Erbjudande om courtagefri försäljning av aktier i Nobel Biocare och information angående avnotering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Erbjudande om courtagefri försäljning av aktier i Nobel Biocare och information angående avnotering"

Transkript

1 Erbjudande om courtagefri försäljning av aktier i Nobel Biocare och information angående avnotering Erbjudandet som beskrivs i denna informationsbroschyr riktar sig inte till personer vars deltagande i erbjudandet förutsätter ytterligare material, registrerings- eller andra åtgärder utöver de som följer av svensk eller schweizisk rätt. Denna informationsbroschyr, den bifogade anmälningsblanketten eller något annat därtill hänförligt material får inte distribueras i eller sändas till något land där distributionen eller erbjudandet som beskrivs i denna informationsbroschyr skulle kräva ytterligare sådana åtgärder eller skulle strida mot lagar eller regler i sådant land. Om distribution ändå sker kan anmälningsblankett från sådant land komma att lämnas utan avseende. Erbjudandet som beskrivs i denna informationsbroschyr lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Amerikas Förenta Stater, Australien, Japan, Kanada, Sydafrika eller Nya Zeeland. Således är denna informationsbroschyr, anmälningsblanketten samt annat därtill hänförligt material inte distribuerat, och får heller inte distribueras, vidarebefordras eller förmedlas i eller till Amerikas Förenta Stater, Australien, Japan, Kanada, Sydafrika eller Nya Zeeland. Svensk lag skall tillämpas på erbjudandet som beskrivs i denna informationsbroschyr och tvist rörande erbjudandet skall avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol exklusivt.

2 2 Den 11 februari 2008 offentliggjorde det schweiziska bolaget Nobel Biocare Holding AG ( Nobel Biocare ) genom ett pressmeddelande att styrelsen i Nobel Biocare beslutat att ansöka om avnotering av aktierna i Nobel Biocare från OMX Nordiska Börsen Stockholm ( OMX ) på grund av låg omsättning. OMX har beslutat att den sista dagen för handel med aktier i Nobel Biocare på OMX skall vara den 9 maj Efter avnoteringen av aktierna i Nobel Biocare från OMX kommer aktierna i Nobel Biocare endast att vara noterade på SWX Swiss Exchange (handlas på SWX Europe Ltd.) och det kommer inte längre att vara möjligt att handla med aktier i Nobel Biocare på OMX. VPC-registrerade aktieägare i Nobel Biocare erbjuds härmed möjligheten att courtagefritt sälja sina VPC-registrerade aktier i Nobel Biocare ( Erbjudandet ). Erbjudandet beskrivs nedan. Erbjudandet VPC-registrerade aktieägare i Nobel Biocare ( Aktieägarna ) erbjuds möjligheten att courtagefritt sälja hela eller en del av sitt innehav av VPC-registrerade aktier i Nobel Biocare. 1 Erbjudandet omfattar det totala antalet aktier i Nobel Biocare som är registrerat hos VPC AB ( VPC ) (den svenska centrala värdepappersförvararen) den 8 april Aktieägare som inte deltar i Erbjudandet kan även fortsättningsvis ha sina aktier i Nobel Biocare registrerade på ett VP-konto. För att kunna handla med sina aktier i Nobel Biocare på SWX Europe Ltd. ( SWX Europe ) efter avnoteringen måste emellertid sådana aktier konverteras till aktier registrerade hos den schweiziska centrala värdepappersförvararen samt överföras till ett konto hos en bank eller värdepappersinstitut med tillgång till SWX Europe. Vad gäller konsekvenserna av att inte delta i Erbjudandet se vidare avsnittet Konsekvenser av att inte delta i Erbjudandet nedan. Vänligen observera att Aktieägare inte måste utnyttja Erbjudandet och varken Nobel Biocare eller Skandinaviska Enskilda Banken AB ( SEB ) lämnar någon rekommendation rörande huruvida eller i vilken utsträckning Aktieägare bör delta i Erbjudandet. Anmälan En förtryckt anmälningsblankett avseende försäljning av aktier inom ramen för Erbjudandet bifogas denna informationsbroschyr. Av anmälningsblanketten framgår det totala antalet aktier i Nobel Biocare som var registrerade på respektive Aktieägares VPkonto den 8 april Om ditt innehav inte överensstämmer med det förtryckta antalet aktier, vänligen komplettera din anmälningsblankett genom att stryka det förtryckta antalet aktier och skriva det korrekta antalet aktier. Observera att den förtryckta 1 Aktieägare som saknar avkastningskonto kan komma att belastas med checkavgift eller liknande vid erhållande av likvid vid försäljning.

3 3 anmälningsblanketten anger antalet aktier som innehas efter aktiespliten 5:1 som beslutades om på årsstämman i Nobel Biocare den 27 mars Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade kommer att erhålla information om Erbjudandet genom förvaltarens försorg. Aktieägare som är direktregistrerade hos VPC och som vill delta i Erbjudandet skall under anmälningsperioden fr.o.m. den 14 april 2008 till och med klockan den 9 maj 2008 ( Anmälningsperioden ) lämna ifylld anmälningsblankett till: SEB Emissioner, R B Stockholm Anmälningsblanketter kan skickas i bifogat svarskuvert eller lämnas till bank eller värdepappersinstitut i Sverige för vidarebefordran till SEB. För att beaktas måste anmälningssedeln lämnas in eller sändas med post i så god tid före sista anmälningsdag att den är SEB tillhanda senast klockan den 9 maj Om aktierna i Nobel Biocare är pantsatta skall såväl Aktieägaren som panthavaren underteckna anmälningsblanketten. Ofullständig, felaktigt ifylld eller för sent inkommen anmälningsblankett kan komma att lämnas utan avseende. Observera att det från och med den 8 april 2008 till och med utgången av Anmälningsperioden inte kommer vara möjligt att konvertera aktier i Nobel Biocare registrerade i Schweiz till VPC-registrerade aktier. Efter utgången av Anmälningsperioden kommer det återigen vara möjligt att konvertera aktier i Nobel Biocare registrerade i Schweiz till VPC-registrerade aktier. Beräkning av försäljningslikvid Efter det att anmälningsblanketter mottagits av SEB kommer aktierna att läggas samman och säljas på SWX Europe. Observera att aktier i Nobel Biocare för vilka SEB mottagit anmälningsblanketter kommer att säljas i trancher under och, i tillämpliga fall, efter Anmälningsperioden. Försäljningslikviden kommer att växlas till svenska kronor i samband med sådan försäljning. Försäljningslikviden för aktierna som säljs av SEB inom ramen för Erbjudandet kommer motsvara det genomsnittliga försäljningspriset för samtliga försäljningar och valutaväxlingar som genomförs inom ramen för Erbjudandet. Följaktligen kommer samtliga Aktieägare som deltar i Erbjudandet att erhålla samma försäljningslikvid per aktie som säljs inom ramen för Erbjudandet. Överföring av aktier som skall säljas Efter det att SEB mottagit och registrerat en korrekt ifylld anmälningsblankett överförs de aktier i Nobel Biocare som anmälts till försäljning inom ramen för Erbjudandet till 2 I enlighet med beslutet som fattades på årsstämman har varje aktie delats upp på fem nya aktier.

