Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia"

Transkript

1 Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia För 10 aktier i Bure erhåller du 1 aktie i AcadeMedia Detta dokument ger information om styrelsens för Bure Equity AB ( Bure ) förslag till beslut om utdelning av Bures hela innehav av aktier i AcadeMedia AB (publ) ( AcadeMedia ). Syftet med dokumentet är att ge aktieägarna i Bure information inför den extra bolagsstämman den 6 november 2008 som föreslås fatta beslut om sådan utdelning. Styrelsens fullständiga förslag till beslut om utdelning av Bures hela innehav av aktier i AcadeMedia finns tillgängligt hos Bure och på Bures hemsida, och sänds till aktieägare som så begär.

2 Innehåll Bakgrund till utdelningen av AcadeMedia-aktier... 2 Utdelningsvillkor... 3 Avstämningsdag hos VPC... 3 Erhållande av AcadeMedia-aktier... 4 Förvaltarregistrerade aktieinnehav... 4 Courtagefri handel med AcadeMedia-aktier... 4 Schematisk tidplan... 4 Vanliga frågor och svar... 5 Skattefrågor i Sverige... 6 UTDELNING AV BURES INNEHAV AV AKTIER I ACADEMEDIA

3 Bakgrund till utdelningen av AcadeMedia-aktier Bure och AcadeMedia meddelade i mitten av september 2008 att ett bindande avtal träffats avseende ett samgående mellan Bures portföljbolag Anew Learning AB ( Anew Learning ) och AcadeMedia. Bure ägde före transaktionen 49,8 procent av rösterna och 38,3 procent av kapitalet i AcadeMedia och 100 procent av rösterna och kapitalet i Anew Learning. Samgåendet slutfördes den 21 oktober 2008 genom att AcadeMedia köpte samtliga aktier i Anew Learning från Bure. Betalningen har skett genom en apportemission om 6,31 miljoner nyemitterade B-aktier i AcadeMedia och 270 Mkr kontant, varav 45 Mkr utgör ersättning för Anew Learnings nettokassa och förlustavdrag. Den totala köpeskillingen, uppgår till cirka 806 Mkr beräknat på en aktiekurs för AcadeMedia om 85 kr. Överenskommelsen mellan Bure och AcadeMedia innefattar även att samtliga A-aktier i AcadeMedia, som innehas av Bure och övriga aktieägare, omvandlas till B-aktier. Efter transaktionen äger Bure 69,6 procent av rösterna och 69,6 procent av kapitalet i AcadeMedia (efter omvandling av samtliga aktier av serie A). Bures styrelse har den 8 oktober 2008 kallat till en extra bolagsstämma att hållas den 6 november Stämman föreslås att dela ut de nyemitterade AcadeMedia-aktierna tillsammans med Bures övriga AcadeMedia-aktier till aktieägarna genom en s k Lex ASEA -utdelning. Utdelningen förväntas innebära att AcadeMediaaktiens likviditet ökar avsevärt och att bolaget får en attraktiv ägarbas bestående av mer än privatinvesterare och ett flertal institutioner. Samgåendet skapar förutsättningar för fortsatt pedagogisk utveckling samtidigt som både kvalitet och effektivitet i verksamheten säkerställs, vilket är värdeskapande för såväl elever och medarbetare som aktieägare. Bures aktieägare kommer genom samgåendet och utdelningen av aktierna i AcadeMedia på ett snabbt och effektivt sätt att få tillgång till Sveriges största renodlade rörelsedrivande företag inom utbildningsbranschen. Detta fullbordar Bures ambition att skapa ett renodlat utbildningsföretag. l Göteborg i oktober 2008 Styrelsen Utdelningen av aktier i korthet Villkor för erhållandet av AcadeMedia-aktier En AcadeMedia-aktie erhålls för var tionde Bure-aktie Sista dagen för handel i Bure-aktien inklusive rätt till utdelning av AcadeMedia-aktier 11 november 2008 Första dagen för handel i Bure-aktien exklusive rätt till utdelning av AcadeMedia-aktier 12 november 2008 Avstämningsdag hos VPC för utdelningen 14 november 2008 AcadeMedia-aktier bokförda på VP-konton 18 november 2008 Avräkningsnotor för sålda andelar av aktier beräknas utsändas 19 november 2008 Beräknad likviddag för sålda andelar av aktier 24 november 2008 Anmälan om courtagefri handel med AcadeMedia-aktier 28 november 12 december 2008 Avräkningsnotor för courtagefri handel med AcadeMedia-aktier 19 december 2008 Beräknad likviddag för courtagefri handel med AcadeMedia-aktier 23 december UTDELNING AV BURES INNEHAV AV AKTIER I ACADEMEDIA 2008

4 Förutsatt att den extra bolagsstämman den 6 november 2008 beslutar i enlighet med styrelsens förslag kommer aktierna i AcadeMedia att delas ut enligt de s k Lex ASEA-reglerna, vilket innebär att någon omedelbar beskattning inte uppkommer. För varje tiotal aktier i Bure erhålls en aktie i AcadeMedia. Om du t ex äger 100 Bure-aktier får du alltså 10 AcadeMedia-aktier. Om Utdelningsvillkor aktieinnehavet inte är jämnt delbart med tio, erhålls andelar av en aktie. Alla sådana andelar kommer att läggas samman till hela aktier och därefter för aktieägarnas räkning säljas på OMX Nordiska Börs Stockholm genom Swedbanks försorg. Försäljningslikviden betalas ut kontant via VPC, utan avdrag för courtage. l Två olika exempel Aktieinnehav jämnt delbart med 10 ett exempel Aktieinnehav ej jämnt delbart med 10 ett exempel 200 aktier i Bure En aktieägare som på avstämningsdagen den 14 november 2008 äger 200 aktier i Bure 20 aktier i AcadeMedia erhåller utan åtgärd 20 aktier i AcadeMedia. 251 aktier i Bure En aktieägare som på avstämningsdagen den 14 november 2008 äger 251 aktier i Bure 25 aktier i AcadeMedia erhåller utan åtgärd 25 aktier i AcadeMedia Kontant likvid samt ett kontant belopp motsvarande försäljningslikviden för 0,1 aktie i AcadeMedia. Avstämningsdag hos VPC Avstämningsdagen hos VPC för rätt att erhålla aktier i AcadeMedia är den 14 november Detta innebär att sista dag för handel i Bures aktier inklusive rätt till utdelning av aktie i AcadeMedia är den 11 november Aktierna i Bure handlas exklusive rätt till utdelning av aktier i AcadeMedia från och med den 12 november l UTDELNING AV BURES INNEHAV AV AKTIER I ACADEMEDIA

