KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PILUM AB (PUBL)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PILUM AB (PUBL)"

Transkript

1 Pressrelease KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PILUM AB (PUBL) Aktieägarna i, org. nr , ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma. Tidpunkt: Torsdagen den 8 maj 2014, klockan 13:00 Plats: Baker & McKenzie Advokatbyrå KB, Vasagatan 7, plan 8, Stockholm ANMÄLAN OCH RÄTT TILL DELTAGANDE VID ÅRSSTÄMMAN Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per fredagen den 2 maj 2014, dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress,, eller per e-post: senast fredagen den 2 maj 2014, gärna före klockan 16:00. I anmälan skall namn/firma, personeller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt aktieinnehav uppges. Aktieägare som inte personligen kan närvara vid årsstämman får utse ett eller flera ombud. Aktieägare skall i så fall utfärda en skriftlig, daterad och undertecknad fullmakt för varje ombud. Fullmakt i original skall medtas till årsstämman. Den som företräder juridisk person skall även medta kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behöriga firmatecknare. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att äga rätt att delta i årsstämman. Sådan inregistrering bör begäras hos förvaltaren i god tid före fredagen den 2 maj 2014 för att inregistrering skall vara verkställd senast denna dag.

2 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Öppnande av stämman 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av dagordning 5. Val av en eller två justeringsmän 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse 8. Beslut om: (a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning; (b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen; (c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören; 9. Fastställande av arvoden till styrelseledamöterna och revisorn 10. Val av styrelseledamöter och revisor 11. Beslut rörande valberedning 12. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 13. Beslut om ändring bolagets bolagsordning 14. Beslut om minskning av bolagets aktiekapital 15. Beslut om ändring av bolagets bolagsordning 16. Beslut om sammanläggning av aktier 17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission 18. Årsstämmans avslutande

3 BESLUTSFÖRSLAG Punkt 2 Styrelsen föreslår att till ordförande vid stämman utses advokat Carl Svernlöv. Punkt 8(b) Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att ingen utdelning skall ske. Punkt 9-10 Det föreslås att; a) arvode skall utgå till de ordinarie styrelseledamöterna med kronor per ledamot och med kronor till styrelsens ordförande; b) arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd löpande räkning; c) att styrelsen skall bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter; och d) att Per Ove Jönsson, Johan Hernmarck och Anne Årneby omväljs som styrelseledamöter, samt att till nya styrelseledamöter väljs Marianne Lilja Wittbom och Gunnar Andersson. Noteras att Deloitte AB valts till revisor vid årsstämman 2013 för en period om fyra år, varför något val av revisor inte sker vid årets årsstämma. Deloitte AB har meddelat att Elna Lembrér Åström kommer att kvarstå som huvudansvarig revisor. Punkt 11 Aktieägare föreslår att en valberedning inrättas inför årsstämma Valberedningen skall bestå av fyra ledamöter, av vilka tre skall vara representanter för bolagets största aktieägare, per den sista bankdagen vid utgången av det tredje kvartalet, och den fjärde skall vara styrelseordföranden. Vidare föreslås att årsstämman skall anta principer för valberedningen. Fullständigt förslag återfinns på Bolagets hemsida. Punkt 12 Styrelsen föreslår att årsstämman skall anta riktlinjer för ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Riktlinjerna skall gälla för anställningsavtal som undertecknas efter årsstämman och eventuella ändringar i befintliga anställningsavtal som görs efter årsstämman. Med ledande befattningshavare förstås i detta sammanhang verkställande direktören och övriga ledningspersoner i Pilumkoncernen. Riktlinjerna för ersättning gäller även för styrelseledamöter i den omfattning de erhåller ersättning utanför styrelseuppdraget. Styrelsen skall ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. Om sådan avvikelse sker skall information om detta och skälet till avvikelsen redovisas vid närmast följande årsstämma. Fullständigt förslag återfinns på Bolagets hemsida.

