Information om automatiskt inlösenförfarande av aktier I MR GREEN & CO AB 2018

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information om automatiskt inlösenförfarande av aktier I MR GREEN & CO AB 2018"

Transkript

1 Information om automatiskt inlösenförfarande av aktier I MR GREEN & CO AB 2018 A

2 3 Summering av inlösenförfarande 4 Bakgrund och motiv 5 Beskrivning av inlösenförfarandet 5 Viktiga datum 6 Så här går det till 6 Villkor och anvisningar 8 Finansiella effekter för Mr Green & Co 10 Skattefrågor i Sverige 15 Frågor och svar Mr Green är ett ledande onlinespelbolag med verksamhet i tolv länder. Affärsidén är att erbjuda underhållning och en förstklassig spelupplevelse i en ansvarsfull miljö. Verksamheten grundades 2007 och har utvecklats till ett väletablerat onlinespelbolag med ett brett kunderbjudande och ett starkt globalt gångbart varumärke. Mr Green omsatte 1 192,0 Mkr 2017 och har över 300 anställda. Huvudkontoret och den tekniska utvecklingen är baserade i Stockholm och den operativa verksamheten drivs på Malta. Mr Green har spellicenser i Malta, Storbritannien och Italien samt kasinolicens i Danmark och sportbokslicens i Irland. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholms mid cap-lista. Definitioner Nasdaq Stockholm: Nasdaq Stockholm AB med org. nr Euroclear Sweden: Euroclear Sweden AB med org. nr Mr Green & Co, Bolaget, Koncernen: Mr Green & Co AB (publ), med org. nr , inklusive dotterbolag. Övrigt Ny ISIN-kod för Mr Green & Co-aktien efter split: ISIN-kod för inlösenaktierna: Kortnamn för inlösenaktierna: Handelsplats för inlösenaktien: Finansiell kalender SE SE MRG IL Nasdaq Mid Cap Rapport för första kvartalet 2018: 27 april 2018 Årsstämma i Stockholm: 7 maj 2018 Rapport för andra kvartalet 2018: 20 juli 2018 Rapport för tredje kvartalet 2018: 26 oktober 2018 Läs gärna mer på

3 Summering av inlösenförfarande Efter beslut på årsstämman den 7 maj 2018 delas varje aktie i Mr Green & Co upp i två aktier (så kallad aktiesplit 2:1) varav en av aktierna benämns inlösenaktie. Inlösenaktierna löses automatiskt in mot ett belopp om 1,30 kronor per inlösenaktie. Utbetalning beräknas ske den 25 juni Inlösenförfarandet sker automatiskt, vilket innebär att du som aktieägare inte behöver göra någonting för att få inlösenbeloppet. Avstämningsdag för aktiesplit med rätt till erhållande av inlösenaktier är den 25 maj Handel med inlösenaktier sker på Nasdaq Stockholm under perioden 30 maj 15 juni För utländska aktieägare kan det vara fördelaktigt ur skattehänseende att sälja inlösenaktierna under handelsperioden. För frågor angående inlösenförfarandet, kontakta gärna Mr Green & Co på Denna informationsbroschyr utgör inget erbjudande utan ger information om styrelsens förslag om kapitalutskiftning till Mr Green & Co:s aktieägare genom ett automatiskt inlösenförfarande. Syftet med informationsbroschyren är att ge aktieägarna i Mr Green & Co information inför årsstämman den 7 maj 2018 som föreslås fatta beslut om det automatiska inlösenförfarandet. Styrelsens fullständiga material till beslut innefattande ändring av bolagsordningen, aktiesplit, minskning av aktiekapitalet och återställande av aktiekapitalet finns tillgängligt hos Bolaget och på Bolagets webbplats mrg.se, samt sänds till aktieägare som begär det och som uppger sin post- eller e-postadress. This document is also available in English at 3

4 Bakgrund och motiv Under 2017 ökade Mr Greens intäkter med 28,9 procent jämfört med föregående år och uppgick till 1 192,0 (924,5) Mkr. Den star ka intäktstillväxten är en effekt av digitalt driven kundkommunikation, ökat underhållningsvärde och ett nytt, unikt produkt utbud. Mr Green har under året differentierat sig genom att lansera ett prediktivt verktyg för Green Gaming, kasinoturneringarna Reel Thrill, en ny smart sportbok och nummerspel. Till följd av den starka intäktstillväxten och ökad effektivitet i marknadsföringen förbättrades EBITDA med 146 procent till 185,6 (75,6) Mkr. EBITDA-marginalen ökade med 7,4 procentenheter till 15,6 (8,2) procent. Det fria kassaflödet ökade med 110 procent till 131,3 (62,4) Mkr. Likvida medel uppgick vid slutet av 2017 till 597,7 Mkr. Med anledning av detta och i linje med Bolagets utdelningspolicy, föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om en överföring till aktieägarna om cirka 53,1 Mkr motsvarande 1,30 kronor per aktie genom ett automatiskt inlösenprogram. Den föreslagna kapitalöverföringen är i linje med Bolagets fastställda utdelningspolicy som säger att utdelning ska utbetalas och/eller att återköp av aktier ska genomföras av upp till 50 procent av koncernens fria kassaflöde såvida de likvida medlen inte anses nödvändiga för att uppfylla bolagets strategi, framtida skatteinbetalningar eller för att säkra extra reserver om förhållandena på kapitalmarknaden så kräver. Förslaget innebär att 40,4 procent av koncernens fria kassaflöde överförs till aktieägarna. För ytterligare information om inlösenprogrammet hänvisas till denna informationsbroschyr. Stockholm i april 2018 Mr Green & Co AB (publ) Styrelsen 2018 TIDPLAN 7 maj Årsstämma 30 maj 15 juni Handel med inlösenaktier via Nasdaq Stockholm 25 maj Avstämningsdag för aktiesplit och rätt till inlösenaktier 19 juni Avstämningsdag för inlösen i Euroclear Sweden 23 maj Sista dag för handel i Mr Green & Co:s aktie före aktiesplit, inklusive rätt till inlösenaktien 24 maj Första dag för handel i Mr Green & Co:s aktie efter split, exklusive rätt till inlösenaktie 25 juni Inlösenlikvid beräknas utbetalas till innehavare av inlösenaktier 4

5 Beskrivning av inlösenförfarandet STYRELSENS FÖRSLAG I KORTHET Styrelsen föreslår att årsstämman den 7 maj 2018 beslutar om kapitalöverföring till aktie ägarna i Mr Green & Co genom ett automatiskt inlösenförfarande. Förslaget innebär att varje aktie delas i två aktier (genom så kallad split 2:1), varav den ena aktien, inlösenaktien, kommer att lösas in automatiskt mot erhållande av 1,30 kronor per inlösenaktie. Sammanlagt innebär förslaget en kapitalöverföring till aktie ägarna om cirka 53,1 Mkr. Aktieägare som är registrerade i det av Euro clear Sweden förda avstämningsregistret på avstämningsdagen den 25 maj 2018 kommer att erhålla inlösenaktier. Sista dagen för handel med Mr Green & Co:s aktie inklusive rätt att erhålla inlösenaktier är den 23 maj Efter erhållande av inlösenaktier kan aktie ägare välja mellan två alternativ enligt nedan: ALTERNATIV 1 Erhålla likvid om 1,30 kronor per inlösen aktie. Detta sker automatiskt om inte alternativ 2 nedan väljs. ALTERNATIV 2 Sälja inlösenaktierna på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 30 maj till och med den 15 juni För utländska aktieägare kan det vara fördelaktigt ur skattehänseende att sälja inlösenaktierna under handelsperioden istället för att låta dem bli inlösta. VIKTIGA DATUM 23 maj 2018 Sista dag för handel i Mr Green & Co:s aktie före aktiesplit, inklusive rätt till inlösenaktien 24 maj 2018 Första dag för handel i Mr Green & Co:s aktie efter split, exklusive rätt till inlösenaktie 25 maj 2018 Avstämningsdag för aktiesplit och rätt till inlösenaktier 30 maj 15 juni 2018 Handel med inlösenaktier via Nasdaq Stockholm 25 juni 2018 Beräknad utbetalning av inlösenlikvid 5

