Erbjudande om inlösen av aktier i Fabege AB (publ) med likvid i form av aktier i Klövern AB (publ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Erbjudande om inlösen av aktier i Fabege AB (publ) med likvid i form av aktier i Klövern AB (publ)"

Transkript

1 Erbjudande om inlösen av aktier i Fabege AB (publ) med likvid i form av aktier i Klövern AB (publ)

2 Innehåll Erbjudandet i sammandrag Bakgrund och motiv 1 Villkor och anvisningar 2 Illustrerande exempel 5 Tidsplan 6 Anmälningssedel 7 Hur accepterar jag erbjudandet? 8 Skattefrågor i Sverige 9 Beskrivning av inlösenförfarandet i Fabege 13 Finansiella effekter av inlösenförfarandet 14 Årsstämman i Fabege AB (publ) ( Fabege ) fattade den 27 mars 2007 beslut om erbjudande om inlösen av aktier i Fabege mot likvid i form av aktier i Klövern AB (publ). Aktieägare som på avstämningsdagen den 30 mars 2007 är registrerade som aktieägare i Fabege inbjuds härmed att delta i inlösenerbjudandet. Varje aktie i Fabege berättigar till en inlösenrätt. 16 inlösenrätter berättigar till inlösen av en Fabege-aktie mot likvid i form av åtta (8) Klövern-aktier. Handel med inlösenrätter kommer att ske på Stockholmsbörsen. För att underlätta för innehavare av mindre eller udda poster kan upp till inlösenrätter säljas courtagefritt. Den som köper Fabege-aktier och inlösenrätter över marknaden efter avstämningsdagen får också delta i Erbjudandet. Aktiekapital och ägarförhållanden 15 Frågor och svar 17 Revisorernas utlåtande 19 Om Klövern 20 Tidsplan Beslut om inlösen av årsstämman Sista dag för handel i Fabege-aktien inklusive inlösenrätt och utdelning Aktien handlas exklusive inlösenrätt och utdelning Avstämningsdag för deltagande i inlösen och utdelning Anmälningstid Anmälningstid för courtagefri försäljning Handel i inlösenrätter Likviddag courtagefri försäljning Erhållande av aktier i Klövern Omkring Med Erbjudandet avses det i detta dokument beskrivna inlösenerbjudandet till aktieägarna i Fabege. Med Fabege eller Bolaget avses Fabege AB. Med Klövern avses Klövern AB eller den koncern vari Klövern AB är moderbolag, beroende på sammanhanget. Erbjudandet lämnas inte till och är inte möjligt att acceptera i Amerikas Förenta Stater, Kanada, Australien, Nya Zeeland eller Japan, av amerikansk, kanadensisk, australiensisk, nya zeeländsk eller japansk person eller i sådant land eller av sådan person vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt-, registrerings- eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt. Varken detta dokument eller anmälningssedeln får distribueras till eller i Amerikas Förenta Stater, Kanada, Australien, Nya Zeeland eller Japan eller något annat land där distributionen eller Erbjudandet kräver åtgärder enligt föregående mening eller strider mot regler i sådant land. Om sådan distribution ändå sker kan anmälningssedel som inlämnats i anledning därav komma att lämnas utan avseende. Fabege har givit Handelsbanken Capital Markets i uppdrag att ombesörja att inlösenrätter som annars skulle ha distribuerats till sådana direktregistrerade amerikanska, kanadensiska, australiensiska, nya zeeländska eller japanska personer som ej omfattas av Erbjudandet säljs och att försäljningslikviden, med avdrag för kostnader, tillställs dem. Belopp mindre än 100 kronor kommer inte att utbetalas. Tvist rörande Erbjudandet enligt detta dokument ska avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol exklusivt.

3 Bakgrund och motiv 1 Bakgrund och motiv Fabege avyttrade 45 fastigheter i Kista och Täby till Klövern under hösten Som dellikvid i denna transaktion erhöll Fabege 46,2 miljoner aktier i Klövern motsvarande cirka 28 procent av kapital och röster i Klövern. Fabege har bedömt det lämpligt att Klövernaktierna överförs till Fabeges aktieägare. Härigenom ges Fabeges aktieägare möjlighet att ta del i en intressant utveckling i Klövern som är ett fastighetsbolag med en annan struktur än Fabege. Fabeges finansiella ställning är efter beslutad kontantutdelning och genomförd inlösen fortsatt stark med en soliditet överstigande 35 procent. Den finansiella ställningen är därigenom tillräckligt stark för att finansiera de investeringar och de projekt som bolaget idag bedömer aktuella. Styrelsen har vidare bedömt att eftersom ett inlösenförfarande innebär en flexibilitet för aktieägarna så är detta ett mer ändamålsenligt sätt att överföra Klövernaktierna än genom en utdelning av aktierna till aktieägarna. Denna informationsbroschyr är upprättad av Fabege med anledning av Erbjudandet. Informationsbroschyren beskriver inlösenförfarandet och anger hur Bolagets aktieägare ska gå till väga för att delta i Erbjudandet. För ytterligare finansiell information om Fabege och Klövern hänvisas till bolagens årsredovisningar för 2006 som finns tillgängliga på Fabeges respektive Klöverns hemsidor, och Solna den 30 mars 2007 Fabege AB (publ)

4 2 Villkor och anvisningar Villkor och anvisningar Inlösenrätter För varje aktie i Fabege erhålls en (1) inlösenrätt (SR ). 16 inlösenrätter berättigar till inlösen av en (1) Fabege-aktie. Handel med inlösenrätter kommer att ske på Stockholmsbörsen. För att underlätta för innehavare av mindre eller udda poster kan dock upp till inlösenrätter säljas courtagefritt, se vidare under Handel i inlösenrätter och Courtagefri försäljning av inlösenrätter. Inlösenlikvid Inlösenlikviden utgörs av åtta (8) aktier i Klövern för varje aktie i Fabege som inlöses. Anmälningstid Anmälan om inlösen av aktier ska ske under perioden april Anmälan om courtagefri försäljning av inlösenrätter ska ske under perioden april Om anmälan avser både inlösen av aktier och courtagefri försäljning av inlösenrätter ska anmälan ske senast den 18 april 2007 (se även Anmälan). Anmälan Anmälan om inlösen av aktier och/eller courtagefri försäljning av inlösenrätter (se Courtagefri försäljning av inlösenrätter) ska göras på bifogad anmälningssedel. Det finns blanka anmälningssedlar att hämta på Handelsbankens kontor samt på Handelsbankens och Fabeges hemsidor. Det antal aktier som anmäls för inlösen kan högst motsvara en sextondel av det antal inlösenrätter som innehas vid tidpunkten för inlämnandet av anmälningssedeln. Aktier som anmäls för inlösen och erforderliga inlösenrätter kommer att spärras och kan därmed inte överlåtas. Ifylld anmälningssedel bör postas i bifogat svarskuvert. Anmälningssedeln ska vara Handelsbanken Capital Markets, Emission, Östersund eller något av Handelsbankens kontor tillhanda Senast den 27 april 2007 om anmälan endast avser inlösen av aktier. Senast den 18 april 2007 om anmälan avser inlösen av aktier och courtagefri försäljning av inlösenrätter eller endast courtagefri försäljning av inlösenrätter. Anmälan kan även inlämnas till annat svenskt bankkontor för vidarebefordran till Handelsbanken Capital Markets men detta måste ske i så god tid att anmälningssedeln är Handelsbanken Capital Markets tillhanda senast sista dag för respektive anmälan. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan kan inte faxas eller skickas via e-post. Anmälan är bindande. Anmälan kan endast göras vid ett tillfälle per aktieägare. Vidare kan anmälan om inlösen endast avse inlösen av hela aktier och ett antal inlösenrätter som är jämnt delbart med 16. Överskjutande inlösenrätter kan säljas courtagefritt genom Handelsbanken, se Courtagefri försäljning av inlösenrätter. Pantsatta aktier Om aktierna är pantsatta ska anmälningssedeln även undertecknas av panthavaren. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken förda förteckningen över panthavare erhåller ingen anmälningssedel utan meddelas separat av Handelsbanken Capital Markets, Emission.

5 Villkor och anvisningar 3 Förvaltarregistrerade aktier Informationsbroschyr och förtryckt anmälningssedel sänds inte till aktieägare med förvaltarregistrerat aktieinnehav. Anmälan ska i stället göras i enlighet med instruktioner från förvaltaren. Sista dag för handel i aktier med rätt till inlösenrätter Sista dag för handel i aktier som medför rätt till inlösenrätter var den 27 mars Fabege-aktien handlas exklusive rätt till inlösenrätt från och med den 28 mars Avstämningsdag Avstämningsdag hos VPC AB ( VPC ) för erhållande av inlösenrätter var den 30 mars Handel i inlösenrätter Handel i inlösenrätter äger rum på Stockholmsbörsen under perioden april Courtagefri försäljning av inlösenrätter Alla innehavare av inlösenrätter erbjuds att courtagefritt avyttra upp till inlösenrätter. Anmälan görs på samma anmälningssedel som kan användas för anmälan om inlösen. Anmälningstiden för courtagefri försäljning av inlösenrätter är april Efter det att anmälan inkommit till Handelsbanken Capital Markets äger Handelsbanken rätt att förfoga över det antal inlösenrätter som anmälan omfattar. Under perioden april 2007 räknar Handelsbanken med att för innehavarens räkning sälja de inlösenrätter som anmäls för courtagefri försäljning. Priset för inlösenrätter i det courtagefria försäljningsförfarandet kommer att motsvara det genomsnittliga priset för samtliga genom detta erbjudande sålda inlösenrätter. Likvid för avyttrade inlösenrätter redovisas omkring den 3 maj 2007 genom insättning på det avkastningskonto som är anslutet till VP-kontot. Om avkastningskonto saknas, är felaktigt eller är ett PlusGirokonto, sker utbetalning enligt instruktion på avräkningsnotan. De aktieägare som har ett innehav av inlösenrätter som överstiger inlösenrätter, det vill säga det antal som kan säljas courtagefritt, och önskar sälja resterande eller samtliga inlösenrätter på Stockholmsbörsen ska kontakta sin bank eller fondkommissionär. VPC:s hantering Till utskicket av detta dokument bifogas en förtryckt anmälningssedel där antalet erhållna inlösenrätter redovisas. Vid inbokning av inlösenrätter på VP-konto utsänds ingen VP-avi från VPC. Det antal aktier som anmäls för inlösen samt erforderligt antal inlösenrätter kommer att överföras till ett nyöppnat, spärrat VP-konto i aktieägarens namn, ett så kallat apportkonto. Detta innebär att de anmälda aktierna och inlösenrätterna spärras och inte kan överlåtas. I samband härmed utsänds en VP-avi som visar insättningen av aktier och inlösenrätter på det nyöppnade apportkontot. Efter att inlösen registrerats hos Bolagsverket kommer anmälda aktier och inlösenrätter att bokas ut från apportkontot vilket därefter avslutas.

