Försäljning av värdepapper

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Försäljning av värdepapper"

Transkript

1 0 Försäljning av värdepapper Information och exempel för dig som under 0 har sålt eller löst in marknadsnoterade aktier och andra värdepapper. I broschyren finns flera exempel på hur du ska redovisa försäljningen av aktier på bilaga K. Det finns också exempel på hur du ska redovisa försäljning av obligationer, valuta och råvaror. Deklarera dina värdepappersförsäljningar via internet du också! Information om fördelarna finns på sidan!

2 Innehåll Har du sålt aktier eller andra värdepapper 0?... Deklarera dina värdepappersförsäljningar via internet... Skatteregler för aktier... Aktiehistorik på Skatteverkets webbplats... Aktier köpta vid ett tillfälle alla sålda under 0... Schablonmetoden... Genomsnittsmetoden... 0 Inlösen av aktier Creades och Betsson... Försäljning efter utdelning av aktier (avknoppning)... Återföring av uppskov... Aktieindexobligationer... 9 Råvaruobligation och premieobligation... 0 Deklarera valuta och råvaror... Beräkning av överskott eller underskott av kapital... Aktieinformation 0... Lathund var ska värdepapper redovisas?... Ordlista... Har du sålt aktier eller andra värdepapper 0? I den här broschyren visar vi vad du ska tänka på när du ska redovisa dina försäljningar av värdepapper. Du kan deklarera försäljningarna via internet eller på blanketten du fått hemskickad. Det finns många fördelar med att redovisa på internetbilagan (läs vidare på sidan ). Med ett flertal exempel visar vi hur du ska redovisa dina försäljningar av marknadsnoterade aktier. Det finns även exempel som visar hur du ska redovisa försäljning och inlösen av aktieindexobligationer, premieobliga tioner, valuta och råvaror. Vi visar också hur du ska beräkna ditt omkostnadsbelopp med genom snittsmetoden och schablonmetoden (läs vidare på sidan ). En kort information om bestämmelserna för aktieförsäljningar m.m. finns på sidorna. Utför ligare information finns i broschyren Skatteregler för privatpersoner (SKV 0). Dina försäljningar av aktier och andra värdepapper, som Skatteverket har fått kontrolluppgift på, finns redovisade på specifikationen som du har fått hemskickad tillsammans med inkomstdeklarationen samt i internetbilagan. Av specifikationen och internet bilagan framgår också om och var på bilaga K du ska redovisa försäljningen. Om detta inte framgår eller om något behöver ändras finns det en förteckning (lathund) på sidan över vilken bilaga och vilket avsnitt på bilagan du ska använda när du redovisar försäljningar av värdepapper. Observera att om du under 0 har sålt teckningsrätter, inlösenrätter eller uniträtter i vissa bolag (vilka bolag det gäller framgår av en lista på behöver du inte redovisa detta på bilaga K. Skatteverket har förifyllt vinsten (försäljningssumman) på din inkomstdeklaration. Har du under 0 sålt aktier som inte är marknadsnoterade? Du ska då redovisa försäljningen på bilaga K0 (kvalificerade andelar) eller K (övriga onoterade). Tips! Om du har ett investeringssparkonto behöver du inte redovisa dina försäljningar. Läs mer på sidan.

3 Deklarera dina värdepappersförsäljningar via internet! Av specifikationen (som följer med inkomstdeklarationen) framgår om du kan göra det. Därefter följer du dessa enkla steg. Fördelar Automatisk ifyllnad: Värdepapperets namn, antal sålda och den ersättning som du fått är ifyllda på rätt plats. Ta paus när du vill: Du kan börja att deklarera, spara dina uppgifter och sedan fortsätta vid ett senare tillfälle. Genomsnittsmetoden: Du får hjälp med att beräkna omkostnadsbeloppet enligt genomsnittsmetoden. Automatisk uträkning Alla delsummor beräknas och flyttas automatiskt. Du får vinst eller förlust automatiskt uträknad. Du får hjälp att räkna ut underskott eller överskott i inkomst slaget Kapital. Steg : Skaffa e-legitimation Du behöver e-legitimation för att deklarera dina försäljningar av värdepapper via internet. Det räcker inte med att bara godkänna, eftersom du måste lägga till uppgifter i deklarationen. Det finns flera sätt att skaffa e-legitimation. För att se vilken lösning som passar dig bäst kan du gå in på antingen eller Steg : Titta på bankens uppgifter När du ska redovisa försäljningen behöver du de avräkningsnotor som du har fått av banken (både köpnotor och säljnotor). Dessa uppgifter kan du också få från dina depåsammandrag eller trans aktions sammandrag. Steg : Deklarera Gå in på Där finns information om hur du går vidare. Tips! Vill du ha hjälp med att fylla i din K- bilaga? Gå in på omkostnadsbeloppietjansten. Automatisk uppdatering! Du som deklarerar via internet har tillgång till dina senaste deklarationsupp gifter. Om de har ändrats sedan din blankett skickades ut, t.ex. att du har fått en ny kontrolluppgift, ser du de aktuella uppgifterna där! Fler möjligheter med e-legitimation När du väl har en e-legitimation så kan du använda den på andra ställen. Du kan till exempel begära föräldra penning hos Försäkringskassan, göra en pensions prognos, ansöka om pension och byta fonder hos Pensionsmyndigheten. Du kan även kolla trängselskatt hos Transportstyrelsen eller få koll på studieskulden hos CSN.

4 Skatteregler för aktier Försäljningspris I de flesta fall får Skatteverket kontrolluppgift på försälj ningspris för värdepapper som sålts i Sverige. Det är detta belopp som ska redovisas på bilaga K. Försäljnings priset, som är upptaget på kontrolluppgiften och som finns redovisat på specifikationen till din inkomst deklaration, är minskat med det cour tage ( avgiften till banken) som betalades vid försäljningen. När du deklarerar elektroniskt framgår försäljningspriset av din internetbilaga. Omkostnadsbelopp Omkostnadsbeloppet är det inköpspris som du samman lagt har betalat för t.ex. dina aktier. Omkost nadsbeloppet kan påverkas av händelser i bolaget, t.ex. nyemission, fondemission, split, utdelning av aktier och inlösen. Information om händelser för dina aktier finns i Aktiehistorik på Skatteverkets webbplats, Se även information på sidan. Ditt inköpspris framgår av den avräkningsnota du fick av banken vid köpet. Även courtaget (avgiften till banken) ska räknas med. Det belopp du ska utgå ifrån när du beräknar ditt omkostnadsbelopp brukar normalt vara Att betala på avräknings notan. Omkostnadsbeloppet beräknas enligt genomsnittsmetoden eller schablonmetoden. Genomsnittsmetoden Denna metod använder du för att beräkna om kost nadsbeloppet om du har köpt eller fått aktier vid flera tillfällen och sålt en del av dessa under 0. Har du köpt dina aktier vid ett tillfälle och sedan sålt alla aktierna under 0 behöver du inte använda genom snittsmetoden. Se exempel på sidorna och. Du gör en beräkning för samtliga aktier av samma slag och sort, t.ex. en beräkning för Ericsson B-aktier och en för Ericsson A-aktier, oavsett hur och när du förvärvade aktierna. Har du aktier av samma slag och sort på olika värdepapperskonton eller i olika depåer gör du ändå bara en beräkning av det genomsnittliga omkostnadsbeloppet för aktien. Beräkningen görs i tidsföljd. För att kunna göra beräkningen av omkostnadsbeloppet för en viss aktie på rätt sätt behöver du därför plocka fram alla avräkningsnotor från köp och försäljningar, utdrag från värdepapperskonton eller depåkontoutdrag från och med förvärvet av de första aktierna till och med din sista försäljning under 0. Har du fått aktierna i gåva, genom arv eller vid bodelning behöver du också den tidigare ägarens uppgifter eftersom du övertar överlåtarens omkostnadsbelopp. Du utgår från vad du har betalat för aktierna, inklusive courtage, vid olika köptillfällen och lägger ihop beloppen. Efter varje förvärv eller försäljning gör du en ny beräkning av omkostnadsbeloppet, oavsett om du köpt aktierna eller fått dem på annat sätt, t.ex. genom arv, gåva, fond- eller nyemission. Se exempel på sidan 0 och framåt. Deklarerar du elektroniskt gör du beräkningen enkelt och smidigt i din internetbilaga. Du kan även använda hjälpblanketten Genomsnittligt omkostnadsbelopp (SKV 9). Hjälpblanketten laddar du ner direkt från Schablonmetoden För marknadsnoterade aktier och marknadsnoterade aktieindexobligationer får du som alternativ till genomsnittsmetoden i stället beräkna omkost nads be loppet till 0 % av försäljningspriset (efter avdrag för courtage). Denna metod kan du t.ex. använda om du inte känner till omkostnadsbeloppet. Du har kanske ärvt aktierna eller fått dem i gåva. Se exempel på sidan 9. Du kan även använda denna metod om du inte har kvar avräkningsnotan från köpet. Se exempel på sidan. Tips! Schablonmetoden är förmånligare att använda om aktierna har gått upp mer än 00 % i värde sedan köpet. Se exempel på sidan 0. Behöver du använda mer än en K? Du vet väl att du kan e-deklarera i stället? Med e legitimation kan du enkelt redovisa hundratals försäljningar i internetbilagan K. Om du har gjort många försäljningar och den bifogade blanketten K inte räcker till, kan du fylla i och skicka in flera K-blanketter. Ytterligare K-blanketter laddar du ner direkt från eller beställer med direktval 0 i servicetelefonen

5 Aktiehistorik på Skatteverkets webbplats På finns information om historiska händelser för aktier på Nasdaq Stockholm, NGM Equity, Nasdaq First North Sweden, Aktietorget och Nordic MTF. Det finns även information om vissa utländska bolag där det skett händelser som kan vara av intresse för svenska aktieägare. Kon trollera gärna här om det har hänt något i bolaget som påverkar omkostnadsbeloppet på dina aktier innan du börjar göra dina beräkningar av omkostnadsbelop pet. Fördelen med att kontrollera i aktie historiken är att du får uppgifter om händelser flera år tillbaka i tiden. Nedan finns ett exempel på vad aktiehistoriken innehåller. Du får information om emissioner och splittar samt länkar till Skatteverkets allmänna råd, som du kan behöva kontrollera om du exempelvis har löst in aktier eller fått utdelade (avknop pade) aktier. Det kan också finnas annan betydelsefull information som gör det lättare för dig att redovisa dina försäljningar rätt. S (omvänd) står för en s.k. omvänd split villkoret här S : (omvänd) innebär att om du hade fem aktier före splitten så har du bara aktie efter denna. Hade du exempelvis 00 aktier före så kommer du att ha 0 aktier efter splitten. N står för nyemission villkoret här N B:A/B, :0 kr innebär att du får köpa en ny B-aktie för varje gammal innehavd aktie (A eller B) för :0 kr. Hade du exempelvis 00 B-aktier före nyemissionen så kan du köpa 00 nyemitterade B-aktier för sammanlagt 0 kr och har i så fall 00 aktier efter emissionen. S står för split villkoret här S : innebär att du kommer att ha fyra gånger ditt tidigare innehav efter splitten. Hade du exempelvis 00 aktier före så kommer du att ha 00 aktier efter splitten. F står för fondemission villkoret här F : innebär att du får en ny aktie i bolaget för varje gammal innehavd aktie. Hade du exempelvis 00 aktier före så kommer du att ha 00 aktier efter fondemissionen.

