Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia"

Transkript

1 Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia För 10 aktier i Bure erhåller du 1 aktie i AcadeMedia Detta dokument ger information om styrelsens för Bure Equity AB ( Bure ) förslag till beslut om utdelning av Bures hela innehav av aktier i AcadeMedia AB (publ) ( AcadeMedia ). Syftet med dokumentet är att ge aktieägarna i Bure information inför den extra bolagsstämman den 6 november 2008 som föreslås fatta beslut om sådan utdelning. Styrelsens fullständiga förslag till beslut om utdelning av Bures hela innehav av aktier i AcadeMedia finns tillgängligt hos Bure och på Bures hemsida, och sänds till aktieägare som så begär.

2 Innehåll Bakgrund till utdelningen av AcadeMedia-aktier... 2 Utdelningsvillkor... 3 Avstämningsdag hos VPC... 3 Erhållande av AcadeMedia-aktier... 4 Förvaltarregistrerade aktieinnehav... 4 Courtagefri handel med AcadeMedia-aktier... 4 Schematisk tidplan... 4 Vanliga frågor och svar... 5 Skattefrågor i Sverige... 6 UTDELNING AV BURES INNEHAV AV AKTIER I ACADEMEDIA

3 Bakgrund till utdelningen av AcadeMedia-aktier Bure och AcadeMedia meddelade i mitten av september 2008 att ett bindande avtal träffats avseende ett samgående mellan Bures portföljbolag Anew Learning AB ( Anew Learning ) och AcadeMedia. Bure ägde före transaktionen 49,8 procent av rösterna och 38,3 procent av kapitalet i AcadeMedia och 100 procent av rösterna och kapitalet i Anew Learning. Samgåendet slutfördes den 21 oktober 2008 genom att AcadeMedia köpte samtliga aktier i Anew Learning från Bure. Betalningen har skett genom en apportemission om 6,31 miljoner nyemitterade B-aktier i AcadeMedia och 270 Mkr kontant, varav 45 Mkr utgör ersättning för Anew Learnings nettokassa och förlustavdrag. Den totala köpeskillingen, uppgår till cirka 806 Mkr beräknat på en aktiekurs för AcadeMedia om 85 kr. Överenskommelsen mellan Bure och AcadeMedia innefattar även att samtliga A-aktier i AcadeMedia, som innehas av Bure och övriga aktieägare, omvandlas till B-aktier. Efter transaktionen äger Bure 69,6 procent av rösterna och 69,6 procent av kapitalet i AcadeMedia (efter omvandling av samtliga aktier av serie A). Bures styrelse har den 8 oktober 2008 kallat till en extra bolagsstämma att hållas den 6 november Stämman föreslås att dela ut de nyemitterade AcadeMedia-aktierna tillsammans med Bures övriga AcadeMedia-aktier till aktieägarna genom en s k Lex ASEA -utdelning. Utdelningen förväntas innebära att AcadeMediaaktiens likviditet ökar avsevärt och att bolaget får en attraktiv ägarbas bestående av mer än privatinvesterare och ett flertal institutioner. Samgåendet skapar förutsättningar för fortsatt pedagogisk utveckling samtidigt som både kvalitet och effektivitet i verksamheten säkerställs, vilket är värdeskapande för såväl elever och medarbetare som aktieägare. Bures aktieägare kommer genom samgåendet och utdelningen av aktierna i AcadeMedia på ett snabbt och effektivt sätt att få tillgång till Sveriges största renodlade rörelsedrivande företag inom utbildningsbranschen. Detta fullbordar Bures ambition att skapa ett renodlat utbildningsföretag. l Göteborg i oktober 2008 Styrelsen Utdelningen av aktier i korthet Villkor för erhållandet av AcadeMedia-aktier En AcadeMedia-aktie erhålls för var tionde Bure-aktie Sista dagen för handel i Bure-aktien inklusive rätt till utdelning av AcadeMedia-aktier 11 november 2008 Första dagen för handel i Bure-aktien exklusive rätt till utdelning av AcadeMedia-aktier 12 november 2008 Avstämningsdag hos VPC för utdelningen 14 november 2008 AcadeMedia-aktier bokförda på VP-konton 18 november 2008 Avräkningsnotor för sålda andelar av aktier beräknas utsändas 19 november 2008 Beräknad likviddag för sålda andelar av aktier 24 november 2008 Anmälan om courtagefri handel med AcadeMedia-aktier 28 november 12 december 2008 Avräkningsnotor för courtagefri handel med AcadeMedia-aktier 19 december 2008 Beräknad likviddag för courtagefri handel med AcadeMedia-aktier 23 december UTDELNING AV BURES INNEHAV AV AKTIER I ACADEMEDIA 2008