6 4 Villkor och anvisningar Inlösenrätter som ej utnyttjats kommer en tid efter anmälningsperiodens utgång att bokas bort från VP-kontot. VP-avi avseende detta utsänds ej. I samband med utbokningen kan, i enlighet med årsstämmans beslut, en på visst sätt beräknad ersättning komma att utbetalas. För ytterligare information se Beskrivning av inlösenförfarandet i Fabege på sidan 13. Inlösenaktier Inlösenaktier kommer ej att utges. Redovisning av inlösenlikvid Klövern-aktier Inlösenlikviden i form av åtta (8) Klövern-aktier för varje inlöst Fabege-aktie kommer att inbokas på det VP-konto som är angivet på anmälningssedeln. Denna inbokning beräknas ske den 10 maj VP-avi utsänds som bekräftelse på inbokningen. Utländska aktieägare De utländska aktieägare som väljer att utnyttja Erbjudandet är skyldiga att erlägga svensk kupongskatt för inlösenlikviden, se vidare sidan 9 Skattefrågor i Sverige. Aktierna i Klövern kommer därför att bokas in på ett spärrat VP-konto i aktieägarnas namn s.k. apportkonto, i avvaktan på att aktieägaren erlägger erforderlig kupongskatt. Meddelande om kupongskattens storlek kommer att tillställas aktieägare. Kupongskatt utgår dock ej om inlösenrätter avyttras på marknaden. Övergripande skatteeffekter Erhållande av inlösenrätter utlöser ingen beskattning. Beskattning sker först om inlösenrätter säljs eller när aktierna löses in. Beskattning sker enligt reglerna för kapitalvinst eller kapitalförlust för aktieägare i Sverige. För aktieägare med skatterättsligt hemvist utomlands utgår normalt svensk kupongskatt på inlösenlikviden. Däremot utgår ingen kupongskatt om inlösenrätter avyttras på marknaden. Se vidare Skattefrågor i Sverige. vissa frågor och svar Vad innebär inlösenerbjudandet för mig som aktieägare? Alla som är aktieägare i Fabege på avstämningsdagen den 30 mars 2007 erhåller en inlösenrätt för varje aktie. För att tillgodogöra Dig värdet av inlösenrätterna kan Du under anmälningsperioden välja att: Använda inlösenrätterna för inlösen av aktier Du behåller då Din ägarandel i Fabege (förutsatt att erbjudandet utnyttjas fullt ut) och får ut hela värdet av Erbjudandet i form av aktier i Klövern. Sälja inlösenrätterna Du behåller alla Dina Fabege-aktier och ökar därmed Din ägarandel i företaget eftersom det totala antalet aktier i Bolaget minskar i samband med inlösen. Detta alternativ innebär att en del av värdet i Erbjudandet återinvesteras i Fabegeaktier. Ytterligare frågor och svar återfinns på sidan 17.

7 Illustrerande exempel 5 Illustrerande exempel Du har 100 aktier i Fabege Aktieägare som på avstämningsdagen den 30 mars 2007 är registrerad hos VPC som aktieägare i Fabege erhåller en inlösenrätt för varje aktie i Fabege Fabegeaktier Inlösenrätter Du får 100 inlösenrätter via VPC Du kan välja mellan att lösa in aktier eller att sälja inlösenrätter Inlösen av aktier 16 inlösenrätter berättigar till inlösen av en (1) Fabege-aktie, vilket innebär att Du som innehavare av 100 inlösenrätter kan lösa in sex (6) Fabege-aktier och erhålla åtta (8) Klövernaktier för varje inlöst Fabege-aktie. Du kan courtagefritt sälja de inlösenrätter Du inte utnyttjar, i detta fall fyra (4) stycken. Försäljning av inlösenrätter 100 inlösenrätter anmäls för försäljning, antingen via Handelsbanken (courtagefri försäljning), eller till Din bank eller fondkommissionär (försäljning i marknaden). Inlösenrätter Fabege-aktier Inlösenrätter 100 inlösenrätter 6 Fabege-aktier 100 inlösenrätter 96 av inlösenrätterna använder Du för att lösa in 6 Fabege-aktier och erhåller 6*8 = 48 Klövernaktier. Resterande fyra (4) inlösenrätter säljs courtagefritt. Du säljer de 100 inlösenrätterna courtagefritt. 94 Fabegeaktier Härefter äger Du: Efter transaktionen har Du: 94 Fabege-aktier 48 Klövern-aktier Kontanter motsvarande värdet på de fyra (4) sålda inlösenrätterna 48 Klövernaktier Härefter äger Du: 100 Fabegeaktier Efter transaktionen har Du: Kvar dina 100 Fabege-aktier Kontanter motsvarande värdet på de 100 sålda inlösenrätterna Du har Fabege För Din inlösenr kontant värdet a Efter det att de beslut som fattas av årsstämman i Fabege den 27 mars 2007, verkställs och registreras hos Bolagsverket (se även Beskrivning av inlösenförfarandet i Fabege på sidan 13) bokas inlösenlikviden i form av åtta (8) Klövern-aktier in på VP-konton omkring den 10 maj Observera att om anmälan omfattar courtagefri försäljning av inlösenrätter så ska anmälan vara Handelsbanken Capital Markets, Emission Östersund eller något av Handelsbankens kontor tillhanda senast den 18 april Om anmälan endast avser inlösen av aktier ska anmälningssedeln vara Handelsbanken på angiven adress enligt ovan tillhanda senast den 27 april För att delta i inlösenerbjudandet krävs dels inlösenrätter (16 stycken per aktie som anmäls för inlösen), dels Fabege-aktier. Det går inte att köpa inlösenrätter och delta i inlösen utan att aktier i Fabege innehas (en aktie per 16 inlösenrätter) och anmäls för inlösen inom angiven tid. Efter den 24 april 2007 kommer det inte att vara möjligt att handla i inlösenrätterna på Stockholmsbörsen. Deltagande i inlösenerbjudandet är frivilligt. Då inlösen sker till en premie jämfört med Fabege-aktiernas marknadspris, förloras ett ekonomiskt värde om inlösenrätterna inte utnyttjas. För att undvika att aktieägare som inte utnyttjar sina inlösenrätter för inlösen eller säljer dem ska förlora hela detta värde kan i enlighet med årsstämmans beslut, en på visst sätt beräknad ersättning komma att betalas ut. För ytterligare information se Beskrivning av inlösenförfarandet i Fabege på sidan 13.

8 6 Tidsplan Tidsplan Årsstämma i Fabege Beslut om inlösenerbjudande Sista dag för handel i Fabege-aktien inklusive inlösenrätt och utdelning Aktien handlas exklusive inlösenrätt och utdelning Avstämningsdag för deltagande i inlösen och utdelning Anmälningsperioden och handel med inlösenrätter startar Första dag för anmälan om courtagefri försäljning Sista dag för anmälan om courtagefri försäljning av inlösenrätter Sista dag för handel i inlösenrätter Sista anmälningsdag för inlösen av aktier i Fabege Likviddag courtagefri försäljning Omkring Erhållande av aktier i Klövern Omkring Frågor angående Erbjudandet besvaras på telefon

9 Anmälningssedel 7 Anmälningssedel + + Sänds till: Handelsbanken Capital Markets Emission ÖSTERSUND eller lämnas till: Ert bankkontor, eller valfritt Handelsbankskontor, för vidarebefordran till ovanstående adress. Anmälningssedel avseende inlösen av aktier och/eller courtagefri försäljning av inlösenrätter i Fabege AB (publ) Anmälan om courtagefri försäljning: april 2007 Anmälan om inlösen av aktier: april 2007 OBS! Om anmälan avser både inlösen och courtagefri försäljning är sista anmälningsdag den 18 april 2007 Erbjudandet i sammandrag: Varje aktie i Fabege berättigar till en (1) inlösenrätt (SR ). 16 inlösenrätter berättigar till inlösen av en (1) Fabege-aktie. För varje inlöst aktie i Fabege erhålls åtta (8) aktier i Klövern. Högst inlösenrätter kan säljas courtagefritt. För fullständiga villkor för inlösenerbjudandet hänvisas till informationsbroschyr daterad den 3 april Du/Ni har erhållit följande antal inlösenrätter i Fabege: 1 Alternativ 1 inlösen av maximalt antal Fabege-aktier Enligt detta alternativ väljer Du/Ni, genom att kryssa i rutan nedan, att lösa in maximalt antal Fabege-aktier för att erhålla maximalt antal Klövern-aktier samt att courtagefritt sälja överskjutande inlösenrätter. Observera att de förtryckta siffrorna i detta alternativ inte kan ändras. Antal Fabege-aktier som löses in (antal erhållna inlösenrätter enligt ovan dividerad med 16): Antal Klövern-aktier som erhålls i likvid: Överskjutande inlösenrätter som säljs courtagefritt: 2 x Ja, jag/vi vill lösa in maximalt antal Fabege-aktier och sälja resterande inlösenrätter courtagefritt enligt detta alternativ. OBS! Markera med ett kryss i rutan för val av detta alternativ. Ett kryss i rutan för val av Alternativ 1 medför att eventuella noteringar i fälten under Alternativ 2 respektive Alternativ 3 inte kommer att beaktas. 6 Alternativ 2 Courtagefri försäljning av samtliga inlösenrätter, dock högst st Ja, jag/vi vill sälja samtliga inlösenrätter, dock högst st, courtagefritt. Ev kvarvarande inlösenrätter lämnas utan åtgärd. OBS! Markera med ett kryss i rutan för val av detta alternativ. Ett kryss i rutan för val av Alternativ 2 medför att eventuella noteringar i fälten under Alternativ 3 inte kommer att beaktas. Alternativ 3 A och 3 B Inlösen och/eller courtagefri försäljning av annat antal än under Alternativ 1 eller 2. OBS! Ifylls endast av den som inte accepterat Alternativ 1 eller 2 ovan. 7 Skriv tydligt, blanketten läses maskinellt! A: Inlösen av Fabege-aktier Antal inlösenrätter som används för inlösen av Fabege-aktier (ska vara jämnt delbart med 16): Antal Fabege-aktier som ska lösas in: 8 / 16 x 8 Antal Klövern-aktier som erhålls i likvid: 9 B: Courtagefri försäljning av inlösenrätter Antal inlösenrätter som inte utnyttjas för inlösen av Fabegeaktier under alternativ 3 A och anmäls för courtagefri försäljning: OBS! Högst inlösenrätter. 10 Inlösenrätterna/aktierna finns registrerade på VP-konto: Handelsbanken befullmäktigas att vidta registreringsåtgärder på och boka bort inlösenrätter och aktier från angivet VP-konto samt sälja inlösenrätter, i den utsträckning som föranleds av denna anmälan Frågor gällande erbjudandet besvaras på telefon Intellecta Finanstryck

