INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I AB VOLVO AVSEENDE UTDELNING AV AKTIER I AINAX AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I AB VOLVO AVSEENDE UTDELNING AV AKTIER I AINAX AB"

Transkript

1 INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I AB VOLVO AVSEENDE UTDELNING AV AKTIER I AINAX AB

2 2 Information till aktieägarna i AB Volvo avseende utdelning av aktier i Ainax AB Innehåll Viktiga datum 3 Styrelsens förslag till utdelning 4 Bakgrund och motiv 5 Tillvägagångssätt och tidpunkt för utdelning av aktier i Ainax 7 Beskrivning av Ainax 9 Skattefrågor i Sverige 11 Frågor och svar 16 april 2004 Ordinarie bolagsstämma i Volvo 26 maj 2004 Sista dag för handel med aktier i Volvo inklusive rätt att erhålla kontant- och aktieutdelning 27 maj 2004 Första dag för handel med aktier i Volvo exklusive rätt att erhålla kontant- och aktieutdelning 1juni 2004 Avstämningsdag för kontant- och aktieutdelning 8juni 2004 Beräknad första dag för handel med aktier i Ainax Aktier i Ainax beräknas vara bokförda på aktieägarens VP-konto 15 juni 2004 Kontantutdelning beräknas bokföras på aktieägarens avkastningskonto Ekonomisk information från Volvo Årsredovisning för räkenskapsåret 2003 Mars 2004 Delårsrapport januari mars april 2004 Ekonomisk information från Ainax Delårsrapport januari juni 2004 Augusti 2004 Ekonomisk information från Scania Årsredovisning 2003 April 2004 Delårsrapport januari mars maj 2004 Preliminär tidsplan 16 april 1 juni 8 juni 15 juni 16 juni Ordinarie bolagsstämma i Volvo Avstämningsdag för kontantutdelning och utdelning av aktier i Ainax Handel i Ainax startar på Nya Marknaden Aktier i Ainax bokförs på aktieägarens VP-konto Kontantutdelning bokförs på aktieägarens avkastningskonto Utbetalning av likvid för sålda aktieandelar Denna informationsbroschyr har upprättats av AB Volvo (publ) ( Volvo ) i syfte att, inför ordinarie bolagsstämma i Volvo den 16 april 2004, informera om förslaget att dela ut aktier i Ainax AB ( Ainax eller Bolaget ) till aktieägarna. För information om Scania AB ( Scania ) hänvisas till allmän och finansiell information från detta bolag. Prospekt avseende Ainax notering på Nya Marknaden kommer att offentliggöras inför noteringen.

3 3 Styrelsens förslag till utdelning Styrelsen för Volvo beslutade den 14 mars 2004 att föreslå att ordinarie bolagsstämma i Volvo den 16 april 2004 beslutar om utdelning av dels 8 kronor per aktie, dels totalt aktier i det helägda dotterbolaget Ainax, innebärande att för varje 31-tal aktier i Volvo oavsett aktieslag erhåller aktieägaren 2 aktier i Ainax. Avstämningsdag för såväl kontantutdelningen som utdelningen av aktier i Ainax skall enligt styrelsens förslag vara den 1 juni 2004.

4 4 Information till aktieägarna i AB Volvo avseende utdelning av aktier i Ainax AB Bakgrund och motiv Med ambitionen att förvärva Scania och att skapa ett EU-baserat företag med bästa tänkbara förutsättningar att globalt kunna konkurrera med de största aktörerna i branschen, började Volvo under 1999 att förvärva aktier i Scania. Senare under året lämnade Volvo ett offentligt erbjudande om förvärv av samtliga utestående aktier i Scania. I mars 2000 avslog EU-kommissionen Volvos ansökan om ett konkurrensgodkännande av Volvos föreslagna förvärv av Scania. Detta innebar att Volvo inte hade möjlighet att fullfölja det tilltänkta samgåendet. EU-kommissionens beslut påverkade dock vid tidpunkten inte de aktier i Scania som Volvo redan ägde. Efter att det offentliga erbjudandet dragits tillbaka uppgick Volvos innehav till drygt 27,3 miljoner A-aktier och 63,7 miljoner B-aktier i Scania. I samband med att Volvo under 2000 förvärvade Renault V.I. ställde EU-kommissionen som villkor för sitt godkännande av detta förvärv att Volvo skulle avyttra sitt kvarvarande innehav av Scania-aktier senast den 24 april Sedan EUkommissionen meddelade sitt beslut har Volvo fört förhandlingar med ett antal intressenter om försäljning av Scania-aktierna med det primära målet att säkra bästa möjliga utfall för Volvos aktieägare. Förhandlingarna resulterade i att Volvo den 4 mars 2004 avyttrade samtliga sina B-aktier i Scania till Deutsche Bank för vidareplacering i aktiemarknaden. Efter avyttringen äger Volvo drygt 27,3 miljoner A-aktier i Scania, motsvarande cirka 24,8 procent av rösterna och cirka 13,7 procent av kapitalet. Volvo har förbundit sig gentemot Deutsche Bank att inte avyttra A-aktierna i Scania, direkt eller indirekt, över aktiemarknaden inom en 90-dagars period räknat från den 9 mars Mot bakgrund av att Volvo inte har erhållit något beslut från EU-kommissionen avseende en förlängning av tidsfristen för avyttringen av Volvos A-aktier i Scania och då en försäljning av A-aktierna inte kommit till stånd, har Volvos styrelse beslutat att överföra samtliga bolagets A-aktier i Scania till ett av Volvo helägt dotterbolag, Ainax. Ainax kommer att ge ut drygt 27,3 miljoner aktier, av vilka aktier enligt förslag från Volvos styrelse, och efter beslut på ordinarie bolagsstämma den 16 april 2004, avses att distribueras till Volvos aktieägare genom utdelning. Volvo har återköpt och innehar cirka 22,1 miljoner egna aktier, motsvarande 5,0 procent av antalet aktier och röster i Volvo. Då dessa aktier inte är berättigade till utdelning av aktier i Ainax och därför exkluderas vid utdelning, kommer övriga aktieägare att för varje 31-tal aktier i Volvo oavsett aktieslag erhålla 2 aktier i Ainax.Efter genomförd utdelning kommer Volvo att inneha aktier i Ainax, vilket motsvarar strax under 1 procent av rösterna och kapitalet i Ainax. Volvo har för avsikt att avyttra dessa aktier. Efter utdelningen av Ainax-aktierna kommer Ainax noteras på Nya Marknaden. Avsikten är att så snart som möjligt ansöka om notering av Ainax på Stockholmsbörsens O-lista. Noteringskraven för O-listan förväntas vara uppfyllda under Det är Volvos styrelses bedömning att förutsättningarna för att säkerställa värdet av A-aktierna i Scania för Volvos aktieägare är bättre genom att A-aktierna i Scania hålls samman i en post. Genom den valda konstruktionen, vilken innebär att Ainax kommer att inneha cirka 24,8 procent av rösterna i Scania, kommer Volvos aktieägare kunna tillgodogöra sig det mervärde som finns i en sammanhållen post A-aktier. Styrelsen för Volvo avser att strukturera Ainax på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt. Antalet Ainax-aktier kommer att motsvara dess innehav av A-aktier i Scania. Strukturen utgör en logisk och transparent grund för värdering av Ainax. Volvo kommer att tillskjuta Ainax 100 miljoner kronor, vilka förväntas ge Ainax tillräckliga medel för den löpande verksamheten under de närmaste åren. Följaktligen kan Ainax vidareutdela den utdelning Bolaget erhåller på sitt aktieinnehav i Scania till sina aktieägare. Göteborg den 22 mars 2004 AB Volvo (publ) Styrelsen

