Till aktieägarna i Hyresfastigheter Holding II Blå AB gällande erbjudande om frivillig inlösen av aktier.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Till aktieägarna i Hyresfastigheter Holding II Blå AB gällande erbjudande om frivillig inlösen av aktier."

Transkript

1 Erbjudandedokument Till aktieägarna i Hyresfastigheter Holding II Blå AB gällande erbjudande om frivillig inlösen av aktier Viktig information Denna informationsbroschyr är upprättad av Hyresfastigheter Holding II Blå AB (publ), org. nr ( HFH II )och syftar till att ge aktieägarna i HFH II information om hur man ska gå till väga för att delta i erbjudandet om frivillig Inlösen av aktier i HFH II mot kontant betalning som beslutats av årsstämman den 5 mars För ytterligare information om HFH II hänvisas till hemsidan där bland annat årsredovisningen för räkenskapsåret 2014 finns tillgänglig. Denna informationsbroschyr utgör inte ett prospekt enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och har inte granskats eller registrerats av Finansinspektionen och inte heller granskats av HFH II:s revisor. Inlösenerbjudandet lämnas inte till aktieägare i USA, Kanada, Japan, Schweiz, Sydafrika, Hong Kong, Nya Zeeland och Australien och kan inte heller accepteras av aktieägare i annat land där deltagande i Inlösenerbjudandet förutsätter att någon åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svenska lagar och regler eller där detta skulle strida mot lagar eller regler i det landet. Denna informationsbroschyr och tillhörande anmälningssedel får inte distribueras i något land där detta skulle strida mot lagar eller regler i det landet. Det åligger envar att informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Anmälan om deltagande i Inlösenerbjudandet som lämnas in i strid mot detta kommer att lämnas utan avseende. För aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat gäller respektive förvaltares villkor och rutiner. Tvist med anledning av denna informationsbroschyr ska avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol exklusivt.

2 Avsikten med det här dokumentet är att för aktieägarna i Hyresfastigheter Holding II Blå AB (HFH II eller Bolaget) informera om och presentera möjligheten att inlösa aktier i Bolaget, så att varje enskild aktieägare kan ta ställning till erbjudandet. Sammanfattningsvis erbjuder sig HFH II att köpa aktier från aktieägarna (frivillig inlösen) upp till maximalt tio procent av Bolagets utestående aktier. Aktieägarna står fria att välja om de vill anta erbjudandet. Bolaget planerar även att erbjuda nya möjligheter till inlösen av aktier framöver. En stor del av den information som framställs här har tidigare publicerats via nyhets- och informationsbrev på Om du som aktieägare inte har mottagit e-post med tillhörande länk till dessa nyhets- och informationsbrev, men önskar ta emot nyheter från Bolaget framöver, kan du sända din e-postadress till OM BOLAGET HYRESFASTIGHETER HOLDING II BLÅ AB Bolaget etablerades 2004 och ägde fram till sommaren 2014 en portfölj med hyresrätter i Sverige tillsammans med sitt norska systerbolag Boligutleie Holding II AS ( BUH II ) genom dotterbolaget Hyresbostäder i Sverige II AB ( HBS II ). I juli 2014 sålde Bolaget sina aktier i dotterbolaget HBS II och därigenom också sina ägarintressen i bostadsportföljen. Köpare var D. Carnegie & Co AB (D. Carnegie), som är ett fastighetsbolag vars aktier är listade på Nasdaq Stockholm First North Premier. Transaktionen baserades på ett underliggande fastighetsvärde på miljoner kronor. Efter justeringar för andra tillgångar och skulder i balansräkningen, samt en justering för latent skatt, blev den totala försäljningssumman miljoner kronor. HFH II och BUH II mottog följande ersättning för försäljningen: Cirka 35 procent kontanter, motsvarande miljoner kronor. Kontantdelen har medfört två utdelningar under 2014 och 2015 motsvarande 5,50 kronor per ursprunglig aktie. Cirka 33 procent aktier i D. Carnegie till ett värde motsvarande miljoner kronor vid tidpunkten för transaktionen. Cirka 20 procent av dessa aktier har senare sålts för att kunna genomföra det planerade inlösenprogrammet (dvs. detta erbjudande). Cirka 27 procent räntebärande konvertibla obligationer, motsvarande miljoner kronor. Cirka 5 procent räntebärande säljarkrediter, motsvarande 200 miljoner kronor. Efter att kontantdelen av ersättningen betalats ut till aktieägarna har Bolaget sedan det etablerades betalat ut tio kronor per ursprunglig aktie. Senaste beräknade NAV (Net Asset Value) per den 15 mars 2015 var 25,64 kronor per A-aktie. Samtliga av Bolagets B-aktier är återköpta. Bolaget har sedan start haft en positiv utveckling på 166 procent justerat för återköp och utdelningar. Värdena i Bolaget består nu till stor del av likvida värdepapper i D. Carnegie och HFH II innehar nu en mindre ägarandel av en större fastighetsportfölj. Aktieägarna äger fortsatt sina aktier i HFH II tills dess att de eventuellt väljer att sälja dessa. Det är följaktligen utvecklingen för D. Carnegie som kommer att vara avgörande för avkastningen för HFH II framöver. Försäljning av aktier i D. Carnegie Som en del i förberedelserna för att lansera inlösenprogrammet sålde HFH II tillsammans med BUH II, aktier i D. Carnegie till en kurs om 43,50 kronor per aktie den 18 december Försäljningen motsvarade cirka 20 procent av Bolagets och BUH II:s aktier i D. Carnegie till ett värde av cirka 250 miljoner kronor.