5 Erhållande av AcadeMedia-aktier De som på avstämningsdagen hos VPC är införda i Bures aktiebok erhåller utan åtgärd aktier i AcadeMedia. Aktierna kommer att finnas bokförda på aktieägarnas VP-konton andra bankdagen efter avstämningsdagen hos VPC (eller VP-konto som tillhör den som på annat sätt är berättigad till utdelning). Därefter kommer VPC att sända ut en VP-avi med uppgift om det antal aktier som finns registrerade på mottagarens VP-konto. l Förvaltarregistrerade aktieinnehav De aktieägare som har sitt innehav i Bure förvaltarregistrerat hos bank eller annan förvaltare erhåller inga redovisningsuppgifter från VPC. Avisering kommer då i stället att ske enligt respektive förvaltares rutiner. l Courtagefri handel med AcadeMedia-aktier AcadeMedia har beslutat att erbjuda courtagefri handel med AcadeMedia-aktien. Syftet med detta erbjudande är att aktieägarna ska få möjligheten att på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt jämna till sina aktieposter. Möjlighet kommer att ges att antingen köpa eller sälja AcadeMedia-aktier för att få en jämn handelspost. Ytterligare information om detta kommer i ett separat utskick till direktregistrerade aktieägare den 27 november l Schematisk tidplan UTDELNING AV AKTIER 6 november 11 november 12 november 14 november 18 november 19 november 24 november Extra Sista dagen för Första dagen Avstämnings- AcadeMedia- Avräknings- Beräknad bolagsstämma handel i Bure- för handel i dag hos VPC aktier finns notor för likviddag aktien inklusive Bureaktien bokförda sålda andelar för sålda rätt till utdelning exklusive rätt på VP-konton av aktier andelar av AcadeMedia- till utdelning av beräknas av aktier aktier AcadeMedia-aktier utsändas 4 UTDELNING AV BURES INNEHAV AV AKTIER I ACADEMEDIA 2008

6 Vanligaste frågorna Swedbank ger svar Behöver jag göra något för att få AcadeMediaaktier? Nej. Du får AcadeMedia-aktier automatiskt om Du äger Bure-aktier på avstämningsdagen den 14 november Varför får jag AcadeMedia-aktier? Bure har beslutat att dela ut sitt innehav i AcadeMedia. Genom utdelningen av AcadeMedia-aktier får Bures aktieägare tillgång till Sveriges största renodlade rörelsedrivande företag inom utbildningsbranschen. Hur många aktier får jag? Du får en AcadeMedia-aktie för var tionde aktie Du äger i Bure. Kan jag sälja mina erhållna AcadeMedia-aktier? Ja. AcadeMedia-aktien handlas på OMX Nordiska Börs Stockholm. Du kan välja att sälja dem courtagefritt genom att fylla i den förtryckta anmälningssedeln som kommer den 27 november Kan jag välja att få kontanter i stället för AcadeMedia-aktier? Nej. Vad är priset på en AcadeMedia-aktie? AcadeMedia-aktien är börsnoterad och prissätts således löpande på börsen. Information om aktuell börskurs hittar Du enklast i större dagstidningar, på Internet eller text-tv. Vad är kortnamnet för AcadeMedia-aktien på börsen? ACAD B. Jag har fått AcadeMedia-aktier i utdelning. Vad ska jag göra? Läs noggrant genom den bifogade AcadeMediabroschyren. Gör själv en bedömning om Du vill behålla aktierna, investera mer pengar i bolaget och/eller sälja de aktier du fått. Om Du väljer att köpa eller sälja kan det vara ett bra tillfälle att utnyttja det courtagefria programmet som Du får information om den 27 november, Jag har färre än tio aktier i Bure. Behöver jag betala skatt på det belopp jag erhåller för de automatiskt försålda andelarna av en aktie? Ja. Vanlig kapitalvinstbeskattning utlöses av automatisk försäljning av andelar av en aktie. Behöver jag betala skatt när jag får AcadeMediaaktier? Nej. Eftersom det är en Lex ASEA-utdelning utlöses ingen beskattning vid själva utdelningen. Vad blir omkostnadsbeloppet (anskaffningsutgiften) för mina erhållna AcadeMedia-aktier? Omkostnadsbeloppet för de aktier i AcadeMedia som erhållits genom utdelningen bestäms med utgångspunkt i de allmänna råd som Skatteverket kommer att meddela. Jag vill ha hjälp med deklarationsfrågor, kan Bure eller Swedbank hjälpa mig med detta? Nej, för skatteinformation utöver det som står i avsnittet Skattefrågor i Sverige vänligen kontakta Skatteverket. Jag har andra frågor än de som står listade här, vart vänder jag mig då? Du är välkommen att ringa Swedbank på telefon Kommer AcadeMedia-aktierna att stiga i värde? Det är alltid svårt att säga om enskilda aktier kommer att stiga eller sjunka i värde i framtiden. Var och en måste själv göra den bedömningen. UTDELNING AV BURES INNEHAV AV AKTIER I ACADEMEDIA