4 Punkt 13 Styrelsen föreslår att bolagsordningens 4 får följande ändrade lydelse: 4 AKTIEKAPITAL Aktiekapitalet skall vara lägst kronor och högst kronor. Antalet aktier skall vara lägst och högst Den föreslagna ändringen av bolagsordningens 4, som innebär att gränserna för aktiekapitalet i bolaget ändras, får verkställas endast under förutsättning av att årsstämman beslutar om (i) minskning av aktiekapitalet enligt punkt 14, (ii) ändring av bolagsordningen enligt punkt 15 och (iii) sammanläggning av aktier i enlighet med punkt 16. Punkt 14 Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om minskning av aktiekapitalet med ,04 kronor från ,30 kronor till ,26 kronor, för avsättning till fri fond. Minskningen genomförs utan indragning av aktier. Minskningen kräver Bolagsverkets tillstånd och får verkställas först efter att tillstånd meddelats. Minskningen är villkorad av att årsstämman även beslutar (i) att ändra bolagsordningen enligt punkt 13, (ii) att ändra bolagsordningen enligt punkt 15 och (iii) om sammanläggning av aktier enligt punkt 16. Punkt 15 Styrelsen föreslår att bolagsordningens 4 får följande ändrade lydelse enligt följande. 4 AKTIEKAPITAL Aktiekapitalet skall vara lägst kronor och högst kronor. Antalet aktier skall vara lägst och högst

5 Den föreslagna ändringen av bolagsordningens 4, som innebär att gränserna för antal aktier i bolaget ändras, får verkställas endast under förutsättning av att årsstämman beslutar om (i) ändring av bolagsordningen enligt punkt 13, (ii) minskning av aktiekapitalet enligt punkt 14 och (iii) sammanläggning av aktier i enlighet med punkt 16. Punkt 16 Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om minskning av antalet aktier i bolaget genom sammanläggning 100:1, vilket innebär att hundra (100) aktier läggs samman till en (1) aktie. Styrelsen föreslås bemyndigas att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen, samt att vidta de övriga åtgärder som erfordras vid sammanläggningens genomförande. Beslut enligt förslaget får verkställas endast under förutsättning av att överenskommelse träffats med en eller flera aktieägare om att de vederlagsfritt och genom Euroclear Sweden AB:s försorg skall tillhandahålla sådana aktieägare vars aktieinnehav inte är jämnt delbara med hundra (100) så många aktier att deras respektive aktieinnehav blir jämnt delbart med hundra (100). Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår per dagens datum till stycken. Förslaget innebär således att om sammanläggningen genomförs, kommer det totala antalet aktier att minska från till , vilket skulle innebära ett kvotvärde om 2,38 kronor efter sammanläggningen. Sammanläggningen är villkorad av att årsstämman även beslutar (i) att ändra bolagsordningen enligt punkt 13, (ii) om minskning av aktiekapitalet enligt punkt 14 och (ii) att ändra bolagsordningen enligt punkt 15. Utfärdade teckningsoptioner kommer att räknas om i enlighet med registrerade villkor, se punkt 8.B i villkoren. Punkt 17 Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar Bolagets styrelse att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler till marknadsmässiga villkor. Betalning får ske kontant, genom apport eller kvittning. Därvid får styrelsen besluta om en eller flera emissioner motsvarande en total utspädning om högst 20 % av aktiekapitalet.

6 HANDLINGAR ETC. Kopior av redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget senast tre (3) veckor före årsstämman. Kopior på fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget senast två (2) veckor före årsstämman. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga på bolagets webbplats under samma perioder. Kopior på handlingarna kommer att, utan kostnad, skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Vid årsstämman har aktieägarna rätt att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 aktiebolagslagen. * * * * * * Stockholm i april 2014 PILUM AB (PUBL) Styrelsen För ytterligare information: Leif Lindberg VD Tel: Pilum är ett företag inom industriell miljövård rening och hantering av vatten, vätskor och gaser. är listat på First North. Erik Penser Bankaktiebolag är Certified Adviser.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CORTUS ENERGY AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CORTUS ENERGY AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CORTUS ENERGY AB (PUBL) Aktieägarna i Cortus Energy AB (publ), org.nr 556670-2584, ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 16 mars 2015, kl. 17.00 i IVA Konferenscenter,

Läs mer

Kallelse till årsstämma i BE Group

Kallelse till årsstämma i BE Group Kallelse till årsstämma i BE Group Aktieägarna i BE Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 7 maj 2015 kl. 15.00 på bolagets huvudkontor, Spadegatan 1 i Malmö. Rätt till deltagande Rätt

Läs mer

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 22 april 2015,

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 22 april 2015, Kallelse till årsstämma i Knowit Aktiebolag (publ) Aktieägare i Knowit AB (publ), 556391-0354 ( Bolaget ), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 28 april 2015 klockan 16.00, i Bolagets lokaler på Klarabergsgatan

