OBSERVERA ATT DU SOM AKTIEÄGARE MÅSTE GÖRA ETT AKTIVT VAL FÖR ATT INTE FÖRLORA VÄRDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OBSERVERA ATT DU SOM AKTIEÄGARE MÅSTE GÖRA ETT AKTIVT VAL FÖR ATT INTE FÖRLORA VÄRDE"

Transkript

1 Aktieinlösen 2007 Foto Rob Vanstone Detta dokument innehåller information om Bure Equity ABs (publ) erbjudande om frivilligt inlösenförfarande. Beslut om inlösenförfarande fattades av Bures extra bolagsstämma den 3 september OBSERVERA ATT DU SOM AKTIEÄGARE MÅSTE GÖRA ETT AKTIVT VAL FÖR ATT INTE FÖRLORA VÄRDE

2 Innehåll Villkor i sammandrag... 3 Frivillig inlösen av aktier i Bure... 4 Kort beskrivning av samt bakgrund och motiv till beslutet om inlösen av aktier... 5 Viktiga datum... 5 Schematisk tidplan... 5 Villkor och anvisningar... 6 Vanliga frågor och svar... 8 Exempel anmälningssedel... 9 Allmänna villkor för anmälan Finansiella effekter för Bure Skattefrågor i Sverige Foto Rob Vanstone

3 Villkor i sammandrag Inlösenvillkor Inlösenrätt Inlösen Inlösenbelopp För varje aktie i Bure erhålls en inlösenrätt 10 inlösenrätter berättigar till inlösen av en aktie i Bure 54,00 kronor per aktie Tidplan Första dag för handel i Bures aktie 6 september 2007 exklusive inlösenrätt Avstämningsdag 10 september 2007 Handel i inlösenrätter 14 september 9 oktober 2007 Anmälan inlösenförfarande 14 september 12 oktober 2007 Likviddag inlösenförfarandet Beräknas omkring den 2 november 2007 Courtagefri försäljning Anmälan om courtagefri försäljning 14 september 1 oktober 2007 av inlösenrätter. Gäller resterande udda inlösenrätter (högst 9) eller högst 2000 inlösenrätter Beräknad likviddag courtagefri försäljning 15 oktober 2007 av inlösenrätter Detta erbjudande riktar sig inte till aktieägare i Japan, USA, Australien, Kanada eller Nya Zeeland. Vid frågor ring Swedbank: BURES AKTIEINLÖSEN 2007, 3

4 Frivillig inlösen av aktier i Bure Bures styrelse kommunicerade under hösten 2006 att bolaget har för avsikt att skifta ut cirka 900 MSEK. Därtill avsågs också förväntade teckningslikvider från utestående teckningsoptioner, cirka 500 MSEK, återföras till aktieägarna. Efter en grundlig analys av de olika möjligheter som stod till buds gjorde styrelsen bedömningen att kapitalöver föringen skulle ske som en kombination av återköp av aktier, återköp av teckningsoptioner och genom frivillig inlösen av aktier. Det totala programmet omfattar sammanlagt MSEK. Efter de återköp av teckningsoptioner som skett under perioden 1 januari 2007 till 15 juni 2007 kvarstår 575 MSEK att överföra genom frivillig inlösen av aktier. Denna överföring sker genom ett inlösenförfarande, innebärande att du som aktieägare tilldelas inlösenrätter. Dessa rätter kan du använda för att sälja tillbaka aktier i Bure till bolaget. Om du inte vill sälja tillbaka dina aktier kan du istället sälja de inlösenrätter som du erhåller. Bure har noggrant övervägt olika sätt att återföra kapital och detta har valts med hänsyn till alla aktieägare. Varje aktieägare kommer att tilldelas en inlösenrätt för varje innehavd aktie. 10 inlösenrätter krävs för att lösa in en aktie. Dessa rätter kommer även att bli föremål för handel, vilket innebär att du som aktieägare har möjligheten att sälja dina tilldelade rätter på marknaden. Du har alltså två alternativ: 1. Utnyttja dina tilldelade inlösenrätter för att sälja tillbaka aktier till Bure 2. Sälja dina inlösenrätter på marknaden Observera att du som ägare måste göra ett aktivt val. Om du varken utnyttjar eller säljer dina inlösenrätter kommer de att förfalla värdelösa, vilket kommer att leda till en ekonomisk förlust för dig. I denna informationsbroschyr finner du detaljerad information om inlösenförfarandet. Denna försändelse innehåller även en anmälningssedel på vilken du ska markera ett alternativ. Anmälningssedeln ska sedan undertecknas och skickas i det bifogade portofria svarskuvertet. Observera även att sammanläggningen av aktier 1:10 är genomförd per den 6 juli För dig som aktieägare innebär det att du nu äger en tiondel av det antal aktier som du ägde före sammanläggningen. Exempelvis: ägde du aktier innan sammanläggningen äger du efter densamma 100 aktier. Varje aktie har fått ett tio gånger högre värde än före sammanläggningen. BURES AKTIEINLÖSEN 2007, 4

5 Kort beskrivning av samt bakgrund och motiv till beslutet om inlösen av aktier Bures styrelses förslag om inlösenprogram godkändes den 3 september 2007 av en extra bolagsstämma. Motivet till förslaget var att anpassa koncernens balansräkning till rådande kapitalbehov. Beslutet innebär att varje aktie kommer att tilldelas en inlösenrätt. 10 inlösenrätter krävs för att lösa in en aktie i bolaget. Inlösenkursen är 54,00 kr per inlöst aktie. Ett sammanlagt belopp om maximalt kronor kommer att tillskiftas aktieägarna inom ramen för inlösenförfarandet. Viktiga datum Första dag för handel 6 september 2007 exklusive inlösenrätt Avstämningsdag 10 september 2007 Handel i inlösenrätter 14 september 9 oktober 2007 Anmälan inlösenförfarande 14 september 12 oktober 2007 Likviddag inlösenförfarandet Beräknas omkring den 2 november 2007 Anmälan om courtagefri försäljning 14 september 1 oktober 2007 av inlösenrätter Beräknad likviddag courtagefri 15 oktober 2007 försäljning av inlösenrätter Schematisk tidplan Första dag för handel exklusive inlösenrätt Avstämningsdag Första dag för anmälan inlösen och courtagefri försäljning av inlösenrätter Sista dagen för anmälan courtagefri försäljning av inlösenrätter Sista dag för anmälan inlösen Likviddag courtagefri försäljning av inlösenrätter Likviddag inlösen SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER Handel med inlösenrätter BURES AKTIEINLÖSEN 2007, 5