3 Ersättningen för aktieförsäljningen tillsammans med övriga kassatillgångar gör att Bolaget nu kan erbjuda aktieägarna att frivilligt inlösa aktier i Bolaget upp till maximalt tio procent av Bolagets utestående aktier. Om någon eller några aktieägare väljer att inlösa mindre än tio procent av sina aktier, eller inga aktier alls, kan de aktieägare som så önskar få möjlighet att lösa in mer än de tio procent som varje aktieägare är berättigad till. Varje aktieägare väljer själv om man vill anta erbjudandet och Bolaget har för avsikt att erbjuda samtliga aktieägare möjlighet att lösa in aktier genom erbjudanden framöver. VAD INNEBÄR FORTSATT INVESTERING I HYRESFASTIGHETER HOLDING II BLÅ AB? HFH II AB äger, som ovan nämnts, aktier och lån utställda av D. Carnegie. Aktieägarna i Bolaget kommer därför även framöver att ha en fortsatt exponering mot den svenska marknaden för hyresrätter, men även vara delaktiga i den utveckling och renovering av D. Carnegies fastighetsbestånd som planeras. Innan försäljningen genomfördes godkändes i samband med en extra bolagsstämma den första juli 2014 ett nytt, förändrat investeringsmandat för HFH II. Investeringsmandatet finns tillgängligt på Bolagets hemsida. Om bolaget D. Carnegie D. Carnegie är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar bostäder i Stockholm och Mälardalen och/eller i områden med stark befolkningsökning samt lågt utbud av bostäder. Förutom att effektivt förvalta fastigheterna renoverar D. Carnegie lägenheterna succesivt i samband med att hyresgäster flyttar ut. Detta görs snabbt och kostnadseffektivt genom den egenutvecklade renoveringsmetoden Bosystem. D. Carnegie jobbar också med att utveckla fastigheterna i bolaget genom detaljplanering av tomter för bostadsändamål. Dagens drift i bolaget startade 1995 då fastighetsbolaget Stendörren etablerades. Bolaget har under cirka 20 år byggt upp en betydande portfölj bestående av bostäder, handels- och logistikfastigheter sålde Stendörrens ägare, Kvalitena, Stendörrens bostadsportfölj till D. Carnegie, vars aktier listades på Nasdaq Stockholm First North i april Efter sammanslagningen med HBS II har D. Carnegie blivit Sveriges största noterade bostadsfastighetsbolag. Per den 30 september 2014 var D. Carnegies totala fastighetsportfölj värderad till cirka tio miljarder kronor med en belåningsgrad på cirka 57 procent exklusive obligationslån och säljarkredit från BUH II och HFH II. Portföljen består av cirka lägenheter med en total yta på cirka en miljon kvadratmeter och cirka en miljard kronor i årliga hyresintäkter. Hyresrätterna har ingen vakans utöver de lägenheter som är under renovering. Detta skapar ett förutsägbart och stabilt driftsmässigt kassaflöde. Bosystem en viktig del i värdeskapandet framöver Genom Bosystem renoveras lägenheter till en kostnad som är cirka procent lägre än normalt för motsvarande renoveringar. Efter renovering kan hyresnivån normalt höjas med mellan procent och driftskostnaderna kan ofta sänkas med mellan procent. Normalt tar en renovering av en lägenhet mellan två och fyra veckor. Genom att använda sig av Bosystemmetoden för de lägenheter som tidigare var en del av HFH II bedömer D. Carnegie potentialen för att öka fastighetsvärdena som god. D. Carnegie räknar med att kunna

4 renovera cirka 750 lägenheter under 2015 för att därefter komma upp i en årlig renoveringstakt på lägenheter per år. Aktieägare i HFH II kan ta del av det här förväntat värdehöjande arbetet genom att behålla hela eller delar av sitt aktieinnehav i HFH II. NÄRMARE OM ERBJUDANDET ATT INLÖSA AKTIER Som tidigare beskrivits har HFH II, för att möjliggöra erbjudandet om inlösen av aktier, frigjort kontanta medel som gör att Bolaget kan erbjuda aktieägare att frivilligt inlösa aktier. Aktieägarna står fria att välja om de vill anta erbjudandet. Bolaget har för avsikt att även framöver erbjuda nya periodvisa möjligheter till inlösen för sina befintliga aktieägare. Detaljer Alternativ för aktieägare; 1. Inte utnyttja tilldelade inlösenrätter och därmed behålla nuvarande aktieinnehav i HFH II tills vidare, eller 2. Utnyttja de tilldelade inlösenrätterna och därigenom minska sitt innehav av aktier i HFH II i utbyte mot kontant ersättning - Om några aktieägare väljer att inte utnyttja tilldelade inlösenrätter kommer dessa inlösenrätter att fördelas på de aktieägare som anmält intresse att få lösa in fler än tio procent av sina aktier. För det fall aktieägare önskar lösa in fler aktier än vad erbjudandet berättigar till ska detta anmälas särskilt på bifogad anmälningssedel. Inlösenerbjudandet är primärt begränsat till maximalt tio procent av utestående aktier i Bolaget. Det betyder att samtliga aktieägare får möjlighet att välja om hon eller han önskar inlösa upp till tio procent av aktieägarens antal aktier. Om inte samtliga aktieägare väljer att utnyttja tilldelade inlösenrätter kan de inlösenrätter som inte utnyttjas fördelas på de aktieägare som anmält intresse av att lösa in fler aktier än vad de är berättigade till, varvid dessa således kan få något fler än tio procent av sina aktier inlösta. Aktieägare som inte utnyttjar tilldelade inlösenrätter kommer att behålla sitt nuvarande aktieinnehav i HFH II men HFH II har för avsikt att erbjuda samtliga aktieägare möjlighet att lösa in aktier genom erbjudanden framöver. Fördelningen av antalet inlösenrätter till enskilda aktieägare kommer att ske pro rata (baserat på ägarandel i Bolaget). Inlösenbeloppet kommer att vara 24,91 kronor per aktie, vilket speglar det reella värdet per aktie i Bolaget, reducerat med tre procent för att säkra att kostnaderna för erbjudandet inte ska belasta de aktieägare som inte blir föremål för inlösen. Inlösenbeloppet kommer att betalas ut till kontoförande institut alternativt konto hos Euroclear där aktierna förvaras. Bolaget har engagerat Nordea Bank AB (publ) (Nordea) som emissionsinstitut. Detta innebär att aktieägare som önskar utnyttja tilldelade inlösenrätter ska returnera ifylld anmälningssedel till Nordea till den adress som framgår av den förtryckta anmälningssedeln.

