INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I AB VOLVO AVSEENDE UTDELNING AV AKTIER I AINAX AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I AB VOLVO AVSEENDE UTDELNING AV AKTIER I AINAX AB"

Transkript

1 INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I AB VOLVO AVSEENDE UTDELNING AV AKTIER I AINAX AB

2 2 Information till aktieägarna i AB Volvo avseende utdelning av aktier i Ainax AB Innehåll Viktiga datum 3 Styrelsens förslag till utdelning 4 Bakgrund och motiv 5 Tillvägagångssätt och tidpunkt för utdelning av aktier i Ainax 7 Beskrivning av Ainax 9 Skattefrågor i Sverige 11 Frågor och svar 16 april 2004 Ordinarie bolagsstämma i Volvo 26 maj 2004 Sista dag för handel med aktier i Volvo inklusive rätt att erhålla kontant- och aktieutdelning 27 maj 2004 Första dag för handel med aktier i Volvo exklusive rätt att erhålla kontant- och aktieutdelning 1juni 2004 Avstämningsdag för kontant- och aktieutdelning 8juni 2004 Beräknad första dag för handel med aktier i Ainax Aktier i Ainax beräknas vara bokförda på aktieägarens VP-konto 15 juni 2004 Kontantutdelning beräknas bokföras på aktieägarens avkastningskonto Ekonomisk information från Volvo Årsredovisning för räkenskapsåret 2003 Mars 2004 Delårsrapport januari mars april 2004 Ekonomisk information från Ainax Delårsrapport januari juni 2004 Augusti 2004 Ekonomisk information från Scania Årsredovisning 2003 April 2004 Delårsrapport januari mars maj 2004 Preliminär tidsplan 16 april 1 juni 8 juni 15 juni 16 juni Ordinarie bolagsstämma i Volvo Avstämningsdag för kontantutdelning och utdelning av aktier i Ainax Handel i Ainax startar på Nya Marknaden Aktier i Ainax bokförs på aktieägarens VP-konto Kontantutdelning bokförs på aktieägarens avkastningskonto Utbetalning av likvid för sålda aktieandelar Denna informationsbroschyr har upprättats av AB Volvo (publ) ( Volvo ) i syfte att, inför ordinarie bolagsstämma i Volvo den 16 april 2004, informera om förslaget att dela ut aktier i Ainax AB ( Ainax eller Bolaget ) till aktieägarna. För information om Scania AB ( Scania ) hänvisas till allmän och finansiell information från detta bolag. Prospekt avseende Ainax notering på Nya Marknaden kommer att offentliggöras inför noteringen.

3 3 Styrelsens förslag till utdelning Styrelsen för Volvo beslutade den 14 mars 2004 att föreslå att ordinarie bolagsstämma i Volvo den 16 april 2004 beslutar om utdelning av dels 8 kronor per aktie, dels totalt aktier i det helägda dotterbolaget Ainax, innebärande att för varje 31-tal aktier i Volvo oavsett aktieslag erhåller aktieägaren 2 aktier i Ainax. Avstämningsdag för såväl kontantutdelningen som utdelningen av aktier i Ainax skall enligt styrelsens förslag vara den 1 juni 2004.