6 Villkor och anvisningar Avstämningsdag och inlösenrätter Den som på avstämningsdagen den 10 september 2007 var registrerad i det av VPC för Bures räkning förda avstämningsregistret erhåller en inlösenrätt för varje innehavd aktie i Bure. 10 inlösenrätter ger rätt till inlösen av en aktie i Bure. Inlösenbelopp Aktier anmälda för inlösen (tillsammans med erforderligt antal inlösenrätter) berättigar till ett belopp om 54,00 kronor per aktie. Inga avgifter utgår i samband med inlösen. Information från VPC till direkt - registrerade aktieägare Alla aktieägare som på avstämningsdagen den 10 september 2007 var registrerade i det av VPC för Bures räkning förda avstämningsregistret har tillsänts denna informationsbroschyr tillsammans med en förtryckt anmälningssedel innehållande information om bland annat antal erhållna inlösenrätter samt ett svarskuvert. Den som var upptagen i den, i anslutning till avstämningsregistret, av VPC förda särskilda förteckningen över panthavare underrättas separat. Någon separat VP-avi som redovisar registrering av inlösenrätter på aktieägarens VP-konto kommer inte att skickas ut. Anmälan om inlösen av aktier Aktieägare som önskar acceptera erbjudandet att lösa in aktier skall under perioden 14 september 12 oktober 2007 (se dock Courtagefri försäljning av inlösenrätter, nedan) skicka anmälningssedel till: Swedbank AB Swedbank AB C/o Strömberg Eller Emissioner E Stockholm Stockholm Använd gärna bifogat svarskuvert. Anmälningssedel kan också sändas med post eller inlämnas hos något av Swedbanks eller sparbankers kontor. Anmälan är bindande och kan inte återkallas efter det att den har mottagits av Swedbank. Aktier i Bure är registrerade hos VPC och inlösenrätterna kommer att registreras på respektive aktieägares VP-konto. VP-kontonummer samt aktuellt innehav av inlösenrätter i Bure framgår av den bifogade förtryckta anmälningssedeln. Om den förtryckta anmälningssedeln inte används måste VP-kontonummer anges på anmälningssedeln. Aktier som är förvaltarregistrerade Aktieägare som har sitt innehav av aktier i Bure förvaltarregistrerat hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen förtryckt anmälningssedel. Inlösen av aktier skall då istället ske i enlighet med anvisningar från förvaltaren. Aktier som är pantsatta Om innehavda aktier i Bure är pantsatta skall även panthavare underteckna den anmälningssedel som inlämnas. Handel med inlösenrätter vid OMX Nordic Exchange Stockholm Handel med inlösenrätter äger rum vid OMX Nordic Exchange Stockholm under perioden 14 september 9 oktober Samtliga banker och värdepappersinstitut med erforderliga tillstånd förmedlar köp och försäljning av inlösenrätter. Sedvanligt courtage kommer att utgå. Courtagefri försäljning av inlösenrätter Aktieägare kan, som alternativ till försäljning av inlösenrätter enligt normala rutiner för köp och försäljning vid OMX Nordic Exchange Stockholm, uppdra åt Swedbank att för aktieägarens räkning sälja högst inlösenrätter. Aktieägare kan också sälja udda resterande 1 9 rätter i samband med inlösen. Detta görs genom att använda den bifogade anmälningssedeln. Vid sådan försäljning utgår inte courtage. Det antal inlösenrätter som anmäls till försäljning kommer att överföras till ett nyöppnat, spärrat VP-konto i aktieägarens namn, så kallat apportkonto. Överföringen medför att inlösenrätterna spärras och inte kan överlåtas. I samband härmed skickas en VP-avi ut som visar uttaget av inlösenrätterna från det ursprungliga VP-kontot. Försäljning kommer att ske vid OMX Nordic Exchange Stockholm. Säljare erhåller vid courtagefri försäljning av inlösenrätter en likvid beräknad som den totala försäljningslikviden för samtliga genom detta förfarande försålda inlösenrätter dividerat med totala antalet sålda inlösenrätter. Samtliga säljare av inlösenrätter enligt detta förfarande erhåller därigenom samma kurs per inlösenrätt oberoende av när under perioden 14 september 1 oktober 2007 anmälan om courtagefri försäljning inlämnas. BURES AKTIEINLÖSEN 2007, 6

7 Villkor och anvisningar Utbetalning av likvid för courtagefritt försålda inlösenrätter beräknas ske den 15 oktober 2007 till det avkastningskonto som är kopplat till respektive innehavares VPkonto. Innehavare vars VP-konto saknar korrekt avkastningskonto erhåller likvid i form av en utbetalningsavi. Som bekräftelse på försäljning sänds avräkningsnota. Aktieägare som önskar sälja inlösenrätter enligt detta förfarande skall tillse att anmälningssedel är Swedbank tillhanda senast 1 oktober Anmälan är bindande efter det att den mottagits av Swedbank. Hantering av aktier anmälda för inlösen samt redovisning från VPC Det antal aktier som anmäls för inlösen samt erforderligt antal inlösenrätter kommer att överföras till ett nyöppnat, spärrat VP-konto i aktieägares namn, så kallat apportkonto. Överföringen medför att de anmälda aktierna och inlösenrätterna spärras och inte kan överlåtas. I samband härmed skickas en VP-avi ut som visar uttaget av både aktierna och inlösenrätterna från det ursprungliga VP-kontot. Efter anmälningsperiodens slut kommer aktier att bokas ut från apportkontot och inlösenaktier att bokas in på det ursprungliga VP-kontot, utan avisering från VPC. Har Du några frågor kring inlösenförfarandet kan du besöka bolagets hemsida eller ringa Swedbank på telefon Observera att anmälan om inlösen av aktier skall ske senast den 12 oktober Anmälan om courtagefri försäljning av inlösenrätter måste vara Swedbank tillhanda senast den 1 oktober Efter anmälningstidens utgång blir outnyttjade inlösenrätter ogiltiga och saknar därmed värde. Efter den 12 oktober 2007 kommer inlösenrätter som inte utnyttjas att bokas bort från VP-konto utan avisering från VPC. Varken Bure eller Swedbank kommer att ersätta det värde aktieägaren kan gå miste om i de fall inlösenrätterna inte utnyttjas eller anmälningssedeln varit felaktigt eller ofullständigt ifylld eller inkommit efter anmälningstidens slut. Ingen ersättning ges heller till aktieägare som för sent (senast 1 oktober 2007 Swedbank tillhanda) anmält intresse att sälja inlösenrätter courtagefritt. Möjlighet finns fortfarande för innehavaren att sälja dessa inlösenrätter vid OMX Nordic Exchange Stockholm till och med den 9 oktober Efter anmälningsperiodens slut bokas eventuella outnyttjade inlösenrätter, vilka då saknar ekonomiskt värde, bort från VP-kontot. Avi härom utsändes inte. Utbetalning av inlösenbeloppet Utbetalning av inlösenbeloppet sker genom VPCs försorg till det avkastningskonto som är kopplat till respektive aktieägares VP-konto och beräknas verkställas omkring den 2 november Aktieägare vars VP-konto saknar avkastningskonto erhåller likvid i form av en utbetalningsavi. I förekommande fall sänds beloppet till panthavaren respektive förvaltaren. BURES AKTIEINLÖSEN 2007, 7

8 Vanliga frågor och svar Varför föreslår Bure inlösen av aktier? Bures likviditet överstiger det kapitalbehov som koncernen för närvarande har. Inlösen av aktier är en bra metod att fördela överskottet till aktieägarna på ett skattemässigt gynnsamt sätt. Varför investerar inte Bure pengarna i verksamheten istället för att dela ut dem? Även efter fullbordat inlösenförfarande kommer Bure att ha en tillräckligt stark finansiell ställning och utrymme för fortsatta investeringar. Behöver jag som aktieägare göra någonting? Ja. Det är väldigt viktigt att du som aktieägare tar ett aktivt beslut för att inte förlora värde. Varje aktieägare kommer att tilldelas en inlösenrätt för varje innehavd aktie. 10 inlösenrätter krävs för att lösa in en aktie. Dessa rätter kommer även att bli föremål för handel vilket innebär att du som aktieägare har möjligheten att sälja dina tilldelade rätter på marknaden. Du har alltså två alternativ: Är inlösen obligatoriskt? Nej. Det är frivilligt att utnyttja möjligheten att lösa in sina aktier. Alla aktieägare har rätt att istället sälja sina inlösenrätter på marknaden. Hur många aktier kommer jag att ha? Antalet aktier som du som aktieägare kommer att äga efter inlösenförfarandet beror på om du väljer att utnyttja inlösenrätterna eller om du väljer att sälja dem. Handel med inlösenrätter Handel med inlösenrätter kommer att ske vid OMX Nordic Exchange Stockholm från och med den 14 september till och med den 9 oktober Samtliga banker och andra värdepappersinstitut kommer att förmedla köp och försäljning av inlösenrätter. 1. Utnyttja dina tilldelade inlösenrätter för att sälja tillbaka aktier 2. Sälja dina inlösenrätter på marknaden Observera att du som ägare måste göra ett aktivt val. Om du varken utnyttjar eller säljer dina inlösenrätter kommer de att förfalla värdelösa vilket kommer att leda till en ekonomisk förlust för dig. BURES AKTIEINLÖSEN 2007, 8