10 8 Hur accepterar jag Erbjudandet? Hur accepterar jag Erbjudandet? Glöm inte att skriva under anmälningssedeln (ruta 13) när Du har valt att acceptera Erbjudandet enligt ett av alternativen (Alternativ 1 3) på anmälningssedeln. Anmälningssedeln postar Du i det portofria svarskuvert som Du fått tillsammans med anmälningssedeln och den här informationsbroschyren. 1 Du har fått samma antal inlösenrätter som Du hade aktier i Fabege per den 30 mars Antalet inlösenrätter är förtryckt i rutan. På VP-kontot är inlösenrätterna benämnda SR Ruta 2 5: Alternativ 1 Inlösen av maximalt antal Fabege-aktier I rutan finns förtryckt det antal Fabege-aktier som i 2 Ditt fall maximalt kan lösas in utifrån den tilldelning av inlösenrätter som gjordes den 30 mars I rutan finns förtryckt det antal Klövern-aktier som Du erhåller i likvid vid val av detta alternativ. I rutan finns förtryckt det antal överskjutande inlösenrätter som vid val av detta alternativ säljs courtagefritt. I denna ruta sätter Du ett kryss om Du vill acceptera Alternativ 1 som innebär att Du löser in maximalt antal Fabege-aktier och för dessa erhåller maximalt antal Klövern-aktier samt säljer courtagefritt resterande inlösenrätter som inte åtgår till inlösen. Ruta 6: Alternativ 2 Courtagefri försäljning av samtliga inlösenrätter, dock högst st 6 Kryssa i rutan om Du inte vill lösa in Fabege-aktier utan endast vill sälja det antal inlösenrätter som finns angivet i ruta 1 courtagefritt, dock maximalt Har Du fler inlösenrätter än och väljer detta alternativ kommer det antal inlösenrätter som säljs minskas ned till och resterande inlösenrätter kommer bortses ifrån. Ruta 7 10: Alternativ 3 A och 3 B inlösen och/eller courtagefri försäljning av annat antal än under Alternativ 1 eller 2. Om Du vill lösa in ett annat antal Fabege-aktier än det 7 förtryckta antalet i ruta 2, fyll i det antal inlösenrätter som åtgår. För varje Fabege-aktie som Du vill lösa in så åtgår det 16 inlösenrätter. Antalet Fabege-aktier som Du vill lösa in anger Du i ruta 8. Observera att antalet inlösenrätter som Du anger i ruta 7 måste finnas på Ditt VP-konto (ruta 11) och vara jämnt delbart med Om Du vill lösa in ett annat antal Fabege-aktier än det förtryckta i ruta 2 så fyller Du i det antalet Fabegeaktier i denna ruta. Observera att antalet Fabege-aktier som Du anger i denna ruta måste finnas på Ditt VPkonto (ruta 11) och vara en sextondel av det antal inlösenrätter som Du anger i ruta 7. Här kan Du räkna fram antalet Klövern-aktier som Du erhåller i likvid vid val av detta alternativ. Antal Klövern-aktier är summan av det antal Fabege-aktier som Du löser in (ruta 8) multiplicerat med åtta. I denna ruta kan Du skriva det antal inlösenrätter som Du inte utnyttjar för inlösen av Fabege-aktier och därför vill sälja courtagefritt, dock maximalt st. Ruta 11 14: Underskrift och VP-konto 11 I rutan finns förtryckt numret på det VP-konto där Dina Fabege-aktier och inlösenrätter finns registrerade Ange Ditt telefonnummer där Du kan nås dagtid. För att fullfölja accepten måste Du skriva under anmälningssedeln. Fyll i ort, datum och signatur. 14 Om Dina Fabege-aktier och därmed inlösenrätter är pantsatta måste panthavaren fylla i denna ruta. Övrigt Det finns blanka anmälningssedlar att hämta på Handelsbankens kontor samt på Handelsbankens och Fabeges hemsidor. Observera att det är mycket viktigt att Du skriver tydligt eftersom anmälningssedeln läses maskinellt. Anmälan kan inte faxas eller skickas via e-post. Vid frågor, vänligen kontakta Ditt bankkontor eller Din fondkommissionär eller ring

11 Skattefrågor Sverige 9 Skattefrågor i Sverige I det följande sammanfattas vissa svenska skatteregler som kan aktualiseras med anledning av Erbjudandet. Sammanfattningen är baserad på nu gällande svensk lagstiftning och rättspraxis och är endast tillämplig på aktieägare i Fabege som är obegränsat skattskyldiga i Sverige (om inte annat anges). Sammanfattningen är inte avsedd att vara uttömmande och omfattar inte situationer där aktierna i Fabege innehas som lagertillgång i näringsverksamhet eller av handelsbolag, investmentföretag eller investeringsfond. Vidare behandlas inte de särskilda reglerna om skattefri kapitalvinst (inklusive avdragsförbud vid kapitalförlust) i bolagssektorn som kan bli tillämpliga då juridisk person innehar näringsbetingade andelar 1) eller näringsbetingade aktiebaserade delägarrätter (såsom inlösenrätter i Fabege). Beskrivningen avser inte heller situationer där en aktieägare med hemvist utomlands, på grund av reglerna om väsentlig anknytning, anses skatterättsligt bosatt i Sverige. Den skattemässiga behandlingen av varje enskild aktieägare beror delvis på dennes speciella situation. Varje aktieägare bör därför rådfråga skatterådgivare om de skattekonsekvenser som Erbjudandet kan medföra för dennes del inklusive tillämpligheten och effekten av utländska regler och skatteavtal. Erhållande och utnyttjande av inlösenrätter Erhållande av inlösenrätter och utnyttjande av inlösenrätter, det vill säga anmälan om inlösen, utlöser inte beskattning. Beskattning sker först när inlösenrätt avyttras eller aktie löses in. Avyttring av inlösenrätter samt ersättning för förfallna ej utnyttjade inlösenrätter Avyttring av inlösenrätter utlöser kapitalvinstbeskattning. Kapitalvinsten eller kapitalförlusten beräknas som skillnaden mellan försäljningsersättningen efter avdrag för försäljningsutgifter och omkostnadsbeloppet (anskaffningsutgiften) för sålda inlösenrätter. För inlösenrätter som erhållits på grund av innehav av aktier i Fabege anses omkostnadsbeloppet vara noll kronor. Vid avyttring av sådana inlösenrätter uppkommer således en skattepliktig kapitalvinst motsvarande försäljningspriset, efter avdrag för eventuella försäljningsomkostnader. Detsamma anses gälla för den som erhåller ersättning för förfallna ej utnyttjade inlösenrätter. Den så kallade schablonmetoden för beräkning av omkostnadsbelopp får inte användas vid avyttring av inlösenrätter som erhållits på grundval av aktieinnehav i Fabege. För den som förvärvat inlösenrätter i marknaden utgörs omkostnadsbeloppet av den faktiska anskaffningsutgiften. Vid beräkning av omkostnadsbeloppet för inlösenrätt skall genomsnittsmetoden användas. Om schablonmetoden får tillämpas på köpta inlösenrätter är oklart. Skattskyldighet för kapitalvinst eller avdragsrätt för kapitalförlust inträder det beskattningsår som inlösenrätten avyttras. 1. Marknadsnoterade aktier anses näringsbetingade bland annat om innehavet utgör en kapitaltillgång och innehavet uppgår till minst tio procent av rösterna eller om innehavet betingas av rörelse som bedrivs av ägarföretaget eller av annat på visst sätt definierat närstående företag.

12 10 Skattefrågor Sverige Inlösen av aktier Inlösen av aktier behandlas som en avyttring av de inlösta aktierna, vilket utlöser kapitalvinstbeskattning. Kapitalvinsten alternativt kapitalförlusten beräknas som skillnaden mellan inlösenlikviden (försäljningsersättningen), d.v.s. värdet av de erhållna Klövernaktierna, efter avdrag för försäljningsutgifter och omkostnadsbeloppet per inlöst aktie. Omkostnadsbeloppet utgörs av aktieägarens genomsnittliga anskaffningsutgift för aktierna i Fabege ökat med den genomsnittliga anskaffningsutgiften för i marknaden förvärvade inlösenrätter, vilka utnyttjats för förvärv av de inlösta aktierna. Vid beräkning av omkostnadsbelopp för inlösta aktier ska det genomsnittliga omkostnadsbeloppet för samtliga innehavda aktier användas. Som ett alternativ för aktier som är marknadsnoterade vid avyttringstidpunkten får omkostnadsbeloppet beräknas med stöd av den så kallade schablonmetoden. Det innebär att omkostnadsbeloppet får bestämmas till 20 procent av värdet av inlösenlikviden (försäljningsersättningen) efter avdrag för försäljningsutgifter med tillägg för den genomsnittliga anskaffningsutgiften för i marknaden förvärvade in lösenrätter. Skattesatser m.m. Fysiska personer Fysiska personer och svenska dödsbon beskattas för hela kapitalvinsten i inkomstslaget kapital med en skattesats om 30 procent. Kapitalförlust på marknadsnoterade och ej marknadsnoterade aktier och andra marknads noterade värdepapper som beskattas som aktier (till exempel inlösenrätter) får, under samma år, dras av fullt ut mot kapitalvinster på andra sådana värdepapper utom andelar i investeringsfonder som endast innehåller svenska fordringsrätter (räntefonder). För överskjutande förlust medges avdrag med 70 procent mot andra inkomster av kapital. Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital medges reduktion av skatten på inkomst av tjänst och näringsverksamhet samt fastighetsskatt. Skattereduktion medges med 30 procent av den del av underskottet som inte överstiger kronor och med 21 procent av den del av underskottet som överstiger kronor. Underskott kan inte sparas till senare beskattningsår. Aktiebolag Hos aktiebolag beskattas all inkomst, det vill säga även kapitalvinster, i inkomstslaget näringsverksamhet med en skattesats om 28 procent. Kapitalförlust på aktier och inlösenrätter får kvittas endast mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier och andra värdepapper som beskattas som aktier. Om en kapitalförlust inte kan dras av hos det företag som gjort förlusten, kan den, om vissa villkor är uppfyllda, dras av mot kapitalvinster på aktier och andra värdepapper som beskattas som aktier hos ett annat företag i samma koncern, om det finns koncernbidragsrätt mellan dessa företag. Kapitalförluster som inte har kunnat utnyttjas ett år får dras av mot kapitalvinster på aktier och andra värdepapper som beskattas som aktier under efterföljande beskattningsår utan begränsning i tiden. För aktiebolag som innehar aktierna i Fabege som näringsbetingade andelar gäller särskilda regler.