4 4 Information till aktieägarna i AB Volvo avseende utdelning av aktier i Ainax AB Bakgrund och motiv Med ambitionen att förvärva Scania och att skapa ett EU-baserat företag med bästa tänkbara förutsättningar att globalt kunna konkurrera med de största aktörerna i branschen, började Volvo under 1999 att förvärva aktier i Scania. Senare under året lämnade Volvo ett offentligt erbjudande om förvärv av samtliga utestående aktier i Scania. I mars 2000 avslog EU-kommissionen Volvos ansökan om ett konkurrensgodkännande av Volvos föreslagna förvärv av Scania. Detta innebar att Volvo inte hade möjlighet att fullfölja det tilltänkta samgåendet. EU-kommissionens beslut påverkade dock vid tidpunkten inte de aktier i Scania som Volvo redan ägde. Efter att det offentliga erbjudandet dragits tillbaka uppgick Volvos innehav till drygt 27,3 miljoner A-aktier och 63,7 miljoner B-aktier i Scania. I samband med att Volvo under 2000 förvärvade Renault V.I. ställde EU-kommissionen som villkor för sitt godkännande av detta förvärv att Volvo skulle avyttra sitt kvarvarande innehav av Scania-aktier senast den 24 april Sedan EUkommissionen meddelade sitt beslut har Volvo fört förhandlingar med ett antal intressenter om försäljning av Scania-aktierna med det primära målet att säkra bästa möjliga utfall för Volvos aktieägare. Förhandlingarna resulterade i att Volvo den 4 mars 2004 avyttrade samtliga sina B-aktier i Scania till Deutsche Bank för vidareplacering i aktiemarknaden. Efter avyttringen äger Volvo drygt 27,3 miljoner A-aktier i Scania, motsvarande cirka 24,8 procent av rösterna och cirka 13,7 procent av kapitalet. Volvo har förbundit sig gentemot Deutsche Bank att inte avyttra A-aktierna i Scania, direkt eller indirekt, över aktiemarknaden inom en 90-dagars period räknat från den 9 mars Mot bakgrund av att Volvo inte har erhållit något beslut från EU-kommissionen avseende en förlängning av tidsfristen för avyttringen av Volvos A-aktier i Scania och då en försäljning av A-aktierna inte kommit till stånd, har Volvos styrelse beslutat att överföra samtliga bolagets A-aktier i Scania till ett av Volvo helägt dotterbolag, Ainax. Ainax kommer att ge ut drygt 27,3 miljoner aktier, av vilka aktier enligt förslag från Volvos styrelse, och efter beslut på ordinarie bolagsstämma den 16 april 2004, avses att distribueras till Volvos aktieägare genom utdelning. Volvo har återköpt och innehar cirka 22,1 miljoner egna aktier, motsvarande 5,0 procent av antalet aktier och röster i Volvo. Då dessa aktier inte är berättigade till utdelning av aktier i Ainax och därför exkluderas vid utdelning, kommer övriga aktieägare att för varje 31-tal aktier i Volvo oavsett aktieslag erhålla 2 aktier i Ainax.Efter genomförd utdelning kommer Volvo att inneha aktier i Ainax, vilket motsvarar strax under 1 procent av rösterna och kapitalet i Ainax. Volvo har för avsikt att avyttra dessa aktier. Efter utdelningen av Ainax-aktierna kommer Ainax noteras på Nya Marknaden. Avsikten är att så snart som möjligt ansöka om notering av Ainax på Stockholmsbörsens O-lista. Noteringskraven för O-listan förväntas vara uppfyllda under Det är Volvos styrelses bedömning att förutsättningarna för att säkerställa värdet av A-aktierna i Scania för Volvos aktieägare är bättre genom att A-aktierna i Scania hålls samman i en post. Genom den valda konstruktionen, vilken innebär att Ainax kommer att inneha cirka 24,8 procent av rösterna i Scania, kommer Volvos aktieägare kunna tillgodogöra sig det mervärde som finns i en sammanhållen post A-aktier. Styrelsen för Volvo avser att strukturera Ainax på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt. Antalet Ainax-aktier kommer att motsvara dess innehav av A-aktier i Scania. Strukturen utgör en logisk och transparent grund för värdering av Ainax. Volvo kommer att tillskjuta Ainax 100 miljoner kronor, vilka förväntas ge Ainax tillräckliga medel för den löpande verksamheten under de närmaste åren. Följaktligen kan Ainax vidareutdela den utdelning Bolaget erhåller på sitt aktieinnehav i Scania till sina aktieägare. Göteborg den 22 mars 2004 AB Volvo (publ) Styrelsen

5 5 Tillvägagångssätt och tidpunkt för utdelning av aktier i Ainax Styrelsen för Volvo beslutade den 14 mars 2004 att föreslå ordinarie bolagsstämma den 16 april 2004 att besluta om utdelning av dels 8 kronor per aktie, dels aktier i Ainax. Förslaget innebär att för varje 31-tal aktier i Volvo oavsett aktieslag erhåller aktieägaren 2 aktier i Ainax. Erhållet antal aktier i Ainax kommer således alltid att vara jämnt delbart med två. Efter utdelning av Ainax-aktierna kommer Ainax att noteras på Nya Marknaden. Avsikten är att så snart som möjligt ansöka om notering av Ainax på Stockholmsbörsens O-lista. Noteringskraven för O-listan förväntas vara uppfyllda under Inga garantier kan dock lämnas för att notering på O-listan kommer att ske. Avstämningsdag Aktieägare som på avstämningsdagen den 1 juni 2004 är ägare till aktier i Volvo är berättigade till dels en kontantutdelning om 8 kronor per aktie, dels 2 aktier i Ainax för varje 31-tal aktier i Volvo, oavsett aktieslag. Utdelning av aktier i Ainax beräknas ske omkring den 8juni 2004 och utbetalning av kontantutdelning omkring den 15 juni Anledningen till tidsutdräkten mellan bolagsstämmans beslut om utdelning och avstämningsdagen är att Volvo, i Exempel 100 Volvo-aktier (oavsett aktieslag) 6 Ainax-aktier Andelar av Ainax-aktier Försäljningslikvid En aktieägare 1 som på avstämningsdagen är registrerad som ägare av 100 aktier i Volvo oavsett aktieslag erhåller sex hela aktier och andelar av aktier i Ainax. Aktieandelar sammanläggs med andra sådana andelar och säljs courtagefritt utan åtgärd från aktieägaren. Likvidbeloppet vid sådan försäljning utbetalas till aktieägarens avkastningskonto. samband med den tidigare försäljningen av B-aktierna i Scania, har förbundit sig gentemot Deutsche Bank att inte avyttra innehavda A-aktier i Scania, direkt eller indirekt, över aktiemarknaden inom en 90-dagars period räknat från den 9 mars Härutöver måste avstämningsdagen, av tekniska orsaker, vara densamma för kontantutdelningen som för utdelningen av aktier i Ainax för att möjliggöra att den svenska kupongskatten för utländska aktieägare avseende de utdelade aktierna skall kunna dras av från kontantutdelningen. Erhållande av aktier Aktieägare 1 ivolvo som på avstämningsdagen är införd i det av VPC AB ( VPC ) förda avstämningsregistret över aktieägare och andra rättighetshavare erhåller utan åtgärd från aktieägaren aktier i Ainax. Aktierna i Ainax kommer att finnas tillgängliga på aktieägarens VP-konto (eller VP-konto som tillhör dem som på annat sätt är berättigade till utdelning) omkring den 8 juni Därefter kommer VPC att sända ut en VP-avi med uppgift om det antal aktier som finns registrerade på respektive aktieägares 1) Se Vissa utländska aktieägares rätt till erhållande av aktier i Ainax.