5 Aktieägare som önskar lösa in fler aktier än vad erbjudandet omfattar ska även anmäla detta särskilt på bifogad anmälningssedel och returnera ifylld anmälningssedel till Nordea till den adress som framgår av den förtryckta anmälningssedeln. Tidsplan Avstämningsdag kommer att vara den 7 april 2015 Anmälningsperiod för inlösen kommer att vara perioden mellan april 2015 Inlösenbeloppet är 24,91 kr per aktie. Utbetalning av inlösenlikvid kommer att ske omkring den 18 maj (Datumet är preliminärt och beroende av vart aktierna förvaras) VILLKOR OCH ANVISNINGAR Årsstämman beslutade den 5 mars 2015 om frivillig inlösen av aktier i Bolaget. Frivillig inlösen ska ske genom indragning av aktier genom minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna. Genom bolagsstämmans beslut kommer maximalt aktier bli föremål för inlösen varigenom högst kronor kan komma att överföras till Bolagets aktieägare. Nuvarande antal aktier om stycken kommer således att minskas med högst Inlösen av aktier kommer ske genom att aktieägare tilldelas en (1) inlösenrätt för varje aktie som aktieägaren innehar på avstämningsdagen. Tio (10) inlösenrätter berättigar till inlösen av en (1) aktie mot en kontant inlösenlikvid som motsvarar det beräknade marknadsvärdet på aktien, enligt den formel som finns angiven i stycket Inlösenlikvid nedan. Årsstämman beslöt även att genomföra en fondemission varigenom Bolagets aktiekapital ska ökas med kronor och 20 öre genom överföring av medel från fritt eget kapital. Fondemissionen sker utan utgivande av nya aktier. Syftet med fondemissionen är att återställa aktiekapitalet varför Bolagets nuvarande aktiekapital inte kommer att förändras negativt utan enbart antal utestående aktier i Bolaget kommer att förändras i anledning av erbjudandet. Avstämningsdag och inlösenrätter Den som på avstämningsdagen den 7 april 2015 är registrerad i den av Euroclear förda aktieboken erhåller en (1) inlösenrätt för varje aktie i Bolaget och tio (10) inlösenrätter ger rätt att lösa in en (1) innehavd aktie i Bolaget ( Primär inlösen ). Inlösenrätter som ej utnyttjas för Primär inlösen kan komma att utnyttjas genom så kallad sekundär inlösen. Sekundär inlösen innebär att inlösenberättigade aktieägare kan anmäla att de önskar inlösa ytterligare aktier, utöver vad dennes inlösenrätter berättigar till, och sedan kunna komma att få ytterligare aktier inlösta ( Sekundär inlösen ). Sekundär inlösen ska ske pro rata i förhållande till de antalet inlösenrätter som respektive aktieägare har anmält för Primär inlösen. Inlösenlikvid Inlösenlikviden per aktie kommer motsvara det beräknade marknadsvärdet på aktien på avstämningsdagen och betalas ut kontant. Marknadsvärdet på aktien har räknats fram enligt nedanstående formel varav inlösenlikviden per aktie är 24,91 kronor: Formeln: A = (B + (C - B)) * 0,97 A = Slutligt inlösenpris B = Uppskattat verkligt värde per aktie per 3 februari 2015 med avdrag för den föreslagna utdelningen om 5,40 kronor per aktie C = Uppskattat verkligt värde per aktie per 7 april 2015

6 Sekundär inlösen Om inte samtliga aktieägare utnyttjar sina inlösenrätter kommer dessa inlösenrätter att fördelas på de aktieägare som önskar få fler aktier inlösta än vad erbjudandet berättigar aktieägaren till genom Sekundär inlösen. Aktieägare som utnyttjar sina inlösenrätter, och som önskar inlösa fler aktier än vad denne är berättigad till, kan således anmäla sig för Sekundär inlösen på bifogad anmälningssedel. Vid eventuell överanmälan ska fördelning ske pro rata i förhållande till de antalet inlösenrätter som respektive aktieägare har anmält för Primär inlösen, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Sekundär inlösen ska ske pro rata i förhållande till de antalet inlösenrätter som respektive aktieägare har anmält för Primär inlösen. Anmälningsperiod Anmälningsperioden för inlösen av aktier är mellan april Anmälan Anmälan om inlösen av aktier, både Primär inlösen och Sekundär inlösen ska göras på bifogad anmälningssedel. Ifylld anmälningssedel skickas eller lämnas till: Nordea Bank AB (publ) Issuer Services, R5303 Regeringsgatan 42 SE Stockholm Observera att anmälningssedeln ska vara Nordea tillhanda senast klockan den 27 april Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande och kan inte återkallas. Anmälan kan endast göras vid ett tillfälle per aktieägare. I det fall flera anmälningssedlar skickas in kommer endast den först mottagna att beaktas. Inga tillägg eller ändringar får göras i den på anmälningssedeln tryckta texten. Observera att anmälan om inlösen endast kan avse ett helt antal aktier. Information till direktregistrerade aktieägare Denna informationsbroschyr, tillsammans med en förtryckt anmälningssedel där antalet erhållna inlösenrätter redovisas, samt ett svarskuvert, har sänts till de aktieägare som på avstämningsdagen den 7 april 2015 var registrerade i den av Euroclear förda aktieboken. Någon separat VP-avi som redovisar registrering av inlösenrätter på aktieägarens VP-konto kommer inte att skickas ut. Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare som har sitt innehav av aktier i Bolaget förvaltarregistrerat hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen förtryckt anmälningssedel. Inlösen av aktier ska i stället ske i enlighet med anvisningar från förvaltaren. Pantsatta aktier I det fall aktier i Bolaget är pantsatta ska även panthavare underteckna den anmälningssedel som inlämnas. Hantering av anmälda aktier och inlösenrätter Det antal aktier som anmäls för inlösen samt erforderligt antal inlösenrätter kommer att överföras till ett nyöppnat, spärrat VP-konto i aktieägarens namn, ett så kallat apportkonto. Detta innebär att de anmälda aktierna och inlösenrätterna spärras och inte kan överlåtas. I samband med detta utsänds en VP-avi som visar insättningen av aktier och inlösenrätter på det nyöppnade apportkontot. Efter anmälningsperiodens slut kommer anmälda aktier och inlösenrätter att bokas ut från apportkontot och så kallade inlösenaktier kommer att bokföras på det ursprungliga VP-kontot.

