Information till aktieägarna i Sandvik med anledning av aktiesplit och automatisk inlösen av aktier

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information till aktieägarna i Sandvik med anledning av aktiesplit och automatisk inlösen av aktier"

Transkript

1 This document is also available in English. Information till aktieägarna i Sandvik med anledning av aktiesplit och automatisk inlösen av aktier Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information om styrelsens för Sandvik AB förslag om kapitalutskiftning till Sandviks aktieägare genom ett automatiskt inlösenförfarande. Syftet med dokumentet är att ge aktieägarna i Sandvik information inför årsstämman den 26 april 2007 som föreslås fatta beslut om det automatiska inlösenförfarandet. Styrelsens fullständiga förslag till beslut, som innefattar ändring av bolagsordningen, aktiesplit, minskning av aktiekapitalet och fondemission, finns tillgängligt på bolagets hemsida, from den 22 mars 2007 och sänds till de aktieägare som begär det.

2 Innehållsförteckning Kort om automatisk inlösen av aktier Bakgrund och motiv Finansiella effekter av inlösenförfarandet Schematisk skiss över aktiesplit och automatisk inlösen av aktier Tidplan för aktiesplit och automatisk inlösen av aktier Skattefrågor i Sverige Frågor och svar avseende inlösenförfarandet i Sandvik Kort om automatisk inlösen av aktier Sandvik AB:s styrelse har föreslagit att årsstämman i Sandvik AB den 26 april 2007 beslutar om aktiesplit och automatisk inlösen av aktier. Förslaget innebär att varje aktie i Sandvik delas upp på två aktier, varav en benämns inlösenaktie. Inlösenaktien kommer att heta Sandvik AK IL på aktieägarens VP-konto. Inlösenaktierna kommer att kunna handlas på Stockholmsbörsen från och med 23 maj till och med 12 juni Därefter löses samtliga inlösenaktier automatiskt in för 3 kronor per aktie, som utbetalas omkring den 20 juni Likviden kommer att utbetalas via VPC till det avkastningskonto som är anslutet till VP-kontot. En VP-avi sänds ut som bekräftelse på utbetalningen. Årsstämman föreslås besluta om aktiesplit och automatisk inlösen av aktier 26 april 2007 Sista dag för handel med aktier före aktiesplit och med rätt till inlösenaktie 16 maj 2007 Avstämningsdag för erhållande av inlösenaktier 22 maj 2007 Handel med inlösenaktier fr.o.m. 23 maj t.o.m. 12 juni 2007 Utbetalning av inlösenlikvid Omkring 20 juni 2007 Frågor avseende inlösen av aktier besvaras på telefonnummer Årsstämman föreslås fatta beslut om i huvudsak; Aktiesplit varvid varje Sandvik-aktie delas upp på två aktier, varav en benämns inlösenaktie. I samband härmed föreslås årsstämman fatta beslut om erforderlig justering av bolagsordningens bestämmelser om gränserna för aktiekapitalet. Aktiesplit innebär att kvotvärdet för varje aktie minskas från 1,20 kronor till 0,60 kronor. Minskning av Sandviks aktiekapital genom inlösen av aktier. Sandviks aktiekapital kommer efter inlösen att uppgå till kronor, fördelat på aktier. Fondemission om kronor utan att nya aktier utges, för att återställa Sandviks bundna egna kapital och aktiekapital, varigenom kravet på Bolagsverkets tillstånd för verkställighet av minskning av aktiekapitalet bortfaller. 2