6 Så här går det till Illustrativt exempel FÖRE När årsstämman fattat beslut den 7 maj 2018 delas varje aktie i Mr Green & Co upp i två aktier, varav den ena be nämns inlösenaktie. EFTER Inlösenaktierna löses därefter automatiskt mot en likvid om 1,30 kronor per inlösenaktie. 100 AKTIER I MR GREEN & CO 100 AKTIER I MR GREEN & CO 100 AKTIER I MR GREEN & CO 100 INLÖSENAKTIER I MR GREEN & CO AB 130 KRONOR KONTANT Du är på avstämningsdagen för aktiespliten registrerad som ägare till 100 aktier i Mr Green & Co. Aktiekursen antas i exemplet uppgå till 50 kronor per aktie. Dina aktier är då värda: Ù Ù 100 Mr Green & Co-aktier x 50 kronor = kronor När inlösenförfarandet påbörjas kommer varje aktie att delas upp i en Mr Green & Co-aktie och en inlösenaktie. Den teoretiska aktiekursen för Mr Green & Co-aktien efter uppdelningen beräknas vara cirka 48,70 kronor, det vill säga skillnaden mellan aktiekursen före uppdelningen (50 kronor) och värdet på inlösenaktien (1,30 kronor). Ditt aktieinnehav ser då ut enligt nedan: Ù Ù 100 Mr Green & Co-aktier x 48,70 kronor = kronor Ù Ù 100 inlösenaktier x 1,30 kronor = 130 kronor Mr Green & Co kommer sedan att lösa in dina inlösenaktier mot 1,30 kronor kontant per inlösenaktie. Detta sker utan att du som aktieägare behöver vidta några åtgärder. Efter att inlösenförfarandet är genomfört kommer ditt innehav se ut enligt följande: Ù Ù 100 Mr Green & Co-aktier x 48,70 kronor = kronor Ù Ù Kontant betalning för 100 inlösenaktier x 1,30 kronor = 130 kronor Du har därmed kvar lika många Mr Green & Co-aktier som du hade före inlösenförfarandet och har erhållit 1,30 kronor kontant för varje inlösenaktie. Detta exempel beaktar inte eventuella skatteeffekter som uppkommer i samband med inlösen, se vidare Skattefrågor i Sverige samt Frågor och svar. Inlösenaktierna kommer att handlas på Nasdaq Stockholm under perioden 30 maj 15 juni 2018 och innehavare av inlösenaktier kan då sälja dessa. Observera att detta exempel inte beaktar eventuella skatteeffekter som uppkommer i samband med inlösen, se vidare avsnitten Skattefrågor i Sverige samt Frågor och svar. VILLKOR OCH ANVISNINGAR Aktiesplit och inlösen Aktieägare i Mr Green & Co som på avstämningsdagen för aktiesplit den 25 maj 2018 är registrerade hos Euroclear Sweden har rätt till inlösenaktier. Varje aktie i Mr Green & Co delas upp i två aktier varav den ena benämns inlösenaktie hos Euroclear Sweden. Inlösen aktierna berättigar till automatisk inlösen mot kontant utbetalning om 1,30 kronor per inlösenaktie. Sista dag för handel med rätt till inlösenaktie Sista dag för handel med aktien inklusive rätt till erhållande av inlösenaktie är 6

7 den 23 maj Från och med den 24 maj 2018 handlas aktien exklusive rätt till erhållande av inlösenaktie. Avstämningsdag Avstämningsdag hos Euroclear Sweden för split av Mr Green & Co-aktien och rätt till inlösenaktie är den 25 maj Därefter bokas inlösenaktierna in på respektive aktieägares VP-konto. Till aktieägarna skickas en VP-avi som redovisar antalet erhållna inlösenaktier. Avstämningsdag hos Euroclear Sweden för indragning av inlösenaktier är den 19 juni Redovisning av inlösenlikvid I samband med att inlösenlikviden utbetalas kommer de registrerade inlösenaktierna att bokas bort från aktieägarens VP-konto. Ingen separat VP-avi kommer att skickas ut avseende utbokningen av inlösenaktierna. Utbetalning av inlösenlikviden om 1,30 kronor i kontant ersättning för varje inlösenaktie beräknas ske den 25 juni Likviden utbetalas via Euroclear Sweden till det avkastningskonto som är anslutet till VP-kontot. En VP-avi skickas ut till aktieägarna som bekräftelse på utbetalningen. Skattefrågor i Sverige. Kupongskatt kan komma att uttas av sådana aktieägare i samband med att inlösenlikviden betalas ut såvida det land där innehavaren har sina aktier i inte har andra skatteregler. Handel med inlösenaktier Handel med inlösenaktier kommer att ske på Nasdaq Stockholm under perioden 30 maj 15 juni 2018 med kortnamnet MRG IL och ISIN-kod SE Observera att Mr Green & Co-aktien kommer få en ny ISIN-kod efter genomförd aktiesplit. Den nya ISIN-koden är SE Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare i Mr Green & Co vars innehav är registrerat i förvaltares namn, till exempel en bank eller fondkommissionär, kommer att erhålla inlösenaktier och likvid i enlighet med information från respektive förvaltare. Utländska aktieägare Aktieägare som inte är skattemässigt hemmahörande i Sverige och som deltar i inlösenförfarandet och därmed får aktier inlösta, är normalt skyldiga att erlägga svensk kupongskatt, se avsnittet 7

8 Finansiella effekter för Mr Green & Co För att åskådliggöra hur inlösenförfarandet skulle påverka såväl Koncernens som moderbolagets räkenskaper per den 31 december 2017 redovisas nedan vissa balansräkningsposter och nyckeltal proforma. Redovisningen är upprättad som om inlösen hade genomförts per den 31 december 2017 genom att inlösenlikviden i sin helhet finansierats genom en minskning av Bolagets likvida medel. Utskiftningen av kapital från Mr Green & Co genom inlösenförfarandet kommer att ha en marginell effekt på Koncernens finansnetto och på periodens resultat, varför denna effekt har utelämnats i redogörelsen nedan. FINANSIELLA EFFEKTER AV INLÖSEN FÖR KONCERN Nyckeltal 31 december 2017 Före inlösen Justering för inlösen Proforma efter inlösen Eget kapital, Kkr Soliditet* 59,3% 1,3% 58,0% Avkastning på eget kapital** 13,3% 0,4% 13,7% * Eget kapital i relation till balansomslutningen ** Resultat före skatt i relation till genomsnittligt eget kapital FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL I KONCERNEN (KKR) Eget kapital 31 december 2017 Före inlösen Split 2:1 Inlösen av aktier Fondemission Proforma efter inlösen Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Omräkningsreserv Balanserade medel Summa eget kapital Antal aktier FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL I MODERBOLAGET (KKR) Eget kapital 31 december 2017 Före inlösen Split 2:1 Inlösen av aktier Fondemission Proforma efter inlösen Aktiekapital Summa bundet eget kapital Balanserade medel Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Antal aktier

