Information till aktieägarna avseende upptagande till handel av stamaktier av serie B i AB Sagax (publ)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information till aktieägarna avseende upptagande till handel av stamaktier av serie B i AB Sagax (publ)"

Transkript

1 Information till aktieägarna avseende upptagande till handel av stamaktier av serie B i AB Sagax (publ)

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund och motiv 1 Fondemissionen i korthet 2 Information om aktierna som tas upp för handel 4 Verksamhet 5 Vissa skattefrågor i Sverige 6 Utvald historisk finansiell information 8 DEFINITIONER Sagax, Koncernen eller Bolaget AB Sagax (publ), organisationsnummer , eller beroende på sammanhang den koncern i vilken AB Sagax (publ) är moderbolag. Fondemissionen Den fondemission av stamaktier av serie B som beslutades av extra bolagsstämma den 19 mars 2013 och med anledning för vilken föreliggande dokument har upprättats. Euroclear Euroclear Sweden AB, organisationsnummer INNEHÅLLSFÖRTECKNING Detta dokument har upprättats som information till aktieägarna i Sagax med anledning av upptagande till handel av stamaktier av serie B. Dokumentet utgör inte ett prospekt enligt tillämpliga regelverk härom. Dokumentet innefattar inte något erbjudande att förvärva aktier i Sagax. Dokumentet riktar sig inte heller till personer vars deltagande förutsätter ytterligare information eller att registreringsåtgärder eller andra åtgärder visas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Dokumentet får inte distribueras till sådana länder som kräver ytterligare information eller åtgärder enligt föregående mening eller till länder där sådan distribution strider mot gällande regler. Det åligger envar att iaktta sådana restriktioner som följer av utländsk rätt. Tvist med anledning av detta dokument ska avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol exklusivt, varvid Stockholms tingsrätt skall utgöra första instans. ÖVRIGT FINANSIELL KALENDER ISIN-kod för stamaktier av serie B: SE Delårsrapport för januari - mars maj 2013 Kortnamn för stamaktier av serie B på NASDAQ OMX Stockholm: SAGA B Planerad första dag för handel på NASDAQ OMX Stockholm: 8 april 2013 Årsstämma maj 2013 Delårsrapport för januari - juni augusti 2013 Delårsrapport för januari - september oktober 2013 Information till aktieägarna avseende upptagande till handel av stamaktier av serie B i AB Sagax (publ)

3 BAKGRUND OCH MOTIV Likviditeten i Sagax befintliga stamaktie är låg och den höga aktiekursen bedöms vara till nackdel för handeln. I syfte att tillvarata nuvarande och tillkommande stamaktieägares intressen vill styrelsen i Sagax skapa förutsättningar för en mer ändamålsenlig handel genom en fondemission av nya stamaktier av serie B ( Fondemissionen ) vilket innebär att antalet utestående stamaktier ökar. Stamaktier av serie B har samma ekonomiska rättigheter som befintliga stamaktier av serie A, men endast 1/10 röst per aktie, till skillnad från stamaktier av serie A som har en (1) röst per aktie. Genom Fondemissionen beräknas aktiekursen för befintliga stam - aktier av serie A minska samtidigt som stamaktier av serie B tillkommer. Detta förväntas påverka likviditeten och prissättningen för stamaktier av serie A och stamaktier av serie B positivt. Fondemissionen bedöms därutöver förbättra Sagax finansiella flexibilitet. Stockholm 22 mars 2013 AB SAGAX (PUBL) BAKGRUND OCH MOTIV Sagax fastighet Vanhanradankatu 42 i finländska Lahtis har en uthyrningsbar area om kvadratmeter. Information till aktieägarna avseende upptagande till handel av stamaktier av serie B i AB Sagax (publ) 1

4 FONDEMISSIONEN I KORTHET Aktieägarna erhåller tio (10) stamaktier av serie B för varje existerande stamaktie av serie A Stamaktierna av serie B erhålls vederlagsfritt och utan åtgärd Stamaktierna av serie B beräknas tas upp till handel omkring den 8 april Preferensaktiernas villkor påverkas inte av fondemissionen Före Nya aktier Efter FONDEMISSIONEN I KORTHET 1 stamaktie av serie A Fondemission 1:10 28 mars 10 stamaktier av serie B 2 april 4 april 1 stamaktie av serie A 10 stamaktier av serie B 8 april 2013 Sista dag för handel i stamaktier av serie A inklusive rätt att erhålla nya stamaktier av serie B. Första dag för handel i stamaktier av serie A exklusive rätt att erhålla nya stamaktier av serie B. Avstämmningsdag för att ha rätt att erhålla nya stamaktier av serie B. Första dag för handel med de nya stamaktierna av serie B på NASDAQ OMX Stockholm. 2 Information till aktieägarna avseende upptagande till handel av stamaktier av serie B i AB Sagax (publ)

5 FONDEMISSION Vid en extra bolagsstämma den 19 mars 2013 beslutades om Fondemissionen, där tio (10) stamaktier av serie B erhålls vederlagsfritt för varje existerande stamaktie av serie A. Innehavare av aktier av serie A behöver inte vidta några åtgärder för att delta i Fondemissionen utan erhåller automatiskt nya stam aktier av serie B. Totalt antal utestående stamaktier efter genomförd Fondemission uppgår till stycken varav stamaktier av serie B och av serie A. Stamaktierna av serie A och B medför samma ekonomiska rättigheter. I enlighet med Sagax bolagsordning kommer stamaktie av serie A fortsatt att inneha en (1) röst och stamaktie av serie B en tiondels (1/10) röst. Preferensaktierna omfattas inte av Fondemissionen och villkoren för dessa kvarstår oförändrade. Avstämningsdag, det vill säga den dag då innehavare av stamaktier av serie A skall vara införda i den av Euroclear förda aktieboken för att ha rätt att erhålla nya stamaktier av serie B, infaller den 4 april Sista dag för handel i stamaktier av serie A inklusive rätt att erhålla nya stamaktier av serie B är därmed den 28 mars De nya stamaktierna av serie B beräknas vara tillgängliga på aktieägarnas VP-konton omkring den 8 april Första dag för handel i de nya stamaktierna av serie B på NASDAQ OMX Stockholm beräknas infalla omkring den 8 april AKTIEKAPITAL OCH ANTAL UTESTÅENDE AKTIER För att Sagax aktiekapital ska hållas på en välavvägd nivå efter Fondemissionen beslutade den extra bolagsstämman den 19 mars 2013 även om en minskning av bolagets aktiekapital med ,50 kronor, utan indragning av aktier. Efter minskningen av aktiekapitalet uppgick Sagax aktiekapital till ,50 kronor, fördelat på sammanlagt aktier, envar aktie med ett kvotvärde om 1,75 kronor. Genom Fondemissionen har det emitterats stamaktier av serie B vilket har ökat aktiekapitalet med kronor som överförts från fritt eget kapital enligt senast fastställda balansräkningen, med beaktande av de förändringar som skett sedan balansdagen. Efter minskningen av aktiekapitalet och Fondemissionen uppgår Sagax aktiekapital till ,50 kronor fördelat på stamaktier av serie A, stamaktier av serie B och preferensaktier, med ett kvotvärde om 1,75 kronor. ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN För att möjliggöra minskningen av aktiekapitalet och fondemissionen har gränserna för bolagets aktier och aktiekapital ändras i bolagsordningen. I anslutning härtill har ett omvandlingsförbehåll införts i Sagax bolagsordning, genom vilket innehavare av stamaktier av serie A kan ges rätt att påkalla omvandling av sådana aktier till stamaktier av serie B. För gällande bolagsordningen efter de beskrivna åtgärderna, se FONDEMISSIONEN I KORTHET Sagax har under januari 2013 förvärvat och tillträtt Jordbromalm 4:3 i Haninge som omfattar kvadratmeter uthyrningsbar area. Fastigheten är belägen i Jordbro industriområde invid Nynäsvägen och är uthyrd till Dagab. Hyresgästen använder lokalerna som centrallager för dagligvaror inom detalj- och partihandel. Information till aktieägarna avseende upptagande till handel av stamaktier av serie B i AB Sagax (publ) 3

