INFORMATION TILL AKTIEÄGARE I INVESTMENT AB ÖRESUND INFÖR EXTRA BOLAGSSTÄMMA 29 APRIL 2011 AVSEENDE UTDELNING AV AKTIER I HQ AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INFORMATION TILL AKTIEÄGARE I INVESTMENT AB ÖRESUND INFÖR EXTRA BOLAGSSTÄMMA 29 APRIL 2011 AVSEENDE UTDELNING AV AKTIER I HQ AB"

Transkript

1 INFORMATION TILL AKTIEÄGARE I INVESTMENT AB ÖRESUND INFÖR EXTRA BOLAGSSTÄMMA 29 APRIL 2011 AVSEENDE UTDELNING AV AKTIER I HQ AB

2 2 (10) Denna informationsbroschyr har upprättats av Investment AB Öresund (publ) ( Öresund eller Bolaget ) i syfte att, inför extra bolagsstämma i Öresund den 29 april 2011, informera om förslaget att dela ut aktier i HQ AB (publ) ( HQ AB ) till aktieägarna. INFORMATIONSBROSCHYREN HAR ENDAST UPPRÄTTATS I INFORMATIONSSYFTE OCH INNEBÄR INGET ERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I ÖRESUND ELLER HQ AB. Broschyren har med stöd av 2 kap 5 4 p. Lag (1991:980) om handel med finansiella instrument upprättats i detta syfte utan att utgöra något prospekt eller erbjudandehandling avseende den föreslagna aktiespridningen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA Bakgrund och motiv 3 Styrelsens fullständiga förslag till utdelning 4 Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen 5 Styrelsens redogörelse enligt 18 kap. 6 aktiebolagslagen 7 Skattefrågor i Sverige 8 VIKTIGA DATUM (SAMTLIGA ÅR 2011) 29 april Extra bolagsstämma i Öresund AB 29 april* Sista dag för handel med aktier i Öresund AB inklusive rätt till sakutdelningen av HQ AB-aktier 2 maj* Första dag för handel med aktier i Öresund AB exklusive rätt till sakutdelning ( exdagen ) 4 maj* Avstämningsdag i Öresund AB 6 maj* Beräknad dag för bokföring av utdelade HQ AB-aktierna på VP-konto 18 maj Avstämningsdag för deltagande i HQ AB:s årsstämma 24 maj Årsstämma i HQ AB 2 juni* Preliminär tidpunkt för redovisning av likvid från försäljning av udda aktieandelar * Datumangivelser med asterisk förutsätter att Öresunds styrelse inte behöver utnyttja bemyndigandet att av praktiska skäl senarelägga avstämningsdagen för utdelningen. SAMMANFATTANDE ANVISNINGAR Den föreslagna utdelningen innebär i korthet att för varje sjutal innehavda Öresundsaktier erhålls en aktie i HQ AB. Direktregistrerade aktieägare i Öresund erhåller aktier i HQ AB utan egen åtgärd eller kostnad. Kontantkompensation motsvarande förekommande försålda udda aktieandelar - som mest motsvarande sex sjundedelar av värdet på en HQ-aktie - utbetalas till avkastningskonto knutet till VP-kontot. VP-avier kommer att tillställas dessa aktieägare med anledning av dessa inbokningar. För utländska direktregistrerade aktieägare gäller dock av kupongskatteskäl särskilda regler, se vidare sid 8 nedan angående skattefrågor. För förvaltarregistrerade innehav hänvisas till respektive förvaltares gängse rutiner.

3 3 (10) BAKGRUND OCH MOTIV Öresunds styrelse beslutade den 29 mars 2011 att kalla till en extra bolagsstämma för att föreslå utdelning av bolagets aktier i HQ AB till sina aktieägare. HQ AB består i dag huvudsakligen av en kassa samt rätten att driva vissa juridiska processer. Bakgrunden till detta är att HQ Bank i höstas förlorade sina tillstånd för verksamheten. Öresund har under såväl upprinnelsen som eftermälet till detta lagt ut stora belopp och mycket tid på detta bolag som i dag står för 0,4 procent av substansvärdet. Öresunds affärsmodell är att skapa så stor värdetillväxt som möjligt för bolagets aktieägare med begränsad risk. Att då lägga stora resurser på att hantera detta innehav, som står för 0,4 procent av substansvärdet och inte har en affärsidé i linje med investeringsfilosofin, är svårt att affärsmässigt förklara. Vidare kan konstateras att då Öresund är största ägare i HQ AB, samtidigt som HQ AB riktar anspråk mot Öresund, så medför detta en svår situation ur ett jävsperspektiv. Om Öresund anser att styrelsen i HQ AB har fel i sina anspråk, så blir det svårt för Öresund att samtidigt bibehålla sitt förtroende för denna styrelse, även om det finns förståelse för att frågan utreds. En frikoppling mellan HQ AB och Öresund skulle medföra en tydlighet i de processer som bedrivs som skulle vara önskvärd. Vidare skulle Öresund frigöra mycket tid som skulle kunna läggas på framtidsinriktade projekt, till gagn för Öresunds aktieägare. HQ AB har i dag en styrelse som har stort oberoende från Öresund, och bolaget hade per den 31 december 2010 ett eget kapital om 55 Mkr. HQ AB är efter avnoteringen i nov 2010 föremål för handel på AktieTorget AB. Beträffande HQ AB hänvisas till och för en beskrivning av handelsplatsen till

4 4 (10) STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL UTDELNING Styrelsen för Öresund föreslår att extra bolagsstämman den 29 april 2011 beslutar om disposition av Bolagets balanserade vinstmedel, genom så kallad efterutdelning (det vill säga i tillägg till ordinarie utdelning beslutad på årsstämman den 29 mars 2011), i enlighet med följande förslag: Till aktieägarna utdelas aktier i HQ AB (motsvarande samtliga Bolagets aktier i HQ inklusive utjämningsaktier enligt nedan) I ny räkning överföres kronor kronor Sju (7) aktier i Bolaget skall medföra rätt till en (1) aktie i HQ AB. Om aktieinnehavet i Bolaget inte är jämnt delbart med sju erhålls rätt till motsvarande andelar av aktie, innebärande en sjundedels aktie i HQ AB för varje överskjutande aktie i Bolaget. Sådana andelar av aktie i HQ AB kommer att sammanläggas till hela aktier vilka därefter kommer att säljas av Bolaget i marknaden genom fondkommissionär. Likviden, utan avdrag för courtage, kommer att tillhandahållas berättigade aktieägare enligt vad som kommer att meddelas senare. Den föreslagna utdelningen innebär att, vid den tidpunkt då förslaget läggs av styrelsen, det saknas ett smärre antal aktier. För att åstadkomma en jämn fördelning har arrangemang ordnats för införskaffande av aktier ( Utjämningsaktier ). Utjämningsaktierna införskaffas till marknadsvärde på aktierna i HQ AB per den 5 april Som avstämningsdag föreslås den 4 maj 2011, dock att styrelsen föreslås bemyndigas kunna senarelägga avstämningsdagen med upp till en månad om styrelsen så finner ändamålsenligt för sakutdelningens praktiska genomförande. Den föreslagna vinstdispositionen motsvarar ett genomsnittsvärde om cirka 52 öre per aktie i Bolaget, baserat på det bokförda värdet på aktierna i HQ AB per den 31 december 2010 om 3,63 kronor respektive Utjämningsaktiernas anskaffningsvärde enligt slutkursen på aktierna i HQ AB den 5 april 2011, 3,59 kronor. Bolagets disponibla vinstmedel per den 31 december 2010 uppgick till kronor. Årsstämman den 29 mars 2011 fattade beslut om att i utdelning till aktieägarna lämna 4,50 kronor per aktie, motsvarande totalt kronor, samt att i ny räkning överföra kronor 1. Till förslaget fogas: (i) yttrande från Bolagets styrelse enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen, samt (ii) handlingar enligt 18 kap. 6 aktiebolagslagen. Stockholm den 6 april 2011 Investment AB Öresund (publ) Styrelsen 1 Efter årsstämmans beslut om vinstutdelning finns således kronor kvar av det disponibla beloppet enligt 17 kap. 3 första stycket aktiebolagslagen. Disponibla vinstmedel efter genomförd utdelning av HQ AB uppskattas uppgå till kronor.

