Inlösen av aktier i Creades AB (publ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inlösen av aktier i Creades AB (publ)"

Transkript

1 Inlösen av aktier i Creades AB (publ) VIKTIGT MEDDELANDE TILL DIG SOM ÄR AKTIEÄGARE I CREADES Detta dokument innehåller information om ett erbjudande om inlösen av aktier i Creades. Anmälan om inlösen av aktier ska ske senast den 26 mars Aktieägarna i Creades erbjuds även alternativet att sälja sina inlösenrätter courtagefritt till Pan Capital. Anmälan om försäljning av inlösenrätter till Pan Capital ska ske senast den 21 mars Observera att du går miste om värdet av dina inlösenrätter om du inte säljer eller utnyttjar dem.

2 Denna informationsbroschyr syftar till att ge aktieägarna i Creades information om Inlösenerbjudandet. Dokumentet utgör inte ett prospekt enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Inlösenerbjudandet lämnas inte till och kan inte accepteras av aktieägare i USA, Kanada, Japan, Australien eller vars deltagande i Inlösenerbjudandet förutsätter att handlingar upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svenska lagar och regler. Offentliggörande eller distribution av informationsbroschyren eller anmälningssedeln kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag eller regler. Informationsbroschyren och anmälningssedeln kommer inte att distribueras och får inte postas, vidarebefordras, reprodu ceras eller uppvisas in i något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot lagar eller regler i det landet. Det åligger envar att informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Om distribution ändå sker kan anmälnings sedel som inlämnas med anledning därav komma att lämnas utan avseende. Creades kommer inte att tillhandahålla något inlösenvederlag enligt Inlösenerbjudandet till aktieägare i USA, Kanada, Japan eller Australien. Creades har givit Handelsbanken i uppdrag att ombesörja att inlösenrätter säljs, som annars skulle ha distribuerats till direktregistrerade aktie ägare i USA, Kanada, Japan eller Australien, och att försäljningslikviden, med avdrag för kostnader, tillställs dem. Belopp under 100 kr kommer inte att utbetalas. Informationsbroschyren har upprättats av Creades med anledning av Inlösenerbjudandet, och beskriver bl.a. bakgrund och motiv till Inlösenerbjudandet samt villkor och anvisningar för deltagande. För ytterligare information om Creades hänvisas till bolagsbeskrivningen som upprättades i samband med Creades listning på First North samt bolagets årsredovisning för 2011 och delårsrapporterna för 2012, samtliga tillgängliga på Bolagets webbplats, Tvist med anledning av denna informationsbroschyr ska avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol exklusivt.

3 1 Innehåll Villkor och tidsplan i sammandrag 2 Bakgrund och motiv 3 Valmöjligheter och styrelsens rekommendationer 4 Uppdelning av Creades 6 Valmöjligheter: illustrerande exempel 9 Gör så här 10 Villkor och anvisningar 12 Frågor och svar 14 Skattefrågor i Sverige i samband med inlösen 16 Legala frågor och övrig information 19 Ägarbild före och efter Inlösenerbjudandet 20 Definitioner Biovestor Creades eller Bolaget Euroclear First North Handelsbanken Inlösenerbjudandet Pan Capital Sedarec Biovestor Aktiebolag, huvudägare i Creades. Biovestor ägs av Sven Hagströmer med familj Creades AB (publ), org nr , med eller utan dotterbolag beroende på sammanhang Euroclear Sweden AB NASDAQ OMX First North Svenska Handelsbanken AB (publ) Erbjudandet om frivillig inlösen av aktier i Creades med vederlag i form av aktier i Sedarec, som godkändes på extra bolagsstämma i Creades den 15 februari I anslutning till Inlösenerbjudandet erbjuder sig Pan Capital även att courtagefritt förvärva inlösenrätter från var och en som så önskar för 3,25 kr per inlösenrätt Pan Capital AB, huvudägare i Creades Sedarec AB (publ), org nr , ett onoterat dotterbolag till Creades, vars aktier skiftas ut som vederlag till aktieägare i Creades som accepterar Inlösenerbjudandet. Sedarec kommer före utskiftningen att tillföras tillgångar motsvarande 30 procent av Creades substansvärde. Sedarec kommer att avvecklas i Pan Capitals regi efter att Inlösenerbjudandet genomförts

4 2 Villkor och tidsplan i sammandrag Villkor Inlösenrätt Inlösenrelation För varje aktie i Creades erhålls en inlösenrätt Tio inlösenrätter berättigar till inlösen av tre aktier i Creades i utbyte mot tre aktier i Sedarec Tidsplan Creades-aktien handlas exklusive inlösenrätt från och med 21 februari 2013 Avstämningsdag för erhållande av inlösenrätter 25 februari 2013 Anmälningsperiod för courtagefri försäljning av inlösenrätter till Pan Capital 1 mars 21 mars 2013 Anmälningsperiod för inlösen av aktier i Creades 1 mars 26 mars 2013 Handel med inlösenrätter 1 mars 21 mars 2013 Beräknad dag för utbetalning av vederlag till aktieägare som valt att avyttra inlösenrätter till Pan Capital Beräknad dag för utbetalning av vederlag (i form av aktier i Sedarec) till aktieägare som anmält aktier för inlösen 2 april april 2013 Februari Mars April Sista dag för handel i Creades-aktien inklusive inlösenrätt Första dag för handel med Creades-aktien exklusive inlösenrätt Avstämningsdag för erhållande av inlösenrätter Anmälningsperioden för inlösen av aktier och försäljning av inlösenrätter till Pan Capital startar. Första dag för handel med inlösenrätter Anmälningsperioden för inlösen av aktier slutar Sista dag för handel med inlösenrätter. Sista dag för anmälan av courtagefri försäljning av inlösenrätter till Pan Capital Beräknad dag för utbetalning om 3,25 kr per inlösenrätt till aktieägare som valt att avyttra inlösenrätter till Pan Capital Beräknad dag för utbetalning av vederlag (i form av aktier i Sedarec) till aktieägare som anmält aktier för inlösen Övrigt ISIN-kod för inlösenrätter Kortnamn (ticker) för inlösenrätter på First North SE CRED SR A Aktieägare som har ytterligare frågor kring Inlösenerbjudandet eller informationen i denna informations broschyr hänvisas att kontakta aktieägarservice på telefon under erbjudandet, vardagar mellan kl

5 3 Bakgrund och motiv I linje med uttalanden vid Creades bildande, ska Biovestor, som ägs av Sven Hagströmer med familj, verka för inlösen av 10 procent av Bolagets aktier, om substansrabatten överstiger 10 procent under en längre period. I anslutning till förberedelserna för ett inlösenbeslut har Bolagets två största ägare Biovestor och Pan Capital diskuterat förutsättningarna för att genomföra en mer omfattande inlösen av aktier. Diskussionerna ska ses som ett resultat av de meningsskiljaktigheter som förelegat mellan Biovestor och Pan Capital om Bolagets strategiska inriktning. Biovestor anser att Creades ska drivas efter nuvarande strategi, medan Pan Capital bl.a. har förordat en avveckling av Creades. Biovestor och Pan Capital föreslog därför i januari 2013 att Creades skulle delas i två separata bolag, Creades och Sedarec, genom ett inlösenerbjudande till aktieägarna i Creades med vederlag i form av aktier i Sedarec. 1) Sedarec ska före utskiftningen erhålla tillgångar från Creades motsvarande 30 procent av Creades substansvärde. Efter att inlösenerbjudandet genomförts ska Sedarec avvecklas i Pan Capitals regi. Det gemensamma förslaget utformades för att ge samtliga aktieägare i Creades samma erbjudande och möjlighet att välja den strategi man föredrar. Extra bolagsstämma i Creades den 15 februari 2013 beslutade i enlighet med förslaget. Pan Capital eftersträvar att bli ägare till samtliga aktier i Sedarec. Biovestor, som idag äger cirka 41 procent av aktierna i Creades, har överenskommit med Pan Capital om att överlåta samtliga sina inlösenrätter till Pan Capital för 3,25 kr per inlösenrätt. Pan Capital kommer därför att äga minst 71 procent av aktierna i Sedarec efter att Inlösenerbjudandet genomförts. Pan Capital erbjuder sig även att courtagefritt förvärva inlösenrätter från övriga aktieägare i Creades för 3,25 kr per inlösenrätt (motsvarande överenskommelsen med Biovestor). Styrelsen 2) för Creades har kunnat konstatera att den nuvarande motsättningen mellan Bolagets två största ägare långsiktigt inte är hållbar. Den medför påtagligt försämrade förutsättningar för styrelse och ledning att vidareutveckla Creades verksamhet. Genom Inlösenerbjudandet skapas möjlighet för Pan Capital, tillsammans med andra aktieägare med samma preferenser, att på marknadsmässiga villkor avveckla sitt ägande i Creades i utbyte mot att driva en avveckling av Sedarec som kommer att äga tillgångar motsvarande 30 procent av Creades nuvarande substansvärde. Inlösenerbjudandet ger alla aktieägare lika möjlighet till inlösen. Alla aktieägare kan fritt bestämma hur de vill fördela sitt fortsatta ägande mellan Creades och avvecklingsbolaget Sedarec. Detta kommer enligt styrelsens bedömning att gynna Creades verksamhet både på kort och lång sikt. Styrelsen har därför sammantaget gjort bedömningen att Inlösenerbjudandet är bra för Bolaget och dess aktieägare. 1) Se pressmeddelande den 22 januari 2013, tillgängligt på 2) Biovestors huvudägare, Sven Hagströmer, har inte deltagit i styrelsens överväganden rörande förslaget.

6 4 Valmöjligheter och styrelsens rekommendationer Valmöjligheter Aktieägare i Creades som var upptagna i den av Euroclear förda aktieboken den 25 februari 2013 erhåller en inlösenrätt för varje aktie i Creades, oavsett aktieslag. Tio inlösenrätter berättigar till inlösen av tre aktier i Creades, i utbyte mot tre aktier i avvecklingsbolaget Sedarec. Pan Capital erbjuder sig att courtagefritt (avgiftsfritt) förvärva inlösenrätter från övriga aktieägare i Creades för 3,25 kr per inlösenrätt. Substansvärdemässigt motsvarar varje aktie i Sedarec en aktie i Creades. Sammansättningen av de båda bolagens tillgångar redovisas i avsnittet Uppdelning av Creades. Den viktiga skillnaden mellan de båda bolagen är istället att Creades avser att långsiktigt utveckla sin strategi för att skapa mervärde genom aktiv förvaltning av sina portföljinnehav, medan avsikten med Sedarecs verksamhet är att omedelbart påbörja en succesiv avveckling av tillgångarna för utbetalning till aktieägarna. Aktieägarna kan välja hur de vill fördela sitt ägande mellan Creades och Sedarec enligt följande alternativ: Behålla sina aktier i Creades och courtagefritt sälja sina inlösenrätter till Pan Capital för 3,25 kr per inlösenrätt. Utnyttja sina tilldelade inlösenrätter för att lösa in Creades-aktier och erhålla en ägarandel i Sedarec. Inte välja något av ovanstående grundalternativ utan i stället t.ex. sälja sina inlösenrätter i marknaden till marknadspris eller köpa ytterligare inlösenrätter i marknaden för att sedan lösa in fler Creades-aktier mot aktier i Sedarec. Kombinationer av alternativen är också tänkbara. Hur aktieägare ska gå tillväga i respektive fall beskrivs närmare i avsnitten Valmöjligheter: illustrerande exempel och Villkor och anvisningar. Anmälningsperioden för courtagefri försäljning av inlösenrätter till Pan Capital löper mellan den 1 mars och den 21 mars Anmälningsperioden för inlösen av aktier löper mellan den 1 mars och den 26 mars Beräknad dag för utbetalning av vederlag till aktieägare som valt att avyttra inlösenrätter till Pan Capital är den 2 april Beräknad dag för utbetalning av vederlag (i form av aktier i Sedarec) till aktieägare som anmält aktier för inlösen är den 17 april Styrelsens rekommendation Eftersom en aktie i de båda bolagen i utgångsläget är substans värdemässigt lika, blir erbjudandet om att sälja en inlösenrätt för 3,25 kr en extra ersättning för de aktieägare som föredrar att behålla sitt ägande i Creades. De aktieägare i Creades som tror på Bolagets strategi och en god avkastning över tid rekommenderas därför av Creades styrelse att sälja sina inlösenrätter courtagefritt för 3,25 kr per inlösenrätt till Pan Capital eller att sälja inlösenrätterna i marknaden. De aktieägare som, liksom Pan Capital, ser avveckling som ett bättre alternativ rekommenderas av styrelsen att utnyttja sina inlösenrätter och lösa in Creades-aktier mot aktier i Sedarec. Aktieägarna bör uppmärksamma att aktierna i Sedarec, såsom varande ett avvecklingsprojekt, inte kommer att noteras. För att ge aktieägarna vägledning om hur värdet på inlösenrätten teoretiskt sett skulle värderas vid olika antagna substansrabatter i Creades respektive Sedarec redovisas en känslighetsanalys på nästa sida. Matrisen baseras på Creades substansvärde om mkr per den 31 januari För det fall substansvärdet i Creades ökar respektive minskar med 10 procent ökar respektive minskar värdet på inlösen rätten med cirka 10 procent.