6 INFORMATION OM AKTIERNA SOM TAS UPP FÖR HANDEL INFORMATION OM AKTIERNA SOM TAS UPP FÖR HANDEL RÖSTRÄTT Varje stamaktie av serie B berättigar till en tiondels röst (1/10) röst. RÄTT TILL UTDELNING PÅ STAMAKTIER AV SERIE B De nya stamaktierna av serie B ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har införts i Bolagets aktiebok hos Euroclear. Stamaktier av serie B har samma ekonomiska rättigheter som stamaktier av serie A, vilket innebär att aktierna har rätt till utdelning först efter att preferensaktier erhållit utdelning i enlighet med bolagsordningen. Preferensaktierna medför företrädesrätt framför stamaktierna till årlig utdelning om 2,00 kronor per år, med kvartalsvis utbetalning om 0,50 kronor per preferensaktie. Preferensaktierna medför i övrigt inte någon rätt till utdelning. Utdelning avseende stamaktier och preferensaktier beslutas av bolagsstämman och utbetalas genom Euroclears försorg. De full ständiga villkoren för Sagax stamaktie av serie B framgår av Sagax bolagsordning. NOTERING AV DE NYA STAMAKTIERNA De nya stamaktierna av serie B förväntas upptas till handel på NASDAQ OMX Stockholm omkring den 8 april ISIN-koden för aktierna är SE ÖVRIGT Aktierna i Sagax har emitterats i enlighet med svensk rätt och är denominerade i svenska kronor. PROSPEKT Prospekt kan erhållas från Sagax från början av april Prospektet kan också från omkring detta datum laddas ner i elektroniskt format via Internet från Finansinspektionens (www.fi.se) och Sagax (www.sagax.se) respektive hemsidor. Valsverket 10 i Stockholm omfattar kvadratmeter uthyrningsbar area, varav kvadratmeter är uthyrda till VVS-handelsföretaget Dahl. Fastigheten är belägen i Ulvsunda industriområde, i anslutning till köpcentrumet Bromma Blocks och Bromma flygplats. 4 Information till aktieägarna avseende upptagande till handel av stamaktier av serie B i AB Sagax (publ)

7 VERKSAMHET AFFÄRSIDÉ, MÅL OCH STRATEGIER AFFÄRSIDÉ Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. MÅL Bolagets övergripande mål är att långsiktigt generera högsta möjliga riskjusterade avkastning till Bolagets aktieägare. För att nå detta mål har Sagax uppställt följande delmål: Verksamheten skall generera långsiktig uthållig avkastning och starka kassaflöden. Bolagets tillväxt skall fortsätta genom fastighetsförvärv med beaktande av riskjusterad avkastning. Bolaget skall skapa realtillväxt på kassaflöden i befintligt fastighetsbestånd. STRATEGIER I KORTHET Förvaltningsstrategi Sagax eftersträvar långsiktighet och effektivitet i förvaltningen. Bolaget har som övergripande princip att undvika att kortsiktigt maximera hyresnivån om istället hyresavtal med längre löptider kan träffas med hyresgäster med vilka Bolaget kan etablera en långsiktig relation. Detta gäller både vid nyteckning av hyresavtal och i förvaltningen av befintliga hyresavtal. Bolaget väljer att avstå från att vid varje tidpunkt maximera hyresnivån om hyresavtal med längre löptider istället kan uppnås. Investeringsstrategi Sagax investerar främst i lager- och industrifastigheter. Sagax investeringsstrategi omfattar såväl kompletteringsförvärv som investeringar i befintliga fastigheter. Fastighetsförvärven och investeringarna i befintligt bestånd syftar till att öka kassaflödet och diversifiera intäkterna. Finansieringsstrategi Sagax finansiella struktur skall vara utformad med tydligt fokus på löpande kassaflöde. Detta bedöms skapa förutsättningar för såväl expansion som attraktiv avkastning på aktieägarnas kapital. Sagax har en konservativ syn på risktagande. Räntebärande skulder Sagax eftersträvar lång ränte- och kapitalbindning i syfte att säkerställa det löpande kassaflödet. Per 31 december 2012 uppgick den genomsnittliga räntebindningen med hänsyn tagen till Sagax derivatavtal till 5,2 år. Den långa räntebindningen minskar känsligheten men medför en högre genomsnittsränta än vid en kortare räntebindning. Sagax eftersträvar även låg refinansieringsrisk genom att avtala om refinansiering av långfristiga räntebärande skulder i god tid. Eget kapital Sagax har tre aktieslag, stamaktier av serie A, stamaktier av serie B samt preferensaktier. Stamaktier av serie A och preferensaktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm. I januari 2011 flyttades aktierna från Small Cap-listan till Mid Cap-listan. De nya stamaktierna av serie B förväntas upptas till handel på NASDAQ OMX Stockholm omkring den 8 april Utdelningsstrategi Sagax utdelningspolicy är att cirka en tredjedel av det årliga förvaltningsresultatet skall lämnas i sammanlagd utdelning på stam- och preferensaktierna. Därutöver kan styrelsen komma att föreslå att vinster av engångskaraktär kan överföras till aktieägarna. VERKSAMHET FASTIGHETSBESTÅND I SAMMANDRAG Segment Antal fastigheter Uthyrningsbar area, kvm Marknadsvärde Hyresintäkt 1) Andel av Ekonomisk Vakant Hyresvärde hyresvärdgrad uthyrnings- area, kvm Mkr Kr/kvm Mkr 1) 2) Mkr Andel Stockholm , ,9 47 % 90 % 383,0 46 % Övriga Sverige , ,2 23 % 94 % 199,2 24 % Helsingfors , ,3 11 % 96 % 92,6 11 % Övriga Finland , ,0 10 % 100 % 89,7 11 % Övrigt , ,2 9 % 90 % 70,5 8 % Totalt , ,6 100 % 93 % 835,0 100 % 1) Hyresintäkter på årsbasis per 31 december ) Ekonomisk uthyrningsgrad beaktar vakanser och lämnade rabatter till hyresgäster. Information till aktieägarna avseende upptagande till handel av stamaktier av serie B i AB Sagax (publ) 5

