Information om föreslagen inlösen av aktier i Kungsleden AB (publ) 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information om föreslagen inlösen av aktier i Kungsleden AB (publ) 2007"

Transkript

1 Information om föreslagen inlösen av aktier i Kungsleden AB (publ) 2007

2

3 Innehåll 2 Det föreslagna Inlösenförfarandet i korthet 3 Bakgrund och motiv 4 Så här går Inlösenförfarandet till 5 Detaljerad beskrivning av Inlösenförfarandet 6 Frågor och svar 8 Skattefrågor i Sverige 10 Finansiella effekter för Kungsleden 11 Styrelsens fullständiga förslag 13 Styrelsens yttrande och redogörelser 15 Revisorsyttranden 17 Kungsleden AB delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Definitioner Med Kungsleden eller Bolaget avses Kungsleden AB (publ) Med Koncernen avses den koncern där Kungsleden är moderbolag Med Styrelsen avses styrelsen för Kungsleden Med Inlösenförfarandet eller Inlösen avses den av Styrelsen till extra bolagsstämma den 19 november 2007 i Kungsleden föreslagna automatiska Inlösen som beskrivs i denna informations broschyr Med Nordiska Börsen Stockholm avses OMX Nordic Exchange Stockholm AB Med VPC avses VPC AB Övrigt ISIN-kod för inlösenaktien: SE Kortnamn för inlösenaktien på Nordiska Börsen Stockholm: KLED IL Denna informationsbroschyr riktar sig inte till personer vars deltagande i Inlösenförfarandet förutsätter ytterligare information eller att registreringsåtgärder eller andra åtgärder vidtas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Informationsbroschyren får inte distribueras till sådana länder som kräver ytterligare information eller åtgärder enligt föregående mening eller till länder där sådan distribution strider mot gällande regler. Det åligger envar att iaktta sådana restriktioner som följer av utländsk rätt. Tvist med anledning av Inlösenförfarandet enligt denna informationsbroschyr skall avgöras enligt svensk rätt och av svensk domstol exklusivt. Denna informationsbroschyr finns tillgänglig i engelsk översättning på Kungsledens hemsida, 1

4 Det föreslagna Inlösenförfarandet i korthet Efter beslut vid extra bolagsstämma den 19 november 2007 delas varje Kungsledenaktie upp i två aktier (så kallad aktiesplit), varav en ska benämnas inlösenaktie i VPC-systemet. Inlösenaktien löses därefter automatiskt in mot kontant inlösenlikvid om 11,50 kronor. Inlösenförfarandet sker automatiskt. Ingen åtgärd krävs från aktieägaren. Avstämningsdag 1 för aktiesplit och rätt till inlösenaktie beräknas bli den 28 november 2007, förutsatt att Bolagsverket dessförinnan registrerat bolagsstämmans beslut om aktiesplit. Utbetalningsdag av inlösenlikviden beräknas vara den 20 december Sista dag för handel i Kungsledenaktien inklusive rätt till inlösenaktie Avstämningsdag för aktiesplit i Kungsledenaktien och rätt till inlösenaktie Inlösenlikvid beräknas betalas ut till innehavare av inlösenaktie 2 Extra bolagsstämma Kungsledenaktien noteras exklusive rätt till inlösenaktie Handel i inlösenaktier Avstämningsdag för utbetalning av inlösenlikvid november december Aktieägarna i Kungsleden behöver inte vidta några åtgärder för att erhålla utbetalningen av inlösenlikviden eftersom förfarandet sker automatiskt. Notera att för aktieägare som inte är skattemässigt hemmahörande i Sverige utgår ingen svensk kupongskatt om inlösenaktier avyttras. Handel med inlösenaktier på Nordiska Börsen Stockholm sker under perioden från och med den 29 november 2007 till och med den 12 december Svensk kupongskatt utgår däremot om inlösenaktierna inte avyttras utan istället inlöses av Kungsleden. 1 Den dag som aktieägare ska vara registrerad i den av VPC förda aktieboken. 2 Betalning för de inlösta aktierna beräknas ske tidigast den 20 december 2007, dock senast snarast efter att bolagsstämmans beslut registrerats av Bolagsverket.

5 Bakgrund och motiv Kungsleden är ett fastighetsbolag som ser fastighetens avkastning som viktigare än dess kategori och geografiska läge. Kungsledens affärsmodell är inriktad på att utveckla fastighetsportföljens sammansättning. Målet är att kontinuerligt höja fastighetsportföljens riskjusterade avkastning vilket uppnås genom en hög transaktionsintensitet i kombination med en effektiv förvaltning av fastigheterna. Ambitionen är att kassaflödet från rörelsen ska vara högt och stabilt. Koncernen arbetar därför aktivt med att förbättra fastighetsportföljens riskjusterade avkastning. Detta uppnås genom att fastighetsbeståndets sammansättning och kvalitet utvecklas kontinuerligt. Diversifiering och riskspridning leder till låg rörelserisk och stabila intäkter. Variationer inom fastighetskategorier, geografiska marknader och hyresgäster samt genom spridning av hyresavtalen över tiden möjliggör en god diversifiering. Kungsledens finansiella mål är att uppnå minst 15 procents avkastning på eget kapital och samtidigt uppvisa en räntetäckningsgrad uppgående till lägst 1,5 gånger. I syfte att uppnå målet arbetar Kungsleden aktivt med såväl att höja fastighetsportföljens riskjusterade avkastning som att optimera koncernens skuldportfölj och kapitalstruktur. Kungsleden strävar efter att alltid ha en kapitalstruktur som ger högst avkastning till aktieägarna med beaktande av risk och framtida affärsmöjligheter. De senaste årens goda resultat från såväl fastighetsförvaltning som fastighetshandel och starka kassaflöden har inneburit att Kungsleden, trots en hög utdelningsandel, byggt upp en mycket stark finansiell ställning. Kungsledens Styrelse och ledning bedömer att fastighetsmarknaden generellt kommer att vara fortsatt god med intressanta affärsmöjligheter, trots den senaste tidens kapitalmarknadsoro. Dessutom bedöms att det finns förutsättningar för att oron på kapitalmarknaden kan bidra till att skapa intressanta affärsmöjligheter inom olika delmarknader för en aktör som Kungsleden. Hittills under 2007 har fastigheter avyttrats för cirka 4,0 Mdkr och fastigheter förvärvats för cirka 5,4 Mdkr. I tillägg till detta har en avsiktsförklaring tecknats med Orkla Finans Kapitalförvaltning ASA i Norge avseende försäljning av kommersiella fastigheter i Sverige uppgående till cirka 5 Mdkr. I kombination med ett starkt kassaflöde från fastighetsförvaltningen har Kungsleden ett aktuellt förvärvsutrymme som väl överstiger de affärsmöjligheter som Kungsleden bedömer kan komma att uppstå. Kungsledens ambition är att ständigt arbeta med en optimal kapitalstruktur för att maximera aktieägarnas avkastning med beaktande av risk. Mot bakgrund av ovanstående är Styrelsens sammantagna bedömning att det finns utrymme att överföra kapital till aktieägarna. Styrelsen har därför föreslagit en Inlösen av aktier om totalt cirka Mkr motsvarande 11,50 kronor per aktie. Efter genomförd Inlösen uppgår det aktuella förvärsutrymmet till Mdkr. Om försäljningen till Orkla Finans Kapitalförvaltning ASA genomförs uppgår förvärvsutrymmet till Mdkr. För att på ett enkelt och tidseffektivt sätt kunna genomföra Inlösen föreslår Styrelsen vidare att bolagsstämman beslutar att Bolagets aktiekapital skall ökas med kronor genom fondemission, så att aktiekapitalet efter genomförd Inlösen och fondemission uppgår till kronor vilket motsvarar dagens aktiekapital. Fondemissionen föreslås genomföras genom överföring av fritt eget kapital till aktiekapitalet och skall ske utan utgivande av nya aktier. I tillägg till detta, och i syfte att öka Bolagets fria kapital, föreslår Styrelsen en minskning av Bolagets reservfond med kronor för avsättning till fri fond. Därefter är reservfonden i sin helhet upplöst. Förutsatt att extra bolagsstämman den 19 november 2007 godkänner Styrelsens förslag kommer varje Kungsledenaktie att delas upp i två aktier, varav en i VPC-systemet kommer att benämnas för inlösenaktie. Inlösenaktien kommer att handlas på Nordiska Börsen Stockholm mellan 29 november 2007 och den 12 december Därefter löses inlösenaktien automatiskt in mot 11,50 kronor per aktie kontant. Ingen åtgärd kommer att krävas från aktieägaren för att erhålla utbetalningen av inlösenlikviden, vilken beräknas utbetalas omkring den 20 december För vidare information avseende föreslagen aktiesplit och Inlösen av aktier se innehåll i denna informationsbroschyr inklusive Styrelsens fullständiga förslag. Stockholm den 2 november 2007 Kungsleden AB (publ) Styrelsen 3

6 Så här går Inlösenförfarandet till Efter beslut vid extra bolagsstämma den 19 november 2007 delas varje Kungsledenaktie upp i två aktier (så kallad aktiesplit), varav en ska benämnas inlösenaktie i VPC-systemet. Inlösenaktierna löses därefter automatiskt in mot en inlösenlikvid om kontant 11,50 kronor per inlösenaktie. 1 Kungsledenaktie 1 Kungsledenaktie 1 Kungsledenaktie Varje aktie delas upp i en Kungsledenaktie och en inlösenaktie 1 Inlösenaktie Varje inlösenaktie löses därefter in mot 11,50 kronor 11,50 kronor kontant Illustrativt exempel Du är på avstämningsdagen för aktiesplit registrerad som ägare till 100 st Kungsledenaktier. Aktiekursen antas i detta exempel vara 100 kronor per aktie. Dina aktier är då värda 100 x 100 kronor = kronor. När Inlösenförfarandet påbörjas kommer varje aktie delas upp i en Kungsledenaktie och en inlösenaktie. Inlösenaktien kommer automatiskt att lösas in av Kungsleden mot kontant 11,50 kronor per inlösenaktie varför den teoretiska aktiekursen för Kungsledenaktien efter uppdelningen beräknas vara cirka 88,50 kronor, d.v.s. skillnaden mellan aktiekursen före uppdelningen (100 kronor) och värdet på inlösenaktien (11,50 kronor). Ditt aktieinnehav ser då ut som följer: 100 st Kungsledenaktier x 88,50 kronor = kronor. 100 st inlösenaktier x 11,50 kronor = kronor. Kungsleden kommer sedan att lösa in dina inlösenaktier mot kontant 11,50 kronor per aktie. Detta sker utan att du som aktieägare behöver vidta någon åtgärd. Efter att Inlösenförfarandet genomförts kommer du att inneha: 100 st Kungsledenaktier x 88,50 kronor = kronor. Kontant betalning för 100 st inlösenaktier x 11,50 kronor = kronor. Du har därmed kvar lika många Kungsledenaktier som du hade före Inlösenförfarandet och har erhållit 11,50 kronor kontant i ersättning för varje inlösenaktie du innehade på avstämningsdagen. Detta exempel beaktar inte eventuella skatteeffekter som uppkommer i samband med Inlösen, se vidare under Skattefrågor i Sverige och Frågor och svar. Inlösenaktierna kommer att noteras vid Nordiska Börsen Stockholm under perioden 29 november 2007 till den 12 december 2007 och du som innehavare av inlösenaktier har då möjlighet att sälja dina aktier.

