Inlösen av aktier i Investment AB Öresund (publ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inlösen av aktier i Investment AB Öresund (publ)"

Transkript

1 Inlösen av aktier i Investment AB Öresund (publ) VIKTIGT MEDDELANDE TILL DIG SOM ÄR AKTIEÄGARE I INVESTMENT AB ÖRESUND (PUBL) Detta dokument innehåller ett erbjudande om inlösen i Investment AB Öresund (publ). Anmälan om inlösen av aktier skall ske senast den 10 december Anmälan om courtagefri försäljning av högst inlösenrätter skall ske senast den 3 december 2010 till Carnegie Investment Bank AB (publ). Observera att Du kan gå miste om värdet av Dina inlösenrätter om Du inte utnyttjar eller säljer dem.

2 Innehåll 1 Bakgrund och motiv 2 Inlösen av aktier i Öresund 3 Illustrerande exempel 4 Gör så här 6 Villkor och anvisningar 8 Frågor och svar 10 Skattefrågor i Sverige 12 Finansiella effekter för Öresund 14 Aktiekapital och ägarförhållanden 16 Revisorernas utlåtande 17 Öresund i korthet Definitioner Med Öresund eller Bolaget avses Investment AB Öresund (publ), org.nr , med eller utan dotterbolag beroende på sammanhang Med Styrelsen avses styrelsen för Öresund Med Inlösenförfarandet eller Inlösen avses den av Styrelsen till extra bolagsstämma den 15 november 2010 i Öresund föreslagna frivilliga Inlösen som närmare beskrivs i denna informationsbroschyr Med Carnegie avses Carnegie Investment Bank AB (publ) Med Euroclear avses Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) Med Stockholmsbörsen avses NASDAQ OMX Stockholm AB Detta dokument riktar sig inte till personer vars deltagande i Inlösenförfarandet förutsätter ytterligare information eller att registreringsåtgärder eller andra åtgärder vidtas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Dokumentet får heller inte distribueras till sådana länder som kräver ytterligare information eller åtgärder enligt föregående mening eller till länder där sådan distribution strider mot gällande regler. Tvist med anledning av inlösenerbjudandet enligt detta dokument skall avgöras enligt svensk rätt och av svensk domstol exklusivt. Villkor i sammandrag Inlösenrätt För varje aktie i Öresund erhålls en (1) inlösenrätt Inlösen Tio (10) inlösenrätter berättigar till inlösen av en (1) aktie i Öresund Inlösenbelopp 135 kronor per aktie Anmälningsperiod för Inlösen 25 november 10 december 2010 Handel med inlösenrätter 25 november 7 december 2010 Courtagefri försäljning Gäller högst inlösenrätter under perioden 25 november 3 december 2010 Beräknad likviddag vid courtagefri försäljning 17 december 2010 Handel med inlösenaktier 16 december januari 2011 Beräknad utbetalning av inlösenbelopp Omkring den 24 januari 2011 Kalendarium för ekonomisk information från Öresund Bokslutskommuniké januari 2011 Årsredovisning 2010 mars 2011 Årsstämma mars 2011, klockan på biografen Skandia, Drottninggatan 82 i Stockholm Övrigt ISIN-kod för inlösenrätter: ISIN-kod för inlösenaktier (AK IL): Kortnamn för inlösenaktie på Stockholmsbörsen: SE SE ORES IL

3 Bakgrund och motiv Sedan sommaren 2010 handlas Öresund aktien med substansrabatt från att tidigare ha handlats i linje med aktiens substansvärde. Den 30 september 2010 uppgick substansrabatten till 18 procent. Som en konsekvens av detta har Öresunds styrelse beslutat att föreslå aktieägarna att vid en extra bolagsstämma besluta om indragning av aktier genom minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna ( Inlösen ) samt en samtida fondemission, utan utgivande av nya aktier, i syfte att återställa aktiekapitalet efter minskningen. Inlösen är strukturerad så att den ger Öresunds aktieägare maximal flexibilitet. Aktieägare som önskar erhålla kapital ges i och med Inlösen en möjlighet att avyttra en del av sitt innehav i Öresund till ett belopp som är högre än inne havets substansvärde, medan aktieägare som önskar kvarstå som ägare i Öresund kan välja att avyttra sina inlösenrätter. Vidare innebär tidplanen en möjlighet för aktieägarna att välja om de vill realisera eventuell vinst eller förlust under antingen 2010 eller I linje med ovanstående beslutade en extra bolagsstämma den 15 november 2010 att överföra högst kronor till aktieägarna genom Inlösen av var tionde (10) aktie i Bolaget samt att återställa aktiekapitalet genom fondemission utan utgivande av nya aktier. Stockholm i november 2010 Investment AB Öresund (publ) Inlösen av aktier i Investment AB Öresund (publ) 1

4 Inlösen av aktier i Öresund En extra bolagsstämma i Öresund beslutade den 15 november 2010 att erbjuda Öresunds aktieägare att frivilligt lösa in aktier i Bolaget. Beslutet innebär ett erbjudande om inlösen av var tionde (10) aktie i Öresund till en inlösenkurs om 135 kronor per aktie, varvid högst kronor kan komma att utbetalas som likvid för inlösta aktier. Aktieägare som var registrerade i det av Euroclear förda avstämningsregistret den 22 november 2010 erhåller en (1) inlösenrätt för varje innehavd aktie i Öresund. Tio (10) inlösenrätter berättigar till Inlösen av en (1) aktie. Aktierna inlöses till ett kontant belopp om 135 kronor per aktie. Inlösenbeloppet förväntas vara högre än börskursen för en Öresundaktie under anmälningsperioden, varför rätten att lösa in aktier beräknas ha ett ekonomiskt värde. Genom att erbjudandet har utformats så att inlösenrätter erhålls kan Du som aktieägare själv avgöra om Du vill; utnyttja inlösenrätterna för Inlösen av aktier, och därigenom minska det antal aktier Du äger i Öresund i utbyte mot kontanter, eller sälja inlösenrätterna och därigenom tillgodogöra Dig värdet av erbjudandet utan att minska Ditt antal innehavda aktier i Öresund. Aktieägare som väljer att inte utnyttja något av ovanstående alternativ går miste om erbjudandets eventuella ekonomiska värde. Aktieägarna erbjuds att courtagefritt (utan avgift) sälja upp till inlösenrätter. Se vidare avsnittet Courtagefri försäljning av inlösenrätter på sidan 7. Du kan även kombinera dessa alternativ genom att välja att utnyttja endast en del av Dina inlösenrätter för Inlösen av aktier samtidigt som Du säljer återstående inlösenrätter. Du kan också köpa till inlösenrätter, vilka kommer att vara föremål för handel på Stockholmsbörsen. Dina olika handlingsalternativ beskrivs närmare på sidorna 3 4. I syfte att skapa en valmöjlighet för när under registreringsperioden Du som aktieägare vill realisera inlösenlikviden kommer handel med inlösenaktier att erbjudas på Stockholmsbörsen över årsskiftet 2010/2011. Det innebär att Du som aktieägare kan välja att realisera eventuell vinst eller förlust under antingen 2010 eller Inlösen kommer att ske genom minskning av aktiekapitalet med högst ,53 kronor. Resterande belopp, om högst ,47 kronor, kommer att tas från fritt eget kapital. Härigenom kan Bolagets aktiekapital komma att minskas till lägst ,47 kronor. För att möjliggöra att minskning av aktiekapitalet skall kunna genomföras utan ett tillståndsförfarande hos Bolagsverket eller, i tvistiga fall, hos allmän domstol, genomförs samtidigt en fondemission utan utgivande av nya aktier genom vilken aktiekapitalet ökas med ,53 kronor, vilket motsvarar det belopp som aktiekapitalet maximalt kan komma att minskas med genom minskningsbeslutet. Utbetalning av likvid från courtagefri försäljning av inlösenrätter beräknas ske omkring den 17 december 2010, snarast efter det att handeln med inlösenrätter är avslutad. Inlösenlikviden beräknas utbetalas omkring den 24 januari 2011, snarast efter det att minskningen av aktiekapitalet samt fondemissionen har registrerats hos Bolagsverket. Stockholm i november 2010 Investment AB Öresund (publ) 2 Inlösen av aktier i Investment AB Öresund (publ)

5 Illustrerande exempel Exempel: Du har 100 aktier Den som på avstämningsdagen den 22 november 2010 är registrerad som aktieägare i Öresund erhåller en (1) inlösenrätt för varje aktie i Öresund Öresundaktier Du har 100 Öresundaktier Inlösenrätter Du erhåller 100 inlösenrätter Du kan välja mellan att utnyttja inlösenrätter till att lösa in aktier eller att sälja inlösenrätter Inlösen av aktier Tio (10) inlösenrätter berättigar till Inlösen av en (1) aktie, vilket innebär att Du som innehar 100 inlösenrätter kan lösa in tio (10) aktier mot en likvid om 135 kronor för varje inlöst aktie Försäljning av inlösenrätter 100 inlösenrätter anmäls för försäljning, antingen via Carnegie (courtagefri försäljning) eller via Din bank eller fondkommissionär (försäljning på marknaden) + Öresundaktier Inlösenrätter Inlösenrätter 10 aktier 100 inlösenrätter För Dina tio inlösta aktier erhåller Du = kr Du har därefter 90 Öresundaktier 100 inlösenrätter För Dina 100 sålda inlösenrätter erhåller Du kontanter motsvarande värdet av inlösenrätterna 1) Du har därefter 100 Öresundaktier 1) Värdet på inlösenrätten avgörs av marknadens prissättning under handeln i inlösenrätter som avses pågå på Stockholmsbörsen under perioden 25 november 7 december Omkring den 16 december 2010 kommer de aktieägare som har anmält aktier för Inlösen att erhålla aktier benämnda inlösenaktier i avvaktan på att de beslut som fattats av den extra bolagsstämman i Öresund den 15 november 2010 verkställs och registreras hos Bolagsverket. Handel i inlösenaktier avses ske under perioden 16 december januari Inlösenlikvid om 135 kronor per inlösenaktie beräknas utbetalas omkring den 24 januari Observera att anmälan om courtagefri försäljning av inlösenrätter skall göras senast den 3 december Om anmälan endast avser Inlösen av aktier skall anmälningssedeln vara Carnegie tillhanda senast den 10 december 2010, under adress: Carnegie Investment Bank AB, Kundnummer , Stockholm. För att delta i inlösenerbjudandet krävs dels inlösenrätter (tio (10) stycken per aktie som anmäls för Inlösen), dels Öresundaktier. Det går inte att köpa inlösenrätter och delta i Inlösen utan att aktier i Öresund innehas (en (1) aktie per tio (10) inlösenrätter) och anmäls för Inlösen inom angiven tid. Efter den 7 december 2010 kommer det inte att vara möjligt att handla i inlösenrätterna på Stockholmsbörsen. Deltagande i inlösenerbjudandet är frivilligt. Då Inlösen förväntas ske till en premie jämfört med Öresundaktiens börskurs, förloras ett ekonomiskt värde om inlösenrätterna inte utnyttjas eller avyttras. Inlösen av aktier i Investment AB Öresund (publ) 3

