Aktieinlösen 2008 OBSERVERA ATT DU SOM AKTIEÄGARE MÅSTE GÖRA ETT AKTIVT VAL FÖR ATT INTE FÖRLORA VÄRDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Aktieinlösen 2008 OBSERVERA ATT DU SOM AKTIEÄGARE MÅSTE GÖRA ETT AKTIVT VAL FÖR ATT INTE FÖRLORA VÄRDE"

Transkript

1 Aktieinlösen 2008 Detta dokument innehåller information om Bure Equity AB:s (publ) erbjudande om frivilligt inlösenförfarande. Beslut om inlösenförfarande fattades av Bures extra bolagsstämma den 11 december OBSERVERA ATT DU SOM AKTIEÄGARE MÅSTE GÖRA ETT AKTIVT VAL FÖR ATT INTE FÖRLORA VÄRDE

2 Innehåll Villkor i sammandrag... 2 Frivillig inlösen av aktier i Bure... 3 Kort beskrivning av samt bakgrund och motiv till beslutet om inlösen av aktier... 3 Viktiga datum... 4 Schematisk tidplan... 4 Villkor och anvisningar Exempel anmälningssedel... 7 Finansiella effekter för Bure... 8 Skattefrågor i Sverige Vanliga frågor och svar BURES AKTIEINLÖSEN 2008

3 Villkor i sammandrag Inlösenvillkor Inlösenrätt Inlösen Inlösenbelopp För varje aktie i Bure erhålls en inlösenrätt 5 inlösenrätter berättigar till inlösen av 2 aktier i Bure 30 kronor per aktie Tidplan Första dag för handel i Bures aktie exklusive inlösenrätt Avstämningsdag Handel i inlösenrätter Anmälan inlösenförfarande Likviddag inlösenförfarande Courtagefri försäljning Anmälan för courtagefri försäljning av inlösenrätter. Gäller resterande udda inlösenrätter eller högst inlösenrätter Beräknad likviddag courtagefri försäljning av inlösenrätter 12 december december december januari december januari februari december januari januari 2009 Detta erbjudande riktar sig inte till aktieägare i Japan, USA, Australien, Kanada eller Nya Zeeland Vid frågor ring Swedbank: BURES AKTIEINLÖSEN

4 Frivillig inlösen av aktier i Bure Bures styrelse kommunicerade i augusti 2008 att bolaget har för avsikt att skifta ut kvarstående fria medel, vilket då motsvarade ca MSEK, efter utdelning av aktierna i AcadeMedia. I syfte att underlätta utdelningen av aktierna i AcadeMedia återköptes i augusti 2008 aktier till ett värde av 349 MSEK. Följaktligen kvarstår att skifta ut ca MSEK efter återköpet av aktier. Efter en grundlig analys av de olika möjligheter som stod till buds gjorde styrelsen bedömningen att kapitalöverföringen skulle ske genom frivillig inlösen av aktier. Inlösenförfarandet innebär att du som aktieägare tilldelas en inlösenrätt för varje innehavd aktie. 5 inlösenrätter krävs för att lösa in 2 aktier. Dessa inlösenrätter kommer även att bli föremål för handel, vilket innebär att du som aktieägare har möjligheten att sälja dina tilldelade inlösenrätter på marknaden. Du har alltså följande alternativ: 1. Inlösen av maximalt antal aktier och courtagefri försäljning av överskjutande inlösenrätter 2. Inlösen av aktier och/eller courtagefri försäljning av högst inlösenrätter 3. Försäljning av inlösenrätterna på marknaden med courtage I denna del av informationsbroschyren finner du detaljerad information om inlösenförfarandet. Denna försändelse innehåller även en anmälningssedel på vilken du ska markera ett alternativ. Anmälningssedeln ska sedan undertecknas och skickas i det bifogade portofria svarskuvertet. l Kort beskrivning av samt bakgrund och motiv till beslutet om inlösen av aktier Den 11 december 2008 godkände en extra bolagsstämma i Bure styrelsens förslag till beslut om inlösenprogram. Motivet till förslaget var att anpassa koncernens balansräkning till rådande kapitalbehov. Beslutet innebär att varje aktie kommer att tilldelas en inlösenrätt. 5 inlösenrätter krävs för att lösa in 2 aktier i bolaget. Inlösenkursen är 30 kronor per inlöst aktie. Ett sammanlagt belopp om maximalt kronor kommer att tillskiftas aktieägarna inom ramen för inlösenförfarandet. l 3 BURES AKTIEINLÖSEN 2008

5 Viktiga datum Första dag för handel exklusive inlösenrätt Avstämningsdag Handel i inlösenrätter Anmälan inlösenförfarande Likviddag inlösenförfarande Anmälan för courtagefri försäljning av inlösenrätter Beräknad likviddag courtagefri försäljning av inlösenrätter 12 december december december januari december januari februari december januari januari 2009 Schematisk tidplan Avstämningsdag Anmälan inlösenförfarande Första dag för handel exklusive inlösenrätt Handel med inlösenrätter Beräknad likviddag courtagefri försäljning av inlösenrätter Likviddag inlösenförfarande december 2008 JANUARI 2009 FEBRUARI Anmälan för courtagefri försäljning av inlösenrätter BURES AKTIEINLÖSEN

6 Villkor och anvisningar Avstämningsdag och inlösenrätter Den som på avstämningsdagen den 16 december 2008 var registrerad i det av VPC för Bures räkning förda avstämningsregistret erhåller en inlösenrätt för varje innehavd aktie i Bure. 5 inlösenrätter ger rätt till inlösen av 2 aktier i Bure. Inlösenbelopp Aktier anmälda för inlösen (tillsammans med erforderligt antal inlösenrätter) berättigar till ett belopp om 30 kronor per aktie. Inga avgifter utgår i samband med inlösen. Information från VPC till direktregistrerade aktieägare Alla aktieägare som på avstämningsdagen den 16 december 2008 var registrerade i det av VPC för Bures räkning förda avstämningsregistret har tillsänts denna informationsbroschyr tillsammans med en förtryckt anmälningssedel innehållande information om bland annat antal erhållna inlösenrätter samt ett svarskuvert. Den som var upptagen i den, i anslutning till avstämningsregistret, av VPC förda särskilda förteckningen över panthavare underrättas separat. Någon separat VP-avi som redovisar registrering av inlösenrätter på aktieägarens VP-konto kommer inte att skickas ut. Anmälan om inlösen av aktier Aktieägare som önskar acceptera erbjudandet att lösa in aktier skall under perioden 22 december januari 2009 (se dock Courtagefri försäljning av inlösenrätter, nedan) skicka anmälningssedel till någon av dessa två adresser: Swedbank AB C/o Strömberg Stockholm eller Använd gärna bifogat svarskuvert. Swedbank AB Emissioner E Stockholm Anmälningssedel kan också sändas med post eller inlämnas hos något av Swedbanks eller sparbankers kontor. Anmälan är bindande och kan inte återkallas efter det att den har mottagits av Swedbank. Aktier i Bure är registrerade hos VPC och inlösenrätterna kommer att registreras på respektive aktieägares VP-konto. VPkontonummer samt aktuellt innehav av inlösenrätter i Bure framgår av den bifogade förtryckta anmälningssedeln. Om den förtryckta anmälningssedeln inte används måste VP-kontonummer anges på anmälningssedeln. Aktier som är förvaltarregistrerade Aktieägare som har sitt innehav av aktier i Bure förvaltarregistrerat hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen förtryckt anmälningssedel. Inlösen av aktier skall då istället ske i enlighet med anvisningar från förvaltaren. Aktier som är pantsatta Om innehavda aktier i Bure är pantsatta skall även panthavare underteckna den anmälningssedel som inlämnas. Handel med inlösenrätter vid OMX Nordic Exchange Stockholm Handel med inlösenrätter äger rum vid OMX Nordic Exchange Stockholm under perioden 22 december januari Samtliga banker och värdepappersinstitut med erforderliga tillstånd förmedlar köp och försäljning av inlösenrätter. Sedvanligt courtage kommer att utgå. Courtagefri försäljning av inlösenrätter Aktieägare kan, som alternativ till försäljning av inlösenrätter enligt normala rutiner för köp och försäljning vid OMX Nordic Exchange Stockholm, uppdra åt Swedbank att för aktieägarens räkning sälja högst inlösenrätter. Aktieägare kan också sälja udda resterande 1-4 rätter i samband med inlösen. Detta görs genom att använda den bifogade anmälningssedeln. Vid sådan försäljning utgår inte courtage. Det antal inlösenrätter som anmäls till försäljning kommer att överföras till ett nyöppnat, spärrat VP-konto i aktieägares namn, så kallat apportkonto. Överföringen medför att inlösenrätterna spärras och inte kan överlåtas. I samband härmed skickas en VP-avi ut som visar uttaget av inlösenrätterna från det ursprungliga VP-kontot. 5 BURES AKTIEINLÖSEN 2008