3 Bakgrund och motiv Mot bakgrund av Sandviks resultatutveckling, kassaflöde och starka balansräkning fattade styrelsen i samband med bokslutskommunikén för 2006 beslut om att föreslå årsstämman en extra utskiftning, utöver ordinarie utdelning, om miljoner kronor genom inlösen av aktier. Utskiftningen skall ses som ett led i Sandviks mål att effektivisera bolagets kapitalstruktur för att därmed maximera värdet för bolagets aktieägare. Inlösenförfarandet innebär att varje befintlig aktie delas upp på två aktier. Av dessa två aktier kommer en aktie automatiskt att lösas in mot en likvid om 3,00 kronor. Inklusive den föreslagna utdelningen om 3,25 kronor per aktie kommer totalt miljoner kronor därmed att utbetalas till aktieägarna i Sandvik genom utdelning och inlösen av aktier, vilket motsvarar 6,25 kronor per ursprunglig aktie. Sandviken den 21 mars 2007 Sandvik AB Finansiella effekter av inlösenförfarandet Genom automatisk inlösen av aktier kommer miljoner kronor att utbetalas till aktieägarna. Det får följande finansiella effekter: Eget kapital minskar med miljoner kronor, varav aktiekapitalet minskar med 711 miljoner kronor och fritt eget kapital med resterande miljoner kronor. Genom den efterföljande fondemissionen kommer aktiekapitalet att återställas genom att medel överförs från fritt eget kapital till aktiekapitalet. Följaktligen kommer den totala effekten bli att aktiekapitalet förblir oförändrat och fritt eget kapital kommer att minskas med hela det utbetalade beloppet. Nettoskulden, dvs skillnaden mellan räntebärande skulder och likvida medel, ökar med miljoner kronor. Eftersom Sandviks nettoskuld ökar kommer nettokostnaden för Sandviks finansiering att öka, dvs skillnaden mellan finansiella intäkter och kostnader kommer att påverkas negativt. 3

4 Schematisk skiss över aktiesplit och automatisk inlösen av aktier Skissen utgår ifrån en teoretisk aktiekurs om 116,75 kronor 1). Effekterna på aktiekursen efter utdelning och aktiesplit är således endast teoretisk. Aktiemarknadens faktiska prissättning (börskursen) av Sandviks aktier kan komma att avvika från exemplet. AKTIE 116,75 kr Bolagsstämma 26 april Utbetalning av likvid omkring den 7 maj UTDELNING 3,25 kr AKTIE 113,50 kr SPLIT 2:1 Handel i lösenaktier 23 maj 12 juni INLÖSENAKTIE 3 kr AKTIE 110,50 kr Utbetalning av likvid omkring den 20 juni 3 kr 1) Senast betalt på Stockholmsbörsen den 20 mars

5 Tidplan för aktiesplit och automatisk inlösen av aktier Aktivitet Datum 2007 Observera att Årsstämma i Sandvik. Beslut om ändring av bolagsordningen, aktiesplit, minskning av aktiekapitalet och fondemission 26 april Sista dag för handel i Sandvik-aktien före aktiesplit och inklusive rätt till inlösenaktie 16 maj Sista dagen där det finns möjlighet att förvärva aktier i Sandvik i syfte att erhålla inlösenaktier Första dag för handel efter aktiesplit i Sandvik-aktien 18 maj Från och med denna dag handlas de nya aktierna till nytt kvotvärde och ny aktiekurs (efter aktiesplit) Avstämningsdag för aktiesplit samt erhållande av inlösenaktier 22 maj Samtliga aktieägare som innehar Sandvikaktier denna dag får varje aktie uppdelad på två aktier, varav en inlösenaktie Första dag för handel med inlösenaktierna 23 maj Första dagen att sälja eller förvärva inlösenaktier på Stockholmsbörsen Sista dag för handel med inlösenaktierna 12 juni Sista dagen att sälja eller förvärva inlösenaktier på Stockholmsbörsen Utbetalning av inlösenlikviden Omkring 20 juni Likviden kommer att betalas ut via VPC till det avkastningskonto som är anslutet till VP-kontot. En VP-avi sänds ut som bekräftelse på utbetalningen 5