6 Gör så här Gör så här för att lösa in aktier och/eller sälja inlösenrätter: Alternativ 1 väljs om Du vill lösa in maximalt antal aktier Exempel Antag att Du äger 125 aktier på avstämningsdagen den 22 november Du får då 125 inlösenrätter och väljer att lösa in maximalt antal aktier och sälja resterande inlösenrätter. Eftersom det krävs tio (10) inlösenrätter för att lösa in en (1) aktie, kan du lösa in högst tolv (12) aktier. För att göra detta krävs att Du använder = 120 av Dina inlösenrätter. Kryssa i rutan för att välja detta alternativ! Du har använt 120 av dina 125 inlösenrätter, varav de sista fem blir sålda courtage fritt. Skriv under anmälningssedeln och returnera den i bifogat svarskuvert till Carnegie. I exemplet uppgår innehavet i Öresund efter genomförd inlösen till 113 aktier. Alternativ 2 väljs om Du vill lösa in ett annat antal aktier än det förtryckta enligt alternativ 1 eller om Du vill sälja Dina inlösenrätter Exempel Fyll i hur många inlösenrätter Du vill använda för att lösa in aktier och/eller hur många inlösenrätter Du vill sälja. Anmälningssedeln kan användas för att courtagefritt (avgiftsfritt) sälja högst inlösenrätter. (För försäljning av ytterligare inlösenrätter ombedes Du kontakta Din bank.) Skriv under anmälningssedeln och returnera den i bifogat svarskuvert till Carnegie. Om samtliga inlösenrätter i exemplet har sålts, det vill säga inte har utnyttjats för Inlösen, är innehavet i Öresund oförändrat 125 aktier. Observera att om försäljning av inlösenrätter skall ske courtagefritt (avgiftsfritt), måste anmälningssedeln vara Carnegie tillhanda senast klockan den 3 december Sista dag för handel i inlösenrätter är den 7 december Likvid för courtagefri försäljning av inlösenrätter beräknas att utbetalas den 17 december 2010 och likvid för inlösta aktier beräknas att utbetalas omkring den 24 januari Se vidare Utbetalning av inlösenbeloppet på sidan 7. Tidplan November 2010 December 2010 Januari 2011 Omkring Omkring Sista dag för handel i Öresundaktier inklusive inlösenrätt Anmälningsperioden börjar Första dag för handel i inlösenrätter Sista dag för handel i inlösenrätter Första dag för handel i inlösenaktier Sista dag för handel i inlösenaktier Avstämningsdag De som är registrerade innehavare av Öresundaktier erhåller en (1) inlösenrätt per aktie Sista dag för anmälan av courtagefri försäljning av inlösenrätter Anmälningsperioden slutar Utbetalning av likvid för courtagefri försäljning av inlösenrätter Utbetalning av inlösenbeloppet 4 Inlösen av aktier i Investment AB Öresund (publ)

7 Denna informationsbroschyr tillsammans med förtryckt anmälningssedel har skickats till samtliga direktregistrerade aktieägare som på avstämningsdagen den 22 november 2010 var upptagna i det av Euroclear förda avstämningsregistret för Öresunds räkning, med undantag av vad som framgår av denna broschyr. Anmälningssedel och fullmakt avseende 2010 års inlösen av aktier och/eller försäljning av inlösenrätter i Investment AB Öresund (publ) ("Öresund") + + Till: Carnegie Investment Bank AB Per Definition Kundnummer Sökvägen Stockholm Stockholm Anmälningssedel kan också inlämnas hos annan banks eller Uppgifter om aktieägaren värdepappersinstituts kontor i Sverige för vidarebefordran till Per Definition Carnegie Investment Bank AB (publ) ("Carnegie"). Sökvägen 1 Inlösenrätter som inte utnyttjas för inlösen av aktier, dock högst Stockholm inlösenrätter, kan säljas courtagefritt (avgiftsfritt). Personnummer/organisationsnummer Anmälan om courtagefri försäljning av inlösenrätter måste vara Carnegie tillhanda senast klockan den 3 december 2010, oavsett om detta sker enligt alternativ 1 eller 2 enligt nedan. Anmälan om inlösen av aktier måste vara Carnegie tillhanda senast klockan den 10 december VP-konto Inlösenrätter i Öresund Nedanstående antal inlösenrätter i Öresund erhölls baserat på det aktieinnehav som Villkor i sammandrag För varje aktie i Öresund erhålls en inlösenrätt. Tio inlösenrätter berättigar till inlösen av en aktie om 135 kronor. Utbetalning den 22 november av inlösenbeloppet beräknas ske omkring den 24 januari 2011, se vidare Utbetalning av inlösenbelopp på omstående sida. fanns registrerat på ovanstående VP-konto Välj ETT av nedanstående alternativ: 125 Alternativ 1. Av ovan angivna inlösenrätter skall 120 inlösenrätter utnyttjas för inlösen av 12 aktier till ett inlösenbelopp om sammanlagt kronor. Resterande 5 inlösenrätter skall säljas courtagefritt (utan avgift). Markera med ett kryss i vidstående ruta om detta alternativ skall väljas. Alternativ 2. Observera att om Alternativ 1 har markerats med ett kryss skall Alternativ 2 ej fyllas i. Ange det antal inlösenrätter som skall utnyttjas för inlösen av aktier Inlösen av aktier För varje aktie som skall lösas in erfordras tio inlösenrätter. Courtagefri försäljning av inlösenrätter Antal inlösenrätter som skall säljas courtagefritt (utan avgift). Högst inlösenrätter kan säljas courtagefritt. Ange det antal inlösenrätter som skall säljas Carnegie har gjort bedömningen att det inte uppkommer ett kundförhållande mellan Carnegie och den investerare som väljer att lösa in och/eller sälja inlösenrätter. Anmälan är bindande och kan inte återkallas efter det att den har mottagits av Carnegie. Övriga meddelanden får ej lämnas på denna blankett. Carnegie befullmäktigas att för inlösenrättsinnehavarens/aktieägarens räkning sälja inlösenrätter och/eller inlösa aktier som angivits ovan. Underteckna anmälningssedeln. Anmälningssedel som saknar underskrift kan komma att lämnas utan avseende. Ort & datum Namnteckning Telefon dagtid 3601 e-postadress + + Nedanstående ifylls endast i vissa fall Uppgifter avseende panthavare (skall endast fyllas i om aktierna/inlösenrätterna i Öresund är pantsatta). Efternamn/Firma Förnamn Postadress (gata, box etc.) Postnummer Adressort Underskrift av panthavaren Var god vänd. Information återfinns även på blankettens baksida. Inlösen av aktier i Investment AB Öresund (publ) 5

8 Villkor och anvisningar Avstämningsdag och Inlösenrätter Den som på avstämningsdagen den 22 november 2010 var registrerad i det av Euroclear, för Öresunds räkning, förda avstämningsregistret erhåller en (1) inlösenrätt för varje innehavd aktie i Öresund. Tio (10) inlösenrätter berättigar till Inlösen av en (1) aktie i Öresund. Inlösenbelopp Aktier anmälda för Inlösen (tillsammans med erforderligt antal inlösenrätter) berättigar till ett belopp om 135 kronor kontant per Öresundaktie. Inga avgifter utgår i samband med Inlösen. Information från Euroclear till aktieägare Denna informationsbroschyr tillsammans med en förtryckt anmälningssedel innehållande information om bland annat antal erhållna inlösenrätter samt ett svarskuvert har sänts till de aktieägare som på avstämningsdagen den 22 november 2010 var registrerade i det av Euroclear, för Öresunds räkning, förda avstämningsregistret, med undantag från vad som framgår av denna broschyr. Den som var upptagen i den, i anslutning till avstämningsregistret, av Euroclear förda särskilda förteckningen över panthavare underrättas separat. Någon separat VP-avi som redovisar registrering av inlösenrätter på aktieägarens VP-konto kommer inte att skickas ut. Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare som har sitt innehav av Öresundaktier förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen förtryckt anmälningssedel. Inlösen av aktier skall då i stället ske i enlighet med anvisningar från förvaltaren. Pantsatta aktier I det fall aktier i Öresund är pantsatta skall även panthavare underteckna den anmälningssedel som inlämnas. Anmälan om Inlösen av aktier Aktieägare som önskar acceptera erbjudandet att lösa in aktier skall under perioden 25 november 10 december 2010 inlämna anmälningssedel enligt fastställt formulär till: Carnegie Investment Bank AB Kundnummer Stockholm Anmälningssedel kan också sändas med post eller inlämnas hos något annat väderpappersinstituts eller banks kontor i Sverige för vidarebefordran till Carnegie. Anmälningssedlar som sänds med post eller inlämnas hos annat värdepappersinstitut eller hos bank i Sverige måste sändas i god tid före sista anmälningsdagen för att kunna vara Carnegie tillhanda senast klockan den 10 december Anmälan är bindande och kan inte återkallas efter det att den har mottagits av Carnegie. Aktier i Öresund är registrerade hos Euroclear och inlösenrätterna kommer att registreras på respektive aktieägares VP-konto. VP-kontonummer samt aktuellt innehav av inlösenrätter i Öresund framgår av den förtryckta anmälningssedeln. I de fall den förtryckta anmälningssedeln inte används måste VP-kontonummer anges på anmälningssedeln. 6 Inlösen av aktier i Investment AB Öresund (publ)