7 Valmöjligheter och styrelsens rekommendationer 5 Känslighetsanalys Värde per inlösenrätt, kr Antagen substansrabatt Creades 20% 16% 12% 8% 4% 0% 20% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Antagen substansrabatt Sedarec 16% 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12% 3,4 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 8% 5,1 3,4 1,7 0,0 0,0 0,0 4% 6,8 5,1 3,4 1,7 0,0 0,0 0% 8,5 6,8 5,1 3,4 1,7 0,0 Inlösenrätter har ett ekonomiskt värde. För att inte gå miste om detta ekonomiska värde bör aktieägare antingen sälja inlösenrätter till Pan Capital eller i marknaden. Eftersom varje aktie i Sedarec i utgångsläget substansvärdemässigt motsvarar en aktie i Creades är det inte givet på förhand om det är ekonomiskt lönsamt eller ej för aktieägare att anmäla aktier för inlösen.

8 6 Uppdelning av Creades Fördelning av den nuvarande portföljen mellan Creades och Sedarec Sedarec ska erhålla tillgångar från Creades till ett värde som motsvarar 30 procent av Creades substansvärde. Resterande tillgångar stannar i Creades. Huvudprincipen är att Creades enskilda innehav ska fördelas 70/30 (Creades/Sedarec) med följande undantag. Creades målsättning är att fortsatt äga aktier motsvarande 10 procent av rösterna i de noterade innehaven Lindab, Haldex och Concentric. 1) Detta är på grund av att Creades fortsatt önskar ha ett betydande inflytande i dessa bolag och samtidigt kan behålla en gynnsam skattesituation. Baserat på detta önskemål är antalet aktier i dessa bolag som ska tillskjutas Sedarec lägre än vad som skulle följa av fördelningsprincipen 70/30. Sedarec kommer istället att erhålla en större andel likvida medel samt ett större antal aktier i Avanza och ework än vad som skulle följa av fördelningsprincipen 70/30. Värdet på Avanza-, ework-, Lindab-, Concentric- och Haldexaktierna ska fastställas till den volymvägda genomsnittskursen under de sista fem handelsdagarna av perioden för handel med inlösenrätter. Därefter bestäms antalet Avanza- och ework-aktier samt likvida medel som ska tillföras Sedarec enligt den inbördes fördelningen 25, 25 respektive 50 procent (Avanza/eWork/likvida medel). Aktierna i Sedarec ägs idag av Creades. Om samtliga inlösenrätter inte utnyttjas, kommer antalet kvarvarande aktier i Creades att vara högre än vid full anslutning. Creades kommer då även att kvarstå som ägare till aktier i Sedarec motsvarande skillnaden mellan antalet inlösta aktier och antalet aktier som löses in vid full anslutning. Det totala substansvärdet ökar därigenom med värdet av dessa Sedarec-aktier. Sedarec och Creades efter Inlösenerbjudandet beskrivs på kommande sidor. 1) Creades har sedan pressmeddelandet om uppdelningen av Bolaget offentliggjordes den 22 januari 2013 avyttrat en del av sina aktier i Concentric med följd att innehavet kommer att motsvara något mindre än 10 procent av rösterna efter uppdelningen. Creades har dock som målsättning att ägandet i Concentric fortsatt ska medföra ett betydande inflytande.

9 Uppdelning av Creades 7 Sedarec Nedan finns en preliminär översikt av den föreslagna allokeringen av tillgångar till Sedarec efter att Inlösenerbjudandet genomförts, baserad på Creades substansvärde per den 31 januari Sedarec Antal aktier Marknadsvärde, mkr Kr/aktie Andel av portföljen Noterade tillgångar Avanza % Lindab % Concentric % Haldex % ework % Transcom % Note % Likviditetsförvaltning % Summa noterade tillgångar % Onoterade tillgångar Carnegie 1) % Klarna 1) % Acne Studios % GLOBAL Batterier % Usports % Ferronordic 8 1 1% Summa onoterade tillgångar % Övriga tillgångar och skulder 2) % Totalt % 1) Carnegie respektive Klarna kommer tills vidare fortsätta att fullt ut ägas och förvaltas av Creades som kommer fortsätta att inneha de rättigheter och skyldigheter som följer av dessa innehav. Creades har dock som ett led i 70/30-fördelningen av tillgångar åtagit sig gentemot Sedarec att till Sedarec betala motsvarande 30 procent av den avkastning Creades erhåller från dessa innehav minus kostnader, inklusive förvaltningsarvode. 2) Ej justerat för 30 procent av de kostnader som uppkommer i samband med transaktionen. Sedarecs styrelse kommer att bestå av Claes-Henrik Julander (verkställande direktör), Per Sandå och Peter Oscarsson. Samtliga aktier i Sedarec är av samma slag. Aktierna i Sedarec, såsom varande ett avvecklingsprojekt, kommer inte att bli noterade. 1) Om Pan Capital efter att Inlösenerbjudandet genomförts äger mer än 90 procent av aktierna i Sedarec avser Pan Capital att inleda inlösen enligt aktiebolagslagen av resterande aktier. Målet med Sedarecs verksamhet är att på ett så effektivt sätt som möjligt avyttra bolagets tillgångar. Bolaget kommer att agera med stor försiktighet vid försäljningen av innehaven. Innehav som representerar en betydande andel av Sedarecs portfölj har begränsad likviditet, varför det är rimligt att anta att det kan ta tid att avyttra dem. För att inte skapa onödig press på värdena i innehaven kommer ingen bortre tidsgräns för avyttringarna att sättas. En stor del av portföljen är onoterad, vilket gör det svårt att uppskatta hur snabbt avvecklingen kan ske. Några av innehaven kan ta flera år att sälja. Sedarec kommer att dela ut kontanta medel till aktieägarna så snart överskottslikviditet föreligger. Sedarecs styrelse kommer att avgöra när så är fallet och kalla till bolagsstämma för att besluta därom. Det kan även bli aktuellt att dela ut andra tillgångar än kontanta medel. Innehaven Carnegie och Klarna kommer tills vidare fortsätta att fullt ut ägas och förvaltas av Creades, som kommer fortsätta att inneha de rättigheter och skyldigheter som följer av dessa innehav. Creades har dock som ett led i 70/30-fördelningen av tillgångar åtagit sig gentemot Sedarec att till Sedarec betala motsvarande 30 procent av den avkastning Creades erhåller från dessa innehav minus kostnader, inklusive förvaltningsarvode. 1) Se Aktiemarknadsnämndens uttalande 2013:07, tillgängligt på

10 8 Uppdelning av Creades Creades Nedan finns en preliminär översikt av den föreslagna allokeringen av tillgångar som kvarstannar i Creades efter att Inlösenerbjudandet genomförts, baserad på Creades substansvärde per den 31 januari Creades efter inlösen Antal aktier Marknadsvärde, mkr Kr/aktie Andel av portföljen Noterade tillgångar Avanza % Lindab % Concentric % Haldex % ework % Transcom % Note % Likviditetsförvaltning % Summa noterade tillgångar % Onoterade tillgångar Carnegie 1) 2) % Klarna 2) 3) % Acne Studios % GLOBAL Batterier % Usports % Ferronordic % Summa onoterade tillgångar % Övriga tillgångar och skulder 4) % Totalt % 1) Avser konvertibla preferensaktier och konvertibelt förlagslån. 2) Carnegie respektive Klarna kommer tills vidare fortsätta att fullt ut ägas och förvaltas av Creades som kommer fortsätta att inneha de rättigheter och skyldigheter som följer av dessa innehav. Creades har dock som ett led i 70/30-fördelningen av tillgångar åtagit sig gentemot Sedarec att till Sedarec betala motsvarande 30 procent av den avkastning Creades erhåller från dessa innehav minus kostnader, inklusive förvaltningsarvode. 3) Avser värdet av Creades andelar i ett med Investment AB Öresund samägt holdingbolag. 4) Ej justerat för 30 procent av de kostnader som uppkommer i samband med transaktionen och kommer att belasta Sedarec. Creades kommer att fortsätta som ett noterat förvaltningsbolag, med en koncentrerad portfölj av mindre och medelstora, noterade och onoterade, bolag där Creades kan fungera som en engagerad ägare. Creades kommer även efter överföringen av tillgångar motsvarande 30 procent av Bolagets substansvärde till avvecklingsbolaget Sedarec och efter Inlösenerbjudandet att minst äga 10 procent av rösterna i de noterade innehav där Creades har styrelserepresentation, exklusive ework. Detta ger Creades möjlighet att fortsatt aktivt delta i utvecklingen av portföljbolagen och dessutom bibehålla skattefrihet för både utdelningar och realisationsvinster avseende dessa innehav. Creades A-aktier kommer fortsatt att handlas på First North, med målet att upptas till handel på NASDAQ OMX Stockholms huvudmarknad. Nuvarande styrelse, Sven Hagströmer (ordförande), Marianne Brismar, Hans Karlsson, Maud Olofsson och Stefan Charette (tillika verkställande direktör) kvarstår även efter Inlösenerbjudandet. Inför val av styrelse vid kommande årsstämma kommer valberedningens sammansättning att justeras baserat på den nya ägarlistan. Creades organisation kvarstår i Bolaget.