7 Apportkontot avslutas härmed. VP-avi avseende detta utsändes ej. Inlösenrätter som ej utnyttjas för Inlösen har efter anmälningstidens utgång inget ekonomiskt värde och kommer att bokas bort från VP-kontot. VP-avi härom utsänds ej. Handel i inlösenrätter Då inlösen av aktier sker till ett förväntat ett marknadsvärde förväntas inlösenrätterna inte ha ett ekonomiskt värde varmed någon organiserad handel med inlösenrätter ej kommer att förekomma. Genomförande av minskningsbeslut För verkställande av Inlösen krävs att registrering av minskningsbeslutet och beslutet om fondemission sker hos Bolagsverket. Redovisning av inlösenlikvid Inlösenlikvid om 24,91 kronor för varje inlösenaktie beräknas redovisas omkring den 18 maj Likvid kommer att utbetalas via Euroclear till det avkastningskonto som är anslutet till VP-kontot. Innehavare vars VP-konto saknar avkastningskonto, eller vars avkastningskonto är ett plusgirokonto, erhåller likvid i form av en utbetalningsavi eller en check. VP-avi utsänds som bekräftelse på utbetalningen. Skatteeffekter Nedan följer en sammanfattning av vissa av de skattekonsekvenser som kan uppstå med anledning av detta erbjudande. Informationen avser endast fysiska personer och aktiebolag som är skattemässigt bosatta eller hemmahörande i Sverige. Sammanfattningen är baserad på nu gällande svenska skatteregler och är endast avsedd som en allmän information. Den skattemässiga behandlingen av varje enskild aktieägare beror delvis på dennes speciella situation. Rätt till inlösen Rätten att inlösa aktier utlöser i sig ingen beskattning. Beskattning sker först när inlösenrätten utnyttjas. Inlösen av aktier Utnyttjande av inlösen av aktier jämställs med avyttring. Kapitalvinst alternativt kapitalförlust beräknas med utgångspunkt i skillnaden mellan inlösenbeloppet (avyttringspriset), det vill säga 24,91 kr per inlöst aktie, efter avdrag för eventuella försäljningsutgifter, och omkostnadsbeloppet för inlöst aktie. Skattesatser m.m. Fysiska personer För privatpersoner som är obegränsat skattskyldiga i Sverige beskattas kapitalvinster i inkomstslaget kapital. Kapitalförluster är avdragsgilla i inkomstsslaget kapital. Utdelningar och kapitalvinster på aktier i svenska aktiebolag som inte är marknadsnoterade tas upp till fem sjättedelar i inkomstslaget kapital. Skattesatsen i inkomstslaget kapital är 30 procent. Detta innebär i praktiken att utdelningar och kapitalvinster på aktier i svenska aktiebolag som inte är marknadsnoterade beskattas med 25 procent skatt i inkomstslaget kapital. För fysiska personer som är obegränsat skattskyldiga i Sverige innehålls preliminär skatt på utdelningar med 30 procent. Den preliminära skatten innehålls normalt av Euroclear Sweden AB eller, vid förvaltarregistrerade aktier, av förvaltaren.

8 Aktiebolag För aktiebolag är utdelningar och kapitalvinster på aktier i bolaget skattefria, under förutsättning att aktierna i bolaget anses vara näringsbetingade. Detsamma gäller vid utbetalning från bolaget i samband med inlösen av bolagets aktier. Aktier i ett svenskt aktiebolag som inte är marknadsnoterade och som utgör kapitaltillgångar för innehavaren anses vara näringsbetingade. Kapitalförluster på näringsbetingade aktier är inte avdragsgilla. Gällande skatteregler kan komma att förändras.

Erbjudandedokument. Till aktieägarna i Hyresfastigheter Holding II Blå AB gällande erbjudande om frivillig inlösen av aktier.

Erbjudandedokument. Till aktieägarna i Hyresfastigheter Holding II Blå AB gällande erbjudande om frivillig inlösen av aktier. Erbjudandedokument Till aktieägarna i Hyresfastigheter Holding II Blå AB gällande erbjudande om frivillig inlösen av aktier. Du som är aktieägare behöver ta ställning till detta erbjudande. 2015-09-09

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 4.927.386 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 98 547 732.

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 3.787.000 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 15.148.000.

Läs mer

Hyresfastigheter Holding II AB

Hyresfastigheter Holding II AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Hyresfastigheter Holding II AB Kvartalsrapport mars 2015 Innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Hyresfastigheter Holding II AB

Hyresfastigheter Holding II AB o b l i g o i n v e s t m e n t m a n a g e m e n t Hyresfastigheter Holding II AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Första dag för handel i inlösenaktier. 12 maj 14 maj 18 maj 19 maj 1 juni 9 juni. Handel i inlösenaktier

Första dag för handel i inlösenaktier. 12 maj 14 maj 18 maj 19 maj 1 juni 9 juni. Handel i inlösenaktier INFORMATION OM INLÖSEN AV AKTIER I SWECO AB (publ) 2010 Innehåll Tidplan...2 Bakgrund och motiv...3 Så här går inlösenförfarandet till...4 Detaljerad beskrivning av inlösenförfarandet...5 Skattefrågor

Läs mer

Information om inlösen av aktier i Haldex AB

Information om inlösen av aktier i Haldex AB Information om inlösen av aktier i Haldex AB Innehåll Inlösenförfarandet i korthet 1 Tidsplan 1 Bakgrund och motiv 2 Så här går inlösenförfarandet till 2 Detaljerad beskrivning av inlösenförfarandet 3

Läs mer

Hyresfastigheter Holding II AB. Kvartalsrapport december 2014

Hyresfastigheter Holding II AB. Kvartalsrapport december 2014 Hyresfastigheter Holding II AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Strukturbild efter transaktionen 6 Drift, förvaltning och

Läs mer

Erbjudande om courtagefri försäljning av aktier i Nobel Biocare och information angående avnotering

Erbjudande om courtagefri försäljning av aktier i Nobel Biocare och information angående avnotering Erbjudande om courtagefri försäljning av aktier i Nobel Biocare och information angående avnotering Erbjudandet som beskrivs i denna informationsbroschyr riktar sig inte till personer vars deltagande i

Läs mer

Aktieinlösen 2008 OBSERVERA ATT DU SOM AKTIEÄGARE MÅSTE GÖRA ETT AKTIVT VAL FÖR ATT INTE FÖRLORA VÄRDE

Aktieinlösen 2008 OBSERVERA ATT DU SOM AKTIEÄGARE MÅSTE GÖRA ETT AKTIVT VAL FÖR ATT INTE FÖRLORA VÄRDE Aktieinlösen 2008 Detta dokument innehåller information om Bure Equity AB:s (publ) erbjudande om frivilligt inlösenförfarande. Beslut om inlösenförfarande fattades av Bures extra bolagsstämma den 11 december

Läs mer

Inlösen av aktier i Mertiva AB (publ) Mars 2014

Inlösen av aktier i Mertiva AB (publ) Mars 2014 Inlösen av aktier i Mertiva AB (publ) Mars 2014 Viktig information Denna informationsbroschyr är upprättad av Mertiva AB (publ), org nr 556530-1420 och syftar till att ge aktieägarna i Mertiva information

Läs mer

Hyresfastigheter Holding II AB

Hyresfastigheter Holding II AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Hyresfastigheter Holding II AB Kvartalsrapport mars 2016 Innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

information om inlösen av aktier i sweco ab (publ) 2006

information om inlösen av aktier i sweco ab (publ) 2006 information om inlösen av aktier i sweco ab (publ) 2006 INNEHÅLL TIDPLAN... 1 BAKGRUND OCH MOTIV... 2 SÅ HÄR GÅR INLÖSENFÖRFARANDET TILL... 3 DETALJERAD BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET... 4 SKATTEFRÅGOR