4 Förutsatt att den extra bolagsstämman den 6 november 2008 beslutar i enlighet med styrelsens förslag kommer aktierna i AcadeMedia att delas ut enligt de s k Lex ASEA-reglerna, vilket innebär att någon omedelbar beskattning inte uppkommer. För varje tiotal aktier i Bure erhålls en aktie i AcadeMedia. Om du t ex äger 100 Bure-aktier får du alltså 10 AcadeMedia-aktier. Om Utdelningsvillkor aktieinnehavet inte är jämnt delbart med tio, erhålls andelar av en aktie. Alla sådana andelar kommer att läggas samman till hela aktier och därefter för aktieägarnas räkning säljas på OMX Nordiska Börs Stockholm genom Swedbanks försorg. Försäljningslikviden betalas ut kontant via VPC, utan avdrag för courtage. l Två olika exempel Aktieinnehav jämnt delbart med 10 ett exempel Aktieinnehav ej jämnt delbart med 10 ett exempel 200 aktier i Bure En aktieägare som på avstämningsdagen den 14 november 2008 äger 200 aktier i Bure 20 aktier i AcadeMedia erhåller utan åtgärd 20 aktier i AcadeMedia. 251 aktier i Bure En aktieägare som på avstämningsdagen den 14 november 2008 äger 251 aktier i Bure 25 aktier i AcadeMedia erhåller utan åtgärd 25 aktier i AcadeMedia Kontant likvid samt ett kontant belopp motsvarande försäljningslikviden för 0,1 aktie i AcadeMedia. Avstämningsdag hos VPC Avstämningsdagen hos VPC för rätt att erhålla aktier i AcadeMedia är den 14 november Detta innebär att sista dag för handel i Bures aktier inklusive rätt till utdelning av aktie i AcadeMedia är den 11 november Aktierna i Bure handlas exklusive rätt till utdelning av aktier i AcadeMedia från och med den 12 november l UTDELNING AV BURES INNEHAV AV AKTIER I ACADEMEDIA

5 Erhållande av AcadeMedia-aktier De som på avstämningsdagen hos VPC är införda i Bures aktiebok erhåller utan åtgärd aktier i AcadeMedia. Aktierna kommer att finnas bokförda på aktieägarnas VP-konton andra bankdagen efter avstämningsdagen hos VPC (eller VP-konto som tillhör den som på annat sätt är berättigad till utdelning). Därefter kommer VPC att sända ut en VP-avi med uppgift om det antal aktier som finns registrerade på mottagarens VP-konto. l Förvaltarregistrerade aktieinnehav De aktieägare som har sitt innehav i Bure förvaltarregistrerat hos bank eller annan förvaltare erhåller inga redovisningsuppgifter från VPC. Avisering kommer då i stället att ske enligt respektive förvaltares rutiner. l Courtagefri handel med AcadeMedia-aktier AcadeMedia har beslutat att erbjuda courtagefri handel med AcadeMedia-aktien. Syftet med detta erbjudande är att aktieägarna ska få möjligheten att på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt jämna till sina aktieposter. Möjlighet kommer att ges att antingen köpa eller sälja AcadeMedia-aktier för att få en jämn handelspost. Ytterligare information om detta kommer i ett separat utskick till direktregistrerade aktieägare den 27 november l Schematisk tidplan UTDELNING AV AKTIER 6 november 11 november 12 november 14 november 18 november 19 november 24 november Extra Sista dagen för Första dagen Avstämnings- AcadeMedia- Avräknings- Beräknad bolagsstämma handel i Bure- för handel i dag hos VPC aktier finns notor för likviddag aktien inklusive Bureaktien bokförda sålda andelar för sålda rätt till utdelning exklusive rätt på VP-konton av aktier andelar av AcadeMedia- till utdelning av beräknas av aktier aktier AcadeMedia-aktier utsändas 4 UTDELNING AV BURES INNEHAV AV AKTIER I ACADEMEDIA 2008