4 4 ett nyöppnat och spärrat VP-konto i Aktieägarens namn (Aktieägare som deltar i Erbjudandet behöver inte vidta någon åtgärd avseende denna överföring till ett spärrat VP-konto). VPC kommer inte skicka ut någon VP-avi avseende överföringen från det ordinarie VP-kontot till det spärrade VP-kontot. Avräkningsnota avseende redovisning av likvid En avräkningsnota kommer att distribueras till Aktieägare som säljer aktier inom ramen för Erbjudandet. Avräkningsnotan kommer distribueras omkring den 15 maj 2008 efter beräkningen av försäljningslikviden för aktierna som sålts inom ramen för Erbjudandet. Om innehavet är förvaltarregistrerat sker redovisning endast till förvaltaren. Likvid för sålda aktier Utbetalning av försäljningslikvid förväntas ske omkring den 20 maj Försäljningslikvid för aktier i Nobel Biocare som sålts inom ramen för Erbjudandet kommer att betalas ut i svenska kronor på likviddagen till det avkastningskonto som är kopplat till respektive Aktieägares VP-konto. Aktieägare vars VP-konto inte är kopplat till ett avkastningskonto, vars avkastningskonto är ett postgirokonto eller vars konto är ett personkonto hos Nordea erhåller likvid i form av en utbetalningsavi. VP-avi som redovisar utbokningen av sålda aktier från det spärrade kontot skickas inte ut. Konsekvenser av att inte delta i Erbjudandet Aktieägare som inte vill delta i Erbjudandet kan även fortsättningsvis ha sina aktier registrerade på ett VP-konto. Utdelning på VPC-registerade aktier i Nobel Biocare kommer att utbetalas i svenska kronor i enlighet med, vid var tid, tillämpliga rutiner. Aktieägarna kan även fortsättningsvis delta i andra bolagshändelser i enlighet med, vid var tid, tillämpliga rutiner. Efter avnoteringen från OMX kommer det emellertid inte längre vara möjligt att handla med aktier i Nobel Biocare på OMX. Vidare kommer Nobel Biocare inte att skicka ut kallelser till bolagsstämmor till Aktieägarna eller publicera kallelser till bolagsstämmor i svenska tidningar. Aktieägare som vill handla med sina aktier i Nobel Biocare på SWX Europe efter avnoteringen från OMX måste konvertera sina VPC-registrerade aktier i Nobel Biocare till aktier registrerade i Schweiz. Konvertering av aktier kan ske på Aktieägarens begäran genom Aktieägarens bank eller värdepappersinstitut i Sverige. Vissa begränsningar kan komma att gälla för konvertering av aktier, exempelvis i samband med avstämningsdagar för utdelning och andra bolagshändelser såsom företrädesemissioner, uppdelning av aktier och återköp av egna aktier. Aktieägaren svarar själv för kostnader i anledning av sådan konvertering av aktier i Nobel Biocare. Beroende på antalet Aktieägare och antalet aktier som innehas av Aktieägarna förbehåller sig Nobel Biocare rätten att i framtiden avsluta VPC-anslutningen av aktier i Nobel Biocare. VPC-anslutningen kommer dock inte att avslutas utan att något annat system inrättas som möjliggör för Aktieägarna att utöva sina rättigheter som Aktieägare.

5 5 Handel efter avnoteringen Efter det att aktierna i Nobel Biocare har avnoterats från OMX, kommer de endast att vara noterade på SWX Swiss Exchange (handlas på SWX Europe). Handel med aktier i Nobel Biocare på SWX Europe sker i schweiziska franc (CHF). Information om aktiekursens utveckling återfinns på Nobel Biocares hemsida liksom på SWX Swiss Exchanges hemsida Aktieägare som beslutar sig för att behålla sina aktier i Nobel Biocare och som senare vill handla med sina aktier på SWX Europe måste först konvertera dem i enlighet med beskrivningen ovan och överföra dem till ett konto hos en bank eller ett värdepappersinstitut med tillgång till SWX Europe. Aktieägaren svarar själv för kostnaderna för sådan överföring och handel på SWX Europe. 3 Dessa kostnader kan uppgå till kronor per transaktion. Beträffande skattekonsekvenserna av sådan handel, vänligen kontakta din skatterådgivare. Deltagande och utövande av rösträtt vid bolagsstämma Avnoteringen av aktierna i Nobel Biocare från OMX kommer inte att påverka Aktieägarnas rättigheter att delta i och rösta vid bolagsstämmor i Nobel Biocare. Således kommer Aktieägarna efter avnoteringen att kunna delta i och rösta vid bolagsstämmor i Nobel Biocare i enlighet med, vid var tid, tillämpliga rutiner. Observera dock att efter avnoteringen kommer Nobel Biocare inte att skicka ut kallelser till bolagsstämmor till Aktieägarna och inte heller publicera kallelser till bolagsstämmor i svenska tidningar. Övrigt Efter avnoteringen av aktierna i Nobel Biocare från OMX kommer Nobel Biocare inte längre att offentliggöra information om Nobel Biocare eller dess verksamhet, innefattande finansiell information och annan information om bolaget, på svenska. Sådan information kommer endast att tillhandahållas på engelska och/eller tyska. Information om Nobel Biocare Information om Nobel Biocare (inklusive årsredovisningar och delårsrapporter samt information om bolagsstämmor) återfinns på bolagets hemsida, liksom på SWX Swiss Exchanges hemsida Skattefrågor i Sverige Nedan sammanfattas vissa svenska skattekonsekvenser som aktualiseras för Aktieägare som säljer sina aktier genom föreliggande Erbjudande. Sammanfattningen är baserad på nu gällande lagstiftning och omfattar endast Aktieägare som är obegränsat skattskyldiga i Sverige. Beskrivningen nedan omfattar inte skattefrågor i situationer när aktierna är näringsbetingade, innehas som lagertillgångar i näringsverksamhet eller av 3 Överföring av aktier som beskrivs ovan kan komma att påverka i vilken valuta utdelning erhålls och det kan också uppkomma skillnader i rapportering till svenska skattemyndigheter