7 Försäljning kommer att ske vid OMX Nordic Exchange Stockholm. Säljare erhåller vid courtagefri försäljning av inlösenrätter en likvid beräknad som den totala försäljningslikviden för samtliga genom detta förfarande försålda inlösenrätter dividerat med totala antalet sålda inlösenrätter. Samtliga säljare av inlösenrätter enligt detta förfarande erhåller därigenom samma kurs per inlösenrätt oberoende av när under perioden 22 december januari 2009 anmälan om courtagefri försäljning inlämnas. Utbetalning av likvid för courtagefritt försålda inlösenrätter beräknas ske den 27 januari 2009 till det avkastningskonto som är kopplat till respektive innehavares VP-konto. Innehavare vars VP-konto saknar korrekt avkastningskonto erhåller likvid i form av en utbetalningsavi. Som bekräftelse på försäljning sänds avräkningsnota. Aktieägare som önskar sälja inlösenrätter enligt detta förfarande skall tillse att anmälningssedel är Swedbank tillhanda senast 13 januari Anmälan är bindande efter det att den mottagits av Swedbank. Hantering av aktier anmälda för inlösen samt redovisning från VPC Det antal aktier som anmäls för inlösen samt erforderligt antal inlösenrätter kommer att överföras till ett nyöppnat, spärrat VP-konto i aktieägares namn, så kallat apportkonto. Överföringen medför att de anmälda aktierna och inlösenrätterna spärras och inte kan överlåtas. I samband härmed skickas en VP-avi ut som visar uttaget av både aktierna och inlösenrätterna från det ursprungliga VP-kontot. Efter anmälningsperiodens slut kommer aktier att bokas ut från apportkontot och inlösenaktier att bokas in på det ursprungliga VP-kontot, utan avisering från VPC. Utbetalning av inlösenbeloppet Utbetalning av inlösenbeloppet sker genom VPCs försorg till det avkastningskonto som är kopplat till respektive aktieägares VP-konto och beräknas verkställas omkring den 13 februari Aktieägare vars VPkonto saknar avkastningskonto erhåller likvid i form av en utbetalningsavi. I förekommande fall sänds beloppet till panthavaren respektive förvaltaren. Ersättning för ej utnyttjade inlösenrätter Enligt den överenskommelse som träffats mellan Bure och Swedbank med anledning av den extra bolagsstämmans beslut, ska Swedbank ha rätt att lösa in det antal aktier som motsvarar ej utnyttjade inlösenrätter förutsatt att ersättning utbetalas till berörda aktieägare. Ersättningen per outnyttjad inlösenrätt ska motsvara det lägsta av Skillnaden mellan inlösenbeloppet per aktie och det genomsnittspris per aktie som Swedbank betalat vid sitt förvärv av de aktier som löses in med avdrag för bankens verkliga hanteringskostnader och dividerat med 2,5 Den ersättning per inlösenrätt som utbetalas inom ramen för erbjudandet om courtagefri försäljning Ersättning för ej utnyttjade inlösenrätter kommer att utbetalas via VPC omkring den 6 februari. Utbetalningen görs till det avkastningskonto som är anslutet till VP-kontot. VP-avi utsänds som bekräftelse på utbetalningen. l Aktieägarna uppmanas att sälja sina inlösenrätter courtagefritt eller att utnyttja dem för inlösen. Ersättningen för en ej utnyttjad inlösenrätt kan bli lägre men aldrig högre än ersättningen för en courtagefritt såld inlösenrätt. Dessutom utbetalas ersättningen för ej utnyttjade inlösenrätter senare än den ersättning som erhålls vid courtagefri försäljning. Det är därmed alltid mer fördelaktigt att utnyttja möjligheten till courtagefri försäljning än att erhålla ersättning för ej utnyttjade inlösenrätter. BURES AKTIEINLÖSEN

8 Gör så här Anmälningssedel avseende inlösen av aktier och/eller courtagefri försäljning av inlösenrätter i Bure Equity AB Karl Karlsson Vägen STAD Anmälan om courtagefri försäljning: 22 december januari 2009 Anmälan om inlösen av aktier: 22 december januari 2009 * OBS! Avser anmälan både inlösen och courtagefri försäljning är sista anmälningsdag 13 januari 2009 Till Swedbank AB c/o Strömberg STOCKHOLM OBS! Om anmälan avser både inlösen och courtagefri försäljning är sista anmälningsdag den 13 januari Enligt informationsbroschyr daterad i december 2008 lämnar Bure Equity AB ( Bure ) ett erbjudande om ett frivilligt inlösenförfarande. Alternativ 1: Du väljer att lösa in maximalt antal aktier och behöver bara skriva under anmälan. Det antal aktier som du har rätt att lösa in. Alternativ 2: Notering i denna ruta innebär att Alternativ 1 ej beaktas. Alternativet väljer du om du vill lösa in ett annat antal aktier. Högst inlösenrätter kan säljas courtagefritt om anmälan är Swedbank tillhanda senast den 13 januari Erbjudandet i korthet: För varje aktie i Bure erhålls en (1) inlösenrätt Det krävs fem (5) inlösenrätter för att lösa in två (2) aktier För varje inlöst aktie erhålls 30 kronor kontant Högst inlösenrätter kan säljas courtagefritt För fullständiga villkor för inlösenerbjudandet hänvisas till informationsbroschyr daterad i december 2008 Innehavet i Bure 383 aktier samt 383 inlösenrätter finns per den 16 december 2008 registrerade på VP-konto Uppgifter avseende ägaren: Adress för avräkningsnota hämtas från VPC Personnummer / Organisationsnummer Namn / Firma Ort Alternativ 1 Inlösen av maximalt antal aktier och courtagefri försäljning av överskjutande inlösenrätter Antal aktier Antal inlösenrätter Antal inlösenrätter att sälja Jag/vi önskar lösa in maximalt antal aktier och sälja resterande inlösenrätter courtagefritt enligt ovan. OBS! Om notering gjorts under alternativ 2 kommer ovanstående, alternativ 1, ej att beaktas. Alternativ 2 Inlösen och/eller courtagefriförsäljning Skriv tydligt, blanketten läses maskinellt! Inlösen Antal aktier som ska lösas in Det krävs fem (5) inlösenrätter för att lösa in två (2) aktier Courtagefri försäljning Antal inlösenrätter som anmäls för courtagefri försäljning Högst inlösenrätter Genom undertecknande av denna anmälningssedel intygas att jag/vi har tagit del av informationen på baksidan av denna anmälningssedel. Swedbank AB (publ) befullmäktigas att för min/vår räkning inlösa aktier och/eller sälja inlösenrätter enligt gällande erbjudande Karl Karlsson Underskrift av ägare (i förekommande fall förmyndare) Telefon dagtid Datum Uppgifter avseende panthavaren (i förekommande fall): Personnummer / Organisationsnummer Efternamn / Firma Ort Underskrift av panthavaren Det antal aktier och inlösenrätter som du innehar per den 16 december Telefon dagtid Tilltalsnamn Datum * * Det antal inlösenrätter som behövs för att lösa in de aktier du har rätt till. Intellecta Finanstryck Det antal inlösenrätter som blir över och inte räcker för att lösa in ytterligare aktier. Om anmälan är Swedbank tillhanda senast 13 januari säljs de courtagefritt. Glöm inte att skriva under! 7 BURES AKTIEINLÖSEN 2008