Läs mer

Information om automatisk aktieinlösen i Investment AB Kinnevik (publ)

Information om automatisk aktieinlösen i Investment AB Kinnevik (publ) Information om automatisk aktieinlösen i Investment AB Kinnevik (publ) Detta dokument utgör inte ett erbjudande att köpa eller sälja aktier. Detta dokument är endast avsett som information till aktieägarna

Läs mer

OBSERVERA ATT DU SOM AKTIEÄGARE MÅSTE GÖRA ETT AKTIVT VAL FÖR ATT INTE FÖRLORA VÄRDE

OBSERVERA ATT DU SOM AKTIEÄGARE MÅSTE GÖRA ETT AKTIVT VAL FÖR ATT INTE FÖRLORA VÄRDE Aktieinlösen 2007 Foto Rob Vanstone Detta dokument innehåller information om Bure Equity ABs (publ) erbjudande om frivilligt inlösenförfarande. Beslut om inlösenförfarande fattades av Bures extra bolagsstämma

Läs mer

Information om automatiskt inlösenförfarande i Tele2 AB

Information om automatiskt inlösenförfarande i Tele2 AB Kolumntitel Information om automatiskt inlösenförfarande i Tele2 AB Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information om styrelsens för Tele2 AB ( Tele2 eller Bolaget ) förslag om aktiesplit

Läs mer

Information till aktieägarna i Sandvik med anledning av aktiesplit och automatisk inlösen av aktier

Information till aktieägarna i Sandvik med anledning av aktiesplit och automatisk inlösen av aktier This document is also available in English. Information till aktieägarna i Sandvik med anledning av aktiesplit och automatisk inlösen av aktier Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN DEN 6 APRIL 2011 AVSEENDE BESLUT OM FONDEMISSION

STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN DEN 6 APRIL 2011 AVSEENDE BESLUT OM FONDEMISSION STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN DEN 6 APRIL 2011 AVSEENDE BESLUT OM FONDEMISSION Styrelsen föreslår att bolagets aktiekapital ökas med 620 000 000 kronor genom fondemission med utgivande av 24 000 000

Läs mer

INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I ATLAS COPCO AB

INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I ATLAS COPCO AB INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I ATLAS COPCO AB med anledning av förslag om aktiesplit och automatiskt inlösenförfarande Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information om styrelsens för

Läs mer

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av split och inlösen av aktier

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av split och inlösen av aktier Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av split och inlösen av aktier Innehållsförteckning Kort om inlösen av aktier 2 Bakgrund och motiv 3 Finansiella effekter av inlösenförfarandet

Läs mer

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ)

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) Information till aktieägarna inför extra bolagsstämma den 14 augusti 2012 avseende styrelsens förslag om aktiesplit och obligatoriskt

Läs mer

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av förslag om aktiesplit och automatiskt inlösenförfarande Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information om styrelsens för

Läs mer

Hyresfastigheter Holding II AB

Hyresfastigheter Holding II AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Hyresfastigheter Holding II AB Kvartalsrapport juni 2016 Innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Inlösen av aktier i Bure Equity AB (publ)

Inlösen av aktier i Bure Equity AB (publ) Inlösen av aktier i Bure Equity AB (publ) VIKTIGT MEDDELANDE TILL DIG SOM ÄR AKTIEÄGARE I BURE EQUITY AB (PUBL) Detta dokument innehåller information om Bure Equity ABs (publ) erbjudande om frivillig inlösen.

Läs mer

Handlingar inför extra bolagsstämma i. DIAMYD MEDICAL AB (publ)

Handlingar inför extra bolagsstämma i. DIAMYD MEDICAL AB (publ) Handlingar inför extra bolagsstämma i Torsdagen den 31 januari 2013 DAGORDNING för extra bolagsstämma med aktieägarna i Torsdagen den 31 januari 2013 1. Öppnande av stämman samt val av ordförande 2. Upprättande

Läs mer

Information om föreslagen aktiesplit och inlösen av aktier i KappAhl Holding AB (publ)

Information om föreslagen aktiesplit och inlösen av aktier i KappAhl Holding AB (publ) Information om föreslagen aktiesplit och inlösen av aktier i KappAhl Holding AB (publ) Detta dokument ger information om styrelsens för KappAhl Holding AB (publ) ( KappAhl eller Bolaget ) förslag om kapitalutskiftning

Läs mer

Årsredovisning. Hyresfastigheter Holding II Blå AB

Årsredovisning. Hyresfastigheter Holding II Blå AB Årsredovisning för Hyresfastigheter Holding II Blå AB 556651-7008 Räkenskapsåret 2014 01 01 2014 12 31 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Inlösen av aktier i Creades AB (publ) Våren 2015

Inlösen av aktier i Creades AB (publ) Våren 2015 Inlösen av aktier i Creades AB (publ) Våren 2015 VIKTIGT MEDDELANDE TILL DIG SOM ÄR AKTIEÄGARE I CREADES Detta dokument innehåller information om ett erbjudande om inlösen av aktier i Creades. Anmälan

Läs mer

Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2007

Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2007 Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2007 Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller endast information om styrelsens för Aktiebolaget SKF ( SKF

Läs mer

Man kan konstatera att mycket återstår att göra för oss som arbetar för att vår planet på alla plan ska bli en bättre planet.

Man kan konstatera att mycket återstår att göra för oss som arbetar för att vår planet på alla plan ska bli en bättre planet. INFORMATION OM AKTIESPLIT OCH INLÖSEN AV AKTIER I SWECO AB (PUBL) 2007 Man kan konstatera att mycket återstår att göra för oss som arbetar för att vår planet på alla plan ska bli en bättre planet. innehåll

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

Information om inlösen av aktier i AB Electrolux 2006/2007

Information om inlösen av aktier i AB Electrolux 2006/2007 Information om inlösen av aktier i AB Electrolux 2006/2007 Innehåll Bakgrund och motiv 1 Så här går inlösenförfarandet till 2 Beskrivning av inlösenförfarandet 3 Effekter för Electrolux 4 Skattefrågor

Läs mer

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet (III) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut

Läs mer

Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2008

Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2008 Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2008 Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller endast information om styrelsens för Aktiebolaget SKF ( SKF

Läs mer

Bakgrund. Inlösen 2015 2

Bakgrund. Inlösen 2015 2 Inlösen 2015 Information till aktieägarna i HiQ International AB (publ) avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande Bakgrund BAKGRUND HiQ International ABs (

Läs mer

Hyresfastigheter Holding II AB

Hyresfastigheter Holding II AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Hyresfastigheter Holding II AB Kvartalsrapport december 2015 Innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Inlösen av aktier i Creades AB (publ) våren 2014

Inlösen av aktier i Creades AB (publ) våren 2014 Inlösen av aktier i Creades AB (publ) våren 2014 VIKTIGT MEDDELANDE TILL DIG SOM ÄR AKTIEÄGARE I CREADES Detta dokument innehåller information om ett erbjudande om inlösen av aktier i Creades. Anmälan

Läs mer

Villkor och Anvisningar

Villkor och Anvisningar Villkor och Anvisningar Nyemission riktad till befintliga ägare samt allmänhet Syftet med emissionen, förutom att stärka balansräkningen är att främja likviditeten i instrumentet inför listning på AktieTorget.