8 VISSA SKATTEFRÅGOR I SVERIGE SKATTEFRÅGOR I SVERGIE Nedan följer en sammanfattning av de skattekonsekvenser som, enligt nu gällande svensk skattelagstiftning, kan uppkomma med anledning av erhållande av stamaktier av serie B genom fondemission i AB Sagax (publ). Informationen är begränsad och av generell karaktär. Sammanfattningen avser endast obegränsat skattskyldiga fysiska personer och aktiebolag, om inget annat anges. Sammanfattningen är inte avsedd att uttömmande behandla alla skattefrågor som kan uppkomma i sammanhanget. Den behandlar exempelvis inte de särskilda regler som gäller för s.k. kvalificerade aktier i fåmansföretag, innehav via kapitalförsäkring alternativt investeringssparkonto, värdepapper som innehas av handelsbolag eller som innehas som en lagertillgång i näringsverksamhet. Vidare behandlas inte de särskilda reglerna om skattefri kapitalvinst och utdelning på s.k. närings betingade andelar i bolagssektorn. Särskilda skatteregler gäller för vissa typer av skattskyldiga, exempelvis investeringsfonder, investmentföretag, försäkringsbolag och personer som inte är obegränsat skattskyldiga i Sverige. Varje berörd aktieinnehavare bör rådfråga skatterådgivare om de skattekonsekvenser som erhållandet av stamaktier av serie B genom fondemission kan medföra för dennes del. FYSISKA PERSONER Aktier erhållna genom fondemission Fysiska personer beskattas inte för erhållna aktier i samband med fondemission. Beskattning vid avyttring av aktier Fysiska personer beskattas för kapitalvinst i inkomstslaget kapital. Skatt tas ut med 30 % av kapitalvinsten. Kapitalförlust på marknadsnoterade aktier och andra marknadsnoterade delägarrätter får dras av fullt ut mot skattepliktiga kapitalvinster som uppkommer samma år på aktier samt marknadsnoterade delägarrätter (dock inte andelar i investeringsfonder som innehåller endast svenska fordringsrätter, s.k. räntefonder). Kapitalförlust som inte kan kvittas på detta sätt är avdragsgill med 70 % mot annan inkomst av kapital. Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital medges reduktion mot kommunal och statlig inkomstskatt samt mot statlig fastighetsskatt och mot kommunal fastighetsavgift. Skattereduktion medges med 30 % av underskott som inte överstiger kronor och med 21 % av resterande del. Underskott kan inte sparas till senare beskattningsår. Kapitalvinst respektive kapitalförlust beräknas som skillnaden mellan försäljningsersättningen efter avdrag för eventuella försäljningsutgifter och de avyttrade aktiernas omkostnadsbelopp (anskaffningsutgift). Vid vinstberäkningen används den så kallad genomsnittsmetoden. Enligt denna ska omkostnadsbeloppet för en aktie utgöras av det genom snittliga omkostnadsbeloppet för aktier av samma slag och sort. Detta innebär att omkostnadsbeloppet för erhållna B-aktier ska beräknas för sig. Vid fondemissionen, där aktieägarna erhåller aktier av ett annat slag (B-aktier) än de aktier som de innehaft tidigare, kommer omkostnadsbeloppet för de erhållna B-aktierna att vara noll kronor. Omkostnadsbeloppet för de A-aktier, som aktie ägarna innehar sedan tidigare, påverkas således inte av fond emissionen. För marknadsnoterade aktier, som aktier i AB Sagax (publ), kan också den s.k. schablonregeln användas. Denna regel innebär att omkostnadsbeloppet får beräknas till 20 % av försäljningsersättningen efter avdrag för eventuella försäljningsutgifter. Utdelning Utdelning på aktier är i allmänhet skattepliktig. Utdelning beskattas i inkomstslaget kapital med en skattesats om 30 %. För fysiska personer innehålls preliminär skatt med 30 % på utdelat belopp. Den preliminära skatten innehålls normalt av Euroclear eller, beträffande förvaltarregistrerade aktier, av förvaltaren. AKTIEBOLAG Aktier erhållna genom fondemission Aktiebolag beskattas inte för erhållna aktier i samband med fondemission. Avyttring av aktier För aktiebolag beskattas all inkomst, inklusive kapitalvinster och utdelningar, i inkomstslaget näringsverksamhet med en skattesats om 22 %. Beräkningen av kapitalvinst respektive kapitalförlust sker i huvud sak på samma sätt som för fysiska personer i enlighet med vad som angivits ovan. Kapitalförluster på aktier får endast dras av mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier och andra delägarrätter. Om en kapitalförlust inte kan dras av hos det företag som gjort förlusten, kan 6 Information till aktieägarna avseende upptagande till handel av stamaktier av serie B i AB Sagax (publ)

9 den dras av mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier och andra delägarrätter hos ett annat företag i samma koncern, om det föreligger koncernbidragsrätt mellan företagen och båda företagen begär det för ett beskattningsår som har samma deklarationstidpunkt eller som skulle ha haft det om inte något av företagens bokföringsskyldighet upphör. Kapitalförluster som inte har kunnat utnyttjas ett visst år får dras av mot kapitalvinster på aktier och andra delägarrätter under efterföljande beskattningsår utan tidsbegränsning. Utdelning Utdelning på aktier är i allmänhet skattepliktig. Utdelning beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet med en skattesats om 22 %. SÄRSKILDA SKATTEFRÅGOR FÖR AKTIEÄGARE SOM ÄR BEGRÄNSAT SKATTSKYLDIGA I SVERIGE Kapitalvinstbeskattning Aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige och som inte bedriver verksamhet från fast driftställe i Sverige kapitalvinstbeskattas normalt inte i Sverige vid avyttring av aktier. Aktieägare kan emellertid bli föremål för beskattning i sin hemviststat. Enligt den s.k. tioårsregeln kan fysiska personer som är begränsat skattskyldiga i Sverige bli föremål för svensk beskattning vid avyttring om de vid något tillfälle under avyttringsåret eller något av de tio föregående kalenderåren varit bosatta eller stadigvarande vistats i Sverige. Tillämpligheten av denna bestämmelse har dock begränsats i avtal för undvikande av dubbelbeskattning som Sverige ingått med andra länder. Kupongskatt För aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige och som erhåller utdelning från svenskt aktiebolag uttas normalt svensk kupongskatt. Skattesatsen är 30 %, men reduceras i allmänhet genom föreskrift i skatteavtal som Sverige har ingått med andra länder för undvikande av dubbelbeskattning. Flertalet av Sveriges skatteavtal möjliggör således nedsättning av den svenska skatten till den skattesats som anges i avtalet direkt vid utbetalningstillfället, om erforderliga uppgifter om den utdelningsberättigades hemvist föreligger. I Sverige verkställer normalt Euroclear eller, beträffande förvaltarregistrerade aktier, förvaltaren avdrag for kupongskatt. SKATTEFRÅGOR I SVERGIE Information till aktieägarna avseende upptagande till handel av stamaktier av serie B i AB Sagax (publ) 7

