Riktlinjer för ställföreträdare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinjer för ställföreträdare"

Transkript

1 1 (6) Överförmyndarnämnden Riktlinjer för ställföreträdare Med ställföreträdare menas i detta dokument god man, förvaltare och särskilt förordnad förmyndare. En ställföreträdare har alltid samma skyldigheter och rättigheter oavsett sin tidigare relation till huvudmannen. Du har ett mycket viktigt uppdrag. Ofta är den hjälp du står för helt avgörande för huvudmannen eftersom den bidrar till stabilitet och trygghet i tillvaron och till ökad självständighet. Men det är också viktigt att ha i åtanke att huvudmannen, så länge det inte är frågan om ett förvaltarskap, behåller sin rättshandlingsförmåga fullt ut. Därför ska allting som du gör grunda sig i huvudmannens egen vilja. Detta förutsätter givetvis att huvudmannen utifrån sitt aktuella hälsotillstånd kan lämna samtycke till dina åtgärder. Betalning av löpande räkningar och liknande får det anses finnas ett outtalat samtycke till, i och med att huvudmannen samtyckt till själva godmanskapet. Redovisning av tillgångar Du ska löpande föra kassabok och loggbok över ditt uppdrag. Vad gäller den löpande redovisningen kan den komma att begäras in som underlag till din årseller sluträkning. Det räcker att göra noteringar för hand, men det går givetvis lika bra att använda exempelvis Excel eller ett för ändamålet särskilt framtaget datorprogram. Varje händelse på transaktionskontot ska kunna verifieras med relevant underlag. Autogirobetalningar kan, om underlag för varje transaktion saknas, verifieras med medgivandeavtalet. I övrigt räknas som relevant underlag faktura, kvitto, kontrolluppgift/utbetalningsbesked, beslut, utdrag från skattekonto med flera. Årsräkning ska vara oss tillhanda före den 1 mars, den ska med andra ord vara inlämnad senast den sista februari, och avse förvaltningen under föregående år. Sluträkning ska vara oss tillhanda senast en månad efter det att uppdraget upphörde. Det vill säga från det datum då huvudmannen avled, den omyndiga blev myndig, tingsrätten beslutade om upphörande eller ställföreträdaskapet av annan anledning upphörde. LERUM2000, v2.1, Postadress Besöksadress Telefon/fax Webb/e-post Org.nr Lerums kommun Bagges Torg (vx) Pg Lerum (fax) Bg

2 2 (6) Till både års- och sluträkning ska en redogörelse för uppdraget bifogas, även om arvode inte önskas. Om ersättning för resor önskas ska även en körjournal bifogas. Arvode beslutas när räkningen är granskad. Bankkonton med mera Huvudmannens samtliga konton, utom ett, ska vara försedda med överförmyndarspärr. Spärren gäller gentemot dig som ställföreträdare, men inte mot huvudmannen (förutsatt att det inte är ett förvaltarskap). Det konto som du har tillgång till kallas transaktionskontot. Det är här som inkomsterna går in och räkningarna betalas. Överföring från ett spärrat konto till transaktionskontot får inte göras utan att först inhämta medgivande. Blanketter för ändamålet finns på hemsidan. Överföringar mellan spärrade konton är tillåtet att göra utan särskilt medgivande från överförmyndarnämnden. Eventuella internetbankdosor eller betalkort som är kopplade till transaktionskontot och som används av dig bör vara utfärdade i ditt namn. Behållningen på transaktionskontot får inte överstiga ett prisbasbelopp (ca kronor) när månadens räkningar är betalda. Överskjutande belopp ska omgående överföras till överförmyndarspärrad sparform. Privata medel Om huvudmannen själv kan hantera ett konto för sina privata medel ska kontot som regel vara försett med överförmyndarspärr. Den summa som ni kommit överens om att huvudmannen får disponera redovisas gentemot överförmyndarnämnden som en utgift och du ska inte kräva in kvitton eller liknande underlag från huvudmannen avseende inköp som görs med privata medel. I de fall du istället överlämnar kontanter krävs att huvudmannen kan kvittera att han eller hon tagit emot pengarna. Spara kvittenserna. Om din huvudman bor på ett boende där det finns en kontantkassa ska personalen föra kassabok. Du stämmer av kassaboken och kontrollerar så att pengarna inte används på felaktigt sätt, men när du fått en kvittens att personalen mottagit beloppet redovisar du den summan som en utgift, oavsett vad som finns kvar vid årsskiftet. Spara kvittenserna. Om boendepersonalen istället har tillgång till ett betalkort tillhörande huvudmannen ska du övervaka hanteringen så att inga inköp eller uttag görs som inte kommer huvudmannen tillhanda.