Läs mer

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0001599622

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0001599622 Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0001599622 Information till aktieägarna inför extra bolagsstämma den 5 juli 2013 avseende styrelsens förslag om aktiesplit och

Läs mer

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0005337821

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0005337821 Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0005337821 Information till aktieägarna inför extra bolagsstämma den 10 februari 2014 avseende styrelsens förslag om aktiesplit

Läs mer

Stockholm i mars 2014. IAR Systems Group AB (publ) Styrelsen

Stockholm i mars 2014. IAR Systems Group AB (publ) Styrelsen INLÖSEN 2014 Information till aktieägarna i IAR Systems Group AB (publ) inför årsstämma den 24 april 2014 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande BAKGRUND

Läs mer

Punkt 15 - Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Punkt 15 - Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Punkt 15 - Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Styrelsen för Forwood Aktiebolag (publ), org. nr, föreslår att årsstämman den 17 juni 2016 beslutar om ändring av bolagsordningen enligt följande:

Läs mer

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av förslag om aktiesplit och automatiskt inlösenförfarande Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information om styrelsens för

Läs mer

Erbjudande om inlösen av aktier i Sandvik AB 2005

Erbjudande om inlösen av aktier i Sandvik AB 2005 Erbjudande om inlösen av aktier i Sandvik AB 2005 Erbjudandet i sammandrag Bolagsstämman i Sandvik AB fattade den 3 maj 2005 beslut om att erbjuda företagets aktieägare att lösa in aktier till ett belopp

Läs mer

Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier

Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier Information till aktieägarna i med anledning av sammanläggning av aktier 1:5 och ändring av förhållandet mellan B-aktien och ADS Detta dokument

Läs mer

Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ)

Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) Information till aktieägarna med anledning av styrelsens förslag om aktiesplit och obligatoriskt inlösenförfarande till årsstämma den 13 maj 2015 Detta

Läs mer

Erbjudande om inlösen av aktier i Fabege AB (publ) med likvid i form av aktier i Klövern AB (publ)

Erbjudande om inlösen av aktier i Fabege AB (publ) med likvid i form av aktier i Klövern AB (publ) Erbjudande om inlösen av aktier i Fabege AB (publ) med likvid i form av aktier i Klövern AB (publ) Innehåll Erbjudandet i sammandrag Bakgrund och motiv 1 Villkor och anvisningar 2 Illustrerande exempel

Läs mer

Sectras inlösenprogram

Sectras inlösenprogram Sectras inlösenprogram 205 Information till aktieägarna i Sectra AB (publ) inför årsstämma den 7 september 205 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande. Detta

Läs mer

17 mars 2008. Information om automatiskt inlösenförfarande. NeoNet AB 2008. LEGAL#3088718v7

17 mars 2008. Information om automatiskt inlösenförfarande. NeoNet AB 2008. LEGAL#3088718v7 17 mars 2008 Information om automatiskt inlösenförfarande av aktier i NeoNet AB 2008 17 mars 2008 2 INNEHÅLL 2 Kort beskrivning av inlösenförfarandet 3 Bakgrund och motiv till inlösenförfarandet 4 Tidplan

Läs mer

Erbjudande om inlösen av aktier i AB Electrolux

Erbjudande om inlösen av aktier i AB Electrolux Erbjudande om inlösen av aktier i AB Electrolux Erbjudandet i sammandrag Innehåll 2 Erbjudandet i sammandrag 3 Bakgrund och motiv 4 Villkor och anvisningar 6 Illustrerande exempel 7 Tidsplan 8 Anmälningssedel

Läs mer

Inlösen av aktier i Investment AB Öresund (publ)

Inlösen av aktier i Investment AB Öresund (publ) Inlösen av aktier i Investment AB Öresund (publ) VIKTIGT MEDDELANDE TILL DIG SOM ÄR AKTIEÄGARE I INVESTMENT AB ÖRESUND (PUBL) Detta dokument innehåller ett erbjudande om inlösen i Investment AB Öresund

Läs mer

Inlösen av aktier 2014

Inlösen av aktier 2014 Inlösen av aktier 2014 Information till aktieägarna i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) inför årsstämma den 12 maj 2014 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och automatiskt inlösenförfarande.

Läs mer

Novestra: Inlösen 2013

Novestra: Inlösen 2013 Novestra: Inlösen 2013 Information till aktieägarna i AB Novestra (publ) med anledning av styrelsens förslag om utbetalning av 1 krona per aktie genom ett obligatoriskt inlösenförfarande INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Informationsbroschyr. Till aktieägarna i Hyresfastigheter Holding IV Vit AB gällande föreslagen försäljning av koncernens fastighetsportfölj

Informationsbroschyr. Till aktieägarna i Hyresfastigheter Holding IV Vit AB gällande föreslagen försäljning av koncernens fastighetsportfölj Informationsbroschyr Till aktieägarna i Hyresfastigheter Holding IV Vit AB gällande föreslagen försäljning av koncernens fastighetsportfölj 1 Sammanfattning... 2 2 Bakgrund och inledning... 3 3 Transaktionen...

Läs mer

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie.