6 Skattefrågor i Sverige Nedan sammanfattas vissa svenska skatteregler som aktualiseras för aktieägare i Sandvik med anledning av inlösenförfarandet. Skattefrågor för aktieägare i Sverige Erhållande av inlösenaktier Erhållande av inlösenaktier i samband med aktiesplit utlöser i sig inte någon beskattning. Istället ska anskaffningsutgiften för de ursprungliga aktierna i Sandvik omedelbart före aktiespliten fördelas mellan inlösenaktierna och de vanliga aktierna i Sandvik. Fördelningen görs med utgångspunkt i marknadsvärdena på inlösenaktierna och de vanliga aktierna i samband med aktiespliten och avskiljandet av inlösenaktierna. Sandvik avser att ansöka om allmänna råd hos Skatteverket om hur denna fördelning ska göras. 1) Exempel på fördelning av anskaffningsutgift Antag att en aktieägare har en aktie i Sandvik med en genomsnittlig anskaffningsutgift om 80 kr omedelbart före aktiespliten, att aktiekursen vid tiden för aktiespliten är 120 kr och att kursen på inlösenaktien är 3 kr. Antag vidare i detta exempel att Skatteverket i sina kommande allmänna råd fastställer att 97,5 procent (observera att detta endast är ett antagande) av anskaffningsutgiften för en ursprunglig aktie ska hänföras till den vanliga aktien och att 2,5 procent ska vara hänförlig till inlösenaktien. Anskaffningsutgiften på inlösenaktien blir då 2 kr (2,5 procent av 80 kr). Den vanliga aktien får då en anskaffningsutgift om 78 kr (97,5 procent av 80 kr). Vid inlösen eller avyttring av inlösenaktien uppkommer således en kapitalvinst om (3 2) = 1 kr per inlösenaktie. Inlösen och avyttring av inlösenaktier Inlösen av aktier och avyttring av inlösenaktier, t.ex. genom försäljning i marknaden, utlöser kapitalvinstbeskattning. Kapitalvinst eller kapitalförlust beräknas som skillnaden mellan det mottagna vederlaget, efter avdrag för eventuella försäljningsutgifter, och omkostnadsbeloppet. Vederlaget för aktier som löses in utgörs av inlösenlikviden. För inlösenaktier som säljs i marknaden är vederlaget försäljningsersättningen. Omkostnadsbeloppet för inlösenaktier som erhållits vid aktiespliten beräknas enligt den fördelning av anskaffningsutgiften som beskrivits ovan under rubriken Erhållande av inlösenaktier. För inlösenaktier som köpts i marknaden utgör omkostnadsbeloppet den faktiska anskaffningsutgiften för aktierna. Omkostnadsbeloppet för samtliga aktier av samma slag och sort läggs samman och beräknas gemensamt med tillämpning av genomsnittsmetoden. Det bör observeras att inlösenaktierna inte längre anses vara av samma slag och sort som de vanliga aktierna i Sandvik. För marknadsnoterade aktier får omkostnadsbeloppet alternativt bestämmas till 20 procent av nettoförsäljningsersättningen enligt schablonmetoden. Hos fysiska personer beskattas kapitalvinster i inkomstslaget kapital. Skattesatsen är 30 procent. Kapitalförluster på marknadsnoterade aktier är fullt avdragsgilla mot skattepliktiga kapitalvinster samma år på aktier och andra marknadsnoterade delägarrätter utom andelar i sådana investeringsfonder som enbart innehåller svenska fordringsrätter (s.k. räntefonder). Kapitalförlust som inte kan kvittas på detta sätt är avdragsgill med 70 procent mot annan inkomst av kapital. Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital medges reduktion från skatt på inkomst av tjänst och näringsverksamhet samt fastighetsskatt. Skattereduktion medges med 30 procent av underskott som inte överstiger kronor och med 21 procent av resterande del. Underskott kan inte sparas till ett senare beskattningsår. För aktiebolag beskattas kapitalvinst på aktier som inte är näringsbetingade i inkomstslaget näringsverksamhet med en skattesats om 28 procent. Avdragsgilla kapitalförluster på aktier och andra delägarrätter får normalt kvittas endast mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier och andra delägarrätter. I vissa fall kan sådana kapitalförluster dras av mot kapitalvinster inom en bolagsgrupp om koncernbidragsrätt föreligger mellan bolagen. Kapitalförlust som inte har kunnat utnyttjas ett visst år får dras av mot motsvarande kapitalvinster under efterföljande beskattningsår. 1) Skatteverkets allmänna råd kommer att publiceras på Sandviks hemsida (www.sandvik.se) och Skatteverkets hemsida (www.skatteverket.se). 6