9 9

10 Skattefrågor i Sverige ALLMÄNT OM SKATTEFRÅGOR I SVERIGE Det följande är en sammanfattning av vissa svenska skattekonsekvenser som kan uppkomma som en följd av förslaget om aktiesplit och inlösen för aktieägarna i Mr Green & Co. Informationen i denna sammanfattning bygger på förutsättningen att aktier (ursprungsaktier och inlösenaktier) i Mr Green & Co är att b etrakta som marknadsnoterade1. Sammanfattningen baseras på gällande lagstiftning vid utgivandet av denna information och är inte avsedd att uttömmande behandla alla skattefrågor som kan uppkomma med anledning av förslaget om aktiesplit och inlösen. Som exempel kan nämnas att sammanfattningen inte behandlar de regler som gäller för kapitalvinstbeskattning avseende aktier i fåmansföretag, eller de regler som gäller när aktier ägs av handelsbolag eller när aktier utgör lagertillgångar i näringsverksamhet. Inte heller berör sammanfattningen bestämmelser som gäller för schablonbeskattade tillgångar, såsom tillgångar inom ramen för ett investeringssparkonto samt tillgångar i en kapitalförsäkring, eller bestämmelser som kan bli tillämpliga för vissa specifika typer av aktieägare såsom investmentföretag, investeringsfonder, stiftelser och ideella föreningar. Vidare är informationen en - dast avsedd som generell information till aktieägare som är obegränsat skattskyldiga i Sverige, om inte annat anges. Därmed behandlas exempelvis inte frågor som kan uppstå avseende beskattningen i andra länder, tillämpligheten av skatteavtal eller andra speciella regler. Varje aktieägare bör rådfråga skatterådgivare om de skattekonsekvenser som kan uppkomma i det enskilda fallet med anledning av förslaget om aktiesplit och inlösen. AKTIESPLIT OCH ERHÅLLANDE AV INLÖSENAKTIER Aktiesplit och erhållande av inlösenaktier utlöser ingen beskattning. Däremot kan en inlösen eller annan avyttring av inlösenaktier utlösa kapitalvinstbeskattning, se nedan. Mr Green & Co:s inlösenaktie kommer att marknadsnoteras på Nasdaq Stockholm under handelsperioden 30 maj 15 juni INLÖSEN OCH FÖRSÄLJNING AV INLÖSENAKTIER Fysiska personer Fysiska personer beskattas normalt i inkomstslaget kapital för en kapitalvinst som uppstår i samband med försäljning eller inlösen av marknadsnoterade aktier. Kapitalvinst respektive kapitalförlust vid avyttring av aktier beräknas som skillnaden mellan ersättningen (försäljningslikviden alternativt inlösenlikviden), efter avdrag för eventuella utgifter för avyttringen, och omkostnadsbeloppet. Med omkostnadsbelopp avses utgifter för anskaffningen. Omkostnadsbeloppet vid avyttring av aktier beräknas normalt enligt den så kallade genomsnittsmetoden. Det innebär att det genomsnittliga omkostnadsbeloppet för samtliga aktier av samma slag och sort som den avyttrade aktien ska användas. Inlösenaktier och kvarvarande aktier anses inte vara av samma slag och sort vid tillämpningen av genomsnittsmetoden. Omkostnadsbeloppet ska beräknas med hänsyn till inträffade förändringar i innehavet. Som ett alternativ till genomsnittsmetoden kan schablonmetoden användas för marknadsnoterade aktier och andra marknadsnoterade delägarrätter. Denna metod innebär att omkostnadsbeloppet får beräknas till 20 procent av den vid försäljningen eller inlösen, mottagna ersättningen efter avdrag för eventuella avyttringsutgifter. En kapitalvinst beskattas normalt med en skattesats om 30 procent medan en kapitalförlust, som huvudregel, är avdragsgill till 70 procent mot all skattepliktig inkomst av kapital. Kapitalförluster på marknadsnoterade aktier och andra marknadsnoterade delägarrätter (med undantag för andelar i investeringsfonder som innehåller endast svenska fordringsrätter), får dock dras av i sin helhet mot skattepliktiga kapitalvinster på sådana tillgångar och på onoterade andelar i svenska aktiebolag och utländska juridiska personer. För kapitalförluster på onoterade andelar i svenska aktiebolag och utländska juridiska personer är rätten till kvittning begränsad till fem sjättedelar. Om kapitalförluster är hänförliga till både marknadsnoterade delägarrätter och onoterade andelar ska förluster som uppstått på marknadsnoterade delägarrätter dras av före förluster på onoterade andelar. Till den delen en kapitalförlust på marknadsnoterade delägarrätter eller onoterade andelar i svenska aktiebolag och utländska juridiska personer inte kunnat dras av enligt ovan ska förlusten dras av mot övriga ka - pitalinkomster med 70 procent respektive med fem sjättedelar av 70 procent. Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital medges skattereduktion från skatten på inkomst av tjänst och näringsverksamhet samt fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift. Sådan skattereduktion medges med 30 procent av den del av underskottet som inte överstiger kronor och med 21 procent av det återstående underskottet. Underskott kan inte sparas till senare beskattningsår. 1 Aktier som är noterade på Nasdaq Stockholm anses som marknadsnoterade om de är föremål för kontinuerlig allmänt tillgänglig notering på grundval av marknadsmässig omsättning. 10

11 Juridiska personer För aktiebolag och vissa andra juridiska personer behöver avgöras om aktier och andra delägarrätter utgör näringsbetingade andelar eller kapitalplaceringsandelar. Om aktierna är att anse som näringsbetingade andelar är kapitalvinster på dessa aktier normalt skattefria för aktiebolag och vissa andra juridiska personer medan kapitalförluster på sådana aktier normalt inte är avdragsgilla. Onoterade aktier som är kapitaltillgångar betraktas som näringsbetingade. Noterade aktier som är kapitaltillgångar (det vill säga inte lagertillgångar) anses som näringsbetingade om innehavet motsvarar 10 procent eller mer av röstetalet för samtliga andelar i företaget eller om andelarna är betingade av rörelsen. För noterade aktier gäller dessutom ett krav på viss innehavstid. Utgör aktierna istället kapitalplaceringsandelar ska kapitalvinster på aktierna tas upp till beskattning i inkomstslaget näringsverksamhet och beskattas med en skattesats om 22 procent. Vidare är kapitalförluster på kapitalplaceringsandelar, till skillnad från vad som gäller för näringsbetingade andelar, avdragsgilla. Vissa begränsningar gäller dock enligt nedan för avdrag för kapitalförluster på kapitalplaceringsandelar. Juridiska personers avdragsgilla kapitalförluster på aktier får endast dras av mot skattepliktiga kapitalvinster på akti - er och andra delägarrätter ( aktiefållan). Förutsatt att vissa villkor är uppfyllda kan dock sådana kapitalförluster även kvittas mot en annan juridisk persons skattepliktiga kapitalvinster på aktier och andra delägarrätter. Möjligheten förutsätter att koncernbidragsrätt föreligger mellan de juridiska personerna samt att båda de juridiska personerna begär att få kvitta kapitalvinsterna mot kapitalförlusterna för ett beskattningsår där samma deklarationstidpunkt föreligger. Kapitalförluster på aktier och andra delägarrätter som inte har kunnat utnyttjas av en juridisk person ett visst beskattningsår får, utan begränsning i tiden, sparas och dras av mot skattepliktiga kapitalvinster på sådana tillgångar under efterföljande beskattningsår. Kapitalvinst respektive kapitalförlust beräknas på samma sätt som för fysiska personer enligt ovan. ANSKAFFNINGSUTGIFT FÖR INLÖSENAKTIER Anskaffningsutgiften för de ursprungliga aktierna delas normalt upp på inlösenaktier och kvarvarande aktier med utgångspunkt i deras marknadsvärden vid avskiljandet av inlösenaktierna. Mr Green & Co avser att hos Skatteverket ansöka om allmänna råd och meddelanden om hur stor del av anskaffningsutgiften för de ursprungliga aktierna i Mr Green & Co som bör anses belöpa på de kvarvarande aktierna respektive inlösenaktierna. Information om Skatteverkets allmänna råd och meddelanden förväntas finnas tillgänglig på Skatteverkets webbplats och på Mr Green & Co:s webbplats mrg.se under hösten De grundläggande principerna beskrivs genom exemplet till höger. Observera att beloppen i exemplet är antagna. EXEMPEL En aktieägare har 100 aktier i Mr Green & Co med en genomsnittlig anskaffningsutgift om 30 kronor per aktie omedelbart före aktiesplit. Antag att den lägsta betalkursen sista dagen för handel med aktien före split och avskiljande av inlösenaktien är 50 kronor, att inlösenaktierna marknadsnoteras och att den lägsta betalkursen första dagen för handel med inlösen aktierna är 1,30 kronor. Antag vidare att Skatteverket i sina kommande allmänna råd och meddelanden mot den bakgrunden fastställer att cirka 2,6 procent (1,30 kronor dividerat med 50 kronor) av anskaffningsutgiften för en ursprunglig Mr Green & Co-aktie ska hänföras till inlösenaktien och att resterande cirka 97,4 procent ska hänföras till den kvarvarande aktien. Anskaffningsutgiften för inlösenaktien blir då 0,78 kronor (2,6 procent av 30 kronor). Den kvarvarande aktien får därefter en anskaffningsutgift om cirka 29,22 kronor (97,4 procent av 30 kronor). Avyttras inlösenaktierna (genom försäljning eller inlösen) för 1,30 kronor per inlösenaktie uppkommer således en total kapitalvinst om (1,30 kronor x 100) (0,78 kronor x 100) = 52 kronor.

