Information till aktieägarna inför årsstämman 2010 och behandling av styrelsens förslag om inlösen av aktier i WeSC AB (publ)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information till aktieägarna inför årsstämman 2010 och behandling av styrelsens förslag om inlösen av aktier i WeSC AB (publ)"

Transkript

1 Information till aktieägarna inför årsstämman 2010 och behandling av styrelsens förslag om inlösen av aktier i WeSC AB (publ)

2 Innehållsförteckning 3 Allmänt 4 Bakgrund och motiv 5 Styrelsens förslag i korthet 6 Så går inlösenförfarandet till 7 Villkor och anvisningar 8 WeSC i korthet 9 Aktiekapital och ägare 10 Skattefrågor 12 Frågor och svar 14 Kallelse till årsstämma i WeSC AB (publ) Styrelsen har inför den årsstämma som är planerad till den 22 september 2010 föreslagit att WeSC skall skifta ut totalt kronor till aktieägarna genom ett inlösenförfarande som innebär att varje aktie i bolaget delas i två aktier varav den ena benämns inlösenaktie och löses in mot fem kronor kontant. Inlösenförfarandet är ett transaktionstekniskt alternativ till utdelning. Föreslagna villkor i sammandrag Varje aktie i WeSC delas i två aktier varav den ena aktien benämns inlösenaktie. Inlösenaktien löses automatiskt in för fem kronor. Inlösenförfarandet sker automatiskt, dvs. ingen åtgärd krävs från aktieägaren. För utländska aktieägare kan det vara fördelaktigt ur skattesynpunkt att sälja inlösenaktier via marknaden under handelsperioden i stället för att låta inlösenaktien gå till inlösen. Avstämningsdag för split och erhållande av inlösenaktier föreslås vara den 13 oktober Utbetalning beräknas kunna ske omkring den 8 november Kalendarium för ekonomisk information från WeSC AB (publ) Årsstämma är planerad till den 22 september 2010 Delårsrapport för det andra kvartalet 2010/2011 publiceras den 3 december 2010 Med WeSC eller Bolaget avses i detta dokument WeSC AB (publ). Detta dokument har upprättats som information och beslutsunderlag till aktieägarna i WeSC inför beslut om inlösenförfarande på årsstämma planerad till onsdagen den 22 september Dokumentet utgör inte ett prospekt enligt tillämpliga regelverk härom. Dokumentet riktar sig inte till personer vars deltagande i inlösenförfarandet förutsätter ytterligare information eller att registreringsåtgärder eller andra åtgärder vidtas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Dokumentet får inte distribueras till sådana länder som kräver ytterligare information eller åtgärder enligt föregående mening eller till länder där sådan distribution strider mot gällande regler. Det åligger envar att iaktta sådana restriktioner som följer av utländsk rätt. Remium AB, som har biträtt styrelsen i WeSC vid sammanställningen av detta dokument, har granskat den lämnade informationen men påtar sig inte något ansvar för den lämnade informationens riktighet eller fullständighet och friskriver sig från allt ansvar för beslut som fattas på grundval av dokumentet. Tvist med anledning av detta dokument ska avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol exklusivt. 2

3 Allmänt Inlösenförfarandet är ett förslag från styrelsen som skall behandlas vid årsstämma planerad till onsdagen den 22 september 2010, klockan i bolagets lokaler på adress Karlavägen 108, 14 tr. i Stockholm. Entrén till stämmolokalen öppnas klockan Kallelse till årsstämma 2010 publicerades i Svenska Dagbladet den 18 augusti 2010 samt offentliggjordes genom pressmeddelande samma dag. I kallelsen angavs förutom den föreslagna dagordningen till årsstämman även att för att delta i årsstämman ska aktieägare dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB ( Euroclear ) förda aktieboken torsdagen den 16 september 2010, dels till WeSC anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast torsdagen den 16 september 2010 klockan Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste genom förvaltares försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman. Sådan inregistrering måste vara verkställd hos Euroclear senast torsdagen den 16 september 2010, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta sin förvaltare. Anmälan om deltagande i årsstämman ska ske skriftligen till WeSC AB (publ), Roger Sacklén, Box , Stockholm, per telefon , per telefax eller per e-post com. Vid anmälan ska anges namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefonnummer och aktieinnehav, varvid även eventuella biträden ska anmälas (högst två). Frågor om inlösenförfarandet och innehållet i detta dokument besvaras av: Remium Corporate Finance Telefon:

4 Bakgrund och motiv WeSC genererar en överlikviditet i förhållande till vad som behövs för Bolagets fortsatta tillväxt och är idag skuldfritt. Styrelsen prövar årligen om förutsättningar finns för att överlikviditet skall skiftas ut till Bolagets aktieägare. Styrelsen anser att likviditet som ej behövs i verksamheten eller för investeringar skall delas ut till bolagets aktieägare. Med anledning av detta har WeSC:s styrelse beslutat att föreslå årsstämman den 22 september 2010 att ett belopp motsvarande fem kronor per aktie utskiftas till aktieägarna genom ett inlösenförfarande. Stockholm den 3 september 2010 WeSC AB (publ) 4