6 Vanligaste frågorna Swedbank ger svar Behöver jag göra något för att få AcadeMediaaktier? Nej. Du får AcadeMedia-aktier automatiskt om Du äger Bure-aktier på avstämningsdagen den 14 november Varför får jag AcadeMedia-aktier? Bure har beslutat att dela ut sitt innehav i AcadeMedia. Genom utdelningen av AcadeMedia-aktier får Bures aktieägare tillgång till Sveriges största renodlade rörelsedrivande företag inom utbildningsbranschen. Hur många aktier får jag? Du får en AcadeMedia-aktie för var tionde aktie Du äger i Bure. Kan jag sälja mina erhållna AcadeMedia-aktier? Ja. AcadeMedia-aktien handlas på OMX Nordiska Börs Stockholm. Du kan välja att sälja dem courtagefritt genom att fylla i den förtryckta anmälningssedeln som kommer den 27 november Kan jag välja att få kontanter i stället för AcadeMedia-aktier? Nej. Vad är priset på en AcadeMedia-aktie? AcadeMedia-aktien är börsnoterad och prissätts således löpande på börsen. Information om aktuell börskurs hittar Du enklast i större dagstidningar, på Internet eller text-tv. Vad är kortnamnet för AcadeMedia-aktien på börsen? ACAD B. Jag har fått AcadeMedia-aktier i utdelning. Vad ska jag göra? Läs noggrant genom den bifogade AcadeMediabroschyren. Gör själv en bedömning om Du vill behålla aktierna, investera mer pengar i bolaget och/eller sälja de aktier du fått. Om Du väljer att köpa eller sälja kan det vara ett bra tillfälle att utnyttja det courtagefria programmet som Du får information om den 27 november, Jag har färre än tio aktier i Bure. Behöver jag betala skatt på det belopp jag erhåller för de automatiskt försålda andelarna av en aktie? Ja. Vanlig kapitalvinstbeskattning utlöses av automatisk försäljning av andelar av en aktie. Behöver jag betala skatt när jag får AcadeMediaaktier? Nej. Eftersom det är en Lex ASEA-utdelning utlöses ingen beskattning vid själva utdelningen. Vad blir omkostnadsbeloppet (anskaffningsutgiften) för mina erhållna AcadeMedia-aktier? Omkostnadsbeloppet för de aktier i AcadeMedia som erhållits genom utdelningen bestäms med utgångspunkt i de allmänna råd som Skatteverket kommer att meddela. Jag vill ha hjälp med deklarationsfrågor, kan Bure eller Swedbank hjälpa mig med detta? Nej, för skatteinformation utöver det som står i avsnittet Skattefrågor i Sverige vänligen kontakta Skatteverket. Jag har andra frågor än de som står listade här, vart vänder jag mig då? Du är välkommen att ringa Swedbank på telefon Kommer AcadeMedia-aktierna att stiga i värde? Det är alltid svårt att säga om enskilda aktier kommer att stiga eller sjunka i värde i framtiden. Var och en måste själv göra den bedömningen. UTDELNING AV BURES INNEHAV AV AKTIER I ACADEMEDIA