9 Denna information finner du på anmälningsedelns baksida: Undertecknad är medveten om och medger att; Undertecknad anmälan är bindande, är medveten om och medger att; anmälan ofullständigt är bindande, eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende, Undertecknad ofullständigt inga ändringar eller är eller felaktigt medveten tillägg ifylld får om göras anmälningssedel och i förtryckt medger text, kan att; komma att lämnas utan avseende, inga anmälan om aktierna ändringar är bindande, och eller inlösenrätterna tillägg får göras är pantsatta, i förtryckt text, skall anmälningssedeln även ifyllas och undertecknas av panthavaren, om ofullständigt likvidbeloppet aktierna och eller för inlösenrätterna felaktigt sålda inlösenrätter ifylld anmälningssedel är pantsatta, utbetalas skall genom kan anmälningssedeln komma insättning att lämnas på det även avkastningskonto utan ifyllas avseende, och undertecknas som är anslutet av panthavaren, till det likvidbeloppet inga VP-konto ändringar där för inlösenrätterna eller sålda tillägg inlösenrätter får fanns göras registrerade. i utbetalas förtryckt genom text, Om konto insättning saknas på eller det avkastningskonto är felaktigt, sker utbetalning som är anslutet genom till det utbetalningsavi, VP-konto om försäljningskursen aktierna där och inlösenrätterna för inlösenrätterna fanns är pantsatta, registrerade. beräknas skall på Om anmälningssedeln grundval konto saknas av den eller genomsnittliga även är felaktigt, ifyllas och sker kursen undertecknas utbetalning för samtliga av genom panthavaren, försäljningar utbetalningsavi, som görs enligt försäljningskursen likvidbeloppet detta erbjudande, sålda för inlösenrätterna utbetalas beräknas genom på grundval insättning av den på genomsnittliga det avkastningskonto kursen för som samtliga är anslutet försäljningar till det som görs enligt detta VP-konto utbetalning erbjudande, där av inlösenrätterna inlösenbeloppet fanns sker registrerade. genom VPCs Om försorg konto till saknas det avkastningskonto eller är felaktigt, som sker är utbetalning kopplat till genom respektive utbetalningsavi, aktieägares VP-konto utbetalning försäljningskursen och beräknas av verkställas inlösenbeloppet för inlösenrätterna omkring sker den genom beräknas 13 februari VPCs på försorg grundval Aktieägare till av det den avkastningskonto genomsnittliga vars VP-konto som kursen saknar är kopplat för avkastningskonto samtliga till respektive försäljningar erhåller aktieägares som likvid görs i form VP-konto enligt av en och detta utbetalningsavi. beräknas erbjudande, verkställas omkring den 13 februari Aktieägare vars VP-konto saknar avkastningskonto erhåller likvid i form av en utbetalningsavi. av inlösenbeloppet sker genom VPCs försorg till det avkastningskonto som är kopplat till respektive aktieägares VP-konto Observera och beräknas verkställas omkring den 13 februari Aktieägare vars VP-konto saknar avkastningskonto erhåller likvid i form av en Observera utbetalningsavi. Att anmälan om courtagefri försäljning av inlösenrätter skall vara Swedbank tillhanda senast den 13 januari Att Att anmälan sista dag om för courtagefri handel med försäljning inlösenrätter av inlösenrätter är den 20 januari skall vara Swedbank tillhanda senast den 13 januari Observera Att Att sista anmälan dag för om handel inlösen med av aktier inlösenrätter skall vara är Swedbank den 20 januari tillhanda senast den 23 januari Att anmälan om inlösen courtagefri av aktier försäljning skall vara av inlösenrätter Swedbank tillhanda skall vara senast Swedbank den 23 tillhanda januari senast den 13 januari Att sista dag för handel med inlösenrätter är den 20 januari Att anmälan om inlösen av aktier skall vara Swedbank tillhanda senast den 23 januari Personuppgifter som lämnas till bolag i Swedbankkoncernen kommer att behandlas i datasystem i den utsträckning som behövs för att tillhandahålla tjänster och administrera kundengagemang i koncernen. Även personuppgifter som inhämtas från annan än den kund som behandlingen avser kan Personuppgifter som lämnas till bolag i Swedbankkoncernen kommer att behandlas i datasystem i den utsträckning som behövs för att tillhandahålla komma att behandlas. Det kan också förekomma att personuppgifter behandlas i datasystem hos företag och organisationer med vilka bolag i tjänster och administrera kundengagemang i koncernen. Även personuppgifter som inhämtas från annan än den kund som behandlingen avser kan Swedbankkoncernen samarbetar. Information om behandling av personuppgifter lämnas av Swedbanks kontor, vilka också tar emot begäran om komma Personuppgifter att behandlas. som lämnas Det kan till också bolag förekomma i Swedbankkoncernen att personuppgifter kommer behandlas att behandlas i datasystem i datasystem hos i företag den utsträckning och organisationer som behövs med för vilka att bolag tillhandahålla i rättelse om personuppgifter. Swedbankkoncernen tjänster och administrera samarbetar. kundengagemang Information i koncernen. om behandling Även av personuppgifter personuppgifter som lämnas inhämtas av Swedbanks från annan kontor, än den vilka kund också som tar behandlingen emot begäran avser om kan rättelse komma om att personuppgifter. behandlas. Det kan också förekomma att personuppgifter behandlas i datasystem hos företag och organisationer med vilka bolag i Swedbankkoncernen samarbetar. Information om behandling av personuppgifter lämnas av Swedbanks kontor, vilka också tar emot begäran om rättelse om personuppgifter. Detta erbjudande riktar sig inte till aktieägare i Japan, USA, Australien, Kanada eller Nya Zeeland. Detta erbjudande riktar sig inte till aktieägare i Japan, USA, Australien, Kanada eller Nya Zeeland. Detta erbjudande riktar sig inte till aktieägare i Japan, USA, Australien, Kanada eller Nya Zeeland. Finansiella effekter för Bure Utfall Samgående och utdelning av aktier i AcadeMedia Inlösen av aktier Proforma efter inlösen och utdelning av aktierna i AcadeMedia 1) Moderbolaget Totala tillgångar, MSEK Eget kapital, MSEK Nettolånefordran, MSEK 2) Soliditet, procent Antal aktier Redovisat eget kapital per aktie, SEK % , % ,73 Koncernen Totala tillgångar, MSEK Eget kapital, MSEK Nettolånefordran, MSEK 2) Soliditet, procent % % 1) Utöver ovanstående proformajusteringar sedan 30 september 2008 har den löpande affärsverksamheten påverkat balansräkningen 2) Finansiella räntebärande tillgångar med avdrag för räntebärande skulder BURES AKTIEINLÖSEN