5 5 (10) STYRELSENS YTTRANDE ENLIGT 18 KAP. 4 AKTIEBOLAGSLAGEN Styrelsen för Investment AB Öresund (publ) ( Bolaget ) har föreslagit att extra bolagsstämma den 29 april 2011 ska besluta om så kallad efterutdelning, innebärande att till aktieägarna utdelas samtliga av Bolagets aktier i HQ AB (publ) ( HQ ) inklusive en smärre post utjämningsaktier, motsvarande knappt 26 procent av samtliga aktier i HQ. Den föreslagna vinstutdelningen motsvarar sammanlagt upp till kronor i utdelningsbelopp, baserat på de föreslagna utdelningsaktiernas bokförda värde per den 31 december 2010 respektive utjämningsaktiernas anskaffningsvärde per den 5 april 2011 (under antagande att samtliga innehavda aktier i HQ jämte utjämningsaktier utdelas). Styrelsen får härmed avge följande yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen. Bolagets disponibla vinstmedel per den 31 december 2010 uppgick till kronor. Årsstämman den 29 mars 2011 fattade beslut om att i utdelning till aktieägarna lämna 4,50 kronor per aktie, motsvarande totalt kronor, samt att i ny räkning överföra kronor. Efter årsstämmans beslut om vinstutdelning finns således kronor kvar av det disponibla beloppet enligt 17 kap. 3 första stycket aktiebolagslagen. Disponibla vinstmedel efter genomförd utdelning av HQ uppskattas uppgå till lägst kronor (det vill säga under antagande att samtliga innehavda aktier i HQ jämte utjämningsaktierna utdelas). För första kvartalet 2011 föreligger ännu ej kvartalsrapport. På basis av bland annat den av Bolaget publicerade, negativa substansvärdetillväxten under perioden januari februari 2011 kan konstateras att resultatet under den perioden var negativt i ungefär samma storleksordning, ett resultattapp som dock understiger 5 procent av de disponibla vinstmedlen vid årets ingång. Förutsatt att den extra bolagsstämman fattar beslut om utdelning av de innehavda aktierna i HQ jämte utjämningsaktierna kommer kronor att därefter balanseras i ny räkning som balanserade vinstmedel, eller ett något högre belopp för det fall vissa HQ-aktier behålls av avrundningsskäl och motsvarande. Full täckning kommer således att finnas för Bolagets bundna egna kapital efter föreslagen vinstutdelning, detta även i beaktande av det negativa resultat som substansvärdetappet under januari februari 2011 representerar. Enligt styrelsens bedömning kommer Bolagets och koncernens ( Koncernen ) egna kapital efter föreslagen aktieutdelning att vara tillräckligt stort i förhållande till den kvarvarande verksamhetens art, omfattning och risker. Styrelsen har härvid beaktat bland annat Bolagets och Koncernens historiska utveckling, budgeterad utveckling samt konjunkturläget, och även händelser och utveckling under innevarande år. Det antecknas härvid att av Bolagets och Koncernens egna kapital per den 31 december 2010 utgjorde 46 procent respektive 45 procent orealiserade värdeförändringar, till följd av värdering av finansiella tillgångar till verkligt värde enligt IAS 39. Styrelsen har gjort en bedömning av Bolagets och Koncernens ekonomiska ställning samt Bolagets och Koncernens möjligheter att på kort respektive lång sikt infria sina åtaganden. Bolagets och Koncernens soliditet bedöms även efter vinstutdelningen vara synnerligen god. Föreslagen aktieutdelning kommer inte att påverka Bolagets och Koncernens förmåga att infria sina betalningsförpliktelser. Bolaget och Koncernen har god tillgång till såväl likviditet som kort- och långfristiga krediter. Styrelsen anser vidare att Bolaget och Koncernen har goda förutsättningar att ta framtida affärsrisker och även tåla eventuella förluster oavsett om den föreslagna utdelningen genomförs eller inte. Aktieutdelningen kommer således inte att negativt påverka Bolagets och Koncernens förmåga att göra ytterligare affärsmässigt motiverade investeringar i enlighet med styrelsens planer, utan bedöms tvärtom befrämja detta i och med att ledningsresurser kan utnyttjas bättre om den föreslagna utdelningen genomförs.

6 6 (10) Med hänsyn till vad som anförts ovan är det styrelsens uppfattning att den föreslagna aktieutdelningen framstår som försvarlig med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på omfattningen av såväl Bolagets som Koncernens egna kapital samt Bolagets respektive Koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Stockholm den 6 april 2011 Investment AB Öresund (publ) Styrelsen

7 7 (10) STYRELSENS REDOGÖRELSE ENLIGT 18 KAP. 6 AKTIEBOLAGSLAGEN Styrelsen för Investment AB Öresund (publ) ( Bolaget ) har föreslagit att extra bolagsstämman den 29 april 2011 beslutar om s.k. efterutdelning innebärande att till aktieägarna utdelas samtliga aktier i intresseföretaget HQ AB (publ) (org.nr ) ( HQ ). Vidare har föreslagits att Bolaget på samma stämma genom indragning av syntetiskt återköpta egna aktier minskar aktiekapitalet med ,09 kronor samt att denna aktiekapitalminskning återställs med en samtidigt beslutad fondemission utan utgivande av aktier om samma belopp. Styrelsen får härmed avge följande redogörelse enligt 18 kap. 6, 20 kap. 12 samt 12 kap. 7 aktiebolagslagen. Efter det att årsredovisningen för räkenskapsåret 2010 lämnades har inga händelser av väsentlig betydelse för Bolagets ställning inträffat. För fullständighetens skull får styrelsen dels hänvisa till härtill fogade pressmeddelanden som Bolaget offentliggjort efter den 17 februari 2011 (det vill säga dagen för årsredovisningens undertecknande) dels notera att HQ gjort gällande ett formellt krav på återbärande av ordinarie utdelning avseende räkenskapsåren 2008 och 2009, vilket Bolaget tillbakavisat som grundlöst. Årsstämman den 29 mars 2011 fattade beslut om att i utdelning till aktieägarna lämna 4,50 kronor per aktie, motsvarande totalt kronor, samt att i ny räkning överföra kronor. Inga andra förändringar har skett i Bolagets bundna egna kapital efter den 31 december Stockholm den 6 april 2011 Investment AB Öresund (publ) Styrelsen

