Information till aktieägarna inför årsstämman 2010 och behandling av styrelsens förslag om inlösen av aktier i WeSC AB (publ)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information till aktieägarna inför årsstämman 2010 och behandling av styrelsens förslag om inlösen av aktier i WeSC AB (publ)"

Transkript

1 Information till aktieägarna inför årsstämman 2010 och behandling av styrelsens förslag om inlösen av aktier i WeSC AB (publ)

2 Innehållsförteckning 3 Allmänt 4 Bakgrund och motiv 5 Styrelsens förslag i korthet 6 Så går inlösenförfarandet till 7 Villkor och anvisningar 8 WeSC i korthet 9 Aktiekapital och ägare 10 Skattefrågor 12 Frågor och svar 14 Kallelse till årsstämma i WeSC AB (publ) Styrelsen har inför den årsstämma som är planerad till den 22 september 2010 föreslagit att WeSC skall skifta ut totalt kronor till aktieägarna genom ett inlösenförfarande som innebär att varje aktie i bolaget delas i två aktier varav den ena benämns inlösenaktie och löses in mot fem kronor kontant. Inlösenförfarandet är ett transaktionstekniskt alternativ till utdelning. Föreslagna villkor i sammandrag Varje aktie i WeSC delas i två aktier varav den ena aktien benämns inlösenaktie. Inlösenaktien löses automatiskt in för fem kronor. Inlösenförfarandet sker automatiskt, dvs. ingen åtgärd krävs från aktieägaren. För utländska aktieägare kan det vara fördelaktigt ur skattesynpunkt att sälja inlösenaktier via marknaden under handelsperioden i stället för att låta inlösenaktien gå till inlösen. Avstämningsdag för split och erhållande av inlösenaktier föreslås vara den 13 oktober Utbetalning beräknas kunna ske omkring den 8 november Kalendarium för ekonomisk information från WeSC AB (publ) Årsstämma är planerad till den 22 september 2010 Delårsrapport för det andra kvartalet 2010/2011 publiceras den 3 december 2010 Med WeSC eller Bolaget avses i detta dokument WeSC AB (publ). Detta dokument har upprättats som information och beslutsunderlag till aktieägarna i WeSC inför beslut om inlösenförfarande på årsstämma planerad till onsdagen den 22 september Dokumentet utgör inte ett prospekt enligt tillämpliga regelverk härom. Dokumentet riktar sig inte till personer vars deltagande i inlösenförfarandet förutsätter ytterligare information eller att registreringsåtgärder eller andra åtgärder vidtas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Dokumentet får inte distribueras till sådana länder som kräver ytterligare information eller åtgärder enligt föregående mening eller till länder där sådan distribution strider mot gällande regler. Det åligger envar att iaktta sådana restriktioner som följer av utländsk rätt. Remium AB, som har biträtt styrelsen i WeSC vid sammanställningen av detta dokument, har granskat den lämnade informationen men påtar sig inte något ansvar för den lämnade informationens riktighet eller fullständighet och friskriver sig från allt ansvar för beslut som fattas på grundval av dokumentet. Tvist med anledning av detta dokument ska avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol exklusivt. 2

3 Allmänt Inlösenförfarandet är ett förslag från styrelsen som skall behandlas vid årsstämma planerad till onsdagen den 22 september 2010, klockan i bolagets lokaler på adress Karlavägen 108, 14 tr. i Stockholm. Entrén till stämmolokalen öppnas klockan Kallelse till årsstämma 2010 publicerades i Svenska Dagbladet den 18 augusti 2010 samt offentliggjordes genom pressmeddelande samma dag. I kallelsen angavs förutom den föreslagna dagordningen till årsstämman även att för att delta i årsstämman ska aktieägare dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB ( Euroclear ) förda aktieboken torsdagen den 16 september 2010, dels till WeSC anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast torsdagen den 16 september 2010 klockan Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste genom förvaltares försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman. Sådan inregistrering måste vara verkställd hos Euroclear senast torsdagen den 16 september 2010, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta sin förvaltare. Anmälan om deltagande i årsstämman ska ske skriftligen till WeSC AB (publ), Roger Sacklén, Box , Stockholm, per telefon , per telefax eller per e-post com. Vid anmälan ska anges namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefonnummer och aktieinnehav, varvid även eventuella biträden ska anmälas (högst två). Frågor om inlösenförfarandet och innehållet i detta dokument besvaras av: Remium Corporate Finance Telefon:

4 Bakgrund och motiv WeSC genererar en överlikviditet i förhållande till vad som behövs för Bolagets fortsatta tillväxt och är idag skuldfritt. Styrelsen prövar årligen om förutsättningar finns för att överlikviditet skall skiftas ut till Bolagets aktieägare. Styrelsen anser att likviditet som ej behövs i verksamheten eller för investeringar skall delas ut till bolagets aktieägare. Med anledning av detta har WeSC:s styrelse beslutat att föreslå årsstämman den 22 september 2010 att ett belopp motsvarande fem kronor per aktie utskiftas till aktieägarna genom ett inlösenförfarande. Stockholm den 3 september 2010 WeSC AB (publ) 4

5 Styrelsens förslag i korthet Styrelsen i WeSC föreslår att årsstämman den 22 september 2010 beslutar om utskiftning av kapital till aktieägarna i WeSC genom ett s.k. obligatoriskt inlösenförfarande. Förslaget innebär att varje aktie delas i två aktier, varav den ena benämns inlösenaktie. Inlösenaktien kommer därefter att lösas in mot erhållande av fem kronor kontant. Det sammanlagda belopp som ska utbetalas genom inlösenförfarandet uppgår till kronor. Aktieägare som är registrerade i det av Euroclear förda avstämningsregistret den 13 oktober 2010 erhåller inlösenaktier. Sista dag för handel med WeSC-aktien inklusive rätt att erhålla inlösenaktier är den 8 oktober Efter erhållande av inlösenaktier kan Du som aktieägare välja mellan alternativ 1 och alternativ 2 nedan: Alternativ 1: Erhålla likvid om fem kronor per inlösenaktie. Detta sker per automatik om inte alternativ 2 nedan väljs. Alternativ 2: Sälja inlösenaktier på marknaden via en bank eller fondkommissionär. Tidplan 8 oktober 2010: Sista dag för handel med WeSCaktien, inklusive rätt att erhålla inlösenaktier 11 oktober 2010: Första dag för handel med WeSCaktien, exklusive rätt att erhålla inlösenaktier 13 oktober 2010: Avstämningsdag för split och erhållande av inlösenaktier oktober 2010: Handel i inlösenaktier på First North 8 november 2010: Utbetalning av inlösenlikvid Skattefrågor i korthet Erhållande av inlösenaktier genom aktiesplit utlöser ingen svensk beskattning. Först när de erhållna inlösenaktierna avyttras eller löses in uppstår en skattepliktig händelse, som i normalfallet skall beskattas taxeringsåret Anskaffningsutgiften för de ursprungliga aktierna kommer att fördelas på inlösenaktier och vanliga aktier i förhållande till aktiernas marknadsvärde i samband med spliten. För aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige utgår svensk kupongskatt vid inlösen av aktier men däremot inte om inlösenaktier avyttras på marknaden. För ytterligare information om vissa skattemässiga effekter som bedöms uppstå till följd av inlösenförfarandet hänvisas till avsnittet Skattefrågor. Sista dag för handel med WeSC-aktien, inklusive inlösenaktien Första dag för handel med WeSC-aktien, exklusive inlösenaktien Avstämningsdag för split och erhållande av inlösenaktier Handel i inlösenaktier på First North Utbetalning av inlösenlikvid 8 okt 11 okt 13 okt okt 8 nov 5

6 Så går inlösenförfarandet till WeSC-aktie WeSC-aktie Inlösenaktie Alternativ 1 Alternativ 2 Kontant 5 kronor per inlösenaktie Försäljning av inlösenaktier via marknaden Illustrativt exempel Du är på avstämningsdagen för inlösenförfarandet registrerad som aktieägare till WeSC-aktier. När inlösenförfarandet påbörjas kommer varje WeSC-aktie att delas upp i en WeSC-aktie och en inlösenaktie. Du kommer således vara innehavare av st WeSC-aktier och st inlösenaktier. Efter uppdelningen: st WeSC-aktier st inlösenaktier Vid tillfället för uppdelningen av aktierna i WeSC blir den teoretiska effekten att värdet på inlösenaktien, fem kronor, minskar värdet på den befintliga aktien med samma belopp. WeSC kommer sedan att lösa in dina inlösenaktier för kontant likvid om fem kronor per styck. Detta sker utan att du som aktieägare behöver göra någonting. Alternativet är att du själv säljer dina inlösenaktier på marknaden. Inlösenaktierna kommer att handlas på First North under perioden den oktober Efter inlösenförfarandet kommer du att inneha: Kontant betalning för st inlösenaktier x 5 kronor = kr, eller det belopp du erhåller i samband med en eventuell försäljning av inlösenaktierna via marknaden, samt WeSC-aktier. Du har därmed kvar lika många WeSC-aktier som du hade före inlösenförfarandet och har erhållit fem kronor kontant för varje aktie du hade på avstämningsdagen, eller det belopp du erhåller i samband med en eventuell försäljning av inlösenaktierna via marknaden. Det totala antalet aktier i WeSC kommer vara lika många efter inlösenförfarandet som innan, vilket innebär att transaktionen ej kommer att innebära någon utspädning för bolagets aktieägare. Detta exempel beaktar inte eventuella skatteeffekter som uppkommer i samband med inlösenförfarandet, se vidare under Skattefrågor och Frågor och svar. Är du utländsk aktieägare kan det vara fördelaktigt för dig ur skattesynpunkt att sälja dina inlösenaktier istället för att låta dem bli inlösta. Inlösenaktierna kommer därför att handlas på First North under perioden oktober

