information om inlösen av aktier i sweco ab (publ) 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "information om inlösen av aktier i sweco ab (publ) 2006"

Transkript

1 information om inlösen av aktier i sweco ab (publ) 2006

2 INNEHÅLL TIDPLAN... 1 BAKGRUND OCH MOTIV... 2 SÅ HÄR GÅR INLÖSENFÖRFARANDET TILL... 3 DETALJERAD BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET... 4 SKATTEFRÅGOR I SVERIGE... 5 FRÅGOR OCH SVAR... 7 Inlösenförfarandet i korthet Varje SWECO-aktie (såväl A- som B-aktie) delas upp (s.k. aktiesplit) i en aktie (A- eller B-aktie) och en inlösenaktie. Inlösenaktien löses automatiskt in mot en inlösenlikvid om kontant 10 SEK. Inlösenförfarandet sker automatiskt, dvs. ingen åtgärd krävs från aktieägaren. Avstämningsdag för aktiesplit är den 8 maj 2006 och utbetalning av inlösenlikvid sker omkring den 2 juni tidplan Sista dag för handel i SWECO-aktien inklusive rätt att erhålla inlösenaktier Aktien i SWECO noteras exklusive rätt till inlösenaktier Avstämningsdag för aktiesplit i SWECO-aktien Första dag för handel i inlösenaktier Sista dag för handel i inlösenaktier Inlösenlikvid utbetalas till innehavare av inlösenaktier 3 maj 4 maj 8 maj 9 maj 24 maj 2 juni..... Handel i inlösenaktier. (ca) Med SWECO eller Bolaget avses SWECO AB (publ) eller den koncern i vilken SWECO AB (publ) är moderbolag, beroende av sammanhanget. Detta dokument riktar sig inte till personer vars deltagande i inlösenförfarandet förutsätter ytterligare information eller att registreringsåtgärder eller andra åtgärder vidtas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Dokumentet får inte distribueras till sådana länder som kräver ytterligare information eller åtgärder enligt föregående mening eller till länder där sådan distribution strider mot gällande regler. Det åligger envar att iaktta sådana restriktioner som följer av utländsk rätt. Tvist med anledning av inlösenförfarandet enligt detta dokument skall avgöras enligt svensk rätt och av svensk domstol exklusivt. Detta dokument finns tillgängligt i engelsk översättning. 1

3 BAKGRUND OCH MOTIV SWECOs finansiella ställning är stark till följd av goda resultat och kassaflöden under de senaste åren. Försäljningen av aktierna i AB Ångpanneföreningen den 25 januari 2006 har ytterligare stärkt den finansiella ställningen. Mot bakgrund av detta är det styrelsens bedömning att SWECOs finansiella ställning överstiger den nivå som bedöms lämplig för Bolagets verksamhet och att kapitalstrukturen härvid bör ges en mer effektiv struktur. Styrelsen föreslog därför ett inlösenförfarande som fastställts av årsstämman i SWECO den 24 april Genom inlösen kommer högst 170,8 MSEK överföras till aktieägarna i SWECO. Aktieinlösen skall genomföras enligt följande. Varje SWECO-aktie (såväl A- som B-aktie) delas upp i en aktie (A- eller B- aktie) och en inlösenaktie. Inlösenaktien löses därefter automatiskt in mot en inlösenlikvid om kontant 10 SEK per aktie. Utbetalning skall dock inte ske beträffande inlösenaktier som innehas av Bolaget. Baserat på förhållandena den 25 april 2006, då SWECO innehade totalt återköpta aktier, innebär detta en kontant utbetalning till SWECOs aktieägare om 168,9 MSEK. Inlösenbeloppet till aktieägarna motsvarar i stort försäljningslikviden för aktierna i AB Ångpanneföreningen. Tillsammans med utdelning om 5,50 SEK per aktie som utbetalas efter årsstämman innebär detta att aktieägarna i SWECO erhåller totalt 261,8 MSEK. Inlösenaktierna kommer att noteras för handel vid Stockholmsbörsen under perioden 9 24 maj 2006, varefter inlösenaktierna automatiskt löses in. Utbetalningen av inlösenlikvid sker omkring den 2 juni Stockholm den 25 april 2006 SWECO AB (publ) Styrelsen 2

4 SÅ HÄR GÅR INLÖSENFÖRFARANDET TILL Varje SWECO-aktie (såväl A- som B-aktie) delas upp (s.k. aktiesplit) i en aktie (A- eller B-aktie) och en inlösenaktie Inlösenaktien löses därefter automatiskt in mot en inlösenlikvid om kontant 10 SEK per aktie Före efter 100 aktier i SWECO 100 aktier i SWECO 100 aktier. i SWECO 100 inlösenaktier SEK kontant Varje aktie delas upp i en SWECO-aktie och en inlösenaktie Varje inlösenaktie löses därefter automatiskt in för kontant 10 SEK exempel Du är på avstämningsdagen för inlösenförfarandet (aktiesplit), den 8 maj 2006, registrerad som ägare till 100 SWECO-aktier. Den aktuella kursen antas i detta exempel vara 200 SEK per aktie. Dina aktier är den 3 maj 2006 (sista dag för handel inklusive rätt till inlösenaktier) värda: 100 SWECO-aktier x 200 SEK = SEK När inlösenförfarandet påbörjas kommer varje SWECO-aktie att delas upp i en aktie (A- eller B-aktie) och en inlösenaktie. SWECO kommer med automatik att lösa in inlösenaktien mot en inlösenlikvid om 10 SEK kontant, varför den teoretiska aktiekursen för SWECO-aktien efter uppdelningen antas vara 190 SEK, d v s skillnaden mellan aktiekursen före uppdelningen (200 SEK) och det antagna värdet på inlösenaktien (10 SEK). Ditt aktieinnehav ser då ut som följer: 100 SWECO-aktier x 190 SEK = SEK 100 inlösenaktier x 10 SEK = SEK Totalt SEK SWECO kommer sedan att lösa in dina inlösenaktier mot en inlösenlikvid om kontant 10 SEK per aktie. Detta sker utan att du som aktieägare behöver göra någonting. Efter det att inlösenförfarandet genomförts kommer du att inneha: 100 SWECO-aktier x 190 SEK = SEK Kontanter för 100 inlösenaktier x 10 SEK = SEK Du har därmed kvar lika många SWECO-aktier som du hade före inlösenförfarandet och har erhållit 10 SEK. kontant för varje aktie du hade på avstämningsdagen. Detta exempel beaktar inte eventuella skatteeffekter som uppkommer i samband med inlösen, se vidare under Skattefrågor i Sverige och Frågor och svar. Är du inte skattemässigt hemmahörande i Sverige kan det vara fördelaktigt för dig ur en skattesynpunkt att sälja dina inlösenaktier istället för att låta dem bli inlösta. Inlösenaktierna kommer därför att noteras vid Stockholmsbörsen under perioden 9 24 maj 2006 och du som aktieägare har då möjlighet att sälja dina aktier.