13 Skattefrågor Sverige 11 Beskattning av erhållna aktier i Klövern Beskattning av utdelning Utdelning till fysiska personer och svenska dödsbon beskattas med 30 procent i inkomstslaget kapital. Utdelning till aktiebolag beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet med 28 procent. Om aktierna i Klövern skulle utgöra så kallade näringsbetingade andelar gäller särskilda regler. Avyttring av erhållna aktier i Klövern När aktieägare avyttrar aktier i Klövern som erhållits genom detta erbjudande, utlöses normalt kapitalvinstbeskattning (för skattekonsekvenser se ovan). Anskaffningsutgiften för de erhållna aktierna i Klövern bestäms med utgångspunkt i de allmänna råd som Skatteverket kommer att meddela. Om aktieägarna vid tidpunkten för inlösenförfarandet ägde aktier av samma slag och sort som de erhållna aktierna i Klövern eller förvärvar sådana aktier efter inlösenförfarandet skall aktierna i Klövern anses avyttrade i följande turordning: (1) aktier förvärvade före detta erbjudande, (2) aktier erhållna genom detta erbjudande, och (3) aktier förvärvade efter erbjudandet. Förmögenhetsskatt Aktierna i Klövern är enligt nuvarande regler befriade från förmögenhetsskatt. Särskilda skattefrågor för aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige Inlösen För aktieägare i Fabege som inte är skatterättsligt hemmahörande i Sverige (begränsat skattskyldig) anses enligt svensk intern rätt hela den utbetalda inlösenlikviden utgöra utdelning. Det innebär att svensk kupongskatt normalt uttas med 30 procent på värdet av inlösenlikviden. Kupongskattesatsen är i allmänhet reducerad genom dubbelbeskattningsavtal. Avdraget av kupongskatt verkställs normalt av VPC eller, beträffande förvaltarregistrerade aktier, förvaltaren. Skattskyldighet för kupongskatt inträder när inlösenlikviden erhålls. Notera således att kupongskatt påförs endast i det fall den utländska aktieägaren låter aktierna gå till inlösen medan kupongskatt inte påförs vid avyttring av inlösenrätter. Om aktieägaren är ett utländskt bolag och vissa villkor är uppfyllda tas inte kupongskatt ut vid inlösen av näringsbetingade aktier i Fabege. Utländska aktieägare har efter ansökan hos Skatteverket rätt till återbetalning av innehållen kupongskatt till den del skatten belöper på aktieägarens anskaffningskostnad för aktierna. Som ett alternativ till den verkliga anskaffningsutgiften får denna bestämmas till 20 procent av inlösenlikviden. Ansökan om återbetalning görs skriftligen hos Skatte verket före utgången av det femte kalenderåret efter utbetalningstillfället.

14 12 Skattefrågor Sverige Avyttring av inlösenrätter och aktier Aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige beskattas normalt inte i Sverige vid avyttring av inlösenrätter eller aktier (se vissa undantag nedan). De kan dock bli föremål för beskattning i sin hemviststat. Enligt en särskild regel kan dock fysiska personer som är begränsat skattskyldiga i Sverige bli föremål för svensk beskattning vid avyttring av svenska värdepapper (till exempel svenska inlösenrätter eller svenska aktier) om överlåtaren vid något tillfälle under det kalenderår då avyttringen skett eller under de föregående tio kalenderår då avyttringen skett varit bosatt i Sverige eller stadigvarande vistats i Sverige. Tillämpligheten av regeln är dock i flera fall begränsad genom skatteavtal. Enligt en särskild regel kan aktiebolag som är begränsat skattskyldiga i Sverige bli föremål för kapitalvinstbeskattning i Sverige om bolaget har ett fast driftställe i Sverige till vilket de avyttrade inlösenrätterna eller aktierna ägde ett verkligt samband. Beskattning av utdelning För begränsat skattskyldiga som erhåller utdelning på aktierna i Klövern innehålls normalt kupongskatt. Skattesatsen är 30 procent. Denna skattesats är dock i allmänhet reducerad genom skatteavtal som Sverige ingått med andra länder för undvikande av dubbelbeskattning. Om aktieägaren är ett utländskt bolag och vissa villkor är uppfyllda tas inte kupongskatt ut vid utdelning på näringsbetingade aktier i Klövern.

15 Beskrivning av inlösenförfarandet i Fabege 13 Beskrivning av inlösenförfarandet i Fabege Vid årsstämman den 27 mars 2007 fattades beslut om ett inlösenerbjudande i Fabege. Erbjudandet innebär att aktieägare kan lösa in var 16:e aktie i Fabege mot likvid i form av åtta (8) aktier i Klövern. För att undvika att aktieägare som inte utnyttjar sina inlösenrätter ska förlora hela det värde som inlösenrätterna representerar, fattades vidare beslut om ett särskilt förfarande vilket medför att dessa aktieägare kan erhålla en på visst sätt beräknad ersättning, se nedan. Inlösen går till så här: 1. Årsstämman fattade beslut om att Bolagets aktiekapital ska sättas ned med högst kronor (nedsättningsbeloppet) genom inlösen av högst aktier mot betalning i form av Klövern-aktier. Aktiekapitalet minskas med ett belopp som motsvarar kvotvärdet av de inlösta aktierna (nedsättningsbeloppet) och fritt eget kapital minskas med skillnaden mellan det bokförda värdet av inlösenlikviden d.v.s. Klövern-aktierna och nedsättningsbeloppet, se vidare sid Årsstämman fattade vidare beslut om att Bolagets aktiekapital ska ökas genom en fondemission utan utgivande av nya aktier. Fondemissionen genomförs genom överföring av kronor från fritt eget kapital. Genom överföringen från fritt eget kapital kommer det bundna egna kapitalet och aktiekapitalet inte att underskrida de belopp som föregick minskningsbeslutet. Därmed kan nedsättningen till följd av inlösen av aktier genomföras utan den tidsfördröjning som annars uppkommer genom att Bolagsverkets och i tvistiga fall, rättens tillstånd måste inväntas. 3. Resultatet blir att fritt eget kapital minskas med något mer än det bokförda värdet av inlösenlikviden, d.v.s. drygt det bokförda värdet av Klövern-aktierna, se vidare sid 14. Aktieägarna uppmanas att sälja sina inlösenrätter courtagefritt eller att utnyttja dem för inlösen. Eventuell ersättning för en ej utnyttjad inlösenrätt kan bli lägre men aldrig högre än ersättningen för en courtagefritt såld inlösenrätt. Vidare utbetalas ersättningen för ej utnyttjade inlösenrätter senare än den ersättning som erhålls vid courtagefri försäljning. Dessutom kan marknadsförutsättningarna utvecklas på sådant sätt att ersättning uteblir. Det är därmed mer fördelaktigt att utnyttja möjligheten till courtagefri försäljning än att eventuellt erhålla ersättning för ej utnyttjade inlösenrätter. Ersättning för ej utnyttjade inlösenrätter Enligt den överenskommelse som träffats mellan Fabege och Handelsbanken i anledning av årsstämmans beslut, ska Handelsbanken ha rätt att lösa in det antal aktier som motsvarar förfallna outnyttjade inlösenrätter, förutsatt att ersättning betalas till berörda aktieägare. Ersättningen per outnyttjad inlösenrätt ska motsvara det lägsta av: (a) skillnaden mellan värdet av inlösenlikviden per aktie, beräknad som genomsnittspriset (motsvarande ett volymvägt snitt av priset på Klövern-aktierna på Stockholmsbörsen under de tre börsdagar som följer på den dag Handelsbanken erhållit Klövernaktierna) och det genomsnittspris per Fabege-aktie som Handelsbanken betalat vid sitt förvärv av de aktier som löses in, med avdrag för bankens verkliga hanteringskostnader dividerat med 16, och (b) den ersättning per inlösenrätt som utbetalas inom ramen för erbjudandet om courtagefri försäljning. Ersättning för ej utnyttjade och förfallna inlösenrätter kommer att utbetalas via VPC omkring den 28 maj Utbetalningen görs till det avkastningskonto som är anslutet till VP-kontot. VP-avi utsänds som bekräftelse på utbetalningen. Handelsbanken har rätt att avstå från förfarandet om ett så stort antal Fabege-aktier måste förvärvas eller så många Klövern-aktier därpå måste avyttras att detta enligt Handelsbankens bedömning skulle kunna orimligt påverka Fabege-aktiens eller Klövern-aktiens börskurs.

16 14 Finansiella effekter av inlösenförfarandet Finansiella effekter av inlösenförfarandet Klövern redovisas per som ett intressebolag till Fabege. Eftersom aktierna erhölls under fjärde kvartalet 2006 och resultatandelen från Klövern redovisas med ett kvartals förskjutning har inte aktieinnehavet i Klövern haft någon påverkan på Fabeges resultaträkning Nedan illustreras effekterna på balansräkningen av årsstämman beslutat inlösenerbjudande (vid full anslutning) tillsammans med beslutad kontantutdelning. Balansräkningen är upprättad baserat på följande principer och antagande: Utgångspunkten är Fabeges reviderade och konsoliderade balansräkning per 31 dec Samtliga inlösenrätter utnyttjas, vilket innebär att totalt antal utestående aktier i Fabege minskar med 5,9 miljoner aktier till cirka 89,2 miljoner aktier. Bokfört värde av innehavet i Klövern per om Mkr (46,2 miljoner aktier) reducerar posten finansiella anläggningstillgångar samt eget kapital. 1) Beslutad utdelning om 8,00 kr (totalt 761 Mkr) reducerar eget kapital och ökar räntebärande skulder. Koncernens balansräkningar (Mkr) Effekt av Effekt av beslutad inlösen (justerad för utdelning aktier 1) inlösen/utdelning) Tillgångar Fastigheter Övriga materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Likvida medel Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital varav minoritetens andel av eget kaptial Avsättningar Räntebärande skulder Ej räntebärande skulder Summa eget kapital och skulder Soliditet, % 40,6% 35,5% Belåningsgrad, % 55,2% 58,0% Skuldsättningsgrad 1,2 1,5 Antal utestående aktier vid periodens utgång före utspädningseffekt, milj 95,2 5,95 89,2 Antal utestående aktier vid periodens utgång efter utspädningseffekt, milj 95,7 5,95 89,7 Eget kapital per aktie, kr ) Totalt innebär inlösenerbjudandet att 47,6 miljoner aktier i Klövern (46,2 milj i innehav per ,4 milj aktier avseende kompletterande förvärv 2007) distribueras till aktieägarna i Fabege. Erhållen utdelning från Klövern 2007 och kompletterande förvärv av aktier i Klövern 2007 har i sammanhanget marginell effekt på eget kapital, balansräkning samt nyckeltal och medtages därför inte i ovanstående tabell. Nedan följer dock en beskrivning: Datumen för Fabeges respektive Klöverns årsstämmor och avstämningsdagar medför att det är Fabege som erhåller utdelning från Klövern för 2006 innan Klövern-aktierna distribueras till Fabeges aktieägare genom inlösenerbjudandet. Erhållen utdelning från Klövern kommer via resultaträkningen påverka Fabeges eget kapital positivt 2007 med ca 57 Mkr. Villkoren i inlösenerbjudandet är anpassade så att erhållen utdelning till stor del motsvaras av utbetalning för kompletterande förvärv av 1,4 milj aktier i Klövern (motsvarande ca 45 Mkr). Likviden för kompletterande förvärv 2007 kommer att reducera eget kapital under 2007.