10 UTVALD HISTORISK FINANSIELL INFORMATION UTDRAG UR RESULTATRÄKNINGAR FÖR KONCERNEN, MKR Intäkter 826,0 785,2 668,0 570,3 Fastighetskostnader 116,8 111,6 95,3 73,1 Driftnetto 709,1 673,6 572,7 497,2 Central administration 37,6 34,3 30,5 26,2 Resultat från intresseföretag 41,6 60,2 48,6 2,2 Finansnetto 296,5 284,9 236,3 230,4 Resultat inklusive värdeförändringar i intresseföretag 416,6 294,1 354,5 242,8 varav Förvaltningsresultat 417,7 378,3 324,7 242,8 Värdeförändringar fastigheter 135,2 123,7 175,7 244,1 Värdeförändringar derivat 70,2 250,2 76,5 50,9 Värdeförändringar lån i utländsk valuta 57,2 Resultat före skatt 481,6 167,5 664,0 49,6 UTVALD HISTORISK FINANSIELL INFORMATION Uppskjuten skatt 116,0 31,8 165,2 8,4 Aktuell skatt 6,1 13,7 7,1 7,6 Periodens resultat 371,7 121,9 491,7 33,6 UTDRAG UR BALANSRÄKNINGAR FÖR KONCERNEN, MKR Förvaltningsfastigheter 9 360, , , ,8 Övriga tillgångar 355,9 320,5 535,5 340,6 Kassa och bank 379,4 343,3 393,7 203,7 Summa tillgångar , , , ,1 Eget kapital 2 794, , , ,6 Räntebärande skulder 6 300, , , ,9 Uppskjuten skatteskuld 187,2 89,2 81,5 43,5 Finansiella instrument 520,4 453,6 229,1 303,9 Övriga skulder 334,0 266,1 267,6 167, Summa eget kapital och skulder , , , ,1 8 Information till aktieägarna avseende upptagande till handel av stamaktier av serie B i AB Sagax (publ)

11 UTDRAG UR KASSAFLÖDESANALYSER FÖR KONCERNEN, MKR Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelseresultat 364,2 349,8 308,0 236,3 Kassaflöde från den löpande verksamheten 389,5 332,3 322,9 246,5 Kassaflöde från investeringsverksamheten 398, , ,8 691,1 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 46,1 796, ,5 437,4 Periodens kassaflöde 37,1 50,0 192,6 7,2 Likvida medel vid periodens början 343,3 393,7 203,7 210,9 Likvida medel vid periodens slut 379,4 343,3 393,7 203, NYCKELTAL Fastighetsrelaterade Direktavkastning, % 7,8 7,7 8,1 8,1 Ekonomisk uthyrningsgrad, % Hyresduration, år 8,4 7,9 8,6 9,1 Uthyrningsbar area, kvadratmeter Antal fastigheter Finansiella Avkastning på eget kapital, % Soliditet, % Belåningsgrad, % Räntetäckningsgrad, ggr 2,4 2,3 2,4 2,0 Aktie och övrigt Genomsnittligt antal stamaktier Resultat per stamaktie, kr 20,25 3,56 34,28 0,62 Genomsnittligt antal preferensaktier Resultat per preferensaktie, kr 2,00 2,00 2,00 2,00 För definitioner, se Bokslutskommuniké 2012 UTVALD HISTORISK FINANSIELL INFORMATION Information till aktieägarna avseende upptagande till handel av stamaktier av serie B i AB Sagax (publ) 9

12 AB Sagax (publ), Engelbrektsplan 1, Stockholm Org. nr Telefon , Fax

Bakgrund. Inlösen 2015 2

Bakgrund. Inlösen 2015 2 Inlösen 2015 Information till aktieägarna i HiQ International AB (publ) avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande Bakgrund BAKGRUND HiQ International ABs (

Läs mer

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie.

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie. INLÖSEN 2008 information till aktieägarna i hiq international ab (publ) inför årsstämma den 30 april 2008 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande 1 Bakgrund

Läs mer

Första dag för handel i inlösenaktier. 12 maj 14 maj 18 maj 19 maj 1 juni 9 juni. Handel i inlösenaktier

Första dag för handel i inlösenaktier. 12 maj 14 maj 18 maj 19 maj 1 juni 9 juni. Handel i inlösenaktier INFORMATION OM INLÖSEN AV AKTIER I SWECO AB (publ) 2010 Innehåll Tidplan...2 Bakgrund och motiv...3 Så här går inlösenförfarandet till...4 Detaljerad beskrivning av inlösenförfarandet...5 Skattefrågor

Läs mer

INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I ATLAS COPCO AB

INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I ATLAS COPCO AB INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I ATLAS COPCO AB med anledning av förslag om aktiesplit och automatiskt inlösenförfarande Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information om styrelsens för

Läs mer

Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ)

Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) Information till aktieägarna med anledning av styrelsens förslag om aktiesplit och obligatoriskt inlösenförfarande till årsstämma den 13 maj 2015 Detta

Läs mer

Information om automatisk aktieinlösen i Investment AB Kinnevik (publ)

Information om automatisk aktieinlösen i Investment AB Kinnevik (publ) Information om automatisk aktieinlösen i Investment AB Kinnevik (publ) Detta dokument utgör inte ett erbjudande att köpa eller sälja aktier. Detta dokument är endast avsett som information till aktieägarna

Läs mer

Sectras inlösenprogram

Sectras inlösenprogram Sectras inlösenprogram 205 Information till aktieägarna i Sectra AB (publ) inför årsstämma den 7 september 205 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande. Detta

Läs mer

Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia

Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia För 10 aktier i Bure erhåller du 1 aktie i AcadeMedia Detta dokument ger information om styrelsens för Bure Equity AB ( Bure ) förslag till beslut om utdelning

Läs mer

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av förslag om aktiesplit och automatiskt inlösenförfarande Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information om styrelsens för

Läs mer

Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier

Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier Information till aktieägarna i med anledning av sammanläggning av aktier 1:5 och ändring av förhållandet mellan B-aktien och ADS Detta dokument