5 5 Tillvägagångssätt och tidpunkt för utdelning av aktier i Ainax Styrelsen för Volvo beslutade den 14 mars 2004 att föreslå ordinarie bolagsstämma den 16 april 2004 att besluta om utdelning av dels 8 kronor per aktie, dels aktier i Ainax. Förslaget innebär att för varje 31-tal aktier i Volvo oavsett aktieslag erhåller aktieägaren 2 aktier i Ainax. Erhållet antal aktier i Ainax kommer således alltid att vara jämnt delbart med två. Efter utdelning av Ainax-aktierna kommer Ainax att noteras på Nya Marknaden. Avsikten är att så snart som möjligt ansöka om notering av Ainax på Stockholmsbörsens O-lista. Noteringskraven för O-listan förväntas vara uppfyllda under Inga garantier kan dock lämnas för att notering på O-listan kommer att ske. Avstämningsdag Aktieägare som på avstämningsdagen den 1 juni 2004 är ägare till aktier i Volvo är berättigade till dels en kontantutdelning om 8 kronor per aktie, dels 2 aktier i Ainax för varje 31-tal aktier i Volvo, oavsett aktieslag. Utdelning av aktier i Ainax beräknas ske omkring den 8juni 2004 och utbetalning av kontantutdelning omkring den 15 juni Anledningen till tidsutdräkten mellan bolagsstämmans beslut om utdelning och avstämningsdagen är att Volvo, i Exempel 100 Volvo-aktier (oavsett aktieslag) 6 Ainax-aktier Andelar av Ainax-aktier Försäljningslikvid En aktieägare 1 som på avstämningsdagen är registrerad som ägare av 100 aktier i Volvo oavsett aktieslag erhåller sex hela aktier och andelar av aktier i Ainax. Aktieandelar sammanläggs med andra sådana andelar och säljs courtagefritt utan åtgärd från aktieägaren. Likvidbeloppet vid sådan försäljning utbetalas till aktieägarens avkastningskonto. samband med den tidigare försäljningen av B-aktierna i Scania, har förbundit sig gentemot Deutsche Bank att inte avyttra innehavda A-aktier i Scania, direkt eller indirekt, över aktiemarknaden inom en 90-dagars period räknat från den 9 mars Härutöver måste avstämningsdagen, av tekniska orsaker, vara densamma för kontantutdelningen som för utdelningen av aktier i Ainax för att möjliggöra att den svenska kupongskatten för utländska aktieägare avseende de utdelade aktierna skall kunna dras av från kontantutdelningen. Erhållande av aktier Aktieägare 1 ivolvo som på avstämningsdagen är införd i det av VPC AB ( VPC ) förda avstämningsregistret över aktieägare och andra rättighetshavare erhåller utan åtgärd från aktieägaren aktier i Ainax. Aktierna i Ainax kommer att finnas tillgängliga på aktieägarens VP-konto (eller VP-konto som tillhör dem som på annat sätt är berättigade till utdelning) omkring den 8 juni Därefter kommer VPC att sända ut en VP-avi med uppgift om det antal aktier som finns registrerade på respektive aktieägares 1) Se Vissa utländska aktieägares rätt till erhållande av aktier i Ainax.

6 6 Information till aktieägarna i AB Volvo avseende utdelning av aktier i Ainax AB VP-konto. I det fall en aktieägare erhåller aktieandelar i Ainax kommer dessa andelar att säljas för aktieägarens räkning och aktieägaren erhåller kontanter, se Central försäljning av aktieandelar. Utdelningen påverkar inte antalet innehavda aktier i Volvo. Central försäljning av aktieandelar På grund av utdelningsrelationen kommer de flesta aktieägare i Volvo att erhålla andelar av aktier i Ainax. Sådana andelar kommer, på sedvanligt sätt i Sverige, att sammanläggas till hela aktier och utan åtgärd från aktieägaren säljas på Nya Marknaden för aktieägarnas räkning. Försäljningen kommer att ske genom Carnegie Investment Bank ABs ( Carnegie ) försorg. Försäljningslikviden kommer att fördelas i proportion till de andelar som varje aktieägare är berättigad till. Courtage (avgift) utgår inte för sådan försäljning. Efter genomförd försäljning kommer avräkningsnotor som visar sålda aktieandelar att skickas till berörda aktieägare. Utbetalning av försäljningslikviden sker (efter avrundning till hela kronor enligt gängse avrundningsregler) genom utbetalning till det bankkonto (avkastningskonto) som är kopplat till respektive aktieägares VPkonto. Aktieägare som saknar avkastningskonto, eller vars avkastningskonto är ett postgirokonto, erhåller likvid i form av en utbetalningsavi. Utbetalningen av försäljningslikviden beräknas ske omkring den 16 juni Förvaltarregistrerade innehav Aktieägare som har sitt innehav i Volvo förvaltarregistrerat hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen redovisning från VPC avseende utdelningen av aktier i Ainax eller eventuell försäljning av aktieandelar. Avisering sker istället i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Kupongskatt för utländska aktieägare För aktieägare med skatterättsligt hemvist utomlands utgår normalt svensk kupongskatt på utdelningen av aktier i Ainax, se Skattefrågor i Sverige. För utländska aktieägare vars aktier är direktregistrerade hos VPC kommer VPC med vissa undantag 1 att innehålla kupongskatt avseende utdelade aktier i Ainax från den kontanta utdelningen från Volvo. För utländska aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade ombesörjs avdrag för, och inbetalning av, kupongskatt av varje förvaltare i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Vissa utländska aktieägares rätt till erhållande av aktier i Ainax Amerikanska aktieägare i Volvo som inte är kvalificerade institutionella köpare ( QIBs ) såsom definierats i Rule 144A i den amerikanska Securities Act och kvalificerade köpare ( QPs ) såsom definierats i den amerikanska Investment Company Act 1940, kan på grund av amerikansk värdepapperslagstiftning inte motta aktier i Ainax. Aktier i Ainax som skulle ha tillkommit sådana amerikanska aktieägare i Volvo kommer att försäljas för deras räkning. Amerikanska aktieägare i Volvo kommer att i särskild ordning på begäran av Volvo eller genom sina förvaltare ombes bekräfta sin QIB/QP status. Aktieägare som bekräftar sin QIB/QP status, kommer att erhålla aktier i Ainax pro rata till sitt innehav i Volvo. Begränsningar i värdepapperslagstiftningen i respektive land gör att aktieägare i Australien, Japan, Kanada och Nya Zeeland kommer att behandlas på samma sätt som amerikanska aktieägare som inte är QIB/QPs. Även dessa aktieägare kommer att erhålla information om förfarandet i särskild ordning av Volvo eller genom sina respektive förvaltare. Förenklat förfarande I samband med noteringen av aktierna i Ainax på Nya Marknaden övervägs att erbjuda aktieägare i Ainax ett förenklat försäljningsförfarande, vilket innebär att samtliga aktieägare erbjuds att via Carnegie courtagefritt sälja maximalt 10 aktier i Ainax (vilket motsvarar ett innehav om 185 Volvo-aktier eller färre). Information om ett sådant erbjudande kommer att distribueras separat. 1) Av tekniska orsaker kan kupongskatt på andelar av aktier i Ainax komma att innehållas från försäljningslikviden.

