Information om föreslagen Inlösen av aktier. (publ) 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information om föreslagen Inlösen av aktier. (publ) 2008"

Transkript

1 Information om föreslagen Inlösen av aktier i Betsson AB (publ) 2008 Denna informationsbroschyr ger information om styrelsen för Betsson ABs förslag om kapitalutskiftning till Betssons aktieägare genom ett automatiskt inlösenförfarande. Syftet med informationsbroschyren är att ge aktieägarna i Betsson information inför årsstämman den 12 maj Denna informationsbroschyr riktar sig inte till personer vars deltagande i inlösenförfarandet förutsätter ytterligare information eller att registreringsåtgärder eller andra åtgärder vidtas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Informationsbroschyren får inte distribueras till sådana länder som kräver ytterligare information eller åtgärder enligt föregående mening eller till länder där sådan distribution strider mot gällande regler. Det åligger envar att iaktta sådana restriktioner som följer av utländsk rätt. Tvist med anledning av inlösenförfarandet enligt denna informationsbroschyr skall avgöras enligt svensk rätt och av svensk domstol exklusivt. Denna informationsbroschyr finns tillgänglig i engelsk översättning på Betssons hemsida,

2 Innehåll Det föreslagna inlösenförfarandet i korthet 3 Bakgrund Och Motiv 4 Så Här Går Inlösenförfarandet Till Detaljerad Beskrivning Av Inlösenförfarandet 5 6 Skattefrågor I Sverige 7 Frågor och svar 9 Finansiella Effekter För Betsson Styrelsens Fullständiga Förslag Definitioner Med Betsson eller Bolaget avses Betsson AB (publ) eller den koncern vari Betsson AB (publ) är moderbolag beroende på sammanhang. Med Koncernen avses den koncern där Betsson AB (publ) är moderbolag. Med Styrelsen avses styrelsen för Betsson AB (publ). Med Inlösenförfarandet eller Inlösen avses den av Styrelsen till årsstämman den 12 maj 2008 i Betsson föreslagna automatiska Inlösen som beskrivs i denna informationsbroschyr. Med Nordiska Börsen Stockholm avses OMX Nordic exchange Stockholm AB. Med VPC avses VPC AB. Övrigt ISIN-kod för inlösenaktierna: SE för Inlösenaktier A samt SE för inlösenaktier B. Kortnamn för inlösenaktierna: BETS IL A respektive BETS IL B. Aktieägarna i Betsson behöver inte vidta några åtgärder för att erhålla utbetalning av inlösenlikvid eftersom förfarandet sker automatiskt. Notera att för aktieägare som inte är skattemässigt hemmahörande i Sverige utgår ingen kupongskatt om inlösenaktier avyttras under perioden från och med den 22 maj till och med den 4 juni Svensk kupongskatt utgår däremot om inlösenaktierna inte avyttras utan istället inlöses av Betsson. 2

3 DET FÖRESLAGNA INLÖSENFÖRFARANDET I KORTHET Efter beslut vid årsstämman den 12 maj 2008 delas varje Betsson-aktie (såväl A- som B-aktie) upp i två aktier (s.k. aktiesplit 2:1) varav en av aktierna benämns inlösenaktie. Inlösenaktien löses automatiskt in mot en inlösenlikvid om kontant 5,00 kronor per inlösenaktie. Inlösenförfarandet sker automatiskt, dvs. ingen åtgärd krävs från aktieägaren. Avstämningsdag 1 för aktiesplit samt rätt till inlösenaktie beräknas bli den 20 maj Handel i inlösenaktier av serie B kommer att erbjudas på den Nordiska Börsen Stockholm mellan den 22 april 2008 och den 4 juni Utbetalning av inlösenlikvid beräknas ske omkring den 13 juni Tidplan Årsstämma Första dag för handel i Betssonaktien efter split, exklusive rätt till inlösenaktien Första dag för handel i inlösenaktien Inlösenlikvid beräknas utbetalas till innehavare av inlösenaktier Sista dag för handel i Betsson-aktien före aktiesplit, inklusive rätt att erhålla inlösenaktien Avstämningsdag för aktiesplit och rätt till inlösenaktier Sista dag för handel i inlösenaktier 12 maj 15 maj 16 maj 20 maj 22 maj 4 juni 13 juni Handel i inlösenaktier 3 1 Den dag som aktieägare ska vara registrerad i den av VPC förda aktieboken. 2 Betalning för de inlösta aktierna beräknas ske tidigast den 13 juni 2008, dock senast snarast efter att årstämmans beslut registrerats av Bolagsverket. 3 Ingen handel kommer att erbjudas på den Nordiska Börsen Stockholm för inlösenaktier av serie A.

4 BAKGRUND OCH MOTIV Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att till aktieägarna överföra 197,8 mkr motsvarande 5,00 kronor per aktie, varav 3,50 kronor avser överföring för verksamhetsåret 2007 och 1,50 kronor avser extra överföring. Den föreslagna kapitalöverföringen är i linje med den utdelningspolicy som Styrelsen fastställt under 2007 och som skall gälla från år Styrelsens ambition är att Betssons ordinarie kapitalöverföring skall utgå med upp till 75 procent av Koncernens resultat efter skatt, förutsatt att en ändamålsenlig kapitalstruktur kan bibehållas. Bakgrunden till Betssons höga kapitalöverföringsambition förklaras av ett starkt kassaflöde, en positiv syn på framtiden och att förestående investeringar ryms inom nuvarande likviditetsram. Betsson har fortsatta ambitioner att förvärva bolag som kompletterar Betsson avseende såväl den geografiska täckningen som produktmässigt. Framtida förvärv avses att även efter det föreslagna Inlösenförfarandet finansieras antingen med kontanta egna medel, med egna aktier, med extern finansiering eller en kombination därav. Val av finansiering kommer att Betsson har fortsatta ambitioner att förvärva bolag som kompletterar Betsson avseende såväl den geografiska täckningen som produktmässigt. grundas i vad som vid var tid genererar högst aktieägarvärde. Förutsatt att årsstämman den 12 maj 2008 godkänner Styrelsens förslag kommer varje Betsson-aktie att delas upp i två aktier, varav en i VPC-systemet kommer att benämnas för inlösenaktie. Inlösenaktier av serie B kommer att handlas på Nordiska Börsen Stockholm mellan den 22 maj 2008 och den 4 juni Därefter löses inlösenaktien automatiskt in mot 5,00 kronor per aktie kontant. Ingen åtgärd kommer att krävas från aktieägaren för att erhålla utbetalningen av inlösenlikviden, vilken beräknas utbetalas omkring den 13 juni Styrelsen bedömer att den föreslagna Inlösen om totalt cirka 197,8 miljoner kronor är en lämplig nivå för en kapitalöverföring till aktieägarna och Betsson bedöms även efter denna överföring till aktieägarna ha en stabil finansiell ställning som möjliggör såväl finansiering av Betssons nuvarande verksamhet som utveckling av densamma. Ytterligare information om Inlösenförfarandet finns i denna broschyr, vilken framtagits som informationsunderlag inför årsstämman i anledning av den föreslagna Inlösen den 12 maj Stockholm i april 2008 Betsson AB (publ) Styrelsen

5 SÅ HÄR GÅR INLÖSENFÖRFARANDET TILL Efter beslut vid årsstämman den 12 maj 2008 delas varje Betsson-aktie (såväl A- som B-aktie) upp i två aktier (så kallad aktiesplit), varav en ska benämnas inlösenaktie i VPC-systemet. Inlösenaktierna löses därefter automatiskt in mot en inlösenlikvid om kontant 5,00 kronor per inlösenaktie. FÖRE EFTER 100 aktier i Betsson 100 aktier i Betsson 100 aktier i Betsson 100 inlösenaktier i Betsson 500 kronor kontant Varje aktie (såväl A- som B-aktier) delas upp i två aktier, varav en inlösenaktie och en ordinare aktie. Varje inlösenaktie löses därefter in automatiskt mot 5,00 kronor kontant. Illustrativt exempel Du är på avstämningsdagen för aktiesplit registrerad som ägare till 100 st Betsson-aktier. Aktiekursen antas i detta exempel vara 60 kronor per aktie. Dina aktier är då värda: 100 st Betsson-aktier x 60 kronor = kronor. När Inlösenförfarandet påbörjas kommer varje aktie delas upp i en Betsson-aktie och en inlösenaktie. Inlösenaktien kommer automatiskt att lösas in av Betsson mot kontant 5 kronor per inlösenaktie varför den teoretiska aktiekursen för Betsson-aktien efter uppdelningen beräknas vara cirka 55 kronor, d.v.s. skillnaden mellan aktiekursen före uppdelningen (60 kronor) och värdet på inlösenaktien (5 kronor). Ditt aktieinnehav ser då ut som följer: 100 st Betsson-aktier x 55 kronor = kronor. 100 st inlösenaktier x 5 kronor = 500 kronor. Betsson kommer sedan att lösa in dina inlösenaktier mot kontant 5 kronor per aktie. Detta sker utan att du som aktieägare behöver vidta någon åtgärd. Efter att Inlösenförfarandet genomförts kommer du att inneha: 100 st Betsson-aktier x 55 kronor = kronor. Kontant betalning för 100 st inlösenaktier x 5 kronor = 500 kronor. Du har därmed kvar lika många Betsson-aktier som du hade före Inlösenförfarandet och har erhållit 5 kronor kontant i ersättning för varje inlösenaktie du innehade på avstämningsdagen. Detta exempel beaktar inte eventuella skatteeffekter som uppkommer i samband med Inlösen, se vidare under Skattefrågor i Sverige och Frågor och svar. Inlösenaktierna av serie B kommer att noteras vid Nordiska Börsen Stockholm under perioden 22 maj 2008 till den 4 juni 2008 och du som innehavare av inlösenaktier har då möjlighet att sälja dina inlösenaktier.