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL) Aktieägarna i Amasten Holding AB (publ), org. nr. 556580-2526, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 26 mars 2014 klockan 14:00 i G Grönberg Advokatbyrå

Läs mer

Kallelse till årsstämma 2015 i Precise Biometrics AB (publ)

Kallelse till årsstämma 2015 i Precise Biometrics AB (publ) Sida 1 av 6 Kallelse till årsstämma 2015 i Precise Biometrics AB (publ) Välkommen till Precise Biometrics AB:s årsstämma tisdagen den 27 april 2015, kl. 16.00 på Precise Biometrics huvudkontor, Scheelevägen

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Formpipe Software AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Formpipe Software AB (publ) Kallelse till årsstämma i Formpipe Software AB (publ) Aktieägarna i Formpipe Software AB (publ), org nr 556668-6605, ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma fredagen den 24 april 2015, kl. 10.00, i Bolagets

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ) Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ) Årsstämma i Catella AB (publ) ( Bolaget ) äger rum torsdagen den 21 maj 2015 kl 14.00 på Nio Rum, Hamngatan 2 i Stockholm. Rätt att delta vid stämman Aktieägare

Läs mer

Välkommen till årsstämma i Systemair AB (publ)

Välkommen till årsstämma i Systemair AB (publ) Välkommen till årsstämma i Systemair AB (publ) Aktieägarna i Systemair AB (publ), org.nr. 556160-4108, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 28 augusti 2014 kl. 15.00 i Aulan, Systemair Expo, i Skinnskatteberg.

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I OPUS GROUP AB (PUBL)

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I OPUS GROUP AB (PUBL) VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I OPUS GROUP AB (PUBL) Aktieägarna i Opus Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 22 maj 2014 kl. 18.00 på Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyn 36 38, Göteborg.

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Consilium Aktiebolag (publ)

Kallelse till årsstämma i Consilium Aktiebolag (publ) Kallelse till årsstämma i Consilium Aktiebolag (publ) Aktieägare i Consilium AB (publ), 556480-3327 ( Bolaget ), kallas härmed till årsstämma tisdag 19 maj 2015 klockan 15.00, NackaStrandsMässan, Augustendalstorget

Läs mer

Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer och registrerat aktieinnehav.

Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer och registrerat aktieinnehav. INTELLECTA Kallelse till årsstämma i Intellecta AB (publ) Aktieägarna i Intellecta AB (publ), org. nr. 556056-5151, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 7 maj 2015 kl. 16.00 i Spårvagnen, Spårvagnshallarna,

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA DEN 28 MAJ 2015

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA DEN 28 MAJ 2015 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA DEN 28 MAJ 2015 AKTIEÄGARNA I OBOYA HORTICULTURE INDUSTRIES AB, 556362-3197 kallas härmed till årsstämma, torsdagen den 28 maj 2015 kl. 10.00 i Aludden Providor, Aspenäsvägen 12,

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I WALLENSTAM AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I WALLENSTAM AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I WALLENSTAM AB (PUBL) Aktieägarna i Wallenstam AB (publ), org nr 556072-1523, kallas till årsstämma tisdagen den 28 april 2015 kl. 16.00 på Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyn

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) Aktieägarna i Dagon AB (publ), org.nr. 556431-0067, kallas härmed till extra bolagsstämma den 14 juni 2012 i bolagets fastighet på Hanögatan 11 i Malmö,

Läs mer

Kallelse till årsstämma i REHACT AB

Kallelse till årsstämma i REHACT AB Stockholm 2014-03-07 Kallelse till årsstämma i REHACT AB Aktieägarna i REHACT AB (publ), org.nr. 556678-6645, kallas till årsstämma måndagen den 7 april kl 10.00 på Norrtullsgatan 6, Stockholm. Anmälan

Läs mer

Förslag till dagordning

Förslag till dagordning Aktieägarna i VMSPlay AB kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 28 november 2014 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Karlavägen 60 i Stockholm. Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara

Läs mer

lindab we simplify construction Välkommen till årsstämma i Lindab International AB (publ)

lindab we simplify construction Välkommen till årsstämma i Lindab International AB (publ) Välkommen till årsstämma i Lindab International AB (publ) Välkommen till årsstämma i Lindab International AB (publ) Aktieägarna i Lindab International AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRLIG BOLAGSSTÄMMA I Reinhold Europe AB (publ), 556706-3713