11 9 Valmöjligheter: illustrerande exempel Du äger 300 Creades-aktier Du erhåller 300 inlösenrätter (SR) Aktier SR Den som på avstämningsdagen den 25 februari 2013 var registrerad i den av Euroclear förda aktieboken erhåller en inlösenrätt för varje aktie i Creades oavsett aktieslag. ALTERNATIV 1 Du vill bara äga aktier i Creades 2 Du vill äga aktier i båda bolagen 3 Du vill bara äga aktier i Sedarec Du säljer dina 300 inlösenrätter till Pan Capital. Inlösenrätterna kan även avyttras i marknaden. Genom att utnyttja 300 inlösenrätter kan 90 Creades-aktier lösas in mot 90 Sedarec-aktier Du förvärvar ytterligare 700 inlösenrätter och anmäler 300 Creades-aktier och inlösenrätter till inlösen SR Aktier SR Aktier SR 300 SR 975 kr 90 Creades 300 SR 300 Creades SR Du har kvar dina 300 aktier i Creades plus 975 kr Du har kvar 210 Creades-aktier plus 90 Sedarec-aktier Du har nu 300 Sedarec-aktier Aktier Aktier Aktier Aktier 300 Creades 975 kr 210 Creades 90 Sedarec 300 Sedarec Observera att anmälan om courtagefri försäljning av inlösenrätter till Pan Capital ska ske senast den 21 mars Anmälan om inlösen av aktier ska ske senast den 26 mars För att delta i Inlösenerbjudandet krävs minst tio inlösenrätter och minst tre Creades-aktier. Efter den 21 mars 2013 kommer det inte att vara möjligt att handla med inlösenrätterna på First North. Inlösenrätter har ett ekonomiskt värde. För att inte gå miste om detta ekonomiska värde bör aktieägare antingen sälja inlösenrätter till Pan Capital eller i marknaden. Eftersom varje aktie i Sedarec i utgångsläget substansvärdemässigt motsvarar en aktie i Creades är det inte givet på förhand om det är ekonomiskt lönsamt eller ej för aktieägare att anmäla aktier för inlösen.

12 10 Gör så här Glöm inte att skriva under anmälningssedeln (ruta 12) när du valt ett av alternativen (Alternativ 1 3) på anmälningssedeln. Anmälningssedeln postar du i det portofria svarskuvertet som du fått tillsammans med anmälningssedeln och den här informationsbroschyren, alternativt på adress som framgår av anmälningssedeln. 1 Du har erhållit samma antal inlösenrätter som du hade aktier i Creades per den 25 februari Antalet inlösenrätter är förtryckt i rutan. På VP-kontot är inlösenrätterna benämnda SR Personen i vårt exempel antas inneha 300 aktier i Creades, varför personen tilldelats 300 inlösenrätter. Alternativ 1 Courtagefri försäljning av samtliga inlösenrätter för 3,25 kronor per inlösenrätt till Pan Capital. 2 I denna ruta sätter du ett kryss om du vill acceptera Alternativ 1 som innebär att du vill sälja samtliga dina inlösenrätter courtage fritt till Pan Capital för 3,25 kronor per inlösenrätt. Alternativ 2 Inlösen av maximalt antal aktier i Creades 3 I rutan finns förtryckt det antal aktier i Creades som i ditt fall maximalt kan lösas in. Det är också det antal aktier i Sedarec som du erhåller som vederlag vid val av detta alternativ. Personen i vårt exempel kan lösa in maximalt 90 aktier med stöd av 300 inlösen rätter (300 inlösenrätter / 10 x 3 = 90 aktier). 4 I rutan finns antalet resterande inlösenrätter förtryckt. I detta exempel blir siffran 0 eftersom 300 är jämnt delbart med I ruta 2A sätter du ett kryss om du vill lösa in maximalt antal aktier i Creades och vill sälja eventuella resterande inlösenrätter till Pan Capital för 3,25 kronor per inlösenrätt. I ruta 2B sätter du ett kryss om du vill lösa in maximalt antal aktier i Creades och INTE vill sälja eventuella resterande inlösenrätter till Pan Capital utan istället förfoga över dessa själv. Alternativ 3A och 3B Inlösen och/eller courtagefri försäljning av annat antal än under Alternativ 1 eller 2 7 Om du vill lösa in ett annat antal aktier i Creades än det förtryckta antalet i ruta 3, fyller du i det antal inlösenrätter som åtgår. Med 10 inlösenrätter kan du lösa in 3 aktier i Creades. Antal inlösenrätter som du anger i ruta 7 måste finnas på ditt VP-konto (ruta 10) och vara jämnt delbart med Om du vill lösa in ett annat antal aktier i Creades än det förtryckta i ruta 2 fyller du i det antal aktier i Creades som du önskar lösa in i denna ruta. Observera att antalet aktier i Creades som du anger i denna ruta måste finnas på ditt VP-konto (ruta 10). Det är viktigt att antalet aktier är lika med antalet inlösenrätter / 10 x 3. Det innebär också att du måste ha rätt antal inlösenrätter på ditt VP-konto för inlösen av angivet antal aktier. Som vederlag erhåller du samma antal aktier i Sedarec som det antal aktier i Creades du löser in. I denna ruta kan du skriva det antal inlösenrätter som du inte utnyttjar för inlösen av Creades och som du vill sälja courtagefritt till Pan Capital för 3,25 kronor per inlösenrätt. Underskrift och VP-konto 10 I rutan finns numret på det VP-konto där dina aktier och inlösenrätter i Creades finns registrerade. Det är också till det VP-kontot som aktierna i Sedarec kommer att levereras om du väljer att lösa in aktier. 11 Komplettera anmälan med telefonnummer där du kan nås dagtid och/eller din e-postadress Du måste datera och skriva under anmälningssedeln. Fyll i ort, datum och underteckna anmälningssedeln. Om dina aktier i Creades och därmed inlösenrätter är pantsatta måste panthavaren fylla i sina uppgifter samt skriva under anmälningssedeln i denna ruta.

13 Gör så här 11 Sänd originalet till: Handelsbanken Capital Markets, Emission c/o Strömberg Distribution AB Stockholm eller lämnas till: Ert bankkontor, eller valfritt Handelsbankskontor för vidarebefordran till ovanstående adress. Erbjudandet i sammandrag: För varje aktie i Creades AB (publ) ( Creades ) erhålls en (1) inlösenrätt (SR ). För att lösa in tre (3) aktier av serie A i Creades krävs tio (10) inlösenrätter. För varje inlöst aktie i Creades erhålls en (1) aktie i Sedarec AB (publ)( Sedarec ). OBS! Sedarec avses inte bli föremål för organiserad handel. Inlösenrätter kan säljas courtagefritt till Pan Capital AB ( Pan Capital ). För fullständiga villkor för inlösenerbjudandet hänvisas till informationsbroschyr daterad 25 februari Anmälan är bindande. 1 Du/Ni har erhållit följande antal inlösenrätter i Creades: Anmälningssedel avseende courtagefri försäljning av inlösenrätter och/eller inlösen av aktier i Creades AB (publ) Anmälan om courtagefri försäljning av inlösenrätter: 1 mars 21 mars 2013 Anmälan om inlösen av aktier: 1 mars 26 mars 2013 OBS! Om anmälan avser både inlösen och courtagefri försäljning är sista anmälningsdag den 21 mars 2013 Alternativ 1- Courtagefri försäljning av samtliga inlösenrätter för 3,25 kronor per inlösenrätt till Pan Capital. 2 Ja, jag/vi vill sälja samtliga inlösenrätter till Pan Capital. OBS! Markera med ett kryss i rutan för val av detta alternativ. Ett kryss i rutan för val av Alternativ 1 medför att eventuella noteringar i fälten nedan inte kommer att beaktas. Alternativ 2 Inlösen av maximalt antal aktier i Creades. Enligt detta alternativ väljer Du/Ni, genom att kryssa i någon av rutorna nedan, att lösa in maximalt antal aktier i Creades med stöd av tilldelade rätter för att få maximalt antal aktier i Sedarec. Observera att de förtryckta siffrorna i detta alternativ inte kan ändras. I Ditt/Ert fall kommer följande antal aktier i Creades lösas in: Resterande antal inlösenrätter 3 Aktier 4 Inlösenrätter Samma antal aktier i Sedarec erhålls som vederlag (Antalet aktier = Totalt antal inlösenrätter dividerat med 10, avrundat 90 0 nedåt till närmast heltal aktier, multiplicerat med 3) A Ja, jag/vi vill lösa in maximalt antal aktier i Creades och sälja eventuella resterande inlösenrätter courtagefritt för 3,25 kronor per inlösenrätt till Pan Capital OBS! Markera med ett kryss i rutan för val av detta alternativ. Ett kryss i rutan för val av Alternativ 2 medför att eventuella noteringar i fälten under Alternativ 3 inte kommer att beaktas. eller 300 2B Ja, jag/vi vill lösa in maximalt antal aktier i Creades. Jag vill inte sälja eventuella resterande inlösenrätter till Pan Capital. OBS! Markera med ett kryss i rutan för val av detta alternativ. Vid val av detta alternativ kommer inga åtgärder vidtas avseende resterande inlösenrätter. Ett kryss i rutan för val av Alternativ 2 medför att eventuella noteringar i fälten under Alternativ 3 inte kommer att beaktas. Alternativ 3A och 3B Inlösen av aktier och/eller courtagefri försäljning av inlösenrätter av annat antal än under Alternativ 1 eller 2. OBS! Ifylls endast av den som inte accepterat Alternativ 1 eller 2 ovan. 3A: Inlösen av aktier i Creades: 3B: Courtagefri försäljning av inlösenrätter till Pan Capital för 3,25 kronor per inlösenrätt: Antal inlösenrätter som används för inlösen av aktier, (ska vara jämnt delbart med 10): Antal aktier i Creades som ska lösas in, tillika antal aktier i Sedarec som erhålls som inlösenvederlag: 7 / 10 x 3 = 8 9 Antalet inlösenrätter som inte utnyttjas för inlösen av aktier i Creades under Alternativ 3A anmäls här för courtagefri försäljning till Pan Capital: Inlösenrätterna/aktierna finns registrerade på VP-konto: 10 I den utsträckning som föranleds av denna anmälan befullmäktigas Handelsbanken att vidta registreringsåtgärder samt boka ut inlösenrätter och aktier från angivet VP-konto. Genom att underteckna denna anmälningssedel försäkrar jag/vi att jag/vi inte är hemmahörande i USA, Kanada, Japan eller Australien samt att jag/vi inte företräder någon som är hemmahörande i något av dessa länder. Deltagande i inlösenerbjudandet anses inte ge upphov till kundförhållande med Handelsbanken. Uppgifter avseende ägare (obligatorisk) Uppgifter avseende panthavaren (i förekommande fall) Personnr/Organisationsnr Telefonnummer dagtid Namn/Firma (panthavare) Telefonnummer dagtid Namn/Firma Utdelningsadress (gata, box e dyl) E-postadress Postnummer Ortnamn Ort Datum Ort Datum Innehavarens underskrift (obligatorisk) Panthavarens underskrift Frågor beträffande Erbjudandet besvaras av aktieägarservice på telefon Se baksida! 13 Intellecta Finanstryck