7 Detaljerad beskrivning av Inlösenförfarandet AKTIESPLIT OCH INLÖSEN Aktieägare i Kungsleden som på avstämningsdagen för aktiesplit den 28 november 2007 är registrerade hos VPC har rätt till inlösenaktier. Aktieägarna erhåller för varje Kungsledenaktie två aktier varav en ska benämnas inlösenaktie i VPC-systemet. Varje inlösenaktie kommer automatiskt att lösas in mot en kontantlikvid om 11,50 kronor per inlösenaktie. SISTA DAG FÖR HANDEL INKLUSIVE RÄTT TILL ERHÅLLANDE AV INLÖSEN AKTIER Sista dag för handel i Kungsledenaktien före aktiesplit och rätt till inlösenaktie är fredagen den 23 november Från och med måndagen den 26 november 2007 handlas Kungsledenaktien efter aktiesplit och utan rätt till inlösenaktie. AVSTÄMNINGSDAG Avstämningsdag hos VPC för split av Kungsledenaktien och rätt till inlösenaktie är den 28 november Därefter bokas inlösenaktierna in på respektive aktieägares VP-konto. Aktieägaren får sedan en VP-avi som redovisar antalet erhållna inlösenaktier. REDOVISNING AV INLÖSENLIKVID I samband med att inlösenlikviden utbetalas kommer de registrerade inlösenaktierna att bokas bort från aktieägarens VP-konto. Det skickas inte ut någon VP-avi om detta till aktieägarna. Inlösenlikviden om 11,50 kronor i kontant ersättning för varje inlösenaktie beräknas utbetalas tidigast den 20 december 2007, dock senast snarast efter att bolagsstämmans beslut registrerats av Bolagsverket. Likviden kommer att utbetalas via VPC till det avkastningskonto som är anslutet till VP-kontot. VP-avi skickas som bekräftelse på utbetalningen. FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER Aktieägare i Kungsleden vars innehav är registrerade i förvaltares namn, till exempel en bank eller annan förvaltare, kommer att erhålla inlösenaktier i enlighet med information från respektive förvaltare. UTLÄNDSKA AKTIEÄGARE De aktieägare som inte är skattemässigt hemmahörande i Sverige som deltar i Inlösenförfarandet och får aktier inlösta, är skyldiga att erlägga svensk kupongskatt, se Skattefrågor i Sverige. Kupongskatt kommer därför att uttas av sådana aktieägare i samband med att inlösenlikviden betalas ut. Kupongskatt utgår däremot inte om inlösenaktier säljs. HANDEL I INLÖSENAKTIER Handel med inlösenaktier på Nordiska Börsen Stockholm sker från och med den 29 november 2007 till och med den 12 december 2007, med kortnamnet KLED IL och ISIN-kod SE Samtliga banker och andra värdepappersinstitut med erforderliga tillstånd kommer att förmedla köp och försäljning av inlösenaktier. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR INLÖSENFÖRFARANDET Inlösenförfarandet förutsätter att extra bolagsstämma i Kungsleden den 19 november 2007 fattar beslut om Inlösen enligt Styrelsens förslag. Förslaget om Inlösen innefattar beslut om ändring av bolagsordningen, aktiesplit, minskning av aktiekapitalet och återställande av aktiekapitalet genom fondemission. Slutförande av Inlösenförfarandet och angivna datum i denna informationsbroschyr förutsätter att extra bolagsstämmans beslut registreras hos Bolagsverket och verkställs hos VPC. FRÅGOR Frågor med anledning av Inlösen besvaras på telefonnummer +46 (0)

8 Frågor och svar VAD INNEBÄR AUTOMATISK INLÖSEN AV AKTIER? Automatisk Inlösen innebär att de aktier som efter genomförd aktiesplit benämns inlösenaktier i VPC-systemet löses in per automatik till en förutbestämd kontant ersättning, utan att aktieägarna behöver göra någonting. Det är ett enkelt och effektivt sätt för Kungsleden att distribuera medel till aktieägarna. BEHÖVER JAG SOM AKTIEÄGARE GÖRA NÅGONTING? Förutsatt att extra bolagsstämma den 19 november 2007 fattar beslut om automatisk aktieinlösen enligt Styrelsens förslag, behöver du som är aktieägare inte göra någonting. Kungsleden kommer per automatik att lösa in dina inlösenaktier mot en kontant ersättning om 11,50 kronor per inlösenaktie. HUR MÅNGA AKTIER KOMMER JAG ATT HA? Du kommer att ha samma antal aktier i Kungsleden efter att Inlösenförfarandet genomförts givet att du inte köper eller säljer några Kungsledenaktier. De inlösenaktier som tillskapas genom aktiedelning kommer samtliga att bli föremål för automatisk Inlösen. VARFÖR ÄR INLÖSENFÖRFARANDET AUTOMATISKT? Ett automatiskt Inlösenförfarande är relativt enkelt och kostnadseffektivt eftersom det sker automatiskt och inte kräver någon åtgärd från aktieägarna. VILKEN DAG ÄR AVSTÄMNINGSDAG? Avstämningsdagen för aktiesplit och rätt till inlösenaktie är den 28 november VILKEN ÄR den SISTA DAGen FÖR ATT KÖPA KungsledenAKTIEN FÖR ATT ERHÅLLA INLÖSENAKTIEN? Sista dag för att köpa Kungsledenaktien med rätt att erhålla inlösenaktie är fredagen den 23 november VAD HAR JAG SOM AKTIEÄGARE FÖR VALMÖJLIGHETER? Efter beslut vid extra bolagsstämma den 19 november 2007 kan du avvakta Inlösenförfarandet utan att behöva göra någonting. De inlösenaktier du har kommer då per automatik att lösas in mot 11,50 kronor i kontant ersättning. Alternativt kan du sälja dina inlösenaktier innan Inlösenförfarandet slutförts. Handel i inlösenaktier kommer att ske mellan den 29 november 2007 och den 12 december NÄR BETALAS INLÖSENLIKVID UT TILL INNEHAVARE AV INLÖSENAKTIE? Betalning för de inlösta aktierna beräknas ske tidigast den 20 december 2007, dock senast snarast efter att bolagsstämmans beslut registrerats av Bolagsverket. VARFÖR ÄR DET HANDEL I INLÖSENAKTIER? För utländska aktieägare kan handeln i inlösenaktier vara skattemässigt fördelaktigt. VAD FÅR INLÖSENFÖRFARANDET FÖR SKATTEEFFEKTER? Skatteeffekterna för dig som aktieägare beror på din specifika situation. Nedan och under avsnittet Skattefrågor i Sverige beskrivs skatteeffekter för svenska och utländska aktieägare. I det fall du känner att du behöver veta mer om skatteeffekterna för just dig, bör du låta en skatterådgivare bedöma vilka skattekonsekvenser som kan uppstå och hur du bör hantera dessa. Svenska aktieägare När Kungsledenaktien delas upp i två aktier, varav en benämns inlösenaktie i VPC-systemet, kommer en del av den ursprungliga aktiens anskaffningsutgift att fördelas på Kungsledenaktien och en del på inlösenaktien. Inlösenaktien anses avyttrad vid Inlösen. I det fall kapitalvinst uppkommer betalas skatt på kapitalvinsten, det vill säga den del av inlösenbeloppet (11,50 kronor per

9 Frågor och svar aktie) som överstiger anskaffningsutgiften för inlösenaktien (se vidare exempel under Skattefrågor i Sverige ). Utländska aktieägare Du som inte är skattemässigt hemmahörande i Sverige får normalt betala kupongskatt i Sverige på utbetalt belopp vid Inlösen av aktier. Detta gäller oavsett om du fått inlösenaktier i samband med aktiespliten eller om du köpt inlösenaktier. Skattesatsen är 30 procent men är med stöd av skatteavtal mellan Sverige och andra länder i allmänhet reducerad. Återbetalning av innehållen kupongskatt till den del skatten belöper på aktieägarens anskaffningsutgift för aktierna eller 20 procent av inlösenbeloppet kan erhållas efter ansökan hos Skatteverket. När inlösenaktier säljs utgår dock ingen svensk kupongskatt. HUR STOR BLIR KUPONGSKATTEN? Storleken på kupongskatten för utländska aktieägare kan variera beroende på i vilket land aktieägaren har sin hemvist. För ytterligare information om kupongskatt hänvisas till Skatteverket, VARFÖR FÖRESLÅR Kungsleden INLÖSEN AV AKTIER? De senaste årens goda resultat från såväl fastighetsförvaltning som fastighetshandel och starka kassaflöden har inneburit att Kungsleden, trots en hög utdelningsandel, byggt upp en mycket stark finansiell ställning. Kungsledens ambition är att ständigt arbeta med en optimal kapitalstruktur för att maximera aktieägarnas avkastning, dock med beaktande av risk och upprätthållande av erforderlig beredskap att fortsatt kunna bedriva en aktiv fastighetshandel när affärsmöjligheter uppkommer. Efter föreslagen Inlösen uppgår förvärvsutrymmet till Mdkr. Om försäljningen till Orkla Finans Kapitalförvaltning ASA genomförs uppgår förvärvsutrymmet till Mdkr. Sammantaget bedömer Styrelsen att det finns utrymme att överföra kapital till aktieägarna och har mot bakgrund av detta föreslagit Inlösen. VARFÖR INVESTERAR INTE Kungsleden PENGARNA I VERKSAMHETEN I STÄLLET FÖR ATT DELA UT DEM? Efter genomförd Inlösen bedömer Styrelsen att Koncernen har erforderliga finansiella resurser att genomföra såväl pågående affärer som de affärsmöjligheter som bedöms kan komma att uppstå. HUR OCH NÄR KOMMER KungsledenS AKTIEKURS ATT PÅVERKAS? Det går inte i detalj att förutspå hur aktiekursen kommer att påverkas av uppdelningen i Kungsledenaktier och inlösenaktier. Teoretiskt sett bör kursen på Kungsledenaktien sjunka med i princip inlösenbeloppet för inlösenaktien, det vill säga 11,50 kronor per aktie. Denna kursförändring bör inträffa två handelsdagar före avstämningsdagen för uppdelningen av Kungsledenaktien. 7