KALLELSE TILL ÅRLIG BOLAGSSTÄMMA I Reinhold Europe AB (publ), 556706-3713 KALLELSE TILL ÅRLIG BOLAGSSTÄMMA I Reinhold Europe AB (publ), 556706-3713 Aktieägarna i Reinhold Europe AB (publ), 556706-3713, kallas härmed till årlig bolagsstämma, tillika första kontrollstämma, den

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Conpharm AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Conpharm AB (publ) Kallelse till årsstämma i Conpharm AB (publ) Aktieägarna i Conpharm AB (publ), med organisationsnummer 556229-2820, kallas härmed till årsstämma fredagen den 11 april 2014 klockan 13:00 i World Trade Center,

Läs mer

Opus Group AB (publ)

Opus Group AB (publ) Opus Group AB (publ) Pressmeddelande - 24 april 2013 VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I OPUS GROUP AB (PUBL) Aktieägarna i Opus Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 23 maj 2013 kl. 19.00

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PARTNERTECH AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PARTNERTECH AB (PUBL) ANMÄLAN KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PARTNERTECH AB (PUBL) Aktieägarna i PartnerTech AB (publ) ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 27 april 2015 kl. 15.00 i Malmö Börshus, Skeppsbron 2,

Läs mer

Årsstämma i Conpharm AB (publ) Fredagen den 11 april 2014 klockan 13:00 World Trade Center, Mässans Gata 18, Göteborg

Årsstämma i Conpharm AB (publ) Fredagen den 11 april 2014 klockan 13:00 World Trade Center, Mässans Gata 18, Göteborg Årsstämma i Conpharm AB (publ) Fredagen den 11 april 2014 klockan 13:00 World Trade Center, Mässans Gata 18, Göteborg Kallelse till årsstämma i Conpharm AB (publ) Aktieägarna i Conpharm AB (publ), med

Läs mer

Kallelse till årsstämma Betsson AB (publ)

Kallelse till årsstämma Betsson AB (publ) 9 APRIL 2015 PRESSMEDDELANDE Kallelse till årsstämma Betsson AB (publ) Aktieägarna i Betsson AB (publ) kallas till årsstämma fredagen den 8 maj 2015 kl. 10.00 på bolagets kontor med adress Regeringsgatan

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2009

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2009 Pressmeddelande KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2009 Indutrade Aktiebolag (publ) håller årsstämma måndagen den 4 maj 2009, kl 16.00 på IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm. A. RÄTT ATT DELTAGA SAMT

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i Intuitive Aerial AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i Intuitive Aerial AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i Intuitive Aerial AB (PUBL) Aktieägarna i Intuitive Aerial AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 23 april 2015 klockan 14.00 vid Sky Hotel Apartments, Tornbyvägen

Läs mer

Pressmeddelande - 21 april 2015

Pressmeddelande - 21 april 2015 Pressmeddelande - 21 april 2015 Välkommen till årsstämma i Opus Group AB (publ) Aktieägarna i Opus Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 21 maj 2015 kl. 18.00 på Elite Park Avenue

Läs mer

Aktieägarna i Nordea Bank AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 19 mars 2015

Aktieägarna i Nordea Bank AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 19 mars 2015 1 Aktieägarna i Nordea Bank AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 19 mars 2015 Årsstämman hålls klockan 13.00 i Vinterträdgården, Grand Hôtel, ingång Royal, Stallgatan 4, Stockholm. Registrering

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA Aktieägarna i Mediaprovider Scandinavia AB (publ) (556638-1934) kallas härmed till extra bolagsstämma samt en andra kontrollstämma tisdag den

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Midsona AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Midsona AB (publ) Sid 1 av 5 Kallelse till årsstämma i Midsona AB (publ) Aktieägarna i Midsona AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 28 april 2015 kl. 15.00 i Malmö Börshus, Skeppsbron 2, Malmö, med insläpp för registrering

Läs mer

KALLELSE. JM ABs webbplats: www.jm.se (endast för privatpersoner) monica.charron@jm.se JM AB, 169 82 Stockholm Telefon: 08-782 87 00 Fax: 08-782 86 24

KALLELSE. JM ABs webbplats: www.jm.se (endast för privatpersoner) monica.charron@jm.se JM AB, 169 82 Stockholm Telefon: 08-782 87 00 Fax: 08-782 86 24 KALLELSE Aktieägarna i JM AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 25 april 2013 kl. 16.00 på JMs huvudkontor med adress Gustav III:s boulevard 64, Solna. ANMÄLAN Aktieägare, som önskar deltaga

Läs mer