7 Vissa skattefrågor för aktieägare som är begränsat SKattskyldiga i Sverige För aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige jämställs inlösen av aktier med utdelning vilket medför att svensk kupongskatt ska betalas för inlösenlikviden. Kupongskattesatsen är 30 procent, men är i allmänhet reducerad enligt skatteavtal med andra länder. Kupongskatt utgår oavsett om inlösenaktier erhållits genom aktiespliten eller förvärvats i marknaden. Återbetalning av den del av kupongskatten som belöper på aktieägarens anskaffningskostnad för aktierna eller, förutsatt att aktien är marknadsnoterad, 20 procent av det vederlag som erhållits vid inlösen, medges dock efter ansökan hos Skatteverket. Anskaffningskostnaden fördelas normalt på inlösenaktier och vanliga aktier enligt vad som angetts i exemplet under rubriken Erhållande av inlösenaktier. Ansökan om återbetalning görs skriftligen hos Skatteverket före utgången av det femte kalenderåret efter utbetalningstillfället. Aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige och som inte bedriver verksamhet från fast driftställe i Sverige beskattas normalt inte i Sverige för kapitalvinster vid avyttring av aktier. Aktieägaren kan dock bli föremål för beskattning i sin hemviststat. Enligt en särskild regel kan fysiska personer, som är begränsat skattskyldiga i Sverige, bli föremål för kapitalvinstbeskattning i Sverige vid avyttring av svenska aktier om de vid något tillfälle under det kalenderår som avyttring sker eller under de föregående tio kalenderåren varit bosatta eller stadigvarande vistats i Sverige. Tilllämpligheten av regeln är dock i flera fall begränsad genom skatteavtal mellan Sverige och andra länder. Det bör observeras att kupongskatt inte utgår om inlösenaktier avyttras i marknaden. Sammanfattningen är baserad på gällande lagstiftning och praxis och är avsedd endast som allmän information för aktieägare som är obegränsat skattskyldiga i Sverige om inte annat anges. Sammanfattningen omfattar inte situationer där värdepapper innehas som lagertillgångar i näringsverksamhet eller innehas av handelsbolag. Vidare behandlas inte de särskilda regler som gäller för vissa speciella företagskategorier eller reglerna om skattefri kapitalvinst (inklusive avdragsförbud vid kapitalförlust) och utdelning avseende näringsbetingade aktier i bolagssektorn. Inte heller omfattas de särskilda regler som kan bli tillämpliga på aktier i bolag som tidigare varit fåmansföretag eller på aktier som förvärvats med stöd av sådant innehav. För aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige kommer skattekonsekvenserna att påverkas av bestämmelser i aktieägarens hemviststat och i skatteavtal mellan Sverige och andra stater. Den skattemässiga behandlingen av varje enskild aktieägare beror på dennes speciella situation. Varje aktieägare bör därför rådfråga skatterådgivare om de skattekonsekvenser som kan uppkomma i det enskilda fallet. 7