6 6 Information till aktieägarna i AB Volvo avseende utdelning av aktier i Ainax AB VP-konto. I det fall en aktieägare erhåller aktieandelar i Ainax kommer dessa andelar att säljas för aktieägarens räkning och aktieägaren erhåller kontanter, se Central försäljning av aktieandelar. Utdelningen påverkar inte antalet innehavda aktier i Volvo. Central försäljning av aktieandelar På grund av utdelningsrelationen kommer de flesta aktieägare i Volvo att erhålla andelar av aktier i Ainax. Sådana andelar kommer, på sedvanligt sätt i Sverige, att sammanläggas till hela aktier och utan åtgärd från aktieägaren säljas på Nya Marknaden för aktieägarnas räkning. Försäljningen kommer att ske genom Carnegie Investment Bank ABs ( Carnegie ) försorg. Försäljningslikviden kommer att fördelas i proportion till de andelar som varje aktieägare är berättigad till. Courtage (avgift) utgår inte för sådan försäljning. Efter genomförd försäljning kommer avräkningsnotor som visar sålda aktieandelar att skickas till berörda aktieägare. Utbetalning av försäljningslikviden sker (efter avrundning till hela kronor enligt gängse avrundningsregler) genom utbetalning till det bankkonto (avkastningskonto) som är kopplat till respektive aktieägares VPkonto. Aktieägare som saknar avkastningskonto, eller vars avkastningskonto är ett postgirokonto, erhåller likvid i form av en utbetalningsavi. Utbetalningen av försäljningslikviden beräknas ske omkring den 16 juni Förvaltarregistrerade innehav Aktieägare som har sitt innehav i Volvo förvaltarregistrerat hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen redovisning från VPC avseende utdelningen av aktier i Ainax eller eventuell försäljning av aktieandelar. Avisering sker istället i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Kupongskatt för utländska aktieägare För aktieägare med skatterättsligt hemvist utomlands utgår normalt svensk kupongskatt på utdelningen av aktier i Ainax, se Skattefrågor i Sverige. För utländska aktieägare vars aktier är direktregistrerade hos VPC kommer VPC med vissa undantag 1 att innehålla kupongskatt avseende utdelade aktier i Ainax från den kontanta utdelningen från Volvo. För utländska aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade ombesörjs avdrag för, och inbetalning av, kupongskatt av varje förvaltare i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Vissa utländska aktieägares rätt till erhållande av aktier i Ainax Amerikanska aktieägare i Volvo som inte är kvalificerade institutionella köpare ( QIBs ) såsom definierats i Rule 144A i den amerikanska Securities Act och kvalificerade köpare ( QPs ) såsom definierats i den amerikanska Investment Company Act 1940, kan på grund av amerikansk värdepapperslagstiftning inte motta aktier i Ainax. Aktier i Ainax som skulle ha tillkommit sådana amerikanska aktieägare i Volvo kommer att försäljas för deras räkning. Amerikanska aktieägare i Volvo kommer att i särskild ordning på begäran av Volvo eller genom sina förvaltare ombes bekräfta sin QIB/QP status. Aktieägare som bekräftar sin QIB/QP status, kommer att erhålla aktier i Ainax pro rata till sitt innehav i Volvo. Begränsningar i värdepapperslagstiftningen i respektive land gör att aktieägare i Australien, Japan, Kanada och Nya Zeeland kommer att behandlas på samma sätt som amerikanska aktieägare som inte är QIB/QPs. Även dessa aktieägare kommer att erhålla information om förfarandet i särskild ordning av Volvo eller genom sina respektive förvaltare. Förenklat förfarande I samband med noteringen av aktierna i Ainax på Nya Marknaden övervägs att erbjuda aktieägare i Ainax ett förenklat försäljningsförfarande, vilket innebär att samtliga aktieägare erbjuds att via Carnegie courtagefritt sälja maximalt 10 aktier i Ainax (vilket motsvarar ett innehav om 185 Volvo-aktier eller färre). Information om ett sådant erbjudande kommer att distribueras separat. 1) Av tekniska orsaker kan kupongskatt på andelar av aktier i Ainax komma att innehållas från försäljningslikviden.