7 Skattefrågor i Sverige Nedan sammanfattas vissa svenska skatteregler som aktualiseras med anledning av Bures utdelning av aktier av serie B i AcadeMedia för aktieägare som är obegränsat skattskyldiga i Sverige, såvida inte annat anges. Sammanfattningen är baserad på nu gällande lagstiftning och är endast avsedd som allmän information. Nedanstående redogörelse omfattar inte situationer där aktierna i Bure eller AcadeMedia innehas som näringsbetingade andelar eller lagertillgångar i näringsverksamhet eller innehas av handelsbolag. Beträffande vissa kategorier av skattskyldiga gäller vidare särskilda regler. Den skattemässiga behandlingen av varje enskild aktieägare beror delvis på dennes speciella situation. Varje aktieägare bör därför rådfråga skatterådgivare om de skattekonsekvenser som utdelningen kan medföra för dennes del, inklusive tillämpligheten och effekten av utländska regler och skatteavtal. Sammanfattning Utdelningen av aktier i AcadeMedia avses ske i enlighet med de s k Lex ASEA-reglerna, vilket innebär att någon omedelbar beskattning inte uppkommer. Omkostnadsbeloppet för de aktier i Bure som berättigar till utdelningen ska fördelas mellan dessa aktier och erhållna aktier i AcadeMedia. Beskattning vid utdelning av aktier i AcadeMedia Utdelningen av aktier i AcadeMedia är undantagen från beskattning i Sverige med stöd av Lex ASEAreglerna. Omkostnadsbeloppet (anskaffningsutgiften) för de aktier i Bure som berättigar till utdelningen ska därför fördelas mellan dessa aktier och erhållna aktier i AcadeMedia. Fördelningen av omkostnadsbeloppet baseras på den värdeförändring på aktierna i Bure som uppkommer till följd av utdelningen av aktier i Acade- Media. Bure kommer att ansöka om allmänna råd från Skatteverket avseende fördelningen av omkostnadsbeloppet. Information om Skatteverkets allmänna råd kommer att lämnas så snart som möjligt på Bures, AcadeMedias och Skatteverkets hemsidor. Beskattning vid avyttring av aktier och andelar av aktier i AcadeMedia Vid avyttring av erhållna aktier i AcadeMedia utlöses kapitalvinstbeskattning. Detsamma gäller aktieägare som erhåller andelar av aktier i AcadeMedia som säljs för dennes räkning. Kapitalvinst eller kapitalförlust på aktier beräknas som skillnaden mellan försäljningsersättningen efter avdrag för försäljningsutgifter och omkostnadsbeloppet. Omkostnadsbeloppet för de aktier i AcadeMedia som erhållits genom utdelningen bestäms med utgångspunkt i de allmänna råd som Skatteverket kommer att meddela. Omkostnadsbeloppet för varje andel av en aktie i AcadeMedia bör uppgå till motsvarande andel av det omkostnadsbelopp för en aktie i AcadeMedia som fastställs med stöd av Skatteverkets allmänna råd. Omkostnadsbeloppet för samtliga aktier i AcadeMedia av samma slag och sort sammanläggs och beräknas gemensamt med tillämpning av genomsnittsmetoden. Eftersom aktierna av serie B i AcadeMedia är marknadsnoterade får omkostnadsbeloppet alternativt bestämmas till 20 procent av nettoförsäljningsersättningen enligt schablonmetoden. Hos fysiska personer beskattas kapitalvinster normalt i inkomstslaget kapital med 30 procent skatt. Uppkommer kapitalförlust på marknadsnoterade aktier är denna fullt avdragsgill mot skattepliktig kapitalvinst samma år på aktier och andra marknadsnoterade delägarrätter utom andelar i investeringsfonder som enbart innehåller svenska fordringsrätter [1]. Kapitalförlust som inte kan kvittas på detta sätt är avdragsgill med 70 procent mot annan inkomst av kapital. Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital medges reduktion av skatten på inkomst av tjänst och näringsverksamhet [1] Så kallade räntefonder 6 UTDELNING AV BURES INNEHAV AV AKTIER I ACADEMEDIA 2008

8 samt fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift. Skattereduktion medges med 30 procent av den del av underskottet som inte överstiger SEK och med 21 procent av resterade del. Underskott kan inte sparas till senare beskattningsår. Hos aktiebolag beskattas kapitalvinst på aktier som inte är näringsbetingade i inkomstslaget näringsverksamhet med 28 procent skatt. Avdrag för kapitalförlust på sådana aktier medges normalt endast mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier och andra delägarrätter. En sådan kapitalförlust kan även, om vissa villkor är uppfyllda, kvittas mot kapitalvinster på aktier och delägarrätter i bolag inom samma koncern, under förutsättning att koncernbidragsrätt föreligger mellan bolagen. Kapitalförlust som inte har kunnat utnyttjas ett visst år får dras av mot kapitalvinster på aktier och andra delägarrätter under efterföljande beskattningsår utan begränsning i tiden. Beskattning av utdelning från AcadeMedia Utdelning från AcadeMedia beskattas med 30 procent skatt i inkomstslaget kapital för fysiska personer och med 28 procent skatt i inkomstslaget näringsverksamhet för aktiebolag. För fysiska personer bosatta i Sverige innehålls preliminär skatt med 30 procent. Den preliminära skatten innehålls normalt av VPC eller, vid förvaltarregistrerade aktier, av förvaltaren. Förmögenhetsskatt Förmögenhetsskattelagen är avskaffad från beskattningsåret möjliggör därvid nedsättning av den svenska skatten till avtalets skattesats direkt vid utbetalningstillfället om erforderliga uppgifter om den utdelningsberättigades hemvist föreligger. Detta gäller dock inte i skatteavtalet med Schweiz. I Sverige verkställer normalt VPC eller, beträffande förvaltarregistrerade aktier, förvaltaren avdrag för kupongskatt. I de fall där 30 procent kupongskatt innehålls vid utbetalning till en person som har rätt att beskattas enligt en lägre skattesats eller kupongskatt annars innehållits med för högt belopp, kan återbetalning begäras hos Skatteverket före utgången av det femte kalenderåret efter utdelningen. Aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige och som inte bedriver verksamhet från fast driftställe i Sverige beskattas normalt inte i Sverige för kapitalvinster vid avyttring av aktier. Aktieägaren kan dock bli föremål för beskattning i sin hemviststat. Enligt en särskild regel kan emellertid fysiska personer, som är begränsat skattskyldiga i Sverige, bli föremål för kapitalvinstbeskattning i Sverige vid avyttring av bland annat svenska aktier och andelar av aktier om de vid något tillfälle under det kalenderår som avyttring sker eller under de föregående tio kalenderåren varit bosatta i Sverige eller stadigvarande vistats här. Tillämpligheten av regeln är dock i flera fall begränsad genom skatteavtal mellan Sverige och andra länder. l Beskattning av utländska aktieägare För aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige utgår normalt svensk kupongskatt på utdelning från svenska aktiebolag. Kupongskatt utgår emellertid inte vid utdelningen av aktier i AcadeMedia, eftersom utdelningen avses genomföras i enlighet med Lex ASEA-reglerna. Utdelningen kan dock medföra skattekonsekvenser i aktieägarens hemviststat. Kupongskatt kommer normalt att utgå på utdelningar från AcadeMedia till aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige. Skattesatsen är 30 procent men är i allmänhet reducerad genom skatteavtal med andra länder för undvikande av dubbelbeskattning. Flertalet av Sveriges skatteavtal UTDELNING AV BURES INNEHAV AV AKTIER I ACADEMEDIA

9 Bure Equity AB (publ), Box 5419, Göteborg, Tel , Fax ,

Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier

Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier Information till aktieägarna i med anledning av sammanläggning av aktier 1:5 och ändring av förhållandet mellan B-aktien och ADS Detta dokument

Läs mer

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie.