5 Styrelsens förslag i korthet Styrelsen i WeSC föreslår att årsstämman den 22 september 2010 beslutar om utskiftning av kapital till aktieägarna i WeSC genom ett s.k. obligatoriskt inlösenförfarande. Förslaget innebär att varje aktie delas i två aktier, varav den ena benämns inlösenaktie. Inlösenaktien kommer därefter att lösas in mot erhållande av fem kronor kontant. Det sammanlagda belopp som ska utbetalas genom inlösenförfarandet uppgår till kronor. Aktieägare som är registrerade i det av Euroclear förda avstämningsregistret den 13 oktober 2010 erhåller inlösenaktier. Sista dag för handel med WeSC-aktien inklusive rätt att erhålla inlösenaktier är den 8 oktober Efter erhållande av inlösenaktier kan Du som aktieägare välja mellan alternativ 1 och alternativ 2 nedan: Alternativ 1: Erhålla likvid om fem kronor per inlösenaktie. Detta sker per automatik om inte alternativ 2 nedan väljs. Alternativ 2: Sälja inlösenaktier på marknaden via en bank eller fondkommissionär. Tidplan 8 oktober 2010: Sista dag för handel med WeSCaktien, inklusive rätt att erhålla inlösenaktier 11 oktober 2010: Första dag för handel med WeSCaktien, exklusive rätt att erhålla inlösenaktier 13 oktober 2010: Avstämningsdag för split och erhållande av inlösenaktier oktober 2010: Handel i inlösenaktier på First North 8 november 2010: Utbetalning av inlösenlikvid Skattefrågor i korthet Erhållande av inlösenaktier genom aktiesplit utlöser ingen svensk beskattning. Först när de erhållna inlösenaktierna avyttras eller löses in uppstår en skattepliktig händelse, som i normalfallet skall beskattas taxeringsåret Anskaffningsutgiften för de ursprungliga aktierna kommer att fördelas på inlösenaktier och vanliga aktier i förhållande till aktiernas marknadsvärde i samband med spliten. För aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige utgår svensk kupongskatt vid inlösen av aktier men däremot inte om inlösenaktier avyttras på marknaden. För ytterligare information om vissa skattemässiga effekter som bedöms uppstå till följd av inlösenförfarandet hänvisas till avsnittet Skattefrågor. Sista dag för handel med WeSC-aktien, inklusive inlösenaktien Första dag för handel med WeSC-aktien, exklusive inlösenaktien Avstämningsdag för split och erhållande av inlösenaktier Handel i inlösenaktier på First North Utbetalning av inlösenlikvid 8 okt 11 okt 13 okt okt 8 nov 5

6 Så går inlösenförfarandet till WeSC-aktie WeSC-aktie Inlösenaktie Alternativ 1 Alternativ 2 Kontant 5 kronor per inlösenaktie Försäljning av inlösenaktier via marknaden Illustrativt exempel Du är på avstämningsdagen för inlösenförfarandet registrerad som aktieägare till WeSC-aktier. När inlösenförfarandet påbörjas kommer varje WeSC-aktie att delas upp i en WeSC-aktie och en inlösenaktie. Du kommer således vara innehavare av st WeSC-aktier och st inlösenaktier. Efter uppdelningen: st WeSC-aktier st inlösenaktier Vid tillfället för uppdelningen av aktierna i WeSC blir den teoretiska effekten att värdet på inlösenaktien, fem kronor, minskar värdet på den befintliga aktien med samma belopp. WeSC kommer sedan att lösa in dina inlösenaktier för kontant likvid om fem kronor per styck. Detta sker utan att du som aktieägare behöver göra någonting. Alternativet är att du själv säljer dina inlösenaktier på marknaden. Inlösenaktierna kommer att handlas på First North under perioden den oktober Efter inlösenförfarandet kommer du att inneha: Kontant betalning för st inlösenaktier x 5 kronor = kr, eller det belopp du erhåller i samband med en eventuell försäljning av inlösenaktierna via marknaden, samt WeSC-aktier. Du har därmed kvar lika många WeSC-aktier som du hade före inlösenförfarandet och har erhållit fem kronor kontant för varje aktie du hade på avstämningsdagen, eller det belopp du erhåller i samband med en eventuell försäljning av inlösenaktierna via marknaden. Det totala antalet aktier i WeSC kommer vara lika många efter inlösenförfarandet som innan, vilket innebär att transaktionen ej kommer att innebära någon utspädning för bolagets aktieägare. Detta exempel beaktar inte eventuella skatteeffekter som uppkommer i samband med inlösenförfarandet, se vidare under Skattefrågor och Frågor och svar. Är du utländsk aktieägare kan det vara fördelaktigt för dig ur skattesynpunkt att sälja dina inlösenaktier istället för att låta dem bli inlösta. Inlösenaktierna kommer därför att handlas på First North under perioden oktober