7 7 Beskrivning av Ainax Bakgrund Ainax är ett helägt dotterbolag till Volvo som avser att förvärva samtliga Volvos drygt 27,3 miljoner A-aktier i Scania. Ainax kommer att ge ut drygt 27,3 miljoner aktier, av vilka aktier enligt förslag från Volvos styrelse, och efter beslut på ordinarie bolagsstämma den 16 april 2004, avses att distribueras till Volvos aktieägare genom utdelning. Resterande aktier i Ainax avser Volvo att avyttra. Volvo kommer att tillskjuta 100 miljoner kronor till Ainax, vilket förväntas ge Ainax tillräckliga medel för den löpande verksamheten under de närmaste åren. Efter utdelningen kommer Ainax att noteras på Nya Marknaden. (Se Information om Nya Marknaden). Ainax proforma balansräkning 1 belopp i miljoner kronor Tillgångar 27,3 miljoner Scania-aktier av serie A 6.106,2 Kassa och bank 2 100,0 Summa tillgångar 6.206,2 Eget kapital och skulder Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital (27,3 miljoner aktier à nominellt 10 kronor) 273,2 Överkursfond 54,6 Fritt eget kapital 5.878,4 Summa eget kapital 6.206,2 Skulder Summa skulder Summa eget kapital och skulder 6.206,2 1) Beräkningen är baserad på en kurs för Scanias A-aktie per 12 mars 2004 om 223,50 kronor. 2) Avser av Volvo tillskjutna medel för att bedriva verksamheten. Verksamhet och organisation Ainax verksamhet kommer att bestå i att förvalta innehavet av aktier i Scania. I redovisningshänseende kommer Scania att utgöra ett intresseföretag till Ainax. Bolaget avser att anställa en verkställande direktör. Verksamheten inom Ainax kommer att bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt med begränsade personella resurser. Ainax skattestatus Ainax kommer inte att bedriva någon egen rörelse utan kommer att vara ett förvaltande företag. Bolaget uppfyller inte kriterierna för att utgöra ett investmentföretag enligt svenska skatteregler och de särskilda skattereglerna för förvaltningsföretag är numera upphävda. Ainax kommer därmed att beskattas enligt de regler som gäller för andra, icke-förvaltande företag. Detta innebär bland annat att innehavet i Scania behandlas som ett näringsbetingat innehav så länge Ainax innehar aktier motsvarande 10 procent eller mer av röstetalet för samtliga aktier i Scania. För att utdelning på aktierna i Scania inte skall beskattas måste Ainax inneha minst 10 procent av röstetalet för samliga aktier i Scania i minst ett år. För att kapitalvinst respektive kapitalförlust vid en försäljning av aktier i Scania inte skall vara skattepliktig eller avdragsgill krävs att Ainax innehar aktier motsvarande 10 procent av röstetalet för samtliga aktier i Scania under en sammanhängande tid av ett år närmast före avyttringen. Aktiekapital Aktiekapitalet i Ainax kommer att uppgå till kronor fördelat på aktier, envar å nominellt belopp om 10 kronor. Varje aktie berättigar till en röst och varje röstberättigad får vid bolagsstämma rösta för hela antalet ägda och företrädda aktier. Samtliga aktier äger lika rätt till andel i Ainax tillgångar och vinst.

8 8 Information till aktieägarna i AB Volvo avseende utdelning av aktier i Ainax AB Ägarstruktur Ainax kommer att ha en bred aktieägarkrets eftersom Ainax-aktierna kommer att distribueras till Volvos aktieägare. I vidstående tabell framgår större aktieägare i Ainax under antagande att utdelningen av Ainax-aktier hade genomförts per 27 februari Information om Nya Marknaden Nya Marknaden är en inofficiell handelsplats där aktier handlas via Stockholmsbörsens handelssystem SAXESS. Handeln sker elektroniskt på ett enkelt, kostnadseffektivt sätt och bedrivs kontinuerligt på samma sätt som för de börsnoterade företagen på Stockholmsbörsen. Information om kurser, volym och orderdjup offentliggörs i realtid genom samma kanaler som för börsnoterade aktier. Stockholmsbörsen ansvarar inte för övervakningen av bolagen på Nya Marknaden. Varje bolag har istället en sponsor, någon av Stockholmsbörsens medlemmar, som enligt avtal med Stockholmsbörsen ansvarar för att bolaget uppfyller kraven för att handlas på Nya Marknaden och att bolaget följer vissa informationskrav. Sponsorn måste i sin tur ingå avtal med de bolag som de ansvarar för på Nya Marknaden. I dessa avtal specificeras kraven för att handlas på Nya Marknaden, bland annat i fråga om marknadsvärde och informationsgivning. Avsikten är att Carnegie skall agera sponsor för Ainax. Aktieägare Antal Andel av röster aktier och kapital, % Renault ,9 Capital Group fonder ,6 Robur fonder ,6 AMF Pension ,0 Alecta ,8 Fjärde AP-fonden ,8 Andra AP-fonden ,7 SEB fonder ,5 Skandia ,4 SHB/SPP fonder ,3 Övriga ,4 Totalt Styrelse Avsikten är att styrelsen skall bestå av fem ledamöter. En av styrelseledamöterna kommer att utses till verkställande direktör för Bolaget. Ordförande i Ainax avses bli Tuve Johannesson, tidigare bland annat VD för Volvo Personvagnar och för närvarande ordförande i den stiftelse som förvaltar familjen Hans Rausings industriella investeringar samt styrelseledamot i ett antal svenska börsbolag. Tuve Johannesson lämnade Volvo 1999 i samband med försäljningen av Volvo Personvagnar till Ford Motor Company, där han var VD fram till och med Även Shemaya Lévy, tidigare Chief Financial Officer för Renault S.A., avses ingå i styrelsen. De övriga ledamöterna har ännu inte utsetts. Revisorer Avsikten är att till revisorer välja det registrerade revisionsbolaget Deloitte & Touche med Leif Lundfors som huvudansvarig revisor. Räkenskapsår Ainax räkenskapsår är kalenderår.