12 Har inlösenaktierna även förvärvats på annat sätt än genom aktiespliten beräknas omkostnadsbeloppet för samtliga inlösenaktier enligt genomsnittsmetoden, varvid faktisk anskaffningsutgift ska läggas till grund för beräkningen när det gäller de aktier som inte erhållits genom aktiespliten. Inlösenaktier och kvarvarande aktier anses inte vara av samma slag och sort vid tillämpningen av genomsnittsmetoden. Som alternativ till genomsnittsmetoden kan schablonmetoden användas vid beräkning av omkostnadsbeloppet för marknadsnoterade inlösenaktier, det vill säga omkostnadsbeloppet får beräknas till 20 procent av den vid försäljningen eller inlösen mottagna ersättningen efter avdrag för eventuella avyttringsutgifter. I exemplet ovan innebär detta att schablonmetoden är mer fördelaktig än genomsnittsmetoden om det till inlösenaktierna allokerade omkostnadsbeloppet är lägre än 0,26 kronor (1,30 kronor x 20 procent), förutsatt att inlösenlikviden är 1,30 kronor UTLÄNDSKA AKTIEÄGARE Kupongskatt För aktieägare som inte är skatterätts ligt hemmahörande i Sverige och som inte bedriver verksamhet från fast driftställe i Sverige betraktas återbetalning vid minskning av aktiekapitalet genom inlösen som utdelning, vilket normalt medför att svensk kupongskatt tas ut på inlösenlikviden. Kupongskatten är 30 procent och utgår på hela den ersättning som erhålls vid inlösen. Kupongskatten är ofta reducerad genom skatteavtal som Sverige har träffat med andra länder för undvikande av dubbel beskattning. Avdraget för kupongskatt verkställs normalt av Euroclear Sweden eller, beträffande förvaltarregistrerade aktier, av förvaltaren. Kupongskattskyldigheten uppstår när ersättning för inlösenaktierna blivit tillgänglig för lyftning. Det bör dock observeras att kupongskatt inte bör uttas vid avyttring av inlösenaktier före inlösentidpunkten. I samband med inlösen har aktieägare rätt att hos Skatteverket begära återbetalning (restitution) av den kupong skatt som belöper på ett underlag motsvarande omkostnadsbeloppet, det vill säga antingen anskaffningskostnaden för inlösenaktien eller, förut - satt att aktien är marknadsnoterad, 20 procent av den ersättning som erhållits vid inlösen. Anskaffningskostnaden bör beräknas enligt de principer som anges i exemplet ovan under rubriken Anskaffningsutgift för inlösenaktier. Ansökan om återbetalning av kupongskatt ska göras skriftligen till Skatteverket senast vid utgången av det femte kalenderåret efter utdelningstillfället. För aktieägare som är juridiska personer med hemvist inom EU utgår normalt inte svensk kupongskatt om aktieägaren innehar 10 procent eller mer av andelskapitalet i det inlösande bolaget och uppfyller vissa ytterligare villkor. Vidare är sedan ingången av 2012 vissa utländska fondföretag normalt inte skattskyldiga för kupongskatt i Sverige. Inkomstskatt Fysisk person som är begränsat skattskyldig i Sverige beskattas normalt inte i Sverige vid försäljning av aktier. Enligt en särskild regel kan dock fysisk person som är bosatt utanför Sverige ändå under vissa omständigheter bli beskattad i Sverige vid försäljning av aktier, om personen under det kalenderår då försäljningen sker eller vid något tillfälle under de tio närmast föregående kalenderåren varit bosatt i Sverige eller stadigvarande vistats i landet. Tillämpligheten av denna regel kan dock vara begränsad genom de skatteavtal som Sverige har med andra länder. Utländska juridiska personer är normalt inte skattskyldiga för kapitalvinst på svenska aktier annat än om vinsten är hänförlig till ett fast driftställe i Sverige. 12

13 13

14 14 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER

15 Frågor och svar Varför föreslår Mr Green & Co automatisk inlösen av aktier? Mr Green & Co har en hög ambition avseende kapitalöverföring till aktieägarna. Den föreslagna kapitalöverföringen är i linje med Bolagets fastställda utdelningspolicy, enligt vilken ambitionen är att utdelning ska utbetalas och/eller att återköp av aktier ska genomföras av upp till 50 procent av koncernens fria kassaflöde såvida de likvida medlen inte anses nödvändiga för att uppfylla bolagets strategi, framtida skatteinbetalningar eller för att säkra extra reserver om förhållandena på kapitalmarknaden så kräver. Varför investerar inte Mr Green & Co pengarna i verksamheten istället? Styrelsen bedömer att Bolagets likviditet är och kommer att fortsätta vara god och att utveckling av verksamheten kan ske med befintlig likviditet även efter det föreslagna inlösenförfarandet. Vad innebär automatisk inlösen av aktier? Automatisk inlösen innebär att de aktier som efter genomförd aktiesplit benämns inlösenaktier hos Euroclear Sweden löses in per automatik till en förutbestämd kontant ersättning, utan att aktieägarna behöver vidta några åtgärder. Det är ett enkelt och effektivt sätt att överföra medel till aktieägarna. Behöver jag som aktieägare göra någonting? Förutsatt att årsstämman den 7 maj 2018 fattar beslut enligt styrelsens förslag, behöver du som aktieägare inte göra någonting. Mr Green & Co kommer automatiskt att lösa in dina inlösenaktier mot en kontant ersättning om 1,30 kronor per inlösenaktie. Vilken dag är avstämningsdag? Avstämningsdagen för aktiesplit och rätt till erhållande av inlösenaktier är den 25 maj Den som är aktieägare på avstämningsdagen den 25 maj 2018 kommer att erhålla inlösenaktier i enlighet med villkoren för det automatiska inlösenförfarandet. Avstämningsdag för indragning av inlösenaktier i utbyte mot likvid är den 19 juni Den aktieägare som per den 19 juni 2018 innehar inlösenaktier på sitt VP-konto eller sin depå kommer att erhålla likvid i enlighet med villkoren för det automatiska inlösenförfarandet Vilken är den sista dagen för att köpa aktier i Mr Green & Co och erhålla inlösenaktier? Sista dag för handel med Mr Green & Co:s aktie inklusive rätt att erhålla inlösenaktier är den 23 maj Vad har jag som aktieägare för valmöjligheter? Efter beslut vid årsstämman den 7 maj 2018 kan du delta i inlösenförfarandet utan någon ytterligare åtgärd. De inlösenaktier du erhåller kommer per automatik att lösas in mot 1,30 kronor i kontant ersättning per inlösenaktie. Alternativt kan du sälja dina inlösenaktier innan inlösenförfarandet har slutförts. Handel med inlösenaktier kommer att ske på Nasdaq Stockholm under perioden 30 maj 15 juni När och hur betalas inlösenlikviden ut till innehavare av inlösenaktier? Utbetalning av likvidbeloppet för de inlösta aktierna beräknas ske den 25 juni Utbetalning sker till det avkastningskonto (likvidkonto) som är knutet till innehavarens VP-konto i Euroclear Sweden. De som har sitt innehav på en depå hos bank eller annan förvaltare kommer erhålla likvid via förvaltaren. Hur många aktier kommer jag att ha? Du kommer att ha samma antal aktier i Mr Green & Co efter att inlösenförfarandet genomförts, givet att du inte har köpt eller sålt några Mr Green & Co-aktier. De inlösenaktier som tillskapas genom aktiespliten kommer samtliga att bli föremål för automatisk inlösen. Hur kommer Mr Green & Co:s aktiekurs att påverkas? Det går inte att i detalj förutspå hur aktiekursen kommer att påverkas efter aktiespliten och inlösenförfarandet. Teoretiskt kan kursen på Mr Green & Co-aktien komma att sjunka med inlösenbeloppet, det vill säga med 1,30 kronor per aktie. Denna kursförändring bör inträffa en handelsdag före avstämningsdagen för aktiespliten, det vill säga den 24 maj Varför är inlösenförfarandet automatiskt? Ett automatiskt inlösenförfarande är relativt enkelt och kostnadseffektivt eftersom det sker automatiskt och inte kräver några åtgärder från aktieägarna. Vad får inlösenförfarandet för skatteeffekter? Skatteeffekterna för dig som aktieägare beror på din specifika situation. Under avsnittet Skattefrågor i Sverige beskrivs översiktligt skatteeffekterna för svenska och utländska aktieägare. I det fall du har behov av ytterligare information om skatteeffekterna för just dig bör du anlita en skatterådgivare. Förutsatt att årsstämman den 7 maj 2018 fattar beslut om inlösen behöver du som aktieägare inte göra någonting. 15

16 Mr Green & Co AB (publ) Mäster Samuelsgatan 36, Stockholm

Bakgrund. Inlösen 2015 2

Bakgrund. Inlösen 2015 2 Inlösen 2015 Information till aktieägarna i HiQ International AB (publ) avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande Bakgrund BAKGRUND HiQ International ABs (

Läs mer

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie.