6 Aktier köpta vid ett tillfälle alla sålda under 0 Då ska du redovisa försäljningen på bilaga K. I detta fall behöver du inte beräkna något genomsnittligt omkostnadsbelopp. Du som har sålt aktier, obligationer och andra värdepapper, valuta, råvaror eller övriga tillgångar (kapitalplaceringar) ska lämna den här blanketten. Lämna den tillsammans med Inkomstdeklaration. Information om hur du fyller i blanketten finns i broschyren "Försäljning av värdepapper", SKV. Ange belopp i hela krontal. Försäljning Värdepapper m.m. Inkomstår 0 Datum då blanketten fylls i Numrering vid flera K K Samråd enligt SFS 9: har skett med Näringslivets Regelnämnd. Den skattskyldiges namn A. Marknadsnoterade aktier, aktieindexobligationer, aktieoptioner m.m. Skatteupplysningen 0- I "Dags att deklarera" får du svar på de flesta av dina frågor. Person-/organisationsnummer Personnummer Anna Larsson 09-9 Antal Beteckning Försäljningspris Omkostnadsbelopp Vinst Förlust 00 Swedbank A Deklarera senast den maj gärna på internet, sms eller telefon Inkomster - Tjänst Inkomstdeklaration 0 Inkomståret 0 Inkomstdeklaration Kontrollera de ifyllda beloppen. Gör ändringar/tillägg i den vita rutan. Vid tillägg, fyll i summan av ditt tillägg och eventuellt förifyllt belopp. (utan ören). SKV 0 sv Summera beloppen på rad -9 i följande kolumner på varje inlämnad blankett = SKV 000 sv K 0 Inkomstdeklaration enligt lagen SFS 0: Spara den ena som kopia!.lön, förmåner, sjukpenning m.m..kostnadsersättningar.allmän pension och tjänstepension m.m..privat pension och livränta.andra inkomster som inte är pensionsgrundande.inkomster, t.ex. hobby, som du själv ska betala egenavgifter för Summa vinst. För över summan till den vita rutan vid p.. på Inkomstdeklaration. OBS! Om du har en förifylld vinst från fondandelar m.m. i det gula fältet vid p.. ska du lägga ihop den med summa vinst och fylla i totalbeloppet i den vita rutan. Summa förlust. För över summan till den vita rutan vid p.. på Inkomstdeklaration. OBS! Om du har en förifylld förlust från fondandelar i det gula fältet vid p.. ska du lägga ihop den med summa förlust och fylla i totalbeloppet i den vita rutan. B. Återföring av uppskovsbelopp Beteckning på uppskovsaktie.inkomst från bilaga K0, K0A och K Avdrag - Tjänst.Resor till och från arbetet överstiger kr. Fyll i totalbeloppet..tjänsteresor För över uppskovsbeloppet till den vita rutan vid p.. på Inkomstdeklaration. OBS! Om du har ett belopp i Summa vinst i avsnitt A ovan och/eller förifylld vinst från fondandelar m.m. i det gula fältet vid p.. ska du lägga ihop uppskovsbeloppet med dessa belopp och fylla i totalbeloppet i den vita rutan. Det finns information om vad som menas med omkostnadsbelopp i broschyren "Försäljning av värdepapper", SKV. Omkostnadsbeloppet beräknas med genomsnittsmetoden eller schablonmetoden. - Du kan använda hjälpblankett SKV 9 om du beräknar omkostnadsbeloppet med genomsnittsmetoden. Behöver du mera utrymme? Använd ytterligare K-blanketter..Tillfälligt arbete, dubbel bosättning och hemresor.övriga utgifter överstiger 000 kr. Fyll i totalbeloppet. Allmänna avdrag.pensionssparande m.m. Skattereduktioner. Rot-/rutarbete enligt meddelande eller som förmån Lämna gärna bilagan via e-tjänsten Inkomstdeklaration Underlag för skattereduktion för gåva Underlag för fastighetsavgift hel avgift 0, % halv avgift 0, % Underlag för fastighetsskatt /ägarlägenhet: tomtmark, byggnad under uppförande,0 % Uppskovsbelopp som återförs Exempel : Aktieförsäljning med vinst - Schablonmetoden får användas för marknadsnoterade aktier m.m. och innebär att du beräknar omkostnadsbeloppet till 0 % av försäljningspriset (efter avdrag för courtage). Schablonmetoden får inte användas för terminer, optioner, teckningsrätter, fondaktierätter, inlösenrätter, säljrätter och liknande. Anna sålde sina 00 aktier i Swedbank i april 0 för 0 kr per aktie. Försäljningspris KM---0P Inkomster - Kapital.Schablonintäkter.Ränteinkomster, utdelningar, vinst från bilaga K avsnitt C m.m..överskott vid uthyrning av privatbostad.vinst fondandelar bilaga K avsnitt A och B, K0, K0A, K, K avsnitt B.Vinst ej marknadsnoterade fondanlar bilaga K avsnitt D, K avsnitt E och KA/B m.m..vinst från bilaga K och K. Återfört uppskov från bilaga K..Vinst från bilaga K och K Avdrag - Kapital.Ränteutgifter m.m. K avsnitt C m.m.. Förvaltningsutgifter överstiger 000 kr. Fyll i totalbeloppet..förlust fondandelar m.m. Förlust från bilaga K avsnitt A, K0, K avsnitt B.Förlust ej marknadsnoterade fondandelar. K avsnitt D, K0A, K avsnitt E och KA/B. (00 aktier x 0 kr) courtage 00 kr = 00 kr Anna köpte aktierna i november 009 för kr per aktie. Omkostnadsbelopp. K och K.. K och K..Investeraravdrag från bilaga K (00 aktier x kr) + courtage 00 kr = 00 kr Annas vinst blir 00 kr Anna för över sin aktievinst på 00 kr till inkomstdeklarationen (vid punkt.). 9 Utländsk försäkring - Avkastningsskatt 9. Skatteunderlag för kapitalförsäkring 9. Skatteunderlag för pensionsförsäkring 00 INKK---0P

7 Exempel : Aktieförsäljning med vinst Fondförsäljning med vinst Försäljning av tilldelade tecknings rätter Olle sålde 0 aktier i Sandvik i februari 0 för kr per aktie. Försäljningspris (0 aktier x kr) courtage 00 kr = 00 kr Olle köpte sina 0 aktier i mars 009 för 0 kr per aktie. Omkostnadsbelopp (0 aktier x 0 kr) + courtage 00 kr = 00 kr Olles vinst blir 9 00 kr Olle har även sålt andelar i en aktiefond med vinst på 000 kr. Beloppet finns förifyllt vid punkt. på hans inkomstdeklaration. Olle har 00 aktier i Kungsleden. Kungsleden be slu tade om nyemission under 0 och som aktie ägare blev Olle tilldelad 00 tecknings rätter i september 0. Olle ville inte teckna några nya aktier och sålde därför sina teckningsrätter i september för kr styck. Försäljningspris: (00 teckningsrätter x kr) courtage 00 kr = 900 kr Omkostnadsbelopp: Teckningsrätter som har tilldelats på grund av aktieinnehav har ingen anskaffningsutgift. Olles omkostnadsbelopp blir därför noll kronor 0 kr Olles vinst blir 900 kr Han behöver inte redovisa detta på bilaga K och vinsten finns förifylld vid punkt. på hans inkomstdeklaration. Vinsten på aktierna 9 00 kr lägger Olle ihop med den förifyllda vinsten på teckningsrätter och fondandelar 900 kr (900 kr kr) och fyller i totalbeloppet 000 kr (9 00 kr kr) vid punkt.. Samtidigt stryker han det förifyllda beloppet, 900 kr, på inkomstdeklarationen. Du som har sålt aktier, obligationer och andra värdepapper, valuta, råvaror eller övriga tillgångar (kapitalplaceringar) ska lämna den här blanketten. Lämna den tillsammans med Inkomstdeklaration. Information om hur du fyller i blanketten finns i broschyren "Försäljning av värdepapper", SKV. Ange belopp i hela krontal. Försäljning Värdepapper m.m. Inkomstår 0 Datum då blanketten fylls i Numrering vid flera K K Inkomstdeklaration 0 Inkomståret 0 0 sv 00 0 Samråd enligt SFS 9: har skett med Näringslivets Regelnämnd. Den skattskyldiges namn Inkomstdeklaration enligt lagen SFS 0: Spara den ena som kopia! Skatteupplysningen 0- A. Marknadsnoterade aktier, aktieindexobligationer, aktieoptioner m.m. 9 I "Dags att deklarera" får du svar på de flesta av dina frågor. Person-/organisationsnummer Deklarera senast den maj gärna på internet, sms eller telefon Inkomster - Tjänst.Lön, förmåner, sjukpenning m.m..kostnadsersättningar.allmän pension och tjänstepension m.m..privat pension och livränta.andra inkomster som inte är pensionsgrundande.inkomster, t.ex. hobby, som du själv ska betala egenavgifter för.inkomst från bilaga K0, K0A och K Avdrag - Tjänst.Resor till och från arbetet överstiger kr. Fyll i totalbeloppet..tjänsteresor.tillfälligt arbete, dubbel bosättning och hemresor.övriga utgifter överstiger 000 kr. Fyll i totalbeloppet. Allmänna avdrag.pensionssparande m.m. Skattereduktioner. Rot-/rutarbete enligt meddelande eller som förmån. Underlag för skattereduktion för gåva Personnummer Antal Beteckning Försäljningspris Omkostnadsbelopp Vinst Förlust Summera beloppen på rad -9 i följande kolumner på varje inlämnad blankett = Summa vinst. För över summan till den vita rutan vid p.. på Inkomstdeklaration. OBS! Om du har en förifylld vinst från fondandelar m.m. i det gula fältet vid p.. ska du lägga ihop den med summa vinst och fylla i totalbeloppet i den vita rutan. Summa förlust. För över summan till den vita rutan vid p.. på Inkomstdeklaration. OBS! Om du har en förifylld förlust från fondandelar i det gula fältet vid p.. ska du lägga ihop den med summa förlust och fylla i totalbeloppet i den vita rutan. B. Återföring av uppskovsbelopp Beteckning på uppskovsaktie För över uppskovsbeloppet till den vita rutan vid p.. på Inkomstdeklaration. OBS! Om du har ett belopp i Summa vinst i avsnitt A ovan och/eller förifylld vinst från fondandelar m.m. i det gula fältet vid p.. ska du lägga ihop uppskovsbeloppet med dessa belopp och fylla i totalbeloppet i den vita rutan. - Olle Ek 90-0 Sandvik Det finns information om vad som menas med omkostnadsbelopp i broschyren "Försäljning av värdepapper", SKV. Omkostnadsbeloppet beräknas med genomsnittsmetoden eller schablonmetoden. Du kan använda hjälpblankett SKV 9 om du beräknar omkostnadsbeloppet med genomsnittsmetoden Uppskovsbelopp som återförs - Schablonmetoden får användas för marknadsnoterade aktier m.m. och innebär att du beräknar omkostnadsbeloppet till 0 % av försäljningspriset (efter avdrag för courtage). Schablonmetoden får inte användas för terminer, optioner, teckningsrätter, fondaktierätter, inlösenrätter, säljrätter och liknande. Kontrollera de ifyllda beloppen. Gör ändringar/tillägg i den vita rutan. Vid tillägg, fyll i summan av ditt tillägg och eventuellt förifyllt belopp. (utan ören). Inkomster - Kapital.Schablonintäkter.Ränteinkomster, utdelningar, vinst från bilaga K avsnitt C m.m..överskott vid uthyrning av privatbostad.vinst fondandelar bilaga K avsnitt A och B, K0, K0A, K, K avsnitt B.Vinst ej marknadsnoterade fondanlar bilaga K avsnitt D, K avsnitt E och KA/B m.m..vinst från bilaga K och K. Återfört uppskov från bilaga K..Vinst från bilaga K och K Avdrag - Kapital.Ränteutgifter m.m. K avsnitt C m.m.. Förvaltningsutgifter överstiger 000 kr. Fyll i totalbeloppet..förlust fondandelar m.m. Förlust från bilaga K avsnitt A, K0, K avsnitt B Fyll i den sammanlagda vinsten vid punkt.! 900.Förlust ej marknadsnoterade fondandelar. K avsnitt D, K0A, K avsnitt E och KA/B. 000