10 Skattefrågor i Sverige Nedan sammanfattas vissa svenska skatteregler som aktualiseras med anledning av Inlösenförfarandet för aktieägare i Kungsleden som är obegränsat skattskyldiga i Sverige om inte annat anges. Sammanfattningen är baserad på gällande skattelagstiftning och praxis vid tidpunkten för denna informationsbroschyr och är endast avsedd som allmän information. Sammanfattningen behandlar inte: reglerna avseende skattefrihet för kapitalvinster på näringsbetingade aktier 1 situationer då aktier innehas som lagertillgångar i näringsverksamhet, situationer då aktier innehas av handelsbolag och liknande, de särskilda regler om sparat lättnadsutrymme som kan vara tillämpliga på aktier som tidigare varit onoterade, eller de särskilda skatteregler som gäller för vissa företagskategorier, t.ex. investeringsfonder och investmentföretag. De skattemässiga konsekvenserna för varje enskild aktieägare beror delvis på dennes speciella situation. För aktieägare som inte är skattemässigt hemmahörande i Sverige måste även utländska inkomstskatteregler samt bestämmelser i dubbelbeskattningsavtal beaktas. Varje aktieägare bör konsultera skatterådgivare beträffande de skattemässiga konsekvenser, som Inlösenförfarandet kan medföra för dennes del. I korthet Erhållande av inlösenaktier genom aktiesplit utlöser inte någon beskattning. Beskattning sker först när inlösenaktier säljs eller löses in. Anskaffningsutgiften på dina inlösenaktier kommer att baseras på en procentandel av din anskaffningsutgift för de ursprungliga aktierna. Skatteverket kommer att i allmänna råd fastställa hur denna fördelning ska göras. För aktieägare som är skattemässigt hemmahörande i utlandet uttas svensk kupongskatt vid Inlösen av aktier, men däremot inte om inlösenaktier säljs. ERHÅLLANDE AV INLÖSENAKTIER Erhållande av inlösenaktier i samband med aktiesplit utlöser inte någon beskattning. Istället sker beskattning när inlösenaktier säljs eller löses in. INLÖSEN OCH FÖRSÄLJNING AV INLÖSENAKTIER Inlösen av aktier behandlas som en försäljning av de inlösta aktierna och utlöser kapitalvinstbeskattning. Även en försäljning av inlösenaktier utlöser kapitalvinstbeskattning. En kapitalvinst eller kapitalförlust beräknas som skillnaden mellan inlösenlikviden eller försäljningsersättningen efter avdrag för eventuella utgifter i samband med Inlösen eller försäljningen och anskaffningsutgiften för de inlösta eller sålda aktierna. Anskaffningsutgiften beräknas enligt genomsnittsmetoden vilken innebär att den genomsnittliga anskaffningsutgiften för samtliga aktier av samma slag och sort som den avyttrade aktien skall användas. Det bör observeras att inlösenaktierna inte anses vara av samma slag och sort som de vanliga Kungsledenaktierna. Anskaffningsutgiften för inlösenaktier som erhållits vid aktiespliten beräknas på så sätt att anskaffningsutgiften för de ursprungliga Kungsledenaktierna omedelbart före aktiespliten fördelas mellan inlösenaktierna och de vanliga Kungsledenaktierna. Fördelningen görs med utgångspunkt i marknadsvärdena på inlösenaktierna och de ursprungliga aktierna i samband med aktiespliten och avskiljandet av inlösenaktierna. Kungsleden kommer att ansöka om allmänna råd hos Skatteverket om hur denna fördelning ska göras 2. För inlösenaktier som köpts är anskaffningsutgiften den faktiska köpeskillingen för aktierna. Anskaffningsutgiften för marknadsnoterade inlösenaktier får, enligt den s.k. schablonmetoden, alternativt bestämmas till 20 procent av inlösenlikviden eller försäljningsersättningen efter avdrag för eventuella utgifter i samband med Inlösen eller försäljningen. 1 Marknadsnoterade aktier anses som näringsbetingade, för vissa aktieägare som är juridiska personer, bland annat om aktieinnehavet utgör kapitaltillgång hos innehavaren och innehavet antingen uppgår till minst 10 procent av rösterna eller betingas av rörelse som bedrivs av ägarföretaget (eller av företag som kan anses stå ägarföretaget nära). 2 Skatteverkets allmänna råd kommer att publiceras på Kungsledens hemsida ( och Skatteverkets hemsida ( i god tid innan deklarationen ska lämnas in till Skatteverket den 2 maj 2008.

11 Skattefrågor i Sverige Exempel Observera att beloppen i exemplet är antagna. En aktieägare har 100 Kungsledenaktier med en genomsnittlig anskaffningsutgift om 50 kronor omedelbart före split. Antag att Skatteverket i sina kommande allmänna råd fastställer att 90 procent av anskaffningsutgiften för en ursprunglig Kungsledenaktie ska hänföras till den vanliga aktien och att 10 procent ska vara hänförlig till inlösenaktien. Anskaffningsutgiften på inlösenaktien blir då 5 kronor (10 procent av 50 kronor). Den vanliga aktien får därefter en genomsnittlig anskaffningsutgift om 45 kronor (90 procent av 50 kronor). Avyttras inlösenaktierna för 10 kronor per styck uppkommer då en kapitalvinst om (10 x 100) (5 x 100) = 500 kronor. FYSISKA PERSONER M.M. För fysiska personer och dödsbon beskattas kapitalvinster på marknadsnoterade inlösenaktier i inkomstslaget kapital med 30 procent skatt. Kapitalförluster på marknadsnoterade inlösenaktier är fullt avdragsgilla mot skattepliktiga kapitalvinster som uppkommer samma år dels på aktier, dels på andra marknadsnoterade delägarrätter (utom andelar i investeringsfonder som endast innehåller svenska fordringsrätter, så kallade räntefonder). En eventuell överskjutande kapitalförlust är avdragsgill till 70 procent mot annan inkomst av kapital. Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital medges reduktion från skatten på inkomst av tjänst och näringsverksamhet samt fastighetsskatt. Skattereduktion medges med 30 procent av den del av underskottet som inte överstiger kronor och med 21 procent av resterande del. Underskottet kan inte sparas till ett senare beskattningsår. AKTIEBOLAG För aktiebolag beskattas kapitalvinster på inlösenaktier i inkomstslaget näringsverksamhet med 28 procent skatt. Kapitalförluster på inlösenaktier får kvittas endast mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier och andra delägarrätter. I vissa fall kan sådana kapitalförluster dras av mot kapitalvinster inom en bolagsgrupp, om det finns koncernbidragsrätt mellan bolagen. Kapitalförlust som inte har kunnat utnyttjas ett visst år får sparas och dras av mot kapitalvinster på aktier och andra delägarrätter under efterföljande beskattningsår. UTLÄNDSKA AKTIEÄGARE För aktieägare som är skattemässigt hemmahörande i utlandet (begränsat skattskyldiga) och som inte bedriver verksamhet från fast driftställe i Sverige jämställs Inlösen av aktier med utdelning, vilket normalt medför att svensk kupongskatt tas ut på inlösenlikviden. Kupongskattesatsen är 30 procent, men den är i allmänhet reducerad enligt skatteavtal mellan Sverige och andra länder. Avdraget för kupongskatt verkställs normalt av VPC eller, beträffande förvaltarregistrerade aktier, förvaltaren. Kupongskatt tas ut vid Inlösen av aktier oavsett om inlösenaktierna erhållits genom aktiesplit eller köpts. Det bör dock observeras att ingen kupongskatt tas ut vid försäljning av inlösenaktierna före inlösentidpunkten. Återbetalning av den del av kupongskatten som belöper på aktieägarens anskaffningsutgift för inlösenaktierna medges efter ansökan hos Skatteverket. Anskaffningsutgiften för de ursprungliga aktierna fördelas normalt mellan inlösenaktier och vanliga aktier enligt vad som angetts ovan under rubriken Inlösen och försäljning av inlösenaktier. Anskaffningsutgiften för inlösenaktierna i Kungsleden får alternativt bestämmas till 20 procent av inlösenlikviden. Ansökan om återbetalning görs skriftligen hos Skatteverket senast vid utgången av det femte kalenderåret efter inlösentillfället. Aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige och som inte bedriver verksamhet från fast driftställe i Sverige kapitalvinstbeskattas normalt inte i Sverige vid försäljning av aktier. Enligt en särskild regel kan dock fysiska personer, som är begränsat skattskyldiga i Sverige, bli föremål för kapitalvinstbeskattning i Sverige vid försäljning av svenska aktier (t.ex. svenska inlösenaktier), om de vid något tillfälle under det kalenderår då försäljningen sker eller under de föregående tio kalenderåren har varit bosatta eller stadigvarande vistats i Sverige. Tillämpligheten av regeln är dock i flera fall begränsad genom skatteavtal mellan Sverige och andra länder. Notera således att svensk kupongskatt påförs endast i det fall den utländska aktieägaren behåller inlösenaktien fram till Inlösen och att svensk kupongskatt inte påförs vid försäljning av inlösenaktier i marknaden.