7 Villkor och anvisningar Split och inlösen De som på avstämningsdagen för split och erhållande av inlösenaktier den 13 oktober 2010 är registrerade som aktieägare i WeSC erhåller för varje aktie en inlösenaktie. Om aktieägaren inte säljer inlösenaktierna på marknaden kommer varje inlösenaktie automatiskt att lösas in mot en kontant likvid om fem kronor per aktie. Sista dag för handel inklusive rätt till deltagande i inlösenförfarandet Sista dag för handel i WeSC-aktien inklusive rätt till deltagande i inlösenförfarandet är den 8 oktober Avstämningsdag Avstämningsdag hos Euroclear för split och erhållande av inlösenaktier i WeSC-aktien är den 13 oktober Därefter bokas inlösenaktierna in på respektive aktieägares VP-konto. Aktieägaren erhåller sedan en VP-avi som redovisar antalet inlösenaktier som erhållits. Handel i inlösenaktierna Handel med inlösenaktier kommer att äga rum under perioden oktober Banker och andra värdepappersinstitut med erforderligt tillstånd står till tjänst med förmedling av köp och försäljning av inlösenaktier. Redovisning av inlösenlikvid I samband med att likvid utbetalas kommer de på aktieägarens VP-konto registrerade inlösenaktierna att utbokas. VP-avi härom utsänds ej. Inlösen likviden om fem kronor kontant för varje inlösenaktie beräknas utbetalas omkring den 8 november Likviden kommer att utbetalas via Euroclear till det avkastningskonto som är anslutet till VP-kontot. VPavi utsänds som bekräftelse på utbetalningen. Förvaltarregistrerade aktier Information om inlösenförfarandet sänds inte till aktieägare i WeSC vars innehav är registrerade i förvaltares namn, t.ex. bank eller annan förvaltare. Aktieägaren kommer istället att erhålla information i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Utländska aktieägare Utländska aktieägare som deltar i inlösenförfarandet och får aktier inlösta är skyldiga att erlägga svensk kupongskatt, se vidare Skattefrågor. Kupongskatt kommer därför att uttas av utländska aktieägare i samband med att inlösenlikviden betalas ut. Utländska aktieägare bör notera att en del av inlösenlikviden kan komma att innehållas för täckande av kupongskatt. Förutsättningar för slutförande av inlösenförfarandet Årsstämmans beslut om aktieinlösen innefattar beslut om ökning av aktiekapitalet genom fondemission, uppdelning av aktier samt minskning av aktiekapitalet genom obligatorisk inlösen av aktier. Slutförande av inlösenförfarandet förutsätter att årsstämmans beslut registreras hos Bolagsverket och verkställs. 7

8 WeSC i korthet WeSC designar, marknadsför och säljer kläder och accessoarer inom segmentet street fashion på den internationella marknaden under varumärket WeSC (We are the Superlative Conspiracy). Varumärket finns för närvarande representerat i 24 länder, där försäljningen sker dels genom egna och distributörsdrivna konceptbutiker och dels genom återförsäljare. WeSC har för avsikt att utöka antalet marknader genom att komplettera med länder i västvärlden där bolaget inte finns representerat idag, samt genom att hitta samarbetspartners i Östeuropa, Asien och Sydamerika. WeSC väljer på alla marknader noga ut sina återförsäljare och satsar på att bli ett framträdande märke i de utvalda butikerna. Då WeSC är ett relativt ungt varumärke med god tillväxt på de flesta marknader så kommer expansion och tillväxt även i framtiden att genereras genom ett utökat antal återförsäljare per marknad, högre genomsnittsorder per återförsäljare och genom etablering på nya marknader. Vidare har WeSC som strategi att själva ansvara för distributionen på utvalda marknader. WeSC arbetar främst med förorder, där produktion sker på basis av vad återförsäljarna beställer inför varje säsong. Försäljning av hörlurar och jeans är dock inte säsongsbundna. WeSC har idag 27 egna och distributörsdrivna koncept butiker runt om i världen (Los Angeles, New York, Aspen, två butiker i Seoul, två butiker i Hong Kong, två butiker i Paris, Lyon, Bordeaux, Lissabon, Porto, Guimares, München, Berlin, Stuttgart, två butiker i London, Oslo, Tokyo, Amsterdam, Antwerpen, Örebro samt tre butiker i Stockholm). WeSC har för avsikt att fortsätta att öppna konceptbutiker i viktiga städer för att bättre representera varumärket och hela kollektionen på respektive marknad. WeSC utvecklar även nya produktgrupper, där hörlurar är ett exempel på en helt ny produktgrupp som lanserades våren 2007 och som har varit framgångsrik. WeSC har även utvecklat ett skosortiment som lanserades under sommaren I WeSC Footwear ingår åtta modeller i en rad olika färgkombinationer. WeSC Footwear kan kategoriseras som luxury sneakers och har väckt stort intresse på marknaden. WeSC:s starka varumärke innebär även en möjlighet att licensiera ut produktion och försäljning av nya produktgrupper i de fall dessa produkter skiljer sig från WeSC:s befintliga sortiment avseende produktion, distribution eller försäljningskanaler, men ändå passar väl in under varumärket och riktar sig till WeSC:s befintliga målgrupp. Femårsöversikt, koncernen 2009/ / / / /06 Nettoomsättning, MSEK 367,3 296,7 214,4 167,0 130,7 Resultat efter finansiella poster, MSEK 56,1 47,9 5,6 8,9 17,8 Rörelsemarginal, % neg neg Avkastning på eget kapital, % neg neg Balansomslutning, MSEK 184,2 189,2 89,7 72,3 77,3 Soliditet, % Medeltal anställda Genomsnitt antal aktier 1) Genomsnitt antal aktier efter full utspädning Resultat per aktie före full utspädning, SEK 6,60 4,65 0,64 1,87 2,83 Resultat per aktie efter full utspädning, SEK 6,60 4,65 0,61 1,87 2,83 Utskiftat till aktieägarna, MSEK 36,9 1) Ingen utspädning föreligger, vilket innebär att resultatmåtten före och efter utspädning är de samma. Vid utskiftning till aktieägarna genom inlösen av aktier under 2009/2010 genomfördes en split av de befintliga aktierna i WeSC, vilket medförde att det totala antalet aktier i bolaget tillfälligt uppgick till det dubbla antalet. Inlösenförfarandet var ett transaktionstekniskt alternativ till utdelning och hänsyn har ej tagits till den tillfälliga ökningen av antalet aktier vid beräkning av genomsnittligt antal aktier under perioden eller periodens resultat per aktie. 8

9 Aktiekapital och ägare Aktiekapital WeSC:s aktiekapital uppgick per den 31 juli 2010 till ,89 kronor fördelat på aktier med ett kvotvärde om cirka 0,09 kronor per aktie. Samtliga aktier är stamaktier. Enligt bolagsordningen ska aktiekapitalet vara lägst kronor och högst kronor fördelat på lägst aktier och högst aktier. På årsstämman berättigar varje aktie till en röst och alla aktieägare kan rösta för det fulla antalet aktier som innehas utan några begränsningar i rösträtt. Aktierna kan fritt överlåtas. Ägare Antalet aktieägare uppgick per den 9 juli 2010 till stycken. WeSC:s tio största aktieägare hade per samma datum motsvarande 57,4 procent av såväl röster som kapital i bolaget. De största ägarna var Nove Capital Master Fund Ltd, AB Novestra, Greger Hagelin genom bolag, Avanza Pension, Robur Småbolagsfond Sverige, Novax AB, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith, Trast Production AB, Robur Stella Småbolag och Nordnet Pensionsförsäkring AB. Ägare Antal aktier Andel av kapital och röster Nove Capital Master Fund Ltd ,3 AB Novestra ,9 Greger Hagelin genom bolag ,1 Avanza Pension ,2 Robur Småbolagsfond Sverige ,9 Novax AB ,5 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith ,2 Trast Production AB ,6 Robur Stella Småbolag ,4 Nordnet Pensionsförsäkring AB ,4 Summa största ägare ,4 Övriga aktieägare ,6 Totalt ,0 9