9 Handel i Inlösenrätter Handel i inlösenrätter äger rum på Stockholmsbörsen under perioden 25 november 7 december Samtliga banker och värdepappersinstitut med erforderliga tillstånd står till tjänst med förmedling av köp och försäljning av inlösenrätter. Sedvanligt courtage kommer att utgå (se dock Courtagefri försäljning av inlösenrätter nedan). Courtagefri försäljning av Inlösenrätter Som alternativ till försäljning av inlösenrätter enligt normala rutiner för köp och försäljning på Stockholmsbörsen kan aktieägare, genom att använda anmälningssedeln, uppdra åt Carnegie att för aktieägarens räkning sälja högst inlösenrätter. Vid sådan försäljning utgår det inte något courtage (avgift). Försäljning kommer att ske vid Stockholmsbörsen. Säljare erhåller vid courtagefri försäljning av inlösenrätter en genomsnittskurs beräknad som den totala försäljningslikviden för samtliga genom detta förfarande försålda inlösenrätter dividerad med det totala antalet sålda inlösenrätter. Samtliga säljare av inlösenrätter enligt detta förfarande erhåller därigenom samma kurs per inlösenrätt oberoende av när under perioden 25 november 3 december 2010 anmälan om courtagefri försäljning inlämnas. Utbetalning av likvid för courtagefritt försålda inlösenrätter beräknas ske omkring den 17 december 2010 till det avkastningskonto som är kopplat till respektive innehavares VP-konto. Innehavare vars VP-konto saknar avkastningskonto, eller vars avkastningskonto är ett plusgirokonto, erhåller likvid i form av en utbetalningsavi eller som en check. Som bekräftelse på försäljningen utsänds en avräkningsnota. I de fall där innehavet är förvaltarregistrerat sker utbetalning enligt förvaltarens rutiner. Aktieägare som önskar sälja inlösenrätter enligt detta förfarande skall tillse att anmälningssedeln är Carnegie tillhanda senast klockan den 3 december Anmälan är bindande efter det att den mottagits av Carnegie. Hantering av aktier anmälda för Inlösen samt redovisning från Euroclear Det antal aktier som anmäls för Inlösen samt erforderligt antal inlösenrätter kommer att överföras till ett nyöppnat spärrat VP-konto, så kallat apportkonto, i aktieägarens namn. Överföringen medför att de för Inlösen anmälda aktierna och inlösenrätterna spärras och inte kan överlåtas. I samband härmed skickas en VP-avi ut som visar uttaget av både aktierna och inlösenrätterna från det ursprungliga VP-kontot. Efter anmälningsperiodens slut borttas eventuella outnyttjade inlösenrätter från VP-kontot, vilka då saknar ekonomiskt värde. Avi härom utsänds inte. I samband med att likvid utbetalas avslutas apportkontot. Avi härom utsänds inte. Aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat erhåller information i enlighet med förvaltarens rutiner. Handel i Inlösenaktier Handel i inlösenaktier på Stockholmsbörsen beräknas ske under perioden 16 december januari Genomförande av minskningsbeslut För verkställighet av inlösenerbjudandet krävs att registrering av minskningsbeslutet och beslutet om fondemission sker hos Bolagsverket. Sådan registrering beräknas ske omkring den 19 januari Utbetalning av Inlösenbeloppet Under förutsättning att villkoren för inlösenerbjudandets fullföljande uppfylls beräknas Euroclear, omkring den 24 januari 2011, verkställa utbetalningen av inlösenbeloppet till det avkastningskonto som är kopplat till respektive aktieägares VP-konto. Aktieägare vars VP-konto saknar avkastningskonto, eller vars avkastningskonto är ett plusgirokonto, erhåller likvid i form av en utbetalningsavi eller som en check. I förekommande fall sänds beloppet till panthavaren respektive förvaltaren. Har Du några frågor kring Inlösen kan Du besöka Bolagets webbplats ( / Bolagsstyrning / Extra bolagsstämmor samt / Aktien / Inlösen) eller ringa Observera att anmälan om Inlösen av aktier skall ske senast klockan den 10 december Anmälan om courtagefri försäljning av inlösenrätter måste vara Carnegie tillhanda senast klockan den 3 december Efter anmälningstidens utgång blir outnyttjade inlösenrätter ogiltiga och saknar därmed värde. Efter den 10 december 2010 kommer inlösenrätter som inte utnyttjats att tas bort från VP-kontot utan avisering från Euroclear. Varken Öresund eller Carnegie kommer att ersätta det värde aktieägaren kan gå miste om i de fall inlösenrätterna inte utnyttjas eller säljs eller om anmälningssedeln varit felaktigt eller ofullständigt ifylld eller inkommit efter anmälningstidens slut. Ingen ersättning ges heller till aktieägare som har anmält intresse att sälja inlösenrätter courtagefritt, som inte har sålts, där anmälan kommit Carnegie tillhanda efter klockan den 3 december Inlösen av aktier i Investment AB Öresund (publ) 7

10 Frågor och svar Vad innebär Inlösenerbjudande av aktier? Detta inlösenerbjudande av aktier innebär att varje aktieägare i Öresund äger rätt att lösa in aktier i Öresund mot en kontant ersättning, det vill säga Bolaget betalar ut kapital till sina aktieägare i utbyte mot inlösta aktier. I Öresunds fall uppgår det belopp som utbetalas per inlöst aktie till 135 kronor. Hur går Inlösenerbjudandet till? För varje aktie i Öresund som du innehar på avstämningsdagen den 22 november 2010 får Du en (1) inlösenrätt. Med tio (10) inlösenrätter kan Du lösa in en (1) aktie i Öresund. Inlösenrätter kan även köpas i marknaden. Inlösenlikviden uppgår till 135 kronor per inlöst Öresundaktie. Varför genomför Öresund Inlösen av aktier? Under sommaren 2010 började Öresundaktien att handlas med substansrabatt från att tidigare ha handlats i linje med aktiens substansvärde. Den 30 september 2010 uppgick substansrabatten till 18 procent. Detta har naturligtvis påverkat aktieägarna negativt varför Styrelsen nu valt att agera genom framtagandet av förslaget till Inlösen. Varför väljer Öresund Inlösen i stället för en extra utdelning? Genom att Inlösen används som metod för den extra utskiftningen av kapital kan aktieägarna välja mellan att lösa in aktier eller att sälja inlösenrätter och därmed behålla sina Öresundaktier. Inlösen är skattemässigt fördelaktigt jämfört med utdelning för vissa aktieägare, till exempel privatpersoner i Sverige. Vad innebär Inlösenerbjudandet för mig som aktieägare? Alla som är aktieägare i Öresund på avstämningsdagen den 22 november 2010 erhåller en (1) inlösenrätt för varje aktie. För att tillgodogöra Dig värdet av inlösen rätterna kan Du under anmälningsperioden välja att: Använda inlösenrätterna för Inlösen av aktier, varigenom Du behåller Din ägarandel i Öresund (förutsatt att erbjudandet utnyttjas fullt ut) och får ut hela värdet av erbjudandet i kontanter. Sälja inlösenrätterna, varigenom Du behåller alla Dina Öresundaktier och därmed ökar Din ägarandel i Bolaget eftersom det totala antalet aktier i Bolaget minskar i samband med Inlösen. Detta alternativ innebär att en del av värdet i erbjudandet återinvesteras i Öresundaktier. En kombination av ovanstående alternativ. Se även Illustrerande exempel på sidan 3. Till de aktieägare som har valt att sälja inlösenrätter i enlighet med erbjudandet om courtagefri försäljning utbetalas likvid omkring den 17 december Till de aktieägare som har valt att lösa in aktier utbetalas inlösenlikvid när den extra bolagsstämmans beslut med anledning av Inlösenförfarandet har verkställts och registrerats hos Bolagsverket. Detta beräknas ske omkring den 19 januari 2011 och inlösenlikvid beräknas utbetalas omkring den 24 januari Vad blir skattekonsekvenserna för mig som aktieägare vid Inlösen av aktier? För privatpersoner i Sverige, som är en stor grupp aktieägare, är Inlösen en skatte mässigt mer fördelaktig metod för utskiftning av kapital än vinstutdelning. Vid Inlösen får aktieägaren, lite förenklat, göra avdrag för anskaffningskostnaden för den inlösta aktien och för köpta inlösenrätter. Skattefrågorna beskrivs närmare på sidorna Inlösen av aktier i Investment AB Öresund (publ)

11 Vad gör jag med de Inlösenrätter (1 9 stycken) som inte kan användas för Inlösen? Det krävs tio (10) inlösenrätter för att lösa in en (1) aktie. Om Du har färre inlösen rätter än tio (10) eller om Du har udda antal inlösenrätter (utöver vad som är jämnt delbart med tio (10)) kan Du anmäla dessa för courtagefri försäljning. Carnegie kommer då att sälja inlösenrätterna för Din räkning på Stockholmsbörsen utan att någon avgift utgår. Du kan också köpa till inlösenrätter på Stockholmsbörsen så att antalet blir jämnt delbart med tio (10). Observera dock att det då utgår en avgift. Hur många Inlösenrätter kan jag maximalt anmäla för courtagefri försäljning? Högst kan inlösenrätter anmälas för courtagefri försäljning. Aktieägare som har fler än inlösenrätter och önskar sälja de överskjutande inlösenrätterna, eller samtliga inlösenrätter, på Stockholmsbörsen skall kontakta sin bank eller fondkommissionär. Vilken ersättning får jag för de Inlösenrätter som jag säljer courtagefritt? Ersättningen som erhålls för de inlösenrätter som avyttras genom det courtagefria försäljningsförfarandet kommer att baseras på det genomsnittliga priset för samtliga inlösenrätter som Carnegie säljer inom ramen för erbjudandet. Ersättningen kommer därför inte att fastställas förrän handeln med inlösenrätter har avslutats. Vilket år beskattas jag som aktieägare för Inlösen? Inlösen är strukturerad så att den ger Öresunds aktieägare flexibilitet. Om en aktieägare vill realisera en vinst/förlust under 2010 (påverkar 2011 års taxering) skall denna avyttra sina inlösenrätter alternativt avyttra erhållna inlösenaktier före årsskiftet. Om aktieägare önskar att realisera en vinst/förlust under 2011 (påverkar 2012 års taxering) skall denna invänta Inlösenförfarandets slutförande alternativt avyttra erhållna inlösenaktier efter årsskiftet. Hur betalas pengarna ut från den courtagefria försäljningen och för de aktier som anmälts för Inlösen? Pengarna betalas ut genom insättning på det avkastningskonto som är anslutet till Ditt VP-konto. Om avkastningskonto saknas, är felaktigt eller är ett plusgirokonto, sker utbetalningen enligt instruktion på den avräkningsnota som sänds ut. När sker utbetalningen av pengarna? Likviden för den courtagefria försäljning av inlösenrätter kommer att utbetalas omkring den 17 december 2010 och likviden för aktier som anmälts för Inlösen kommer att utbetalas omkring den 24 januari Hur gör jag om mina aktier är registrerade hos en förvaltare? Informationsbroschyr och förtryckt anmälningssedel sänds inte till aktieägare med förvaltarregistrerade aktieinnehav. Anmälan skall i stället göras i enlighet med instruktioner från förvaltaren. Vad gör jag om jag har ytterligare frågor? Om Du har ytterligare frågor kan Du kontakta Din bank eller Din fondkommissionär eller ringa Inlösen av aktier i Investment AB Öresund (publ) 9