8 8 (10) SKATTEFRÅGOR I SVERIGE Nedan sammanfattas vissa svenska skatteregler som aktualiseras med anledning av Öresunds utdelning av aktier i HQ AB för aktieägare i Öresund. Sammanfattningen är baserad på nu gällande lagstiftning och är endast avsedd som allmän information för aktieägare som är obegränsat skattskyldiga i Sverige, om inte annat anges. Beskrivningen är inte avsedd att uttömmande behandla alla skattefrågor som kan uppkomma i sammanhanget. Nedanstående redogörelse omfattar inte situationer där aktierna i Öresund innehas som näringsbetingade andelar eller då aktierna utgör lagertillgångar i näringsverksamhet eller innehas av handelsbolag alternativt kommanditbolag. Redogörelsen omfattar inte heller de särskilda regler som kan bli tillämpliga på innehav i bolag som har varit fåmansbolag. Beträffande vissa kategorier av skattskyldiga gäller vidare särskilda skatteregler. Den skattemässiga behandlingen av varje enskild aktieägare beror delvis på dennes speciella situation. Varje aktieägare bör därför rådfråga skatterådgivare om de skattekonsekvenser som utdelningen kan medföra för dennes del, inklusive tillämpligheten och effekten av utländska regler och skatteavtal. Det har vidare bedömts att aktien i HQ AB idag är marknadsnoterad, men inga garantier kan finnas att detta förhållande kommer att bestå. Sammanfattning Utdelningen av aktier i HQ AB är skattepliktig. Utdelning beskattas med 30 procent skatt i inkomstslaget kapital för fysiska personer och med 26,3 procent skatt i inkomstslaget näringsverksamhet för aktiebolag. Avdrag för preliminärskatt görs inte vid utdelning av aktier. För aktieägare med skatterättsligt hemvist utomlands utgår svensk kupongskatt på utdelningen av aktier. Svenska aktieägare Beskattning vid utdelning av aktier i HQ AB För aktieägare i Öresund som erhåller aktier eller aktieandelar i HQ AB genom utdelning skall marknadsvärdet av dessa beskattas såsom utdelning. 2 För fysiska personer beskattas utdelning med 30 procent skatt i inkomstslaget kapital. Något preliminärskatteavdrag görs inte vid utdelning av aktier. Aktiebolag beskattas med 26,3 procent skatt i inkomstslaget näringsverksamhet. För vissa juridiska personer gäller särskilda regler. Beskattningsvärdet utgör härefter anskaffningsutgift för erhållna aktier i HQ AB. Beskattning vid avyttring av aktier i HQ AB Avyttrar aktieägare erhållna aktier i HQ AB utlöses kapitalvinstbeskattning. Detsamma gäller i princip för aktieägare som erhållit aktieandelar som avyttrats för dennes räkning (se dock vidare nedan). Kapitalvinst respektive kapitalförlust beräknas som skillnaden mellan försäljningsersättningen, efter avdrag för eventuella försäljningsutgifter, och omkostnadsbeloppet (i normalfallet anskaffningsutgiften). För de aktier i HQ AB som erhållits genom utdelningen utgör det beskattningsvärde som lagts till grund för utdelningsbeskattning anskaffningsutgift. 2 Omkostnadsbeloppet beräknas genom att det genomsnittliga omkostnadsbeloppet för samtliga aktier i HQ AB sammanläggs och beräknas gemensamt med tillämpning av den s.k. genomsnittsmetoden. Även schablonmetoden är tillämplig på marknadsnoterade aktier, vilken innebär att omkostnadsbeloppet får beräknas till 20 % av försäljningspriset efter avdrag för försäljningsutgifter. Erhållen likvid för sådana andelar av aktie som Bolaget försålt genom fondkommissionär bör inte utlösa någon kapitalvinstbeskattning då kontantkompensationen (erhållen likvid utan avdrag för courtage) får anses lika stor som anskaffningsvärdet. 2 Öresund kommer att ansöka om allmänna råd eller annan vägledning från Skatteverket i syfte att fastställa detta värde. Information om värde kommer att tillhandahållas bland annat på Öresunds hemsida,