10 Skattefrågor Nedan sammanfattas vissa svenska skatteregler som aktualiseras med anledning av inlösenförfarandet för aktieägare i WeSC som är obegränsat skattskyldiga i Sverige (om inte annat anges). Sammanfattningen är baserad på gällande skattelagstiftning och praxis vid tidpunkten för denna informationsbroschyr och är endast avsedd som allmän information. Sammanfattningen behandlar inte: reglerna avseende skattefrihet för kapitalvinster på näringsbetingade aktier 2), situationer då aktier utgör s.k. kvalificerade aktier, situationer då aktier innehas som lagertillgångar i näringsverksamhet, situationer då aktier innehas av handelsbolag, eller de särskilda skatteregler som gäller för vissa företagskategorier, t.ex. investeringsfonder och investmentföretag. De skattemässiga konsekvenserna för varje enskild aktieägare beror delvis på dennes speciella situation. Varje aktieägare bör konsultera skatterådgivare beträffande de skattemässiga konsekvenserna av inlösenförfarandet. I korthet Erhållande av inlösenaktier genom aktiesplit utlöser inte någon beskattning. Beskattning sker först när inlösenaktier säljs eller löses in. Omkostnadsbeloppet på Dina inlösenaktier kommer att baseras på en procentandel av Din anskaffningsutgift på de ursprungliga aktierna. Skatteverket kommer att i allmänna råd fastställa hur denna fördelning ska göras. För aktieägare som är skattemässigt hemmahörande i utlandet uttas svensk kupongskatt vid inlösen av aktier, men däremot inte om inlösenaktier säljs. Inlösen och försäljning av inlösenaktier Inlösen av aktier behandlas som en försäljning av de inlösta aktierna och utlöser kapitalvinstbeskattning 3). Även en försäljning av inlösenaktier utlöser kapitalvinstbeskattning. En kapitalvinst eller kapitalförlust beräknas som skillnaden mellan inlösenlikviden eller försäljningsersättningen (efter avdrag för eventuella utgifter i samband med inlösen eller försäljningen) och omkostnadsbeloppet för de inlösta eller sålda aktierna. Med omkostnadsbelopp avses utgifter för anskaffning (anskaffningsutgifter) ökade med utgifter för förbättring (förbättringsutgifter). Omkostnadsbeloppet för alla aktier av samma slag och sort läggs samman och beräknas gemensamt med tillämpning av genomsnittsmetoden. Beräkningen sker med hänsyn till inträffade förändringar i innehavet. Det bör observeras att inlösenaktierna inte anses vara av samma slag och sort som de vanliga WeSC-aktierna. Omkostnadsbeloppet för inlösenaktierna får alternativt bestämmas till 20 procent av inlösenlikviden eller försäljningsersättningen (efter avdrag för eventuella utgifter i samband med inlösen eller försäljningen) enligt schablonmetoden. Omkostnadsbeloppet för inlösenaktier som erhållits vid aktiespliten beräknas på så sätt att omkostnadsbeloppet för de ursprungliga WeSC-aktierna omedelbart före aktiespliten fördelas mellan inlösenaktierna och de vanliga WeSC-aktierna. Fördelningen görs med utgångspunkt i marknadsvärdena på inlösenaktierna och de ursprungliga aktierna i samband med aktiespliten och avskiljandet av inlösenaktierna. WeSC kommer att ansöka om allmänna råd hos Skatteverket om hur denna fördelning ska göras. 4) För inlösenaktier som köpts är omkostnadsbeloppet den faktiska anskaffningsutgiften för aktierna. Fysiska personer För fysiska personer beskattas kapitalvinster på inlösen aktier i inkomstslaget kapital med 30 procent skatt. För beräkning av kapitalvinst respektive kapital förlust, se avsnittet Inlösen och försäljning av inlösenaktier. 2) Marknadsnoterade aktier anses som näringsbetingade, för vissa aktieägare, bland annat om aktieinnehavet utgör kapitaltillgång hos innehavaren och innehavet antingen uppgår till minst 10 procent av rösterna eller betingas av rörelse som bedrivs av ägarföretaget (eller av företag som kan anses stå ägarföretaget nära). 3) Erhållande av inlösenaktier i samband med aktiesplit utlöser inte någon beskattning. Istället sker beskattning när inlösenaktier säljs eller löses in. 4) Skatteverkets allmänna råd kommer att publiceras på WeSC:s hemsida ( och Skatteverkets hemsida ( 10

11 Exempel Observera att beloppen i exemplet är antagna. En aktieägare har 100 WeSC-aktier med ett genomsnittligt omkostnadsbelopp om 42 kr omedelbart före split, vilket motsvarar teckningskursen vid noteringen på First North. Antag att Skatteverket i sina kommande allmänna råd fastställer att 94 procent av omkostnadsbeloppet för en ursprunglig WeSC-aktie ska hänföras till den vanliga aktien och att sex procent ska vara hänförlig till inlösenaktien. Omkostnadsbeloppet på inlösenaktien blir då 2,52 kr (sex procent av 42 kr). Den vanliga aktien får därefter ett genomsnittligt omkostnadsbelopp om 39,48 kr (94 procent av 42 kr). Avyttras inlösenaktierna för 5 kr per styck uppkommer en kapitalvinst om (100 x 5) (100 x 2,52) = 248 kr. Kapitalförluster på inlösenaktier är fullt avdragsgilla mot skattepliktiga kapitalvinster som uppkommer samma år dels på aktier, dels på andra marknadsnoterade värdepapper som beskattas som aktier (utom andelar i investeringsfonder som endast innehåller svenska fordringsrätter, s.k. räntefonder). En eventuell överskjutande kapitalförlust är avdragsgill till 70 procent mot annan inkomst av kapital. Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital medges reduktion från skatten på inkomst av tjänst, näringsverksamhet samt statlig fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift. Skattereduktion medges med 30 procent av den del av underskottet som inte överstiger kr och med 21 procent av resterande del. Underskottet kan inte sparas till ett senare beskattningsår. Aktiebolag För aktiebolag beskattas kapitalvinster på inlösenaktier i inkomstslaget näringsverksamhet med 26,3 procent skatt. För beräkning av kapitalvinst respektive kapitalförlust, se avsnittet Inlösen och försäljning av inlösenaktier. Kapitalförluster på inlösenaktier får kvittas endast mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier och andra värdepapper som beskattas som aktier. I vissa fall kan sådana kapitalförluster dras av mot kapitalvinster inom en bolagsgrupp, om det finns koncernbidragsrätt mellan bolagen. Kapitalförlust som inte har kunnat utnyttjas ett visst år får sparas och dras av mot kapitalvinster på aktier och andra värdepapper som beskattas som aktier under efterföljande beskattningsår utan begränsning i tiden. Utländska aktieägare För aktieägare som är skattemässigt hemmahörande i utlandet (begränsat skattskyldiga) och som inte bedriver verksamhet från fast driftsställe i Sverige jämställs inlösen av aktier med utdelning, vilket medför att svensk kupongskatt tas ut på inlösenlikviden. Kupongskattesatsen är 30 procent, men den är i allmänhet reducerad enligt skatteavtal mellan Sverige och andra länder. Avdraget för kupongskatt verkställs normalt av Euroclear eller, beträffande förvaltarregistrerade aktier, förvaltaren. Kupongskatt tas ut vid inlösen av aktier oavsett om inlösenaktierna erhållits genom split eller köpts. Det bör dock observeras att ingen kupongskatt tas ut vid försäljning av inlösenaktierna (före inlösentidpunkten). Återbetalning av den del av kupongskatten som belöper på aktieägarens anskaffningsutgift för inlösen aktierna medges efter ansökan hos Skatteverket. Anskaffningsutgiften för de ursprungliga aktierna fördelas normalt mellan inlösenaktier och vanliga aktier enligt vad som angetts ovan under avsnittet Inlösen och försäljning av inlösenaktier. Anskaffningsutgiften för inlösenaktierna i WeSC får alternativt bestämmas till 20 procent av inlösen likviden. Ansökan om återbetalning görs skriftligen hos Skatte verket senast vid utgången av det femte kalenderåret efter inlösentillfället. Inlösenlikvid ut betald till vissa kategorier av utländska juridiska personer kan vara undantagen från kupongskatt om vissa villkor är uppfyllda. Aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige och som inte bedriver verksamhet från fast driftställe i Sverige kapitalvinstbeskattas normalt inte i Sverige vid försäljning av aktier. Enligt en särskild regel kan dock fysiska personer, som är begränsat skattskyldiga i Sverige, bli föremål för kapitalvinstbeskattning i Sverige vid försäljning av aktier (t.ex. svenska inlösenaktier), om de vid något tillfälle under det kalenderår då försäljningen sker eller under de föregående tio kalenderåren har varit bosatta eller stadig varande vistats i Sverige. Tillämpligheten av regeln är dock i flera fall begränsad genom skatteavtal mellan Sverige och andra länder. Notera så ledes att svensk kupongskatt påförs endast i det fall den utländska aktieägaren behåller inlösenaktien fram till inlösen och att svensk kupongskatt inte påförs vid försäljning av inlösenaktier. 11