10 Skattefrågor i Sverige Nedan följer en sammanfattning av de skattekonsekvenser som kan uppstå med anledning av detta erbjudande. Om inget annat anges avser informationen endast fysiska personer som är skattemässigt bosatta eller hemmahörande i Sverige. I korthet Erhållande av inlösenrätter utlöser ingen beskattning. Beskattning sker först om inlösenrätter säljs eller när aktierna löses in. Beskattning sker enligt reglerna för kapitalvinst eller kapitalförlust för aktieägare i Sverige. För aktieägare med skatterättslig hemvist utomlands utgår svensk kupongskatt på ersättningen vid inlösen av aktier. Däremot utgår ingen kupongskatt om inlösenrätter eller inlösenaktier avyttras på marknaden. Sammanfattningen är baserad på nu gällande svenska skatteregler och är endast avsedd som en allmän information. Den skattemässiga behandlingen av varje enskild aktieägare beror delvis på dennes speciella situation. Särskilda skattekonsekvenser vilka inte finns beskrivna nedan kan aktualiseras för vissa kategorier av skatteskyldiga. Redogörelsen omfattar exempelvis inte de fall där aktierna utgör omsättningstillgång i näringsverksamhet eller innehas av handelsbolag, investmentbolag eller investeringsfond. Vidare behandlas inte de särskilda reglerna om skattefri kapitalvinst (inklusive avdragsförbud vid kapitalförlust) i bolagssektorn som kan bli tillämpliga då juridisk person innehar näringsbetingade aktier eller näringsbetingade aktiebaserade delägarrätter (såsom erhållna inlösenrätter) i Bure Equity AB. Beskrivningen avser inte heller situationer där en aktieägare med hemvist utomlands, på grund av reglerna för väsentlig anknytning, anses skatterättsligt bosatt i Sverige. Varje aktieägare bör rådfråga skatterådgivare om de speciella skattekonsekvenser som erbjudandet kan medföra i det enskilda fallet, för utländska aktieägare till exempel tillämpligheten av utländsk skattelagstiftning (till exempel med avseende på kupongskatt) och skatteavtal och eventuella andra tillämpliga förordningar. Erhållande av inlösenrätter När inlösenrätt erhålls sker ingen beskattning. Inte heller utlöses beskattning vid anmälan om inlösen. Beskattning sker först när inlösenrätt avyttras eller när aktie löses in. Inlösen av aktier Utnyttjande av inlösenrätter utlöser inte någon beskattning utan beskattningen anstår till dess aktierna inlöses. Inlösen av aktie likställs med avyttring. Kapitalvinst alternativt kapitalförlust beräknas med utgångspunkt i skillnaden mellan inlösenbeloppet (avyttringspriset), dvs. 30 kronor, på inlöst aktie och omkostnadsbeloppet för inlöst aktie. Vid beräkning av omkostnadsbeloppet skall som huvudregel genomsnittsmetoden användas. Genomsnittsmetoden innebär att omkostnadsbeloppet för en aktie anses vara det genomsnittliga omkostnadsbeloppet för samtliga aktier av samma slag och sort, beräknad med hänsyn till inträffade förändringar under innehavstiden. Till detta justerade genomsnittliga omkostnadsbelopp för en inlöst aktie i Bure ska erläggas anskaffningsutgiften för köpta inlösenrätter som utnyttjas. Alternativt får den så kallade schablonmetoden tillämpas vilket innebär att omkostnadsbeloppet beräknas till 20 procent av inlösenbeloppet. Skattesatser med mera Privatpersoner För privatpersoner och dödsbon beskattas kapitalvinster i inkomstslaget kapital med en statlig inkomstskatt om 30 procent. Kapitalförluster är avdragsgilla i inkomstslaget kapital. Kapitalförluster på marknadsnoterade och ej marknadsnoterade aktier samt på andra marknadsnoterade delägarrätter (till exempel inlösenrätter) får, under samma år, kvittas fullt ut mot skattepliktiga kapitalvinster på sådana värdepapper utom andelar i investeringsfonder som bara innehåller svenska fordringsrätter (räntefonder). Av eventuellt överskjutande är 70 procent avdragsgill mot andra inkomster av kapital. 9 BURES AKTIEINLÖSEN 2008

11 Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital medges reduktion av skatt på inkomst av tjänst och näringsverksamhet samt fastighetsskatt. Sådan skattereduktion medges med 30 procent av det totala underskottet i inkomstslaget kapital som inte överstiger och med 21 procent på överskjutande del. Underskottet kan inte sparas till senare år. Aktiebolag Hos aktiebolag beskattas all inkomst, det vill säga även kapitalvinster, i inkomstslaget näringsverksamhet med 28 procent skatt. För kapitalförlust på aktier och inlösenrätter medges fullt avdrag men endast mot kapitalvinst på aktier och andra delägarrätter. Kapitalförlust som inte kunnat utnyttjas ett visst år får dras av mot vinst på delägarrätter under efterföljande beskattningsår utan begränsning i tiden. En sådan förlust kan även utnyttjas mot annat koncernföretags kapitalvinster på delägarrätter om det finns koncernbidragsrätt mellan företagen. För aktiebolag som innehar näringsbetingade aktier i Bure Equity AB gäller särskilda regler. Avyttring av inlösenrätter Avyttring av inlösenrätt medför en beskattning enligt kapitalvinstreglerna. Erhållande av ersättning för ej utnyttjade inlösenrätter behandlas som en avyttring av inlösenrätter. Inlösenrätter förvärvade på grundval av aktieinnehav i Bure Equity AB anses anskaffade för noll kronor. Vid avyttring av sådana inlösenrätter uppkommer således en skattepliktig kapitalvinst motsvarande försäljningspriset, efter avdrag för eventuella försäljningsomkostnader. Schablonmetoden får inte användas för att bestämma omkostnadsbeloppet för en inlösenrätt som erhållits på grundval av aktieinnehav i Bure Equity AB. Anskaffningsutgiften för inlösenrätt, som förvärvats i marknaden, utgörs av köpeskillingen. Vid beräkning av omkostnadsbeloppet för inlösenrätt skall genomsnittsmetoden användas. Om schablonmetoden får tillämpas på köpta inlösenrätter är oklart. svensk intern rätt hela det utbetalda inlösenbeloppet utgöra utdelning. På utdelning från svenskt aktiebolag tas i regel svenska kupongskatt ut. Skattesatsen för kupongskatt uppgår till 30 procent. Kupongskatt uttas dock i allmänhet med en lägre procentsats till följd av bestämmelser i skatteavtal. Skatteskyldigheten inträder när inlösenlikviden 30 kronor per inlöst aktie erhålls. På ansökan hos Skatteverket återbetalas sådan kupongskatt till den del skatten belöper på aktieägarens anskaffningsutgift för aktierna. Som alternativ till den verkliga anskaffningsutgiften får denna bestämmas till 20 procent av inlösenbeloppet. Om aktieägaren är ett utländskt bolag och vissa villkor är uppfyllda tas inte kupongskatt ut vid inlösen av näringsbetingade aktier i Bure Equity AB. I Sverige verkställer normalt VPC avdrag för kupongskatt. För förvaltarregistrerade aktier verkställs avdraget istället av förvaltaren. Det bör noteras att kupongskatt inte tas ut vid avyttring av inlösenrätt eller vid avyttring på marknaden av aktie. Avyttring av aktie eller inlösenrätt medför, såvitt avser aktieägare som inte är bosatta eller hemmahörande i Sverige, i allmänhet inte någon beskattning i Sverige. Avyttringen kan dock medföra att aktieägare blir föremål för beskattning i sin hemviststat. Enligt en särskild skatteregel kan emellertid en fysisk person, som är begränsat skatteskyldig i Sverige, bli föremål för svensk beskattning vid avyttring av bland annat svenska aktier och inlösenrätter. Detta gäller om personen vid något tillfälle under avyttringsåret eller de tio kalenderår som närmast föregått det år då avyttringen skedde varit bosatt i Sverige eller stadigvarande vistats här. I flera fall är denna tidsperiod begränsad till kortare tid genom skatteavtal mellan Sverige och ägarens hemviststat. l Kupongskatt m. m. för aktieägare i utlandet För privatpersoner och juridiska personer bosatta respektive hemmahörande i utlandet anses enligt BURES AKTIEINLÖSEN

12 Vanliga frågor och svar Varför föreslår Bure inlösen av aktier? Bures likviditet överstiger det kapitalbehov som koncernen för närvarande har. Inlösen av aktier är en bra metod för Bure att fördela överskottet till aktieägarna på ett skattemässigt gynnsamt sätt. Är inlösen obligatoriskt? Nej. Det är frivilligt att utnyttja möjligheten att lösa in sina aktier. Alla aktieägare har rätt att istället sälja sina inlösenrätter på marknaden. Varför investerar inte Bure pengarna i verksamheten istället för att dela ut dem? Även efter fullbordat inlösenförfarande kommer Bure att ha en tillräckligt stark finansiell ställning och utrymme för fortsatta investeringar. Behöver jag som aktieägare göra någonting? Aktieägarna uppmanas att sälja sina inlösenrätter courtagefritt eller att utnyttja dem för inlösen. Om du inte vidtar någon åtgärd säljs dina inlösenrätter automatiskt. Dock kan du komma att få dina pengar senare och ersättningen kan bli lägre än om du hade tagit ett aktivt beslut att sälja dem courtagefritt eller utnyttjat dem för inlösen. Hur många aktier kommer jag att ha? Antalet aktier som du som aktieägare kommer att äga efter inlösenförfarandet beror på om du väljer att utnyttja inlösenrätterna eller om du väljer att sälja dem. Handel med inlösenrätter Handel med inlösenrätter kommer att ske vid OMX Nordic Exchange Stockholm från och med den 22 december 2008 till och med den 20 januari Samtliga banker och andra värdepappersinstitut kommer att förmedla köp och försäljning av inlösenrätter BURES AKTIEINLÖSEN 2008

