 Skatteberäkning Beskattningsår 215 Namn: Skevik, Anna Kommun: Personnr: 56218182 Församling: Resultat och kompletteringsbetalning Underskott inkl. ränta 8 613 Om du vill undvika kostnadsränta bör du betala

Läs mer

Avräkning av utländsk skatt Privatpersoner

Avräkning av utländsk skatt Privatpersoner Denna blankett använder du när du begär avräkning av utländsk skatt. Du behöver inte fylla i blanketten om du bara begär avräkning för utländsk skatt på utdelning och den utländska skatten finns med på

Läs mer

Försäljning av småhus

Försäljning av småhus SKV 379 utgåva 19 Försäljning av småhus Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt ditt småhus (villa, kedjehus, radhus eller fritidshus) eller

Läs mer

Försäljning av bostadsrätt

Försäljning av bostadsrätt SKV 321 utgåva 12 Försäljning av bostadsrätt Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt din bostadsrätt 2012 ska deklarera försäljningen och hur

Läs mer

Dags att deklarera. Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj.

Dags att deklarera. Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj. 2016 Dags att deklarera Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj. Godkänn din deklaration enkelt med sms. Gör så här: 1. Sms:a ditt personnummer och din kod för underskrift till 71144.

Läs mer

Försäljning av småhus och ägarlägenhet 4

Försäljning av småhus och ägarlägenhet 4 SKV 379 utgåva 17 Försäljning av småhus och ägarlägenhet Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt ditt småhus (villa, kedjehus, radhus eller

Läs mer

Värdepappersinformation inför deklarationen Juridik & Skatter Januari 2012 PRIVATE BANKING

Värdepappersinformation inför deklarationen Juridik & Skatter Januari 2012 PRIVATE BANKING Värdepappersinformation inför deklarationen Juridik & Skatter Januari 2012 PRIVATE BANKING Hjälp inför deklarationen Inför ditt kommande deklarationsarbete har våra skattejurister sammanställt denna informationsfolder,

Läs mer

23 Inkomst av kapital

23 Inkomst av kapital Inkomst av kapital 389 23 Inkomst av kapital 41-44, 48, 52, 54 och 55 kap. IL SFS 1991:1833, 1993:1471, 1543, 1544, 1994:778 prop. 1989/90:110 del I s. 295 298, 388 477, 698 705, 709 730, del II s. 123

Läs mer

Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag År (inkomstår)

Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag År (inkomstår) Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag År (inkomstår) Person-/Organisationsnummer Namn och adress Civilstånd 66 Ensamstående (ogift **) Gift * Ogift ** sammanboende som har eller har haft gemensamt barn

Läs mer

Bakgrund. Inlösen 2015 2

Bakgrund. Inlösen 2015 2 Inlösen 2015 Information till aktieägarna i HiQ International AB (publ) avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande Bakgrund BAKGRUND HiQ International ABs (

Läs mer

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie.

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie. INLÖSEN 2008 information till aktieägarna i hiq international ab (publ) inför årsstämma den 30 april 2008 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande 1 Bakgrund

Läs mer

Försäljning av näringsfastighet

Försäljning av näringsfastighet 2014 Försäljning av näringsfastighet Den här broschyren förklarar vilka skatteregler som gäller och hur du ska deklarera försäljningen av en näringsfastighet. Du ska redovisa försäljningen på blankett

Läs mer

Inkomstdeklaration 4. Handelsbolag - taxeringen. Särskild självdeklaration. 1.1 Underlag för särskild löneskatt. Underlag för avkastningsskatt

Inkomstdeklaration 4. Handelsbolag - taxeringen. Särskild självdeklaration. 1.1 Underlag för särskild löneskatt. Underlag för avkastningsskatt Skatteverket 0771567 567 Inkomstdeklaration 4 Handelsbolag taxeringen Kalenderår 2012 Namn (firma), adress Räkenskapsår Fr.o.m. T.o.m. M Samråd enligt SFS 1982:668 har skett med Näringslivets Regelnämnd.