9 9 (10) Hos fysiska personer beskattas kapitalvinster i inkomstslaget kapital med en skattesats om 30 procent. Uppkommer kapitalförlust på marknadsnoterade aktier är denna fullt avdragsgill mot kapitalvinster samma år på aktier och andra marknadsnoterade delägarrätter med undantag för andelar i investeringsfonder som enbart innehåller svenska fordringsrätter (räntefonder). Kapitalförlust som inte kan kvittas på detta sätt är avdragsgill till 70 procent mot annan inkomst av kapital som aktieägaren haft det aktuella beskattningsåret. Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital medges reduktion från skatten på inkomst av tjänst och näringsverksamhet samt fastighetsskatt och fastighetsavgift. Skattereduktion medges med 30 procent av underskott som inte överstiger kr och med 21 procent av resterande del. Underskott kan inte sparas till senare beskattningsår. Hos aktiebolag och andra juridiska personer, utom dödsbon, beskattas kapitalvinst på aktier som inte är näringsbetingade i inkomstslaget näringsverksamhet med en skattesats om 26,3 procent. Avdrag för kapitalförlust på sådana aktier medges endast mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier och andra delägarrätter. Om en kapitalförlust inte kan utnyttjas av det bolag som gjort förlusten, kan den samma år dras av mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier och andra delägarrätter hos ett annat bolag i samma koncern, förutsatt att koncernbidragsrätt föreligger och att båda bolagen begär det vid samma års taxering. Kapitalförlust som inte har kunnat utnyttjas ett visst år får sparas (av bolaget som gjort förlusten) och dras av mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier och andra värdepapper som beskattas som aktier under efterföljande beskattningsår, utan begränsning i tiden. Särskilda regler kan gälla för vissa företagskategorier eller vissa juridiska personer, till exempel investeringsfonder och investmentföretag. Beskattning av framtida utdelning från HQ AB Utdelning från HQ AB beskattas med 30 procent skatt i inkomstslaget kapital för fysiska personer och med 26,3 procent skatt i inkomstslaget näringsverksamhet för aktiebolag. För fysiska personer bosatta i Sverige innehålls preliminärskatt avseende utdelning med 30 procent. Den preliminära skatten innehålls normalt av Euroclear eller, vid förvaltarregistrerade aktier, av förvaltaren. Utländska aktieägare För aktieägare som inte har skatterättslig hemvist i Sverige, och därmed är begränsat skattskyldiga, utgår normalt svensk kupongskatt på all utdelning från svenska aktiebolag. Utdelningen av aktier eller aktieandelar i HQ AB, och efterföljande utdelning från HQ AB, är således föremål för svensk kupongskatt om 30 procent. Denna skattesats är dock i allmänhet reducerad genom skatteavtal som Sverige har ingått med andra länder för undvikande av dubbelbeskattning. För vissa juridiska personer med hemvist inom EU utgår, under särskilda förutsättningar, inte svensk kupongskatt om den juridiska personen innehar 10 procent eller mer av kapitalet i det utdelande bolaget. Det samma gäller för vissa innehav av näringsbetingade aktier. Om svensk kupongskatt innehålls med 30 procent och personen som erhöll utdelningen är berättigad till en lägre skattesats enligt ett tillämpligt skatteavtal, kan återbetalning begäras om yrkande framställs till Skatteverket före utgången av femte kalenderåret efter utdelningen. I Sverige verkställer normalt Euroclear eller, beträffande förvaltarregistrerade aktier, förvaltaren avdrag för kupongskatt. För utländska aktieägare vars aktier är direktregistrerade hos Euroclear kommer Svenska Handelsbanken - med vissa undantag - att innehålla kupongskatt avseende utdelade aktier i HQ AB, och således innehålla aktierna intill dess aktieägaren erlagt erforderlig kupongskatt. Utländska direktregistrerade aktieägare anmodas därför kontakta Svenska Handelsbanken för det fall inte skriftliga anvisningar erhållits genom Svenska Handelsbankens försorg. Utländska aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade ombesörjs avdrag för, och inbetalning av, kupongskatt av varje förvaltare enligt de rutiner som respektive förvaltare tillämpar. Beträffande utländska aktieägares innehav skall generellt erinras att depå- eller betalningsförmedlande banker som medverkar vid överföringar kan komma att utta avgifter vilket i vissa fall kan göra det omotiverat att lyfta utdelningen, särskilt vad gäller de smärre belopp som blir aktuella från kontantkompensation för försålda överskjutande aktieandelar.

10 10 (10) Aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige och som inte bedriver verksamhet från fast driftställe i Sverige beskattas normalt inte i Sverige för kapitalvinster vid avyttring av aktier eller aktieandelar. Aktieägaren kan dock bli föremål för beskattning i sin hemviststat. En fysisk person som är begränsat skattskyldig i Sverige kan bli föremål för kapitalvinstbeskattning i Sverige vid avyttring av svenska aktier eller aktieandelar om han vid något tillfälle under det kalenderår då avyttringen sker eller under de föregående tio kalenderåren varit bosatt eller stadigvarande vistats i Sverige (tioårsregeln). Tillämpligheten av regeln är dock i flera fall begränsad genom skatteavtal mellan Sverige och andra länder. Aktieägare med skatterättslig hemvist utanför Sverige uppmanas särskilt att rådfråga skatterådgivare om de skattekonsekvenser som utdelningen kan medföra för dennes del.

INFORMATION TILL AKTIEÄGARE I YIELD LIFE SCIENCE AB (publ) AVSEENDE UTDELNING AV AKTIER I INNEHAVET ISOFOL MEDICAL AB (publ) VÅREN 2018

INFORMATION TILL AKTIEÄGARE I YIELD LIFE SCIENCE AB (publ) AVSEENDE UTDELNING AV AKTIER I INNEHAVET ISOFOL MEDICAL AB (publ) VÅREN 2018 INFORMATION TILL AKTIEÄGARE I YIELD LIFE SCIENCE AB (publ) AVSEENDE UTDELNING AV AKTIER I INNEHAVET ISOFOL MEDICAL AB (publ) VÅREN 2018 Denna informationsbroschyr har upprättats av Yield Life Science AB

Läs mer

Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier

Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier Information till aktieägarna i med anledning av sammanläggning av aktier 1:5 och ändring av förhållandet mellan B-aktien och ADS Detta dokument

Läs mer

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie.

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie. INLÖSEN 2008 information till aktieägarna i hiq international ab (publ) inför årsstämma den 30 april 2008 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande 1 Bakgrund

Läs mer

Bakgrund. Inlösen 2015 2

Bakgrund. Inlösen 2015 2 Inlösen 2015 Information till aktieägarna i HiQ International AB (publ) avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande Bakgrund BAKGRUND HiQ International ABs (

Läs mer

Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia

Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia För 10 aktier i Bure erhåller du 1 aktie i AcadeMedia Detta dokument ger information om styrelsens för Bure Equity AB ( Bure ) förslag till beslut om utdelning

Läs mer

Information om automatisk aktieinlösen i Investment AB Kinnevik (publ)

Information om automatisk aktieinlösen i Investment AB Kinnevik (publ) Information om automatisk aktieinlösen i Investment AB Kinnevik (publ) Detta dokument utgör inte ett erbjudande att köpa eller sälja aktier. Detta dokument är endast avsett som information till aktieägarna

Läs mer

Information till aktieägarna i Sandvik med anledning av aktiesplit och automatisk inlösen av aktier

Information till aktieägarna i Sandvik med anledning av aktiesplit och automatisk inlösen av aktier This document is also available in English. Information till aktieägarna i Sandvik med anledning av aktiesplit och automatisk inlösen av aktier Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information

Läs mer

Information om inlösen av aktier i Haldex AB

Information om inlösen av aktier i Haldex AB Information om inlösen av aktier i Haldex AB Innehåll Inlösenförfarandet i korthet 1 Tidsplan 1 Bakgrund och motiv 2 Så här går inlösenförfarandet till 2 Detaljerad beskrivning av inlösenförfarandet 3

Läs mer

Första dag för handel i inlösenaktier. 12 maj 14 maj 18 maj 19 maj 1 juni 9 juni. Handel i inlösenaktier

Första dag för handel i inlösenaktier. 12 maj 14 maj 18 maj 19 maj 1 juni 9 juni. Handel i inlösenaktier INFORMATION OM INLÖSEN AV AKTIER I SWECO AB (publ) 2010 Innehåll Tidplan...2 Bakgrund och motiv...3 Så här går inlösenförfarandet till...4 Detaljerad beskrivning av inlösenförfarandet...5 Skattefrågor

Läs mer

INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I ATLAS COPCO AB

INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I ATLAS COPCO AB INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I ATLAS COPCO AB med anledning av förslag om aktiesplit och automatiskt inlösenförfarande Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information om styrelsens för

Läs mer

Sectras inlösenprogram

Sectras inlösenprogram Sectras inlösenprogram 205 Information till aktieägarna i Sectra AB (publ) inför årsstämma den 7 september 205 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande. Detta