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie. INLÖSEN 2008 information till aktieägarna i hiq international ab (publ) inför årsstämma den 30 april 2008 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande 1 Bakgrund

Läs mer

Bakgrund. Inlösen 2015 2

Bakgrund. Inlösen 2015 2 Inlösen 2015 Information till aktieägarna i HiQ International AB (publ) avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande Bakgrund BAKGRUND HiQ International ABs (

Läs mer

Information om inlösen av aktier i Haldex AB

Information om inlösen av aktier i Haldex AB Information om inlösen av aktier i Haldex AB Innehåll Inlösenförfarandet i korthet 1 Tidsplan 1 Bakgrund och motiv 2 Så här går inlösenförfarandet till 2 Detaljerad beskrivning av inlösenförfarandet 3

Läs mer

Första dag för handel i inlösenaktier. 12 maj 14 maj 18 maj 19 maj 1 juni 9 juni. Handel i inlösenaktier

Första dag för handel i inlösenaktier. 12 maj 14 maj 18 maj 19 maj 1 juni 9 juni. Handel i inlösenaktier INFORMATION OM INLÖSEN AV AKTIER I SWECO AB (publ) 2010 Innehåll Tidplan...2 Bakgrund och motiv...3 Så här går inlösenförfarandet till...4 Detaljerad beskrivning av inlösenförfarandet...5 Skattefrågor

Läs mer

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av förslag om aktiesplit och automatiskt inlösenförfarande Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information om styrelsens för

Läs mer

INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I ATLAS COPCO AB

INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I ATLAS COPCO AB INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I ATLAS COPCO AB med anledning av förslag om aktiesplit och automatiskt inlösenförfarande Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information om styrelsens för

Läs mer

Information till aktieägarna i Sandvik med anledning av aktiesplit och automatisk inlösen av aktier

Information till aktieägarna i Sandvik med anledning av aktiesplit och automatisk inlösen av aktier This document is also available in English. Information till aktieägarna i Sandvik med anledning av aktiesplit och automatisk inlösen av aktier Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information

Läs mer

Information om automatiskt inlösenförfarande i Tele2 AB

Information om automatiskt inlösenförfarande i Tele2 AB Kolumntitel Information om automatiskt inlösenförfarande i Tele2 AB Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information om styrelsens för Tele2 AB ( Tele2 eller Bolaget ) förslag om aktiesplit

Läs mer

Sectras inlösenprogram

Sectras inlösenprogram Sectras inlösenprogram 205 Information till aktieägarna i Sectra AB (publ) inför årsstämma den 7 september 205 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande. Detta

Läs mer

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av split och inlösen av aktier

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av split och inlösen av aktier Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av split och inlösen av aktier Innehållsförteckning Kort om inlösen av aktier 2 Bakgrund och motiv 3 Finansiella effekter av inlösenförfarandet

Läs mer

Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2007

Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2007 Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2007 Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller endast information om styrelsens för Aktiebolaget SKF ( SKF

Läs mer

Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2008

Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2008 Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2008 Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller endast information om styrelsens för Aktiebolaget SKF ( SKF

Läs mer

Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ)

Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) Information till aktieägarna med anledning av styrelsens förslag om aktiesplit och obligatoriskt inlösenförfarande till årsstämma den 13 maj 2015 Detta

Läs mer

information om inlösen av aktier i sweco ab (publ) 2006

information om inlösen av aktier i sweco ab (publ) 2006 information om inlösen av aktier i sweco ab (publ) 2006 INNEHÅLL TIDPLAN... 1 BAKGRUND OCH MOTIV... 2 SÅ HÄR GÅR INLÖSENFÖRFARANDET TILL... 3 DETALJERAD BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET... 4 SKATTEFRÅGOR

Läs mer

Information om föreslagen aktiesplit och inlösen av aktier i KappAhl Holding AB (publ)

Information om föreslagen aktiesplit och inlösen av aktier i KappAhl Holding AB (publ) Information om föreslagen aktiesplit och inlösen av aktier i KappAhl Holding AB (publ) Detta dokument ger information om styrelsens för KappAhl Holding AB (publ) ( KappAhl eller Bolaget ) förslag om kapitalutskiftning

Läs mer

Man kan konstatera att mycket återstår att göra för oss som arbetar för att vår planet på alla plan ska bli en bättre planet.

Man kan konstatera att mycket återstår att göra för oss som arbetar för att vår planet på alla plan ska bli en bättre planet. INFORMATION OM AKTIESPLIT OCH INLÖSEN AV AKTIER I SWECO AB (PUBL) 2007 Man kan konstatera att mycket återstår att göra för oss som arbetar för att vår planet på alla plan ska bli en bättre planet. innehåll

Läs mer

Inlösen av aktier 2014

Inlösen av aktier 2014 Inlösen av aktier 2014 Information till aktieägarna i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) inför årsstämma den 12 maj 2014 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och automatiskt inlösenförfarande.

Läs mer

Stockholm i mars 2014. IAR Systems Group AB (publ) Styrelsen

Stockholm i mars 2014. IAR Systems Group AB (publ) Styrelsen INLÖSEN 2014 Information till aktieägarna i IAR Systems Group AB (publ) inför årsstämma den 24 april 2014 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande BAKGRUND

Läs mer

Information om inlösen av aktier i AB Electrolux 2006/2007

Information om inlösen av aktier i AB Electrolux 2006/2007 Information om inlösen av aktier i AB Electrolux 2006/2007 Innehåll Bakgrund och motiv 1 Så här går inlösenförfarandet till 2 Beskrivning av inlösenförfarandet 3 Effekter för Electrolux 4 Skattefrågor

Läs mer

Erbjudande om courtagefri försäljning av aktier i Nobel Biocare och information angående avnotering

Erbjudande om courtagefri försäljning av aktier i Nobel Biocare och information angående avnotering Erbjudande om courtagefri försäljning av aktier i Nobel Biocare och information angående avnotering Erbjudandet som beskrivs i denna informationsbroschyr riktar sig inte till personer vars deltagande i

Läs mer

Information till depåbevisinnehavare i Vostok Nafta Investment Ltd

Information till depåbevisinnehavare i Vostok Nafta Investment Ltd Information till depåbevisinnehavare i Vostok Nafta Investment Ltd inför EBS den 29 augusti 2012 om styrelsens förslag om split och obligatoriskt inlösenförfarande Detta dokument har tagits fram med enda

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2011

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2011 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2011 INNEHÅLL BAKGRUND OCH MOTIV 2 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET VILLKOR OCH ANVISNINGAR 5 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR BETSSON

Läs mer

INFORMATION TILL AKTIEÄGARE I INVESTMENT AB ÖRESUND INFÖR EXTRA BOLAGSSTÄMMA 29 APRIL 2011 AVSEENDE UTDELNING AV AKTIER I HQ AB

INFORMATION TILL AKTIEÄGARE I INVESTMENT AB ÖRESUND INFÖR EXTRA BOLAGSSTÄMMA 29 APRIL 2011 AVSEENDE UTDELNING AV AKTIER I HQ AB INFORMATION TILL AKTIEÄGARE I INVESTMENT AB ÖRESUND INFÖR EXTRA BOLAGSSTÄMMA 29 APRIL 2011 AVSEENDE UTDELNING AV AKTIER I HQ AB 2 (10) Denna informationsbroschyr har upprättats av Investment AB Öresund