7 7 Beskrivning av Ainax Bakgrund Ainax är ett helägt dotterbolag till Volvo som avser att förvärva samtliga Volvos drygt 27,3 miljoner A-aktier i Scania. Ainax kommer att ge ut drygt 27,3 miljoner aktier, av vilka aktier enligt förslag från Volvos styrelse, och efter beslut på ordinarie bolagsstämma den 16 april 2004, avses att distribueras till Volvos aktieägare genom utdelning. Resterande aktier i Ainax avser Volvo att avyttra. Volvo kommer att tillskjuta 100 miljoner kronor till Ainax, vilket förväntas ge Ainax tillräckliga medel för den löpande verksamheten under de närmaste åren. Efter utdelningen kommer Ainax att noteras på Nya Marknaden. (Se Information om Nya Marknaden). Ainax proforma balansräkning 1 belopp i miljoner kronor Tillgångar 27,3 miljoner Scania-aktier av serie A 6.106,2 Kassa och bank 2 100,0 Summa tillgångar 6.206,2 Eget kapital och skulder Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital (27,3 miljoner aktier à nominellt 10 kronor) 273,2 Överkursfond 54,6 Fritt eget kapital 5.878,4 Summa eget kapital 6.206,2 Skulder Summa skulder Summa eget kapital och skulder 6.206,2 1) Beräkningen är baserad på en kurs för Scanias A-aktie per 12 mars 2004 om 223,50 kronor. 2) Avser av Volvo tillskjutna medel för att bedriva verksamheten. Verksamhet och organisation Ainax verksamhet kommer att bestå i att förvalta innehavet av aktier i Scania. I redovisningshänseende kommer Scania att utgöra ett intresseföretag till Ainax. Bolaget avser att anställa en verkställande direktör. Verksamheten inom Ainax kommer att bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt med begränsade personella resurser. Ainax skattestatus Ainax kommer inte att bedriva någon egen rörelse utan kommer att vara ett förvaltande företag. Bolaget uppfyller inte kriterierna för att utgöra ett investmentföretag enligt svenska skatteregler och de särskilda skattereglerna för förvaltningsföretag är numera upphävda. Ainax kommer därmed att beskattas enligt de regler som gäller för andra, icke-förvaltande företag. Detta innebär bland annat att innehavet i Scania behandlas som ett näringsbetingat innehav så länge Ainax innehar aktier motsvarande 10 procent eller mer av röstetalet för samtliga aktier i Scania. För att utdelning på aktierna i Scania inte skall beskattas måste Ainax inneha minst 10 procent av röstetalet för samliga aktier i Scania i minst ett år. För att kapitalvinst respektive kapitalförlust vid en försäljning av aktier i Scania inte skall vara skattepliktig eller avdragsgill krävs att Ainax innehar aktier motsvarande 10 procent av röstetalet för samtliga aktier i Scania under en sammanhängande tid av ett år närmast före avyttringen. Aktiekapital Aktiekapitalet i Ainax kommer att uppgå till kronor fördelat på aktier, envar å nominellt belopp om 10 kronor. Varje aktie berättigar till en röst och varje röstberättigad får vid bolagsstämma rösta för hela antalet ägda och företrädda aktier. Samtliga aktier äger lika rätt till andel i Ainax tillgångar och vinst.

8 8 Information till aktieägarna i AB Volvo avseende utdelning av aktier i Ainax AB Ägarstruktur Ainax kommer att ha en bred aktieägarkrets eftersom Ainax-aktierna kommer att distribueras till Volvos aktieägare. I vidstående tabell framgår större aktieägare i Ainax under antagande att utdelningen av Ainax-aktier hade genomförts per 27 februari Information om Nya Marknaden Nya Marknaden är en inofficiell handelsplats där aktier handlas via Stockholmsbörsens handelssystem SAXESS. Handeln sker elektroniskt på ett enkelt, kostnadseffektivt sätt och bedrivs kontinuerligt på samma sätt som för de börsnoterade företagen på Stockholmsbörsen. Information om kurser, volym och orderdjup offentliggörs i realtid genom samma kanaler som för börsnoterade aktier. Stockholmsbörsen ansvarar inte för övervakningen av bolagen på Nya Marknaden. Varje bolag har istället en sponsor, någon av Stockholmsbörsens medlemmar, som enligt avtal med Stockholmsbörsen ansvarar för att bolaget uppfyller kraven för att handlas på Nya Marknaden och att bolaget följer vissa informationskrav. Sponsorn måste i sin tur ingå avtal med de bolag som de ansvarar för på Nya Marknaden. I dessa avtal specificeras kraven för att handlas på Nya Marknaden, bland annat i fråga om marknadsvärde och informationsgivning. Avsikten är att Carnegie skall agera sponsor för Ainax. Aktieägare Antal Andel av röster aktier och kapital, % Renault ,9 Capital Group fonder ,6 Robur fonder ,6 AMF Pension ,0 Alecta ,8 Fjärde AP-fonden ,8 Andra AP-fonden ,7 SEB fonder ,5 Skandia ,4 SHB/SPP fonder ,3 Övriga ,4 Totalt Styrelse Avsikten är att styrelsen skall bestå av fem ledamöter. En av styrelseledamöterna kommer att utses till verkställande direktör för Bolaget. Ordförande i Ainax avses bli Tuve Johannesson, tidigare bland annat VD för Volvo Personvagnar och för närvarande ordförande i den stiftelse som förvaltar familjen Hans Rausings industriella investeringar samt styrelseledamot i ett antal svenska börsbolag. Tuve Johannesson lämnade Volvo 1999 i samband med försäljningen av Volvo Personvagnar till Ford Motor Company, där han var VD fram till och med Även Shemaya Lévy, tidigare Chief Financial Officer för Renault S.A., avses ingå i styrelsen. De övriga ledamöterna har ännu inte utsetts. Revisorer Avsikten är att till revisorer välja det registrerade revisionsbolaget Deloitte & Touche med Leif Lundfors som huvudansvarig revisor. Räkenskapsår Ainax räkenskapsår är kalenderår.

9 9 Skattefrågor i Sverige Nedan sammanfattas vissa svenska skatteregler som aktualiseras med anledning av Volvos utdelning av aktier i Ainax för aktieägare i Volvo som är obegränsat skattskyldiga i Sverige om inte annat anges. Sammanfattningen är baserad på nu gällande lagstiftning och är endast avsedd som allmän information. Nedanstående redogörelse omfattar inte situationer där aktierna i Volvo innehas som näringsbetingade andelar eller lagertillgångar i näringsverksamhet eller innehas av handelsbolag. Beträffande vissa kategorier av skattskyldiga gäller vidare särskilda skatteregler. Den skattemässiga behandlingen av varje enskild aktieägare beror delvis på dennes speciella situation. Varje aktieägare bör därför rådfråga skatterådgivare om de skattekonsekvenser som utdelningen kan medföra för dennes del, inklusive tillämpligheten och effekten av utländska regler och skatteavtal. Sammanfattning Utdelningen av aktier i Ainax är skattepliktig. Utdelning beskattas med 30 procent skatt i inkomstslaget kapital för fysiska personer och med 28 procent skatt i inkomstslaget näringsverksamhet för aktiebolag. Avdrag för preliminärskatt görs inte vid utdelning av aktier. För aktieägare med skatterättsligt hemvist utomlands utgår svensk kupongskatt på utdelningen av aktier. Svenska aktieägare Beskattning vid utdelning av aktier iainax För aktieägare i Volvo som erhåller aktier eller aktieandelar i Ainax genom utdelning skall marknadsvärdet av dessa beskattas såsom utdelning 1. För fysiska personer beskattas utdelning med 30 procent skatt i inkomstslaget kapital. Något preliminärskatteavdrag görs inte vid utdelning av aktier. Aktiebolag beskattas med 28 procent skatt i inkomstslaget näringsverksamhet. För vissa juridiska personer gäller särskilda regler. Beskattningsvärdet utgör härefter anskaffningsutgift för erhållna aktier i Ainax. Beskattning vid avyttring av aktier iainax Avyttrar aktieägare erhållna aktier i Ainax utlöses kapitalvinstbeskattning. Detsamma gäller för aktieägare som erhållit aktieandelar som avyttrats för dennes räkning. Kapitalvinst respektive kapitalförlust beräknas som skillnaden mellan försäljningsersättningen, efter avdrag för försäljningsutgifter, och omkostnadsbeloppet. För de aktier i Ainax som erhållits genom utdelningen utgör det beskattningsvärde som lagts till grund för utdelningsbeskattning anskaffningsutgift 1. Kapitalvinst respektive kapitalförlust beräknas genom att omkostnadsbeloppet för samtliga aktier i Ainax sammanläggs och beräknas gemensamt med tillämpning av genomsnittsmetoden. Även schablonmetoden är tillämplig på marknadsnoterade aktier. Hos fysiska personer beskattas kapitalvinster i inkomstslaget kapital med 30 procent skatt. Uppkommer kapitalförlust på aktier är denna fullt avdragsgill mot kapitalvinst samma år på aktier och andra marknadsnoterade delägarrätter utom andelar i investeringsfonder som enbart innehåller svenska fordringsrätter (räntefonder). Kapitalförlust som inte kan kvittas på detta sätt är avdragsgill med 70 procent mot annan inkomst av kapital. Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital medges reduktion från skatten på inkomst av tjänst och näringsverksamhet samt fastighetsskatt. Skattereduktion medges med 30 procent av underskott som inte överstiger kr och med 21 procent av resterande del. Underskott kan inte sparas till senare beskattningsår. Hos aktiebolag beskattas kapitalvinst på aktier som inte är näringsbetingade i inkomstslaget näringsverksamhet med 28 procent skatt. Avdrag för kapitalförlust på sådana aktier medges endast mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier och andra delägarrätter. Kapitalförlust som inte har kunnat utnyttjas ett visst år får dras av mot kapitalvinster på delägarrätter under efterföljande beskattningsår utan begränsning i tiden. 1) Volvo kommer att ansöka om allmänna råd från Skatteverket varigenom detta värde fastställs. Information om Skatteverkets allmänna råd kommer att tillhandahållas bland annat på Volvos och Skatteverkets hemsidor, respektive