Läs mer

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av split och inlösen av aktier

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av split och inlösen av aktier Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av split och inlösen av aktier Innehållsförteckning Kort om inlösen av aktier 2 Bakgrund och motiv 3 Finansiella effekter av inlösenförfarandet

Läs mer

Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ)

Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) Information till aktieägarna med anledning av styrelsens förslag om aktiesplit och obligatoriskt inlösenförfarande till årsstämma den 13 maj 2015 Detta

Läs mer

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av förslag om aktiesplit och automatiskt inlösenförfarande Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information om styrelsens för

Läs mer

Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2007

Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2007 Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2007 Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller endast information om styrelsens för Aktiebolaget SKF ( SKF

Läs mer

Information om automatiskt inlösenförfarande i Tele2 AB

Information om automatiskt inlösenförfarande i Tele2 AB Kolumntitel Information om automatiskt inlösenförfarande i Tele2 AB Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information om styrelsens för Tele2 AB ( Tele2 eller Bolaget ) förslag om aktiesplit

Läs mer

Inlösen av aktier 2014

Inlösen av aktier 2014 Inlösen av aktier 2014 Information till aktieägarna i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) inför årsstämma den 12 maj 2014 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och automatiskt inlösenförfarande.

Läs mer

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av förslag om aktiesplit och automatiskt inlösenförfarande Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information om styrelsens för

Läs mer

Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2008

Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2008 Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2008 Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller endast information om styrelsens för Aktiebolaget SKF ( SKF

Läs mer

Bakgrund och motiv. Linköping i oktober Sectra AB. Styrelsen

Bakgrund och motiv. Linköping i oktober Sectra AB. Styrelsen INLÖSEN 2011 Information till aktieägarna i Sectra AB (publ) inför extra bolagsstämma den 22 november 2011 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande. Detta

Läs mer

Stockholm i mars 2014. IAR Systems Group AB (publ) Styrelsen

Stockholm i mars 2014. IAR Systems Group AB (publ) Styrelsen INLÖSEN 2014 Information till aktieägarna i IAR Systems Group AB (publ) inför årsstämma den 24 april 2014 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande BAKGRUND

Läs mer

INFORMATION TILL AKTIEÄGARE I BOLIDEN AB (PUBL) med anledning av förslag om aktiesplit och automatiskt inlösenförfarande

INFORMATION TILL AKTIEÄGARE I BOLIDEN AB (PUBL) med anledning av förslag om aktiesplit och automatiskt inlösenförfarande INFORMATION TILL AKTIEÄGARE I BOLIDEN AB (PUBL) med anledning av förslag om aktiesplit och automatiskt inlösenförfarande Som aktieägare får Du i år två utbetalningar från Boliden. Dels en vanlig utdelning,

Läs mer

Information till aktieägare i Boliden AB (publ) med anledning av förslag om aktiesplit och automatiskt inlösenförfarande

Information till aktieägare i Boliden AB (publ) med anledning av förslag om aktiesplit och automatiskt inlösenförfarande Information till aktieägare i Boliden AB (publ) med anledning av förslag om aktiesplit och automatiskt inlösenförfarande I år får Du som aktieägare två utbetalningar från Boliden, dels en ordinarie utdelning

Läs mer

information om inlösen av aktier i sweco ab (publ) 2006

information om inlösen av aktier i sweco ab (publ) 2006 information om inlösen av aktier i sweco ab (publ) 2006 INNEHÅLL TIDPLAN... 1 BAKGRUND OCH MOTIV... 2 SÅ HÄR GÅR INLÖSENFÖRFARANDET TILL... 3 DETALJERAD BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET... 4 SKATTEFRÅGOR

Läs mer

17 mars 2008. Information om automatiskt inlösenförfarande. NeoNet AB 2008. LEGAL#3088718v7

17 mars 2008. Information om automatiskt inlösenförfarande. NeoNet AB 2008. LEGAL#3088718v7 17 mars 2008 Information om automatiskt inlösenförfarande av aktier i NeoNet AB 2008 17 mars 2008 2 INNEHÅLL 2 Kort beskrivning av inlösenförfarandet 3 Bakgrund och motiv till inlösenförfarandet 4 Tidplan

Läs mer

Novestra: Inlösen 2013

Novestra: Inlösen 2013 Novestra: Inlösen 2013 Information till aktieägarna i AB Novestra (publ) med anledning av styrelsens förslag om utbetalning av 1 krona per aktie genom ett obligatoriskt inlösenförfarande INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ)

Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) Information till aktieägarna med anledning av styrelsens förslag om aktiesplit och obligatoriskt inlösenförfarande till årsstämma den 9 maj 2018 Viktig

Läs mer

Information om inlösen av aktier i AB Electrolux 2006/2007

Information om inlösen av aktier i AB Electrolux 2006/2007 Information om inlösen av aktier i AB Electrolux 2006/2007 Innehåll Bakgrund och motiv 1 Så här går inlösenförfarandet till 2 Beskrivning av inlösenförfarandet 3 Effekter för Electrolux 4 Skattefrågor

Läs mer

Information om föreslagen aktiesplit och inlösen av aktier i KappAhl Holding AB (publ)

Information om föreslagen aktiesplit och inlösen av aktier i KappAhl Holding AB (publ) Information om föreslagen aktiesplit och inlösen av aktier i KappAhl Holding AB (publ) Detta dokument ger information om styrelsens för KappAhl Holding AB (publ) ( KappAhl eller Bolaget ) förslag om kapitalutskiftning

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN DEN 6 APRIL 2011 AVSEENDE BESLUT OM FONDEMISSION

STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN DEN 6 APRIL 2011 AVSEENDE BESLUT OM FONDEMISSION STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN DEN 6 APRIL 2011 AVSEENDE BESLUT OM FONDEMISSION Styrelsen föreslår att bolagets aktiekapital ökas med 620 000 000 kronor genom fondemission med utgivande av 24 000 000

Läs mer

aktieägaren. Sammanlagt innebär förslaget att kronor kommer att återbetalas till aktieägarna. Under förutsättning att årsstämman

aktieägaren. Sammanlagt innebär förslaget att kronor kommer att återbetalas till aktieägarna. Under förutsättning att årsstämman INLÖSEN 2012 Information till aktieägarna i Sectra AB (publ) inför årsstämma den 28 juni 2012 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande. Detta underlag är

Läs mer

ÅRSREDOVISNING INLÖSENFÖRFARANDE

ÅRSREDOVISNING INLÖSENFÖRFARANDE INFORMATION OM 2014 ÅRSREDOVISNING INLÖSENFÖRFARANDE MR GREEN & CO AB (publ) 2015 INNEHÅLL Villkor i sammandrag 3 Bakgrund och motiv 4 Styrelsens förslag i korthet 5 Viktiga datum 5 Så här går det till

Läs mer

Man kan konstatera att mycket återstår att göra för oss som arbetar för att vår planet på alla plan ska bli en bättre planet.