5 DETALJERAD BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET AKTIESplit och inlösen De som på avstämningsdagen för aktiesplit (den 8 maj 2006) är registrerade som aktieägare i SWECO erhåller för varje A-aktie respektive B-aktie i SWECO en (1) inlösenaktie av serie A respektive B. Varje inlösenaktie av serie A respektive B kommer automatiskt att lösas in mot en kontant likvid om 10 SEK per aktie. Sista dag för handel inklusive rätt till. erhållande av inlösenaktier Sista dag för handel i SWECO-aktien inklusive rätt till erhållande av inlösenaktier är den 3 maj Från och med 4 maj 2006 noteras aktien i SWECO exklusive rätt till inlösenaktier. Avstämningsdag Avstämningsdag hos VPC för split av SWECO-aktien är den 8 maj Därefter bokas inlösenaktierna in på respektive aktieägares VP-konto. Aktieägaren erhåller sedan en VP-avi som redovisar antalet inlösenaktier som erhållits. Handel i inlösenaktier Handel med inlösenaktier på Stockholmsbörsen äger rum under tiden från och med den 9 maj till och med den 24 maj Samtliga banker och andra värdepappersinstitut med erforderligt tillstånd står till tjänst med förmedling av köp och försäljning av inlösenaktier. Redovisning av inlösenlikvid I samband med att inlösenlikvid utbetalas kommer de på aktieägarens VP-konto registrerade inlösenaktierna att utbokas. VP-avi härom utsänds ej. Inlösenlikviden om 10 SEK kontant för varje inlösenaktie beräknas redovisas omkring den 2 juni Likviden kommer att utbetalas via VPC till det avkastningskonto som är anslutet till VP-kontot. VP-avi utsänds som bekräftelse på utbetalningen. Förvaltarregistrerade aktier Även aktieägare i SWECO vars innehav är registrerade i förvaltares namn, till exempel en bank eller annan förvaltare, erhåller denna informationsbroschyr. Aktieägaren kommer att erhålla inlösenaktier i enlighet med information från respektive förvaltare. Utländska aktieägare Aktieägare som inte är skattemässigt hemmahörande i Sverige som deltar i inlösenförfarandet och får aktier inlösta, är skyldiga att erlägga svensk kupongskatt, se Skattefrågor i Sverige. Kupongskatt kommer därför att uttas av sådana aktieägare i samband med att inlösenlikviden betalas ut. Aktieägare som inte är skattemässigt hemmahörande i Sverige bör notera att en del av inlösenlikviden kan komma att innehållas för täckande av kupongskatt. Förutsättningar för slutförande. av inlösenförfarandet Årsstämmans beslut om aktieinlösen innefattar beslut om ändring av bolagsordningen, aktiesplit, minskning av aktiekapitalet och fondemission. Slutförande av inlösenförfarandet förutsätter att årsstämmans beslut registreras hos Bolagsverket och verkställs. Frågor Frågor angående inlösenförfarandet besvaras på telefon , av följande kontaktpersoner: Bo Jansson, Finansdirektör Jenny Klefström, Jurist Lars Åkerblom, Ekonomichef Se även Frågor och svar på sidan 7 i detta material. SWECO AB (publ) Gjörwellsgatan 22, Box Stockholm Telefon Fax

6 SKATTEFRÅGOR I SVERIGE Detta avsnitt innehåller en sammanfattning av vissa skatteregler för fysiska personer och aktiebolag som är obegränsat skattskyldiga i Sverige (om inte annat anges) och som innehar aktier i SWECO. Sammanfattningen, som är baserad på nu gällande skattelagstiftning och rättspraxis, är endast avsedd som generell information. Sammanfattningen behandlar inte reglerna avseende: skattefrihet för kapitalvinst på näringsbetingade aktier 1), aktier som innehas som lagertillgångar eller aktier som innehas genom handelsbolag. Beträffande vissa kategorier av företag gäller vidare särskilda skatteregler. De skattemässiga konsekvenserna för varje enskild aktieägare beror delvis på dennes speciella situation. Varje aktieägare bör därför konsultera skatterådgivare beträffande de skattemässiga konsekvenserna av inlösenförfarandet. SWECO kommer att hos Skatteverket ansöka om allmänna råd avseende anskaffningsutgift för SWECO-aktierna, inklusive inlösenaktierna, med anledning av att varje SWECO-aktie kommer att delas upp i en SWECO-aktie och en inlösenaktie. Skatteverkets allmänna råd kommer att publiceras på Skatteverkets hemsida ( samt på SWECOs hemsida ( Erhållande av inlösenaktie (aktiesplit) Erhållande av inlösenaktie (med anledning av att varje SWECO-aktie av serie A respektive serie B kommer att delas upp i en SWECO-aktie och en inlösenaktie av respektive serie) utlöser inte beskattning. Avyttring av samt inlösen av inlösenaktie Avyttring av inlösenaktier samt inlösen av aktier utlöser kapitalvinstbeskattning. Kapitalvinst eller kapitalförlust beräknas som skillnaden mellan vederlaget för den avyttrade/inlösta aktien och omkostnadsbeloppet (dvs. anskaffningskostnaden). Nedan beskrivs, bland annat, hur omkostnadsbeloppet beräknas vid olika beskattningstillfällen. Inlösen av aktier Vid beräkning av kapitalvinst eller kapitalförlust i samband med inlösen av aktier skall inlösenlikviden, 10 SEK, tas upp som intäkt. Avdrag medges för inlösenaktiens omkostnadsbelopp. Omkostnadsbeloppet för inlösenaktier som erhållits på grund av innehav av aktier i SWECO beräknas på följande sätt. Utgångspunkten är den enskilda aktieägarens genomsnittliga omkostnadsbelopp för aktierna av serie A respektive serie B i SWECO. Detta omkostnadsbelopp fördelas sedan mellan SWECO-aktierna av serie A respektive serie B och inlösenaktierna av serie A respektive serie B i förhållande till deras respektive marknadsvärde i anslutning till att varje aktie delas upp i en SWECO-aktie och en inlösenaktie. För den som förvärvat inlösenaktier i marknaden utgörs omkostnadsbeloppet av det faktiska vederlaget för inlösenaktierna. Vid beräkning av omkostnadsbeloppet för inlösenaktierna i samband med inlösen skall vidare genomsnittsmetoden tillämpas. Metoden innebär att det är det genomsnittliga omkostnadsbeloppet för samtliga inlösenaktier av samma slag och sort som skall användas. Härvid bör beaktas att vid tillämpning av genomsnittsmetoden utgör inlösenaktier av serie A och serie B sannolikt inte inlösenaktier av samma slag och sort. Den så kallade schablonmetoden för beräkning av omkostnadsbelopp får användas. Det innebär att omkostnadsbeloppet får bestämmas till 20 procent av inlösenlikviden efter avdrag för kostnader i samband med inlösen. exempel Fördelning av anskaffningskostnad (nedan kallat omkostnadsbelopp ) Observera att beloppen i exemplet är antagna (och att exemplet även är tillämpligt på innehavare av aktier av serie A i SWECO). Antag att det genomsnittliga omkostnadsbeloppet för en aktie av serie B i SWECO är 150 SEK att aktierna av serie B i SWECO före aktiespliten noteras till 200 SEK, och att SWECO-aktierna av serie B efter aktiespliten noteras till 190 SEK. Av det genomsnittliga omkostnadsbeloppet för aktierna av serie B i SWECO går därmed 5 procent (10/200) över på inlösenaktierna. Det innebär, i detta exempel, att omkostnadsbeloppet för varje inlösenaktie av serie B blir 7,50 SEK (= 5 % x 150 SEK). Omkostnadsbeloppet för varje SWECO-aktie av serie B, efter avskiljandet av inlösenaktier, blir således 142,50 SEK (= 150 SEK 7,50 SEK). Den skattepliktiga kapitalvinsten vid inlösen av en aktie blir då 2,50 SEK (= 10 SEK 7,50 SEK). 1) Marknadsnoterade aktier anses som näringsbetingade bland annat om aktieinnehavet utgör kapitaltillgång hos innehavaren och innehavet antingen uppgår till minst 10 procent av rösterna eller betingas av rörelse som bedrivs av ägarföretaget (eller av företag som kan anses stå ägarföretaget nära). 5