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie. INLÖSEN 2008 information till aktieägarna i hiq international ab (publ) inför årsstämma den 30 april 2008 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande 1 Bakgrund

Läs mer

ÅRSREDOVISNING INLÖSENFÖRFARANDE

ÅRSREDOVISNING INLÖSENFÖRFARANDE INFORMATION OM 2014 ÅRSREDOVISNING INLÖSENFÖRFARANDE MR GREEN & CO AB (publ) 2015 INNEHÅLL Villkor i sammandrag 3 Bakgrund och motiv 4 Styrelsens förslag i korthet 5 Viktiga datum 5 Så här går det till

Läs mer

INFORMATION OM INLÖSENFÖRFARANDE

INFORMATION OM INLÖSENFÖRFARANDE INFORMATION OM INLÖSENFÖRFARANDE 1 INNEHÅLL Villkor i sammandrag 3 Bakgrund och motiv 4 Styrelsens förslag i korthet 5 Viktiga datum 5 Så här går det till 6 Villkor och anvisningar 7 Finansiella effekter

Läs mer

Sectras inlösenprogram

Sectras inlösenprogram Sectras inlösenprogram 205 Information till aktieägarna i Sectra AB (publ) inför årsstämma den 7 september 205 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande. Detta

Läs mer

Bakgrund och motiv. Linköping i oktober Sectra AB. Styrelsen

Bakgrund och motiv. Linköping i oktober Sectra AB. Styrelsen INLÖSEN 2011 Information till aktieägarna i Sectra AB (publ) inför extra bolagsstämma den 22 november 2011 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande. Detta

Läs mer

Inlösen av aktier 2014

Inlösen av aktier 2014 Inlösen av aktier 2014 Information till aktieägarna i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) inför årsstämma den 12 maj 2014 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och automatiskt inlösenförfarande.

Läs mer

Stockholm i mars 2014. IAR Systems Group AB (publ) Styrelsen

Stockholm i mars 2014. IAR Systems Group AB (publ) Styrelsen INLÖSEN 2014 Information till aktieägarna i IAR Systems Group AB (publ) inför årsstämma den 24 april 2014 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande BAKGRUND

Läs mer

Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ)

Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) Information till aktieägarna med anledning av styrelsens förslag om aktiesplit och obligatoriskt inlösenförfarande till årsstämma den 13 maj 2015 Detta

Läs mer

Definitioner. Inlösenaktierna löses automatiskt in mot en inlösenlikvid om 2,00 SEK per inlösenaktie som beräknas utbetalas den 12 juni 2017.

Definitioner. Inlösenaktierna löses automatiskt in mot en inlösenlikvid om 2,00 SEK per inlösenaktie som beräknas utbetalas den 12 juni 2017. INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2017 Innehåll BAKGRUND OCH MOTIV 3 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET 4 VILLKOR OCH ANVISNINGAR 6 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR ENEA 7

Läs mer

Information om inlösenförfarande

Information om inlösenförfarande Information om inlösenförfarande Innehåll BAKGRUND OCH MOTIV 2 BESKRIVNING AV 3 INLÖSENFÖRFARANDET VILLKOR OCH ANVISNINGAR 5 FINANSIELLA EFFEKTER 6 FÖR CHERRY SKATTEFRÅGOR I SVERIGE 7 FRÅGOR OCH SVAR 9

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015 Innehåll BAKGRUND OCH MOTIV 3 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET 4 VILLKOR OCH ANVISNINGAR 6 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR ENEA 7

Läs mer

2011 INLÖSEN AV AKTIER

2011 INLÖSEN AV AKTIER 2011 INLÖSEN AV AKTIER INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I BJÖRN BORG AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMA DEN 14 APRIL 2011 AVSEENDE STYRELSENS FÖRSLAG TILL KAPITALÖVERFÖRING GENOM AUTOMATISK INLÖSEN AV AKTIER INNEHÅLL

Läs mer

2015 INLÖSEN AV AKTIER

2015 INLÖSEN AV AKTIER 2015 INLÖSEN AV AKTIER INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I BJÖRN BORG AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMA DEN 11 MAJ 2015 AVSEENDE STYRELSENS FÖRSLAG TILL KAPITALÖVERFÖRING GENOM AUTOMATISK INLÖSEN AV AKTIER INNEHÅLL

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2012

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2012 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2012 Innehåll BAKGRUND OCH MOTIV 3 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET 4 VILLKOR OCH ANVISNINGAR 6 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR ENEA 7

Läs mer

AKTIEINLÖSEN 2011 PUSHING THE LIMITS IN GAMING ENTERTAINMENT

AKTIEINLÖSEN 2011 PUSHING THE LIMITS IN GAMING ENTERTAINMENT AKTIEINLÖSEN 2011 INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I NET ENTERTAINMENT NE AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMA DEN 13 APRIL 2011 AVSEENDE STYRELSENS FÖRSLAG TILL KAPITALÖVERFÖRING GENOM AUTOMATISK INLÖSEN AV AKTIER PUSHING

Läs mer

Information om automatisk aktieinlösen i Investment AB Kinnevik (publ)

Information om automatisk aktieinlösen i Investment AB Kinnevik (publ) Information om automatisk aktieinlösen i Investment AB Kinnevik (publ) Detta dokument utgör inte ett erbjudande att köpa eller sälja aktier. Detta dokument är endast avsett som information till aktieägarna

Läs mer

aktieägaren. Sammanlagt innebär förslaget att kronor kommer att återbetalas till aktieägarna. Under förutsättning att årsstämman

aktieägaren. Sammanlagt innebär förslaget att kronor kommer att återbetalas till aktieägarna. Under förutsättning att årsstämman INLÖSEN 2012 Information till aktieägarna i Sectra AB (publ) inför årsstämma den 28 juni 2012 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande. Detta underlag är

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2011

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2011 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2011 INNEHÅLL BAKGRUND OCH MOTIV 2 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET VILLKOR OCH ANVISNINGAR 5 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR BETSSON

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2012

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2012 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2012 INNEHÅLL BAKGRUND OCH MOTIV 2 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET 3 VILLKOR OCH ANVISNINGAR 5 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR BETSSON

Läs mer

Inlösen av aktier i OEM International

Inlösen av aktier i OEM International Inlösen av aktier i OEM International INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I OEM INTERNATIONAL AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMA DEN 29 APRIL 2014 AVSEENDE STYRELSENS FÖRSLAG TILL KAPITALÖVERFÖRING GENOM AUTOMATISK INLÖSEN

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2010

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2010 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2010 INNEHÅLL BAKGRUND OCH MOTIV 2 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET VILLKOR OCH ANVISNINGAR 5 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR BETSSON

Läs mer

Villkor i sammandrag för aktieinlösen Innehåll

Villkor i sammandrag för aktieinlösen Innehåll INLÖSENPROGRAM 2017 DEFINITIONER Med eller Bolaget avses AB (publ) eller den koncern i vilken AB (publ) är moderbolag. Med Koncernen avses den koncern i vilken AB (publ) är moderbolag. Med Nasdaq Stockholm

Läs mer

Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ)

Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) Information till aktieägarna med anledning av styrelsens förslag om aktiesplit och obligatoriskt inlösenförfarande till årsstämma den 9 maj 2018 Viktig

Läs mer

Innehåll. Kortnamn för inlösenaktierna: A-aktien: NET IL A B-aktien: NET IL B. Delårsrapport för tredje kvartalet 2009

Innehåll. Kortnamn för inlösenaktierna: A-aktien: NET IL A B-aktien: NET IL B. Delårsrapport för tredje kvartalet 2009 Information om automatiskt inlösenförfarande av aktier i net Entertainment NE AB (publ) 2009 2 Innehåll Bakgrund och motiv 3 Beskrivning av inlösenförfarandet 4 Villkor och anvisningar 6 Finansiella effekter

Läs mer

INNEHÅLL VILLKOR I SAMMANDRAG

INNEHÅLL VILLKOR I SAMMANDRAG 2017 INLÖSEN AV AKTIER INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I BJÖRN BORG AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMA DEN 11 MAJ 2017 AVSEENDE STYRELSENS FÖRSLAG TILL KAPITALÖVERFÖRING GENOM AUTOMATISK INLÖSEN AV AKTIER INNEHÅLL

Läs mer

A-aktien: NET IL A B-aktien: NET IL B KALENDARIUM

A-aktien: NET IL A B-aktien: NET IL B KALENDARIUM INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I NET ENTERTAINMENT NE AB (PUBL) 2010 Innehåll 1 Bakgrund och motiv 2 Beskrivning av inlösenförfarandet 4 Villkor och anvisningar 5 Finansiella effekter