14 12 Villkor och anvisningar Avstämningsdag för erhållande av inlösenrätter Den som på avstämningsdagen den 25 februari 2013 var registrerad i den av Euroclear förda aktieboken erhåller en inlösenrätt för varje aktie i Creades, oavsett aktieslag. Inlösenrelation Tio inlösenrätter berättigar till inlösen av tre aktier i Creades. Anmälan om inlösen kan endast avse inlösen av hela tretal aktier och ske med ett antal inlösenrätter som är jämnt delbart med tio. Vederlag i Inlösenerbjudandet Inlösenvederlaget utgörs av aktier i Sedarec. Tre aktier i Sedarec erhålls för varje tretal aktier i Creades som löses in. Courtagefri försäljning av inlösenrätter till Pan Capital Pan Capital erbjuder sig att courtagefritt förvärva inlösenrätter från var och en som så önskar för 3,25 kr per inlösen rätt. De direktregistrerade aktieägare som vill acceptera erbjudandet från Pan Capital kan uppdra åt Handelsbanken att för aktieägarens räkning sälja inlösenrätter till Pan Capital. Hur aktieägare ska gå tillväga för val av detta alternativ framgår närmare under rubriken Anmälan om inlösen av aktier och/eller courtagefri försäljning nedan samt i avsnittet Valmöjligheter: illustrerande exempel. Vid sådan försäljning utgår inget courtage (avgift). Information till direktregistrerade aktieägare Denna informationsbroschyr, tillsammans med en förtryckt anmälningssedel där antalet erhållna inlösenrätter redovisas, samt ett svarskuvert, sänds ut till de aktieägare som på avstämningsdagen den 25 februari 2013 var registrerade i den av Euroclear förda aktieboken. Någon separat VP-avi som redovisar registrering av inlösenrätter på aktie ägarens VP-konto kommer inte att skickas ut. Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare i Creades vars innehav är förvaltarregistrerat hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen förtryckt anmälningssedel. Anmälan ska då i stället ske i enlighet med anvisningar från förvaltaren. Pantsatta aktier I det fall aktierna i Creades är pantsatta ska även panthavaren underteckna den anmälningssedel som inlämnas. Den som är upptagen i den av Euroclear förda förteckningen över panthavare erhåller ingen anmälningssedel utan meddelas separat av Handelsbanken Capital Markets, Emission. Anmälan om courtagefri försäljning av inlösenrätter till Pan Capital Anmälningsperioden för courtagefri försäljning av inlösenrätter till Pan Capital löper mellan den 1 mars 2013 och den 21 mars Efter det att anmälan inkommit till Handelsbanken Capital Markets äger Handelsbanken rätt att förfoga över det antal inlösenrätter som anmälan omfattar. Anmälan om courtagefri försäljning är bindande. Som bekräftelse på försäljningen utsänds avräkningsnota. Anmälan om inlösen av aktier och/eller courtagefri försäljning av inlösenrätter till Pan Capital Anmälan om inlösen av aktier och/eller courtagefri försäljning av inlösenrätter till Pan Capital ska göras på bifogad anmälningssedel. Ifylld anmälningssedel bör postas i bifogat svarskuvert. Det finns blanka anmälningssedlar att hämta på Handelsbankens kontor och på Handelsbankens samt Creades webbplatser från och med det att anmälningsperioden inletts ( se/investeringserbjudande samt inlosen/). Anmälningssedeln ska vara Handelsbanken Capital Markets, Emission, på adress som framgår av anmälningssedeln, tillhanda; senast den 21 mars 2013 om anmälan avser courtagefri försäljning av inlösenrätter till Pan Capital, eller inlösen av aktier och courtagefri försäljning av inlösenrätter till Pan Capital. senast den 26 mars 2013 om anmälan endast avser inlösen av aktier.

15 Villkor och anvisningar 13 Anmälningssedeln kan också inlämnas till något av Handelsbankens kontor eller till något annat värdepappersinstituts eller banks kontor i Sverige för vidarebefordran till Handelsbanken Capital Markets men detta måste ske i så god tid att anmälningssedeln är Handelsbanken Capital Markets tillhanda senast sista dag för respektive anmälan. Anmälan är bindande och kan inte återkallas eller ändras efter det att den har mottagits av Handelsbanken Capital Markets. Inkomna anmälningssedlar registreras löpande under anmälningsperioden. Hantering av aktier som anmäls för inlösen Det antal aktier som anmäls för inlösen samt erforderligt antal inlösenrätter kommer att överföras till ett nyöppnat, spärrat VP-konto i aktieägarens namn, ett så kallat apportkonto. Detta innebär att de anmälda aktierna och inlösenrätterna spärras och inte kan överlåtas. I samband med detta utsänds en VP-avi som visar uttaget av aktier och inlösenrätter från det ursprungliga VP-kontot. Efter anmälningsperiodens slut kommer anmälda aktier och inlösenrätter att bokas ut från apportkontot och aktier i Sedarec kommer att bokföras på det ursprungliga VPkontot. Apportkontot avslutas härmed. I samband med detta utsänds en VP-avi som visar insättningen av Sedarec-aktier på VP-kontot. Inlösenrätter som ej utnyttjats för inlösen har efter anmälningstidens utgång inget ekonomiskt värde och kommer att bokas ut från VPkontot. VP-avi härom utsänds ej. Handel i inlösenrätter Handel i inlösenrätter äger rum på First North under perioden 1 mars mars Samtliga banker och värdepappersinstitut med erforderliga tillstånd står till tjänst med förmedling av köp och försäljning av inlösenrätter. Sedvanligt courtage kommer att utgå. Pan Capital erbjuder sig även att courtagefritt förvärva inlösenrätter till ett fast pris om 3,25 kr per inlösenrätt, se vidare ovan under rubriken Courtagefri försäljning av inlösenrätter till Pan Capital. Genomförande av minskningsbeslut (inlösen) För verkställande av Inlösenerbjudandet krävs att registrering av minskning av Creades aktiekapital sker hos Bolagsverket. Sådan registrering beräknas kunna ske omkring den 10 april Utbetalning av vederlag till aktieägare för courtagefritt sålda inlösenrätter Utbetalning av vederlag för courtagefritt sålda inlösenrätter beräknas ske omkring den 2 april 2013 till det avkastningskonto som är kopplat till respektive innehavares VP-konto. Innehavare vars VP-konto saknar avkastningskonto, är felaktigt eller är ett PlusGirokonto, erhåller vederlag enligt instruktion på avräkningsnotan. I de fall där innehavet av inlösenrätter är förvaltarregistrerat sker försäljning av inlösenrätter och utbetalning av vederlag enligt förvaltarens rutiner. Utbetalning av inlösenvederlag Så snart erforderliga registreringar hos Bolagsverket är genomförda kommer inlösenvederlaget (i form av aktier i Sedarec) att bokföras på aktieägarens ordinarie VPkonton. Som bekräftelse utsänds en VP-avi. De inlösta aktierna i Creades samt inlösenrätter kommer att bokas ut i samband med att aktier i Sedarec bokförs på VP-kontot. VP-avi härom utsänds ej. Detta beräknas ske omkring den 17 april Utländska aktieägare Inlösenerbjudandet lämnas inte till, och kan inte accepteras av, aktieägare i USA, Kanada, Japan eller Australien. De övriga utländska aktieägare som väljer att delta i Inlösenerbjudandet är skyldiga att erlägga svensk kupongskatt för inlösenvederlag, se vidare avsnittet Skattefrågor i Sverige i samband med inlösen. För direktregistrerade utländska aktieägare, kommer därför aktierna i Sedarec att bokas in på ett spärrat VP-konto i aktieägarens namn, ett så kallat apportkonto, i avvaktan på att aktieägaren erlägger erforderlig kupongskatt. Meddelande om kupongskattens storlek kommer att tillställas berörda aktieägare. Kupongskatt utgår dock inte om inlösenrätterna avyttras. Sedarec-aktien kommer inte att noteras Aktierna i Sedarec, såsom varande ett avvecklingsprojekt, kommer inte att noteras. Se avsnittet Uppdelning av Creades för vidare information.

16 14 Frågor och svar Vad innebär Inlösenerbjudandet? Inlösenerbjudandet innebär att Creades delas upp i två separata bolag, Creades och Sedarec. Sedarec tillförs tillgångar motsvarande 30 procent av Creades substansvärde och skiftas därefter ut till de aktieägare som anmält aktier i Creades för inlösen i utbyte mot aktier i Sedarec. Vad innebär Pan Capitals erbjudande om courtagefritt förvärv av inlösenrätter? Pan Capital erbjuder sig att courtagefritt förvärva inlösenrätter från Biovestor, och från övriga aktieägare i Creades, för 3,25 kr per inlösenrätt. Detta innebär att samtliga aktieägare kan, mellan den 1 mars och den 21 mars 2013, avyttra sina inlösenrätter till Pan Capital avgiftsfritt. Varför delas Creades upp i två separata bolag? Förslaget om uppdelning lämnades av Creades huvudägare, Biovestor och Pan Capital, och är att se som en lösning på de låsta positionerna mellan huvudägarna kring vilken strategi som anses lämpligast för Creades. Hur går Inlösenerbjudandet till? För varje aktie i Creades du innehar per avstämningsdagen den 25 februari 2013 erhåller du en inlösenrätt. Med tio inlösenrätter kan du lösa in tre aktier i Creades och erhåller då tre aktier i Sedarec. Kommer det vara möjligt att handla med inlösenrätter? Handel med inlösenrätter kommer att ske på First North under perioden 1 mars till 21 mars Vad gör jag med de inlösenrätter (1 9 stycken) som inte kan användas för inlösen? Det krävs tio inlösenrätter för att lösa in tre aktier i Creades. Om du har färre än tio inlösenrätter eller om du har ett udda antal inlösenrätter (utöver vad som är jämnt delbart med tio) kan du anmäla dessa för courtagefri försäljning till Pan Capital. Du kan också förvärva ytterligare inlösenrätter på First North så att antalet blir jämnt delbart med tio och lösa in upp till hela ditt innehav i Creades. Aktieägare som vill sälja inlösenrätter annat än i enlighet med erbjudandet från Pan Capital har möjlighet att göra det i marknaden genom egen försorg. När och hur sker utbetalning av vederlag till aktieägare som valt att avyttra inlösenrätter till Pan Capital? Beräknad dag för utbetalning av vederlag till aktieägare som valt att avyttra inlösenrätter till Pan Capital är den 2 april Vederlaget utbetalas genom insättning på det avkastningskonto som är anslutet till ditt VP-konto. Om avkastningskonto saknas, är felaktigt eller är ett PlusGirokonto, sker utbetalning enligt instruktion på den avräkningsnota som sänds ut. När sker utbetalning av vederlag till aktieägare som anmält aktier för inlösen? Beräknad dag för utbetalning av vederlag (i form av aktier i Sedarec) till aktieägare som anmält aktier för inlösen är den 17 april 2013 och kommer att ske till respektive aktieägares VP-konto. Hur gör jag om mina aktier är registrerade hos en förvaltare? Tala med din förvaltare. Anmälan av försäljning av inlösenrätter till Pan Capital respektive av aktier för inlösen sker enligt din förvaltares instruktioner. Informations broschyr och förtryckt anmälningssedel sänds inte till aktieägare med förvaltarregistrerade aktieinnehav. Kommer jag att kunna handla med aktierna i Sedarec efter Inlösenerbjudandet? Aktierna i Sedarec kommer inte att noteras och blir därmed inte föremål för organiserad handel. Eventuella aktieöverlåtelser får således ombesörjas av respektive köpare och säljare i varje enskilt fall. Varför väljer Creades inlösen istället för att dela ut aktierna i Sedarec till aktieägarna? Genom att inlösen används som utskiftningsmetod erbjuds aktieägarna i Creades möjlighet att välja om de önskar bli aktieägare i Sedarec, ett onoterat avvecklingsbolag, eller behålla sitt ägande i Creades.