6 DETALJERAD BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET AKTIESPLIT OCH INLÖSEN Aktieägare i Betsson som på avstämningsdagen för aktiesplit tisdagen den 20 maj 2008 är registrerade hos VPC har rätt till inlösenaktier. Varje Betsson-aktie (såväl A- som B-aktie) delas upp i två aktier varav en ska benämnas inlösenaktie i VPC-systemet. Varje inlösenaktie kommer automatiskt att lösas in mot en kontantlikvid om 5,00 kronor per inlösenaktie. SISTA DAG FÖR HANDEL INKLUSIVE RÄTT TILL ERHÅLLANDE AV INLÖSENAKTIER Sista dag för handel i Betsson-aktien före aktiesplit och rätt till inlösenaktie är 15 maj Från och med 16 maj 2008 handlas Betsson-aktien efter aktiesplit och utan rätt till inlösenaktie. AVSTÄMNINGSDAG Avstämningsdag hos VPC för split av Betsson-aktien och rätt till inlösenaktie är den 20 maj Därefter bokas inlösenaktierna in på respektive aktieägares VP-konto. Aktieägaren får sedan en VP-avi som redovisar antalet erhållna inlösenaktier. REDOVISNING AV INLÖSENLIKVID I samband med att inlösenlikviden utbetalas kommer de registrerade inlösenaktierna att bokas bort från aktieägarens VP-konto. Det skickas inte ut någon VP-avi om detta till aktieägarna. Inlösenförfarandet förutsätter att årsstämman i Betsson den 12 maj 2008 fattar beslut om Inlösen enligt Styrelsens förslag. Inlösenlikviden om 5,00 kronor i kontant ersättning för varje inlösenaktie beräknas utbetalas tidigast den 13 juni 2008, dock senast snarast efter att bolagsstämmans beslut registrerats av Bolagsverket. Likviden kommer att utbetalas via VPC till det avkastningskonto som är anslutet till VP-kontot. VP-avi skickas som bekräftelse på utbetalningen. FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER Aktieägare i Betsson vars innehav är registrerat i förvaltares namn, till exempel en bank eller annan förvaltare, kommer att erhålla inlösenaktier i enlighet med information från respektive förvaltare. UTLÄNDSKA AKTIEÄGARE De aktieägare som inte är skattemässigt hemmahörande i Sverige som deltar i Inlösenförfarandet och får aktier inlösta, är normalt skyldiga att erlägga svensk kupongskatt, se Skattefrågor i Sverige. Kupongskatt kommer därför att uttas av sådana aktieägare i samband med att inlösenlikviden betalas ut. Kupongskatt utgår däremot inte om inlösenaktier säljs. HANDEL I INLÖSENAKTIER Handel med inlösenaktier av serie B sker på Nordiska Börsen Stockholm från och med den 22 maj 2008 till och med den 4 juni 2008, med kortnamnet BETS IL B och ISIN-kod SE Samtliga banker och andra värdepappersinstitut med erforderliga tillstånd kommer att förmedla köp och försäljning av inlösenaktier. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR INLÖSENFÖRFARANDET Inlösenförfarandet förutsätter att årsstämman i Betsson den 12 maj 2008 fattar beslut om Inlösen enligt Styrelsens förslag. Förslaget om Inlösen innefattar beslut om ändring av bolagsordningen, aktiesplit, minskning av aktiekapitalet och återställande av aktiekapitalet genom fondemission. Slutförande av Inlösenförfarandet och angivna datum i denna informationsbroschyr förutsätter att årsstämmans beslut registreras hos Bolagsverket och verkställs hos VPC. FRÅGOR Frågor med anledning av Inlösen besvaras på telefonnummer +46 (0)

7 SKATTEFRÅGOR I SVERIGE Det följande är en sammanfattning av vissa svenska skattekonsekvenser som kan uppkomma som en följd av förslaget om aktiesplit och Inlösen för aktieägare i Betsson. Sammanfattningen är baserad på gällande lagstiftning vid utgivandet av denna sammanfattning och är endast avsedd som generell information till aktieägare som är obegränsat skattskyldiga i Sverige, om inte annat anges. Sammanfattningen är inte avsedd att uttömmande behandla alla skattefrågor som kan uppkomma i sammanhanget. Den behandlar exempelvis inte de speciella regler som gäller för kvalificerade aktier i fåmansföretag eller aktier som ägs av handelsbolag eller utgör lagertillgångar i en näringsverksamhet. Särskilda skattekonsekvenser som inte är beskrivna nedan kan uppkomma också för andra kategorier av aktieägare, såsom exempelvis investmentföretag och investeringsfonder. Varje aktieägare bör rådfråga skatterådgivare om de skattekonsekvenser som kan uppkomma med anledning av förslaget om aktiesplit och Inlösen för aktieägare, exempelvis till följd av att utländska regler, skatteavtal eller andra speciella regler är tillämpliga. AKTIESPLIT OCH ERHÅLLANDE AV INLÖSENAKTIER En aktiesplit och erhållande av inlösenaktier utlöser ingen beskattning. Däremot utlöser inlösen eller annan avyttring av inlösenaktier kapitalvinstbeskattning, se nedan under Inlösen och försäljning av inlösenaktier. INLÖSEN OCH FÖRSÄLJNING AV INLÖSENAKTIER Fysiska personer Fysiska personer beskattas i inkomstslaget kapital för hela den kapitalvinst som uppstår i samband med försäljning eller inlösen av aktier. Skatt tas ut med 30% av kapitalvinsten. Kapitalvinst respektive kapitalförlust vid avyttring av aktier beräknas som skillnaden mellan ersättningen (försäljningslikviden alternativt inlösenlikviden), efter avdrag för eventuella utgifter för avyttringen, och omkostnadsbeloppet. Med omkostnadsbelopp avses utgifter för anskaffning (anskaffningsutgifter) ökade med utgifter för förbättring. Omkostnadsbeloppet beräknas enligt den så kallade genomsnittsmetoden. Det innebär att det genomsnittliga omkostnadsbeloppet för samtliga delägarrätter av samma slag och sort ska användas. Beloppet ska beräknas med hänsyn till inträffade förändringar i innehavet. Som ett alternativ till genomsnittsmetoden kan i fråga om marknadsnoterade aktier och vissa marknadsnoterade delägarrätter en schablonregel användas. Denna regel innebär att omkostnadsbeloppet får beräknas till 20% av den, vid försäljning eller inlösen, mottagna ersättningen efter avdrag för avyttringsutgifter. Betsson avser att hos Skatteverket ansöka om allmänna råd och meddelanden om hur stor del av anskaffningsutgiften för de ursprungliga aktierna i Betsson, som bör anses belöpa på de kvarvarande aktierna respektive inlösenaktierna, se nedan under Anskaffningsutgift för inlösenaktier exempel. Som huvudregel är 70% av en kapitalförlust avdragsgill mot all skattepliktig inkomst av kapital. Kapitalförluster på marknadsnoterade aktier och andra marknadsnoterade delägarrätter (med undantag för andelar i investeringsfonder som innehåller endast svenska fordringsrätter) ska dock dras av i sin helhet mot skattepliktiga kapitalvinster på sådana tillgångar och på onoterade andelar i svenska aktiebolag och utländska juridiska personer. För kapitalförluster på onoterade andelar i svenska aktiebolag och utländska juridiska personer är rätten till kvittning begränsad till fem sjättedelar. Om kapitalförluster är hänförliga till både marknadsnoterade delägarrätter och onoterade andelar ska förluster som uppstått på marknadsnoterade delägarrätter dras av före förluster på onoterade andelar. Till den del en kapitalförlust på marknadsnote En aktiesplit och erhållande av inlösenaktier utlöser ingen beskattning. Däremot utlöser inlösen eller annan avyttring av inlösenaktier kapitalvinstbeskattning rade delägarrätter eller onoterade andelar i svenska aktiebolag och utländska juridiska personer inte kunnat dras av enligt ovan ska förlusten dras av mot övriga kapitalinkomster med 70% respektive med fem sjättedelar av 70%. Kapitalförluster på marknadsnoterade andelar i investeringsfonder som innehåller endast svenska fordringsrätter är fullt avdragsgilla i inkomstslaget kapital. Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital medges skattereduktion från skatten på inkomst av tjänst och näringsverksamhet samt fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift. Sådan skattereduktion medges med 30% av den del av underskottet som inte överstiger kronor och med 21% av det återstående underskottet. Underskott kan inte sparas till senare beskattningsår. Juridiska personer För aktiebolag och andra juridiska personer beskattas normalt kapitalvinster på aktier i inkomstslaget näringsverksamhet med en skattesats om 28%. För beräkning av kapitalvinst respektive kapitalförlust, se avsnitt Inlösen och försäljning av inlösenaktier, Fysiska personer. Avdragsgilla kapitalförluster på aktier kan endast dras av mot kapitalvinster på aktier och andra delägarrätter. Sådana kapitalförluster kan dock, om vissa villkor är uppfyllda, även kvittas mot kapitalvinster inom samma koncern på aktier och andra delägarrätter, under förutsättning att koncernbidragsrätt föreligger mellan bolagen. Kapitalförluster på aktier och andra delägarrätter som inte har kunnat utnyttjas ett visst beskattningsår får sparas och dras av mot kapitalvinster på sådana tillgångar under efterföljande beskattningsår utan begränsning i tiden.