17 Aktien och ägarförhållanden 15 Aktien och ägarförhållanden Aktien och aktiekapital Aktiekapitalet i Fabege före inlösen uppgår till Mkr, fördelat på 100,6 miljoner aktier med ett kvotvärde om 50 kronor per aktie. Efter fullt genomfört inlösenförfarande och genomförd fondemission beräknas aktiekapitalet uppgå till Mkr fördelat på 89,2 miljoner aktier. Antal Eget innehav Totalt antal Antal aktier utestående aktier (återköpta aktier) registrerade aktier Per Nyemissioner, Konvertering förlagslån under jan mar Indragning av tidigare återköpta aktier Inlösen av var 16:e utestående aktie (vid full anslutning) Summa antal aktier Ägarstruktur före inlösen Fabege hade den 31 december aktieägare. I tabell nedan redovisas de tio största aktieägarna i Fabege före inlösenerbjudandet per 28 februari 2006 och därefter kända förändringar. Maths O. Sundqvist, Brinova Fastigheter AB och Investment AB Öresund har meddelat sin avsikt att acceptera inlösenerbjudandet. Andel av kapital Andel av totalt Aktieägare Antal aktier och röster, % antal aktier, % Brinova ,1 12,4 Sundqvist Maths O bolag ,2 10,6 Öresund ,7 4,5 Swedbank Robur fonder ,7 2,5 CitiBank Lux fonder (Lux) ,3 1,2 SHB/SPP fonder ,2 1,2 Mats Qviberg m fam ,2 1,1 SEB fonder ,1 1,0 Andra AP-fonden ,1 1,0 DFA fonder (USA) ,0 1,0 Övriga ägare ,4 58,1 Totalt utestående aktier ,0 94,6 Återköpta aktier ,4 Totalt antal aktier ,0 Fördelning av aktieinnehav i Fabege Aktieinnehav Antal i % av alla aktieägare i % av kapitalet ,7 4, ,2 2, ,2 5, ,8 2, ,7 5, ,1 3, ,3 75,6 Totalt

18 16 Aktien och ägarförhållanden Fabeges kursutveckling Fabeges aktier har varit noterade på Stockholmsbörsen sedan En börspost uppgår för närvarande till 100 aktier. Under 2006 omsattes aktier för drygt Mkr. Detta motsvarar en omsättningshastighet om 108 procent av det genomsnittliga antalet utestående aktier. I kursgrafen nedan över aktiekursutveckling har ingen justering gjorts för avskiljande av rätten till utdelning av aktierna i Wihlborgs i maj Fabege Aktiekurs och volym Fabege-aktien Omsatt antal aktier tal (inkl. efteranm.) OMX Stockholm 30 FINDATA

19 Frågor och svar 17 Frågor och svar Vad innebär ett inlösenerbjudande av aktier? Erbjudandet innebär att aktieägare kan lösa in var 16:e aktie i Fabege mot 8 aktier i Klövern. Hur går inlösenerbjudandet till? För varje aktie i Fabege får Du en inlösenrätt, förutsatt att Du har Fabege-aktier på avstämningsdagen den 30 mars (Inlösenrätter kan även köpas i marknaden.) Med 16 inlösenrätter kan Du lösa in en aktie i Fabege mot 8 aktier i Klövern. Varför väljer Fabege inlösen istället för extra utdelning? Genom att inlösen används som metod för överföringen av Klövern-aktierna kan aktieägarna välja mellan att lösa in Fabege-aktier och bli ägare även i Klövern eller att sälja inlösenrätter och därmed behålla alla sina Fabege-aktier. Inlösen är skattemässigt fördelaktigt jämfört med utdelning för vissa aktieägare, till exempel privatpersoner i Sverige. En kombination av ovanstående Se även illustration, sidan 5. Till de aktieägare som valt att sälja inlösenrätter i enlighet med erbjudandet om courtagefri försäljning utbetalas ersättning omkring den 3 maj När årsstämmans beslut med anledning av inlösenförfarandet verkställts och registrerats hos Bolagsverket kan inlösenlikviden dvs Klövern-aktier överföras till de aktieägare som valt att lösa in aktier. Detta beräknas ske omkring den 10 maj Vad blir skattekonsekvenserna för mig som aktieägare vid inlösen av aktier? För privatpersoner i Sverige är inlösen en skattemässigt mer fördelaktig metod för överföring av värden än utdelning eftersom aktieägarna kan utnyttja en del av sitt anskaffningsvärde på Fabege-aktierna redan idag. Skattefrågorna beskrivs närmare på sidan 9. Vad gör jag med de inlösenrätter (1 15 stycken) som inte kan användas för inlösen? Det krävs 16 inlösenrätter för att lösa in en aktie. Om Du har färre inlösenrätter än 16 eller om Du har udda inlösenrätter (utöver vad som är jämnt delbart med 16) kan Du anmäla dessa för courtagefri försäljning. Handelsbanken kommer då att sälja inlösenrätterna för Din räkning på marknaden utan att någon avgift utgår. Du kan också köpa till inlösenrätter i marknaden så att antalet blir jämnt delbart med 16. Observera dock att det då utgår en avgift. Vad innebär inlösenerbjudandet för mig som aktieägare? Alla som är aktieägare i Fabege på avstämningsdagen den 30 mars 2007 erhåller en inlösenrätt för varje aktie. För att tillgodogöra Dig värdet av inlösenrätterna kan Du under anmälningsperioden välja att: Använda inlösenrätterna för inlösen av aktier Du behåller då Din ägarandel i Fabege (förutsatt att erbjudandet utnyttjas fullt ut) och får ut hela värdet av Erbjudandet i form av aktier i Klövern. Sälja inlösenrätterna Du behåller alla Dina Fabege-aktier och ökar därmed Din ägarandel i företaget eftersom det totala antalet aktier i Bolaget minskar i samband med inlösen. Detta alternativ innebär att en del av värdet i Erbjudandet återinvesteras i Fabege-aktier.

20 18 Frågor och svar Hur många inlösenrätter kan jag maximalt anmäla för courtagefri försäljning? Maximalt kan inlösenrätter anmälas för courtagefri försäljning. Aktieägare som har fler än inlösenrätter och önskar sälja dessa eller samtliga inlösenrätter på Stockholmsbörsen ska kontakta sin bank eller fondkommissionär. Vilken ersättning får jag för de inlösenrätter jag säljer courtagefritt? Ersättning som erhålls för de inlösenrätter som avyttras genom det courtagefria försäljningsförfarandet kommer att baseras på det genomsnittliga priset för samtliga inlösenrätter som Handelsbanken säljer inom ramen för erbjudandet. Priset kommer därför inte att fastställas förrän handeln med inlösenrätter avslutats. Hur betalas pengarna ut från den courtagefria försäljningen och för de aktier som anmälts för inlösen? Pengarna betalas ut genom en insättning på det avkastningskonto som är anslutet till Ditt VP-konto. Om avkastningskonto saknas, är felaktigt eller är ett PlusGirokonto sker utbetalningen enligt instruktion på den avräkningsnota som sänds ut. När sker utbetalningen av pengarna? Likviden för den courtagefria försäljningen av inlösenrätter kommer att utbetalas omkring den 3 maj 2007 och redovisning av inlösenlikviden i form av Klövern-aktier, för aktier som anmälts för inlösen, kommer att ske omkring den 10 maj Hur gör jag om mina aktier är registrerade hos en förvaltare? Informationsbroschyr och förtryckt anmälningssedel sänds inte till aktieägare med förvaltarregistrerat aktieinnehav. Anmälan ska i stället göras i enlighet med instruktioner från förvaltaren. Vem får utdelning från Fabege? De som är aktieägare i Fabege på avstämningsdagen den 30 mars 2007 erhåller kontantutdelning. Det innebär att Du som aktieägare erhåller utdelning på de Fabege-aktier som du äger den 30 mars 2007, vilka också berättigar till inlösenrätter. Utbetalning av utdelningen sker den 4 april Vem får utdelning från Klövern? De som är aktieägare på avstämningsdagen den 2 april 2007 erhåller utdelningen för räkenskapsåret De som deltar i inlösenerbjudandet hinner inte bli ägare till Klövernaktier för att erhålla utdelningen för räkenskapsåret Fabege erhåller istället den utdelningen på de aktier i Klövern som avses överföras till aktieägarna i Fabege genom inlösenerbjudandet. Vad gör jag om jag har fler frågor? Om Du har ytterligare frågor ska Du kontakta Din bank eller Din fondkommissionär eller ringa

21 Revisorernas utlåtande 19 Revisorernas utlåtande Vi har i egenskap av revisorer i Fabege AB (publ) granskat den information som lämnas i avsnittet Finansiella effekter av inlösenförfarandet på sidan 14 i detta dokument. Uppgifterna har upprättats i enlighet med de förutsättningar som anges på sidan 14. Stockholm den 30 mars 2007 Deloitte AB Svante Forsberg Auktoriserad revisor

22 20 Om Klövern Om Klövern Klövern är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal närvaro aktivt ska utveckla kommersiella fastigheter i större svenska städer. Nuvarande huvudorter i fastighetsbeståendet är: Borås, Eskilstuna, Kalmar, Karlstad, Kista, Linköping, Norrköping, Nyköping, Täby, Uppsala, Västerås och Örebro. Merparten av den totala arean utgörs av kontor samt industri- och lagerlokaler. Affärsidé Klöverns affärsidé är att med lokal närvaro aktivt utveckla kommersiella fastigheter i större svenska städer. Vision Klövern har en vision om att stärka det lokala näringslivet till gagn för utveckling av företag och individer. Motto Klöverns medarbetare verkar för mottot att var dag underlätta kundens vardag. Finansiella mål Avkastning på eget kapital ska långsiktigt uppgå till 15 procent, soliditeten ska ligga i ett intervall mellan 25 och 35 procent och räntetäckningsgraden minst 1,5 ggr. Utdelningspolicy Klövern ska långsiktigt överföra minst 50 procent av resultat efter skatt, exklusive orealiserade värdeförändringar och uppskjutna skatter, till aktieägarna. Juridisk struktur Klövern AB (publ) organisationsnummer , är moderbolag i en koncern med 14 helägda och direktägda dotterbolag. Koncernen skapades, i sin nuvarande form, den 5 juli 2002 i Sverige och har sitt säte i Nyköping. Bolagets juridiska form är aktiebolag och styrs därav av svenska aktiebolagslagen. Klövern bedriver näringsverksamhet i enlighet med svensk lag Organisation Klöverns verksamhet bedrivs genom tio lokala enheter, vilka sköter driften av fastigheterna och den kontinuerliga kontakten med hyresgästerna. Enheterna är geografiskt organiserade utifrån fastigheternas läge, med syfte att finnas nära hyresgästen. Varje enhet har en ansvarig enhetschef som i nära samarbete med Klöverns ledning lägger upp riktlinjerna för enhetens verksamhet. Inom varje enhet arbetar mellan tre och sexton anställda, beroende på storleken på fastighetsbeståndet och i vilken utsträckning skötseln ombesörjs av extern part. Den absoluta merparten av fastigheterna sköts av Klöverns egen personal. På Klöverns huvudkontor, som bl.a. fungerar som servicekontor åt enheterna, arbetar ungefär en femtedel av de anställda, huvudsakligen inom områdena ledning, fastighetsadministration, ekonomi, finans och information. Klövern hade 110 anställda per 31 december 2006.

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie.