9 Gör så här Anmälningssedel avseende inlösen av aktier och/eller courtagefri försäljning av inlösenrätter i Bure Equity AB Anmälan om courtagefri försäljning: 14 september 1 oktober 2007 Anmälan om inlösen av aktier: 14 september 12 oktober 2007 * OBS! Avser anmälan courtagefri försäljning är sista anmälningsdag den 1 oktober 2007 Karl Karlsson Vägen STAD Till Swedbank AB c/o Strömberg STOCKHOLM Enligt informationsbroschyr daterad i september 2007 lämnar Bure Equity AB ( Bure ) ett erbjudande om ett frivilligt inlösen förfarande. Alternativ 1: Du väljer att lösa in maximalt antal aktier och behöver bara skriva under anmälan. Det antal aktier som du har rätt att lösa in. Erbjudandet i korthet: Det antal aktier och inlösenrätter som du innehar per För varje aktie i Bure erhålls en inlösenrätt Det krävs 10 inlösenrätter för att lösa in 1 aktie den 10 september För varje inlöst aktie erhålls 54 kronor kontant Högst inlösenrätter kan säljas courtagefritt För fullständiga villkor för inlösenerbjudandet hänvisas till informationsbroschyr daterad i september 2007 Innehavet i Bure aktier samt inlösenrätter finns per den 10 september 2007 registrerade på VP-konto Alternativ 1 Inlösen av maximalt antal aktier och courtagefri försäljning av överskjutande inlösenrätter Antal aktier Antal inlösenrätter Antal inlösenrätter att sälja Jag/vi önskar lösa in maximalt antal aktier och sälja resterande inlösenrätter courtagefritt enligt ovan. * Det antal inlösenrätter som behövs för att lösa in de aktier du har rätt till. Alternativ 2: Notering i denna ruta innebär att Alternativ 1 ej beaktas. Alternativet väljer du om du vill lösa in ett annat antal aktier. Högst inlösenrätter kan säljas courtagefritt om anmälan är Swedbank tillhanda senast den 1 oktober Genom undertecknande av denna anmälningssedel intygas att jag/vi har tagit del av informationen på baksidan av denna anmälningssedel. Swedbank AB (publ) befullmäktigas att för min/vår räkning inlösa aktier och/eller sälja inlösenrätter enligt gällande erbjudande. Uppgifter avseende ägaren: Adress för avräkningsnota hämtas från VPC Personnummer / Organisationsnummer Telefon dagtid Namn / Firma Ort OBS! Om notering gjorts under alternativ 2 kommer ovanstående, alternativ 1, ej att beaktas. Alternativ 2 Inlösen och/eller courtagefriförsäljning Skriv tydligt, blanketten läses maskinellt! Inlösen Antal aktier som ska lösas in Det krävs 10 inlösenrätter för att lösa in 1 aktie Courtagefri försäljning Antal inlösenrätter som anmäls för courtagefri försäljning Högst inlösenrätter Karl Karlsson Underskrift av ägare (i förekommande fall förmyndare) Datum Uppgifter avseende panthavaren (i förekommande fall): Personnummer / Organisationsnummer Efternamn / Firma Ort Underskrift av panthavaren Telefon dagtid Tilltalsnamn Datum * Intellecta Finanstryck Det antal inlösenrätter som blir över och inte räcker för att lösa in ytter ligare aktie. Om anmälan är Swedbank tillhanda senast 1 oktober 2007 säljs de courtage fritt. Glöm inte att skriva under! Använd gärna bifogat svarskuvert! BURES AKTIEINLÖSEN 2007, 9

10 Denna information finner du på anmälningssedelns baksida: Undertecknad är medveten om och medger att; anmälan är bindande, ofullständigt eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende, inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text, om aktierna och inlösenrätterna är pantsatta, skall anmälningssedeln även ifyllas och undertecknas av panthavaren, likvidbeloppet för sålda inlösenrätter utbetalas genom insättning på det avkastningskonto som är anslutet till det VP-konto där inlösenrätterna fanns registrerade. Om konto saknas eller är felaktigt, sker utbetalning genom utbetalningsavi, försäljningskursen för inlösenrätterna beräknas på grundval av den genomsnittliga kursen för samtliga försäljningar som görs enligt detta erbjudande, utbetalning av inlösenbeloppet sker genom VPCs försorg till det avkastningskonto som är kopplat till respektive aktieägares VP-konto och beräknas verkställas omkring den 2 november Aktieägare vars VP-konto saknar avkastningskonto erhåller likvid i form av en utbetalningsavi. Observera Att anmälan om courtagefri försäljning av inlösenrätter skall vara Swedbank tillhanda senast den 1 oktober Att sista dag för handel med inlösenrätter är den 9 oktober Att anmälan om inlösen av aktier skall vara Swedbank tillhanda senast den 12 oktober Att Du går miste om värdet av Dina inlösenrätter om du inte utnyttjar eller säljer dem. Personuppgifter som lämnas till bolag i Swedbankkoncernen kommer att behandlas i datasystem i den utsträckning som behövs för att tillhandahålla tjänster och administrera kundengagemang i koncernen. Även personuppgifter som inhämtas från annan än den kund som behandlingen avser kan komma att behandlas. Det kan också förekomma att personuppgifter behandlas i datasystem hos företag och organisationer med vilka bolag i Swedbankkoncernen samarbetar. Information om behandling av personuppgifter lämnas av Swedbanks kontor, vilka också tar emot begäran om rättelse om personuppgifter. Detta erbjudande riktar sig inte till aktieägare i Japan, USA, Australien, Kanada eller Nya Zeeland. BURES AKTIEINLÖSEN 2007, 10

11 Finansiella effekter för Bure Finansiella effekter för Bure Moderbolaget Utfall Inlösen av aktier Proforma efter inlösen 1) Totala tillgångar, MSEK Eget Kapital, MSEK Nettolånefordran, MSEK 2) Soliditet, procent 98,5% 98,2% Antal aktier Redovisat eget kapital per aktie, SEK 30,29 27,65 Koncernen Totala tillgångar, MSEK Eget Kapital, MSEK Nettolånefordran, MSEK 2) Soliditet, procent 77,6% 74,1% 1) Utöver ovanstående proformajusteringar sedan den 30 juni 2007 har den löpande affärsverksamheten påverkat balansräkningen. 2) Finansiella räntebärande tillgångar med avdrag för räntebärande skulder. BURES AKTIEINLÖSEN 2007, 11