7 Skattefrågor i Sverige Nedan sammanfattas vissa svenska skatteregler som aktualiseras med anledning av Bures utdelning av aktier av serie B i AcadeMedia för aktieägare som är obegränsat skattskyldiga i Sverige, såvida inte annat anges. Sammanfattningen är baserad på nu gällande lagstiftning och är endast avsedd som allmän information. Nedanstående redogörelse omfattar inte situationer där aktierna i Bure eller AcadeMedia innehas som näringsbetingade andelar eller lagertillgångar i näringsverksamhet eller innehas av handelsbolag. Beträffande vissa kategorier av skattskyldiga gäller vidare särskilda regler. Den skattemässiga behandlingen av varje enskild aktieägare beror delvis på dennes speciella situation. Varje aktieägare bör därför rådfråga skatterådgivare om de skattekonsekvenser som utdelningen kan medföra för dennes del, inklusive tillämpligheten och effekten av utländska regler och skatteavtal. Sammanfattning Utdelningen av aktier i AcadeMedia avses ske i enlighet med de s k Lex ASEA-reglerna, vilket innebär att någon omedelbar beskattning inte uppkommer. Omkostnadsbeloppet för de aktier i Bure som berättigar till utdelningen ska fördelas mellan dessa aktier och erhållna aktier i AcadeMedia. Beskattning vid utdelning av aktier i AcadeMedia Utdelningen av aktier i AcadeMedia är undantagen från beskattning i Sverige med stöd av Lex ASEAreglerna. Omkostnadsbeloppet (anskaffningsutgiften) för de aktier i Bure som berättigar till utdelningen ska därför fördelas mellan dessa aktier och erhållna aktier i AcadeMedia. Fördelningen av omkostnadsbeloppet baseras på den värdeförändring på aktierna i Bure som uppkommer till följd av utdelningen av aktier i Acade- Media. Bure kommer att ansöka om allmänna råd från Skatteverket avseende fördelningen av omkostnadsbeloppet. Information om Skatteverkets allmänna råd kommer att lämnas så snart som möjligt på Bures, AcadeMedias och Skatteverkets hemsidor. Beskattning vid avyttring av aktier och andelar av aktier i AcadeMedia Vid avyttring av erhållna aktier i AcadeMedia utlöses kapitalvinstbeskattning. Detsamma gäller aktieägare som erhåller andelar av aktier i AcadeMedia som säljs för dennes räkning. Kapitalvinst eller kapitalförlust på aktier beräknas som skillnaden mellan försäljningsersättningen efter avdrag för försäljningsutgifter och omkostnadsbeloppet. Omkostnadsbeloppet för de aktier i AcadeMedia som erhållits genom utdelningen bestäms med utgångspunkt i de allmänna råd som Skatteverket kommer att meddela. Omkostnadsbeloppet för varje andel av en aktie i AcadeMedia bör uppgå till motsvarande andel av det omkostnadsbelopp för en aktie i AcadeMedia som fastställs med stöd av Skatteverkets allmänna råd. Omkostnadsbeloppet för samtliga aktier i AcadeMedia av samma slag och sort sammanläggs och beräknas gemensamt med tillämpning av genomsnittsmetoden. Eftersom aktierna av serie B i AcadeMedia är marknadsnoterade får omkostnadsbeloppet alternativt bestämmas till 20 procent av nettoförsäljningsersättningen enligt schablonmetoden. Hos fysiska personer beskattas kapitalvinster normalt i inkomstslaget kapital med 30 procent skatt. Uppkommer kapitalförlust på marknadsnoterade aktier är denna fullt avdragsgill mot skattepliktig kapitalvinst samma år på aktier och andra marknadsnoterade delägarrätter utom andelar i investeringsfonder som enbart innehåller svenska fordringsrätter [1]. Kapitalförlust som inte kan kvittas på detta sätt är avdragsgill med 70 procent mot annan inkomst av kapital. Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital medges reduktion av skatten på inkomst av tjänst och näringsverksamhet [1] Så kallade räntefonder 6 UTDELNING AV BURES INNEHAV AV AKTIER I ACADEMEDIA 2008