7 Villkor och anvisningar Split och inlösen De som på avstämningsdagen för split och erhållande av inlösenaktier den 13 oktober 2010 är registrerade som aktieägare i WeSC erhåller för varje aktie en inlösenaktie. Om aktieägaren inte säljer inlösenaktierna på marknaden kommer varje inlösenaktie automatiskt att lösas in mot en kontant likvid om fem kronor per aktie. Sista dag för handel inklusive rätt till deltagande i inlösenförfarandet Sista dag för handel i WeSC-aktien inklusive rätt till deltagande i inlösenförfarandet är den 8 oktober Avstämningsdag Avstämningsdag hos Euroclear för split och erhållande av inlösenaktier i WeSC-aktien är den 13 oktober Därefter bokas inlösenaktierna in på respektive aktieägares VP-konto. Aktieägaren erhåller sedan en VP-avi som redovisar antalet inlösenaktier som erhållits. Handel i inlösenaktierna Handel med inlösenaktier kommer att äga rum under perioden oktober Banker och andra värdepappersinstitut med erforderligt tillstånd står till tjänst med förmedling av köp och försäljning av inlösenaktier. Redovisning av inlösenlikvid I samband med att likvid utbetalas kommer de på aktieägarens VP-konto registrerade inlösenaktierna att utbokas. VP-avi härom utsänds ej. Inlösen likviden om fem kronor kontant för varje inlösenaktie beräknas utbetalas omkring den 8 november Likviden kommer att utbetalas via Euroclear till det avkastningskonto som är anslutet till VP-kontot. VPavi utsänds som bekräftelse på utbetalningen. Förvaltarregistrerade aktier Information om inlösenförfarandet sänds inte till aktieägare i WeSC vars innehav är registrerade i förvaltares namn, t.ex. bank eller annan förvaltare. Aktieägaren kommer istället att erhålla information i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Utländska aktieägare Utländska aktieägare som deltar i inlösenförfarandet och får aktier inlösta är skyldiga att erlägga svensk kupongskatt, se vidare Skattefrågor. Kupongskatt kommer därför att uttas av utländska aktieägare i samband med att inlösenlikviden betalas ut. Utländska aktieägare bör notera att en del av inlösenlikviden kan komma att innehållas för täckande av kupongskatt. Förutsättningar för slutförande av inlösenförfarandet Årsstämmans beslut om aktieinlösen innefattar beslut om ökning av aktiekapitalet genom fondemission, uppdelning av aktier samt minskning av aktiekapitalet genom obligatorisk inlösen av aktier. Slutförande av inlösenförfarandet förutsätter att årsstämmans beslut registreras hos Bolagsverket och verkställs. 7

8 WeSC i korthet WeSC designar, marknadsför och säljer kläder och accessoarer inom segmentet street fashion på den internationella marknaden under varumärket WeSC (We are the Superlative Conspiracy). Varumärket finns för närvarande representerat i 24 länder, där försäljningen sker dels genom egna och distributörsdrivna konceptbutiker och dels genom återförsäljare. WeSC har för avsikt att utöka antalet marknader genom att komplettera med länder i västvärlden där bolaget inte finns representerat idag, samt genom att hitta samarbetspartners i Östeuropa, Asien och Sydamerika. WeSC väljer på alla marknader noga ut sina återförsäljare och satsar på att bli ett framträdande märke i de utvalda butikerna. Då WeSC är ett relativt ungt varumärke med god tillväxt på de flesta marknader så kommer expansion och tillväxt även i framtiden att genereras genom ett utökat antal återförsäljare per marknad, högre genomsnittsorder per återförsäljare och genom etablering på nya marknader. Vidare har WeSC som strategi att själva ansvara för distributionen på utvalda marknader. WeSC arbetar främst med förorder, där produktion sker på basis av vad återförsäljarna beställer inför varje säsong. Försäljning av hörlurar och jeans är dock inte säsongsbundna. WeSC har idag 27 egna och distributörsdrivna koncept butiker runt om i världen (Los Angeles, New York, Aspen, två butiker i Seoul, två butiker i Hong Kong, två butiker i Paris, Lyon, Bordeaux, Lissabon, Porto, Guimares, München, Berlin, Stuttgart, två butiker i London, Oslo, Tokyo, Amsterdam, Antwerpen, Örebro samt tre butiker i Stockholm). WeSC har för avsikt att fortsätta att öppna konceptbutiker i viktiga städer för att bättre representera varumärket och hela kollektionen på respektive marknad. WeSC utvecklar även nya produktgrupper, där hörlurar är ett exempel på en helt ny produktgrupp som lanserades våren 2007 och som har varit framgångsrik. WeSC har även utvecklat ett skosortiment som lanserades under sommaren I WeSC Footwear ingår åtta modeller i en rad olika färgkombinationer. WeSC Footwear kan kategoriseras som luxury sneakers och har väckt stort intresse på marknaden. WeSC:s starka varumärke innebär även en möjlighet att licensiera ut produktion och försäljning av nya produktgrupper i de fall dessa produkter skiljer sig från WeSC:s befintliga sortiment avseende produktion, distribution eller försäljningskanaler, men ändå passar väl in under varumärket och riktar sig till WeSC:s befintliga målgrupp. Femårsöversikt, koncernen 2009/ / / / /06 Nettoomsättning, MSEK 367,3 296,7 214,4 167,0 130,7 Resultat efter finansiella poster, MSEK 56,1 47,9 5,6 8,9 17,8 Rörelsemarginal, % neg neg Avkastning på eget kapital, % neg neg Balansomslutning, MSEK 184,2 189,2 89,7 72,3 77,3 Soliditet, % Medeltal anställda Genomsnitt antal aktier 1) Genomsnitt antal aktier efter full utspädning Resultat per aktie före full utspädning, SEK 6,60 4,65 0,64 1,87 2,83 Resultat per aktie efter full utspädning, SEK 6,60 4,65 0,61 1,87 2,83 Utskiftat till aktieägarna, MSEK 36,9 1) Ingen utspädning föreligger, vilket innebär att resultatmåtten före och efter utspädning är de samma. Vid utskiftning till aktieägarna genom inlösen av aktier under 2009/2010 genomfördes en split av de befintliga aktierna i WeSC, vilket medförde att det totala antalet aktier i bolaget tillfälligt uppgick till det dubbla antalet. Inlösenförfarandet var ett transaktionstekniskt alternativ till utdelning och hänsyn har ej tagits till den tillfälliga ökningen av antalet aktier vid beräkning av genomsnittligt antal aktier under perioden eller periodens resultat per aktie. 8