Läs mer

Information om inlösenförfarande

Information om inlösenförfarande Information om inlösenförfarande Innehåll BAKGRUND OCH MOTIV 2 BESKRIVNING AV 3 INLÖSENFÖRFARANDET VILLKOR OCH ANVISNINGAR 5 FINANSIELLA EFFEKTER 6 FÖR CHERRY SKATTEFRÅGOR I SVERIGE 7 FRÅGOR OCH SVAR 9

Läs mer

Innehåll. Kortnamn för inlösenaktierna: A-aktien: NET IL A B-aktien: NET IL B. Delårsrapport för tredje kvartalet 2009

Innehåll. Kortnamn för inlösenaktierna: A-aktien: NET IL A B-aktien: NET IL B. Delårsrapport för tredje kvartalet 2009 Information om automatiskt inlösenförfarande av aktier i net Entertainment NE AB (publ) 2009 2 Innehåll Bakgrund och motiv 3 Beskrivning av inlösenförfarandet 4 Villkor och anvisningar 6 Finansiella effekter

Läs mer

A-aktien: NET IL A B-aktien: NET IL B KALENDARIUM

A-aktien: NET IL A B-aktien: NET IL B KALENDARIUM INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I NET ENTERTAINMENT NE AB (PUBL) 2010 Innehåll 1 Bakgrund och motiv 2 Beskrivning av inlösenförfarandet 4 Villkor och anvisningar 5 Finansiella effekter

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2012

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2012 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2012 INNEHÅLL BAKGRUND OCH MOTIV 2 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET 3 VILLKOR OCH ANVISNINGAR 5 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR BETSSON

Läs mer

2011 INLÖSEN AV AKTIER

2011 INLÖSEN AV AKTIER 2011 INLÖSEN AV AKTIER INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I BJÖRN BORG AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMA DEN 14 APRIL 2011 AVSEENDE STYRELSENS FÖRSLAG TILL KAPITALÖVERFÖRING GENOM AUTOMATISK INLÖSEN AV AKTIER INNEHÅLL

Läs mer

Aktieinlösen 2008 OBSERVERA ATT DU SOM AKTIEÄGARE MÅSTE GÖRA ETT AKTIVT VAL FÖR ATT INTE FÖRLORA VÄRDE

Aktieinlösen 2008 OBSERVERA ATT DU SOM AKTIEÄGARE MÅSTE GÖRA ETT AKTIVT VAL FÖR ATT INTE FÖRLORA VÄRDE Aktieinlösen 2008 Detta dokument innehåller information om Bure Equity AB:s (publ) erbjudande om frivilligt inlösenförfarande. Beslut om inlösenförfarande fattades av Bures extra bolagsstämma den 11 december

Läs mer

Inlösen av aktier i OEM International

Inlösen av aktier i OEM International Inlösen av aktier i OEM International INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I OEM INTERNATIONAL AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMA DEN 29 APRIL 2014 AVSEENDE STYRELSENS FÖRSLAG TILL KAPITALÖVERFÖRING GENOM AUTOMATISK INLÖSEN

Läs mer

INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I AB VOLVO AVSEENDE UTDELNING AV AKTIER I AINAX AB

INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I AB VOLVO AVSEENDE UTDELNING AV AKTIER I AINAX AB INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I AB VOLVO AVSEENDE UTDELNING AV AKTIER I AINAX AB 2 Information till aktieägarna i AB Volvo avseende utdelning av aktier i Ainax AB Innehåll Viktiga datum 3 Styrelsens förslag

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2014

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2014 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2014 BETSSON AB:S VERKSAMHET BESTÅR I ATT ÄGA OCH FÖRVALTA AKTIEINNEHAV I BOLAG SOM SJÄLVA ELLER VIA PARTNERSAMARBETEN ERBJUDER

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2013

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2013 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2013 BETSSON AB:S VERKSAMHET BESTÅR I ATT ÄGA OCH FÖRVALTA AKTIEINNEHAV I BOLAG SOM SJÄLVA ELLER VIA PARTNERSAMARBETEN ERBJUDER

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015 Innehåll BAKGRUND OCH MOTIV 3 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET 4 VILLKOR OCH ANVISNINGAR 6 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR ENEA 7

Läs mer

Information om aktiesplit och inlösen av aktier i AB Volvo 2007

Information om aktiesplit och inlösen av aktier i AB Volvo 2007 Information om aktiesplit och inlösen av aktier i AB Volvo 2007 Aktiesplit- och inlösenförfarandet i korthet Innehållsförteckning 2 Aktiesplit- och inlösenförfarandet i korthet 3 Tidplan 4 Så här fungerar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING INLÖSENFÖRFARANDE

ÅRSREDOVISNING INLÖSENFÖRFARANDE INFORMATION OM 2014 ÅRSREDOVISNING INLÖSENFÖRFARANDE MR GREEN & CO AB (publ) 2015 INNEHÅLL Villkor i sammandrag 3 Bakgrund och motiv 4 Styrelsens förslag i korthet 5 Viktiga datum 5 Så här går det till

Läs mer

OBSERVERA ATT DU SOM AKTIEÄGARE MÅSTE GÖRA ETT AKTIVT VAL FÖR ATT INTE FÖRLORA VÄRDE

OBSERVERA ATT DU SOM AKTIEÄGARE MÅSTE GÖRA ETT AKTIVT VAL FÖR ATT INTE FÖRLORA VÄRDE Aktieinlösen 2007 Foto Rob Vanstone Detta dokument innehåller information om Bure Equity ABs (publ) erbjudande om frivilligt inlösenförfarande. Beslut om inlösenförfarande fattades av Bures extra bolagsstämma

Läs mer

NET ENTERTAINMENT INLÖSENPROGRAM 2014

NET ENTERTAINMENT INLÖSENPROGRAM 2014 NET ENTERTAINMENT INLÖSENPROGRAM 2014 DEFINITIONER Med eller Bolaget avses Net Entertainment NE AB (publ) eller den koncern i vilken NE AB (publ) är moderbolag. Med Koncernen avses den koncern i vilken

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i LjungbergGruppen AB (publ) om återköp av aktier

Erbjudande till aktieägarna i LjungbergGruppen AB (publ) om återköp av aktier Erbjudande till aktieägarna i LjungbergGruppen AB (publ) om återköp av aktier Återköp av aktier i LjungbergGruppen AB Den 24 mars beslutade ordinarie bolagsstämma i LjungbergGruppen AB (publ) (org nr 5561757047,

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB 2015 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB Betsson AB:s verksamhet består i att äga och förvalta aktieinnehav i bolag som själva eller via partnersamarbeten erbjuder slutkunder

Läs mer

Villkor i sammandrag för aktieinlösen 2015. Innehåll

Villkor i sammandrag för aktieinlösen 2015. Innehåll INLÖSENPROGRAM 2015 DEFINITIONER Med eller Bolaget avses Net Entertainment NE AB (publ) eller den koncern i vilken Net Entertainment NE AB (publ) är moderbolag. Med Koncernen avses den koncern i vilken

