Inlösen av aktier i Investment AB Öresund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inlösen av aktier i Investment AB Öresund"

Transkript

1 Inlösen av aktier i Investment AB Öresund VIKTIGT MEDDELANDE TILL DIG SOM ÄR AKTIEÄGARE I INVESTMENT AB ÖRESUND Detta dokument innehåller ett erbjudande om Inlösen i Investment AB Öresund. Anmälan om Inlösen av aktier skall ske senast den 10 december Anmälan om courtagefri försäljning av högst Inlösenrätter skall ske senast den 1 december Observera att Du kan gå miste om värdet av Dina Inlösenrätter om Du inte utnyttjar eller säljer dem.

2 Innehåll 1 Bakgrund och motiv 2 Inlösen av aktier i Investment AB Öresund 3 Illustrerande exempel 4 Gör så här 6 Villkor och anvisningar 8 Frågor och svar 10 Skattefrågor i Sverige 12 Finansiella effekter för Öresund 14 Aktiekapital och ägarförhållanden 16 Revisorernas utlåtande 17 Öresund i korthet Villkor i sammandrag Inlösenrätt För varje aktie i Öresund erhålls en (1) Inlösenrätt Inlösen Tio (10) Inlösenrätter berättigar till Inlösen av en (1) aktie i Öresund Inlösenbelopp 100 kronor per aktie Anmälningsperiod för Inlösen 17 november 10 december 2008 Handel i Inlösenrätter 17 november 4 december 2008 Courtagefri försäljning Gäller högst Inlösenrätter under perioden 17 november 1 december 2008 Beräknad likviddag för courtagefri försäljning 17 december 2008 Handel i Inlösenaktier 15 december januari 2009 Beräknad utbetalning av Inlösenbelopp Omkring den 19 januari 2009 Kalendarium för ekonomisk information från Öresund Bokslutskommuniké januari 2009 Årsredovisning 2008 Mars 2009 Årsstämma 1 april 2009 på Moderna Museet i Stockholm Detta dokument riktar sig inte till personer vars deltagande i Inlösenförfarandet förutsätter ytterligare information eller att registreringsåtgärder eller andra åtgärder vidtas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Dokumentet får heller inte distribueras till sådana länder som kräver ytterligare information eller åtgärder enligt föregående mening eller till länder där sådan distribution strider mot gällande regler. Tvist med anledning av Inlösenerbjudandet enligt detta dokument skall avgöras enligt svensk rätt och av svensk domstol exklusivt. Definitioner Med Öresund eller Bolaget avses Investment AB Öresund (publ), org.nr , med eller utan dotterbolag beroende på sammanhang Med Styrelsen avses styrelsen för Öresund Med Inlösenförfarandet eller Inlösen avses den av Styrelsen till extra bolagsstämma den 5 november 2008 i Öresund föreslagna frivilliga Inlösen som närmare beskrivs i denna informationsbroschyr Med VPC avses VPC AB Med Nordiska Börsen Stockholm avses OMX Nordic Exchange Stockholm AB Med Inlösenaktie avses ursprunglig Öresundaktie som överförs till spärrat VPC-konto (apportkonto) Med Inlösenrätt avses rätt som aktieägare i Öresund per avstämningsdagen 10 november 2008 erhåller och där tio (10) Inlösenrätter berättigar till Inlösen av en Inlösenaktie Med Inlösenbelopp avses belopp om 100 kronor som innehavare av Inlösenaktier per 12 januari 2009 erhåller per Inlösenaktie Övrigt ISIN-kod för Inlösenrätter: ISIN-kod för Inlösenaktier: Kortnamn för Inlösenaktie på Nordiska Börsen Stockholm: SE SE ORES IL

3 Bakgrund och motiv Öresunds styrelse och ledning noterade att Öresundaktien vid utgången av tredje kvartalet 2008 handlades med en, i ett historiskt perspektiv, hög rabatt gentemot Bolagets substansvärde. Under september månad ökade rabatten i Öresundaktien från knappt fem procent till 19 procent. Detta påverkade naturligtvis aktieägarna negativt, varför Öresunds styrelse beslutade att föreslå aktieägarna att vid en extra bolagsstämma besluta om indragning av aktier genom minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna (Inlösen) samt en samtida fondemission utan utgivande av nya aktier i syfte att återställa aktiekapitalet. Konjunkturens och marknadens utveckling den senaste tiden medför även sannolikt att vissa av våra ägare kommer att uppskatta möjligheten att realisera en del av sitt innehav i Öresund till ett värde överstigande substansvärdet. De ägare som inte är i behov av kapital kan sälja sina Inlösenrätter och därmed realisera övervärdet i Inlösen. Inlösen är strukturerad så att den ger Öresunds ägare maximal flexibilitet. Ägare som önskar kapital ges i och med Inlösen en möjlighet att avyttra en del av sitt innehav till ett belopp som är högre än substansvärdet, medan ägare som önskar kvarstå som ägare kan avyttra sina Inlösenrätter. Vidare innebär tidplanen en möjlighet för ägare att välja om man vill realisera eventuell vinst eller förlust under antingen 2008 eller I linje med ovanstående beslutade den extra bolagsstämman den 5 november 2008 enligt Styrelsens förslag om att överföra maximalt kronor till aktieägarna genom Inlösen av var tionde (10) aktie i Bolaget samt att återställa aktiekapitalet genom fondemission utan utgivning av nya aktier. Stockholm i november 2008 Investment AB Öresund (publ) Inlösen av aktier i Investment AB Öresund

4 Inlösen av aktier i Investment AB Öresund Den extra bolagsstämman i Öresund den 5 november 2008 beslutade erbjuda aktieägarna i Öresund att frivilligt lösa in aktier i Bolaget. Beslutet innebär ett erbjudande om inlösen av var tionde (10) aktie i Öresund till en inlösenkurs om 100 kronor per aktie, varvid högst kronor kommer att utbetalas som likvid för inlösta aktier. Aktieägare som var registrerade i det av VPC förda avstämningsregistret den 10 november 2008 erhåller en (1) Inlösenrätt för varje innehavd aktie i Öresund. Tio (10) Inlösenrätter berättigar till Inlösen av en (1) aktie. Aktierna inlöses till ett belopp om 100 kronor kontant per aktie. Inlösenbeloppet förväntas vara högre än börskursen för en Öresundaktie under anmälningsperioden, varför rätten att lösa in aktier beräknas ha ett ekonomiskt värde. Genom att erbjudandet har utformats så att Inlösenrätter erhålls, kan Du som aktieägare själv avgöra om Du vill; utnyttja Inlösenrätterna för Inlösen av aktier, och därigenom minska det antal aktier Du äger i Öresund i utbyte mot kontanter, eller sälja Inlösenrätterna och därigenom tillgodogöra Dig värdet av erbjudandet utan att minska Ditt antal innehavda aktier i Öresund. Aktieägarna erbjuds att courtagefritt (utan avgift) sälja upp till Inlösenrätter. Se vidare avsnittet Courtagefri försäljning av Inlösenrätter på sidan 7. Du kan även kombinera dessa alternativ genom att välja att utnyttja endast en del av Dina Inlösenrätter för Inlösen av aktier samtidigt som Du säljer återstående Inlösenrätter. Du kan också köpa till Inlösenrätter, vilka kommer att vara föremål för handel på den Nordiska Börsen Stockholm. Dina olika handlingsalternativ beskrivs närmare på sidan 4. I syfte att skapa en valmöjlighet för när under registreringsperioden Du som aktieägare vill realisera Inlösenlikviden kommer handel med Inlösenaktier att erbjudas på den Nordiska Börsen Stockholm över årsskiftet 2008/2009. Det innebär att Du som aktieägare kan välja att realisera eventuell vinst eller förlust under antingen 2008 eller Inlösen kommer att ske genom minskning av aktiekapitalet med högst kronor. Resterande belopp, om högst kronor, kommer att tas från fritt eget kapital. Härigenom kan Bolagets aktiekapital komma att minskas till lägst kronor. För att möjliggöra att minskning av aktiekapitalet skall kunna genomföras utan ett tillståndsförfarande hos Bolagsverket, eller i tvistiga fall, hos allmän domstol, genomförs samtidigt en fondemission utan utgivande av nya aktier genom vilken aktiekapitalet ökas med kronor vilket motsvarar det belopp som aktiekapitalet högst kan komma att minskas med genom minskningsbeslutet. Anmälan om registrering av minskningen av aktiekapitalet och fondemissionen kommer att inges till Bolagsverket i nära anslutning till anmälningsperiodens utgång. Utbetalning av likvid från courtagefri försäljning av Inlösenrätter beräknas ske omkring den 17 december 2008, snarast efter det att handeln med inlösenrätter är avslutad. Inlösenlikviden beräknas utbetalas omkring den 19 januari 2009, snarast efter det att minskningen av aktiekapitalet och fondemissionen har registrerats hos Bolagsverket. Stockholm i november 2008 Investment AB Öresund (publ) Inlösen av aktier i Investment AB Öresund

5 Illustrerande exempel,_ltwls! +\ OHY HR[PLY +LU ZVT Wk H]Z[jTUPUNZKHNLU KLU UV]LTILY jy YLNPZ[YLYHK ZVT HR[PLjNHYL P hylz\uk LYOkSSLY LU 0USlZLUYj[[ MlY ]HYQL HR[PL P hylz\uk hylz\ukhr[ply 0USlZLUYj[[LY +\ OHY hylz\ukhr[ply +\ LYOkSSLY 0USlZLUYj[[LY +\ RHU ]jsqh TLSSHU H[[ SlZH PU HR[PLY LSSLY H[[ ZjSQH 0USlZLUYj[[LY 0USlZLU H] HR[PLY -lyzjsqupun H] 0USlZLUYj[[LY ;PV 0USlZLUYj[[LY ILYj[[PNHY [PSS 0USlZLU H] LU HR[PL ]PSRL[ PUULIjY H[[ +\ ZVT PUULOHY 0USlZLUYj[[LY RHU SlZH PU [PV HR[PLY TV[ LU SPR]PK VT RY MlY ]HYQL PUSlZ[ HR[PL hylz\uk HR[PLY HR[PLY 0USlZLU Yj[[LY 0USlZLUYj[[LY 0USlZLUYj[[LY HUTjSZ MlY MlYZjSQUPUN HU[PUNLU ]PH /8 )HUR JV\Y[HNLMYP MlYZjSQUPUN LSSLY +PU IHUR LSSLY MVUKRVTTPZZPVUjY MlYZjSQUPUN Wk THYRUHKLU 0USlZLU Yj[[LY -ly +PUH [PV PUSlZ[H HR[PLY LYOkSSLY +\ $ RY +\ OHY R]HY hylz\ukhr[ply 0USlZLUYj[[LY -ly +PUH ZkSKH 0USlZLUYj[[LY LYOkSSLY +\ RVU[HU[LY TV[Z]HYHUKL ]jykl[ H] 0USlZLUYj[[LYUH +\ OHY R]HY hylz\ukhr[ply 1) Värdet på Inlösenrätten kommer att sättas i handeln med Inlösenrätter på den Nordiska Börsen Stockholm som äger rum under perioden 17 november 4 december Omkring den 12 december 2008 kommer de aktieägare som har anmält aktier för Inlösen att erhålla aktier benämnda Inlösenaktier i avvaktan på att de beslut som fattats av den extra bolagsstämman i Öresund den 5 november 2008 verk ställs och registreras hos Bolagsverket. Handel i Inlösenaktier avses ske under perioden 15 december januari Inlösenlikvid om 100 kronor per Inlösenaktie beräknas utbetalas omkring den 19 januari Observera att anmälan om courtagefri försäljning av Inlösenrätter skall göras senast den 1 december Om anmälan endast avser Inlösen av aktier skall anmälningssedeln vara HQ Bank tillhanda senast den 10 decem ber 2008, under adress HQ Bank, Emissionsavdelningen/Öresund, Norrlandsgatan 15 D, Stockholm. För att delta i Inlösenerbjudandet krävs dels Inlösenrätter (tio (10) stycken per aktie som anmäls för Inlösen), dels Öresundaktier. Det går inte att köpa Inlösenrätter och delta i Inlösen utan att aktier i Öresund innehas (en aktie per tio (10) Inlösenrätter) och anmäls för Inlösen inom angiven tid. Efter den 4 december 2008 kommer det inte att vara möjligt att handla i Inlösen rätterna på den Nordiska Börsen Stockholm. Deltagande i Inlösenerbjudandet är frivilligt. Då Inlösen förväntas ske till en premie jämfört med Öresundaktiens marknadspris, förloras ett ekonomiskt värde om Inlösenrätterna inte utnyttjas eller avyttras. Inlösen av aktier i Investment AB Öresund