8 Schablonmetoden Har du ingen uppgift på vad du köpte aktierna för får du använda schablon metoden. Då tar du 0 % av försäljningspriset (efter avdrag för cour taget) som omkostnadsbelopp. Även om du känner till det verkliga omkostnadsbeloppet kan du använda schablonmetoden. Den kan vara förmånligare för dig om aktierna har gått upp mycket i värde sedan köpet. Exempel : Försäljning av gamla aktier Johan sålde sina 00 aktier i Handelsbanken i maj 0 för 0 kr per aktie. Johan köpte aktierna på 0-talet och saknar sin avräk nings nota. Han använder därför schablonmetoden. Försäljningspris (00 aktier x 0 kr) courtage 00 kr = 00 kr Omkostnadsbelopp enligt schablonmetoden 00 kr x 0 % = 0 kr Johans vinst blir 0 kr Johan för över vinsten på 0 kr till inkomst deklara tionen (vid punkt.). Du som har sålt aktier, obligationer och andra värdepapper, valuta, råvaror eller övriga tillgångar (kapitalplaceringar) ska lämna den här blanketten. Lämna den tillsammans med Inkomstdeklaration. Information om hur du fyller i blanketten finns i broschyren "Försäljning av värdepapper", SKV. Ange belopp i hela krontal. Inkomstdeklaration enligt lagen SFS 0: Spara den ena som kopia! Försäljning Värdepapper m.m. Inkomstår 0 Datum då blanketten fylls i Numrering vid flera K K Inkomstdeklaration 0 0 Samråd enligt SFS 9: har skett med Näringslivets Regelnämnd. Den skattskyldiges namn A. Marknadsnoterade aktier, aktieindexobligationer, aktieoptioner m.m. 9 Skatteupplysningen 0- I "Dags att deklarera" får du svar på de flesta av dina frågor. Person-/organisationsnummer Deklarera senast den maj gärna på internet, sms eller telefon Inkomster - Tjänst.Lön, förmåner, sjukpenning m.m..kostnadsersättningar.allmän pension och tjänstepension m.m..privat pension och livränta.andra inkomster som inte är pensionsgrundande.inkomster, t.ex. hobby, som du själv ska betala egenavgifter för.inkomst från bilaga K0, K0A och K Avdrag - Tjänst.Resor till och från arbetet överstiger kr. Fyll i totalbeloppet..tjänsteresor.tillfälligt arbete, dubbel bosättning och hemresor.övriga utgifter överstiger 000 kr. Fyll i totalbeloppet. Allmänna avdrag.pensionssparande m.m. Skattereduktioner. Rot-/rutarbete enligt meddelande eller som förmån. Underlag för skatte- Personnummer Johan Andersson 00- Antal Beteckning Försäljningspris Omkostnadsbelopp Vinst Förlust 00 Handelsb. A Summera beloppen på rad -9 i följande kolumner på varje inlämnad blankett = Summa vinst. För över summan till den vita rutan vid p.. på Inkomstdeklaration. OBS! Om du har en förifylld vinst från fondandelar m.m. i det gula fältet vid p.. ska du lägga ihop den med summa vinst och fylla i totalbeloppet i den vita rutan. Summa förlust. För över summan till den vita rutan vid p.. på Inkomstdeklaration. OBS! Om du har en förifylld förlust från fondandelar i det gula fältet vid p.. ska du lägga ihop den med summa förlust och fylla i totalbeloppet i den vita rutan. B. Återföring av uppskovsbelopp Beteckning på uppskovsaktie För över uppskovsbeloppet till den vita rutan vid p.. på Inkomstdeklaration. OBS! Om du har ett belopp i Summa vinst i avsnitt A ovan och/eller förifylld vinst från Inkomstdeklaration 0 Inkomståret 0 Kontrollera de ifyllda beloppen. Gör ändringar/tillägg i den vita rutan. Vid tillägg, fyll i summan av ditt tillägg och eventuellt förifyllt belopp. (utan ören) Uppskovsbelopp som återförs Inkomster - Kapital.Schablonintäkter.Ränteinkomster, utdelningar, vinst från bilaga K avsnitt C m.m..överskott vid uthyrning av privatbostad.vinst fondandelar bilaga K avsnitt A och B, K0, K0A, K, K avsnitt B.Vinst ej marknadsnoterade fondanlar bilaga K avsnitt D, K avsnitt E och KA/B m.m..vinst från bilaga K och K. Återfört uppskov från bilaga K..Vinst från bilaga K och K Avdrag - Kapital.Ränteutgifter m.m. K avsnitt C m.m.. Förvaltningsutgifter överstiger 000 kr. Fyll i totalbeloppet..förlust fondandelar m.m. Förlust från bilaga K avsnitt A, K0, K avsnitt B.Förlust ej marknadsnoterade fondandelar. K avsnitt D, K0A, K avsnitt E och KA/B. 0

9 Ärvda aktier Den som fått aktier genom arv övertar överlåtarens omkostnads belopp. I detta exempel ärvde Lennart 0 Assa Abloy-aktier av sin far våren 000. Hans far hade inga avräkningsnotor kvar. Därför känner Lennart inte till vad hans far betalat för aktierna och han kan inte ta över sin fars omkostnadsbelopp. Vid bouppteckningen var de 0 Assa Abloyaktierna värda totalt 000 kr. Lennart får inte använda detta värde som omkostnadsbelopp. Du som har sålt aktier, obligationer och andra värdepapper, valuta, råvaror eller övriga tillgångar (kapitalplaceringar) ska lämna den här blanketten. Lämna den tillsammans med Inkomstdeklaration. Information om hur du fyller i blanketten finns i broschyren "Försäljning av värdepapper", SKV. Ange belopp i hela krontal. Försäljning Värdepapper m.m. Inkomstår 0 Datum då blanketten fylls i Numrering vid flera K K Inkomstdeklaration enligt lagen SFS 0: Spara den ena som kopia! SKV 0 sv 00 0 Samråd enligt SFS 9: har skett med Näringslivets Regelnämnd. Den skattskyldiges namn Skatteupplysningen 0- Lennart sålde sina 0 aktier i Assa Abloy i mars A. Marknadsnoterade aktier, aktieindexobligationer, aktieoptioner m.m. I "Dags att deklarera" får du svar på de flesta av dina frågor. Person-/organisationsnummer 9 Deklarera senast den maj gärna på internet, sms eller telefon Inkomster - Tjänst.Lön, förmåner, sjukpenning m.m..kostnadsersättningar.allmän pension och tjänstepension m.m..privat pension och livränta.andra inkomster som inte är pensionsgrundande.inkomster, t.ex. hobby, som du själv ska betala egenavgifter för.inkomst från bilaga K0, K0A och K Avdrag - Tjänst.Resor till och från arbetet överstiger kr. Fyll i totalbeloppet..tjänsteresor.tillfälligt arbete, dubbel bosättning och hemresor.övriga utgifter överstiger 000 kr. Fyll i totalbeloppet. Allmänna avdrag.pensionssparande m.m. Skattereduktioner. Rot-/rutarbete enligt meddelande eller som förmån. Underlag för skattereduktion för gåva Inkomstdeklaration 0 Inkomståret 0 Kontrollera de ifyllda beloppen. Gör ändringar/tillägg i den vita rutan. Vid tillägg, fyll i summan av ditt tillägg och eventuellt förifyllt belopp. (utan ören). Inkomster - Kapital.Schablonintäkter.Ränteinkomster, utdelningar, vinst från bilaga K avsnitt C m.m..överskott vid uthyrning av privatbostad.vinst fondandelar bilaga K avsnitt A och B, K0, K0A, K, K avsnitt B.Vinst ej marknadsnoterade fondanlar bilaga K avsnitt D, K avsnitt E och KA/B m.m..vinst från bilaga K och K. Återfört uppskov från bilaga K..Vinst från bilaga K och K Avdrag - Kapital.Ränteutgifter m.m. K avsnitt C m.m.. Förvaltningsutgifter överstiger 000 kr. Fyll i totalbeloppet..förlust fondandelar m.m. Förlust från bilaga K avsnitt A, K0, K avsnitt B.Förlust ej marknadsnoterade fondandelar. K avsnitt D, K0A, K avsnitt E och KA/B.. K och K. 00 Personnummer Antal Beteckning Försäljningspris Omkostnadsbelopp Vinst Förlust Summera beloppen på rad -9 i följande kolumner på varje inlämnad blankett = Summa vinst. För över summan till den vita rutan vid p.. på Inkomstdeklaration. OBS! Om du har en förifylld vinst från fondandelar m.m. i det gula fältet vid p.. ska du lägga ihop den med summa vinst och fylla i totalbeloppet i den vita rutan. Summa förlust. För över summan till den vita rutan vid p.. på Inkomstdeklaration. OBS! Om du har en förifylld förlust från fondandelar i det gula fältet vid p.. ska du lägga ihop den med summa förlust och fylla i totalbeloppet i den vita rutan. B. Återföring av uppskovsbelopp Beteckning på uppskovsaktie För över uppskovsbeloppet till den vita rutan vid p.. på Inkomstdeklaration. OBS! Om du har ett belopp i Summa vinst i avsnitt A ovan och/eller förifylld vinst från fondandelar m.m. i det gula fältet vid p.. ska du lägga ihop uppskovsbeloppet med dessa belopp och fylla i totalbeloppet i den vita rutan. Exempel : Försäljning av ärvda aktier och fond försäljning med förlust 0 för 0 kr per aktie. Försäljningspris (0 aktier x 0 kr) courtage 00 kr = 9 00 kr Eftersom Lennart har ärvt sina aktier känner han inte till det faktiska omkostnadsbeloppet. Därför använder han schablonmetoden när han ska räkna ut omkostnadsbeloppet. Omkostnadsbelopp enligt schablonmetoden Försäljningspris 9 00 kr x 0 % = Lennarts vinst blir Lennart Johnsson -9 0 Assa Abloy kr 0 kr Det finns information om vad som menas med omkostnadsbelopp i broschyren "Försäljning av värdepapper", SKV. Omkostnadsbeloppet beräknas med genomsnittsmetoden eller schablonmetoden. Han för över sin vinst på 0 kr till inkomst - Du kan använda dek hjälpblankett SKV 9 om du beräknar omkostnadsbeloppet med genomsnittsmetoden. larationen (vid punkt.). Lennart har dessutom sålt andelar i en aktiefond med förlust på 00 kr. Beloppet finns förifyllt i hans inkomstdeklaration vid punkt. och ska inte ändras. Behöver du mera utrymme? Använd ytterligare K-blanketter. Lämna gärna bilagan via e-tjänsten Inkomstdeklaration Lennart vill även räkna ut sitt över skott/underskott av kapital. Hur det går till ser du i exemplet på sidan Uppskovsbelopp som återförs 0 - Schablonmetoden får användas för marknadsnoterade aktier m.m. och innebär att du beräknar omkostnadsbeloppet till 0 % av försäljningspriset (efter avdrag för courtage). Schablonmetoden får inte användas för terminer, optioner, teckningsrätter, fondaktierätter, inlösenrätter, säljrätter och liknande. KM---0P Inkomstdeklaration Fondförsäljning och den preliminära skatteuträkningen SKV 000 sv K 0 Underlag för fastighetsavgift hel avgift 0, % halv avgift 0, % Om du har sålt fondandelar finns vinster och förluster förifyllda på din inkomstdeklaration. På den preliminära skatteuträkningen har Skatteverket kvittat, kvoterat och summerat beloppen. Underlag för fastighetsskatt /ägarlägenhet: tomtmark, byggnad under uppförande,0 % Förluster har kvittats mot vinster på marknadsnoterade fond andelar. Om vinsten inte räcker. K och K..Investeraravdrag från bilaga K 9 Utländsk försäkring - Avkastningsskatt 9. Skatteunderlag för kapitalförsäkring till för att kvitta bort förlusten får du avdrag med 0 % av resterande förlust. 9. Skatteunderlag för pensionsförsäkring Om du har förluster på fondandelar som inte är marknadsnoterade får du avdrag med 0 % av för lusten. Vinster beskattas fullt ut. INKK---0P 9

10 Genomsnittsmetoden Har du köpt aktier vid flera tillfällen och till olika pris? Har du sålt aktier som har varit föremål för split, nyemission eller fondemission? Då ska du först räkna ut det genomsnittliga omkostnadsbeloppet för dina aktier. Det gör du enklast i vår beräkningshjälp i den elektroniska inkomstdeklarationen. Där flyttas automatiskt det mest fördelaktiga omkostnadsbeloppet (genomsnittsmetoden eller schablonmetoden) till bilaga K. Självklart kan du även använda hjälpblanketten Genomsnittligt omkostnadsbelopp (SKV 9), men då måste du själv jämföra vilket omkostnadsbelopp som är mest fördelaktigt för dig (se exempel nedan). Exempel : Köp, försäljning och split Köp I januari 99 köpte Jessica 00 aktier i Hennes & Mauritz för 09 kr per aktie. Det totala omkostnadsbeloppet var (00 x 09 kr) + 00 kr (courtage) = 000 kr. Det genomsnittliga omkostnadsbeloppet blev 0 kr ( 000 kr delat med 00 aktier). Försäljning Senare under 99 sålde Jessica 0 aktier. Hon hade därefter 0 aktier kvar (00 0). Hon utnyttjade 00 kr av sitt totala omkostnads belopp vid försäljningen (0 aktier x genomsnitt ligt omkostnads belopp 0 kr). Det totala omkostnadsbeloppet sjönk därefter till 00 kr ( 000 kr 00 kr). Det genomsnittliga omkostnadsbeloppet är oför ändrat 0 kr ( 00 kr delat med 0 aktier). Split 999 skedde en split (:) och Jessica hade därefter 00 aktier ( x 0 aktier). Det totala omkostnadsbeloppet är oförändrat 00 kr. Det genomsnittliga omkostnadsbeloppet sjönk däremot till :0 kr ( 00 kr delat med 00 aktier). I juni 00 skedde ännu en split (:), och efter denna hade Jessica 00 aktier ( x 00 aktier). Det totala omkostnadsbeloppet är oförändrat 00 kr. Du som sålt tillgång kan beräkna ditt genomsnittliga omkostnadsbelopp på denna hjälpblankett. Ytterligare information finns i broschyren "Försäljning av värdepapper, SKV. Det genomsnittliga omkostnadsbeloppet sjönk ytterligare till : kr ( 00 kr delat med 00 aktier). Försäljning av aktier som Jessica ska redovisa i deklarationen 0 Jessica sålde 00 aktier i maj 0 för 9 kr per aktie. Försäljningspriset (efter avdrag för courtage) blev 0 00 kr. Hon räknar ut omkostnadsbeloppet enligt genom snittsmetoden för de 00 aktier hon säljer. 00 x : kr = kr. Jessica räknar också ut omkostnadsbeloppet enligt schablonmetoden för att jämföra vilken metod som är mest fördelaktig att använda. Försäljningspriset 0 00 kr x 0 % = 00 kr. Genomsnittligt omkostnadsbelopp Inkomstår Jessica väljer schablonmetoden, eftersom det är mer fördelaktigt för henne att dra av ett omkostnadsbelopp på 00 kr i stället för det verkliga omkostnadsbeloppet på kr. Det belopp hon ska dra av som utnyttjat omkostnadsbelopp i beräkningen nedan är det verkliga be loppet med kr, trots att hon har fått använda ett högre omkostnadsbelopp genom att använda schablonmetoden. Vinsten blir då 00 kr (0 00 kr 00 kr). Hon för över sin vinst på 00 kr till inkomstdeklarationen (vid punkt.). Hjälpblankett Blanketten ska inte lämnas till Skatteverket men bör sparas eftersom Skatteverket kan begära in en redogörelse för beräkningen av det genomsnittliga omkostnadsbeloppet. Hjälpblankett SKV 9 0 Den skattskyldiges namn Personnummer Jessica Lind -0 Beräkning Beteckning Datum Händelse * Antal +/- Totalt antal Inköpspris (+) respektive utnyttjat omkostnadsbelopp (-), kr Totalt outnyttjat omkostnadsbelopp för kvarvarande värdepapper, kr nas till Skatteverket Genomsnittligt omkostnadsbelopp för kvarvarande värdepapper, kr H & M 99 Köp H & M 99 Förs H & M 999 S: :0 H & M 00 S: : H & M 0 Förs :