6 6 handelsbolag. Särskilda skattekonsekvenser som inte finns beskrivna nedan kan uppkomma. Varje Aktieägare bör därför rådfråga skatterådgivare om de skattekonsekvenser som kan uppkomma i varje enskilt fall. När Aktieägare avyttrar sina aktier inom ramen för Erbjudandet aktualiseras kapitalvinstbeskattning. Kapitalvinst eller kapitalförlust beräknas som skillnaden mellan försäljningsersättningen, efter avdrag för eventuella försäljningsutgifter, och omkostnadsbeloppet för avyttrade aktier. Vid beräkning av kapitalvinst respektive kapitalförlust skall omkostnadsbeloppet för samtliga aktier i Nobel Biocare läggas samman och beräknas gemensamt med tilllämpning av genomsnittsmetoden. Eftersom aktierna i Nobel Biocare är marknadsnoterade får omkostnadsbeloppet alternativt bestämmas enligt schablonregeln till 20 procent av nettoförsäljningsersättningen. Hos fysiska personer beskattas kapitalvinster på marknadsnoterade aktier i inkomstslaget kapital med 30 procent skatt. Uppkommer kapitalförlust på aktier är denna fullt avdragsgill mot kapitalvinst samma år på aktier och andra marknadsnoterade delägarrätter utom andelar i sådana investeringsfonder som enbart innehåller svenska fordringsrätter (räntefonder). Kapitalförlust som inte kan kvittas på detta sätt är avdragsgill med 70 procent mot annan inkomst av kapital. Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital medges skattereduktion mot statlig och kommunal inkomstskatt samt mot fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift. Skattereduktion medges med 30 procent av underskott som inte överstiger kronor och med 21 procent av resterande del. Underskott kan inte sparas till senare beskattningsår. Hos aktiebolag beskattas kapitalvinster i inkomstslaget näringsverksamhet med 28 procent skatt. Avdrag för kapitalförluster på aktier medges endast mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier och andra delägarrätter. I vissa fall kan sådana kapitalförluster dras av mot kapitalvinster på delägarrätter inom en bolagsgrupp om koncernbidragsrätt föreligger mellan bolagen. Kapitalförluster, som inte har kunnat utnyttjas ett visst år, får dras av mot kvittningsgilla kapitalvinster på delägarrätter under efterföljande beskattningsår utan begränsning i tiden. Särskilda regler gäller för vissa speciella företagskategorier. Ovanstående sammanfattning, samt annan skatterelaterad information i denna broschyr, är avsedd endast som allmän information och skall inte uppfattas som skatterättslig eller annan juridisk rådgivning. Varje Aktieägare, inklusive Aktieägare som inte är skatterättsligt hemmahörande i Sverige, som är osäker över den skattemässiga behandlingen eller som i övrigt önskar ytterligare information, uppmanas att rådfråga sin egen skatterådgivare. Viktiga datum avseende Erbjudandet och avnoteringen

7 7 Så här fyller du i bifogad anmälningsblankett för att delta i Erbjudandet Kontrollera att antalet aktier stämmer. Kontrollera att VP-kontonummer stämmer. Om aktierna är pantsatta måste även panthavaren underteckna anmälningsblanketten. För att anmälan skall godkännas måste den vara undertecknad. Ifylld och undertecknad anmälningsblankett skickas till SEB i bifogat svarskuvert eller lämnas till bank eller annat värdepappersinstitut i Sverige för vidarebefordran till SEB. För att beaktas måste anmälningsblanketten lämnas in eller sändas med post i så god tid före sista anmälningsdag att den är SEB tillhanda senast klockan den 9 maj Vanliga frågor och svar Varför avnoteras aktierna i Nobel Biocare från OMX? Nobel Biocare avnoterar sina aktier från OMX på grund av den låga omsättningen i aktierna på OMX. Kommer avnoteringen att få inverkan på priset på de VPC-registrerade aktierna? Nobel Biocare bedömer att avnoteringen inte kommer att få någon större inverkan på priset på de VPC-registrerade aktierna i Nobel Biocare. Efter avnoteringen från OMX kommer emellertid aktierna i Nobel Biocare endast att vara noterade på SWX Swiss Exchange i schweiziska franc (CHF). All handel med aktier i Nobel Biocare efter avnoteringen från OMX kommer därför att ske i schweiziska franc (CHF) på SWX Europe.

8 8 Om jag väljer att inte utnyttja Erbjudandet, hur gör jag för att sälja mina VPCregistrerade aktier efter avnoteringen från OMX? Aktieägare som beslutar att behålla sina VPC-registrerade aktier i Nobel Biocare men som senare vill sälja dessa på SWX Europe måste först konvertera sina VPCregistrerade aktier till aktier registrerade i Schweiz. Aktierna måste även överföras till ett konto hos en bank eller ett värdepappersinstitut med tillgång till SWX Europe. Endast därefter kan en transaktion genomföras på SWX Europe. Konvertering av VPCregistrerade aktier i Nobel Biocare till aktier registrerade i Schweiz kan göras på begäran av Aktieägaren genom Aktieägarens bank eller värdepappersinstitut i Sverige. Aktieägaren svarar för kostnaden för sådan överföring och handel på SWX Europe. Beroende på antalet Aktieägare och antalet aktier som innehas av Aktieägarna förbehåller sig Nobel Biocare rätten att i framtiden avsluta VPC-anslutningen av aktier i Nobel Biocare. VPC-anslutningen kommer dock inte att avslutas utan att något annat system inrättas som möjliggör för Aktieägarna att utöva sina rättigheter som Aktieägare. Innebär avnoteringen från OMX någon skillnad vad avser aktieägarservice? Efter avnoteringen från OMX kommer Aktieägarnas rätt att delta i och rösta vid bolagsstämmor i Nobel Biocare inte att förändras. Observera dock att Nobel Biocare inte längre kommer att publicera kallelser till bolagsstämmor i svenska tidningar eller skicka ut kallelser till bolagsstämmor till Aktieägarna. Efter avnoteringen av aktierna i Nobel Biocare från OMX kommer Nobel Biocare inte heller att offentliggöra information om Nobel Biocare eller dess verksamhet, innefattande finansiell information och annan information om bolaget, på svenska. Sådan information kommer endast att tillhandahållas på engelska och/eller tyska. Hur länge pågår Erbjudandet? Anmälningsperioden för Erbjudandet löper från och med den 14 april 2008 till och med klockan den 9 maj Vem kan delta i Erbjudandet? Endast innehavare av VPC-registrerade aktier i Nobel Biocare kan delta i Erbjudandet. Hur många aktier i Nobel Biocare kan jag sälja inom ramen för Erbjudandet? Du har möjlighet att välja hur många aktier i Nobel Biocare som du vill sälja inom ramen för Erbjudandet. Du kan alltså sälja antingen hela ditt innehav eller en del av ditt innehav av aktier i Nobel Biocare. När kommer mina VPC-registrerade aktier i Nobel Biocare att säljas av SEB inom ramen för Erbjudandet? Aktierna för vilka SEB mottagit ifyllda anmälningsblanketter i enlighet med Erbjudandet kommer att läggas samman och säljas av SEB på SWX Europe i trancher under och, i tillämpliga fall, efter Anmälningsperioden.