6 Gör så här Gör så här för att lösa in aktier och/eller sälja Inlösenrätter: Alternativ 1 väljs om Du vill lösa in maximalt antal öresundaktier Exempel Antag att Du äger 125 aktier. Du får då 125 Inlösenrätter och väljer att lösa in maximalt antal aktier och sälja resterande Inlösenrätter. Eftersom det krävs tio inlösenrätter för att lösa in en aktie, kan du lösa in högst tolv aktier. För att göra detta krävs att Du använder = 120 av Dina Inlösenrätter. Kryssa i rutan för att välja detta alternativ! Du har använt 120 av dina 125 Inlösenrätter, varav de sista fem blir sålda courtagefritt (avgiftsfritt). Skriv under anmälningssedeln och returnera den i bifogat svarskuvert till HQ Bank. I exemplet uppgår innehavet i Öresund efter genomförd inlösen till 113 aktier. Alternativ 2 väljs om Du vill lösa in ett annat antal aktier än det förtryckta enligt alternativ 1 eller om Du vill sälja Dina inlösenrätter Exempel Fyll i hur många Inlösenrätter Du vill använda för att lösa in aktier och/eller hur många Inlösenrätter Du vill sälja. Antal aktier som skall lösas in. Anmälningssedeln kan användas för att courtagefritt (avgiftsfritt) sälja högst Inlösenrätter. För försäljning av ytterligare Inlösenrätter ombedes Du kontakta Din bank. Sista dag för handel i Inlösenrätter är den 4 december Totalt antal utnyttjade Inlösenrätter. Skriv under anmälningssedeln och returnera den i bifogat svarskuvert till HQ Bank. Om samtliga Inlösenrätter i exemplet har sålts, det vill säga inte har utnyttjats för Inlösen, är innehavet i Öresund oförändrat 125 aktier. Observera att om försäljning av Inlösenrätter skall ske courtagefritt (avgifts fritt), måste anmälningssedeln vara HQ Bank tillhanda senast klockan den 1 december Likvid för courtagefri försäljning av Inlösenrätter beräknas att utbetalas den 17 december 2008 och likvid för inlösta aktier beräknas att utbetalas omkring den 19 januari Se vidare Utbetalning av Inlösenbeloppet på sidan 7. Tidplan 5V]LTILY -lyz[h KHN MlY OHUKLS P hylz\uk HR[PLY L_RS\ZP]L 0USlZLUYj[[ +LJLTILY (UTjSUPUNZ WLYPVKLU IlYQHY -lyz[h KHN MlY OHUKLS P 0USlZLU Yj[[LY (]Z[jTUPUNZKHN +L ZVT jy YLNPZ[YLYHKL PUULOH]HYL H] hylz\uk HR[PLY LYOkSSLY LU 0USlZLUYj[[ WLY HR[PL :PZ[H KHN MlY OHUKLS P 0USlZLU Yj[[LY :PZ[H KHN MlY HUTjSHU H] JV\Y[HNLMYP MlYZjSQUPUN H] 0USlZLUYj[[LY Inlösen av aktier i Investment AB Öresund 7YLS -lyz[h KHN MlY OHUKLS P 0USlZLU HR[PLY (UTjSUPUNZ WLYPVKLU ZS\[HY 1HU\HYP 7YLS :PZ[H KHN MlY OHUKLS P 0USlZLUHR[PLY 3PR]PKKHN MlY JV\Y[HNLMYP MlYZjSQUPUN H] 0USlZLU Yj[[LY <[IL[HSUPUN H] 0USlZLU ILSVWWL[

7 Denna informationsbroschyr tillsammans med förtryckt anmälningssedel har skickats till samtliga direktregistrerade aktieägare (till kundadressen) som på avstämningsdagen den 10 november 2008 var upptagna i det av VPC förda avstämningsregistret för Öresunds räkning, med undantag av vad som framgår av denna broschyr. Anmälningstid Inlösen: 17 nov 10 dec 2008 Anmälningstid courtagefri försäljning: 17 nov 1 dec 2008 Per Definition Sökvägen Stockholm Inlämnas eller sänds till: HQ Bank AB Emissionsavdelningen/Öresund Norrlandsgatan 15 D Stockholm Inlösen av aktier i Investment AB Öresund (publ) Undertecknad anmäler härmed, med stöd av angivet antal Inlösenrätter och i enlighet med villkoren i informationsmaterialet utgivet av Investment AB Öresund (publ) i november 2008, nedan angivet antal aktier till Inlösen. För varje aktie som löses in erhålls en likvid om 100 kronor kontant. Alternativ 1 Inlösen av maximalt antal aktier Enligt detta alternativ väljer Du/Ni, genom att kryssa i rutan nedan, att lösa in maximalt antal aktier med stöd av Inlösenrätter samt att courtagefritt sälja överskjutande Inlösenrätter. Observera att de förtryckta siffrorna i detta alternativ inte kan ändras. Du/Ni har erhållit följande antal Inlösenrätter; och följande antal Inlösenrätter att säljas courtagefritt: I Ditt/Ert fall kommer följande antal aktier att lösas in: (antal erhållna Inlösenrätter dividerat med tio (10)) 12 5 Ja, jag/vi vill lösa in maximalt antal aktier och sälja resterande Inlösenrätter courtagefritt enligt ovan. OBS! Markera med ett kryss i rutan för val av detta alternativ. Ett kryss i rutan för val av Alternativ 1 medför att eventuella noteringar i fälten nedan under Alternativ 2 inte kommer att beaktas. 125 Alternativ 2 Inlösen och/eller courtagefri försäljning av annat antal än det förtryckta under Alternativ 1 OBS! Ifylls endast av den som inte accepterar Alternativ 1 ovan. Du/Ni har erhållit följande antal Inlösenrätter Skriv tydligt blanketten läses maskinellt 1. Antal Inlösenrätter som används för Inlösen av aktier (skall vara jämnt delbart med tio (10)): Antal aktier som skall lösas in (skall vara en tiondel av vid punkt 1 ifyllt antal Inlösenrätter): 3. Antal Inlösenrätter som anmäls för courtagefri försäljning: OBS! Högst Inlösenrätter 4. Totalt antal utnyttjade Inlösenrätter: Motsvarar summan av antal Inlösenrätter som angivits vid punkt 1 och/eller punkt 3 Ovan anmälda aktier och Inlösenrätter finns registrerade på VP-kontonummer Om jag/vi har anmält fler aktier och/eller Inlösenrätter än vad jag/vi är berättigade till enligt villkoren för Inlösen med stöd av Inlösenrätter, anses anmälan i stället omfatta det antal aktier och/eller Inlösenrätter som jag/vi högst är berättigade att anmäla för Inlösen. Anmälan är bindande och kan inte återkallas efter det att den har mottagits av HQ Bank. Fullmakt HQ Bank befullmäktigas att vidta registreringsåtgärder på samt boka bort Inlösenrätter och aktier från angivet VP-konto, i den utsträckning som föranledes av denna anmälan samt utföra försäljning av, till courtagefri försäljning anmälda, Inlösenrätter. Uppgifter avseende ägare Uppgifter avseende namn och adress ovan är hämtade från VPC. Underteckna och komplettera med utestående information. Anmälningssedel som saknar underskrift kan komma att lämnas utan avseende. Personnr/Organisationsnr Namn/Firma Per Definition Postutdelningsadress (gata, box e. dyl.) Tel dagtid Uppgifter avseende panthavaren (i förekommande fall) Om aktierna och/eller Inlösenrätterna är pantsatta, skall anmälningssedeln även fyllas i och undertecknas av panthavaren Personnr/Organisationsnr Namn/Firma Postutdelningsadress (gata, box e. dyl.) Tel dagtid Postnummer Ort Underskrift (obligatorisk) Adressort Datum Postnummer Ort Panthavarens underskrift Adressort Datum Intellecta Finanstryck Inlösen av aktier i Investment AB Öresund 5

8 Villkor och anvisningar Avstämningsdag och Inlösenrätter Den som på avstämningsdagen den 10 november 2008 är registrerad i det av VPC för Öresunds räkning förda avstämningsregistret erhåller en (1) Inlösenrätt för varje innehavd aktie i Öresund. Tio (10) Inlösenrätter berättigar till Inlösen av en (1) aktie i Öresund. Inlösenbelopp Aktier anmälda för Inlösen (tillsammans med erforderligt antal Inlösenrätter) berättigar till ett belopp om 100 kronor kontant per aktie. Inga avgifter utgår i samband med Inlösen. Information från VPC till aktieägare Denna informationsbroschyr tillsammans med en förtryckt anmälningssedel innehållande information om bland annat antal erhållna Inlösenrätter samt ett svarskuvert, sänds till de direktregistrerade aktieägare som på avstämningsdagen den 10 november 2008 är registrerade i det av VPC för Öresunds räkning förda avstämningsregistret med undantag från vad som framgår av denna broschyr. Den som är upptagen i den i anslutning till avstämningsregistret av VPC förda särskilda förteckningen över panthavare underrättas separat. Någon separat VP-avi som redovisar registrering av Inlösenrätter på aktieägarens VP-konto kommer inte att skickas ut. Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare som har sitt innehav av Öresundaktier förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen förtryckt anmälningssedel. Inlösen av aktier skall då i stället ske i enlighet med anvisningar från förvaltaren. Pantsatta aktier I det fall aktier i Öresund är pantsatta skall även panthavare underteckna den anmälningssedel som inlämnas. Anmälan om Inlösen av aktier Aktieägare som önskar acceptera erbjudandet att lösa in aktier skall under perioden 17 november 10 december 2008 inlämna anmälningssedel enligt fastställt formulär till: HQ Bank Emissionsavdelningen/Öresund Norrlandsgatan 15 D Stockholm Fax: +46 (0) Anmälningssedel kan sändas med post, fax eller inlämnas hos HQ Bank på Norrlandsgatan 15 D i Stockholm. Anmälningssedlar som sänds med post måste sändas i god tid före sista anmälningsdagen för att kunna vara HQ Bank tillhanda senast klockan den 10 december Anmälan är bindande och kan inte återkallas efter det att den har mottagits av HQ Bank. Aktier i Öresund är registrerade hos VPC och Inlösenrätterna kommer att registreras på respektive aktieägares VP-konto. VP-kontonummer samt aktuellt innehav av Inlösenrätter i Öresund framgår av den förtryckta anmälningssedeln som sänds till de som på avstämningsdagen den 10 november 2008 var direktregistrerade aktieägare i Öresund. I det fall den förtryckta anmälningssedeln inte används, måste VP-kontonummer anges på anmälningssedeln. (Se dock nedan, Courtagefri försäljning av Inlösenrätter.) Inlösen av aktier i Investment AB Öresund