Läs mer

2015 INLÖSEN AV AKTIER

2015 INLÖSEN AV AKTIER 2015 INLÖSEN AV AKTIER INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I BJÖRN BORG AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMA DEN 11 MAJ 2015 AVSEENDE STYRELSENS FÖRSLAG TILL KAPITALÖVERFÖRING GENOM AUTOMATISK INLÖSEN AV AKTIER INNEHÅLL

Läs mer

INFORMATION OM FÖRESLAGET AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I KAPPAHL AB (PUBL) 2017/2018

INFORMATION OM FÖRESLAGET AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I KAPPAHL AB (PUBL) 2017/2018 INFORMATION OM FÖRESLAGET AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I KAPPAHL AB (PUBL) 2017/2018 INFORMATION OM FÖRESLAGET AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I KAPPAHL AB (PUBL.) 2017/2018 /1 KappAhl

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2013

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2013 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2013 BETSSON AB:S VERKSAMHET BESTÅR I ATT ÄGA OCH FÖRVALTA AKTIEINNEHAV I BOLAG SOM SJÄLVA ELLER VIA PARTNERSAMARBETEN ERBJUDER

Läs mer

Första dag för handel i inlösenaktier. 12 maj 14 maj 18 maj 19 maj 1 juni 9 juni. Handel i inlösenaktier

Första dag för handel i inlösenaktier. 12 maj 14 maj 18 maj 19 maj 1 juni 9 juni. Handel i inlösenaktier INFORMATION OM INLÖSEN AV AKTIER I SWECO AB (publ) 2010 Innehåll Tidplan...2 Bakgrund och motiv...3 Så här går inlösenförfarandet till...4 Detaljerad beskrivning av inlösenförfarandet...5 Skattefrågor

Läs mer

NET ENTERTAINMENT INLÖSENPROGRAM 2014

NET ENTERTAINMENT INLÖSENPROGRAM 2014 NET ENTERTAINMENT INLÖSENPROGRAM 2014 DEFINITIONER Med eller Bolaget avses Net Entertainment NE AB (publ) eller den koncern i vilken NE AB (publ) är moderbolag. Med Koncernen avses den koncern i vilken

Läs mer

INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I ATLAS COPCO AB

INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I ATLAS COPCO AB INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I ATLAS COPCO AB med anledning av förslag om aktiesplit och automatiskt inlösenförfarande Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information om styrelsens för

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB 2019 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB Betsson AB (publ) är ett holdingbolag som investerar i och förvaltar snabbväxande bolag inom onlinespel. Bolaget är ett av de största

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB 2017 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB Betsson AB (publ) är ett holdingbolag som investerar i och förvaltar snabbväxande bolag inom onlinespel. Bolaget är ett av de största

Läs mer

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av förslag om aktiesplit och automatiskt inlösenförfarande Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information om styrelsens för

Läs mer

2014 INLÖSEN AV AKTIER

2014 INLÖSEN AV AKTIER 2014 INLÖSEN AV AKTIER INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I BJÖRN BORG AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMA DEN 10 APRIL 2014 AVSEENDE STYRELSENS FÖRSLAG TILL KAPITALÖVERFÖRING GENOM AUTOMATISK INLÖSEN AV AKTIER INNEHÅLL

Läs mer

Information till aktieägare i Boliden AB (publ) med anledning av förslag om aktiesplit och automatiskt inlösenförfarande

Information till aktieägare i Boliden AB (publ) med anledning av förslag om aktiesplit och automatiskt inlösenförfarande Information till aktieägare i Boliden AB (publ) med anledning av förslag om aktiesplit och automatiskt inlösenförfarande I år får Du som aktieägare två utbetalningar från Boliden, dels en ordinarie utdelning

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2014

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2014 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2014 BETSSON AB:S VERKSAMHET BESTÅR I ATT ÄGA OCH FÖRVALTA AKTIEINNEHAV I BOLAG SOM SJÄLVA ELLER VIA PARTNERSAMARBETEN ERBJUDER

Läs mer

Information om inlösen av aktier i Haldex AB

Information om inlösen av aktier i Haldex AB Information om inlösen av aktier i Haldex AB Innehåll Inlösenförfarandet i korthet 1 Tidsplan 1 Bakgrund och motiv 2 Så här går inlösenförfarandet till 2 Detaljerad beskrivning av inlösenförfarandet 3

Läs mer

Information till aktieägarna i Sandvik med anledning av aktiesplit och automatisk inlösen av aktier

Information till aktieägarna i Sandvik med anledning av aktiesplit och automatisk inlösen av aktier This document is also available in English. Information till aktieägarna i Sandvik med anledning av aktiesplit och automatisk inlösen av aktier Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information

Läs mer

Villkor i sammandrag för aktieinlösen 2015. Innehåll

Villkor i sammandrag för aktieinlösen 2015. Innehåll INLÖSENPROGRAM 2015 DEFINITIONER Med eller Bolaget avses Net Entertainment NE AB (publ) eller den koncern i vilken Net Entertainment NE AB (publ) är moderbolag. Med Koncernen avses den koncern i vilken

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB 2015 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB Betsson AB:s verksamhet består i att äga och förvalta aktieinnehav i bolag som själva eller via partnersamarbeten erbjuder slutkunder

Läs mer

Innehåll. Definitioner. Kommande informationstillfällen. Aktieinformation

Innehåll. Definitioner. Kommande informationstillfällen. Aktieinformation Eolus Vind AB Inlösenprogram 2015 Innehåll 1 Bakgrund och motiv 2 Beskrivning av inlösenförfarandet 4 Villkor och anvisningar 5 Finansiella effekter för Eolus 6 Skattefrågor i Sverige 8 Frågor och svar

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2013

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2013 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 203 Innehåll BAKGRUND OCH MOTIV 3 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET 4 VILLKOR OCH ANVISNINGAR 6 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR ENEA 7 SKATTEFRÅGOR

Läs mer

Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2007

Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2007 Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2007 Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller endast information om styrelsens för Aktiebolaget SKF ( SKF

Läs mer

Information om automatiskt inlösenförfarande i Tele2 AB

Information om automatiskt inlösenförfarande i Tele2 AB Kolumntitel Information om automatiskt inlösenförfarande i Tele2 AB Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information om styrelsens för Tele2 AB ( Tele2 eller Bolaget ) förslag om aktiesplit

Läs mer

Information till aktieägarna med anledning av styrelsens förslag om aktiesplit och obligatoriskt inlösenförfarande till årsstämma den 15 maj 2019

Information till aktieägarna med anledning av styrelsens förslag om aktiesplit och obligatoriskt inlösenförfarande till årsstämma den 15 maj 2019 Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) Information till aktieägarna med anledning av styrelsens förslag om aktiesplit och obligatoriskt inlösenförfarande till årsstämma den 15 maj 2019 Viktig

Läs mer

Information om föreslagen Inlösen av aktier. (publ) 2008

Information om föreslagen Inlösen av aktier. (publ) 2008 Information om föreslagen Inlösen av aktier i Betsson AB (publ) 2008 Denna informationsbroschyr ger information om styrelsen för Betsson ABs förslag om kapitalutskiftning till Betssons aktieägare genom

Läs mer

Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2008

Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2008 Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2008 Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller endast information om styrelsens för Aktiebolaget SKF ( SKF

Läs mer

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av förslag om aktiesplit och automatiskt inlösenförfarande Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information om styrelsens för

Läs mer

Information om föreslagen aktiesplit och inlösen av aktier i KappAhl Holding AB (publ)

Information om föreslagen aktiesplit och inlösen av aktier i KappAhl Holding AB (publ) Information om föreslagen aktiesplit och inlösen av aktier i KappAhl Holding AB (publ) Detta dokument ger information om styrelsens för KappAhl Holding AB (publ) ( KappAhl eller Bolaget ) förslag om kapitalutskiftning

Läs mer

information om inlösen av aktier i sweco ab (publ) 2006

information om inlösen av aktier i sweco ab (publ) 2006 information om inlösen av aktier i sweco ab (publ) 2006 INNEHÅLL TIDPLAN... 1 BAKGRUND OCH MOTIV... 2 SÅ HÄR GÅR INLÖSENFÖRFARANDET TILL... 3 DETALJERAD BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET... 4 SKATTEFRÅGOR

Läs mer

Information om inlösen av aktier i AB Electrolux 2006/2007

Information om inlösen av aktier i AB Electrolux 2006/2007 Information om inlösen av aktier i AB Electrolux 2006/2007 Innehåll Bakgrund och motiv 1 Så här går inlösenförfarandet till 2 Beskrivning av inlösenförfarandet 3 Effekter för Electrolux 4 Skattefrågor