9 9 Vad kostar Erbjudandet mig? Försäljningen av aktier i Nobel Biocare inom ramen för Erbjudandet är courtagefri. Aktieägare som inte har något avkastningskonto kopplat till sina respektive VP-konton kan dock komma att behöva betala en avgift i samband med utbetalning av försäljningslikviden för sålda aktier. När erhåller jag likvid för aktier sålda inom ramen för Erbjudandet? Likvid för aktier i Nobel Biocare som sålts inom ramen för Erbjudandet erhålls i svenska kronor på likviddagen som förväntas infalla omkring den 20 maj Försäljningslikviden betalas ut till det avkastningskonto som är kopplat till respektive Aktieägares VP-konto. Aktieägare vars VP-konto inte är kopplat till ett avkastningskonto, vars avkastningskonto är ett postgirokonto eller personkonto hos Nordea erhåller likvid i form av en utbetalningsavi. Uppkommer kapitalvinstbeskattning vid försäljning av mina aktier? När Aktieägare i Nobel Biocare avyttrar sina aktier aktualiseras kapitalvinstbeskattning. Kapitalvinst eller kapitalförlust beräknas som skillnaden mellan försäljningsersättningen, efter avdrag för försäljningsutgifter, och omkostnadsbeloppet för avyttrade aktier. För ytterligare information, vänligen kontakta skatterådgivare. Kan jag ändra mig efter det att jag har skickat in anmälningssedeln? Nej, anmälan är bindande. Aktieägarservice Frågor angående Erbjudandet och avnoteringen från OMX kan tillställas Nobel Biocare AB, Investor Relations, tfn eller via e-post, Zürich 9 april 2008 NOBEL BIOCARE HOLDING AG Balz Zimmermann-Strasse Kloten Switzerland

10

Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier

Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier Information till aktieägarna i med anledning av sammanläggning av aktier 1:5 och ändring av förhållandet mellan B-aktien och ADS Detta dokument

Läs mer

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie.

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie. INLÖSEN 2008 information till aktieägarna i hiq international ab (publ) inför årsstämma den 30 april 2008 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande 1 Bakgrund

Läs mer

Information till aktieägarna i Sandvik med anledning av aktiesplit och automatisk inlösen av aktier

Information till aktieägarna i Sandvik med anledning av aktiesplit och automatisk inlösen av aktier This document is also available in English. Information till aktieägarna i Sandvik med anledning av aktiesplit och automatisk inlösen av aktier Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information

Läs mer

Första dag för handel i inlösenaktier. 12 maj 14 maj 18 maj 19 maj 1 juni 9 juni. Handel i inlösenaktier

Första dag för handel i inlösenaktier. 12 maj 14 maj 18 maj 19 maj 1 juni 9 juni. Handel i inlösenaktier INFORMATION OM INLÖSEN AV AKTIER I SWECO AB (publ) 2010 Innehåll Tidplan...2 Bakgrund och motiv...3 Så här går inlösenförfarandet till...4 Detaljerad beskrivning av inlösenförfarandet...5 Skattefrågor

Läs mer

Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia

Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia För 10 aktier i Bure erhåller du 1 aktie i AcadeMedia Detta dokument ger information om styrelsens för Bure Equity AB ( Bure ) förslag till beslut om utdelning

Läs mer

Information om inlösen av aktier i Haldex AB

Information om inlösen av aktier i Haldex AB Information om inlösen av aktier i Haldex AB Innehåll Inlösenförfarandet i korthet 1 Tidsplan 1 Bakgrund och motiv 2 Så här går inlösenförfarandet till 2 Detaljerad beskrivning av inlösenförfarandet 3

Läs mer

Bakgrund. Inlösen 2015 2

Bakgrund. Inlösen 2015 2 Inlösen 2015 Information till aktieägarna i HiQ International AB (publ) avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande Bakgrund BAKGRUND HiQ International ABs (

Läs mer

Aktieinlösen 2008 OBSERVERA ATT DU SOM AKTIEÄGARE MÅSTE GÖRA ETT AKTIVT VAL FÖR ATT INTE FÖRLORA VÄRDE

Aktieinlösen 2008 OBSERVERA ATT DU SOM AKTIEÄGARE MÅSTE GÖRA ETT AKTIVT VAL FÖR ATT INTE FÖRLORA VÄRDE Aktieinlösen 2008 Detta dokument innehåller information om Bure Equity AB:s (publ) erbjudande om frivilligt inlösenförfarande. Beslut om inlösenförfarande fattades av Bures extra bolagsstämma den 11 december

Läs mer

INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I ATLAS COPCO AB

INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I ATLAS COPCO AB INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I ATLAS COPCO AB med anledning av förslag om aktiesplit och automatiskt inlösenförfarande Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information om styrelsens för

Läs mer

Information om automatisk aktieinlösen i Investment AB Kinnevik (publ)

Information om automatisk aktieinlösen i Investment AB Kinnevik (publ) Information om automatisk aktieinlösen i Investment AB Kinnevik (publ) Detta dokument utgör inte ett erbjudande att köpa eller sälja aktier. Detta dokument är endast avsett som information till aktieägarna

Läs mer

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av förslag om aktiesplit och automatiskt inlösenförfarande Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information om styrelsens för

Läs mer

17 mars 2008. Information om automatiskt inlösenförfarande. NeoNet AB 2008. LEGAL#3088718v7

17 mars 2008. Information om automatiskt inlösenförfarande. NeoNet AB 2008. LEGAL#3088718v7 17 mars 2008 Information om automatiskt inlösenförfarande av aktier i NeoNet AB 2008 17 mars 2008 2 INNEHÅLL 2 Kort beskrivning av inlösenförfarandet 3 Bakgrund och motiv till inlösenförfarandet 4 Tidplan

Läs mer

OBSERVERA ATT DU SOM AKTIEÄGARE MÅSTE GÖRA ETT AKTIVT VAL FÖR ATT INTE FÖRLORA VÄRDE

OBSERVERA ATT DU SOM AKTIEÄGARE MÅSTE GÖRA ETT AKTIVT VAL FÖR ATT INTE FÖRLORA VÄRDE Aktieinlösen 2007 Foto Rob Vanstone Detta dokument innehåller information om Bure Equity ABs (publ) erbjudande om frivilligt inlösenförfarande. Beslut om inlösenförfarande fattades av Bures extra bolagsstämma

Läs mer

Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2007

Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2007 Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2007 Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller endast information om styrelsens för Aktiebolaget SKF ( SKF

Läs mer

Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2008

Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2008 Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2008 Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller endast information om styrelsens för Aktiebolaget SKF ( SKF

Läs mer

Inlösen av aktier 2014

Inlösen av aktier 2014 Inlösen av aktier 2014 Information till aktieägarna i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) inför årsstämma den 12 maj 2014 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och automatiskt inlösenförfarande.