12 Frågor och svar Varför föreslår WeSC inlösen av aktier? WeSC genererar en överlikviditet i förhållande till vad som behövs för Bolagets fortsatta tillväxt och är idag skuldfritt. Varför investerar inte WeSC pengarna i verksamheten istället för att dela ut dem? Styrelsens bedömning är att Bolaget även efter det föreslagna inlösenförfarandet kommer att ha en god finansiell ställning som möjliggör finansiering av framtida investeringar i fortsatt tillväxt. Vad innebär automatisk inlösen av aktier? Att aktier löses in automatiskt innebär att nyskapade så kallade inlösenaktier inlöses från aktieägarna till en förutbestämd kontant ersättning, utan att aktieägarna behöver göra någonting. Vad har jag som aktieägare för valmöjligheter? Du kan avvakta inlösenförfarandet utan att göra någonting. De inlösenaktier du får kommer då att automatiskt lösas in mot fem kronor i kontant betalning. Alternativt kan du sälja dina inlösenaktier om du hellre vill göra det före det att inlösenförfarandet slutförs. Är du utländsk aktieägare kan det vara fördelaktigt för dig ur skattesynpunkt att sälja inlösenaktierna. Hur och när kommer WeSC:s aktiekurs att påverkas? Det går inte i detalj att förutspå exakt hur aktiekursen kommer att reagera på uppdelningen i WeSC-aktier och inlösenaktier. Teoretiskt sett bör kursen på WeSC-aktien sjunka med i princip inlösenbeloppet för inlösenaktien, det vill säga fem kronor, två handelsdagar före avstämningsdagen för uppdelningen av WeSC-aktien. Hur många aktier kommer jag att ha? Du kommer att ha samma antal aktier i WeSC såväl före som efter att inlösenförfarandet genomförts givet att du inte köper eller säljer några WeSC aktier. Varför är inlösenförfarandet obligatoriskt? Det blir mindre kostsamt och enklare för WeSC att genomföra inlösenförfarandet obligatoriskt istället för frivilligt. Samtidigt garanteras att alla WeSC:s aktieägare behandlas likvärdigt och på ett ansvarsfullt sätt. När kommer avstämningsdagen för split och erhållande av inlösenaktier att äga rum? Avstämningsdagen kommer att äga rum den 13 oktober Den som är registrerad aktieägare per det datumet kommer att erhålla inlösenaktier. När får jag mina pengar? Inlösenaktien inlöses automatiskt den 4 november 2010, vilket innebär att pengar kommer finnas tillgängliga omkring den 8 november Varför noteras inlösenaktierna för handel? Genom att möjliggöra handel i inlösenaktierna kan utländska aktieägare, genom att sälja sina inlösenaktier på marknaden, eventuellt nå en gynnsammare skattesituation jämfört med att delta i inlösen förfarandet. Vad får inlösenförfarandet för skatteeffekter? Skatteeffekterna för dig som aktieägare kan bero på din specifika situation. I det fall att du känner att du behöver veta mer om skatteeffekterna för just dig, bör du låta en skatterådgivare bedöma vilka skattekonsekvenser som kan uppstå och hur du bör hantera dessa. 12

13 Svenska aktieägare När WeSC-aktien delas upp i en WeSC-aktie och en inlösenaktie kommer en del av den ursprungliga aktiens anskaffningsvärde att fördelas på WeSCaktien och en del på inlösenaktien. Inlösenaktien anses avyttrad vid inlösen. I det fall kapitalvinst uppkommer betalas skatt på kapitalvinsten, det vill säga den del av inlösenbeloppet (fem kronor per aktie) som överstiger anskaffningsvärdet för inlösenaktien. (Se avsnittet Hur kommer anskaffningsvärdet på mina nya inlösenaktier att beräknas nedan). Utländska aktieägare Du som är utländsk aktieägare får normalt betala kupongskatt i Sverige med 30 procent på utbetalt belopp (eventuellt minskat med aktiens nominella belopp). Med stöd av dubbelbeskattningsavtal är emellertid skattesatsen i allmänhet reducerad. Utländska aktieägare kan erhålla återbetalning av innehållen kupongskatt till den del skatten belöper på aktieägarens anskaffningskostnad för aktierna, efter ansökan hos Skatteverket. Utländska aktieägare (med undantag för vissa privatpersoner som flyttat från Sverige) som avyttrar inlösenaktier beskattas normalt inte i Sverige. Det kan därför eventuellt vara effektivare ur skattesynpunkt att avyttra inlösenaktierna på First North. Hur stor blir kupongskatten? Storleken på kupongskatten för utländska aktieägare varierar beroende på i vilket land aktieägaren har sin hemvist. För ytterligare information om kupongskatt hänvisas till Skatteverket, Hur kommer anskaffningsvärdet på mina nya inlösenaktier att beräknas? Det anskaffningsvärde som du har på dina ursprungliga WeSC-aktier kommer att fördelas på WeSCaktierna och inlösenaktierna. Fördelningen görs med utgångspunkt i marknadsvärdena på aktierna i samband med uppdelningen av WeSC-aktien. Exakt hur denna fördelning blir kan inte avgöras i förväg. (Se avsnittet Inlösen och försäljning av inlösen aktier ovan). 13

14 Kallelse till årsstämma i WeSC AB (publ) Aktieägarna i WeSC AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 22 september 2010, klockan i bolagets lokaler på adress Karlavägen 108, 14 tr. i Stockholm. Entrén till stämmolokalen öppnas klockan Rätt att delta i årsstämman Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 16 september 2010, dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast torsdagen den 16 september 2010 klockan Anmälan om deltagande i årsstämman ska ske skriftligen till WeSC AB (publ), Roger Sacklén, Box , Stockholm, per telefon , per telefax eller per e-post com. Vid anmälan ska anges namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefonnummer och aktieinnehav, varvid även eventuella biträden ska anmälas (högst två). Aktieägare som avser att låta sig företrädas genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten i original och eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman insändas per post till bolaget under ovanstående adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste genom förvaltares försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman. Sådan inregistrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast torsdagen den 16 september 2010, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta sin förvaltare. Förslag till dagordning 1. Öppnande av stämman 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Val av en eller två justeringsmän 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 6. Dagordningens godkännande 7. Verkställande direktörens anförande 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen 9. Beslut angående: a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören för den tid redovisningen omfattar 10. Fastställande av det antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas av stämman 11. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor 12. Val av: a) styrelse och eventuella styrelsesuppleanter, och b) revisorer och eventuella revisorssuppleanter i förekommande fall 13. Uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande innefattande: a) beslut om ökning av aktiekapitalet genom fondemission b) beslut om uppdelning av aktier, och c) beslut om minskning av aktiekapitalet genom obligatorisk inlösen av aktier 14. Beslut om valberedning 15. Stämmans avslutande Förslag till beslut Val av ordförande vid årsstämman (punkt 2) Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Theodor Dalenson utses till ordförande vid årsstämman. Aktieägare representerande 35,7 procent av bolagets totala antal aktier och röster har meddelat att de stödjer valberedningens förslag. Beslut om vinstdisposition (punkt 9b) Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för det förflutna verksamhetsåret. Styrelsen har istället föreslagit ett obligatoriskt inlösenförfarande enligt vad som närmare framgår av punkt 13 nedan. Förslaget överensstämmer med det obligatoriska inlösenförfarande som beslutades vid årsstämman Styrelse, revisor m.m. (punkt 10 12) Valberedningen föreslår att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma ska bestå av sex (6) ordinarie ledamöter utan suppleant. Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen ska utgå med totalt kronor, varav kronor till styrelsens ordförande och kronor till envar av övriga styrelseledamöter som inte 14