Läs mer

Information om inlösen av aktier i Haldex AB

Information om inlösen av aktier i Haldex AB Information om inlösen av aktier i Haldex AB Innehåll Inlösenförfarandet i korthet 1 Tidsplan 1 Bakgrund och motiv 2 Så här går inlösenförfarandet till 2 Detaljerad beskrivning av inlösenförfarandet 3

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN DEN 6 APRIL 2011 AVSEENDE BESLUT OM FONDEMISSION

STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN DEN 6 APRIL 2011 AVSEENDE BESLUT OM FONDEMISSION STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN DEN 6 APRIL 2011 AVSEENDE BESLUT OM FONDEMISSION Styrelsen föreslår att bolagets aktiekapital ökas med 620 000 000 kronor genom fondemission med utgivande av 24 000 000

Läs mer

Information till aktieägarna i Sandvik med anledning av aktiesplit och automatisk inlösen av aktier

Information till aktieägarna i Sandvik med anledning av aktiesplit och automatisk inlösen av aktier This document is also available in English. Information till aktieägarna i Sandvik med anledning av aktiesplit och automatisk inlösen av aktier Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information

Läs mer

Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2007

Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2007 Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2007 Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller endast information om styrelsens för Aktiebolaget SKF ( SKF

Läs mer

Information om automatiskt inlösenförfarande i Tele2 AB

Information om automatiskt inlösenförfarande i Tele2 AB Kolumntitel Information om automatiskt inlösenförfarande i Tele2 AB Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information om styrelsens för Tele2 AB ( Tele2 eller Bolaget ) förslag om aktiesplit

Läs mer

Bakgrund och motiv. Linköping i oktober Sectra AB. Styrelsen

Bakgrund och motiv. Linköping i oktober Sectra AB. Styrelsen INLÖSEN 2011 Information till aktieägarna i Sectra AB (publ) inför extra bolagsstämma den 22 november 2011 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande. Detta

Läs mer

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av split och inlösen av aktier

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av split och inlösen av aktier Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av split och inlösen av aktier Innehållsförteckning Kort om inlösen av aktier 2 Bakgrund och motiv 3 Finansiella effekter av inlösenförfarandet

Läs mer

Inlösen av aktier 2014

Inlösen av aktier 2014 Inlösen av aktier 2014 Information till aktieägarna i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) inför årsstämma den 12 maj 2014 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och automatiskt inlösenförfarande.

Läs mer

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av förslag om aktiesplit och automatiskt inlösenförfarande Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information om styrelsens för

Läs mer

Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2008

Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2008 Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2008 Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller endast information om styrelsens för Aktiebolaget SKF ( SKF

Läs mer

aktieägaren. Sammanlagt innebär förslaget att kronor kommer att återbetalas till aktieägarna. Under förutsättning att årsstämman

aktieägaren. Sammanlagt innebär förslaget att kronor kommer att återbetalas till aktieägarna. Under förutsättning att årsstämman INLÖSEN 2012 Information till aktieägarna i Sectra AB (publ) inför årsstämma den 28 juni 2012 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande. Detta underlag är

Läs mer

information om inlösen av aktier i sweco ab (publ) 2006

information om inlösen av aktier i sweco ab (publ) 2006 information om inlösen av aktier i sweco ab (publ) 2006 INNEHÅLL TIDPLAN... 1 BAKGRUND OCH MOTIV... 2 SÅ HÄR GÅR INLÖSENFÖRFARANDET TILL... 3 DETALJERAD BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET... 4 SKATTEFRÅGOR

Läs mer

Stockholm i mars 2014. IAR Systems Group AB (publ) Styrelsen

Stockholm i mars 2014. IAR Systems Group AB (publ) Styrelsen INLÖSEN 2014 Information till aktieägarna i IAR Systems Group AB (publ) inför årsstämma den 24 april 2014 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande BAKGRUND

Läs mer

Novestra: Inlösen 2013

Novestra: Inlösen 2013 Novestra: Inlösen 2013 Information till aktieägarna i AB Novestra (publ) med anledning av styrelsens förslag om utbetalning av 1 krona per aktie genom ett obligatoriskt inlösenförfarande INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Information om föreslagen aktiesplit och inlösen av aktier i KappAhl Holding AB (publ)

Information om föreslagen aktiesplit och inlösen av aktier i KappAhl Holding AB (publ) Information om föreslagen aktiesplit och inlösen av aktier i KappAhl Holding AB (publ) Detta dokument ger information om styrelsens för KappAhl Holding AB (publ) ( KappAhl eller Bolaget ) förslag om kapitalutskiftning

Läs mer

Man kan konstatera att mycket återstår att göra för oss som arbetar för att vår planet på alla plan ska bli en bättre planet.

Man kan konstatera att mycket återstår att göra för oss som arbetar för att vår planet på alla plan ska bli en bättre planet. INFORMATION OM AKTIESPLIT OCH INLÖSEN AV AKTIER I SWECO AB (PUBL) 2007 Man kan konstatera att mycket återstår att göra för oss som arbetar för att vår planet på alla plan ska bli en bättre planet. innehåll

Läs mer

Information om inlösen av aktier i AB Electrolux 2006/2007

Information om inlösen av aktier i AB Electrolux 2006/2007 Information om inlösen av aktier i AB Electrolux 2006/2007 Innehåll Bakgrund och motiv 1 Så här går inlösenförfarandet till 2 Beskrivning av inlösenförfarandet 3 Effekter för Electrolux 4 Skattefrågor

Läs mer

17 mars 2008. Information om automatiskt inlösenförfarande. NeoNet AB 2008. LEGAL#3088718v7

17 mars 2008. Information om automatiskt inlösenförfarande. NeoNet AB 2008. LEGAL#3088718v7 17 mars 2008 Information om automatiskt inlösenförfarande av aktier i NeoNet AB 2008 17 mars 2008 2 INNEHÅLL 2 Kort beskrivning av inlösenförfarandet 3 Bakgrund och motiv till inlösenförfarandet 4 Tidplan

Läs mer

ÅRSREDOVISNING INLÖSENFÖRFARANDE

ÅRSREDOVISNING INLÖSENFÖRFARANDE INFORMATION OM 2014 ÅRSREDOVISNING INLÖSENFÖRFARANDE MR GREEN & CO AB (publ) 2015 INNEHÅLL Villkor i sammandrag 3 Bakgrund och motiv 4 Styrelsens förslag i korthet 5 Viktiga datum 5 Så här går det till

Läs mer

Information om inlösenförfarande

Information om inlösenförfarande Information om inlösenförfarande Innehåll BAKGRUND OCH MOTIV 2 BESKRIVNING AV 3 INLÖSENFÖRFARANDET VILLKOR OCH ANVISNINGAR 5 FINANSIELLA EFFEKTER 6 FÖR CHERRY SKATTEFRÅGOR I SVERIGE 7 FRÅGOR OCH SVAR 9