10 10 Information till aktieägarna i AB Volvo avseende utdelning av aktier i Ainax AB Beskattning av utdelning från Ainax Utdelning från Ainax beskattas med 30 procent skatt i inkomstslaget kapital för fysiska personer och med 28 procent skatt i inkomstslaget näringsverksamhet för aktiebolag. För fysiska personer bosatta i Sverige innehålls preliminärskatt avseende utdelning med 30 procent. Den preliminära skatten innehålls normalt av VPC eller, vid förvaltarregistrerade aktier, av förvaltaren. Förmögenhetsskatt Aktier noterade på Nya Marknaden eller Stockholmsbörsens O-lista, såsom aktierna i Ainax avses vara, är enligt nu gällande förmögenhetsskattelag inte förmögenhetsskattepliktiga. Utländska aktieägare För aktieägare som inte är skatterättsligt hemmahörande i Sverige, och därmed är begränsat skattskyldiga, utgår normalt svensk kupongskatt på all utdelning från svenska aktiebolag. Utdelningen av aktier eller aktieandelar i Ainax, och efterföljande utdelning från Ainax, är föremål för svensk kupongskatt om 30 procent. Denna skattesats är dock i allmänhet reducerad genom skatteavtal som Sverige har ingått med andra länder för undvikande av dubbelbeskattning. Om svensk kupongskatt innehålls med 30 procent och personen som erhöll utdelningen är berättigad till en lägre skattesats enligt ett tillämpligt skatteavtal, kan återbetalning erhållas om yrkande framställs till Skatteverket före utgången av femte kalenderåret efter utdelningen. I Sverige verkställer normalt VPC eller, beträffande förvaltarregistrerade aktier, förvaltaren avdrag för kupongskatt. För utländska aktieägare vars aktier är direktregistrerade hos VPC kommer VPC med vissa undantag 1 att innehålla kupongskatt avseende utdelade aktier i Ainax från den kontanta utdelningen från Volvo. För utländska aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade ombesörjs avdrag för, och inbetalning av, kupongskatt av varje förvaltare enligt de rutiner som respektive förvaltare tillämpar. Aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige och som inte bedriver verksamhet från fast driftställe i Sverige beskattas normalt inte i Sverige för kapitalvinster vid avyttring av aktier eller aktieandelar. Aktieägaren kan dock bli föremål för beskattning i sin hemviststat. Enligt en särskild regel kan fysiska personer som är begränsat skattskyldiga i Sverige bli föremål för kapitalvinstbeskattning i Sverige vid avyttring av svenska aktier eller aktieandelar om de vid något tillfälle under det kalenderår då avyttringen sker eller under de föregående tio kalenderåren varit bosatta eller stadigvarande vistats i Sverige. Tillämpligheten av regeln är dock i flera fall begränsad genom skatteavtal mellan Sverige och andra länder. Aktieägare med skatterättsligt hemvist utanför Sverige uppmanas särskilt att rådfråga skatterådgivare om de skattekonsekvenser som utdelningen kan medföra för dennes del. 1) Av tekniska orsaker kan kupongskatt på andelar av aktier i Ainax komma att innehållas från försäljningslikviden.

11 11 Frågor och svar Hur många Ainax-aktier får jag och när? För varje 31-tal aktier i Volvo oavsett serie får Du 2 aktier i Ainax och aktierna beräknas finnas på Ditt VPkonto omkring den 8 juni Vad händer om det antal Volvo-aktier jag har inte är jämnt delbart med 31? Dina överskjutande andelar av aktier, tillsammans med andra ägares andelar av aktier, läggs samman till hela aktier som säljs på Nya Marknaden. Likviden från försäljningen betalas sedan ut i proportion till de andelar respektive aktieägare är berättigad till. Courtage utgår inte för sådan försäljning. Hur många aktier finns det i Ainax? Delar Volvo ut samtliga sina Ainaxaktier? Nej, aktier kommer att delas ut. Resterande aktier, motsvarande strax under 1 procent av röster och kapital, avser Volvo att avyttra. Jag har bara några få Volvo-aktier, får jag ändå Ainax-aktier? Ja, har Du till exempel 40 aktier i Volvo får Du 2 aktier i Ainax. För överskjutande andel av aktier i Ainax får Du istället kontanter eftersom denna andel sammanläggs med andra aktieägares andelar och säljs för Din räkning. Om Du har 30 aktier eller färre erhåller Du således endast kontanter. Vad händer med mina Volvo-aktier? Ingenting, Du har samma antal Volvoaktier som tidigare. När kan jag köpa/sälja Ainax-aktier? Handeln med Ainax-aktier på Nya Marknaden beräknas börja den 8 juni Får jag utdelning på Ainax-aktierna? Ja, om Du har Ainax-aktierna kvar på avstämningsdagen i direkt anslutning till Ainax ordinarie bolagsstämma 2005 och stämman beslutar om utdelning. Måste jag skatta för utdelning i form av Ainax-aktier? Ja, utdelningen är normalt sett skattepliktig. De så kallade Lex ASEA-reglerna är inte tillämpliga då Ainax inte anses bedriva rörelse i skatterättslig bemärkelse. Se vidare om skattekonsekvenserna som aktualiseras av utdelningen i Skattefrågor i Sverige. Om jag säljer de Ainax-aktier jag får i utdelning, hur redovisar jag försäljningen i min självdeklaration? För fysiska personer i Sverige beskattas kapitalvinst vid försäljning av aktier i inkomstslaget kapital med 30 procent. Redovisning sker på blankett K4. Kapitalvinst beskattas som skillnaden mellan försäljningsersättningen, efter avdrag för försäljningsutgifter, och omkostnadsbeloppet för avyttrade aktier. Omkostnadsbeloppet för aktier erhållna genom utdelningen utgörs av det beskattningsvärde som lagts till grund för utdelningsbeskattningen. Detsamma gäller när aktieandelar säljs för Din räkning. Se Skattefrågor i Sverige. Varför går det så lång tid från bolagsstämmans beslut till utdelningen av Ainax? Det beror på att Volvo i samband med den tidigare försäljningen av B-aktierna i Scania, har förbundit sig gentemot Deutsche Bank, att inte avyttra innehavda A-aktier i Scania, direkt eller indirekt, över aktiemarknaden inom en 90-dagars period räknat från den 9 mars Varför erhåller jag inte kontantutdelningen i anslutning till ordinarie bolagsstämman? Avstämningsdagen måste, av tekniska orsaker, vara den samma för kontantutdelningen som för utdelningen av aktier i Ainax för att möjliggöra att den svenska kupongskatten för utländska aktieägare avseende de utdelade aktierna skall kunna dras av från kontantutdelningen. Frågor med anledning av utdelningen och noteringen besvaras på telefonnummer

12 B SVERIGE PORTO BETALT Bolagsstämma, 16 april 2004 Ordinarie bolagsstämma hålls i Göteborg i Svenska Mässan, ingång nummer 5, med adress Mässans gata 20 (Korsvägen), och ingång 2 från Focus parkeringsgarage, fredagen den 16 april 2004 kl Anmälan Aktieägare som önskar deltaga skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast den 6 april 2004 dels anmäla sig senast onsdagen den 7 april 2004 kl per telefon fr o m 18 mars, via Volvos växel per post till AB Volvo (publ), Juridik, Göteborg per Vid anmälan bör aktieägare uppge: namn personnummer (registreringsnummer) adress och telefonnummer Aktieägare som har förvaltarregistrerade aktier bör av den bank eller fondhandlare som förvaltar aktierna begära tillfällig ägarregistrering ett par bankdagar före den 6 april Som avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning föreslås den 1 juni 2004, med beräknad utdelning av aktier i Ainax den 8 juni och utbetalning av kontant utdelning den 15 juni AB Volvo, Investor Relations, AB Volvo (publ) Göteborg

Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier

Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier Information till aktieägarna i med anledning av sammanläggning av aktier 1:5 och ändring av förhållandet mellan B-aktien och ADS Detta dokument

Läs mer

Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia

Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia För 10 aktier i Bure erhåller du 1 aktie i AcadeMedia Detta dokument ger information om styrelsens för Bure Equity AB ( Bure ) förslag till beslut om utdelning

Läs mer

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie.