12 Skattefrågor i Sverige Nedan följer en sammanfattning av den skattekonsekvenser som kan uppstå med anledning av detta erbjudande. Om inget annat anges avser informationen endast fysiska personer som är skattemässigt bosatta eller hemmahörande i Sverige. Sammanfattningen är baserad på nu gällande svenska skatteregler och är endast avsedd som en allmän information. Den skattemässiga behandlingen av varje enskild aktieägare beror delvis på dennes speciella situation. Särskilda skattekonsekvenser vilka inte finns beskrivna nedan kan akutaliseras för vissa kategorier av skatteskyldiga. Redogörelsen omfattar exempelvis inte de fall där aktierna utgör omsättningstillgång i näringsverksamhet eller innehas av handelsbolag, investmentbolag eller investeringsfond. Vidare behandlas inte de särskilda reglerna om skattefri kapitalvinst (inklusive avdragsförbud vid kapitalförlust) i bolagssektorn som kan bli tillämpliga då juridisk person innehav näringsbetingade aktier eller näringsbetingade aktiebaserade delägarrätter (såsom erhållna inlösenrätter) i Bure Equity AB. Beskrivningen avser inte heller situationer där en aktieägare med hemvist utomlands, på grund av reglerna för väsentlig anknytning, anses skatterättsligt bosatt i Sverige. Varje aktieägare bör rådfråga skatterådgivare om de speciella skattekonsekvenser som erbjudandet kan medföra i det enskilda fallet, för utländska aktieägare till exempel tillämpligheten av utländsk skattelagstiftning (till exempel med avseende på kupongskatt) och skatteavtal och eventuella andra tillämpliga förordningar. Erhållande av inlösenrätter När inlösenrätt erhålls sker ingen beskattning. Inte heller utlöses beskattning vid anmälan om inlösen. Beskattning sker först när inlösenrätt avyttras eller när aktie löses in. Inlösen av aktier Utnyttjande av inlösenrätter utlöser inte någon beskattning utan beskattningen anstår till dess aktierna inlöses. Inlösen av aktie likställs med avyttring. Kapitalvinst alternativt kapitalförlust beräknas med utgångspunkt i skillnaden mellan inlösenbeloppet (avyttringspriset), dvs. 54 kronor, på inlöst aktie och omkostnadsbeloppet för inlöst aktie. Vid beräkning av omkostnadsbeloppet skall som huvudregel genomsnittsmetoden användas. Genomsnittsmetoden innebär att omkostnadsbeloppet för en aktie anses vara det genomsnittliga omkostnadsbeloppet för samtliga aktier av samma slag och sort, beräknad med hänsyn till inträffade förändringar under innehavstiden. Till detta justerade genomsnittliga omkostnadsbelopp för en inlöst aktie i Bure ska erläggas anskaffningsutgiften för köpta inlösenrätter som utnyttjas. Alternativt får den så kallade schablonmetoden tillämpas vilket innebär att omkostnadsbeloppet beräknas till 20 procent av inlösenbeloppet. Skattesatser m.m. Privatpersoner För privatpersoner och dödsbon beskattas kapitalvinster i inkomstslaget kapital med en statlig inkomstskatt om 30 procent. Kapitalförluster är avdragsgilla i inkomstslaget kapital. Kapitalförluster på marknadsnoterade och ej marknadsnoterade aktier samt på andra marknadsnoterade delägarrätter (till exempel inlösenrätter) får, under samma år, kvittas fullt ut mot skattepliktiga kapitalvinster på sådana värdepapper utom andelar i investeringsfonder som bara innehåller svenska fordringsrätter (räntefonder). Av eventuellt överskjutande är 70 procent avdragsgill mot andra inkomster av kapital. Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital medges reduktion av skatt på inkomst av tjänst och näringsverksamhet samt fastighetsskatt. Sådan skattereduktion medges 30 procent av det totala underskottet i inkomstslaget kapital som inte överstiger och med 21 procent på överskjutande del. Underskottet kan inte sparas till senare år. Aktiebolag Hos aktiebolag beskattas all inkomst, det vill säga även kapitalvinster, i inkomstslaget näringsverksamhet med 28 procent skatt. För kapitalförlust på aktier och inlösenrätter medges fullt avdrag men endast mot kapitalvinst på aktier och andra dellägarrätter. Kapitalförlust som inte kunnat utnyttjas ett visst år får dras av mot vinst på delägarrätter under efterföljande beskattningsår utan begränsning i tiden. En sådan förlust kan även utnyttjas mot annat koncernföretags kapitalvinster på delägarrätter om det finns koncernbidragsrätt mellan företagen. För aktiebolag som innehar näringsbetingade aktier i Bure Equity AB gäller särskilda regler. BURES AKTIEINLÖSEN 2007, 12

13 Skattefrågor i Sverige Avyttring av inlösenrätter Avyttring av inlösenrätt medför en beskattning enligt kapitalvinstreglerna. Inlösenrätter förvärvade på grundval av aktieinnehav i Bure Equity AB anses anskaffade för noll kronor. Vid avyttring av sådana inlösenrätter uppkommer således en skattepliktig kapitalvinst motsvarande försäljningspriset, efter avdrag för eventuella försäljningsomkostnader. Schablonmetoden får inte användas för att bestämma omkostnadsbeloppet för en inlösenrätt som erhållits på grundval av aktieinnehav i Bure Equity AB. Anskaffningsutgiften för inlösenrätt, som förvärvats i marknaden, utgörs av köpeskillingen. Vid beräkning av omkostnadsbeloppet för inlösenrätt skall genomsnittsmetoden användas. Om schablonmetoden får tillämpas på köpta inlösenrätter är oklart. Om tidpunkten för utnyttjandet av en inlösenrätt löper ut utan att inlösenrätten utnyttjas anses inlösenrätten avyttrad för noll kronor. Det innebär att det för köpta inlösenrätter uppkommer en avdragsgill kapitalförlust motsvarande anskaffningsutgiften. I övrigt tillämpas vid avyttring av inlösenrätt samma regler som vid avyttring av aktier. Kupongskatt m. m. för aktieägare i utlandet För privatpersoner och juridiska personer bosatta respektive hemmahörande i utlandet anses enligt svenska intern rätt hela det utbetalda inlösenbeloppet utgöra utdelning. På utdelning från svenskt aktiebolag tas i regel svensk kupongskatt ut. Skattesatsen för kupongskatt uppgår till 30 procent. Kupongskatt uttas dock i allmänhet med en lägre procentsats till följd av bestämmelser i skatteavtal. Skattskyldigheten inträder när inlösenlikviden 54 kronor per inlöst aktie erhålls. På ansökan hos Skatteverket återbetalas sådan kupongskatt till den del skatten belöper på aktieägarens anskaffningsutgift för aktierna. Som alternativ till den verkliga anskaffningsutgiften får denna bestämmas till 20 procent av inlösenbeloppet. Om aktieägaren är ett utländskt bolag och vissa villkor är uppfyllda tas inte kupongskatt ut vid in lösen av näringsbetingade aktier i Bure Equity AB. I Sverige verkställer normalt VPC avdrag för kupongskatt. För förvaltarregistrerade aktier verkställs avdraget istället av förvaltaren. Det bör noteras att kupongskatt inte tas ut vid avyttring av inlösenrätt eller vid avyttring på marknaden av aktie. Avyttring av aktie eller inlösenrätt medför såvitt avser aktieägare som inte är bosatta eller hemmahörande i Sverige i allmänhet inte någon beskattning i Sverige. Avyttringen kan dock medföra att aktieägare blir föremål för beskattning i sin hemviststat. Enligt en särskild skatteregel kan emellertid en fysisk person, som är begränsat skattskyldig i Sverige, bli föremål för svensk beskattning vid avyttring av bland annat svenska aktier och inlösenrätter. Detta gäller om personen vid något tillfälle under avyttringsåret eller de tio kalenderår som närmast föregått det år då avyttringen skedde varit bosatt i Sverige eller stadigvarande vistats här. I flera fall är denna tidsperiod begränsad till kortare tid genom skatteavtal mellan Sverige och ägarens hemviststat. BURES AKTIEINLÖSEN 2007, 13

14

15

16 Bure Equity AB (publ), Box 5419, Göteborg, Tel , Fax , Intellecta Finanstryck

Aktieinlösen 2008 OBSERVERA ATT DU SOM AKTIEÄGARE MÅSTE GÖRA ETT AKTIVT VAL FÖR ATT INTE FÖRLORA VÄRDE

Aktieinlösen 2008 OBSERVERA ATT DU SOM AKTIEÄGARE MÅSTE GÖRA ETT AKTIVT VAL FÖR ATT INTE FÖRLORA VÄRDE Aktieinlösen 2008 Detta dokument innehåller information om Bure Equity AB:s (publ) erbjudande om frivilligt inlösenförfarande. Beslut om inlösenförfarande fattades av Bures extra bolagsstämma den 11 december

Läs mer

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie.