3 3 (6) Eventuell kontantkassa hos dig får inte överstiga kronor. Du är skyldig att föra kassablad och spara samtliga underlag för sådan kontantkassa. Underlaget kan komma att begäras in i samband med granskning. Handlingar vid uppdragets upphörande Du ska spara alla verifikationer och kvitton under det löpande uppdrag. När uppdraget upphör ska du hålla räkenskaper och övriga handlingar som rör förvaltningen tillgängliga för granskning. Själva tillgångarna och dess förvaltning överlämnas dock omedelbart till den som är behörig. De redovisningshandlingar som du lämnat in (tillgångsförteckning, årsräkning, sluträkning m.fl.) överlämnar överförmyndarnämnden till den som behörig. Tre år efter det att vi lämnat över redovisningshandlingarna ska också du lämna över räkenskaper och övriga handlingar till den som är behörig att ta emot dem. Behöriga är följande: - Den enskilde (huvudmannen) om ställföreträdarskapet avslutats genom beslut i tingsrätten. - Dödsboet om huvudmannen avlidit. - Ny ställföreträdare om överförmyndarnämnden gjort ett byte. Övrigt Du får aldrig blanda ihop dina egna tillgångar med huvudmannens. Detta gäller såväl kontanter som bankmedel och övriga tillgångar. Detta innebär bland annat att du aldrig får öppna bankkonton i ditt eget namn och sätta in huvudmannens pengar där. Överförmyndarnämnden ser mycket allvarligt på all form av sammanblandning då det kan medföra straffrättsligt ansvar för förskingring. Om du i undantagsfall har tvingats att göra ett utlägg för din huvudman ska detta regleras snarast möjligt för att undvika sammanblandning. Huvudmannen får själv ge bort eller låna ut sin egendom. Du som ställföreträdare kan och får dock aldrig ge bort huvudmannens egendom om inte det är fråga om personliga presenter, som en julklapp eller födelsedagspresent, till ett värde om ca kronor. Det totala beloppet av gåvorna får inte heller stå i missförhållande till huvudmannens tillgångar. Gåvor från huvudmannen till dig får aldrig förekomma. Gåvoförbudet innebär att gåva inte heller kan ges med överförmyndarnämndens samtycke. Arvode Du har rätt till ett skäligt arvode för uppdraget och ersättning för de utlägg som varit påkallade för att uppdragets fullgörande. Uppdraget har en stor del ideellt inslag och arvodet kan därför inte jämföras med en lön. Det är också viktigt att ha