Läs mer

Innehåll. Kortnamn för inlösenaktierna: A-aktien: NET IL A B-aktien: NET IL B. Delårsrapport för tredje kvartalet 2009

Innehåll. Kortnamn för inlösenaktierna: A-aktien: NET IL A B-aktien: NET IL B. Delårsrapport för tredje kvartalet 2009 Information om automatiskt inlösenförfarande av aktier i net Entertainment NE AB (publ) 2009 2 Innehåll Bakgrund och motiv 3 Beskrivning av inlösenförfarandet 4 Villkor och anvisningar 6 Finansiella effekter

Läs mer

TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING

TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING avseende ERBJUDANDE FRÅN NORDIC LEISURE AB (PUBL) TILL AKTIEÄGARNA I BETTING PROMOTION SWEDEN AB (PUBL) Tillägg till Erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna

Läs mer

2011 INLÖSEN AV AKTIER

2011 INLÖSEN AV AKTIER 2011 INLÖSEN AV AKTIER INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I BJÖRN BORG AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMA DEN 14 APRIL 2011 AVSEENDE STYRELSENS FÖRSLAG TILL KAPITALÖVERFÖRING GENOM AUTOMATISK INLÖSEN AV AKTIER INNEHÅLL

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2012

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2012 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2012 INNEHÅLL BAKGRUND OCH MOTIV 2 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET 3 VILLKOR OCH ANVISNINGAR 5 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR BETSSON

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2011

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2011 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2011 INNEHÅLL BAKGRUND OCH MOTIV 2 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET VILLKOR OCH ANVISNINGAR 5 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR BETSSON

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2010

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2010 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2010 INNEHÅLL BAKGRUND OCH MOTIV 2 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET VILLKOR OCH ANVISNINGAR 5 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR BETSSON

Läs mer

Inlösen av aktier i OEM International

Inlösen av aktier i OEM International Inlösen av aktier i OEM International INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I OEM INTERNATIONAL AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMA DEN 29 APRIL 2014 AVSEENDE STYRELSENS FÖRSLAG TILL KAPITALÖVERFÖRING GENOM AUTOMATISK INLÖSEN

Läs mer

Information till depåbevisinnehavare i Vostok Nafta Investment Ltd

Information till depåbevisinnehavare i Vostok Nafta Investment Ltd Information till depåbevisinnehavare i Vostok Nafta Investment Ltd inför EBS den 29 augusti 2012 om styrelsens förslag om split och obligatoriskt inlösenförfarande Detta dokument har tagits fram med enda

Läs mer

A-aktien: NET IL A B-aktien: NET IL B KALENDARIUM

A-aktien: NET IL A B-aktien: NET IL B KALENDARIUM INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I NET ENTERTAINMENT NE AB (PUBL) 2010 Innehåll 1 Bakgrund och motiv 2 Beskrivning av inlösenförfarandet 4 Villkor och anvisningar 5 Finansiella effekter

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2014

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2014 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2014 BETSSON AB:S VERKSAMHET BESTÅR I ATT ÄGA OCH FÖRVALTA AKTIEINNEHAV I BOLAG SOM SJÄLVA ELLER VIA PARTNERSAMARBETEN ERBJUDER

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2013

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2013 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2013 BETSSON AB:S VERKSAMHET BESTÅR I ATT ÄGA OCH FÖRVALTA AKTIEINNEHAV I BOLAG SOM SJÄLVA ELLER VIA PARTNERSAMARBETEN ERBJUDER

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015 Innehåll BAKGRUND OCH MOTIV 3 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET 4 VILLKOR OCH ANVISNINGAR 6 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR ENEA 7

Läs mer

Erbjudande om courtagefri försäljning av aktier i Nobel Biocare och information angående avnotering

Erbjudande om courtagefri försäljning av aktier i Nobel Biocare och information angående avnotering Erbjudande om courtagefri försäljning av aktier i Nobel Biocare och information angående avnotering Erbjudandet som beskrivs i denna informationsbroschyr riktar sig inte till personer vars deltagande i

Läs mer

Innehåll. Definitioner. Kommande informationstillfällen. Aktieinformation

Innehåll. Definitioner. Kommande informationstillfällen. Aktieinformation Eolus Vind AB Inlösenprogram 2015 Innehåll 1 Bakgrund och motiv 2 Beskrivning av inlösenförfarandet 4 Villkor och anvisningar 5 Finansiella effekter för Eolus 6 Skattefrågor i Sverige 8 Frågor och svar

Läs mer

NET ENTERTAINMENT INLÖSENPROGRAM 2014

NET ENTERTAINMENT INLÖSENPROGRAM 2014 NET ENTERTAINMENT INLÖSENPROGRAM 2014 DEFINITIONER Med eller Bolaget avses Net Entertainment NE AB (publ) eller den koncern i vilken NE AB (publ) är moderbolag. Med Koncernen avses den koncern i vilken

Läs mer

Information om föreslagen Inlösen av aktier. (publ) 2008

Information om föreslagen Inlösen av aktier. (publ) 2008 Information om föreslagen Inlösen av aktier i Betsson AB (publ) 2008 Denna informationsbroschyr ger information om styrelsen för Betsson ABs förslag om kapitalutskiftning till Betssons aktieägare genom

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB 2015 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB Betsson AB:s verksamhet består i att äga och förvalta aktieinnehav i bolag som själva eller via partnersamarbeten erbjuder slutkunder

Läs mer

2014 INLÖSEN AV AKTIER

2014 INLÖSEN AV AKTIER 2014 INLÖSEN AV AKTIER INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I BJÖRN BORG AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMA DEN 10 APRIL 2014 AVSEENDE STYRELSENS FÖRSLAG TILL KAPITALÖVERFÖRING GENOM AUTOMATISK INLÖSEN AV AKTIER INNEHÅLL

Läs mer

2015 INLÖSEN AV AKTIER

2015 INLÖSEN AV AKTIER 2015 INLÖSEN AV AKTIER INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I BJÖRN BORG AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMA DEN 11 MAJ 2015 AVSEENDE STYRELSENS FÖRSLAG TILL KAPITALÖVERFÖRING GENOM AUTOMATISK INLÖSEN AV AKTIER INNEHÅLL

Läs mer

INFORMATION OM INLÖSENFÖRFARANDE

INFORMATION OM INLÖSENFÖRFARANDE INFORMATION OM INLÖSENFÖRFARANDE 1 INNEHÅLL Villkor i sammandrag 3 Bakgrund och motiv 4 Styrelsens förslag i korthet 5 Viktiga datum 5 Så här går det till 6 Villkor och anvisningar 7 Finansiella effekter

Läs mer

Villkor i sammandrag för aktieinlösen 2015. Innehåll

Villkor i sammandrag för aktieinlösen 2015. Innehåll INLÖSENPROGRAM 2015 DEFINITIONER Med eller Bolaget avses Net Entertainment NE AB (publ) eller den koncern i vilken Net Entertainment NE AB (publ) är moderbolag. Med Koncernen avses den koncern i vilken