9 Aktiekapital och ägare Aktiekapital WeSC:s aktiekapital uppgick per den 31 juli 2010 till ,89 kronor fördelat på aktier med ett kvotvärde om cirka 0,09 kronor per aktie. Samtliga aktier är stamaktier. Enligt bolagsordningen ska aktiekapitalet vara lägst kronor och högst kronor fördelat på lägst aktier och högst aktier. På årsstämman berättigar varje aktie till en röst och alla aktieägare kan rösta för det fulla antalet aktier som innehas utan några begränsningar i rösträtt. Aktierna kan fritt överlåtas. Ägare Antalet aktieägare uppgick per den 9 juli 2010 till stycken. WeSC:s tio största aktieägare hade per samma datum motsvarande 57,4 procent av såväl röster som kapital i bolaget. De största ägarna var Nove Capital Master Fund Ltd, AB Novestra, Greger Hagelin genom bolag, Avanza Pension, Robur Småbolagsfond Sverige, Novax AB, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith, Trast Production AB, Robur Stella Småbolag och Nordnet Pensionsförsäkring AB. Ägare Antal aktier Andel av kapital och röster Nove Capital Master Fund Ltd ,3 AB Novestra ,9 Greger Hagelin genom bolag ,1 Avanza Pension ,2 Robur Småbolagsfond Sverige ,9 Novax AB ,5 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith ,2 Trast Production AB ,6 Robur Stella Småbolag ,4 Nordnet Pensionsförsäkring AB ,4 Summa största ägare ,4 Övriga aktieägare ,6 Totalt ,0 9

10 Skattefrågor Nedan sammanfattas vissa svenska skatteregler som aktualiseras med anledning av inlösenförfarandet för aktieägare i WeSC som är obegränsat skattskyldiga i Sverige (om inte annat anges). Sammanfattningen är baserad på gällande skattelagstiftning och praxis vid tidpunkten för denna informationsbroschyr och är endast avsedd som allmän information. Sammanfattningen behandlar inte: reglerna avseende skattefrihet för kapitalvinster på näringsbetingade aktier 2), situationer då aktier utgör s.k. kvalificerade aktier, situationer då aktier innehas som lagertillgångar i näringsverksamhet, situationer då aktier innehas av handelsbolag, eller de särskilda skatteregler som gäller för vissa företagskategorier, t.ex. investeringsfonder och investmentföretag. De skattemässiga konsekvenserna för varje enskild aktieägare beror delvis på dennes speciella situation. Varje aktieägare bör konsultera skatterådgivare beträffande de skattemässiga konsekvenserna av inlösenförfarandet. I korthet Erhållande av inlösenaktier genom aktiesplit utlöser inte någon beskattning. Beskattning sker först när inlösenaktier säljs eller löses in. Omkostnadsbeloppet på Dina inlösenaktier kommer att baseras på en procentandel av Din anskaffningsutgift på de ursprungliga aktierna. Skatteverket kommer att i allmänna råd fastställa hur denna fördelning ska göras. För aktieägare som är skattemässigt hemmahörande i utlandet uttas svensk kupongskatt vid inlösen av aktier, men däremot inte om inlösenaktier säljs. Inlösen och försäljning av inlösenaktier Inlösen av aktier behandlas som en försäljning av de inlösta aktierna och utlöser kapitalvinstbeskattning 3). Även en försäljning av inlösenaktier utlöser kapitalvinstbeskattning. En kapitalvinst eller kapitalförlust beräknas som skillnaden mellan inlösenlikviden eller försäljningsersättningen (efter avdrag för eventuella utgifter i samband med inlösen eller försäljningen) och omkostnadsbeloppet för de inlösta eller sålda aktierna. Med omkostnadsbelopp avses utgifter för anskaffning (anskaffningsutgifter) ökade med utgifter för förbättring (förbättringsutgifter). Omkostnadsbeloppet för alla aktier av samma slag och sort läggs samman och beräknas gemensamt med tillämpning av genomsnittsmetoden. Beräkningen sker med hänsyn till inträffade förändringar i innehavet. Det bör observeras att inlösenaktierna inte anses vara av samma slag och sort som de vanliga WeSC-aktierna. Omkostnadsbeloppet för inlösenaktierna får alternativt bestämmas till 20 procent av inlösenlikviden eller försäljningsersättningen (efter avdrag för eventuella utgifter i samband med inlösen eller försäljningen) enligt schablonmetoden. Omkostnadsbeloppet för inlösenaktier som erhållits vid aktiespliten beräknas på så sätt att omkostnadsbeloppet för de ursprungliga WeSC-aktierna omedelbart före aktiespliten fördelas mellan inlösenaktierna och de vanliga WeSC-aktierna. Fördelningen görs med utgångspunkt i marknadsvärdena på inlösenaktierna och de ursprungliga aktierna i samband med aktiespliten och avskiljandet av inlösenaktierna. WeSC kommer att ansöka om allmänna råd hos Skatteverket om hur denna fördelning ska göras. 4) För inlösenaktier som köpts är omkostnadsbeloppet den faktiska anskaffningsutgiften för aktierna. Fysiska personer För fysiska personer beskattas kapitalvinster på inlösen aktier i inkomstslaget kapital med 30 procent skatt. För beräkning av kapitalvinst respektive kapital förlust, se avsnittet Inlösen och försäljning av inlösenaktier. 2) Marknadsnoterade aktier anses som näringsbetingade, för vissa aktieägare, bland annat om aktieinnehavet utgör kapitaltillgång hos innehavaren och innehavet antingen uppgår till minst 10 procent av rösterna eller betingas av rörelse som bedrivs av ägarföretaget (eller av företag som kan anses stå ägarföretaget nära). 3) Erhållande av inlösenaktier i samband med aktiesplit utlöser inte någon beskattning. Istället sker beskattning när inlösenaktier säljs eller löses in. 4) Skatteverkets allmänna råd kommer att publiceras på WeSC:s hemsida (www.wesc.com) och Skatteverkets hemsida (www.skatteverket.se). 10