9 Handel i Inlösenrätter Handel i Inlösenrätter äger rum på den Nordiska Börsen Stockholm under perioden 17 november 4 december Samtliga banker och värdepappersinstitut med erforderliga tillstånd står till tjänst med förmedling av köp och försäljning av Inlösenrätter. Sedvanligt courtage kommer att utgå. Courtagefri försäljning av Inlösenrätter Som alternativ till försäljning av Inlösenrätter, enligt normala rutiner för köp och försäljning på den Nordiska Börsen Stockholm, kan aktieägare, genom att använda anmälningssedeln, uppdra åt HQ Bank att för aktieägarens räkning sälja högst Inlösenrätter. Vid sådan försäljning utgår det inte något courtage (avgifter). Försäljning kommer att ske vid den Nordiska Börsen Stockholm. Säljare erhåller, vid courtagefri försäljning av Inlösenrätter, en genomsnittskurs beräknad som den totala försäljningslikviden för samtliga genom detta förfarande försålda Inlösenrätter dividerat med det totala antalet sålda Inlösenrätter. Samtliga säljare av Inlösenrätter enligt detta förfarande erhåller därigenom samma kurs per Inlösenrätt oberoende av när under perioden 17 november 1 december 2008 anmälan om courtagefri försäljning inlämnas. Utbetalning av likvid för courtagefritt försålda Inlösenrätter beräknas ske omkring den 17 december 2008 till det avkastningskonto som är kopplat till respektive innehavares VP-konto. Innehavare vars VP-konto saknar avkastningskonto, eller vars avkastningskonto är ett PlusGirokonto, erhåller likvid i form av en utbetalningsavi. Som bekräftelse på försäljningen utsänds en avräkningsnota. I de fall där innehavet är förvaltarregistrerat sker utbetalning enligt förvaltarens rutiner. Aktieägare som önskar sälja Inlösenrätter enligt detta förfarande skall tillse att anmälningssedeln är HQ Bank tillhanda senast klockan den 1 december Anmälan är bindande efter det att den mottagits av HQ Bank. Hantering av aktier anmälda för Inlösen samt redovisning från VPC Det antal aktier som anmäls för Inlösen samt erforderligt antal Inlösenrätter kommer att överföras till ett nyöppnat, spärrat VP-konto, så kallat apportkonto, i aktieägarens namn. Överföringen medför att de anmälda aktierna och Inlösenrätterna spärras och inte kan överlåtas. I samband härmed skickas en VP-avi ut som visar uttaget av både aktierna och Inlösenrätterna från det ursprungliga VP-kontot. Efter anmälningsperiodens slut borttas eventuella outnyttjade Inlösenrätter från VP-kontot, vilka då saknar ekonomiskt värde. Avi härom utsänds inte. I samband med att likvid utbetalas avslutas apportkontot. Avi härom utsänds inte. Aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat erhåller information i enlighet med förvaltarens rutiner. Genomförande av minskningsbeslut För verkställighet av Inlösen krävs att registrering av minskningsbeslutet och beslutet om fondemission sker hos Bolagsverket. Handel i Inlösenaktier Handel i Inlösenaktier på den Nordiska Börsen Stockholm beräknas ske under perioden 15 december januari Utbetalning av Inlösenbeloppet Under förutsättning att villkoren för Inlösenerbjudandets fullföljande uppfylls, beräknas VPC omkring den 19 januari 2009 verkställa utbetalningen av Inlösenbeloppet till det avkastningskonto som är kopplat till respektive aktieägares VP-konto. Aktieägare vars VP-konto saknar avkastningskonto erhåller likvid i form av en utbetalningsavi. I förekommande fall sänds beloppet till panthavaren respektive förvaltaren. Har Du några frågor kring Inlösen kan Du besöka Bolagets webbplats ( / Bolagsstyrning / Extra bolagsstämmor samt / Aktien / Inlösen) eller ringa +46 (0) Observera att anmälan om Inlösen av aktier skall ske senast klockan den 10 december Anmälan om courtagefri försäljning av Inlösenrätter måste vara HQ Bank tillhanda senast klockan den 1 december Efter anmälningstidens utgång blir outnyttjade Inlösenrätter ogiltiga och saknar därmed värde. Efter den 10 december 2008 kommer Inlösenrätter som inte utnyttjats att tas bort från VP-kontot utan avisering från VPC. Varken Öresund eller HQ Bank kommer att ersätta det värde aktieägaren kan gå miste om i de fall Inlösenrätterna inte utnyttjas eller om anmälningssedeln varit felaktigt eller ofullständigt ifylld eller inkommit efter anmälningstidens slut. Ingen ersättning ges heller till aktieägare som har anmält intresse att sälja Inlösenrätter courtagefritt, som inte har sålts, där anmälan kommit HQ Bank tillhanda efter klockan den 1 december Inlösen av aktier i Investment AB Öresund

10 Frågor och svar Vad innebär Inlösenerbjudande av aktier? Detta Inlösenerbjudande av aktier innebär att varje aktieägare i Öresund äger rätt att lösa in aktier mot en kontant ersättning, det vill säga Bolaget betalar ut kapital till sina aktieägare i utbyte mot inlösta aktier. I Öresunds fall är det belopp som utbetalas per inlöst aktie 100 kronor. Hur går Inlösenerbjudandet till? För varje aktie i Öresund får Du en (1) Inlösenrätt, förutsatt att Du har Öresundaktier på avstämningsdagen den 10 november Med tio (10) Inlösenrätter kan Du lösa in en (1) aktie i Öresund. Inlösenrätter kan även köpas i marknaden. Inlösenlikviden uppgår till 100 kronor per inlöst Öresundaktie. Varför genomför Öresund Inlösen av aktier? Under september månad 2008 ökade rabatten i Öresundaktien, från knappt fem procent till 19 procent. Detta påverkade naturligtvis aktieägarna negativt, varför Styrelsen nu valt att agera. Givet hur konjunkturen och marknaden har utvecklats den senaste månaden antar Styrelsen även att vissa av Bolagets ägare kommer att uppskatta möjligheten att realisera en del av innehavet till ett värde överstigande substansvärdet. Varför väljer Öresund Inlösen i stället för en extra utdelning? Genom att Inlösen används som metod för den extra utskiftningen av kapital kan aktieägarna välja mellan att antingen lösa in aktier eller att sälja Inlösenrätter och därmed behålla sina Öresundaktier. Inlösen är skattemässigt fördelaktigt jämfört med utdelning för vissa aktieägare, till exempel privatpersoner i Sverige. Vad innebär Inlösenerbjudandet för mig som aktieägare? Alla som är aktieägare i Öresund på avstämningsdagen den 10 november 2008 erhåller en (1) Inlösenrätt för varje aktie. För att tillgodogöra Dig värdet av Inlösenrätterna kan Du under anmälningsperioden välja att: Använda Inlösenrätterna för Inlösen av aktier. Du behåller då Din ägarandel i Öresund (förutsatt att Inlösenerbjudandet utnyttjas fullt ut) och får ut hela värdet av Inlösenerbjudandet i kontanter. Sälja Inlösenrätterna. Du behåller då alla Dina Öresundaktier och ökar därmed Din ägarandel i Bolaget eftersom det totala antalet aktier i Bolaget minskar i samband med Inlösen. Detta alternativ innebär att en del av värdet i erbjudandet återinvesteras i Öresundaktier. En kombination av ovanstående. Se även Illustrerande exempel, sidan 3. Till de aktieägare som valt att sälja Inlösenrätter i enlighet med erbjudandet om courtagefri försäljning utbetalas ersättningen omkring den 17 december När den extra bolagsstämmans beslut med anledning av Inlösenförfarandet verkställts och registrerats hos Bolagsverket kan Inlösenlikviden utbetalas till de aktieägare som valt att lösa in aktier. Detta beräknas ske omkring den 19 januari Vad blir skattekonsekvenserna för mig som aktieägare vid Inlösen av aktier? För privatpersoner i Sverige, som är en stor grupp aktieägare, är Inlösen en skattemässigt mer fördelaktig metod för utskiftning av kapital än utdelning. Vid Inlösen får aktieägaren, lite förenklat, göra avdrag för anskaffningskostnaden för den inlösta aktien och för köpta Inlösenrätter. Skattefrågorna beskrivs närmare på sidorna Inlösen av aktier i Investment AB Öresund

11 Vad gör jag med de Inlösenrätter (1 9 stycken) som inte kan användas för Inlösen? Det krävs tio (10) Inlösenrätter för att lösa in en (1) aktie. Om Du har färre Inlösenrätter än tio (10) eller om Du har udda Inlösenrätter (utöver vad som är jämnt delbart med tio (10)) kan Du anmäla dessa för courtagefri försäljning. HQ Bank kommer då att sälja Inlösenrätterna för Din räkning på marknaden utan att någon avgift utgår. Du kan också köpa till Inlösenrätter i marknaden så att antalet blir jämnt delbart med tio (10). Observera dock att det då utgår en avgift. Hur många Inlösenrätter kan jag maximalt anmäla för courtagefri försäljning? Maximalt kan Inlösenrätter anmälas för courtagefri försäljning. Aktieägare som har fler än Inlösenrätter och önskar sälja de överskjutande Inlösenrätterna, eller samtliga Inlösenrätter, på den Nordiska Börsen Stockholm skall kontakta sin bank eller fondkommissionär. Vilken ersättning får jag för de Inlösenrätter som jag säljer courtagefritt? Ersättningen som erhålls för de Inlösenrätter som avyttras genom det courtagefria försäljningsförfarandet kommer att baseras på det genomsnittliga priset för samtliga Inlösenrätter som HQ Bank säljer inom ramen för det courtagefria erbjudandet. Priset kommer därför inte att fastställas förrän handeln med Inlösenrätter har avslutats. Vilket år beskattas jag som aktieägare för inlösen? Inlösen är strukturerad så att det ger Öresunds aktieägare flexibilitet. Om en aktieägare vill realisera en vinst/förlust under 2008 (påverkar 2009 års taxering) skall denna avyttra sina Inlösenrätter alternativt avyttra erhållna Inlösenaktier före årsskiftet. Om aktieägare önskar att realisera en vinst/förlust under 2009 (påverkar 2010 års taxering) skall denna invänta Inlösenförfarandets slutförande alternativt avyttra erhållna Inlösenaktier efter årsskiftet. Hur betalas pengarna ut från den courtagefria försäljningen och för de aktier som anmälts för Inlösen? Pengarna betalas ut genom insättning på det avkastningskonto som är anslutet till Ditt VP-konto. Om avkastningskonto saknas, är felaktigt eller är ett PlusGirokonto, sker utbetalningen enligt instruktion på den avräkningsnota som sänds ut. När sker utbetalningen av pengarna? Likviden för den courtagefria försäljningen av Inlösenrätter kommer att utbetalas omkring den 17 december 2008 och likviden för aktier som anmälts för Inlösen kommer att utbetalas omkring den 19 januari Hur gör jag om mina aktier är registrerade hos en förvaltare? Informationsbroschyr och förtryckt anmälningssedel sänds inte till aktieägare med förvaltarregistrerade aktieinnehav. Anmälan skall i stället göras i enlighet med instruktioner från förvaltaren. Vad gör jag om jag har ytterligare frågor? Om Du har ytterligare frågor skall Du kontakta Din bank eller Din fondkommissionär eller ringa +46 (0) Inlösen av aktier i Investment AB Öresund