17 Frågor och svar 15 Vad blir skattekonsekvenserna för mig som aktieägare vid avyttring av inlösenrätter? Inlösenrätter som erhålles anses anskaffade för noll kr. Vid avyttring av erhållna inlösenrätter uppkommer en skattepliktig kapitalvinst motsvarande erhållen ersättning. Anskaffningskostnaden för aktierna i Creades påverkas inte. Skattefrågona beskrivs närmare under avsnittet Skattefrågor i Sverige i samband med inlösen. Vad blir skattekonsekvenserna för mig som aktieägare vid inlösen av aktier? Vid inlösen av aktier utlöses kapitalvinstbeskattning. Kapitalvinst eller kapitalförlust beräknas som skillnaden mellan erhållen ersättning (vid inlösen utgör ersättningen värdet av erhållna aktier i Sedarec) och omkostnadsbeloppet för de inlösta/avyttrade aktierna. Till omkostnads beloppet för aktierna får läggas anskaffningsutgiften för inköpta inlösenrätter som utnyttjas. I en vinstsituation utlöses således beskattningen av den latenta skatte skulden på inlösta aktier i förtid. För utländska aktieägare tas kupongskatt ut på inlösenvederlaget, eftersom den anses som utdelning. Skattefrågona beskrivs närmare under avsnittet Skattefrågor i Sverige i samband med inlösen. Vad gör jag om jag har ytterligare frågor? Om du har ytterligare frågor kan du kontakta din bank eller ditt värdepappersinstitut eller ringa aktieägarservice på telefon

18 16 Skattefrågor i Sverige i samband med inlösen Följande avsnitt är en sammanfattning av vissa svenska skattekonsekvenser som kan aktualiseras med anledning av Inlösenerbjudandet. Sammanfattningen är baserad på nu gällande lagstiftning och är endast avsedd som generell information för aktieägare och innehavare av inlösenrätter som är obegränsat skattskyldiga i Sverige, om inte annat anges. Redogörelsen är inte avsedd att uttömmande behandla alla skattefrågor som kan uppkomma i sammanhanget. Den behandlar exempelvis inte de regler som kan bli tillämpliga på aktier som förvärvats med stöd av aktier i ett s.k. fåmansföretag. Beskrivningen behandlar inte heller de särskilda reglerna om skattefri kapitalvinst och utdelning (inklusive avdragsförbud vid kapitalförlust) i bolagssektorn som kan bli tillämpliga då juridisk person innehar näringsbetingade andelar 1) eller näringsbetingade aktiebaserade delägarrätter (såsom erhållna inlösenrätter) i Creades. Inte heller behandlas de regler som gäller för aktier som ägs av handelsbolag eller utgör lagertillgångar i en näringsverksamhet. Särskilda skattekonsekvenser som inte är beskrivna nedan kan uppkomma också för andra kategorier av skattskyldiga, såsom exempelvis investmentföretag och investeringsfonder. Beskrivningen avser inte heller situationer där en aktieägare eller innehavare av inlösenrätter med hemvist utomlands, på grund av reglerna om väsentlig anknytning, anses skatterättsligt bosatt i Sverige. Varje aktieägare och innehavare av inlösenrätter bör rådfråga skatterådgivare om de speciella skattekonsekvenser som Inlösenerbjudandet kan medföra i det enskilda fallet, exempelvis till följd av att utländska regler, skatteavtal eller andra särskilda regler är tillämpliga. Erhållande och utnyttjande av inlösenrätter När inlösenrätter erhålls sker ingen beskattning. Inte heller utlöses beskattning vid anmälan om inlösen. Beskattning sker först när inlösenrätt avyttras eller när aktie löses in. Inlösen av aktier Inlösen av aktier behandlas som en avyttring av de inlösta aktierna, vilket utlöser kapitalvinstbeskattning. Kapitalvinst alternativt kapitalförlust beräknas som skillnaden mellan inlösenbeloppet (försäljningsersättningen), d.v.s. värdet av de erhållna Sedarec-aktierna 2), efter avdrag för försäljningsutgifter och omkostnadsbeloppet för inlöst aktie. Vid beräkning av omkostnadsbeloppet ska som huvudregel genomsnittsmetoden användas. Genomsnittsmetoden innebär att omkostnadsbeloppet för samtliga aktier av samma slag och serie sammanläggs och beräknas gemensamt med hänsyn till inträffade förändringar i innehavet. Vid beräkning av omkostnadsbelopp för inlösta aktier ska det genomsnittliga omkostnadsbeloppet för samtliga innehavda aktier användas. Till detta justerade genomsnittliga omkostnadsbelopp för en inlöst aktie i Creades ska läggas anskaffningsutgiften för inköpta inlösenrätter som utnyttjas. För marknadsnoterade aktier får omkostnadsbeloppet alternativt bestämmas enligt den så kallade schablonmetoden till 20 procent av inlösenvederlaget (försäljningsersättningen) efter avdrag för försäljningsutgifter. Aktierna i Creades uppfyller kravet på att anses marknadsnoterade. Avyttring av inlösenrätter Avyttring av inlösenrätter medför beskattning enligt kapital vinstreglerna. Inlösenrätter förvärvade på grundval av aktieinnehav i Creades anses anskaffade för noll kronor. Vid avyttring av sådana inlösenrätter uppkommer således en skattepliktig kapitalvinst motsvarande försäljningspriset, efter avdrag för eventuella försäljningsutgifter. Schablonmetoden får inte användas för att bestämma omkostnadsbeloppet för en inlösenrätt som erhållits på grundval av aktieinnehav i Creades. Anskaffningsutgiften för inlösenrätt, som förvärvats i marknaden, utgörs av köpeskillingen. Vid beräkning av omkostnadsbeloppet för inlösenrätt ska genomsnittsmetoden användas. Schablonmetoden bör kunna tillämpas på köpta inlösenrätter. 1) Marknadsnoterade aktier anses näringsbetingade om innehavet utgör en kapitaltillgång och innehavet uppgår till minst tio procent av rösterna eller om innehavet betingas av rörelse som bedrivs av ägarföretaget eller av annat på visst sätt definierat närstående företag. 2) Creades avser att begära allmänna råd hos Skatteverket beträffande värdet av de utskiftade aktierna i Sedarec till ledning för beräkning av kapitalvinst m.m. Informationen kommer därefter att lämnas på Creades och Skatteverkets respektive hemsida.

19 Skattefrågor i Sverige i samband med inlösen 17 Om tidpunkten för att utnyttja en inlösenrätt löper ut utan att inlösenrätten utnyttjas anses den avyttrad för noll kronor. Det innebär att det för köpta inlösenrätter uppkommer en avdragsgill kapitalförlust motsvarande anskaffningsutgiften. I övrigt tillämpas vid avyttring av inlösenrätter samma regler som vid avyttring av aktier. Skattesatser m.m. Privatpersoner För privatpersoner och dödsbon beskattas kapitalvinster i inkomstslaget kapital med en skattesats om 30 procent. Kapitalförluster på marknadsnoterade aktier och andra marknadsnoterade delägarrätter (med undantag för andelar i investeringsfonder som innehåller endast svenska fordringsrätter) ska dras av i sin helhet mot skatte pliktiga kapitalvinster på sådana tillgångar och på onoterade andelar i svenska aktiebolag och i utländska juridiska personer. Överskjutande förlust är avdragsgill till 70 procent i inkomstslaget kapital. För kapitalförlust på onoterade andelar i svenska aktiebolag och utländska juridiska personer är rätten till kvittning begränsad till fem sjättedelar. Om kapitalförluster är hänförliga till både marknadsnoterade delägarrätter och onoterade andelar ska förluster som uppstått på marknadsnoterade delägarrätter dras av före förluster på onoterade andelar. Till den del en kapitalförlust på marknadsnoterade delägarrätter eller onoterade andelar i svenska aktiebolag och i utländska juridiska personer inte kunnat dras av enligt ovan ska förlusten dras av mot övriga kapitalinkomster med 70 procent respektive fem sjättedelar av 70 procent. Kapitalförluster på marknadsnoterade andelar i investeringsfonder som endast innehåller svenska fordringsrätter är fullt avdragsgilla i inkomstslaget kapital. Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital medges skattereduktion från skatten på inkomst av tjänst och näringsverksamhet samt fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift. Sådan reduktion medges med 30 procent av den del av underskottet som inte överstiger kronor och med 21 procent av det återstående underskottet. Underskott kan inte sparas till senare beskattningsår. Aktiebolag Hos aktiebolag beskattas all inkomst, det vill säga även kapitalvinster, i inkomstslaget näringsverksamhet med en skattesats om 22 procent 1). En juridisk persons kapitalförluster på aktier och inlösen rätter kan endast dras av mot kapitalvinster på aktier och andra delägarrätter. Sådana kapitalförluster kan dock, om vissa villkor är uppfyllda, även kvittas mot kapital vinster på aktier och andra delägarrätter hos annat bolag inom samma koncern, förutsatt att koncernbidragsrätt föreligger mellan bolagen. Kapitalförluster på aktier och andra delägarrätter som inte har kunnat utnyttjas ett visst beskattningsår får sparas och dras av mot kapitalvinster på sådana tillgångar under efterföljande beskattningsår utan begränsning i tiden. För aktiebolag som innehar aktierna i Creades som näringsbetingade andelar gäller särskilda regler. Utländska aktieägare Inlösen För aktieägare i Creades som är begränsat skattskyldiga i Sverige anses enligt svensk nationell rätt hela det utbetalda inlösenbeloppet 2) utgöra utdelning. På all utdelning från svenskt aktiebolag tas i regel svensk kupongskatt ut. Skatte satsen för kupongskatt uppgår till 30 procent. Kupongskatt uttas dock i allmänhet med en lägre procentsats till följd av bestämmelser i skatteavtal som Sverige har ingått med andra länder för undvikande av dubbelbeskattning. Utländska aktieägare har efter ansökan hos Skatteverket rätt till återbetalning av innehållen kupongskatt till den del skatten belöper på aktieägarens anskaffningsutgift för aktierna. Som ett alternativ till den verkliga anskaffningsutgiften får denna bestämmas till 20 procent av inlösenlikviden. Rätt till återbetalning föreligger också om svensk kupongskatt innehållits med ett högre belopp än vad som gäller enligt ett tillämpligt skatteavtal. Ansökan om återbetalning görs skriftligen hos Skatteverket före utgången av det femte kalenderåret efter utbetalningstillfället. Om aktieägaren är ett utländskt bolag och vissa villkor är uppfyllda tas inte kupongskatt ut vid inlösen av näringsbetingade aktier i Creades. 1) För aktiebolag med beskattningsår som påbörjats före 2013 är skattesatsen 22,3 procent. 2) Creades avser att begära allmänna råd hos Skatteverket beträffande värdet av de utskiftade aktierna i Sedarec till ledning för att fastställa underlag för kupongskatt.