Läs mer

AKTIEINLÖSEN 2011 PUSHING THE LIMITS IN GAMING ENTERTAINMENT

AKTIEINLÖSEN 2011 PUSHING THE LIMITS IN GAMING ENTERTAINMENT AKTIEINLÖSEN 2011 INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I NET ENTERTAINMENT NE AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMA DEN 13 APRIL 2011 AVSEENDE STYRELSENS FÖRSLAG TILL KAPITALÖVERFÖRING GENOM AUTOMATISK INLÖSEN AV AKTIER PUSHING

Läs mer

INFORMATION TILL AKTIEÄGARE I INVESTMENT AB ÖRESUND INFÖR EXTRA BOLAGSSTÄMMA 29 APRIL 2011 AVSEENDE UTDELNING AV AKTIER I HQ AB

INFORMATION TILL AKTIEÄGARE I INVESTMENT AB ÖRESUND INFÖR EXTRA BOLAGSSTÄMMA 29 APRIL 2011 AVSEENDE UTDELNING AV AKTIER I HQ AB INFORMATION TILL AKTIEÄGARE I INVESTMENT AB ÖRESUND INFÖR EXTRA BOLAGSSTÄMMA 29 APRIL 2011 AVSEENDE UTDELNING AV AKTIER I HQ AB 2 (10) Denna informationsbroschyr har upprättats av Investment AB Öresund

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2012

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2012 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2012 Innehåll BAKGRUND OCH MOTIV 3 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET 4 VILLKOR OCH ANVISNINGAR 6 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR ENEA 7

Läs mer

Information till aktieägarna. av föreslagen split och inlösen av aktier i AB SKF

Information till aktieägarna. av föreslagen split och inlösen av aktier i AB SKF Information till aktieägarna med anledning av föreslagen split och inlösen av aktier i AB SKF Innehåll Kort beskrivning sid 2 Bakgrund och motiv sid 3 Beskrivning sid 4 Skattefrågor i Sverige sid 6 Frågor

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2013

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2013 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 203 Innehåll BAKGRUND OCH MOTIV 3 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET 4 VILLKOR OCH ANVISNINGAR 6 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR ENEA 7 SKATTEFRÅGOR

Läs mer

Information om aktiesplit och inlösen av aktier i AB Volvo 2007

Information om aktiesplit och inlösen av aktier i AB Volvo 2007 Information om aktiesplit och inlösen av aktier i AB Volvo 2007 Aktiesplit- och inlösenförfarandet i korthet Innehållsförteckning 2 Aktiesplit- och inlösenförfarandet i korthet 3 Tidplan 4 Så här fungerar

Läs mer

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ)

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) Information till aktieägarna inför extra bolagsstämma den 14 augusti 2012 avseende styrelsens förslag om aktiesplit och obligatoriskt

Läs mer

SAGAX VÄRDEPAPPERSNOT MARS 2008. AB SAGAX (publ) VÄRDEPAPPERSNOT MARS 2008

SAGAX VÄRDEPAPPERSNOT MARS 2008. AB SAGAX (publ) VÄRDEPAPPERSNOT MARS 2008 AB SAGAX (publ) VÄRDEPAPPERSNOT Definitioner Med Sagax, Koncernen, Bolaget avses, om inte annat framgår av sammanhanget, AB Sagax (publ), organisationsnummer 556520-0028 inklusive dotterföretag. Med Remium

Läs mer

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 82,7 mkr (54,4) Driftsöverskottet ökade med 49 procent till 70,3 mkr (47,3) Förvaltningsresultatet ökade

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Thenberg & Kinde Fondkommission AB (publ), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 19 februari 2013 kl. 15.00 i bolagets lokaler på Krokslätts

Läs mer

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse:

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse: Stockholm, 5 juni 2015 TILLÄGG 2015:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) MTN-PROGRAM Tillägg till grundprospekt avseende Atrium Ljungberg AB (publ) ( Atrium Ljungberg ) MTNprogram,

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0005337821

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0005337821 Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0005337821 Information till aktieägarna inför extra bolagsstämma den 10 februari 2014 avseende styrelsens förslag om aktiesplit

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7 i förslag till dagordning)

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7 i förslag till dagordning) s förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7 i förslag till dagordning) För att möjliggöra de av styrelsen föreslagna åtgärderna enligt punkterna 8 (A) (C) i förslaget till dagordning,

Läs mer

Årsstämma 2015: 7 maj 2015

Årsstämma 2015: 7 maj 2015 Prospekt avseende upptagande till handel av preferensaktier i AB Sagax (publ) Mars 2015 VIKTIG INFORMATION Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats av Sagax i enlighet med lagen (1991:980) om handel

Läs mer

INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I AB VOLVO AVSEENDE UTDELNING AV AKTIER I AINAX AB

INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I AB VOLVO AVSEENDE UTDELNING AV AKTIER I AINAX AB INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I AB VOLVO AVSEENDE UTDELNING AV AKTIER I AINAX AB 2 Information till aktieägarna i AB Volvo avseende utdelning av aktier i Ainax AB Innehåll Viktiga datum 3 Styrelsens förslag

Läs mer

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Pressmeddelande 2000-04-27 Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Kungsleden AB (publ) avger idag delårsrapport för årets första kvartal. Driftsöverskottet uppgår till 100 (78)

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0001599622

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0001599622 Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0001599622 Information till aktieägarna inför extra bolagsstämma den 5 juli 2013 avseende styrelsens förslag om aktiesplit och

Läs mer

Hyresintäkterna uppgick till 1 279 735 kr (2 477 563 kr föregående period).

Hyresintäkterna uppgick till 1 279 735 kr (2 477 563 kr föregående period). Delårsrapport 2013-06-30 Perioden januari-juni 2013 Hyresintäkterna uppgick till 1 279 735 kr (2 477 563 kr föregående period). Driftsöverskott fastigheter uppgick till 261 546 kr (769 870 kr föregående

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Information till depåbevisinnehavare i Vostok Nafta Investment Ltd

Information till depåbevisinnehavare i Vostok Nafta Investment Ltd Vostok Nafta Investment Ltd nför Extra bolagsstämma den 9 juni 2015 om Styrelsens förslag om utskiftning av Vostok Emerging Finance Ltd genom split och obligatoriskt inlösenförfarande Detta dokument har

Läs mer

DIÖS FASTIGHETER Q3 2015. Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO

DIÖS FASTIGHETER Q3 2015. Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO DIÖS FASTIGHETER Q3 2015 Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO PERIODENS RESULTAT Periodens hyresintäkter: 967 mkr (969) Förvaltningsresultatet: 383 mkr (323) Värdeförändringar i fastigheter: 114 mkr (-16)

Läs mer

Handlingar inför extra bolagsstämma i. DIAMYD MEDICAL AB (publ)

Handlingar inför extra bolagsstämma i. DIAMYD MEDICAL AB (publ) Handlingar inför extra bolagsstämma i Torsdagen den 31 januari 2013 DAGORDNING för extra bolagsstämma med aktieägarna i Torsdagen den 31 januari 2013 1. Öppnande av stämman samt val av ordförande 2. Upprättande

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Stockholm i mars 2007. Bästa aktieägare!