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie. INLÖSEN 2008 information till aktieägarna i hiq international ab (publ) inför årsstämma den 30 april 2008 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande 1 Bakgrund

Läs mer

Bakgrund. Inlösen 2015 2

Bakgrund. Inlösen 2015 2 Inlösen 2015 Information till aktieägarna i HiQ International AB (publ) avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande Bakgrund BAKGRUND HiQ International ABs (

Läs mer

Första dag för handel i inlösenaktier. 12 maj 14 maj 18 maj 19 maj 1 juni 9 juni. Handel i inlösenaktier

Första dag för handel i inlösenaktier. 12 maj 14 maj 18 maj 19 maj 1 juni 9 juni. Handel i inlösenaktier INFORMATION OM INLÖSEN AV AKTIER I SWECO AB (publ) 2010 Innehåll Tidplan...2 Bakgrund och motiv...3 Så här går inlösenförfarandet till...4 Detaljerad beskrivning av inlösenförfarandet...5 Skattefrågor

Läs mer

information om inlösen av aktier i sweco ab (publ) 2006

information om inlösen av aktier i sweco ab (publ) 2006 information om inlösen av aktier i sweco ab (publ) 2006 INNEHÅLL TIDPLAN... 1 BAKGRUND OCH MOTIV... 2 SÅ HÄR GÅR INLÖSENFÖRFARANDET TILL... 3 DETALJERAD BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET... 4 SKATTEFRÅGOR

Läs mer

Information om inlösen av aktier i Haldex AB

Information om inlösen av aktier i Haldex AB Information om inlösen av aktier i Haldex AB Innehåll Inlösenförfarandet i korthet 1 Tidsplan 1 Bakgrund och motiv 2 Så här går inlösenförfarandet till 2 Detaljerad beskrivning av inlösenförfarandet 3

Läs mer

Information till aktieägarna i Sandvik med anledning av aktiesplit och automatisk inlösen av aktier

Information till aktieägarna i Sandvik med anledning av aktiesplit och automatisk inlösen av aktier This document is also available in English. Information till aktieägarna i Sandvik med anledning av aktiesplit och automatisk inlösen av aktier Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information

Läs mer

Sectras inlösenprogram

Sectras inlösenprogram Sectras inlösenprogram 205 Information till aktieägarna i Sectra AB (publ) inför årsstämma den 7 september 205 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande. Detta

Läs mer

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av split och inlösen av aktier

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av split och inlösen av aktier Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av split och inlösen av aktier Innehållsförteckning Kort om inlösen av aktier 2 Bakgrund och motiv 3 Finansiella effekter av inlösenförfarandet

Läs mer

Erbjudande om courtagefri försäljning av aktier i Nobel Biocare och information angående avnotering

Erbjudande om courtagefri försäljning av aktier i Nobel Biocare och information angående avnotering Erbjudande om courtagefri försäljning av aktier i Nobel Biocare och information angående avnotering Erbjudandet som beskrivs i denna informationsbroschyr riktar sig inte till personer vars deltagande i

Läs mer

Inlösen av aktier 2014

Inlösen av aktier 2014 Inlösen av aktier 2014 Information till aktieägarna i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) inför årsstämma den 12 maj 2014 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och automatiskt inlösenförfarande.

Läs mer

Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ)

Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) Information till aktieägarna med anledning av styrelsens förslag om aktiesplit och obligatoriskt inlösenförfarande till årsstämma den 13 maj 2015 Detta

Läs mer

Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2007

Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2007 Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2007 Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller endast information om styrelsens för Aktiebolaget SKF ( SKF

Läs mer

Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia

Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia För 10 aktier i Bure erhåller du 1 aktie i AcadeMedia Detta dokument ger information om styrelsens för Bure Equity AB ( Bure ) förslag till beslut om utdelning

Läs mer

Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier

Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier Information till aktieägarna i med anledning av sammanläggning av aktier 1:5 och ändring av förhållandet mellan B-aktien och ADS Detta dokument

Läs mer

INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I ATLAS COPCO AB

INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I ATLAS COPCO AB INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I ATLAS COPCO AB med anledning av förslag om aktiesplit och automatiskt inlösenförfarande Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information om styrelsens för

Läs mer

Inlösen av aktier i Bure Equity AB (publ)

Inlösen av aktier i Bure Equity AB (publ) Inlösen av aktier i Bure Equity AB (publ) VIKTIGT MEDDELANDE TILL DIG SOM ÄR AKTIEÄGARE I BURE EQUITY AB (PUBL) Detta dokument innehåller information om Bure Equity ABs (publ) erbjudande om frivillig inlösen.

Läs mer

Man kan konstatera att mycket återstår att göra för oss som arbetar för att vår planet på alla plan ska bli en bättre planet.

Man kan konstatera att mycket återstår att göra för oss som arbetar för att vår planet på alla plan ska bli en bättre planet. INFORMATION OM AKTIESPLIT OCH INLÖSEN AV AKTIER I SWECO AB (PUBL) 2007 Man kan konstatera att mycket återstår att göra för oss som arbetar för att vår planet på alla plan ska bli en bättre planet. innehåll

Läs mer

17 mars 2008. Information om automatiskt inlösenförfarande. NeoNet AB 2008. LEGAL#3088718v7

17 mars 2008. Information om automatiskt inlösenförfarande. NeoNet AB 2008. LEGAL#3088718v7 17 mars 2008 Information om automatiskt inlösenförfarande av aktier i NeoNet AB 2008 17 mars 2008 2 INNEHÅLL 2 Kort beskrivning av inlösenförfarandet 3 Bakgrund och motiv till inlösenförfarandet 4 Tidplan

Läs mer

Information om automatisk aktieinlösen i Investment AB Kinnevik (publ)

Information om automatisk aktieinlösen i Investment AB Kinnevik (publ) Information om automatisk aktieinlösen i Investment AB Kinnevik (publ) Detta dokument utgör inte ett erbjudande att köpa eller sälja aktier. Detta dokument är endast avsett som information till aktieägarna

Läs mer

Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2008

Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2008 Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2008 Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller endast information om styrelsens för Aktiebolaget SKF ( SKF

Läs mer

Bakgrund och motiv. Linköping i oktober Sectra AB. Styrelsen

Bakgrund och motiv. Linköping i oktober Sectra AB. Styrelsen INLÖSEN 2011 Information till aktieägarna i Sectra AB (publ) inför extra bolagsstämma den 22 november 2011 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande. Detta

Läs mer

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av förslag om aktiesplit och automatiskt inlösenförfarande Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information om styrelsens för

Läs mer

Stockholm i mars 2014. IAR Systems Group AB (publ) Styrelsen

Stockholm i mars 2014. IAR Systems Group AB (publ) Styrelsen INLÖSEN 2014 Information till aktieägarna i IAR Systems Group AB (publ) inför årsstämma den 24 april 2014 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande BAKGRUND

Läs mer

Information om inlösen av aktier i AB Electrolux 2006/2007

Information om inlösen av aktier i AB Electrolux 2006/2007 Information om inlösen av aktier i AB Electrolux 2006/2007 Innehåll Bakgrund och motiv 1 Så här går inlösenförfarandet till 2 Beskrivning av inlösenförfarandet 3 Effekter för Electrolux 4 Skattefrågor

Läs mer

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ)

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) Information till aktieägarna inför extra bolagsstämma den 14 augusti 2012 avseende styrelsens förslag om aktiesplit och obligatoriskt

Läs mer

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av förslag om aktiesplit och automatiskt inlösenförfarande Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information om styrelsens för

Läs mer

Novestra: Inlösen 2013

Novestra: Inlösen 2013 Novestra: Inlösen 2013 Information till aktieägarna i AB Novestra (publ) med anledning av styrelsens förslag om utbetalning av 1 krona per aktie genom ett obligatoriskt inlösenförfarande INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 3.787.000 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 15.148.000.

Läs mer

Information om föreslagen aktiesplit och inlösen av aktier i KappAhl Holding AB (publ)

Information om föreslagen aktiesplit och inlösen av aktier i KappAhl Holding AB (publ) Information om föreslagen aktiesplit och inlösen av aktier i KappAhl Holding AB (publ) Detta dokument ger information om styrelsens för KappAhl Holding AB (publ) ( KappAhl eller Bolaget ) förslag om kapitalutskiftning

Läs mer

Information om automatiskt inlösenförfarande i Tele2 AB

Information om automatiskt inlösenförfarande i Tele2 AB Kolumntitel Information om automatiskt inlösenförfarande i Tele2 AB Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information om styrelsens för Tele2 AB ( Tele2 eller Bolaget ) förslag om aktiesplit

Läs mer

aktieägaren. Sammanlagt innebär förslaget att kronor kommer att återbetalas till aktieägarna. Under förutsättning att årsstämman

aktieägaren. Sammanlagt innebär förslaget att kronor kommer att återbetalas till aktieägarna. Under förutsättning att årsstämman INLÖSEN 2012 Information till aktieägarna i Sectra AB (publ) inför årsstämma den 28 juni 2012 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande. Detta underlag är

Läs mer

Information om inlösenförfarande

Information om inlösenförfarande Information om inlösenförfarande Innehåll BAKGRUND OCH MOTIV 2 BESKRIVNING AV 3 INLÖSENFÖRFARANDET VILLKOR OCH ANVISNINGAR 5 FINANSIELLA EFFEKTER 6 FÖR CHERRY SKATTEFRÅGOR I SVERIGE 7 FRÅGOR OCH SVAR 9

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 4.927.386 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 98 547 732.