9 9 Skattefrågor i Sverige Nedan sammanfattas vissa svenska skatteregler som aktualiseras med anledning av Volvos utdelning av aktier i Ainax för aktieägare i Volvo som är obegränsat skattskyldiga i Sverige om inte annat anges. Sammanfattningen är baserad på nu gällande lagstiftning och är endast avsedd som allmän information. Nedanstående redogörelse omfattar inte situationer där aktierna i Volvo innehas som näringsbetingade andelar eller lagertillgångar i näringsverksamhet eller innehas av handelsbolag. Beträffande vissa kategorier av skattskyldiga gäller vidare särskilda skatteregler. Den skattemässiga behandlingen av varje enskild aktieägare beror delvis på dennes speciella situation. Varje aktieägare bör därför rådfråga skatterådgivare om de skattekonsekvenser som utdelningen kan medföra för dennes del, inklusive tillämpligheten och effekten av utländska regler och skatteavtal. Sammanfattning Utdelningen av aktier i Ainax är skattepliktig. Utdelning beskattas med 30 procent skatt i inkomstslaget kapital för fysiska personer och med 28 procent skatt i inkomstslaget näringsverksamhet för aktiebolag. Avdrag för preliminärskatt görs inte vid utdelning av aktier. För aktieägare med skatterättsligt hemvist utomlands utgår svensk kupongskatt på utdelningen av aktier. Svenska aktieägare Beskattning vid utdelning av aktier iainax För aktieägare i Volvo som erhåller aktier eller aktieandelar i Ainax genom utdelning skall marknadsvärdet av dessa beskattas såsom utdelning 1. För fysiska personer beskattas utdelning med 30 procent skatt i inkomstslaget kapital. Något preliminärskatteavdrag görs inte vid utdelning av aktier. Aktiebolag beskattas med 28 procent skatt i inkomstslaget näringsverksamhet. För vissa juridiska personer gäller särskilda regler. Beskattningsvärdet utgör härefter anskaffningsutgift för erhållna aktier i Ainax. Beskattning vid avyttring av aktier iainax Avyttrar aktieägare erhållna aktier i Ainax utlöses kapitalvinstbeskattning. Detsamma gäller för aktieägare som erhållit aktieandelar som avyttrats för dennes räkning. Kapitalvinst respektive kapitalförlust beräknas som skillnaden mellan försäljningsersättningen, efter avdrag för försäljningsutgifter, och omkostnadsbeloppet. För de aktier i Ainax som erhållits genom utdelningen utgör det beskattningsvärde som lagts till grund för utdelningsbeskattning anskaffningsutgift 1. Kapitalvinst respektive kapitalförlust beräknas genom att omkostnadsbeloppet för samtliga aktier i Ainax sammanläggs och beräknas gemensamt med tillämpning av genomsnittsmetoden. Även schablonmetoden är tillämplig på marknadsnoterade aktier. Hos fysiska personer beskattas kapitalvinster i inkomstslaget kapital med 30 procent skatt. Uppkommer kapitalförlust på aktier är denna fullt avdragsgill mot kapitalvinst samma år på aktier och andra marknadsnoterade delägarrätter utom andelar i investeringsfonder som enbart innehåller svenska fordringsrätter (räntefonder). Kapitalförlust som inte kan kvittas på detta sätt är avdragsgill med 70 procent mot annan inkomst av kapital. Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital medges reduktion från skatten på inkomst av tjänst och näringsverksamhet samt fastighetsskatt. Skattereduktion medges med 30 procent av underskott som inte överstiger kr och med 21 procent av resterande del. Underskott kan inte sparas till senare beskattningsår. Hos aktiebolag beskattas kapitalvinst på aktier som inte är näringsbetingade i inkomstslaget näringsverksamhet med 28 procent skatt. Avdrag för kapitalförlust på sådana aktier medges endast mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier och andra delägarrätter. Kapitalförlust som inte har kunnat utnyttjas ett visst år får dras av mot kapitalvinster på delägarrätter under efterföljande beskattningsår utan begränsning i tiden. 1) Volvo kommer att ansöka om allmänna råd från Skatteverket varigenom detta värde fastställs. Information om Skatteverkets allmänna råd kommer att tillhandahållas bland annat på Volvos och Skatteverkets hemsidor, respektive

10 10 Information till aktieägarna i AB Volvo avseende utdelning av aktier i Ainax AB Beskattning av utdelning från Ainax Utdelning från Ainax beskattas med 30 procent skatt i inkomstslaget kapital för fysiska personer och med 28 procent skatt i inkomstslaget näringsverksamhet för aktiebolag. För fysiska personer bosatta i Sverige innehålls preliminärskatt avseende utdelning med 30 procent. Den preliminära skatten innehålls normalt av VPC eller, vid förvaltarregistrerade aktier, av förvaltaren. Förmögenhetsskatt Aktier noterade på Nya Marknaden eller Stockholmsbörsens O-lista, såsom aktierna i Ainax avses vara, är enligt nu gällande förmögenhetsskattelag inte förmögenhetsskattepliktiga. Utländska aktieägare För aktieägare som inte är skatterättsligt hemmahörande i Sverige, och därmed är begränsat skattskyldiga, utgår normalt svensk kupongskatt på all utdelning från svenska aktiebolag. Utdelningen av aktier eller aktieandelar i Ainax, och efterföljande utdelning från Ainax, är föremål för svensk kupongskatt om 30 procent. Denna skattesats är dock i allmänhet reducerad genom skatteavtal som Sverige har ingått med andra länder för undvikande av dubbelbeskattning. Om svensk kupongskatt innehålls med 30 procent och personen som erhöll utdelningen är berättigad till en lägre skattesats enligt ett tillämpligt skatteavtal, kan återbetalning erhållas om yrkande framställs till Skatteverket före utgången av femte kalenderåret efter utdelningen. I Sverige verkställer normalt VPC eller, beträffande förvaltarregistrerade aktier, förvaltaren avdrag för kupongskatt. För utländska aktieägare vars aktier är direktregistrerade hos VPC kommer VPC med vissa undantag 1 att innehålla kupongskatt avseende utdelade aktier i Ainax från den kontanta utdelningen från Volvo. För utländska aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade ombesörjs avdrag för, och inbetalning av, kupongskatt av varje förvaltare enligt de rutiner som respektive förvaltare tillämpar. Aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige och som inte bedriver verksamhet från fast driftställe i Sverige beskattas normalt inte i Sverige för kapitalvinster vid avyttring av aktier eller aktieandelar. Aktieägaren kan dock bli föremål för beskattning i sin hemviststat. Enligt en särskild regel kan fysiska personer som är begränsat skattskyldiga i Sverige bli föremål för kapitalvinstbeskattning i Sverige vid avyttring av svenska aktier eller aktieandelar om de vid något tillfälle under det kalenderår då avyttringen sker eller under de föregående tio kalenderåren varit bosatta eller stadigvarande vistats i Sverige. Tillämpligheten av regeln är dock i flera fall begränsad genom skatteavtal mellan Sverige och andra länder. Aktieägare med skatterättsligt hemvist utanför Sverige uppmanas särskilt att rådfråga skatterådgivare om de skattekonsekvenser som utdelningen kan medföra för dennes del. 1) Av tekniska orsaker kan kupongskatt på andelar av aktier i Ainax komma att innehållas från försäljningslikviden.