11 SKV 0 sv 00 Samråd enligt SFS 9: har skett med Näringslivets Regelnämnd. Du som har sålt aktier, obligationer och andra värdepapper, valuta, råvaror eller övriga tillgångar (kapitalplaceringar) ska lämna den här blanketten. Lämna den tillsammans med Inkomstdeklaration. Information om hur du fyller i blanketten finns i broschyren "Försäljning av värdepapper", SKV. Ange belopp i hela krontal. Den skattskyldiges namn Deklarera senast den maj Skatteupplysningen gärna på 0- internet, sms eller Antal Beteckning Försäljningspris Omkostnadsbelopptelefon Vinst Förlust I "Dags att deklarera" får du svar på de flesta av dina frågor. Inkomstdeklaration enligt lagen SFS 0: Spara den ena som kopia! SKV 000 sv K 0 Person-/organisationsnummer Inkomster - Tjänst.Lön, förmåner, sjukpenning m.m..kostnadsersättningar.allmän pension och tjänstepension m.m. Summa vinst. För över summan till den vita Avdrag rutan vid p. - Tjänst. på Inkomstdeklaration. OBS! Om du har en förifylld vinst från fondandelar.resor till m.m. och i från det gula arbetet fältet vid p.. ska du lägga ihop den med summa vinst och fylla i totalbeloppet Du får avdrag i endast den vita för rutan. den del som överstiger kr. Fyll i totalbeloppet. Inkomstdeklaration 0 Inkomståret 0 Kontrollera de ifyllda beloppen. Gör ändringar/tillägg i den vita rutan. Vid tillägg, fyll i summan av ditt tillägg och eventuellt förifyllt belopp. (utan ören). Summa förlust. För över summan till den.tjänsteresor vita rutan vid p.. på Inkomstdeklaration. Avdrag - Kapital OBS! Om du har en förifylld förlust från fondandelar i det gula fältet vid p.. ska du lägga ihop den med summa förlust och fylla i totalbeloppet i den vita rutan..tillfälligt arbete, dubbel bosättning och hemresor.övriga utgifter överstiger 000 kr. Fyll i totalbeloppet. Allmänna avdrag.pensionssparande m.m. Skattereduktioner För över uppskovsbeloppet till den vita rutan vid p.. på Inkomstdeklaration. OBS! Om du har ett belopp i Summa vinst. Rot-/rutarbete i avsnitt A ovan en- och/eller förifylld vinst från fondandelar m.m. i det gula fältet vid p.. ska ligt meddelande du lägga ihop uppskovsbeloppet med dessa belopp och fylla i totalbeloppet i den vita eller rutan. som förmån Det finns information om vad som menas med. omkostnadsbelopp Underlag för skattereduktion Omkostnadsbeloppet för gåva i broschyren "Försäljning av värdepapper", SKV. beräknas med genomsnittsmetoden eller schablonmetoden. - Du kan använda hjälpblankett SKV 9 om du beräknar omkostnadsbeloppet med genomsnittsmetoden. Underlag för fastighetsavgift Behöver du mera utrymme? Använd ytterligare hel avgift K-blanketter. 0, % Lämna gärna bilagan via e-tjänsten Inkomstdeklaration halv avgift 0, % Underlag för fastighetsskatt /ägarlägenhet: tomtmark, byggnad under uppförande,0 % Försäljning Värdepapper m.m. Inkomstår A. Marknadsnoterade aktier, aktieindexobligationer, aktieoptioner m.m..privat pension och livränta.andra inkomster som inte är pensionsgrundande.inkomster, t.ex. 9 hobby, som du själv ska betala egenavgifter för Summera beloppen på rad -9 i följande kolumner på varje inlämnad blankett =.Inkomst från bilaga K0, K0A och K B. Återföring av uppskovsbelopp Beteckning på uppskovsaktie Uppskovsbelopp Ange belopp som i hela återförs kronor Datum då blanketten fylls i Numrering vid flera K Personnummer Jessica Lind H & M Inkomster - Kapital.Schablonintäkter.Ränteinkomster, utdelningar, vinst från bilaga K avsnitt C m.m..överskott vid uthyrning av privatbostad.vinst fondandelar bilaga K avsnitt A och B, K0, K0A, K, K avsnitt B.Vinst ej marknadsnoterade fondanlar bilaga K avsnitt D, K avsnitt E och KA/B m.m..vinst från bilaga K och K. Återfört uppskov från bilaga K..Vinst från bilaga K och K.Ränteutgifter m.m. K avsnitt C m.m.. Förvaltningsutgifter överstiger 000 kr. Fyll i totalbeloppet..förlust fondandelar m.m. Förlust från bilaga K avsnitt A, K0, K avsnitt B.Förlust ej marknadsnoterade fondandelar. K avsnitt D, K0A, K avsnitt E och KA/B. - Schablonmetoden får användas för marknadsnoterade aktier m.m. och innebär att du beräknar omkostnadsbeloppet.förlust till 0 % från av försäljningspriset bilaga K och K. (efter avdrag för courtage). Schablonmetoden får inte användas för terminer, optioner, teckningsrätter, fondaktierätter, inlösenrätter, säljrätter och liknande.. K och K..Investeraravdrag från bilaga K 9 Utländsk försäkring - Avkastningsskatt 9. Skatteunderlag för kapitalförsäkring KM---0P 9. Skatteunderlag för pensionsförsäkring K INKK---0P Inkomstdeklaration 00

12 Exempel : Köp, fondemission, split, nyemission och försäljning Köp Hjälpblankett SKV 9 År 99 köpte Kjell 00 B-aktier i Ericsson för 9 kr per aktie. Det totala omkostnadsbeloppet var (00 x 9 kr) + 00 kr (courtage) = 9 00 kr. Det genomsnittliga omkostnadsbeloppet per aktie blev 9 kr (9 00 kr delat med 00 aktier). Fondemission År 99 skedde en fondemission (:) i Ericsson. Kjell fick då ytterligare lika många aktier som han hade tidigare utan att betala något för de nya aktierna. Kjell hade därefter 00 aktier. Det totala omkostnadsbeloppet var fort farande 9 00 kr. Det genomsnittliga omkostnadsbeloppet minskade däremot till :0 kr per aktie (9 00 kr delat med 00 aktier). Split År 000 skedde en split i Ericsson (:) och Kjell hade därefter 00 aktier ( x 00 aktier). Kjell betalade inget för de splittade aktierna. Det totala omkostnadsbeloppet var fortfarande 9 00 kr. Det genomsnittliga omkostnadsbeloppet minskade till : kr per aktie (9 00 kr delat med 00 aktier). Köp År 00 köpte Kjell ytterligare 00 B-aktier i Ericsson för 0 kr per aktie. Kjell betalade totalt 00 kr för de nya aktierna, (00 aktier x 0 kr) + 00 kr (courtage). Det totala omkostnadsbeloppet blev 900 kr (9 00 kr + 00 kr). Det genomsnittliga omkostnadsbeloppet per aktie blev :90 kr ( 900 kr delat med 000 aktier). Nyemission Du som sålt tillgång kan beräkna ditt genomsnittliga omkostnadsbelopp på denna hjälpblankett. Ytterligare information finns i broschyren "Försäljning av värdepapper, SKV. År 00 skedde en nyemission (B: A/B) i Ericsson till en teckningskurs på :0 kr per aktie. Kjell fick 000 teckningsrätter. Han valde att köpa 000 nya B-aktier för sina teckningsrätter. Beteckning Datum Händelse * Antal +/- Totalt antal Genomsnittligt omkostnadsbelopp Inkomstår Den skattskyldiges namn Personnummer Beräkning Forts. Genomsnittsmetoden Inköpspris (+) respektive utnyttjat omkostnadsbelopp (-), kr Kjell betalade 00 kr (inget courtage) för de nya aktierna ( 000 aktier x :0 kr). Det totala omkostnadsbeloppet blev 00 kr ( 900 kr + 00 kr). Det genomsnittliga omkostnadsbeloppet per aktie blev : kr ( 00 kr delat med 000 aktier). Försäljning av aktier som Kjell redovisade i deklarationen 00 Kjell sålde 000 B-aktier i Ericsson i november 00 för 9:0 kr per aktie ([ 000 aktier x 9:0 kr] courtage 00 kr = 9 00 kr). Han räknade ut att omkostnadsbeloppet enligt genomsnittsmetoden för de 000 aktier han sålde var 0 kr ( 000 aktier x genomsnittligt omkostnadsbelopp : kr). Förlusten blev 0 kr (9 00 kr 0 kr). Det totala omkostnadsbeloppet sjönk till 0 kr ( 00 kr 0 kr). Det genomsnittliga omkostnadsbeloppet per aktie var oförändrat, : kr ( 0 kr delat med 000 aktier). I juni 00 skedde en omvänd split i Ericsson (:) och Kjell hade därefter 00 aktier (000/). Det totala omkostnadsbeloppet var fortfarande 0 kr. Det genomsnittliga omkostnadsbeloppet ökade till : kr per aktie ( 0 kr delat med 00 aktier). Försäljning av aktier som Kjell ska redovisa i deklara tionen 0 I juli 0 sålde Kjell 00 B-aktier i Ericsson för 0 kr per aktie. Försäljningspriset var 9 kr ([00 aktier x 0 kr] courtage 9 kr). Han ska nu dra av omkostnadsbeloppet för aktierna. Han räknar ut att omkostnadsbeloppet enligt genomsnitts metoden för de 00 aktier han säljer är kr (00 aktier x : kr). Kjell får en förlust på kr ( 9 kr kr) som han för över till inkomstdeklara tionen (vid punkt.). Totalt outnyttjat omkostnadsbelopp för kvarvarande värdepapper, kr lämnas till Skatteverket Hjälpblankett Blanketten ska inte lämnas till Skatteverket men bör sparas eftersom Skatteverket kan begära in en redogörelse för beräkningen av det genomsnittliga omkostnadsbeloppet. 0 % av förlusten ( kr) får dras av. Kvoteringen till 0 % görs automatiskt av Skatteverket. Genomsnittligt omkostnadsbelopp för kvarvarande värdepapper, kr Eric. B dec 9 Köp Eric. B maj 9 F: :0 Eric. B maj 00 S: : Eric. B apr 0 Köp :90 Eric. B aug 0 N: : Eric. B nov 0 Förs : Eric. B juni 0 S: : Eric. B juli Förs :