12 Finansiella effekter för Kungsleden För att åskådliggöra hur Inlösenförfarandet och minskningen av reservfonden skulle påverka Kungsledens och Koncernens räkenskaper per 30 september 2007 presenteras nedan vissa balansräkningsposter och nyckeltal proforma. Redovisningen är upprättad som om Inlösen genomförts den 30 september 2007 genom att inlösenlikviden i sin helhet finansierats genom en ökning av räntebärande skulder. Utskiftningen av kapital från Kungsleden genom Inlösenförfarandet kommer även att medföra en mindre påverkan på Koncernens finansnetto och därmed periodens resultat proforma. FINANSIELLA EFFEKTER AV INLÖSEN FÖR KONCERNEN, PROFORMA Nyckeltal per 30 september 2007 Före Inlösen Justering för Inlösen Proforma efter Inlösen Minskning av reservfond Proforma efter Inlösen och minskning av reservfond Eget kapital, Mkr Soliditet, % 1 35,5 6,0 29,6-29,6 Skuldsättningsgrad, ggr 2 1,6 0,5 2,2-2,2 Belåningsgrad, % 3 59,3 6,1 65,3-65,3 1 Eget kapital inklusive minoritetsintresse i förhållande till totala tillgångar. 2 Räntebärandeskulder i förhållande till eget kapital. 3 Räntebärandeskulder i förhållande till fastigheternas bokförda värde. Förändring av eget kapital i koncernen, proforma Eget kapital per 30 september 2007 Före Inlösen och minskning av reservfond Split 2:1 Inlösen av aktier Fondemission Proforma efter Inlösen Minskning av reservfond Proforma efter Inlösen och minskning av reservfond Eget kapital Aktiekapital, Mkr Övrigt tillskjutet kapital, Mkr Omräkningsreserv, Mkr Balanserat resultat, Mkr Summa eget kapital, Mkr 9 372* Kvotvärde, kr 0,42 0,21 0,21 0,42 0,42 0,42 0,42 Antal aktier totalt, miljoner Förändring av eget kapital i Bolaget, proforma Eget kapital per 30 september 2007 Före Inlösen och minskning av reservfond Split 2:1 Inlösen av aktier Fondemission Proforma efter Inlösen Minskning av reservfond Proforma efter Inlösen och minskning av reservfond Eget kapital Aktiekapital, Mkr Reservfond, Mkr Balanserat resultat, Mkr Periodens resultat, Mkr Summa eget kapital, Mkr 3 620* Kvotvärde, kr 0,42 0,21 0,21 0,42 0,42 0,42 0,42 Antal aktier totalt, miljoner * Koncernen redovisar värdet på fastigheter och finansiella tillgångar och skulder till verkligt värde. Av Koncernens egna kapital den 30 september 2007 om Mkr beror Mkr på att sådan värdering tillämpats. Bolaget har inte värderat några tillgångar eller skulder till verkligt värde enligt årsredovisningslagen 4 kap. 14a. 10

13 Styrelsens fullständiga förslag Styrelsens för Kungsleden AB (publ) förslag till beslut om inlösenförfarande, innefattande (A) uppdelning av aktier, (B) ändring av bolagsordningen I, (C) minskning av aktiekapitalet genom indragning av aktier, (D) ändring av bolagsordningen II, samt (E) ökning av aktiekapitalet genom fondemission inför extra bolagsstämma den 19 november Bakgrund Styrelsen för Kungsleden AB (publ) ( bolaget ) föreslår, mot bakgrund av de senaste årens goda resultat från såväl fastighetsförvaltning som fastighetshandel och starka kassaflöden som inneburit att Kungsleden byggt upp en mycket stark finansiell ställning, vilket innebär att bolaget har ett förvärvsutrymme som betydligt överstiger de affärsmöjligheter som bedöms kan komma att uppstå, att extra bolagsstämma den 19 november 2007 fattar beslut om ett automatiskt inlösenförfarande av aktier. Inlösenförfarandet innebär att varje aktie delas i två aktier (s.k. aktiesplit 2:1) med ett kvotvärde om cirka 0,21 kronor per aktie efter genomförd aktiesplit, varav en aktie kommer att lösas in mot 11,50 kronor, varvid sammanlagt kronor kommer att utskiftas till aktieägarna. Vidare föreslår styrelsen, för att på ett enkelt och tidseffektivt sätt kunna utskifta medel, att en fondemission genomförs genom överföring av kronor från fritt eget kapital till aktiekapitalet. I anledning härav föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar i enlighet med följande förslag. A. Uppdelning av aktier Styrelsen föreslår att aktiens kvotvärde (aktiekapitalet dividerat med antalet aktier) ändras genom en s.k. aktiesplit, innebärande att varje aktie delas i två aktier varav en skall benämnas inlösenaktie i VPC-systemet och dras in på sätt som framgår under punkten C nedan. Styrelsen bemyndigas att fastställa avstämningsdag vid VPC AB för genomförande av uppdelning av aktierna. Efter genomförd uppdelning av aktier kommer bolaget att ha sammanlagt utgivna aktier, envar aktie med ett kvotvärde om cirka 0,21 kronor och ett totalt aktiekapital om kronor. B. Ändring av bolagsordningen Styrelsen föreslår, i syfte att anpassa bolagsordningen till beslut enligt punkten C nedan, att bolagsordningens lydelse ändras, innebärande att 4 ändras enligt följande: att aktiekapitalgränserna minskas från lägst kronor högst kronor till lägst kronor högst kronor. Förslag till ny lydelse av bolagsordningen biläggs, bilaga B 1. C. Minskning av aktiekapitalet genom indragning av aktier Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bolagets aktiekapital skall minskas med kronor (minskningsbeloppet) genom indragning av aktier, envar aktie med ett kvotvärde om cirka 0,21 kronor, efter genomförd uppdelning av aktier. De aktier som skall dras in utgörs av de aktier som efter genomförd uppdelning av aktier enligt punkten A ovan benämns inlösenaktier i VPCsystemet. Styrelsen bemyndigas att fastställa avstämningsdag. Ändamålet med minskningen av aktiekapitalet är återbetalning till aktieägarna. För varje inlöst aktie skall utbetalas en inlösenlikvid om kontant 11,50 kronor, varav cirka 11,29 kronor överstiger aktiens kvotvärde. Den totala inlösenlikviden beräknas uppgå till kronor. Utöver minskningsbeloppet utskiftas således ett beräknat belopp om sammanlagt kronor, varvid fritt eget kapital skall tas i anspråk. Betalning för de inlösta aktierna beräknas ske tidigast den 20 december 2007, dock senast snarast efter att bolagsstämmans beslut under punkterna A-E har registrerats av Bolagsverket. Bolagets aktiekapital kommer efter minskningen enligt ovan att uppgå till kronor fördelat på sammanlagt aktier, envar aktie med ett kvotvärde om cirka 0,21 kronor. Minskningsbeslutet förutsätter att bolagsordningen ändras i enlighet med förslaget i punkten B ovan. Efter det senast fattade beslutet om utdelning finns kronor kvar att disponera genom värdeöverföring. Handlingar enligt 20 kap. 8 samt 20 kap aktiebolagslagen har upprättats. 1 Detta är en direkt avskrift av Styrelsens förslag till beslut om Inlösenförfarandet. Bilagan som det hänvisas till finns ej bilagd i denna informationsbroschyr. Styrelsens fullständiga förslag, inklusive bilagor, finns tillgängligt på Bolaget Kungsleden AB, Medborgarplatsen 25 och på Koncernens hemsida och sänds till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress. 11

14 Styrelsens fullständiga förslag D. Ändring av bolagsordningen Styrelsen föreslår, i syfte att anpassa bolagsordningen till beslut enligt punkten E nedan, att bolagsordningens lydelse ändras, innebärande att 4 ändras enligt följande: att aktiekapitalgränserna ökas från lägst kronor högst kronor till lägst kronor högst kronor. Förslag till ny lydelse av bolagsordningen biläggs, bilaga D 1. E. Fondemission Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman beslutar att bolagets aktiekapital skall ökas med kronor genom fondemission. Det belopp som aktiekapitalet skall ökas med skall tillföras aktiekapitalet från fritt eget kapital. Inga nya aktier skall ges ut i samband med ökningen av aktiekapitalet. Bolagets aktiekapital kommer efter ökningen enligt ovan att uppgå till kronor fördelat på sammanlagt aktier, envar aktie med ett kvotvärde om cirka 0,42 kronor. Emissionsbeslutet förutsätter att bolagsordningen ändras i enlighet med förslaget i punkten D ovan. Handlingar enligt 12 kap. 7 aktiebolagslagen har upprättats. Särskilda majoritetskrav För giltigt beslut av stämman krävs att beslut enligt punkterna A-E har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. Bolagsstämmans beslut enligt punkterna A-E är villkorade av varandra och föreslås fattas tillsammans som ett beslut. Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bolagets verkställande direktör bemyndigas att företa de smärre justeringar av besluten under punkterna A-E ovan som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av besluten vid Bolagsverket eller VPC AB. Stockholm i oktober 2007 Kungsleden AB (publ) Styrelsen Styrelsens för Kungsleden AB (publ) förslag till beslut om minskning av reservfonden inför extra bolagsstämma den 19 november Styrelsen för Kungsleden AB (publ) ( bolaget ) föreslår att bolagets reservfond, som per den 31 december 2006 uppgick till kronor, minskas med kronor för avsättning till fri fond att användas enligt beslut av kommande bolagsstämmor. Efter verkställd minskning är reservfonden upplöst i sin helhet. Beslutet är villkorat av att Bolagsverket eller, i tvistiga fall, rätten lämnar tillstånd för minskningen av reservfonden. Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bolagets verkställande direktör bemyndigas att företa de smärre justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket. Stockholm i oktober 2007 Kungsleden AB (publ) Styrelsen 1 Detta är en direkt avskrift av Styrelsens förslag till beslut om Inlösenförfarandet. Bilagan som det hänvisas till finns ej bilagd i denna informationsbroschyr. Styrelsens fullständiga förslag, inklusive bilagor, finns tillgängligt på Bolaget Kungsleden AB, Medborgarplatsen 25 och på Koncernens hemsida och sänds till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress. 12