8 Frågor och svar avseende inlösenförfarandet i Sandvik 1) Intellecta Finanstryck Vad innebär Sandviks aktiesplit och inlösenförfarande? Varje aktie kommer att delas upp på två aktier, varav en är en inlösenaktie. Varje inlösenaktie kommer automatiskt att lösas in mot en likvid om 3 kronor som utbetalas omkring den 20 juni Inlösenaktien kommer på aktieägarens VP-konto att betecknas Sandvik AK IL. Varför föreslår Sandvik inlösen av aktier? Mot bakgrund av Sandviks resultatutveckling, kassaflöde och starka balansräkning föreslås årsstämman den 26 april 2007 fatta beslut om ett inlösenförfarande till aktieägarna. Utskiftningen skall ses som ett led i Sandviks mål att effektivisera bolagets kapitalstruktur för att därmed maximera värdet för bolagets aktieägare. Varför valde inte Sandvik istället en engångsutdelning? Utdelning av vinstmedel till aktieägarna sker årligen i enlighet med Sandviks utdelningsspolicy, som säger att utdelningen skall uppgå till minst 50 procent av koncernens nettoresultat. Inlösen är en extra åtgärd för att anpassa bolagets kapitalstruktur. I förhållande till engångsutdelning kan inlösen av aktier vara skattemässigt fördelaktigt för vissa aktieägare, tex för privatpersoner i Sverige. Varför valde inte Sandvik återköp av aktier via marknaden istället? Då syftet är att skifta ut kapital till bolagets aktieägare och beloppet utgör så stor andel av bolagets marknadsvärde, är det viktigt att alla aktieägare får sin andel av utskiftat belopp, vilket inte går att uppnå vid återköp av aktier via marknaden eftersom då enbart de som säljer aktier deltar. Vilka är mina valmöjligheter i samband med inlösenförfarandet? Du kan antingen välja att: 1. Inte göra något och automatiskt erhålla likvid för inlösenaktier i samband med att dessa inlöses, eller 2. Sälja samtliga eller delar av dina inlösenaktier på Stockholmsbörsen under handelsperioden from 23 maj tom 12 juni Vad blir skattekonsekvenserna för mig som aktieägare vid inlösen jämfört med vid utdelning? Aktieägare är skyldiga att deklarera en avyttring och/eller inlösen av inlösenaktier, se Skattefrågor i Sverige, s. 6. För en stor grupp aktieägare, t.ex. privatpersoner i Sverige, är inlösen en mer effektiv metod för utskiftning av kapital än utdelning eftersom aktieägaren då, förenklat uttryckt, får göra avdrag för en del av anskaffningsutgiften för den ursprungliga aktien. Detta är även fallet om aktieägaren väljer att sälja inlösenaktien, se exempel s. 6. Vad blir skattekonsekvenserna för mig som utländsk aktieägare? Aktieägare som inte är skattemässigt hemmahörande i Sverige som deltar i inlösenförfarandet och får aktier inlösta, är skyldiga att erlägga svensk kupongskatt, se Skattefrågor i Sverige på s. 6. Kupongskatt kommer därför att uttas av sådana aktieägare i samband med att inlösenlikviden betalas ut. Kupongskatt utgår däremot inte om inlösenaktier avyttras i marknaden. Frågor avseende inlösen av aktier besvaras på telefonnummer ) I nedanstående frågor och svar antas det att årsstämman i Sandvik beslutar i enlighet med styrelsens förslag. S A N D V I K A B S E S A N D V I K E N, S V E R I G E T E L E F O N : O R G A N I S AT I O N S N U M M E R : w w w. s a n d v i k. c o m

INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I ATLAS COPCO AB

INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I ATLAS COPCO AB INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I ATLAS COPCO AB med anledning av förslag om aktiesplit och automatiskt inlösenförfarande Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information om styrelsens för

Läs mer

Information om automatiskt inlösenförfarande i Tele2 AB

Information om automatiskt inlösenförfarande i Tele2 AB Kolumntitel Information om automatiskt inlösenförfarande i Tele2 AB Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information om styrelsens för Tele2 AB ( Tele2 eller Bolaget ) förslag om aktiesplit

Läs mer

Information om inlösen av aktier i Haldex AB

Information om inlösen av aktier i Haldex AB Information om inlösen av aktier i Haldex AB Innehåll Inlösenförfarandet i korthet 1 Tidsplan 1 Bakgrund och motiv 2 Så här går inlösenförfarandet till 2 Detaljerad beskrivning av inlösenförfarandet 3

Läs mer

Information om föreslagen aktiesplit och inlösen av aktier i KappAhl Holding AB (publ)

Information om föreslagen aktiesplit och inlösen av aktier i KappAhl Holding AB (publ) Information om föreslagen aktiesplit och inlösen av aktier i KappAhl Holding AB (publ) Detta dokument ger information om styrelsens för KappAhl Holding AB (publ) ( KappAhl eller Bolaget ) förslag om kapitalutskiftning

Läs mer

Information om inlösen av aktier i AB Electrolux 2006/2007

Information om inlösen av aktier i AB Electrolux 2006/2007 Information om inlösen av aktier i AB Electrolux 2006/2007 Innehåll Bakgrund och motiv 1 Så här går inlösenförfarandet till 2 Beskrivning av inlösenförfarandet 3 Effekter för Electrolux 4 Skattefrågor

Läs mer

Första dag för handel i inlösenaktier. 12 maj 14 maj 18 maj 19 maj 1 juni 9 juni. Handel i inlösenaktier