13 Produktion: Citat Journalistgruppen AB. Omslagsfoto: Rob Vanstone. Papper: Multiart. Tryck: Arkpressen

14 Bure Equity AB (publ), Box 5419, Göteborg, Tel , Fax ,

OBSERVERA ATT DU SOM AKTIEÄGARE MÅSTE GÖRA ETT AKTIVT VAL FÖR ATT INTE FÖRLORA VÄRDE

OBSERVERA ATT DU SOM AKTIEÄGARE MÅSTE GÖRA ETT AKTIVT VAL FÖR ATT INTE FÖRLORA VÄRDE Aktieinlösen 2007 Foto Rob Vanstone Detta dokument innehåller information om Bure Equity ABs (publ) erbjudande om frivilligt inlösenförfarande. Beslut om inlösenförfarande fattades av Bures extra bolagsstämma

Läs mer

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie.

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie. INLÖSEN 2008 information till aktieägarna i hiq international ab (publ) inför årsstämma den 30 april 2008 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande 1 Bakgrund

Läs mer

Bakgrund. Inlösen 2015 2

Bakgrund. Inlösen 2015 2 Inlösen 2015 Information till aktieägarna i HiQ International AB (publ) avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande Bakgrund BAKGRUND HiQ International ABs (

Läs mer

Första dag för handel i inlösenaktier. 12 maj 14 maj 18 maj 19 maj 1 juni 9 juni. Handel i inlösenaktier

Första dag för handel i inlösenaktier. 12 maj 14 maj 18 maj 19 maj 1 juni 9 juni. Handel i inlösenaktier INFORMATION OM INLÖSEN AV AKTIER I SWECO AB (publ) 2010 Innehåll Tidplan...2 Bakgrund och motiv...3 Så här går inlösenförfarandet till...4 Detaljerad beskrivning av inlösenförfarandet...5 Skattefrågor

Läs mer

information om inlösen av aktier i sweco ab (publ) 2006

information om inlösen av aktier i sweco ab (publ) 2006 information om inlösen av aktier i sweco ab (publ) 2006 INNEHÅLL TIDPLAN... 1 BAKGRUND OCH MOTIV... 2 SÅ HÄR GÅR INLÖSENFÖRFARANDET TILL... 3 DETALJERAD BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET... 4 SKATTEFRÅGOR

Läs mer

Information om inlösen av aktier i Haldex AB

Information om inlösen av aktier i Haldex AB Information om inlösen av aktier i Haldex AB Innehåll Inlösenförfarandet i korthet 1 Tidsplan 1 Bakgrund och motiv 2 Så här går inlösenförfarandet till 2 Detaljerad beskrivning av inlösenförfarandet 3

Läs mer

Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia

Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia För 10 aktier i Bure erhåller du 1 aktie i AcadeMedia Detta dokument ger information om styrelsens för Bure Equity AB ( Bure ) förslag till beslut om utdelning

Läs mer

Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ)

Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) Information till aktieägarna med anledning av styrelsens förslag om aktiesplit och obligatoriskt inlösenförfarande till årsstämma den 13 maj 2015 Detta

Läs mer

Information till aktieägarna i Sandvik med anledning av aktiesplit och automatisk inlösen av aktier

Information till aktieägarna i Sandvik med anledning av aktiesplit och automatisk inlösen av aktier This document is also available in English. Information till aktieägarna i Sandvik med anledning av aktiesplit och automatisk inlösen av aktier Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information

Läs mer

Inlösen av aktier 2014

Inlösen av aktier 2014 Inlösen av aktier 2014 Information till aktieägarna i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) inför årsstämma den 12 maj 2014 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och automatiskt inlösenförfarande.

Läs mer

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av split och inlösen av aktier

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av split och inlösen av aktier Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av split och inlösen av aktier Innehållsförteckning Kort om inlösen av aktier 2 Bakgrund och motiv 3 Finansiella effekter av inlösenförfarandet

Läs mer

Sectras inlösenprogram

Sectras inlösenprogram Sectras inlösenprogram 205 Information till aktieägarna i Sectra AB (publ) inför årsstämma den 7 september 205 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande. Detta

Läs mer

Erbjudande om courtagefri försäljning av aktier i Nobel Biocare och information angående avnotering

Erbjudande om courtagefri försäljning av aktier i Nobel Biocare och information angående avnotering Erbjudande om courtagefri försäljning av aktier i Nobel Biocare och information angående avnotering Erbjudandet som beskrivs i denna informationsbroschyr riktar sig inte till personer vars deltagande i

Läs mer

Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2007

Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2007 Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2007 Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller endast information om styrelsens för Aktiebolaget SKF ( SKF

Läs mer

Man kan konstatera att mycket återstår att göra för oss som arbetar för att vår planet på alla plan ska bli en bättre planet.

Man kan konstatera att mycket återstår att göra för oss som arbetar för att vår planet på alla plan ska bli en bättre planet. INFORMATION OM AKTIESPLIT OCH INLÖSEN AV AKTIER I SWECO AB (PUBL) 2007 Man kan konstatera att mycket återstår att göra för oss som arbetar för att vår planet på alla plan ska bli en bättre planet. innehåll

Läs mer

INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I ATLAS COPCO AB

INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I ATLAS COPCO AB INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I ATLAS COPCO AB med anledning av förslag om aktiesplit och automatiskt inlösenförfarande Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information om styrelsens för

Läs mer

Bakgrund och motiv. Linköping i oktober Sectra AB. Styrelsen

Bakgrund och motiv. Linköping i oktober Sectra AB. Styrelsen INLÖSEN 2011 Information till aktieägarna i Sectra AB (publ) inför extra bolagsstämma den 22 november 2011 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande. Detta

Läs mer

17 mars 2008. Information om automatiskt inlösenförfarande. NeoNet AB 2008. LEGAL#3088718v7

17 mars 2008. Information om automatiskt inlösenförfarande. NeoNet AB 2008. LEGAL#3088718v7 17 mars 2008 Information om automatiskt inlösenförfarande av aktier i NeoNet AB 2008 17 mars 2008 2 INNEHÅLL 2 Kort beskrivning av inlösenförfarandet 3 Bakgrund och motiv till inlösenförfarandet 4 Tidplan

Läs mer

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ)

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) Information till aktieägarna inför extra bolagsstämma den 14 augusti 2012 avseende styrelsens förslag om aktiesplit och obligatoriskt

Läs mer

Information om automatisk aktieinlösen i Investment AB Kinnevik (publ)

Information om automatisk aktieinlösen i Investment AB Kinnevik (publ) Information om automatisk aktieinlösen i Investment AB Kinnevik (publ) Detta dokument utgör inte ett erbjudande att köpa eller sälja aktier. Detta dokument är endast avsett som information till aktieägarna

Läs mer

Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier

Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier Information till aktieägarna i med anledning av sammanläggning av aktier 1:5 och ändring av förhållandet mellan B-aktien och ADS Detta dokument

Läs mer

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av förslag om aktiesplit och automatiskt inlösenförfarande Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information om styrelsens för

Läs mer

Inlösen av aktier i Bure Equity AB (publ)

Inlösen av aktier i Bure Equity AB (publ) Inlösen av aktier i Bure Equity AB (publ) VIKTIGT MEDDELANDE TILL DIG SOM ÄR AKTIEÄGARE I BURE EQUITY AB (PUBL) Detta dokument innehåller information om Bure Equity ABs (publ) erbjudande om frivillig inlösen.