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie. INLÖSEN 2008 information till aktieägarna i hiq international ab (publ) inför årsstämma den 30 april 2008 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande 1 Bakgrund

Läs mer

Bakgrund. Inlösen 2015 2

Bakgrund. Inlösen 2015 2 Inlösen 2015 Information till aktieägarna i HiQ International AB (publ) avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande Bakgrund BAKGRUND HiQ International ABs (

Läs mer

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av split och inlösen av aktier

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av split och inlösen av aktier Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av split och inlösen av aktier Innehållsförteckning Kort om inlösen av aktier 2 Bakgrund och motiv 3 Finansiella effekter av inlösenförfarandet

Läs mer

Information om automatisk aktieinlösen i Investment AB Kinnevik (publ)

Information om automatisk aktieinlösen i Investment AB Kinnevik (publ) Information om automatisk aktieinlösen i Investment AB Kinnevik (publ) Detta dokument utgör inte ett erbjudande att köpa eller sälja aktier. Detta dokument är endast avsett som information till aktieägarna

Läs mer

Information till aktieägarna i Sandvik med anledning av aktiesplit och automatisk inlösen av aktier

Information till aktieägarna i Sandvik med anledning av aktiesplit och automatisk inlösen av aktier This document is also available in English. Information till aktieägarna i Sandvik med anledning av aktiesplit och automatisk inlösen av aktier Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information

Läs mer

Information om inlösen av aktier i Haldex AB

Information om inlösen av aktier i Haldex AB Information om inlösen av aktier i Haldex AB Innehåll Inlösenförfarandet i korthet 1 Tidsplan 1 Bakgrund och motiv 2 Så här går inlösenförfarandet till 2 Detaljerad beskrivning av inlösenförfarandet 3

Läs mer

Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2007

Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2007 Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2007 Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller endast information om styrelsens för Aktiebolaget SKF ( SKF

Läs mer

Sectras inlösenprogram

Sectras inlösenprogram Sectras inlösenprogram 205 Information till aktieägarna i Sectra AB (publ) inför årsstämma den 7 september 205 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande. Detta

Läs mer

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av förslag om aktiesplit och automatiskt inlösenförfarande Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information om styrelsens för

Läs mer

Första dag för handel i inlösenaktier. 12 maj 14 maj 18 maj 19 maj 1 juni 9 juni. Handel i inlösenaktier

Första dag för handel i inlösenaktier. 12 maj 14 maj 18 maj 19 maj 1 juni 9 juni. Handel i inlösenaktier INFORMATION OM INLÖSEN AV AKTIER I SWECO AB (publ) 2010 Innehåll Tidplan...2 Bakgrund och motiv...3 Så här går inlösenförfarandet till...4 Detaljerad beskrivning av inlösenförfarandet...5 Skattefrågor

Läs mer

INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I ATLAS COPCO AB

INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I ATLAS COPCO AB INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I ATLAS COPCO AB med anledning av förslag om aktiesplit och automatiskt inlösenförfarande Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information om styrelsens för

Läs mer

Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2008

Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2008 Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2008 Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller endast information om styrelsens för Aktiebolaget SKF ( SKF

Läs mer

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av förslag om aktiesplit och automatiskt inlösenförfarande Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information om styrelsens för

Läs mer

Information om automatiskt inlösenförfarande i Tele2 AB

Information om automatiskt inlösenförfarande i Tele2 AB Kolumntitel Information om automatiskt inlösenförfarande i Tele2 AB Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information om styrelsens för Tele2 AB ( Tele2 eller Bolaget ) förslag om aktiesplit

Läs mer

Inlösen av aktier 2014

Inlösen av aktier 2014 Inlösen av aktier 2014 Information till aktieägarna i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) inför årsstämma den 12 maj 2014 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och automatiskt inlösenförfarande.

Läs mer

information om inlösen av aktier i sweco ab (publ) 2006

information om inlösen av aktier i sweco ab (publ) 2006 information om inlösen av aktier i sweco ab (publ) 2006 INNEHÅLL TIDPLAN... 1 BAKGRUND OCH MOTIV... 2 SÅ HÄR GÅR INLÖSENFÖRFARANDET TILL... 3 DETALJERAD BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET... 4 SKATTEFRÅGOR

Läs mer

Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ)

Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) Information till aktieägarna med anledning av styrelsens förslag om aktiesplit och obligatoriskt inlösenförfarande till årsstämma den 13 maj 2015 Detta

Läs mer

INFORMATION TILL AKTIEÄGARE I INVESTMENT AB ÖRESUND INFÖR EXTRA BOLAGSSTÄMMA 29 APRIL 2011 AVSEENDE UTDELNING AV AKTIER I HQ AB

INFORMATION TILL AKTIEÄGARE I INVESTMENT AB ÖRESUND INFÖR EXTRA BOLAGSSTÄMMA 29 APRIL 2011 AVSEENDE UTDELNING AV AKTIER I HQ AB INFORMATION TILL AKTIEÄGARE I INVESTMENT AB ÖRESUND INFÖR EXTRA BOLAGSSTÄMMA 29 APRIL 2011 AVSEENDE UTDELNING AV AKTIER I HQ AB 2 (10) Denna informationsbroschyr har upprättats av Investment AB Öresund

Läs mer

Bakgrund och motiv. Linköping i oktober Sectra AB. Styrelsen

Bakgrund och motiv. Linköping i oktober Sectra AB. Styrelsen INLÖSEN 2011 Information till aktieägarna i Sectra AB (publ) inför extra bolagsstämma den 22 november 2011 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande. Detta

Läs mer

Information om inlösen av aktier i AB Electrolux 2006/2007

Information om inlösen av aktier i AB Electrolux 2006/2007 Information om inlösen av aktier i AB Electrolux 2006/2007 Innehåll Bakgrund och motiv 1 Så här går inlösenförfarandet till 2 Beskrivning av inlösenförfarandet 3 Effekter för Electrolux 4 Skattefrågor

Läs mer

Man kan konstatera att mycket återstår att göra för oss som arbetar för att vår planet på alla plan ska bli en bättre planet.

Man kan konstatera att mycket återstår att göra för oss som arbetar för att vår planet på alla plan ska bli en bättre planet. INFORMATION OM AKTIESPLIT OCH INLÖSEN AV AKTIER I SWECO AB (PUBL) 2007 Man kan konstatera att mycket återstår att göra för oss som arbetar för att vår planet på alla plan ska bli en bättre planet. innehåll

Läs mer

Erbjudande om courtagefri försäljning av aktier i Nobel Biocare och information angående avnotering

Erbjudande om courtagefri försäljning av aktier i Nobel Biocare och information angående avnotering Erbjudande om courtagefri försäljning av aktier i Nobel Biocare och information angående avnotering Erbjudandet som beskrivs i denna informationsbroschyr riktar sig inte till personer vars deltagande i

Läs mer

17 mars 2008. Information om automatiskt inlösenförfarande. NeoNet AB 2008. LEGAL#3088718v7

17 mars 2008. Information om automatiskt inlösenförfarande. NeoNet AB 2008. LEGAL#3088718v7 17 mars 2008 Information om automatiskt inlösenförfarande av aktier i NeoNet AB 2008 17 mars 2008 2 INNEHÅLL 2 Kort beskrivning av inlösenförfarandet 3 Bakgrund och motiv till inlösenförfarandet 4 Tidplan

Läs mer

Stockholm i mars 2014. IAR Systems Group AB (publ) Styrelsen

Stockholm i mars 2014. IAR Systems Group AB (publ) Styrelsen INLÖSEN 2014 Information till aktieägarna i IAR Systems Group AB (publ) inför årsstämma den 24 april 2014 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande BAKGRUND