Läs mer

Information om inlösen av aktier i AB Electrolux 2006/2007

Information om inlösen av aktier i AB Electrolux 2006/2007 Information om inlösen av aktier i AB Electrolux 2006/2007 Innehåll Bakgrund och motiv 1 Så här går inlösenförfarandet till 2 Beskrivning av inlösenförfarandet 3 Effekter för Electrolux 4 Skattefrågor

Läs mer

Information om föreslagen aktiesplit och inlösen av aktier i KappAhl Holding AB (publ)

Information om föreslagen aktiesplit och inlösen av aktier i KappAhl Holding AB (publ) Information om föreslagen aktiesplit och inlösen av aktier i KappAhl Holding AB (publ) Detta dokument ger information om styrelsens för KappAhl Holding AB (publ) ( KappAhl eller Bolaget ) förslag om kapitalutskiftning

Läs mer

information om inlösen av aktier i sweco ab (publ) 2006

information om inlösen av aktier i sweco ab (publ) 2006 information om inlösen av aktier i sweco ab (publ) 2006 INNEHÅLL TIDPLAN... 1 BAKGRUND OCH MOTIV... 2 SÅ HÄR GÅR INLÖSENFÖRFARANDET TILL... 3 DETALJERAD BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET... 4 SKATTEFRÅGOR

Läs mer

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av split och inlösen av aktier

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av split och inlösen av aktier Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av split och inlösen av aktier Innehållsförteckning Kort om inlösen av aktier 2 Bakgrund och motiv 3 Finansiella effekter av inlösenförfarandet

Läs mer

Sectras inlösenprogram

Sectras inlösenprogram Sectras inlösenprogram 205 Information till aktieägarna i Sectra AB (publ) inför årsstämma den 7 september 205 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande. Detta

Läs mer

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av förslag om aktiesplit och automatiskt inlösenförfarande Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information om styrelsens för

Läs mer

Information om automatiskt inlösenförfarande i Tele2 AB

Information om automatiskt inlösenförfarande i Tele2 AB Kolumntitel Information om automatiskt inlösenförfarande i Tele2 AB Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information om styrelsens för Tele2 AB ( Tele2 eller Bolaget ) förslag om aktiesplit

Läs mer

Man kan konstatera att mycket återstår att göra för oss som arbetar för att vår planet på alla plan ska bli en bättre planet.

Man kan konstatera att mycket återstår att göra för oss som arbetar för att vår planet på alla plan ska bli en bättre planet. INFORMATION OM AKTIESPLIT OCH INLÖSEN AV AKTIER I SWECO AB (PUBL) 2007 Man kan konstatera att mycket återstår att göra för oss som arbetar för att vår planet på alla plan ska bli en bättre planet. innehåll

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 3.787.000 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 15.148.000.

Läs mer

Information till depåbevisinnehavare i Vostok Nafta Investment Ltd

Information till depåbevisinnehavare i Vostok Nafta Investment Ltd Information till depåbevisinnehavare i Vostok Nafta Investment Ltd inför EBS den 29 augusti 2012 om styrelsens förslag om split och obligatoriskt inlösenförfarande Detta dokument har tagits fram med enda

Läs mer

Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ)

Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) Information till aktieägarna med anledning av styrelsens förslag om aktiesplit och obligatoriskt inlösenförfarande till årsstämma den 13 maj 2015 Detta

Läs mer

TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING

TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING avseende ERBJUDANDE FRÅN NORDIC LEISURE AB (PUBL) TILL AKTIEÄGARNA I BETTING PROMOTION SWEDEN AB (PUBL) Tillägg till Erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 4.927.386 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 98 547 732.

Läs mer

Bakgrund och motiv. Linköping i oktober Sectra AB. Styrelsen

Bakgrund och motiv. Linköping i oktober Sectra AB. Styrelsen INLÖSEN 2011 Information till aktieägarna i Sectra AB (publ) inför extra bolagsstämma den 22 november 2011 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande. Detta

Läs mer

Stockholm i mars 2014. IAR Systems Group AB (publ) Styrelsen

Stockholm i mars 2014. IAR Systems Group AB (publ) Styrelsen INLÖSEN 2014 Information till aktieägarna i IAR Systems Group AB (publ) inför årsstämma den 24 april 2014 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande BAKGRUND

Läs mer

Novestra: Inlösen 2013

Novestra: Inlösen 2013 Novestra: Inlösen 2013 Information till aktieägarna i AB Novestra (publ) med anledning av styrelsens förslag om utbetalning av 1 krona per aktie genom ett obligatoriskt inlösenförfarande INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

aktieägaren. Sammanlagt innebär förslaget att kronor kommer att återbetalas till aktieägarna. Under förutsättning att årsstämman

aktieägaren. Sammanlagt innebär förslaget att kronor kommer att återbetalas till aktieägarna. Under förutsättning att årsstämman INLÖSEN 2012 Information till aktieägarna i Sectra AB (publ) inför årsstämma den 28 juni 2012 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande. Detta underlag är

Läs mer

2011 INLÖSEN AV AKTIER

2011 INLÖSEN AV AKTIER 2011 INLÖSEN AV AKTIER INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I BJÖRN BORG AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMA DEN 14 APRIL 2011 AVSEENDE STYRELSENS FÖRSLAG TILL KAPITALÖVERFÖRING GENOM AUTOMATISK INLÖSEN AV AKTIER INNEHÅLL

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2012

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2012 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2012 INNEHÅLL BAKGRUND OCH MOTIV 2 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET 3 VILLKOR OCH ANVISNINGAR 5 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR BETSSON

Läs mer

ÅRSREDOVISNING INLÖSENFÖRFARANDE

ÅRSREDOVISNING INLÖSENFÖRFARANDE INFORMATION OM 2014 ÅRSREDOVISNING INLÖSENFÖRFARANDE MR GREEN & CO AB (publ) 2015 INNEHÅLL Villkor i sammandrag 3 Bakgrund och motiv 4 Styrelsens förslag i korthet 5 Viktiga datum 5 Så här går det till

Läs mer

ERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARE I ICM KUNGSHOLMS AB (publ)

ERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARE I ICM KUNGSHOLMS AB (publ) ERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARE I ICM KUNGSHOLMS AB (publ) Erbjudandet lämnas inte (ej heller godkänns accept från) i någon jurisdiktion där lämnande av Erbjudandet på så sätt som sker i denna erbjudandehandling

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015 Innehåll BAKGRUND OCH MOTIV 3 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET 4 VILLKOR OCH ANVISNINGAR 6 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR ENEA 7

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2011

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2011 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2011 INNEHÅLL BAKGRUND OCH MOTIV 2 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET VILLKOR OCH ANVISNINGAR 5 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR BETSSON

Läs mer

Inlösen av aktier i OEM International

Inlösen av aktier i OEM International Inlösen av aktier i OEM International INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I OEM INTERNATIONAL AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMA DEN 29 APRIL 2014 AVSEENDE STYRELSENS FÖRSLAG TILL KAPITALÖVERFÖRING GENOM AUTOMATISK INLÖSEN

Läs mer

Inlösen av aktier i Creades AB (publ) Våren 2015

Inlösen av aktier i Creades AB (publ) Våren 2015 Inlösen av aktier i Creades AB (publ) Våren 2015 VIKTIGT MEDDELANDE TILL DIG SOM ÄR AKTIEÄGARE I CREADES Detta dokument innehåller information om ett erbjudande om inlösen av aktier i Creades. Anmälan

