Anvisningar till årsräkning 2014/sluträkning 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anvisningar till årsräkning 2014/sluträkning 2015"

Transkript

1 ÖVERFÖRMYNDARVERKSAMHETEN STENUNGSUND ORUST LILLA EDET TJÖRN Anvisningar till årsräkning 2014/sluträkning 2015 Det första du bör göra är att ta fram föregående årsräkning och läsa igenom det följebrev du fick bifogat. Fick du någon begäran om komplettering förra året? Fick du någon anmärkning? Fick du några andra synpunkter som inte var skäl till anmärkning men som du bör notera inför årets årsräkning? Årsräkning och sluträkning skall fyllas i med permanent skrift och sändas in till överförmyndarverksamheten före den 1 mars respektive senast en månad efter avslutat uppdrag. Om förhinder uppstår krävs att ansökan om anstånd inkommer till överförmyndarverksamheten före 1 mars respektive före sista inlämningsdag (avseende sluträkning). Årsräkning och sluträkning är komplett när den är fullständigt ifylld och följande är medsänt: Årsbesked eller kapital och räntebesked i original från bank för samtliga upptagna tillgångar och skulder, som visar värdet per sista dagen i redovisningsperioden. Kontoutdrag från bank, som visar samtliga transaktioner under hela redovisningsperioden. Samtliga underlag, såsom kontrollbesked från försäkringskassan, fakturor, kvitton och kvittenser, som visar/styrker huvudmannens inkomster och utgifter under redovisningsperioden. Blanketten är ifylld och undertecknad med permanent skrift (bläckpenna) inte blyerts. 1

2 Inledande instruktioner Använd gärna ett sifferregister och sortera underlagen efter de rubriker som finns på årsräkningsblanketten. Finns flera uppgifter på samma bilaga t ex pensions utbetalning och avdragen skatt kan hänvisning göras till samma bilaga. Samtliga belopp som redovisas skall kunna hänvisas till ett underlag. Kontantprincipen gäller, vilket innebär att endast de faktiska inkomster och utgifter under året skall redovisas, dvs. endast de inkomster och utgifter som betalts in och ut från kontona under perioden skall redovisas. Underlagen får du tillbaka när granskning är avslutad vilket innebär att kopiering inte behöver göras. Samtliga tillgångar, förutom transaktionskontot skall vara överförmyndarspärrade. Kontrollera att detta framgår av årsbeskedet. Slutredovisningens sista dag är den dag ställföreträdarskapet upphörde. Allmänt gällande årsräkningsblanketten För gode män och förvaltare gäller som huvudregel att man har tillgång till ett transaktionskonto för att kunna betala de löpande utgifterna och genomföra andra nödvändiga transaktioner. Detta konto är vanligtvis det enda konto du redovisar under rubrik 1:1 och 2:2. Övriga konton (såsom överförmyndarspärrade konton, ICA-kort, fickpengskontot med flera) ska redovisas under rubrik 1:3 och 2:3. Samtliga tillgångar skall styrkas med årsbesked/kapital och räntebesked, taxeringsbevis eller andra underlag som styrker tillgången. Om det har skett aktivitet på tillgångar som redovisas under 1:3 och 2:3 skall detta styrkas med underlag. Inkomster och utgifter under perioden redovisas under 1:2 och 2:1. De inkomster och utgifter som tas upp under 1:2 och 2:1 är de transaktioner som har gjorts under redovisningsperioden. Observera att de inkomster och utgifter som skall tas upp är de som har bokförts på de konton som redovisas under 1:1. Alltså, de inkomster och utgifter som har bokförts på konton som redovisas under 1:3 skall inte tas med under 1:2 och 2:1. Genom summering av 1:1 (A) + 1:2 (B) och 2:1 (D) + 2:2 (C) kontrollerar du att årsräkningen/sluträkningen stämmer. A + B ska vara lika med C + D. Om en differens uppstår är det något som inte stämmer och bör åtgärdas. A+B = D+C 2

3 Genomgång av årsräkningsblanketten, rubrik för rubrik 1:1 Tillgångar i form av bankkonto enligt föregående årsräkning eller förteckning Ange bank, kontonummer och belopp enligt utgående värde på förra årets årsräkning eller förteckning. Om detta är den första årsräkningen som skall lämnas in skall de tillgångar som redovisats på transaktionskontot i förteckningen fyllas i. Kom ihåg att ingående belopp alltid är detsamma som utgående belopp året innan. 1:2 Inkomster under perioden Samtliga inkomster som skett under redovisningsperioden skall redovisas (på det/de konton som redovisas under 1:1). Underlag i form av kontrolluppgift, lönespecifikation, kontoutdrag (avsändaren skall vara tydlig) eller annat underlag där beloppens storlek klart framgår skall bifogas. Inkomster skall redovisas som bruttobelopp, dvs. inklusive skatt, eftersom det är bruttoinkomsten som ligger till grund för om huvudmannen eller kommunen skall betala eventuellt arvode till god man/förvaltare. Skatten redovisas sedan som utgift under punkt 2:1. Utdelning från aktie, fonder eller andra värdepapper skall endast redovisas om den utbetalas med kontanta medel till det konto som redovisas i ruta 1:1. Utdelning från fonder återinvesteras (reinvesteras) oftast, vilket innebär att utdelningen används till att köpa nya fondandelar. Återinvesterad utdelning skall alltså inte redovisas som inkomst. Om uttagsmedgivande har givits från spärrat konto, som redovisas under 1:3, och överförts till transaktionskontot skall detta tas upp som en inkomst. Försäljningslikvider från fastigheter och bostadsrätter skall redovisas liksom inkomster i form av arv och gåva. Om god man/förvaltare företrätt sin huvudman vid arvskifte skall handlingar som styrker arvets storlek finnas i akten hos överförmyndaren och behöver inte bifogas igen. 1:3 Tillgångar i form av överförmyndarspärrade konton, värdepapper, fordringar, fastigheter, bostadsrätter enligt föregående årsräkning eller förteckning. Ange bank, kontonummer och belopp enligt utgående värde på förra årets årsräkning. Detsamma gäller för värdepapper, fordringar, fastigheter och bostadsrätter. Fastigheter skall anges med fastighetsbeteckning. Bostadsrätt skall anges med föreningens namn och lägenhetsbeteckning Om detta är den första årsräkningen som skall lämnas in skall de tillgångar som redovisats i förteckningen fyllas i. 2:1 Utgifter under perioden Samtliga utgifter som har skett under redovisningsperioden (på det/de konton som tas upp under 1:1) skall redovisas. Underlag i form av kvitto, fakturor eller annat underlag som styrker beloppet skall bifogas. Notera att kontoutdrag inte kan ersätta fakturor eftersom kontoutdrag varken styrker vems faktura som är betald eller att rätt belopp är betalt. 3

4 Konsumentverkets beräkningar av levnadskostnader gäller som riktlinje för vuxna som bor kvar i föräldrahemmet. Avtal som beskriver utgift för huvudmannen och vad som ingår i denna utgift bör skrivas. Avvikelser från konsumentverkets beräkningar ska motiveras. Värdeminskning på aktier och värdepapper skall inte redovisas som utgift. Arvode enligt överförmyndarnämndens beslut samt inbetalning av sociala avgifter till Skatteverket skall alltid redovisas. Information gällande inbetalning av skatt och sociala avgifter finns att hämta på Om pengar överflyttats från transaktionskontot till överförmyndarspärrade konton skall detta tas upp som en utgift och styrkas med underlag. Särskilt viktigt är att redovisning av privata medel görs på ett tydligt sätt. Mer om hantering av privata medel finns att läsa längre fram. 2:2 Tillgångar i form av bankkonto vid redovisningsperiodens slut, 31 december eller upphörandedagen) Bank, kontonummer och belopp skall anges på blanketten och strykas med årsbesked/kapital- och räntebesked. Notera det datum som årsbeskedet har skrivits ut och att inkomster och utgifter som gjorts efter detta datum ej skall tas upp i aktuell årsräkning. 2:3 Tillgångar i form av överförmyndarspärrade konton, värdepapper, fordringar, fastigheter, bostadsrätter vid redovisningsperiodens slut, 31 december eller upphörandedagen) Bank, kontonummer och belopp skall styrkas med årsbesked eller kapital och räntebesked per redovisningsperiodens slutdatum i original. Fastighet skall anges med fastighetsbeteckning och styrkas med taxeringsbevis. Bostadsrätt skall anges med föreningens namn och lägenhetsbeteckning. Fonder, aktier och andra värdepapper redovisas till antal och marknadsvärde och styrkas med depåförteckning, årsbesked eller motsvarande. På årsbeskeden ska framgå antal, kursvärde, transaktioner under året och vilka konton/depåer som är överförmyndarspärrade. 3 Skulder Skulder anges med långivare och belopp. Skuld ska styrkas med besked från långivare, inkassoföretag eller kronofogde. Skulder ska redovisas per borgenär. Betalda räntekostnader och amorteringar förs in under punkt 2:1. Åtgärder som god man/förvaltare vidtagit för att minska skuldernas storlek, t.ex. frivillig uppgörelse med fordringsägare och ansökan om skuldsanering, ska redovisas under övriga upplysningar. 4

5 Övriga upplysningar Övriga upplysningar som kan vara värdefullt vid granskning av aktuell års/sluträkning. Exempelvis om huvudmannen har del i ett dödsbo som ännu inte har skiftats eller andra liknande viktiga uppgifter kan uppges här. Hantering av fickpengar När det gäller hantering av fickpengar (som ingår i summan över privata medel) finns olika alternativ att tillämpa. I de fall huvudmannen själv gör inköp kan en stående överföring göras från transaktionskontot, till huvudmannens egna konto, på lämpligt belopp beroende på vad tanken är att pengarna skall går till. Denna överföring skall kunna styrkas via kontoutdrag. I din redovisning behöver du inte ange hur huvudmannen har använt dessa fickpengar. I det fall huvudmannen inte själv tar ut från konto utan får kontanta medel i handen av dig så skall en kvittens på överlämnade pengar skrivas under av god man och huvudman. När huvudmannen ej klarar av att hantera sina pengar krävs det ofta att boendepersonal är honom/henne behjälplig med detta. När ställföreträdare överlämnar pengar skall kassabladet kvitteras av såväl mottagande behörig personal som av ställföreträdare. Kvittens, där datum och belopp framgår, skall skrivas och lämnas till ställföreträdaren. Ställföreträdare ska kontrollera boendets/hemtjänstens redovisning av dessa medel. Sammanfattningsvis gäller alltså att ett uttag från transaktionskontot som skall gå till fickpengar antingen skall kunnas styrkas med kontoutdrag där man ser mottagarkontonumret eller en kvittens. I de fall inköp görs för huvudmannens räkning så skall underlag/kvitto sparas och sändas in som underlag till årsräkningen. Notera att det är av stor vikt att inte sammanblanda sin egen ekonomi med sin huvudmans ekonomi. Samliga utgifter som huvudmannen har ska belasta huvudmannens konto direkt. (och utlägg bör undvikas.) Särskilda händelser som kräver överförmyndarnämndens samtycke Uttag av spärrade bankmedel och övriga spärrade placeringar. Köp av aktier och andra placeringar än fonder och värdepapper garanterade av stat eller kommun. Köp, försäljning och inteckning av fast egendom eller tomträtt. Köp, försäljning och pantsättning av bostadsrätt. Utlåning av huvudmannens egendom Driva en rörelse för huvudmannen. Arvskifte. Upptagande av lån för huvudman. Blanketter för ansökan om överförmyndarnämndens samtycke finns att hämta på 5

6 Redogörelse för utfört uppdrag Arvodesbeslutet grundar sig i huvudsak på din redogörelse. Det är viktigt att redogörelsen är så fullständig som möjligt. Skriv gärna en kort bilaga till redogörelseblanketten. I de fall huvudmannen själv betalar arvodet ska medel reserveras under året. Om du begär schablonkostnadsersättning kryssar du i rutan på redogörelseblanketten. I schablonkostnadsersättningen ingår alla s k småutgifter som t ex telefonsamtal, porto, kuvert och kortare resor. Uttag av schablonersättning får inte göras löpande under året. Om du begär faktisk kostnadsersättning kryssar du i rutan på redogörelseblanketten. För att få ersättning krävs underlag som styrker utgiften. Observera att det inte går att begära både schablonkostnadsersättning och faktisk kostnadsersättning. Du kan även begära milersättning för de resor som kan hänföras till uppdraget. Milersättning utgår med statligt fastställd skattefri del. Om reseräkningen inte är komplett, utgår ingen ersättning. Använd gärna vår blankett avsedd för reseräkning. Blanketter och information finns att hämta på e-post: 6

Anvisning till a rsra kning/slutra kning 2013

Anvisning till a rsra kning/slutra kning 2013 Anvisning till a rsra kning/slutra kning 2013 Först och främst: ta fram förra årets årsräkning och kolla vad utgående värdet av din huvudmans tillgångar var då? Ingående belopp för årets årsräkning skall

Läs mer

Anvisningar för års- och sluträkning.

Anvisningar för års- och sluträkning. Anvisningar för års- och sluträkning. Enligt föräldrabalken (FB) är ställföreträdare- d.v.s. gode män, förvaltare och förordnade förmyndare skyldiga att lämna en årsräkning till överförmyndaren. Legala

Läs mer

Anvisningar för års- och sluträkning

Anvisningar för års- och sluträkning Sida 1(8) Anvisningar för års- och sluträkning Dokumenttyp Anvisning Beslutad av Administrativ chef Fastställd 2011-12-16 Granskad Dokumentansvarig Kommunledningskontoret Gäller för Ställföreträdare Reviderad

Läs mer

Anvisningar för års- och sluträkning

Anvisningar för års- och sluträkning Anvisningar för års- och sluträkning Enligt föräldrabalken (FB) är ställföreträdare- d.v.s. gode män, förvaltare och förordnade förmyndare skyldiga att lämna en årsräkning till överförmyndaren. Legala

Läs mer

Handbok redovisning för gode män och förvaltare Överförmyndarnämnden i Åtvidabergs kommun

Handbok redovisning för gode män och förvaltare Överförmyndarnämnden i Åtvidabergs kommun Handbok redovisning för gode män och förvaltare Överförmyndarnämnden i 2011-11-11 Sida 2(30) Innehållsförteckning Inledning... 4 1 Ställföreträdarens skyldigheter... 5 2 Blanketter för förteckning, årsräkning

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

Riktlinjer för ställföreträdare

Riktlinjer för ställföreträdare 1 (6) Överförmyndarnämnden Riktlinjer för ställföreträdare Med ställföreträdare menas i detta dokument god man, förvaltare och särskilt förordnad förmyndare. En ställföreträdare har alltid samma skyldigheter

Läs mer

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN FÖRORD Detta är en vägledning där du får information om vad som krävs av dig som god man eller förvaltare.

Läs mer

VÄLKOMMEN SOM GODMAN/FÖRVALTARE

VÄLKOMMEN SOM GODMAN/FÖRVALTARE Överförmyndaren VÄLKOMMEN SOM GODMAN/FÖRVALTARE Innehåller: Överförmyndaren informerar Släktutredning Checklista till årsräkning Årsräkning Snabbfakta om skatter Försäljning av fastighet, tomträtt eller

Läs mer

Handbok för Ställföreträdare. Information angående God man/förvaltares uppdrag

Handbok för Ställföreträdare. Information angående God man/förvaltares uppdrag Handbok för Ställföreträdare Information angående God man/förvaltares uppdrag 2 (21) Innehållsförteckning Handbok för Ställföreträdare... 1 Innehållsförteckning... 2 1. Överförmyndarverksamheten... 3 2.

Läs mer

Välkommen. till Ditt uppdrag som god man/förvaltare i Helsingborgs stad!

Välkommen. till Ditt uppdrag som god man/förvaltare i Helsingborgs stad! Välkommen till Ditt uppdrag som god man/förvaltare i Helsingborgs stad! 2009 Syftet med denna information är att ge Dig en vägledning och ett stöd i det kommande arbetet. INNEHÅLL Allmänt om god man/förvaltare

Läs mer

Överförmyndarnämndens regler

Överförmyndarnämndens regler Överförmyndarnämndens regler 088:7 Överförmyndarnämndens regler Fastställt av Överförmyndarnämnden 14 juni 2011, reviderade 9 december 2014 Gäller till och med 2018. God man, förvaltare och särskilt förordnad

Läs mer

Information om uppdrag som god man eller förvaltare

Information om uppdrag som god man eller förvaltare Information om uppdrag som god man eller förvaltare Södertörns ÖVERFÖRMYNDARNÄMND i kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Tyresö Foto framsida: bildarkivet.se Tryck: Haninge kommuns tryckeri,

Läs mer

Information om uppdraget som god man och förvaltare

Information om uppdraget som god man och förvaltare Överförmyndarnämnden Information om uppdraget som god man och förvaltare 1. Att vara god man/förvaltare Godmanskap och förvaltarskap anordnas med stöd av föräldrabalkens bestämmelser (11:4 och 11:7).

Läs mer

Välkommen som God man/förvaltare. Överförmyndarnämnden

Välkommen som God man/förvaltare. Överförmyndarnämnden Välkommen som God man/förvaltare Överförmyndarnämnden Innehållsförteckning Välkommen 3 Att vara god man/förvaltare 4 Dina första uppgifter 5 Så här fyller du i förteckningsblanketten 6 Dina övriga uppgifter/skyldigheter

Läs mer

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär 1 Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Innehåll 3 Att göra till att börja

Läs mer

Att vara God man. eller Förvaltare. Information från Överförmyndaren i Alvesta kommun

Att vara God man. eller Förvaltare. Information från Överförmyndaren i Alvesta kommun Att vara God man eller Förvaltare Information från Överförmyndaren i Alvesta kommun Innehåll 1. Vem får god man eller förvaltare?...3 2. Skillnaden mellan god man och förvaltare...4 3. Dina första uppgifter...5

Läs mer

Anvisningar för god man och förvaltare. Reviderad 2012-01-23

Anvisningar för god man och förvaltare. Reviderad 2012-01-23 Anvisningar för god man och förvaltare Reviderad 2012-01-23 Dnr 2/26 Nyköpings- Oxelösunds överförmyndarnämnd Besöksadress: Postadress: Överförmyndarkontoret, Stadshuset, Nyköping Nyköpings- Oxelösunds

Läs mer

Överförmyndarnämnden i Bräcke Kommun. informerar om. God man, Förvaltare, Förmyndare och Förvaltarfrihetsbevis

Överförmyndarnämnden i Bräcke Kommun. informerar om. God man, Förvaltare, Förmyndare och Förvaltarfrihetsbevis Överförmyndarnämnden i Bräcke kommun informerar om God man, Förvaltare, Förmyndare och Förvaltarfrihetsbevis Överförmyndarnämnden i Bräcke Kommun Hantverksgatan 25 Box 190 840 60 BRÄCKE E-post: annette.larsson@bracke.se

Läs mer

Information om uppdraget som. God man och förvaltare

Information om uppdraget som. God man och förvaltare Information om uppdraget som God man och förvaltare Att vara god man/förvaltare Enligt lagen: Föräldrabalken 11 kap. 4 Om någon på grund av sjukdom. psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande

Läs mer

Information om uppdrag som god man för ensamkommande barn

Information om uppdrag som god man för ensamkommande barn ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN JANUARI 2015 Information om uppdrag som god man för ensamkommande barn Ett ensamkommande barn är en person under 18 år som kommer till Sverige utan sina föräldrar eller annan legal

Läs mer

En introduktion till att vara -GOD MAN & FÖRVALTARE

En introduktion till att vara -GOD MAN & FÖRVALTARE 1 En introduktion till att vara -GOD MAN & FÖRVALTARE 2 Innehåll Vem kan då bli god man?... 3 Förordnandet... 3 Upplysningar till överförmyndarnämnden... 3 God man... 4 Förvaltare... 4 Vad god man- eller

Läs mer

Information från Överförmyndarnämnden i Falkenberg GOD MAN OCH FÖRVALTARE

Information från Överförmyndarnämnden i Falkenberg GOD MAN OCH FÖRVALTARE Information från Överförmyndarnämnden i Falkenberg GOD MAN OCH FÖRVALTARE 1 Om god man Föräldrabalken (FB) 11:4 Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande

Läs mer

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Att vara god man/förvaltare

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Att vara god man/förvaltare Ö ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Att vara god man/förvaltare 2 Innehållsförteckning Sid Allmänt om god man och förvaltare..2 Dina uppgifter som god man/förvaltare...2 Uppdraget att bevaka rätt, sörja för person

Läs mer

ALLMÄNT INFORMATION OM GOD MAN OCH FÖRALTARE

ALLMÄNT INFORMATION OM GOD MAN OCH FÖRALTARE ALLMÄNT INFORMATION OM GOD MAN OCH FÖRALTARE Lagar och bestämmelser godmanskap och förvaltarskap i lagar och bestämmelser som i stort sätt samlade i föräldrabalken och förmyndarskapsförodningen God man

Läs mer

Välkommen som god man/förvaltare! En handbok framtagen av Kalmar läns kommuner och Gotlands kommun i samarbete

Välkommen som god man/förvaltare! En handbok framtagen av Kalmar läns kommuner och Gotlands kommun i samarbete Välkommen som god man/förvaltare! En handbok framtagen av Kalmar läns kommuner och Gotlands kommun i samarbete Innehåll 1. Överförmyndaren/Överförmyndarnämnden 2. Vem får god man/förvaltare 3. Vem kan

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Att få hjälp av en god man

Att få hjälp av en god man Information Att få hjälp av en god man INFORMATION OM GODMANSKAP OCH FÖRVALTARSKAP Vem kan få god man En myndig person som är i behov av hjälp i rättsliga eller ekonomiska angelägenheter, eller någon som

Läs mer

Välkommen att arbeta som. God man/förvaltare

Välkommen att arbeta som. God man/förvaltare Välkommen att arbeta som God man/förvaltare Innehållsförteckning 1. Överförmyndarnämnden 2. Vem kan bli god man? 2.1 Förordnandet 2.2 Upplysningar till överförmyndarnämnden 3. God man 4. Förvaltare 5.

Läs mer

Riktlinjer för hantering av brukares privata medel

Riktlinjer för hantering av brukares privata medel Dnr Son 2013/36 Riktlinjer för hantering av brukares privata medel Nedanstående regler och anvisningar är antagna av socialnämnden i Järfälla kommun 2013-03-07. Revidering beslutas av socialnämnden 2014-12-11

Läs mer