15 är anställda i bolaget eller dess dotterbolag. Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning. Valberedningen föreslår omval av Theodor Dalenson, Greger Hagelin, Anders Hedén, Johan Hessius, Marcus Söderblom och Jan Carl Adelswärd till ordinarie styrelseledamöter. Anders Slettengren har avböjt omval som styrelsesuppleant. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Theodor Dalenson. Aktieägare representerande 35,7 procent av bolagets totala antal aktier och röster har meddelat att de stödjer valberedningens förslag. Uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande (punkt 13) Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om obligatoriskt inlösenförfarande i enlighet med nedanstående förslag. Besluten föreslås vara villkorade av varandra och fattas tillsammans som ett beslut. För giltigt beslut krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna. Beslut om ökning av aktiekapitalet genom fondemission (punkt 13a) För att åstadkomma ett tidseffektivt inlösenförfarande enligt punkt 13c nedan, utan krav på tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol, föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att öka bolagets aktiekapital från ,89 kronor med ,89 kronor till ,78 kronor genom fondemission utan utgivande av nya aktier genom överföring av emissionsbeloppet från bolagets fria egna kapital till bolagets aktiekapital. Anledning till att fondemissionen föreslås genomföras före uppdelningen av aktier samt minskningen av aktie kapitalet genom obligatorisk inlösen av aktier är att det i annat fall inte går att genomföra dessa beslut med mindre än att aktiekapitalet tillfälligt kommer att vara lägre än det lägsta tillåtna beloppet enligt bolagets bolagsordning. Genom den föreslagna fondemissionen kommer bolagets bundna egna kapital och aktiekapital efter genomförd minskning av aktiekapitalet att vara oförändrat i förhållande till dess ursprungliga storlek. Beslut om uppdelning av aktier (punkt 13b) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att genomföra en uppdelning av aktier (split 2:1), varvid en (1) befintlig aktie i bolaget delas i två (2) aktier, varav en kommer att vara en s.k. inlösenaktie. Avstämningsdag för uppdelning av aktier föreslås vara den 13 oktober Beslut om minskning av aktiekapitalet genom obligatorisk inlösen av aktier (punkt 13c) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om minskning av bolagets aktiekapital med ,89 kronor genom indragning av sammanlagt aktier för återbetalning till aktieägarna. De aktier som ska dras in utgörs av de aktier som efter genomförd uppdelning av aktier enligt ovan benämns inlösenaktier. Betalning för varje inlösenaktie ska vara 5 kronor, varav 0,09038 kronor utgörs av kvotvärdet per aktie och 4,90962 kronor utgörs av överföring från bolagets fria egna kapital. Det sammanlagda belopp som ska utbetalas för inlösenaktierna uppgår till kronor. Styrelsen föreslår att handeln i inlösenaktier ska ske under perioden från och med den 15 oktober 2010 till och med den 29 oktober Styrelsen föreslår vidare att avstämningsdag för indragning av aktier ska vara den 3 november Betalning beräknas ske genom Euroclear Sweden AB:s försorg omkring den 8 november Beslut om valberedning (punkt 14) Styrelsen föreslår att årsstämman ska uppdra åt styrelsens ordförande att utse en valberedning bestående av representanter för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna i bolaget. Ordförande i valberedningen ska beslutas av valberedningen. Valberedningen ska arbeta fram förslag i främst följande frågor att föreläggas årsstämman 2011 för beslut; förslag till stämmoordförande, förslag till styrelseordförande och övriga stämmovalda ledamöter i styrelsen, förslag till styrelsearvoden för icke anställda stämmovalda ledamöter med uppdelning mellan ordföranden och övriga ledamöter i styrelsen samt eventuell ersättning för utskottsarbete, förslag till förfarande för tillsättande av valberedningen och förslag till principer för arvode till bolagets revisor och, när val av revisor ska ske, förslag till val av revisor. Aktieägare representerande 35,7 procent av bolagets totala antal aktier och röster har meddelat att de stödjer styrelsens förslag. Ytterligare information Kopior av redovisningshandlingar, revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan jämte tillhörande redogörelser samt yttranden kommer att hållas tillgängliga hos bolaget på adress Karlavägen 108, 14 tr, Stockholm och på bolagets hemsida senast från och med den 8 september 2010 samt kommer att sändas till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin postadress. En informationsbroschyr avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida senast från och med den 8 september Stockholm i augusti 2010 WeSC AB (publ) Styrelsen 15

16 ADRESSER WeSC AB Karlavägen 108, 14 tr Stockholm Remium AB Kungsgatan Stockholm

Första dag för handel i inlösenaktier. 12 maj 14 maj 18 maj 19 maj 1 juni 9 juni. Handel i inlösenaktier

Första dag för handel i inlösenaktier. 12 maj 14 maj 18 maj 19 maj 1 juni 9 juni. Handel i inlösenaktier INFORMATION OM INLÖSEN AV AKTIER I SWECO AB (publ) 2010 Innehåll Tidplan...2 Bakgrund och motiv...3 Så här går inlösenförfarandet till...4 Detaljerad beskrivning av inlösenförfarandet...5 Skattefrågor

Läs mer

information om inlösen av aktier i sweco ab (publ) 2006

information om inlösen av aktier i sweco ab (publ) 2006 information om inlösen av aktier i sweco ab (publ) 2006 INNEHÅLL TIDPLAN... 1 BAKGRUND OCH MOTIV... 2 SÅ HÄR GÅR INLÖSENFÖRFARANDET TILL... 3 DETALJERAD BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET... 4 SKATTEFRÅGOR

Läs mer

Bakgrund. Inlösen 2015 2

Bakgrund. Inlösen 2015 2 Inlösen 2015 Information till aktieägarna i HiQ International AB (publ) avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande Bakgrund BAKGRUND HiQ International ABs (

Läs mer

Man kan konstatera att mycket återstår att göra för oss som arbetar för att vår planet på alla plan ska bli en bättre planet.

Man kan konstatera att mycket återstår att göra för oss som arbetar för att vår planet på alla plan ska bli en bättre planet. INFORMATION OM AKTIESPLIT OCH INLÖSEN AV AKTIER I SWECO AB (PUBL) 2007 Man kan konstatera att mycket återstår att göra för oss som arbetar för att vår planet på alla plan ska bli en bättre planet. innehåll

Läs mer

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie.

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie. INLÖSEN 2008 information till aktieägarna i hiq international ab (publ) inför årsstämma den 30 april 2008 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande 1 Bakgrund

Läs mer

Information om inlösen av aktier i Haldex AB

Information om inlösen av aktier i Haldex AB Information om inlösen av aktier i Haldex AB Innehåll Inlösenförfarandet i korthet 1 Tidsplan 1 Bakgrund och motiv 2 Så här går inlösenförfarandet till 2 Detaljerad beskrivning av inlösenförfarandet 3

Läs mer

Information till aktieägarna inför behandling av styrelsens förslag om inlösen av aktier i WeSC AB (publ)

Information till aktieägarna inför behandling av styrelsens förslag om inlösen av aktier i WeSC AB (publ) Information till aktieägarna inför behandling av styrelsens förslag om inlösen av aktier i WeSC AB (publ) Innehållsförteckning 3 Allmänt 4 Bakgrund och motiv 5 Styrelsens förslag i korthet 6 Så går inlösenförfarandet

Läs mer

Stockholm i mars 2014. IAR Systems Group AB (publ) Styrelsen

Stockholm i mars 2014. IAR Systems Group AB (publ) Styrelsen INLÖSEN 2014 Information till aktieägarna i IAR Systems Group AB (publ) inför årsstämma den 24 april 2014 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande BAKGRUND

Läs mer

Novestra: Inlösen 2013

Novestra: Inlösen 2013 Novestra: Inlösen 2013 Information till aktieägarna i AB Novestra (publ) med anledning av styrelsens förslag om utbetalning av 1 krona per aktie genom ett obligatoriskt inlösenförfarande INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Information till aktieägarna i Sandvik med anledning av aktiesplit och automatisk inlösen av aktier

Information till aktieägarna i Sandvik med anledning av aktiesplit och automatisk inlösen av aktier This document is also available in English. Information till aktieägarna i Sandvik med anledning av aktiesplit och automatisk inlösen av aktier Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information

Läs mer

Inlösen av aktier 2014

Inlösen av aktier 2014 Inlösen av aktier 2014 Information till aktieägarna i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) inför årsstämma den 12 maj 2014 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och automatiskt inlösenförfarande.

Läs mer

INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I ATLAS COPCO AB

INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I ATLAS COPCO AB INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I ATLAS COPCO AB med anledning av förslag om aktiesplit och automatiskt inlösenförfarande Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information om styrelsens för

Läs mer

Sectras inlösenprogram

Sectras inlösenprogram Sectras inlösenprogram 205 Information till aktieägarna i Sectra AB (publ) inför årsstämma den 7 september 205 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande. Detta

Läs mer

Information om automatisk aktieinlösen i Investment AB Kinnevik (publ)

Information om automatisk aktieinlösen i Investment AB Kinnevik (publ) Information om automatisk aktieinlösen i Investment AB Kinnevik (publ) Detta dokument utgör inte ett erbjudande att köpa eller sälja aktier. Detta dokument är endast avsett som information till aktieägarna

Läs mer

Information till aktieägarna inför årsstämman 2011 och behandling av styrelsens förslag om inlösen av aktier i WeSC AB (publ)

Information till aktieägarna inför årsstämman 2011 och behandling av styrelsens förslag om inlösen av aktier i WeSC AB (publ) 1* Information till aktieägarna inför årsstämman 2011 och behandling av styrelsens förslag om inlösen av aktier i WeSC AB (publ) Innehållsförteckning *2 3 Allmänt 4 Bakgrund och motiv 5 Styrelsens förslag

Läs mer

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av förslag om aktiesplit och automatiskt inlösenförfarande Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information om styrelsens för

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I STRAX AB (publ)

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I STRAX AB (publ) 2019 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I STRAX AB (publ) 1 Innehåll Bakgrund och motiv Beskrivning av inlösenförfarandet Villkor och anvisningar Finansiella effekter Skattefrågor i

Läs mer

Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2007

Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2007 Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2007 Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller endast information om styrelsens för Aktiebolaget SKF ( SKF

Läs mer

Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ)

Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) Information till aktieägarna med anledning av styrelsens förslag om aktiesplit och obligatoriskt inlösenförfarande till årsstämma den 13 maj 2015 Detta