8 För aktiebolag och ekonomiska föreningar är kapitalvinster på näringsbetingade andelar normalt skattefria och kapitalförluster på sådana andelar normalt icke avdragsgilla. Onoterade aktier betraktas alltid som näringsbetingade och noterade aktier anses som näringsbetingade om innehavet motsvarar 10% eller mer av röstetalet för samtliga andelar i företaget, eller om andelarna är betingade av rörelsen. För noterade aktier gäller ett krav på viss innehavstid. ANSKAFFNINGSUTGIFT FÖR INLÖSENAKTIER Exempel Anskaffningsutgiften för de ursprungliga aktierna delas normalt upp på inlösenaktier och kvarvarande aktier med utgångspunkt i deras marknadsvärden vid avskiljandet av inlösenaktierna och fördelningen fastställs av Skatteverket genom allmänna råd och meddelanden. Information om Skatteverkets allmänna råd och meddelanden förväntas finnas tillgänglig på Skatteverkets hemsida, och på Betssons hemsida under sommaren Principerna beskrivs enklast med hjälp av följande exempel. Exempel Observera att beloppen i exemplet är antagna. En aktieägare har 100 Betsson B-aktier med en genomsnittlig anskaffningsutgift om 50 kronor per aktie omedelbart före aktiesplit. Antag att den lägsta betalkursen sista dagen för handel med Betsson B-aktier före split och avskiljande av inlösenaktier är 60 kr, att inlösenaktierna marknadsnoteras och att den lägsta betalkursen första dagen för handel med inlösenaktierna är 5 kr. Antag vidare att Skatteverket i sina kommande allmänna råd och meddelanden mot den bakgrunden fastställer att 8,3% (5 kronor/60 kronor) av anskaffningsutgiften för en ursprunglig Betsson B-aktie ska hänföras till inlösenaktien och att resterande 91,7% ska hänföras till den kvarvarande aktien. Anskaffningsutgiften på inlösenaktien blir då 4,15 kronor (8,3% av 50 kronor). Den kvarvarande aktien får därefter en anskaffningsutgift om 45,85 kronor (91,7% av 50 kronor). Avyttras inlösenaktierna (genom försäljning eller Inlösen) för 5 kronor per styck uppkommer då en total kapitalvinst om (5 x 100) (4,15x 100) = 85 kronor. Har inlösenaktier även förvärvats på annat sätt än genom aktiespliten beräknas omkostnadsbeloppet för samtliga inlösenaktier enligt genomsnittsmetoden, varvid faktisk anskaffningsutgift ska läggas till grund för beräkningen när det gäller de aktier som inte erhållits genom aktiespliten. Inlösenaktier och kvarvarande aktier anses inte vara av samma slag och sort vid tillämpningen av genomsnittsmetoden. Schablonmetoden får användas vid beräkning av omkostnadsbeloppet på marknadsnoterade aktier. Schablonmetoden är i exemplet mer fördelaktig om det allokerade omkostnadsbeloppet är lägre än 1 krona, förutsatt att inlösenlikviden är 5 kronor. UTLÄNDSKA AKTIEÄGARE Kupongskatt För aktieägare som inte är skatterättsligt hemmahörande i Sverige och som inte bedriver verksamhet från fast driftställe i Sverige betraktas återbetalning vid minskning av aktiekapitalet genom inlösen som utdelning, vilket normalt medför att svensk kupongskatt tas ut på inlösenlikviden. Kupongskattesatsen är 30% och utgår på hela den ersättning som erhålls vid inlösen. Kupongskattesatsen är i allmänhet reducerad genom skatteavtal som Sverige har med andra länder för undvikande av dubbelbeskattning. Avdraget för kupongskatt verkställs normalt av VPC eller, beträffande förvaltarregistrerade aktier, av förvaltaren. Kupongskattskyldigheten uppstår då ersättning för inlösenaktierna erhålls. Det bör dock observeras att kupongskatt inte påförs vid avyttring av inlösenaktie före inlösentidpunkten. I samband med inlösen har aktieägare rätt att av Skatteverket få återbetalad den skatt som belöper på ett underlag motsvarande antingen anskaffningkostnaden för inlösenaktien eller, förutsatt att aktien är noterad, 20% av den ersättning som erhållits vid inlösen. Anskaffningskostnaden bör beräknas enligt vad som anges i avsnittet Anskaffningsutgift för inlösenaktier exempel. Ansökan om återbetalning ska göras skriftligen hos Skatteverket senast vid utgången av det femte kalenderåret efter utdelningstillfället. För aktieägare som är juridiska personer med hemvist inom EU utgår normalt inte svensk kupongskatt om aktieägaren innehar 15% eller mer av andelskapitalet i det inlösande bolaget och uppfyller vissa ytterligare villkor. Inkomstskatt Fysiska personer som inte är bosatta eller stadigvarande vistas i Sverige beskattas normalt inte i Sverige vid försäljning av svenska aktier. Enligt en särskild regel kan dock en fysisk person som är bosatt utanför Sverige ändå under vissa omständigheter bli beskattad i Sverige vid försäljning av aktier, om personen under det kalenderår då försäljningen sker eller vid något tillfälle under de tio närmast föregående kalenderåren varit bosatt i Sverige eller stadigvarande vistats i landet. Tillämpligheten av denna regel kan dock i viss mån vara begränsad genom skatteavtal som Sverige har med andra länder för undvikande av dubbelbeskattning. Utländska juridiska personer är normalt inte skattskyldiga för kapitalvinst på svenska aktier annat än om vinsten är hänförlig till ett så kallat fast driftställe i Sverige. I fall sådant fast driftställe föreligger gäller reglerna avseende skattefri utdelning och kapitalvinst samt ej avdragsgill kapitalförlust dock med vissa begränsningar. 8