20 18 Skattefrågor i Sverige i samband med inlösen I Sverige verkställer normalt Euroclear eller, vid förvaltarregistrerade aktier, förvaltaren avdrag för kupongskatt. För utländska aktieägare vars aktier är direktregistrerade hos Euroclear kommer Svenska Handelsbanken med vissa undantag att innehålla kupongskatt avseende utskiftade aktier i Sedarec, och således innehålla aktierna intill dess aktieägaren erlagt erforderlig kupongskatt. Utländska direktregistrerade aktieägare anmodas därför kontakta Svenska Handelsbanken för det fall inte skriftliga anvisningar erhållits genom Svenska Handelsbankens försorg. För utländska aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade ombesörjs avdrag för och inbetalning av kupongskatt av varje förvaltare enligt de rutiner som respektive förvaltare tillämpar. Det bör noteras att kupongskatt inte tas ut vid avyttring av inlösenrätter. Avyttring av inlösenrätter Aktieägare och innehavare av inlösenrätter som är begränsat skattskyldig i Sverige och som inte bedriver verksamhet från ett fast driftsställe i Sverige beskattas normalt inte i Sverige för kapitalvinster vid avyttring av inlösenrätter. Aktieägare och innehavare av inlösenrätter kan dock bli föremål för beskattning i sin hemviststat. Enligt en särskild regel kan emellertid fysiska personer som är begränsat skattskyldiga i Sverige bli föremål för svensk kapitalvinstbeskattning vid avyttring av vissa delägarrätter (såsom inlösenrätter) om de vid något tillfälle under det kalenderår då avyttringen sker eller under något av de föregående tio kalenderåren har varit bosatta eller stadigvarande vistats i Sverige. I många fall är denna beskattningsrätt begränsad genom skatteavtal mellan Sverige och andra länder.

På initiativ av huvudägarna föreslås en uppdelning av Creades

På initiativ av huvudägarna föreslås en uppdelning av Creades Ej för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan eller Australien PRESSMEDDELANDE På initiativ av huvudägarna föreslås en uppdelning av Creades

Läs mer

Bakgrund. Inlösen 2015 2

Bakgrund. Inlösen 2015 2 Inlösen 2015 Information till aktieägarna i HiQ International AB (publ) avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande Bakgrund BAKGRUND HiQ International ABs (

Läs mer

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie.

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie. INLÖSEN 2008 information till aktieägarna i hiq international ab (publ) inför årsstämma den 30 april 2008 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande 1 Bakgrund

Läs mer

Inlösen av aktier i Creades AB (publ) Våren 2015

Inlösen av aktier i Creades AB (publ) Våren 2015 Inlösen av aktier i Creades AB (publ) Våren 2015 VIKTIGT MEDDELANDE TILL DIG SOM ÄR AKTIEÄGARE I CREADES Detta dokument innehåller information om ett erbjudande om inlösen av aktier i Creades. Anmälan

Läs mer

Första dag för handel i inlösenaktier. 12 maj 14 maj 18 maj 19 maj 1 juni 9 juni. Handel i inlösenaktier

Första dag för handel i inlösenaktier. 12 maj 14 maj 18 maj 19 maj 1 juni 9 juni. Handel i inlösenaktier INFORMATION OM INLÖSEN AV AKTIER I SWECO AB (publ) 2010 Innehåll Tidplan...2 Bakgrund och motiv...3 Så här går inlösenförfarandet till...4 Detaljerad beskrivning av inlösenförfarandet...5 Skattefrågor

Läs mer

Information om inlösen av aktier i Haldex AB

Information om inlösen av aktier i Haldex AB Information om inlösen av aktier i Haldex AB Innehåll Inlösenförfarandet i korthet 1 Tidsplan 1 Bakgrund och motiv 2 Så här går inlösenförfarandet till 2 Detaljerad beskrivning av inlösenförfarandet 3

Läs mer

Inlösen av aktier i Creades AB (publ) våren 2014

Inlösen av aktier i Creades AB (publ) våren 2014 Inlösen av aktier i Creades AB (publ) våren 2014 VIKTIGT MEDDELANDE TILL DIG SOM ÄR AKTIEÄGARE I CREADES Detta dokument innehåller information om ett erbjudande om inlösen av aktier i Creades. Anmälan

Läs mer

Inlösen av aktier i Investment AB Öresund (publ)

Inlösen av aktier i Investment AB Öresund (publ) Inlösen av aktier i Investment AB Öresund (publ) Viktigt meddelande till dig som är aktieägare i Investment AB Öresund (publ) Detta dokument innehåller ett erbjudande om inlösen i Investment AB Öresund

Läs mer

Inlösen av aktier 2014

Inlösen av aktier 2014 Inlösen av aktier 2014 Information till aktieägarna i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) inför årsstämma den 12 maj 2014 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och automatiskt inlösenförfarande.

Läs mer

Sectras inlösenprogram

Sectras inlösenprogram Sectras inlösenprogram 205 Information till aktieägarna i Sectra AB (publ) inför årsstämma den 7 september 205 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande. Detta

Läs mer

Information om automatisk aktieinlösen i Investment AB Kinnevik (publ)

Information om automatisk aktieinlösen i Investment AB Kinnevik (publ) Information om automatisk aktieinlösen i Investment AB Kinnevik (publ) Detta dokument utgör inte ett erbjudande att köpa eller sälja aktier. Detta dokument är endast avsett som information till aktieägarna

Läs mer

Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier

Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier Information till aktieägarna i med anledning av sammanläggning av aktier 1:5 och ändring av förhållandet mellan B-aktien och ADS Detta dokument

Läs mer

Stockholm i mars 2014. IAR Systems Group AB (publ) Styrelsen

Stockholm i mars 2014. IAR Systems Group AB (publ) Styrelsen INLÖSEN 2014 Information till aktieägarna i IAR Systems Group AB (publ) inför årsstämma den 24 april 2014 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande BAKGRUND

Läs mer

Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia

Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia För 10 aktier i Bure erhåller du 1 aktie i AcadeMedia Detta dokument ger information om styrelsens för Bure Equity AB ( Bure ) förslag till beslut om utdelning

Läs mer

Information till aktieägarna i Sandvik med anledning av aktiesplit och automatisk inlösen av aktier

Information till aktieägarna i Sandvik med anledning av aktiesplit och automatisk inlösen av aktier This document is also available in English. Information till aktieägarna i Sandvik med anledning av aktiesplit och automatisk inlösen av aktier Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information

Läs mer

Erbjudande om courtagefri försäljning av aktier i Nobel Biocare och information angående avnotering

Erbjudande om courtagefri försäljning av aktier i Nobel Biocare och information angående avnotering Erbjudande om courtagefri försäljning av aktier i Nobel Biocare och information angående avnotering Erbjudandet som beskrivs i denna informationsbroschyr riktar sig inte till personer vars deltagande i

Läs mer

INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I ATLAS COPCO AB

INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I ATLAS COPCO AB INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I ATLAS COPCO AB med anledning av förslag om aktiesplit och automatiskt inlösenförfarande Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information om styrelsens för

Läs mer

Aktieinlösen 2008 OBSERVERA ATT DU SOM AKTIEÄGARE MÅSTE GÖRA ETT AKTIVT VAL FÖR ATT INTE FÖRLORA VÄRDE

Aktieinlösen 2008 OBSERVERA ATT DU SOM AKTIEÄGARE MÅSTE GÖRA ETT AKTIVT VAL FÖR ATT INTE FÖRLORA VÄRDE Aktieinlösen 2008 Detta dokument innehåller information om Bure Equity AB:s (publ) erbjudande om frivilligt inlösenförfarande. Beslut om inlösenförfarande fattades av Bures extra bolagsstämma den 11 december

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 3.787.000 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 15.148.000.

Läs mer

Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2007

Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2007 Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2007 Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller endast information om styrelsens för Aktiebolaget SKF ( SKF

Läs mer

information om inlösen av aktier i sweco ab (publ) 2006

information om inlösen av aktier i sweco ab (publ) 2006 information om inlösen av aktier i sweco ab (publ) 2006 INNEHÅLL TIDPLAN... 1 BAKGRUND OCH MOTIV... 2 SÅ HÄR GÅR INLÖSENFÖRFARANDET TILL... 3 DETALJERAD BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET... 4 SKATTEFRÅGOR

Läs mer

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av split och inlösen av aktier

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av split och inlösen av aktier Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av split och inlösen av aktier Innehållsförteckning Kort om inlösen av aktier 2 Bakgrund och motiv 3 Finansiella effekter av inlösenförfarandet

Läs mer

Bakgrund och motiv. Linköping i oktober Sectra AB. Styrelsen

Bakgrund och motiv. Linköping i oktober Sectra AB. Styrelsen INLÖSEN 2011 Information till aktieägarna i Sectra AB (publ) inför extra bolagsstämma den 22 november 2011 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande. Detta

Läs mer

OBSERVERA ATT DU SOM AKTIEÄGARE MÅSTE GÖRA ETT AKTIVT VAL FÖR ATT INTE FÖRLORA VÄRDE

OBSERVERA ATT DU SOM AKTIEÄGARE MÅSTE GÖRA ETT AKTIVT VAL FÖR ATT INTE FÖRLORA VÄRDE Aktieinlösen 2007 Foto Rob Vanstone Detta dokument innehåller information om Bure Equity ABs (publ) erbjudande om frivilligt inlösenförfarande. Beslut om inlösenförfarande fattades av Bures extra bolagsstämma

Läs mer

Information om automatiskt inlösenförfarande i Tele2 AB

Information om automatiskt inlösenförfarande i Tele2 AB Kolumntitel Information om automatiskt inlösenförfarande i Tele2 AB Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information om styrelsens för Tele2 AB ( Tele2 eller Bolaget ) förslag om aktiesplit

Läs mer

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av förslag om aktiesplit och automatiskt inlösenförfarande Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information om styrelsens för

Läs mer

Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2008

Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2008 Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2008 Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller endast information om styrelsens för Aktiebolaget SKF ( SKF

Läs mer

Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ)

Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) Information till aktieägarna med anledning av styrelsens förslag om aktiesplit och obligatoriskt inlösenförfarande till årsstämma den 13 maj 2015 Detta

Läs mer

17 mars 2008. Information om automatiskt inlösenförfarande. NeoNet AB 2008. LEGAL#3088718v7

17 mars 2008. Information om automatiskt inlösenförfarande. NeoNet AB 2008. LEGAL#3088718v7 17 mars 2008 Information om automatiskt inlösenförfarande av aktier i NeoNet AB 2008 17 mars 2008 2 INNEHÅLL 2 Kort beskrivning av inlösenförfarandet 3 Bakgrund och motiv till inlösenförfarandet 4 Tidplan

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 4.927.386 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 98 547 732.

Läs mer

aktieägaren. Sammanlagt innebär förslaget att kronor kommer att återbetalas till aktieägarna. Under förutsättning att årsstämman

aktieägaren. Sammanlagt innebär förslaget att kronor kommer att återbetalas till aktieägarna. Under förutsättning att årsstämman INLÖSEN 2012 Information till aktieägarna i Sectra AB (publ) inför årsstämma den 28 juni 2012 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande. Detta underlag är

Läs mer

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ)

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) Information till aktieägarna inför extra bolagsstämma den 14 augusti 2012 avseende styrelsens förslag om aktiesplit och obligatoriskt

Läs mer

Information om inlösen av aktier i AB Electrolux 2006/2007

Information om inlösen av aktier i AB Electrolux 2006/2007 Information om inlösen av aktier i AB Electrolux 2006/2007 Innehåll Bakgrund och motiv 1 Så här går inlösenförfarandet till 2 Beskrivning av inlösenförfarandet 3 Effekter för Electrolux 4 Skattefrågor

Läs mer

2011 INLÖSEN AV AKTIER

2011 INLÖSEN AV AKTIER 2011 INLÖSEN AV AKTIER INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I BJÖRN BORG AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMA DEN 14 APRIL 2011 AVSEENDE STYRELSENS FÖRSLAG TILL KAPITALÖVERFÖRING GENOM AUTOMATISK INLÖSEN AV AKTIER INNEHÅLL

Läs mer

Novestra: Inlösen 2013

Novestra: Inlösen 2013 Novestra: Inlösen 2013 Information till aktieägarna i AB Novestra (publ) med anledning av styrelsens förslag om utbetalning av 1 krona per aktie genom ett obligatoriskt inlösenförfarande INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av förslag om aktiesplit och automatiskt inlösenförfarande Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information om styrelsens för

Läs mer

Man kan konstatera att mycket återstår att göra för oss som arbetar för att vår planet på alla plan ska bli en bättre planet.