12 Skattefrågor i Sverige Nedan följer en sammanfattning av vissa av de skattekonsekvenser som kan uppstå med anledning av detta erbjudande. Om inget annat anges avser informationen endast fysiska och juridiska personer som är skattemässigt bosatta eller hemmahörande i Sverige. Sammanfattningen är baserad på nu gällande svenska skatteregler och är endast avsedd som en allmän information. Den skattemässiga behandlingen av varje enskild aktieägare beror delvis på dennes speciella situation. Särskilda skattekonsekvenser vilka inte finns beskrivna nedan kan aktualiseras för vissa kategorier av skattskyldiga. Redogörelsen omfattar exempelvis inte de fall där aktierna utgör omsättningstillgång i näringsverksamhet eller innehas av handelsbolag, investmentbolag eller investeringsfond. Vidare behandlas inte de särskilda reglerna om skattefri kapitalvinst (inklusive avdragsförbud vid kapitalförlust) i bolagssektorn som kan bli tillämpliga då juridisk person innehar näringsbetingade aktier eller näringsbetingade aktiebaserade delägarrätter (såsom erhållna inlösenrätter) i Öresund. Beskrivningen avser inte heller situationer där en aktieägare med hemvist utomlands, på grund av reglerna om väsentlig anknytning, anses skatterättsligt bosatt i Sverige. Varje aktieägare bör rådfråga skatterådgivare om de speciella skattekonsekvenser som erbjudandet kan medföra i det enskilda fallet, för utländska aktieägare till exempel tillämpligheten av utländsk skattelagstiftning (till exempel med avseende på kupongskatt) och skatteavtal och eventuella andra tillämpliga förordningar. Erhållande av inlösenrätter När inlösenrätt erhålls sker ingen beskattning. Inte heller utlöses beskattning vid anmälan om inlösen. Beskattning sker först när inlösenrätt avyttras eller när aktie löses in. Inlösen av aktier Utnyttjande av inlösenrätter utlöser inte någon beskattning utan beskattningen anstår till dess aktien inlöses. Inlösen av aktie jämställs med avyttring. Kapitalvinst alternativt kapitalförlust beräknas med utgångspunkt i skillnaden mellan inlösenbeloppet (avyttringspriset), dvs 100 kronor per inlöst aktie, efter avdrag för försäljningsutgifter, och omkostnadsbeloppet för inlöst aktie. Vid beräkning av omkostnadsbeloppet skall som huvudregel genomsnittsmetoden användas. Genomsnittsmetoden innebär att omkostnadsbeloppet för en aktie anses vara det genomsnittliga omkostnadsbeloppet för samtliga aktier av samma slag och sort, beräknad med hänsyn till inträffade förändringar under innehavstiden. Vid beräkning av omkostnadsbelopp för inlösta aktier skall det genomsnittliga omkostnadsbeloppet för samtliga innehavda aktier användas. Till detta justerade genomsnittliga omkostnadsbelopp för en inlöst aktie i Öresund skall läggas anskaffningsutgiften för köpta inlösenrätter som utnyttjas. Alternativt får den så kallade schablonmetoden tilllämpas, vilket innebär att omkostnadsbeloppet beräknas till 20 procent av inlösenbeloppet efter avdrag för försäljningsutgifter. Frågan kvarstår dock beträffande huruvida man kan lägga till den genomsnittliga anskaffningsutgiften för på marknaden förvärvade inlösenrätter till detta belopp eller ej. Skattesatser m.m. Privatpersoner För privatpersoner och dödsbon beskattas kapitalvinster i inkomstslaget kapital med en statlig inkomstskatt om 30 procent. Kapitalförluster är avdragsgilla i inkomstslaget kapital. Kapitalförluster på marknadsnoterade och ej marknadsnoterade aktier samt på andra marknadsnoterade delägarrätter (till exempel inlösenrätter) får, under samma år, kvittas fullt ut mot skattepliktiga kapitalvinster på sådana värdepapper utom andelar i investeringsfonder som bara innehåller svenska fordringsrätter (räntefonder). Av eventuell överskjutande förlust är 70 procent avdragsgill mot andra inkomster av kapital. Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital medges reduktion av skatt på inkomst av tjänst och näringsverksamhet samt statlig och kommunal fastighetsskatt. Sådan skattereduktion medges med 30 procent av det totala underskottet i inkomstslaget kapital som inte överstiger kronor och med 21 procent på överskjutande del. Underskottet kan inte sparas till senare år. Aktiebolag Hos aktiebolag beskattas all inkomst, det vill säga även kapitalvinster, i inkomstslaget näringsverksamhet med 28 procent skatt (förslag föreligger om att fr.o.m sänka till 26,3 procent). För kapitalförlust på aktier och inlösenrätter medges fullt avdrag men endast mot kapitalvinst på aktier och andra delägarrätter. Kapitalförlust som inte kunnat utnyttjas ett visst år får dras av mot vinst på delägarrätter under efterföljande beskattningsår utan begränsning i tiden. En sådan förlust kan även utnyttjas mot annat koncernföretags kapitalvinster på delägarrätter om det finns koncernbidragsrätt mellan företagen. För aktiebolag som innehar näringsbetingade aktier i Öresund gäller särskilda regler. Kapitalförsäkringar Innehavaren av en svensk kapitalförsäkring är inte själv skyldig att erlägga avkastningsskatt, istället är det livförsäkringsföretaget som tillhandahåller kapitalförsäkringen som är skyldig att erlägga avkastningsskatt. Den som äger en utländsk kapitalförsäkring kan vara skattskyldig för avkastningsskatt i Sverige, detta beror på i vilket land försäkringsgivaren är etablerad samt om försäkringsgivaren har fast driftställe i Sverige. Avkastningsskatt utgår inte på vinsten utan istället utgår en årlig schablonskatt som beräknas som 27 procent av värdet på försäkringen multiplicerat med den genomsnittliga statslåneräntan året före beskattningsåret. Värdet på försäkringen avser det totala värdet inklusive avkastningen vid beskattningsårets ingång. Med beskattningsår avses, för beräkning av avkastningsskatt, för fysiska personer alltid kalenderåret, dvs. beräkningen görs med utgångspunkt i försäkringens värde den 1 januari varje år. För juridiska personer utgörs dock beskattningsåret av det räkenskapsår som 10 Inlösen av aktier i Investment AB Öresund

13 ett bolag tillämpar, vilket innebär att avkastningsskatten beräknas med utgångspunkt i försäkringens värde vid räkenskapsårets ingång. För obegränsat skattskyldiga juridiska personer vilka innehar en utländsk kapitalförsäkring tillämpas dock alltid, vid beräkning av avkastningsskatten, kalenderåret som beskattningsår. Inlösenrätter som förvärvas av en kapitalförsäkring på grundval av kapitalförsäkringens innehav av aktier i Öresund kommer således inte att bli beskattade enligt vanliga kapitalvinstregler. För innehavare av en kapitalförsäkring innebär kapitalförsäkringens inlösen av aktier eller avyttring av inlösenrätter/-aktier ingen omedelbar beskattning. Däremot kan underlaget för avkastningsskatt komma att påverkas. Avyttring av inlösenrätter Avyttring av inlösenrätt medför beskattning enligt kapitalvinstreglerna. Inlösenrätter förvärvade på grundval av aktieinnehav i Öresund anses anskaffade för noll kronor. Vid avyttring av sådana inlösenrätter uppkommer således en skattepliktig kapitalvinst motsvarande försäljningspriset, efter avdrag för eventuella försäljningsomkostnader. Schablonmetoden får inte användas för att bestämma omkostnadsbeloppet för en inlösenrätt som erhållits på grundval av aktieinnehav i Öresund. Anskaffningsutgiften för inlösenrätt, som förvärvats i marknaden, utgörs av köpeskillingen. Vid beräkning av omkostnadsbeloppet för inlösenrätt skall genomsnittsmetoden användas. Schablonmetoden bör kunna tillämpas på köpta inlösenrätter. Om tidpunkten för utnyttjande av en inlösenrätt löper ut utan att inlösenrätten utnyttjas anses inlösenrätten avyttrad för noll kronor. Det innebär att det för köpta inlösenrätter uppkommer en avdragsgill kapitalförlust motsvarande anskaffningsutgiften. I övrigt tillämpas vid avyttring av inlösenrätt samma regler som vid avyttring av aktier. Avyttring av Inlösenrätter och Inlösenaktier före och efter nyår Avyttras inlösenrätter eller inlösenaktier under år 2008 kommer en kapitalvinst eller kapitalförlust hänförlig till aktierna att påverka 2009 års taxering. Vinst kan kvittas mot förlust på andra värdepapper respektive förlust mot vinst på andra värdepapper, se ovan Skattesatser m.m vad gäller kvittningsmöjligheter samt för privatpersoner även huruvida underskott av kapital kommer att överstiga kr. En eventuell kapitalvinst hänförlig till avyttring under 2008 kan således innebära att ytterliggare skatt skall betalas. Fyllnadsinbetalning i anledning av detta bör ske senast den 12 februari 2009 för att undvika kostnadsränta. Avyttras inlösenaktier eller inlöses aktier under år 2009 kommer en kapitalvinst eller kapitalförlust hänförlig till aktierna att påverka 2010 års taxering. Vinst kan kvittas mot förlust på andra värdepapper respektive förlust mot vinst på andra värdepapper, se ovan Skattesatser m.m vad gäller kvittningsmöjligheter samt för privatpersoner även huruvida underskott av kapital kommer att överstiga kr. En eventuell kapitalvinst hänförlig till inlösen under 2009 kan således innebära att ytterliggare skatt skall betalas. Fyllnadsinbetalning i anledning av detta måste ske senast den 12 februari 2010 för att undvika kostnadsränta. Bolagsskatten är föreslagen att sänkas från 28 procent till 26,3 procent från och med 2009 varför en skattepliktig kapitalvinst vid inlösen 2009 således ger en positiv skatteeffekt för juridiska personer med kalenderår som räkenskapsår. För aktiebolag med räkenskapsår som inte motsvarar kalenderår gäller inte ovanstående. För dessa bolag kan det sakna betydelse för beskattningen om avyttringen sker år 2008 eller år För innehavare av aktier via kapitalförsäkringar kan avyttring eller ej 2008 komma att påverka underlaget för avkastningsskatt Kupongskatt m.m. för aktieägare i utlandet För privatpersoner och juridiska personer bosatta respektive hemmahörande i utlandet anses enligt svensk intern rätt hela det utbetalda inlösenbeloppet utgöra utdelning. På utdelning från svenskt aktiebolag tas i regel svensk kupongskatt ut. Skattesatsen för kupongskatt uppgår till 30 procent. Kupongskatt uttas dock i allmänhet med en lägre procentsats till följd av bestämmelser i skatteavtal. Skattskyldigheten inträder när inlösenlikviden 100 kronor per inlöst aktie erhålls. På ansökan hos Skatteverket återbetalas sådan kupongskatt till den del skatten belöper på aktieägarens anskaffningsutgift för aktierna. Som alternativ till den verkliga anskaffningsutgiften får denna bestämmas till 20 procent av inlösenbeloppet. Om aktieägaren är ett utländskt bolag och vissa villkor är uppfyllda tas inte kupongskatt ut vid inlösen av näringsbetingade aktier i Öresund. Vid inlösen av aktier som ligger i utländska kapitalförsäkringar kommer svensk kupongskatt att utgå. Normalt finns det dock möjlighet att erhålla nedsättning av avkastningsskatten med belopp motsvarande den kupongskatt som är hänförlig till försäkringen. I Sverige verkställer normalt VPC avdrag för kupongskatt. För förvaltarregistrerade aktier verkställs avdraget istället av förvaltaren. Detta innebär att personer vilka är bosatta i Sverige, men innehar aktier i utländska depåer, bör vara uppmärksamma på eventuell erlagd kupongskatt. I det fall utbetalningen skall göras till en utländsk depå finns risk för att utdelningen beläggs med kupongskatt trots att den slutlige mottagaren är obegränsat skattskyldig i Sverige. Den skattskyldige måste då själv upplysa om att skatt innehållits på erhållen utdelning Det bör noteras att kupongskatt inte tas ut vid avyttring av inlösenrätt eller vid avyttring på marknaden av inlösenaktie. Avyttring av aktie eller inlösenrätt medför såvitt avser aktieägare som inte är bosatta eller hemmahörande i Sverige i allmänhet inte någon beskattning i Sverige. Avyttringen kan dock medföra att aktieägaren blir föremål för beskattning i sin hemviststat. Begränsat skattskyldiga innehavare av aktier eller inlösenrätter, dvs. innehavare som inte är bosatta i, eller har väsentlig anknytning till Sverige beskattas normalt inte i Sverige för kapitalvinster vid avyttring av sådana värdepapper. Beskattning i respektive hemviststat kan emellertid bli aktuell. Enligt en särskild regel kan dock en fysisk person som är begränsat skattskyldig i Sverige ändå bli beskattad i Sverige vid avyttring av svenska aktier. Regeln tillämpas om personen under det kalenderår då försäljningen sker eller vid något tillfälle under de tio närmast föregående kalenderåren varit bosatt i Sverige eller stadigvarande vistats här. Tillämpligheten av denna regel är dock i flera fall begränsad genom skatteavtal som Sverige ingått med andra länder för undvikande av dubbelbeskattning. Inlösen av aktier i Investment AB Öresund 11