11 11 Frågor och svar Hur många Ainax-aktier får jag och när? För varje 31-tal aktier i Volvo oavsett serie får Du 2 aktier i Ainax och aktierna beräknas finnas på Ditt VPkonto omkring den 8 juni Vad händer om det antal Volvo-aktier jag har inte är jämnt delbart med 31? Dina överskjutande andelar av aktier, tillsammans med andra ägares andelar av aktier, läggs samman till hela aktier som säljs på Nya Marknaden. Likviden från försäljningen betalas sedan ut i proportion till de andelar respektive aktieägare är berättigad till. Courtage utgår inte för sådan försäljning. Hur många aktier finns det i Ainax? Delar Volvo ut samtliga sina Ainaxaktier? Nej, aktier kommer att delas ut. Resterande aktier, motsvarande strax under 1 procent av röster och kapital, avser Volvo att avyttra. Jag har bara några få Volvo-aktier, får jag ändå Ainax-aktier? Ja, har Du till exempel 40 aktier i Volvo får Du 2 aktier i Ainax. För överskjutande andel av aktier i Ainax får Du istället kontanter eftersom denna andel sammanläggs med andra aktieägares andelar och säljs för Din räkning. Om Du har 30 aktier eller färre erhåller Du således endast kontanter. Vad händer med mina Volvo-aktier? Ingenting, Du har samma antal Volvoaktier som tidigare. När kan jag köpa/sälja Ainax-aktier? Handeln med Ainax-aktier på Nya Marknaden beräknas börja den 8 juni Får jag utdelning på Ainax-aktierna? Ja, om Du har Ainax-aktierna kvar på avstämningsdagen i direkt anslutning till Ainax ordinarie bolagsstämma 2005 och stämman beslutar om utdelning. Måste jag skatta för utdelning i form av Ainax-aktier? Ja, utdelningen är normalt sett skattepliktig. De så kallade Lex ASEA-reglerna är inte tillämpliga då Ainax inte anses bedriva rörelse i skatterättslig bemärkelse. Se vidare om skattekonsekvenserna som aktualiseras av utdelningen i Skattefrågor i Sverige. Om jag säljer de Ainax-aktier jag får i utdelning, hur redovisar jag försäljningen i min självdeklaration? För fysiska personer i Sverige beskattas kapitalvinst vid försäljning av aktier i inkomstslaget kapital med 30 procent. Redovisning sker på blankett K4. Kapitalvinst beskattas som skillnaden mellan försäljningsersättningen, efter avdrag för försäljningsutgifter, och omkostnadsbeloppet för avyttrade aktier. Omkostnadsbeloppet för aktier erhållna genom utdelningen utgörs av det beskattningsvärde som lagts till grund för utdelningsbeskattningen. Detsamma gäller när aktieandelar säljs för Din räkning. Se Skattefrågor i Sverige. Varför går det så lång tid från bolagsstämmans beslut till utdelningen av Ainax? Det beror på att Volvo i samband med den tidigare försäljningen av B-aktierna i Scania, har förbundit sig gentemot Deutsche Bank, att inte avyttra innehavda A-aktier i Scania, direkt eller indirekt, över aktiemarknaden inom en 90-dagars period räknat från den 9 mars Varför erhåller jag inte kontantutdelningen i anslutning till ordinarie bolagsstämman? Avstämningsdagen måste, av tekniska orsaker, vara den samma för kontantutdelningen som för utdelningen av aktier i Ainax för att möjliggöra att den svenska kupongskatten för utländska aktieägare avseende de utdelade aktierna skall kunna dras av från kontantutdelningen. Frågor med anledning av utdelningen och noteringen besvaras på telefonnummer