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I STRAX AB (publ)

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I STRAX AB (publ) 2019 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I STRAX AB (publ) 1 Innehåll Bakgrund och motiv Beskrivning av inlösenförfarandet Villkor och anvisningar Finansiella effekter Skattefrågor i

Läs mer

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av split och inlösen av aktier

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av split och inlösen av aktier Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av split och inlösen av aktier Innehållsförteckning Kort om inlösen av aktier 2 Bakgrund och motiv 3 Finansiella effekter av inlösenförfarandet

Läs mer

17 mars 2008. Information om automatiskt inlösenförfarande. NeoNet AB 2008. LEGAL#3088718v7

17 mars 2008. Information om automatiskt inlösenförfarande. NeoNet AB 2008. LEGAL#3088718v7 17 mars 2008 Information om automatiskt inlösenförfarande av aktier i NeoNet AB 2008 17 mars 2008 2 INNEHÅLL 2 Kort beskrivning av inlösenförfarandet 3 Bakgrund och motiv till inlösenförfarandet 4 Tidplan

Läs mer

Novestra: Inlösen 2013

Novestra: Inlösen 2013 Novestra: Inlösen 2013 Information till aktieägarna i AB Novestra (publ) med anledning av styrelsens förslag om utbetalning av 1 krona per aktie genom ett obligatoriskt inlösenförfarande INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE I MOBERG PHARMA AB (PUBL)

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE I MOBERG PHARMA AB (PUBL) INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE I MOBERG PHARMA AB (PUBL) 2019 Detta dokument har tagits fram i syfte att tillhandahålla information till aktieägarna i Moberg Pharma AB (publ) ( Moberg Pharma

Läs mer

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ)

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) Information till aktieägarna inför extra bolagsstämma den 14 augusti 2012 avseende styrelsens förslag om aktiesplit och obligatoriskt

Läs mer

Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier

Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier Information till aktieägarna i med anledning av sammanläggning av aktier 1:5 och ändring av förhållandet mellan B-aktien och ADS Detta dokument

Läs mer

Man kan konstatera att mycket återstår att göra för oss som arbetar för att vår planet på alla plan ska bli en bättre planet.

Man kan konstatera att mycket återstår att göra för oss som arbetar för att vår planet på alla plan ska bli en bättre planet. INFORMATION OM AKTIESPLIT OCH INLÖSEN AV AKTIER I SWECO AB (PUBL) 2007 Man kan konstatera att mycket återstår att göra för oss som arbetar för att vår planet på alla plan ska bli en bättre planet. innehåll

Läs mer

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0001599622

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0001599622 Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0001599622 Information till aktieägarna inför extra bolagsstämma den 5 juli 2013 avseende styrelsens förslag om aktiesplit och

Läs mer

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0005337821

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0005337821 Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0005337821 Information till aktieägarna inför extra bolagsstämma den 10 februari 2014 avseende styrelsens förslag om aktiesplit

Läs mer

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE (tidigare SE )

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE (tidigare SE ) Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0010244988 (tidigare SE0005768553) Information till aktieägarna inför bolagsstämman den 20 juni 2017 avseende styrelsens förslag

Läs mer

Information till aktieägarna i East Capital Baltic Property Investors AB (publ) SE

Information till aktieägarna i East Capital Baltic Property Investors AB (publ) SE Information till aktieägarna i East Capital Baltic Property Investors AB (publ) SE0001467572 Information till aktieägarna inför extra bolagsstämma den 27 september 2016 avseende styrelsens förslag om aktiesplit

Läs mer

Information till depåbevisinnehavare i Vostok Nafta Investment Ltd

Information till depåbevisinnehavare i Vostok Nafta Investment Ltd Information till depåbevisinnehavare i Vostok Nafta Investment Ltd inför EBS den 29 augusti 2012 om styrelsens förslag om split och obligatoriskt inlösenförfarande Detta dokument har tagits fram med enda

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN DEN 6 APRIL 2011 AVSEENDE BESLUT OM FONDEMISSION

STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN DEN 6 APRIL 2011 AVSEENDE BESLUT OM FONDEMISSION STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN DEN 6 APRIL 2011 AVSEENDE BESLUT OM FONDEMISSION Styrelsen föreslår att bolagets aktiekapital ökas med 620 000 000 kronor genom fondemission med utgivande av 24 000 000

Läs mer

Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia

Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia För 10 aktier i Bure erhåller du 1 aktie i AcadeMedia Detta dokument ger information om styrelsens för Bure Equity AB ( Bure ) förslag till beslut om utdelning

Läs mer

Information om aktiesplit och inlösen av aktier i AB Volvo 2007

Information om aktiesplit och inlösen av aktier i AB Volvo 2007 Information om aktiesplit och inlösen av aktier i AB Volvo 2007 Aktiesplit- och inlösenförfarandet i korthet Innehållsförteckning 2 Aktiesplit- och inlösenförfarandet i korthet 3 Tidplan 4 Så här fungerar

Läs mer

Information till aktieägarna i Serendipity Ixora AB om skattekonsekvenser. samt utdelning av aktier i portföljbolag under 2017 och 2018

Information till aktieägarna i Serendipity Ixora AB om skattekonsekvenser. samt utdelning av aktier i portföljbolag under 2017 och 2018 Information till aktieägarna i Serendipity Ixora AB om skattekonsekvenser med anledning av inlösenförfarande, fondemissioner samt utdelning av aktier i portföljbolag under 2017 och 2018 1. Inledning Serendipity

Läs mer

Information till depåbevis innehavare i Vostok New Ventures Ltd.

Information till depåbevis innehavare i Vostok New Ventures Ltd. Information till depåbevis innehavare i Vostok New Ventures Ltd. Information till innehavare av svenska depåbevis ( Depåbevis ) i Vostok New Ventures Ltd ( Vostok New Ventures eller Bolaget ) med anledning

Läs mer

Information till aktieägarna. av föreslagen split och inlösen av aktier i AB SKF

Information till aktieägarna. av föreslagen split och inlösen av aktier i AB SKF Information till aktieägarna med anledning av föreslagen split och inlösen av aktier i AB SKF Innehåll Kort beskrivning sid 2 Bakgrund och motiv sid 3 Beskrivning sid 4 Skattefrågor i Sverige sid 6 Frågor

Läs mer

INFORMATION TILL AKTIEÄGARE I YIELD LIFE SCIENCE AB (publ) AVSEENDE UTDELNING AV AKTIER I INNEHAVET ISOFOL MEDICAL AB (publ) VÅREN 2018

INFORMATION TILL AKTIEÄGARE I YIELD LIFE SCIENCE AB (publ) AVSEENDE UTDELNING AV AKTIER I INNEHAVET ISOFOL MEDICAL AB (publ) VÅREN 2018 INFORMATION TILL AKTIEÄGARE I YIELD LIFE SCIENCE AB (publ) AVSEENDE UTDELNING AV AKTIER I INNEHAVET ISOFOL MEDICAL AB (publ) VÅREN 2018 Denna informationsbroschyr har upprättats av Yield Life Science AB

Läs mer

Information om föreslagen inlösen av aktier i Kungsleden AB (publ) 2007

Information om föreslagen inlösen av aktier i Kungsleden AB (publ) 2007 Information om föreslagen inlösen av aktier i Kungsleden AB (publ) 2007 Innehåll 2 Det föreslagna Inlösenförfarandet i korthet 3 Bakgrund och motiv 4 Så här går Inlösenförfarandet till 5 Detaljerad beskrivning

Läs mer

INFORMATION TILL AKTIEÄGARE I INVESTMENT AB ÖRESUND INFÖR EXTRA BOLAGSSTÄMMA 29 APRIL 2011 AVSEENDE UTDELNING AV AKTIER I HQ AB

INFORMATION TILL AKTIEÄGARE I INVESTMENT AB ÖRESUND INFÖR EXTRA BOLAGSSTÄMMA 29 APRIL 2011 AVSEENDE UTDELNING AV AKTIER I HQ AB INFORMATION TILL AKTIEÄGARE I INVESTMENT AB ÖRESUND INFÖR EXTRA BOLAGSSTÄMMA 29 APRIL 2011 AVSEENDE UTDELNING AV AKTIER I HQ AB 2 (10) Denna informationsbroschyr har upprättats av Investment AB Öresund

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 659 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600-604 prop. 1995/96:109, s. 94-95 prop. 1992/93:151 Särskilda bestämmelser

Läs mer

Erbjudande om courtagefri försäljning av aktier i Nobel Biocare och information angående avnotering

Erbjudande om courtagefri försäljning av aktier i Nobel Biocare och information angående avnotering Erbjudande om courtagefri försäljning av aktier i Nobel Biocare och information angående avnotering Erbjudandet som beskrivs i denna informationsbroschyr riktar sig inte till personer vars deltagande i

Läs mer

Aktieinlösen 2008 OBSERVERA ATT DU SOM AKTIEÄGARE MÅSTE GÖRA ETT AKTIVT VAL FÖR ATT INTE FÖRLORA VÄRDE

Aktieinlösen 2008 OBSERVERA ATT DU SOM AKTIEÄGARE MÅSTE GÖRA ETT AKTIVT VAL FÖR ATT INTE FÖRLORA VÄRDE Aktieinlösen 2008 Detta dokument innehåller information om Bure Equity AB:s (publ) erbjudande om frivilligt inlösenförfarande. Beslut om inlösenförfarande fattades av Bures extra bolagsstämma den 11 december

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om uppskov med beskattningen vid andelsbyten; SFS 1998:1601 Utkom från trycket den 18 december 1998 utfärdad den 10 december 1998. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande.