9 Frågor och svar Vad innebär automatisk inlösen av aktier? Automatisk inlösen innebär att de aktier som efter genomförd aktiesplit benämns inlösenaktier i VPC-systemet löses in per automatik till en förutbestämd kontant ersättning, utan att aktieägarna behöver göra någonting. Det är ett enkelt och effektivt sätt för Betsson att överföra medel till aktieägarna. Behöver jag som aktieägare göra någonting? Förutsatt att årsstämma den 12 maj 2008 fattar beslut om automatisk aktieinlösen enligt Styrelsens förslag, behöver du som är aktieägare inte göra någonting. Betsson kommer per automatik att lösa in dina inlösenaktier mot en kontant ersättning om 5,00 kronor per inlösenaktie. Hur många aktier kommer jag att ha? Du kommer att ha samma antal aktier i Betsson efter att Inlösenförfarandet genomförts givet att du inte köper eller säljer några Betsson-aktier. De inlösenaktier som tillskapas genom aktiedelning kommer samtliga att bli föremål för automatisk Inlösen. Varför är inlösenförfarandet automatiskt? Ett automatiskt Inlösenförfarande är relativt enkelt och kostnadseffektivt eftersom det sker automatiskt och inte kräver någon åtgärd från aktieägarna. Vilken dag är avstämningsdag? Avstämningsdagen för aktiesplit och rätt till inlösenaktie är den 20 maj Vilken är den sista dagen för att köpa Betssonaktien och erhålla inlösenaktien? Sista dag för att köpa Betsson-aktien med rätt att erhålla inlösenaktie är torsdagen den 15 maj Vad har jag som aktieägare för valmöjligheter? Efter beslut vid årsstämma den 12 maj 2008 kan du avvakta Inlösenförfarandet utan att behöva göra någonting. De inlösenaktier du har kommer då per automatik att lösas in mot 5,00 kronor i kontant ersättning per aktie. Alternativt kan du sälja dina inlösenaktier innan Inlösenförfarandet slutförts. Handel i inlösenaktier kommer att ske mellan den 22 maj 2008 och den 4 juni När betalas inlösenlikvid ut till innehavare av inlösenaktie? Betalning för de inlösta aktierna beräknas ske tidigast 13 juni 2008, dock senast snarast efter att bolagsstämmans beslut registrerats av Bolagsverket. Varför är det handel i inlösenaktier? För utländska aktieägare kan handeln i inlösenaktier vara skattemässigt fördelaktigt. Vad får inlösenförfarandet för skatteeffekter? Skatteeffekterna för dig som aktieägare beror på din specifika situation. Under avsnittet Skattefrågor i Sverige beskrivs vissa skatteeffekter för svenska och utländska aktieägare. I det fall du känner att du behöver veta mer om skatteeffekterna för just dig, bör du låta en skatterådgivare bedöma vilka skattekonsekvenser som kan uppstå och hur du bör hantera dessa. Svenska aktieägare När Betsson-aktien delas upp i två aktier, varav en benämns inlösenaktie i VPC-systemet, kommer en del av den ursprungliga aktiens anskaffningsutgift att fördelas på Betsson-aktien och en del på inlösenaktien. Inlösenaktien anses avyttrad vid Inlösen. I det fall kapitalvinst uppkommer betalas skatt på kapitalvinsten, det vill säga den del av inlösenbeloppet (5,00 kronor per aktie) som överstiger anskaffningsutgiften för inlösenaktien (se vidare exempel under Skattefrågor i Sverige ). Utländska aktieägare Du som inte är skattemässigt hemmahörande i Sverige får normalt betala kupongskatt i Sverige på utbetalt belopp vid Inlösen av aktier. Detta gäller oavsett om du fått inlösenaktier i samband med aktiespliten eller om du köpt inlösenaktier. Skattesatsen är 30 procent men är med stöd av skatteavtal mellan Sverige och andra länder i allmänhet reducerad. Återbetalning av innehållen kupongskatt till den del skatten belöper på aktieägarens anskaffningsutgift för aktierna eller, förutsatt att aktien är noterad, 20 procent av inlösenbeloppet kan erhållas efter ansökan hos Skatteverket. När inlösenaktier säljs utgår dock ingen svensk kupongskatt. Hur stor blir kupongskatten? Storleken på kupongskatten för utländska aktieägare kan variera beroende på i vilket land aktieägaren har sin skattemässiga hemvist. För ytterligare information om kupongskatt hänvisas till Skatteverket, Varför föreslår Betsson inlösen av aktier? Bakgrunden till Betssons höga kapitalöverföringsambition förklaras av ett starkt kassaflöde, en positiv syn på framtiden och att förestående investeringar ryms inom nuvarande likviditetsram. Vidare är ett inlösenförfarande ett enkelt och effektivt sätt för Betsson att överföra medel till aktieägarna och mot bakgrund av detta föreslår Styrelsen en Inlösen. Hur och när kommer Betssons aktiekurs att påverkas? Det går inte i detalj att förutspå hur aktiekursen kommer att påverkas av uppdelningen i Betsson-aktier och inlösenaktier. Teoretiskt sett bör kursen på Betsson-aktien sjunka med i princip inlösenbeloppet för inlösenaktien, det vill säga 5,00 kronor per aktie. Denna kursförändring bör inträffa två handelsdagar före avstämningsdagen för uppdelningen av Betsson-aktien.

10 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR BETSSON För att åskådliggöra hur Inlösenförfarandet skulle påverka Koncernens såväl som moderbolagets räkenskaper per 31 december 2007 presenteras nedan vissa balansräkningsposter och nyckeltal proforma. Redovisningen är upprättad som om Inlösen genomförts den 31 december 2007 genom att inlösenlikviden i sin helhet finansierats genom en minskning av Bolagets likvida medel. Utskiftningen av kapital från Betsson genom Inlösenförfarandet kommer därför endast ha maginell effekt på Koncernens finansnetto och på periodens resultat proforma varför denna effekt utelämnats i nedan redogörelse. Finansiella effekter av inlösen för Koncernen, proforma Nyckeltal, per 31 december 2007 Före Inlösen Justering för inlösen Proforma efter Inlösen Eget kapital inkl minoritetsintresse, Mkr 623,5 197,8 425,7 Soliditet, % 1 73,9 8,0 65,9 Räntabilitet på totalt kapital, % 2 26,8 4,3 31,1 Räntabilitet på eget kapital, % 3 34,3 7,4 41,6 1 Eget kapital vid periodens slut i procent av balansomslutningen vid periodens slut. 2 Resultat efter finansiella poster med tillägg för finansiella kostnader, i förhållande till genomsnittligt totalt kapital. 3 Periodens resultat i förhållande till genomsnittligt eget kapital. Förändring av eget kapital i Koncernen, proforma Eget kapital, per 31 december 2007 Före Inlösen Split 2:1 Inlösen av aktier Proforma efter Inlösen Eget kapital, inkl minoritetsintresse Aktiekapital, Mkr 79,1 39,6 39,6 79,1 Övrigt tillskjutet kapital, Mkr 235,4 235,4 Reserver, Mkr 4,4 4,4 Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat (inkl minoritetsintresse), Mkr 304,6 158,2 39,6 106,9 Summa Eget kapital, Mkr 623,5-197,8-425,7 Kvotvärde, krona 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 Antal aktier - totalt, miljoner 39,6 79,1 39,6 39,6 39,6 Förändring av eget kapital i Moderbolaget, proforma Eget kapital, per 31 december 2007 Före Inlösen Split 2:1 Inlösen av aktier Fondemission Fondemission Proforma efter Inlösen Aktiekapital, Mkr 79,1 39,6 39,6 79,1 Reservfond, Mkr 506,6 506,6 Summa bundet eget kapital, Mkr 585,7-39,6 39,6 585,7 Överkursfond, Mkr 3,1 3,1 Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat, Mkr 212,8 158,2 39,6 15,1 Summa fritt eget kapital, Mkr 216,0-158,2 39,6 18,2 Summa eget kapital, Mkr 801,7-197,8-603,9 Kvotvärde, krona 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 Antal aktier - totalt, miljoner 39,6 79,1 39,6 39,6 39,6 10

11 STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG Nedan återfinns den punkt i styrelsens fullständiga förslag som beskriver det av Styrelsen föreslagna Inlösenförfarandet. Bilagorna 1 till 5 inklusive styrelsens fullständiga förslag finns tillgängliga på bolagets hemsida, Punkt 17 Uppdelning av aktier och automatiskt Inlösenförfarande Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om ett automatiskt inlösenförfarande i enlighet med vad som framgår av punkterna 17 a 17 c nedan. Samtliga beslut föreslås vara villkorade av varandra och fattas tillsammans som ett beslut. För giltigt beslut krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Beslut om genomförande av uppdelning av aktier (punkt 17 a) Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut att genomföra en uppdelning av aktier, s.k. aktiesplit, varvid en befintlig aktie i Betsson delas i två aktier. En av dessa aktier kommer att vara en s.k. inlösenaktie. Styrelsen föreslår att avstämningsdag för uppdelning av aktie skall vara den 20 maj Uppdelningen medför en nödvändig justering av bolagsordningen. Förslaget innebär att 5, första stycket, tredje meningen skall erhålla följande ändrade lydelse: Aktier av serie A skall kunna utges till ett antal av högst och aktier av serie B skall kunna utges till ett antal av högst Bolagsordningen i den föreslagna nya lydelsen framgår av Bilaga 1. Beslut om minskning av aktiekapitalet genom automatisk inlösen av aktier (punkt 17 b) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att aktiekapitalet skall minskas med kronor genom indragning av A-aktier och B-aktier för återbetalning till aktieägarna. De aktier som skall dras in utgörs av de aktier som efter genomförd uppdelning av aktie enligt ovan benämns inlösenaktier. Betalning för varje inlösenaktie skall vara 5 kronor. Eventuella indragna inlösenaktier av serie A respektive serie B som innehas av bolaget skall dras in utan återbetalning. Den totala inlösenlikviden uppgår därmed till högst kronor. Styrelsen föreslår att handel i inlösenaktier av serie B skall ske under tiden från och med den 22 maj 2008 till och med den 4 juni Styrelsen föreslår vidare att avstämningsdag för indragning av inlösenaktier skall vara den 10 juni Betalning beräknas ske genom VPC:s försorg den 13 juni Beslut om ökning av aktiekapitalet genom fondemission (punkt 17 c) För att åstadkomma ett tidseffektivt inlösenförfarande utan krav på tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol, föreslår styrelsen att årsstämman beslutar återställa bolagets aktiekapital till dess ursprungliga belopp genom att öka bolagets aktiekapital med kronor genom fondemission genom överföring från bolagets fria egna kapital till bolagets aktiekapital. Inga nya aktier skall ges ut i samband med ökningen av aktiekapitalet. Styrelsens motiverade yttrande i samband med att styrelsen lämnar förslag om minskning av aktiekapitalet samt revisors yttrande över detta enligt 20 kap. 8 aktiebolagslagen (2005:551) ( ABL ) framgår av Bilaga 2 respektive Bilaga 3. Styrelsens redogörelse enligt 20 kap. 13 ABL och revisorns yttrande enligt 20 kap. 14 ABL framgår av Bilaga 4 respektive Bilaga 5. 11