Första dag för handel i inlösenaktier. 12 maj 14 maj 18 maj 19 maj 1 juni 9 juni. Handel i inlösenaktier INFORMATION OM INLÖSEN AV AKTIER I SWECO AB (publ) 2010 Innehåll Tidplan...2 Bakgrund och motiv...3 Så här går inlösenförfarandet till...4 Detaljerad beskrivning av inlösenförfarandet...5 Skattefrågor

Läs mer

Information om aktiesplit och inlösen av aktier i AB Volvo 2007

Information om aktiesplit och inlösen av aktier i AB Volvo 2007 Information om aktiesplit och inlösen av aktier i AB Volvo 2007 Aktiesplit- och inlösenförfarandet i korthet Innehållsförteckning 2 Aktiesplit- och inlösenförfarandet i korthet 3 Tidplan 4 Så här fungerar

Läs mer

Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ)

Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) Information till aktieägarna med anledning av styrelsens förslag om aktiesplit och obligatoriskt inlösenförfarande till årsstämma den 13 maj 2015 Detta

Läs mer

Stockholm i mars 2014. IAR Systems Group AB (publ) Styrelsen

Stockholm i mars 2014. IAR Systems Group AB (publ) Styrelsen INLÖSEN 2014 Information till aktieägarna i IAR Systems Group AB (publ) inför årsstämma den 24 april 2014 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande BAKGRUND

Läs mer

Sectras inlösenprogram

Sectras inlösenprogram Sectras inlösenprogram 205 Information till aktieägarna i Sectra AB (publ) inför årsstämma den 7 september 205 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande. Detta

Läs mer

Inlösen av aktier 2014

Inlösen av aktier 2014 Inlösen av aktier 2014 Information till aktieägarna i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) inför årsstämma den 12 maj 2014 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och automatiskt inlösenförfarande.

Läs mer

Innehåll. Kortnamn för inlösenaktierna: A-aktien: NET IL A B-aktien: NET IL B. Delårsrapport för tredje kvartalet 2009

Innehåll. Kortnamn för inlösenaktierna: A-aktien: NET IL A B-aktien: NET IL B. Delårsrapport för tredje kvartalet 2009 Information om automatiskt inlösenförfarande av aktier i net Entertainment NE AB (publ) 2009 2 Innehåll Bakgrund och motiv 3 Beskrivning av inlösenförfarandet 4 Villkor och anvisningar 6 Finansiella effekter

Läs mer

A-aktien: NET IL A B-aktien: NET IL B KALENDARIUM

A-aktien: NET IL A B-aktien: NET IL B KALENDARIUM INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I NET ENTERTAINMENT NE AB (PUBL) 2010 Innehåll 1 Bakgrund och motiv 2 Beskrivning av inlösenförfarandet 4 Villkor och anvisningar 5 Finansiella effekter

Läs mer

Inlösen av aktier i OEM International

Inlösen av aktier i OEM International Inlösen av aktier i OEM International INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I OEM INTERNATIONAL AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMA DEN 29 APRIL 2014 AVSEENDE STYRELSENS FÖRSLAG TILL KAPITALÖVERFÖRING GENOM AUTOMATISK INLÖSEN

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015 Innehåll BAKGRUND OCH MOTIV 3 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET 4 VILLKOR OCH ANVISNINGAR 6 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR ENEA 7

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2013

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2013 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2013 BETSSON AB:S VERKSAMHET BESTÅR I ATT ÄGA OCH FÖRVALTA AKTIEINNEHAV I BOLAG SOM SJÄLVA ELLER VIA PARTNERSAMARBETEN ERBJUDER

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2014

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2014 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2014 BETSSON AB:S VERKSAMHET BESTÅR I ATT ÄGA OCH FÖRVALTA AKTIEINNEHAV I BOLAG SOM SJÄLVA ELLER VIA PARTNERSAMARBETEN ERBJUDER

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB 2015 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB Betsson AB:s verksamhet består i att äga och förvalta aktieinnehav i bolag som själva eller via partnersamarbeten erbjuder slutkunder

Läs mer

2015 INLÖSEN AV AKTIER

2015 INLÖSEN AV AKTIER 2015 INLÖSEN AV AKTIER INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I BJÖRN BORG AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMA DEN 11 MAJ 2015 AVSEENDE STYRELSENS FÖRSLAG TILL KAPITALÖVERFÖRING GENOM AUTOMATISK INLÖSEN AV AKTIER INNEHÅLL