11 Exempel Observera att beloppen i exemplet är antagna. En aktieägare har 100 WeSC-aktier med ett genomsnittligt omkostnadsbelopp om 42 kr omedelbart före split, vilket motsvarar teckningskursen vid noteringen på First North. Antag att Skatteverket i sina kommande allmänna råd fastställer att 94 procent av omkostnadsbeloppet för en ursprunglig WeSC-aktie ska hänföras till den vanliga aktien och att sex procent ska vara hänförlig till inlösenaktien. Omkostnadsbeloppet på inlösenaktien blir då 2,52 kr (sex procent av 42 kr). Den vanliga aktien får därefter ett genomsnittligt omkostnadsbelopp om 39,48 kr (94 procent av 42 kr). Avyttras inlösenaktierna för 5 kr per styck uppkommer en kapitalvinst om (100 x 5) (100 x 2,52) = 248 kr. Kapitalförluster på inlösenaktier är fullt avdragsgilla mot skattepliktiga kapitalvinster som uppkommer samma år dels på aktier, dels på andra marknadsnoterade värdepapper som beskattas som aktier (utom andelar i investeringsfonder som endast innehåller svenska fordringsrätter, s.k. räntefonder). En eventuell överskjutande kapitalförlust är avdragsgill till 70 procent mot annan inkomst av kapital. Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital medges reduktion från skatten på inkomst av tjänst, näringsverksamhet samt statlig fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift. Skattereduktion medges med 30 procent av den del av underskottet som inte överstiger kr och med 21 procent av resterande del. Underskottet kan inte sparas till ett senare beskattningsår. Aktiebolag För aktiebolag beskattas kapitalvinster på inlösenaktier i inkomstslaget näringsverksamhet med 26,3 procent skatt. För beräkning av kapitalvinst respektive kapitalförlust, se avsnittet Inlösen och försäljning av inlösenaktier. Kapitalförluster på inlösenaktier får kvittas endast mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier och andra värdepapper som beskattas som aktier. I vissa fall kan sådana kapitalförluster dras av mot kapitalvinster inom en bolagsgrupp, om det finns koncernbidragsrätt mellan bolagen. Kapitalförlust som inte har kunnat utnyttjas ett visst år får sparas och dras av mot kapitalvinster på aktier och andra värdepapper som beskattas som aktier under efterföljande beskattningsår utan begränsning i tiden. Utländska aktieägare För aktieägare som är skattemässigt hemmahörande i utlandet (begränsat skattskyldiga) och som inte bedriver verksamhet från fast driftsställe i Sverige jämställs inlösen av aktier med utdelning, vilket medför att svensk kupongskatt tas ut på inlösenlikviden. Kupongskattesatsen är 30 procent, men den är i allmänhet reducerad enligt skatteavtal mellan Sverige och andra länder. Avdraget för kupongskatt verkställs normalt av Euroclear eller, beträffande förvaltarregistrerade aktier, förvaltaren. Kupongskatt tas ut vid inlösen av aktier oavsett om inlösenaktierna erhållits genom split eller köpts. Det bör dock observeras att ingen kupongskatt tas ut vid försäljning av inlösenaktierna (före inlösentidpunkten). Återbetalning av den del av kupongskatten som belöper på aktieägarens anskaffningsutgift för inlösen aktierna medges efter ansökan hos Skatteverket. Anskaffningsutgiften för de ursprungliga aktierna fördelas normalt mellan inlösenaktier och vanliga aktier enligt vad som angetts ovan under avsnittet Inlösen och försäljning av inlösenaktier. Anskaffningsutgiften för inlösenaktierna i WeSC får alternativt bestämmas till 20 procent av inlösen likviden. Ansökan om återbetalning görs skriftligen hos Skatte verket senast vid utgången av det femte kalenderåret efter inlösentillfället. Inlösenlikvid ut betald till vissa kategorier av utländska juridiska personer kan vara undantagen från kupongskatt om vissa villkor är uppfyllda. Aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige och som inte bedriver verksamhet från fast driftställe i Sverige kapitalvinstbeskattas normalt inte i Sverige vid försäljning av aktier. Enligt en särskild regel kan dock fysiska personer, som är begränsat skattskyldiga i Sverige, bli föremål för kapitalvinstbeskattning i Sverige vid försäljning av aktier (t.ex. svenska inlösenaktier), om de vid något tillfälle under det kalenderår då försäljningen sker eller under de föregående tio kalenderåren har varit bosatta eller stadig varande vistats i Sverige. Tillämpligheten av regeln är dock i flera fall begränsad genom skatteavtal mellan Sverige och andra länder. Notera så ledes att svensk kupongskatt påförs endast i det fall den utländska aktieägaren behåller inlösenaktien fram till inlösen och att svensk kupongskatt inte påförs vid försäljning av inlösenaktier. 11