15 Styrelsens yttrande och redogörelser Styrelsens för Kungsleden AB (publ) yttrande enligt 20 kap. 8 aktiebolagslagen (2005:551) inför extra bolagsstämma den 19 november Styrelsen har föreslagit att extra bolagsstämma den 19 november 2007 beslutar om minskning av bolagets aktiekapital genom indragning av aktier med återbetalning till aktieägarna. För varje inlöst aktie föreslås betalas kontant 11,50 kronor, varav cirka 0,21 kronor utgör aktiens kvotvärde. Den totala inlösenlikviden beräknas därför uppgå till kronor. Av inlösenbeloppet utgör kronor det belopp varmed aktiekapitalet minskas ( Minskningsbeloppet ). Utöver Minskningsbeloppet utskiftas således ett beräknat belopp om sammanlagt kronor, varvid fritt eget kapital skall tas i anspråk. Styrelsen har även föreslagit att den extra bolagsstämman den 19 november 2007 fattar beslut om fondemission varigenom aktiekapitalet ökas med ett belopp som motsvarar Minskningsbeloppet. Därigenom möjliggörs att minskningen av aktiekapitalet med återbetalning till aktieägarna enligt ovan sker utan inhämtande av Bolagsverkets eller, i tvistiga fall, rättens tillstånd. Ökningen av aktiekapitalet föreslås ske genom överföring från fritt eget kapital. Med anledning av styrelsens förslag om minskning av aktiekapitalet med återbetalning till aktieägarna enligt ovan, får styrelsen härmed avge följande yttrande enligt 20 kap. 8 aktiebolagslagen. Enligt styrelsens bedömning kommer bolagets och koncernens egna kapital efter föreslagen minskning av aktiekapitalet med återbetalning till aktieägarna att vara tillräckligt stort i förhållande till verksamhetens art, omfattning och risker. Styrelsen har härvid beaktat bland annat bolagets och koncernens historiska utveckling, budgeterad utveckling och konjunkturläget. Styrelsen har gjort en bedömning av bolagets och koncernens ekonomiska ställning samt bolagets och koncernens möjligheter att på kort och lång sikt infria sina åtaganden. Bolagets och koncernens soliditet bedöms även efter föreslagen minskning av aktiekapitalet med återbetalning till aktieägarna vara god i förhållande till den bransch koncernen är verksam inom. Av bilagd delårsrapport för perioden 1 januari till 30 september 2007 framgår en redogörelse för koncernens finansiella ställning, däribland nyckeltal för koncernens och bolagets soliditet, bilaga A 1. Styrelsens bedömning är att den föreslagna minskningen av aktiekapitalet med återbetalning till aktieägarna inte kommer att hindra bolagets och koncernens förmåga att infria sina betalningsförpliktelser. Bolaget och koncernen har god tillgång till såväl kort- som långfristiga krediter. Krediterna kan tas i anspråk med kort Stockholm den 2 november 2007 Kungsleden AB (publ) Styrelsen varsel, varför styrelsen bedömer att bolaget och koncernen har god beredskap att hantera såväl förändringar med avseende på likviditeten som oväntade händelser. Styrelsen anser att bolaget och koncernen har förutsättningar att ta framtida affärsrisker och även tåla eventuella förluster. Minskningen av aktiekapitalet med återbetalning till aktieägarna kommer inte att negativt påverka bolagets och koncernens förmåga att göra ytterligare affärsmässigt motiverade investeringar i enlighet med styrelsens planer. Koncernen redovisar värdet på fastigheter och finansiella tillgångar och skulder till verkligt värde. Av koncernens egna kapital per den 31 december 2006 om miljoner kronor beror miljoner kronor på att sådan värdering tillämpats. Moderbolaget har inte värderat några tillgångar eller skulder till verkligt värde enligt årsredovisningslagen 4 kap. 14a. Utöver vad som ovan anförts har styrelsen övervägt andra kända förhållanden som kan ha betydelse för bolagets och koncernens ekonomiska ställning. Ingen omständighet har därvid framkommit som gör att föreslagen minskning av aktiekapitalet med återbetalning till aktieägarna inte framstår som försvarlig. Jens Engwall Thomas Erséus Mats Israelsson Bengt Kjell Jan Nygren Jonas Nyrén Per-Anders Ovin Anna Weiner Jiffer 1 I denna informationsbroschyr återfinns delårsrapport för perioden 1 januari till 30 september 2007 på sidorna

16 Styrelsens yttrande och redogörelser Styrelsens för Kungsleden AB (publ) redogörelse enligt 12 kap. 7 och 20 kap. 12 aktiebolagslagen (2005:551) inför beslut om fondemission och minskning av aktiekapitalet vid extra bolagsstämma den 19 november Styrelsen för Kungsleden AB har föreslagit att extra bolagsstämma den 19 november 2007 fattar beslut om minskning av bolagets aktiekapital, med återbetalning till aktieägarna, samt om fondemission, i syfte att återställa aktiekapitalet. Styrelsen får härmed avge följande redogörelse enligt 12 kap. 7 och 20 kap. 12 aktiebolagslagen. För tiden fram till och med den 30 september 2007 har de händelser av väsentlig betydelse inträffat, som framgår av Kungsleden AB:s delårsrapport för perioden 1 januari till 30 september 2007 samt av bifogade pressmeddelanden (se bilaga A 1 ). Av delårsrapporten framgår även vilka värdeöverföringar som har beslutats Stockholm den 2 november 2007 Kungsleden AB (publ) Styrelsen under perioden från den 1 januari 2007 den 30 september 2007 och vilka förändringar som har skett i bolagets bundna egna kapital. Utöver vad som ovan framgår har inga händelser av väsentlig betydelse inträffat, värdeöverföringar beslutats eller förändringar skett i bolagets bundna egna kapital. Jens Engwall Thomas Erséus Mats Israelsson Bengt Kjell Jan Nygren Jonas Nyrén Per-Anders Ovin Anna Weiner Jiffer Styrelsens för Kungsleden AB (publ) redogörelse enligt 20 kap st aktiebolagslagen inför extra bolagsstämma den 19 november Såsom redogörelse enligt 20 kap. 13 fjärde stycket aktiebolagslagen anför styrelsen följande. Beslutet om minskning av aktiekapitalet genom indragning av aktier enligt punkten 7c på dagordningen kan genomföras utan inhämtande av Bolagsverkets eller allmän domstols tillstånd, eftersom bolaget samtidigt genomför en fondemission enligt punkten 7e på dagordningen som en åtgärd som medför att varken bolagets bundna egna kapital eller dess aktiekapital minskar. Minskningens och fondemissionens påverkan på bolagets bundna egna kapital och aktiekapital framgår, såvitt avser minskningen, av vad som anges i styrelsens fullständiga förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet, punkten 7c och, såvitt avser fondemissionen, av vad som anges i styrelsens fullständiga förslag till beslut om fondemission, punkten 7e andra stycket. Förutsatt att den extra bolagsstämman fattar beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkten 7c samt enligt styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen samt fondemission enligt punkten 7e, kommer lägst kronor att återstå av det fria egna kapitalet som är disponibelt enligt 17 kap. 3 aktiebolagslagen. Stockholm den 2 november 2007 Kungsleden AB (publ) Styrelsen Jens Engwall Thomas Erséus Mats Israelsson Bengt Kjell Jan Nygren Jonas Nyrén Per-Anders Ovin Anna Weiner Jiffer 1 I denna informationsbroschyr återfinns delårsrapport för perioden 1 januari till 30 september 2007 på sidorna

17 Revisorsyttranden Revisorns yttrande över Styrelsens yttrande enligt 20 kap. 8 aktiebolagslagen (2005:551) Till bolagsstämman i Kungsleden AB (publ), org nr Uppdrag och ansvarsfördelning Jag har granskat styrelsens yttrande daterad Det är styrelsen som har ansvaret för yttrandet och för att det är upprättat i enlighet med 20 kap. 8 aktiebolagslagen. Mitt ansvar är att granska styrelsens yttrande så att jag kan lämna ett skriftligt yttrande över det enligt 20 kap. 8 aktiebolagslagen. Granskningens inriktning och omfattning Granskningen har utförts i enlighet med FAR SRS ramverk. Det innebär att jag har planerat och utfört granskningen för att med hög men inte absolut säkerhet kunna uttala mig om huruvida styrelsens yttrande är rättvisande och om bolagsstämman bör besluta i enlighet med förslaget. Granskningen har innefattat styrelsens yttrande, underlag till det samt förfrågningar om yttrandet. Jag anser att min granskning ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan. Uttalande Baserat på min granskning anser jag att styrelsens yttrande är rättvisande och jag tillstyrker att bolagsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag om minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna. Avgränsning Mitt yttrande är endast avsett att användas som underlag för aktieägarna inför bolagsstämman den 19 november 2007 samt i därpå följande registreringsärenden och får inte användas för något annat ändamål. Revisorns yttrande över Styrelsens redogörelse enligt 12 kap. 7 och 20 kap. 12 aktiebolagslagen (2005:551) inför beslut om fondemission och minskning av aktiekapital vid extra bolagsstämma den 19 november 2007 Till bolagsstämman i Kungsleden AB (publ), org nr Jag har tagit del av den redogörelse enligt 12 kap. 7 och 20 kap. 12 aktiebolagslagen som styrelsen lämnat den 2 november Jag har inte något att erinra mot redogörelsen. Revisorns yttrande över Styrelsens redogörelse enligt 20 kap. 14 aktiebolagslagen (2005:551) Till bolagsstämman i Kungsleden AB (publ), org nr Uppdrag och ansvarsfördelning Jag har granskat styrelsens redogörelse daterad Det är styrelsen som har ansvaret för redogörelsen och för att den är upprättad i enlighet med 20 kap.13 4 st. aktiebolagslagen. Mitt ansvar är att granska redogörelsen så att jag kan lämna ett skriftligt yttrande över den enligt 20 kap. 14 aktiebolagslagen. Granskningens inriktning och omfattning Granskningen har utförts i enlighet med FAR SRS ramverk. Det innebär att jag har planerat och utfört granskningen för att med begränsad säkerhet kunna uttala mig om ändamålsenligheten och riktigheten i åtgärder som vidtas sammanhängande med bolagets bundna egna kapital eller aktiekapital. Granskningen har innefattat styrelsens redogörelse, underlag till den samt förfrågningar om redogörelsen. Jag anser att min granskning ger mig en rimlig grund för mitt uttalande nedan. Övriga uppgifter Som framgår av styrelsens redogörelse består åtgärderna för att bolagets bundna egna kapital och dess aktiekapital inte ska minska i att, samtidigt med den föreslagna indragningen av aktier, genomföra en fondemission. Uttalanden Baserat på min granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger mig anledning att inte anse att de åtgärder som vidtas, som medför att varken bolagets bundna kapital eller dess aktiekapital minskar, är ändamålsenliga och att de bedömningar som har gjorts om effekterna av dessa åtgärder är riktiga. 15

18 Revisorsyttranden Avgränsning Mitt yttrande är endast avsett att användas som underlag för aktieägarna inför bolagsstämman den 19 november 2007 samt i därpå följande registreringsärenden och får inte användas för något annat ändamål. Revisorns yttrande över styrelsens redogörelse enligt 20 kap st. aktiebolagslagen (2005:551) Till bolagsstämman Kungsleden AB (publ), org nr Uppdrag och ansvarsfördelning Jag har granskat styrelsens förslag till beslut om minskning av reservfonden daterad Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget. Mitt ansvar är att granska förslaget så att jag kan lämna ett skriftligt yttrande enligt 20 kap st. aktiebolagslagen. Granskningens inriktning och omfattning Granskningen har utförts i enlighet med FAR SRS ramverk. Det innebär att jag har planerat och utfört granskningen för att med begränsad säkerhet kunna uttala mig om åtgärder som vidtas sammanhängande med bolagets bundna egna kapital. Granskningen har innefattat styrelsens förslag, underlag till det samt förfrågningar om förslaget. Jag anser att min granskning ger mig en rimlig grund för mitt uttalande nedan. Uttalanden Grundat på min granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger mig anledning att anse att minskningen av reservfonden medför någon fara för att borgenärerna inte skall få sina fordringar betalda. Avgränsning Mitt yttrande är endast avsett att användas som underlag för aktieägarna inför bolagsstämman den 19 november 2007 samt därpå följande registreringsärenden och får inte användas för något annat ändamål. Stockholm den 2 november 2007 Björn Flink Auktoriserad revisor 16