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2013

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2013 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 203 Innehåll BAKGRUND OCH MOTIV 3 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET 4 VILLKOR OCH ANVISNINGAR 6 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR ENEA 7 SKATTEFRÅGOR

Läs mer

2014 INLÖSEN AV AKTIER

2014 INLÖSEN AV AKTIER 2014 INLÖSEN AV AKTIER INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I BJÖRN BORG AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMA DEN 10 APRIL 2014 AVSEENDE STYRELSENS FÖRSLAG TILL KAPITALÖVERFÖRING GENOM AUTOMATISK INLÖSEN AV AKTIER INNEHÅLL

Läs mer

Information till aktieägarna. av föreslagen split och inlösen av aktier i AB SKF

Information till aktieägarna. av föreslagen split och inlösen av aktier i AB SKF Information till aktieägarna med anledning av föreslagen split och inlösen av aktier i AB SKF Innehåll Kort beskrivning sid 2 Bakgrund och motiv sid 3 Beskrivning sid 4 Skattefrågor i Sverige sid 6 Frågor

Läs mer

2015 INLÖSEN AV AKTIER

2015 INLÖSEN AV AKTIER 2015 INLÖSEN AV AKTIER INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I BJÖRN BORG AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMA DEN 11 MAJ 2015 AVSEENDE STYRELSENS FÖRSLAG TILL KAPITALÖVERFÖRING GENOM AUTOMATISK INLÖSEN AV AKTIER INNEHÅLL

Läs mer

Information till aktieägarna avseende upptagande till handel av stamaktier av serie B i AB Sagax (publ)

Information till aktieägarna avseende upptagande till handel av stamaktier av serie B i AB Sagax (publ) Information till aktieägarna avseende upptagande till handel av stamaktier av serie B i AB Sagax (publ) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund och motiv 1 Fondemissionen i korthet 2 Information om aktierna som

Läs mer

Stockholm i mars 2007. Bästa aktieägare!

Stockholm i mars 2007. Bästa aktieägare! Stockholm i mars 2007 Bästa aktieägare! I N F O R M AT I O N O M F O N D E M I S S I O N AV A - A K T I E R Inför beslutet på Electrolux årsstämma i april 2006 att dela ut aktierna i Husqvarna till Electrolux

Läs mer

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ)

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) Information till aktieägarna inför extra bolagsstämma den 14 augusti 2012 avseende styrelsens förslag om aktiesplit och obligatoriskt

Läs mer

Inlösen av aktier i Creades AB (publ) Våren 2015

Inlösen av aktier i Creades AB (publ) Våren 2015 Inlösen av aktier i Creades AB (publ) Våren 2015 VIKTIGT MEDDELANDE TILL DIG SOM ÄR AKTIEÄGARE I CREADES Detta dokument innehåller information om ett erbjudande om inlösen av aktier i Creades. Anmälan

Läs mer

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0005337821

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0005337821 Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0005337821 Information till aktieägarna inför extra bolagsstämma den 10 februari 2014 avseende styrelsens förslag om aktiesplit

Läs mer

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0001599622

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0001599622 Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0001599622 Information till aktieägarna inför extra bolagsstämma den 5 juli 2013 avseende styrelsens förslag om aktiesplit och

Läs mer

Inlösen av aktier i Creades AB (publ) våren 2014

Inlösen av aktier i Creades AB (publ) våren 2014 Inlösen av aktier i Creades AB (publ) våren 2014 VIKTIGT MEDDELANDE TILL DIG SOM ÄR AKTIEÄGARE I CREADES Detta dokument innehåller information om ett erbjudande om inlösen av aktier i Creades. Anmälan

Läs mer

Inlösen av aktier i Creades AB (publ)

Inlösen av aktier i Creades AB (publ) Inlösen av aktier i Creades AB (publ) VIKTIGT MEDDELANDE TILL DIG SOM ÄR AKTIEÄGARE I CREADES Detta dokument innehåller information om ett erbjudande om inlösen av aktier i Creades. Anmälan om inlösen

Läs mer

Erbjudande om inlösen av aktier i AB Electrolux

Erbjudande om inlösen av aktier i AB Electrolux Erbjudande om inlösen av aktier i AB Electrolux Erbjudandet i sammandrag Innehåll 2 Erbjudandet i sammandrag 3 Bakgrund och motiv 4 Villkor och anvisningar 6 Illustrerande exempel 7 Tidsplan 8 Anmälningssedel

Läs mer

Erbjudande om inlösen av aktier i Fabege AB (publ) med likvid i form av aktier i Klövern AB (publ)

Erbjudande om inlösen av aktier i Fabege AB (publ) med likvid i form av aktier i Klövern AB (publ) Erbjudande om inlösen av aktier i Fabege AB (publ) med likvid i form av aktier i Klövern AB (publ) Innehåll Erbjudandet i sammandrag Bakgrund och motiv 1 Villkor och anvisningar 2 Illustrerande exempel

Läs mer

Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt

Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt Hur får jag mer information om nyemissionen? Ett prospekt med detaljer kring nyemissionen har publicerats den 27 maj, 2010. Prospektet kommer även att

Läs mer

Information till depåbevisinnehavare i Vostok Nafta Investment Ltd

Information till depåbevisinnehavare i Vostok Nafta Investment Ltd Vostok Nafta Investment Ltd nför Extra bolagsstämma den 9 juni 2015 om Styrelsens förslag om utskiftning av Vostok Emerging Finance Ltd genom split och obligatoriskt inlösenförfarande Detta dokument har

Läs mer

ERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARE I ICM KUNGSHOLMS AB (publ)

ERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARE I ICM KUNGSHOLMS AB (publ) ERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARE I ICM KUNGSHOLMS AB (publ) Erbjudandet lämnas inte (ej heller godkänns accept från) i någon jurisdiktion där lämnande av Erbjudandet på så sätt som sker i denna erbjudandehandling

Läs mer

Inlösen av aktier i Mertiva AB (publ) Mars 2014

Inlösen av aktier i Mertiva AB (publ) Mars 2014 Inlösen av aktier i Mertiva AB (publ) Mars 2014 Viktig information Denna informationsbroschyr är upprättad av Mertiva AB (publ), org nr 556530-1420 och syftar till att ge aktieägarna i Mertiva information

Läs mer

Erbjudande om inlösen av aktier i Sandvik AB 2005

Erbjudande om inlösen av aktier i Sandvik AB 2005 Erbjudande om inlösen av aktier i Sandvik AB 2005 Erbjudandet i sammandrag Bolagsstämman i Sandvik AB fattade den 3 maj 2005 beslut om att erbjuda företagets aktieägare att lösa in aktier till ett belopp

Läs mer

19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA

19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA 507 19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA 42 kap. 16 och 16 a IL prop. 1990/91:167, bet. 1990/91:SkU30 prop. 1992/93:108, bet. 1992/93:SkU8 prop. 1998/99:15 s. 241-247, 293 och 299, bet. 1998/99:SkU5

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 659 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600-604 prop. 1995/96:109, s. 94-95 prop. 1992/93:151 Särskilda bestämmelser

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 4.927.386 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 98 547 732.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); utfärdad den 19 juni 2013. SFS 2013:569 Utkom från trycket den 28 juni 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 2 kap.