14 Finansiella effekter för Öresund Kommentarer till proformaräkenskaperna Proformaräkenskaperna har baserats på Öresunds delårsrapport 1 januari 30 september 2008, varvid justeringar har gjorts för effekter av förestående Inlösen. Proformaresultaträkning har upprättats som om Inlösen genomförts per den 1 januari Proformabalansräkning har upprättats som om Inlösen genomförts per den 30 september Proformaräkenskaperna har vidare baserats på följande antaganden: Att erbjudandet om Inlösen av var tionde aktie till 100 kronor har accepterats i sin helhet. Att Inlösenbeloppet finansieras genom utskiftning av överskottslikviditet och som en följd av detta belastas finansnettot med en genomsnittlig årlig ränta om 4 procent (belastningen på finansnettot har endast applicerats i proformaresultaträkningen samt vid nyckeltalsberäkning av redovisat resultat per aktie, proforma). Koncernens resultaträkning i sammandrag Miljoner kronor Jan sept 2008 Justering inlösen Proforma Jan sept 2008 Erhållna utdelningar 414,5 414,5 Övriga intäkter 7,9 7,9 Värdeförändring värdepapper 3 234, ,1 Resultat förvaltningsverksamheten 2 811, ,7 Nettoresultat värdepappersrörelsen 9,9 9, , ,6 Administrationskostnader 26,0 26,0 Rörelseresultat 2 847, ,6 Finansnetto 1,2 19,4 20,6 Resultat före skatt 2 848,8 19, ,2 Uppskjuten skatt 0,0 0,0 Periodens resultat 2 848,8 19, ,2 12 Inlösen av aktier i Investment AB Öresund

15 Koncernens balansräkning i sammandrag Miljoner kronor Justering inlösen Proforma TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Inventarier 1,7 1,7 Aktier och andelar 1,2) 4 893, ,2 Omsättningstillgångar Aktier och andelar, värdepappersrörelsen 34,9 34,9 Övriga omsättningstillgångar 16,5 16,5 Likvida medel 969,7 647,7 322,0 SUMMA TILLGÅNGAR 5 916,0 647, ,3 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 5 658,3 647, ,6 Uppskjutna skatteskulder 0,0 0,0 Övriga kortfristiga skulder 3) 257,7 257,7 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 5 916,0 647, ,3 1) Ingår i förvaltningsverksamheten 2) Anskaffningsvärde, Mkr Marknadsvärde, Mkr ) Varav utställda optioner och skuld aktielån: Anskaffningsvärde, Mkr 375 Marknadsvärde, Mkr 234 koncernens eget kapital Miljoner kronor Inlösen av aktier Fondemission Efter förändringar Aktiekapital 323,9 32,4 32,4 323,9 Balanserade vinstmedel 8 183,2 615,3 32, ,5 Periodens redovisade resultat 2 848, ,8 Summa eget kapital 5 658,3 647,7 0, ,6 Kvotvärde, kr 5,00 5,00 5,56 5,56 Antal aktier Nyckeltal Justering inlösen Proforma Antal utestående aktier Substansvärde, Mkr 5 658,3 647, ,6 Soliditet, % Kronor per aktie Redovisat resultat per aktie 43,98 5,22 49,20 Substansvärde 87,35 1,40 85,95 Inlösen av aktier i Investment AB Öresund 13

16 Aktiekapital och ägarförhållanden Aktiekapital Aktiekapitalet uppgick per den 30 september 2008 till kronor fördelat på aktier envar aktie med ett kvotvärde om 5 kronor. Samtliga aktier har lika rösträtt. Aktiekapitalets utveckling I tabellen nedan framgår aktiekapitalets utveckling sedan År Förändring Ökning/ minskning av antal aktier Totalt antal aktier Kvotvärde, kr Totalt aktiekapital, kr , Fondemission , Split 4: , Inlösen 1: , Inlösen 1: , Inlösen 1: , Inlösen av aktier , Inlösen av aktier , Inlösen av aktier , Fondemission , Split 3: , Nyemission 1) , Split 2: , /9 Inlösen 2) , /9 Fondemission 2) , ) Avser fusionsvederlag till Custos aktieägare 2) Avser förestående Inlösen givet fullt utnyttjande Aktieägarstruktur den 30 september 2008 Aktieägare Antal aktier Andel av kapital, % Sven Hagströmer (inklusive bolag) ,0 Mats Qviberg (inklusive familj) ,0 AMF Pension fonder ,8 HQ fonder ,3 Harry Gabrielsson (inklusive familj) ,3 Fjärde AP-fonden ,2 Sten Dybeck ,2 Astrid Ohlin ,0 Nobelstiftelsen ,8 Johan Piehl (inklusive familj och bolag) ,6 Övriga ,8 Totalt ,0 Källa: SIS Ägarservice AB. Den 30 september 2008 fanns det direktregistrerade aktieägare och förvaltarregistrerade aktieägare i Öresund. 14 Inlösen av aktier i Investment AB Öresund

17 Aktiekursens utveckling Öresunds aktier noterades vid Stockholms Fondbörs (Nordiska Börsen Stockholm) den 10 maj Kronor 250 Investment AB Öresund Aktien (inkl. utdelningar) SIX Return Index Omsatt antal aktier tal (inkl. efteranm.) Antal NASDAQ OMX Utdelningspolicy Investmentföretag är befriade från bolagsskatt så länge lämnad utdelning minst uppgår till summan av; utdelningsintäkter och andra finansiella intäkter, en schablonintäkt motsvarande 1,5 procent av marknadsvärdet av aktierelaterade instrument i värdepappersportföljen vid årets början 1), minskat med finansiella kostnader samt övriga omkostnader. Öresunds utdelningspolicy innebär att Öresund till sina aktieägare delar ut minst så mycket att företaget inte behöver betala någon bolagsskatt. 1) Schablonintäkten beräknas i princip på värdepappersportföljen exklusive så kallade näringsbetingade andelar. Inlösen av aktier i Investment AB Öresund 15

18 Revisorernas utlåtande Vi har i egenskap av revisorer i Investment AB Öresund (publ), org.nr , granskat den information som lämnas i avsnittet Finansiella effekter för Öresund på sidorna 12 och 13 i detta dokument. Räkenskaperna har upprättats i enlighet med de förutsättningar som anges ovan. Förekommande uppgifter ur delårsrapporten avseende perioden 1 januari 30 september 2008 har blivit korrekt återgivna. Delårsrapporten avseende perioden 1 januari 30 juni 2008 har varit föremål för revision av oss utan anmärkning. Stockholm i november 2008 Ernst & Young AB Lars Träff Auktoriserad revisor 16 Inlösen av aktier i Investment AB Öresund

19 Öresund i korthet Om Öresund Koncernen består av moderföretaget Investment AB Öresund (publ), ett rent investmentföretag som bedriver förvaltningsverksamhet, samt dotterföretaget Ven Capital AB. Ven Capital är rörelsedrivande i värdepappershandel som ett komplement till moderföretagets förvaltningsverksamhet. Öresunds övergripande målsättning är att som investmentföretag bedriva en verksamhet som ger Öresunds aktieägare en god långsiktig avkastning. Strategin för att uppnå denna målsättning är att: Huvudsakligen investera i svenska värdepapper Ha en hög soliditet Ha låga förvaltningskostnader Ha en flexibel likviditetspolitik Riskstrategi Öresunds mål är att ge aktieägarna god långsiktig avkastning med beaktande av risk. Riskerna i Öresunds investeringsverksamhet begränsas av fem faktorer. 1) Öresund har som enda mål värdetillväxt för Öresunds aktieägare. Detta minskar risken att Öresund behåller eller investerar i portföljföretag där avkastningspotentialen relativt risken är låg. 2) Öresund investerar huvudsakligen i svenska noterade värdepapper. Företagets ledning är väl förtrogen med den svenska aktiemarknadens företag, dynamik och aktörer. 3) Öresund tar en aktiv roll via styrelsen i ett flertal av sina investeringar. Detta ger en djup förståelse för företagen och de branscher de verkar i och medför dessutom att Öresund kan bidra till att genomföra åtgärder som är positiva för aktiekursutvecklingen i portföljföretagen. 4) Öresund skall ha en hög soliditet. Om portföljföretagen är rätt finansierade ger detta en låg finansiell risk för Öresund. Aktieägare som önskar kan öka den finansiella risken genom att belåna sina Öresundaktier. 5) Öresund skall ha en god underliggande riskspridning i sin aktieportfölj. Öresunds historia Investment AB Öresund har sitt ursprung i Sjöförsäkringsaktiebolaget Öresund som bildades 1890 med ett aktiekapital om kronor. År 1956 skedde en omorganisation och AB Sjö-Öresund blev moderföretag i en bolagsgrupp bestående av de tre sjöförsäkringsbolagen Öresund, Ägir och Stockholms Sjö. Aktierna i dessa tre bolag såldes 1961 till Skandia, mot likvid i börsnoterade aktier och kontanta medel och AB Sjö-Öresund blev Investment AB Öresund. Den 10 maj 1962 börsnoterades företaget på Stockholms Fondbörs. Inlösen av aktier i Investment AB Öresund 17

20 Intellecta Finanstryck Eventuella frågor med anledning av Inlösenförfarandet besvaras på telefon: +46 (0) Investment AB Öresund (publ), Box 7621, Stockholm. Besöksadress: Norrlandsgatan 15. Telefon: Fax:

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie.