Läs mer

Information om automatiskt inlösenförfarande i Tele2 AB

Information om automatiskt inlösenförfarande i Tele2 AB Kolumntitel Information om automatiskt inlösenförfarande i Tele2 AB Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information om styrelsens för Tele2 AB ( Tele2 eller Bolaget ) förslag om aktiesplit

Läs mer

Information till aktieägare i Boliden AB (publ) med anledning av förslag om aktiesplit och automatiskt inlösenförfarande

Information till aktieägare i Boliden AB (publ) med anledning av förslag om aktiesplit och automatiskt inlösenförfarande Information till aktieägare i Boliden AB (publ) med anledning av förslag om aktiesplit och automatiskt inlösenförfarande I år får Du som aktieägare två utbetalningar från Boliden, dels en ordinarie utdelning

Läs mer

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av split och inlösen av aktier

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av split och inlösen av aktier Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av split och inlösen av aktier Innehållsförteckning Kort om inlösen av aktier 2 Bakgrund och motiv 3 Finansiella effekter av inlösenförfarandet

Läs mer

Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier

Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier Information till aktieägarna i med anledning av sammanläggning av aktier 1:5 och ändring av förhållandet mellan B-aktien och ADS Detta dokument

Läs mer

2011 INLÖSEN AV AKTIER

2011 INLÖSEN AV AKTIER 2011 INLÖSEN AV AKTIER INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I BJÖRN BORG AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMA DEN 14 APRIL 2011 AVSEENDE STYRELSENS FÖRSLAG TILL KAPITALÖVERFÖRING GENOM AUTOMATISK INLÖSEN AV AKTIER INNEHÅLL

Läs mer

Bakgrund och motiv. Linköping i oktober Sectra AB. Styrelsen

Bakgrund och motiv. Linköping i oktober Sectra AB. Styrelsen INLÖSEN 2011 Information till aktieägarna i Sectra AB (publ) inför extra bolagsstämma den 22 november 2011 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande. Detta

Läs mer

Information om föreslagen aktiesplit och inlösen av aktier i KappAhl Holding AB (publ)

Information om föreslagen aktiesplit och inlösen av aktier i KappAhl Holding AB (publ) Information om föreslagen aktiesplit och inlösen av aktier i KappAhl Holding AB (publ) Detta dokument ger information om styrelsens för KappAhl Holding AB (publ) ( KappAhl eller Bolaget ) förslag om kapitalutskiftning

Läs mer

Information till aktieägarna inför årsstämman 2011 och behandling av styrelsens förslag om inlösen av aktier i WeSC AB (publ)

Information till aktieägarna inför årsstämman 2011 och behandling av styrelsens förslag om inlösen av aktier i WeSC AB (publ) 1* Information till aktieägarna inför årsstämman 2011 och behandling av styrelsens förslag om inlösen av aktier i WeSC AB (publ) Innehållsförteckning *2 3 Allmänt 4 Bakgrund och motiv 5 Styrelsens förslag

Läs mer

Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2008

Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2008 Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2008 Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller endast information om styrelsens för Aktiebolaget SKF ( SKF

Läs mer

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av förslag om aktiesplit och automatiskt inlösenförfarande Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information om styrelsens för

Läs mer

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ)

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) Information till aktieägarna inför extra bolagsstämma den 14 augusti 2012 avseende styrelsens förslag om aktiesplit och obligatoriskt

Läs mer

Information om inlösen av aktier i AB Electrolux 2006/2007

Information om inlösen av aktier i AB Electrolux 2006/2007 Information om inlösen av aktier i AB Electrolux 2006/2007 Innehåll Bakgrund och motiv 1 Så här går inlösenförfarandet till 2 Beskrivning av inlösenförfarandet 3 Effekter för Electrolux 4 Skattefrågor

Läs mer

Information om inlösenförfarande

Information om inlösenförfarande Information om inlösenförfarande Innehåll BAKGRUND OCH MOTIV 2 BESKRIVNING AV 3 INLÖSENFÖRFARANDET VILLKOR OCH ANVISNINGAR 5 FINANSIELLA EFFEKTER 6 FÖR CHERRY SKATTEFRÅGOR I SVERIGE 7 FRÅGOR OCH SVAR 9

Läs mer

17 mars 2008. Information om automatiskt inlösenförfarande. NeoNet AB 2008. LEGAL#3088718v7

17 mars 2008. Information om automatiskt inlösenförfarande. NeoNet AB 2008. LEGAL#3088718v7 17 mars 2008 Information om automatiskt inlösenförfarande av aktier i NeoNet AB 2008 17 mars 2008 2 INNEHÅLL 2 Kort beskrivning av inlösenförfarandet 3 Bakgrund och motiv till inlösenförfarandet 4 Tidplan

Läs mer

Innehåll. Kortnamn för inlösenaktierna: A-aktien: NET IL A B-aktien: NET IL B. Delårsrapport för tredje kvartalet 2009

Innehåll. Kortnamn för inlösenaktierna: A-aktien: NET IL A B-aktien: NET IL B. Delårsrapport för tredje kvartalet 2009 Information om automatiskt inlösenförfarande av aktier i net Entertainment NE AB (publ) 2009 2 Innehåll Bakgrund och motiv 3 Beskrivning av inlösenförfarandet 4 Villkor och anvisningar 6 Finansiella effekter

Läs mer

Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ)

Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) Information till aktieägarna med anledning av styrelsens förslag om aktiesplit och obligatoriskt inlösenförfarande till årsstämma den 9 maj 2018 Viktig

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2012

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2012 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2012 INNEHÅLL BAKGRUND OCH MOTIV 2 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET 3 VILLKOR OCH ANVISNINGAR 5 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR BETSSON

Läs mer

A-aktien: NET IL A B-aktien: NET IL B KALENDARIUM

A-aktien: NET IL A B-aktien: NET IL B KALENDARIUM INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I NET ENTERTAINMENT NE AB (PUBL) 2010 Innehåll 1 Bakgrund och motiv 2 Beskrivning av inlösenförfarandet 4 Villkor och anvisningar 5 Finansiella effekter

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2011

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2011 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2011 INNEHÅLL BAKGRUND OCH MOTIV 2 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET VILLKOR OCH ANVISNINGAR 5 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR BETSSON

Läs mer

aktieägaren. Sammanlagt innebär förslaget att kronor kommer att återbetalas till aktieägarna. Under förutsättning att årsstämman

aktieägaren. Sammanlagt innebär förslaget att kronor kommer att återbetalas till aktieägarna. Under förutsättning att årsstämman INLÖSEN 2012 Information till aktieägarna i Sectra AB (publ) inför årsstämma den 28 juni 2012 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande. Detta underlag är

Läs mer

Inlösen av aktier i OEM International

Inlösen av aktier i OEM International Inlösen av aktier i OEM International INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I OEM INTERNATIONAL AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMA DEN 29 APRIL 2014 AVSEENDE STYRELSENS FÖRSLAG TILL KAPITALÖVERFÖRING GENOM AUTOMATISK INLÖSEN

Läs mer

ÅRSREDOVISNING INLÖSENFÖRFARANDE

ÅRSREDOVISNING INLÖSENFÖRFARANDE INFORMATION OM 2014 ÅRSREDOVISNING INLÖSENFÖRFARANDE MR GREEN & CO AB (publ) 2015 INNEHÅLL Villkor i sammandrag 3 Bakgrund och motiv 4 Styrelsens förslag i korthet 5 Viktiga datum 5 Så här går det till

Läs mer

2015 INLÖSEN AV AKTIER

2015 INLÖSEN AV AKTIER 2015 INLÖSEN AV AKTIER INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I BJÖRN BORG AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMA DEN 11 MAJ 2015 AVSEENDE STYRELSENS FÖRSLAG TILL KAPITALÖVERFÖRING GENOM AUTOMATISK INLÖSEN AV AKTIER INNEHÅLL

Läs mer

Information till aktieägarna med anledning av styrelsens förslag om aktiesplit och obligatoriskt inlösenförfarande till årsstämma den 15 maj 2019

Information till aktieägarna med anledning av styrelsens förslag om aktiesplit och obligatoriskt inlösenförfarande till årsstämma den 15 maj 2019 Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) Information till aktieägarna med anledning av styrelsens förslag om aktiesplit och obligatoriskt inlösenförfarande till årsstämma den 15 maj 2019 Viktig

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015 Innehåll BAKGRUND OCH MOTIV 3 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET 4 VILLKOR OCH ANVISNINGAR 6 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR ENEA 7

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2010

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2010 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2010 INNEHÅLL BAKGRUND OCH MOTIV 2 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET VILLKOR OCH ANVISNINGAR 5 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR BETSSON

Läs mer

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NET ENTERTAINMENT NE AB (PUBL) Aktieägarna i Net Entertainment NE AB (publ) kallas till årsstämma torsdagen den 24 april 2014 kl. 15.00 i Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan

Läs mer

2014 INLÖSEN AV AKTIER

2014 INLÖSEN AV AKTIER 2014 INLÖSEN AV AKTIER INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I BJÖRN BORG AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMA DEN 10 APRIL 2014 AVSEENDE STYRELSENS FÖRSLAG TILL KAPITALÖVERFÖRING GENOM AUTOMATISK INLÖSEN AV AKTIER INNEHÅLL

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2013

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2013 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2013 BETSSON AB:S VERKSAMHET BESTÅR I ATT ÄGA OCH FÖRVALTA AKTIEINNEHAV I BOLAG SOM SJÄLVA ELLER VIA PARTNERSAMARBETEN ERBJUDER

Läs mer

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0001599622

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0001599622 Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0001599622 Information till aktieägarna inför extra bolagsstämma den 5 juli 2013 avseende styrelsens förslag om aktiesplit och

Läs mer

AKTIEINLÖSEN 2011 PUSHING THE LIMITS IN GAMING ENTERTAINMENT

AKTIEINLÖSEN 2011 PUSHING THE LIMITS IN GAMING ENTERTAINMENT AKTIEINLÖSEN 2011 INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I NET ENTERTAINMENT NE AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMA DEN 13 APRIL 2011 AVSEENDE STYRELSENS FÖRSLAG TILL KAPITALÖVERFÖRING GENOM AUTOMATISK INLÖSEN AV AKTIER PUSHING

Läs mer

Definitioner. Inlösenaktierna löses automatiskt in mot en inlösenlikvid om 2,00 SEK per inlösenaktie som beräknas utbetalas den 12 juni 2017.