Stockholm i mars 2007. Bästa aktieägare! Stockholm i mars 2007 Bästa aktieägare! I N F O R M AT I O N O M F O N D E M I S S I O N AV A - A K T I E R Inför beslutet på Electrolux årsstämma i april 2006 att dela ut aktierna i Husqvarna till Electrolux

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

Bokslutskommuniké januari-december 2015

Bokslutskommuniké januari-december 2015 Bokslutskommuniké januari-december 2015 Koncernen 2015 2014 Hyresintäkter, Mkr 39,1 0,7 Driftsöverskott, Mkr 22,3-0,6 Förvaltningsresultat, Mkr 11,5-0,3 Årets resultat, Mkr 23,8-0,7 Resultat per aktie,

Läs mer

Prospekt avseende upptagande till handel av stamaktier av serie B i AB Sagax (publ) April 2013

Prospekt avseende upptagande till handel av stamaktier av serie B i AB Sagax (publ) April 2013 Prospekt avseende upptagande till handel av stamaktier av serie B i AB Sagax (publ) April 2013 VIKTIG INFORMATION VIKTIG INFORMATION Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats av Sagax i enlighet med

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB

Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB Aktieägarna i Moberg Derma AB, 556697-7426 ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 3 september 2010 kl. 10.00, i Bolagets lokaler,

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i LjungbergGruppen AB (publ) om återköp av aktier

Erbjudande till aktieägarna i LjungbergGruppen AB (publ) om återköp av aktier Erbjudande till aktieägarna i LjungbergGruppen AB (publ) om återköp av aktier Återköp av aktier i LjungbergGruppen AB Den 24 mars beslutade ordinarie bolagsstämma i LjungbergGruppen AB (publ) (org nr 5561757047,

Läs mer

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens förslag och beslut innefattar följande: A Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag

Läs mer

BOLAGSORDNING för Oscar Properties Holding AB (publ) (org.nr ) Antagen på extra bolagsstämma den 9 december 2013.

BOLAGSORDNING för Oscar Properties Holding AB (publ) (org.nr ) Antagen på extra bolagsstämma den 9 december 2013. BOLAGSORDNING för Oscar Properties Holding AB (publ) (org.nr 556870-4521) Antagen på extra bolagsstämma den 9 december 2013. 1 Firma Bolagets firma är Oscar Properties Holding AB (publ). 2 Säte Styrelsen

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2013/2016:B och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner med mera Styrelsen för Fingerprint

Läs mer

Affärsidé. Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län.

Affärsidé. Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län. Verksamhetspresentation 2016 Affärsidé Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län. Övergripande mål Målsättningen är att uppnå en kritisk

Läs mer

23 Inkomst av kapital

23 Inkomst av kapital Inkomst av kapital 389 23 Inkomst av kapital 41-44, 48, 52, 54 och 55 kap. IL SFS 1991:1833, 1993:1471, 1543, 1544, 1994:778 prop. 1989/90:110 del I s. 295 298, 388 477, 698 705, 709 730, del II s. 123

Läs mer

SAGAX SAMMANFATTNING MARS 2008. AB SAGAX (publ) SAMMANFATTNING MARS 2008

SAGAX SAMMANFATTNING MARS 2008. AB SAGAX (publ) SAMMANFATTNING MARS 2008 AB SAGAX (publ) SAMMANFATTNING Definitioner Med Sagax, Koncernen, Bolaget avses, om inte annat framgår av sammanhanget, AB Sagax (publ), organisationsnummer 556520-0028 inklusive dotterföretag. Med Remium

Läs mer

Finansiell information

Finansiell information Göteborg 2016-04-15 Delårsrapport perioden januari-mars 2016 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 10,6 (13,7) Mkr en minskning med 3,1 Mkr eller 22 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,1 Mkr

Läs mer

Bosjö Fastigheter AB (publ)

Bosjö Fastigheter AB (publ) Bosjö Fastigheter AB (publ) Bokslutskommuniké 2016 Bosjö Fastigheter AB (publ) 559042-6259 Jacob Anderlund + 46 8 402 53 84 jacob.anderlund@paretosec.com Bosjö Fastigheter AB (publ) c/o Pareto Business

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

Information till aktieägarna i East Capital Baltic Property Investors AB (publ) SE

Information till aktieägarna i East Capital Baltic Property Investors AB (publ) SE Information till aktieägarna i East Capital Baltic Property Investors AB (publ) SE0001467572 Information till aktieägarna inför extra bolagsstämma den 27 september 2016 avseende styrelsens förslag om aktiesplit

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 659 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600-604 prop. 1995/96:109, s. 94-95 prop. 1992/93:151 Särskilda bestämmelser

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2014. Lund, 22 april 2014 CEO Per Johansson CFO Tommy Åstrand

Delårsrapport januari-mars 2014. Lund, 22 april 2014 CEO Per Johansson CFO Tommy Åstrand Delårsrapport januari-mars 2014 Lund, 22 april 2014 CEO Per Johansson CFO Tommy Åstrand Agenda Väsentliga händelser januari-mars 2014 Om Tribona Fastighetsförvaltning Finansiell ställning Januari-mars

Läs mer

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I SERENDIPITY IXORA AB (PUBL)

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I SERENDIPITY IXORA AB (PUBL) Serendipity Ixora AB 556863-3977 ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I SERENDIPITY IXORA AB (PUBL) Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7 Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7:I - Beslut om ändring av aktiekapitalgränser och aktiekapital a) Förslag till beslut om

Läs mer

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 2009 Det värsta ligger bakom oss Långsam återhämtning i ekonomin Fortsatt historiskt låga räntor Svårigheter att finansiera kommersiella fastigheter 2009 Det värsta ligger bakom oss

Läs mer

32 Kapitalvinst svenska fordringsrätter o.d.

32 Kapitalvinst svenska fordringsrätter o.d. Kapitalvinst svenska fordringsrätter o.d., Avsnitt 32 705 32 Kapitalvinst svenska fordringsrätter o.d. 48 kap. 3 och 23 24 IL prop. 1999/2000:2, del 2, s. 570 571, 573 574 och 584 585 Vad beskattas? När

Läs mer

För perioden: januari - september 2011

För perioden: januari - september 2011 För perioden: januari - september 2011 Affärsidé Bolagets nya inriktning skall vara att investera i och utveckla företag i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare samt tillhandahålla administrativa

Läs mer