12 Skattefrågor i Sverige Nedan följer en sammanfattning av vissa av de skattekonsekvenser som kan uppstå med anledning av detta erbjudande. Om inget annat anges avser informationen endast fysiska och juridiska personer som är skattemässigt bosatta eller hemmahörande i Sverige. Sammanfattningen är baserad på nu gällande svenska skatteregler och är endast avsedd som en allmän information. Den skattemässiga behandlingen av varje enskild aktieägare beror delvis på dennes speciella situation. Särskilda skattekonsekvenser vilka inte finns beskrivna nedan kan aktualiseras för vissa kategorier av skattskyldiga. Redogörelsen omfattar exempelvis inte de fall där aktierna utgör omsättningstillgång i näringsverksamhet eller innehas av handelsbolag, investmentbolag eller investeringsfond. Vidare behandlas inte de särskilda reglerna om skattefri kapitalvinst (inklusive avdragsförbud vid kapitalförlust) i bolagssektorn som kan bli tillämpliga då juridisk person innehar näringsbetingade aktier eller näringsbetingade aktiebaserade delägarrätter (såsom erhållna inlösenrätter) i Öresund. Beskrivningen avser inte heller situationer där en aktieägare med hemvist utomlands, på grund av reglerna om väsentlig anknytning, anses skatterättsligt bosatt i Sverige. Varje aktieägare bör rådfråga skatterådgivare om de speciella skattekonsekvenser som erbjudandet kan medföra i det enskilda fallet, för utländska aktieägare till exempel tillämpligheten av utländsk skattelagstiftning (till exempel med avseende på kupongskatt) och skatteavtal och eventuella andra tillämpliga förordningar. Erhållande av inlösenrätter När inlösenrätt erhålls sker ingen beskattning. Inte heller utlöses beskattning vid anmälan om inlösen. Beskattning sker först när inlösenrätt avyttras eller när aktie löses in. Inlösen av aktier Utnyttjande av inlösenrätter utlöser inte någon beskattning utan beskattningen anstår till dess aktien inlöses. Inlösen av aktie jämställs med avyttring. Kapitalvinst alternativt kapitalförlust beräknas med utgångspunkt i skillnaden mellan inlösenbeloppet (avyttringspriset), det vill säga 135 kronor per inlöst aktie, efter avdrag för försäljningsutgifter, och omkostnadsbeloppet för inlöst aktie. Vid beräkning av omkostnadsbeloppet skall som huvudregel genomsnittsmetoden användas. Genomsnittsmetoden innebär att omkostnadsbeloppet för en aktie anses vara det genomsnittliga omkostnadsbeloppet för samtliga aktier av samma slag och sort, beräknad med hänsyn till inträffade förändringar under innehavstiden. Vid beräkning av omkostnadsbelopp för inlösta aktier skall det genomsnittliga omkostnadsbeloppet för samtliga innehavda aktier användas. Till detta justerade genomsnittliga omkostnadsbelopp för en inlöst aktie i Öresund skall läggas anskaffningsutgiften för köpta inlösenrätter som utnyttjas. Alternativt får den så kallade schablonmetoden tillämpas, vilket innebär att omkostnadsbeloppet beräknas till 20 procent av inlösenbeloppet efter avdrag för försäljningsutgifter. (Frågan kvarstår dock beträffande huruvida man kan lägga till den genomsnittliga anskaffningsutgiften för på marknaden förvärvade inlösenrätter till detta belopp eller ej.) Skattesatser m.m. Privatpersoner För privatpersoner och dödsbon beskattas kapitalvinster i inkomstslaget kapital med en statlig inkomstskatt om 30 procent. Kapitalförluster är avdragsgilla i inkomstslaget kapital. Kapitalförluster på marknadsnoterade och ej marknadsnoterade aktier samt på andra marknadsnoterade delägarrätter (till exempel inlösenrätter) får, under samma år, kvittas fullt ut mot skattepliktiga kapitalvinster på sådana värdepapper utom andelar i investeringsfonder som bara innehåller svenska fordringsrätter (räntefonder). Av eventuell överskjutande förlust är 70 procent avdragsgill mot andra inkomster av kapital. Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital medges reduktion av skatt på inkomst av tjänst och näringsverksamhet samt statlig och kommunal fastighetsavgift. Sådan skattereduktion medges med 30 procent av det totala underskottet i inkomstslaget kapital som inte överstiger kronor och med 21 procent på överskjutande del. Underskottet kan inte sparas till senare år. Aktiebolag Hos aktiebolag beskattas all inkomst, det vill säga även kapitalvinster, i inkomstslaget näringsverksamhet med 26,3 procent skatt. För kapitalförlust på aktier och inlösen rätter medges fullt avdrag men endast mot kapitalvinst på aktier och andra delägarrätter. Kapitalförlust som inte kunnat utnyttjas ett visst år får dras av mot vinst på delägarrätter under efterföljande beskattningsår utan begränsning i tiden. En sådan förlust kan även utnyttjas mot annat koncernföretags kapitalvinster på delägarrätter om det finns koncernbidragsrätt mellan företagen. För aktiebolag som innehar näringsbetingade aktier i Öresund gäller särskilda regler. Kapitalförsäkringar Innehavaren av en svensk kapitalförsäkring är inte själv skyldig att erlägga avkastningsskatt, i stället är det livförsäkringsföretaget som tillhandahåller kapitalförsäkringen som är skyldig att erlägga avkastningsskatt. Den som äger en utländsk kapitalförsäkring kan vara skattskyldig för avkastningsskatt i Sverige, detta beror på i vilket land försäkringsgivaren är etablerad samt om försäkringsgivaren har fast driftställe i Sverige. Avkastningsskatt utgår inte på vinsten utan i stället utgår en årlig schablonskatt som beräknas som 27 procent av värdet på försäkringen multiplicerat med den genom- 10 Inlösen av aktier i Investment AB Öresund (publ)

13 snittliga statslåneräntan året före beskattningsåret. Värdet på försäkringen avser det totala värdet inklusive avkastningen vid beskattningsårets ingång, det vill säga den 1 januari varje år. Inlösenrätter som förvärvas av en kapitalförsäkring på grundval av kapitalförsäkringens innehav av aktier i Öresund kommer således inte att bli beskattade enligt vanliga kapitalvinstregler. För innehavare av en kapitalförsäkring innebär kapitalförsäkringens inlösen av aktier eller avyttring av inlösenrätter ingen omedelbar beskattning. Däremot kan underlaget för avkastningsskatt komma att påverkas. Avyttring av inlösenrätter Avyttring av inlösenrätt medför beskattning enligt kapitalvinstreglerna. Inlösenrätter förvärvade på grundval av aktieinnehav i Öresund anses anskaffade för noll kronor. Vid avyttring av sådana inlösenrätter uppkommer således en skattepliktig kapitalvinst motsvarande försäljningspriset, efter avdrag för eventuella försäljningsomkostnader. Schablonmetoden får inte användas för att bestämma omkostnadsbeloppet för en inlösenrätt som erhållits på grundval av aktieinnehav i Öresund. Anskaffningsutgiften för inlösenrätt, som förvärvats i marknaden, utgörs av köpeskillingen. Vid beräkning av omkostnadsbeloppet för inlösenrätt skall genomsnittsmetoden användas. Schablonmetoden bör kunna tillämpas på köpta inlösenrätter, frågan är dock fortfarande oklar. Om tidpunkten för utnyttjande av en inlösenrätt löper ut utan att inlösenrätten utnyttjas anses inlösenrätten avyttrad för noll kronor. Det innebär att det för köpta inlösenrätter uppkommer en avdragsgill kapitalförlust motsvarande anskaffningsutgiften. I övrigt tillämpas vid avyttring av inlösenrätter samma regler som vid avyttring av aktier. Avyttring av inlösenaktier och inlösenrätter före och efter årsskiftet Avyttras inlösenaktier eller inlösenrätter som ger en skattepliktig kapitalvinst eller, avseende inlösenaktierna, en kapitalförlust under år 2010 kommer en kapitalvinst eller kapitalförlust att påverka 2011 års taxering. Vinst kan kvittas mot förlust på andra värdepapper respektive förlust mot vinst på andra värdepapper, se ovan Skattesatser m.m. vad gäller kvittningsmöjligheter samt, för privatpersoner, även huruvida underskott av kapital kommer att överstiga kronor. En eventuell kapitalvinst hänförlig till inlösen under 2010 kan således innebära att ytterligare skatt skall betalas. Fyllnadsinbetalning i anledning av detta bör ske senast den 14 februari 2011 för att undvika kostnadsränta. Inlöses aktier eller avyttras inlösenaktier under år 2011 kommer en kapitalvinst eller kapitalförlust hänförlig till dessa att påverka 2012 års taxering. Vinst kan kvittas mot förlust på andra värdepapper respektive förlust mot vinst på andra värdepapper, se ovan Skatte satser m.m. vad gäller kvittningsmöjligheter samt för privatpersoner, även huruvida underskott av kapital kommer att överstiga kronor. En eventuell kapitalvinst hänförlig till inlösen under 2011 kan således innebära att ytterligare skatt skall betalas. Fyllnadsinbetalning i anledning av detta måste ske senast den 13 februari 2012 för att undvika kostnadsränta. Kupongskatt m.m. för aktieägare i utlandet För privatpersoner och juridiska personer bosatta respektive hemmahörande i utlandet anses enligt svensk intern rätt hela det utbetalda inlösenbeloppet utgöra utdelning. På utdelning från svenskt aktiebolag tas i regel svensk kupongskatt ut. Skattesatsen för kupongskatt uppgår till 30 procent. Kupongskatt uttas dock i allmänhet med en lägre procentsats till följd av bestämmelser i skatteavtal. Skattskyldigheten inträder när inlösenlikviden 135 kronor per inlöst aktie erhålls. På ansökan hos Skatteverket återbetalas sådan kupongskatt till den del skatten belöper på aktieägarens anskaffningsutgift för aktierna. Som alternativ till den verkliga anskaffnings utgiften får denna bestämmas till 20 procent av inlösenbeloppet. Om aktieägaren är ett utländskt bolag och vissa villkor är uppfyllda tas inte kupongskatt ut vid inlösen av näringsbetingade aktier i Öresund. Vid inlösen av aktier som ligger i utländska kapitalförsäkringar kommer svensk kupongskatt att utgå. Normalt finns det dock möjlighet att erhålla nedsättning av avkastningsskatten med belopp motsvarande den kupongskatt som är hänförlig till försäkringen. I Sverige verkställer normalt Euroclear avdrag för kupongskatt. För förvaltarregistrerade aktier verkställs avdraget i stället av förvaltaren. Detta innebär att personer vilka är bosatta i Sverige, men innehar aktier i utländska depåer, bör vara uppmärksamma på eventuell erlagd kupongskatt. I det fall utbetalningen skall göras till en utländsk depå finns risk för att utdelningen beläggs med kupongskatt trots att den slutlige mottagaren är obegränsat skattskyldig i Sverige. Den skattskyldige måste då själv upplysa om att skatt innehållits på erhållen utdelning. Det bör noteras att kupongskatt inte tas ut vid avyttring av inlösenrätt eller vid avyttring på marknaden av inlösenaktie. Avyttring av aktie eller inlösenrätt medför såvitt avser aktieägare som inte är bosatta eller hemmahörande i Sverige i allmänhet inte någon beskattning i Sverige. Avyttringen kan dock medföra att aktieägaren blir föremål för beskattning i sin hemviststat. Innehavare av aktier eller inlösenrätter som är begränsat skattskyldiga i Sverige beskattas normalt inte i Sverige för kapitalvinster vid avyttring av sådana värdepapper. Beskattning i respektive hemviststat kan emellertid bli aktuell. Enligt en särskild regel kan dock en fysisk person som är begränsat skattskyldig i Sverige ändå bli beskattad i Sverige vid avyttring av bland annat aktier och inlösenrätter. Regeln tillämpas om personen under det kalenderår då försäljningen sker eller vid något tillfälle under de tio närmast föregående kalenderåren varit bosatt i Sverige eller stadigvarande vistats här. Tillämpligheten av denna regel är dock i flera fall begränsad genom skatteavtal som Sverige ingått med andra länder för undvikande av dubbelbeskattning. Inlösen av aktier i Investment AB Öresund (publ) 11