Läs mer

Bakgrund. Inlösen 2015 2

Bakgrund. Inlösen 2015 2 Inlösen 2015 Information till aktieägarna i HiQ International AB (publ) avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande Bakgrund BAKGRUND HiQ International ABs (

Läs mer

NET ENTERTAINMENT INLÖSENPROGRAM 2014

NET ENTERTAINMENT INLÖSENPROGRAM 2014 NET ENTERTAINMENT INLÖSENPROGRAM 2014 DEFINITIONER Med eller Bolaget avses Net Entertainment NE AB (publ) eller den koncern i vilken NE AB (publ) är moderbolag. Med Koncernen avses den koncern i vilken

Läs mer

2014 INLÖSEN AV AKTIER

2014 INLÖSEN AV AKTIER 2014 INLÖSEN AV AKTIER INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I BJÖRN BORG AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMA DEN 10 APRIL 2014 AVSEENDE STYRELSENS FÖRSLAG TILL KAPITALÖVERFÖRING GENOM AUTOMATISK INLÖSEN AV AKTIER INNEHÅLL

Läs mer

information om inlösen av aktier i sweco ab (publ) 2006

information om inlösen av aktier i sweco ab (publ) 2006 information om inlösen av aktier i sweco ab (publ) 2006 INNEHÅLL TIDPLAN... 1 BAKGRUND OCH MOTIV... 2 SÅ HÄR GÅR INLÖSENFÖRFARANDET TILL... 3 DETALJERAD BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET... 4 SKATTEFRÅGOR

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2013

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2013 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 203 Innehåll BAKGRUND OCH MOTIV 3 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET 4 VILLKOR OCH ANVISNINGAR 6 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR ENEA 7 SKATTEFRÅGOR

Läs mer

Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier

Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier Information till aktieägarna i med anledning av sammanläggning av aktier 1:5 och ändring av förhållandet mellan B-aktien och ADS Detta dokument

Läs mer

Information till aktieägarna inför årsstämman 2010 och behandling av styrelsens förslag om inlösen av aktier i WeSC AB (publ)

Information till aktieägarna inför årsstämman 2010 och behandling av styrelsens förslag om inlösen av aktier i WeSC AB (publ) Information till aktieägarna inför årsstämman 2010 och behandling av styrelsens förslag om inlösen av aktier i WeSC AB (publ) Innehållsförteckning 3 Allmänt 4 Bakgrund och motiv 5 Styrelsens förslag i

Läs mer

Information till aktieägarna inför årsstämman 2011 och behandling av styrelsens förslag om inlösen av aktier i WeSC AB (publ)

Information till aktieägarna inför årsstämman 2011 och behandling av styrelsens förslag om inlösen av aktier i WeSC AB (publ) 1* Information till aktieägarna inför årsstämman 2011 och behandling av styrelsens förslag om inlösen av aktier i WeSC AB (publ) Innehållsförteckning *2 3 Allmänt 4 Bakgrund och motiv 5 Styrelsens förslag

Läs mer

Information till depåbevisinnehavare i Vostok Nafta Investment Ltd

Information till depåbevisinnehavare i Vostok Nafta Investment Ltd Vostok Nafta Investment Ltd nför Extra bolagsstämma den 9 juni 2015 om Styrelsens förslag om utskiftning av Vostok Emerging Finance Ltd genom split och obligatoriskt inlösenförfarande Detta dokument har

Läs mer

Erbjudande om inlösen av aktier i AB Electrolux

Erbjudande om inlösen av aktier i AB Electrolux Erbjudande om inlösen av aktier i AB Electrolux Erbjudandet i sammandrag Innehåll 2 Erbjudandet i sammandrag 3 Bakgrund och motiv 4 Villkor och anvisningar 6 Illustrerande exempel 7 Tidsplan 8 Anmälningssedel

Läs mer

Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia

Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia För 10 aktier i Bure erhåller du 1 aktie i AcadeMedia Detta dokument ger information om styrelsens för Bure Equity AB ( Bure ) förslag till beslut om utdelning

Läs mer