7 Avyttring av inlösenaktier (före inlösen) Vid beräkning av kapitalvinst eller kapitalförlust skall vederlaget för de avyttrade inlösenaktierna tas upp som intäkt. Avdrag medges för omkostnadsbeloppet för inlösenaktierna (efter att en del av omkostnadsbeloppet har gått över på inlösenaktierna, se ovan under rubriken Inlösen av aktier ). Omkostnadsbeloppen beräknas med stöd av genomsnittsmetoden. Vid beräkning av omkostnadsbeloppet för inlösenaktierna får alternativt den så kallade schablonmetoden tillämpas (se ovan). Skattesatser m m För fysiska personer och dödsbon beskattas kapitalvinster i inkomstslaget kapital. Skattesatsen är 30 procent. Kapitalförluster är avdragsgilla i inkomstslaget kapital. Kapitalförluster på marknadsnoterade aktier (till exempel inlösenaktier) får dras av fullt ut mot skattepliktiga kapitalvinster samma år på aktier och andra värdepapper som beskattas som aktier 1). Av kapitalförlust som inte dragits av genom nu nämnda kvittningsmöjlighet medges avdrag i inkomstslaget kapital med 70 procent av förlusten. Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital medges reduktion av skatten på inkomst av tjänst och näringsverksamhet samt fastighetsskatt. Skattereduktion medges med 30 procent av den del av underskottet som inte överstiger SEK och med 21 procent av den del av underskottet som överstiger SEK. Underskottet kan inte sparas till senare beskattningsår. För aktiebolag och andra juridiska personer än dödsbon hänförs kapitalvinst till inkomst av näringsverksamhet. Skattesatsen är 28 procent. Avdrag för kapitalförlust på aktier (till exempel inlösenaktier), medges endast mot kapitalvinst vid avyttring av aktier och andra värdepapper som beskattas som aktier. Om en kapitalförlust inte kan dras av hos det företag som gjort förlusten, kan den samma år dras av mot annan juridisk persons kapitalvinst på aktier och andra värdepapper som beskattas som aktier, om det finns koncernbidragsrätt mellan företagen. Kapitalförlust som inte kunnat utnyttjas under förluståret behandlas som en ny förlust följande år etc. Utländska aktieägare För aktieägare som inte är skattemässigt hemmahörande i Sverige uttas, vid inlösen av aktier, kupongskatt i Sverige på inlösenlikviden. Skattskyldigheten uppstår då inlösenlikviden utbetalas. Kupongskatt påförs således inte vid erhållande av inlösenaktier och inte heller vid avyttring av inlösenaktier (före inlösentidpunkten). Beträffande aktieägare som är bosatta eller hemmahörande i utlandet gäller följande såvitt avser beskattning i Sverige. Nedsättning av aktiekapitalet genom inlösen av aktier betraktas i kupongskattehänseende som utdelning. Det innebär att svensk kupongskatt uttas med 30 procent på inlösenlikviden, 10 SEK. Kupongskattesatsen är dock i allmänhet reducerad genom dubbelbeskattningsavtal. Avdraget för kupongskatt verkställs normalt av VPC eller, beträffande förvaltarregistrerade aktier, förvaltaren. Skattskyldighet för kupongskatt inträder i samband med utbetalning av inlösenlikviden. Notera således att kupongskatt påförs endast i det fall den utländska aktieägaren låter inlösenaktierna gå till inlösen och att kupongskatt inte påförs vid avyttring av inlösenaktier (före inlösentidpunkten). Utländska aktieägare har rätt till återbetalning av innehållen kupongskatt till den del skatten belöper på aktieägarens anskaffningskostnad för aktierna. SWECO kommer att hos Skatteverket ansöka om besked om hur utländska aktieägares anskaffningskostnad för aktierna skall beräknas i detta sammanhang. Skatteverkets besked kommer att publiceras på SWECOs hemsida eller på annat sätt som SWECO finner lämpligt. För mycket innehållen kupongskatt återbetalas efter ansökan hos Skatteverket förutsatt att ansökan görs hos Skatteverket senast vid utgången av femte kalenderåret efter inlösentillfället. Personer som är begränsat skattskyldiga i Sverige beskattas normalt inte i Sverige vid försäljning av inlösenaktier. Enligt en särskild regel kan dock fysiska personer som är skattemässigt bosatta utomlands kapitalvinstbeskattas i Sverige vid försäljning av svenska värdepapper (till exempel svenska inlösenaktier), om överlåtaren vid något tillfälle under avyttringsåret eller under tio år närmast före avyttringsåret varit bosatt i Sverige eller stadigvarande vistats i Sverige. Svenskt beskattningsanspråk är i denna situation i vissa fall begränsad till kortare tid än tio år genom dubbelbeskattningsavtal. 1) Dessa nya utvidgade kvittningsregler trädde i kraft den 1 januari I proposition 2005/06:125 föreslås dock att reglerna återigen ändras. De föreslagna ändringarna skulle medföra att kapitalförluster på marknadsnoterade aktier som huvudregel är avdragsgilla till 70 procent, men till fullo avdragsgilla mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier och marknadsnoterade värdepapper som beskattas som aktier (dock inte svenska räntefonder). De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli

8 FRÅGOR OCH SVAR Varför genomför SWECO inlösen av aktier? SWECO har för närvarande en finansiell ställning som överstiger vad som bedöms krävs för att koncernen skall kunna genomföra sin strategi och uppnå sina finansiella mål. Inlösen av aktier är ett bra sätt för SWECO att fördela överskottet till aktieägarna på ett skattemässigt gynnsamt sätt. Vad innebär automatisk inlösen av aktier? Att aktier löses in automatiskt innebär att nyskapade s.k. inlösenaktier inlöses från aktieägarna till en förutbestämd kontant ersättning, utan att aktieägarna behöver göra någonting. Behöver jag som aktieägare göra någonting? Du som är aktieägare behöver inte göra någonting aktivt. SWECO kommer automatiskt att lösa in dina inlösenaktier och du erhåller då 10 SEK kontant per inlösenaktie. Är du inte skattemässigt hemmahörande i Sverige kan det vara fördelaktigt för dig ur skattesynpunkt att sälja inlösenaktierna över Stockholmsbörsen. Handel med inlösenaktier över Stockholmsbörsen äger rum under tiden från och med den 9 maj till och med den 24 maj Samtliga banker och andra värdepappersinstitut med erforderligt tillstånd står till tjänst med förmedling av köp och försäljning av inlösenaktier. Hur och när kommer SWECOs aktiekurs att påverkas? Det går inte i detalj att förutspå exakt hur aktiekursen kommer att påverkas av uppdelningen i SWECO-aktier och inlösenaktier. Teoretiskt sett bör kursen på SWECO-aktien sjunka med i princip inlösenbeloppet för inlösenaktien, d v s 10 SEK. Denna kursförändring inträffar två handelsdagar före avstämningsdagen för uppdelningen av SWECO-aktien. Hur många aktier kommer jag att ha? Du kommer att ha samma antal aktier i SWECO såväl före som efter att inlösenförfarandet genomförts (givet att du inte köper eller säljer några SWECO-aktier under perioden). De inlösenaktier som skapats kommer samtliga bli föremål för automatisk inlösen. Varför är inlösenförfarandet obligatoriskt? Det blir mindre kostsamt och enklare för SWECO att genomföra inlösenförfarandet obligatoriskt istället för frivilligt. Samtidigt tillses att alla SWECOs aktieägare behandlas lika. När kommer avstämningsdagen för erhållande av inlösenaktier att infalla? Avstämningsdagen kommer att infalla den 8 maj Den som är registrerad aktieägare på det datumet kommer att erhålla inlösenaktier. När får jag mina pengar? Inlösenaktien inlöses automatiskt omkring den 30 maj 2006 vilket innebär att pengar kommer finnas tillgängliga omkring den 2 juni Vad har jag som aktieägare för valmöjligheter? Du kan avvakta inlösenförfarandet utan att göra någonting. De inlösenaktier du får kommer då att automatiskt lösas in mot en inlösenlikvid om 10 SEK kontant. Alternativt kan du sälja dina inlösenaktier om du hellre vill göra det före det att inlösenförfarandet slutförs. Varför kommer man att kunna handla i inlösenaktier? Genom att erbjuda handel i inlösenaktierna kan aktieägare som inte är skattemässigt hemmahörande i Sverige, genom att sälja sina inlösenaktier på marknaden, eventuellt nå en gynnsammare skattesituation jämfört med att delta i inlösenförfarandet. Vad får inlösenförfarandet för skatteeffekter? Skatteeffekterna för dig som aktieägare kan bero på din specifika situation. I det fall att du känner att du behöver veta mer om skatteeffekterna för just dig, bör du låta en skatterådgivare bedöma vilka skattekonsekvenser som kan uppstå och hur du bör hantera dessa. Svenska aktieägare När SWECO-aktien delas upp i en SWECO-aktie och en inlösenaktie kommer en del av den ursprungliga aktiens anskaffningsvärde att fördelas på SWECO-aktien och en del på inlösenaktien. Inlösenaktien anses avyttrad vid inlösen. I det fall kapitalvinst uppkommer betalas skatt på kapitalvinsten, d v s den del av inlösenbeloppet (10 SEK per aktie) som överstiger anskaffningsvärdet för inlösenaktien. Utländska aktieägare Du som inte är skattemässigt hemmahörande i Sverige får normalt betala kupongskatt i Sverige med 30 procent på utbetalt belopp. Med stöd av dubbelbeskattningsavtal är emellertid skattesatsen i allmänhet reducerad. Aktieägare som inte är skattemässigt hemmahörande i Sverige kan erhålla återbetalning av innehållen kupongskatt till den del skatten belöper på aktieägarens anskaffningskostnad för aktierna, efter ansökan hos Skatteverket. Aktieägare som inte är skattemässigt hemmahörande i Sverige (med undantag för vissa privatpersoner som har flyttat ut från Sverige) som avyttrar inlösenaktier beskattas normalt inte i Sverige. Det kan därför eventuellt vara effektivare ur skattesynpunkt att avyttra inlösenaktierna på Stockholmsbörsen. Hur stor blir kupongskatten? Storleken på kupongskatten för aktieägare som inte är skattemässigt hemmahörande i Sverige varierar beroende på i vilket land aktieägaren har sin hemvist. För ytterligare information om kupongskatt hänvisas till Skatteverket, 7

Första dag för handel i inlösenaktier. 12 maj 14 maj 18 maj 19 maj 1 juni 9 juni. Handel i inlösenaktier

Första dag för handel i inlösenaktier. 12 maj 14 maj 18 maj 19 maj 1 juni 9 juni. Handel i inlösenaktier INFORMATION OM INLÖSEN AV AKTIER I SWECO AB (publ) 2010 Innehåll Tidplan...2 Bakgrund och motiv...3 Så här går inlösenförfarandet till...4 Detaljerad beskrivning av inlösenförfarandet...5 Skattefrågor

Läs mer

Man kan konstatera att mycket återstår att göra för oss som arbetar för att vår planet på alla plan ska bli en bättre planet.

Man kan konstatera att mycket återstår att göra för oss som arbetar för att vår planet på alla plan ska bli en bättre planet. INFORMATION OM AKTIESPLIT OCH INLÖSEN AV AKTIER I SWECO AB (PUBL) 2007 Man kan konstatera att mycket återstår att göra för oss som arbetar för att vår planet på alla plan ska bli en bättre planet. innehåll

Läs mer

Information om inlösen av aktier i Haldex AB

Information om inlösen av aktier i Haldex AB Information om inlösen av aktier i Haldex AB Innehåll Inlösenförfarandet i korthet 1 Tidsplan 1 Bakgrund och motiv 2 Så här går inlösenförfarandet till 2 Detaljerad beskrivning av inlösenförfarandet 3

Läs mer

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie.

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie. INLÖSEN 2008 information till aktieägarna i hiq international ab (publ) inför årsstämma den 30 april 2008 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande 1 Bakgrund

Läs mer

Bakgrund. Inlösen 2015 2

Bakgrund. Inlösen 2015 2 Inlösen 2015 Information till aktieägarna i HiQ International AB (publ) avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande Bakgrund BAKGRUND HiQ International ABs (

Läs mer

Stockholm i mars 2014. IAR Systems Group AB (publ) Styrelsen

Stockholm i mars 2014. IAR Systems Group AB (publ) Styrelsen INLÖSEN 2014 Information till aktieägarna i IAR Systems Group AB (publ) inför årsstämma den 24 april 2014 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande BAKGRUND

Läs mer

Sectras inlösenprogram

Sectras inlösenprogram Sectras inlösenprogram 205 Information till aktieägarna i Sectra AB (publ) inför årsstämma den 7 september 205 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande. Detta

Läs mer

Inlösen av aktier 2014

Inlösen av aktier 2014 Inlösen av aktier 2014 Information till aktieägarna i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) inför årsstämma den 12 maj 2014 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och automatiskt inlösenförfarande.

Läs mer

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av split och inlösen av aktier

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av split och inlösen av aktier Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av split och inlösen av aktier Innehållsförteckning Kort om inlösen av aktier 2 Bakgrund och motiv 3 Finansiella effekter av inlösenförfarandet

Läs mer

Novestra: Inlösen 2013

Novestra: Inlösen 2013 Novestra: Inlösen 2013 Information till aktieägarna i AB Novestra (publ) med anledning av styrelsens förslag om utbetalning av 1 krona per aktie genom ett obligatoriskt inlösenförfarande INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Information till aktieägarna i Sandvik med anledning av aktiesplit och automatisk inlösen av aktier

Information till aktieägarna i Sandvik med anledning av aktiesplit och automatisk inlösen av aktier This document is also available in English. Information till aktieägarna i Sandvik med anledning av aktiesplit och automatisk inlösen av aktier Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information

Läs mer

INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I ATLAS COPCO AB

INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I ATLAS COPCO AB INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I ATLAS COPCO AB med anledning av förslag om aktiesplit och automatiskt inlösenförfarande Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information om styrelsens för

Läs mer

Information om automatisk aktieinlösen i Investment AB Kinnevik (publ)

Information om automatisk aktieinlösen i Investment AB Kinnevik (publ) Information om automatisk aktieinlösen i Investment AB Kinnevik (publ) Detta dokument utgör inte ett erbjudande att köpa eller sälja aktier. Detta dokument är endast avsett som information till aktieägarna

Läs mer

Information om inlösen av aktier i AB Electrolux 2006/2007

Information om inlösen av aktier i AB Electrolux 2006/2007 Information om inlösen av aktier i AB Electrolux 2006/2007 Innehåll Bakgrund och motiv 1 Så här går inlösenförfarandet till 2 Beskrivning av inlösenförfarandet 3 Effekter för Electrolux 4 Skattefrågor