12

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie.

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie. INLÖSEN 2008 information till aktieägarna i hiq international ab (publ) inför årsstämma den 30 april 2008 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande 1 Bakgrund

Läs mer

Bakgrund. Inlösen 2015 2

Bakgrund. Inlösen 2015 2 Inlösen 2015 Information till aktieägarna i HiQ International AB (publ) avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande Bakgrund BAKGRUND HiQ International ABs (

Läs mer

Sectras inlösenprogram

Sectras inlösenprogram Sectras inlösenprogram 205 Information till aktieägarna i Sectra AB (publ) inför årsstämma den 7 september 205 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande. Detta

Läs mer

Inlösen av aktier 2014

Inlösen av aktier 2014 Inlösen av aktier 2014 Information till aktieägarna i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) inför årsstämma den 12 maj 2014 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och automatiskt inlösenförfarande.

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2011

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2011 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2011 INNEHÅLL BAKGRUND OCH MOTIV 2 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET VILLKOR OCH ANVISNINGAR 5 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR BETSSON

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2010

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2010 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2010 INNEHÅLL BAKGRUND OCH MOTIV 2 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET VILLKOR OCH ANVISNINGAR 5 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR BETSSON

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2012

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2012 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2012 INNEHÅLL BAKGRUND OCH MOTIV 2 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET 3 VILLKOR OCH ANVISNINGAR 5 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR BETSSON

Läs mer

Första dag för handel i inlösenaktier. 12 maj 14 maj 18 maj 19 maj 1 juni 9 juni. Handel i inlösenaktier

Första dag för handel i inlösenaktier. 12 maj 14 maj 18 maj 19 maj 1 juni 9 juni. Handel i inlösenaktier INFORMATION OM INLÖSEN AV AKTIER I SWECO AB (publ) 2010 Innehåll Tidplan...2 Bakgrund och motiv...3 Så här går inlösenförfarandet till...4 Detaljerad beskrivning av inlösenförfarandet...5 Skattefrågor

Läs mer

Stockholm i mars 2014. IAR Systems Group AB (publ) Styrelsen

Stockholm i mars 2014. IAR Systems Group AB (publ) Styrelsen INLÖSEN 2014 Information till aktieägarna i IAR Systems Group AB (publ) inför årsstämma den 24 april 2014 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande BAKGRUND

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2013

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2013 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2013 BETSSON AB:S VERKSAMHET BESTÅR I ATT ÄGA OCH FÖRVALTA AKTIEINNEHAV I BOLAG SOM SJÄLVA ELLER VIA PARTNERSAMARBETEN ERBJUDER

Läs mer

Innehåll. Kortnamn för inlösenaktierna: A-aktien: NET IL A B-aktien: NET IL B. Delårsrapport för tredje kvartalet 2009

Innehåll. Kortnamn för inlösenaktierna: A-aktien: NET IL A B-aktien: NET IL B. Delårsrapport för tredje kvartalet 2009 Information om automatiskt inlösenförfarande av aktier i net Entertainment NE AB (publ) 2009 2 Innehåll Bakgrund och motiv 3 Beskrivning av inlösenförfarandet 4 Villkor och anvisningar 6 Finansiella effekter

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2014

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2014 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2014 BETSSON AB:S VERKSAMHET BESTÅR I ATT ÄGA OCH FÖRVALTA AKTIEINNEHAV I BOLAG SOM SJÄLVA ELLER VIA PARTNERSAMARBETEN ERBJUDER

Läs mer

Information om inlösenförfarande

Information om inlösenförfarande Information om inlösenförfarande Innehåll BAKGRUND OCH MOTIV 2 BESKRIVNING AV 3 INLÖSENFÖRFARANDET VILLKOR OCH ANVISNINGAR 5 FINANSIELLA EFFEKTER 6 FÖR CHERRY SKATTEFRÅGOR I SVERIGE 7 FRÅGOR OCH SVAR 9

Läs mer

2011 INLÖSEN AV AKTIER

2011 INLÖSEN AV AKTIER 2011 INLÖSEN AV AKTIER INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I BJÖRN BORG AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMA DEN 14 APRIL 2011 AVSEENDE STYRELSENS FÖRSLAG TILL KAPITALÖVERFÖRING GENOM AUTOMATISK INLÖSEN AV AKTIER INNEHÅLL

Läs mer

A-aktien: NET IL A B-aktien: NET IL B KALENDARIUM

A-aktien: NET IL A B-aktien: NET IL B KALENDARIUM INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I NET ENTERTAINMENT NE AB (PUBL) 2010 Innehåll 1 Bakgrund och motiv 2 Beskrivning av inlösenförfarandet 4 Villkor och anvisningar 5 Finansiella effekter

Läs mer

Bakgrund och motiv. Linköping i oktober Sectra AB. Styrelsen

Bakgrund och motiv. Linköping i oktober Sectra AB. Styrelsen INLÖSEN 2011 Information till aktieägarna i Sectra AB (publ) inför extra bolagsstämma den 22 november 2011 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande. Detta

Läs mer

Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2007

Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2007 Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2007 Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller endast information om styrelsens för Aktiebolaget SKF ( SKF

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB 2015 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB Betsson AB:s verksamhet består i att äga och förvalta aktieinnehav i bolag som själva eller via partnersamarbeten erbjuder slutkunder

Läs mer

Information om automatisk aktieinlösen i Investment AB Kinnevik (publ)

Information om automatisk aktieinlösen i Investment AB Kinnevik (publ) Information om automatisk aktieinlösen i Investment AB Kinnevik (publ) Detta dokument utgör inte ett erbjudande att köpa eller sälja aktier. Detta dokument är endast avsett som information till aktieägarna

Läs mer

Inlösen av aktier i OEM International

Inlösen av aktier i OEM International Inlösen av aktier i OEM International INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I OEM INTERNATIONAL AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMA DEN 29 APRIL 2014 AVSEENDE STYRELSENS FÖRSLAG TILL KAPITALÖVERFÖRING GENOM AUTOMATISK INLÖSEN

Läs mer

information om inlösen av aktier i sweco ab (publ) 2006

information om inlösen av aktier i sweco ab (publ) 2006 information om inlösen av aktier i sweco ab (publ) 2006 INNEHÅLL TIDPLAN... 1 BAKGRUND OCH MOTIV... 2 SÅ HÄR GÅR INLÖSENFÖRFARANDET TILL... 3 DETALJERAD BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET... 4 SKATTEFRÅGOR

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015 Innehåll BAKGRUND OCH MOTIV 3 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET 4 VILLKOR OCH ANVISNINGAR 6 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR ENEA 7

Läs mer

Information till aktieägarna i Sandvik med anledning av aktiesplit och automatisk inlösen av aktier

Information till aktieägarna i Sandvik med anledning av aktiesplit och automatisk inlösen av aktier This document is also available in English. Information till aktieägarna i Sandvik med anledning av aktiesplit och automatisk inlösen av aktier Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information

Läs mer

aktieägaren. Sammanlagt innebär förslaget att kronor kommer att återbetalas till aktieägarna. Under förutsättning att årsstämman

aktieägaren. Sammanlagt innebär förslaget att kronor kommer att återbetalas till aktieägarna. Under förutsättning att årsstämman INLÖSEN 2012 Information till aktieägarna i Sectra AB (publ) inför årsstämma den 28 juni 2012 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande. Detta underlag är