Läs mer

2011 INLÖSEN AV AKTIER

2011 INLÖSEN AV AKTIER 2011 INLÖSEN AV AKTIER INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I BJÖRN BORG AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMA DEN 14 APRIL 2011 AVSEENDE STYRELSENS FÖRSLAG TILL KAPITALÖVERFÖRING GENOM AUTOMATISK INLÖSEN AV AKTIER INNEHÅLL

Läs mer

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0005337821

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0005337821 Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0005337821 Information till aktieägarna inför extra bolagsstämma den 10 februari 2014 avseende styrelsens förslag om aktiesplit

Läs mer

Inlösen av aktier i Mertiva AB (publ) Mars 2014

Inlösen av aktier i Mertiva AB (publ) Mars 2014 Inlösen av aktier i Mertiva AB (publ) Mars 2014 Viktig information Denna informationsbroschyr är upprättad av Mertiva AB (publ), org nr 556530-1420 och syftar till att ge aktieägarna i Mertiva information

Läs mer

ÅRSREDOVISNING INLÖSENFÖRFARANDE

ÅRSREDOVISNING INLÖSENFÖRFARANDE INFORMATION OM 2014 ÅRSREDOVISNING INLÖSENFÖRFARANDE MR GREEN & CO AB (publ) 2015 INNEHÅLL Villkor i sammandrag 3 Bakgrund och motiv 4 Styrelsens förslag i korthet 5 Viktiga datum 5 Så här går det till

Läs mer

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0001599622

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0001599622 Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0001599622 Information till aktieägarna inför extra bolagsstämma den 5 juli 2013 avseende styrelsens förslag om aktiesplit och

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015 Innehåll BAKGRUND OCH MOTIV 3 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET 4 VILLKOR OCH ANVISNINGAR 6 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR ENEA 7

Läs mer

Inlösen av aktier i Creades AB (publ) Våren 2015

Inlösen av aktier i Creades AB (publ) Våren 2015 Inlösen av aktier i Creades AB (publ) Våren 2015 VIKTIGT MEDDELANDE TILL DIG SOM ÄR AKTIEÄGARE I CREADES Detta dokument innehåller information om ett erbjudande om inlösen av aktier i Creades. Anmälan

Läs mer

Information till depåbevisinnehavare i Vostok Nafta Investment Ltd

Information till depåbevisinnehavare i Vostok Nafta Investment Ltd Information till depåbevisinnehavare i Vostok Nafta Investment Ltd inför EBS den 29 augusti 2012 om styrelsens förslag om split och obligatoriskt inlösenförfarande Detta dokument har tagits fram med enda

Läs mer

Erbjudande om inlösen av aktier i AB Electrolux

Erbjudande om inlösen av aktier i AB Electrolux Erbjudande om inlösen av aktier i AB Electrolux Erbjudandet i sammandrag Innehåll 2 Erbjudandet i sammandrag 3 Bakgrund och motiv 4 Villkor och anvisningar 6 Illustrerande exempel 7 Tidsplan 8 Anmälningssedel

Läs mer

Innehåll. Kortnamn för inlösenaktierna: A-aktien: NET IL A B-aktien: NET IL B. Delårsrapport för tredje kvartalet 2009

Innehåll. Kortnamn för inlösenaktierna: A-aktien: NET IL A B-aktien: NET IL B. Delårsrapport för tredje kvartalet 2009 Information om automatiskt inlösenförfarande av aktier i net Entertainment NE AB (publ) 2009 2 Innehåll Bakgrund och motiv 3 Beskrivning av inlösenförfarandet 4 Villkor och anvisningar 6 Finansiella effekter

Läs mer

NET ENTERTAINMENT INLÖSENPROGRAM 2014

NET ENTERTAINMENT INLÖSENPROGRAM 2014 NET ENTERTAINMENT INLÖSENPROGRAM 2014 DEFINITIONER Med eller Bolaget avses Net Entertainment NE AB (publ) eller den koncern i vilken NE AB (publ) är moderbolag. Med Koncernen avses den koncern i vilken

Läs mer

A-aktien: NET IL A B-aktien: NET IL B KALENDARIUM

A-aktien: NET IL A B-aktien: NET IL B KALENDARIUM INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I NET ENTERTAINMENT NE AB (PUBL) 2010 Innehåll 1 Bakgrund och motiv 2 Beskrivning av inlösenförfarandet 4 Villkor och anvisningar 5 Finansiella effekter

Läs mer

Inlösen av aktier i OEM International

Inlösen av aktier i OEM International Inlösen av aktier i OEM International INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I OEM INTERNATIONAL AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMA DEN 29 APRIL 2014 AVSEENDE STYRELSENS FÖRSLAG TILL KAPITALÖVERFÖRING GENOM AUTOMATISK INLÖSEN

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2012

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2012 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2012 INNEHÅLL BAKGRUND OCH MOTIV 2 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET 3 VILLKOR OCH ANVISNINGAR 5 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR BETSSON

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2011

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2011 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2011 INNEHÅLL BAKGRUND OCH MOTIV 2 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET VILLKOR OCH ANVISNINGAR 5 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR BETSSON

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2014

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2014 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2014 BETSSON AB:S VERKSAMHET BESTÅR I ATT ÄGA OCH FÖRVALTA AKTIEINNEHAV I BOLAG SOM SJÄLVA ELLER VIA PARTNERSAMARBETEN ERBJUDER

Läs mer

AKTIEINLÖSEN 2011 PUSHING THE LIMITS IN GAMING ENTERTAINMENT

AKTIEINLÖSEN 2011 PUSHING THE LIMITS IN GAMING ENTERTAINMENT AKTIEINLÖSEN 2011 INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I NET ENTERTAINMENT NE AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMA DEN 13 APRIL 2011 AVSEENDE STYRELSENS FÖRSLAG TILL KAPITALÖVERFÖRING GENOM AUTOMATISK INLÖSEN AV AKTIER PUSHING

Läs mer

Erbjudande om inlösen av aktier i Sandvik AB 2005

Erbjudande om inlösen av aktier i Sandvik AB 2005 Erbjudande om inlösen av aktier i Sandvik AB 2005 Erbjudandet i sammandrag Bolagsstämman i Sandvik AB fattade den 3 maj 2005 beslut om att erbjuda företagets aktieägare att lösa in aktier till ett belopp

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2010

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2010 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2010 INNEHÅLL BAKGRUND OCH MOTIV 2 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET VILLKOR OCH ANVISNINGAR 5 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR BETSSON

Läs mer

Inlösen av aktier i Investment AB Öresund (publ)

Inlösen av aktier i Investment AB Öresund (publ) Inlösen av aktier i Investment AB Öresund (publ) VIKTIGT MEDDELANDE TILL DIG SOM ÄR AKTIEÄGARE I INVESTMENT AB ÖRESUND (PUBL) Detta dokument innehåller ett erbjudande om inlösen i Investment AB Öresund

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2013

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2013 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2013 BETSSON AB:S VERKSAMHET BESTÅR I ATT ÄGA OCH FÖRVALTA AKTIEINNEHAV I BOLAG SOM SJÄLVA ELLER VIA PARTNERSAMARBETEN ERBJUDER

Läs mer

Villkor i sammandrag för aktieinlösen 2015. Innehåll

Villkor i sammandrag för aktieinlösen 2015. Innehåll INLÖSENPROGRAM 2015 DEFINITIONER Med eller Bolaget avses Net Entertainment NE AB (publ) eller den koncern i vilken Net Entertainment NE AB (publ) är moderbolag. Med Koncernen avses den koncern i vilken

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2013

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2013 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 203 Innehåll BAKGRUND OCH MOTIV 3 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET 4 VILLKOR OCH ANVISNINGAR 6 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR ENEA 7 SKATTEFRÅGOR

Läs mer

Erbjudande om inlösen av aktier i Fabege AB (publ) med likvid i form av aktier i Klövern AB (publ)

Erbjudande om inlösen av aktier i Fabege AB (publ) med likvid i form av aktier i Klövern AB (publ) Erbjudande om inlösen av aktier i Fabege AB (publ) med likvid i form av aktier i Klövern AB (publ) Innehåll Erbjudandet i sammandrag Bakgrund och motiv 1 Villkor och anvisningar 2 Illustrerande exempel

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2012

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2012 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2012 Innehåll BAKGRUND OCH MOTIV 3 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET 4 VILLKOR OCH ANVISNINGAR 6 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR ENEA 7

Läs mer

Definitioner. Inlösenaktierna löses automatiskt in mot en inlösenlikvid om 2,00 SEK per inlösenaktie som beräknas utbetalas den 12 juni 2017.