Läs mer

Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2007

Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2007 Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2007 Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller endast information om styrelsens för Aktiebolaget SKF ( SKF

Läs mer

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av förslag om aktiesplit och automatiskt inlösenförfarande Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information om styrelsens för

Läs mer

Information om automatiskt inlösenförfarande i Tele2 AB

Information om automatiskt inlösenförfarande i Tele2 AB Kolumntitel Information om automatiskt inlösenförfarande i Tele2 AB Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information om styrelsens för Tele2 AB ( Tele2 eller Bolaget ) förslag om aktiesplit

Läs mer

Information om föreslagen aktiesplit och inlösen av aktier i KappAhl Holding AB (publ)

Information om föreslagen aktiesplit och inlösen av aktier i KappAhl Holding AB (publ) Information om föreslagen aktiesplit och inlösen av aktier i KappAhl Holding AB (publ) Detta dokument ger information om styrelsens för KappAhl Holding AB (publ) ( KappAhl eller Bolaget ) förslag om kapitalutskiftning

Läs mer

Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ)

Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) Information till aktieägarna med anledning av styrelsens förslag om aktiesplit och obligatoriskt inlösenförfarande till årsstämma den 13 maj 2015 Detta

Läs mer

Bakgrund och motiv. Linköping i oktober Sectra AB. Styrelsen

Bakgrund och motiv. Linköping i oktober Sectra AB. Styrelsen INLÖSEN 2011 Information till aktieägarna i Sectra AB (publ) inför extra bolagsstämma den 22 november 2011 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande. Detta

Läs mer

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av förslag om aktiesplit och automatiskt inlösenförfarande Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information om styrelsens för

Läs mer

Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2008

Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2008 Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2008 Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller endast information om styrelsens för Aktiebolaget SKF ( SKF

Läs mer

aktieägaren. Sammanlagt innebär förslaget att kronor kommer att återbetalas till aktieägarna. Under förutsättning att årsstämman

aktieägaren. Sammanlagt innebär förslaget att kronor kommer att återbetalas till aktieägarna. Under förutsättning att årsstämman INLÖSEN 2012 Information till aktieägarna i Sectra AB (publ) inför årsstämma den 28 juni 2012 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande. Detta underlag är

Läs mer

Information om inlösenförfarande

Information om inlösenförfarande Information om inlösenförfarande Innehåll BAKGRUND OCH MOTIV 2 BESKRIVNING AV 3 INLÖSENFÖRFARANDET VILLKOR OCH ANVISNINGAR 5 FINANSIELLA EFFEKTER 6 FÖR CHERRY SKATTEFRÅGOR I SVERIGE 7 FRÅGOR OCH SVAR 9

Läs mer

2011 INLÖSEN AV AKTIER

2011 INLÖSEN AV AKTIER 2011 INLÖSEN AV AKTIER INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I BJÖRN BORG AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMA DEN 14 APRIL 2011 AVSEENDE STYRELSENS FÖRSLAG TILL KAPITALÖVERFÖRING GENOM AUTOMATISK INLÖSEN AV AKTIER INNEHÅLL

Läs mer

Innehåll. Kortnamn för inlösenaktierna: A-aktien: NET IL A B-aktien: NET IL B. Delårsrapport för tredje kvartalet 2009

Innehåll. Kortnamn för inlösenaktierna: A-aktien: NET IL A B-aktien: NET IL B. Delårsrapport för tredje kvartalet 2009 Information om automatiskt inlösenförfarande av aktier i net Entertainment NE AB (publ) 2009 2 Innehåll Bakgrund och motiv 3 Beskrivning av inlösenförfarandet 4 Villkor och anvisningar 6 Finansiella effekter

Läs mer

17 mars 2008. Information om automatiskt inlösenförfarande. NeoNet AB 2008. LEGAL#3088718v7

17 mars 2008. Information om automatiskt inlösenförfarande. NeoNet AB 2008. LEGAL#3088718v7 17 mars 2008 Information om automatiskt inlösenförfarande av aktier i NeoNet AB 2008 17 mars 2008 2 INNEHÅLL 2 Kort beskrivning av inlösenförfarandet 3 Bakgrund och motiv till inlösenförfarandet 4 Tidplan

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2012

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2012 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2012 INNEHÅLL BAKGRUND OCH MOTIV 2 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET 3 VILLKOR OCH ANVISNINGAR 5 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR BETSSON

Läs mer

A-aktien: NET IL A B-aktien: NET IL B KALENDARIUM

A-aktien: NET IL A B-aktien: NET IL B KALENDARIUM INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I NET ENTERTAINMENT NE AB (PUBL) 2010 Innehåll 1 Bakgrund och motiv 2 Beskrivning av inlösenförfarandet 4 Villkor och anvisningar 5 Finansiella effekter

Läs mer

Inlösen av aktier i OEM International

Inlösen av aktier i OEM International Inlösen av aktier i OEM International INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I OEM INTERNATIONAL AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMA DEN 29 APRIL 2014 AVSEENDE STYRELSENS FÖRSLAG TILL KAPITALÖVERFÖRING GENOM AUTOMATISK INLÖSEN

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2011

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2011 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2011 INNEHÅLL BAKGRUND OCH MOTIV 2 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET VILLKOR OCH ANVISNINGAR 5 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR BETSSON

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015 Innehåll BAKGRUND OCH MOTIV 3 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET 4 VILLKOR OCH ANVISNINGAR 6 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR ENEA 7

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2010

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2010 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2010 INNEHÅLL BAKGRUND OCH MOTIV 2 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET VILLKOR OCH ANVISNINGAR 5 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR BETSSON

Läs mer

Information om föreslagen Inlösen av aktier. (publ) 2008

Information om föreslagen Inlösen av aktier. (publ) 2008 Information om föreslagen Inlösen av aktier i Betsson AB (publ) 2008 Denna informationsbroschyr ger information om styrelsen för Betsson ABs förslag om kapitalutskiftning till Betssons aktieägare genom

Läs mer

ÅRSREDOVISNING INLÖSENFÖRFARANDE

ÅRSREDOVISNING INLÖSENFÖRFARANDE INFORMATION OM 2014 ÅRSREDOVISNING INLÖSENFÖRFARANDE MR GREEN & CO AB (publ) 2015 INNEHÅLL Villkor i sammandrag 3 Bakgrund och motiv 4 Styrelsens förslag i korthet 5 Viktiga datum 5 Så här går det till

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2013

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2013 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2013 BETSSON AB:S VERKSAMHET BESTÅR I ATT ÄGA OCH FÖRVALTA AKTIEINNEHAV I BOLAG SOM SJÄLVA ELLER VIA PARTNERSAMARBETEN ERBJUDER

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2014

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2014 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2014 BETSSON AB:S VERKSAMHET BESTÅR I ATT ÄGA OCH FÖRVALTA AKTIEINNEHAV I BOLAG SOM SJÄLVA ELLER VIA PARTNERSAMARBETEN ERBJUDER

Läs mer

NET ENTERTAINMENT INLÖSENPROGRAM 2014

NET ENTERTAINMENT INLÖSENPROGRAM 2014 NET ENTERTAINMENT INLÖSENPROGRAM 2014 DEFINITIONER Med eller Bolaget avses Net Entertainment NE AB (publ) eller den koncern i vilken NE AB (publ) är moderbolag. Med Koncernen avses den koncern i vilken

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB 2015 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB Betsson AB:s verksamhet består i att äga och förvalta aktieinnehav i bolag som själva eller via partnersamarbeten erbjuder slutkunder