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie. INLÖSEN 2008 information till aktieägarna i hiq international ab (publ) inför årsstämma den 30 april 2008 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande 1 Bakgrund

Läs mer

Information till aktieägarna i Sandvik med anledning av aktiesplit och automatisk inlösen av aktier

Information till aktieägarna i Sandvik med anledning av aktiesplit och automatisk inlösen av aktier This document is also available in English. Information till aktieägarna i Sandvik med anledning av aktiesplit och automatisk inlösen av aktier Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information

Läs mer

Bakgrund. Inlösen 2015 2

Bakgrund. Inlösen 2015 2 Inlösen 2015 Information till aktieägarna i HiQ International AB (publ) avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande Bakgrund BAKGRUND HiQ International ABs (

Läs mer

Information om inlösen av aktier i Haldex AB

Information om inlösen av aktier i Haldex AB Information om inlösen av aktier i Haldex AB Innehåll Inlösenförfarandet i korthet 1 Tidsplan 1 Bakgrund och motiv 2 Så här går inlösenförfarandet till 2 Detaljerad beskrivning av inlösenförfarandet 3

Läs mer

Första dag för handel i inlösenaktier. 12 maj 14 maj 18 maj 19 maj 1 juni 9 juni. Handel i inlösenaktier

Första dag för handel i inlösenaktier. 12 maj 14 maj 18 maj 19 maj 1 juni 9 juni. Handel i inlösenaktier INFORMATION OM INLÖSEN AV AKTIER I SWECO AB (publ) 2010 Innehåll Tidplan...2 Bakgrund och motiv...3 Så här går inlösenförfarandet till...4 Detaljerad beskrivning av inlösenförfarandet...5 Skattefrågor

Läs mer

information om inlösen av aktier i sweco ab (publ) 2006

information om inlösen av aktier i sweco ab (publ) 2006 information om inlösen av aktier i sweco ab (publ) 2006 INNEHÅLL TIDPLAN... 1 BAKGRUND OCH MOTIV... 2 SÅ HÄR GÅR INLÖSENFÖRFARANDET TILL... 3 DETALJERAD BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET... 4 SKATTEFRÅGOR

Läs mer

Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier

Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier Information till aktieägarna i med anledning av sammanläggning av aktier 1:5 och ändring av förhållandet mellan B-aktien och ADS Detta dokument

Läs mer

Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia

Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia För 10 aktier i Bure erhåller du 1 aktie i AcadeMedia Detta dokument ger information om styrelsens för Bure Equity AB ( Bure ) förslag till beslut om utdelning

Läs mer

Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2007

Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2007 Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2007 Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller endast information om styrelsens för Aktiebolaget SKF ( SKF

Läs mer

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av split och inlösen av aktier

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av split och inlösen av aktier Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av split och inlösen av aktier Innehållsförteckning Kort om inlösen av aktier 2 Bakgrund och motiv 3 Finansiella effekter av inlösenförfarandet

Läs mer

Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ)

Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) Information till aktieägarna med anledning av styrelsens förslag om aktiesplit och obligatoriskt inlösenförfarande till årsstämma den 13 maj 2015 Detta

Läs mer

Information om automatisk aktieinlösen i Investment AB Kinnevik (publ)

Information om automatisk aktieinlösen i Investment AB Kinnevik (publ) Information om automatisk aktieinlösen i Investment AB Kinnevik (publ) Detta dokument utgör inte ett erbjudande att köpa eller sälja aktier. Detta dokument är endast avsett som information till aktieägarna

Läs mer

INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I ATLAS COPCO AB

INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I ATLAS COPCO AB INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I ATLAS COPCO AB med anledning av förslag om aktiesplit och automatiskt inlösenförfarande Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information om styrelsens för

Läs mer

Aktieinlösen 2008 OBSERVERA ATT DU SOM AKTIEÄGARE MÅSTE GÖRA ETT AKTIVT VAL FÖR ATT INTE FÖRLORA VÄRDE

Aktieinlösen 2008 OBSERVERA ATT DU SOM AKTIEÄGARE MÅSTE GÖRA ETT AKTIVT VAL FÖR ATT INTE FÖRLORA VÄRDE Aktieinlösen 2008 Detta dokument innehåller information om Bure Equity AB:s (publ) erbjudande om frivilligt inlösenförfarande. Beslut om inlösenförfarande fattades av Bures extra bolagsstämma den 11 december

Läs mer

Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2008

Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2008 Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2008 Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller endast information om styrelsens för Aktiebolaget SKF ( SKF

Läs mer

OBSERVERA ATT DU SOM AKTIEÄGARE MÅSTE GÖRA ETT AKTIVT VAL FÖR ATT INTE FÖRLORA VÄRDE

OBSERVERA ATT DU SOM AKTIEÄGARE MÅSTE GÖRA ETT AKTIVT VAL FÖR ATT INTE FÖRLORA VÄRDE Aktieinlösen 2007 Foto Rob Vanstone Detta dokument innehåller information om Bure Equity ABs (publ) erbjudande om frivilligt inlösenförfarande. Beslut om inlösenförfarande fattades av Bures extra bolagsstämma

Läs mer

Inlösen av aktier 2014

Inlösen av aktier 2014 Inlösen av aktier 2014 Information till aktieägarna i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) inför årsstämma den 12 maj 2014 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och automatiskt inlösenförfarande.

Läs mer

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av förslag om aktiesplit och automatiskt inlösenförfarande Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information om styrelsens för

Läs mer

Information om automatiskt inlösenförfarande i Tele2 AB

Information om automatiskt inlösenförfarande i Tele2 AB Kolumntitel Information om automatiskt inlösenförfarande i Tele2 AB Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information om styrelsens för Tele2 AB ( Tele2 eller Bolaget ) förslag om aktiesplit

Läs mer

Sectras inlösenprogram

Sectras inlösenprogram Sectras inlösenprogram 205 Information till aktieägarna i Sectra AB (publ) inför årsstämma den 7 september 205 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande. Detta

Läs mer

Man kan konstatera att mycket återstår att göra för oss som arbetar för att vår planet på alla plan ska bli en bättre planet.

Man kan konstatera att mycket återstår att göra för oss som arbetar för att vår planet på alla plan ska bli en bättre planet. INFORMATION OM AKTIESPLIT OCH INLÖSEN AV AKTIER I SWECO AB (PUBL) 2007 Man kan konstatera att mycket återstår att göra för oss som arbetar för att vår planet på alla plan ska bli en bättre planet. innehåll

Läs mer

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av förslag om aktiesplit och automatiskt inlösenförfarande Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information om styrelsens för

Läs mer

Erbjudande om courtagefri försäljning av aktier i Nobel Biocare och information angående avnotering

Erbjudande om courtagefri försäljning av aktier i Nobel Biocare och information angående avnotering Erbjudande om courtagefri försäljning av aktier i Nobel Biocare och information angående avnotering Erbjudandet som beskrivs i denna informationsbroschyr riktar sig inte till personer vars deltagande i

Läs mer

17 mars 2008. Information om automatiskt inlösenförfarande. NeoNet AB 2008. LEGAL#3088718v7

17 mars 2008. Information om automatiskt inlösenförfarande. NeoNet AB 2008. LEGAL#3088718v7 17 mars 2008 Information om automatiskt inlösenförfarande av aktier i NeoNet AB 2008 17 mars 2008 2 INNEHÅLL 2 Kort beskrivning av inlösenförfarandet 3 Bakgrund och motiv till inlösenförfarandet 4 Tidplan

Läs mer

Erbjudande om inlösen av aktier i Sandvik AB 2005

Erbjudande om inlösen av aktier i Sandvik AB 2005 Erbjudande om inlösen av aktier i Sandvik AB 2005 Erbjudandet i sammandrag Bolagsstämman i Sandvik AB fattade den 3 maj 2005 beslut om att erbjuda företagets aktieägare att lösa in aktier till ett belopp

Läs mer

Information om inlösen av aktier i AB Electrolux 2006/2007

Information om inlösen av aktier i AB Electrolux 2006/2007 Information om inlösen av aktier i AB Electrolux 2006/2007 Innehåll Bakgrund och motiv 1 Så här går inlösenförfarandet till 2 Beskrivning av inlösenförfarandet 3 Effekter för Electrolux 4 Skattefrågor

Läs mer

Information om föreslagen aktiesplit och inlösen av aktier i KappAhl Holding AB (publ)

Information om föreslagen aktiesplit och inlösen av aktier i KappAhl Holding AB (publ) Information om föreslagen aktiesplit och inlösen av aktier i KappAhl Holding AB (publ) Detta dokument ger information om styrelsens för KappAhl Holding AB (publ) ( KappAhl eller Bolaget ) förslag om kapitalutskiftning

Läs mer

Stockholm i mars 2014. IAR Systems Group AB (publ) Styrelsen

Stockholm i mars 2014. IAR Systems Group AB (publ) Styrelsen INLÖSEN 2014 Information till aktieägarna i IAR Systems Group AB (publ) inför årsstämma den 24 april 2014 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande BAKGRUND

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 3.787.000 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 15.148.000.

Läs mer

Inlösen av aktier i Creades AB (publ) Våren 2015

Inlösen av aktier i Creades AB (publ) Våren 2015 Inlösen av aktier i Creades AB (publ) Våren 2015 VIKTIGT MEDDELANDE TILL DIG SOM ÄR AKTIEÄGARE I CREADES Detta dokument innehåller information om ett erbjudande om inlösen av aktier i Creades. Anmälan

Läs mer

Erbjudande om inlösen av aktier i AB Electrolux

Erbjudande om inlösen av aktier i AB Electrolux Erbjudande om inlösen av aktier i AB Electrolux Erbjudandet i sammandrag Innehåll 2 Erbjudandet i sammandrag 3 Bakgrund och motiv 4 Villkor och anvisningar 6 Illustrerande exempel 7 Tidsplan 8 Anmälningssedel

Läs mer

Novestra: Inlösen 2013

Novestra: Inlösen 2013 Novestra: Inlösen 2013 Information till aktieägarna i AB Novestra (publ) med anledning av styrelsens förslag om utbetalning av 1 krona per aktie genom ett obligatoriskt inlösenförfarande INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Bakgrund och motiv. Linköping i oktober Sectra AB. Styrelsen

Bakgrund och motiv. Linköping i oktober Sectra AB. Styrelsen INLÖSEN 2011 Information till aktieägarna i Sectra AB (publ) inför extra bolagsstämma den 22 november 2011 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande. Detta

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN DEN 6 APRIL 2011 AVSEENDE BESLUT OM FONDEMISSION

STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN DEN 6 APRIL 2011 AVSEENDE BESLUT OM FONDEMISSION STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN DEN 6 APRIL 2011 AVSEENDE BESLUT OM FONDEMISSION Styrelsen föreslår att bolagets aktiekapital ökas med 620 000 000 kronor genom fondemission med utgivande av 24 000 000

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 4.927.386 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 98 547 732.