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie. INLÖSEN 2008 information till aktieägarna i hiq international ab (publ) inför årsstämma den 30 april 2008 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande 1 Bakgrund

Läs mer

Information till aktieägarna i Sandvik med anledning av aktiesplit och automatisk inlösen av aktier

Information till aktieägarna i Sandvik med anledning av aktiesplit och automatisk inlösen av aktier This document is also available in English. Information till aktieägarna i Sandvik med anledning av aktiesplit och automatisk inlösen av aktier Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information

Läs mer

Första dag för handel i inlösenaktier. 12 maj 14 maj 18 maj 19 maj 1 juni 9 juni. Handel i inlösenaktier

Första dag för handel i inlösenaktier. 12 maj 14 maj 18 maj 19 maj 1 juni 9 juni. Handel i inlösenaktier INFORMATION OM INLÖSEN AV AKTIER I SWECO AB (publ) 2010 Innehåll Tidplan...2 Bakgrund och motiv...3 Så här går inlösenförfarandet till...4 Detaljerad beskrivning av inlösenförfarandet...5 Skattefrågor

Läs mer

Bakgrund. Inlösen 2015 2

Bakgrund. Inlösen 2015 2 Inlösen 2015 Information till aktieägarna i HiQ International AB (publ) avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande Bakgrund BAKGRUND HiQ International ABs (

Läs mer

OBSERVERA ATT DU SOM AKTIEÄGARE MÅSTE GÖRA ETT AKTIVT VAL FÖR ATT INTE FÖRLORA VÄRDE

OBSERVERA ATT DU SOM AKTIEÄGARE MÅSTE GÖRA ETT AKTIVT VAL FÖR ATT INTE FÖRLORA VÄRDE Aktieinlösen 2007 Foto Rob Vanstone Detta dokument innehåller information om Bure Equity ABs (publ) erbjudande om frivilligt inlösenförfarande. Beslut om inlösenförfarande fattades av Bures extra bolagsstämma

Läs mer

Inlösen av aktier i Investment AB Öresund (publ)

Inlösen av aktier i Investment AB Öresund (publ) Inlösen av aktier i Investment AB Öresund (publ) VIKTIGT MEDDELANDE TILL DIG SOM ÄR AKTIEÄGARE I INVESTMENT AB ÖRESUND (PUBL) Detta dokument innehåller ett erbjudande om inlösen i Investment AB Öresund

Läs mer

Information om inlösen av aktier i Haldex AB

Information om inlösen av aktier i Haldex AB Information om inlösen av aktier i Haldex AB Innehåll Inlösenförfarandet i korthet 1 Tidsplan 1 Bakgrund och motiv 2 Så här går inlösenförfarandet till 2 Detaljerad beskrivning av inlösenförfarandet 3

Läs mer

Aktieinlösen 2008 OBSERVERA ATT DU SOM AKTIEÄGARE MÅSTE GÖRA ETT AKTIVT VAL FÖR ATT INTE FÖRLORA VÄRDE

Aktieinlösen 2008 OBSERVERA ATT DU SOM AKTIEÄGARE MÅSTE GÖRA ETT AKTIVT VAL FÖR ATT INTE FÖRLORA VÄRDE Aktieinlösen 2008 Detta dokument innehåller information om Bure Equity AB:s (publ) erbjudande om frivilligt inlösenförfarande. Beslut om inlösenförfarande fattades av Bures extra bolagsstämma den 11 december

Läs mer

Information om automatisk aktieinlösen i Investment AB Kinnevik (publ)

Information om automatisk aktieinlösen i Investment AB Kinnevik (publ) Information om automatisk aktieinlösen i Investment AB Kinnevik (publ) Detta dokument utgör inte ett erbjudande att köpa eller sälja aktier. Detta dokument är endast avsett som information till aktieägarna

Läs mer

Sectras inlösenprogram

Sectras inlösenprogram Sectras inlösenprogram 205 Information till aktieägarna i Sectra AB (publ) inför årsstämma den 7 september 205 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande. Detta

Läs mer

INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I ATLAS COPCO AB

INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I ATLAS COPCO AB INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I ATLAS COPCO AB med anledning av förslag om aktiesplit och automatiskt inlösenförfarande Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information om styrelsens för

Läs mer

Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2007

Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2007 Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2007 Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller endast information om styrelsens för Aktiebolaget SKF ( SKF

Läs mer

information om inlösen av aktier i sweco ab (publ) 2006

information om inlösen av aktier i sweco ab (publ) 2006 information om inlösen av aktier i sweco ab (publ) 2006 INNEHÅLL TIDPLAN... 1 BAKGRUND OCH MOTIV... 2 SÅ HÄR GÅR INLÖSENFÖRFARANDET TILL... 3 DETALJERAD BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET... 4 SKATTEFRÅGOR

Läs mer

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av split och inlösen av aktier

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av split och inlösen av aktier Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av split och inlösen av aktier Innehållsförteckning Kort om inlösen av aktier 2 Bakgrund och motiv 3 Finansiella effekter av inlösenförfarandet

Läs mer

Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ)

Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) Information till aktieägarna med anledning av styrelsens förslag om aktiesplit och obligatoriskt inlösenförfarande till årsstämma den 13 maj 2015 Detta

Läs mer

Inlösen av aktier i Bure Equity AB (publ)

Inlösen av aktier i Bure Equity AB (publ) Inlösen av aktier i Bure Equity AB (publ) VIKTIGT MEDDELANDE TILL DIG SOM ÄR AKTIEÄGARE I BURE EQUITY AB (PUBL) Detta dokument innehåller information om Bure Equity ABs (publ) erbjudande om frivillig inlösen.

Läs mer

Inlösen av aktier 2014

Inlösen av aktier 2014 Inlösen av aktier 2014 Information till aktieägarna i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) inför årsstämma den 12 maj 2014 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och automatiskt inlösenförfarande.

Läs mer

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av förslag om aktiesplit och automatiskt inlösenförfarande Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information om styrelsens för

Läs mer

Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier

Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier Information till aktieägarna i med anledning av sammanläggning av aktier 1:5 och ändring av förhållandet mellan B-aktien och ADS Detta dokument

Läs mer

Information om automatiskt inlösenförfarande i Tele2 AB

Information om automatiskt inlösenförfarande i Tele2 AB Kolumntitel Information om automatiskt inlösenförfarande i Tele2 AB Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information om styrelsens för Tele2 AB ( Tele2 eller Bolaget ) förslag om aktiesplit

Läs mer

Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2008

Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2008 Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2008 Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller endast information om styrelsens för Aktiebolaget SKF ( SKF

Läs mer

Novestra: Inlösen 2013

Novestra: Inlösen 2013 Novestra: Inlösen 2013 Information till aktieägarna i AB Novestra (publ) med anledning av styrelsens förslag om utbetalning av 1 krona per aktie genom ett obligatoriskt inlösenförfarande INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Information om föreslagen aktiesplit och inlösen av aktier i KappAhl Holding AB (publ)

Information om föreslagen aktiesplit och inlösen av aktier i KappAhl Holding AB (publ) Information om föreslagen aktiesplit och inlösen av aktier i KappAhl Holding AB (publ) Detta dokument ger information om styrelsens för KappAhl Holding AB (publ) ( KappAhl eller Bolaget ) förslag om kapitalutskiftning

Läs mer

Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia

Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia För 10 aktier i Bure erhåller du 1 aktie i AcadeMedia Detta dokument ger information om styrelsens för Bure Equity AB ( Bure ) förslag till beslut om utdelning

Läs mer

Man kan konstatera att mycket återstår att göra för oss som arbetar för att vår planet på alla plan ska bli en bättre planet.

Man kan konstatera att mycket återstår att göra för oss som arbetar för att vår planet på alla plan ska bli en bättre planet. INFORMATION OM AKTIESPLIT OCH INLÖSEN AV AKTIER I SWECO AB (PUBL) 2007 Man kan konstatera att mycket återstår att göra för oss som arbetar för att vår planet på alla plan ska bli en bättre planet. innehåll

Läs mer

Bakgrund och motiv. Linköping i oktober Sectra AB. Styrelsen

Bakgrund och motiv. Linköping i oktober Sectra AB. Styrelsen INLÖSEN 2011 Information till aktieägarna i Sectra AB (publ) inför extra bolagsstämma den 22 november 2011 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande. Detta

Läs mer

Stockholm i mars 2014. IAR Systems Group AB (publ) Styrelsen

Stockholm i mars 2014. IAR Systems Group AB (publ) Styrelsen INLÖSEN 2014 Information till aktieägarna i IAR Systems Group AB (publ) inför årsstämma den 24 april 2014 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande BAKGRUND

Läs mer

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av förslag om aktiesplit och automatiskt inlösenförfarande Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information om styrelsens för

Läs mer

17 mars 2008. Information om automatiskt inlösenförfarande. NeoNet AB 2008. LEGAL#3088718v7

17 mars 2008. Information om automatiskt inlösenförfarande. NeoNet AB 2008. LEGAL#3088718v7 17 mars 2008 Information om automatiskt inlösenförfarande av aktier i NeoNet AB 2008 17 mars 2008 2 INNEHÅLL 2 Kort beskrivning av inlösenförfarandet 3 Bakgrund och motiv till inlösenförfarandet 4 Tidplan

Läs mer

Information om inlösen av aktier i AB Electrolux 2006/2007

Information om inlösen av aktier i AB Electrolux 2006/2007 Information om inlösen av aktier i AB Electrolux 2006/2007 Innehåll Bakgrund och motiv 1 Så här går inlösenförfarandet till 2 Beskrivning av inlösenförfarandet 3 Effekter för Electrolux 4 Skattefrågor

Läs mer

Erbjudande om courtagefri försäljning av aktier i Nobel Biocare och information angående avnotering

Erbjudande om courtagefri försäljning av aktier i Nobel Biocare och information angående avnotering Erbjudande om courtagefri försäljning av aktier i Nobel Biocare och information angående avnotering Erbjudandet som beskrivs i denna informationsbroschyr riktar sig inte till personer vars deltagande i

Läs mer

Inlösen av aktier i Mertiva AB (publ) Mars 2014

Inlösen av aktier i Mertiva AB (publ) Mars 2014 Inlösen av aktier i Mertiva AB (publ) Mars 2014 Viktig information Denna informationsbroschyr är upprättad av Mertiva AB (publ), org nr 556530-1420 och syftar till att ge aktieägarna i Mertiva information