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

A-aktien: NET IL A B-aktien: NET IL B KALENDARIUM

A-aktien: NET IL A B-aktien: NET IL B KALENDARIUM INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I NET ENTERTAINMENT NE AB (PUBL) 2010 Innehåll 1 Bakgrund och motiv 2 Beskrivning av inlösenförfarandet 4 Villkor och anvisningar 5 Finansiella effekter

Läs mer

Information om inlösenförfarande

Information om inlösenförfarande Information om inlösenförfarande Innehåll BAKGRUND OCH MOTIV 2 BESKRIVNING AV 3 INLÖSENFÖRFARANDET VILLKOR OCH ANVISNINGAR 5 FINANSIELLA EFFEKTER 6 FÖR CHERRY SKATTEFRÅGOR I SVERIGE 7 FRÅGOR OCH SVAR 9

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2010

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2010 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2010 INNEHÅLL BAKGRUND OCH MOTIV 2 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET VILLKOR OCH ANVISNINGAR 5 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR BETSSON

Läs mer

INFORMATION TILL AKTIEÄGARE I INVESTMENT AB ÖRESUND INFÖR EXTRA BOLAGSSTÄMMA 29 APRIL 2011 AVSEENDE UTDELNING AV AKTIER I HQ AB

INFORMATION TILL AKTIEÄGARE I INVESTMENT AB ÖRESUND INFÖR EXTRA BOLAGSSTÄMMA 29 APRIL 2011 AVSEENDE UTDELNING AV AKTIER I HQ AB INFORMATION TILL AKTIEÄGARE I INVESTMENT AB ÖRESUND INFÖR EXTRA BOLAGSSTÄMMA 29 APRIL 2011 AVSEENDE UTDELNING AV AKTIER I HQ AB 2 (10) Denna informationsbroschyr har upprättats av Investment AB Öresund

Läs mer

Innehåll. Kortnamn för inlösenaktierna: A-aktien: NET IL A B-aktien: NET IL B. Delårsrapport för tredje kvartalet 2009

Innehåll. Kortnamn för inlösenaktierna: A-aktien: NET IL A B-aktien: NET IL B. Delårsrapport för tredje kvartalet 2009 Information om automatiskt inlösenförfarande av aktier i net Entertainment NE AB (publ) 2009 2 Innehåll Bakgrund och motiv 3 Beskrivning av inlösenförfarandet 4 Villkor och anvisningar 6 Finansiella effekter

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2014

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2014 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2014 BETSSON AB:S VERKSAMHET BESTÅR I ATT ÄGA OCH FÖRVALTA AKTIEINNEHAV I BOLAG SOM SJÄLVA ELLER VIA PARTNERSAMARBETEN ERBJUDER

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN DEN 6 APRIL 2011 AVSEENDE BESLUT OM FONDEMISSION

STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN DEN 6 APRIL 2011 AVSEENDE BESLUT OM FONDEMISSION STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN DEN 6 APRIL 2011 AVSEENDE BESLUT OM FONDEMISSION Styrelsen föreslår att bolagets aktiekapital ökas med 620 000 000 kronor genom fondemission med utgivande av 24 000 000

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2013

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2013 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2013 BETSSON AB:S VERKSAMHET BESTÅR I ATT ÄGA OCH FÖRVALTA AKTIEINNEHAV I BOLAG SOM SJÄLVA ELLER VIA PARTNERSAMARBETEN ERBJUDER

Läs mer

Inlösen av aktier i Bure Equity AB (publ)

Inlösen av aktier i Bure Equity AB (publ) Inlösen av aktier i Bure Equity AB (publ) VIKTIGT MEDDELANDE TILL DIG SOM ÄR AKTIEÄGARE I BURE EQUITY AB (PUBL) Detta dokument innehåller information om Bure Equity ABs (publ) erbjudande om frivillig inlösen.

Läs mer

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ)

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) Information till aktieägarna inför extra bolagsstämma den 14 augusti 2012 avseende styrelsens förslag om aktiesplit och obligatoriskt

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2013

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2013 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 203 Innehåll BAKGRUND OCH MOTIV 3 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET 4 VILLKOR OCH ANVISNINGAR 6 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR ENEA 7 SKATTEFRÅGOR

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i LjungbergGruppen AB (publ) om återköp av aktier

Erbjudande till aktieägarna i LjungbergGruppen AB (publ) om återköp av aktier Erbjudande till aktieägarna i LjungbergGruppen AB (publ) om återköp av aktier Återköp av aktier i LjungbergGruppen AB Den 24 mars beslutade ordinarie bolagsstämma i LjungbergGruppen AB (publ) (org nr 5561757047,

Läs mer

Inlösen av aktier i Mertiva AB (publ) Mars 2014

Inlösen av aktier i Mertiva AB (publ) Mars 2014 Inlösen av aktier i Mertiva AB (publ) Mars 2014 Viktig information Denna informationsbroschyr är upprättad av Mertiva AB (publ), org nr 556530-1420 och syftar till att ge aktieägarna i Mertiva information

Läs mer

Information om föreslagen Inlösen av aktier. (publ) 2008

Information om föreslagen Inlösen av aktier. (publ) 2008 Information om föreslagen Inlösen av aktier i Betsson AB (publ) 2008 Denna informationsbroschyr ger information om styrelsen för Betsson ABs förslag om kapitalutskiftning till Betssons aktieägare genom

Läs mer

INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I AB VOLVO AVSEENDE UTDELNING AV AKTIER I AINAX AB

INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I AB VOLVO AVSEENDE UTDELNING AV AKTIER I AINAX AB INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I AB VOLVO AVSEENDE UTDELNING AV AKTIER I AINAX AB 2 Information till aktieägarna i AB Volvo avseende utdelning av aktier i Ainax AB Innehåll Viktiga datum 3 Styrelsens förslag

Läs mer

NET ENTERTAINMENT INLÖSENPROGRAM 2014

NET ENTERTAINMENT INLÖSENPROGRAM 2014 NET ENTERTAINMENT INLÖSENPROGRAM 2014 DEFINITIONER Med eller Bolaget avses Net Entertainment NE AB (publ) eller den koncern i vilken NE AB (publ) är moderbolag. Med Koncernen avses den koncern i vilken

Läs mer

Inlösen av aktier i Creades AB (publ) våren 2014

Inlösen av aktier i Creades AB (publ) våren 2014 Inlösen av aktier i Creades AB (publ) våren 2014 VIKTIGT MEDDELANDE TILL DIG SOM ÄR AKTIEÄGARE I CREADES Detta dokument innehåller information om ett erbjudande om inlösen av aktier i Creades. Anmälan

Läs mer

Information om aktiesplit och inlösen av aktier i AB Volvo 2007

Information om aktiesplit och inlösen av aktier i AB Volvo 2007 Information om aktiesplit och inlösen av aktier i AB Volvo 2007 Aktiesplit- och inlösenförfarandet i korthet Innehållsförteckning 2 Aktiesplit- och inlösenförfarandet i korthet 3 Tidplan 4 Så här fungerar