8 samt fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift. Skattereduktion medges med 30 procent av den del av underskottet som inte överstiger SEK och med 21 procent av resterade del. Underskott kan inte sparas till senare beskattningsår. Hos aktiebolag beskattas kapitalvinst på aktier som inte är näringsbetingade i inkomstslaget näringsverksamhet med 28 procent skatt. Avdrag för kapitalförlust på sådana aktier medges normalt endast mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier och andra delägarrätter. En sådan kapitalförlust kan även, om vissa villkor är uppfyllda, kvittas mot kapitalvinster på aktier och delägarrätter i bolag inom samma koncern, under förutsättning att koncernbidragsrätt föreligger mellan bolagen. Kapitalförlust som inte har kunnat utnyttjas ett visst år får dras av mot kapitalvinster på aktier och andra delägarrätter under efterföljande beskattningsår utan begränsning i tiden. Beskattning av utdelning från AcadeMedia Utdelning från AcadeMedia beskattas med 30 procent skatt i inkomstslaget kapital för fysiska personer och med 28 procent skatt i inkomstslaget näringsverksamhet för aktiebolag. För fysiska personer bosatta i Sverige innehålls preliminär skatt med 30 procent. Den preliminära skatten innehålls normalt av VPC eller, vid förvaltarregistrerade aktier, av förvaltaren. Förmögenhetsskatt Förmögenhetsskattelagen är avskaffad från beskattningsåret möjliggör därvid nedsättning av den svenska skatten till avtalets skattesats direkt vid utbetalningstillfället om erforderliga uppgifter om den utdelningsberättigades hemvist föreligger. Detta gäller dock inte i skatteavtalet med Schweiz. I Sverige verkställer normalt VPC eller, beträffande förvaltarregistrerade aktier, förvaltaren avdrag för kupongskatt. I de fall där 30 procent kupongskatt innehålls vid utbetalning till en person som har rätt att beskattas enligt en lägre skattesats eller kupongskatt annars innehållits med för högt belopp, kan återbetalning begäras hos Skatteverket före utgången av det femte kalenderåret efter utdelningen. Aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige och som inte bedriver verksamhet från fast driftställe i Sverige beskattas normalt inte i Sverige för kapitalvinster vid avyttring av aktier. Aktieägaren kan dock bli föremål för beskattning i sin hemviststat. Enligt en särskild regel kan emellertid fysiska personer, som är begränsat skattskyldiga i Sverige, bli föremål för kapitalvinstbeskattning i Sverige vid avyttring av bland annat svenska aktier och andelar av aktier om de vid något tillfälle under det kalenderår som avyttring sker eller under de föregående tio kalenderåren varit bosatta i Sverige eller stadigvarande vistats här. Tillämpligheten av regeln är dock i flera fall begränsad genom skatteavtal mellan Sverige och andra länder. l Beskattning av utländska aktieägare För aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige utgår normalt svensk kupongskatt på utdelning från svenska aktiebolag. Kupongskatt utgår emellertid inte vid utdelningen av aktier i AcadeMedia, eftersom utdelningen avses genomföras i enlighet med Lex ASEA-reglerna. Utdelningen kan dock medföra skattekonsekvenser i aktieägarens hemviststat. Kupongskatt kommer normalt att utgå på utdelningar från AcadeMedia till aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige. Skattesatsen är 30 procent men är i allmänhet reducerad genom skatteavtal med andra länder för undvikande av dubbelbeskattning. Flertalet av Sveriges skatteavtal UTDELNING AV BURES INNEHAV AV AKTIER I ACADEMEDIA

9 Bure Equity AB (publ), Box 5419, Göteborg, Tel , Fax ,

Information om aktiesplit och inlösen av aktier i AB Volvo 2007

Information om aktiesplit och inlösen av aktier i AB Volvo 2007 Information om aktiesplit och inlösen av aktier i AB Volvo 2007 Aktiesplit- och inlösenförfarandet i korthet Innehållsförteckning 2 Aktiesplit- och inlösenförfarandet i korthet 3 Tidplan 4 Så här fungerar

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015 Innehåll BAKGRUND OCH MOTIV 3 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET 4 VILLKOR OCH ANVISNINGAR 6 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR ENEA 7

Läs mer

FöreningsSparbanken ABs Obligationslån 2005/20012

FöreningsSparbanken ABs Obligationslån 2005/20012 EMISSIONSBILAGA Lån 353 FöreningsSparbanken ABs Obligationslån 2005/20012 Lån 353 ("Räntedifferens") Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent. Återbetalningsdag 2012-04-27 FöreningsSparbanken

Läs mer

22 Expansionsfonder. Sammanfattning

22 Expansionsfonder. Sammanfattning 365 22 Expansionsfonder prop. 1993/94:50 s. 234 f., 245 f. och 315 f ds 1993:28 s. 171 f, 183 f, 279 f prop. 1996/97:12 s. 28 f, 54 f bet. 1997/98:SkU30 s. 8 prop. 1999/2000:2 del 2 s. 407 f Sammanfattning

Läs mer

The Future in Home Entertainment. Memorandum Horse Creek Entertainment AB (publ) HomeTV. Storgatan 26, 171 63 SOLNA Org nr.