Definitioner. Inlösenaktierna löses automatiskt in mot en inlösenlikvid om 2,00 SEK per inlösenaktie som beräknas utbetalas den 12 juni 2017. INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2017 Innehåll BAKGRUND OCH MOTIV 3 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET 4 VILLKOR OCH ANVISNINGAR 6 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR ENEA 7

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2014

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2014 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2014 BETSSON AB:S VERKSAMHET BESTÅR I ATT ÄGA OCH FÖRVALTA AKTIEINNEHAV I BOLAG SOM SJÄLVA ELLER VIA PARTNERSAMARBETEN ERBJUDER

Läs mer

2015 INLÖSEN AV AKTIER

2015 INLÖSEN AV AKTIER 2015 INLÖSEN AV AKTIER INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I BJÖRN BORG AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMA DEN 11 MAJ 2015 AVSEENDE STYRELSENS FÖRSLAG TILL KAPITALÖVERFÖRING GENOM AUTOMATISK INLÖSEN AV AKTIER INNEHÅLL

Läs mer

NET ENTERTAINMENT INLÖSENPROGRAM 2014

NET ENTERTAINMENT INLÖSENPROGRAM 2014 NET ENTERTAINMENT INLÖSENPROGRAM 2014 DEFINITIONER Med eller Bolaget avses Net Entertainment NE AB (publ) eller den koncern i vilken NE AB (publ) är moderbolag. Med Koncernen avses den koncern i vilken

Läs mer

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0005337821

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0005337821 Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0005337821 Information till aktieägarna inför extra bolagsstämma den 10 februari 2014 avseende styrelsens förslag om aktiesplit

Läs mer

Kallelse till årsstämma i InfraCom Group AB (publ)

Kallelse till årsstämma i InfraCom Group AB (publ) Kallelse till årsstämma i InfraCom Group AB (publ) 559111-0787 Aktieägarna i InfraCom Group AB (publ), 559111-0787, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 25 oktober 2018, kl. 17.00, i bolagets lokaler

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PILUM AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PILUM AB (PUBL) Pressrelease 2014-04-09 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PILUM AB (PUBL) Aktieägarna i, org. nr 556556-8325, ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma. Tidpunkt: Torsdagen den 8 maj 2014, klockan 13:00 Plats:

Läs mer

INFORMATION OM FÖRESLAGET AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I KAPPAHL AB (PUBL) 2017/2018

INFORMATION OM FÖRESLAGET AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I KAPPAHL AB (PUBL) 2017/2018 INFORMATION OM FÖRESLAGET AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I KAPPAHL AB (PUBL) 2017/2018 INFORMATION OM FÖRESLAGET AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I KAPPAHL AB (PUBL.) 2017/2018 /1 KappAhl

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Cibus Nordic Real Estate AB (publ) Kallelse till årsstämma i Cibus Nordic Real Estate AB (publ) Aktieägarna i Cibus Nordic Real Estate AB (publ), org. nr 559135-0599 kallas härmed till årsstämma torsdagen den 18 oktober 2018 klockan 10.30

Läs mer

Information om föreslagen Inlösen av aktier. (publ) 2008

Information om föreslagen Inlösen av aktier. (publ) 2008 Information om föreslagen Inlösen av aktier i Betsson AB (publ) 2008 Denna informationsbroschyr ger information om styrelsen för Betsson ABs förslag om kapitalutskiftning till Betssons aktieägare genom

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB 2015 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB Betsson AB:s verksamhet består i att äga och förvalta aktieinnehav i bolag som själva eller via partnersamarbeten erbjuder slutkunder

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2012

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2012 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2012 Innehåll BAKGRUND OCH MOTIV 3 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET 4 VILLKOR OCH ANVISNINGAR 6 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR ENEA 7

Läs mer

Innehåll. Definitioner. Kommande informationstillfällen. Aktieinformation

Innehåll. Definitioner. Kommande informationstillfällen. Aktieinformation Eolus Vind AB Inlösenprogram 2015 Innehåll 1 Bakgrund och motiv 2 Beskrivning av inlösenförfarandet 4 Villkor och anvisningar 5 Finansiella effekter för Eolus 6 Skattefrågor i Sverige 8 Frågor och svar

Läs mer

Handlingar inför Årsstämma i

Handlingar inför Årsstämma i 2014-04-03 Handlingar inför Årsstämma i 7 maj 2014 Årsstämma i Årsstämma i den 7 maj 2014 kl 17.00 i bolagets lokaler på Berga Backe 4 i Danderyd. Registrering från 16.30. Aktieägare som önskar deltaga

Läs mer

Akelius Residential AB (publ) Kallelse till årsstämma 2015

Akelius Residential AB (publ) Kallelse till årsstämma 2015 Akelius Residential AB (publ) Kallelse till årsstämma 2015 Aktieägarna i Akelius Residential Property AB (publ), kallas till årsstämma den 14 april 2015 klockan 14.00 i konferenslokalen Ljuset, Quick Office,

Läs mer

Villkor i sammandrag för aktieinlösen 2015. Innehåll

Villkor i sammandrag för aktieinlösen 2015. Innehåll INLÖSENPROGRAM 2015 DEFINITIONER Med eller Bolaget avses Net Entertainment NE AB (publ) eller den koncern i vilken Net Entertainment NE AB (publ) är moderbolag. Med Koncernen avses den koncern i vilken

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2013

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2013 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 203 Innehåll BAKGRUND OCH MOTIV 3 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET 4 VILLKOR OCH ANVISNINGAR 6 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR ENEA 7 SKATTEFRÅGOR

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I HANCAP AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I HANCAP AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I HANCAP AB (PUBL) Aktieägarna i Hancap AB (publ), org. nr 556789-7144, ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 30 juli 2018 klockan 15.00 i Bolagets lokaler på Montörgatan

Läs mer

INNEHÅLL VILLKOR I SAMMANDRAG

INNEHÅLL VILLKOR I SAMMANDRAG 2017 INLÖSEN AV AKTIER INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I BJÖRN BORG AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMA DEN 11 MAJ 2017 AVSEENDE STYRELSENS FÖRSLAG TILL KAPITALÖVERFÖRING GENOM AUTOMATISK INLÖSEN AV AKTIER INNEHÅLL

Läs mer

Aktieägarna i Poolia AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 5 maj 2014 klockan i bolagets lokaler på Kungsgatan 57A i Stockholm

Aktieägarna i Poolia AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 5 maj 2014 klockan i bolagets lokaler på Kungsgatan 57A i Stockholm Aktieägarna i Poolia AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 5 maj 2014 klockan 16.00 i bolagets lokaler på Kungsgatan 57A i Stockholm ANMÄLAN M M Aktieägare som vill delta i årsstämman ska

Läs mer

kallelse till årsstämma 2019

kallelse till årsstämma 2019 Akelius Residential Property AB (publ) kallelse till årsstämma 2019 Aktieägarna i Akelius Residential Property AB (publ), kallas till årsstämma 2019-04-11 klockan 10:00, Hotel Scandic Anglais, Humlegårdsgatan

Läs mer

Antalet aktier och röster Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 16 724 600.