13 Du som har sålt aktier, obligationer och andra värdepapper, valuta, råvaror eller övriga tillgångar (kapitalplaceringar) ska lämna den här blanketten. Lämna den tillsammans med Inkomstdeklaration. Information om hur du fyller i blanketten finns i broschyren "Försäljning av värdepapper", SKV. Ange belopp i hela krontal. Försäljning Värdepapper m.m. Inkomstår 0 Datum då blanketten fylls i Numrering vid flera K K Samråd enligt SFS 9: har skett med Näringslivets Regelnämnd. SKV 0 sv 00 Den skattskyldiges namn A. Marknadsnoterade aktier, aktieindexobligationer, aktieoptioner m.m. 9 SKV 000 sv K 0 Inkomstdeklaration enligt lagen SFS 0: Spara den ena som kopia! Skatteupplysningen 0- I "Dags att deklarera" får du svar på de flesta av dina frågor. Person-/organisationsnummer Deklarera senast den maj gärna på internet, sms eller telefon Inkomster - Tjänst.Lön, förmåner, sjukpenning m.m..kostnadsersättningar.allmän pension och tjänstepension m.m..privat pension och livränta.andra inkomster som inte är pensionsgrundande.inkomster, t.ex. hobby, som du själv ska betala egenavgifter för.inkomst från bilaga K0, K0A och K Avdrag - Tjänst.Resor till och från arbetet överstiger kr. Fyll i totalbeloppet..tjänsteresor.tillfälligt arbete, dubbel bosättning och hemresor.övriga utgifter överstiger 000 kr. Fyll i totalbeloppet. Allmänna avdrag.pensionssparande m.m. Skattereduktioner. Rot-/rutarbete enligt meddelande eller som förmån. Underlag för skattereduktion för gåva Underlag för fastighetsavgift hel avgift 0, % halv avgift 0, % Underlag för fastighetsskatt /ägarlägenhet: tomtmark, byggnad under uppförande,0 % Personnummer Kjell Björk Antal Beteckning Försäljningspris Omkostnadsbelopp Vinst Förlust Summera beloppen på rad -9 i följande kolumner på varje inlämnad blankett = Summa vinst. För över summan till den vita rutan vid p.. på Inkomstdeklaration. OBS! Om du har en förifylld vinst från fondandelar m.m. i det gula fältet vid p.. ska du lägga ihop den med summa vinst och fylla i totalbeloppet i den vita rutan. Summa förlust. För över summan till den vita rutan vid p.. på Inkomstdeklaration. OBS! Om du har en förifylld förlust från fondandelar i det gula fältet vid p.. ska du lägga ihop den med summa förlust och fylla i totalbeloppet i den vita rutan. B. Återföring av uppskovsbelopp Beteckning på uppskovsaktie 00 Ericsson B 9 För över uppskovsbeloppet till den vita rutan vid p.. på Inkomstdeklaration. OBS! Om du har ett belopp i Summa vinst i avsnitt A ovan och/eller förifylld vinst från fondandelar m.m. i det gula fältet vid p.. ska du lägga ihop uppskovsbeloppet med dessa belopp och fylla i totalbeloppet i den vita rutan. Det finns information om vad som menas med omkostnadsbelopp i broschyren "Försäljning av värdepapper", SKV. Omkostnadsbeloppet beräknas med genomsnittsmetoden eller schablonmetoden. - Du kan använda hjälpblankett SKV 9 om du beräknar omkostnadsbeloppet med genomsnittsmetoden. Behöver du mera utrymme? Använd ytterligare K-blanketter. Lämna gärna bilagan via e-tjänsten Inkomstdeklaration Inkomstdeklaration 0 Inkomståret 0 Kontrollera de ifyllda beloppen. Gör ändringar/tillägg i den vita rutan. Vid tillägg, fyll i summan av ditt tillägg och eventuellt förifyllt belopp. (utan ören). Uppskovsbelopp som återförs Inkomster - Kapital.Schablonintäkter.Ränteinkomster, utdelningar, vinst från bilaga K avsnitt C m.m. 9.Överskott vid uthyrning av privatbostad.vinst fondandelar bilaga K avsnitt A och B, K0, K0A, K, K avsnitt B.Vinst ej marknadsnoterade fondanlar bilaga K avsnitt D, K avsnitt E och KA/B m.m..vinst från bilaga K och K. Återfört uppskov från bilaga K..Vinst från bilaga K och K Avdrag - Kapital.Ränteutgifter m.m. K avsnitt C m.m.. Förvaltningsutgifter överstiger 000 kr. Fyll i totalbeloppet..förlust fondandelar m.m. Förlust från bilaga K avsnitt A, K0, K avsnitt B.Förlust ej marknadsnoterade fondandelar. K avsnitt D, K0A, K avsnitt E - Schablonmetoden får användas för marknadsnoterade aktier m.m. och innebär att du beräknar omkostnadsbeloppet till 0 % av försäljningspriset (efter avdrag för courtage). Schablonmetoden får inte användas för terminer, optioner, teckningsrätter, fondaktierätter, inlösenrätter, säljrätter och liknande. och KA/B.. K och K.. K och K..Investeraravdrag från bilaga K 9 Utländsk försäkring - Avkastningsskatt KM---0P 9. Skatteunderlag för kapitalförsäkring 9. Skatteunderlag för pensionsförsäkring Inkomstdeklaration 9 INKK---0P Det genomsnittliga omkostnadsbeloppet för dina aktier beräknar du enklast i den elek troniska inkomst deklarationen. Där flyttas auto matiskt omkostnadsbeloppet (genomsnittsmetoden eller schablonmetoden) till bilaga K. Självklart kan du även använda hjälp blanketten Genomsnittligt omkostnadsbelopp. Den laddar du ner direkt från

14 Inlösen av aktier Creades och Betsson Under 0 har ett antal börsbolag löst in aktier. In lösen av aktier kan ske på två sätt och beroende på hur inlösenprogrammet genomförs så blir skattesituationen lite olika. På sidan finns mer information om inlösen. Vid inlösen av aktier och försäljning av inlösenrätter ska Euroclear, din bank eller din fondkom missionär lämna kontrolluppgift och du ska normalt redovisa inlösen och försäljning på blankett K. Ytterligare exempel som visar hur du redovisar inlösen hittar du via Exempel : Försäljning av inlösenrätter i Creades samt inlösen av aktier i Betsson Försäljning av inlösenrätter i Creades I mars 0 fick Janne ett erbjudande om inlösen av aktier i Creades AB. Han hade då 00 aktier i Creades och fick därför 00 inlösenrätter. Janne valde att sälja dessa i mars 0 i stället för att använda rätterna till att lösa in aktier. Janne fick totalt 0 kr för sina inlösenrätter. Försäljningspris 0 kr Omkostnadsbelopp 0 kr Jannes vinst blir 0 kr De inlösenrätter som har tilldelats på grund av att Janne äger aktier i Creades har ingen anskaffnings utgift och hans omkostnadsbelopp blir därför noll kronor. Janne behöver inte redovisa försäljningen av inlösenrätter på bilaga K eftersom Skatteverket för ifyllt vinsten (försäljningssumman), 0 kr, vid punkt. på inkomstdeklarationen. Läs också under rubriken Inlösen på sidan. Inlösen av aktier i Betsson I maj 0 genomförde Betsson ett inlösenprogram där Janne fick 0 kr (00 aktier x 9, kr) för sina inlösenaktier (utan courtage). Se information nedan om hur Janne beräknat omkostnadsbeloppet. Försäljningspris 00 inlösenaktier x 9, kr = 0 kr Omkostnadsbelopp 00 inlösenaktier = kr Jannes vinst blir 99 kr Vinsten på de inlösta aktierna 99 kr lägger Janne ihop med den förifyllda vinsten på inlösenrätter 0 kr och fyller i totalbeloppet kr ( 99 kr + 0 kr) vid punkt.. Samtidigt stryker han det för ifyllda beloppet, 0 kr, på inkomstdeklarationen. Omkostnadsbelopp Betsson A. I juli 0 köpte Janne 00 B aktier i Betsson för totalt 00 kr (courtage är inräknat). B. I maj 0 genomförde Betsson ett inlösenprogram där varje Betsson aktie splittades på två Betssonaktier, dels en () ordinare aktie, dels en () inlösenaktie. Denna split innebar att omkostnads beloppet skulle fördelas mellan Betssonaktierna och inlösenaktierna så att, % av omkostnadsbeloppet skulle höra till inlösenaktierna. Detta läste Janne i Skatteverkets allmänna råd SKV A 0:9. Janne förde därför över 09 kr av det totala omkostnadsbeloppet ( 00 kr x, %) till inlösenaktierna. Efter överföringen blev omkostnadsbeloppet för aktierna 9 kr. C. I juli 0 delade Betsson ut aktier i Angler Gaming PLC. Janne läser i SKV A 0: att omkostnadsbeloppet inte påverkas av denna händelse. D. I maj 0 genomförde Betsson ytterligare ett inlösenprogram där varje Betssonaktie splittades på två Betssonaktier, dels en () ordinare aktie, dels en () inlösenaktie. Denna split innebar att omkost nads beloppet skulle fördelas mellan Betssonaktierna och inlösenak tierna så att, % av omkostnadsbeloppet skulle höra till inlösenaktierna. Detta läste Janne i Skatteverkets allmänna råd SKV A 0:. Janne förde därför över 0 kr av det totala omkostnadsbeloppet ( 9 kr x, %) till inlösenaktierna. Efter överföringen blev omkostnadsbeloppet för aktierna 0 kr. Exemplet fortsätter på nästa sida.

15 Fortsättning på exempel från föregående sida. E. I maj 0 genomförde Betsson ännu en gång ett in lösenprogram där varje Betssonaktie splittades på två Betssonaktier, dels en () ordinare aktie, dels en () in lösen aktie. Denna split innebar att om kost nadsbeloppet skulle fördelas mellan Betsson aktierna och inlösenaktierna så att, % av omkostnadsbeloppet skulle höra till in lösenaktierna. Detta läste Janne i Skatteverkets allmänna råd SKV A 0:. Janne förde därför över kr av det totala omkostnadsbeloppet ( 0 kr x, %) till inlösenaktierna. Efter överföringen blev omkostnadsbeloppet för aktierna 9 kr. F. Inlösenaktierna löstes därefter in automatiskt för 9, kr per aktie. Se även B på sidan. Du som har sålt aktier, obligationer och andra värdepapper, valuta, råvaror eller övriga tillgångar (kapitalplaceringar) ska lämna den här blanketten. Lämna den tillsammans med Inkomstdeklaration. Information om hur du fyller i blanketten finns i broschyren "Försäljning av värdepapper", SKV. Ange belopp i hela krontal. Försäljning Värdepapper m.m. Inkomstår 0 Datum då blanketten fylls i Numrering vid flera K K Hjälpblankett SKV 9 A. B. C. D. E. E. F. C. Du som sålt tillgång kan beräkna ditt genomsnittliga omkostnadsbelopp på denna hjälpblankett. Ytterligare information finns i broschyren "Försäljning av värdepapper, SKV. Beteckning Datum Händelse * Antal +/- Totalt antal SKV 000 sv K 0 Inkomstdeklaration enligt lagen SFS 0: Spara den ena som kopia! Skatteupplysningen 0- I "Dags att deklarera" får du svar på de flesta av dina frågor. Person-/organisationsnummer Deklarera senast den maj gärna på internet, sms eller telefon Inkomster - Tjänst.Lön, förmåner, sjukpenning m.m..kostnadsersättningar.allmän pension och tjänstepension m.m..privat pension och livränta.andra inkomster som inte är pensionsgrundande.inkomster, t.ex. hobby, som du själv ska betala egenavgifter för.inkomst från bilaga K0, K0A och K Avdrag - Tjänst.Resor till och från arbetet överstiger kr. Fyll i totalbeloppet..tjänsteresor.tillfälligt arbete, dubbel bosättning och hemresor.övriga utgifter överstiger 000 kr. Fyll i totalbeloppet. Allmänna avdrag.pensionssparande m.m. Skattereduktioner. Rot-/rutarbete enligt meddelande eller som förmån. Underlag för skattereduktion för gåva Underlag för fastighetsavgift hel avgift 0, % halv avgift 0, % Underlag för fastighetsskatt /ägarlägenhet: tomtmark, byggnad under uppförande,0 % SKV 0 sv 00 0 Samråd enligt SFS 9: har skett med Näringslivets Regelnämnd. Genomsnittligt omkostnadsbelopp Inkomstår Den skattskyldiges namn Den skattskyldiges namn Personnummer Beräkning SKV * Händelse N = Nyemission F = Fondemission Köp Förs = Försäljning Inköpspris (+) respektive utnyttjat omkostnadsbelopp (-), kr A. Marknadsnoterade aktier, aktieindexobligationer, aktieoptioner m.m. 9 Inkomstdeklaration 0 Inkomståret 0 Kontrollera de ifyllda beloppen. Gör ändringar/tillägg i den vita rutan. Vid tillägg, fyll i summan av ditt tillägg och eventuellt förifyllt belopp. (utan ören). Inkomster - Kapital.Schablonintäkter.Ränteinkomster, utdelningar, vinst från bilaga K avsnitt C m.m..överskott vid uthyrning av privatbostad.vinst fondandelar bilaga K avsnitt A och B, K0, K0A, K, K avsnitt B.Vinst ej marknadsnoterade fondanlar bilaga K avsnitt D, K avsnitt E och KA/B m.m..vinst från bilaga K och K. Återfört uppskov från bilaga K..Vinst från bilaga K och K Avdrag - Kapital.Ränteutgifter m.m. K avsnitt C m.m.. Förvaltningsutgifter överstiger 000 kr. Fyll i totalbeloppet..förlust fondandelar m.m. Förlust från bilaga K avsnitt A, K0, K avsnitt B.Förlust ej marknadsnoterade fondandelar. K avsnitt D, K0A, K avsnitt E och KA/B.. K och K.. K och K..Investeraravdrag från bilaga K 9 Utländsk försäkring - Avkastningsskatt 9. Skatteunderlag för kapitalförsäkring 9. Skatteunderlag för pensionsförsäkring Personnummer Antal Beteckning Försäljningspris Omkostnadsbelopp Vinst Förlust Summera beloppen på rad -9 i följande kolumner på varje inlämnad blankett = Summa vinst. För över summan till den vita rutan vid p.. på Inkomstdeklaration. OBS! Om du har en förifylld vinst från fondandelar m.m. i det gula fältet vid p.. ska du lägga ihop den med summa vinst och fylla i totalbeloppet i den vita rutan. Summa förlust. För över summan till den vita rutan vid p.. på Inkomstdeklaration. OBS! Om du har en förifylld förlust från fondandelar i det gula fältet vid p.. ska du lägga ihop den med summa förlust och fylla i totalbeloppet i den vita rutan. B. Återföring av uppskovsbelopp Beteckning på uppskovsaktie Blanketten ska inte lämnas till Skatteverket S = Split OS = Omvänd split Utd = Utdelning av aktie Förm = Förmånsbeskattat belopp 0 Inl = Inlösen av aktie IR = Inlösenrätt/säljrätt Gåva Arv För över uppskovsbeloppet till den vita rutan vid p.. på Inkomstdeklaration. OBS! Om du har ett belopp i Summa vinst i avsnitt A ovan och/eller förifylld vinst från fondandelar m.m. i det gula fältet vid p.. ska du lägga ihop uppskovsbeloppet med dessa belopp och fylla i totalbeloppet i den vita rutan. - Janne Jansson 0-90 Totalt outnyttjat omkostnadsbelopp för kvarvarande värdepapper, kr 00 Betsson B ll 0 99 Hjälpblankett Blanketten ska inte lämnas till Skatteverket men bör sparas eftersom Skatteverket kan begära in en redogörelse för beräkningen av det genomsnittliga omkostnadsbeloppet. Janne Jansson 0-90 Genomsnittligt omkostnadsbelopp för kvarvarande värdepapper, kr Betsson B Juli Köp :0 Maj S: : Juli Utd : Maj S: : Maj S: :99 Det finns information om vad som menas med omkostnadsbelopp i broschyren "Försäljning av värdepapper", SKV. Omkostnadsbeloppet beräknas med genomsnittsmetoden eller schablonmetoden. Du kan använda hjälpblankett SKV 9 om du beräknar omkostnadsbeloppet med genomsnittsmetoden. Betsson ll Maj S : Juni lnl Behöver du mera utrymme? Använd ytterligare K-blanketter. Lämna gärna bilagan via e-tjänsten Inkomstdeklaration Angler Juli Utd Kan du inte fördela omkostnadsbeloppet eftersom du saknar infor mation om aktiernas anskaffningspris? Är aktierna köpta till ett lågt pris? Då kan du använda schablonmetoden. Du beräknar omkostnadsbeloppet för inlösenaktierna till 0 % av inlösenbeloppet (försäljningspriset). Hade Janne i exemplet ovan inte haft kvar sin avräkningsnota från köpet av Betssonaktierna hade han kunnat beräkna omkostnadsbeloppet till 9 kr ( 0 kr x 0 %). I sådant fall skulle han ha redovisat en vinst på kr ( 0 kr 9 kr). Byte = Byte vid uppköp/fusion Konv = Konvertering från skuldebrev till aktier Blan = Blankning Övr = Övrigt 0 99 Uppskovsbelopp som återförs - Schablonmetoden får användas för marknadsnoterade aktier m.m. och innebär att du beräknar omkostnadsbeloppet till 0 % av försäljningspriset (efter avdrag för courtage). Schablonmetoden får inte användas för terminer, optioner, teckningsrätter, fondaktierätter, inlösenrätter, säljrätter och liknande. 0 KM---0P Fyll i den sammanlagda vinsten vid punkt.! Inkomstdeklaration INKK---0P