Läs mer

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl.

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. SKV 0 utgåva F- och SA-skatt Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt Preliminär inkomstdeklaration Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Beskattningsår Person-/Organisationsnummer

Läs mer

SKV 420 utgåva F- och SA-skatt. Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt

SKV 420 utgåva F- och SA-skatt. Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt SKV 420 utgåva 4 2017 F- och SA-skatt Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt Vad är preliminärskatt och vem ska betala den? Vårt svenska skattesystem bygger på att alla betalar en

Läs mer

Skatteuträkningsbroschyren

Skatteuträkningsbroschyren SKV 425 utgåva 23 2017 Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2016 Den här broschyren vänder sig till löntagare, pensionärer och fysiska personer som har näringsverksamhet samt dödsbon. Innehåll Sid Sid

Läs mer

Dags att deklarera. Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj.

Dags att deklarera. Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj. 2016 Dags att deklarera Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj. Godkänn din deklaration enkelt med sms. Gör så här: 1. Sms:a ditt personnummer och din kod för underskrift till 71144.

Läs mer

Deklaration och skatter i Sverige

Deklaration och skatter i Sverige Deklaration och skatter i Sverige I den här broschyren får du en översiktlig bild av det svenska skattesystemet och Skatteverket. Du får även kort information om hur du deklarerar dina inkomster och betalar

Läs mer

Hur fungerar det? FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO 2015-10-13

Hur fungerar det? FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO 2015-10-13 FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO 2015-10-13 FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO ska tillhandahållas Kunden innan avtal om Investeringssparkonto undertecknas. Vad är ett Investeringssparkonto?

Läs mer

FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO

FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO Vad är ett Investeringssparkonto? Investeringssparkontot är en schablonbeskattad sparform som är tillgänglig för privatpersoner och dödsbon från och med den

Läs mer

24 steg för att sänka skatten följ vår enkla guide

24 steg för att sänka skatten följ vår enkla guide Planera Bolånetaket Sid 28 PA-skolan Sid 31 24 steg för att sänka skatten följ vår enkla guide Det är nu du kan påverka skatten i nästa års deklaration. Efter årsskiftet är det för sent. Följ vår guide

Läs mer

Skatteuträkningsbroschyren 2013

Skatteuträkningsbroschyren 2013 Skatteuträkningsbroschyren 2013 Inkomståret 2012 SKV 425 utgåva 19 Den här broschyren vänder sig till löntagare, pensionärer och fysiska personer som har näringsverksamhet samt dödsbon. Innehåll Sid Sid

Läs mer

Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier

Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier Information till aktieägarna i med anledning av sammanläggning av aktier 1:5 och ändring av förhållandet mellan B-aktien och ADS Detta dokument

Läs mer

Hur man deklarerar sin bostad i utlandet

Hur man deklarerar sin bostad i utlandet Hur man deklarerar sin bostad i utlandet Den här broschyren vänder sig till dig som: bor, eller vistas stadigvarande i Sverige direkt eller indirekt äger en bostad utomlands inte är en juridisk person.

Läs mer

SKV 328 utgåva Så här deklarerar du dina inkomster

SKV 328 utgåva Så här deklarerar du dina inkomster SKV 328 utgåva 39 2018 Så här deklarerar du dina inkomster Information och övningsexempel för dig som ska deklarera för första gången. iskv 2000 27 sv 00 06Specifikationen ska du behålla! Inkomstdeklarationen

Läs mer

Skatteverkets författningssamling

Skatteverkets författningssamling Skatteverkets författningssamling ISSN 1652-1420 * Skatteverkets föreskrifter om e-tjänsten Inkomstdeklaration 1; beslutade den 9 mars 2009. Inkomsttaxering Utkom från trycket den 13 mars 2009 Skatteverket