Läs mer

NET ENTERTAINMENT INLÖSENPROGRAM 2014

NET ENTERTAINMENT INLÖSENPROGRAM 2014 NET ENTERTAINMENT INLÖSENPROGRAM 2014 DEFINITIONER Med eller Bolaget avses Net Entertainment NE AB (publ) eller den koncern i vilken NE AB (publ) är moderbolag. Med Koncernen avses den koncern i vilken

Läs mer

ÅRSREDOVISNING INLÖSENFÖRFARANDE

ÅRSREDOVISNING INLÖSENFÖRFARANDE INFORMATION OM 2014 ÅRSREDOVISNING INLÖSENFÖRFARANDE MR GREEN & CO AB (publ) 2015 INNEHÅLL Villkor i sammandrag 3 Bakgrund och motiv 4 Styrelsens förslag i korthet 5 Viktiga datum 5 Så här går det till

Läs mer

Information om inlösen av aktier i Haldex AB

Information om inlösen av aktier i Haldex AB Information om inlösen av aktier i Haldex AB Innehåll Inlösenförfarandet i korthet 1 Tidsplan 1 Bakgrund och motiv 2 Så här går inlösenförfarandet till 2 Detaljerad beskrivning av inlösenförfarandet 3

Läs mer

Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2008

Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2008 Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2008 Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller endast information om styrelsens för Aktiebolaget SKF ( SKF

Läs mer

AKTIEINLÖSEN 2011 PUSHING THE LIMITS IN GAMING ENTERTAINMENT

AKTIEINLÖSEN 2011 PUSHING THE LIMITS IN GAMING ENTERTAINMENT AKTIEINLÖSEN 2011 INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I NET ENTERTAINMENT NE AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMA DEN 13 APRIL 2011 AVSEENDE STYRELSENS FÖRSLAG TILL KAPITALÖVERFÖRING GENOM AUTOMATISK INLÖSEN AV AKTIER PUSHING

Läs mer

Information om automatiskt inlösenförfarande i Tele2 AB

Information om automatiskt inlösenförfarande i Tele2 AB Kolumntitel Information om automatiskt inlösenförfarande i Tele2 AB Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information om styrelsens för Tele2 AB ( Tele2 eller Bolaget ) förslag om aktiesplit

Läs mer

Villkor i sammandrag för aktieinlösen 2015. Innehåll

Villkor i sammandrag för aktieinlösen 2015. Innehåll INLÖSENPROGRAM 2015 DEFINITIONER Med eller Bolaget avses Net Entertainment NE AB (publ) eller den koncern i vilken Net Entertainment NE AB (publ) är moderbolag. Med Koncernen avses den koncern i vilken

Läs mer

Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ)

Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) Information till aktieägarna med anledning av styrelsens förslag om aktiesplit och obligatoriskt inlösenförfarande till årsstämma den 13 maj 2015 Detta

Läs mer

Information om föreslagen aktiesplit och inlösen av aktier i KappAhl Holding AB (publ)

Information om föreslagen aktiesplit och inlösen av aktier i KappAhl Holding AB (publ) Information om föreslagen aktiesplit och inlösen av aktier i KappAhl Holding AB (publ) Detta dokument ger information om styrelsens för KappAhl Holding AB (publ) ( KappAhl eller Bolaget ) förslag om kapitalutskiftning

Läs mer

INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I ATLAS COPCO AB

INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I ATLAS COPCO AB INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I ATLAS COPCO AB med anledning av förslag om aktiesplit och automatiskt inlösenförfarande Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information om styrelsens för

Läs mer

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av förslag om aktiesplit och automatiskt inlösenförfarande Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information om styrelsens för

Läs mer

Innehåll. Definitioner. Kommande informationstillfällen. Aktieinformation

Innehåll. Definitioner. Kommande informationstillfällen. Aktieinformation Eolus Vind AB Inlösenprogram 2015 Innehåll 1 Bakgrund och motiv 2 Beskrivning av inlösenförfarandet 4 Villkor och anvisningar 5 Finansiella effekter för Eolus 6 Skattefrågor i Sverige 8 Frågor och svar

Läs mer

2015 INLÖSEN AV AKTIER

2015 INLÖSEN AV AKTIER 2015 INLÖSEN AV AKTIER INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I BJÖRN BORG AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMA DEN 11 MAJ 2015 AVSEENDE STYRELSENS FÖRSLAG TILL KAPITALÖVERFÖRING GENOM AUTOMATISK INLÖSEN AV AKTIER INNEHÅLL

Läs mer

Man kan konstatera att mycket återstår att göra för oss som arbetar för att vår planet på alla plan ska bli en bättre planet.

Man kan konstatera att mycket återstår att göra för oss som arbetar för att vår planet på alla plan ska bli en bättre planet. INFORMATION OM AKTIESPLIT OCH INLÖSEN AV AKTIER I SWECO AB (PUBL) 2007 Man kan konstatera att mycket återstår att göra för oss som arbetar för att vår planet på alla plan ska bli en bättre planet. innehåll

Läs mer

Information om inlösen av aktier i AB Electrolux 2006/2007

Information om inlösen av aktier i AB Electrolux 2006/2007 Information om inlösen av aktier i AB Electrolux 2006/2007 Innehåll Bakgrund och motiv 1 Så här går inlösenförfarandet till 2 Beskrivning av inlösenförfarandet 3 Effekter för Electrolux 4 Skattefrågor

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB 2017 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB Betsson AB (publ) är ett holdingbolag som investerar i och förvaltar snabbväxande bolag inom onlinespel. Bolaget är ett av de största

Läs mer

Definitioner. Inlösenaktierna löses automatiskt in mot en inlösenlikvid om 2,00 SEK per inlösenaktie som beräknas utbetalas den 12 juni 2017.

Definitioner. Inlösenaktierna löses automatiskt in mot en inlösenlikvid om 2,00 SEK per inlösenaktie som beräknas utbetalas den 12 juni 2017. INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2017 Innehåll BAKGRUND OCH MOTIV 3 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET 4 VILLKOR OCH ANVISNINGAR 6 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR ENEA 7

Läs mer

2014 INLÖSEN AV AKTIER

2014 INLÖSEN AV AKTIER 2014 INLÖSEN AV AKTIER INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I BJÖRN BORG AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMA DEN 10 APRIL 2014 AVSEENDE STYRELSENS FÖRSLAG TILL KAPITALÖVERFÖRING GENOM AUTOMATISK INLÖSEN AV AKTIER INNEHÅLL

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2013

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2013 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 203 Innehåll BAKGRUND OCH MOTIV 3 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET 4 VILLKOR OCH ANVISNINGAR 6 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR ENEA 7 SKATTEFRÅGOR

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2012

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2012 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2012 Innehåll BAKGRUND OCH MOTIV 3 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET 4 VILLKOR OCH ANVISNINGAR 6 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR ENEA 7

Läs mer

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av split och inlösen av aktier

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av split och inlösen av aktier Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av split och inlösen av aktier Innehållsförteckning Kort om inlösen av aktier 2 Bakgrund och motiv 3 Finansiella effekter av inlösenförfarandet

Läs mer

Information till aktieägare i Boliden AB (publ) med anledning av förslag om aktiesplit och automatiskt inlösenförfarande

Information till aktieägare i Boliden AB (publ) med anledning av förslag om aktiesplit och automatiskt inlösenförfarande Information till aktieägare i Boliden AB (publ) med anledning av förslag om aktiesplit och automatiskt inlösenförfarande I år får Du som aktieägare två utbetalningar från Boliden, dels en ordinarie utdelning

Läs mer

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av förslag om aktiesplit och automatiskt inlösenförfarande Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information om styrelsens för

Läs mer

17 mars 2008. Information om automatiskt inlösenförfarande. NeoNet AB 2008. LEGAL#3088718v7

17 mars 2008. Information om automatiskt inlösenförfarande. NeoNet AB 2008. LEGAL#3088718v7 17 mars 2008 Information om automatiskt inlösenförfarande av aktier i NeoNet AB 2008 17 mars 2008 2 INNEHÅLL 2 Kort beskrivning av inlösenförfarandet 3 Bakgrund och motiv till inlösenförfarandet 4 Tidplan

Läs mer

Villkor i sammandrag för aktieinlösen Innehåll

Villkor i sammandrag för aktieinlösen Innehåll INLÖSENPROGRAM 2017 DEFINITIONER Med eller Bolaget avses AB (publ) eller den koncern i vilken AB (publ) är moderbolag. Med Koncernen avses den koncern i vilken AB (publ) är moderbolag. Med Nasdaq Stockholm

Läs mer

Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier

Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier Information till aktieägarna i med anledning av sammanläggning av aktier 1:5 och ändring av förhållandet mellan B-aktien och ADS Detta dokument