4 4 (6) med sig att du inte får ersättning för sådant som du gjort, men som ligger utanför uppdraget. Exempel på sådana insatser är att handla åt huvudmannen eller åka med på läkarbesök. Det är alltid överförmyndarnämnden som bestämmer arvodets storlek och du får därför aldrig själv bestämma hur stort arvodet ska vara eller hur mycket kostnadsersättning du bör få och ta ut det på förhand. Vi arvoderar utifrån Sveriges Kommuner och Landstings förslag till ersättningsregler, cirkulär 07:74. Nedan följer en kort sammanfattning. Ekonomisk förvaltning: Grundarvode är 10 % av ett prisbasbelopp för ett uppdrag där du förvaltar transaktionskontot och ytterligare ett eller några sparkonton och/eller fondkonton samt överlämnar kontanter ungefär en gång per månad alternativt gör löpande överföringar till huvudmannens eget konto. Samtidigt som kontanter överlämnas stämmer du också, i förekommande fall, av boendets kassabok. Din viktigaste uppgift är dock att se till att huvudmannen får nytta av sina tillgångar och har den levnadsstandard som storleken av tillgångarna och livssituationen medger I arvodet för den ekonomiska förvaltningen ingår även normala kontakter med företag, myndigheter och liknande. Där anses också ingå att ansöka om insatser enligt till exempel LSS, ansöka om vanliga ersättningar/bidrag, se till att huvudmannens egendom är rätt försäkrad och överklaga eventuella myndighetsbeslut som gått huvudmannen emot. Variationer uppåt och nedåt görs baserat på omfattningen av den ekonomiska förvaltningen. Sörja för person: Grundarvode är 10 % av ett prisbasbelopp för ett uppdrag där du besöker din huvudman ungefär en gång per månad och/eller har regelbunden kontakt med boendepersonal, anhöriga eller andra personer i huvudmannens omgivning. Du uppmärksammar i övrigt huvudmannens behov av sociala kontakter, fritidsverksamhet, daglig sysselsättning, med mera och tar de initiativ som är lämpliga. Variationer uppåt och nedåt görs baserat på omfattningen av insatser som krävs i det enskilda fallet. Bevaka rätt/speciella arbetsinsatser: kronor/tim Bevaka rätt i dödsbo med hjälp av jurist, sälja huvudmannens bostad med hjälp av mäklare, ha kontakter med fordringsägare och förhandla om avbetalningsplaner kronor/tim Skuldsaneringsförfarande, sälja fastighet eller bostadsrätt utan mäklare (bör endast ske i undantagsfall) samt kvalificerat arbete med dödsbo och arvskifte.

5 5 (6) Kostnadsersättning: Ersättning ges för resor med egen bil, förutsatt att körjournal har förts och bifogats. Ersättningen är 18,50 kr/mil. Resor med kollektivtrafik ersätts mot att underlag bifogats. Även utlägg för trängselskatt, parkering eller liknande ersätts mot underlag. Utöver reseersättning kan du välja att få ersättning för faktiska kostnader mot att underlag bifogas eller en schablonersättning om 2 % av ett prisbasbelopp som i så fall anses täcka utlägg för telefon, porto, papper med mera. Vem betalar? Huvudregeln är att huvudmannen står för arvode och ersättning. Om huvudmannens bruttoinkomst understiger 2,65 gånger prisbasbeloppet eller tillgångarna understiger 2 gånger prisbasbeloppet, eller om det finns särskilda skäl, står kommunen för arvodet. Du ska redan när du lämnar in din redogörelse ange om du anser att det finns särskilda skäl för kommunen att stå för arvodet. Exempel på ett sådant kan vara att huvudmannen har stora vårdkostnader som tar inkomsten i anspråk eller att tillgångarna till största del består av en fastighet som av olika anledningar inte kan säljas. Att huvudmannen saknar medel att betala arvodet med är inte ett särskilt skäl. Skatt och sociala avgifter När huvudmannen står för arvodet blir han eller hon din arbetsgivare och ska således betala skatt och sociala avgifter (arbetsgivaravgift) till Skatteverket. Du redovisar normalt detta för huvudmannens räkning via en förenklad arbetsgivardeklaration. Därefter gör du en överföring/uttag på nettobeloppet och omkostnadsersättningen och betalar sedan in skatt (30 %) och sociala avgifter på huvudmannens skattekonto. Överförmyndarnämnden i Lerum tillåter endast i undantagsfall att arvodet ingår i näringsverksamhet. I de fallen överförmyndarnämnden har lämnat sitt medgivande till att arvodet ingår i näringsverksamhet ska Skatteverkets bestämmelser följas avseende redovisning av exempelvis moms och egenavgifter. Det är dock viktigt att komma ihåg att arvodet alltid bestäms av överförmyndarnämnden, även om det sedan faktureras för att ingå i din näringsverksamhet. Medgivande från överförmyndarnämnden Du får inte vidta någon av följande åtgärder för din huvudmans räkning utan att först inhämta samtycke från överförmyndarnämnden. Blankett för ansökan finns på hemsidan. Vid osäkerhet kring en åtgärd som du ska vidta är det alltid bäst att först fråga oss om samtycke krävs. Ta ut spärrade bankmedel eller övriga spärrade placeringar.