Läs mer

Inlösen av aktier i Investment AB Öresund (publ)

Inlösen av aktier i Investment AB Öresund (publ) Inlösen av aktier i Investment AB Öresund (publ) Viktigt meddelande till dig som är aktieägare i Investment AB Öresund (publ) Detta dokument innehåller ett erbjudande om inlösen i Investment AB Öresund

Läs mer

Författningsförslag om riskkapitalavdrag och investeraravdrag

Författningsförslag om riskkapitalavdrag och investeraravdrag Bilaga i a till Hemställan om investeraravdrag Författningsförslag om riskkapitalavdrag och investeraravdrag Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) Förslaget om riskkapitalavdrag

Läs mer

SAGAX VÄRDEPAPPERSNOT MARS 2008. AB SAGAX (publ) VÄRDEPAPPERSNOT MARS 2008

SAGAX VÄRDEPAPPERSNOT MARS 2008. AB SAGAX (publ) VÄRDEPAPPERSNOT MARS 2008 AB SAGAX (publ) VÄRDEPAPPERSNOT Definitioner Med Sagax, Koncernen, Bolaget avses, om inte annat framgår av sammanhanget, AB Sagax (publ), organisationsnummer 556520-0028 inklusive dotterföretag. Med Remium

Läs mer

Inlösen av aktier i Investment AB Öresund (publ)

Inlösen av aktier i Investment AB Öresund (publ) Inlösen av aktier i Investment AB Öresund (publ) VIKTIGT MEDDELANDE TILL DIG SOM ÄR AKTIEÄGARE I INVESTMENT AB ÖRESUND (PUBL) Detta dokument innehåller ett erbjudande om inlösen i Investment AB Öresund

Läs mer

FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO

FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO Vad är ett Investeringssparkonto? Investeringssparkontot är en schablonbeskattad sparform som är tillgänglig för privatpersoner och dödsbon från och med den

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

Erbjudandedokument. Till aktieägarna i Hyresfastigheter Holding II Blå AB gällande erbjudande om frivillig inlösen av aktier.

Erbjudandedokument. Till aktieägarna i Hyresfastigheter Holding II Blå AB gällande erbjudande om frivillig inlösen av aktier. Erbjudandedokument Till aktieägarna i Hyresfastigheter Holding II Blå AB gällande erbjudande om frivillig inlösen av aktier. Du som är aktieägare behöver ta ställning till detta erbjudande. 2015-09-09

Läs mer

Till aktieägarna i Hyresfastigheter Holding II Blå AB gällande erbjudande om frivillig inlösen av aktier.

Till aktieägarna i Hyresfastigheter Holding II Blå AB gällande erbjudande om frivillig inlösen av aktier. Erbjudandedokument Till aktieägarna i Hyresfastigheter Holding II Blå AB gällande erbjudande om frivillig inlösen av aktier. 2015-04-08 Viktig information Denna informationsbroschyr är upprättad av Hyresfastigheter

Läs mer

Information om föreslagen inlösen av aktier i Kungsleden AB (publ) 2007

Information om föreslagen inlösen av aktier i Kungsleden AB (publ) 2007 Information om föreslagen inlösen av aktier i Kungsleden AB (publ) 2007 Innehåll 2 Det föreslagna Inlösenförfarandet i korthet 3 Bakgrund och motiv 4 Så här går Inlösenförfarandet till 5 Detaljerad beskrivning

Läs mer

Information till aktieägarna inför behandling av styrelsens förslag om inlösen av aktier i WeSC AB (publ)

Information till aktieägarna inför behandling av styrelsens förslag om inlösen av aktier i WeSC AB (publ) Information till aktieägarna inför behandling av styrelsens förslag om inlösen av aktier i WeSC AB (publ) Innehållsförteckning 3 Allmänt 4 Bakgrund och motiv 5 Styrelsens förslag i korthet 6 Så går inlösenförfarandet

Läs mer

Inlösen av aktier i Investment AB Öresund

Inlösen av aktier i Investment AB Öresund Inlösen av aktier i Investment AB Öresund VIKTIGT MEDDELANDE TILL DIG SOM ÄR AKTIEÄGARE I INVESTMENT AB ÖRESUND Detta dokument innehåller ett erbjudande om Inlösen i Investment AB Öresund. Anmälan om Inlösen

Läs mer

Information till aktieägarna inför årsstämman 2010 och behandling av styrelsens förslag om inlösen av aktier i WeSC AB (publ)

Information till aktieägarna inför årsstämman 2010 och behandling av styrelsens förslag om inlösen av aktier i WeSC AB (publ) Information till aktieägarna inför årsstämman 2010 och behandling av styrelsens förslag om inlösen av aktier i WeSC AB (publ) Innehållsförteckning 3 Allmänt 4 Bakgrund och motiv 5 Styrelsens förslag i

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Travkompaniets Stall AB (publ.)

Inbjudan till förvärv av aktier i Travkompaniets Stall AB (publ.) Inbjudan till förvärv av aktier i Travkompaniets Stall AB (publ.) Erbjudande Särskild uppgift Detta erbjudande riktar sig inte till personer vars medverkan förutsätter ytterligare erbjudande, registrering

Läs mer

UTSKIFTNING AV AKTIER I METRO INTERNATIONAL S.A. TILL AKTIEÄGARE I MODERN TIMES GROUP MTG AB

UTSKIFTNING AV AKTIER I METRO INTERNATIONAL S.A. TILL AKTIEÄGARE I MODERN TIMES GROUP MTG AB UTSKIFTNING AV AKTIER I METRO INTERNATIONAL S.A. TILL AKTIEÄGARE I MODERN TIMES GROUP MTG AB Information till aktieägare i Modern Times Group MTG AB (publ) inför årsstämman som kommer att hållas den 10

Läs mer

Återköp av aktier Erbjudande att per aktieägare sälja högst 400 VPC-registrerade aktier i Visma ASA

Återköp av aktier Erbjudande att per aktieägare sälja högst 400 VPC-registrerade aktier i Visma ASA Korrektur#5 010814 Återköp av aktier Erbjudande att per aktieägare sälja högst 400 VPC-registrerade aktier i Visma ASA Innehållsförteckning Återköpserbjudandet i sammandrag 1 Tidsplan 2 Bakgrund och motiv

Läs mer

Erbjudande till anställda i ÅF att teckna konvertibler

Erbjudande till anställda i ÅF att teckna konvertibler Erbjudande till anställda i ÅF att teckna konvertibler Erbjudande till anställda i ÅF att teckna konvertibler Årsstämman i ÅF AB (publ) beslutade den 26 april 2013, i enlighet med styrelsens förslag om

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2002 ref. 92

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2002 ref. 92 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2002 ref. 92 Målnummer: 1431-02 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2002-11-20 Rubrik: En teckningsrätt, som löpt ut utan att utnyttjas för teckning av aktie, har ansetts avyttrad.