16 INKK-- Försäljning efter utdelning av aktier (avknoppning) Har du sålt aktier i ett bolag som delat ut dotterbolagsaktier? Då ska i många fall en del av omkostnadsbeloppet för moderbolagsaktierna flyttas över till de utdelade dotter bolagsaktierna. Du kan läsa mer om hur utdelning av aktier beskattas på sidan. Du som har sålt aktier, obligationer och andra värdepapper, valuta, råvaror eller övriga tillgångar (kapitalplaceringar) ska lämna den här blanketten. Lämna den tillsammans med Inkomstdeklaration. Information om hur du fyller i blanketten finns i broschyren "Försäljning av värdepapper", SKV. Ange belopp i hela krontal. Försäljning Värdepapper m.m. Inkomstår 0 Datum då blanketten fylls i Numrering vid flera K K Inkomstdeklaration enligt lagen SFS 0: Spara den ena som kopia! Skatteupplysningen 0- I "Dags att deklarera" får du svar på de flesta av dina frågor. Person-/organisationsnummer Deklarera senast den maj gärna på internet, sms eller telefon Inkomster - Tjänst.Lön, förmåner, sjukpenning m.m..kostnadsersättningar.allmän pension och tjänstepension m.m..privat pension och livränta.andra inkomster som inte är pensionsgrundande.inkomster, t.ex. hobby, som du själv ska betala egenavgifter för.inkomst från bilaga K0, K0A och K Avdrag - Tjänst.Resor till och från arbetet överstiger kr. Fyll i totalbeloppet..tjänsteresor Exempel : Försäljning av aktier i Modern Times Group efter utdelning av aktier.tillfälligt arbete, dubbel bosättning och hemresor.övriga utgifter överstiger 000 kr. Fyll i totalbeloppet. Allmänna avdrag.pensionssparande m.m. Skattereduktioner. Rot-/rutarbete enligt meddelande eller som förmån. Underlag för skattereduktion för gåva SKV 0 sv 00 0 Samråd enligt SFS 9: har skett med Näringslivets Regelnämnd. Den skattskyldiges namn Erik sålde 0 aktier i Modern Times Group MTG den januari 0 för kr per aktie. Försäljningspris A. Marknadsnoterade aktier, aktieindexobligationer, aktieoptioner m.m. 9 Inkomstdeklaration 0 Inkomståret 0 Kontrollera de ifyllda beloppen. Gör ändringar/tillägg i den vita rutan. Vid tillägg, fyll i summan av ditt tillägg och eventuellt förifyllt belopp. (utan ören). Inkomster - Kapital.Schablonintäkter.Ränteinkomster, utdelningar, vinst från bilaga K avsnitt C m.m..överskott vid uthyrning av privatbostad.vinst fondandelar bilaga K avsnitt A och B, K0, K0A, K, K avsnitt B.Vinst ej marknadsnoterade fondanlar bilaga K avsnitt D, K avsnitt E och KA/B m.m..vinst från bilaga K och K. Återfört uppskov från bilaga K..Vinst från bilaga K och K Avdrag - Kapital.Ränteutgifter m.m. K avsnitt C m.m.. Förvaltningsutgifter överstiger 000 kr. Fyll i totalbeloppet..förlust fondandelar m.m. Förlust från bilaga K avsnitt A, K0, K avsnitt B.Förlust ej marknadsnoterade fondandelar. K avsnitt D, K0A, K avsnitt E och KA/B.. K och K. Personnummer Antal Beteckning Försäljningspris Omkostnadsbelopp Vinst Förlust Summera beloppen på rad -9 i följande kolumner på varje inlämnad blankett = Eriks avräkningsnota visar att han har fått 0 kr för sina aktier (0 aktier x kr) courtage 00 kr = 0 kr Omkostnadsbelopp Läs i rutan på nästa sida hur Erik beräknat omkostnadsbeloppet. kr Eriks vinst blir kr Erik för över vinsten på kr till inkomst deklarationen (vid punkt.). Erik Larsson - Summa vinst. För över summan till den vita rutan vid p.. på Inkomstdeklaration. OBS! Om du har en förifylld vinst från fondandelar m.m. i det gula fältet vid p.. ska du lägga ihop den med summa vinst och fylla i totalbeloppet i den vita rutan. Summa förlust. För över summan till den vita rutan vid p.. på Inkomstdeklaration. OBS! Om du har en förifylld förlust från fondandelar i det gula fältet vid p.. ska du lägga ihop den med summa förlust och fylla i totalbeloppet i den vita rutan. B. Återföring av uppskovsbelopp Beteckning på uppskovsaktie 0 MTG B 0 För över uppskovsbeloppet till den vita rutan vid p.. på Inkomstdeklaration. OBS! Om du har ett belopp i Summa vinst i avsnitt A ovan och/eller förifylld vinst från fondandelar m.m. i det gula fältet vid p.. ska du lägga ihop uppskovsbeloppet med dessa belopp och fylla i totalbeloppet i den vita rutan. Det finns information om vad som menas med omkostnadsbelopp i broschyren "Försäljning av värdepapper", SKV. Omkostnadsbeloppet beräknas med genomsnittsmetoden eller schablonmetoden. - Du kan använda hjälpblankett SKV 9 om du beräknar omkostnadsbeloppet med genomsnittsmetoden. Behöver du mera utrymme? Använd ytterligare K-blanketter. Lämna gärna bilagan via e-tjänsten Inkomstdeklaration 0 Uppskovsbelopp som återförs - Schablonmetoden får användas för marknadsnoterade aktier m.m. och innebär att du beräknar omkostnadsbeloppet till 0 % av försäljningspriset (efter avdrag för courtage). Schablonmetoden får inte användas för terminer, optioner, teckningsrätter, fondaktierätter, inlösenrätter, säljrätter och liknande. KM---0P Inkomstdeklaration SKV 000 sv K 0 Underlag för fastighetsavgift hel avgift 0, % halv avgift 0, % Underlag för fastighetsskatt /ägarlägenhet: tomtmark, byggnad under uppförande,0 %. K och K..Investeraravdrag från bilaga K 9 Utländsk försäkring - Avkastningsskatt 9. Skatteunderlag för kapitalförsäkring 9. Skatteunderlag för pensionsförsäkring

17 Omkostnadsbelopp Modern Times Group och CDON (namnändrat till Qliro Group) A. Erik köpte 00 B-aktier i Modern Times Group (nedan kallat MTG) i december 009. Han plockar fram sin avräkningsnota. På denna står det han betalade 00 kr för akti erna ([00 aktier x kr] + courtage 00 kr). B. Den december 00 delade MTG ut aktier i CDON. Erik fick en aktie i CDON för varje aktie i MTG. Utdelningen var skattefri, men i stället ska omkostnads beloppet delas upp mellan de ursprungliga och de utdelade aktierna. Av Skatteverkets allmänna råd (SKV A 0:0) framgår att, % av omkostnadsbeloppet, eller för Eriks del kr ( 00 kr x, %), hör till aktierna i CDON. Erik har nu kvar ett omkostnadsbelopp på 09 kr i MTG ( 00 kr kr). Det genomsnittliga omkostnadsbeloppet är 0:9 kr ( 09 kr delat med 00 aktier). C. Den januari 0 säljer Erik 0 av sina 00 aktier i MTG. Han räknar ut sitt omkostnadsbelopp vid denna försäljning till kr (genomsnittligt omkostnadsbelopp 0:9 kr x 0 aktier). I avsnitt A på bilaga K (se på sidan ) fyller han i kr. Han har kvar ett omkostnads belopp på kr ( 09 kr kr) för de återstående 0 aktierna. Hjälpblankett SKV 9 Du som sålt tillgång kan beräkna ditt genomsnittliga omkostnadsbelopp på denna hjälpblankett. Ytterligare information finns i broschyren "Försäljning av värdepapper, SKV. Genomsnittligt omkostnadsbelopp Inkomstår 0 Hjälpblankett Blanketten ska inte lämnas till Skatteverket men bör sparas eftersom Skatteverket kan begära in en redogörelse för beräkningen av det genomsnittliga omkostnadsbeloppet. Den skattskyldiges namn Personnummer A. B. C. B. Erik Larsson -- Beräkning Beteckning Datum Händelse * Antal +/- Totalt antal Inköpspris (+) respektive utnyttjat omkostnadsbelopp (-), kr * Händelse Totalt outnyttjat omkostnadsbelopp för kvarvarande värdepapper, kr Blanketten ska inte lämnas till Skatteverket N = Nyemission S = Split Genomsnittligt omkostnadsbelopp för kvarvarande värdepapper, kr MTG B 09 Köp Utd :9 00 Förs 0 0 0: CDON 0 Utd : (Qliro Group)