14 Finansiella effekter för Öresund Kommentarer till proformaräkenskaperna Proformaräkenskaperna har baserats på Öresunds delårsrapport 1 januari 30 september 2010, varvid justeringar har gjorts för effekter av förestående Inlösen. Proformaresultaträkning har upprättats som om Inlösen genomförts den 1 januari Proformabalansräkning har upprättats som om Inlösen genomförts den 30 september Proformaräkenskaperna har vidare baserats på följande antaganden: Att erbjudandet om Inlösen av var tionde aktie till 135 kronor har accepterats i sin helhet. Att Inlösenbeloppet finansieras genom utskiftning av överskottslikviditet och som en följd av detta belastas finansnettot med en genomsnittlig årlig ränta om 1,5 procent (belastningen på finansnettot har endast applicerats i proformaresultaträkningen samt vid nyckeltalsberäkning av redovisat resultat per aktie, proforma). Koncernens resultaträkning i sammandrag Miljoner kronor Jan sept 2010 Justering Inlösen Proforma Jan sept 2010 Erhållna utdelningar 211,1 211,1 Övriga intäkter 23,2 23,2 Värdeförändring värdepapper 241,5 241,5 Fondförvaltning, netto 25,2 25,2 Varuförsäljning, netto 22,7 22,7 Resultat förvaltningsverksamheten 523,7 523,7 Nettoresultat värdepappersrörelsen 0,4 0,4 523,3 523,3 Administrationskostnader 30,8 30,8 Rörelseresultat 492,5 492,5 Finansnetto 1,0 8,7 7,7 Resultat före skatt 493,5 8,7 484,8 Skatt 12,6 12,6 Periodens resultat 480,8 8,7 472,1 12 Inlösen av aktier i Investment AB Öresund (publ)

15 Koncernens balansräkning i sammandrag Miljoner kronor Justering Inlösen Proforma TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 102,0 102,0 Inventarier 2,5 2,5 Aktier och andelar 1,2) 5 939, ,8 Långfristiga fordringar 1) 523,8 523,8 Omsättningstillgångar Övriga omsättningstillgångar 60,8 60,8 Likvida medel 783,7 772,4 11,3 SUMMA TILLGÅNGAR 7 412,6 772, ,2 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 3) 7 248,4 772, ,0 Långfristiga skulder 3,5 3,5 Kortfristiga skulder 4) 160,7 160,7 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 7 412,6 772, ,2 1) Ingår i förvaltningsverksamheten 2) Anskaffningsvärde, Mkr Marknadsvärde, Mkr ) Antal registrerade aktier ) Varav utställda optioner och skuld aktielån: Anskaffningsvärde, Mkr 50 Marknadsvärde, Mkr 99 koncernens eget kapital Miljoner kronor Inlösen av aktier Fondemission Efter förändringar Aktiekapital 324,6 32,5 32,5 324,6 Balanserade vinstmedel 6 443,0 739,9 32, ,6 Periodens resultat 480,8 480,8 Summa eget kapital 7 248,4 772,4 0, ,0 Kvotvärde, kr 5,67 5,67 6,30 6,30 Antal aktier Nyckeltal Justering Inlösen Proforma Antal utestående aktier Substansvärde, Mkr 7 248,4 772, ,0 Soliditet, % 97,8 0,3 97,5 Kronor per aktie Redovisat resultat per aktie 8,40 0,76 9,17 Substansvärde 126,69 0,92 125,76 Inlösen av aktier i Investment AB Öresund (publ) 13

16 Aktiekapital och ägarförhållanden Aktiekapital Aktiekapitalet uppgick den 30 september 2010 till kronor fördelat på aktier, envar aktie med ett kvotvärde om 5,67 kronor. Samtliga aktier har lika rösträtt. Aktiekapitalets utveckling I tabellen nedan framgår aktiekapitalets utveckling sedan År Förändring Ökning/ minskning av antal aktier Totalt antal aktier Kvotvärde, kr Totalt aktiekapital, kr , Fondemission , Split 4: , Inlösen 1: , Inlösen 1: , Inlösen 1: , Inlösen av aktier , Inlösen av aktier , Inlösen av aktier , Fondemission , Split 3: , Nyemission 1) , Split 2: , /9 Inlösen 2) , /9 Fondemission 2) , Inlösen av aktier , /1 Inlösen 3) , /1 Fondemission 3) , ) Avser fusionsvederlag till Custos aktieägare. 2) Avser det frivilliga inlösenprogram som pågick över årsskiftet och som registrerades av Bolagsverket den 12 januari ) Avser förestående Inlösen givet fullt utnyttjande. Aktieägarstruktur den 30 september 2010 Aktieägare Antal aktier Andel av kapital, % Sven Hagströmer (inklusive bolag) ,2 Mats Qviberg (inklusive familj) ,6 AMF Försäkring & Fonder ,5 Pan Capital AB ,9 Avanza Pension Försäkring AB ,8 Norska staten ,4 Sten Dybeck (inklusive familj och bolag) ,3 Harry Gabrielsson (inklusive familj) ,3 Andra AP-fonden ,2 Astrid Ohlin ,8 Övriga ,0 Totalt ,0 Källa: SIS Ägarservice AB. Den 30 september 2010 fanns det direktregistrerade aktieägare och förvaltarregistrerade aktieägare i Öresund. 14 Inlösen av aktier i Investment AB Öresund (publ)

17 Aktiekursens utveckling Öresunds aktier noterades vid Stockholms Fondbörs (Stockholmsbörsen) den 10 maj Kronor Investment AB Öresund Aktien (inkl. utdelning) SIX Return Index Omsatt antal aktier tal Antal NASDAQ OMX Utdelningspolicy Investmentföretag är befriade från bolagsskatt så länge lämnad utdelning minst uppgår till summan av; utdelningsintäkter och andra finansiella intäkter, en schablonintäkt motsvarande 1,5 procent av marknadsvärdet av aktierelaterade instrument i värdepappersportföljen vid årets början 1), minskat med finansiella kostnader samt övriga omkostnader. Öresunds utdelningspolicy innebär att Öresund till sina aktieägare delar ut minst så mycket att företaget inte behöver betala någon bolagsskatt. 1) Schablonintäkten beräknas i princip på värdepappersportföljen exklusive så kallade näringsbetingade andelar. Inlösen av aktier i Investment AB Öresund (publ) 15

18 Revisorernas utlåtande Vi har i egenskap av revisor i Investment AB Öresund (publ), org.nr , granskat den information som lämnas i avsnittet Finansiella effekter för Öresund på sidorna 12 och 13 i detta dokument. Förekommande uppgifter ur delårsrapporten avseende perioden 1 januari 30 september 2010 har blivit korrekt återgivna. Delårsrapporten avseende perioden 1 januari 30 juni 2010 har varit föremål för översiktlig granskning av oss utan anmärkning. Stockholm i november 2010 Ernst & Young AB Lars Träff Auktoriserad revisor 16 Inlösen av aktier i Investment AB Öresund (publ)

19 Öresund i korthet Om Öresund Koncernen består av moderföretaget Investment AB Öresund (publ), ett rent investmentföretag som bedriver förvaltningsverksamhet, dotterföretaget Ven Capital AB, som är rörelsedrivande i värdepappershandel, samt dotterföretaget GLOBAL Batterier AB, ägt via IABÖ Global Holding AB. Öresunds övergripande målsättning är att som investmentföretag bedriva en verksamhet som ger Öresunds aktieägare en god långsiktig avkastning. Strategin för att uppnå denna målsättning är att: Huvudsakligen investera i svenska värdepapper Ha en hög soliditet Ha låga förvaltningskostnader Ha en flexibel likviditetspolitik Riskstrategi Öresunds mål är att ge aktieägarna god långsiktig avkastning med beaktande av risk. Riskerna i Öresunds investeringsverksamhet begränsas av fem faktorer. 1) Öresund har som enda mål värdetillväxt för Öresunds aktieägare. Detta minskar risken att Öresund behåller eller investerar i portföljföretag där avkastningspotentialen relativt risken är låg. 2) Öresund investerar huvudsakligen i svenska noterade värdepapper. Företagets ledning är väl förtrogen med den svenska aktiemarknadens företag, dynamik och aktörer. 3) Öresund tar en aktiv roll via styrelsen i ett flertal av sina investeringar. Detta ger en djup förståelse för företagen och de branscher de verkar i och medför dessutom att Öresund kan bidra till att genomföra åtgärder som är positiva för aktiekursutvecklingen i portföljföretagen. 4) Öresund skall ha en hög soliditet. Om portföljföretagen är rätt finansierade ger detta en låg finansiell risk för Öresund. Aktieägare som önskar kan öka den finansiella risken genom att belåna sina Öresundaktier. 5) Öresund skall ha en god underliggande riskspridning i sin aktieportfölj. Öresunds historia Investment AB Öresund har sitt ursprung i Sjöförsäkringsaktiebolaget Öresund som bildades 1890 med ett aktiekapital om kronor. År 1956 skedde en omorganisation och AB Sjö-Öresund blev moderföretag i en bolagsgrupp bestående av de tre sjöförsäkringsbolagen Öresund, Ägir och Stockholms Sjö. Aktierna i dessa tre bolag såldes 1961 till Skandia, mot likvid i börsnoterade aktier och kontanta medel och AB Sjö-Öresund blev Investment AB Öresund. Den 10 maj 1962 börsnoterades företaget på Stockholms Fondbörs. Inlösen av aktier i Investment AB Öresund (publ) 17

20 Intellecta Finanstryck Eventuella frågor med anledning av Inlösenförfarandet besvaras på telefon: Investment AB Öresund (publ), Box 7621, Stockholm. Besöksadress: Norrlandsgatan 15. Telefon: Fax:

Bakgrund. Inlösen 2015 2

Bakgrund. Inlösen 2015 2 Inlösen 2015 Information till aktieägarna i HiQ International AB (publ) avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande Bakgrund BAKGRUND HiQ International ABs (

Läs mer

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie.