Läs mer

Information om föreslagen aktiesplit och inlösen av aktier i KappAhl Holding AB (publ)

Information om föreslagen aktiesplit och inlösen av aktier i KappAhl Holding AB (publ) Information om föreslagen aktiesplit och inlösen av aktier i KappAhl Holding AB (publ) Detta dokument ger information om styrelsens för KappAhl Holding AB (publ) ( KappAhl eller Bolaget ) förslag om kapitalutskiftning

Läs mer

aktieägaren. Sammanlagt innebär förslaget att kronor kommer att återbetalas till aktieägarna. Under förutsättning att årsstämman

aktieägaren. Sammanlagt innebär förslaget att kronor kommer att återbetalas till aktieägarna. Under förutsättning att årsstämman INLÖSEN 2012 Information till aktieägarna i Sectra AB (publ) inför årsstämma den 28 juni 2012 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande. Detta underlag är

Läs mer

Information om inlösenförfarande

Information om inlösenförfarande Information om inlösenförfarande Innehåll BAKGRUND OCH MOTIV 2 BESKRIVNING AV 3 INLÖSENFÖRFARANDET VILLKOR OCH ANVISNINGAR 5 FINANSIELLA EFFEKTER 6 FÖR CHERRY SKATTEFRÅGOR I SVERIGE 7 FRÅGOR OCH SVAR 9

Läs mer

ÅRSREDOVISNING INLÖSENFÖRFARANDE

ÅRSREDOVISNING INLÖSENFÖRFARANDE INFORMATION OM 2014 ÅRSREDOVISNING INLÖSENFÖRFARANDE MR GREEN & CO AB (publ) 2015 INNEHÅLL Villkor i sammandrag 3 Bakgrund och motiv 4 Styrelsens förslag i korthet 5 Viktiga datum 5 Så här går det till

Läs mer

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ)

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) Information till aktieägarna inför extra bolagsstämma den 14 augusti 2012 avseende styrelsens förslag om aktiesplit och obligatoriskt

Läs mer

Innehåll. Kortnamn för inlösenaktierna: A-aktien: NET IL A B-aktien: NET IL B. Delårsrapport för tredje kvartalet 2009

Innehåll. Kortnamn för inlösenaktierna: A-aktien: NET IL A B-aktien: NET IL B. Delårsrapport för tredje kvartalet 2009 Information om automatiskt inlösenförfarande av aktier i net Entertainment NE AB (publ) 2009 2 Innehåll Bakgrund och motiv 3 Beskrivning av inlösenförfarandet 4 Villkor och anvisningar 6 Finansiella effekter

Läs mer

Novestra: Inlösen 2013

Novestra: Inlösen 2013 Novestra: Inlösen 2013 Information till aktieägarna i AB Novestra (publ) med anledning av styrelsens förslag om utbetalning av 1 krona per aktie genom ett obligatoriskt inlösenförfarande INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Stockholm i mars 2007. Bästa aktieägare!

Stockholm i mars 2007. Bästa aktieägare! Stockholm i mars 2007 Bästa aktieägare! I N F O R M AT I O N O M F O N D E M I S S I O N AV A - A K T I E R Inför beslutet på Electrolux årsstämma i april 2006 att dela ut aktierna i Husqvarna till Electrolux

Läs mer

A-aktien: NET IL A B-aktien: NET IL B KALENDARIUM

A-aktien: NET IL A B-aktien: NET IL B KALENDARIUM INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I NET ENTERTAINMENT NE AB (PUBL) 2010 Innehåll 1 Bakgrund och motiv 2 Beskrivning av inlösenförfarandet 4 Villkor och anvisningar 5 Finansiella effekter

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN DEN 6 APRIL 2011 AVSEENDE BESLUT OM FONDEMISSION

STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN DEN 6 APRIL 2011 AVSEENDE BESLUT OM FONDEMISSION STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN DEN 6 APRIL 2011 AVSEENDE BESLUT OM FONDEMISSION Styrelsen föreslår att bolagets aktiekapital ökas med 620 000 000 kronor genom fondemission med utgivande av 24 000 000

Läs mer

2011 INLÖSEN AV AKTIER

2011 INLÖSEN AV AKTIER 2011 INLÖSEN AV AKTIER INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I BJÖRN BORG AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMA DEN 14 APRIL 2011 AVSEENDE STYRELSENS FÖRSLAG TILL KAPITALÖVERFÖRING GENOM AUTOMATISK INLÖSEN AV AKTIER INNEHÅLL

Läs mer

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0001599622

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0001599622 Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0001599622 Information till aktieägarna inför extra bolagsstämma den 5 juli 2013 avseende styrelsens förslag om aktiesplit och

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2010

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2010 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2010 INNEHÅLL BAKGRUND OCH MOTIV 2 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET VILLKOR OCH ANVISNINGAR 5 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR BETSSON

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2014

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2014 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2014 BETSSON AB:S VERKSAMHET BESTÅR I ATT ÄGA OCH FÖRVALTA AKTIEINNEHAV I BOLAG SOM SJÄLVA ELLER VIA PARTNERSAMARBETEN ERBJUDER

Läs mer

Information om aktiesplit och inlösen av aktier i AB Volvo 2007

Information om aktiesplit och inlösen av aktier i AB Volvo 2007 Information om aktiesplit och inlösen av aktier i AB Volvo 2007 Aktiesplit- och inlösenförfarandet i korthet Innehållsförteckning 2 Aktiesplit- och inlösenförfarandet i korthet 3 Tidplan 4 Så här fungerar

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2011

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2011 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2011 INNEHÅLL BAKGRUND OCH MOTIV 2 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET VILLKOR OCH ANVISNINGAR 5 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR BETSSON

Läs mer

Information till aktieägarna. av föreslagen split och inlösen av aktier i AB SKF

Information till aktieägarna. av föreslagen split och inlösen av aktier i AB SKF Information till aktieägarna med anledning av föreslagen split och inlösen av aktier i AB SKF Innehåll Kort beskrivning sid 2 Bakgrund och motiv sid 3 Beskrivning sid 4 Skattefrågor i Sverige sid 6 Frågor

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i LjungbergGruppen AB (publ) om återköp av aktier

Erbjudande till aktieägarna i LjungbergGruppen AB (publ) om återköp av aktier Erbjudande till aktieägarna i LjungbergGruppen AB (publ) om återköp av aktier Återköp av aktier i LjungbergGruppen AB Den 24 mars beslutade ordinarie bolagsstämma i LjungbergGruppen AB (publ) (org nr 5561757047,

Läs mer

Inlösen av aktier i OEM International

Inlösen av aktier i OEM International Inlösen av aktier i OEM International INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I OEM INTERNATIONAL AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMA DEN 29 APRIL 2014 AVSEENDE STYRELSENS FÖRSLAG TILL KAPITALÖVERFÖRING GENOM AUTOMATISK INLÖSEN

Läs mer

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0005337821

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0005337821 Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0005337821 Information till aktieägarna inför extra bolagsstämma den 10 februari 2014 avseende styrelsens förslag om aktiesplit

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2012

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2012 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2012 INNEHÅLL BAKGRUND OCH MOTIV 2 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET 3 VILLKOR OCH ANVISNINGAR 5 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR BETSSON

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2013

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2013 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2013 BETSSON AB:S VERKSAMHET BESTÅR I ATT ÄGA OCH FÖRVALTA AKTIEINNEHAV I BOLAG SOM SJÄLVA ELLER VIA PARTNERSAMARBETEN ERBJUDER

Läs mer

Innehåll. Definitioner. Kommande informationstillfällen. Aktieinformation

Innehåll. Definitioner. Kommande informationstillfällen. Aktieinformation Eolus Vind AB Inlösenprogram 2015 Innehåll 1 Bakgrund och motiv 2 Beskrivning av inlösenförfarandet 4 Villkor och anvisningar 5 Finansiella effekter för Eolus 6 Skattefrågor i Sverige 8 Frågor och svar

Läs mer

NET ENTERTAINMENT INLÖSENPROGRAM 2014

NET ENTERTAINMENT INLÖSENPROGRAM 2014 NET ENTERTAINMENT INLÖSENPROGRAM 2014 DEFINITIONER Med eller Bolaget avses Net Entertainment NE AB (publ) eller den koncern i vilken NE AB (publ) är moderbolag. Med Koncernen avses den koncern i vilken