Bakgrund (A) Ändring av bolagsordningen (B) Uppdelning av aktier (C) Minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna

Bakgrund (A) Ändring av bolagsordningen (B) Uppdelning av aktier (C) Minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna Styrelsens för KappAhl Holding AB (publ) förslag till beslut avseende inlösenförfarande innefattande ändring av bolagsordningen, aktiedelning, minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna

Läs mer

Första dag för handel i inlösenaktier. 12 maj 14 maj 18 maj 19 maj 1 juni 9 juni. Handel i inlösenaktier

Första dag för handel i inlösenaktier. 12 maj 14 maj 18 maj 19 maj 1 juni 9 juni. Handel i inlösenaktier INFORMATION OM INLÖSEN AV AKTIER I SWECO AB (publ) 2010 Innehåll Tidplan...2 Bakgrund och motiv...3 Så här går inlösenförfarandet till...4 Detaljerad beskrivning av inlösenförfarandet...5 Skattefrågor

Läs mer

Information till aktieägarna i Sandvik med anledning av aktiesplit och automatisk inlösen av aktier

Information till aktieägarna i Sandvik med anledning av aktiesplit och automatisk inlösen av aktier This document is also available in English. Information till aktieägarna i Sandvik med anledning av aktiesplit och automatisk inlösen av aktier Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information

Läs mer

Man kan konstatera att mycket återstår att göra för oss som arbetar för att vår planet på alla plan ska bli en bättre planet.

Man kan konstatera att mycket återstår att göra för oss som arbetar för att vår planet på alla plan ska bli en bättre planet. INFORMATION OM AKTIESPLIT OCH INLÖSEN AV AKTIER I SWECO AB (PUBL) 2007 Man kan konstatera att mycket återstår att göra för oss som arbetar för att vår planet på alla plan ska bli en bättre planet. innehåll

Läs mer

information om inlösen av aktier i sweco ab (publ) 2006

information om inlösen av aktier i sweco ab (publ) 2006 information om inlösen av aktier i sweco ab (publ) 2006 INNEHÅLL TIDPLAN... 1 BAKGRUND OCH MOTIV... 2 SÅ HÄR GÅR INLÖSENFÖRFARANDET TILL... 3 DETALJERAD BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET... 4 SKATTEFRÅGOR

Läs mer

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie.

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie. INLÖSEN 2008 information till aktieägarna i hiq international ab (publ) inför årsstämma den 30 april 2008 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande 1 Bakgrund

Läs mer

A. UPPDELNING AV AKTIER (AKTIESPLIT)

A. UPPDELNING AV AKTIER (AKTIESPLIT) Styrelsens för Coeli Private Equity 2006 AB (publ), 556698-8209, förslag till beslut om automatiskt inlösenförfarande, innefattande (A) uppdelning av aktier (aktiesplit), (B) minskning av aktiekapitalet

Läs mer

Bakgrund. Inlösen 2015 2

Bakgrund. Inlösen 2015 2 Inlösen 2015 Information till aktieägarna i HiQ International AB (publ) avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande Bakgrund BAKGRUND HiQ International ABs (

Läs mer

Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2007

Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2007 Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2007 Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller endast information om styrelsens för Aktiebolaget SKF ( SKF

Läs mer

Information om automatisk aktieinlösen i Investment AB Kinnevik (publ)

Information om automatisk aktieinlösen i Investment AB Kinnevik (publ) Information om automatisk aktieinlösen i Investment AB Kinnevik (publ) Detta dokument utgör inte ett erbjudande att köpa eller sälja aktier. Detta dokument är endast avsett som information till aktieägarna

Läs mer

Information om inlösen av aktier i Haldex AB

Information om inlösen av aktier i Haldex AB Information om inlösen av aktier i Haldex AB Innehåll Inlösenförfarandet i korthet 1 Tidsplan 1 Bakgrund och motiv 2 Så här går inlösenförfarandet till 2 Detaljerad beskrivning av inlösenförfarandet 3

Läs mer

Information om föreslagen aktiesplit och inlösen av aktier i KappAhl Holding AB (publ)

Information om föreslagen aktiesplit och inlösen av aktier i KappAhl Holding AB (publ) Information om föreslagen aktiesplit och inlösen av aktier i KappAhl Holding AB (publ) Detta dokument ger information om styrelsens för KappAhl Holding AB (publ) ( KappAhl eller Bolaget ) förslag om kapitalutskiftning

Läs mer

Inlösen av aktier 2014

Inlösen av aktier 2014 Inlösen av aktier 2014 Information till aktieägarna i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) inför årsstämma den 12 maj 2014 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och automatiskt inlösenförfarande.

Läs mer

Information om inlösen av aktier i AB Electrolux 2006/2007

Information om inlösen av aktier i AB Electrolux 2006/2007 Information om inlösen av aktier i AB Electrolux 2006/2007 Innehåll Bakgrund och motiv 1 Så här går inlösenförfarandet till 2 Beskrivning av inlösenförfarandet 3 Effekter för Electrolux 4 Skattefrågor

Läs mer

Novestra: Inlösen 2013

Novestra: Inlösen 2013 Novestra: Inlösen 2013 Information till aktieägarna i AB Novestra (publ) med anledning av styrelsens förslag om utbetalning av 1 krona per aktie genom ett obligatoriskt inlösenförfarande INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2008

Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2008 Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2008 Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller endast information om styrelsens för Aktiebolaget SKF ( SKF

Läs mer

Sectras inlösenprogram

Sectras inlösenprogram Sectras inlösenprogram 205 Information till aktieägarna i Sectra AB (publ) inför årsstämma den 7 september 205 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande. Detta

Läs mer

INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I ATLAS COPCO AB

INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I ATLAS COPCO AB INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I ATLAS COPCO AB med anledning av förslag om aktiesplit och automatiskt inlösenförfarande Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information om styrelsens för

Läs mer

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av split och inlösen av aktier

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av split och inlösen av aktier Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av split och inlösen av aktier Innehållsförteckning Kort om inlösen av aktier 2 Bakgrund och motiv 3 Finansiella effekter av inlösenförfarandet

Läs mer

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av förslag om aktiesplit och automatiskt inlösenförfarande Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information om styrelsens för

Läs mer

Information om automatiskt inlösenförfarande i Tele2 AB

Information om automatiskt inlösenförfarande i Tele2 AB Kolumntitel Information om automatiskt inlösenförfarande i Tele2 AB Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information om styrelsens för Tele2 AB ( Tele2 eller Bolaget ) förslag om aktiesplit

Läs mer

Information om föreslagen Inlösen av aktier. (publ) 2008

Information om föreslagen Inlösen av aktier. (publ) 2008 Information om föreslagen Inlösen av aktier i Betsson AB (publ) 2008 Denna informationsbroschyr ger information om styrelsen för Betsson ABs förslag om kapitalutskiftning till Betssons aktieägare genom

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB (PUBL) Aktieägarna i Coeli Private Equity 2009 AB (publ), 556762-6873, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 14 januari 2015

Läs mer

2011 INLÖSEN AV AKTIER

2011 INLÖSEN AV AKTIER 2011 INLÖSEN AV AKTIER INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I BJÖRN BORG AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMA DEN 14 APRIL 2011 AVSEENDE STYRELSENS FÖRSLAG TILL KAPITALÖVERFÖRING GENOM AUTOMATISK INLÖSEN AV AKTIER INNEHÅLL

Läs mer

Stockholm i mars 2014. IAR Systems Group AB (publ) Styrelsen

Stockholm i mars 2014. IAR Systems Group AB (publ) Styrelsen INLÖSEN 2014 Information till aktieägarna i IAR Systems Group AB (publ) inför årsstämma den 24 april 2014 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande BAKGRUND

Läs mer

Handlingar inför extra bolagsstämma i. DIAMYD MEDICAL AB (publ)

Handlingar inför extra bolagsstämma i. DIAMYD MEDICAL AB (publ) Handlingar inför extra bolagsstämma i Torsdagen den 31 januari 2013 DAGORDNING för extra bolagsstämma med aktieägarna i Torsdagen den 31 januari 2013 1. Öppnande av stämman samt val av ordförande 2. Upprättande

Läs mer

Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ)

Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) Information till aktieägarna med anledning av styrelsens förslag om aktiesplit och obligatoriskt inlösenförfarande till årsstämma den 13 maj 2015 Detta

Läs mer

Handlingar inför extra bolagsstämma i. Sectra AB (publ) Tisdagen den 22 november 2011 A14153477

Handlingar inför extra bolagsstämma i. Sectra AB (publ) Tisdagen den 22 november 2011 A14153477 Handlingar inför extra bolagsstämma i Sectra AB (publ) Tisdagen den 22 november 2011 Dagordning för extrastämma med aktieägarna i Sectra AB (publ) tisdagen den 22 november 2011 kl. 14.00 på bolagets kontor

Läs mer

17 mars 2008. Information om automatiskt inlösenförfarande. NeoNet AB 2008. LEGAL#3088718v7

17 mars 2008. Information om automatiskt inlösenförfarande. NeoNet AB 2008. LEGAL#3088718v7 17 mars 2008 Information om automatiskt inlösenförfarande av aktier i NeoNet AB 2008 17 mars 2008 2 INNEHÅLL 2 Kort beskrivning av inlösenförfarandet 3 Bakgrund och motiv till inlösenförfarandet 4 Tidplan

Läs mer

Information om inlösenförfarande

Information om inlösenförfarande Information om inlösenförfarande Innehåll BAKGRUND OCH MOTIV 2 BESKRIVNING AV 3 INLÖSENFÖRFARANDET VILLKOR OCH ANVISNINGAR 5 FINANSIELLA EFFEKTER 6 FÖR CHERRY SKATTEFRÅGOR I SVERIGE 7 FRÅGOR OCH SVAR 9

Läs mer

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av förslag om aktiesplit och automatiskt inlösenförfarande Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information om styrelsens för

Läs mer

Bakgrund och motiv. Linköping i oktober Sectra AB. Styrelsen

Bakgrund och motiv. Linköping i oktober Sectra AB. Styrelsen INLÖSEN 2011 Information till aktieägarna i Sectra AB (publ) inför extra bolagsstämma den 22 november 2011 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande. Detta