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie. INLÖSEN 2008 information till aktieägarna i hiq international ab (publ) inför årsstämma den 30 april 2008 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande 1 Bakgrund

Läs mer

TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING

TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING avseende ERBJUDANDE FRÅN NORDIC LEISURE AB (PUBL) TILL AKTIEÄGARNA I BETTING PROMOTION SWEDEN AB (PUBL) Tillägg till Erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna

Läs mer

Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia

Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia För 10 aktier i Bure erhåller du 1 aktie i AcadeMedia Detta dokument ger information om styrelsens för Bure Equity AB ( Bure ) förslag till beslut om utdelning

Läs mer

Inlösen av aktier i Investment AB Öresund (publ)

Inlösen av aktier i Investment AB Öresund (publ) Inlösen av aktier i Investment AB Öresund (publ) Viktigt meddelande till dig som är aktieägare i Investment AB Öresund (publ) Detta dokument innehåller ett erbjudande om inlösen i Investment AB Öresund

Läs mer

Frågor och svar om det föreslagna aktieprogrammet för ledande befattningshavare och om inlösen av aktier

Frågor och svar om det föreslagna aktieprogrammet för ledande befattningshavare och om inlösen av aktier Bolagsstämman 2004 Frågor och svar om det föreslagna aktieprogrammet för ledande befattningshavare och om inlösen av aktier Detta häfte besvarar de vanligaste frågorna om aktieprogrammet och inlösen av

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) VIKTIG INFORMATION Detta tillägg till Erbjudandehandlingen

Läs mer

Information om inlösenförfarande

Information om inlösenförfarande Information om inlösenförfarande Innehåll BAKGRUND OCH MOTIV 2 BESKRIVNING AV 3 INLÖSENFÖRFARANDET VILLKOR OCH ANVISNINGAR 5 FINANSIELLA EFFEKTER 6 FÖR CHERRY SKATTEFRÅGOR I SVERIGE 7 FRÅGOR OCH SVAR 9

Läs mer

Information till aktieägarna i East Capital Baltic Property Investors AB (publ) SE

Information till aktieägarna i East Capital Baltic Property Investors AB (publ) SE Information till aktieägarna i East Capital Baltic Property Investors AB (publ) SE0001467572 Information till aktieägarna inför extra bolagsstämma den 27 september 2016 avseende styrelsens förslag om aktiesplit

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7 i förslag till dagordning)

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7 i förslag till dagordning) s förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7 i förslag till dagordning) För att möjliggöra de av styrelsen föreslagna åtgärderna enligt punkterna 8 (A) (C) i förslaget till dagordning,

Läs mer

Information till depåbevisinnehavare i Vostok Nafta Investment Ltd

Information till depåbevisinnehavare i Vostok Nafta Investment Ltd Information till depåbevisinnehavare i Vostok Nafta Investment Ltd inför EBS den 29 augusti 2012 om styrelsens förslag om split och obligatoriskt inlösenförfarande Detta dokument har tagits fram med enda

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010.

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010. Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010 Ärende 7 Styrelsens förslag till beslut i samband med nyemission av aktier med

Läs mer

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT ENLIGT DAGORDNINGENS PUNKT 16 (I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till

Läs mer

Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ)

Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ) PRESSMEDDELANDE 2009-07-28 Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ) Aktieägarna i Billerud Aktiebolag (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdag den 27 augusti 2009 klockan 16.00 på

Läs mer

Inlösen av aktier i Creades AB (publ)

Inlösen av aktier i Creades AB (publ) Inlösen av aktier i Creades AB (publ) VIKTIGT MEDDELANDE TILL DIG SOM ÄR AKTIEÄGARE I CREADES Detta dokument innehåller information om ett erbjudande om inlösen av aktier i Creades. Anmälan om inlösen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING INLÖSENFÖRFARANDE

ÅRSREDOVISNING INLÖSENFÖRFARANDE INFORMATION OM 2014 ÅRSREDOVISNING INLÖSENFÖRFARANDE MR GREEN & CO AB (publ) 2015 INNEHÅLL Villkor i sammandrag 3 Bakgrund och motiv 4 Styrelsens förslag i korthet 5 Viktiga datum 5 Så här går det till

Läs mer

Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt

Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt Hur får jag mer information om nyemissionen? Ett prospekt med detaljer kring nyemissionen har publicerats den 27 maj, 2010. Prospektet kommer även att

Läs mer

Brev till aktieägarna. Till aktieägarna i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB (Bolaget) avseende möjligheten att kvarstå som aktieägare i Bolaget

Brev till aktieägarna. Till aktieägarna i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB (Bolaget) avseende möjligheten att kvarstå som aktieägare i Bolaget Brev till aktieägarna Till aktieägarna i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB (Bolaget) avseende möjligheten att kvarstå som aktieägare i Bolaget Styrelsen i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB 17:e september

Läs mer

Innehåll. Kortnamn för inlösenaktierna: A-aktien: NET IL A B-aktien: NET IL B. Delårsrapport för tredje kvartalet 2009

Innehåll. Kortnamn för inlösenaktierna: A-aktien: NET IL A B-aktien: NET IL B. Delårsrapport för tredje kvartalet 2009 Information om automatiskt inlösenförfarande av aktier i net Entertainment NE AB (publ) 2009 2 Innehåll Bakgrund och motiv 3 Beskrivning av inlösenförfarandet 4 Villkor och anvisningar 6 Finansiella effekter

Läs mer

Kommuniké från extra bolagsstämma i Com Hem Holding AB (publ) den 10 mars 2015

Kommuniké från extra bolagsstämma i Com Hem Holding AB (publ) den 10 mars 2015 Pressmeddelande, 10 mars 2015 Kommuniké från extra bolagsstämma i Com Hem Holding AB (publ) den 10 mars 2015 Beslut om frivilligt inlösenförfarande i enlighet med styrelsens förslag Den extra bolagsstämman

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CREADES

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CREADES KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CREADES Aktieägarna i kallas till årsstämma torsdagen den 16 april 2015 klockan 15.00 på Finlandshuset Konferens, Snickarbacken 4, Stockholm. Anmälan m m Rätt att delta i stämman

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i LjungbergGruppen AB (publ) om återköp av aktier

Erbjudande till aktieägarna i LjungbergGruppen AB (publ) om återköp av aktier Erbjudande till aktieägarna i LjungbergGruppen AB (publ) om återköp av aktier Återköp av aktier i LjungbergGruppen AB Den 24 mars beslutade ordinarie bolagsstämma i LjungbergGruppen AB (publ) (org nr 5561757047,

Läs mer

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens förslag och beslut innefattar följande: A Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag

Läs mer

aktieägaren. Sammanlagt innebär förslaget att kronor kommer att återbetalas till aktieägarna. Under förutsättning att årsstämman

aktieägaren. Sammanlagt innebär förslaget att kronor kommer att återbetalas till aktieägarna. Under förutsättning att årsstämman INLÖSEN 2012 Information till aktieägarna i Sectra AB (publ) inför årsstämma den 28 juni 2012 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande. Detta underlag är

Läs mer

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ)

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Aktieägarna i Elekta AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma kl. 10.00 måndagen den 2 april 2012 i bolagets lokaler på Kungstensgatan 18 i Stockholm.