Läs mer

Inlösen av aktier i Creades AB (publ) våren 2014

Inlösen av aktier i Creades AB (publ) våren 2014 Inlösen av aktier i Creades AB (publ) våren 2014 VIKTIGT MEDDELANDE TILL DIG SOM ÄR AKTIEÄGARE I CREADES Detta dokument innehåller information om ett erbjudande om inlösen av aktier i Creades. Anmälan

Läs mer

aktieägaren. Sammanlagt innebär förslaget att kronor kommer att återbetalas till aktieägarna. Under förutsättning att årsstämman

aktieägaren. Sammanlagt innebär förslaget att kronor kommer att återbetalas till aktieägarna. Under förutsättning att årsstämman INLÖSEN 2012 Information till aktieägarna i Sectra AB (publ) inför årsstämma den 28 juni 2012 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande. Detta underlag är

Läs mer

ÅRSREDOVISNING INLÖSENFÖRFARANDE

ÅRSREDOVISNING INLÖSENFÖRFARANDE INFORMATION OM 2014 ÅRSREDOVISNING INLÖSENFÖRFARANDE MR GREEN & CO AB (publ) 2015 INNEHÅLL Villkor i sammandrag 3 Bakgrund och motiv 4 Styrelsens förslag i korthet 5 Viktiga datum 5 Så här går det till

Läs mer

2011 INLÖSEN AV AKTIER

2011 INLÖSEN AV AKTIER 2011 INLÖSEN AV AKTIER INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I BJÖRN BORG AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMA DEN 14 APRIL 2011 AVSEENDE STYRELSENS FÖRSLAG TILL KAPITALÖVERFÖRING GENOM AUTOMATISK INLÖSEN AV AKTIER INNEHÅLL

Läs mer

Information om inlösenförfarande

Information om inlösenförfarande Information om inlösenförfarande Innehåll BAKGRUND OCH MOTIV 2 BESKRIVNING AV 3 INLÖSENFÖRFARANDET VILLKOR OCH ANVISNINGAR 5 FINANSIELLA EFFEKTER 6 FÖR CHERRY SKATTEFRÅGOR I SVERIGE 7 FRÅGOR OCH SVAR 9

Läs mer

Inlösen av aktier i Investment AB Öresund (publ)

Inlösen av aktier i Investment AB Öresund (publ) Inlösen av aktier i Investment AB Öresund (publ) Viktigt meddelande till dig som är aktieägare i Investment AB Öresund (publ) Detta dokument innehåller ett erbjudande om inlösen i Investment AB Öresund

Läs mer

Inlösen av aktier i Bure Equity AB (publ)

Inlösen av aktier i Bure Equity AB (publ) Inlösen av aktier i Bure Equity AB (publ) VIKTIGT MEDDELANDE TILL DIG SOM ÄR AKTIEÄGARE I BURE EQUITY AB (PUBL) Detta dokument innehåller information om Bure Equity ABs (publ) erbjudande om frivillig inlösen.

Läs mer

Inlösen av aktier i Mertiva AB (publ) Mars 2014

Inlösen av aktier i Mertiva AB (publ) Mars 2014 Inlösen av aktier i Mertiva AB (publ) Mars 2014 Viktig information Denna informationsbroschyr är upprättad av Mertiva AB (publ), org nr 556530-1420 och syftar till att ge aktieägarna i Mertiva information

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2012

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2012 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2012 INNEHÅLL BAKGRUND OCH MOTIV 2 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET 3 VILLKOR OCH ANVISNINGAR 5 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR BETSSON

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015 Innehåll BAKGRUND OCH MOTIV 3 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET 4 VILLKOR OCH ANVISNINGAR 6 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR ENEA 7

Läs mer

Innehåll. Kortnamn för inlösenaktierna: A-aktien: NET IL A B-aktien: NET IL B. Delårsrapport för tredje kvartalet 2009

Innehåll. Kortnamn för inlösenaktierna: A-aktien: NET IL A B-aktien: NET IL B. Delårsrapport för tredje kvartalet 2009 Information om automatiskt inlösenförfarande av aktier i net Entertainment NE AB (publ) 2009 2 Innehåll Bakgrund och motiv 3 Beskrivning av inlösenförfarandet 4 Villkor och anvisningar 6 Finansiella effekter

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2011

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2011 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2011 INNEHÅLL BAKGRUND OCH MOTIV 2 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET VILLKOR OCH ANVISNINGAR 5 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR BETSSON

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2010

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2010 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2010 INNEHÅLL BAKGRUND OCH MOTIV 2 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET VILLKOR OCH ANVISNINGAR 5 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR BETSSON

Läs mer

A-aktien: NET IL A B-aktien: NET IL B KALENDARIUM

A-aktien: NET IL A B-aktien: NET IL B KALENDARIUM INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I NET ENTERTAINMENT NE AB (PUBL) 2010 Innehåll 1 Bakgrund och motiv 2 Beskrivning av inlösenförfarandet 4 Villkor och anvisningar 5 Finansiella effekter

Läs mer

Information om föreslagen Inlösen av aktier. (publ) 2008

Information om föreslagen Inlösen av aktier. (publ) 2008 Information om föreslagen Inlösen av aktier i Betsson AB (publ) 2008 Denna informationsbroschyr ger information om styrelsen för Betsson ABs förslag om kapitalutskiftning till Betssons aktieägare genom

Läs mer

Inlösen av aktier i OEM International

Inlösen av aktier i OEM International Inlösen av aktier i OEM International INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I OEM INTERNATIONAL AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMA DEN 29 APRIL 2014 AVSEENDE STYRELSENS FÖRSLAG TILL KAPITALÖVERFÖRING GENOM AUTOMATISK INLÖSEN

Läs mer

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ)

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) Information till aktieägarna inför extra bolagsstämma den 14 augusti 2012 avseende styrelsens förslag om aktiesplit och obligatoriskt

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2014

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2014 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2014 BETSSON AB:S VERKSAMHET BESTÅR I ATT ÄGA OCH FÖRVALTA AKTIEINNEHAV I BOLAG SOM SJÄLVA ELLER VIA PARTNERSAMARBETEN ERBJUDER

Läs mer

INFORMATION TILL AKTIEÄGARE I INVESTMENT AB ÖRESUND INFÖR EXTRA BOLAGSSTÄMMA 29 APRIL 2011 AVSEENDE UTDELNING AV AKTIER I HQ AB

INFORMATION TILL AKTIEÄGARE I INVESTMENT AB ÖRESUND INFÖR EXTRA BOLAGSSTÄMMA 29 APRIL 2011 AVSEENDE UTDELNING AV AKTIER I HQ AB INFORMATION TILL AKTIEÄGARE I INVESTMENT AB ÖRESUND INFÖR EXTRA BOLAGSSTÄMMA 29 APRIL 2011 AVSEENDE UTDELNING AV AKTIER I HQ AB 2 (10) Denna informationsbroschyr har upprättats av Investment AB Öresund

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i LjungbergGruppen AB (publ) om återköp av aktier

Erbjudande till aktieägarna i LjungbergGruppen AB (publ) om återköp av aktier Erbjudande till aktieägarna i LjungbergGruppen AB (publ) om återköp av aktier Återköp av aktier i LjungbergGruppen AB Den 24 mars beslutade ordinarie bolagsstämma i LjungbergGruppen AB (publ) (org nr 5561757047,

Läs mer

Information till aktieägarna. av föreslagen split och inlösen av aktier i AB SKF

Information till aktieägarna. av föreslagen split och inlösen av aktier i AB SKF Information till aktieägarna med anledning av föreslagen split och inlösen av aktier i AB SKF Innehåll Kort beskrivning sid 2 Bakgrund och motiv sid 3 Beskrivning sid 4 Skattefrågor i Sverige sid 6 Frågor

Läs mer

2015 INLÖSEN AV AKTIER

2015 INLÖSEN AV AKTIER 2015 INLÖSEN AV AKTIER INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I BJÖRN BORG AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMA DEN 11 MAJ 2015 AVSEENDE STYRELSENS FÖRSLAG TILL KAPITALÖVERFÖRING GENOM AUTOMATISK INLÖSEN AV AKTIER INNEHÅLL

Läs mer

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0001599622

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0001599622 Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0001599622 Information till aktieägarna inför extra bolagsstämma den 5 juli 2013 avseende styrelsens förslag om aktiesplit och

Läs mer

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0005337821

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0005337821 Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0005337821 Information till aktieägarna inför extra bolagsstämma den 10 februari 2014 avseende styrelsens förslag om aktiesplit

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2013

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2013 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2013 BETSSON AB:S VERKSAMHET BESTÅR I ATT ÄGA OCH FÖRVALTA AKTIEINNEHAV I BOLAG SOM SJÄLVA ELLER VIA PARTNERSAMARBETEN ERBJUDER

Läs mer

Inlösen av aktier i Creades AB (publ)

Inlösen av aktier i Creades AB (publ) Inlösen av aktier i Creades AB (publ) VIKTIGT MEDDELANDE TILL DIG SOM ÄR AKTIEÄGARE I CREADES Detta dokument innehåller information om ett erbjudande om inlösen av aktier i Creades. Anmälan om inlösen

Läs mer

2014 INLÖSEN AV AKTIER

2014 INLÖSEN AV AKTIER 2014 INLÖSEN AV AKTIER INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I BJÖRN BORG AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMA DEN 10 APRIL 2014 AVSEENDE STYRELSENS FÖRSLAG TILL KAPITALÖVERFÖRING GENOM AUTOMATISK INLÖSEN AV AKTIER INNEHÅLL

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

Definitioner. Inlösenaktierna löses automatiskt in mot en inlösenlikvid om 2,00 SEK per inlösenaktie som beräknas utbetalas den 12 juni 2017.

Definitioner. Inlösenaktierna löses automatiskt in mot en inlösenlikvid om 2,00 SEK per inlösenaktie som beräknas utbetalas den 12 juni 2017. INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2017 Innehåll BAKGRUND OCH MOTIV 3 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET 4 VILLKOR OCH ANVISNINGAR 6 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR ENEA 7

Läs mer

Information om aktiesplit och inlösen av aktier i AB Volvo 2007

Information om aktiesplit och inlösen av aktier i AB Volvo 2007 Information om aktiesplit och inlösen av aktier i AB Volvo 2007 Aktiesplit- och inlösenförfarandet i korthet Innehållsförteckning 2 Aktiesplit- och inlösenförfarandet i korthet 3 Tidplan 4 Så här fungerar

Läs mer

INFORMATION OM INLÖSENFÖRFARANDE

INFORMATION OM INLÖSENFÖRFARANDE INFORMATION OM INLÖSENFÖRFARANDE 1 INNEHÅLL Villkor i sammandrag 3 Bakgrund och motiv 4 Styrelsens förslag i korthet 5 Viktiga datum 5 Så här går det till 6 Villkor och anvisningar 7 Finansiella effekter

Läs mer

NET ENTERTAINMENT INLÖSENPROGRAM 2014

NET ENTERTAINMENT INLÖSENPROGRAM 2014 NET ENTERTAINMENT INLÖSENPROGRAM 2014 DEFINITIONER Med eller Bolaget avses Net Entertainment NE AB (publ) eller den koncern i vilken NE AB (publ) är moderbolag. Med Koncernen avses den koncern i vilken

Läs mer

Information till depåbevisinnehavare i Vostok Nafta Investment Ltd

Information till depåbevisinnehavare i Vostok Nafta Investment Ltd Information till depåbevisinnehavare i Vostok Nafta Investment Ltd inför EBS den 29 augusti 2012 om styrelsens förslag om split och obligatoriskt inlösenförfarande Detta dokument har tagits fram med enda