12 Frågor och svar Varför föreslår WeSC inlösen av aktier? WeSC genererar en överlikviditet i förhållande till vad som behövs för Bolagets fortsatta tillväxt och är idag skuldfritt. Varför investerar inte WeSC pengarna i verksamheten istället för att dela ut dem? Styrelsens bedömning är att Bolaget även efter det föreslagna inlösenförfarandet kommer att ha en god finansiell ställning som möjliggör finansiering av framtida investeringar i fortsatt tillväxt. Vad innebär automatisk inlösen av aktier? Att aktier löses in automatiskt innebär att nyskapade så kallade inlösenaktier inlöses från aktieägarna till en förutbestämd kontant ersättning, utan att aktieägarna behöver göra någonting. Vad har jag som aktieägare för valmöjligheter? Du kan avvakta inlösenförfarandet utan att göra någonting. De inlösenaktier du får kommer då att automatiskt lösas in mot fem kronor i kontant betalning. Alternativt kan du sälja dina inlösenaktier om du hellre vill göra det före det att inlösenförfarandet slutförs. Är du utländsk aktieägare kan det vara fördelaktigt för dig ur skattesynpunkt att sälja inlösenaktierna. Hur och när kommer WeSC:s aktiekurs att påverkas? Det går inte i detalj att förutspå exakt hur aktiekursen kommer att reagera på uppdelningen i WeSC-aktier och inlösenaktier. Teoretiskt sett bör kursen på WeSC-aktien sjunka med i princip inlösenbeloppet för inlösenaktien, det vill säga fem kronor, två handelsdagar före avstämningsdagen för uppdelningen av WeSC-aktien. Hur många aktier kommer jag att ha? Du kommer att ha samma antal aktier i WeSC såväl före som efter att inlösenförfarandet genomförts givet att du inte köper eller säljer några WeSC aktier. Varför är inlösenförfarandet obligatoriskt? Det blir mindre kostsamt och enklare för WeSC att genomföra inlösenförfarandet obligatoriskt istället för frivilligt. Samtidigt garanteras att alla WeSC:s aktieägare behandlas likvärdigt och på ett ansvarsfullt sätt. När kommer avstämningsdagen för split och erhållande av inlösenaktier att äga rum? Avstämningsdagen kommer att äga rum den 13 oktober Den som är registrerad aktieägare per det datumet kommer att erhålla inlösenaktier. När får jag mina pengar? Inlösenaktien inlöses automatiskt den 4 november 2010, vilket innebär att pengar kommer finnas tillgängliga omkring den 8 november Varför noteras inlösenaktierna för handel? Genom att möjliggöra handel i inlösenaktierna kan utländska aktieägare, genom att sälja sina inlösenaktier på marknaden, eventuellt nå en gynnsammare skattesituation jämfört med att delta i inlösen förfarandet. Vad får inlösenförfarandet för skatteeffekter? Skatteeffekterna för dig som aktieägare kan bero på din specifika situation. I det fall att du känner att du behöver veta mer om skatteeffekterna för just dig, bör du låta en skatterådgivare bedöma vilka skattekonsekvenser som kan uppstå och hur du bör hantera dessa. 12

13 Svenska aktieägare När WeSC-aktien delas upp i en WeSC-aktie och en inlösenaktie kommer en del av den ursprungliga aktiens anskaffningsvärde att fördelas på WeSCaktien och en del på inlösenaktien. Inlösenaktien anses avyttrad vid inlösen. I det fall kapitalvinst uppkommer betalas skatt på kapitalvinsten, det vill säga den del av inlösenbeloppet (fem kronor per aktie) som överstiger anskaffningsvärdet för inlösenaktien. (Se avsnittet Hur kommer anskaffningsvärdet på mina nya inlösenaktier att beräknas nedan). Utländska aktieägare Du som är utländsk aktieägare får normalt betala kupongskatt i Sverige med 30 procent på utbetalt belopp (eventuellt minskat med aktiens nominella belopp). Med stöd av dubbelbeskattningsavtal är emellertid skattesatsen i allmänhet reducerad. Utländska aktieägare kan erhålla återbetalning av innehållen kupongskatt till den del skatten belöper på aktieägarens anskaffningskostnad för aktierna, efter ansökan hos Skatteverket. Utländska aktieägare (med undantag för vissa privatpersoner som flyttat från Sverige) som avyttrar inlösenaktier beskattas normalt inte i Sverige. Det kan därför eventuellt vara effektivare ur skattesynpunkt att avyttra inlösenaktierna på First North. Hur stor blir kupongskatten? Storleken på kupongskatten för utländska aktieägare varierar beroende på i vilket land aktieägaren har sin hemvist. För ytterligare information om kupongskatt hänvisas till Skatteverket, Hur kommer anskaffningsvärdet på mina nya inlösenaktier att beräknas? Det anskaffningsvärde som du har på dina ursprungliga WeSC-aktier kommer att fördelas på WeSCaktierna och inlösenaktierna. Fördelningen görs med utgångspunkt i marknadsvärdena på aktierna i samband med uppdelningen av WeSC-aktien. Exakt hur denna fördelning blir kan inte avgöras i förväg. (Se avsnittet Inlösen och försäljning av inlösen aktier ovan). 13