12 B SVERIGE PORTO BETALT Bolagsstämma, 16 april 2004 Ordinarie bolagsstämma hålls i Göteborg i Svenska Mässan, ingång nummer 5, med adress Mässans gata 20 (Korsvägen), och ingång 2 från Focus parkeringsgarage, fredagen den 16 april 2004 kl Anmälan Aktieägare som önskar deltaga skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast den 6 april 2004 dels anmäla sig senast onsdagen den 7 april 2004 kl per telefon fr o m 18 mars, via Volvos växel per post till AB Volvo (publ), Juridik, Göteborg per Vid anmälan bör aktieägare uppge: namn personnummer (registreringsnummer) adress och telefonnummer Aktieägare som har förvaltarregistrerade aktier bör av den bank eller fondhandlare som förvaltar aktierna begära tillfällig ägarregistrering ett par bankdagar före den 6 april Som avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning föreslås den 1 juni 2004, med beräknad utdelning av aktier i Ainax den 8 juni och utbetalning av kontant utdelning den 15 juni AB Volvo, Investor Relations, AB Volvo (publ) Göteborg

Information om aktiesplit och inlösen av aktier i AB Volvo 2007

Information om aktiesplit och inlösen av aktier i AB Volvo 2007 Information om aktiesplit och inlösen av aktier i AB Volvo 2007 Aktiesplit- och inlösenförfarandet i korthet Innehållsförteckning 2 Aktiesplit- och inlösenförfarandet i korthet 3 Tidplan 4 Så här fungerar

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015 Innehåll BAKGRUND OCH MOTIV 3 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET 4 VILLKOR OCH ANVISNINGAR 6 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR ENEA 7

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) 1 Erbjudande i sammandrag Företrädesrätt till teckning Rätt att teckna nya aktier skall med företrädesrätt tillkomma dem som på avstämningsdagen

Läs mer

REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010

REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010 REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010 1 PROSPEKT DEL 1 SAMMANFATTNING Detta är ej en investeringsfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

FöreningsSparbanken ABs Obligationslån 2005/20012

FöreningsSparbanken ABs Obligationslån 2005/20012 EMISSIONSBILAGA Lån 353 FöreningsSparbanken ABs Obligationslån 2005/20012 Lån 353 ("Räntedifferens") Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent. Återbetalningsdag 2012-04-27 FöreningsSparbanken

Läs mer

The Future in Home Entertainment. Memorandum Horse Creek Entertainment AB (publ) HomeTV. Storgatan 26, 171 63 SOLNA Org nr.

The Future in Home Entertainment. Memorandum Horse Creek Entertainment AB (publ) HomeTV. Storgatan 26, 171 63 SOLNA Org nr. The Future in Home Entertainment Memorandum Horse Creek Entertainment AB (publ) HomeTV Horse Creek Entertainment AB (publ) Storgatan 26, 171 63 SOLNA Org nr. 556371-1224 Innehåll 1. En sammanfattning av

Läs mer

ProfilGruppen AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier 1

ProfilGruppen AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier 1 ProfilGruppen AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier 1 Definitioner Med ProfilGruppen eller Bolaget avses i Prospektet, beroende på sammanhang, ProfilGruppen AB (publ), org. nr 556277-8943 eller koncernen

Läs mer

Regelverk för emittenter. Nasdaq Stockholm

Regelverk för emittenter. Nasdaq Stockholm Regelverk för emittenter Nasdaq Stockholm 1 januari 2015 Inledning Enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ska en börs ha tydliga och öppet redovisade regler för notering av finansiella instrument.

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Formpipe Software AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Formpipe Software AB (publ) Kallelse till årsstämma i Formpipe Software AB (publ) Aktieägarna i Formpipe Software AB (publ), org nr 556668-6605, ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma fredagen den 24 april 2015, kl. 10.00, i Bolagets

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i FINT AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i FINT AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i FINT AB (publ) 27 november 11 december 2014 Erbjudande i sammandrag Företrädesrätt till teckning De som på avstämningsdagen den 25 november 2014 var registrerad som aktieägare

Läs mer

Fast Partner AB (publ) Prospekt avseende inregistrering av obligationslån 2010/2015 om 300 000 000 kronor

Fast Partner AB (publ) Prospekt avseende inregistrering av obligationslån 2010/2015 om 300 000 000 kronor Fast Partner AB (publ) Prospekt avseende inregistrering av obligationslån 2010/2015 om 300 000 000 kronor 15 februari 2011 1 Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats av Fast Partner

Läs mer

Styrelsens förslag enligt ovan innefattar följande förslag och information:

Styrelsens förslag enligt ovan innefattar följande förslag och information: Styrelsens för RusForest AB (publ) (org. nr. 556694-6421) förslag om antagande av RusForest AB:s personaloptionsprogram 2012/2015 samt emission av teckningsoptioner respektive godkännande av förfogande

Läs mer

Punkt 13 Styrelsens förslag till beslut i samband med refinansiering av Bolagets preferensaktier och därmed tillhörande beslut

Punkt 13 Styrelsens förslag till beslut i samband med refinansiering av Bolagets preferensaktier och därmed tillhörande beslut Styrelsens för Oscar Properties Holding AB ( Bolaget ) fullständiga förslag enligt punkterna 13 16 i den föreslagna dagordningen till årsstämma tisdagen den 28 april 2015 Punkt 13 Styrelsens förslag till

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag

Skatteregler för delägare i fåmansföretag SKV 292 utgåva 13 Skatteregler för delägare i fåmansföretag INKOMSTÅR 2004 TAXERINGSÅR 2005 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmansaktiebolag och till dig som är närstående till

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ) NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE För att inte värdet av teckningsrätterna ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

Läs mer

i aktie- och handelsbolag 2

i aktie- och handelsbolag 2 SKV 294 utgåva 11 Skatteregler för aktie och handelsbolag Taxeringsår 2013 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i mindre aktie/handels bolag och som själv upprättar bokslut och deklaration.