Man kan konstatera att mycket återstår att göra för oss som arbetar för att vår planet på alla plan ska bli en bättre planet. INFORMATION OM AKTIESPLIT OCH INLÖSEN AV AKTIER I SWECO AB (PUBL) 2007 Man kan konstatera att mycket återstår att göra för oss som arbetar för att vår planet på alla plan ska bli en bättre planet. innehåll

Läs mer

Information om föreslagen aktiesplit och inlösen av aktier i KappAhl Holding AB (publ)

Information om föreslagen aktiesplit och inlösen av aktier i KappAhl Holding AB (publ) Information om föreslagen aktiesplit och inlösen av aktier i KappAhl Holding AB (publ) Detta dokument ger information om styrelsens för KappAhl Holding AB (publ) ( KappAhl eller Bolaget ) förslag om kapitalutskiftning

Läs mer

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0005337821

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0005337821 Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0005337821 Information till aktieägarna inför extra bolagsstämma den 10 februari 2014 avseende styrelsens förslag om aktiesplit

Läs mer

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0001599622

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0001599622 Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0001599622 Information till aktieägarna inför extra bolagsstämma den 5 juli 2013 avseende styrelsens förslag om aktiesplit och

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2012

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2012 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2012 INNEHÅLL BAKGRUND OCH MOTIV 2 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET 3 VILLKOR OCH ANVISNINGAR 5 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR BETSSON

Läs mer

Information om inlösenförfarande

Information om inlösenförfarande Information om inlösenförfarande Innehåll BAKGRUND OCH MOTIV 2 BESKRIVNING AV 3 INLÖSENFÖRFARANDET VILLKOR OCH ANVISNINGAR 5 FINANSIELLA EFFEKTER 6 FÖR CHERRY SKATTEFRÅGOR I SVERIGE 7 FRÅGOR OCH SVAR 9

Läs mer

ÅRSREDOVISNING INLÖSENFÖRFARANDE

ÅRSREDOVISNING INLÖSENFÖRFARANDE INFORMATION OM 2014 ÅRSREDOVISNING INLÖSENFÖRFARANDE MR GREEN & CO AB (publ) 2015 INNEHÅLL Villkor i sammandrag 3 Bakgrund och motiv 4 Styrelsens förslag i korthet 5 Viktiga datum 5 Så här går det till

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2011

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2011 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2011 INNEHÅLL BAKGRUND OCH MOTIV 2 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET VILLKOR OCH ANVISNINGAR 5 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR BETSSON

Läs mer

Innehåll. Kortnamn för inlösenaktierna: A-aktien: NET IL A B-aktien: NET IL B. Delårsrapport för tredje kvartalet 2009

Innehåll. Kortnamn för inlösenaktierna: A-aktien: NET IL A B-aktien: NET IL B. Delårsrapport för tredje kvartalet 2009 Information om automatiskt inlösenförfarande av aktier i net Entertainment NE AB (publ) 2009 2 Innehåll Bakgrund och motiv 3 Beskrivning av inlösenförfarandet 4 Villkor och anvisningar 6 Finansiella effekter

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2010

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2010 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2010 INNEHÅLL BAKGRUND OCH MOTIV 2 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET VILLKOR OCH ANVISNINGAR 5 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR BETSSON

Läs mer

Inlösen av aktier i OEM International

Inlösen av aktier i OEM International Inlösen av aktier i OEM International INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I OEM INTERNATIONAL AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMA DEN 29 APRIL 2014 AVSEENDE STYRELSENS FÖRSLAG TILL KAPITALÖVERFÖRING GENOM AUTOMATISK INLÖSEN

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015 Innehåll BAKGRUND OCH MOTIV 3 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET 4 VILLKOR OCH ANVISNINGAR 6 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR ENEA 7

Läs mer

Erbjudande om inlösen av aktier i Fabege AB (publ) med likvid i form av aktier i Klövern AB (publ)

Erbjudande om inlösen av aktier i Fabege AB (publ) med likvid i form av aktier i Klövern AB (publ) Erbjudande om inlösen av aktier i Fabege AB (publ) med likvid i form av aktier i Klövern AB (publ) Innehåll Erbjudandet i sammandrag Bakgrund och motiv 1 Villkor och anvisningar 2 Illustrerande exempel

Läs mer

Inlösen av aktier i Bure Equity AB (publ)

Inlösen av aktier i Bure Equity AB (publ) Inlösen av aktier i Bure Equity AB (publ) VIKTIGT MEDDELANDE TILL DIG SOM ÄR AKTIEÄGARE I BURE EQUITY AB (PUBL) Detta dokument innehåller information om Bure Equity ABs (publ) erbjudande om frivillig inlösen.

Läs mer

TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING

TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING avseende ERBJUDANDE FRÅN NORDIC LEISURE AB (PUBL) TILL AKTIEÄGARNA I BETTING PROMOTION SWEDEN AB (PUBL) Tillägg till Erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2014

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2014 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2014 BETSSON AB:S VERKSAMHET BESTÅR I ATT ÄGA OCH FÖRVALTA AKTIEINNEHAV I BOLAG SOM SJÄLVA ELLER VIA PARTNERSAMARBETEN ERBJUDER

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2013

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2013 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2013 BETSSON AB:S VERKSAMHET BESTÅR I ATT ÄGA OCH FÖRVALTA AKTIEINNEHAV I BOLAG SOM SJÄLVA ELLER VIA PARTNERSAMARBETEN ERBJUDER

Läs mer

Inlösen av aktier i Mertiva AB (publ) Mars 2014

Inlösen av aktier i Mertiva AB (publ) Mars 2014 Inlösen av aktier i Mertiva AB (publ) Mars 2014 Viktig information Denna informationsbroschyr är upprättad av Mertiva AB (publ), org nr 556530-1420 och syftar till att ge aktieägarna i Mertiva information

Läs mer

A-aktien: NET IL A B-aktien: NET IL B KALENDARIUM

A-aktien: NET IL A B-aktien: NET IL B KALENDARIUM INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I NET ENTERTAINMENT NE AB (PUBL) 2010 Innehåll 1 Bakgrund och motiv 2 Beskrivning av inlösenförfarandet 4 Villkor och anvisningar 5 Finansiella effekter

Läs mer

Erbjudande om inlösen av aktier i AB Electrolux

Erbjudande om inlösen av aktier i AB Electrolux Erbjudande om inlösen av aktier i AB Electrolux Erbjudandet i sammandrag Innehåll 2 Erbjudandet i sammandrag 3 Bakgrund och motiv 4 Villkor och anvisningar 6 Illustrerande exempel 7 Tidsplan 8 Anmälningssedel

Läs mer

2015 INLÖSEN AV AKTIER

2015 INLÖSEN AV AKTIER 2015 INLÖSEN AV AKTIER INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I BJÖRN BORG AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMA DEN 11 MAJ 2015 AVSEENDE STYRELSENS FÖRSLAG TILL KAPITALÖVERFÖRING GENOM AUTOMATISK INLÖSEN AV AKTIER INNEHÅLL

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2013

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2013 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 203 Innehåll BAKGRUND OCH MOTIV 3 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET 4 VILLKOR OCH ANVISNINGAR 6 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR ENEA 7 SKATTEFRÅGOR

Läs mer

NET ENTERTAINMENT INLÖSENPROGRAM 2014

NET ENTERTAINMENT INLÖSENPROGRAM 2014 NET ENTERTAINMENT INLÖSENPROGRAM 2014 DEFINITIONER Med eller Bolaget avses Net Entertainment NE AB (publ) eller den koncern i vilken NE AB (publ) är moderbolag. Med Koncernen avses den koncern i vilken

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB 2015 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB Betsson AB:s verksamhet består i att äga och förvalta aktieinnehav i bolag som själva eller via partnersamarbeten erbjuder slutkunder

Läs mer

2014 INLÖSEN AV AKTIER

2014 INLÖSEN AV AKTIER 2014 INLÖSEN AV AKTIER INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I BJÖRN BORG AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMA DEN 10 APRIL 2014 AVSEENDE STYRELSENS FÖRSLAG TILL KAPITALÖVERFÖRING GENOM AUTOMATISK INLÖSEN AV AKTIER INNEHÅLL

Läs mer

Erbjudande om inlösen av aktier i Sandvik AB 2005

Erbjudande om inlösen av aktier i Sandvik AB 2005 Erbjudande om inlösen av aktier i Sandvik AB 2005 Erbjudandet i sammandrag Bolagsstämman i Sandvik AB fattade den 3 maj 2005 beslut om att erbjuda företagets aktieägare att lösa in aktier till ett belopp

Läs mer

Innehåll. Definitioner. Kommande informationstillfällen. Aktieinformation

Innehåll. Definitioner. Kommande informationstillfällen. Aktieinformation Eolus Vind AB Inlösenprogram 2015 Innehåll 1 Bakgrund och motiv 2 Beskrivning av inlösenförfarandet 4 Villkor och anvisningar 5 Finansiella effekter för Eolus 6 Skattefrågor i Sverige 8 Frågor och svar

Läs mer

Information till aktieägarna i East Capital Baltic Property Investors AB (publ) SE

Information till aktieägarna i East Capital Baltic Property Investors AB (publ) SE Information till aktieägarna i East Capital Baltic Property Investors AB (publ) SE0001467572 Information till aktieägarna inför extra bolagsstämma den 27 september 2016 avseende styrelsens förslag om aktiesplit

Läs mer

Information till depåbevisinnehavare i Vostok Nafta Investment Ltd

Information till depåbevisinnehavare i Vostok Nafta Investment Ltd Information till depåbevisinnehavare i Vostok Nafta Investment Ltd inför EBS den 29 augusti 2012 om styrelsens förslag om split och obligatoriskt inlösenförfarande Detta dokument har tagits fram med enda

Läs mer

Villkor i sammandrag för aktieinlösen 2015. Innehåll

Villkor i sammandrag för aktieinlösen 2015. Innehåll INLÖSENPROGRAM 2015 DEFINITIONER Med eller Bolaget avses Net Entertainment NE AB (publ) eller den koncern i vilken Net Entertainment NE AB (publ) är moderbolag. Med Koncernen avses den koncern i vilken

Läs mer

Definitioner. Inlösenaktierna löses automatiskt in mot en inlösenlikvid om 2,00 SEK per inlösenaktie som beräknas utbetalas den 12 juni 2017.

Definitioner. Inlösenaktierna löses automatiskt in mot en inlösenlikvid om 2,00 SEK per inlösenaktie som beräknas utbetalas den 12 juni 2017. INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2017 Innehåll BAKGRUND OCH MOTIV 3 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET 4 VILLKOR OCH ANVISNINGAR 6 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR ENEA 7

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN DEN 6 APRIL 2011 AVSEENDE BESLUT OM FONDEMISSION

STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN DEN 6 APRIL 2011 AVSEENDE BESLUT OM FONDEMISSION STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN DEN 6 APRIL 2011 AVSEENDE BESLUT OM FONDEMISSION Styrelsen föreslår att bolagets aktiekapital ökas med 620 000 000 kronor genom fondemission med utgivande av 24 000 000

Läs mer

AKTIEINLÖSEN 2011 PUSHING THE LIMITS IN GAMING ENTERTAINMENT

AKTIEINLÖSEN 2011 PUSHING THE LIMITS IN GAMING ENTERTAINMENT AKTIEINLÖSEN 2011 INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I NET ENTERTAINMENT NE AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMA DEN 13 APRIL 2011 AVSEENDE STYRELSENS FÖRSLAG TILL KAPITALÖVERFÖRING GENOM AUTOMATISK INLÖSEN AV AKTIER PUSHING

Läs mer

Till aktieägarna i Hyresfastigheter Holding II Blå AB gällande erbjudande om frivillig inlösen av aktier.