Stockholm i mars 2014. IAR Systems Group AB (publ) Styrelsen

Stockholm i mars 2014. IAR Systems Group AB (publ) Styrelsen INLÖSEN 2014 Information till aktieägarna i IAR Systems Group AB (publ) inför årsstämma den 24 april 2014 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande BAKGRUND

Läs mer

Första dag för handel i inlösenaktier. 12 maj 14 maj 18 maj 19 maj 1 juni 9 juni. Handel i inlösenaktier

Första dag för handel i inlösenaktier. 12 maj 14 maj 18 maj 19 maj 1 juni 9 juni. Handel i inlösenaktier INFORMATION OM INLÖSEN AV AKTIER I SWECO AB (publ) 2010 Innehåll Tidplan...2 Bakgrund och motiv...3 Så här går inlösenförfarandet till...4 Detaljerad beskrivning av inlösenförfarandet...5 Skattefrågor

Läs mer

Inlösen av aktier i OEM International

Inlösen av aktier i OEM International Inlösen av aktier i OEM International INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I OEM INTERNATIONAL AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMA DEN 29 APRIL 2014 AVSEENDE STYRELSENS FÖRSLAG TILL KAPITALÖVERFÖRING GENOM AUTOMATISK INLÖSEN

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2013

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2013 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2013 BETSSON AB:S VERKSAMHET BESTÅR I ATT ÄGA OCH FÖRVALTA AKTIEINNEHAV I BOLAG SOM SJÄLVA ELLER VIA PARTNERSAMARBETEN ERBJUDER

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2014

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2014 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2014 BETSSON AB:S VERKSAMHET BESTÅR I ATT ÄGA OCH FÖRVALTA AKTIEINNEHAV I BOLAG SOM SJÄLVA ELLER VIA PARTNERSAMARBETEN ERBJUDER

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015 Innehåll BAKGRUND OCH MOTIV 3 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET 4 VILLKOR OCH ANVISNINGAR 6 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR ENEA 7

Läs mer

Information om automatiskt inlösenförfarande i Tele2 AB

Information om automatiskt inlösenförfarande i Tele2 AB Kolumntitel Information om automatiskt inlösenförfarande i Tele2 AB Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information om styrelsens för Tele2 AB ( Tele2 eller Bolaget ) förslag om aktiesplit

Läs mer

Information om aktiesplit och inlösen av aktier i AB Volvo 2007

Information om aktiesplit och inlösen av aktier i AB Volvo 2007 Information om aktiesplit och inlösen av aktier i AB Volvo 2007 Aktiesplit- och inlösenförfarandet i korthet Innehållsförteckning 2 Aktiesplit- och inlösenförfarandet i korthet 3 Tidplan 4 Så här fungerar

Läs mer

Inlösen av aktier i Mertiva AB (publ) Mars 2014

Inlösen av aktier i Mertiva AB (publ) Mars 2014 Inlösen av aktier i Mertiva AB (publ) Mars 2014 Viktig information Denna informationsbroschyr är upprättad av Mertiva AB (publ), org nr 556530-1420 och syftar till att ge aktieägarna i Mertiva information

Läs mer

Inlösen av aktier i Creades AB (publ) Våren 2015

Inlösen av aktier i Creades AB (publ) Våren 2015 Inlösen av aktier i Creades AB (publ) Våren 2015 VIKTIGT MEDDELANDE TILL DIG SOM ÄR AKTIEÄGARE I CREADES Detta dokument innehåller information om ett erbjudande om inlösen av aktier i Creades. Anmälan

Läs mer

Inlösen av aktier i Creades AB (publ)

Inlösen av aktier i Creades AB (publ) Inlösen av aktier i Creades AB (publ) VIKTIGT MEDDELANDE TILL DIG SOM ÄR AKTIEÄGARE I CREADES Detta dokument innehåller information om ett erbjudande om inlösen av aktier i Creades. Anmälan om inlösen

Läs mer

Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia

Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia För 10 aktier i Bure erhåller du 1 aktie i AcadeMedia Detta dokument ger information om styrelsens för Bure Equity AB ( Bure ) förslag till beslut om utdelning

Läs mer

INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I AB VOLVO AVSEENDE UTDELNING AV AKTIER I AINAX AB

INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I AB VOLVO AVSEENDE UTDELNING AV AKTIER I AINAX AB INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I AB VOLVO AVSEENDE UTDELNING AV AKTIER I AINAX AB 2 Information till aktieägarna i AB Volvo avseende utdelning av aktier i Ainax AB Innehåll Viktiga datum 3 Styrelsens förslag

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i LjungbergGruppen AB (publ) om återköp av aktier

Erbjudande till aktieägarna i LjungbergGruppen AB (publ) om återköp av aktier Erbjudande till aktieägarna i LjungbergGruppen AB (publ) om återköp av aktier Återköp av aktier i LjungbergGruppen AB Den 24 mars beslutade ordinarie bolagsstämma i LjungbergGruppen AB (publ) (org nr 5561757047,