Läs mer

SKV 328 utgåva Så här deklarerar du dina inkomster

SKV 328 utgåva Så här deklarerar du dina inkomster SKV 328 utgåva 38 2017 Så här deklarerar du dina inkomster Information och övningsexempel för dig som ska deklarera för första gången. SKV 2000a 26 sv 00 01Specifikationen ska du behålla! Inkomstdeklarationen

Läs mer

36 Kapitalvinst andra tillgångar

36 Kapitalvinst andra tillgångar 661 36 Kapitalvinst andra tillgångar 52 kap. IL prop. 1989/90:110 s. 473 478, 726, SkU30 prop. 1999/2000:2, del 2, s. 604 608 Vad beskattas? När sker beskattning? Hur beräknas vinsten? Sammanfattning Avyttring

Läs mer

Mervärdesskattedeklaration 01 Deklarationsdag 02 Person-/Organisationsnummer

Mervärdesskattedeklaration 01 Deklarationsdag 02 Person-/Organisationsnummer Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast på deklarationsdagen Mervärdesskattedeklaration 01 Deklarationsdag 02 Person/Organisationsnummer Momsregistreringsnummer (VATnummer) Bankgiro och referensnummer

Läs mer

Information om inlösen av aktier i Haldex AB

Information om inlösen av aktier i Haldex AB Information om inlösen av aktier i Haldex AB Innehåll Inlösenförfarandet i korthet 1 Tidsplan 1 Bakgrund och motiv 2 Så här går inlösenförfarandet till 2 Detaljerad beskrivning av inlösenförfarandet 3

Läs mer

Inför deklarationen 2012

Inför deklarationen 2012 Inför deklarationen 2012 för dig som är privatperson och löntagare I detta dokument har vi sammanställt information som kan vara till hjälp när du ska upprätta din inkomstdeklaration. Dokumentet innehåller

Läs mer

Inkomst- och momsdeklaration Eva Ek 2015

Inkomst- och momsdeklaration Eva Ek 2015 Inkomst och momsdeklaration Eva Ek 2015 Eva Ek är född 1952 och fyllde alltså 62 år 2014 (året före inkomståret). Hon har inte tagit ut någon allmän pension under 2015 (inkomståret). Hade hon gjort detta

Läs mer

Information om automatisk aktieinlösen i Investment AB Kinnevik (publ)

Information om automatisk aktieinlösen i Investment AB Kinnevik (publ) Information om automatisk aktieinlösen i Investment AB Kinnevik (publ) Detta dokument utgör inte ett erbjudande att köpa eller sälja aktier. Detta dokument är endast avsett som information till aktieägarna

Läs mer

Inkomst av kapital AXEL HILLING

Inkomst av kapital AXEL HILLING Inkomst av kapital AXEL HILLING Syfte Att presentera den grundläggande strukturen för svensk kapitalinkomstbeskattning. Förmedla förståelse för nämnda struktur. Disposition Inkomst av kapital Löpande kapitalavkastning

Läs mer

Första dag för handel i inlösenaktier. 12 maj 14 maj 18 maj 19 maj 1 juni 9 juni. Handel i inlösenaktier

Första dag för handel i inlösenaktier. 12 maj 14 maj 18 maj 19 maj 1 juni 9 juni. Handel i inlösenaktier INFORMATION OM INLÖSEN AV AKTIER I SWECO AB (publ) 2010 Innehåll Tidplan...2 Bakgrund och motiv...3 Så här går inlösenförfarandet till...4 Detaljerad beskrivning av inlösenförfarandet...5 Skattefrågor

Läs mer

Nu är det dags att deklarera 2018 års inkomster. Tips inför årets deklaration

Nu är det dags att deklarera 2018 års inkomster. Tips inför årets deklaration Februari 2019 Privatekonomi Nu är det dags att deklarera 2018 års inkomster Tips inför årets deklaration När ska deklarationen lämnas in? Årets Inkomstdeklaration ska vara inlämnad antingen elektroniskt

Läs mer

Deklarera senast den 2 maj gärna på Internet, sms eller telefon. Belopp i kronor 03 75 000 05. K4 avsnitt A, K10, K12 avsnitt B och K13.