The Future in Home Entertainment. Memorandum Horse Creek Entertainment AB (publ) HomeTV. Storgatan 26, 171 63 SOLNA Org nr. The Future in Home Entertainment Memorandum Horse Creek Entertainment AB (publ) HomeTV Horse Creek Entertainment AB (publ) Storgatan 26, 171 63 SOLNA Org nr. 556371-1224 Innehåll 1. En sammanfattning av

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) 1 Erbjudande i sammandrag Företrädesrätt till teckning Rätt att teckna nya aktier skall med företrädesrätt tillkomma dem som på avstämningsdagen

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag

Skatteregler för delägare i fåmansföretag SKV 292 utgåva 21 Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar Inkomstår 2012 taxeringsår 2013 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmans företag och till

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag

Skatteregler för delägare i fåmansföretag SKV 292 utgåva 13 Skatteregler för delägare i fåmansföretag INKOMSTÅR 2004 TAXERINGSÅR 2005 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmansaktiebolag och till dig som är närstående till

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar

Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar 2014 Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar Inkomstår 2013 deklaration 2014 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmans företag och till dig som är närstående

Läs mer

i aktie- och handelsbolag 2

i aktie- och handelsbolag 2 SKV 294 utgåva 11 Skatteregler för aktie och handelsbolag Taxeringsår 2013 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i mindre aktie/handels bolag och som själv upprättar bokslut och deklaration.

Läs mer

REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010

REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010 REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010 1 PROSPEKT DEL 1 SAMMANFATTNING Detta är ej en investeringsfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

Försäljning av värdepapper information, exempel och blanketter

Försäljning av värdepapper information, exempel och blanketter SKV utgåva Försäljning av värdepapper information, exempel och blanketter Den här informationen vänder sig till dig som under 009 har sålt eller löst in marknadsnoterade aktier sålt teckningsrätter eller

Läs mer

ProfilGruppen AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier 1

ProfilGruppen AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier 1 ProfilGruppen AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier 1 Definitioner Med ProfilGruppen eller Bolaget avses i Prospektet, beroende på sammanhang, ProfilGruppen AB (publ), org. nr 556277-8943 eller koncernen

Läs mer

Regeringens proposition 2003/04:10

Regeringens proposition 2003/04:10 Regeringens proposition 2003/04:10 Ändrade regler för CFC-beskattning Prop. 2003/04:10 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 september 2003 Göran Persson Bosse Ringholm

Läs mer

Fast Partner AB (publ) Prospekt avseende inregistrering av obligationslån 2010/2015 om 300 000 000 kronor

Fast Partner AB (publ) Prospekt avseende inregistrering av obligationslån 2010/2015 om 300 000 000 kronor Fast Partner AB (publ) Prospekt avseende inregistrering av obligationslån 2010/2015 om 300 000 000 kronor 15 februari 2011 1 Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats av Fast Partner

Läs mer

Styrelsens förslag enligt ovan innefattar följande förslag och information:

Styrelsens förslag enligt ovan innefattar följande förslag och information: Styrelsens för RusForest AB (publ) (org. nr. 556694-6421) förslag om antagande av RusForest AB:s personaloptionsprogram 2012/2015 samt emission av teckningsoptioner respektive godkännande av förfogande

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i FINT AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i FINT AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i FINT AB (publ) 27 november 11 december 2014 Erbjudande i sammandrag Företrädesrätt till teckning De som på avstämningsdagen den 25 november 2014 var registrerad som aktieägare

Läs mer

Acando AB (publ) Årsstämma 5 maj 2014 DAGORDNING

Acando AB (publ) Årsstämma 5 maj 2014 DAGORDNING Bilaga 2 Acando AB (publ) Årsstämma 5 maj 2014 DAGORDNING 1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Val av en eller två justeringsmän. 4.