6 6 (6) Köpa aktier eller göra andra placeringar än i fonder och värdepapper garanterade av stat eller kommun. Köpa, sälja, inteckna/pantsätta fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt. Detta gäller även uthyrning av fast egendom eller bostadsrätt. Låna ut huvudmannens egendom. Driva rörelse för huvudmannens räkning. Godkänna arvskifte eller bodelning. Ta lån för huvudmannens räkning. Överförmyndarnämndens granskning Överförmyndarnämnden granskar samtliga av dina inlämnade redovisningshandlingar. Ett slumpmässigt urval sker av årsräkningar som genomgår en så kallad djupgranskning. Det är viktigt att komma ihåg att överförmyndarnämnden aldrig godkänner en redovisning, utan endast granskar med eller utan anmärkning. Vi kan när som helst begära in underlag för att genomföra en djupgranskning eller granska om en tidigare granskad redovisningshandling. Det är inte överförmyndarnämndens uppgift att få redovisningen att gå ihop och differenser över 100 kronor (mellan ingående tillgångar+inkomster och utgående tillgångar+utgifter) godtas inte, utan redovisningen återsänds då för komplettering. Granskningen handlar inte bara om att kontrollera siffrorna. Vi stämmer också av att huvudmannen har den levnadsstandard som storleken av tillgångarna och livssituationen medger, erhåller de bidrag som han/hon bör ha rätt till och att du inte har vidtagit några åtgärder som du först borde ha inhämtat överförmyndarnämndens medgivande för. Vid en djupgranskning har vi även kontakt med huvudmannen i de fall det är möjligt och/eller med anhöriga, boendepersonal eller andra personer i huvudmannens närhet. Innan vi granskar en redovisningshandling med anmärkning kommer du få möjlighet att yttra dig över de brister vi funnit. Om du inte yttrar dig eller om ditt yttrande inte bedöms avhjälpa bristerna granskas redovisningshandlingen med anmärkning. Därefter gör vi en bedömning om ytterligare åtgärder bör vidtas, som exempelvis att entlediga dig från uppdraget.

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

Överförmyndarnämndens regler

Överförmyndarnämndens regler Överförmyndarnämndens regler 088:7 Överförmyndarnämndens regler Fastställt av Överförmyndarnämnden 14 juni 2011, reviderade 9 december 2014 Gäller till och med 2018. God man, förvaltare och särskilt förordnad

Läs mer

Information om uppdrag som god man eller förvaltare

Information om uppdrag som god man eller förvaltare Information om uppdrag som god man eller förvaltare Södertörns ÖVERFÖRMYNDARNÄMND i kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Tyresö Foto framsida: bildarkivet.se Tryck: Haninge kommuns tryckeri,

Läs mer

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN FÖRORD Detta är en vägledning där du får information om vad som krävs av dig som god man eller förvaltare.

Läs mer

Att vara God man. eller Förvaltare. Information från Överförmyndaren i Alvesta kommun

Att vara God man. eller Förvaltare. Information från Överförmyndaren i Alvesta kommun Att vara God man eller Förvaltare Information från Överförmyndaren i Alvesta kommun Innehåll 1. Vem får god man eller förvaltare?...3 2. Skillnaden mellan god man och förvaltare...4 3. Dina första uppgifter...5

Läs mer

Välkommen som God man/förvaltare. Överförmyndarnämnden

Välkommen som God man/förvaltare. Överförmyndarnämnden Välkommen som God man/förvaltare Överförmyndarnämnden Innehållsförteckning Välkommen 3 Att vara god man/förvaltare 4 Dina första uppgifter 5 Så här fyller du i förteckningsblanketten 6 Dina övriga uppgifter/skyldigheter

Läs mer

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Att vara god man/förvaltare

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Att vara god man/förvaltare Ö ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Att vara god man/förvaltare 2 Innehållsförteckning Sid Allmänt om god man och förvaltare..2 Dina uppgifter som god man/förvaltare...2 Uppdraget att bevaka rätt, sörja för person

Läs mer

Handbok för Ställföreträdare. Information angående God man/förvaltares uppdrag

Handbok för Ställföreträdare. Information angående God man/förvaltares uppdrag Handbok för Ställföreträdare Information angående God man/förvaltares uppdrag 2 (21) Innehållsförteckning Handbok för Ställföreträdare... 1 Innehållsförteckning... 2 1. Överförmyndarverksamheten... 3 2.