Läs mer

INFORMATION OM INLÖSENFÖRFARANDE

INFORMATION OM INLÖSENFÖRFARANDE INFORMATION OM INLÖSENFÖRFARANDE 1 INNEHÅLL Villkor i sammandrag 3 Bakgrund och motiv 4 Styrelsens förslag i korthet 5 Viktiga datum 5 Så här går det till 6 Villkor och anvisningar 7 Finansiella effekter

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015 Innehåll BAKGRUND OCH MOTIV 3 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET 4 VILLKOR OCH ANVISNINGAR 6 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR ENEA 7

Läs mer

Information om föreslagen Inlösen av aktier. (publ) 2008

Information om föreslagen Inlösen av aktier. (publ) 2008 Information om föreslagen Inlösen av aktier i Betsson AB (publ) 2008 Denna informationsbroschyr ger information om styrelsen för Betsson ABs förslag om kapitalutskiftning till Betssons aktieägare genom

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB 2015 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB Betsson AB:s verksamhet består i att äga och förvalta aktieinnehav i bolag som själva eller via partnersamarbeten erbjuder slutkunder

Läs mer

Handel i Ainax-aktier på Nya Marknaden

Handel i Ainax-aktier på Nya Marknaden Handel i Ainax-aktier på Nya Marknaden Innehåll Ekonomisk information Bakgrund och motiv 1 Utdelning av aktier i Ainax 2 Handel i Ainax-aktier 3 Skattefrågor i Sverige 4 Ainax verksamhet och organisation

Läs mer

AKTIEINLÖSEN 2011 PUSHING THE LIMITS IN GAMING ENTERTAINMENT

AKTIEINLÖSEN 2011 PUSHING THE LIMITS IN GAMING ENTERTAINMENT AKTIEINLÖSEN 2011 INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I NET ENTERTAINMENT NE AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMA DEN 13 APRIL 2011 AVSEENDE STYRELSENS FÖRSLAG TILL KAPITALÖVERFÖRING GENOM AUTOMATISK INLÖSEN AV AKTIER PUSHING

Läs mer

Villkor i sammandrag för aktieinlösen 2015. Innehåll

Villkor i sammandrag för aktieinlösen 2015. Innehåll INLÖSENPROGRAM 2015 DEFINITIONER Med eller Bolaget avses Net Entertainment NE AB (publ) eller den koncern i vilken Net Entertainment NE AB (publ) är moderbolag. Med Koncernen avses den koncern i vilken

Läs mer

Aktieinlösen 2008 OBSERVERA ATT DU SOM AKTIEÄGARE MÅSTE GÖRA ETT AKTIVT VAL FÖR ATT INTE FÖRLORA VÄRDE

Aktieinlösen 2008 OBSERVERA ATT DU SOM AKTIEÄGARE MÅSTE GÖRA ETT AKTIVT VAL FÖR ATT INTE FÖRLORA VÄRDE Aktieinlösen 2008 Detta dokument innehåller information om Bure Equity AB:s (publ) erbjudande om frivilligt inlösenförfarande. Beslut om inlösenförfarande fattades av Bures extra bolagsstämma den 11 december

Läs mer

Information till aktieägarna i East Capital Baltic Property Investors AB (publ) SE

Information till aktieägarna i East Capital Baltic Property Investors AB (publ) SE Information till aktieägarna i East Capital Baltic Property Investors AB (publ) SE0001467572 Information till aktieägarna inför extra bolagsstämma den 27 september 2016 avseende styrelsens förslag om aktiesplit

Läs mer

Information till depåbevisinnehavare i Vostok Nafta Investment Ltd

Information till depåbevisinnehavare i Vostok Nafta Investment Ltd Information till depåbevisinnehavare i Vostok Nafta Investment Ltd inför EBS den 29 augusti 2012 om styrelsens förslag om split och obligatoriskt inlösenförfarande Detta dokument har tagits fram med enda

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 3.787.000 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 15.148.000.

Läs mer

2014 INLÖSEN AV AKTIER

2014 INLÖSEN AV AKTIER 2014 INLÖSEN AV AKTIER INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I BJÖRN BORG AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMA DEN 10 APRIL 2014 AVSEENDE STYRELSENS FÖRSLAG TILL KAPITALÖVERFÖRING GENOM AUTOMATISK INLÖSEN AV AKTIER INNEHÅLL

Läs mer

OBSERVERA ATT DU SOM AKTIEÄGARE MÅSTE GÖRA ETT AKTIVT VAL FÖR ATT INTE FÖRLORA VÄRDE

OBSERVERA ATT DU SOM AKTIEÄGARE MÅSTE GÖRA ETT AKTIVT VAL FÖR ATT INTE FÖRLORA VÄRDE Aktieinlösen 2007 Foto Rob Vanstone Detta dokument innehåller information om Bure Equity ABs (publ) erbjudande om frivilligt inlösenförfarande. Beslut om inlösenförfarande fattades av Bures extra bolagsstämma

Läs mer

Definitioner. Inlösenaktierna löses automatiskt in mot en inlösenlikvid om 2,00 SEK per inlösenaktie som beräknas utbetalas den 12 juni 2017.

Definitioner. Inlösenaktierna löses automatiskt in mot en inlösenlikvid om 2,00 SEK per inlösenaktie som beräknas utbetalas den 12 juni 2017. INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2017 Innehåll BAKGRUND OCH MOTIV 3 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET 4 VILLKOR OCH ANVISNINGAR 6 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR ENEA 7

Läs mer

2015 INLÖSEN AV AKTIER

2015 INLÖSEN AV AKTIER 2015 INLÖSEN AV AKTIER INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I BJÖRN BORG AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMA DEN 11 MAJ 2015 AVSEENDE STYRELSENS FÖRSLAG TILL KAPITALÖVERFÖRING GENOM AUTOMATISK INLÖSEN AV AKTIER INNEHÅLL

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2013

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2013 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 203 Innehåll BAKGRUND OCH MOTIV 3 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET 4 VILLKOR OCH ANVISNINGAR 6 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR ENEA 7 SKATTEFRÅGOR

Läs mer

Inlösen av aktier i Creades AB (publ) Våren 2015

Inlösen av aktier i Creades AB (publ) Våren 2015 Inlösen av aktier i Creades AB (publ) Våren 2015 VIKTIGT MEDDELANDE TILL DIG SOM ÄR AKTIEÄGARE I CREADES Detta dokument innehåller information om ett erbjudande om inlösen av aktier i Creades. Anmälan

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2012

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2012 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2012 Innehåll BAKGRUND OCH MOTIV 3 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET 4 VILLKOR OCH ANVISNINGAR 6 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR ENEA 7

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB 2017 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB Betsson AB (publ) är ett holdingbolag som investerar i och förvaltar snabbväxande bolag inom onlinespel. Bolaget är ett av de största

Läs mer

Villkor i sammandrag för aktieinlösen Innehåll

Villkor i sammandrag för aktieinlösen Innehåll INLÖSENPROGRAM 2017 DEFINITIONER Med eller Bolaget avses AB (publ) eller den koncern i vilken AB (publ) är moderbolag. Med Koncernen avses den koncern i vilken AB (publ) är moderbolag. Med Nasdaq Stockholm

Läs mer

TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING

TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING avseende ERBJUDANDE FRÅN NORDIC LEISURE AB (PUBL) TILL AKTIEÄGARNA I BETTING PROMOTION SWEDEN AB (PUBL) Tillägg till Erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna

Läs mer

INFORMATION OM FÖRESLAGET AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I KAPPAHL AB (PUBL) 2017/2018

INFORMATION OM FÖRESLAGET AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I KAPPAHL AB (PUBL) 2017/2018 INFORMATION OM FÖRESLAGET AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I KAPPAHL AB (PUBL) 2017/2018 INFORMATION OM FÖRESLAGET AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I KAPPAHL AB (PUBL.) 2017/2018 /1 KappAhl

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 4.927.386 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 98 547 732.