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2013

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2013 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 203 Innehåll BAKGRUND OCH MOTIV 3 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET 4 VILLKOR OCH ANVISNINGAR 6 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR ENEA 7 SKATTEFRÅGOR

Läs mer

AKTIEINLÖSEN 2011 PUSHING THE LIMITS IN GAMING ENTERTAINMENT

AKTIEINLÖSEN 2011 PUSHING THE LIMITS IN GAMING ENTERTAINMENT AKTIEINLÖSEN 2011 INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I NET ENTERTAINMENT NE AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMA DEN 13 APRIL 2011 AVSEENDE STYRELSENS FÖRSLAG TILL KAPITALÖVERFÖRING GENOM AUTOMATISK INLÖSEN AV AKTIER PUSHING

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB 2015 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB Betsson AB:s verksamhet består i att äga och förvalta aktieinnehav i bolag som själva eller via partnersamarbeten erbjuder slutkunder

Läs mer

Innehåll. Definitioner. Kommande informationstillfällen. Aktieinformation

Innehåll. Definitioner. Kommande informationstillfällen. Aktieinformation Eolus Vind AB Inlösenprogram 2015 Innehåll 1 Bakgrund och motiv 2 Beskrivning av inlösenförfarandet 4 Villkor och anvisningar 5 Finansiella effekter för Eolus 6 Skattefrågor i Sverige 8 Frågor och svar

Läs mer

Villkor i sammandrag för aktieinlösen 2015. Innehåll

Villkor i sammandrag för aktieinlösen 2015. Innehåll INLÖSENPROGRAM 2015 DEFINITIONER Med eller Bolaget avses Net Entertainment NE AB (publ) eller den koncern i vilken Net Entertainment NE AB (publ) är moderbolag. Med Koncernen avses den koncern i vilken

Läs mer

Till aktieägarna i Hyresfastigheter Holding II Blå AB gällande erbjudande om frivillig inlösen av aktier.

Till aktieägarna i Hyresfastigheter Holding II Blå AB gällande erbjudande om frivillig inlösen av aktier. Erbjudandedokument Till aktieägarna i Hyresfastigheter Holding II Blå AB gällande erbjudande om frivillig inlösen av aktier. 2015-04-08 Viktig information Denna informationsbroschyr är upprättad av Hyresfastigheter

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2012

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2012 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2012 Innehåll BAKGRUND OCH MOTIV 3 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET 4 VILLKOR OCH ANVISNINGAR 6 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR ENEA 7

Läs mer

Inlösen av aktier i Investment AB Öresund (publ)

Inlösen av aktier i Investment AB Öresund (publ) Inlösen av aktier i Investment AB Öresund (publ) VIKTIGT MEDDELANDE TILL DIG SOM ÄR AKTIEÄGARE I INVESTMENT AB ÖRESUND (PUBL) Detta dokument innehåller ett erbjudande om inlösen i Investment AB Öresund

Läs mer

Erbjudandedokument. Till aktieägarna i Hyresfastigheter Holding II Blå AB gällande erbjudande om frivillig inlösen av aktier.

Erbjudandedokument. Till aktieägarna i Hyresfastigheter Holding II Blå AB gällande erbjudande om frivillig inlösen av aktier. Erbjudandedokument Till aktieägarna i Hyresfastigheter Holding II Blå AB gällande erbjudande om frivillig inlösen av aktier. Du som är aktieägare behöver ta ställning till detta erbjudande. 2015-09-09

Läs mer

Villkor och Anvisningar

Villkor och Anvisningar Villkor och Anvisningar Nyemission riktad till befintliga ägare samt allmänhet Syftet med emissionen, förutom att stärka balansräkningen är att främja likviditeten i instrumentet inför listning på AktieTorget.

Läs mer

INFORMATION OM FÖRESLAGET AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I KAPPAHL AB (PUBL) 2017/2018

INFORMATION OM FÖRESLAGET AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I KAPPAHL AB (PUBL) 2017/2018 INFORMATION OM FÖRESLAGET AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I KAPPAHL AB (PUBL) 2017/2018 INFORMATION OM FÖRESLAGET AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I KAPPAHL AB (PUBL.) 2017/2018 /1 KappAhl

Läs mer

TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING

TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING avseende ERBJUDANDE FRÅN NORDIC LEISURE AB (PUBL) TILL AKTIEÄGARNA I BETTING PROMOTION SWEDEN AB (PUBL) Tillägg till Erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB 2017 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB Betsson AB (publ) är ett holdingbolag som investerar i och förvaltar snabbväxande bolag inom onlinespel. Bolaget är ett av de största

Läs mer

INNEHÅLL VILLKOR I SAMMANDRAG

INNEHÅLL VILLKOR I SAMMANDRAG 2017 INLÖSEN AV AKTIER INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I BJÖRN BORG AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMA DEN 11 MAJ 2017 AVSEENDE STYRELSENS FÖRSLAG TILL KAPITALÖVERFÖRING GENOM AUTOMATISK INLÖSEN AV AKTIER INNEHÅLL

Läs mer

INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I AB VOLVO AVSEENDE UTDELNING AV AKTIER I AINAX AB

INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I AB VOLVO AVSEENDE UTDELNING AV AKTIER I AINAX AB INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I AB VOLVO AVSEENDE UTDELNING AV AKTIER I AINAX AB 2 Information till aktieägarna i AB Volvo avseende utdelning av aktier i Ainax AB Innehåll Viktiga datum 3 Styrelsens förslag

Läs mer

Information till aktieägarna i East Capital Baltic Property Investors AB (publ) SE

Information till aktieägarna i East Capital Baltic Property Investors AB (publ) SE Information till aktieägarna i East Capital Baltic Property Investors AB (publ) SE0001467572 Information till aktieägarna inför extra bolagsstämma den 27 september 2016 avseende styrelsens förslag om aktiesplit

Läs mer

Villkor i sammandrag för aktieinlösen Innehåll

Villkor i sammandrag för aktieinlösen Innehåll INLÖSENPROGRAM 2017 DEFINITIONER Med eller Bolaget avses AB (publ) eller den koncern i vilken AB (publ) är moderbolag. Med Koncernen avses den koncern i vilken AB (publ) är moderbolag. Med Nasdaq Stockholm

Läs mer

Inlösen av aktier i Investment AB Öresund

Inlösen av aktier i Investment AB Öresund Inlösen av aktier i Investment AB Öresund VIKTIGT MEDDELANDE TILL DIG SOM ÄR AKTIEÄGARE I INVESTMENT AB ÖRESUND Detta dokument innehåller ett erbjudande om Inlösen i Investment AB Öresund. Anmälan om Inlösen

Läs mer

Handlingar inför extra bolagsstämma i. DIAMYD MEDICAL AB (publ)

Handlingar inför extra bolagsstämma i. DIAMYD MEDICAL AB (publ) Handlingar inför extra bolagsstämma i Torsdagen den 31 januari 2013 DAGORDNING för extra bolagsstämma med aktieägarna i Torsdagen den 31 januari 2013 1. Öppnande av stämman samt val av ordförande 2. Upprättande

Läs mer

Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt

Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt Hur får jag mer information om nyemissionen? Ett prospekt med detaljer kring nyemissionen har publicerats den 27 maj, 2010. Prospektet kommer även att

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 659 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600-604 prop. 1995/96:109, s. 94-95 prop. 1992/93:151 Särskilda bestämmelser

Läs mer

ERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARE I ICM KUNGSHOLMS AB (publ)

ERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARE I ICM KUNGSHOLMS AB (publ) ERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARE I ICM KUNGSHOLMS AB (publ) Erbjudandet lämnas inte (ej heller godkänns accept från) i någon jurisdiktion där lämnande av Erbjudandet på så sätt som sker i denna erbjudandehandling

Läs mer

Inlösen av aktier i Medivir AB (publ)

Inlösen av aktier i Medivir AB (publ) Inlösen av aktier i Medivir AB (publ) VIKTIGT MEDDELANDE TILL DIG SOM ÄR AKTIEÄGARE I MEDIVIR AB (PUBL) Detta dokument innehåller ett erbjudande om inlösen i Medivir AB (publ). Anmälan om inlösen av aktier

Läs mer

Frågor och svar om det föreslagna aktieprogrammet för ledande befattningshavare och om inlösen av aktier

Frågor och svar om det föreslagna aktieprogrammet för ledande befattningshavare och om inlösen av aktier Bolagsstämman 2004 Frågor och svar om det föreslagna aktieprogrammet för ledande befattningshavare och om inlösen av aktier Detta häfte besvarar de vanligaste frågorna om aktieprogrammet och inlösen av

Läs mer

Stockholm i mars 2007. Bästa aktieägare!

Stockholm i mars 2007. Bästa aktieägare! Stockholm i mars 2007 Bästa aktieägare! I N F O R M AT I O N O M F O N D E M I S S I O N AV A - A K T I E R Inför beslutet på Electrolux årsstämma i april 2006 att dela ut aktierna i Husqvarna till Electrolux

Läs mer

Författningsförslag om riskkapitalavdrag och investeraravdrag

Författningsförslag om riskkapitalavdrag och investeraravdrag Bilaga i a till Hemställan om investeraravdrag Författningsförslag om riskkapitalavdrag och investeraravdrag Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) Förslaget om riskkapitalavdrag

Läs mer

Bakgrund (A) Ändring av bolagsordningen (B) Uppdelning av aktier (C) Minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna

Bakgrund (A) Ändring av bolagsordningen (B) Uppdelning av aktier (C) Minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna Styrelsens för KappAhl Holding AB (publ) förslag till beslut avseende inlösenförfarande innefattande ändring av bolagsordningen, aktiedelning, minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Delårsrapport 1 januari 30 juni Substansvärdet ökade med 8 procent Substansvärdet 17 procent bättre än index SUBSTANSVÄRDET 17 PROCENT BÄTTRE ÄN INDEX Öresundkoncernens substansvärde ökade under det första

Läs mer

Information till aktieägarna avseende upptagande till handel av stamaktier av serie B i AB Sagax (publ)

Information till aktieägarna avseende upptagande till handel av stamaktier av serie B i AB Sagax (publ) Information till aktieägarna avseende upptagande till handel av stamaktier av serie B i AB Sagax (publ) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund och motiv 1 Fondemissionen i korthet 2 Information om aktierna som

Läs mer

Information om föreslagen inlösen av aktier i Kungsleden AB (publ) 2007

Information om föreslagen inlösen av aktier i Kungsleden AB (publ) 2007 Information om föreslagen inlösen av aktier i Kungsleden AB (publ) 2007 Innehåll 2 Det föreslagna Inlösenförfarandet i korthet 3 Bakgrund och motiv 4 Så här går Inlösenförfarandet till 5 Detaljerad beskrivning

Läs mer

FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO

FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO Vad är ett Investeringssparkonto? Investeringssparkontot är en schablonbeskattad sparform som är tillgänglig för privatpersoner och dödsbon från och med den

Läs mer

Waldir AB offentliggör ett kontant budpliktsbud om 40,50 kronor per aktie i NetOnNet AB (publ)

Waldir AB offentliggör ett kontant budpliktsbud om 40,50 kronor per aktie i NetOnNet AB (publ) Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare,

Läs mer