Deklarera senast den 2 maj gärna på Internet, sms eller telefon. Belopp i kronor 03 75 000 05. K4 avsnitt A, K10, K12 avsnitt B och K13. Skatteverket Inkomstdeklaration 1 Inkomståret 211 212 Thomas Svensson I "Dags att deklarera" får du svar på de flesta av dina frågor. Deklarera senast den 2 maj gärna på Internet, sms eller telefon Person/Organisationsnummer

Läs mer

Ung Företagsamhet Våren 2017

Ung Företagsamhet Våren 2017 Ung Företagsamhet Våren 2017 Vad är syftet med UF? Lära sig driva företag Hobbyverksamhet Ett UF-företag bedriver hobbyverksamhet eftersom verksamheten inte uppfyller samtliga krav för näringsverksamhet:

Läs mer

Sectras inlösenprogram

Sectras inlösenprogram Sectras inlösenprogram 205 Information till aktieägarna i Sectra AB (publ) inför årsstämma den 7 september 205 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande. Detta

Läs mer

Inkomstdeklaration 4 Särskilda uppgifter - Handelsbolag Utg 23

Inkomstdeklaration 4 Särskilda uppgifter - Handelsbolag Utg 23 Skatteverket 0771567 567 Särskilda uppgifter Handelsbolag Namn (firma), adress Fr.o.m. M Samråd enligt SFS 1982:668 har skett med Näringslivets Regelnämnd. Information om hur man fyller i blanketten finns

Läs mer

Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ)

Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) Information till aktieägarna med anledning av styrelsens förslag om aktiesplit och obligatoriskt inlösenförfarande till årsstämma den 13 maj 2015 Detta

Läs mer

information om inlösen av aktier i sweco ab (publ) 2006

information om inlösen av aktier i sweco ab (publ) 2006 information om inlösen av aktier i sweco ab (publ) 2006 INNEHÅLL TIDPLAN... 1 BAKGRUND OCH MOTIV... 2 SÅ HÄR GÅR INLÖSENFÖRFARANDET TILL... 3 DETALJERAD BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET... 4 SKATTEFRÅGOR

Läs mer

Deklarera senast den 2 maj gärna på Internet, sms eller telefon. K4 avsnitt A, K10, K12 avsnitt B och K13.

Deklarera senast den 2 maj gärna på Internet, sms eller telefon. K4 avsnitt A, K10, K12 avsnitt B och K13. Skatteverket Inkomstdeklaration 1 Inkomståret 211 212 Lena Hansson I "Dags att deklarera" får du svar på de flesta av dina frågor. Deklarera senast den 2 maj gärna på Internet, sms eller telefon Person/Organisationsnummer

Läs mer

Inför deklarationen 2011

Inför deklarationen 2011 Inför deklarationen 2011 för dig som är privatperson och löntagare I detta dokument har vi sammanställt information som kan vara till hjälp när du ska upprätta din inkomstdeklaration. Dokumentet innehåller

Läs mer

Deklarationsseminarium 2012. Välkommen!

Deklarationsseminarium 2012. Välkommen! Deklarationsseminarium 2012 2012 Välkommen! Dagens program 10.00 Inledning Pia Blank Thörnroos 10.05 Skatteverkets uppdrag och vision Ingemar Hansson 10.20 Nyheter i 2012 års inkomstdeklaration Anna Sjöberg

Läs mer

Försäljning av näringsfastighet

Försäljning av näringsfastighet SKV 313 utgåva 17 2017 Försäljning av näringsfastighet Den här broschyren förklarar vilka skatteregler som gäller och hur du ska deklarera försäljningen av en näringsfastighet. Du ska redovisa försäljningen

Läs mer