Läs mer

Anvisningar för års- och sluträkning

Anvisningar för års- och sluträkning Sida 1(8) Anvisningar för års- och sluträkning Dokumenttyp Anvisning Beslutad av Administrativ chef Fastställd 2011-12-16 Granskad Dokumentansvarig Kommunledningskontoret Gäller för Ställföreträdare Reviderad

Läs mer

Information om uppdraget som god man och förvaltare

Information om uppdraget som god man och förvaltare Överförmyndarnämnden Information om uppdraget som god man och förvaltare 1. Att vara god man/förvaltare Godmanskap och förvaltarskap anordnas med stöd av föräldrabalkens bestämmelser (11:4 och 11:7).

Läs mer

Anvisningar för god man och förvaltare. Reviderad 2012-01-23

Anvisningar för god man och förvaltare. Reviderad 2012-01-23 Anvisningar för god man och förvaltare Reviderad 2012-01-23 Dnr 2/26 Nyköpings- Oxelösunds överförmyndarnämnd Besöksadress: Postadress: Överförmyndarkontoret, Stadshuset, Nyköping Nyköpings- Oxelösunds

Läs mer

Anvisningar för års- och sluträkning.

Anvisningar för års- och sluträkning. Anvisningar för års- och sluträkning. Enligt föräldrabalken (FB) är ställföreträdare- d.v.s. gode män, förvaltare och förordnade förmyndare skyldiga att lämna en årsräkning till överförmyndaren. Legala

Läs mer

Anvisningar för års- och sluträkning

Anvisningar för års- och sluträkning Anvisningar för års- och sluträkning Enligt föräldrabalken (FB) är ställföreträdare- d.v.s. gode män, förvaltare och förordnade förmyndare skyldiga att lämna en årsräkning till överförmyndaren. Legala

Läs mer

Överförmyndarnämnden i Bräcke Kommun. informerar om. God man, Förvaltare, Förmyndare och Förvaltarfrihetsbevis

Överförmyndarnämnden i Bräcke Kommun. informerar om. God man, Förvaltare, Förmyndare och Förvaltarfrihetsbevis Överförmyndarnämnden i Bräcke kommun informerar om God man, Förvaltare, Förmyndare och Förvaltarfrihetsbevis Överförmyndarnämnden i Bräcke Kommun Hantverksgatan 25 Box 190 840 60 BRÄCKE E-post: annette.larsson@bracke.se

Läs mer

Information om uppdraget som. God man och förvaltare

Information om uppdraget som. God man och förvaltare Information om uppdraget som God man och förvaltare Att vara god man/förvaltare Enligt lagen: Föräldrabalken 11 kap. 4 Om någon på grund av sjukdom. psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande

Läs mer

Att få hjälp av en god man

Att få hjälp av en god man Information Att få hjälp av en god man INFORMATION OM GODMANSKAP OCH FÖRVALTARSKAP Vem kan få god man En myndig person som är i behov av hjälp i rättsliga eller ekonomiska angelägenheter, eller någon som

Läs mer

STÄLLFÖRETRÄDARE I BORÅS - en handbok från Överförmyndarnämnden

STÄLLFÖRETRÄDARE I BORÅS - en handbok från Överförmyndarnämnden STÄLLFÖRETRÄDARE I BORÅS - en handbok från Överförmyndarnämnden INNEHÅLL Överförmyndaren 2 Överförmyndarens tillsyn 2 God man 2 Behov av god man 2 Ansökan/anmälan 2 Godmanskapets omfattning 3 Godmanskapets

Läs mer

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär 1 Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Innehåll 3 Att göra till att börja

Läs mer

Välkommen. till Ditt uppdrag som god man/förvaltare i Helsingborgs stad!

Välkommen. till Ditt uppdrag som god man/förvaltare i Helsingborgs stad! Välkommen till Ditt uppdrag som god man/förvaltare i Helsingborgs stad! 2009 Syftet med denna information är att ge Dig en vägledning och ett stöd i det kommande arbetet. INNEHÅLL Allmänt om god man/förvaltare

Läs mer

Anvisning till a rsra kning/slutra kning 2013

Anvisning till a rsra kning/slutra kning 2013 Anvisning till a rsra kning/slutra kning 2013 Först och främst: ta fram förra årets årsräkning och kolla vad utgående värdet av din huvudmans tillgångar var då? Ingående belopp för årets årsräkning skall

Läs mer

Att vara god man eller förvaltare

Att vara god man eller förvaltare Att vara god man eller förvaltare En god man fungerar som ett ombud för den som på grund av sjukdom, funktionshinder eller liknande inte själv klarar att bevaka sin rätt och/eller sköta sin ekonomi. Reglerna

Läs mer

En introduktion till att vara -GOD MAN & FÖRVALTARE

En introduktion till att vara -GOD MAN & FÖRVALTARE 1 En introduktion till att vara -GOD MAN & FÖRVALTARE 2 Innehåll Vem kan då bli god man?... 3 Förordnandet... 3 Upplysningar till överförmyndarnämnden... 3 God man... 4 Förvaltare... 4 Vad god man- eller

Läs mer

Anmälan om behov av god man eller förvaltare

Anmälan om behov av god man eller förvaltare Anmälan om behov av god man eller förvaltare gällande god man enligt 11 kap 4 föräldrabalken eller förvaltare enligt 11 kap 7 Läs informationsbladet Information till anmälan om behov av god man eller förvaltare

Läs mer

Välkommen att arbeta som. God man/förvaltare

Välkommen att arbeta som. God man/förvaltare Välkommen att arbeta som God man/förvaltare Innehållsförteckning 1. Överförmyndarnämnden 2. Vem kan bli god man? 2.1 Förordnandet 2.2 Upplysningar till överförmyndarnämnden 3. God man 4. Förvaltare 5.

Läs mer

ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN. Kryssa för det ansökan avser: 1. Personen som behöver hjälp av god man eller förvaltare. 2.

ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN. Kryssa för det ansökan avser: 1. Personen som behöver hjälp av god man eller förvaltare. 2. ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 Kryssa för det ansökan avser: God man enligt 11:4 FB Förvaltare enligt 11:7 FB 1. Personen

Läs mer

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden INFORMATION FÖR SOCIALTJÄNSTEN - BEHOV AV GOD MAN Här nedan finner du som arbetar inom socialtjänsten information om hur du bör gå tillväga om du ser: att en vuxen person är i behov av god man eller förvaltare.

Läs mer

God man/förvaltare behövs för personer som inte själva kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person.

God man/förvaltare behövs för personer som inte själva kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. Läs mer om uppdraget som god man/förvaltare God man/förvaltare behövs för personer som inte själva kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. Det gäller personer som på grund

Läs mer

Uppdraget som god man för ensamkommande barn

Uppdraget som god man för ensamkommande barn Uppdraget som god man för ensamkommande barn 2 Uppdraget som god man för ensamkommande barn Uppdraget som god man för ensamkommande barn skiljer sig från ett vanligt godmanskap på så vis att den gode mannen

Läs mer

Information om uppdrag som god man för ensamkommande barn

Information om uppdrag som god man för ensamkommande barn ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN JANUARI 2015 Information om uppdrag som god man för ensamkommande barn Ett ensamkommande barn är en person under 18 år som kommer till Sverige utan sina föräldrar eller annan legal

Läs mer

Linköpings kommun linkoping.se/godmanochförvaltare. God man och förvaltare

Linköpings kommun linkoping.se/godmanochförvaltare. God man och förvaltare Linköpings kommun linkoping.se/godmanochförvaltare God man och förvaltare Den som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden behöver hjälp att bevaka sin

Läs mer