Man kan konstatera att mycket återstår att göra för oss som arbetar för att vår planet på alla plan ska bli en bättre planet. INFORMATION OM AKTIESPLIT OCH INLÖSEN AV AKTIER I SWECO AB (PUBL) 2007 Man kan konstatera att mycket återstår att göra för oss som arbetar för att vår planet på alla plan ska bli en bättre planet. innehåll

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I STRAX AB (publ)

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I STRAX AB (publ) 2019 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I STRAX AB (publ) 1 Innehåll Bakgrund och motiv Beskrivning av inlösenförfarandet Villkor och anvisningar Finansiella effekter Skattefrågor i

Läs mer

I anledning härav föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar i enlighet med följande förslag.

I anledning härav föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar i enlighet med följande förslag. Styrelsens för Coeli Private Equity 2006 AB (publ), 556698-8209, förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet genom indragning av preferensaktier P2 för återbetalning till innehavarna (punkt 7 på

Läs mer

Information om inlösenförfarande

Information om inlösenförfarande Information om inlösenförfarande Innehåll BAKGRUND OCH MOTIV 2 BESKRIVNING AV 3 INLÖSENFÖRFARANDET VILLKOR OCH ANVISNINGAR 5 FINANSIELLA EFFEKTER 6 FÖR CHERRY SKATTEFRÅGOR I SVERIGE 7 FRÅGOR OCH SVAR 9

Läs mer

Handlingar inför extra bolagsstämma i. DIAMYD MEDICAL AB (publ)

Handlingar inför extra bolagsstämma i. DIAMYD MEDICAL AB (publ) Handlingar inför extra bolagsstämma i Torsdagen den 31 januari 2013 DAGORDNING för extra bolagsstämma med aktieägarna i Torsdagen den 31 januari 2013 1. Öppnande av stämman samt val av ordförande 2. Upprättande

Läs mer

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ)

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) Information till aktieägarna inför extra bolagsstämma den 14 augusti 2012 avseende styrelsens förslag om aktiesplit och obligatoriskt

Läs mer

2011 INLÖSEN AV AKTIER

2011 INLÖSEN AV AKTIER 2011 INLÖSEN AV AKTIER INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I BJÖRN BORG AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMA DEN 14 APRIL 2011 AVSEENDE STYRELSENS FÖRSLAG TILL KAPITALÖVERFÖRING GENOM AUTOMATISK INLÖSEN AV AKTIER INNEHÅLL

Läs mer

Innehåll. Kortnamn för inlösenaktierna: A-aktien: NET IL A B-aktien: NET IL B. Delårsrapport för tredje kvartalet 2009

Innehåll. Kortnamn för inlösenaktierna: A-aktien: NET IL A B-aktien: NET IL B. Delårsrapport för tredje kvartalet 2009 Information om automatiskt inlösenförfarande av aktier i net Entertainment NE AB (publ) 2009 2 Innehåll Bakgrund och motiv 3 Beskrivning av inlösenförfarandet 4 Villkor och anvisningar 6 Finansiella effekter

Läs mer

INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I AB VOLVO AVSEENDE UTDELNING AV AKTIER I AINAX AB

INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I AB VOLVO AVSEENDE UTDELNING AV AKTIER I AINAX AB INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I AB VOLVO AVSEENDE UTDELNING AV AKTIER I AINAX AB 2 Information till aktieägarna i AB Volvo avseende utdelning av aktier i Ainax AB Innehåll Viktiga datum 3 Styrelsens förslag

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2011

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2011 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2011 INNEHÅLL BAKGRUND OCH MOTIV 2 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET VILLKOR OCH ANVISNINGAR 5 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR BETSSON

Läs mer

Information till aktieägarna i Serendipity Ixora AB om skattekonsekvenser. samt utdelning av aktier i portföljbolag under 2017 och 2018

Information till aktieägarna i Serendipity Ixora AB om skattekonsekvenser. samt utdelning av aktier i portföljbolag under 2017 och 2018 Information till aktieägarna i Serendipity Ixora AB om skattekonsekvenser med anledning av inlösenförfarande, fondemissioner samt utdelning av aktier i portföljbolag under 2017 och 2018 1. Inledning Serendipity

Läs mer

A-aktien: NET IL A B-aktien: NET IL B KALENDARIUM

A-aktien: NET IL A B-aktien: NET IL B KALENDARIUM INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I NET ENTERTAINMENT NE AB (PUBL) 2010 Innehåll 1 Bakgrund och motiv 2 Beskrivning av inlösenförfarandet 4 Villkor och anvisningar 5 Finansiella effekter

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2010

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2010 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2010 INNEHÅLL BAKGRUND OCH MOTIV 2 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET VILLKOR OCH ANVISNINGAR 5 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR BETSSON

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2012

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2012 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2012 INNEHÅLL BAKGRUND OCH MOTIV 2 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET 3 VILLKOR OCH ANVISNINGAR 5 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR BETSSON

Läs mer

Erbjudande om courtagefri försäljning av aktier i Nobel Biocare och information angående avnotering

Erbjudande om courtagefri försäljning av aktier i Nobel Biocare och information angående avnotering Erbjudande om courtagefri försäljning av aktier i Nobel Biocare och information angående avnotering Erbjudandet som beskrivs i denna informationsbroschyr riktar sig inte till personer vars deltagande i

Läs mer

2015 INLÖSEN AV AKTIER

2015 INLÖSEN AV AKTIER 2015 INLÖSEN AV AKTIER INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I BJÖRN BORG AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMA DEN 11 MAJ 2015 AVSEENDE STYRELSENS FÖRSLAG TILL KAPITALÖVERFÖRING GENOM AUTOMATISK INLÖSEN AV AKTIER INNEHÅLL

Läs mer

Information till Kinneviks aktieägare inför beslutet om utdelning av Kinneviks innehav i MTG vid extra bolagsstämman den 16 juli 2018

Information till Kinneviks aktieägare inför beslutet om utdelning av Kinneviks innehav i MTG vid extra bolagsstämman den 16 juli 2018 Information till Kinneviks aktieägare inför beslutet om utdelning av Kinneviks innehav i MTG vid extra bolagsstämman den 16 juli 2018 Denna informationsbroschyr är inte ett prospekt och utgör inte ett

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015 Innehåll BAKGRUND OCH MOTIV 3 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET 4 VILLKOR OCH ANVISNINGAR 6 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR ENEA 7

Läs mer

Inlösen av aktier i OEM International

Inlösen av aktier i OEM International Inlösen av aktier i OEM International INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I OEM INTERNATIONAL AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMA DEN 29 APRIL 2014 AVSEENDE STYRELSENS FÖRSLAG TILL KAPITALÖVERFÖRING GENOM AUTOMATISK INLÖSEN

Läs mer

Information till depåbevisinnehavare i Vostok Nafta Investment Ltd

Information till depåbevisinnehavare i Vostok Nafta Investment Ltd Information till depåbevisinnehavare i Vostok Nafta Investment Ltd inför EBS den 29 augusti 2012 om styrelsens förslag om split och obligatoriskt inlösenförfarande Detta dokument har tagits fram med enda