Läs mer

Punkt 13 Styrelsens förslag till beslut i samband med refinansiering av Bolagets preferensaktier och därmed tillhörande beslut

Punkt 13 Styrelsens förslag till beslut i samband med refinansiering av Bolagets preferensaktier och därmed tillhörande beslut Styrelsens för Oscar Properties Holding AB ( Bolaget ) fullständiga förslag enligt punkterna 13 16 i den föreslagna dagordningen till årsstämma tisdagen den 28 april 2015 Punkt 13 Styrelsens förslag till

Läs mer

SAMMA ELLER LIKARTAD VERKSAMHET - en studie av skatteeffekterna vid generationsskifte i fåmansföretag

SAMMA ELLER LIKARTAD VERKSAMHET - en studie av skatteeffekterna vid generationsskifte i fåmansföretag JURIDISKA INSTITUTIONEN Stockholms universitet SAMMA ELLER LIKARTAD VERKSAMHET - en studie av skatteeffekterna vid generationsskifte i fåmansföretag Sally Al-Najar Examensarbete med praktik i Skatterätt,

Läs mer

RR 9 INKOMSTSKATTER REDOVISNINGSRÅDET

RR 9 INKOMSTSKATTER REDOVISNINGSRÅDET RR 9 INKOMSTSKATTER REDOVISNINGSRÅDET JULI 1999 1 Innehållsförteckning INLEDNING 3 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 4 DEFINITIONER 5 Skattemässigt värde 5 AKTUELLA SKATTESKULDER OCH AKTUELLA SKATTEFORDRINGAR 6 UPPSKJUTNA

Läs mer

Hur man deklarerar sin bostad i utlandet

Hur man deklarerar sin bostad i utlandet Hur man deklarerar sin bostad i utlandet Den här broschyren vänder sig till dig som: bor, eller vistas stadigvarande i Sverige direkt eller indirekt äger en bostad utomlands inte är en juridisk person.

Läs mer

Försäljning av värdepapper

Försäljning av värdepapper SKV utgåva Försäljning av värdepapper Information, exempel och blankett Information till dig som under 0 har sålt eller löst in marknadsnoterade aktier och andra värdepapper. I broschyren finns flera exempel

Läs mer

Kontrolluppgifter ränta, utdelning m.m.

Kontrolluppgifter ränta, utdelning m.m. Kontrolluppgifter ränta, utdelning m.m. Inkomståret 2013 2013 Information till dig som lämnar kontrolluppgifter om: Ränteinkomster Ränteutgifter Tomträttsavgäld Obligationer Schablonintäkt på investeringssparkonto

Läs mer

Förslag om begränsningar i avdragsrätten för ränta m.m. på vissa skulder

Förslag om begränsningar i avdragsrätten för ränta m.m. på vissa skulder *Skatteverket PROMEMORIA Datum Bilaga till dnr 2008-06-23 131-348803-08/113 Förslag om begränsningar i avdragsrätten för ränta m.m. på vissa skulder SKATTEVERKET www.skatteverket.se Postadress Besöksadress

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb.

Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb. Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb. Varför föreslår styrelsen att Dalsjö GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån

Läs mer

Depåhandlingar Privatperson. Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 1 december 2014

Depåhandlingar Privatperson. Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 1 december 2014 Depåhandlingar Privatperson Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 1 december 2014 Innehåll Hej och varmt välkommen som kund hos Strukturinvest Fondkommission AB (Strukturinvest). Innan du blir kund så

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier Företrädesemission i samband med listning på AktieTorget Även allmänheten ges rätt att teckna aktier i nyemissionen ProstaLund AB (publ) 556745-3245 Redan etablerad metod

Läs mer

Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster

Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster Information om Skandinaviska Enskilda Banken Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer 502032-9081, 106 40

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (9) meddelad i Stockholm den 5 november 2014 KLAGANDE OCH MOTPART Skatteverket 171 94 Solna MOTPART OCH KLAGANDE AB Segulah, 556488-6736 Ombud: AA och BB Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Läs mer