18 Återföring av uppskov Om du fick uppskov med vinsten vid ett aktiebyte inkomståren 999, 000, 00 eller 00 ska upp skovet återföras till beskattning om du sålt de nya aktierna eller överfört dem till ett investeringssparkonto under inkomståret 0. Observera att du också måste återföra ditt uppskov om du flyttar från Sverige till ett land utanför EES-området eller om bolaget upphör, t.ex. vid konkurs. Du kan även frivil ligt återföra ditt uppskov till beskattning, helt eller delvis, utan att ha sålt några aktier. I specifikationen till inkomstdeklarationen finns infor mation om ditt uppskov från inkomst åren 999, 000, 00 och 00. Specifikationen innehåller infor mation om vilka aktier som avses samt det kvarvar ande uppskovsbeloppet. På finns informa tion om omkostnads be lopp, namnändringar m.m. för de vanli gaste aktierna med uppskov. Inkomstdeklaration 0 Inkomståret 0 Exempel 9: Återföring av uppskovsbelopp i ABB Försäljning av aktier och återföring av uppskovsbelopp I oktober 0 sålde Jacob sina aktier i ABB Ltd för 0 kr per aktie. Försäljningspris ( aktier x 0 kr) courtage 00 kr = 000 kr Omkostnadsbelopp aktier x :0 kr = 0 kr Läs i rutan här nedanför hur Jacob beräknat omkostnadsbeloppet. Jacobs förlust blir 0 kr Uppskovsbeloppet på kr ska återföras till beskattning i avsnitt B eftersom uppskovsaktierna är sålda. Beloppet för han över till inkomst deklara tionen (vid punkt.). Förlusten på aktierna i ABB Ltd, 0 kr, för han sedan över till inkomstdeklarationen (vid punkt.). Omkostnadsbelopp ABB SKV 0 sv 00 0 Samråd enligt SFS 9: har skett med Näringslivets Regelnämnd. Deklarera senast den maj Skatteupplysningen Försäljning gärna på 0- internet, sms Värdepapper eller m.m. telefon Du som har sålt aktier, obligationer och andra värdepapper, valuta, Inkomstår Datum då blanketten fylls i råvaror eller övriga tillgångar (kapitalplaceringar) I "Dags att deklarera" ska lämna får den du här svar blanketten. Lämna den tillsammans på med de flesta Inkomstdeklaration av dina frågor Information om hur du fyller i blanketten Person-/organisationsnummer finns i broschyren "Försäljning av värdepapper", SKV. Ange belopp i hela krontal. Numrering vid flera K Kontrollera de ifyllda beloppen. Gör ändringar/tillägg i den vita rutan. Vid tillägg, fyll i summan av ditt tillägg och eventuellt förifyllt belopp. (utan ören). Inkomster - Tjänst Inkomster - Kapital Den skattskyldiges namn Personnummer.Lön, förmåner, sjukpenning m.m..schablonintäkter Jacob Ek.Ränteinkomster, 00-.Kostnads- utdelningar, vinst ersättningar från bilaga K A. Marknadsnoterade aktier, aktieindexobligationer, aktieoptioner m.m. avsnitt C m.m..allmän pension och tjänstepension m.m. Antal Beteckning Försäljningspris Omkostnadsbelopp.Privat pension Vinst.Överskott vid Förlust uthyrning av privatbostad.vinst fondandelar och livränta ABB Ltd.Andra inkomster bilaga K avsnitt A som inte är penoch B, K0, K0A, sionsgrundande K, K avsnitt B.Inkomster, t.ex. hobby, som du själv ska betala.vinst ej marknadsegenavgifter för noterade fondan- lar bilaga K avsnitt D, K avsnitt E och.inkomst från bilaga K0, K0A och K KA/B m.m. Inkomstdeklaration enligt lagen SFS 0: Spara den ena som kopia! SKV 000 sv K 0 Avdrag - Tjänst.Resor till och från arbetet överstiger kr. Fyll i totalbeloppet..tjänsteresor Summa vinst. För över summan till den vita rutan vid p.. på Inkomstdeklaration. OBS! Om du har en förifylld vinst från Skattereduktioner fondandelar m.m. i det gula fältet vid p.. ska du lägga ihop den med summa vinst och. Rot-/rutarbete fylla i totalbeloppet en- i den vita rutan. ligt meddelande eller som förmån Summa förlust. För över summan. till Underlag den vita rutan för skattereduktion fondandelar för gåva i det gula fältet vid p.. ska du lägga ihop den med summa. K och K. vid p.. på Inkomstdeklaration. OBS! Om du har en förifylld förlust från förlust och fylla i totalbeloppet i den vita rutan. B. Återföring av uppskovsbelopp Underlag för fastighetsavgift hel avgift 0, % halv avgift 0, % För över uppskovsbeloppet till den vita Underlag rutan vid p.. för på fastighetsskatt Inkomstdeklaration. OBS! Om du har ett belopp i Summa vinst i avsnitt A ovan och/eller förifylld vinst från fondandelar m.m. i det gula fältet vid /ägarlägenhet: p.. ska du lägga ihop uppskovsbeloppet med dessa belopp och fylla i totalbeloppet tomtmark, i den vita byggnad rutan. under uppförande,0 % Det finns information om vad som menas med omkostnadsbelopp i broschyren "Försäljning av värdepapper", SKV. Omkostnadsbeloppet beräknas med genomsnittsmetoden eller schablonmetoden. - Du kan använda hjälpblankett SKV 9 om du beräknar omkostnadsbeloppet med genomsnittsmetoden. från bilaga K och K. Återfört uppskov från bilaga K..Vinst från bilaga K och K Avdrag - Kapital.Tillfälligt arbete, dubbel bosättning och.ränteutgifter m.m. hemresor.övriga utgifter K avsnitt C m.m.. Förvaltningsutgifter 9 överstiger 000 kr. Fyll i totalbeloppet. överstiger 000 kr. Fyll i totalbeloppet. Summera beloppen på rad -9 i Allmänna avdrag.förlust fondandelar m.m. Förlust från följande kolumner på varje inlämnad bilaga K avsnitt A, 0 blankett =.Pensionssparande K0, K avsnitt B m.m. Beteckning på uppskovsaktie Inkomståret 999 bytte Jacob 00 aktier i ABB AB mot aktier i ABB Ltd. Han fyllde då i blanketten KB och begärde uppskov med den beräknade vinsten på kr. Av Riksskatteverkets rekommendation RSV S 999: framgår att omkostnadsbeloppet kan beräknas till 0 kr per aktie i ABB Ltd. Den maj 00 genomfördes en split (:) av ABB Ltdaktien (delning). Detta innebär att omkostnads belop pet för aktie i stället delas upp på aktier, och att det nya omkostnadsbeloppet per ABB Ltd-aktie efter splitten ABB Ltd Behöver du mera utrymme? Använd ytterligare K-blanketter. Lämna gärna bilagan via e-tjänsten Inkomstdeklaration ej marknadsnoterade fondandelar. K avsnitt D, K0A, K avsnitt E och KA/B.. K och K..Investeraravdrag från bilaga K Uppskovsbelopp som återförs 9 Utländsk försäkring - Avkastningsskatt 9. Skatteunderlag för kapitalförsäkring 9. Skatteunderlag för pensionsförsäkring K - Schablonmetoden får användas för marknadsnoterade aktier m.m. och innebär att du beräknar omkostnadsbeloppet till 0 % av försäljningspriset (efter avdrag för courtage). Schablonmetoden får inte användas för terminer, optioner, teckningsrätter, fondaktierätter, inlösenrätter, säljrätter och liknande. INKK---0P 0 blir :0 kr (0 kr dividerat med ). Efter splitten har Jacob aktier i ABB Ltd ( aktier x ). Nyemission 00 KM---0P Under 00 genomförde ABB Ltd en nyemission. Jacob var inte med i nyemissionen utan sålde sina teckningsrätter. Nyemissionsvillkoren var N :0, : kr. 0 gamla aktier gav således rätt att köpa nya aktier till kursen : kr per aktie. Om Jacob hade deltagit i nyemissionen hade han således fått köpa ytterligare aktier ( aktier / 0 x ) för : kr per aktie vilket hade påverkat hans genomsnittliga omkostnadsbelopp.

19 Aktieindexobligationer Har du löst in eller sålt marknadsnoterade aktie indexobligationer ska du redovisa dessa på bilaga K, avsnitt A. Av kontroll uppgiften framgår inlösenbeloppet eller försäljnings priset. Ditt inköpspris framgår av den avräkningsnota som du fick vid köpet. Det finns en typ av aktieindexobligation där en del av avkastningen är garanterad. Den del av inlösen belop pet som avser den garanterade avkastningen ska i så fall redo visas som ränta och resterande del av inlösenbeloppet redovisas på bilaga K avsnitt A. I dessa fall lämnas två olika kontrolluppgifter, en för räntebeloppet och en för resterande del av inlösenbeloppet. Exempel 0 nedan avser en sådan aktie index obligation. Exempel 0: Inlösen av aktieindexobligation Sven köpte i september 00 en aktieindexobligation på nominellt kr av MiniBanken. Obligationen löstes in våren 0 och inlösenkursen var 00 % plus % i garan terad avkastning. Med anledning av denna inlösen har Sven fått två kontrolluppgifter från Euroclear. Den ena avser den garanterade avkastningen på 000 kr ( % av kr), varav 00 kr inne hållits i preliminär skatt. Utbetalt belopp för den garanterade avkastningen var således 00 kr ( 000 kr 00 kr). Den garanterade avkastningen ingår i den förifyllda ränte inkomsten ( kr) på inkomstdeklarationen. Svens förlust blir Inkomstdeklaration 0 0 kr Sven för över förlusten Inkomståret på 0 0 kr till inkomst deklarationen (vid punkt.). Skatteupplysningen 0- I "Dags att deklarera" får du svar på de flesta av dina frågor. Den andra kontrolluppgiften på kr (0 000 kr x 00 %) avser resten av det utbetalda beloppet som ska redovisas på följande sätt. Försäljningspris Utbetalt belopp för aktieindexobliga tion, MiBO 0X Omkostnadsbelopp Deklarera senast den maj gärna på internet, sms eller telefon kr Emissionskurs 00 % x kr + courtage 0 kr = 0 0 kr Person-/organisationsnummer Inkomster - Tjänst Kontrollera de ifyllda beloppen. Gör ändringar/tillägg i den vita rutan. Vid tillägg, fyll i summan av ditt tillägg och eventuellt förifyllt belopp. (utan ören). Inkomster - Kapital Samråd enligt SFS 9: har skett med Näringslivets Regelnämnd. Du som har sålt aktier, obligationer och andra värdepapper, valuta, råvaror eller övriga tillgångar (kapitalplaceringar) ska lämna den här blanketten. Lämna den tillsammans med Inkomstdeklaration. Information om hur du fyller i blanketten finns i broschyren "Försäljning av värdepapper", SKV. Ange belopp i hela krontal. Inkomstdeklaration enligt lagen SFS 0: Spara den ena som kopia!.lön, förmåner, sjukpenning m.m..kostnads- Försäljning ersättningar Värdepapper m.m. Inkomstår.Allmän pension och tjänstepension m.m..privat pension och livränta.andra inkomster som inte är pensionsgrundande.inkomster, t.ex. hobby, som du själv ska betala egenavgifter för.övriga utgifter överstiger 000 kr. Fyll i totalbeloppet. Allmänna avdrag.pensionssparande m.m. Skattereduktioner. Rot-/rutarbete enligt meddelande eller som förmån Datum då blanketten fylls i Numrering vid flera K Den skattskyldiges namn Personnummer.Inkomst från bilaga K0, K0A och K Sven Olsson 0- Avdrag - Tjänst A. Marknadsnoterade aktier, aktieindexobligationer, aktieoptioner.resor till och från arbetet m.m. överstiger kr. Fyll i totalbeloppet. Antal Beteckning Försäljningspris Omkostnadsbelopp Vinst Förlust.Tjänsteresor MiBO 0X Tillfälligt arbete, dubbel bosättning och hemresor K.Schablonintäkter.Ränteinkomster, utdelningar, vinst från bilaga K avsnitt C m.m..överskott vid uthyrning av privatbostad.vinst fondandelar bilaga K avsnitt A och B, K0, K0A, K, K avsnitt B.Vinst ej marknadsnoterade fondanlar bilaga K avsnitt D, K avsnitt E och KA/B m.m..vinst från bilaga K och K. Återfört uppskov från bilaga K..Vinst från bilaga K och K Avdrag - Kapital.Ränteutgifter m.m. K avsnitt C m.m.. Förvaltningsutgifter överstiger 000 kr. Fyll i totalbeloppet..förlust fondandelar m.m. Förlust från bilaga K avsnitt A, K0, K avsnitt B.Förlust ej marknadsnoterade fondandelar. K avsnitt D, K0A, K avsnitt E och KA/B. 0 Inkomstdeklaration. Underlag för skattereduktion för gåva. K och K.. K och K. 9 Summera beloppen på rad -9 i följande kolumner på varje inlämnad blankett = SKV 000 sv K 0 Underlag för fastighetsavgift hel avgift 0, % halv avgift 0, % Summa vinst. För över summan till den vita rutan vid p.. på Inkomstdeklaration. OBS! Om du har en förifylld vinst från fondandelar m.m. i det gula fältet vid p.. ska du Underlag för fastighetsskatt lägga ihop den med summa vinst och fylla i totalbeloppet i den vita rutan. /ägarlägenhet: tomtmark, byggnad under uppförande,0 % Summa förlust. För över summan till den vita rutan vid p.. på Inkomstdeklaration. OBS! Om du har en förifylld förlust från fondandelar i det gula fältet vid p.. ska du lägga ihop den med summa förlust och fylla i totalbeloppet i den vita rutan. B. Återföring av uppskovsbelopp Beteckning på uppskovsaktie Uppskovsbelopp som återförs.investeraravdrag från bilaga K 9 Utländsk försäkring - Avkastningsskatt 9. Skatteunderlag för kapitalförsäkring 9. Skatteunderlag för pensionsförsäkring INKK---0P 0 sv 00 0 För över uppskovsbeloppet till den vita rutan vid p.. på Inkomstdeklaration. OBS! Om du har ett belopp i Summa vinst i avsnitt A ovan och/eller förifylld vinst från fondandelar m.m. i det gula fältet vid p.. ska du lägga ihop uppskovsbeloppet med dessa belopp och fylla i totalbeloppet i den vita rutan. Det finns information om vad som menas med omkostnadsbelopp i - Schablonmetoden får användas för marknadsnoterade aktier m.m. och broschyren "Försäljning av värdepapper", SKV. Omkostnadsbeloppet innebär att du beräknar omkostnadsbeloppet till 0 % av försäljningspriset beräknas med genomsnittsmetoden eller schablonmetoden. (efter avdrag för courtage). Schablonmetoden får inte användas för terminer, - Du kan använda hjälpblankett SKV 9 om du beräknar omkostnadsbeloppet med optioner, teckningsrätter, fondaktierätter, inlösenrätter, säljrätter och liknande. genomsnittsmetoden. 9