Läs mer

Innehållsförteckning. Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3. Företagsnamnet... 4. Bolagsordningen... 6

Innehållsförteckning. Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3. Företagsnamnet... 4. Bolagsordningen... 6 Ändra aktiebolag 1 Innehållsförteckning Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3 Företagsnamnet... 4 Bolagsordningen... 6 Styrelsen och verkställande direktören... 8 Revisorer...10 Adress...12 Fondemission...14

Läs mer

Inbjudan att teckna units i

Inbjudan att teckna units i Inbjudan att teckna units i INNEHÅLLSFÖRTECKNING Generell information... 3 VD har ordet... 6 Inbjudan till teckning av Units... 8 Bakgrund och motiv... 9 Villkor och anvisningar... 12 Taurus Energy AB...

Läs mer

GRUNDPROSPEKT AVSEENDE MEDIUM TERM NOTE-PROGRAM OM SEK 6.000.000.000

GRUNDPROSPEKT AVSEENDE MEDIUM TERM NOTE-PROGRAM OM SEK 6.000.000.000 Detta Grundprospekt är daterat och godkänt den 31 oktober 2013 och gäller i tolv månader från denna dag. GRUNDPROSPEKT AVSEENDE MEDIUM TERM NOTE-PROGRAM OM SEK 6.000.000.000 LEDARBANK SEB EMISSIONSINSTITUT

Läs mer

Transcom WorldWide S.A. société anonyme Registrerat säte: 45, rue des Scillas, L-2529 Howald R.C.S. Luxembourg B 59.528

Transcom WorldWide S.A. société anonyme Registrerat säte: 45, rue des Scillas, L-2529 Howald R.C.S. Luxembourg B 59.528 Transcom WorldWide S.A. société anonyme Registrerat säte: 45, rue des Scillas, L-2529 Howald R.C.S. Luxembourg B 59.528 Transcom WorldWide AB publikt aktiebolag (publ) Registrerat säte: Stockholm, Sverige

Läs mer

Marie Ehrlings och Johan Dennelinds anföranden på stämman kommer att finnas på Bolagets webbplats www.teliasonera.com efter stämman.

Marie Ehrlings och Johan Dennelinds anföranden på stämman kommer att finnas på Bolagets webbplats www.teliasonera.com efter stämman. Välkommen till TeliaSoneras årsstämma 2015 TeliaSonera AB (publ) håller årsstämma onsdagen den 8 april 2015 klockan 14.00 på Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons plan 4, Stockholm. Dörrarna

Läs mer

Kommuniké från årsstämma i Formpipe Software AB (publ) den 25 april 2014

Kommuniké från årsstämma i Formpipe Software AB (publ) den 25 april 2014 Pressmeddelande, 25 april 2014 Kommuniké från årsstämma i Formpipe Software AB (publ) den 25 april 2014 Beslut om disposition av Bolagets resultat Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att den balanserade

Läs mer

Verksam i betydande omfattning

Verksam i betydande omfattning Sektionen för hälsa och samhälle Handledare: Bengt Åkesson Datum: 2008-06-04 Filosofie kandidatuppsats i Handelsrätt/Skatterätt Verksam i betydande omfattning Vad påverkar och avgör bedömningen? Författare:

Läs mer

Acando AB (publ) Årsstämma 5 maj 2014 DAGORDNING

Acando AB (publ) Årsstämma 5 maj 2014 DAGORDNING Bilaga 2 Acando AB (publ) Årsstämma 5 maj 2014 DAGORDNING 1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Val av en eller två justeringsmän. 4.

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag

Skatteregler för delägare i fåmansföretag SKV 292 utgåva 21 Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar Inkomstår 2012 taxeringsår 2013 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmans företag och till

Läs mer

22 Expansionsfonder. Sammanfattning

22 Expansionsfonder. Sammanfattning 365 22 Expansionsfonder prop. 1993/94:50 s. 234 f., 245 f. och 315 f ds 1993:28 s. 171 f, 183 f, 279 f prop. 1996/97:12 s. 28 f, 54 f bet. 1997/98:SkU30 s. 8 prop. 1999/2000:2 del 2 s. 407 f Sammanfattning

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL) SOLE MANAGER AND BOOKRUNNER RETAIL SELLING AGENT Viktig information till investerare Detta Prospekt ( Prospektet ) har upprättats

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar

Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar 2014 Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar Inkomstår 2013 deklaration 2014 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmans företag och till dig som är närstående

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i ReadSoft AB (publ) från Lexmark International Technology, S.A.

Erbjudande till aktieägarna i ReadSoft AB (publ) från Lexmark International Technology, S.A. Erbjudande till aktieägarna i ReadSoft AB (publ) från Lexmark International Technology, S.A. Viktig information Allmänt Den 6 maj 2014 lämnade Lexmark International Technology, S.A. ( Lexmark International

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV OBLIGATIONER I SIG INVEST AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV OBLIGATIONER I SIG INVEST AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV OBLIGATIONER I SIG INVEST AB (PUBL) VIKTIG INFORMATION Detta Prospekt ( Prospektet ) har upprättats av SIG Invest AB (publ), organisationsnummer 556984-0456, ( SIG Invest eller

Läs mer