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2012

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2012 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2012 INNEHÅLL BAKGRUND OCH MOTIV 2 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET 3 VILLKOR OCH ANVISNINGAR 5 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR BETSSON

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2011

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2011 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2011 INNEHÅLL BAKGRUND OCH MOTIV 2 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET VILLKOR OCH ANVISNINGAR 5 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR BETSSON

Läs mer

Innehåll. Kortnamn för inlösenaktierna: A-aktien: NET IL A B-aktien: NET IL B. Delårsrapport för tredje kvartalet 2009

Innehåll. Kortnamn för inlösenaktierna: A-aktien: NET IL A B-aktien: NET IL B. Delårsrapport för tredje kvartalet 2009 Information om automatiskt inlösenförfarande av aktier i net Entertainment NE AB (publ) 2009 2 Innehåll Bakgrund och motiv 3 Beskrivning av inlösenförfarandet 4 Villkor och anvisningar 6 Finansiella effekter

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2010

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2010 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2010 INNEHÅLL BAKGRUND OCH MOTIV 2 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET VILLKOR OCH ANVISNINGAR 5 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR BETSSON

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7 i förslag till dagordning)

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7 i förslag till dagordning) s förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7 i förslag till dagordning) För att möjliggöra de av styrelsen föreslagna åtgärderna enligt punkterna 8 (A) (C) i förslaget till dagordning,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING INLÖSENFÖRFARANDE

ÅRSREDOVISNING INLÖSENFÖRFARANDE INFORMATION OM 2014 ÅRSREDOVISNING INLÖSENFÖRFARANDE MR GREEN & CO AB (publ) 2015 INNEHÅLL Villkor i sammandrag 3 Bakgrund och motiv 4 Styrelsens förslag i korthet 5 Viktiga datum 5 Så här går det till

Läs mer

Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier

Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier Information till aktieägarna i med anledning av sammanläggning av aktier 1:5 och ändring av förhållandet mellan B-aktien och ADS Detta dokument

Läs mer

A-aktien: NET IL A B-aktien: NET IL B KALENDARIUM

A-aktien: NET IL A B-aktien: NET IL B KALENDARIUM INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I NET ENTERTAINMENT NE AB (PUBL) 2010 Innehåll 1 Bakgrund och motiv 2 Beskrivning av inlösenförfarandet 4 Villkor och anvisningar 5 Finansiella effekter

Läs mer

Inlösen av aktier i OEM International

Inlösen av aktier i OEM International Inlösen av aktier i OEM International INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I OEM INTERNATIONAL AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMA DEN 29 APRIL 2014 AVSEENDE STYRELSENS FÖRSLAG TILL KAPITALÖVERFÖRING GENOM AUTOMATISK INLÖSEN

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015 Innehåll BAKGRUND OCH MOTIV 3 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET 4 VILLKOR OCH ANVISNINGAR 6 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR ENEA 7

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2013

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2013 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2013 BETSSON AB:S VERKSAMHET BESTÅR I ATT ÄGA OCH FÖRVALTA AKTIEINNEHAV I BOLAG SOM SJÄLVA ELLER VIA PARTNERSAMARBETEN ERBJUDER

Läs mer

2015 INLÖSEN AV AKTIER

2015 INLÖSEN AV AKTIER 2015 INLÖSEN AV AKTIER INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I BJÖRN BORG AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMA DEN 11 MAJ 2015 AVSEENDE STYRELSENS FÖRSLAG TILL KAPITALÖVERFÖRING GENOM AUTOMATISK INLÖSEN AV AKTIER INNEHÅLL

Läs mer

Innehåll. Definitioner. Kommande informationstillfällen. Aktieinformation

Innehåll. Definitioner. Kommande informationstillfällen. Aktieinformation Eolus Vind AB Inlösenprogram 2015 Innehåll 1 Bakgrund och motiv 2 Beskrivning av inlösenförfarandet 4 Villkor och anvisningar 5 Finansiella effekter för Eolus 6 Skattefrågor i Sverige 8 Frågor och svar

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2014

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2014 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2014 BETSSON AB:S VERKSAMHET BESTÅR I ATT ÄGA OCH FÖRVALTA AKTIEINNEHAV I BOLAG SOM SJÄLVA ELLER VIA PARTNERSAMARBETEN ERBJUDER

Läs mer

Information om aktiesplit och inlösen av aktier i AB Volvo 2007

Information om aktiesplit och inlösen av aktier i AB Volvo 2007 Information om aktiesplit och inlösen av aktier i AB Volvo 2007 Aktiesplit- och inlösenförfarandet i korthet Innehållsförteckning 2 Aktiesplit- och inlösenförfarandet i korthet 3 Tidplan 4 Så här fungerar

Läs mer

2014 INLÖSEN AV AKTIER

2014 INLÖSEN AV AKTIER 2014 INLÖSEN AV AKTIER INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I BJÖRN BORG AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMA DEN 10 APRIL 2014 AVSEENDE STYRELSENS FÖRSLAG TILL KAPITALÖVERFÖRING GENOM AUTOMATISK INLÖSEN AV AKTIER INNEHÅLL

Läs mer

aktieägaren. Sammanlagt innebär förslaget att kronor kommer att återbetalas till aktieägarna. Under förutsättning att årsstämman

aktieägaren. Sammanlagt innebär förslaget att kronor kommer att återbetalas till aktieägarna. Under förutsättning att årsstämman INLÖSEN 2012 Information till aktieägarna i Sectra AB (publ) inför årsstämma den 28 juni 2012 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande. Detta underlag är

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB 2015 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB Betsson AB:s verksamhet består i att äga och förvalta aktieinnehav i bolag som själva eller via partnersamarbeten erbjuder slutkunder

Läs mer

NET ENTERTAINMENT INLÖSENPROGRAM 2014

NET ENTERTAINMENT INLÖSENPROGRAM 2014 NET ENTERTAINMENT INLÖSENPROGRAM 2014 DEFINITIONER Med eller Bolaget avses Net Entertainment NE AB (publ) eller den koncern i vilken NE AB (publ) är moderbolag. Med Koncernen avses den koncern i vilken

Läs mer

Definitioner. Inlösenaktierna löses automatiskt in mot en inlösenlikvid om 2,00 SEK per inlösenaktie som beräknas utbetalas den 12 juni 2017.

Definitioner. Inlösenaktierna löses automatiskt in mot en inlösenlikvid om 2,00 SEK per inlösenaktie som beräknas utbetalas den 12 juni 2017. INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2017 Innehåll BAKGRUND OCH MOTIV 3 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET 4 VILLKOR OCH ANVISNINGAR 6 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR ENEA 7

Läs mer

AKTIEINLÖSEN 2011 PUSHING THE LIMITS IN GAMING ENTERTAINMENT

AKTIEINLÖSEN 2011 PUSHING THE LIMITS IN GAMING ENTERTAINMENT AKTIEINLÖSEN 2011 INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I NET ENTERTAINMENT NE AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMA DEN 13 APRIL 2011 AVSEENDE STYRELSENS FÖRSLAG TILL KAPITALÖVERFÖRING GENOM AUTOMATISK INLÖSEN AV AKTIER PUSHING

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2013

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2013 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 203 Innehåll BAKGRUND OCH MOTIV 3 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET 4 VILLKOR OCH ANVISNINGAR 6 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR ENEA 7 SKATTEFRÅGOR

Läs mer

Villkor i sammandrag för aktieinlösen 2015. Innehåll

Villkor i sammandrag för aktieinlösen 2015. Innehåll INLÖSENPROGRAM 2015 DEFINITIONER Med eller Bolaget avses Net Entertainment NE AB (publ) eller den koncern i vilken Net Entertainment NE AB (publ) är moderbolag. Med Koncernen avses den koncern i vilken

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2012

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2012 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2012 Innehåll BAKGRUND OCH MOTIV 3 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET 4 VILLKOR OCH ANVISNINGAR 6 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR ENEA 7

Läs mer

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT ENLIGT DAGORDNINGENS PUNKT 16 (I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till

Läs mer

INFORMATION OM FÖRESLAGET AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I KAPPAHL AB (PUBL) 2017/2018

INFORMATION OM FÖRESLAGET AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I KAPPAHL AB (PUBL) 2017/2018 INFORMATION OM FÖRESLAGET AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I KAPPAHL AB (PUBL) 2017/2018 INFORMATION OM FÖRESLAGET AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I KAPPAHL AB (PUBL.) 2017/2018 /1 KappAhl

Läs mer

INNEHÅLL VILLKOR I SAMMANDRAG

INNEHÅLL VILLKOR I SAMMANDRAG 2017 INLÖSEN AV AKTIER INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I BJÖRN BORG AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMA DEN 11 MAJ 2017 AVSEENDE STYRELSENS FÖRSLAG TILL KAPITALÖVERFÖRING GENOM AUTOMATISK INLÖSEN AV AKTIER INNEHÅLL

Läs mer

Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia

Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia För 10 aktier i Bure erhåller du 1 aktie i AcadeMedia Detta dokument ger information om styrelsens för Bure Equity AB ( Bure ) förslag till beslut om utdelning

Läs mer

INFORMATION OM INLÖSENFÖRFARANDE

INFORMATION OM INLÖSENFÖRFARANDE INFORMATION OM INLÖSENFÖRFARANDE 1 INNEHÅLL Villkor i sammandrag 3 Bakgrund och motiv 4 Styrelsens förslag i korthet 5 Viktiga datum 5 Så här går det till 6 Villkor och anvisningar 7 Finansiella effekter

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB 2017 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB Betsson AB (publ) är ett holdingbolag som investerar i och förvaltar snabbväxande bolag inom onlinespel. Bolaget är ett av de största

Läs mer

Förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet i Global Infrastruktur 1 AB (publ)

Förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet i Global Infrastruktur 1 AB (publ) Förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet i Global Infrastruktur 1 AB (publ) Styrelsen för Global Infrastruktur 1 AB (publ), org. nr 556732-5377, föreslår att extra bolagsstämma den 21 november

Läs mer

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ)

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) Information till aktieägarna inför extra bolagsstämma den 14 augusti 2012 avseende styrelsens förslag om aktiesplit och obligatoriskt

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010.