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie. INLÖSEN 2008 information till aktieägarna i hiq international ab (publ) inför årsstämma den 30 april 2008 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande 1 Bakgrund

Läs mer

Information till aktieägarna i Sandvik med anledning av aktiesplit och automatisk inlösen av aktier

Information till aktieägarna i Sandvik med anledning av aktiesplit och automatisk inlösen av aktier This document is also available in English. Information till aktieägarna i Sandvik med anledning av aktiesplit och automatisk inlösen av aktier Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information

Läs mer

Första dag för handel i inlösenaktier. 12 maj 14 maj 18 maj 19 maj 1 juni 9 juni. Handel i inlösenaktier

Första dag för handel i inlösenaktier. 12 maj 14 maj 18 maj 19 maj 1 juni 9 juni. Handel i inlösenaktier INFORMATION OM INLÖSEN AV AKTIER I SWECO AB (publ) 2010 Innehåll Tidplan...2 Bakgrund och motiv...3 Så här går inlösenförfarandet till...4 Detaljerad beskrivning av inlösenförfarandet...5 Skattefrågor

Läs mer

Information om automatisk aktieinlösen i Investment AB Kinnevik (publ)

Information om automatisk aktieinlösen i Investment AB Kinnevik (publ) Information om automatisk aktieinlösen i Investment AB Kinnevik (publ) Detta dokument utgör inte ett erbjudande att köpa eller sälja aktier. Detta dokument är endast avsett som information till aktieägarna

Läs mer

Information om inlösen av aktier i Haldex AB

Information om inlösen av aktier i Haldex AB Information om inlösen av aktier i Haldex AB Innehåll Inlösenförfarandet i korthet 1 Tidsplan 1 Bakgrund och motiv 2 Så här går inlösenförfarandet till 2 Detaljerad beskrivning av inlösenförfarandet 3

Läs mer

Inlösen av aktier i Bure Equity AB (publ)

Inlösen av aktier i Bure Equity AB (publ) Inlösen av aktier i Bure Equity AB (publ) VIKTIGT MEDDELANDE TILL DIG SOM ÄR AKTIEÄGARE I BURE EQUITY AB (PUBL) Detta dokument innehåller information om Bure Equity ABs (publ) erbjudande om frivillig inlösen.

Läs mer

OBSERVERA ATT DU SOM AKTIEÄGARE MÅSTE GÖRA ETT AKTIVT VAL FÖR ATT INTE FÖRLORA VÄRDE

OBSERVERA ATT DU SOM AKTIEÄGARE MÅSTE GÖRA ETT AKTIVT VAL FÖR ATT INTE FÖRLORA VÄRDE Aktieinlösen 2007 Foto Rob Vanstone Detta dokument innehåller information om Bure Equity ABs (publ) erbjudande om frivilligt inlösenförfarande. Beslut om inlösenförfarande fattades av Bures extra bolagsstämma

Läs mer

Sectras inlösenprogram

Sectras inlösenprogram Sectras inlösenprogram 205 Information till aktieägarna i Sectra AB (publ) inför årsstämma den 7 september 205 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande. Detta

Läs mer

INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I ATLAS COPCO AB

INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I ATLAS COPCO AB INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I ATLAS COPCO AB med anledning av förslag om aktiesplit och automatiskt inlösenförfarande Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information om styrelsens för

Läs mer

Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ)

Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) Information till aktieägarna med anledning av styrelsens förslag om aktiesplit och obligatoriskt inlösenförfarande till årsstämma den 13 maj 2015 Detta

Läs mer

Aktieinlösen 2008 OBSERVERA ATT DU SOM AKTIEÄGARE MÅSTE GÖRA ETT AKTIVT VAL FÖR ATT INTE FÖRLORA VÄRDE

Aktieinlösen 2008 OBSERVERA ATT DU SOM AKTIEÄGARE MÅSTE GÖRA ETT AKTIVT VAL FÖR ATT INTE FÖRLORA VÄRDE Aktieinlösen 2008 Detta dokument innehåller information om Bure Equity AB:s (publ) erbjudande om frivilligt inlösenförfarande. Beslut om inlösenförfarande fattades av Bures extra bolagsstämma den 11 december

Läs mer

Inlösen av aktier 2014

Inlösen av aktier 2014 Inlösen av aktier 2014 Information till aktieägarna i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) inför årsstämma den 12 maj 2014 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och automatiskt inlösenförfarande.

Läs mer

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av förslag om aktiesplit och automatiskt inlösenförfarande Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information om styrelsens för

Läs mer

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av split och inlösen av aktier

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av split och inlösen av aktier Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av split och inlösen av aktier Innehållsförteckning Kort om inlösen av aktier 2 Bakgrund och motiv 3 Finansiella effekter av inlösenförfarandet

Läs mer

information om inlösen av aktier i sweco ab (publ) 2006

information om inlösen av aktier i sweco ab (publ) 2006 information om inlösen av aktier i sweco ab (publ) 2006 INNEHÅLL TIDPLAN... 1 BAKGRUND OCH MOTIV... 2 SÅ HÄR GÅR INLÖSENFÖRFARANDET TILL... 3 DETALJERAD BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET... 4 SKATTEFRÅGOR

Läs mer

Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2007

Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2007 Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2007 Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller endast information om styrelsens för Aktiebolaget SKF ( SKF

Läs mer

Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier

Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier Information till aktieägarna i med anledning av sammanläggning av aktier 1:5 och ändring av förhållandet mellan B-aktien och ADS Detta dokument

Läs mer

Information om automatiskt inlösenförfarande i Tele2 AB

Information om automatiskt inlösenförfarande i Tele2 AB Kolumntitel Information om automatiskt inlösenförfarande i Tele2 AB Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information om styrelsens för Tele2 AB ( Tele2 eller Bolaget ) förslag om aktiesplit

Läs mer

Stockholm i mars 2014. IAR Systems Group AB (publ) Styrelsen

Stockholm i mars 2014. IAR Systems Group AB (publ) Styrelsen INLÖSEN 2014 Information till aktieägarna i IAR Systems Group AB (publ) inför årsstämma den 24 april 2014 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande BAKGRUND

Läs mer

Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2008

Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2008 Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2008 Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller endast information om styrelsens för Aktiebolaget SKF ( SKF

Läs mer

Novestra: Inlösen 2013

Novestra: Inlösen 2013 Novestra: Inlösen 2013 Information till aktieägarna i AB Novestra (publ) med anledning av styrelsens förslag om utbetalning av 1 krona per aktie genom ett obligatoriskt inlösenförfarande INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Bakgrund och motiv. Linköping i oktober Sectra AB. Styrelsen

Bakgrund och motiv. Linköping i oktober Sectra AB. Styrelsen INLÖSEN 2011 Information till aktieägarna i Sectra AB (publ) inför extra bolagsstämma den 22 november 2011 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande. Detta

Läs mer

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ)

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) Information till aktieägarna inför extra bolagsstämma den 14 augusti 2012 avseende styrelsens förslag om aktiesplit och obligatoriskt

Läs mer

Man kan konstatera att mycket återstår att göra för oss som arbetar för att vår planet på alla plan ska bli en bättre planet.

Man kan konstatera att mycket återstår att göra för oss som arbetar för att vår planet på alla plan ska bli en bättre planet. INFORMATION OM AKTIESPLIT OCH INLÖSEN AV AKTIER I SWECO AB (PUBL) 2007 Man kan konstatera att mycket återstår att göra för oss som arbetar för att vår planet på alla plan ska bli en bättre planet. innehåll

Läs mer

Inlösen av aktier i Investment AB Öresund

Inlösen av aktier i Investment AB Öresund Inlösen av aktier i Investment AB Öresund VIKTIGT MEDDELANDE TILL DIG SOM ÄR AKTIEÄGARE I INVESTMENT AB ÖRESUND Detta dokument innehåller ett erbjudande om Inlösen i Investment AB Öresund. Anmälan om Inlösen

Läs mer

Information om föreslagen aktiesplit och inlösen av aktier i KappAhl Holding AB (publ)

Information om föreslagen aktiesplit och inlösen av aktier i KappAhl Holding AB (publ) Information om föreslagen aktiesplit och inlösen av aktier i KappAhl Holding AB (publ) Detta dokument ger information om styrelsens för KappAhl Holding AB (publ) ( KappAhl eller Bolaget ) förslag om kapitalutskiftning

Läs mer

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av förslag om aktiesplit och automatiskt inlösenförfarande Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information om styrelsens för

Läs mer

Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia

Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia För 10 aktier i Bure erhåller du 1 aktie i AcadeMedia Detta dokument ger information om styrelsens för Bure Equity AB ( Bure ) förslag till beslut om utdelning

Läs mer

2011 INLÖSEN AV AKTIER

2011 INLÖSEN AV AKTIER 2011 INLÖSEN AV AKTIER INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I BJÖRN BORG AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMA DEN 14 APRIL 2011 AVSEENDE STYRELSENS FÖRSLAG TILL KAPITALÖVERFÖRING GENOM AUTOMATISK INLÖSEN AV AKTIER INNEHÅLL

Läs mer

aktieägaren. Sammanlagt innebär förslaget att kronor kommer att återbetalas till aktieägarna. Under förutsättning att årsstämman

aktieägaren. Sammanlagt innebär förslaget att kronor kommer att återbetalas till aktieägarna. Under förutsättning att årsstämman INLÖSEN 2012 Information till aktieägarna i Sectra AB (publ) inför årsstämma den 28 juni 2012 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande. Detta underlag är

Läs mer

Erbjudande om courtagefri försäljning av aktier i Nobel Biocare och information angående avnotering

Erbjudande om courtagefri försäljning av aktier i Nobel Biocare och information angående avnotering Erbjudande om courtagefri försäljning av aktier i Nobel Biocare och information angående avnotering Erbjudandet som beskrivs i denna informationsbroschyr riktar sig inte till personer vars deltagande i

Läs mer

Inlösen av aktier i Mertiva AB (publ) Mars 2014

Inlösen av aktier i Mertiva AB (publ) Mars 2014 Inlösen av aktier i Mertiva AB (publ) Mars 2014 Viktig information Denna informationsbroschyr är upprättad av Mertiva AB (publ), org nr 556530-1420 och syftar till att ge aktieägarna i Mertiva information

Läs mer

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0005337821

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0005337821 Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0005337821 Information till aktieägarna inför extra bolagsstämma den 10 februari 2014 avseende styrelsens förslag om aktiesplit

Läs mer

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0001599622

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0001599622 Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0001599622 Information till aktieägarna inför extra bolagsstämma den 5 juli 2013 avseende styrelsens förslag om aktiesplit och

Läs mer

Information om inlösen av aktier i AB Electrolux 2006/2007

Information om inlösen av aktier i AB Electrolux 2006/2007 Information om inlösen av aktier i AB Electrolux 2006/2007 Innehåll Bakgrund och motiv 1 Så här går inlösenförfarandet till 2 Beskrivning av inlösenförfarandet 3 Effekter för Electrolux 4 Skattefrågor