Definitioner. Inlösenaktierna löses automatiskt in mot en inlösenlikvid om 2,00 SEK per inlösenaktie som beräknas utbetalas den 12 juni 2017. INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2017 Innehåll BAKGRUND OCH MOTIV 3 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET 4 VILLKOR OCH ANVISNINGAR 6 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR ENEA 7

Läs mer

INFORMATION OM INLÖSENFÖRFARANDE

INFORMATION OM INLÖSENFÖRFARANDE INFORMATION OM INLÖSENFÖRFARANDE 1 INNEHÅLL Villkor i sammandrag 3 Bakgrund och motiv 4 Styrelsens förslag i korthet 5 Viktiga datum 5 Så här går det till 6 Villkor och anvisningar 7 Finansiella effekter

Läs mer

Inlösen av aktier i Creades AB (publ) våren 2014

Inlösen av aktier i Creades AB (publ) våren 2014 Inlösen av aktier i Creades AB (publ) våren 2014 VIKTIGT MEDDELANDE TILL DIG SOM ÄR AKTIEÄGARE I CREADES Detta dokument innehåller information om ett erbjudande om inlösen av aktier i Creades. Anmälan

Läs mer

Information till aktieägarna i East Capital Baltic Property Investors AB (publ) SE

Information till aktieägarna i East Capital Baltic Property Investors AB (publ) SE Information till aktieägarna i East Capital Baltic Property Investors AB (publ) SE0001467572 Information till aktieägarna inför extra bolagsstämma den 27 september 2016 avseende styrelsens förslag om aktiesplit

Läs mer

Innehåll. Definitioner. Kommande informationstillfällen. Aktieinformation

Innehåll. Definitioner. Kommande informationstillfällen. Aktieinformation Eolus Vind AB Inlösenprogram 2015 Innehåll 1 Bakgrund och motiv 2 Beskrivning av inlösenförfarandet 4 Villkor och anvisningar 5 Finansiella effekter för Eolus 6 Skattefrågor i Sverige 8 Frågor och svar

Läs mer

2015 INLÖSEN AV AKTIER

2015 INLÖSEN AV AKTIER 2015 INLÖSEN AV AKTIER INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I BJÖRN BORG AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMA DEN 11 MAJ 2015 AVSEENDE STYRELSENS FÖRSLAG TILL KAPITALÖVERFÖRING GENOM AUTOMATISK INLÖSEN AV AKTIER INNEHÅLL

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i LjungbergGruppen AB (publ) om återköp av aktier

Erbjudande till aktieägarna i LjungbergGruppen AB (publ) om återköp av aktier Erbjudande till aktieägarna i LjungbergGruppen AB (publ) om återköp av aktier Återköp av aktier i LjungbergGruppen AB Den 24 mars beslutade ordinarie bolagsstämma i LjungbergGruppen AB (publ) (org nr 5561757047,

Läs mer

Information om föreslagen Inlösen av aktier. (publ) 2008

Information om föreslagen Inlösen av aktier. (publ) 2008 Information om föreslagen Inlösen av aktier i Betsson AB (publ) 2008 Denna informationsbroschyr ger information om styrelsen för Betsson ABs förslag om kapitalutskiftning till Betssons aktieägare genom

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB 2015 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB Betsson AB:s verksamhet består i att äga och förvalta aktieinnehav i bolag som själva eller via partnersamarbeten erbjuder slutkunder

Läs mer

2014 INLÖSEN AV AKTIER

2014 INLÖSEN AV AKTIER 2014 INLÖSEN AV AKTIER INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I BJÖRN BORG AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMA DEN 10 APRIL 2014 AVSEENDE STYRELSENS FÖRSLAG TILL KAPITALÖVERFÖRING GENOM AUTOMATISK INLÖSEN AV AKTIER INNEHÅLL

Läs mer

Villkor i sammandrag för aktieinlösen Innehåll

Villkor i sammandrag för aktieinlösen Innehåll INLÖSENPROGRAM 2017 DEFINITIONER Med eller Bolaget avses AB (publ) eller den koncern i vilken AB (publ) är moderbolag. Med Koncernen avses den koncern i vilken AB (publ) är moderbolag. Med Nasdaq Stockholm

Läs mer

Information till aktieägarna. av föreslagen split och inlösen av aktier i AB SKF

Information till aktieägarna. av föreslagen split och inlösen av aktier i AB SKF Information till aktieägarna med anledning av föreslagen split och inlösen av aktier i AB SKF Innehåll Kort beskrivning sid 2 Bakgrund och motiv sid 3 Beskrivning sid 4 Skattefrågor i Sverige sid 6 Frågor

Läs mer

Inlösen av aktier i Creades AB (publ)

Inlösen av aktier i Creades AB (publ) Inlösen av aktier i Creades AB (publ) VIKTIGT MEDDELANDE TILL DIG SOM ÄR AKTIEÄGARE I CREADES Detta dokument innehåller information om ett erbjudande om inlösen av aktier i Creades. Anmälan om inlösen

Läs mer

INFORMATION OM FÖRESLAGET AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I KAPPAHL AB (PUBL) 2017/2018

INFORMATION OM FÖRESLAGET AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I KAPPAHL AB (PUBL) 2017/2018 INFORMATION OM FÖRESLAGET AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I KAPPAHL AB (PUBL) 2017/2018 INFORMATION OM FÖRESLAGET AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I KAPPAHL AB (PUBL.) 2017/2018 /1 KappAhl

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB 2017 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB Betsson AB (publ) är ett holdingbolag som investerar i och förvaltar snabbväxande bolag inom onlinespel. Bolaget är ett av de största

Läs mer

Inlösen av aktier i Investment AB Öresund (publ)

Inlösen av aktier i Investment AB Öresund (publ) Inlösen av aktier i Investment AB Öresund (publ) Viktigt meddelande till dig som är aktieägare i Investment AB Öresund (publ) Detta dokument innehåller ett erbjudande om inlösen i Investment AB Öresund

Läs mer

Inlösen av aktier i Investment AB Öresund

Inlösen av aktier i Investment AB Öresund Inlösen av aktier i Investment AB Öresund VIKTIGT MEDDELANDE TILL DIG SOM ÄR AKTIEÄGARE I INVESTMENT AB ÖRESUND Detta dokument innehåller ett erbjudande om Inlösen i Investment AB Öresund. Anmälan om Inlösen

Läs mer

Information om aktiesplit och inlösen av aktier i AB Volvo 2007

Information om aktiesplit och inlösen av aktier i AB Volvo 2007 Information om aktiesplit och inlösen av aktier i AB Volvo 2007 Aktiesplit- och inlösenförfarandet i korthet Innehållsförteckning 2 Aktiesplit- och inlösenförfarandet i korthet 3 Tidplan 4 Så här fungerar

Läs mer

Till aktieägarna i Hyresfastigheter Holding II Blå AB gällande erbjudande om frivillig inlösen av aktier.