Läs mer

Information till depåbevisinnehavare i Vostok Nafta Investment Ltd

Information till depåbevisinnehavare i Vostok Nafta Investment Ltd Vostok Nafta Investment Ltd nför Extra bolagsstämma den 9 juni 2015 om Styrelsens förslag om utskiftning av Vostok Emerging Finance Ltd genom split och obligatoriskt inlösenförfarande Detta dokument har

Läs mer

OBSERVERA ATT DU SOM AKTIEÄGARE MÅSTE GÖRA ETT AKTIVT VAL FÖR ATT INTE FÖRLORA VÄRDE

OBSERVERA ATT DU SOM AKTIEÄGARE MÅSTE GÖRA ETT AKTIVT VAL FÖR ATT INTE FÖRLORA VÄRDE Aktieinlösen 2007 Foto Rob Vanstone Detta dokument innehåller information om Bure Equity ABs (publ) erbjudande om frivilligt inlösenförfarande. Beslut om inlösenförfarande fattades av Bures extra bolagsstämma

Läs mer

STÄMMOHANDLINGAR ÅRSSTÄMMA BJÖRN BORG AB

STÄMMOHANDLINGAR ÅRSSTÄMMA BJÖRN BORG AB STÄMMOHANDLINGAR ÅRSSTÄMMA BJÖRN BORG AB 2019-05-14 Årsstämma i Björn Borg AB (publ) 2019-05-14 Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande

Läs mer

Information till aktieägarna inför behandling av styrelsens förslag om inlösen av aktier i WeSC AB (publ)

Information till aktieägarna inför behandling av styrelsens förslag om inlösen av aktier i WeSC AB (publ) Information till aktieägarna inför behandling av styrelsens förslag om inlösen av aktier i WeSC AB (publ) Innehållsförteckning 3 Allmänt 4 Bakgrund och motiv 5 Styrelsens förslag i korthet 6 Så går inlösenförfarandet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); utfärdad den 19 juni 2013. SFS 2013:569 Utkom från trycket den 28 juni 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 2 kap.

Läs mer

Information till Kinneviks aktieägare inför beslutet om utdelning av Kinneviks innehav i MTG vid extra bolagsstämman den 16 juli 2018

Information till Kinneviks aktieägare inför beslutet om utdelning av Kinneviks innehav i MTG vid extra bolagsstämman den 16 juli 2018 Information till Kinneviks aktieägare inför beslutet om utdelning av Kinneviks innehav i MTG vid extra bolagsstämman den 16 juli 2018 Denna informationsbroschyr är inte ett prospekt och utgör inte ett

Läs mer

Inlösen av aktier i Creades AB (publ) Våren 2015

Inlösen av aktier i Creades AB (publ) Våren 2015 Inlösen av aktier i Creades AB (publ) Våren 2015 VIKTIGT MEDDELANDE TILL DIG SOM ÄR AKTIEÄGARE I CREADES Detta dokument innehåller information om ett erbjudande om inlösen av aktier i Creades. Anmälan

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7 i förslag till dagordning)

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7 i förslag till dagordning) s förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7 i förslag till dagordning) För att möjliggöra de av styrelsen föreslagna åtgärderna enligt punkterna 8 (A) (C) i förslaget till dagordning,

Läs mer

Information till aktieägarna avseende upptagande till handel av stamaktier av serie B i AB Sagax (publ)

Information till aktieägarna avseende upptagande till handel av stamaktier av serie B i AB Sagax (publ) Information till aktieägarna avseende upptagande till handel av stamaktier av serie B i AB Sagax (publ) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund och motiv 1 Fondemissionen i korthet 2 Information om aktierna som

Läs mer

Tessin Nordic AB Skattefrågor vid vissa investeringar i skuldebrev och okvalificerade aktier

Tessin Nordic AB Skattefrågor vid vissa investeringar i skuldebrev och okvalificerade aktier Entreprenörsskatt Skattefrågor vid vissa investeringar i skuldebrev och okvalificerade aktier Konfidentiellt Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar 3 2 Skuldebrev 4 3 5 4 Kontrolluppgifter

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2002:1143 Utkom från trycket den 30 december 2002 utfärdad den 19 december 2002. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING

TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING avseende ERBJUDANDE FRÅN NORDIC LEISURE AB (PUBL) TILL AKTIEÄGARNA I BETTING PROMOTION SWEDEN AB (PUBL) Tillägg till Erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna

Läs mer

Inlösen av aktier i Bure Equity AB (publ)

Inlösen av aktier i Bure Equity AB (publ) Inlösen av aktier i Bure Equity AB (publ) VIKTIGT MEDDELANDE TILL DIG SOM ÄR AKTIEÄGARE I BURE EQUITY AB (PUBL) Detta dokument innehåller information om Bure Equity ABs (publ) erbjudande om frivillig inlösen.

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 653 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 51 kap. IL SkU 1992/93:20, prop. 1992/93:151 SkU 1995/96:20, prop. 1995/96:109 s. 94 95 SkU 1999/2000:2, 5 och 8, prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600

Läs mer

Författningsförslag om riskkapitalavdrag och investeraravdrag

Författningsförslag om riskkapitalavdrag och investeraravdrag Bilaga i a till Hemställan om investeraravdrag Författningsförslag om riskkapitalavdrag och investeraravdrag Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) Förslaget om riskkapitalavdrag

Läs mer

Information till aktieägarna inför årsstämman 2011 och behandling av styrelsens förslag om inlösen av aktier i WeSC AB (publ)

Information till aktieägarna inför årsstämman 2011 och behandling av styrelsens förslag om inlösen av aktier i WeSC AB (publ) 1* Information till aktieägarna inför årsstämman 2011 och behandling av styrelsens förslag om inlösen av aktier i WeSC AB (publ) Innehållsförteckning *2 3 Allmänt 4 Bakgrund och motiv 5 Styrelsens förslag

Läs mer

Information till aktieägarna inför årsstämman 2010 och behandling av styrelsens förslag om inlösen av aktier i WeSC AB (publ)

Information till aktieägarna inför årsstämman 2010 och behandling av styrelsens förslag om inlösen av aktier i WeSC AB (publ) Information till aktieägarna inför årsstämman 2010 och behandling av styrelsens förslag om inlösen av aktier i WeSC AB (publ) Innehållsförteckning 3 Allmänt 4 Bakgrund och motiv 5 Styrelsens förslag i

Läs mer

I anledning härav föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar i enlighet med följande förslag.

I anledning härav föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar i enlighet med följande förslag. Styrelsens för Coeli Private Equity 2006 AB (publ), 556698-8209, förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet genom indragning av preferensaktier P2 för återbetalning till innehavarna (punkt 7 på

Läs mer

Inkomst av kapital AXEL HILLING

Inkomst av kapital AXEL HILLING Inkomst av kapital AXEL HILLING Syfte Att presentera den grundläggande strukturen för svensk kapitalinkomstbeskattning. Förmedla förståelse för nämnda struktur. Disposition Inkomst av kapital Löpande kapitalavkastning

Läs mer

19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA

19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA 507 19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA 42 kap. 16 och 16 a IL prop. 1990/91:167, bet. 1990/91:SkU30 prop. 1992/93:108, bet. 1992/93:SkU8 prop. 1998/99:15 s. 241-247, 293 och 299, bet. 1998/99:SkU5

Läs mer