Läs mer

INNEHÅLL VILLKOR I SAMMANDRAG

INNEHÅLL VILLKOR I SAMMANDRAG 2017 INLÖSEN AV AKTIER INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I BJÖRN BORG AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMA DEN 11 MAJ 2017 AVSEENDE STYRELSENS FÖRSLAG TILL KAPITALÖVERFÖRING GENOM AUTOMATISK INLÖSEN AV AKTIER INNEHÅLL

Läs mer

INFORMATION OM INLÖSENFÖRFARANDE

INFORMATION OM INLÖSENFÖRFARANDE INFORMATION OM INLÖSENFÖRFARANDE 1 INNEHÅLL Villkor i sammandrag 3 Bakgrund och motiv 4 Styrelsens förslag i korthet 5 Viktiga datum 5 Så här går det till 6 Villkor och anvisningar 7 Finansiella effekter

Läs mer

INFORMATION OM FÖRESLAGET AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I KAPPAHL AB (PUBL) 2017/2018

INFORMATION OM FÖRESLAGET AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I KAPPAHL AB (PUBL) 2017/2018 INFORMATION OM FÖRESLAGET AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I KAPPAHL AB (PUBL) 2017/2018 INFORMATION OM FÖRESLAGET AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I KAPPAHL AB (PUBL.) 2017/2018 /1 KappAhl

Läs mer

Novestra: Inlösen 2013

Novestra: Inlösen 2013 Novestra: Inlösen 2013 Information till aktieägarna i AB Novestra (publ) med anledning av styrelsens förslag om utbetalning av 1 krona per aktie genom ett obligatoriskt inlösenförfarande INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Information om aktiesplit och inlösen av aktier i AB Volvo 2007

Information om aktiesplit och inlösen av aktier i AB Volvo 2007 Information om aktiesplit och inlösen av aktier i AB Volvo 2007 Aktiesplit- och inlösenförfarandet i korthet Innehållsförteckning 2 Aktiesplit- och inlösenförfarandet i korthet 3 Tidplan 4 Så här fungerar

Läs mer

Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia

Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia För 10 aktier i Bure erhåller du 1 aktie i AcadeMedia Detta dokument ger information om styrelsens för Bure Equity AB ( Bure ) förslag till beslut om utdelning

Läs mer

Information till aktieägarna. av föreslagen split och inlösen av aktier i AB SKF

Information till aktieägarna. av föreslagen split och inlösen av aktier i AB SKF Information till aktieägarna med anledning av föreslagen split och inlösen av aktier i AB SKF Innehåll Kort beskrivning sid 2 Bakgrund och motiv sid 3 Beskrivning sid 4 Skattefrågor i Sverige sid 6 Frågor

Läs mer

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ)

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) Information till aktieägarna inför extra bolagsstämma den 14 augusti 2012 avseende styrelsens förslag om aktiesplit och obligatoriskt

Läs mer

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0005337821

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0005337821 Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0005337821 Information till aktieägarna inför extra bolagsstämma den 10 februari 2014 avseende styrelsens förslag om aktiesplit

Läs mer

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0001599622

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0001599622 Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0001599622 Information till aktieägarna inför extra bolagsstämma den 5 juli 2013 avseende styrelsens förslag om aktiesplit och

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN DEN 6 APRIL 2011 AVSEENDE BESLUT OM FONDEMISSION

STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN DEN 6 APRIL 2011 AVSEENDE BESLUT OM FONDEMISSION STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN DEN 6 APRIL 2011 AVSEENDE BESLUT OM FONDEMISSION Styrelsen föreslår att bolagets aktiekapital ökas med 620 000 000 kronor genom fondemission med utgivande av 24 000 000

Läs mer

Information om föreslagen inlösen av aktier i Kungsleden AB (publ) 2007

Information om föreslagen inlösen av aktier i Kungsleden AB (publ) 2007 Information om föreslagen inlösen av aktier i Kungsleden AB (publ) 2007 Innehåll 2 Det föreslagna Inlösenförfarandet i korthet 3 Bakgrund och motiv 4 Så här går Inlösenförfarandet till 5 Detaljerad beskrivning

Läs mer

Information till depåbevisinnehavare i Vostok Nafta Investment Ltd

Information till depåbevisinnehavare i Vostok Nafta Investment Ltd Information till depåbevisinnehavare i Vostok Nafta Investment Ltd inför EBS den 29 augusti 2012 om styrelsens förslag om split och obligatoriskt inlösenförfarande Detta dokument har tagits fram med enda

Läs mer

Information till aktieägarna i East Capital Baltic Property Investors AB (publ) SE

Information till aktieägarna i East Capital Baltic Property Investors AB (publ) SE Information till aktieägarna i East Capital Baltic Property Investors AB (publ) SE0001467572 Information till aktieägarna inför extra bolagsstämma den 27 september 2016 avseende styrelsens förslag om aktiesplit

Läs mer

Handlingar inför extra bolagsstämma i. DIAMYD MEDICAL AB (publ)

Handlingar inför extra bolagsstämma i. DIAMYD MEDICAL AB (publ) Handlingar inför extra bolagsstämma i Torsdagen den 31 januari 2013 DAGORDNING för extra bolagsstämma med aktieägarna i Torsdagen den 31 januari 2013 1. Öppnande av stämman samt val av ordförande 2. Upprättande

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7 i förslag till dagordning)

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7 i förslag till dagordning) s förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7 i förslag till dagordning) För att möjliggöra de av styrelsen föreslagna åtgärderna enligt punkterna 8 (A) (C) i förslaget till dagordning,

Läs mer

Bakgrund (A) Ändring av bolagsordningen (B) Uppdelning av aktier (C) Minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna

Bakgrund (A) Ändring av bolagsordningen (B) Uppdelning av aktier (C) Minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna Styrelsens för KappAhl Holding AB (publ) förslag till beslut avseende inlösenförfarande innefattande ändring av bolagsordningen, aktiedelning, minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna

Läs mer

Erbjudande om courtagefri försäljning av aktier i Nobel Biocare och information angående avnotering

Erbjudande om courtagefri försäljning av aktier i Nobel Biocare och information angående avnotering Erbjudande om courtagefri försäljning av aktier i Nobel Biocare och information angående avnotering Erbjudandet som beskrivs i denna informationsbroschyr riktar sig inte till personer vars deltagande i

Läs mer

Handlingar inför extra bolagsstämma i. Sectra AB (publ) Tisdagen den 22 november 2011 A14153477

Handlingar inför extra bolagsstämma i. Sectra AB (publ) Tisdagen den 22 november 2011 A14153477 Handlingar inför extra bolagsstämma i Sectra AB (publ) Tisdagen den 22 november 2011 Dagordning för extrastämma med aktieägarna i Sectra AB (publ) tisdagen den 22 november 2011 kl. 14.00 på bolagets kontor

Läs mer

Aktieinlösen 2008 OBSERVERA ATT DU SOM AKTIEÄGARE MÅSTE GÖRA ETT AKTIVT VAL FÖR ATT INTE FÖRLORA VÄRDE

Aktieinlösen 2008 OBSERVERA ATT DU SOM AKTIEÄGARE MÅSTE GÖRA ETT AKTIVT VAL FÖR ATT INTE FÖRLORA VÄRDE Aktieinlösen 2008 Detta dokument innehåller information om Bure Equity AB:s (publ) erbjudande om frivilligt inlösenförfarande. Beslut om inlösenförfarande fattades av Bures extra bolagsstämma den 11 december

Läs mer

OBSERVERA ATT DU SOM AKTIEÄGARE MÅSTE GÖRA ETT AKTIVT VAL FÖR ATT INTE FÖRLORA VÄRDE

OBSERVERA ATT DU SOM AKTIEÄGARE MÅSTE GÖRA ETT AKTIVT VAL FÖR ATT INTE FÖRLORA VÄRDE Aktieinlösen 2007 Foto Rob Vanstone Detta dokument innehåller information om Bure Equity ABs (publ) erbjudande om frivilligt inlösenförfarande. Beslut om inlösenförfarande fattades av Bures extra bolagsstämma

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA, INLÖSENFÖRFARANDE OM 9,00 KRONOR PER AKTIE

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA, INLÖSENFÖRFARANDE OM 9,00 KRONOR PER AKTIE 2010, 6 APRIL PRESSMEDDELANDE KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA, INLÖSENFÖRFARANDE OM 9,00 KRONOR PER AKTIE Detta pressmeddelande är inget erbjudande utan förmedlar endast information om styrelsens förslag till

Läs mer

Information till aktieägarna inför behandling av styrelsens förslag om inlösen av aktier i WeSC AB (publ)