Till aktieägarna i Hyresfastigheter Holding II Blå AB gällande erbjudande om frivillig inlösen av aktier. Erbjudandedokument Till aktieägarna i Hyresfastigheter Holding II Blå AB gällande erbjudande om frivillig inlösen av aktier. 2015-04-08 Viktig information Denna informationsbroschyr är upprättad av Hyresfastigheter

Läs mer

Information om föreslagen Inlösen av aktier. (publ) 2008

Information om föreslagen Inlösen av aktier. (publ) 2008 Information om föreslagen Inlösen av aktier i Betsson AB (publ) 2008 Denna informationsbroschyr ger information om styrelsen för Betsson ABs förslag om kapitalutskiftning till Betssons aktieägare genom

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

INFORMATION OM FÖRESLAGET AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I KAPPAHL AB (PUBL) 2017/2018

INFORMATION OM FÖRESLAGET AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I KAPPAHL AB (PUBL) 2017/2018 INFORMATION OM FÖRESLAGET AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I KAPPAHL AB (PUBL) 2017/2018 INFORMATION OM FÖRESLAGET AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I KAPPAHL AB (PUBL.) 2017/2018 /1 KappAhl

Läs mer

INFORMATION OM INLÖSENFÖRFARANDE

INFORMATION OM INLÖSENFÖRFARANDE INFORMATION OM INLÖSENFÖRFARANDE 1 INNEHÅLL Villkor i sammandrag 3 Bakgrund och motiv 4 Styrelsens förslag i korthet 5 Viktiga datum 5 Så här går det till 6 Villkor och anvisningar 7 Finansiella effekter

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i LjungbergGruppen AB (publ) om återköp av aktier

Erbjudande till aktieägarna i LjungbergGruppen AB (publ) om återköp av aktier Erbjudande till aktieägarna i LjungbergGruppen AB (publ) om återköp av aktier Återköp av aktier i LjungbergGruppen AB Den 24 mars beslutade ordinarie bolagsstämma i LjungbergGruppen AB (publ) (org nr 5561757047,

Läs mer

INFORMATION TILL AKTIEÄGARE I INVESTMENT AB ÖRESUND INFÖR EXTRA BOLAGSSTÄMMA 29 APRIL 2011 AVSEENDE UTDELNING AV AKTIER I HQ AB

INFORMATION TILL AKTIEÄGARE I INVESTMENT AB ÖRESUND INFÖR EXTRA BOLAGSSTÄMMA 29 APRIL 2011 AVSEENDE UTDELNING AV AKTIER I HQ AB INFORMATION TILL AKTIEÄGARE I INVESTMENT AB ÖRESUND INFÖR EXTRA BOLAGSSTÄMMA 29 APRIL 2011 AVSEENDE UTDELNING AV AKTIER I HQ AB 2 (10) Denna informationsbroschyr har upprättats av Investment AB Öresund

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2012

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2012 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2012 Innehåll BAKGRUND OCH MOTIV 3 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET 4 VILLKOR OCH ANVISNINGAR 6 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR ENEA 7

Läs mer

Erbjudandedokument. Till aktieägarna i Hyresfastigheter Holding II Blå AB gällande erbjudande om frivillig inlösen av aktier.

Erbjudandedokument. Till aktieägarna i Hyresfastigheter Holding II Blå AB gällande erbjudande om frivillig inlösen av aktier. Erbjudandedokument Till aktieägarna i Hyresfastigheter Holding II Blå AB gällande erbjudande om frivillig inlösen av aktier. Du som är aktieägare behöver ta ställning till detta erbjudande. 2015-09-09

Läs mer

Inlösen av aktier i Investment AB Öresund (publ)

Inlösen av aktier i Investment AB Öresund (publ) Inlösen av aktier i Investment AB Öresund (publ) VIKTIGT MEDDELANDE TILL DIG SOM ÄR AKTIEÄGARE I INVESTMENT AB ÖRESUND (PUBL) Detta dokument innehåller ett erbjudande om inlösen i Investment AB Öresund

Läs mer

Villkor och Anvisningar

Villkor och Anvisningar Villkor och Anvisningar Nyemission riktad till befintliga ägare samt allmänhet Syftet med emissionen, förutom att stärka balansräkningen är att främja likviditeten i instrumentet inför listning på AktieTorget.

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB 2017 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB Betsson AB (publ) är ett holdingbolag som investerar i och förvaltar snabbväxande bolag inom onlinespel. Bolaget är ett av de största

Läs mer

Information till aktieägarna. av föreslagen split och inlösen av aktier i AB SKF

Information till aktieägarna. av föreslagen split och inlösen av aktier i AB SKF Information till aktieägarna med anledning av föreslagen split och inlösen av aktier i AB SKF Innehåll Kort beskrivning sid 2 Bakgrund och motiv sid 3 Beskrivning sid 4 Skattefrågor i Sverige sid 6 Frågor

Läs mer

INNEHÅLL VILLKOR I SAMMANDRAG

INNEHÅLL VILLKOR I SAMMANDRAG 2017 INLÖSEN AV AKTIER INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I BJÖRN BORG AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMA DEN 11 MAJ 2017 AVSEENDE STYRELSENS FÖRSLAG TILL KAPITALÖVERFÖRING GENOM AUTOMATISK INLÖSEN AV AKTIER INNEHÅLL

Läs mer

Villkor i sammandrag för aktieinlösen Innehåll

Villkor i sammandrag för aktieinlösen Innehåll INLÖSENPROGRAM 2017 DEFINITIONER Med eller Bolaget avses AB (publ) eller den koncern i vilken AB (publ) är moderbolag. Med Koncernen avses den koncern i vilken AB (publ) är moderbolag. Med Nasdaq Stockholm

Läs mer

Information om aktiesplit och inlösen av aktier i AB Volvo 2007

Information om aktiesplit och inlösen av aktier i AB Volvo 2007 Information om aktiesplit och inlösen av aktier i AB Volvo 2007 Aktiesplit- och inlösenförfarandet i korthet Innehållsförteckning 2 Aktiesplit- och inlösenförfarandet i korthet 3 Tidplan 4 Så här fungerar

Läs mer

INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I AB VOLVO AVSEENDE UTDELNING AV AKTIER I AINAX AB

INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I AB VOLVO AVSEENDE UTDELNING AV AKTIER I AINAX AB INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I AB VOLVO AVSEENDE UTDELNING AV AKTIER I AINAX AB 2 Information till aktieägarna i AB Volvo avseende utdelning av aktier i Ainax AB Innehåll Viktiga datum 3 Styrelsens förslag

Läs mer

Inlösen av aktier i Medivir AB (publ)

Inlösen av aktier i Medivir AB (publ) Inlösen av aktier i Medivir AB (publ) VIKTIGT MEDDELANDE TILL DIG SOM ÄR AKTIEÄGARE I MEDIVIR AB (PUBL) Detta dokument innehåller ett erbjudande om inlösen i Medivir AB (publ). Anmälan om inlösen av aktier

Läs mer

ERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARE I ICM KUNGSHOLMS AB (publ)

ERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARE I ICM KUNGSHOLMS AB (publ) ERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARE I ICM KUNGSHOLMS AB (publ) Erbjudandet lämnas inte (ej heller godkänns accept från) i någon jurisdiktion där lämnande av Erbjudandet på så sätt som sker i denna erbjudandehandling

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 659 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600-604 prop. 1995/96:109, s. 94-95 prop. 1992/93:151 Särskilda bestämmelser

Läs mer

Inlösen av aktier i Investment AB Öresund

Inlösen av aktier i Investment AB Öresund Inlösen av aktier i Investment AB Öresund VIKTIGT MEDDELANDE TILL DIG SOM ÄR AKTIEÄGARE I INVESTMENT AB ÖRESUND Detta dokument innehåller ett erbjudande om Inlösen i Investment AB Öresund. Anmälan om Inlösen

Läs mer

FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO

FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO Vad är ett Investeringssparkonto? Investeringssparkontot är en schablonbeskattad sparform som är tillgänglig för privatpersoner och dödsbon från och med den

Läs mer

Waldir AB offentliggör ett kontant budpliktsbud om 40,50 kronor per aktie i NetOnNet AB (publ)

Waldir AB offentliggör ett kontant budpliktsbud om 40,50 kronor per aktie i NetOnNet AB (publ) Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare,

Läs mer

Brev till aktieägarna. Till aktieägarna i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB (Bolaget) avseende möjligheten att kvarstå som aktieägare i Bolaget

Brev till aktieägarna. Till aktieägarna i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB (Bolaget) avseende möjligheten att kvarstå som aktieägare i Bolaget Brev till aktieägarna Till aktieägarna i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB (Bolaget) avseende möjligheten att kvarstå som aktieägare i Bolaget Styrelsen i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB 17:e september

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) VIKTIG INFORMATION Detta tillägg till Erbjudandehandlingen

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2012:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2012: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2012:27 2012-11-06 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av Kollegiet för svensk bolagsstyrnings regler om offentliga uppköpserbjudanden avseende

Läs mer

Extra bolagsstämma 26 oktober 2012 Stefan Charette, VD Creades AB

Extra bolagsstämma 26 oktober 2012 Stefan Charette, VD Creades AB Extra bolagsstämma 26 oktober 2012 Stefan Charette, VD Creades AB Vad är Creades? Engagerade ägare i mindre och medelstora noterade och onoterade bolag Förvaltar 3,5 Mdr med mål att erbjuda aktieägarna

Läs mer

Information till aktieägarna avseende upptagande till handel av stamaktier av serie B i AB Sagax (publ)

Information till aktieägarna avseende upptagande till handel av stamaktier av serie B i AB Sagax (publ) Information till aktieägarna avseende upptagande till handel av stamaktier av serie B i AB Sagax (publ) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund och motiv 1 Fondemissionen i korthet 2 Information om aktierna som

Läs mer

Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt

Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt Hur får jag mer information om nyemissionen? Ett prospekt med detaljer kring nyemissionen har publicerats den 27 maj, 2010. Prospektet kommer även att

Läs mer

Tessin Nordic AB Skattefrågor vid vissa investeringar i skuldebrev och okvalificerade aktier

Tessin Nordic AB Skattefrågor vid vissa investeringar i skuldebrev och okvalificerade aktier Entreprenörsskatt Skattefrågor vid vissa investeringar i skuldebrev och okvalificerade aktier Konfidentiellt Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar 3 2 Skuldebrev 4 3 5 4 Kontrolluppgifter

Läs mer

Information till depåbevisinnehavare i Vostok Nafta Investment Ltd

Information till depåbevisinnehavare i Vostok Nafta Investment Ltd Vostok Nafta Investment Ltd nför Extra bolagsstämma den 9 juni 2015 om Styrelsens förslag om utskiftning av Vostok Emerging Finance Ltd genom split och obligatoriskt inlösenförfarande Detta dokument har

Läs mer