Läs mer

Stockholm i mars 2014. IAR Systems Group AB (publ) Styrelsen

Stockholm i mars 2014. IAR Systems Group AB (publ) Styrelsen INLÖSEN 2014 Information till aktieägarna i IAR Systems Group AB (publ) inför årsstämma den 24 april 2014 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande BAKGRUND

Läs mer

Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2008

Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2008 Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2008 Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller endast information om styrelsens för Aktiebolaget SKF ( SKF

Läs mer

Information om inlösen av aktier i AB Electrolux 2006/2007

Information om inlösen av aktier i AB Electrolux 2006/2007 Information om inlösen av aktier i AB Electrolux 2006/2007 Innehåll Bakgrund och motiv 1 Så här går inlösenförfarandet till 2 Beskrivning av inlösenförfarandet 3 Effekter för Electrolux 4 Skattefrågor

Läs mer

Novestra: Inlösen 2013

Novestra: Inlösen 2013 Novestra: Inlösen 2013 Information till aktieägarna i AB Novestra (publ) med anledning av styrelsens förslag om utbetalning av 1 krona per aktie genom ett obligatoriskt inlösenförfarande INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av förslag om aktiesplit och automatiskt inlösenförfarande Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information om styrelsens för

Läs mer

Information om automatiskt inlösenförfarande i Tele2 AB

Information om automatiskt inlösenförfarande i Tele2 AB Kolumntitel Information om automatiskt inlösenförfarande i Tele2 AB Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information om styrelsens för Tele2 AB ( Tele2 eller Bolaget ) förslag om aktiesplit

Läs mer

Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ)

Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) Information till aktieägarna med anledning av styrelsens förslag om aktiesplit och obligatoriskt inlösenförfarande till årsstämma den 9 maj 2018 Viktig

Läs mer

Information om föreslagen aktiesplit och inlösen av aktier i KappAhl Holding AB (publ)

Information om föreslagen aktiesplit och inlösen av aktier i KappAhl Holding AB (publ) Information om föreslagen aktiesplit och inlösen av aktier i KappAhl Holding AB (publ) Detta dokument ger information om styrelsens för KappAhl Holding AB (publ) ( KappAhl eller Bolaget ) förslag om kapitalutskiftning

Läs mer

Information till aktieägare i Boliden AB (publ) med anledning av förslag om aktiesplit och automatiskt inlösenförfarande

Information till aktieägare i Boliden AB (publ) med anledning av förslag om aktiesplit och automatiskt inlösenförfarande Information till aktieägare i Boliden AB (publ) med anledning av förslag om aktiesplit och automatiskt inlösenförfarande I år får Du som aktieägare två utbetalningar från Boliden, dels en ordinarie utdelning

Läs mer

Information om inlösenförfarande

Information om inlösenförfarande Information om inlösenförfarande Innehåll BAKGRUND OCH MOTIV 2 BESKRIVNING AV 3 INLÖSENFÖRFARANDET VILLKOR OCH ANVISNINGAR 5 FINANSIELLA EFFEKTER 6 FÖR CHERRY SKATTEFRÅGOR I SVERIGE 7 FRÅGOR OCH SVAR 9

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 3.787.000 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 15.148.000.

Läs mer

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0005337821

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0005337821 Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0005337821 Information till aktieägarna inför extra bolagsstämma den 10 februari 2014 avseende styrelsens förslag om aktiesplit

Läs mer

aktieägaren. Sammanlagt innebär förslaget att kronor kommer att återbetalas till aktieägarna. Under förutsättning att årsstämman

aktieägaren. Sammanlagt innebär förslaget att kronor kommer att återbetalas till aktieägarna. Under förutsättning att årsstämman INLÖSEN 2012 Information till aktieägarna i Sectra AB (publ) inför årsstämma den 28 juni 2012 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande. Detta underlag är

Läs mer

2011 INLÖSEN AV AKTIER

2011 INLÖSEN AV AKTIER 2011 INLÖSEN AV AKTIER INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I BJÖRN BORG AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMA DEN 14 APRIL 2011 AVSEENDE STYRELSENS FÖRSLAG TILL KAPITALÖVERFÖRING GENOM AUTOMATISK INLÖSEN AV AKTIER INNEHÅLL

Läs mer

INFORMATION TILL AKTIEÄGARE I BOLIDEN AB (PUBL) med anledning av förslag om aktiesplit och automatiskt inlösenförfarande

INFORMATION TILL AKTIEÄGARE I BOLIDEN AB (PUBL) med anledning av förslag om aktiesplit och automatiskt inlösenförfarande INFORMATION TILL AKTIEÄGARE I BOLIDEN AB (PUBL) med anledning av förslag om aktiesplit och automatiskt inlösenförfarande Som aktieägare får Du i år två utbetalningar från Boliden. Dels en vanlig utdelning,

Läs mer

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0001599622

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0001599622 Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0001599622 Information till aktieägarna inför extra bolagsstämma den 5 juli 2013 avseende styrelsens förslag om aktiesplit och

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I STRAX AB (publ)

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I STRAX AB (publ) 2019 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I STRAX AB (publ) 1 Innehåll Bakgrund och motiv Beskrivning av inlösenförfarandet Villkor och anvisningar Finansiella effekter Skattefrågor i

Läs mer

ÅRSREDOVISNING INLÖSENFÖRFARANDE

ÅRSREDOVISNING INLÖSENFÖRFARANDE INFORMATION OM 2014 ÅRSREDOVISNING INLÖSENFÖRFARANDE MR GREEN & CO AB (publ) 2015 INNEHÅLL Villkor i sammandrag 3 Bakgrund och motiv 4 Styrelsens förslag i korthet 5 Viktiga datum 5 Så här går det till

Läs mer

Innehåll. Kortnamn för inlösenaktierna: A-aktien: NET IL A B-aktien: NET IL B. Delårsrapport för tredje kvartalet 2009

Innehåll. Kortnamn för inlösenaktierna: A-aktien: NET IL A B-aktien: NET IL B. Delårsrapport för tredje kvartalet 2009 Information om automatiskt inlösenförfarande av aktier i net Entertainment NE AB (publ) 2009 2 Innehåll Bakgrund och motiv 3 Beskrivning av inlösenförfarandet 4 Villkor och anvisningar 6 Finansiella effekter

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015 Innehåll BAKGRUND OCH MOTIV 3 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET 4 VILLKOR OCH ANVISNINGAR 6 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR ENEA 7

Läs mer

A-aktien: NET IL A B-aktien: NET IL B KALENDARIUM

A-aktien: NET IL A B-aktien: NET IL B KALENDARIUM INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I NET ENTERTAINMENT NE AB (PUBL) 2010 Innehåll 1 Bakgrund och motiv 2 Beskrivning av inlösenförfarandet 4 Villkor och anvisningar 5 Finansiella effekter

Läs mer

Inlösen av aktier i Mertiva AB (publ) Mars 2014

Inlösen av aktier i Mertiva AB (publ) Mars 2014 Inlösen av aktier i Mertiva AB (publ) Mars 2014 Viktig information Denna informationsbroschyr är upprättad av Mertiva AB (publ), org nr 556530-1420 och syftar till att ge aktieägarna i Mertiva information

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 4.927.386 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 98 547 732.