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2014

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2014 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2014 BETSSON AB:S VERKSAMHET BESTÅR I ATT ÄGA OCH FÖRVALTA AKTIEINNEHAV I BOLAG SOM SJÄLVA ELLER VIA PARTNERSAMARBETEN ERBJUDER

Läs mer

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0001599622

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0001599622 Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0001599622 Information till aktieägarna inför extra bolagsstämma den 5 juli 2013 avseende styrelsens förslag om aktiesplit och

Läs mer

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0005337821

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0005337821 Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0005337821 Information till aktieägarna inför extra bolagsstämma den 10 februari 2014 avseende styrelsens förslag om aktiesplit

Läs mer

INFORMATION OM INLÖSENFÖRFARANDE

INFORMATION OM INLÖSENFÖRFARANDE INFORMATION OM INLÖSENFÖRFARANDE 1 INNEHÅLL Villkor i sammandrag 3 Bakgrund och motiv 4 Styrelsens förslag i korthet 5 Viktiga datum 5 Så här går det till 6 Villkor och anvisningar 7 Finansiella effekter

Läs mer

2014 INLÖSEN AV AKTIER

2014 INLÖSEN AV AKTIER 2014 INLÖSEN AV AKTIER INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I BJÖRN BORG AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMA DEN 10 APRIL 2014 AVSEENDE STYRELSENS FÖRSLAG TILL KAPITALÖVERFÖRING GENOM AUTOMATISK INLÖSEN AV AKTIER INNEHÅLL

Läs mer

Stockholm i april 2011. Proffice AB (publ) Styrelsen

Stockholm i april 2011. Proffice AB (publ) Styrelsen 13. s förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare Följande riktlinjer föreslår styrelsen att Årsstämman beslutar om att gälla för 2011. Bolaget ska erbjuda en marknadsmässig

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2013

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2013 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2013 BETSSON AB:S VERKSAMHET BESTÅR I ATT ÄGA OCH FÖRVALTA AKTIEINNEHAV I BOLAG SOM SJÄLVA ELLER VIA PARTNERSAMARBETEN ERBJUDER

Läs mer

Styrelsens för Coeli Private Equity 2006 AB (publ), , fullständiga förslag till vinstdisposition och avstämningsdag

Styrelsens för Coeli Private Equity 2006 AB (publ), , fullständiga förslag till vinstdisposition och avstämningsdag Styrelsens för Coeli Private Equity 2006 AB (publ), 556698-8209, fullständiga förslag till vinstdisposition och avstämningsdag Bakgrund Bolagets resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret 2016

Läs mer

Styrelsens för Coeli Private Equity 2008 AB (publ), , fullständiga förslag till vinstutdelning och avstämningsdag

Styrelsens för Coeli Private Equity 2008 AB (publ), , fullständiga förslag till vinstutdelning och avstämningsdag Styrelsens för Coeli Private Equity 2008 AB (publ), 556740-3273, fullständiga förslag till vinstutdelning och avstämningsdag Bakgrund Bolagets resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret 2017

Läs mer

Information om föreslagen Inlösen av aktier. (publ) 2008

Information om föreslagen Inlösen av aktier. (publ) 2008 Information om föreslagen Inlösen av aktier i Betsson AB (publ) 2008 Denna informationsbroschyr ger information om styrelsen för Betsson ABs förslag om kapitalutskiftning till Betssons aktieägare genom

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7 i förslag till dagordning)

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7 i förslag till dagordning) s förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7 i förslag till dagordning) För att möjliggöra de av styrelsen föreslagna åtgärderna enligt punkterna 8 (A) (C) i förslaget till dagordning,

Läs mer

2015 INLÖSEN AV AKTIER

2015 INLÖSEN AV AKTIER 2015 INLÖSEN AV AKTIER INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I BJÖRN BORG AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMA DEN 11 MAJ 2015 AVSEENDE STYRELSENS FÖRSLAG TILL KAPITALÖVERFÖRING GENOM AUTOMATISK INLÖSEN AV AKTIER INNEHÅLL

Läs mer

Innehåll. Definitioner. Kommande informationstillfällen. Aktieinformation

Innehåll. Definitioner. Kommande informationstillfällen. Aktieinformation Eolus Vind AB Inlösenprogram 2015 Innehåll 1 Bakgrund och motiv 2 Beskrivning av inlösenförfarandet 4 Villkor och anvisningar 5 Finansiella effekter för Eolus 6 Skattefrågor i Sverige 8 Frågor och svar

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB 2015 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB Betsson AB:s verksamhet består i att äga och förvalta aktieinnehav i bolag som själva eller via partnersamarbeten erbjuder slutkunder

Läs mer

Definitioner. Inlösenaktierna löses automatiskt in mot en inlösenlikvid om 2,00 SEK per inlösenaktie som beräknas utbetalas den 12 juni 2017.

Definitioner. Inlösenaktierna löses automatiskt in mot en inlösenlikvid om 2,00 SEK per inlösenaktie som beräknas utbetalas den 12 juni 2017. INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2017 Innehåll BAKGRUND OCH MOTIV 3 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET 4 VILLKOR OCH ANVISNINGAR 6 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR ENEA 7

Läs mer

NET ENTERTAINMENT INLÖSENPROGRAM 2014

NET ENTERTAINMENT INLÖSENPROGRAM 2014 NET ENTERTAINMENT INLÖSENPROGRAM 2014 DEFINITIONER Med eller Bolaget avses Net Entertainment NE AB (publ) eller den koncern i vilken NE AB (publ) är moderbolag. Med Koncernen avses den koncern i vilken

Läs mer

Information om aktiesplit och inlösen av aktier i AB Volvo 2007

Information om aktiesplit och inlösen av aktier i AB Volvo 2007 Information om aktiesplit och inlösen av aktier i AB Volvo 2007 Aktiesplit- och inlösenförfarandet i korthet Innehållsförteckning 2 Aktiesplit- och inlösenförfarandet i korthet 3 Tidplan 4 Så här fungerar

Läs mer

Villkor i sammandrag för aktieinlösen 2015. Innehåll

Villkor i sammandrag för aktieinlösen 2015. Innehåll INLÖSENPROGRAM 2015 DEFINITIONER Med eller Bolaget avses Net Entertainment NE AB (publ) eller den koncern i vilken Net Entertainment NE AB (publ) är moderbolag. Med Koncernen avses den koncern i vilken

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2013

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2013 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 203 Innehåll BAKGRUND OCH MOTIV 3 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET 4 VILLKOR OCH ANVISNINGAR 6 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR ENEA 7 SKATTEFRÅGOR