Information till aktieägarna inför behandling av styrelsens förslag om inlösen av aktier i WeSC AB (publ) Information till aktieägarna inför behandling av styrelsens förslag om inlösen av aktier i WeSC AB (publ) Innehållsförteckning 3 Allmänt 4 Bakgrund och motiv 5 Styrelsens förslag i korthet 6 Så går inlösenförfarandet

Läs mer

INFORMATION TILL AKTIEÄGARE I INVESTMENT AB ÖRESUND INFÖR EXTRA BOLAGSSTÄMMA 29 APRIL 2011 AVSEENDE UTDELNING AV AKTIER I HQ AB

INFORMATION TILL AKTIEÄGARE I INVESTMENT AB ÖRESUND INFÖR EXTRA BOLAGSSTÄMMA 29 APRIL 2011 AVSEENDE UTDELNING AV AKTIER I HQ AB INFORMATION TILL AKTIEÄGARE I INVESTMENT AB ÖRESUND INFÖR EXTRA BOLAGSSTÄMMA 29 APRIL 2011 AVSEENDE UTDELNING AV AKTIER I HQ AB 2 (10) Denna informationsbroschyr har upprättats av Investment AB Öresund

Läs mer

Information till aktieägarna inför årsstämman 2010 och behandling av styrelsens förslag om inlösen av aktier i WeSC AB (publ)

Information till aktieägarna inför årsstämman 2010 och behandling av styrelsens förslag om inlösen av aktier i WeSC AB (publ) Information till aktieägarna inför årsstämman 2010 och behandling av styrelsens förslag om inlösen av aktier i WeSC AB (publ) Innehållsförteckning 3 Allmänt 4 Bakgrund och motiv 5 Styrelsens förslag i

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om uppskov med beskattningen vid andelsbyten; SFS 1998:1601 Utkom från trycket den 18 december 1998 utfärdad den 10 december 1998. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande.

Läs mer

Information till aktieägarna inför årsstämman 2011 och behandling av styrelsens förslag om inlösen av aktier i WeSC AB (publ)

Information till aktieägarna inför årsstämman 2011 och behandling av styrelsens förslag om inlösen av aktier i WeSC AB (publ) 1* Information till aktieägarna inför årsstämman 2011 och behandling av styrelsens förslag om inlösen av aktier i WeSC AB (publ) Innehållsförteckning *2 3 Allmänt 4 Bakgrund och motiv 5 Styrelsens förslag

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 659 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600-604 prop. 1995/96:109, s. 94-95 prop. 1992/93:151 Särskilda bestämmelser

Läs mer

TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING

TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING avseende ERBJUDANDE FRÅN NORDIC LEISURE AB (PUBL) TILL AKTIEÄGARNA I BETTING PROMOTION SWEDEN AB (PUBL) Tillägg till Erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna

Läs mer

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT ENLIGT DAGORDNINGENS PUNKT 16 (I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010.

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010. Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010 Ärende 7 Styrelsens förslag till beslut i samband med nyemission av aktier med

Läs mer

19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA

19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA 507 19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA 42 kap. 16 och 16 a IL prop. 1990/91:167, bet. 1990/91:SkU30 prop. 1992/93:108, bet. 1992/93:SkU8 prop. 1998/99:15 s. 241-247, 293 och 299, bet. 1998/99:SkU5

Läs mer

A. UPPDELNING AV AKTIER (AKTIESPLIT)

A. UPPDELNING AV AKTIER (AKTIESPLIT) Styrelsens för Coeli Private Equity 2006 AB (publ), 556698-8209, förslag till beslut om automatiskt inlösenförfarande, innefattande (A) uppdelning av aktier (aktiesplit), (B) minskning av aktiekapitalet

Läs mer

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet (III) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut

Läs mer

Inlösen av aktier i Creades AB (publ) Våren 2015

Inlösen av aktier i Creades AB (publ) Våren 2015 Inlösen av aktier i Creades AB (publ) Våren 2015 VIKTIGT MEDDELANDE TILL DIG SOM ÄR AKTIEÄGARE I CREADES Detta dokument innehåller information om ett erbjudande om inlösen av aktier i Creades. Anmälan

Läs mer

Punkt 15 - Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Punkt 15 - Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Punkt 15 - Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Styrelsen för Forwood Aktiebolag (publ), org. nr, föreslår att årsstämman den 17 juni 2016 beslutar om ändring av bolagsordningen enligt följande:

Läs mer

Författningsförslag om riskkapitalavdrag och investeraravdrag

Författningsförslag om riskkapitalavdrag och investeraravdrag Bilaga i a till Hemställan om investeraravdrag Författningsförslag om riskkapitalavdrag och investeraravdrag Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) Förslaget om riskkapitalavdrag

Läs mer

Tessin Nordic AB Skattefrågor vid vissa investeringar i skuldebrev och okvalificerade aktier

Tessin Nordic AB Skattefrågor vid vissa investeringar i skuldebrev och okvalificerade aktier Entreprenörsskatt Skattefrågor vid vissa investeringar i skuldebrev och okvalificerade aktier Konfidentiellt Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar 3 2 Skuldebrev 4 3 5 4 Kontrolluppgifter

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2002:1143 Utkom från trycket den 30 december 2002 utfärdad den 19 december 2002. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i LjungbergGruppen AB (publ) om återköp av aktier

Erbjudande till aktieägarna i LjungbergGruppen AB (publ) om återköp av aktier Erbjudande till aktieägarna i LjungbergGruppen AB (publ) om återköp av aktier Återköp av aktier i LjungbergGruppen AB Den 24 mars beslutade ordinarie bolagsstämma i LjungbergGruppen AB (publ) (org nr 5561757047,

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB (PUBL) Aktieägarna i Coeli Private Equity 2009 AB (publ), 556762-6873, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 14 januari 2015

Läs mer

På uppdrag av styrelsen öppnade bolagets verkställande direktör Pontus Lindwall årsstämman och hälsade aktieägarna välkomna.

På uppdrag av styrelsen öppnade bolagets verkställande direktör Pontus Lindwall årsstämman och hälsade aktieägarna välkomna. Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Betsson AB (publ), org nr 556090-4251 ( Betsson ), den 12 maj 2008 i Stockholm. Närvarande: Enligt förteckning i Bilaga 1, med angivande av antal aktier och

Läs mer

Information till aktieägarna avseende upptagande till handel av stamaktier av serie B i AB Sagax (publ)

Information till aktieägarna avseende upptagande till handel av stamaktier av serie B i AB Sagax (publ) Information till aktieägarna avseende upptagande till handel av stamaktier av serie B i AB Sagax (publ) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund och motiv 1 Fondemissionen i korthet 2 Information om aktierna som

Läs mer

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens förslag och beslut innefattar följande: A Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag

Läs mer

INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I AB VOLVO AVSEENDE UTDELNING AV AKTIER I AINAX AB

INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I AB VOLVO AVSEENDE UTDELNING AV AKTIER I AINAX AB INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I AB VOLVO AVSEENDE UTDELNING AV AKTIER I AINAX AB 2 Information till aktieägarna i AB Volvo avseende utdelning av aktier i Ainax AB Innehåll Viktiga datum 3 Styrelsens förslag

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 653 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 51 kap. IL SkU 1992/93:20, prop. 1992/93:151 SkU 1995/96:20, prop. 1995/96:109 s. 94 95 SkU 1999/2000:2, 5 och 8, prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600

Läs mer

Styrelsens för LC-Tec Holding AB (publ) (nedan LC-Tec ) förslag till årsstämman

Styrelsens för LC-Tec Holding AB (publ) (nedan LC-Tec ) förslag till årsstämman Styrelsens för LC-Tec Holding AB (publ) (nedan LC-Tec ) förslag till årsstämman Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet

Läs mer

Inlösen av aktier i Bure Equity AB (publ)

Inlösen av aktier i Bure Equity AB (publ) Inlösen av aktier i Bure Equity AB (publ) VIKTIGT MEDDELANDE TILL DIG SOM ÄR AKTIEÄGARE I BURE EQUITY AB (PUBL) Detta dokument innehåller information om Bure Equity ABs (publ) erbjudande om frivillig inlösen.

Läs mer

Information till depåbevisinnehavare i Vostok Nafta Investment Ltd

Information till depåbevisinnehavare i Vostok Nafta Investment Ltd Vostok Nafta Investment Ltd nför Extra bolagsstämma den 9 juni 2015 om Styrelsens förslag om utskiftning av Vostok Emerging Finance Ltd genom split och obligatoriskt inlösenförfarande Detta dokument har

Läs mer

19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA

19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA 489 19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA 42 kap. 16 och 16 a IL prop. 1990/91:167, bet. 1990/91:SkU30 prop. 1992/93:108, bet. 1992/93:SkU8 prop.

Läs mer