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2012

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2012 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2012 INNEHÅLL BAKGRUND OCH MOTIV 2 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET 3 VILLKOR OCH ANVISNINGAR 5 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR BETSSON

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2011

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2011 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2011 INNEHÅLL BAKGRUND OCH MOTIV 2 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET VILLKOR OCH ANVISNINGAR 5 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR BETSSON

Läs mer

Inlösen av aktier i OEM International

Inlösen av aktier i OEM International Inlösen av aktier i OEM International INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I OEM INTERNATIONAL AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMA DEN 29 APRIL 2014 AVSEENDE STYRELSENS FÖRSLAG TILL KAPITALÖVERFÖRING GENOM AUTOMATISK INLÖSEN

Läs mer

Information till depåbevisinnehavare i Vostok Nafta Investment Ltd

Information till depåbevisinnehavare i Vostok Nafta Investment Ltd Information till depåbevisinnehavare i Vostok Nafta Investment Ltd inför EBS den 29 augusti 2012 om styrelsens förslag om split och obligatoriskt inlösenförfarande Detta dokument har tagits fram med enda

Läs mer

NET ENTERTAINMENT INLÖSENPROGRAM 2014

NET ENTERTAINMENT INLÖSENPROGRAM 2014 NET ENTERTAINMENT INLÖSENPROGRAM 2014 DEFINITIONER Med eller Bolaget avses Net Entertainment NE AB (publ) eller den koncern i vilken NE AB (publ) är moderbolag. Med Koncernen avses den koncern i vilken

Läs mer

Erbjudande om inlösen av aktier i AB Electrolux

Erbjudande om inlösen av aktier i AB Electrolux Erbjudande om inlösen av aktier i AB Electrolux Erbjudandet i sammandrag Innehåll 2 Erbjudandet i sammandrag 3 Bakgrund och motiv 4 Villkor och anvisningar 6 Illustrerande exempel 7 Tidsplan 8 Anmälningssedel

Läs mer

AKTIEINLÖSEN 2011 PUSHING THE LIMITS IN GAMING ENTERTAINMENT

AKTIEINLÖSEN 2011 PUSHING THE LIMITS IN GAMING ENTERTAINMENT AKTIEINLÖSEN 2011 INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I NET ENTERTAINMENT NE AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMA DEN 13 APRIL 2011 AVSEENDE STYRELSENS FÖRSLAG TILL KAPITALÖVERFÖRING GENOM AUTOMATISK INLÖSEN AV AKTIER PUSHING

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2010

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2010 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2010 INNEHÅLL BAKGRUND OCH MOTIV 2 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET VILLKOR OCH ANVISNINGAR 5 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR BETSSON

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2014

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2014 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2014 BETSSON AB:S VERKSAMHET BESTÅR I ATT ÄGA OCH FÖRVALTA AKTIEINNEHAV I BOLAG SOM SJÄLVA ELLER VIA PARTNERSAMARBETEN ERBJUDER

Läs mer

Inlösen av aktier i Creades AB (publ) Våren 2015

Inlösen av aktier i Creades AB (publ) Våren 2015 Inlösen av aktier i Creades AB (publ) Våren 2015 VIKTIGT MEDDELANDE TILL DIG SOM ÄR AKTIEÄGARE I CREADES Detta dokument innehåller information om ett erbjudande om inlösen av aktier i Creades. Anmälan

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2013

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2013 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2013 BETSSON AB:S VERKSAMHET BESTÅR I ATT ÄGA OCH FÖRVALTA AKTIEINNEHAV I BOLAG SOM SJÄLVA ELLER VIA PARTNERSAMARBETEN ERBJUDER

Läs mer

Information till aktieägarna i Serendipity Ixora AB om skattekonsekvenser. samt utdelning av aktier i portföljbolag under 2017 och 2018

Information till aktieägarna i Serendipity Ixora AB om skattekonsekvenser. samt utdelning av aktier i portföljbolag under 2017 och 2018 Information till aktieägarna i Serendipity Ixora AB om skattekonsekvenser med anledning av inlösenförfarande, fondemissioner samt utdelning av aktier i portföljbolag under 2017 och 2018 1. Inledning Serendipity

Läs mer

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE (tidigare SE )

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE (tidigare SE ) Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0010244988 (tidigare SE0005768553) Information till aktieägarna inför bolagsstämman den 20 juni 2017 avseende styrelsens förslag

Läs mer

Information till aktieägarna i East Capital Baltic Property Investors AB (publ) SE

Information till aktieägarna i East Capital Baltic Property Investors AB (publ) SE Information till aktieägarna i East Capital Baltic Property Investors AB (publ) SE0001467572 Information till aktieägarna inför extra bolagsstämma den 27 september 2016 avseende styrelsens förslag om aktiesplit

Läs mer

Erbjudande om inlösen av aktier i Sandvik AB 2005

Erbjudande om inlösen av aktier i Sandvik AB 2005 Erbjudande om inlösen av aktier i Sandvik AB 2005 Erbjudandet i sammandrag Bolagsstämman i Sandvik AB fattade den 3 maj 2005 beslut om att erbjuda företagets aktieägare att lösa in aktier till ett belopp

Läs mer

Villkor i sammandrag för aktieinlösen 2015. Innehåll

Villkor i sammandrag för aktieinlösen 2015. Innehåll INLÖSENPROGRAM 2015 DEFINITIONER Med eller Bolaget avses Net Entertainment NE AB (publ) eller den koncern i vilken Net Entertainment NE AB (publ) är moderbolag. Med Koncernen avses den koncern i vilken

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2013

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2013 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 203 Innehåll BAKGRUND OCH MOTIV 3 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET 4 VILLKOR OCH ANVISNINGAR 6 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR ENEA 7 SKATTEFRÅGOR

Läs mer

Definitioner. Inlösenaktierna löses automatiskt in mot en inlösenlikvid om 2,00 SEK per inlösenaktie som beräknas utbetalas den 12 juni 2017.

Definitioner. Inlösenaktierna löses automatiskt in mot en inlösenlikvid om 2,00 SEK per inlösenaktie som beräknas utbetalas den 12 juni 2017. INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2017 Innehåll BAKGRUND OCH MOTIV 3 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET 4 VILLKOR OCH ANVISNINGAR 6 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR ENEA 7

Läs mer

Innehåll. Definitioner. Kommande informationstillfällen. Aktieinformation

Innehåll. Definitioner. Kommande informationstillfällen. Aktieinformation Eolus Vind AB Inlösenprogram 2015 Innehåll 1 Bakgrund och motiv 2 Beskrivning av inlösenförfarandet 4 Villkor och anvisningar 5 Finansiella effekter för Eolus 6 Skattefrågor i Sverige 8 Frågor och svar

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2012

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2012 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2012 Innehåll BAKGRUND OCH MOTIV 3 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET 4 VILLKOR OCH ANVISNINGAR 6 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR ENEA 7

Läs mer

2015 INLÖSEN AV AKTIER

2015 INLÖSEN AV AKTIER 2015 INLÖSEN AV AKTIER INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I BJÖRN BORG AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMA DEN 11 MAJ 2015 AVSEENDE STYRELSENS FÖRSLAG TILL KAPITALÖVERFÖRING GENOM AUTOMATISK INLÖSEN AV AKTIER INNEHÅLL

Läs mer

Inlösen av aktier i Investment AB Öresund (publ)

Inlösen av aktier i Investment AB Öresund (publ) Inlösen av aktier i Investment AB Öresund (publ) VIKTIGT MEDDELANDE TILL DIG SOM ÄR AKTIEÄGARE I INVESTMENT AB ÖRESUND (PUBL) Detta dokument innehåller ett erbjudande om inlösen i Investment AB Öresund

Läs mer

INFORMATION OM INLÖSENFÖRFARANDE

INFORMATION OM INLÖSENFÖRFARANDE INFORMATION OM INLÖSENFÖRFARANDE 1 INNEHÅLL Villkor i sammandrag 3 Bakgrund och motiv 4 Styrelsens förslag i korthet 5 Viktiga datum 5 Så här går det till 6 Villkor och anvisningar 7 Finansiella effekter

Läs mer

Erbjudande om inlösen av aktier i Fabege AB (publ) med likvid i form av aktier i Klövern AB (publ)

Erbjudande om inlösen av aktier i Fabege AB (publ) med likvid i form av aktier i Klövern AB (publ) Erbjudande om inlösen av aktier i Fabege AB (publ) med likvid i form av aktier i Klövern AB (publ) Innehåll Erbjudandet i sammandrag Bakgrund och motiv 1 Villkor och anvisningar 2 Illustrerande exempel

Läs mer

2014 INLÖSEN AV AKTIER

2014 INLÖSEN AV AKTIER 2014 INLÖSEN AV AKTIER INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I BJÖRN BORG AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMA DEN 10 APRIL 2014 AVSEENDE STYRELSENS FÖRSLAG TILL KAPITALÖVERFÖRING GENOM AUTOMATISK INLÖSEN AV AKTIER INNEHÅLL