Läs mer

Kallelse till ordinarie bolagsstämma den 23 april 2003

Kallelse till ordinarie bolagsstämma den 23 april 2003 Pressmeddelande Stockholm den 24 mars 2003 Kallelse till ordinarie bolagsstämma den 23 april 2003 I enlighet med noteringsavtalet för Stockholmsbörsen AB meddelar Investor AB även genom pressmeddelande

Läs mer

INNEHÅLL VILLKOR I SAMMANDRAG

INNEHÅLL VILLKOR I SAMMANDRAG 2017 INLÖSEN AV AKTIER INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I BJÖRN BORG AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMA DEN 11 MAJ 2017 AVSEENDE STYRELSENS FÖRSLAG TILL KAPITALÖVERFÖRING GENOM AUTOMATISK INLÖSEN AV AKTIER INNEHÅLL

Läs mer

Erbjudande om inlösen av aktier i AB Electrolux

Erbjudande om inlösen av aktier i AB Electrolux Erbjudande om inlösen av aktier i AB Electrolux Erbjudandet i sammandrag Innehåll 2 Erbjudandet i sammandrag 3 Bakgrund och motiv 4 Villkor och anvisningar 6 Illustrerande exempel 7 Tidsplan 8 Anmälningssedel

Läs mer

Inlösen av aktier i Creades AB (publ) våren 2014

Inlösen av aktier i Creades AB (publ) våren 2014 Inlösen av aktier i Creades AB (publ) våren 2014 VIKTIGT MEDDELANDE TILL DIG SOM ÄR AKTIEÄGARE I CREADES Detta dokument innehåller information om ett erbjudande om inlösen av aktier i Creades. Anmälan

Läs mer

Erbjudande om inlösen av aktier i Sandvik AB 2005

Erbjudande om inlösen av aktier i Sandvik AB 2005 Erbjudande om inlösen av aktier i Sandvik AB 2005 Erbjudandet i sammandrag Bolagsstämman i Sandvik AB fattade den 3 maj 2005 beslut om att erbjuda företagets aktieägare att lösa in aktier till ett belopp

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2002:1143 Utkom från trycket den 30 december 2002 utfärdad den 19 december 2002. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); utfärdad den 19 juni 2013. SFS 2013:569 Utkom från trycket den 28 juni 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 2 kap.

Läs mer

Information till aktieägarna avseende upptagande till handel av stamaktier av serie B i AB Sagax (publ)

Information till aktieägarna avseende upptagande till handel av stamaktier av serie B i AB Sagax (publ) Information till aktieägarna avseende upptagande till handel av stamaktier av serie B i AB Sagax (publ) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund och motiv 1 Fondemissionen i korthet 2 Information om aktierna som

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 659 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600-604 prop. 1995/96:109, s. 94-95 prop. 1992/93:151 Särskilda bestämmelser

Läs mer

FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO

FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO Vad är ett Investeringssparkonto? Investeringssparkontot är en schablonbeskattad sparform som är tillgänglig för privatpersoner och dödsbon från och med den

Läs mer

Inlösen av aktier i Bure Equity AB (publ)

Inlösen av aktier i Bure Equity AB (publ) Inlösen av aktier i Bure Equity AB (publ) VIKTIGT MEDDELANDE TILL DIG SOM ÄR AKTIEÄGARE I BURE EQUITY AB (PUBL) Detta dokument innehåller information om Bure Equity ABs (publ) erbjudande om frivillig inlösen.

Läs mer

Information till depåbevisinnehavare i Vostok Nafta Investment Ltd

Information till depåbevisinnehavare i Vostok Nafta Investment Ltd Vostok Nafta Investment Ltd nför Extra bolagsstämma den 9 juni 2015 om Styrelsens förslag om utskiftning av Vostok Emerging Finance Ltd genom split och obligatoriskt inlösenförfarande Detta dokument har

Läs mer

ERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARE I ICM KUNGSHOLMS AB (publ)

ERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARE I ICM KUNGSHOLMS AB (publ) ERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARE I ICM KUNGSHOLMS AB (publ) Erbjudandet lämnas inte (ej heller godkänns accept från) i någon jurisdiktion där lämnande av Erbjudandet på så sätt som sker i denna erbjudandehandling

Läs mer

19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA

19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA 507 19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA 42 kap. 16 och 16 a IL prop. 1990/91:167, bet. 1990/91:SkU30 prop. 1992/93:108, bet. 1992/93:SkU8 prop. 1998/99:15 s. 241-247, 293 och 299, bet. 1998/99:SkU5

Läs mer

Inlösen av aktier i Mertiva AB (publ) Mars 2014

Inlösen av aktier i Mertiva AB (publ) Mars 2014 Inlösen av aktier i Mertiva AB (publ) Mars 2014 Viktig information Denna informationsbroschyr är upprättad av Mertiva AB (publ), org nr 556530-1420 och syftar till att ge aktieägarna i Mertiva information

Läs mer

23 Inkomst av kapital

23 Inkomst av kapital Inkomst av kapital 389 23 Inkomst av kapital 41-44, 48, 52, 54 och 55 kap. IL SFS 1991:1833, 1993:1471, 1543, 1544, 1994:778 prop. 1989/90:110 del I s. 295 298, 388 477, 698 705, 709 730, del II s. 123

Läs mer

Inlösen av aktier i Creades AB (publ)

Inlösen av aktier i Creades AB (publ) Inlösen av aktier i Creades AB (publ) VIKTIGT MEDDELANDE TILL DIG SOM ÄR AKTIEÄGARE I CREADES Detta dokument innehåller information om ett erbjudande om inlösen av aktier i Creades. Anmälan om inlösen

Läs mer

Erbjudande om inlösen av aktier i Fabege AB (publ) med likvid i form av aktier i Klövern AB (publ)

Erbjudande om inlösen av aktier i Fabege AB (publ) med likvid i form av aktier i Klövern AB (publ) Erbjudande om inlösen av aktier i Fabege AB (publ) med likvid i form av aktier i Klövern AB (publ) Innehåll Erbjudandet i sammandrag Bakgrund och motiv 1 Villkor och anvisningar 2 Illustrerande exempel

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om uppskov med beskattningen vid andelsbyten; SFS 1998:1601 Utkom från trycket den 18 december 1998 utfärdad den 10 december 1998. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande.

Läs mer

Till aktieägarna i Hyresfastigheter Holding II Blå AB gällande erbjudande om frivillig inlösen av aktier.

Till aktieägarna i Hyresfastigheter Holding II Blå AB gällande erbjudande om frivillig inlösen av aktier. Erbjudandedokument Till aktieägarna i Hyresfastigheter Holding II Blå AB gällande erbjudande om frivillig inlösen av aktier. 2015-04-08 Viktig information Denna informationsbroschyr är upprättad av Hyresfastigheter

Läs mer

19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA

19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA 489 19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA 42 kap. 16 och 16 a IL prop. 1990/91:167, bet. 1990/91:SkU30 prop. 1992/93:108, bet. 1992/93:SkU8 prop.

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Travkompaniets Stall AB (publ.)

Inbjudan till förvärv av aktier i Travkompaniets Stall AB (publ.) Inbjudan till förvärv av aktier i Travkompaniets Stall AB (publ.) Erbjudande Särskild uppgift Detta erbjudande riktar sig inte till personer vars medverkan förutsätter ytterligare erbjudande, registrering

Läs mer

Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) förslag till beslut vid extra bolagsstämma den 5 mars 2013

Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) förslag till beslut vid extra bolagsstämma den 5 mars 2013 Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) förslag till beslut vid extra bolagsstämma den 5 mars 2013 Punkt 7 Ändring av bolagsordningen Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att ändra bolagsordningen,

Läs mer

B O L A G S O R D N I N G

B O L A G S O R D N I N G Org.nr 556184-8564 1(5) Underbilaga A till bilaga 14:1 B O L A G S O R D N I N G antagen vid årsstämma den 3 maj 2007 1 Bolagets firma är Scania Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). 2 Föremålet för bolagets

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 653 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 51 kap. IL SkU 1992/93:20, prop. 1992/93:151 SkU 1995/96:20, prop. 1995/96:109 s. 94 95 SkU 1999/2000:2, 5 och 8, prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7 Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7:I - Beslut om ändring av aktiekapitalgränser och aktiekapital a) Förslag till beslut om

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer