God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN"

Transkript

1 God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN

2

3 FÖRORD Detta är en vägledning där du får information om vad som krävs av dig som god man eller förvaltare. Du får information om vilka dina första uppgifter är, vilka skyldigheter du har, när huvudmannens samtycke krävs, när samtycke krävs från överförmyndaren, vad som ska göras om huvudmannen eller ställföreträdaren avlider, hur redovisningen ska gå till, regler kring arvodering samt om överförmyndarens tillsynsuppdrag. 3 (24)

4

5 INNEHÅLL 1 GODMANSKAP OCH FÖRVALTARSKAP BESLUT OM GOD MAN ELLER FÖRVALTARE DINA FÖRSTA UPPGIFTER Tillgångar Bankmedel Bankfack DINA SKYLDIGHETER Bevaka rätt Förvalta egendom Redovisning När pengarna inte räcker Sörja för person HUVUDMANNENS SAMTYCKE NÄR KRÄVS GODKÄNNANDE FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN? Krav på godkännande Gåva och testamente Understöd till närstående VID AVVECKLING AV BOSTAD ÅTGÄRDER VID DÖDSFALL Om huvudmannen avlider Om ställföreträdaren avlider REDOVISNING OCH ARVODE Redovisning Arvodesregler ÖVERFÖRMYNDARENS UPPDRAG (24)

6

7 Godmanskap och förvaltarskap 1 GODMANSKAP OCH FÖRVALTARSKAP Godmanskap och förvaltarskap anordnas med stöd av föräldrabalkens bestämmelser. behövs för personer som inte själva kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. Det gäller personer som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden behöver hjälp med ekonomisk förvaltning, rättshandlingar och dylikt. Personer som har god man eller förvaltare kallas för huvudmän och ett gemensamt namn för gode män och förvaltare är ställföreträdare. Det finns en avgörande skillnad mellan godmanskap och förvaltarskap. En god man är endast ett stöd till huvudmannen, som därför har kvar möjligheten att själv ta ut sina pengar och självständigt köpa, sälja, låna eller hyra saker och tjänster. Det innebär även att den gode mannen inte får göra saker utan huvudmannens vilja, utan måste inhämta dennes samtycke till allt som inte berör den dagliga hushållningen. Den dagliga hushållningen innebär vardagliga handlingar som till exempel att betala månadens räkningar. Om huvudmannen inte har förmåga att kunna ge samtycke ska den gode mannen själv ta beslut inom de områden uppdraget omfattar med huvudmannens bästa i åtanke. Vad som är för huvudmannens bästa innefattar i detta avseende främst det som är mest ekonomiskt för huvudmannen. Detta innebär dock inte att ställföreträdaren ska snåla med huvudmannens pengar, utan en av de viktigaste delarna i uppdraget är att se till att huvudmannen får använda sina pengar på det sätt som är bäst för huvudmannen själv. En förvaltare får, utan samtycke från huvudmannen, ensam bestämma i de frågor som uppdraget omfattar. Huvudmannen har därför inte rätt att själv ta ut sina pengar eller göra affärer som förvaltaren inte samtycker till. Självklart ska förvaltaren se till att huvudmannen har fickpengar för egna mindre inköp samt sådana inköp som förvaltaren godkänner. 7 (24)

8 Beslut om god man eller förvaltare 2 BESLUT OM GOD MAN ELLER FÖRVALTARE Det är Tingsrätten som fattar beslut om anordnande av godmanskap och förvaltarskap, om uppdraget ska utökas eller minskas eller helt upphöra. Det är överförmyndarens uppgift att föreslå vem som ska bli god man eller förvaltare. Tingsrätten vill även att överförmyndaren berättar vad de tycker i frågan innan de tar beslut som rör godmanskap och förvaltarskap. Eftersom det är du som ställföreträdare som främst märker när ett uppdrag inte fungerar som det ska, är det du som ska ansöka till Tingsrätten om förändringar i uppdraget. Till exempel kanske det inte är tillräckligt med ett godmanskap om huvudmannen gör av med sin inkomst utan att räkningarna blivit betalda eller om han skuldsätter sig och då ska du -gärna i samråd med överförmyndarenöverväga om du ska ansöka om att godmanskapet ska upphöra eller övergå till ett förvaltarskap. Det kan även bli så att huvudmannen kan klara sig utan ställföreträdaren -helt eller delvis- och då ska du ansöka om att uppdraget ska upphöra eller begränsas. s uppgift är rådgivande inför vilka alternativ som finns samt att se till att du får den ansökningsblankett som du behöver. Byte av god man eller förvaltare är beslut som tas av överförmyndaren. Kom ihåg att du är kvar som god man eller förvaltare tills beslut om byte är klart. När beslut om godmanskap eller förvaltarskap tas i Tingsrätten får du hem ett beslut av Tingsrätten. Beslutet skickas även till överförmyndaren som skickar dig en begäran om förteckning och ett registerutdrag som visar vilket uppdrag du har och vilken omfattning det har. Om du istället tar över ett pågående ärende kommer beslutet från överförmyndaren. Kom ihåg att ditt uppdrag inte startar före beslutsdatumet. Om du ändå påbörjar uppdraget gör du det som privatperson, utan behörighet och utan möjlighet till att få ersättning. 8 (24)

9 Dina första uppgifter 3 DINA FÖRSTA UPPGIFTER Du ska nu ta hand om förvaltningen av huvudmannens egendom (om förvalta egendom inte ingår i ditt uppdrag kan du fortsätta till rubrik 4). Det är viktigt att du snabbt kontaktar huvudmannen och de personer runt honom som behöver veta om uppdraget och kunna kontakta dig. Exempel på dessa personer är biståndshandläggare, socialsekreterare, personal på boende, kontaktperson, nära anhöriga och hemtjänsten. Du ska även kontakta banken, försäkringskassan, skatteverket och hyresvärd. Du bör lämna kopia på registerutdrag till de personer som du genom uppdraget kommer att ha kontakt med. Detta eftersom registerutdraget visar att du är behörig att sköta huvudmannens angelägenheter och i vilken omfattning. Din första redovisning till överförmyndaren är att fylla i förteckningsblanketten som överförmyndaren skickar ut till dig. Där fyller du i hur mycket huvudmannen har på bankkonton och värdepapper, värde på eventuell fastighet eller bostadsrätt och eventuella skulder den dag som du blev ställföreträdare. Du ska skriva under förteckningen på heder och samvete och lämna in den med papper som styrker dina uppgifter (t.ex. kontoutdrag, värdebesked eller taxeringsbevis) till överförmyndaren inom två månader från det datum du blev ställföreträdare. När överförmyndaren fått in förteckningen granskas den och eventuella felaktigheter korrigeras. Därefter skickas kopia på granskad förteckning tillbaka till dig med eventuella kommentarer. Den granskade förteckningen används som utgångspunkt när du ska redovisa årsräkningen. Då använder du förteckningens siffror som ingångsvärde och redovisar samtliga ekonomiska transaktioner som skett från det datum du blev ställföreträdare till och med sista december. Om man istället byter god man krävs ingen förteckning, då utgår du istället från den tidigare ställföreträdarens slutredovisning. Kom ihåg att du alltid ska redovisa inkomsterna före skatt och att skatten ska redovisas som en utgift. Årsräkningen ska lämnas till överförmyndaren någon gång mellan första januari och sista februari nästkommande år. Kom ihåg att alla transaktioner ska styrkas genom årsbesked, kontoutdrag, kvitton, kvittenser och avier. De transaktioner som granskas är de som du gör, när du lämnar fickpengar till huvudmannen ska du redovisa kvittenser där huvudmannen själv (om han förstår vad saken gäller) eller personal skrivit under att de mottagit pengarna. Du ska inte redovisa vad huvudmannen eller personalen köper för pengarna till överförmyndaren, även om du ska kontrollera att personalen bokför sina inköp. Skulle du i efterhand upptäcka att inte samtliga tillgångar blivit redovisade i förteckningen ska du lämna in en tilläggsförteckning där du redovisar vilka tillgångar du missat tillsammans med t.ex. kontoutdrag eller värdeintyg. I nya ärenden skickar överförmyndaren även ut en släktutredning där du fyller i vilka nära anhöriga huvudmannen har och lämnar in till överförmyndaren. 9 (24)

10 Dina första uppgifter 3.1 Tillgångar Till tillgångar räknas kontanter, pengar på konton, aktieinnehav, fonder, obligationer, fastigheter, bostadsrättslägenheter och liknande. All egendom av värde ska förtecknas. Skriv även hur många andelar av t.ex. fonder eller hur stor del av egendomen som huvudmannen äger. Du ska styrka uppgifterna med värdeintyg, taxeringsbevis eller dylikt. 3.2 Bankmedel Du ska ange bankens namn, kontonummer och hur mycket som finns på kontot det datum du blev ställföreträdare. Lägg inte till eventuell ränta som ännu inte utbetalats eftersom redovisningen till överförmyndaren ska göras efter kontantprincipen (det är bara utbetalda pengar som redovisas). Du ska styrka uppgifterna genom en ekonomisk översikt per det datum du blev ställföreträdare. På översikten syns vilka konton och tjänster som huvudmannen har på banken, vilket innebär att du inte riskerar att missa något annat konto som huvudmannen har på samma bank. Det ska även vara tydligt vilka spärrar som finns på de olika kontona eftersom du som ställföreträdare ska uppmärksamma banken om att du är ställföreträdare och att de därför ska lägga in överförmyndarspärr på samtliga konton utom ett. Det så kallade fria kontot (kontot utan överförmyndarspärr) ska inkomsterna gå in på och du ska använda det till att betala räkningar och övrigt. Det bör finnas max ett halvt prisbasbelopp på det fria kontot, vilket är cirka kr. Om huvudmannen själv vill ha ett konto att ta ut pengar från genom kort bör detta ordnas. Det är tyvärr inte praktiskt möjligt för banken att ha överförmyndarspärr på ett kortkonto, vilket innebär att detta konto också ska vara ospärrat. Kom ihåg att redovisningen blir svår för dig om både du och huvudmannen använder samma konto till räkningar och fickpengar. Det är en stor fördel för dig vid redovisningen att antingen ta ut fickpengar och lämna bort mot kvittens eller att föra över fickpengarna till ett så kallat fickpengskonto som bara används av huvudmannen. Överförmyndarspärr innebär att du som ställföreträdare inte har tillgång till dessa konton utan ett uttagsmedgivande från överförmyndaren. Huvudmannen som har god man har alltid möjlighet att ta ut pengar från konton med överförmyndarspärr. Självklart ska du redovisa även dessa konton i årsräkningen. Kom ihåg att alla huvudmannens tillgångar ska stå i huvudmannens namn och placeras med så bra ränta som möjligt. Du får under inga omständigheter blanda ihop huvudmannens pengar med dina egna eller någon annans pengar. Detta innebär även att du inte under några omständigheter får låna pengar till eller från huvudmannen, eller på annat sätt ingå avtal med huvudmannen. 10 (24)

11 Dina första uppgifter 3.3 Bankfack Om huvudmannen har ett bankfack kan det vara nödvändigt att inventera detta. Denna inventering bör göras tillsammans med huvudmannen, men om detta inte är möjligt bör du göra det tillsammans med en representant från banken. Inventeringen görs genom att du förtecknar vad som finns i bankfacket och sätter in eventuella kontanter på huvudmannens bankkonto. Om det finns ett oöppnat testamente får du inte öppna detta. 11 (24)

12 Dina skyldigheter 4 DINA SKYLDIGHETER Vad som ingår i uppdraget står i beslutet och i registerutdraget som du har fått. Ett fullt uppdrag innefattar samtliga nedanstående delar, men uppdraget kan även vara begränsat och bara omfatta en eller två av delarna. Bevaka rätt Förvalta egendom Sörja för person 4.1 Bevaka rätt Att bevaka rätt kan uppdelas i två olika delar: 1 Den ena delen innebär att man i en speciell rättshandling ser till att huvudmannens intressen blir bevakade. Till exempel kan huvudmannen ingå i ett dödsbo och därför behöver stöd vid bouppteckning och arvskifte, man kan även företräda huvudmannen vid försäljning av bostad. Du har inget krav på dig att vara juridisk expert, utan anlitad personal, t.ex. bouppteckningsman eller mäklare ska ha den kompetens som krävs. s samtycke krävs dessutom vid arvskifte och vid försäljning av bostadsrätt eller fastighet! Det är din uppgift att ansöka om samtycke, och om arvskifte inte sker inom 6 månader sedan bouppteckningen ska du skriftligen informera överförmyndaren halvårsvis om varför skiftet inte skett. 2 Den andra delen handlar om att bevaka rätt mer allmänt där huvudmannens intressen behöver bevakas. Det kan till exempel handla om att ansöka om bostadstillägg eller bostadsbidrag och anmäla årliga hyresändringar/inkomster för att få rätt bidrag, handikappersättning, kontaktperson, stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS), ledsagarservice, försörjningsstöd, skuldsanering, hemtjänst, särskilt boende, färdtjänst och överklaga beslut som du tycker att är felaktiga. För att överförmyndaren ska kunna granska att du gör det du ska krävs att du varje år fyller i en redogörelse som du lämnar in till överförmyndaren mellan första januari och sista februari nästkommande år. Det är viktigt att du tydligt beskriver i redogörelsen vilka åtgärder du gjort under perioden så att arvoderingen blir rätt. 12 (24)

13 Dina skyldigheter 4.2 Förvalta egendom Förvalta egendom är den del som handlar om att handskas med huvudmannens ekonomi. I avvägning mot vad huvudmannen själv klarar av ska du se till att inkomster och bidrag går in på det så kallade fria kontot, att räkningarna blir betalda, att pengar som inte behövs till uppehälle är tryggt placerade och ger avkastning, att obebodd fastighet inte förfaller (genom att anlita fackfolk eller försälja/hyra ut fastigheten), se till att huvudmannen har fickpengar och att hans egendom är tillfredsställande försäkrad. En hemförsäkring är ett måste då denna försäkring även skyddar huvudmannen om han orsakar skador och blir ersättningsskyldig, behöver rättshjälp eller liknande. Det är viktigt att du inte gör mer än vad huvudmannen behöver hjälp med. Om huvudmannen själv kan klara av att betala räkningarna, är det kanske tillräckligt att du finns med som stöd eller kontrollerar efteråt att det blivit gjort. Fungerar inte ekonomin, utan huvudmannen tar ut pengar från det så kallade fria kontot som ska räcka till räkningar eller skuldsätter sig bör du kontakta överförmyndaren och informera om detta samt diskutera om du bör ansöka till Tingsrätten om en förändring i uppdraget. Om huvudmannen bor på ett särskilt boende är det bra att du informerar personalen vilket ekonomiskt utrymme som finns, så att de kan anpassa inköp efter detta. Självklart ska inte personalen ha mer information om huvudmannens ekonomi än vad de behöver för att sköta sitt arbete. Fickpengar lämnar du lämpligast till personal som skriver under en kvittens på att de tagit emot pengarna. Det är sedan din uppgift att kontrollera att personalen sköter ekonomin på ett bra sätt och att det alltid finns tillräckligt mycket fickpengar på boendet. I första hand ska alltid de fasta utgifterna betalas. Om inkomsterna inte täcker utgifterna kan det vara aktuellt att göra upp avbetalningsplaner, ansöka om försörjningsstöd eller skuldsanering. Räkningar ska alltid betalas i huvudmannens namn även om det är praktiskt eller mer ekonomiskt att betala över ställföreträdarens egen internetbank eller giro. Huvudmannens pengar får aldrig blandas ihop med ställföreträdarens eller någon annans pengar. 4.3 Redovisning Du är redovisningsskyldig inför överförmyndaren gällande de ekonomiska transaktioner som görs. Det innebär att du ska lämna in en förteckningsblankett som redovisar huvudmannens tillgångar och skulder det datum du blev ställföreträdare. Därefter ska du årligen lämna in en årsräkning till överförmyndaren, som ska skrivas under på heder och samvete och lämnas in mellan första januari och sista februari nästkommande år. 13 (24)

14 Dina skyldigheter Årsräkningen ska innehålla en sammanställning över bruttoinkomster, utgifter samt tillgångarnas värde vid periodens början och slut. Ingångsvärdena är alltid samma som utgångsvärdet på den föregående redovisningen och utgångsvärdena är samma som årsbesked från t.ex. bank. Genom att använda utsända specifikationsblanketter för inkomster och utgifter kan överförmyndaren vid granskning av redovisningen se när en inkomst eller utgift skedde. Dessa blanketter ska alltid skickas med årsräkningen! Du ska även skicka med papper som styrker uppgifterna du fyller i. Årsbesked från banken, avier, kvittenser, kontoutdrag och liknande. Dessa papper ska sorteras i grupp så att du lägger ihop samtliga kvittenser, samtliga kontoutdrag, samtliga hyresavier och liknande. Sortering ska inte göras i tidsordning så att du blandar ihop olika fakturor eftersom detta försvårar granskningsarbetet. Observera att du endast ska redovisa överlämnandet av fickpengar, inte kvitto på vad huvudman eller personal köper för dessa pengar. s uppgift är att granska ställföreträdarna, inte huvudmännen eller personal på boenden. Enda gången när du som ställföreträdaren ska redovisa kvitton till överförmyndaren är om du själv gjort några inköp till huvudmannen. När överförmyndaren granskat årsräkning och redogörelse skickas verifikaten tillbaka till dig och du ska spara dessa. 4.4 När pengarna inte räcker Om inte huvudmannens inkomst räcker till hans kostnader och det finns pengar på sparkonto med överförmyndarspärr ska du ansöka om ett uttagsmedgivande från överförmyndaren. Ansökningsblankett kan du själv hämta på överförmyndarens hemsida, eller så kontaktar du överförmyndaren för att få blanketten hemskickad. Om huvudmannen inte har några sparade pengar ska du kontakta vård- och omsorgsnämnden för att ansöka om försörjningsstöd. Om det finns stora skulder och inga tillgångar ska du kontakta kommunens budget- och skuldrådgivare för att eventuellt få hjälp att ansöka om skuldsanering. Om Kronofogdemyndigheten har införsel på inkomsten måste du redovisa till dem att huvudmannen har en kostnad för god man eller förvaltare. Kronofogdemyndigheten lämnar då utrymme till detta så att du kan få ut ditt arvode. 4.5 Sörja för person Sörja för person är en viktig uppgift som styrs av behoven hos varje enskild person. Sörja för person betyder inte att du ska sköta om eller vårda huvudmannen. Din roll är istället att regelbundet besöka huvudmannen och ha 14 (24)

15 Dina skyldigheter kontakt med t.ex. vårdpersonal, personliga assistenter och hemtjänst för att kontrollera att huvudmannen har en bra boendemiljö, får bra vård och omsorg samt en så hög livskvalitet som möjligt. Vid behov ska du boka tid hos läkare och tandläkare, samt se till att någon följer med på besöken om det behövs. Finns det inte personal eller anhöriga som kan följa med bör du ansöka om ledsagarservice om du även har uppdrag att bevaka rätt. Du kan kontakta frivilligorganisationer såsom Röda korset eller väntjänsten för att ordna kontaktperson eller besöksverksamhet. Kom ihåg att ditt uppdrag inte innebär att du ska fika med huvudmannen, skjutsa till sjukhus eller sådant som andra instanser ansvarar för. Självklart får du som privatperson göra detta, men det är ingen skyldighet och du har inte möjlighet till ersättning för sådant. Självklart kan inte huvudmannen betala för dig om ni fikar eller äter tillsammans! 15 (24)

16 Huvudmannens samtycke 5 HUVUDMANNENS SAMTYCKE När det gäller större eller viktigare frågor ska du ha huvudmannens samtycke, om det är möjligt. Har huvudmannens hälsa försämrats så att han inte längre förstår vad saken gäller ska du se till att överförmyndaren får in ett läkarintyg som styrker detta. Om inte huvudmannen själv kan yttra sig ska du höra med make/maka och saknas även sådan ska samtliga barn höras. Det är viktigt att huvudmannen känner att du respekterar hans vilja, att själv få bestämma och påverka betyder mycket för livskvaliteten och självkänslan. Kom ihåg att godmanskapet är frivilligt och att ansökan om upphörande av godmanskapet ska göras till Tingsrätten om huvudmannen inte längre samtycker till godmanskapet. 16 (24)

17 När krävs godkännande från överförmyndaren? 6 NÄR KRÄVS GODKÄNNANDE FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN? 6.1 Krav på godkännande Som god man eller förvaltare måste du begära samtycke från överförmyndaren i följande frågor: Vid uttag av pengar från konto med överförmyndarspärr Vid inköp av aktier Vid köp, försäljning, uthyrning och inteckning av fastighet (tomt eller hus) Vid köp, försäljning, uthyrning eller pantsättning av bostadsrätt Vid utlåning av huvudmannens tillgångar Om du ska ta lån i huvudmannens namn Du ansvarar för att bouppteckningen inkommer till överförmyndaren och om arvskifte inte görs inom 6 månader ska du skriftligen förklara varför det dröjer varje halvår. Därefter ska du ansöka om överförmyndarens samtycke till arvskifte innan fördelningen av arvet sker. 6.2 Gåva och testamente Ställföreträdaren får aldrig ge bort huvudmannens tillgångar, förutom när det gäller personliga presenter till ett mindre värde. Det innebär att ställföreträdaren inte kan ge bort tillgångar ens med samtycke från överförmyndaren. Huvudmannen med god man kan själv ge bort sina tillgångar, men om förvalta egendom ingår i ditt uppdrag och du ska redovisa samtliga transaktioner till överförmyndaren måste du säkerställa att det finns ett verifikat på att det verkligen är huvudmannen som gett bort tillgången, samtidigt som det måste finnas ett läkarintyg som styrker att huvudmannen förstår vad saken gäller. Om du misstänker att huvudmannen pressas till att ge gåvor till vänner eller anhöriga är det viktigt att informera överförmyndaren om detta och överväga om du behöver ansöka om ett förvaltarskap. Som ställföreträdare ska du inte vara involverad i om huvudmannen skriver testamente. Har huvudmannen önskemål om att detta ska bli gjort bör du hänvisa honom till en advokat och inte delta vid mötet. Du får inte heller be personal att bevittna testamente eller fullmakt. Självklart får du aldrig som god man ta emot gåvor från huvudmannen. 17 (24)

18 När krävs godkännande från överförmyndaren? 6.3 Understöd till närstående I undantagsfall kan det bli aktuellt att ge understöd till huvudmannens nära anhöriga. Detta kan endast ges av huvudmannens inkomster och kan under speciella omständigheter bli aktuellt efter samtycke från överförmyndaren. 18 (24)

19 Vid avveckling av bostad 7 VID AVVECKLING AV BOSTAD Om huvudmannen har flyttat till ett boende och inte kan förväntas flytta tillbaka till sitt hus eller sin bostadsrätt kan du behöva avyttra bostaden. Huvudmannens egen önskan, behov och ekonomiska förhållanden bör vara styrande här. Om huvudmannen inte förstår vad saken gäller ska du ordna läkarintyg som styrker detta samt ett läkarutlåtande om att huvudmannen inte kan återvända till sitt vanliga boende. Du ska även låta huvudmannens närmaste anhöriga skriftligen berätta vad de tycker i frågan om avyttrandet. För att få ett beslut om samtycke till eventuell försäljning ska du lämna in ovanstående uppgifter till överförmyndaren tillsammans med underskrivet kontrakt (i kontraktet ska det framgå att försäljningen endast gäller om överförmyndaren samtycker till det), en ansökan om samtycke, marknadsvärde, taxeringsvärde samt eventuell budlista. När dessa handlingar inkommit kan överförmyndaren besluta om samtycke eller avslag till försäljningen. lägger stor vikt vid om fastigheten sålts till högsta möjliga pris inför beslutet. Kom ihåg att det bara är du som ställföreträdare som är behörig att ansöka om överförmyndarens samtycke och du kan därför inte överlåta detta till t.ex. mäklaren. Kom ihåg att det inte ingår i ställföreträdarskapet att utföra någon flytt. Du ska anlita professionella firmor, frivillighetsorganisationer eller anhöriga till huvudmannen. Som god man har du ingen möjlighet att få någon ersättning om du väljer att utföra det rent praktiska arbetet själv. 19 (24)

20 Åtgärder vid Dödsfall 8 ÅTGÄRDER VID DÖDSFALL 8.1 Om huvudmannen avlider Om huvudmannen dör ska du genast meddela detta till överförmyndaren samt meddela vilka som ingår i dödsboet (arvingarna). Du ska även meddela någon anhörig om dödsfallet. Alla handlingar som kan vara av betydelse för dödsboet (inte dina verifikat) ska överlämnas till dödsboet. Om huvudmannen inte har några arvingar och saknar tillgångar ska du anmäla dödsfallet till socialtjänsten som övertar ansvaret. Om huvudmannen saknar arvingar och har tillgångar ska du istället anmäla detta till Kammarkollegiet som företräder Allmänna arvsfonden. Ditt ställföreträdarskap upphör direkt på dödsdagen utan beslut. Du har ingen skyldighet att ordna med begravning, göra bouppteckning eller liknande. Om du gör några arbetsinsatser efter dödsdagen så är det som privatperson och på uppdrag från dödsboet. Inom en månad från dödsfallet ska du lämna in en slutredovisning till överförmyndaren. Redovisningen ska vara från dagen du blev ställföreträdare alternativt från första januari fram till och med den dag huvudmannen avled. När slutredovisning är granskad skickas arvodesbeslutet tillsammans med redovisningarna i original till en av dödsbodelägarna så att utbetalning av arvodet kan göras från dödsboet. Om dödsboet anser att du orsakat huvudmannen ekonomisk skada genom uppsåtlighet eller grov vårdslöshet kan de väcka talan mot dig inom tre år sedan de mottagit redovisningshandlingarna från överförmyndaren. Du ska spara samtliga verifikat till dess denna tid har passerat för att sedan lämna över dem till någon av dödsbodelägarna. 8.2 Om ställföreträdaren avlider Det är viktigt att dina anhöriga vet om att de som dödsbo måste meddela överförmyndaren direkt om du avlider så att en ny ställföreträdare kan ta över uppdraget. Dödsboet är även skyldigt att göra en sluträkning fram till och med dödsdatumet. Det är därför viktigt att du håller ordning och reda på huvudmannens papper och genast antecknar de inkomster och utbetalningar som sker. 20 (24)

21 Redovisning OCH ARVODE 9 REDOVISNING OCH ARVODE 9.1 Redovisning Du ska varje år redovisa huvudmannens ekonomi till överförmyndaren. sänder därför varje år i januari ut blanketter och checklista för årsräkningen och redovisningen. Årsredovisningen ska vara insänd till överförmyndaren före den 1 mars och tidigast 1 januari. Det är viktigt att samtliga verifikationer sparas. Kassaböcker från gruppboenden eller särskilda boenden ska göras korrekt av personalen med noteringar om vart pengarna tagit vägen. Ställföreträdaren ska regelbundet granska dessa, men inte lämna in dem till överförmyndaren eftersom det endast är ställföreträdaren som överförmyndaren ska granska. 9.2 Arvodesregler Ställföreträdaren har rätt till ett skäligt arvode för uppdraget samt ersättning för utgifter som krävts för att utföra uppdraget om du begär detta. I redogörelsen ska du kryssa för om du önskar ersättning eller inte. Om du inte väljer något av alternativen innebär det att du inte begär ersättning. Beslut om arvode och kostnadsersättning fattas alltid av överförmyndaren och du har möjlighet att överklaga beslutet. Överklagan ska ställas till Tingsrätten men lämnas in till överförmyndaren. En god man får aldrig själv bestämma hur stort arvodet ska vara eller ta ut det på förhand. Eftersom ställföreträdarskap är personliga uppdrag har du inte möjlighet att få arvodet genom en firma. använder sig av en schablonersättning för kostnadsersättningar. Den är på 2 % av prisbasbeloppet och avser kostnader för porto, telefonsamtal samt kortare resor. Från och med ska milersättning för resor som varit skäligen påkallade för uppdragets fullgörande ingå i överförmyndarens arvodesbeslut om ställföreträdaren begär reseersättning. rekommenderar besök hos huvudmannen en gång per månad. Om resorna sker oftare än så krävs en redogörelse för varför detta varit skäligen påkallat för uppdragets fullgörande och om överförmyndaren bedömer att resorna varit behövliga för att sköta uppdraget under en mer aktiv period kan milersättning för fler resor medges i arvodesbeslutet. Om överförmyndaren bedömer att milersättningen blir orimligt hög ska överförmyndaren överväga att byta ut ställföreträdaren mot någon som bor närmare huvudmannen, alternativt att erbjuda ställföreträdaren fler uppdrag så att resorna till huvudmännen kan samordnas. 21 (24)

22 Redovisning OCH ARVODE Arvodet baseras på procent av prisbasbeloppet och för ett vanligt uppdrag innebär detta före skatt 10 % för förvalta egendom och 10 % för sörja för person (ersättning för bevaka rätt ingår i detta). Om huvudmannen betalar detta för egna pengar innebär det även kostnad för arbetsgivaravgift. Det är ställföreträdarens uppgift att se till att skatt och arbetsgivaravgift blir inbetalt till Skatteverket och detta ska redovisas med verifikat i nästkommande redovisning till överförmyndaren. Du ska använda dig av Skatteverkets blankett om förenklad skattedeklaration. Kom ihåg att du inte ska betala skatt för schablonersättningen. För att kunna bedöma hur stort arvodet ska vara har överförmyndaren årsräkningen och redogörelsen till sin hjälp. De ger en bild av uppdragets omfattning och svårighetsgrad. Det är därför viktigt att du där beskriver om uppdraget varit speciellt besvärligt under perioden. Om det inte finns särskilda skäl för något annat ska arvode och ersättning betalas av huvudmannen om hans eller hennes inkomst överstiger 2,65 gånger prisbasbeloppet eller tillgångarna överstiger 2 gånger prisbasbeloppet. Särskilda skäl att besluta annorlunda kan vara om huvudmannen har stora kostnader för vård eller om tillgångarna består av en fastighet som huvudmannen behöver eller som är svår att sälja på rimliga villkor. Om huvudmannens inkomster och tillgångar är lägre än ovanstående eller om överförmyndaren bedömer att det finns särskilda skäl är det kommunen som betalar arvode och kostnadsersättning enligt schablon. I Sala kommun används i huvudsak riktlinjerna enligt Sveriges kommuner och landsting (SKL). Arvodet betalas en gång per år efter sedan årsräkningen och redogörelsen har granskats. har som mål att ha granskat klart samtliga årsräkningar som har lämnats in i tid (före 1 mars) senast sista september samma år. 22 (24)

Information om uppdrag som god man eller förvaltare

Information om uppdrag som god man eller förvaltare Information om uppdrag som god man eller förvaltare Södertörns ÖVERFÖRMYNDARNÄMND i kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Tyresö Foto framsida: bildarkivet.se Tryck: Haninge kommuns tryckeri,

Läs mer

Information om uppdraget som god man och förvaltare

Information om uppdraget som god man och förvaltare Överförmyndarnämnden Information om uppdraget som god man och förvaltare 1. Att vara god man/förvaltare Godmanskap och förvaltarskap anordnas med stöd av föräldrabalkens bestämmelser (11:4 och 11:7).

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

Anvisningar för god man och förvaltare. Reviderad 2012-01-23

Anvisningar för god man och förvaltare. Reviderad 2012-01-23 Anvisningar för god man och förvaltare Reviderad 2012-01-23 Dnr 2/26 Nyköpings- Oxelösunds överförmyndarnämnd Besöksadress: Postadress: Överförmyndarkontoret, Stadshuset, Nyköping Nyköpings- Oxelösunds

Läs mer

Välkommen. till Ditt uppdrag som god man/förvaltare i Helsingborgs stad!

Välkommen. till Ditt uppdrag som god man/förvaltare i Helsingborgs stad! Välkommen till Ditt uppdrag som god man/förvaltare i Helsingborgs stad! 2009 Syftet med denna information är att ge Dig en vägledning och ett stöd i det kommande arbetet. INNEHÅLL Allmänt om god man/förvaltare

Läs mer

STÄLLFÖRETRÄDARE I BORÅS - en handbok från Överförmyndarnämnden

STÄLLFÖRETRÄDARE I BORÅS - en handbok från Överförmyndarnämnden STÄLLFÖRETRÄDARE I BORÅS - en handbok från Överförmyndarnämnden INNEHÅLL Överförmyndaren 2 Överförmyndarens tillsyn 2 God man 2 Behov av god man 2 Ansökan/anmälan 2 Godmanskapets omfattning 3 Godmanskapets

Läs mer

En introduktion till att vara -GOD MAN & FÖRVALTARE

En introduktion till att vara -GOD MAN & FÖRVALTARE 1 En introduktion till att vara -GOD MAN & FÖRVALTARE 2 Innehåll Vem kan då bli god man?... 3 Förordnandet... 3 Upplysningar till överförmyndarnämnden... 3 God man... 4 Förvaltare... 4 Vad god man- eller

Läs mer

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär 1 Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Innehåll 3 Att göra till att börja

Läs mer

Välkommen att arbeta som. God man/förvaltare

Välkommen att arbeta som. God man/förvaltare Välkommen att arbeta som God man/förvaltare Innehållsförteckning 1. Överförmyndarnämnden 2. Vem kan bli god man? 2.1 Förordnandet 2.2 Upplysningar till överförmyndarnämnden 3. God man 4. Förvaltare 5.

Läs mer

Information om uppdraget som. God man och förvaltare

Information om uppdraget som. God man och förvaltare Information om uppdraget som God man och förvaltare Att vara god man/förvaltare Enligt lagen: Föräldrabalken 11 kap. 4 Om någon på grund av sjukdom. psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande

Läs mer

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden INFORMATION FÖR SOCIALTJÄNSTEN - BEHOV AV GOD MAN Här nedan finner du som arbetar inom socialtjänsten information om hur du bör gå tillväga om du ser: att en vuxen person är i behov av god man eller förvaltare.

Läs mer

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare?

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare? Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Rollkoll Vad gör en god man och förvaltare? 1 Rollkoll är ett projekt som genomförs av Riksförbundet frivilliga samhälls arbetare (RFS)

Läs mer

UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE. UPPDRAGET SOM God man och förvaltare

UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE. UPPDRAGET SOM God man och förvaltare UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE 1 UPPDRAGET SOM God man och förvaltare 2 UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE Det är en god man och förvaltare Godmanskap är ett uppdrag som innebär att den gode mannen

Läs mer

Att vara god man eller förvaltare

Att vara god man eller förvaltare Att vara god man eller förvaltare En god man fungerar som ett ombud för den som på grund av sjukdom, funktionshinder eller liknande inte själv klarar att bevaka sin rätt och/eller sköta sin ekonomi. Reglerna

Läs mer

Linköpings kommun linkoping.se/godmanochförvaltare. God man och förvaltare

Linköpings kommun linkoping.se/godmanochförvaltare. God man och förvaltare Linköpings kommun linkoping.se/godmanochförvaltare God man och förvaltare Den som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden behöver hjälp att bevaka sin

Läs mer

Beskriv mer utförligt vad eller vilka åtgärder som personen behöver hjälp med vad gäller ekonomiska, rättsliga eller personliga angelägenheter:

Beskriv mer utförligt vad eller vilka åtgärder som personen behöver hjälp med vad gäller ekonomiska, rättsliga eller personliga angelägenheter: ANSÖKAN/ANMÄLAN om god 11 kap 4 föräldrabalken Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom

Läs mer

God man eller förvaltare

God man eller förvaltare 1 God man eller förvaltare Ett stöd i ekonomiska frågor och hjälp med intressebevakning Information från överförmyndaren 2 Vem hjälper mig när jag inte själv kan sköta min ekonomi eller söka bidrag eller

Läs mer

Handbok för god man till ensamkommande barn

Handbok för god man till ensamkommande barn Handbok för god man till ensamkommande barn Information och vägledning angående uppdraget som God man för ensamkommande barn 1 Innehållsförteckning 1. Välkommen till uppdraget som god man till ensamkommande

Läs mer

AV GOD MAN/FÖRVALTARE Avdelningen för överförmyndarärenden

AV GOD MAN/FÖRVALTARE Avdelningen för överförmyndarärenden ANSÖKAN/ANMÄLAN OM BEHOV Malmö stad AV GOD MAN/FÖRVALTARE Avdelningen för överförmyndarärenden ANSÖKAN/ANMÄLAN Ansökan/Anmälan gäller God man Ansökan/Anmälan gjord av Förvaltare Egen ansökan Nära anhörig

Läs mer

Vad gör en förmyndare, god man och förvaltare egentligen?

Vad gör en förmyndare, god man och förvaltare egentligen? Vad gör en förmyndare, god man och förvaltare egentligen? Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta

Läs mer

Uppdraget som god man för ensamkommande barn

Uppdraget som god man för ensamkommande barn Uppdraget som god man för ensamkommande barn 2 Uppdraget som god man för ensamkommande barn Uppdraget som god man för ensamkommande barn skiljer sig från ett vanligt godmanskap på så vis att den gode mannen

Läs mer

Att sälja, förvärva, hyra eller hyra ut fastighet eller bostadsrätt med mera

Att sälja, förvärva, hyra eller hyra ut fastighet eller bostadsrätt med mera Att sälja, förvärva, hyra eller hyra ut fastighet eller bostadsrätt med mera Denna informationsbroschyr beskriver vad som gäller för dig som god man, förvaltare eller förmyndare vid försäljning, köp, uthyrning

Läs mer

arvsfrågor Vem ärver vad?

arvsfrågor Vem ärver vad? arvsfrågor Vem ärver vad? 2 Inledning Vi människor lever i en föränderlig värld där både små och stora saker hela tiden påverkar oss. Så länge vi själva lever kan vi fatta beslut och utföra handlingar,

Läs mer

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Oklart uppdrag Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Oklart

Läs mer

Vad kan en god man göra för dig? - en god mans uppdrag är att hjälpa dig med beslut och åtgärder.

Vad kan en god man göra för dig? - en god mans uppdrag är att hjälpa dig med beslut och åtgärder. Vad kan en god man göra för dig? - en god mans uppdrag är att hjälpa dig med beslut och åtgärder. Överförmyndarnämnden ska kontrollera att gode män utför sitt uppdrag på bästa sätt. Vad kan en god man

Läs mer

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på Skuldsanering Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på www.kronofogden.se. Du kan också ringa Kronofogden på

Läs mer

För dig som har barn under 18 år

För dig som har barn under 18 år För dig som har barn under 18 år 2 Information för dig som har barn under 18 år Föräldrabalken är den lag som bland annat reglerar förhållande mellan barn och föräldrar. Den här broschyren ger dig en översiktlig

Läs mer

Brukare, anhörig, god man och personal hur kompletterar dessa roller varandra? Studiematerial för cirklar på arbetsplatsen.

Brukare, anhörig, god man och personal hur kompletterar dessa roller varandra? Studiematerial för cirklar på arbetsplatsen. Brukare, anhörig, god man och personal hur kompletterar dessa roller varandra? Studiematerial för cirklar på arbetsplatsen Cristina Foconi 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Så här arbetar du med studiematerialet...

Läs mer

ANMÄLAN OM BEHOV AV GOD MAN

ANMÄLAN OM BEHOV AV GOD MAN Anmälan tillsammans med bilagor skickas till: Västerviks kommun Överförmyndarkansliet 593 80 Västervik ANMÄLAN OM BEHOV AV GOD MAN på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller

Läs mer

Välkommen som god man till ensamkommande barn

Välkommen som god man till ensamkommande barn Välkommen som god man till ensamkommande barn Överförmyndare i samverkan hälsar dig välkommen till ditt uppdrag som ställföreträdare. I de ensamkommande barnens situation ligger att de vid sin ankomst

Läs mer