Läs mer

Villkor i sammandrag för aktieinlösen 2015. Innehåll

Villkor i sammandrag för aktieinlösen 2015. Innehåll INLÖSENPROGRAM 2015 DEFINITIONER Med eller Bolaget avses Net Entertainment NE AB (publ) eller den koncern i vilken Net Entertainment NE AB (publ) är moderbolag. Med Koncernen avses den koncern i vilken

Läs mer

AKTIEINLÖSEN 2011 PUSHING THE LIMITS IN GAMING ENTERTAINMENT

AKTIEINLÖSEN 2011 PUSHING THE LIMITS IN GAMING ENTERTAINMENT AKTIEINLÖSEN 2011 INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I NET ENTERTAINMENT NE AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMA DEN 13 APRIL 2011 AVSEENDE STYRELSENS FÖRSLAG TILL KAPITALÖVERFÖRING GENOM AUTOMATISK INLÖSEN AV AKTIER PUSHING

Läs mer

Innehåll. Definitioner. Kommande informationstillfällen. Aktieinformation

Innehåll. Definitioner. Kommande informationstillfällen. Aktieinformation Eolus Vind AB Inlösenprogram 2015 Innehåll 1 Bakgrund och motiv 2 Beskrivning av inlösenförfarandet 4 Villkor och anvisningar 5 Finansiella effekter för Eolus 6 Skattefrågor i Sverige 8 Frågor och svar

Läs mer

Definitioner. Inlösenaktierna löses automatiskt in mot en inlösenlikvid om 2,00 SEK per inlösenaktie som beräknas utbetalas den 12 juni 2017.

Definitioner. Inlösenaktierna löses automatiskt in mot en inlösenlikvid om 2,00 SEK per inlösenaktie som beräknas utbetalas den 12 juni 2017. INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2017 Innehåll BAKGRUND OCH MOTIV 3 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET 4 VILLKOR OCH ANVISNINGAR 6 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR ENEA 7

Läs mer

2015 INLÖSEN AV AKTIER

2015 INLÖSEN AV AKTIER 2015 INLÖSEN AV AKTIER INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I BJÖRN BORG AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMA DEN 11 MAJ 2015 AVSEENDE STYRELSENS FÖRSLAG TILL KAPITALÖVERFÖRING GENOM AUTOMATISK INLÖSEN AV AKTIER INNEHÅLL

Läs mer

2014 INLÖSEN AV AKTIER

2014 INLÖSEN AV AKTIER 2014 INLÖSEN AV AKTIER INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I BJÖRN BORG AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMA DEN 10 APRIL 2014 AVSEENDE STYRELSENS FÖRSLAG TILL KAPITALÖVERFÖRING GENOM AUTOMATISK INLÖSEN AV AKTIER INNEHÅLL

Läs mer

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ)

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) Information till aktieägarna inför extra bolagsstämma den 14 augusti 2012 avseende styrelsens förslag om aktiesplit och obligatoriskt

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2012

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2012 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2012 Innehåll BAKGRUND OCH MOTIV 3 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET 4 VILLKOR OCH ANVISNINGAR 6 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR ENEA 7

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2013

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2013 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 203 Innehåll BAKGRUND OCH MOTIV 3 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET 4 VILLKOR OCH ANVISNINGAR 6 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR ENEA 7 SKATTEFRÅGOR

Läs mer

Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier

Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier Information till aktieägarna i med anledning av sammanläggning av aktier 1:5 och ändring av förhållandet mellan B-aktien och ADS Detta dokument

Läs mer

INFORMATION OM FÖRESLAGET AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I KAPPAHL AB (PUBL) 2017/2018

INFORMATION OM FÖRESLAGET AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I KAPPAHL AB (PUBL) 2017/2018 INFORMATION OM FÖRESLAGET AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I KAPPAHL AB (PUBL) 2017/2018 INFORMATION OM FÖRESLAGET AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I KAPPAHL AB (PUBL.) 2017/2018 /1 KappAhl

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB 2017 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB Betsson AB (publ) är ett holdingbolag som investerar i och förvaltar snabbväxande bolag inom onlinespel. Bolaget är ett av de största

Läs mer

Villkor i sammandrag för aktieinlösen Innehåll

Villkor i sammandrag för aktieinlösen Innehåll INLÖSENPROGRAM 2017 DEFINITIONER Med eller Bolaget avses AB (publ) eller den koncern i vilken AB (publ) är moderbolag. Med Koncernen avses den koncern i vilken AB (publ) är moderbolag. Med Nasdaq Stockholm

Läs mer

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0001599622

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0001599622 Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0001599622 Information till aktieägarna inför extra bolagsstämma den 5 juli 2013 avseende styrelsens förslag om aktiesplit och

Läs mer

Information om aktiesplit och inlösen av aktier i AB Volvo 2007

Information om aktiesplit och inlösen av aktier i AB Volvo 2007 Information om aktiesplit och inlösen av aktier i AB Volvo 2007 Aktiesplit- och inlösenförfarandet i korthet Innehållsförteckning 2 Aktiesplit- och inlösenförfarandet i korthet 3 Tidplan 4 Så här fungerar

Läs mer

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0005337821

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0005337821 Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0005337821 Information till aktieägarna inför extra bolagsstämma den 10 februari 2014 avseende styrelsens förslag om aktiesplit

Läs mer

INFORMATION OM INLÖSENFÖRFARANDE

INFORMATION OM INLÖSENFÖRFARANDE INFORMATION OM INLÖSENFÖRFARANDE 1 INNEHÅLL Villkor i sammandrag 3 Bakgrund och motiv 4 Styrelsens förslag i korthet 5 Viktiga datum 5 Så här går det till 6 Villkor och anvisningar 7 Finansiella effekter

Läs mer

Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia

Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia För 10 aktier i Bure erhåller du 1 aktie i AcadeMedia Detta dokument ger information om styrelsens för Bure Equity AB ( Bure ) förslag till beslut om utdelning

Läs mer

INNEHÅLL VILLKOR I SAMMANDRAG

INNEHÅLL VILLKOR I SAMMANDRAG 2017 INLÖSEN AV AKTIER INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I BJÖRN BORG AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMA DEN 11 MAJ 2017 AVSEENDE STYRELSENS FÖRSLAG TILL KAPITALÖVERFÖRING GENOM AUTOMATISK INLÖSEN AV AKTIER INNEHÅLL

Läs mer

Information till aktieägarna. av föreslagen split och inlösen av aktier i AB SKF

Information till aktieägarna. av föreslagen split och inlösen av aktier i AB SKF Information till aktieägarna med anledning av föreslagen split och inlösen av aktier i AB SKF Innehåll Kort beskrivning sid 2 Bakgrund och motiv sid 3 Beskrivning sid 4 Skattefrågor i Sverige sid 6 Frågor

Läs mer

Information till depåbevisinnehavare i Vostok Nafta Investment Ltd

Information till depåbevisinnehavare i Vostok Nafta Investment Ltd Information till depåbevisinnehavare i Vostok Nafta Investment Ltd inför EBS den 29 augusti 2012 om styrelsens förslag om split och obligatoriskt inlösenförfarande Detta dokument har tagits fram med enda

Läs mer

Information till aktieägarna i East Capital Baltic Property Investors AB (publ) SE

Information till aktieägarna i East Capital Baltic Property Investors AB (publ) SE Information till aktieägarna i East Capital Baltic Property Investors AB (publ) SE0001467572 Information till aktieägarna inför extra bolagsstämma den 27 september 2016 avseende styrelsens förslag om aktiesplit