Läs mer

ÅRSREDOVISNING INLÖSENFÖRFARANDE

ÅRSREDOVISNING INLÖSENFÖRFARANDE INFORMATION OM 2014 ÅRSREDOVISNING INLÖSENFÖRFARANDE MR GREEN & CO AB (publ) 2015 INNEHÅLL Villkor i sammandrag 3 Bakgrund och motiv 4 Styrelsens förslag i korthet 5 Viktiga datum 5 Så här går det till

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2011

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2011 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2011 INNEHÅLL BAKGRUND OCH MOTIV 2 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET VILLKOR OCH ANVISNINGAR 5 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR BETSSON

Läs mer

17 mars 2008. Information om automatiskt inlösenförfarande. NeoNet AB 2008. LEGAL#3088718v7

17 mars 2008. Information om automatiskt inlösenförfarande. NeoNet AB 2008. LEGAL#3088718v7 17 mars 2008 Information om automatiskt inlösenförfarande av aktier i NeoNet AB 2008 17 mars 2008 2 INNEHÅLL 2 Kort beskrivning av inlösenförfarandet 3 Bakgrund och motiv till inlösenförfarandet 4 Tidplan

Läs mer

Information om inlösenförfarande

Information om inlösenförfarande Information om inlösenförfarande Innehåll BAKGRUND OCH MOTIV 2 BESKRIVNING AV 3 INLÖSENFÖRFARANDET VILLKOR OCH ANVISNINGAR 5 FINANSIELLA EFFEKTER 6 FÖR CHERRY SKATTEFRÅGOR I SVERIGE 7 FRÅGOR OCH SVAR 9

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2012

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2012 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2012 INNEHÅLL BAKGRUND OCH MOTIV 2 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET 3 VILLKOR OCH ANVISNINGAR 5 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR BETSSON

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 3.787.000 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 15.148.000.

Läs mer

Inlösen av aktier i OEM International

Inlösen av aktier i OEM International Inlösen av aktier i OEM International INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I OEM INTERNATIONAL AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMA DEN 29 APRIL 2014 AVSEENDE STYRELSENS FÖRSLAG TILL KAPITALÖVERFÖRING GENOM AUTOMATISK INLÖSEN

Läs mer

Innehåll. Kortnamn för inlösenaktierna: A-aktien: NET IL A B-aktien: NET IL B. Delårsrapport för tredje kvartalet 2009

Innehåll. Kortnamn för inlösenaktierna: A-aktien: NET IL A B-aktien: NET IL B. Delårsrapport för tredje kvartalet 2009 Information om automatiskt inlösenförfarande av aktier i net Entertainment NE AB (publ) 2009 2 Innehåll Bakgrund och motiv 3 Beskrivning av inlösenförfarandet 4 Villkor och anvisningar 6 Finansiella effekter

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2010

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2010 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2010 INNEHÅLL BAKGRUND OCH MOTIV 2 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET VILLKOR OCH ANVISNINGAR 5 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR BETSSON

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015 Innehåll BAKGRUND OCH MOTIV 3 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET 4 VILLKOR OCH ANVISNINGAR 6 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR ENEA 7

Läs mer

A-aktien: NET IL A B-aktien: NET IL B KALENDARIUM

A-aktien: NET IL A B-aktien: NET IL B KALENDARIUM INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I NET ENTERTAINMENT NE AB (PUBL) 2010 Innehåll 1 Bakgrund och motiv 2 Beskrivning av inlösenförfarandet 4 Villkor och anvisningar 5 Finansiella effekter

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2014

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2014 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2014 BETSSON AB:S VERKSAMHET BESTÅR I ATT ÄGA OCH FÖRVALTA AKTIEINNEHAV I BOLAG SOM SJÄLVA ELLER VIA PARTNERSAMARBETEN ERBJUDER

Läs mer

NET ENTERTAINMENT INLÖSENPROGRAM 2014

NET ENTERTAINMENT INLÖSENPROGRAM 2014 NET ENTERTAINMENT INLÖSENPROGRAM 2014 DEFINITIONER Med eller Bolaget avses Net Entertainment NE AB (publ) eller den koncern i vilken NE AB (publ) är moderbolag. Med Koncernen avses den koncern i vilken

Läs mer

2015 INLÖSEN AV AKTIER

2015 INLÖSEN AV AKTIER 2015 INLÖSEN AV AKTIER INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I BJÖRN BORG AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMA DEN 11 MAJ 2015 AVSEENDE STYRELSENS FÖRSLAG TILL KAPITALÖVERFÖRING GENOM AUTOMATISK INLÖSEN AV AKTIER INNEHÅLL

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2013

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2013 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2013 BETSSON AB:S VERKSAMHET BESTÅR I ATT ÄGA OCH FÖRVALTA AKTIEINNEHAV I BOLAG SOM SJÄLVA ELLER VIA PARTNERSAMARBETEN ERBJUDER

Läs mer

2014 INLÖSEN AV AKTIER

2014 INLÖSEN AV AKTIER 2014 INLÖSEN AV AKTIER INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I BJÖRN BORG AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMA DEN 10 APRIL 2014 AVSEENDE STYRELSENS FÖRSLAG TILL KAPITALÖVERFÖRING GENOM AUTOMATISK INLÖSEN AV AKTIER INNEHÅLL

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 4.927.386 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 98 547 732.

Läs mer

Innehåll. Definitioner. Kommande informationstillfällen. Aktieinformation

Innehåll. Definitioner. Kommande informationstillfällen. Aktieinformation Eolus Vind AB Inlösenprogram 2015 Innehåll 1 Bakgrund och motiv 2 Beskrivning av inlösenförfarandet 4 Villkor och anvisningar 5 Finansiella effekter för Eolus 6 Skattefrågor i Sverige 8 Frågor och svar

Läs mer

Erbjudande om inlösen av aktier i Sandvik AB 2005

Erbjudande om inlösen av aktier i Sandvik AB 2005 Erbjudande om inlösen av aktier i Sandvik AB 2005 Erbjudandet i sammandrag Bolagsstämman i Sandvik AB fattade den 3 maj 2005 beslut om att erbjuda företagets aktieägare att lösa in aktier till ett belopp

Läs mer

Information till aktieägarna i East Capital Baltic Property Investors AB (publ) SE

Information till aktieägarna i East Capital Baltic Property Investors AB (publ) SE Information till aktieägarna i East Capital Baltic Property Investors AB (publ) SE0001467572 Information till aktieägarna inför extra bolagsstämma den 27 september 2016 avseende styrelsens förslag om aktiesplit

Läs mer

Erbjudande om inlösen av aktier i AB Electrolux

Erbjudande om inlösen av aktier i AB Electrolux Erbjudande om inlösen av aktier i AB Electrolux Erbjudandet i sammandrag Innehåll 2 Erbjudandet i sammandrag 3 Bakgrund och motiv 4 Villkor och anvisningar 6 Illustrerande exempel 7 Tidsplan 8 Anmälningssedel

Läs mer

Inlösen av aktier i Creades AB (publ) Våren 2015

Inlösen av aktier i Creades AB (publ) Våren 2015 Inlösen av aktier i Creades AB (publ) Våren 2015 VIKTIGT MEDDELANDE TILL DIG SOM ÄR AKTIEÄGARE I CREADES Detta dokument innehåller information om ett erbjudande om inlösen av aktier i Creades. Anmälan

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB 2015 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB Betsson AB:s verksamhet består i att äga och förvalta aktieinnehav i bolag som själva eller via partnersamarbeten erbjuder slutkunder

Läs mer

Villkor i sammandrag för aktieinlösen 2015. Innehåll

Villkor i sammandrag för aktieinlösen 2015. Innehåll INLÖSENPROGRAM 2015 DEFINITIONER Med eller Bolaget avses Net Entertainment NE AB (publ) eller den koncern i vilken Net Entertainment NE AB (publ) är moderbolag. Med Koncernen avses den koncern i vilken

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN DEN 6 APRIL 2011 AVSEENDE BESLUT OM FONDEMISSION

STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN DEN 6 APRIL 2011 AVSEENDE BESLUT OM FONDEMISSION STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN DEN 6 APRIL 2011 AVSEENDE BESLUT OM FONDEMISSION Styrelsen föreslår att bolagets aktiekapital ökas med 620 000 000 kronor genom fondemission med utgivande av 24 000 000

Läs mer

Inlösen av aktier i Medivir AB (publ)

Inlösen av aktier i Medivir AB (publ) Inlösen av aktier i Medivir AB (publ) VIKTIGT MEDDELANDE TILL DIG SOM ÄR AKTIEÄGARE I MEDIVIR AB (PUBL) Detta dokument innehåller ett erbjudande om inlösen i Medivir AB (publ). Anmälan om inlösen av aktier

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2013

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2013 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 203 Innehåll BAKGRUND OCH MOTIV 3 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET 4 VILLKOR OCH ANVISNINGAR 6 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR ENEA 7 SKATTEFRÅGOR

Läs mer

Definitioner. Inlösenaktierna löses automatiskt in mot en inlösenlikvid om 2,00 SEK per inlösenaktie som beräknas utbetalas den 12 juni 2017.