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010. Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010 Ärende 7 Styrelsens förslag till beslut i samband med nyemission av aktier med

Läs mer

Villkor i sammandrag för aktieinlösen Innehåll

Villkor i sammandrag för aktieinlösen Innehåll INLÖSENPROGRAM 2017 DEFINITIONER Med eller Bolaget avses AB (publ) eller den koncern i vilken AB (publ) är moderbolag. Med Koncernen avses den koncern i vilken AB (publ) är moderbolag. Med Nasdaq Stockholm

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN DEN 6 APRIL 2011 AVSEENDE BESLUT OM FONDEMISSION

STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN DEN 6 APRIL 2011 AVSEENDE BESLUT OM FONDEMISSION STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN DEN 6 APRIL 2011 AVSEENDE BESLUT OM FONDEMISSION Styrelsen föreslår att bolagets aktiekapital ökas med 620 000 000 kronor genom fondemission med utgivande av 24 000 000

Läs mer

Information till aktieägarna. av föreslagen split och inlösen av aktier i AB SKF

Information till aktieägarna. av föreslagen split och inlösen av aktier i AB SKF Information till aktieägarna med anledning av föreslagen split och inlösen av aktier i AB SKF Innehåll Kort beskrivning sid 2 Bakgrund och motiv sid 3 Beskrivning sid 4 Skattefrågor i Sverige sid 6 Frågor

Läs mer

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet (III) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut

Läs mer

Punkt 15 - Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Punkt 15 - Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Punkt 15 - Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Styrelsen för Forwood Aktiebolag (publ), org. nr, föreslår att årsstämman den 17 juni 2016 beslutar om ändring av bolagsordningen enligt följande:

Läs mer

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens förslag och beslut innefattar följande: A Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag

Läs mer

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0005337821

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0005337821 Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0005337821 Information till aktieägarna inför extra bolagsstämma den 10 februari 2014 avseende styrelsens förslag om aktiesplit

Läs mer

Information till depåbevisinnehavare i Vostok Nafta Investment Ltd

Information till depåbevisinnehavare i Vostok Nafta Investment Ltd Information till depåbevisinnehavare i Vostok Nafta Investment Ltd inför EBS den 29 augusti 2012 om styrelsens förslag om split och obligatoriskt inlösenförfarande Detta dokument har tagits fram med enda

Läs mer

Bilaga 2 Styrelsens för Boliden AB (publ) förslag till beslut om (A) minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier och (B) ökning av aktiekapitalet genom fondemission (punkt 12) Styrelsen

Läs mer

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 7 8 i den föreslagna dagordningen till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 7 8 i den föreslagna dagordningen till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014 Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 7 8 i den föreslagna dagordningen till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014 Punkt 7 Styrelsens förslag till beslut i samband med kapitalanskaffning

Läs mer

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0001599622

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0001599622 Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0001599622 Information till aktieägarna inför extra bolagsstämma den 5 juli 2013 avseende styrelsens förslag om aktiesplit och

Läs mer

7A Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

7A Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen 7A Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen 7B Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet för täckning av förlust 7A Förslag till beslut

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL) Extra bolagsstämma i Eniro AB måndagen den 9 mars 2015, klockan 8.00 Dagordningspunkterna 2 och 7 Styrelsens förslag till beslut enligt punkt 2 i förslaget till dagordning

Läs mer

Bakgrund Bolagets resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret 2015 är föremål för fastställande på årsstämman torsdagen den 21 april 2016.

Bakgrund Bolagets resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret 2015 är föremål för fastställande på årsstämman torsdagen den 21 april 2016. Styrelsens för Coeli Private Equity 2010 AB (publ), 556790-3330, fullständiga förslag till vinstutdelning och avstämningsdag Bakgrund Bolagets resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret 2015

Läs mer

Styrelsens för LC-Tec Holding AB (publ) (nedan LC-Tec ) förslag till årsstämman

Styrelsens för LC-Tec Holding AB (publ) (nedan LC-Tec ) förslag till årsstämman Styrelsens för LC-Tec Holding AB (publ) (nedan LC-Tec ) förslag till årsstämman Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet

Läs mer

Information till aktieägarna i East Capital Baltic Property Investors AB (publ) SE

Information till aktieägarna i East Capital Baltic Property Investors AB (publ) SE Information till aktieägarna i East Capital Baltic Property Investors AB (publ) SE0001467572 Information till aktieägarna inför extra bolagsstämma den 27 september 2016 avseende styrelsens förslag om aktiesplit

Läs mer

Stockholm i april 2011. Proffice AB (publ) Styrelsen

Stockholm i april 2011. Proffice AB (publ) Styrelsen 13. s förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare Följande riktlinjer föreslår styrelsen att Årsstämman beslutar om att gälla för 2011. Bolaget ska erbjuda en marknadsmässig

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ) Aktieägarna i Nordic Mines AB (publ), 556679-1215 ( Bolaget ), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014 klockan 11.00 på

Läs mer

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget:

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget: Punkt 8(c) s i, org. nr. 556313-4583, fullständiga förslag till beslut om utdelning för år 2010, inklusive motiverat yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen (2005:551) föreslår att utdelning för 2010

Läs mer

INFORMATION TILL AKTIEÄGARE I INVESTMENT AB ÖRESUND INFÖR EXTRA BOLAGSSTÄMMA 29 APRIL 2011 AVSEENDE UTDELNING AV AKTIER I HQ AB

INFORMATION TILL AKTIEÄGARE I INVESTMENT AB ÖRESUND INFÖR EXTRA BOLAGSSTÄMMA 29 APRIL 2011 AVSEENDE UTDELNING AV AKTIER I HQ AB INFORMATION TILL AKTIEÄGARE I INVESTMENT AB ÖRESUND INFÖR EXTRA BOLAGSSTÄMMA 29 APRIL 2011 AVSEENDE UTDELNING AV AKTIER I HQ AB 2 (10) Denna informationsbroschyr har upprättats av Investment AB Öresund

Läs mer

STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M.

STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M. STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M. I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Läs mer

Erbjudande om courtagefri försäljning av aktier i Nobel Biocare och information angående avnotering

Erbjudande om courtagefri försäljning av aktier i Nobel Biocare och information angående avnotering Erbjudande om courtagefri försäljning av aktier i Nobel Biocare och information angående avnotering Erbjudandet som beskrivs i denna informationsbroschyr riktar sig inte till personer vars deltagande i

Läs mer

LIFEASSAYS: LIFEASSAYS KALLAR TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA MED FÖRSLAG TILL FÖRETRÄDESEMISSION AV UNITS OCH MINSKNING AV AKTIEKAPITALET

LIFEASSAYS: LIFEASSAYS KALLAR TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA MED FÖRSLAG TILL FÖRETRÄDESEMISSION AV UNITS OCH MINSKNING AV AKTIEKAPITALET LIFEASSAYS AB (PUBL) LIFEASSAYS: LIFEASSAYS KALLAR TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA MED FÖRSLAG TILL FÖRETRÄDESEMISSION AV UNITS OCH MINSKNING AV AKTIEKAPITALET För omedelbar publicering [2016-02-16] Styrelsen

Läs mer

Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ)

Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ) PRESSMEDDELANDE 2009-07-28 Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ) Aktieägarna i Billerud Aktiebolag (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdag den 27 augusti 2009 klockan 16.00 på

Läs mer

Information till aktieägarna inför behandling av styrelsens förslag om inlösen av aktier i WeSC AB (publ)

Information till aktieägarna inför behandling av styrelsens förslag om inlösen av aktier i WeSC AB (publ) Information till aktieägarna inför behandling av styrelsens förslag om inlösen av aktier i WeSC AB (publ) Innehållsförteckning 3 Allmänt 4 Bakgrund och motiv 5 Styrelsens förslag i korthet 6 Så går inlösenförfarandet

Läs mer

Organisationsnummer: 556459-9156

Organisationsnummer: 556459-9156 Bilaga 3 BOLAGSORDNING Organisationsnummer: 556459-9156 1 Firma Bolagets firma är Akademiska Hus Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). 2 Styrelsens säte Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Göteborg.

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB

Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB Aktieägarna i Moberg Derma AB, 556697-7426 ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 3 september 2010 kl. 10.00, i Bolagets lokaler,

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MASSOLIT MEDIA AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MASSOLIT MEDIA AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MASSOLIT MEDIA AB (PUBL) Aktieägarna i Massolit Media AB (publ), org. nr 556575-2960, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 24 juli 2015, kl 14.00 hos Advokatfirma

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Thenberg & Kinde Fondkommission AB (publ), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 19 februari 2013 kl. 15.00 i bolagets lokaler på Krokslätts

Läs mer

Information till aktieägarna inför årsstämman 2011 och behandling av styrelsens förslag om inlösen av aktier i WeSC AB (publ)

Information till aktieägarna inför årsstämman 2011 och behandling av styrelsens förslag om inlösen av aktier i WeSC AB (publ) 1* Information till aktieägarna inför årsstämman 2011 och behandling av styrelsens förslag om inlösen av aktier i WeSC AB (publ) Innehållsförteckning *2 3 Allmänt 4 Bakgrund och motiv 5 Styrelsens förslag

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) Aktieägarna i Image Systems Aktiebolag, org.nr 556319-4041, ( Bolaget ), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 17 februari

Läs mer

Information till aktieägarna inför årsstämman 2010 och behandling av styrelsens förslag om inlösen av aktier i WeSC AB (publ)

Information till aktieägarna inför årsstämman 2010 och behandling av styrelsens förslag om inlösen av aktier i WeSC AB (publ) Information till aktieägarna inför årsstämman 2010 och behandling av styrelsens förslag om inlösen av aktier i WeSC AB (publ) Innehållsförteckning 3 Allmänt 4 Bakgrund och motiv 5 Styrelsens förslag i

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I WONDERFUL TIMES GROUP AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I WONDERFUL TIMES GROUP AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I WONDERFUL TIMES GROUP AB (PUBL) tisdagen den 22 april 2014 Aktieägarna i Wonderful Times Group AB AB (publ), 556684-2695 ( Bolaget ), kallas härmed till extra bolagsstämma

Läs mer

OBSERVERA ATT DU SOM AKTIEÄGARE MÅSTE GÖRA ETT AKTIVT VAL FÖR ATT INTE FÖRLORA VÄRDE

OBSERVERA ATT DU SOM AKTIEÄGARE MÅSTE GÖRA ETT AKTIVT VAL FÖR ATT INTE FÖRLORA VÄRDE Aktieinlösen 2007 Foto Rob Vanstone Detta dokument innehåller information om Bure Equity ABs (publ) erbjudande om frivilligt inlösenförfarande. Beslut om inlösenförfarande fattades av Bures extra bolagsstämma

Läs mer

Förslag till beslut om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare (punkt 9 i dagordningen)

Förslag till beslut om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare (punkt 9 i dagordningen) Fullständiga beslutsförslag inför extra bolagsstämma i Miris Holding AB (publ), org.nr 556694-4798, i Uppsala tisdagen den 11 november 2014 Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7 i

Läs mer