Läs mer

Information om föreslagen Inlösen av aktier. (publ) 2008

Information om föreslagen Inlösen av aktier. (publ) 2008 Information om föreslagen Inlösen av aktier i Betsson AB (publ) 2008 Denna informationsbroschyr ger information om styrelsen för Betsson ABs förslag om kapitalutskiftning till Betssons aktieägare genom

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB 2015 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB Betsson AB:s verksamhet består i att äga och förvalta aktieinnehav i bolag som själva eller via partnersamarbeten erbjuder slutkunder

Läs mer

Inlösen av aktier i Creades AB (publ) våren 2014

Inlösen av aktier i Creades AB (publ) våren 2014 Inlösen av aktier i Creades AB (publ) våren 2014 VIKTIGT MEDDELANDE TILL DIG SOM ÄR AKTIEÄGARE I CREADES Detta dokument innehåller information om ett erbjudande om inlösen av aktier i Creades. Anmälan

Läs mer

INFORMATION TILL AKTIEÄGARE I YIELD LIFE SCIENCE AB (publ) AVSEENDE UTDELNING AV AKTIER I INNEHAVET ISOFOL MEDICAL AB (publ) VÅREN 2018

INFORMATION TILL AKTIEÄGARE I YIELD LIFE SCIENCE AB (publ) AVSEENDE UTDELNING AV AKTIER I INNEHAVET ISOFOL MEDICAL AB (publ) VÅREN 2018 INFORMATION TILL AKTIEÄGARE I YIELD LIFE SCIENCE AB (publ) AVSEENDE UTDELNING AV AKTIER I INNEHAVET ISOFOL MEDICAL AB (publ) VÅREN 2018 Denna informationsbroschyr har upprättats av Yield Life Science AB

Läs mer

Villkor i sammandrag för aktieinlösen Innehåll

Villkor i sammandrag för aktieinlösen Innehåll INLÖSENPROGRAM 2017 DEFINITIONER Med eller Bolaget avses AB (publ) eller den koncern i vilken AB (publ) är moderbolag. Med Koncernen avses den koncern i vilken AB (publ) är moderbolag. Med Nasdaq Stockholm

Läs mer

Information till aktieägarna. av föreslagen split och inlösen av aktier i AB SKF

Information till aktieägarna. av föreslagen split och inlösen av aktier i AB SKF Information till aktieägarna med anledning av föreslagen split och inlösen av aktier i AB SKF Innehåll Kort beskrivning sid 2 Bakgrund och motiv sid 3 Beskrivning sid 4 Skattefrågor i Sverige sid 6 Frågor

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i LjungbergGruppen AB (publ) om återköp av aktier

Erbjudande till aktieägarna i LjungbergGruppen AB (publ) om återköp av aktier Erbjudande till aktieägarna i LjungbergGruppen AB (publ) om återköp av aktier Återköp av aktier i LjungbergGruppen AB Den 24 mars beslutade ordinarie bolagsstämma i LjungbergGruppen AB (publ) (org nr 5561757047,

Läs mer

2015 INLÖSEN AV AKTIER

2015 INLÖSEN AV AKTIER 2015 INLÖSEN AV AKTIER INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I BJÖRN BORG AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMA DEN 11 MAJ 2015 AVSEENDE STYRELSENS FÖRSLAG TILL KAPITALÖVERFÖRING GENOM AUTOMATISK INLÖSEN AV AKTIER INNEHÅLL

Läs mer

Information till depåbevis innehavare i Vostok New Ventures Ltd.

Information till depåbevis innehavare i Vostok New Ventures Ltd. Information till depåbevis innehavare i Vostok New Ventures Ltd. Information till innehavare av svenska depåbevis ( Depåbevis ) i Vostok New Ventures Ltd ( Vostok New Ventures eller Bolaget ) med anledning

Läs mer

INFORMATION OM FÖRESLAGET AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I KAPPAHL AB (PUBL) 2017/2018

INFORMATION OM FÖRESLAGET AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I KAPPAHL AB (PUBL) 2017/2018 INFORMATION OM FÖRESLAGET AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I KAPPAHL AB (PUBL) 2017/2018 INFORMATION OM FÖRESLAGET AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I KAPPAHL AB (PUBL.) 2017/2018 /1 KappAhl

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN DEN 6 APRIL 2011 AVSEENDE BESLUT OM FONDEMISSION

STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN DEN 6 APRIL 2011 AVSEENDE BESLUT OM FONDEMISSION STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN DEN 6 APRIL 2011 AVSEENDE BESLUT OM FONDEMISSION Styrelsen föreslår att bolagets aktiekapital ökas med 620 000 000 kronor genom fondemission med utgivande av 24 000 000

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB 2017 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB Betsson AB (publ) är ett holdingbolag som investerar i och förvaltar snabbväxande bolag inom onlinespel. Bolaget är ett av de största

Läs mer

Inlösen av aktier i Creades AB (publ)

Inlösen av aktier i Creades AB (publ) Inlösen av aktier i Creades AB (publ) VIKTIGT MEDDELANDE TILL DIG SOM ÄR AKTIEÄGARE I CREADES Detta dokument innehåller information om ett erbjudande om inlösen av aktier i Creades. Anmälan om inlösen

Läs mer

Inlösen av aktier i Investment AB Öresund (publ)

Inlösen av aktier i Investment AB Öresund (publ) Inlösen av aktier i Investment AB Öresund (publ) Viktigt meddelande till dig som är aktieägare i Investment AB Öresund (publ) Detta dokument innehåller ett erbjudande om inlösen i Investment AB Öresund

Läs mer

Förslag till punkt 6 Styrelsen förslag till beslut om företrädesemission

Förslag till punkt 6 Styrelsen förslag till beslut om företrädesemission Kallelse till extra Bolagsstämma Tourn International AB (publ) 556800-7461, har kallat till extra bolagsstämma 2018-04-18 klockan Aktieägare som önskar delta i stämman ska senast den 12 april 2018 vara

Läs mer

Information om aktiesplit och inlösen av aktier i AB Volvo 2007

Information om aktiesplit och inlösen av aktier i AB Volvo 2007 Information om aktiesplit och inlösen av aktier i AB Volvo 2007 Aktiesplit- och inlösenförfarandet i korthet Innehållsförteckning 2 Aktiesplit- och inlösenförfarandet i korthet 3 Tidplan 4 Så här fungerar

Läs mer

INFORMATION TILL AKTIEÄGARE I INVESTMENT AB ÖRESUND INFÖR EXTRA BOLAGSSTÄMMA 29 APRIL 2011 AVSEENDE UTDELNING AV AKTIER I HQ AB

INFORMATION TILL AKTIEÄGARE I INVESTMENT AB ÖRESUND INFÖR EXTRA BOLAGSSTÄMMA 29 APRIL 2011 AVSEENDE UTDELNING AV AKTIER I HQ AB INFORMATION TILL AKTIEÄGARE I INVESTMENT AB ÖRESUND INFÖR EXTRA BOLAGSSTÄMMA 29 APRIL 2011 AVSEENDE UTDELNING AV AKTIER I HQ AB 2 (10) Denna informationsbroschyr har upprättats av Investment AB Öresund

Läs mer

INNEHÅLL VILLKOR I SAMMANDRAG

INNEHÅLL VILLKOR I SAMMANDRAG 2017 INLÖSEN AV AKTIER INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I BJÖRN BORG AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMA DEN 11 MAJ 2017 AVSEENDE STYRELSENS FÖRSLAG TILL KAPITALÖVERFÖRING GENOM AUTOMATISK INLÖSEN AV AKTIER INNEHÅLL

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

Inlösen av aktier i Investment AB Öresund

Inlösen av aktier i Investment AB Öresund Inlösen av aktier i Investment AB Öresund VIKTIGT MEDDELANDE TILL DIG SOM ÄR AKTIEÄGARE I INVESTMENT AB ÖRESUND Detta dokument innehåller ett erbjudande om Inlösen i Investment AB Öresund. Anmälan om Inlösen

Läs mer

TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING

TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING avseende ERBJUDANDE FRÅN NORDIC LEISURE AB (PUBL) TILL AKTIEÄGARNA I BETTING PROMOTION SWEDEN AB (PUBL) Tillägg till Erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna

Läs mer