Läs mer

AKTIEINLÖSEN 2011 PUSHING THE LIMITS IN GAMING ENTERTAINMENT

AKTIEINLÖSEN 2011 PUSHING THE LIMITS IN GAMING ENTERTAINMENT AKTIEINLÖSEN 2011 INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I NET ENTERTAINMENT NE AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMA DEN 13 APRIL 2011 AVSEENDE STYRELSENS FÖRSLAG TILL KAPITALÖVERFÖRING GENOM AUTOMATISK INLÖSEN AV AKTIER PUSHING

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2012

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2012 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2012 Innehåll BAKGRUND OCH MOTIV 3 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET 4 VILLKOR OCH ANVISNINGAR 6 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR ENEA 7

Läs mer

Information till aktieägarna. av föreslagen split och inlösen av aktier i AB SKF

Information till aktieägarna. av föreslagen split och inlösen av aktier i AB SKF Information till aktieägarna med anledning av föreslagen split och inlösen av aktier i AB SKF Innehåll Kort beskrivning sid 2 Bakgrund och motiv sid 3 Beskrivning sid 4 Skattefrågor i Sverige sid 6 Frågor

Läs mer

INNEHÅLL VILLKOR I SAMMANDRAG

INNEHÅLL VILLKOR I SAMMANDRAG 2017 INLÖSEN AV AKTIER INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I BJÖRN BORG AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMA DEN 11 MAJ 2017 AVSEENDE STYRELSENS FÖRSLAG TILL KAPITALÖVERFÖRING GENOM AUTOMATISK INLÖSEN AV AKTIER INNEHÅLL

Läs mer

Information till aktieägarna i East Capital Baltic Property Investors AB (publ) SE

Information till aktieägarna i East Capital Baltic Property Investors AB (publ) SE Information till aktieägarna i East Capital Baltic Property Investors AB (publ) SE0001467572 Information till aktieägarna inför extra bolagsstämma den 27 september 2016 avseende styrelsens förslag om aktiesplit

Läs mer

TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING

TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING avseende ERBJUDANDE FRÅN NORDIC LEISURE AB (PUBL) TILL AKTIEÄGARNA I BETTING PROMOTION SWEDEN AB (PUBL) Tillägg till Erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna

Läs mer

INFORMATION OM FÖRESLAGET AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I KAPPAHL AB (PUBL) 2017/2018

INFORMATION OM FÖRESLAGET AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I KAPPAHL AB (PUBL) 2017/2018 INFORMATION OM FÖRESLAGET AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I KAPPAHL AB (PUBL) 2017/2018 INFORMATION OM FÖRESLAGET AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I KAPPAHL AB (PUBL.) 2017/2018 /1 KappAhl

Läs mer

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE (tidigare SE )

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE (tidigare SE ) Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0010244988 (tidigare SE0005768553) Information till aktieägarna inför bolagsstämman den 20 juni 2017 avseende styrelsens förslag

Läs mer

Information till depåbevis innehavare i Vostok New Ventures Ltd.

Information till depåbevis innehavare i Vostok New Ventures Ltd. Information till depåbevis innehavare i Vostok New Ventures Ltd. Information till innehavare av svenska depåbevis ( Depåbevis ) i Vostok New Ventures Ltd ( Vostok New Ventures eller Bolaget ) med anledning

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB 2019 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB Betsson AB (publ) är ett holdingbolag som investerar i och förvaltar snabbväxande bolag inom onlinespel. Bolaget är ett av de största

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB 2017 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB Betsson AB (publ) är ett holdingbolag som investerar i och förvaltar snabbväxande bolag inom onlinespel. Bolaget är ett av de största

Läs mer

Villkor i sammandrag för aktieinlösen Innehåll

Villkor i sammandrag för aktieinlösen Innehåll INLÖSENPROGRAM 2017 DEFINITIONER Med eller Bolaget avses AB (publ) eller den koncern i vilken AB (publ) är moderbolag. Med Koncernen avses den koncern i vilken AB (publ) är moderbolag. Med Nasdaq Stockholm

Läs mer

Aktieinlösen 2008 OBSERVERA ATT DU SOM AKTIEÄGARE MÅSTE GÖRA ETT AKTIVT VAL FÖR ATT INTE FÖRLORA VÄRDE

Aktieinlösen 2008 OBSERVERA ATT DU SOM AKTIEÄGARE MÅSTE GÖRA ETT AKTIVT VAL FÖR ATT INTE FÖRLORA VÄRDE Aktieinlösen 2008 Detta dokument innehåller information om Bure Equity AB:s (publ) erbjudande om frivilligt inlösenförfarande. Beslut om inlösenförfarande fattades av Bures extra bolagsstämma den 11 december

Läs mer

Information till aktieägarna avseende upptagande till handel av stamaktier av serie B i AB Sagax (publ)

Information till aktieägarna avseende upptagande till handel av stamaktier av serie B i AB Sagax (publ) Information till aktieägarna avseende upptagande till handel av stamaktier av serie B i AB Sagax (publ) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund och motiv 1 Fondemissionen i korthet 2 Information om aktierna som

Läs mer

A. UPPDELNING AV AKTIER (AKTIESPLIT)

A. UPPDELNING AV AKTIER (AKTIESPLIT) Styrelsens för Coeli Private Equity 2006 AB (publ), 556698-8209, förslag till beslut om automatiskt inlösenförfarande, innefattande (A) uppdelning av aktier (aktiesplit), (B) minskning av aktiekapitalet

Läs mer

A. UPPDELNING AV AKTIER (AKTIESPLIT)

A. UPPDELNING AV AKTIER (AKTIESPLIT) Styrelsens för Coeli Private Equity 2008 AB (publ), 556740-3273, förslag till beslut om automatiskt inlösenförfarande, innefattande (A) uppdelning av aktier (aktiesplit), (B) ökning av aktiekapitalet genom

Läs mer

Stockholm i mars 2007. Bästa aktieägare!

Stockholm i mars 2007. Bästa aktieägare! Stockholm i mars 2007 Bästa aktieägare! I N F O R M AT I O N O M F O N D E M I S S I O N AV A - A K T I E R Inför beslutet på Electrolux årsstämma i april 2006 att dela ut aktierna i Husqvarna till Electrolux

Läs mer

OBSERVERA ATT DU SOM AKTIEÄGARE MÅSTE GÖRA ETT AKTIVT VAL FÖR ATT INTE FÖRLORA VÄRDE

OBSERVERA ATT DU SOM AKTIEÄGARE MÅSTE GÖRA ETT AKTIVT VAL FÖR ATT INTE FÖRLORA VÄRDE Aktieinlösen 2007 Foto Rob Vanstone Detta dokument innehåller information om Bure Equity ABs (publ) erbjudande om frivilligt inlösenförfarande. Beslut om inlösenförfarande fattades av Bures extra bolagsstämma

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM UTDELNING AV AKTIER I POLARCOOL AB

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM UTDELNING AV AKTIER I POLARCOOL AB STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM UTDELNING AV AKTIER I POLARCOOL AB Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om sakutdelning i form av samtliga aktier i det helägda dotterbolaget PolarCool

Läs mer