20 Råvaruobligation och premieobligation Exempel : Inlösen av råvaruobligation och försäljning av premieobligationer Stina har under 0 avyttrat olika värdepapper. Hon har löst in en råvaru obligation och sålt sina premieobligationer. Stina redovisar resultatet av inlösen av råvaruobligationen och försäljningen av premieobligationerna på bilaga K, sidan. Inlösen av råvaruobligation Stina köpte i november 0 en råvaruobligation på nominellt kr av Storbanken. Obligationen löstes in av Storbanken under 0 och inlösen kursen var 0 %. Med anledning av denna inlösen har Stina fått en kontrolluppgift från Euroclear på det utbetalda beloppet, kr. Den inlösta råvaru obligationen ska redovisas i avsnitt C på bilaga K. Försäljningspris Utbetalt belopp för råvaruobligation Olja R Omkostnadsbelopp kr Stina köpte råvaruobligationen i november 0, 000 kr (Emissionskurs 0 % x kr + courtage 000 kr) 000 kr Stinas vinst blir Fyll i vinsten i inkomstdeklarationen 000 kr Vinsten på den inlösta råvaruobligationen 000 kr lägger Stina ihop med den förifyllda ränteinkomsten 9 kr och fyller i totalbeloppet 9 kr (9 kr kr = 9 kr) vid punkt.. Samtidigt stryker hon det förifyllda beloppet, 9 kr, på inkomstdeklarationen. Försäljning av premieobligationer Stina sålde sina 0 premieobligationer 00: i oktober 0 för 90 kr/st. De sålda premieobligationerna ska hon redovisa i avsnitt D på bilaga K. Försäljningspris (0 st x 90 kr) courtage 00 kr = 9 00 kr Omkostnadsbelopp Stina köpte premieobligationerna vid emis sionen under 00 för kr (0 st x 000 kr) = Stinas förlust blir kr Stina för över förlusten på 00 kr till inkomstdeklarationen (vid punkt.). 00 kr Premieobligationer Dragningsvinster på premieobligationer är skattefria, men avyttring (inlösen eller försäljning) av premieobligationer ska beskattas. Vid avyttring av premieobligationer ska din bank eller Euroclear lämna kontrolluppgift och du ska normalt lämna in bilaga K. Under år 0 har två premieobligationslån gått till inlösen: 00: med inlösen : med inlösen Du som under 0 har löst in premieobligationer i dessa lån behöver inte redovisa detta på bilaga K. Om du har köpt eller sålt premieobligationerna till ett pris som skiljer sig från det nominella beloppet ska du redovisa försäljning/inlösen på bilaga K avsnitt D. Exempel på hur du fyller i bilaga K finns på sidan. 0

Dags att deklarera. Deklarera gärna genom att ringa, sms:a, använda vår app eller e-tjänst.

Dags att deklarera. Deklarera gärna genom att ringa, sms:a, använda vår app eller e-tjänst. 2015 Dags att deklarera Deklarera gärna genom att ringa, sms:a, använda vår app eller e-tjänst. Ring 020-567 100 Sms:a 71144 www.skatteverket.se/app www.skatteverket.se Deklarationen ska finnas hos Skatteverket

Läs mer

Hur man deklarerar sin bostad i utlandet

Hur man deklarerar sin bostad i utlandet Hur man deklarerar sin bostad i utlandet Den här broschyren vänder sig till dig som: bor, eller vistas stadigvarande i Sverige direkt eller indirekt äger en bostad utomlands inte är en juridisk person.

Läs mer

Lämna moms- och arbetsgivardeklarationer

Lämna moms- och arbetsgivardeklarationer SKV 409 utgåva 15 Moms- och arbetsgivardeklarationer Den här broschyren innehåller information om hur moms, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt ska redovisas och betalas. Lämna moms- och arbetsgivardeklarationer

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015 Innehåll BAKGRUND OCH MOTIV 3 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET 4 VILLKOR OCH ANVISNINGAR 6 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR ENEA 7

Läs mer

Innehållsförteckning. Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3. Företagsnamnet... 4. Bolagsordningen... 6

Innehållsförteckning. Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3. Företagsnamnet... 4. Bolagsordningen... 6 Ändra aktiebolag 1 Innehållsförteckning Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3 Företagsnamnet... 4 Bolagsordningen... 6 Styrelsen och verkställande direktören... 8 Revisorer...10 Adress...12 Fondemission...14

Läs mer

PM Dok.bet. PID124950 2013-11-19

PM Dok.bet. PID124950 2013-11-19 1 (12) PM Pensionsutvecklingsavdelningen Stefan Granbom Gunilla Larsson Skatt före och från och med 66-årsåret Kunskaperna om de ekonomiska konsekvenserna i valet mellan att fortsätta att arbeta eller

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldrapenning?

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldrapenning? Föräldrapenning Föräldrapenning är den ersättning föräldrar får för att kunna vara hemma med sina barn i stället för att arbeta. Den betalas ut i sammanlagt 480 dagar per barn. Föräldrapenningen har tre

Läs mer

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag.

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. 2009:2 STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. Starta företag Vägen till ditt företag börjar med viljan att förverkliga

Läs mer

22 Expansionsfonder. Sammanfattning

22 Expansionsfonder. Sammanfattning 365 22 Expansionsfonder prop. 1993/94:50 s. 234 f., 245 f. och 315 f ds 1993:28 s. 171 f, 183 f, 279 f prop. 1996/97:12 s. 28 f, 54 f bet. 1997/98:SkU30 s. 8 prop. 1999/2000:2 del 2 s. 407 f Sammanfattning

Läs mer

Att skänka aktieutdelning till ideella organisationer

Att skänka aktieutdelning till ideella organisationer Att skänka aktieutdelning till ideella organisationer Frågor och svar, uppdaterad Februari 2008 Frivilligorganisationernas Insamlingsråd - FRII - verkar för etisk och professionell insamling. Denna text

Läs mer

AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN

AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN BJÖRN WILKE Aktie- och fondhandboken Lär dig spara i aktier och fonder för en bättre privatekonomi AKTIESPARARNA KUNSKAP Aktiespararna Kunskap Besöksadress: Rådmansgatan 70A,

Läs mer

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser...

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser... Momsbroschyren En introduktion till momsen Momsbroschyren vänder sig i första hand till små och medelstora företag men även till andra som vill ha en enkel information om moms (mervärdesskatt). Informationen

Läs mer

Tio frågor och svar om options- och terminshandel

Tio frågor och svar om options- och terminshandel Tio frågor och svar om options- och terminshandel Den här broschyren vänder sig till dig som vill lära dig mer om vad optioner och terminer är. Du får samtidigt en del praktisk information och exempel

Läs mer

Information om uppdrag som god man eller förvaltare

Information om uppdrag som god man eller förvaltare Information om uppdrag som god man eller förvaltare Södertörns ÖVERFÖRMYNDARNÄMND i kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Tyresö Foto framsida: bildarkivet.se Tryck: Haninge kommuns tryckeri,

Läs mer

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN FÖRORD Detta är en vägledning där du får information om vad som krävs av dig som god man eller förvaltare.

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket... Starta aktiebolag 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta ett aktiebolag?......3 Kort om aktiebolag...4 Bilda aktiebolaget...6 Anmäl till Bolagsverket...8 Välj företagsnamn....10 Styrelsen och

Läs mer

D a g Ta ut din pension på bästa sätt! Annika Creutzer t l Annika Creutzer Viktiga adresser Min Pension: S P Konsumenternas Försäkringsbyrå

D a g Ta ut din pension på bästa sätt! Annika Creutzer t l Annika Creutzer Viktiga adresser Min Pension: S P Konsumenternas Försäkringsbyrå Annika Creutzer Dags att lägga pensionspusslet så tar du som kvinna ut pension på bästa sätt Av Annika Creutzer Förord Annika Creutzer 2015 Ineko AB, Stockholm 2015 ISBN 978-91-637-7764-6 Pensionerna har

Läs mer

TILL hantverkare. hantverkare

TILL hantverkare. hantverkare TILL hantverkare tips till dig som är hantverkare Checklista Jag har visat kunden att jag har F-skatt behörighet försäkringar Jag och kunden har kommit överens om arbetets omfattning när arbetet ska påbörjas

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

Moms vid utrikeshandel

Moms vid utrikeshandel SKV 560 utgåva 5 Moms vid utrikeshandel Om du handlar med andra länder Broschyren vänder sig i första hand till företag som vill ha en enkel information om reglerna för moms (mervärdesskatt) vid utrikeshandel

Läs mer

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta 2015:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Starta företag Information från myndigheterna Lättläst Driva Jag

Läs mer

Vad ingår i tullvärdet?

Vad ingår i tullvärdet? Vad ingår i tullvärdet? 2 VAD INGÅR I TULLVÄRDET? Den här broschyren vänder sig till dig som importerar varor och som behöver veta hur du ska räkna ut det värde, tullvärde, som du ska beräkna tullbeloppet

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

Bostadsbidrag. barnfamiljer. Några viktiga gränser. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Preliminärt och slutligt bidrag

Bostadsbidrag. barnfamiljer. Några viktiga gränser. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Preliminärt och slutligt bidrag Bostadsbidrag barnfamiljer Barnfamiljer med låga inkomster kan få bostadsbidrag. Hur mycket du kan få beror på dina inkomster, dina boendekostnader, bostadens storlek och hur många barn du har. Du söker

Läs mer

Högkostnadsskydd för tandvård

Högkostnadsskydd för tandvård Högkostnadsskydd för tandvård Alla som bor i Sverige omfattas av ett tandvårdsstöd. I tandvårdsstödet finns ett högkostnadsskydd som gör att du vid större behandlingar bara behöver betala en del av kostnaden

Läs mer

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på Skuldsanering Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på www.kronofogden.se. Du kan också ringa Kronofogden på

Läs mer

Välkommen. till Ditt uppdrag som god man/förvaltare i Helsingborgs stad!

Välkommen. till Ditt uppdrag som god man/förvaltare i Helsingborgs stad! Välkommen till Ditt uppdrag som god man/förvaltare i Helsingborgs stad! 2009 Syftet med denna information är att ge Dig en vägledning och ett stöd i det kommande arbetet. INNEHÅLL Allmänt om god man/förvaltare

Läs mer

MAKTEN PENSION TIO FÄLLOR DU SOM KVINNA SKA UNDVIKA ÖVER DIN. Annika Creutzer. Annika Creutzer. Annika Creutzer är en av våra mest. Affärer.

MAKTEN PENSION TIO FÄLLOR DU SOM KVINNA SKA UNDVIKA ÖVER DIN. Annika Creutzer. Annika Creutzer. Annika Creutzer är en av våra mest. Affärer. TA MAKTEN ÖVER DIN PENSION TIO FÄLLOR DU SOM KVINNA SKA UNDVIKA Annika Creutzer Annika Creutzer är en av våra mest välkända privatekonomiska experter. Hon är nationalekonom, journalist och krönikör och

Läs mer

Att skriva kommuniceringsbrev och beslutsbrev i Försäkringskassan

Att skriva kommuniceringsbrev och beslutsbrev i Försäkringskassan 1 (23) Att skriva kommuniceringsbrev och beslutsbrev i Försäkringskassan Innehåll 1 Målgrupp och innehåll... 4 2 Inledning... 4 3 Syftet med kommunicerings- och beslutsbrev... 4 4 Språket i kommunicerings-

Läs mer