Antalet aktier och röster Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 16 724 600. Aktieägarna i ework Scandinavia AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 26 april 2010 klockan 14.00 på Rica Hotel Stockholm, Slöjdgatan 7 i Stockholm. Rätt att delta i stämman och instruktioner

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) Aktieägarna i Dagon AB (publ), org.nr. 556431-0067, kallas härmed till extra bolagsstämma den 14 juni 2012 i bolagets fastighet på Hanögatan 11 i Malmö,

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i MYFC HOLDING AB (publ) Torsdagen den 26 maj 2016

Handlingar inför årsstämma i MYFC HOLDING AB (publ) Torsdagen den 26 maj 2016 Handlingar inför årsstämma i MYFC HOLDING AB (publ) Torsdagen den 26 maj 2016 myfc Holding AB Aktieägarna i myfc Holding AB (publ), org. nr 556942-1612, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 26 maj

Läs mer

Kallelse till ordinarie bolagsstämma den 23 april 2003

Kallelse till ordinarie bolagsstämma den 23 april 2003 Pressmeddelande Stockholm den 24 mars 2003 Kallelse till ordinarie bolagsstämma den 23 april 2003 I enlighet med noteringsavtalet för Stockholmsbörsen AB meddelar Investor AB även genom pressmeddelande

Läs mer

Kallelse till Årsstämma

Kallelse till Årsstämma Kallelse till Årsstämma Aktieägarna i Heimstaden (publ), 556670-0455 ( Bolaget ), kallas till årsstämma fredagen den 24 maj 2019 klockan 10.00 i Bolagets lokaler på Östra Promenaden 7 A, 211 28 Malmö.

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN DEN 6 APRIL 2011 AVSEENDE BESLUT OM FONDEMISSION

STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN DEN 6 APRIL 2011 AVSEENDE BESLUT OM FONDEMISSION STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN DEN 6 APRIL 2011 AVSEENDE BESLUT OM FONDEMISSION Styrelsen föreslår att bolagets aktiekapital ökas med 620 000 000 kronor genom fondemission med utgivande av 24 000 000

Läs mer

Akelius Residential Property AB (publ) Kallelse till årsstämma 2017

Akelius Residential Property AB (publ) Kallelse till årsstämma 2017 Akelius Residential Property AB (publ) Kallelse till årsstämma 2017 Aktieägarna i Akelius Residential Property AB (publ), kallas till årsstämma den 11 april 2017 klockan 10.00, Hotel Scandic Anglais, Humlegårdsgatan

Läs mer

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 5 maj 2011. Malmö 29 mars, 2011

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 5 maj 2011. Malmö 29 mars, 2011 Malmö 29 mars, 2011 Kallelse till årsstämma den 5 maj 2011 I enlighet med noteringsavtalet med NASDAQ OMX Stockholm meddelar Duni AB även genom pressmeddelande innehållet i kallelsen till årsstämma den

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA Aktieägarna i A City Media AB (publ), org.nr 5565848354, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 30 maj 2017 kl. 14.00 i Advokatfirman Glimstedts lokaler, Strandvägen 7A i Stockholm.

Läs mer

INFORMATION OM INLÖSENFÖRFARANDE

INFORMATION OM INLÖSENFÖRFARANDE INFORMATION OM INLÖSENFÖRFARANDE 1 INNEHÅLL Villkor i sammandrag 3 Bakgrund och motiv 4 Styrelsens förslag i korthet 5 Viktiga datum 5 Så här går det till 6 Villkor och anvisningar 7 Finansiella effekter

Läs mer

KALLELSE. till årsstämma i Ortivus AB (publ) den 28 april 2017

KALLELSE. till årsstämma i Ortivus AB (publ) den 28 april 2017 KALLELSE till årsstämma i Ortivus AB (publ) den 28 april 2017 Aktieägarna i Ortivus AB (publ), 556259-1205, kallas härmed till årsstämma fredagen den 28 april 2017 kl. 1300. Årsstämman äger rum på QuickOffice

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I HANZA HOLDING AB (PUBL) Aktieägarna i HANZA Holding AB (publ), org.nr ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I HANZA HOLDING AB (PUBL) Aktieägarna i HANZA Holding AB (publ), org.nr ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I HANZA HOLDING AB (PUBL) Aktieägarna i HANZA Holding AB (publ), org.nr 556748 8399 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 21 maj 2018 kl. 17.00 på restaurang 3 Kronor,

Läs mer

Aktieägarna i ProfilGruppen AB (publ), org. nr , kallas härmed till årsstämma tisdagen den 19 april 2016 kl i Folkets Hus i Åseda.

Aktieägarna i ProfilGruppen AB (publ), org. nr , kallas härmed till årsstämma tisdagen den 19 april 2016 kl i Folkets Hus i Åseda. Pressmeddelande Åseda den 9 mars 2016 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PROFILGRUPPEN AB Aktieägarna i ProfilGruppen AB (publ), org. nr 556277-8943, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 19 april 2016 kl 16.00

Läs mer

kallelse till årsstämma 2018

kallelse till årsstämma 2018 Akelius Residential Property AB (publ) kallelse till årsstämma 2018 Aktieägarna i Akelius Residential Property AB (publ), kallas till årsstämma den 10 april 2018 klockan 10.00, Hotel Scandic Anglais, Humlegårdsgatan

Läs mer

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE (tidigare SE )

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE (tidigare SE ) Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0010244988 (tidigare SE0005768553) Information till aktieägarna inför bolagsstämman den 20 juni 2017 avseende styrelsens förslag

Läs mer

Information om aktiesplit och inlösen av aktier i AB Volvo 2007

Information om aktiesplit och inlösen av aktier i AB Volvo 2007 Information om aktiesplit och inlösen av aktier i AB Volvo 2007 Aktiesplit- och inlösenförfarandet i korthet Innehållsförteckning 2 Aktiesplit- och inlösenförfarandet i korthet 3 Tidplan 4 Så här fungerar

Läs mer

Framläggande av förslag inför bolagsstämman

Framläggande av förslag inför bolagsstämman Framläggande av förslag inför bolagsstämman Kallelse till årsstämma korrekt datum 8 maj 2019 Årsstämma i Absolicon Solar Collector AB (publ) hålls onsdag 8 maj 2019 klockan 19:00 i Absolicons lokaler på

Läs mer

Villkor i sammandrag för aktieinlösen Innehåll

Villkor i sammandrag för aktieinlösen Innehåll INLÖSENPROGRAM 2017 DEFINITIONER Med eller Bolaget avses AB (publ) eller den koncern i vilken AB (publ) är moderbolag. Med Koncernen avses den koncern i vilken AB (publ) är moderbolag. Med Nasdaq Stockholm

Läs mer

Information till depåbevisinnehavare i Vostok Nafta Investment Ltd

Information till depåbevisinnehavare i Vostok Nafta Investment Ltd Information till depåbevisinnehavare i Vostok Nafta Investment Ltd inför EBS den 29 augusti 2012 om styrelsens förslag om split och obligatoriskt inlösenförfarande Detta dokument har tagits fram med enda

Läs mer

Årsstämma i HQ AB (publ)

Årsstämma i HQ AB (publ) Årsstämma i HQ AB (publ) Aktieägarna i HQ AB ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 15 maj 2017 klockan 14.00 i Erik Penser Banks lokaler på Apelbergsgatan 27, 103 91 i Stockholm. Anmälan

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ) Aktieägarna i Nordic Mines AB (publ), 556679-1215 ( Bolaget ), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014 klockan 11.00 på

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL) Aktieägarna i Amasten Holding AB (publ), org. nr. 556580-2526, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 26 mars 2014 klockan 14:00 i G Grönberg Advokatbyrå

Läs mer

AXichem AB (publ) kallar till årsstämma

AXichem AB (publ) kallar till årsstämma Pressmeddelande 2014-04-23 AXichem AB (publ) kallar till årsstämma Aktieägarna i axichem AB (publ), org.nr 556739-8663 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 22 maj 2014 kl. 13.00 på Mazars

Läs mer

Information till aktieägarna i East Capital Baltic Property Investors AB (publ) SE

Information till aktieägarna i East Capital Baltic Property Investors AB (publ) SE Information till aktieägarna i East Capital Baltic Property Investors AB (publ) SE0001467572 Information till aktieägarna inför extra bolagsstämma den 27 september 2016 avseende styrelsens förslag om aktiesplit

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB 2019 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB Betsson AB (publ) är ett holdingbolag som investerar i och förvaltar snabbväxande bolag inom onlinespel. Bolaget är ett av de största

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB 2017 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB Betsson AB (publ) är ett holdingbolag som investerar i och förvaltar snabbväxande bolag inom onlinespel. Bolaget är ett av de största

Läs mer

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den 16 maj 2019;

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den 16 maj 2019; KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NORDIC IRON ORE AB Aktieägarna i Nordic Iron Ore AB, 556756-0940, kallas till årsstämma den 22 maj 2019 kl. 16.00 på Restaurang Kajkrogen, Kajvägen 13 i Ludvika. Inregistrering

Läs mer

Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma Pressmeddelande 2011-02-10 Kallelse till årsstämma Aktieägarna i AIK Fotboll AB (publ), 556520-1190 ( Bolaget ), kallas härmed till årsstämma klockan 18.00, måndagen den 14 mars 2011 i Råsunda Restaurang,

Läs mer

ÅRSSTÄMMA I AMAGO CAPITAL AB

ÅRSSTÄMMA I AMAGO CAPITAL AB ÅRSSTÄMMA I AMAGO CAPITAL AB Aktieägarna i Amago Capital AB, org. nr 556476-0782, kallas till årsstämma i Setterwalls Advokatbyrås lokaler, Arsenalsgatan 6 i Stockholm, onsdagen den 28 maj 2008 kl. 09.30.

Läs mer