Läs mer

2014 INLÖSEN AV AKTIER

2014 INLÖSEN AV AKTIER 2014 INLÖSEN AV AKTIER INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I BJÖRN BORG AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMA DEN 10 APRIL 2014 AVSEENDE STYRELSENS FÖRSLAG TILL KAPITALÖVERFÖRING GENOM AUTOMATISK INLÖSEN AV AKTIER INNEHÅLL

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB 2015 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB Betsson AB:s verksamhet består i att äga och förvalta aktieinnehav i bolag som själva eller via partnersamarbeten erbjuder slutkunder

Läs mer

INFORMATION OM INLÖSENFÖRFARANDE

INFORMATION OM INLÖSENFÖRFARANDE INFORMATION OM INLÖSENFÖRFARANDE 1 INNEHÅLL Villkor i sammandrag 3 Bakgrund och motiv 4 Styrelsens förslag i korthet 5 Viktiga datum 5 Så här går det till 6 Villkor och anvisningar 7 Finansiella effekter

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2012

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2012 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2012 Innehåll BAKGRUND OCH MOTIV 3 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET 4 VILLKOR OCH ANVISNINGAR 6 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR ENEA 7

Läs mer

2015 INLÖSEN AV AKTIER

2015 INLÖSEN AV AKTIER 2015 INLÖSEN AV AKTIER INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I BJÖRN BORG AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMA DEN 11 MAJ 2015 AVSEENDE STYRELSENS FÖRSLAG TILL KAPITALÖVERFÖRING GENOM AUTOMATISK INLÖSEN AV AKTIER INNEHÅLL

Läs mer

Innehåll. Definitioner. Kommande informationstillfällen. Aktieinformation

Innehåll. Definitioner. Kommande informationstillfällen. Aktieinformation Eolus Vind AB Inlösenprogram 2015 Innehåll 1 Bakgrund och motiv 2 Beskrivning av inlösenförfarandet 4 Villkor och anvisningar 5 Finansiella effekter för Eolus 6 Skattefrågor i Sverige 8 Frågor och svar

Läs mer

Villkor i sammandrag för aktieinlösen 2015. Innehåll

Villkor i sammandrag för aktieinlösen 2015. Innehåll INLÖSENPROGRAM 2015 DEFINITIONER Med eller Bolaget avses Net Entertainment NE AB (publ) eller den koncern i vilken Net Entertainment NE AB (publ) är moderbolag. Med Koncernen avses den koncern i vilken

Läs mer

Definitioner. Inlösenaktierna löses automatiskt in mot en inlösenlikvid om 2,00 SEK per inlösenaktie som beräknas utbetalas den 12 juni 2017.

Definitioner. Inlösenaktierna löses automatiskt in mot en inlösenlikvid om 2,00 SEK per inlösenaktie som beräknas utbetalas den 12 juni 2017. INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2017 Innehåll BAKGRUND OCH MOTIV 3 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET 4 VILLKOR OCH ANVISNINGAR 6 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR ENEA 7

Läs mer

AKTIEINLÖSEN 2011 PUSHING THE LIMITS IN GAMING ENTERTAINMENT

AKTIEINLÖSEN 2011 PUSHING THE LIMITS IN GAMING ENTERTAINMENT AKTIEINLÖSEN 2011 INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I NET ENTERTAINMENT NE AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMA DEN 13 APRIL 2011 AVSEENDE STYRELSENS FÖRSLAG TILL KAPITALÖVERFÖRING GENOM AUTOMATISK INLÖSEN AV AKTIER PUSHING

Läs mer

Inlösen av aktier i Creades AB (publ)

Inlösen av aktier i Creades AB (publ) Inlösen av aktier i Creades AB (publ) VIKTIGT MEDDELANDE TILL DIG SOM ÄR AKTIEÄGARE I CREADES Detta dokument innehåller information om ett erbjudande om inlösen av aktier i Creades. Anmälan om inlösen

Läs mer

Erbjudandedokument. Till aktieägarna i Hyresfastigheter Holding II Blå AB gällande erbjudande om frivillig inlösen av aktier.

Erbjudandedokument. Till aktieägarna i Hyresfastigheter Holding II Blå AB gällande erbjudande om frivillig inlösen av aktier. Erbjudandedokument Till aktieägarna i Hyresfastigheter Holding II Blå AB gällande erbjudande om frivillig inlösen av aktier. Du som är aktieägare behöver ta ställning till detta erbjudande. 2015-09-09

Läs mer

Erbjudande om inlösen av aktier i Fabege AB (publ) med likvid i form av aktier i Klövern AB (publ)

Erbjudande om inlösen av aktier i Fabege AB (publ) med likvid i form av aktier i Klövern AB (publ) Erbjudande om inlösen av aktier i Fabege AB (publ) med likvid i form av aktier i Klövern AB (publ) Innehåll Erbjudandet i sammandrag Bakgrund och motiv 1 Villkor och anvisningar 2 Illustrerande exempel

Läs mer

Erbjudande om inlösen av aktier i Sandvik AB 2005

Erbjudande om inlösen av aktier i Sandvik AB 2005 Erbjudande om inlösen av aktier i Sandvik AB 2005 Erbjudandet i sammandrag Bolagsstämman i Sandvik AB fattade den 3 maj 2005 beslut om att erbjuda företagets aktieägare att lösa in aktier till ett belopp

Läs mer

INFORMATION OM FÖRESLAGET AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I KAPPAHL AB (PUBL) 2017/2018

INFORMATION OM FÖRESLAGET AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I KAPPAHL AB (PUBL) 2017/2018 INFORMATION OM FÖRESLAGET AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I KAPPAHL AB (PUBL) 2017/2018 INFORMATION OM FÖRESLAGET AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I KAPPAHL AB (PUBL.) 2017/2018 /1 KappAhl

Läs mer

Villkor och Anvisningar

Villkor och Anvisningar Villkor och Anvisningar Nyemission riktad till befintliga ägare samt allmänhet Syftet med emissionen, förutom att stärka balansräkningen är att främja likviditeten i instrumentet inför listning på AktieTorget.

Läs mer

Erbjudande om inlösen av aktier i AB Electrolux

Erbjudande om inlösen av aktier i AB Electrolux Erbjudande om inlösen av aktier i AB Electrolux Erbjudandet i sammandrag Innehåll 2 Erbjudandet i sammandrag 3 Bakgrund och motiv 4 Villkor och anvisningar 6 Illustrerande exempel 7 Tidsplan 8 Anmälningssedel

Läs mer

Till aktieägarna i Hyresfastigheter Holding II Blå AB gällande erbjudande om frivillig inlösen av aktier.