Läs mer

Inbjudan att teckna aktier i. GiftToday Sweden AB (publ)

Inbjudan att teckna aktier i. GiftToday Sweden AB (publ) Inbjudan att teckna aktier i GiftToday Sweden AB (publ) Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Sammanfattning. 3 Riskfaktorer 6 Bakgrund och motiv. 8 Inbjudan att teckna aktier i GiftToday Sweden

Läs mer

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ)

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) Information till aktieägarna inför extra bolagsstämma den 14 augusti 2012 avseende styrelsens förslag om aktiesplit och obligatoriskt

Läs mer

FÖRSLAG TILL DAGORDNING 3 KALLELSE 4 STYRELSENS FÖR TELIASONERA AB (PUBL) ( BOLAGET ) YTTRANDE ENLIGT 18 KAP 4 AKTIEBOLAGSLAGEN 16

FÖRSLAG TILL DAGORDNING 3 KALLELSE 4 STYRELSENS FÖR TELIASONERA AB (PUBL) ( BOLAGET ) YTTRANDE ENLIGT 18 KAP 4 AKTIEBOLAGSLAGEN 16 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRSLAG TILL DAGORDNING 3 KALLELSE 4 STYRELSENS FÖR TELIASONERA AB (PUBL) ( BOLAGET ) YTTRANDE ENLIGT 18 KAP 4 AKTIEBOLAGSLAGEN 16 VALBEREDNINGENS REDOGÖRELSE OCH MOTIVERADE YTTRANDE

Läs mer

ANSLUTNINGSMEMORANDUM

ANSLUTNINGSMEMORANDUM ANSLUTNINGSMEMORANDUM GULD INVEST NORDEN AB (PUBL) GULD INVEST NORDEN AB (PUBL) 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GULD INVEST NORDEN I KORTHET 4 OM MEMORANDUMET 5 VD HAR ORDET 6 GULD INVEST NORDEN 7 MARKNAD OCH MARKNADSFÖRING

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Formpipe Software AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Formpipe Software AB (publ) Kallelse till årsstämma i Formpipe Software AB (publ) Aktieägarna i Formpipe Software AB (publ), org nr 556668-6605, ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma fredagen den 24 april 2015, kl. 10.00, i Bolagets

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) 1 Erbjudande i sammandrag Företrädesrätt till teckning Rätt att teckna nya aktier skall med företrädesrätt tillkomma dem som på avstämningsdagen

Läs mer

Marie Ehrlings och Johan Dennelinds anföranden på stämman kommer att finnas på Bolagets webbplats www.teliasonera.com efter stämman.

Marie Ehrlings och Johan Dennelinds anföranden på stämman kommer att finnas på Bolagets webbplats www.teliasonera.com efter stämman. Välkommen till TeliaSoneras årsstämma 2015 TeliaSonera AB (publ) håller årsstämma onsdagen den 8 april 2015 klockan 14.00 på Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons plan 4, Stockholm. Dörrarna

Läs mer

MAVSHACK AB (PUBL) Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North. Juni 2014

MAVSHACK AB (PUBL) Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North. Juni 2014 MAVSHACK AB (PUBL) Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North Juni 2014 Viktig information om NASDAQ OMX First North NASDAQ OMX First North ( First North ) är en alternativ marknadsplats

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I CHRONTECH PHARMA AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I CHRONTECH PHARMA AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I CHRONTECH PHARMA AB (PUBL) NOVEMBER 2011 Villkor i sammandrag Företrädesrätt: Varje tvåtal (2) existerande aktier berättigar till teckning av en (1) ny aktie. De aktieägare

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL) Aktieägarna i Amasten Holding AB (publ), org. nr. 556580-2526, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 26 mars 2014 klockan 14:00 i G Grönberg Advokatbyrå

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Kilsta Metallvärden AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Kilsta Metallvärden AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Kilsta Metallvärden AB (publ) Emissionen i sammandrag Nyemission med företrädesrätt för samtliga aktieägare. Villkor Innehav av två (2) befintliga aktier i Kilsta Metallvärden

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CORTUS ENERGY AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CORTUS ENERGY AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CORTUS ENERGY AB (PUBL) Aktieägarna i Cortus Energy AB (publ), org.nr 556670-2584, ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 16 mars 2015, kl. 17.00 i IVA Konferenscenter,

Läs mer

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 22 april 2015,

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 22 april 2015, Kallelse till årsstämma i Knowit Aktiebolag (publ) Aktieägare i Knowit AB (publ), 556391-0354 ( Bolaget ), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 28 april 2015 klockan 16.00, i Bolagets lokaler på Klarabergsgatan

Läs mer

Acando AB (publ) Årsstämma 5 maj 2014 DAGORDNING

Acando AB (publ) Årsstämma 5 maj 2014 DAGORDNING Bilaga 2 Acando AB (publ) Årsstämma 5 maj 2014 DAGORDNING 1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Val av en eller två justeringsmän. 4.

Läs mer

REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010

REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010 REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010 1 PROSPEKT DEL 1 SAMMANFATTNING Detta är ej en investeringsfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

AK T I E B OL AG (publ)

AK T I E B OL AG (publ) Pressrelease 31 mars 2015 K AL L E L S E TILL Å R S S T Ä M M A I M E DA AK T I E B OL AG (publ) Aktieägarna i Meda Aktiebolag (publ), org. nr 556427-2812, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 6 maj

Läs mer