Till aktieägarna i Hyresfastigheter Holding II Blå AB gällande erbjudande om frivillig inlösen av aktier. Erbjudandedokument Till aktieägarna i Hyresfastigheter Holding II Blå AB gällande erbjudande om frivillig inlösen av aktier. 2015-04-08 Viktig information Denna informationsbroschyr är upprättad av Hyresfastigheter

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN DEN 6 APRIL 2011 AVSEENDE BESLUT OM FONDEMISSION

STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN DEN 6 APRIL 2011 AVSEENDE BESLUT OM FONDEMISSION STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN DEN 6 APRIL 2011 AVSEENDE BESLUT OM FONDEMISSION Styrelsen föreslår att bolagets aktiekapital ökas med 620 000 000 kronor genom fondemission med utgivande av 24 000 000

Läs mer

Erbjudandedokument. Till aktieägarna i Hyresfastigheter Holding II Blå AB gällande erbjudande om frivillig inlösen av aktier.

Erbjudandedokument. Till aktieägarna i Hyresfastigheter Holding II Blå AB gällande erbjudande om frivillig inlösen av aktier. Erbjudandedokument Till aktieägarna i Hyresfastigheter Holding II Blå AB gällande erbjudande om frivillig inlösen av aktier. Du som är aktieägare behöver ta ställning till detta erbjudande. 2015-09-09

Läs mer

INNEHÅLL VILLKOR I SAMMANDRAG

INNEHÅLL VILLKOR I SAMMANDRAG 2017 INLÖSEN AV AKTIER INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I BJÖRN BORG AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMA DEN 11 MAJ 2017 AVSEENDE STYRELSENS FÖRSLAG TILL KAPITALÖVERFÖRING GENOM AUTOMATISK INLÖSEN AV AKTIER INNEHÅLL

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

INFORMATION TILL AKTIEÄGARE I INVESTMENT AB ÖRESUND INFÖR EXTRA BOLAGSSTÄMMA 29 APRIL 2011 AVSEENDE UTDELNING AV AKTIER I HQ AB

INFORMATION TILL AKTIEÄGARE I INVESTMENT AB ÖRESUND INFÖR EXTRA BOLAGSSTÄMMA 29 APRIL 2011 AVSEENDE UTDELNING AV AKTIER I HQ AB INFORMATION TILL AKTIEÄGARE I INVESTMENT AB ÖRESUND INFÖR EXTRA BOLAGSSTÄMMA 29 APRIL 2011 AVSEENDE UTDELNING AV AKTIER I HQ AB 2 (10) Denna informationsbroschyr har upprättats av Investment AB Öresund

Läs mer

Inlösen av aktier i Medivir AB (publ)

Inlösen av aktier i Medivir AB (publ) Inlösen av aktier i Medivir AB (publ) VIKTIGT MEDDELANDE TILL DIG SOM ÄR AKTIEÄGARE I MEDIVIR AB (PUBL) Detta dokument innehåller ett erbjudande om inlösen i Medivir AB (publ). Anmälan om inlösen av aktier

Läs mer

Villkor och Anvisningar

Villkor och Anvisningar Villkor och Anvisningar Nyemission riktad till befintliga ägare samt allmänhet Syftet med emissionen, förutom att stärka balansräkningen är att främja likviditeten i instrumentet inför listning på AktieTorget.

Läs mer

TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING

TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING avseende ERBJUDANDE FRÅN NORDIC LEISURE AB (PUBL) TILL AKTIEÄGARNA I BETTING PROMOTION SWEDEN AB (PUBL) Tillägg till Erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna

Läs mer

Tessin Nordic AB Skattefrågor vid vissa investeringar i skuldebrev och okvalificerade aktier

Tessin Nordic AB Skattefrågor vid vissa investeringar i skuldebrev och okvalificerade aktier Entreprenörsskatt Skattefrågor vid vissa investeringar i skuldebrev och okvalificerade aktier Konfidentiellt Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar 3 2 Skuldebrev 4 3 5 4 Kontrolluppgifter

Läs mer

ERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARE I ICM KUNGSHOLMS AB (publ)

ERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARE I ICM KUNGSHOLMS AB (publ) ERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARE I ICM KUNGSHOLMS AB (publ) Erbjudandet lämnas inte (ej heller godkänns accept från) i någon jurisdiktion där lämnande av Erbjudandet på så sätt som sker i denna erbjudandehandling

Läs mer

FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO

FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO Vad är ett Investeringssparkonto? Investeringssparkontot är en schablonbeskattad sparform som är tillgänglig för privatpersoner och dödsbon från och med den

Läs mer

INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I AB VOLVO AVSEENDE UTDELNING AV AKTIER I AINAX AB

INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I AB VOLVO AVSEENDE UTDELNING AV AKTIER I AINAX AB INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I AB VOLVO AVSEENDE UTDELNING AV AKTIER I AINAX AB 2 Information till aktieägarna i AB Volvo avseende utdelning av aktier i Ainax AB Innehåll Viktiga datum 3 Styrelsens förslag

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 659 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600-604 prop. 1995/96:109, s. 94-95 prop. 1992/93:151 Särskilda bestämmelser

Läs mer

Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt

Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt Hur får jag mer information om nyemissionen? Ett prospekt med detaljer kring nyemissionen har publicerats den 27 maj, 2010. Prospektet kommer även att

Läs mer

32 Kapitalvinst svenska fordringsrätter o.d.

32 Kapitalvinst svenska fordringsrätter o.d. Kapitalvinst svenska fordringsrätter o.d., Avsnitt 32 705 32 Kapitalvinst svenska fordringsrätter o.d. 48 kap. 3 och 23 24 IL prop. 1999/2000:2, del 2, s. 570 571, 573 574 och 584 585 Vad beskattas? När

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 653 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 51 kap. IL SkU 1992/93:20, prop. 1992/93:151 SkU 1995/96:20, prop. 1995/96:109 s. 94 95 SkU 1999/2000:2, 5 och 8, prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); utfärdad den 19 juni 2013. SFS 2013:569 Utkom från trycket den 28 juni 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 2 kap.

Läs mer

Villkor för Styrelseaktieägarprogram 2010/2017 i Orexo AB (publ)

Villkor för Styrelseaktieägarprogram 2010/2017 i Orexo AB (publ) Villkor för Styrelseaktieägarprogram 2010/2017 i Orexo AB (publ) 1 OPTIONSUTFÄRDARE OCH OPTIONSINNEHAVARE 1.1 Pharmacall AB, org. nr. 556569-1739, Box 303, 751 05 Uppsala ( Optionsutfärdaren ). 1.2 [Namn],

Läs mer

Handlingar inför extra bolagsstämma i. DIAMYD MEDICAL AB (publ)

Handlingar inför extra bolagsstämma i. DIAMYD MEDICAL AB (publ) Handlingar inför extra bolagsstämma i Torsdagen den 31 januari 2013 DAGORDNING för extra bolagsstämma med aktieägarna i Torsdagen den 31 januari 2013 1. Öppnande av stämman samt val av ordförande 2. Upprättande

Läs mer

Information till depåbevisinnehavare i Vostok Nafta Investment Ltd

Information till depåbevisinnehavare i Vostok Nafta Investment Ltd Vostok Nafta Investment Ltd nför Extra bolagsstämma den 9 juni 2015 om Styrelsens förslag om utskiftning av Vostok Emerging Finance Ltd genom split och obligatoriskt inlösenförfarande Detta dokument har

Läs mer

Frågor och svar om det föreslagna aktieprogrammet för ledande befattningshavare och om inlösen av aktier

Frågor och svar om det föreslagna aktieprogrammet för ledande befattningshavare och om inlösen av aktier Bolagsstämman 2004 Frågor och svar om det föreslagna aktieprogrammet för ledande befattningshavare och om inlösen av aktier Detta häfte besvarar de vanligaste frågorna om aktieprogrammet och inlösen av

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2002 ref. 92

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2002 ref. 92 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2002 ref. 92 Målnummer: 1431-02 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2002-11-20 Rubrik: En teckningsrätt, som löpt ut utan att utnyttjas för teckning av aktie, har ansetts avyttrad.

Läs mer