Till aktieägarna i Hyresfastigheter Holding II Blå AB gällande erbjudande om frivillig inlösen av aktier. Erbjudandedokument Till aktieägarna i Hyresfastigheter Holding II Blå AB gällande erbjudande om frivillig inlösen av aktier. 2015-04-08 Viktig information Denna informationsbroschyr är upprättad av Hyresfastigheter

Läs mer

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0001599622

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0001599622 Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0001599622 Information till aktieägarna inför extra bolagsstämma den 5 juli 2013 avseende styrelsens förslag om aktiesplit och

Läs mer

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0005337821

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0005337821 Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0005337821 Information till aktieägarna inför extra bolagsstämma den 10 februari 2014 avseende styrelsens förslag om aktiesplit

Läs mer

Inlösen av aktier i Investment AB Öresund (publ)

Inlösen av aktier i Investment AB Öresund (publ) Inlösen av aktier i Investment AB Öresund (publ) Viktigt meddelande till dig som är aktieägare i Investment AB Öresund (publ) Detta dokument innehåller ett erbjudande om inlösen i Investment AB Öresund

Läs mer

FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO

FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO Vad är ett Investeringssparkonto? Investeringssparkontot är en schablonbeskattad sparform som är tillgänglig för privatpersoner och dödsbon från och med den

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) VIKTIG INFORMATION Detta tillägg till Erbjudandehandlingen

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB 2017 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB Betsson AB (publ) är ett holdingbolag som investerar i och förvaltar snabbväxande bolag inom onlinespel. Bolaget är ett av de största

Läs mer

Information till aktieägarna. av föreslagen split och inlösen av aktier i AB SKF

Information till aktieägarna. av föreslagen split och inlösen av aktier i AB SKF Information till aktieägarna med anledning av föreslagen split och inlösen av aktier i AB SKF Innehåll Kort beskrivning sid 2 Bakgrund och motiv sid 3 Beskrivning sid 4 Skattefrågor i Sverige sid 6 Frågor

Läs mer

Information till depåbevisinnehavare i Vostok Nafta Investment Ltd

Information till depåbevisinnehavare i Vostok Nafta Investment Ltd Vostok Nafta Investment Ltd nför Extra bolagsstämma den 9 juni 2015 om Styrelsens förslag om utskiftning av Vostok Emerging Finance Ltd genom split och obligatoriskt inlösenförfarande Detta dokument har

Läs mer

Villkor i sammandrag för aktieinlösen Innehåll

Villkor i sammandrag för aktieinlösen Innehåll INLÖSENPROGRAM 2017 DEFINITIONER Med eller Bolaget avses AB (publ) eller den koncern i vilken AB (publ) är moderbolag. Med Koncernen avses den koncern i vilken AB (publ) är moderbolag. Med Nasdaq Stockholm

Läs mer

Inlösen av aktier i Investment AB Öresund (publ)

Inlösen av aktier i Investment AB Öresund (publ) Inlösen av aktier i Investment AB Öresund (publ) VIKTIGT MEDDELANDE TILL DIG SOM ÄR AKTIEÄGARE I INVESTMENT AB ÖRESUND (PUBL) Detta dokument innehåller ett erbjudande om inlösen i Investment AB Öresund

Läs mer

INNEHÅLL VILLKOR I SAMMANDRAG

INNEHÅLL VILLKOR I SAMMANDRAG 2017 INLÖSEN AV AKTIER INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I BJÖRN BORG AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMA DEN 11 MAJ 2017 AVSEENDE STYRELSENS FÖRSLAG TILL KAPITALÖVERFÖRING GENOM AUTOMATISK INLÖSEN AV AKTIER INNEHÅLL

Läs mer

Waldir AB offentliggör ett kontant budpliktsbud om 40,50 kronor per aktie i NetOnNet AB (publ)

Waldir AB offentliggör ett kontant budpliktsbud om 40,50 kronor per aktie i NetOnNet AB (publ) Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare,

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i Protect Data AB (publ)

Erbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i Protect Data AB (publ) Erbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i Protect Data AB (publ) Lagval, översättning DENNA ERBJUDANDEHANDLING ÄR VIKTIG OCH KRÄVER DIN OMEDELBARA UPPMÄRKSAMHET Denna erbjudandehandling,

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 659 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600-604 prop. 1995/96:109, s. 94-95 prop. 1992/93:151 Särskilda bestämmelser

Läs mer

Information till aktieägarna i East Capital Baltic Property Investors AB (publ) SE

Information till aktieägarna i East Capital Baltic Property Investors AB (publ) SE Information till aktieägarna i East Capital Baltic Property Investors AB (publ) SE0001467572 Information till aktieägarna inför extra bolagsstämma den 27 september 2016 avseende styrelsens förslag om aktiesplit

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i VKG Energy Services AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i VKG Energy Services AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i VKG Energy Services AB (publ) VILLKOR I SAMMANDRAG FÖRETRÄDESRÄTT En (1) aktie ger rätt att teckna en (1) ny aktie TECKNINGSKURS 0,12 kronor per aktie. Courtage utgår

Läs mer

Tillägg till Kinneviks erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna, teckningsoptionsinnehavarna och förlagsbevisinnehavarna i Metro

Tillägg till Kinneviks erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna, teckningsoptionsinnehavarna och förlagsbevisinnehavarna i Metro Tillägg till Kinneviks erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna, teckningsoptionsinnehavarna och förlagsbevisinnehavarna i Metro International S.A. Innehållsförteckning Tillägg till Erbjudandehandlingen

Läs mer

Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt

Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt Hur får jag mer information om nyemissionen? Ett prospekt med detaljer kring nyemissionen har publicerats den 27 maj, 2010. Prospektet kommer även att

Läs mer

Återköp av aktier Erbjudande att per aktieägare sälja högst 400 VPC-registrerade aktier i Visma ASA

Återköp av aktier Erbjudande att per aktieägare sälja högst 400 VPC-registrerade aktier i Visma ASA Korrektur#5 010814 Återköp av aktier Erbjudande att per aktieägare sälja högst 400 VPC-registrerade aktier i Visma ASA Innehållsförteckning Återköpserbjudandet i sammandrag 1 Tidsplan 2 Bakgrund och motiv

Läs mer

HNA OFFENTLIGGÖR PRELIMINÄRT UTFALL FÖR DEN FÖRSTA FÖRLÄNGDA ACCEPTPERIODEN I ERBJUDANDET TILL AKTIEÄGARNA I REZIDOR

HNA OFFENTLIGGÖR PRELIMINÄRT UTFALL FÖR DEN FÖRSTA FÖRLÄNGDA ACCEPTPERIODEN I ERBJUDANDET TILL AKTIEÄGARNA I REZIDOR Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller publiceras till eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte

Läs mer

Information till aktieägarna avseende upptagande till handel av stamaktier av serie B i AB Sagax (publ)

Information till aktieägarna avseende upptagande till handel av stamaktier av serie B i AB Sagax (publ) Information till aktieägarna avseende upptagande till handel av stamaktier av serie B i AB Sagax (publ) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund och motiv 1 Fondemissionen i korthet 2 Information om aktierna som

Läs mer

Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Brinova Fastigheter AB (publ)

Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Brinova Fastigheter AB (publ) Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Brinova Fastigheter AB (publ) Innehåll Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Brinova 1 Pressmeddelande

Läs mer

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Innehållsförteckning TILLÄGG TILL PROSPEKT MED ANLEDNING AV INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

Läs mer