Läs mer

I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet (punkt 7 I)

I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet (punkt 7 I) STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM MINSKNING AV AKTIEKAPITAL, FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNING, BESLUT OM EMISSION AV UNITS SAMT FÖRSLAG TILL BESLUT OM FONDEMISSION

Läs mer

Inlösen av aktier i Investment AB Öresund

Inlösen av aktier i Investment AB Öresund Inlösen av aktier i Investment AB Öresund VIKTIGT MEDDELANDE TILL DIG SOM ÄR AKTIEÄGARE I INVESTMENT AB ÖRESUND Detta dokument innehåller ett erbjudande om Inlösen i Investment AB Öresund. Anmälan om Inlösen

Läs mer

Bakgrund och motiv. Linköping i oktober Sectra AB. Styrelsen

Bakgrund och motiv. Linköping i oktober Sectra AB. Styrelsen INLÖSEN 2011 Information till aktieägarna i Sectra AB (publ) inför extra bolagsstämma den 22 november 2011 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande. Detta

Läs mer

A-aktien: NET IL A B-aktien: NET IL B KALENDARIUM

A-aktien: NET IL A B-aktien: NET IL B KALENDARIUM INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I NET ENTERTAINMENT NE AB (PUBL) 2010 Innehåll 1 Bakgrund och motiv 2 Beskrivning av inlösenförfarandet 4 Villkor och anvisningar 5 Finansiella effekter

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2012

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2012 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2012 INNEHÅLL BAKGRUND OCH MOTIV 2 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET 3 VILLKOR OCH ANVISNINGAR 5 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR BETSSON

Läs mer

Handlingar inför extra bolagsstämma i. Sectra AB (publ) Tisdagen den 22 november 2011 A14153477

Handlingar inför extra bolagsstämma i. Sectra AB (publ) Tisdagen den 22 november 2011 A14153477 Handlingar inför extra bolagsstämma i Sectra AB (publ) Tisdagen den 22 november 2011 Dagordning för extrastämma med aktieägarna i Sectra AB (publ) tisdagen den 22 november 2011 kl. 14.00 på bolagets kontor

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2011

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2011 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2011 INNEHÅLL BAKGRUND OCH MOTIV 2 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET VILLKOR OCH ANVISNINGAR 5 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR BETSSON

Läs mer

Information om föreslagen Inlösen av aktier. (publ) 2008

Information om föreslagen Inlösen av aktier. (publ) 2008 Information om föreslagen Inlösen av aktier i Betsson AB (publ) 2008 Denna informationsbroschyr ger information om styrelsen för Betsson ABs förslag om kapitalutskiftning till Betssons aktieägare genom

Läs mer

Inlösen av aktier i Medivir AB (publ)

Inlösen av aktier i Medivir AB (publ) Inlösen av aktier i Medivir AB (publ) VIKTIGT MEDDELANDE TILL DIG SOM ÄR AKTIEÄGARE I MEDIVIR AB (PUBL) Detta dokument innehåller ett erbjudande om inlösen i Medivir AB (publ). Anmälan om inlösen av aktier

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2013

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2013 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2013 BETSSON AB:S VERKSAMHET BESTÅR I ATT ÄGA OCH FÖRVALTA AKTIEINNEHAV I BOLAG SOM SJÄLVA ELLER VIA PARTNERSAMARBETEN ERBJUDER

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2010

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2010 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2010 INNEHÅLL BAKGRUND OCH MOTIV 2 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET VILLKOR OCH ANVISNINGAR 5 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR BETSSON

Läs mer

Information till aktieägarna. av föreslagen split och inlösen av aktier i AB SKF

Information till aktieägarna. av föreslagen split och inlösen av aktier i AB SKF Information till aktieägarna med anledning av föreslagen split och inlösen av aktier i AB SKF Innehåll Kort beskrivning sid 2 Bakgrund och motiv sid 3 Beskrivning sid 4 Skattefrågor i Sverige sid 6 Frågor

Läs mer

2011 INLÖSEN AV AKTIER

2011 INLÖSEN AV AKTIER 2011 INLÖSEN AV AKTIER INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I BJÖRN BORG AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMA DEN 14 APRIL 2011 AVSEENDE STYRELSENS FÖRSLAG TILL KAPITALÖVERFÖRING GENOM AUTOMATISK INLÖSEN AV AKTIER INNEHÅLL

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Thenberg & Kinde Fondkommission AB (publ), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 19 februari 2013 kl. 15.00 i bolagets lokaler på Krokslätts

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB 2015 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB Betsson AB:s verksamhet består i att äga och förvalta aktieinnehav i bolag som själva eller via partnersamarbeten erbjuder slutkunder

Läs mer

7A Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

7A Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen 7A Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen 7B Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet för täckning av förlust 7A Förslag till beslut

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB (PUBL) Aktieägarna i Coeli Private Equity 2009 AB (publ), 556762-6873, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 14 januari 2015

Läs mer

Bakgrund (A) Ändring av bolagsordningen (B) Uppdelning av aktier (C) Minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna

Bakgrund (A) Ändring av bolagsordningen (B) Uppdelning av aktier (C) Minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna Styrelsens för KappAhl Holding AB (publ) förslag till beslut avseende inlösenförfarande innefattande ändring av bolagsordningen, aktiedelning, minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i D. Carnegie & Co AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i D. Carnegie & Co AB (publ) Stockholm, 17 februari 2014 Kallelse till extra bolagsstämma i D. Carnegie & Co AB (publ) Aktieägarna i D. Carnegie & Co AB (publ) ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 17 mars

Läs mer

Inlösen av aktier i OEM International

Inlösen av aktier i OEM International Inlösen av aktier i OEM International INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I OEM INTERNATIONAL AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMA DEN 29 APRIL 2014 AVSEENDE STYRELSENS FÖRSLAG TILL KAPITALÖVERFÖRING GENOM AUTOMATISK INLÖSEN

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2014

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2014 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2014 BETSSON AB:S VERKSAMHET BESTÅR I ATT ÄGA OCH FÖRVALTA AKTIEINNEHAV I BOLAG SOM SJÄLVA ELLER VIA PARTNERSAMARBETEN ERBJUDER

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Endomines AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Endomines AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Endomines AB (publ) Aktieägarna i Endomines AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 17 december 2015 kl. 17.00 på Finlandshuset Konferens, Snickarbacken

Läs mer