Läs mer

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ)

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) Information till aktieägarna inför extra bolagsstämma den 14 augusti 2012 avseende styrelsens förslag om aktiesplit och obligatoriskt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING INLÖSENFÖRFARANDE

ÅRSREDOVISNING INLÖSENFÖRFARANDE INFORMATION OM 2014 ÅRSREDOVISNING INLÖSENFÖRFARANDE MR GREEN & CO AB (publ) 2015 INNEHÅLL Villkor i sammandrag 3 Bakgrund och motiv 4 Styrelsens förslag i korthet 5 Viktiga datum 5 Så här går det till

Läs mer

2011 INLÖSEN AV AKTIER

2011 INLÖSEN AV AKTIER 2011 INLÖSEN AV AKTIER INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I BJÖRN BORG AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMA DEN 14 APRIL 2011 AVSEENDE STYRELSENS FÖRSLAG TILL KAPITALÖVERFÖRING GENOM AUTOMATISK INLÖSEN AV AKTIER INNEHÅLL

Läs mer

aktieägaren. Sammanlagt innebär förslaget att kronor kommer att återbetalas till aktieägarna. Under förutsättning att årsstämman

aktieägaren. Sammanlagt innebär förslaget att kronor kommer att återbetalas till aktieägarna. Under förutsättning att årsstämman INLÖSEN 2012 Information till aktieägarna i Sectra AB (publ) inför årsstämma den 28 juni 2012 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande. Detta underlag är

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2011

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2011 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2011 INNEHÅLL BAKGRUND OCH MOTIV 2 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET VILLKOR OCH ANVISNINGAR 5 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR BETSSON

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2012

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2012 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2012 INNEHÅLL BAKGRUND OCH MOTIV 2 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET 3 VILLKOR OCH ANVISNINGAR 5 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR BETSSON

Läs mer

Information om inlösenförfarande

Information om inlösenförfarande Information om inlösenförfarande Innehåll BAKGRUND OCH MOTIV 2 BESKRIVNING AV 3 INLÖSENFÖRFARANDET VILLKOR OCH ANVISNINGAR 5 FINANSIELLA EFFEKTER 6 FÖR CHERRY SKATTEFRÅGOR I SVERIGE 7 FRÅGOR OCH SVAR 9

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2010

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2010 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2010 INNEHÅLL BAKGRUND OCH MOTIV 2 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET VILLKOR OCH ANVISNINGAR 5 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR BETSSON

Läs mer

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0005337821

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0005337821 Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0005337821 Information till aktieägarna inför extra bolagsstämma den 10 februari 2014 avseende styrelsens förslag om aktiesplit

Läs mer

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0001599622

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0001599622 Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0001599622 Information till aktieägarna inför extra bolagsstämma den 5 juli 2013 avseende styrelsens förslag om aktiesplit och

Läs mer

Innehåll. Kortnamn för inlösenaktierna: A-aktien: NET IL A B-aktien: NET IL B. Delårsrapport för tredje kvartalet 2009

Innehåll. Kortnamn för inlösenaktierna: A-aktien: NET IL A B-aktien: NET IL B. Delårsrapport för tredje kvartalet 2009 Information om automatiskt inlösenförfarande av aktier i net Entertainment NE AB (publ) 2009 2 Innehåll Bakgrund och motiv 3 Beskrivning av inlösenförfarandet 4 Villkor och anvisningar 6 Finansiella effekter

Läs mer

A-aktien: NET IL A B-aktien: NET IL B KALENDARIUM

A-aktien: NET IL A B-aktien: NET IL B KALENDARIUM INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I NET ENTERTAINMENT NE AB (PUBL) 2010 Innehåll 1 Bakgrund och motiv 2 Beskrivning av inlösenförfarandet 4 Villkor och anvisningar 5 Finansiella effekter

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 3.787.000 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 15.148.000.

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015 Innehåll BAKGRUND OCH MOTIV 3 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET 4 VILLKOR OCH ANVISNINGAR 6 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR ENEA 7

Läs mer

Inlösen av aktier i OEM International

Inlösen av aktier i OEM International Inlösen av aktier i OEM International INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I OEM INTERNATIONAL AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMA DEN 29 APRIL 2014 AVSEENDE STYRELSENS FÖRSLAG TILL KAPITALÖVERFÖRING GENOM AUTOMATISK INLÖSEN

Läs mer

Inlösen av aktier i Creades AB (publ) Våren 2015

Inlösen av aktier i Creades AB (publ) Våren 2015 Inlösen av aktier i Creades AB (publ) Våren 2015 VIKTIGT MEDDELANDE TILL DIG SOM ÄR AKTIEÄGARE I CREADES Detta dokument innehåller information om ett erbjudande om inlösen av aktier i Creades. Anmälan

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2014

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2014 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2014 BETSSON AB:S VERKSAMHET BESTÅR I ATT ÄGA OCH FÖRVALTA AKTIEINNEHAV I BOLAG SOM SJÄLVA ELLER VIA PARTNERSAMARBETEN ERBJUDER

Läs mer

Erbjudande om inlösen av aktier i AB Electrolux

Erbjudande om inlösen av aktier i AB Electrolux Erbjudande om inlösen av aktier i AB Electrolux Erbjudandet i sammandrag Innehåll 2 Erbjudandet i sammandrag 3 Bakgrund och motiv 4 Villkor och anvisningar 6 Illustrerande exempel 7 Tidsplan 8 Anmälningssedel

Läs mer

Erbjudande om inlösen av aktier i Sandvik AB 2005

Erbjudande om inlösen av aktier i Sandvik AB 2005 Erbjudande om inlösen av aktier i Sandvik AB 2005 Erbjudandet i sammandrag Bolagsstämman i Sandvik AB fattade den 3 maj 2005 beslut om att erbjuda företagets aktieägare att lösa in aktier till ett belopp

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2013

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2013 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2013 BETSSON AB:S VERKSAMHET BESTÅR I ATT ÄGA OCH FÖRVALTA AKTIEINNEHAV I BOLAG SOM SJÄLVA ELLER VIA PARTNERSAMARBETEN ERBJUDER

Läs mer

2015 INLÖSEN AV AKTIER

2015 INLÖSEN AV AKTIER 2015 INLÖSEN AV AKTIER INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I BJÖRN BORG AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMA DEN 11 MAJ 2015 AVSEENDE STYRELSENS FÖRSLAG TILL KAPITALÖVERFÖRING GENOM AUTOMATISK INLÖSEN AV AKTIER INNEHÅLL

Läs mer

Information om föreslagen Inlösen av aktier. (publ) 2008

Information om föreslagen Inlösen av aktier. (publ) 2008 Information om föreslagen Inlösen av aktier i Betsson AB (publ) 2008 Denna informationsbroschyr ger information om styrelsen för Betsson ABs förslag om kapitalutskiftning till Betssons aktieägare genom

Läs mer

2014 INLÖSEN AV AKTIER

2014 INLÖSEN AV AKTIER 2014 INLÖSEN AV AKTIER INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I BJÖRN BORG AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMA DEN 10 APRIL 2014 AVSEENDE STYRELSENS FÖRSLAG TILL KAPITALÖVERFÖRING GENOM AUTOMATISK INLÖSEN AV AKTIER INNEHÅLL

Läs mer

INFORMATION OM INLÖSENFÖRFARANDE

INFORMATION OM INLÖSENFÖRFARANDE INFORMATION OM INLÖSENFÖRFARANDE 1 INNEHÅLL Villkor i sammandrag 3 Bakgrund och motiv 4 Styrelsens förslag i korthet 5 Viktiga datum 5 Så här går det till 6 Villkor och anvisningar 7 Finansiella effekter

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB 2015 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB Betsson AB:s verksamhet består i att äga och förvalta aktieinnehav i bolag som själva eller via partnersamarbeten erbjuder slutkunder

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 4.927.386 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 98 547 732.

Läs mer

Erbjudande om inlösen av aktier i Fabege AB (publ) med likvid i form av aktier i Klövern AB (publ)

Erbjudande om inlösen av aktier i Fabege AB (publ) med likvid i form av aktier i Klövern AB (publ) Erbjudande om inlösen av aktier i Fabege AB (publ) med likvid i form av aktier i Klövern AB (publ) Innehåll Erbjudandet i sammandrag Bakgrund och motiv 1 Villkor och anvisningar 2 Illustrerande exempel

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN DEN 6 APRIL 2011 AVSEENDE BESLUT OM FONDEMISSION

STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN DEN 6 APRIL 2011 AVSEENDE BESLUT OM FONDEMISSION STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN DEN 6 APRIL 2011 AVSEENDE BESLUT OM FONDEMISSION Styrelsen föreslår att bolagets aktiekapital ökas med 620 000 000 kronor genom fondemission med utgivande av 24 000 000

Läs mer

NET ENTERTAINMENT INLÖSENPROGRAM 2014

NET ENTERTAINMENT INLÖSENPROGRAM 2014 NET ENTERTAINMENT INLÖSENPROGRAM 2014 DEFINITIONER Med eller Bolaget avses Net Entertainment NE AB (publ) eller den koncern i vilken NE AB (publ) är moderbolag. Med Koncernen avses den koncern i vilken

Läs mer

Innehåll. Definitioner. Kommande informationstillfällen. Aktieinformation

Innehåll. Definitioner. Kommande informationstillfällen. Aktieinformation Eolus Vind AB Inlösenprogram 2015 Innehåll 1 Bakgrund och motiv 2 Beskrivning av inlösenförfarandet 4 Villkor och anvisningar 5 Finansiella effekter för Eolus 6 Skattefrågor i Sverige 8 Frågor och svar

Läs mer

Definitioner. Inlösenaktierna löses automatiskt in mot en inlösenlikvid om 2,00 SEK per inlösenaktie som beräknas utbetalas den 12 juni 2017.