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN DEN 6 APRIL 2011 AVSEENDE BESLUT OM FONDEMISSION

STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN DEN 6 APRIL 2011 AVSEENDE BESLUT OM FONDEMISSION STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN DEN 6 APRIL 2011 AVSEENDE BESLUT OM FONDEMISSION Styrelsen föreslår att bolagets aktiekapital ökas med 620 000 000 kronor genom fondemission med utgivande av 24 000 000

Läs mer

Information till aktieägarna inför behandling av styrelsens förslag om inlösen av aktier i WeSC AB (publ)

Information till aktieägarna inför behandling av styrelsens förslag om inlösen av aktier i WeSC AB (publ) Information till aktieägarna inför behandling av styrelsens förslag om inlösen av aktier i WeSC AB (publ) Innehållsförteckning 3 Allmänt 4 Bakgrund och motiv 5 Styrelsens förslag i korthet 6 Så går inlösenförfarandet

Läs mer

Information till aktieägarna inför årsstämman 2010 och behandling av styrelsens förslag om inlösen av aktier i WeSC AB (publ)

Information till aktieägarna inför årsstämman 2010 och behandling av styrelsens förslag om inlösen av aktier i WeSC AB (publ) Information till aktieägarna inför årsstämman 2010 och behandling av styrelsens förslag om inlösen av aktier i WeSC AB (publ) Innehållsförteckning 3 Allmänt 4 Bakgrund och motiv 5 Styrelsens förslag i

Läs mer

Information om föreslagen inlösen av aktier i Kungsleden AB (publ) 2007

Information om föreslagen inlösen av aktier i Kungsleden AB (publ) 2007 Information om föreslagen inlösen av aktier i Kungsleden AB (publ) 2007 Innehåll 2 Det föreslagna Inlösenförfarandet i korthet 3 Bakgrund och motiv 4 Så här går Inlösenförfarandet till 5 Detaljerad beskrivning

Läs mer

Erbjudande om courtagefri försäljning av aktier i Nobel Biocare och information angående avnotering

Erbjudande om courtagefri försäljning av aktier i Nobel Biocare och information angående avnotering Erbjudande om courtagefri försäljning av aktier i Nobel Biocare och information angående avnotering Erbjudandet som beskrivs i denna informationsbroschyr riktar sig inte till personer vars deltagande i

Läs mer

Information till aktieägarna inför årsstämman 2011 och behandling av styrelsens förslag om inlösen av aktier i WeSC AB (publ)

Information till aktieägarna inför årsstämman 2011 och behandling av styrelsens förslag om inlösen av aktier i WeSC AB (publ) 1* Information till aktieägarna inför årsstämman 2011 och behandling av styrelsens förslag om inlösen av aktier i WeSC AB (publ) Innehållsförteckning *2 3 Allmänt 4 Bakgrund och motiv 5 Styrelsens förslag

Läs mer

OBSERVERA ATT DU SOM AKTIEÄGARE MÅSTE GÖRA ETT AKTIVT VAL FÖR ATT INTE FÖRLORA VÄRDE

OBSERVERA ATT DU SOM AKTIEÄGARE MÅSTE GÖRA ETT AKTIVT VAL FÖR ATT INTE FÖRLORA VÄRDE Aktieinlösen 2007 Foto Rob Vanstone Detta dokument innehåller information om Bure Equity ABs (publ) erbjudande om frivilligt inlösenförfarande. Beslut om inlösenförfarande fattades av Bures extra bolagsstämma

Läs mer

Aktieinlösen 2008 OBSERVERA ATT DU SOM AKTIEÄGARE MÅSTE GÖRA ETT AKTIVT VAL FÖR ATT INTE FÖRLORA VÄRDE

Aktieinlösen 2008 OBSERVERA ATT DU SOM AKTIEÄGARE MÅSTE GÖRA ETT AKTIVT VAL FÖR ATT INTE FÖRLORA VÄRDE Aktieinlösen 2008 Detta dokument innehåller information om Bure Equity AB:s (publ) erbjudande om frivilligt inlösenförfarande. Beslut om inlösenförfarande fattades av Bures extra bolagsstämma den 11 december

Läs mer

TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING

TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING avseende ERBJUDANDE FRÅN NORDIC LEISURE AB (PUBL) TILL AKTIEÄGARNA I BETTING PROMOTION SWEDEN AB (PUBL) Tillägg till Erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 659 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600-604 prop. 1995/96:109, s. 94-95 prop. 1992/93:151 Särskilda bestämmelser

Läs mer

Inlösen av aktier i Creades AB (publ) Våren 2015

Inlösen av aktier i Creades AB (publ) Våren 2015 Inlösen av aktier i Creades AB (publ) Våren 2015 VIKTIGT MEDDELANDE TILL DIG SOM ÄR AKTIEÄGARE I CREADES Detta dokument innehåller information om ett erbjudande om inlösen av aktier i Creades. Anmälan

Läs mer

INFORMATION TILL AKTIEÄGARE I INVESTMENT AB ÖRESUND INFÖR EXTRA BOLAGSSTÄMMA 29 APRIL 2011 AVSEENDE UTDELNING AV AKTIER I HQ AB

INFORMATION TILL AKTIEÄGARE I INVESTMENT AB ÖRESUND INFÖR EXTRA BOLAGSSTÄMMA 29 APRIL 2011 AVSEENDE UTDELNING AV AKTIER I HQ AB INFORMATION TILL AKTIEÄGARE I INVESTMENT AB ÖRESUND INFÖR EXTRA BOLAGSSTÄMMA 29 APRIL 2011 AVSEENDE UTDELNING AV AKTIER I HQ AB 2 (10) Denna informationsbroschyr har upprättats av Investment AB Öresund

Läs mer

19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA

19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA 507 19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA 42 kap. 16 och 16 a IL prop. 1990/91:167, bet. 1990/91:SkU30 prop. 1992/93:108, bet. 1992/93:SkU8 prop. 1998/99:15 s. 241-247, 293 och 299, bet. 1998/99:SkU5

Läs mer

Inlösen av aktier i Bure Equity AB (publ)

Inlösen av aktier i Bure Equity AB (publ) Inlösen av aktier i Bure Equity AB (publ) VIKTIGT MEDDELANDE TILL DIG SOM ÄR AKTIEÄGARE I BURE EQUITY AB (PUBL) Detta dokument innehåller information om Bure Equity ABs (publ) erbjudande om frivillig inlösen.

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i LjungbergGruppen AB (publ) om återköp av aktier

Erbjudande till aktieägarna i LjungbergGruppen AB (publ) om återköp av aktier Erbjudande till aktieägarna i LjungbergGruppen AB (publ) om återköp av aktier Återköp av aktier i LjungbergGruppen AB Den 24 mars beslutade ordinarie bolagsstämma i LjungbergGruppen AB (publ) (org nr 5561757047,

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 653 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 51 kap. IL SkU 1992/93:20, prop. 1992/93:151 SkU 1995/96:20, prop. 1995/96:109 s. 94 95 SkU 1999/2000:2, 5 och 8, prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600

Läs mer

Erbjudande om inlösen av aktier i AB Electrolux

Erbjudande om inlösen av aktier i AB Electrolux Erbjudande om inlösen av aktier i AB Electrolux Erbjudandet i sammandrag Innehåll 2 Erbjudandet i sammandrag 3 Bakgrund och motiv 4 Villkor och anvisningar 6 Illustrerande exempel 7 Tidsplan 8 Anmälningssedel

Läs mer

Erbjudande om inlösen av aktier i Fabege AB (publ) med likvid i form av aktier i Klövern AB (publ)

Erbjudande om inlösen av aktier i Fabege AB (publ) med likvid i form av aktier i Klövern AB (publ) Erbjudande om inlösen av aktier i Fabege AB (publ) med likvid i form av aktier i Klövern AB (publ) Innehåll Erbjudandet i sammandrag Bakgrund och motiv 1 Villkor och anvisningar 2 Illustrerande exempel

Läs mer

Erbjudandedokument. Till aktieägarna i Hyresfastigheter Holding II Blå AB gällande erbjudande om frivillig inlösen av aktier.