Läs mer

HFD 2014 ref 25. Lagrum: 44 kap. 21 inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2014 ref 25. Lagrum: 44 kap. 21 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2014 ref 25 Vid arvskifte efter en i Danmark bosatt person har anskaffningsvärdet för tillskiftade aktier bestämts med bortseende från att dödsboet där har beskattats som om det avyttrat aktierna till

Läs mer

Förslag till utdelning av aktierna i BrainCool AB till aktieägarna i Dignitana AB

Förslag till utdelning av aktierna i BrainCool AB till aktieägarna i Dignitana AB Förslag till utdelning av aktierna i BrainCool AB till aktieägarna i Dignitana AB Denna informationsbroschyr är ett beslutsunderlag till Dignitana AB:s aktieägare avseende styrelsens föreslagna utdelning

Läs mer

Information till aktieägarna inför årsstämman 2011 och behandling av styrelsens förslag om inlösen av aktier i WeSC AB (publ)

Information till aktieägarna inför årsstämman 2011 och behandling av styrelsens förslag om inlösen av aktier i WeSC AB (publ) 1* Information till aktieägarna inför årsstämman 2011 och behandling av styrelsens förslag om inlösen av aktier i WeSC AB (publ) Innehållsförteckning *2 3 Allmänt 4 Bakgrund och motiv 5 Styrelsens förslag

Läs mer

Informationsunderlag för sekundärnotering. på Stockholmsbörsens O-lista

Informationsunderlag för sekundärnotering. på Stockholmsbörsens O-lista Informationsunderlag för sekundärnotering på Stockholmsbörsens O-lista Dokumentet är upprättat inför sekundärnoteringen på Stockholmsbörsens O-lista i juni 2006 och består av: Detta dokument PA Resources

Läs mer

Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom kapital. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras.

Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom kapital. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras. Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom kapital. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras. Arvs- och gåvoskatt 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Läs mer

Erbjudande till anställda i ÅF att teckna konvertibler

Erbjudande till anställda i ÅF att teckna konvertibler Erbjudande till anställda i ÅF att teckna konvertibler Årsstämman i ÅF AB (publ) beslutade den 7 maj 2012, i enlighet med styrelsens förslag om upptagande av ett konvertibelt förlagslån genom emission

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2012:757 Utkom från trycket den 4 december 2012 utfärdad den 22 november 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Förslag till utdelning av aktierna i Hexagon Polymers AB (under namnändring till Hexpol AB) till aktieägarna i Hexagon AB (publ)

Förslag till utdelning av aktierna i Hexagon Polymers AB (under namnändring till Hexpol AB) till aktieägarna i Hexagon AB (publ) Förslag till utdelning av aktierna i Hexagon Polymers AB (under namnändring till Hexpol AB) till aktieägarna i Hexagon AB (publ) Informationsbroschyr till Hexagons aktieägare inför beslut på årsstämman

Läs mer

Till innehavare av ÅF AB:s konvertibla förlagslån 2012/2016

Till innehavare av ÅF AB:s konvertibla förlagslån 2012/2016 Till innehavare av ÅF AB:s konvertibla förlagslån 2012/2016 Innehav av konvertibel i ÅF 2012/2016, KV 4 B, nominellt: Konvertibeln finns på VP-konto: Period för konvertering Konverteringsperioden för ÅFs

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Beskattning av vissa delägare i riskkapitalfonder

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Beskattning av vissa delägare i riskkapitalfonder Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Beskattning av vissa delägare i riskkapitalfonder Mars 2012 Sammanfattning Beskattningen av vissa delägare och investerare i riskkapitalfonder har under

Läs mer

Bolagsbeskrivning alm Equity ab. maj 2012

Bolagsbeskrivning alm Equity ab. maj 2012 Bolagsbeskrivning alm Equity ab Upprättad med anledning av ansökan om upptagande till handel av stam- & preferensaktier i alm Equity ab (publ) på First North maj 2012 Viktig information om First North

Läs mer

Bolagsbeskrivning upprättad med anledning av ansökan om upptagande till handel med B-aktier i Eolus Vind AB (publ) på First North

Bolagsbeskrivning upprättad med anledning av ansökan om upptagande till handel med B-aktier i Eolus Vind AB (publ) på First North Bolagsbeskrivning upprättad med anledning av ansökan om upptagande till handel med B-aktier i Eolus Vind AB (publ) på First North Maj 2009 VIKTIG INFORMATION OM FIRST NORTH First North är en alternativ

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i Fabege AB att överlåta sina aktier till Wihlborgs Fastigheter AB. i enlighet med reglerna om budplikt

Erbjudande till aktieägarna i Fabege AB att överlåta sina aktier till Wihlborgs Fastigheter AB. i enlighet med reglerna om budplikt Erbjudande till aktieägarna i Fabege AB att överlåta sina aktier till Wihlborgs Fastigheter AB i enlighet med reglerna om budplikt Föreliggande prospekt består av följande delar: Detta dokument Wihlborgs

Läs mer

Handel i Ainax-aktier på Nya Marknaden

Handel i Ainax-aktier på Nya Marknaden Handel i Ainax-aktier på Nya Marknaden Innehåll Ekonomisk information Bakgrund och motiv 1 Utdelning av aktier i Ainax 2 Handel i Ainax-aktier 3 Skattefrågor i Sverige 4 Ainax verksamhet och organisation

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i TagMaster AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i TagMaster AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i TagMaster AB (publ) Notera att teckningsrätterna förväntas ha ett ekonomiskt värde. För att inte värdet av teckningsrätterna ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

Läs mer

Kilimanjaro Gold Holding AB (publ)

Kilimanjaro Gold Holding AB (publ) Kilimanjaro Gold Holding AB (publ) Inbjudan till teckning av units November 2013 Villkor i sammandrag Företrädesrätt: Emissionskurs: Avstämningsdag: 15 november 2013 Femton (15) befintliga aktier ger rätt

Läs mer

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ)

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Aktieägarna i Elekta AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma kl. 10.00 måndagen den 2 april 2012 i bolagets lokaler på Kungstensgatan 18 i Stockholm.

Läs mer