Definitioner. Inlösenaktierna löses automatiskt in mot en inlösenlikvid om 2,00 SEK per inlösenaktie som beräknas utbetalas den 12 juni 2017. INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2017 Innehåll BAKGRUND OCH MOTIV 3 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET 4 VILLKOR OCH ANVISNINGAR 6 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR ENEA 7

Läs mer

Villkor i sammandrag för aktieinlösen 2015. Innehåll

Villkor i sammandrag för aktieinlösen 2015. Innehåll INLÖSENPROGRAM 2015 DEFINITIONER Med eller Bolaget avses Net Entertainment NE AB (publ) eller den koncern i vilken Net Entertainment NE AB (publ) är moderbolag. Med Koncernen avses den koncern i vilken

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2013

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2013 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 203 Innehåll BAKGRUND OCH MOTIV 3 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET 4 VILLKOR OCH ANVISNINGAR 6 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR ENEA 7 SKATTEFRÅGOR

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Delårsrapport 1 januari 30 juni Substansvärdet ökade med 8 procent Substansvärdet 17 procent bättre än index SUBSTANSVÄRDET 17 PROCENT BÄTTRE ÄN INDEX Öresundkoncernens substansvärde ökade under det första

Läs mer

Information till depåbevisinnehavare i Vostok Nafta Investment Ltd

Information till depåbevisinnehavare i Vostok Nafta Investment Ltd Information till depåbevisinnehavare i Vostok Nafta Investment Ltd inför EBS den 29 augusti 2012 om styrelsens förslag om split och obligatoriskt inlösenförfarande Detta dokument har tagits fram med enda

Läs mer

Inlösen av aktier i Creades AB (publ) våren 2014

Inlösen av aktier i Creades AB (publ) våren 2014 Inlösen av aktier i Creades AB (publ) våren 2014 VIKTIGT MEDDELANDE TILL DIG SOM ÄR AKTIEÄGARE I CREADES Detta dokument innehåller information om ett erbjudande om inlösen av aktier i Creades. Anmälan

Läs mer

INFORMATION OM FÖRESLAGET AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I KAPPAHL AB (PUBL) 2017/2018

INFORMATION OM FÖRESLAGET AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I KAPPAHL AB (PUBL) 2017/2018 INFORMATION OM FÖRESLAGET AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I KAPPAHL AB (PUBL) 2017/2018 INFORMATION OM FÖRESLAGET AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I KAPPAHL AB (PUBL.) 2017/2018 /1 KappAhl

Läs mer

AKTIEINLÖSEN 2011 PUSHING THE LIMITS IN GAMING ENTERTAINMENT

AKTIEINLÖSEN 2011 PUSHING THE LIMITS IN GAMING ENTERTAINMENT AKTIEINLÖSEN 2011 INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I NET ENTERTAINMENT NE AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMA DEN 13 APRIL 2011 AVSEENDE STYRELSENS FÖRSLAG TILL KAPITALÖVERFÖRING GENOM AUTOMATISK INLÖSEN AV AKTIER PUSHING

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2012

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2012 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2012 Innehåll BAKGRUND OCH MOTIV 3 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET 4 VILLKOR OCH ANVISNINGAR 6 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR ENEA 7

Läs mer

Inlösen av aktier i Medivir AB (publ)

Inlösen av aktier i Medivir AB (publ) Inlösen av aktier i Medivir AB (publ) VIKTIGT MEDDELANDE TILL DIG SOM ÄR AKTIEÄGARE I MEDIVIR AB (PUBL) Detta dokument innehåller ett erbjudande om inlösen i Medivir AB (publ). Anmälan om inlösen av aktier

Läs mer

Information till aktieägarna i East Capital Baltic Property Investors AB (publ) SE

Information till aktieägarna i East Capital Baltic Property Investors AB (publ) SE Information till aktieägarna i East Capital Baltic Property Investors AB (publ) SE0001467572 Information till aktieägarna inför extra bolagsstämma den 27 september 2016 avseende styrelsens förslag om aktiesplit

Läs mer

Bokslutskommuniké 2002

Bokslutskommuniké 2002 Bokslutskommuniké 2002 Substansvärdet minskade med 7 procent till 312 kronor per aktie 29 procent bättre än index Föreslagen utdelning om 20,00 (23,50) kronor per aktie 29 PROCENT BÄTTRE ÄN INDEX Öresundkoncernens

Läs mer

Inlösen av aktier i Investment AB Öresund (publ)

Inlösen av aktier i Investment AB Öresund (publ) Inlösen av aktier i Investment AB Öresund (publ) Viktigt meddelande till dig som är aktieägare i Investment AB Öresund (publ) Detta dokument innehåller ett erbjudande om inlösen i Investment AB Öresund

Läs mer

Information till aktieägarna. av föreslagen split och inlösen av aktier i AB SKF

Information till aktieägarna. av föreslagen split och inlösen av aktier i AB SKF Information till aktieägarna med anledning av föreslagen split och inlösen av aktier i AB SKF Innehåll Kort beskrivning sid 2 Bakgrund och motiv sid 3 Beskrivning sid 4 Skattefrågor i Sverige sid 6 Frågor

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB 2017 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB Betsson AB (publ) är ett holdingbolag som investerar i och förvaltar snabbväxande bolag inom onlinespel. Bolaget är ett av de största

Läs mer

INFORMATION TILL AKTIEÄGARE I INVESTMENT AB ÖRESUND INFÖR EXTRA BOLAGSSTÄMMA 29 APRIL 2011 AVSEENDE UTDELNING AV AKTIER I HQ AB

INFORMATION TILL AKTIEÄGARE I INVESTMENT AB ÖRESUND INFÖR EXTRA BOLAGSSTÄMMA 29 APRIL 2011 AVSEENDE UTDELNING AV AKTIER I HQ AB INFORMATION TILL AKTIEÄGARE I INVESTMENT AB ÖRESUND INFÖR EXTRA BOLAGSSTÄMMA 29 APRIL 2011 AVSEENDE UTDELNING AV AKTIER I HQ AB 2 (10) Denna informationsbroschyr har upprättats av Investment AB Öresund

Läs mer

INNEHÅLL VILLKOR I SAMMANDRAG

INNEHÅLL VILLKOR I SAMMANDRAG 2017 INLÖSEN AV AKTIER INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I BJÖRN BORG AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMA DEN 11 MAJ 2017 AVSEENDE STYRELSENS FÖRSLAG TILL KAPITALÖVERFÖRING GENOM AUTOMATISK INLÖSEN AV AKTIER INNEHÅLL

Läs mer

Handlingar inför extra bolagsstämma i. DIAMYD MEDICAL AB (publ)

Handlingar inför extra bolagsstämma i. DIAMYD MEDICAL AB (publ) Handlingar inför extra bolagsstämma i Torsdagen den 31 januari 2013 DAGORDNING för extra bolagsstämma med aktieägarna i Torsdagen den 31 januari 2013 1. Öppnande av stämman samt val av ordförande 2. Upprättande

Läs mer

Villkor i sammandrag för aktieinlösen Innehåll

Villkor i sammandrag för aktieinlösen Innehåll INLÖSENPROGRAM 2017 DEFINITIONER Med eller Bolaget avses AB (publ) eller den koncern i vilken AB (publ) är moderbolag. Med Koncernen avses den koncern i vilken AB (publ) är moderbolag. Med Nasdaq Stockholm

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i LjungbergGruppen AB (publ) om återköp av aktier

Erbjudande till aktieägarna i LjungbergGruppen AB (publ) om återköp av aktier Erbjudande till aktieägarna i LjungbergGruppen AB (publ) om återköp av aktier Återköp av aktier i LjungbergGruppen AB Den 24 mars beslutade ordinarie bolagsstämma i LjungbergGruppen AB (publ) (org nr 5561757047,

Läs mer

Erbjudandedokument. Till aktieägarna i Hyresfastigheter Holding II Blå AB gällande erbjudande om frivillig inlösen av aktier.

Erbjudandedokument. Till aktieägarna i Hyresfastigheter Holding II Blå AB gällande erbjudande om frivillig inlösen av aktier. Erbjudandedokument Till aktieägarna i Hyresfastigheter Holding II Blå AB gällande erbjudande om frivillig inlösen av aktier. Du som är aktieägare behöver ta ställning till detta erbjudande. 2015-09-09

Läs mer

Till aktieägarna i Hyresfastigheter Holding II Blå AB gällande erbjudande om frivillig inlösen av aktier.

Till aktieägarna i Hyresfastigheter Holding II Blå AB gällande erbjudande om frivillig inlösen av aktier. Erbjudandedokument Till aktieägarna i Hyresfastigheter Holding II Blå AB gällande erbjudande om frivillig inlösen av aktier. 2015-04-08 Viktig information Denna informationsbroschyr är upprättad av Hyresfastigheter

Läs mer

Information om aktiesplit och inlösen av aktier i AB Volvo 2007

Information om aktiesplit och inlösen av aktier i AB Volvo 2007 Information om aktiesplit och inlösen av aktier i AB Volvo 2007 Aktiesplit- och inlösenförfarandet i korthet Innehållsförteckning 2 Aktiesplit- och inlösenförfarandet i korthet 3 Tidplan 4 Så här fungerar

Läs mer

Inlösen av aktier i Creades AB (publ)

Inlösen av aktier i Creades AB (publ) Inlösen av aktier i Creades AB (publ) VIKTIGT MEDDELANDE TILL DIG SOM ÄR AKTIEÄGARE I CREADES Detta dokument innehåller information om ett erbjudande om inlösen av aktier i Creades. Anmälan om inlösen

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING

TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING avseende ERBJUDANDE FRÅN NORDIC LEISURE AB (PUBL) TILL AKTIEÄGARNA I BETTING PROMOTION SWEDEN AB (PUBL) Tillägg till Erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006 Substansvärdet ökade med 15,2 (9,8) procent till 252 (177) kronor per aktie Resultatet per aktie uppgick till 34,33 (16,74) kronor SUBSTANSVÄRDET ÖKADE MED 15,2 PROCENT

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2011

Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Substansvärdet minskade med 14,7 procent till 108 kronor per aktie Index 1 sjönk med 20,3 procent Resultatet per aktie uppgick till -20,06 (8,40) kronor SUBSTANSVÄRDET

Läs mer

Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt

Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt Hur får jag mer information om nyemissionen? Ett prospekt med detaljer kring nyemissionen har publicerats den 27 maj, 2010. Prospektet kommer även att

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7 i förslag till dagordning)

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7 i förslag till dagordning) s förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7 i förslag till dagordning) För att möjliggöra de av styrelsen föreslagna åtgärderna enligt punkterna 8 (A) (C) i förslaget till dagordning,

Läs mer

Villkor och Anvisningar

Villkor och Anvisningar Villkor och Anvisningar Nyemission riktad till befintliga ägare samt allmänhet Syftet med emissionen, förutom att stärka balansräkningen är att främja likviditeten i instrumentet inför listning på AktieTorget.

Läs mer

FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO

FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO Vad är ett Investeringssparkonto? Investeringssparkontot är en schablonbeskattad sparform som är tillgänglig för privatpersoner och dödsbon från och med den

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 659 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600-604 prop. 1995/96:109, s. 94-95 prop. 1992/93:151 Särskilda bestämmelser

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I AB VOLVO AVSEENDE UTDELNING AV AKTIER I AINAX AB

INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I AB VOLVO AVSEENDE UTDELNING AV AKTIER I AINAX AB INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I AB VOLVO AVSEENDE UTDELNING AV AKTIER I AINAX AB 2 Information till aktieägarna i AB Volvo avseende utdelning av aktier i Ainax AB Innehåll Viktiga datum 3 Styrelsens förslag

Läs mer

Villkor för Styrelseaktieägarprogram 2010/2017 i Orexo AB (publ)

Villkor för Styrelseaktieägarprogram 2010/2017 i Orexo AB (publ) Villkor för Styrelseaktieägarprogram 2010/2017 i Orexo AB (publ) 1 OPTIONSUTFÄRDARE OCH OPTIONSINNEHAVARE 1.1 Pharmacall AB, org. nr. 556569-1739, Box 303, 751 05 Uppsala ( Optionsutfärdaren ). 1.2 [Namn],

Läs mer

Frågor och svar om det föreslagna aktieprogrammet för ledande befattningshavare och om inlösen av aktier

Frågor och svar om det föreslagna aktieprogrammet för ledande befattningshavare och om inlösen av aktier Bolagsstämman 2004 Frågor och svar om det föreslagna aktieprogrammet för ledande befattningshavare och om inlösen av aktier Detta häfte besvarar de vanligaste frågorna om aktieprogrammet och inlösen av

Läs mer