Definitioner. Inlösenaktierna löses automatiskt in mot en inlösenlikvid om 2,00 SEK per inlösenaktie som beräknas utbetalas den 12 juni 2017. INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2017 Innehåll BAKGRUND OCH MOTIV 3 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET 4 VILLKOR OCH ANVISNINGAR 6 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR ENEA 7

Läs mer

INFORMATION OM INLÖSENFÖRFARANDE

INFORMATION OM INLÖSENFÖRFARANDE INFORMATION OM INLÖSENFÖRFARANDE 1 INNEHÅLL Villkor i sammandrag 3 Bakgrund och motiv 4 Styrelsens förslag i korthet 5 Viktiga datum 5 Så här går det till 6 Villkor och anvisningar 7 Finansiella effekter

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Delårsrapport 1 januari 30 juni Substansvärdet ökade med 8 procent Substansvärdet 17 procent bättre än index SUBSTANSVÄRDET 17 PROCENT BÄTTRE ÄN INDEX Öresundkoncernens substansvärde ökade under det första

Läs mer

Information om föreslagen Inlösen av aktier. (publ) 2008

Information om föreslagen Inlösen av aktier. (publ) 2008 Information om föreslagen Inlösen av aktier i Betsson AB (publ) 2008 Denna informationsbroschyr ger information om styrelsen för Betsson ABs förslag om kapitalutskiftning till Betssons aktieägare genom

Läs mer

AKTIEINLÖSEN 2011 PUSHING THE LIMITS IN GAMING ENTERTAINMENT

AKTIEINLÖSEN 2011 PUSHING THE LIMITS IN GAMING ENTERTAINMENT AKTIEINLÖSEN 2011 INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I NET ENTERTAINMENT NE AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMA DEN 13 APRIL 2011 AVSEENDE STYRELSENS FÖRSLAG TILL KAPITALÖVERFÖRING GENOM AUTOMATISK INLÖSEN AV AKTIER PUSHING

Läs mer

Inlösen av aktier i Creades AB (publ) våren 2014

Inlösen av aktier i Creades AB (publ) våren 2014 Inlösen av aktier i Creades AB (publ) våren 2014 VIKTIGT MEDDELANDE TILL DIG SOM ÄR AKTIEÄGARE I CREADES Detta dokument innehåller information om ett erbjudande om inlösen av aktier i Creades. Anmälan

Läs mer

Erbjudande om inlösen av aktier i Fabege AB (publ) med likvid i form av aktier i Klövern AB (publ)

Erbjudande om inlösen av aktier i Fabege AB (publ) med likvid i form av aktier i Klövern AB (publ) Erbjudande om inlösen av aktier i Fabege AB (publ) med likvid i form av aktier i Klövern AB (publ) Innehåll Erbjudandet i sammandrag Bakgrund och motiv 1 Villkor och anvisningar 2 Illustrerande exempel

Läs mer

Information till depåbevisinnehavare i Vostok Nafta Investment Ltd

Information till depåbevisinnehavare i Vostok Nafta Investment Ltd Information till depåbevisinnehavare i Vostok Nafta Investment Ltd inför EBS den 29 augusti 2012 om styrelsens förslag om split och obligatoriskt inlösenförfarande Detta dokument har tagits fram med enda

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2012

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2012 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2012 Innehåll BAKGRUND OCH MOTIV 3 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET 4 VILLKOR OCH ANVISNINGAR 6 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR ENEA 7

Läs mer

INFORMATION OM FÖRESLAGET AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I KAPPAHL AB (PUBL) 2017/2018

INFORMATION OM FÖRESLAGET AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I KAPPAHL AB (PUBL) 2017/2018 INFORMATION OM FÖRESLAGET AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I KAPPAHL AB (PUBL) 2017/2018 INFORMATION OM FÖRESLAGET AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I KAPPAHL AB (PUBL.) 2017/2018 /1 KappAhl

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB 2017 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB Betsson AB (publ) är ett holdingbolag som investerar i och förvaltar snabbväxande bolag inom onlinespel. Bolaget är ett av de största

Läs mer

Handlingar inför extra bolagsstämma i. DIAMYD MEDICAL AB (publ)

Handlingar inför extra bolagsstämma i. DIAMYD MEDICAL AB (publ) Handlingar inför extra bolagsstämma i Torsdagen den 31 januari 2013 DAGORDNING för extra bolagsstämma med aktieägarna i Torsdagen den 31 januari 2013 1. Öppnande av stämman samt val av ordförande 2. Upprättande

Läs mer

Inlösen av aktier i Investment AB Öresund (publ)

Inlösen av aktier i Investment AB Öresund (publ) Inlösen av aktier i Investment AB Öresund (publ) Viktigt meddelande till dig som är aktieägare i Investment AB Öresund (publ) Detta dokument innehåller ett erbjudande om inlösen i Investment AB Öresund

Läs mer

Villkor i sammandrag för aktieinlösen Innehåll

Villkor i sammandrag för aktieinlösen Innehåll INLÖSENPROGRAM 2017 DEFINITIONER Med eller Bolaget avses AB (publ) eller den koncern i vilken AB (publ) är moderbolag. Med Koncernen avses den koncern i vilken AB (publ) är moderbolag. Med Nasdaq Stockholm

Läs mer

INNEHÅLL VILLKOR I SAMMANDRAG

INNEHÅLL VILLKOR I SAMMANDRAG 2017 INLÖSEN AV AKTIER INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I BJÖRN BORG AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMA DEN 11 MAJ 2017 AVSEENDE STYRELSENS FÖRSLAG TILL KAPITALÖVERFÖRING GENOM AUTOMATISK INLÖSEN AV AKTIER INNEHÅLL

Läs mer

Information till aktieägarna. av föreslagen split och inlösen av aktier i AB SKF

Information till aktieägarna. av föreslagen split och inlösen av aktier i AB SKF Information till aktieägarna med anledning av föreslagen split och inlösen av aktier i AB SKF Innehåll Kort beskrivning sid 2 Bakgrund och motiv sid 3 Beskrivning sid 4 Skattefrågor i Sverige sid 6 Frågor

Läs mer

Erbjudandedokument. Till aktieägarna i Hyresfastigheter Holding II Blå AB gällande erbjudande om frivillig inlösen av aktier.

Erbjudandedokument. Till aktieägarna i Hyresfastigheter Holding II Blå AB gällande erbjudande om frivillig inlösen av aktier. Erbjudandedokument Till aktieägarna i Hyresfastigheter Holding II Blå AB gällande erbjudande om frivillig inlösen av aktier. Du som är aktieägare behöver ta ställning till detta erbjudande. 2015-09-09

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i LjungbergGruppen AB (publ) om återköp av aktier

Erbjudande till aktieägarna i LjungbergGruppen AB (publ) om återköp av aktier Erbjudande till aktieägarna i LjungbergGruppen AB (publ) om återköp av aktier Återköp av aktier i LjungbergGruppen AB Den 24 mars beslutade ordinarie bolagsstämma i LjungbergGruppen AB (publ) (org nr 5561757047,

Läs mer

Till aktieägarna i Hyresfastigheter Holding II Blå AB gällande erbjudande om frivillig inlösen av aktier.

Till aktieägarna i Hyresfastigheter Holding II Blå AB gällande erbjudande om frivillig inlösen av aktier. Erbjudandedokument Till aktieägarna i Hyresfastigheter Holding II Blå AB gällande erbjudande om frivillig inlösen av aktier. 2015-04-08 Viktig information Denna informationsbroschyr är upprättad av Hyresfastigheter

Läs mer

INFORMATION TILL AKTIEÄGARE I INVESTMENT AB ÖRESUND INFÖR EXTRA BOLAGSSTÄMMA 29 APRIL 2011 AVSEENDE UTDELNING AV AKTIER I HQ AB

INFORMATION TILL AKTIEÄGARE I INVESTMENT AB ÖRESUND INFÖR EXTRA BOLAGSSTÄMMA 29 APRIL 2011 AVSEENDE UTDELNING AV AKTIER I HQ AB INFORMATION TILL AKTIEÄGARE I INVESTMENT AB ÖRESUND INFÖR EXTRA BOLAGSSTÄMMA 29 APRIL 2011 AVSEENDE UTDELNING AV AKTIER I HQ AB 2 (10) Denna informationsbroschyr har upprättats av Investment AB Öresund

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2011

Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Substansvärdet minskade med 14,7 procent till 108 kronor per aktie Index 1 sjönk med 20,3 procent Resultatet per aktie uppgick till -20,06 (8,40) kronor SUBSTANSVÄRDET

Läs mer

Bokslutskommuniké 2002

Bokslutskommuniké 2002 Bokslutskommuniké 2002 Substansvärdet minskade med 7 procent till 312 kronor per aktie 29 procent bättre än index Föreslagen utdelning om 20,00 (23,50) kronor per aktie 29 PROCENT BÄTTRE ÄN INDEX Öresundkoncernens

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

Inlösen av aktier i Creades AB (publ)

Inlösen av aktier i Creades AB (publ) Inlösen av aktier i Creades AB (publ) VIKTIGT MEDDELANDE TILL DIG SOM ÄR AKTIEÄGARE I CREADES Detta dokument innehåller information om ett erbjudande om inlösen av aktier i Creades. Anmälan om inlösen

Läs mer

TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING

TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING avseende ERBJUDANDE FRÅN NORDIC LEISURE AB (PUBL) TILL AKTIEÄGARNA I BETTING PROMOTION SWEDEN AB (PUBL) Tillägg till Erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna

Läs mer

Information om aktiesplit och inlösen av aktier i AB Volvo 2007

Information om aktiesplit och inlösen av aktier i AB Volvo 2007 Information om aktiesplit och inlösen av aktier i AB Volvo 2007 Aktiesplit- och inlösenförfarandet i korthet Innehållsförteckning 2 Aktiesplit- och inlösenförfarandet i korthet 3 Tidplan 4 Så här fungerar

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7 i förslag till dagordning)

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7 i förslag till dagordning) s förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7 i förslag till dagordning) För att möjliggöra de av styrelsen föreslagna åtgärderna enligt punkterna 8 (A) (C) i förslaget till dagordning,

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2010

Delårsrapport 1 januari 30 september 2010 Delårsrapport 1 januari 30 september 2010 Substansvärdet ökade med 6,8 procent till 127 kronor per aktie Resultatet per aktie uppgick till 8,40 (50,67) kronor Försäljning av HQ Fonder och investering i

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006 Substansvärdet ökade med 15,2 (9,8) procent till 252 (177) kronor per aktie Resultatet per aktie uppgick till 34,33 (16,74) kronor SUBSTANSVÄRDET ÖKADE MED 15,2 PROCENT

Läs mer

Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt

Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt Hur får jag mer information om nyemissionen? Ett prospekt med detaljer kring nyemissionen har publicerats den 27 maj, 2010. Prospektet kommer även att

Läs mer

FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO

FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO Vad är ett Investeringssparkonto? Investeringssparkontot är en schablonbeskattad sparform som är tillgänglig för privatpersoner och dödsbon från och med den

Läs mer

Villkor och Anvisningar

Villkor och Anvisningar Villkor och Anvisningar Nyemission riktad till befintliga ägare samt allmänhet Syftet med emissionen, förutom att stärka balansräkningen är att främja likviditeten i instrumentet inför listning på AktieTorget.

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010.

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010. Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010 Ärende 7 Styrelsens förslag till beslut i samband med nyemission av aktier med

Läs mer

Frågor och svar om det föreslagna aktieprogrammet för ledande befattningshavare och om inlösen av aktier

Frågor och svar om det föreslagna aktieprogrammet för ledande befattningshavare och om inlösen av aktier Bolagsstämman 2004 Frågor och svar om det föreslagna aktieprogrammet för ledande befattningshavare och om inlösen av aktier Detta häfte besvarar de vanligaste frågorna om aktieprogrammet och inlösen av

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 659 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600-604 prop. 1995/96:109, s. 94-95 prop. 1992/93:151 Särskilda bestämmelser

Läs mer

INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I AB VOLVO AVSEENDE UTDELNING AV AKTIER I AINAX AB

INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I AB VOLVO AVSEENDE UTDELNING AV AKTIER I AINAX AB INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I AB VOLVO AVSEENDE UTDELNING AV AKTIER I AINAX AB 2 Information till aktieägarna i AB Volvo avseende utdelning av aktier i Ainax AB Innehåll Viktiga datum 3 Styrelsens förslag

Läs mer