Erbjudandedokument. Till aktieägarna i Hyresfastigheter Holding II Blå AB gällande erbjudande om frivillig inlösen av aktier. Erbjudandedokument Till aktieägarna i Hyresfastigheter Holding II Blå AB gällande erbjudande om frivillig inlösen av aktier. Du som är aktieägare behöver ta ställning till detta erbjudande. 2015-09-09

Läs mer

32 Kapitalvinst svenska fordringsrätter o.d.

32 Kapitalvinst svenska fordringsrätter o.d. Kapitalvinst svenska fordringsrätter o.d., Avsnitt 32 705 32 Kapitalvinst svenska fordringsrätter o.d. 48 kap. 3 och 23 24 IL prop. 1999/2000:2, del 2, s. 570 571, 573 574 och 584 585 Vad beskattas? När

Läs mer

Inlösen av aktier i Creades AB (publ) våren 2014

Inlösen av aktier i Creades AB (publ) våren 2014 Inlösen av aktier i Creades AB (publ) våren 2014 VIKTIGT MEDDELANDE TILL DIG SOM ÄR AKTIEÄGARE I CREADES Detta dokument innehåller information om ett erbjudande om inlösen av aktier i Creades. Anmälan

Läs mer

Erbjudande om inlösen av aktier i Sandvik AB 2005

Erbjudande om inlösen av aktier i Sandvik AB 2005 Erbjudande om inlösen av aktier i Sandvik AB 2005 Erbjudandet i sammandrag Bolagsstämman i Sandvik AB fattade den 3 maj 2005 beslut om att erbjuda företagets aktieägare att lösa in aktier till ett belopp

Läs mer

37 Överlåtelse av privata tillgångar till underpris

37 Överlåtelse av privata tillgångar till underpris 675 37 Överlåtelse av privata tillgångar till underpris 53 kap. IL prop. 1998/99:113 s. 20f. och 25 prop. 1998/99:15 s. 174f. och 298f. Sammanfattning Om en fysisk person eller ett handelsbolag överlåter

Läs mer

Inlösen av aktier i Mertiva AB (publ) Mars 2014

Inlösen av aktier i Mertiva AB (publ) Mars 2014 Inlösen av aktier i Mertiva AB (publ) Mars 2014 Viktig information Denna informationsbroschyr är upprättad av Mertiva AB (publ), org nr 556530-1420 och syftar till att ge aktieägarna i Mertiva information

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); utfärdad den 19 juni 2013. SFS 2013:569 Utkom från trycket den 28 juni 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 2 kap.

Läs mer

Stockholm i mars 2007. Bästa aktieägare!

Stockholm i mars 2007. Bästa aktieägare! Stockholm i mars 2007 Bästa aktieägare! I N F O R M AT I O N O M F O N D E M I S S I O N AV A - A K T I E R Inför beslutet på Electrolux årsstämma i april 2006 att dela ut aktierna i Husqvarna till Electrolux

Läs mer

Information till depåbevisinnehavare i Vostok Nafta Investment Ltd

Information till depåbevisinnehavare i Vostok Nafta Investment Ltd Vostok Nafta Investment Ltd nför Extra bolagsstämma den 9 juni 2015 om Styrelsens förslag om utskiftning av Vostok Emerging Finance Ltd genom split och obligatoriskt inlösenförfarande Detta dokument har

Läs mer

Tessin Nordic AB Skattefrågor vid vissa investeringar i skuldebrev och okvalificerade aktier

Tessin Nordic AB Skattefrågor vid vissa investeringar i skuldebrev och okvalificerade aktier Entreprenörsskatt Skattefrågor vid vissa investeringar i skuldebrev och okvalificerade aktier Konfidentiellt Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar 3 2 Skuldebrev 4 3 5 4 Kontrolluppgifter

Läs mer

Till aktieägarna i Hyresfastigheter Holding II Blå AB gällande erbjudande om frivillig inlösen av aktier.

Till aktieägarna i Hyresfastigheter Holding II Blå AB gällande erbjudande om frivillig inlösen av aktier. Erbjudandedokument Till aktieägarna i Hyresfastigheter Holding II Blå AB gällande erbjudande om frivillig inlösen av aktier. 2015-04-08 Viktig information Denna informationsbroschyr är upprättad av Hyresfastigheter

Läs mer

INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I AB VOLVO AVSEENDE UTDELNING AV AKTIER I AINAX AB

INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I AB VOLVO AVSEENDE UTDELNING AV AKTIER I AINAX AB INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I AB VOLVO AVSEENDE UTDELNING AV AKTIER I AINAX AB 2 Information till aktieägarna i AB Volvo avseende utdelning av aktier i Ainax AB Innehåll Viktiga datum 3 Styrelsens förslag

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om uppskov med beskattningen vid andelsbyten; SFS 1998:1601 Utkom från trycket den 18 december 1998 utfärdad den 10 december 1998. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande.

Läs mer

19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA

19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA 489 19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA 42 kap. 16 och 16 a IL prop. 1990/91:167, bet. 1990/91:SkU30 prop. 1992/93:108, bet. 1992/93:SkU8 prop.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2002:1143 Utkom från trycket den 30 december 2002 utfärdad den 19 december 2002. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

Handlingar inför extra bolagsstämma i. DIAMYD MEDICAL AB (publ)

Handlingar inför extra bolagsstämma i. DIAMYD MEDICAL AB (publ) Handlingar inför extra bolagsstämma i Torsdagen den 31 januari 2013 DAGORDNING för extra bolagsstämma med aktieägarna i Torsdagen den 31 januari 2013 1. Öppnande av stämman samt val av ordförande 2. Upprättande

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 3.787.000 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 15.148.000.

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 4.927.386 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 98 547 732.

Läs mer

23 Inkomst av kapital

23 Inkomst av kapital Inkomst av kapital 389 23 Inkomst av kapital 41-44, 48, 52, 54 och 55 kap. IL SFS 1991:1833, 1993:1471, 1543, 1544, 1994:778 prop. 1989/90:110 del I s. 295 298, 388 477, 698 705, 709 730, del II s. 123

Läs mer

Information till aktieägarna avseende upptagande till handel av stamaktier av serie B i AB Sagax (publ)

Information till aktieägarna avseende upptagande till handel av stamaktier av serie B i AB Sagax (publ) Information till aktieägarna avseende upptagande till handel av stamaktier av serie B i AB Sagax (publ) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund och motiv 1 Fondemissionen i korthet 2 Information om aktierna som

Läs mer

Inlösen av aktier i Investment AB Öresund (publ)

Inlösen av aktier i Investment AB Öresund (publ) Inlösen av aktier i Investment AB Öresund (publ) VIKTIGT MEDDELANDE TILL DIG SOM ÄR AKTIEÄGARE I INVESTMENT AB ÖRESUND (PUBL) Detta dokument innehåller ett erbjudande om inlösen i Investment AB Öresund

Läs mer